Program Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminy Wyry na lata Październik 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminy Wyry na lata 2014-2020 Październik 2014 r."

Transkrypt

1 Program Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminy Wyry na lata Program Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminy Wyry na lata Październik 2014 r. 1

2 Spis Treści WSTĘP ANALIZA POSIADANYCH PRZEZ URZĄD GMINY WYRY I JEDNOSTKI PODLEGŁE ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH ORAZ POTRZEB W TYM ZAKRESIE ANALIZA STANU POSIADANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA INFRASTRUKTURA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ (OKABLOWANIE, URZĄDZENIA AKTYWNE, PRZEPUSTOWOŚĆ ŁĄCZY DO SIECI INTERNET) INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI ŚWIADCZENIA ELEKTRONICZNE USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW ANALIZA OTOCZENIA PRAWNEGO ORAZ PLANOWANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (SI) NA POZIOMIE KRAJOWYM ORAZ REGIONALNYM; OTOCZENIE PRAWNE W POLSCE PLANOWANE I REALIZOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE ROZWOJU SI O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM I REGIONALNYM WPŁYWAJĄCE NA INFORMATYZACJĘ JEDNOSTEK PUBLICZNYCH WYTYCZNE UE ORAZ PROGRAMY POMOCOWE CELE GŁÓWNE I PRIORYTETY ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA GMINY WYRY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POPRZEZ UDOSTĘPNIANIE USŁUG PUBLICZNYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDU POPRZEZ INTEGRACJĘ NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH ORAZ USPRAWNIENIE WYMIANY DANYCH - ZAŁOŻENIA GENERALNE UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI ZARZĄDCZYCH UŁATWIAJĄCYCH MONITORING BIEŻĄCYCH ZADAŃ ORAZ WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI ANALIZA GŁÓWNYCH POTRZEB GMINY WYRY ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY APLIKACYJNEJ ORAZ BAZODANOWEJ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ WYBUDOWANEJ W RAMACH PROJEKTU BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ POWIATOWEJ ROZWÓJ INTEGRACJI I WYMIANY DANYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI ORAZ Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI (SEKAP, EPUAP, BIP, REJESTRY CENTRALNE) ROZWÓJ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH KONCEPCJA ROZWOJU INFORMATYZACJI NA LATA ZALECENIA OGÓLNE DLA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH URZĘDU ORAZ STOSOWANYCH NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH RYZYKA ORAZ PROBLEMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ANALIZA SWOT MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU ZALECENIA DOTYCZĄCE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ...71 str. 2

3 Spis Rysunków Rysunek 1. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce w 2012 roku...16 Rysunek 2. Mapa terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej...16 Rysunek 3. Penetracja Internetu szerokopasmowego w województwie śląskim na tle pozostałych województw...17 Rysunek 4. Szczegółowy rozkład poszczególnych przepustowości w segmencie klientów indywidualnych w 2012 roku...20 Rysunek 5. Szczegółowy rozkład poszczególnych przepustowości w segmencie klientów biznesowych w 2012 roku...20 Rysunek 6 Charakterystyka projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej...33 Rysunek 7 Mapa lokalizacyjna sieci część północna Wyry...52 Rysunek 8 Mapa lokalizacyjna sieci część południowa Gostyń...53 Rysunek 9 Zakres integracji z platformą epuap oraz SEKAP...56 Rysunek 10 Przykładowy obieg informacji dla procesu wydania decyzji...59 Rysunek 11 Opis etapów monitoringu wraz z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację...69 Spis Tabel Tabela 1. Sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy Wyry...5 Tabela 2. Sprzęt komputerowy w Jednostkach podległych...7 Tabela 3. Oprogramowanie podstawowe i specjalistyczne w Urzędzie Gminy Wyry...8 Tabela 4. Oprogramowanie specjalistyczne w odniesieniu do infrastruktury sprzętowej i licencjonowania...10 Tabela 5. Oprogramowanie podstawowe i specjalistyczne w Jednostkach podległych...11 Tabela 6. Struktura abonentów ze względu na wykorzystywaną technologię dostępową Tabela 7. Osoby korzystające z Internetu i wykonujące wybrane czynności (% osób korzystających z Internetu)...14 Tabela 8. Osoby korzystające z komputera i dotychczas wykonujące wybrane czynności (% osób korzystających z komputera)...15 Tabela 9. Udział usług o danej przepustowości w segmencie klientów indywidualnych...18 Tabela 10. Udział usług o danej przepustowości w segmencie klientów biznesowych...19 Tabela 11. Dostęp do internetu w Urzędzie Gminy Wyry oraz Jednostkach podległych...21 Tabela 12. Struktura abonentów ze względu na wykorzystywaną technologię dostępową Tabela 13. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego Tabela 14. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego Tabela 15. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego Tabela 16. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego Tabela 17. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego Tabela 18. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego Tabela 19. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego Tabela 20. Analiza ryzyka dotycząca realizacji zadań w ramach niniejszego Programu Tabela 21. Analiza SWOT w ramach Programu...64 str. 3

4 WSTĘP W marcu 2010 r. kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję o realizacji strategicznego planu Europa 2020 intensyfikującego rozwój Europy określony w 3 aspektach: rozwój inteligentny (oparty na wiedzy i innowacjach) rozwój zrównoważony (przyjazny środowisku) rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (zapewniający wysoki poziom zatrudnienia oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną). Rozwój społeczeństwa informacyjnego wpisuje się w zagadnienia związane z rozwojem inteligentnym, opartym na wiedzy i innowacjach. W naszym kraju strategię rozwoju na najbliższe lata w obszarze społeczeństwa informacyjnego w oparciu o wykorzystanie Technologii informacyjno-komunikacyjnych kształtuje przede wszystkim Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa zatwierdzony w listopadzie 2013 roku oraz Narodowy Plan Szerokopasmowy z stycznia 2014 roku. Szczególne zadania w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego spoczywają na samorządzie lokalnym. To właśnie jednostki terytorialne, zajmujące się problemami lokalnymi i znające potrzeby mieszkańców, a jednocześnie będące miejscem najczęstszego kontaktu obywatela z władzą, odgrywają istotną rolę w stymulowaniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w szczególności przy wykorzystaniu technologii informacyjno komunikacyjnych. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana, nowoczesna sieć teleinformatyczna, obejmująca swym zasięgiem wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne, dostępne publicznie. Ważnym aspektem jest również ciągłe kształcenie społeczeństwa tak, aby wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji. Proces ten wpływa na mobilność społeczną i zawodową wielu grup społecznych. W dużym uproszczeniu proces rozwoju społeczeństwa informacyjnego można podzielić na trzy elementy składowe: rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji, rozwój treści i usług udostępnianych poprzez tę infrastrukturę, wiedza i umiejętności pozwalające na tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie oraz wykorzystywanie informacji i usług elektronicznych. W pierwszej fazie rozwoju SI przypadającej na lata skupiono się przede wszystkim na rozwoju infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. Niniejszy dokument ma na celu zaprogramowanie dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Wyry na lata , opartego na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, skupiającego się na dwóch pozostałych z ww. elementów składowych. Pozostaje on w spójności z polityką prowadzoną w tym zakresie na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, która zakłada świadome wykorzystanie i technologii informacyjnokomunikacyjnych dla cywilizacyjnego rozwoju społecznego i gospodarczego. Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Wyry przygotowano w oparciu o informacje i dane pozyskane z Urzędu Gminy Wyry i jednostek podległych. W pracach nad dokumentem korzystano z zaprojektowanego kwestionariusza ankiety. Niezbędne informacje pozyskiwano również stosując wywiad internetowy oraz wywiad telefoniczny. Dokonano również przeglądu stron internetowych. Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Wyry jest dokumentem określającym cele i kierunki informatyzacji, będące podstawą do określenia konkretnych zadań zaplanowanych do realizacji w ciągu najbliższych lat. Program jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami środowiska lokalnego oraz władzami samorządowymi. Po przyjęciu dokumentu przez Radę Gminy Wyry w trybie uchwały, dokument powinien stać się programem strategicznym i instrumentem kształtowania polityki lokalnej w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK). str. 4

5 1 ANALIZA POSIADANYCH PRZEZ URZĄD GMINY WYRY I JEDNOSTKI PODLE GŁE ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH ORAZ POTRZEB W TYM ZAKRESIE 1.1 ANALIZA STANU POSIADANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Sprzęt komputerowy Aktualnie sprzęt komputerowy to nie tylko pojedyncze komputery (stacje robocze). Termin ten obejmuje obecnie znacznie szerszy zakres począwszy od infrastruktury obejmującej serwery, routery elementy infrastruktury wewnątrz budynkowej sieci komputerowej, a skończywszy na terminalach/stacjach roboczych, które obecnie obejmują nie tylko komputery stacjonarne, ale coraz częściej laptopy oraz urządzenia mobilne (tablety/smartfony). Na przestrzeni ostatnich lat sprzęt komputerowy stał się podstawowym narzędziem pracy w jednostkach administracji publicznej i samorządowej, ponieważ z jego wykorzystaniem możliwa była optymalizacja realizacji zadań i szeroko rozumianych projektów w obszarze administracji coraz częściej elektronicznej. Wdrożenie systemów elektronicznych w różnych obszarach dziedzinowych administracji publicznej spowodowało zwiększenie wydajności pracowników oraz ułatwiło wykonywanie obowiązków służbowych. Realizacja zadań merytorycznych w dobie obecnego postępu informatycznego implikowana jest nie tylko decyzjami na poziomie jednostki organizacyjnej, ale coraz częściej wymagane jest wdrażanie narzędzi elektronicznej administracji na poziomie krajowym. Aby powyższe było możliwe, należy rozumieć dużą rolę, jaką spełnia w prawidłowym funkcjonowaniu urzędu i realizacji zadań merytorycznych właśnie infrastruktura. Wymaga ona szczególnej kontroli sprawności i wydajności działania. Sprawnie, wydajnie i niezawodnie działający sprzęt komputerowy wpływa bardzo korzystnie na motywację pracowników do realizacji powierzonych zadań i ogranicza barierę wdrażania nowych rozwiązań w obszarze administracji publicznej. Skutkiem pracy na sprzęcie awaryjnym i przestarzałym jest demotywacja, powodująca frustrację, niezadowolenie, a w konsekwencji nieterminowość wykonywanych prac i niechęć do wdrażania nowych rozwiązań w obszarze oprogramowania e-administracji. W obszarze aktualizacji niniejszego programu objęto weryfikacją nie tylko sam Urząd Gminy, ale dodatkowo przyglądano się jednostkom podległym, jakie w odniesieniu do wdrażania rozwiązań informatycznych w gminie należy uwzględniać w obszarze potrzeb nie tylko sprzętowych ale przede wszystkim obszarze oczekiwanych funkcjonalności. Uwzględnienie szerszego konspektu potrzeb gminy w zakresie informatycznym umożliwi w dłuższej perspektywie faktyczne wdrożenie systemów inteligentnego zarządzania Gminą oraz dostarczenie optymalnych rozwiązań dla mieszkańców. W zakresie aktualnego stanu infrastruktury sprzętowej Urząd Gminy Wyry użytkuje ogółem 41 komputerów (33 stacje robocze, 4 komputery przenośne, 3 serwery, 1 komputer specjalnego przeznaczenia). Szczegółową informację na temat wykorzystywanych systemów w odniesieniu do Urzędu Gminy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 1. Sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy Wyry Komputer LP Referat Rok zakupu Procesor (częstotliwość zegara) Pamięć (GB) Dysk twardy (GB) Monitor Drukarka Pozostały sprzęt 1. Geodezja 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' HP Color LaserJet Pro 200 M251n UPS 2. Geodezja II 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 3. Geodezja III 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 4. Geodezja IV 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' 5. Mieszkania 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' HP LaserJet P1102 UPS 6. Mieszkania 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 7. Płace 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' HP LaserJet 1005 UPS UPS, Skaner SCANEXPRESS 1200 PRO A3 str. 5

6 8. Rada 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' HP LaserJet 2600N UPS, skaner Epson GT-S50 9. Przetargi 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' HP Laserjet P Skarbnik 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' HP LaserJet 1022 UPS 11. GKI (kierownik) 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' HP LaserJet 1022 UPS 12. GKI 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 13. GKI 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 14. GKI 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 15. PFP (kierownik) 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' UPS 16. PFP 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' UPS 17. PFP 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' HP CM 2320 NF MFP UPS 18. Sekretariat 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' 19. Sekretariat 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' UPS 20. Sekretarz 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' HP LaserJet 1020 UPS UPS,skaner MUSTEK 2448 TA PLUS skaner Epson GT- S Wójt 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' HP OfficeJet 8000 WiFi UPS 22. Drogi i oświetlenie 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 23. Ochrona środowiska 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' HP LaserJet CP1515N 24. Odpady 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' HP 1022 UPS 25. Odpady 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' UPS UPS 26. Ewidencja Ludności Zarządzanie kryzysowe Pentium Dual Core E5400 2,7 GHz CRT 17'' Xerox Phaser Laptop Asus K52JC HP DeskJet 3000 skaner Epson Perfection V USC 2011 Pentium Dual Core E5800 3,2 GHz LCD 17'' Xerox Phaser 3010 HP LaserJet 2014 OKI 3320, 280 skaner Epson Perfection V Edukacja 2013 (NTT) 3,3 GHz LCD 24'' 30. Kasa 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' HP LaserJet P1102 UPS 31. Podatki 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' HP LaserJet P2035 UPS 32. Podatki II 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 33. Księgowość 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 34. Księgowość II 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 35. Księgowość III 2012 (GIS) 2,4 GHz LCD 24'' UPS 36. Informatyk 2013 (NTT) Laptop HP EliteBook 8770W HP Laserjet 1100 Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet str. 6

7 Znacząca większość wskazanych komputerów została zakupiona w 2012r., co w aktualnym odniesieniu do wymaganych warunków minimalnych dla implementacji systemów dziedzinowych umożliwia prowadzenie normalnej pracy. Jednak sprzęt użytkowany w dłuższym okresie taki jak stacje robocze lub komputery przenośne zakupione w latach mogą wymagać modernizacji, która obecnie wiąże się z wymianą sprzętu. Szczegółową informację na temat wykorzystywanego sprzętu w odniesieniu do całej gminy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 2. Sprzęt komputerowy w Jednostkach podległych Jednostka Gminna Rodzaj sprzętu Ilość Procesor Pamięć RAM HDD PC 1 Intel Pentium 3GHz 4 GB 500 GB PC 1 INTEL CELERON 2,2 Ghz 2 GB 300 GB PC 1 INTEL CELERON 2,4 GHz 248 MB 80 GB PC 1 PENTIUM DUAL CORE 3GHz 2 GB 400 GB GOPS PC 1 INTEL PENTIUM 3 GHz 4 GB 500 GB PC 1 INTEL PENTIUM 3GHz 1 GB 500 GB PC 1 INTEL PENTIUM 3GHz 4 GB 500 GB PC 1 INTEL PENTIUM 2 GHz 1 GB 120 GB PC 1 PENTIUM 4 3 GHZ 1 GB 120 GB PC 1 INTEL CELERON 2,4 GHz 512 Mb 80 GB PC GHz 992 MB 74 GB Gminne Przedszkole w Gostyni PC 1 2,01 GHZ 960 MB 149 GB PC 1 3,2 GHz 464 GB laptop 4 2,10 GHZ 2,00 GB UG Wyry PC 15 3,3 GHz 8 GB 1 TB PC 20 2,4 GHz 4 GB 500 TB Serwer GIS 2 serwer INTRADOK 1 serwer REKORD, 1 serwer e-urząd 1 serwer plików i aplikacji 1 PC 1 Intel Pentium CPUE GB 80GB PC 1 Intel Pentium 4 80GB PC 1 Intel Pentium Dual CPU E2160 1GB 149GB Zespół Szkół w Gostyni laptop 1 Intel Core 4GB 275 GB laptop 1 Intel Pentium CPU B980 4GB 436GB laptop 1 436GB 4GB 436GB laptop 1 Intel Celeron DCPU220 97GB 97GB Laptop 5 Intel 2,2 GHz x 2 4 GB 447 GB Laptop 2 Intel 2,2 GHz x 2 3 GB 272 GB Laptop 2 Intel 2,0 GHz x 2 3 GB 280 GB Laptop 2 Intel 2,0 GHz x 2 4 GB 280 GB Zespół Szkół w Wyrach Laptop 2 Intel 1,5 GHz x 2 4 GB 447 GB Laptop 1 Intel 2,3 GHz x 2 6 GB 572 GB Laptop 1 Intel 1,8 1 GB 100 GB Laptop 1 Intel 2,67 GHz x 2 4 GB 464 GB Laptop 1 Intel 2,2 GHz x 2 3 GB 320 GB str. 7

8 Laptop 1 Intel 2,1 GHz x 2 4 GB 442 GB Laptop 1 Intel 2,1 GHz x 2 3 GB 670 GB Laptop 1 Intel 2,4 GHz x 2 4 GB 537 GB Laptop 1 Intel 2,5 GHz x 2 6 GB 900 GB PC 1 Intel 2,6 GHz x2 3 GB 450 GB PC 1 AMD 1,9 GHz 2 GB 73 GB PC 1 AMD 2,71 GHz 2 GB 230 GB Serwer 1 Intel 2,5 GHz x2 4 GB 780 GB PC 1 Intel 2,93 GHz x2 3 GB 450 GB PC 8 Intel 3,5 GHz x2 4 GB 450 GB PC 9 Intel 3,5 GHz 1 GB 75 GB Biblioteka PC 10 brak danych brak danych brak danych PC 8 ATHLON , 2.3GHz 3 GB 160GB PC 1 ATHLON , 2.3GHz 4 GB 160GB Dom Kultury PC 1 ATHLON , 2.3GHz 4 GB 160GB PC 1 ATHLON , 2.3GHz 2 GB 160GB PC 1 ATHLON , 2.3GHz 1 GB 160GB PC 1 Intel 2,4 GHz x 2 2GB 300GB PC 1 AMD 2,1 GHz 3GB 300GB Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach PC 1 Intel 3,0 GHz 2,9GB 500GB PC 1 Intel 2,8 GHz 2GB 465GB PC 1 Intel 2,93 GHz 2,9GB 500GB Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet Oprogramowanie podstawowe i specjalistyczne PC 1 Intel 3,1 GHz 2,9GB 200GB Serwer 1 Intel 3,4 GHz 8GB 1TB Roli oprogramowania w funkcjonowaniu systemów komputerowych w żaden sposób nie można przecenić. Bez tego produktu programistów wszelki sprzęt m.in. komputery byłyby tylko urządzeniem elektronicznym. Poczynając od systemu operacyjnego kończąc na specjalistycznych aplikacjach - wszystkie te elementy muszą być jak najlepiej dopasowane do potrzeb funkcjonalnych użytkownika oraz oczywiście uwzględniać wymagania techniczno-prawne. Optymalnym rozwiązaniem byłoby tworzenie produktów dedykowanych pod potrzeby określonej jednostki, jednak z uwagi na czasochłonność i wysokie koszty takiej operacji najczęściej dopasowuje się oprogramowanie wcześniej stworzone do szczególnych potrzeb i wymagań. Każde stanowisko komputerowe ma dostęp do Systemu Obiegu Dokumentów, Informacji Prawnej LEX, systemu tworzenia aktów prawnych Legislator. W celu realizacji swoich zadań służbowych pracownicy Urzędu Gminy korzystają z pakietów biurowych. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 3. Oprogramowanie podstawowe i specjalistyczne w Urzędzie Gminy Wyry LP Referat System operacyjny Pakiet Biurowy Pozostałe oprogramowanie 1. Geodezja Windows 7 Professional Microsoft Office Geodezja II Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Ewopis, Ewmapa Geobid, Lider, Dzierżawy, Mienie, GIS Ewopis, Ewmapa Geobid, Dzierżawy, Mienie Rekord, GIS str. 8

9 3. Geodezja III Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Ewopis, Ewmapa Geobid, Dzierżawy, Mienie Rekord, GIS 4. Geodezja IV Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Ewopis, Ewmapa Geobid, GIS 5. Mieszkania Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Faktury, Dzierżawy Rekord, GIS 6. Mieszkania Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Rejestr opłat Rekord, GIS 7. Płace Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Płace, Podatnik - Rekord, Płatnik, E- PFRON 8. Rada Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Kadry - Rekord, Fine Reader 9. Przetargi Windows 7 Professional Microsoft Office Skarbnik Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Lider - Rekord 11. GKI (kierownik) Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Lider - Rekord 12. GKI Windows 7 Professional Microsoft Office GKI Windows 7 Professional Microsoft Office GKI Windows 7 Professional Microsoft Office Drogi i oświetlenie Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 GIS 16. PFP (kierownik) Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Lider Rekord 17. PFP Windows 7 Professional Microsoft Office PFP Windows 7 Professional Microsoft Office Sekretariat Windows 7 Professional Microsoft Office Sekretariat Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Środki trwałe, wyposażenie Rekord 21. Sekretarz Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Lider Rekord 22. Wójt Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Lider - Rekord 23. Ochrona środowiska Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Ekofundusz 24. Odpady Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Odpady Rekord 25. Odpady Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Odpady - Rekord 26. Ewidencja Ludności Windows 7 Professional Microsoft Office 2003 Basic Ewidencja Ludności - Technika 27. Zarządzanie kryzysowe Windows 7 Professional Microsoft Office 2007 SBE 28. USC Windows 7 Professional Microsoft Office 2003 Basic USC Technika, system obsługi dowodów osobistych 29. Edukacja Windows XP Microsoft Office 2003 Basic SIO - System Informacji Oświatowej 30. Kasa Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Kasa dochodowa i wydatkowa - Rekord, HomeNet BS Tychy, System Obsługi Płatności Masowych 31. Podatki Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Podatki os. fizyczne i prawne, Środki transportowe - Rekord, Ewopis - Geobid 32. Podatki II Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 Podatki os. fizyczne i prawne, Środki transportowe, PKZP - Rekord, Ewopis - Geobid str. 9

10 33. Księgowość Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 FK, ST, Wyposażenie - Rekord, Bestia 34. Księgowość II Windows 7 Professional Microsoft Office Księgowość III Windows 7 Professional Microsoft Office Informatyk Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 FK, ST, Wyposażenie, Budżet - Rekord, Bestia FK, ST, Wyposażenie, Budżet - Rekord, Bestia Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet W zakresie oprogramowania systemowego, na wskazanych komputerach zainstalowany jest system operacyjny Windows 7 Professional. Tylko na jednym komputerze jest jeszcze zainstalowany system Windows XP. W zakresie natomiast posiadanych przez Urząd Gminy pakietów biurowych na 32 komputerach zainstalowany jest pakiet Microsoft Office 2010, natomiast w pozostałych przypadkach występują jeszcze 1 licencja na Microsoft Office 2007 i 3 licencje na Microsoft Office W zakresie oprogramowania specjalistycznego działającego w Urzędzie Gminy występują implementowane na dedykowanych serwerach sprzętowych następujące systemy. Tabela 4. Oprogramowanie specjalistyczne w odniesieniu do infrastruktury sprzętowej i licencjonowania Lp. Nazwa serwera Oprogramowanie Ilość licencji - system płacowo kadrowy (1+1) jako zestaw 1 - system finansowo księgowy 3 - budżet + budżet RB kasa dochodowa i wydatkowa 1 - wyposażenie 1 - środki trwałe 1 - fakturowanie 1 - posesja podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych 2 - firmy pd podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych 1 1. Rekord - pojazd podatek od środków transportowych 1 - rejestr opłat 1 - kasa obsługa kodów kreskowych 1 - umowy dzierżawne 1 - płatności masowe wyciąg bankowy 1 - odpady deklaracje 2 - odpady księgowość 1 - RC Pesel - informacje z ewidencji ludności do odpadów 1 - zarzadzanie dokumentami 1 - posesja kody kreskowe 2 - mienie gminne (w ramach GIS) - wieczyste użytkowanie (w ramach GIS) 2. Wasko - system obiegu dokumentacji Serwer GIS 2 System informacji przestrzennej obejmujący następujące moduły No limit str. 10

11 - sieć drogowa - sieć oświetlenia - oznakowanie - numeracja porządkowa - tereny górnicze - zabytki - hydrologia - ochrona środowiska - ochrona przyrody - mała architektura - umowy lokalowe - reklamy - przystanki - punkty z alkoholami bary i sklepy - plan zagospodarowania - integracja z obiegiem dokumentów - integracja z rekordem w zakresie podatków, mienia, dzierżaw, trwałego zarządu, odpady - integracja z ewidencją ludności - Urząd Stanu Cywilnego 1 - System ewidencji ludności 1 - pliki zapisywane przez wszystkich pracowników 4. Serwer plików - legislator akty prawne No limit - prawo miejscowe publikowanie uchwał, projektów uchwał na stronę - Geobid plan zagospodarowania 5. ZMOKU rządowy 2 System buduje państwo czas realizacji nieznany, 6. Sekap Służy jako komputer komunikacyjny 7. E- urząd E-urząd, Lider Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet Tabela 5. Oprogramowanie podstawowe i specjalistyczne w Jednostkach podległych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach Gminne Przedszkole w Gostyni Zespół Szkół w Gostyni Zespół Szkół w Wyrach Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach Dom Kultury Gminne Przedszkole w Wyrach Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach systemy operacyjn e - stacje robocze system operacyjny (nazwa/wersja/licz ba licencji) Windows 7-3 lic. Windows XP - 7 lic. Windows XP lic. Windows 7 Home Premium - 5 lic. Windows 8 3 lic. Windows 7 7 lic. Windows Vista 14 lic. Windows XP 1 lic. WINDOWS 8-16 lic. WINDOWS 7 14 lic. WINDOWS VISTA 2 lic. Windows XP 12 lic. Windows 7 6 lic. Windows XP - 7 lic. Windows Vista - 9 lic. Windows XP - 2 lic. Windows 7-2 lic. Windows 7 Home Pentium 9 lic. Windows 7 1 lic, Windows XP 6 lic. str. 11

12 systemy operacyjn e - serwery pakiety biurowe System zarządzani a bazami danych systemy zarządzani a Systemy operacyjne - serwery (nazwa/wersja/licz ba licencji) Wersja / liczba licencji posiadanego pakietu MS Office System zarządzania bazami danych (Nazwa systemu - wersja - liczba licencji) Nazwa systemu - wersja - producent - sumaryczna liczba osób korzystających z systemu - obszar Windows Serwer 2008 R2 STANDARD Oficce Oficce Oficce FERRO / ARCHIWIZACJ A DANYCH/ 1 LICENCJA SOFT B PŁACE WERS LICENCJA - KSIĘGOWOŚĆ PŁATNIK A 3 LICENCJE - KSIĘGOWOŚĆ FINANSE REKORD LICENCJE - KSIĘGOWOŚĆ POMOST STD SYGNITY 7 LICENCJI ŚWIADCZENIA RODZINNE SYGNITY 2 LICENCJE nie dotyczy Office 2002 / 1 lic. Ofice 2003 / 2 lic. Office 2010 / 4lic. nie dotyczy Kadry/Płace/Fin anse/zlecon/prz elewy Drogman - Wolters Kluwer S.A. ul. Przyokopowa Warszawa 1.200,00 zł. Budżet RB zakupione przez Gminę Wyry Homenet Bank Spółdzielczy Tychy BIP Szulc Efekt sp.z o.o. ul. Poligonowa Warszawa Płatnik ZUS procentrum Smart Sign Unizeto Technologies S.A Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 21 program do podpisu elektronicznego 300,00 zł G Data Software sp.z o.o. ul. 28 lutego 2, ,00 zł. nie dotyczy Microsoft Office 2013 Standard 1 lic Microsoft Office Basic lic Microsoft Office Small Business lic Microsoft Office 2013 Professional Plus dla Edukacji -2 lic. Firma Wydawnicza FONT / Ekspert szkolny 2009 /1 lic Vulcan zarządzanie oświatą Płace Optivum 1 stanowisko 850,00 zł Vulcan zarządzanie oświatą Finanse Optivum 1 stanowisko 1 140,00 zł Vulcan zarządzanie oświatą Kadry 1 stanowisko 350,00 zł WINDOWS SERVER licencja OFFICE licencji OFFICE licencji OFFICE licencji Office licencji Office licencji Office licencji brak nie dotyczy brak Office licencji Office licencje MS Office licencji nie dotyczy SQL EXPRESS nie dotyczy Ekspert Szkolny Firma wydawnicza FONT ul. Dąbrowskieg o 7/3, Dąbrowa Górnicza -2 osoby 370,00 zł Kadry VULCAN ul. Wołowska 6 Wrocław 1 osoba 230,00 zł Finanse VULCAN ul. Wołowska 6 Wrocław 1 osoba 720,00 zł Płace VULCAN ul. Wołowska 6 Wrocław 2 osoby 540,00 zł Płatnik ZUS ul. Reymonta 2 Rybnik 1 bezpłatnie Budżet RB REKORD Urząd Gminy Wyry 1 osoba bezpłatnie PEFRON ul. Al. Jana Pawła II 13 Warszawa bezpłatnie Libra 2000 MOL Gdyniaczytelnicy, mieszkańcy gminy ok. 1000,00 Symfonia - Finase i księgowość Sage Sp zo.o. Wersja 2014 A- 1 szt Comarch Optima Wersja szt Płatnik E ZUS Progman Finanse wersja Wolters Kluwer 1 osoba Program Płace wersja Wolters Kluwer 1 osoba Program Kadry wersja Wolters Kluwer 2 osoby Wyposażenie wersja Wolters Kluwer 1 osoba razem za 4 pozycje 1700 zł. Budżet Rb właściciel Urząd Gminy Wyry Record 1 osoba HomeNet Bank Spółdzielczy Tychy 1 osoba Officce lic. Officce lic. Officce lic. Microsoft SQL Serwer Comarch ERP Optima FK, Środki Trwałe, Ka, Bank, Giga Wodociągi Max aplikacja branżowa do ww. dodatkowe systemy zarządzani a Nazwa systemu - wersja - producent - sumaryczna liczba osób korzystających z systemu - obszar brak nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy SIO MEN bez kosztów Płatnik ZUS bez kosztów BIP bez kosztów FAKT Kadry i Płace Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet str. 12

13 1.2 INFRASTRUKTURA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ (OKABLOWANIE, URZĄDZENIA AKTYWNE, PRZEPUSTOWO ŚĆ ŁĄCZY DO SIECI INTERNET) Dostęp do infrastruktury teleinformatycznej W 2013 r. prawie 88% gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu. Tym samym odnotowano wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 10,1 pp. Wzrost ten był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2012 r., kiedy to poziom penetracji gospodarstw domowych dostępem do Internetu wzrósł o 4,3 pp. Ponad 38% użytkowników posiadało dostęp do Internetu o szybkości od 2 Mb/s do 10 Mb/s. Zwiększyła się także liczba łączy o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s. Korzystało z nich 35% wszystkich abonentów. Abonenci prawie dwukrotnie częściej korzystali z Internetu stacjonarnego niż z mobilnego dostępu do sieci. Mobilne usługi internetowe były mniej powszechne, ale liczba osób korzystających z takiej formy dostępu z roku na rok zwiększa się. Usługi dostępu do Internetu realizowane były przede wszystkim poprzez modemy 2G/3G, łącza xdsl, modemy kablowe operatorów TVK, przewodowe sieci LAN Ethernet oraz bezprzewodowe WLAN. Użytkownicy najczęściej korzystali z dostępu do Internetu za pośrednictwem modemów 2G/3G. Przy użyciu tej technologii z siecią łączyło się 39,4% użytkowników. O 2,14% mniej użytkowników niż przed rokiem korzystało z usługi przy wykorzystaniu technologii xdsl. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 6. Struktura abonentów ze względu na wykorzystywaną technologię dostępową. L.p Forma stałego dostępu Udział % 1. xdsl 25,7 % 2. Telewizja kablowa 21,1 % 3. LAN Ethernet 5,6 % 4. Dostęp bezprzewodowy 6,0 % 5. Modem 2G/3G 39,4 % 6. Pozostałe 2,2 % Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego. TP pozostało liderem jeśli chodzi o dostęp do Internetu stacjonarnego. W 2013 r. blisko 32% wszystkich abonentów korzystało z usług internetowych za pośrednictwem łączy tego operatora. Jej udział, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększył się o 1,5 pp. Użytkownicy Internetu Odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer systematycznie wzrasta. W 2012 r. 73% gospodarstw z co najmniej jedną osobą w wieku lata było wyposażonych w komputer. W latach zwiększał się również odsetek gospodarstw posiadających dostęp do Internetu, osiągając w 2012 r. poziom 71%, przy czym 67% gospodarstw korzystało z łączy szerokopasmowych. Zarówno w przypadku posiadania komputera, jak i dostępu do Internetu poziom odsetka jest zróżnicowany w zależności od typu gospodarstwa, miejsca zamieszkania oraz stopnia urbanizacji. Zdecydowanie częściej posiadanie komputera oraz dostęp do Internetu deklarowały gospodarstwa z dziećmi, gospodarstwa z dużych miast oraz z terenów o wysokim stopniu zurbanizowania. Główną przyczyną nieposiadania dostępu do Internetu w 2012 r. był brak potrzeby korzystania, którą wskazało 57% gospodarstw. Najczęstszym miejscem korzystania z komputera oraz Internetu w 2012 r. był dom (odpowiednio 61% i 59%), natomiast głównym powodem korzystania z sieci było wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (51%) oraz wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach (48%). Wzrósł odsetek osób korzystających z e-administracji (do 32% W 2012 r.), z których co czwarta osoba wyszukiwała informacje na stronach administracji publicznej. str. 13

14 W 2012 r. w celu łączenia się z Internetem poza miejscem zamieszkania lub pracy najczęściej korzystano z przenośnych komputerów (18%) oraz laptopów, notebooków i netbooków (17%). Wzrasta zainteresowanie zamawianiem towarów i usług przez Internet. W 2012 r. 30% osób zdeklarowało, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres rozpoczęcia badania zamawiało w taki sposób różnego rodzaju dobra, najchętniej ubrania i sprzęt sportowy. Spośród użytkowników komputerów najczęściej kiedykolwiek wykonywaną czynnością podczas korzystania z komputera było kopiowanie oraz przenoszenie pliku lub folderu (76%), natomiast w przypadku korzystania z Internetu - używanie wyszukiwarki Internetowej (96%). Tabela 7. Osoby korzystające z Internetu i wykonujące wybrane czynności (% osób korzystających z Internetu) Wyszczególnienie Osoby korzystające z Internetu ogółem 67,3 67,6 Osoby wykonujące wybrane czynności: używanie wyszukiwarki internetowe 94,4 95,8 wysyłanie a z załącznikami 69,5 72,8 branie udziału w czatach, grupach dyskusyjnych 40,0 63,7 telefonowanie za pomocą Internetu 37,9 41,5 używanie programów do wymiany plików filmowych, muzycznych itp. 23,9 22,6 tworzenie strony internetowej 12,1 10,1 umieszczanie na stronie internetowej lub serwisach społecznościach własnych tekstów, zdjęć itp. 29,9 35,9 ustawianie w przeglądarce opcji dotyczących bezpieczeństwa 22,2 20,4 wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie oprogramowania 31,6 36,7 Osoby niewykonujące żadnych z powyższych czynności 3,6 2,1 Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego. Zdecydowana większość użytkowników Internetu korzystała dotychczas z wyszukiwarek internetowych. Prawie 73% użytkowników Internetu stanowiły osoby, które wysyłały pocztę elektroniczną z załącznikami. O 23,3 pkt proc. (do 63,7%) wzrósł odsetek osób biorących udział w czatach i grupach dyskusyjnych. W 2012 r. odsetek osób niewykonujących żadnych z badanych czynności podczas korzystania z Internetu wyniósł 2,1%, tj. o 1,5 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Najczęściej wykonywaną czynnością przez użytkowników komputerów było kopiowanie lub przenoszenie plików, a także używanie poleceń kopiowania i wklejania. Nastąpił znaczny wzrost w skali roku odsetka osób wykonujących przenoszenie plików między komputerami a innymi urządzeniami (0 8,4 pkt proc.). Zmniejszył się natomiast udział tych osób, które korzystając z komputera dotychczas nie wykonywały żadnych z wymienionych w badaniu czynności (z 20,9% W 2011 r. do 19,2% W 2012 r.) str. 14

15 Tabela 8. Osoby korzystające z komputera i dotychczas wykonujące wybrane czynności (% osób korzystających z komputera) Wyszczególnienie Osoby korzystające z komputera ogółem 68,7 69,3 Osoby wykonujące wybrane czynności: kopiowanie, przenoszenie pliku lub folderu 74,6 75,7 używanie poleceń kopiowania lub wklejania 65,3 67,3 korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym 47,7 47,6 kompresowanie plików przy pomocy specjalnego programu 34,1 34,3 instalowanie nowych urządzeń 48,5 50,6 pisanie programu komputerowego 8,7 8,3 przenoszenie plików między komputerem a innymi urządzeniami 44,3 52,7 zmienianie lub sprawdzanie ustawień programów 27,9 31,4 tworzenie prezentacji 23,6 28,8 instalowanie lub wymiana systemu operacyjnego 17,1 18,0 Osoby niewykonujące dotychczas żadnych z powyższych czynności 20,9 19,2 Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego. Obecny stan rozwoju rynku w obszarze telekomunikacji Teren województwa śląskiego liczy około osób, co czyni je drugim najludniejszym województwem w Polsce. Gęstość zaludnienia w całym województwie wynosi 377,4 os./km² i jest najwyższa w Polsce. Jednakże lokalizacja gminy Wyry jest na uboczu aglomeracji miejskich i z tego względu jest to region o znacznie mniejszej gęstości zaludnienia, co utrudnia przyciąganie do nich inwestycji w rozwój sieci szerokopasmowych, które zazwyczaj przynoszą zyski w obszarach o większej gęstości zaludnienia, gdzie potencjalny popyt byłby większy i bardziej skumulowany. Ponadto w regionach nieaglomeracyjnych województwa śląskiego średni dochód mieszkańców, a więc potencjalnych klientów usług telekomunikacyjnych, jest niski w porównaniu do mieszkańców aglomeracji i innych rejonów Polski. Jest to, zgodnie z informacjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), kolejnym czynnikiem niesprzyjającym inwestycjom w rozwój sieci szerokopasmowych. Z pomocą przychodzą prowadzone inicjatywy budowy sieci wojewódzkiej ŚRSS jak również wybudowana z dofinansowaniem ze środków UE Sieć SilesiaNet w ramach powiatu mikołowskiego. Oba projekty mają za zadanie ograniczyć zjawisko wykluczenia informacyjnego i społecznego z tych obszarów, na których brak jest dostępu do szerokopasmowego Internetu, a płace są mniejsze od średniej krajowej. Rozwój sieci szerokopasmowych stworzy nowe możliwości zawodowe dla mieszkańców. Internet szerokopasmowy pozwoli osobom, które zazwyczaj opuszczały swoje miejsce zamieszkania ze względów finansowych, na podjęcie telepracy. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki elektronicznej, administracji elektronicznej i przedsiębiorstw w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy. str. 15

16 Zachętą do rozwoju przedsiębiorstw powinno być również umiejscowienie projektu na obszarach, na których funkcjonuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (Rysunek 1). Mapa terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawiona została na Rysunku 2. Rysunek 1. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce w 2012 roku Źródło: Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Raport 2012 roku Rysunek 2. Mapa terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Źródło: Strona internetowa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Jeżeli chodzi o penetrację Internetu szerokopasmowego w województwie śląskim na tle pozostałych województw, jej obecny stan przygotowano i przedstawiono na Rysunku 3. str. 16

17 Rysunek 3. Penetracja Internetu szerokopasmowego w województwie śląskim na tle pozostałych województw Źródło: UKE za: Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa W województwie śląskim, na koniec 2012 r. nadal utrzymywał się wysoki odsetek osób bez dostępu do internetu (37,06%), a tylko 45% miało dostęp do internetu szerokopasmowego, czyli o przepustowości 2 Mb/s lub więcej. Znacznie gorzej wygląda sytuacja z przepustowościami największymi, czyli powyżej 30 Mb/s patrząc na rozwój tego segmentu rynku. Okazuje się, że bardzo szybki internet obecnie stanowi margines w całym dostępie telekomunikacyjnym w województwie śląskim. Rozkład poszczególnych przepustowości w segmencie klientów indywidualnych i biznesowych przedstawiono w poniższych tabelach oraz na rysunkach. Jeśli założenia Agendy Cyfrowej mają być zrealizowane, przedstawione statystyki dowodzą, że zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę telekomunikacyjną nadal jest bardzo duże, a co za tym idzie wykorzystanie infrastruktury sieci szerokopasmowej wybudowanej na terenie powiatu mikołowskiego jest wysoce pożądane. str. 17

18 Tabela 9. Udział usług o danej przepustowości w segmencie klientów indywidualnych Lokalizacja Liczba usług o danej przepustowości (klienci indywidualni) Powiat Gmina bez dostępu do internetu mniej niż 1 Mb/s <1Mb/s, 2Mb/s) równa 2 Mb/s (2 Mb/s, 10Mb/s> (10Mb/s, 20Mb/s> (20Mb/s, 30Mb/s) równa 30Mb/s (30 Mb/s, 100 Mb/s) równa 100Mb/s ponad 100 Mb/s mikołowski Wyry 39,44% 8,17% 1,31% 15,61% 24,60% 1,14% 0,33% 2,66% 3,19% 2,90% 0,65% pszczyński Goczałkowice Zdrój 52,74% 6,75% 2,31% 15,26% 17,23% 1,04% 2,96% 0,00% 0,05% 0,00% 1,65% pszczyński Pawłowice 32,02% 8,76% 7,12% 18,63% 29,07% 2,69% 0,53% 0,02% 0,00% 0,00% 1,17% pszczyński Pszczyna 42,56% 10,41% 3,26% 14,00% 22,87% 1,25% 2,79% 0,42% 0,57% 0,02% 1,86% pszczyński Suszec 41,72% 10,56% 2,52% 15,28% 26,80% 0,91% 0,71% 0,00% 0,03% 0,00% 1,47% pszczyński Kobiór 48,23% 9,24% 3,39% 15,64% 21,80% 0,77% 0,23% 0,08% 0,00% 0,00% 0,62% Tychy Tychy 26,14% 5,93% 4,19% 10,80% 14,83% 5,50% 15,89% 10,02% 4,62% 0,28% 1,79% Żory Żory 28,18% 8,09% 3,74% 11,91% 28,62% 6,10% 6,33% 5,07% 0,88% 0,00% 1,08% ŚREDNIO w województwie 37,06% 12,94% 4,97% 15,89% 20,08% 2,58% 3,00% 1,01% 0,89% 0,26% 1,32% Źródło: System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (dane za rok 2012r.) str. 18

19 Tabela 10. Udział usług o danej przepustowości w segmencie klientów biznesowych Lokalizacja liczba usług o danej przepustowości (klienci biznesowi) Powiat Gmina bez dostępu do internetu mniej niż 1 Mb/s <1Mb/s, 2Mb/s) równa 2Mb/s (2 Mb/s, 10Mb/s> (10Mb/s, 20 Mb/s> (20 Mb/s, 30 Mb/s) równa 30 Mb/s (30 Mb/s, 100 Mb/s) równa 100Mb/s ponad 100Mb/s mikołowski Wyry 44,97% 10,34% 4,19% 21,51% 14,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,47% pszczyński Goczałkowice Zdrój 53,33% 6,96% 5,22% 8,99% 17,39% 0,87% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% pszczyński Pawłowice 47,13% 9,02% 6,09% 13,19% 17,14% 0,79% 0,11% 0,11% 0,45% 0,11% 5,86% pszczyński Pszczyna 51,36% 6,61% 4,34% 14,01% 13,38% 1,46% 0,11% 0,11% 0,31% 0,04% 8,25% pszczyński Suszec 49,68% 7,01% 4,46% 11,04% 21,23% 0,64% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 5,52% pszczyński Kobiór 48,06% 6,59% 7,36% 15,50% 14,73% 1,16% 0,00% 0,39% 0,39% 0,00% 5,81% Tychy Tychy 40,45% 8,26% 5,76% 18,44% 11,75% 2,13% 0,14% 1,09% 0,67% 0,19% 11,13% Żory Żory 46,78% 9,36% 4,54% 18,17% 14,26% 1,02% 0,39% 0,27% 0,00% 0,00% 5,20% ŚREDNIO w województwie 42,78% 13,34% 6,96% 16,57% 14,18% 0,80% 0,21% 0,12% 0,24% 0,18% 4,61% Źródło: System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (dane za rok 2012 r.) str. 19

20 Rysunek 4. Szczegółowy rozkład poszczególnych przepustowości w segmencie klientów indywidualnych w 2012 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie: System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (dane za rok 2012) Rysunek 5. Szczegółowy rozkład poszczególnych przepustowości w segmencie klientów biznesowych w 2012 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie: System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (dane za rok 2012) Użytkownicy i dostęp do infrastruktury teleinformatycznej na terenie gminy Wyry W Gminie Wyry nie wykonywano dotychczas odrębnych badań dotyczących wykorzystania technologii informacyjno telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne. Dlatego też dla zobrazowania tego zagadnienia w niniejszym opracowaniu posłużono się danymi pochodzącymi z badań wykonanych przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Komunikacji Elektronicznej i prywatne ośrodki badawcze, dla obszaru całego kraju. W niniejszym opracowaniu wykorzystano materiał badawczy powstały w latach Jednak co bardziej istotne, w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację poniżej przedstawiono aktualny stan podłączenia jednostek gminnych do Internetu. Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. str. 20

21 Tabela 11. Dostęp do internetu w Urzędzie Gminy Wyry oraz Jednostkach podległych Obszar Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne j w Wyrach Gminne Przedszkole w Gostyni UG Wyry Zespół Szkół w Gostyni Zespół Szkół w Wyrach Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach Dom Kultury Gminne Przedszkol e w Wyrach Zakład Gospodarki komunalnej w Wyrach rodzaj połączenia komputerów z internetem połączenie - kabel miedziany światłowód światłow ód połączenie radiowe połączeni e radiowe połączenie - kabel miedziany światłow ód światłowód połączenie - kabel miedziany dostawca usług internetowyc h Orange MULTIMETR O Multimet ro F.H.U Dominet Sebastian Kijak TRANS- NET ORANGE Miconet Sp. Z o.o. Multimetro Orange łącze internetowe data rozpoczęcia obowiązywa nia umowy z dostawcą internetu data zakończenia obowiązywa nia umowy z dostawcą internetu szybkość pobierania danych (MB/s) szybkość wysyłania danych (upload) połączenie z siecią SilesiaNet - Powiat mikołowski czas nieokreślon y czas nieokreśl ony r r. 10 MB/s 20 MB/s 20 Mb/s 20 Mb/s 15MB/s 10 Mb/s 30 Mb/s 10 Mb/s 10 Mb/s 1 MB/s 2 MB 20 Mb/s 20Mbit/s 3Mb/s 1 Mb/s 3 Mb/s 10 Mb/s 0,5 Mb/s Tak Nie Tak Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet brak informacji 1.3 INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZ NYMI Tabela 12. Struktura abonentów ze względu na wykorzystywaną technologię dostępową. Lp. 1. System GUS 2. System Płatnik Nazwa systemu zewnętrznego 3. System CEiDG Centralna Ewidencja i Informacja o działalność Gospodarczej 4. Centralna ewidencja PESSEL 5. Bestia sprawozdawczość budżetowa 6. e-puap platforma do obsługi poczty elektronicznej 7. System BIP 8. Zamówienia publiczne publikowanie przetargów 9. Generatory wniosków i wniosków o płatność, system PEFS 10. Ekoportal ochrona przyrody Tak Tak Tak Nie Nie str. 21

22 11. KOBIZE ochrona środowiska 12. Home banking 13. SHRIMP pomoc publiczna 14. System Informacji Oświatowej x Dowody Osobiste 16. System PHRON 17. Urząd skarbowy e-deklaracje 18. Geobid ewmapa i ewopis podgląd 19. Rejestr wyborców 20. Gospodarka nieruchomościami, księgi wieczyste 21. Silesia NET - powiat mikołowski Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 1.4 ŚWIADCZENIA ELEKTRONICZNE USŁUG PUBLICZN YCH DLA MIESZKAŃCÓW W zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Gminy Wyry istnieje procedura skorzystania z systemu elektronicznej skrzynki podawczej do korespondencji z JST. W szczególności w UG Wyry funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza, jaka działa w ramach rządowego projektu e-puap, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej pomiędzy obywatelem, a urzędem. Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie e-puap. Aby można było złożyć wniosek do urzędu gminy konieczne jest posiadanie konta użytkownika, które zakłada się na platformie epuap i jest to konto bezpłatne. Mając założone konto można wyszukać podmiot oraz wybrać formularz elektroniczny do wypełnienia jaki dostępny jest po zalogowaniu do portalu. Dostarczenie elektronicznych dokumentów może odbywać się również osobiście w godzinach pracy urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy mieszczącego się przy ul. Dąbrowszczaków 133 w Wyrach (I pietro) na następujących nośnikach danych: Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 Płyta CD-RW lub DWD-RW Oczywiście dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Jeżeli chodzi o dostępne w ramach platformy e-urząd usługi elektroniczne, to są one de facto realizowane z wykorzystaniem platformy wojewódzkiej SEKAP. E-usługi SEKAP dostępne w Urzędzie Gminy Wyry: 1. Budownictwo, architektura, urbanistyka 1.1. Urbanistyka, architektura 2. Dowody osobiste, meldunki, wybory 2.1. Dowody osobiste 2.2. Meldunki 2.3. Wybory 3. Działalność gospodarcza 3.1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4. Geodezja, kartografia 5. Gospodarka komunalna 6. Komunikacja, drogownictwo i transport 6.1. Transport drogowy rzeczy i osób, taksówki 7. Kultura, sport, turystyka, oświata str. 22

23 7.1. Oświata i Edukacja 8. Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe 8.1. Gospodarka lokalami mieszkalnymi 8.2. Gospodarka lokalami użytkowymi 8.3. Gospodarowanie nieruchomościami 9. Ochrona środowiska 10. Podatki i opłaty 11. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo Rolnictwo i leśnictwo 12. Sprawy obywatelskie Zgromadzenia publiczne 13. Urodzenia, małżeństwa, zgony Inne sprawy Małżeństwa Urodzenia Zgony 14. Promocja i informacja o regionie 15. Inne str. 23

24 2 ANALIZA OTOCZENIA PRAWNEGO ORAZ PLANOWANYCH KIER UNKÓW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORM ACYJNEGO W POLSCE 2.1 STRATEGIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (SI) NA POZIOMIE KRAJOWYM ORAZ REGION ALNYM; OTOCZENIE PRAWNE W P OLSCE Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w kolejnych latach zostały zasadniczo nakreślone w Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz niejako w dwóch jej dokumentach wykonawczych: Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Narodowym Planie Szerokopasmowym. Strategia Sprawne Państwo 2020 (dokument z 20 grudnia 2012 r.) łączy ideę państwa optimum i otwartego rządu, prezentuje cele i kierunki interwencji w obszarach istotnych dla rozwoju Państwa, w których interwencja jest konieczna, aby podnieść skuteczność i efektywność. Celem podejmowanych przedsięwzięć w perspektywie do 2020 roku jest ukształtowanie państwa otwartego, pomocnego, skutecznego i efektywnego, o silnej pozycji międzynarodowej i wysokiej aktywności obywateli w życiu społecznym i politycznym. Dokument ten odchodzi od wąskiego sektorowego myślenia na rzecz zintegrowanego podejścia tematycznego i równocześnie odgrywa istotną rolę w programowaniu perspektywy finansowej Stanowi bowiem bazę dla rozwoju potencjału administracji publicznej, podejmowania działań w kierunku zmian organizacyjnych, prawnych i proceduralnych, jak również wdrażania programów rozwoju związanych z różnymi obszarami funkcjonowania państwa celem podniesienia poziomu obsługi obywatela jak i jego bezpieczeństwa (np. programy doskonalenia standardów zarządzania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej, ochrony cyberprzestrzeni RP. Strategia tworzy także podstawę dla przygotowania kierunków rozwoju cyfrowego i licznych projektów systemowych wdrażających nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne (ICT) oraz programy rozwoju tj. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Narodowego Planu Szerokopasmowego. Strategia zawiera następujące, wyznaczone cele : Cel 1. Otwarty rząd Cel 2. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych Cel 4. Dobre prawo Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych Cel 6. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego W ramach osiągniecia ww. celów założono m.in. wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych jednakże rozwój społeczeństwa informacyjnego w szczególności powiązany jest z realizacją Celu 5. Efektywne świadczenie usług publicznych, a w obrębie Celu 5 w ramach działań szczegółowych: 5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu Sprawnie funkcjonujące rejestry publiczne. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (zatwierdzony w listopadzie 2013 roku) Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) to strategiczny dokument opisujący działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Celem Programu jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim, w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. Program zapewni współpracę istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, eliminując jednocześnie powielające się dotychczas funkcjonalności. str. 24

25 PZIP, obok Narodowego Planu Szerokopasmowego, jest dokumentem wykonawczym dla strategii rozwoju, czyli strategii Sprawne Państwo 2020 (SP2020). Odnosi się też pośrednio do pozostałych strategii ponadsektorowych i nawiązuje do wytyczonych tam najważniejszych priorytetów, celów i planów rozwojowych oraz innowacyjnych działań. Dokument odgrywa też istotną rolę w planowaniu wydatków współfinansowanych przez Unię Europejską w perspektywie finansowej na lata Program jest ściśle powiązany z przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa. Celem programu informatyzacji jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom, ale również samej administracji, dostępu do użytecznych, bezpiecznych, prostych w stosowaniu narzędzi, które będą powszechnie dostępne i przygotowane do współpracy ze środowiskami technicznymi wykorzystującymi różne technologie. Z punktu widzenia obywatela najważniejsza jest wygoda załatwiania spraw urzędowych, w tym związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw związanych z ochroną zdrowia, poszukiwaniem pracy, regulowaniem należności, zdobywaniem wiedzy i wykształcenia, a także korzystania z zasobów kultury. E-usługi dla obywateli powinny zapewnić oszczędność czasu, ograniczając konieczność osobistego stawienia się w urzędzie tylko do przypadków niezbędnych. Przy wykorzystaniu e-usług powinno być możliwe załatwianie spraw niezależnie od miejsca pobytu i stosowanej technologii służącej do korzystania z sieci, sprzętu, oprogramowania oraz wykorzystywanego kanału komunikacji elektronicznej. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej, z poziomu 32% w 2012 do 64% w 2020 (w przypadku obywateli) i z poziomu 90% w 2012 do 95% w 2020 (dla przedsiębiorców) roku. Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez podejmowanie usystematyzowanych działań w czterech następująco określonych kierunkach: 1. Świadczenie e-usług publicznych (w szczególności w zakresie: spraw administracyjnych, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, wspierania przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, rozliczania podatków, zapewnienia bezpieczeństwa kryzysowego i powiadamiania ratunkowego, efektywniejszego wykorzystania danych przestrzennych i usług infrastruktury informacji przestrzennej, oraz dostarczania usług infrastrukturalnych w modelu chmury obliczeniowej); 2. Otwarty rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (np. otwarty rząd, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, nowoczesna edukacja); 3. Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji (w szczególności w zakresie interoperacyjności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz narzędzi identyfikacji i uwierzytelniania); 4. Informatyzacja urzędów (w szczególności w odniesieniu do elektronizacji obiegu dokumentów, usprawnieniu zarządzania organizacją dzięki stosowaniu dobrych praktyk zarządzania usługami informatycznymi, wykorzystaniu dostępnych technologii np. systemów klasy ERP). Kluczowa rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w realizacji programu Większość, bo około 70% spraw związanych z obsługą obywateli, a tym samym usług, realizowanych jest przez JST. W wyniku inicjatyw podejmowanych przez szeroko rozumianą administrację samorządową (w szczególności samorządów wojewódzkich i większych miast na prawach powiatów) został opracowany i wdrożony szereg rozwiązań informatycznych, str. 25

26 niejednokrotnie zaawansowanych technicznie, które w różnym stopniu spełniają dostrzeżone lokalnie oczekiwania i potrzeby, jeśli chodzi o usługi e-administracji dla społeczeństwa. Funkcjonują one w środowisku infrastruktury teleinformatycznej, zbudowanej także przez regiony, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i dostępnych zasobów. W ramach realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa zostaną podjęte działania mające na celu wykorzystanie dorobku JST w dziedzinie informatyzacji. W zależności od uwarunkowań formalnoprawnych może to polegać na wykorzystaniu wprost (za zgodą właścicieli) modułów oprogramowania obsługującego określoną funkcjonalność, albo opisów procedur opracowanych w jednostce samorządowej. Docelowo, zainicjowana już współpraca pomiędzy ekspertami Ministerstwa Administracji i cyfryzacji (MAC) i samorządów, ma doprowadzić do opracowania jednolitego katalogu usług oraz integracji platform regionalnych z epuap. JST nie posiadające zasobów na dokonanie zakupu, uzyskają możliwość skorzystania z infrastruktury i rozwiązań, które będą udostępnione w wyniku realizacji projektu Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej. Powielaniu rozwiązań ma zapobiec zebranie i analiza informacji o funkcjonujących w JST aplikacjach informatycznych ukierunkowanych na usługi e-administracji i działalność wspierającą określenie stanu posiadania. Istnieje zamiar i potrzeba wykorzystania wiedzy i doświadczenia ekspertów z JST przy realizacji wszystkich projektów, w wyniku, których świadczone będą usługi e-administracji oraz interakcji systemów centralnych i regionalnych. Szczególnie cenna jest tutaj znajomość użytkownika końcowego obywatela/przedsiębiorcy, jego oczekiwań i wymagań, który kontaktuje się bezpośrednio z JST. Z tego względu administracja samorządowa będzie współautorem tych wymagań, jak również zapewni weryfikację ich spełnienia w wytworzonych rozwiązaniach. Jednym z obszarów usług, które będą udostępnione w wyniku realizacji projektu Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej będą rozwiązania informatyczne ułatwiające obsługę podatków lokalnych. Podatki i opłaty lokalne, są jednym z najistotniejszych źródeł finansowania usług publicznych świadczonych przez polskie gminy na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego też, podstawowym zadaniem realizowanym przez system jest skuteczne identyfikowanie, pobieranie i ewidencjonowanie podatków. Przygotowane rozwiązania umożliwią innowacyjne podejście do ustalania (wymiaru) i egzekwowania (windykacja) zobowiązań podatkowych. Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) jest dokumentem strategicznym, określającym działania oraz środki dla realizacji celu jakim jest jak zapewnienie powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Nadrzędnymi celami realizowanymi przez Narodowy Plan Szerokopasmowy są: rozwój sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz pobudzenie popytu na usługi dostępowe o wysokich przepływnościach. Cele NPS są zgodne z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) i obejmują: 1) Zapewnienie powszechnego dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku. 2) Doprowadzenie do wykorzystania usług dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku. Realizacja powyższych celów przełoży się na rozwój kraju, poprzez szereg korzyści społecznych oraz rozwój w dziedzinach gospodarki i innowacji, a także dzięki szerokiemu wykorzystaniu technologii informacyjno komunikacyjnych przyczyni się do głębokiej modernizacji polskiej gospodarki, rozwoju gospodarki internetowej, upowszechnieniu usług e-administracji, rozwoju nowych branż i powstawania nowych modeli biznesowych opartych o wykorzystanie sieci, a w końcu przyczyni się do ułatwienia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym dla wszystkich grup obywateli. Sieci szerokopasmowe, umożliwiające błyskawiczne zbieranie oraz przesyłanie dużych ilości danych i bezawaryjną komunikację są już w wielu miejscach na świecie z sukcesem wykorzystywane m.in. w sektorze zdrowia, edukacji czy w ochronie środowiska (Green ICT). Jednocześnie wypełnienie celów stawianych przez NPS pozytywnie wpłynie na realizację innych założeń EAC, związanych z szerokopasmowym dostępem do Internetu. str. 26

27 Osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych NPS wymaga działań zarówno w sferze stymulacji inwestycji jak i stymulacji popytu na usługi szerokopasmowe. Aby inwestorzy mogli zminimalizować ryzyko inwestycyjne i uzyskać wymagany zwrot z poniesionych nakładów, konieczne jest zapewnienie dostatecznego popytu na usługi wśród klientów końcowych. Wzrost popytu z kolei przekłada się poprzez efekt skali ekosystemu na rozwój nowych, atrakcyjnych usług online i w konsekwencji dalszy wzrost popytu. Analiza stanu obecnego, a także analiza kosztowa wskazują na znaczące potrzeby inwestycyjne na najbliższe lata. Dlatego NPS będzie realizowany w trzech obszarach: 1. Zachęty inwestycyjne dla samodzielnych inwestycji operatorów telekomunikacyjnych. 2. Inwestycje z wykorzystaniem środków publicznych. 3. Stymulacja popytu na usługi szerokopasmowe. Na poziomie regionalnym w Województwie Śląskim strategię rozwoju SI określa Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa śląskiego do roku 2015 jednakże ze względu na fakt iż ww. dokument nie obejmuje nadchodzącej perspektywy (brak na chwilę obecną aktualizacji dokumentu) przyjmuje się iż dokumentem strategicznym określającym kierunki rozwoju SI w województwie jest Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE stanowi plan samorządu województwa śląskiego, określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku. W dokumencie nakreślono następującą wizję województwa śląskiego: Województwo śląskie będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju stwarzającym mieszkańcom korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane potencjały terytorialne i synergię pomiędzy partnerami procesu rozwoju. Wizja rozwoju województwa śląskiego stanowi podstawę do sformułowania głównych celów polityki rozwoju oraz stanowi określenie aspiracji i dążeń społeczności regionalnej. Osiągnięcie wizji wymaga skoncentrowania działań prowadzonych w regionie w czterech obszarach priorytetowych: Nowoczesna gospodarka rozwijanie regionu opartego na wiedzy, kreującego własne i absorbującego pojawiające się innowacje, w tym technologiczne, atrakcyjnego i przyjaznego dla przedsiębiorców i inwestorów, wykorzystującego dorobek i tradycje przemysłowe regionu, potencjały i specjalizacje związane z nowoczesnymi przemysłami; istotą będzie wzmacnianie kapitału kreatywnego województwa i uczestnictwa w kształtowaniu europejskiej przestrzeni badawczej dla wzrostu gospodarczego regionu, wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenia i implementacji nowych technologii do przedsiębiorstw oraz unowocześnianie i wsparcie przemian sektorów tradycyjnych i rolnictwa. Szanse rozwojowe mieszkańców zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowych, regionalnych usług zdrowotnych i społecznych, uwzględniających potrzeby, w tym: w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, socjalnego i publicznego oraz tworzenie warunków do rozwoju usług upowszechniających aktywny styl życia i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie kompetencji i wykształcenia mieszkańców różnych grup wiekowych umożliwiających wdrożenie usług i produktów zaawansowanych, w tym promocja i tworzenie warunków do rozwoju kształcenia przez całe życie, aktywizowanie zawodowo i społecznie mieszkańców regionu. Przestrzeń rozwijanie regionu o przestrzeni ukształtowanej w sposób umożliwiający trwałość i harmonijność procesów rozwoju, uwzględniający rozbudowę oraz budowę infrastruktury ochrony środowiska i ograniczenie ryzyka środowiskowego w warunkach zmian klimatycznych i presji społecznej na regenerację środowiska str. 27

28 naturalnego, jego zasobów i komponentów, rewitalizację terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom województwa poprzez rozwijanie usług, transfer i stosowanie technologii ochrony środowiska oraz ograniczanie i efektywne rozwiązywanie konfliktów przestrzennych; istotą jest tworzenie wysokiej jakości przestrzeni i kształtowanie warunków rozwoju mieszkalnictwa oraz wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych i odnowa dzielnic mieszkaniowych, podlegających społecznemu wykluczeniu i degradacji środowiskowej, zintegrowanie układu sieci transportowej z metropolitalnym i aglomeracyjnym układem komunikacyjnym, rewitalizacja terenów kolejowych oraz ukształtowanie nowych źródeł generowania ruchu transportu pasażerskiego związanych z powstającymi strefami funkcjonalnymi. Relacje z otoczeniem rozwijanie współpracy i partnerstwa wewnątrzregionalnego zarówno podmiotów publicznych, gospodarczych jak i mieszkańców; relacji międzyregionalnych w układach makroregionalnych, zarówno krajowych jak i transgranicznych, ukierunkowanych na realizację wspólnych wyzwań rozwojowych lub rozwiązywanie problemów międzyregionalnych oraz w wymiarze międzynarodowym poprzez uczestnictwo w sieciach współpracy i organizacjach o charakterze europejskim i globalnym. Działania związane z rozwojem Społeczeństwa informacyjnego wpisane zostały w Obszar priorytetowy B Szanse rozwojowe mieszkańców. W ramach tego obszaru ustanowiono następujące cele operacyjne: Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców województwa Cel operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności mieszkańców Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne warunki życia mieszkańców z kolei w ramach Celu operacyjnego: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności mieszkańców wyznaczono m.in. następujące kierunki działań związane z rozwojem SI w najbliższych latach: o Wdrażanie rozwiązań zwiększających dostępność do infrastruktury i podnoszących kompetencje społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój usług elektronicznych i mobilnych. o Zwiększenie cyfrowych umiejętności/kompetencji administracji samorządowej, w tym umiejętności otwartej komunikacji z obywatelami z wykorzystaniem narzędzi ICT. Otoczenie prawne w Polsce Poniżej przedstawiono przegląd wybranych, najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających bądź regulujących szerokorozumianą działalność związaną rozwojem społeczeństwa informacyjnego w szczególności istotnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ustawa o dostępie do informacji publicznej Ustawa o dostępie do informacji publicznej 1 z dnia 6 września 2001 roku reguluje zakres podmiotowy oraz przedmiotowy, a także zasady i tryb udostępniania informacji, która zgodnie z postanowieniami Ustawy stanowi informację publiczną. Zgodnie z art. 7 Ustawy udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze jej ogłaszania, na przykład poprzez publikowanie dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP] 2, który stanowi tzw. publikator teleinformatyczny. Obowiązek udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i posiadania własnej strony BIP dotyczy władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, zdefiniowanych w Ustawie. Prawo do informacji publicznych obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wglądu do dokumentów 1 Dz. U r. Nr 112, poz. 1198, tj. z dnia 14 kwietnia 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz Warunki techniczne i organizacyjne tworzenia stron w BIP i parametry zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostępu do tych stron precyzuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 68) str. 28

29 urzędowych oraz dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Ustawa nakłada na podmioty obowiązek udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i posiadania własnej strony BIP. Ustawa weszła w życie z dniem1 stycznia 2002 r. - zakres informacji, które podmioty zobowiązane są zamieszczać w BIP był etapowy: - 18 miesięcy od daty wejścia w życie, - 24 miesiące od daty wejścia w życie, - 36 miesięcy od daty wejścia w życie. Obecnie cały zakres informacji zdefiniowany w art. 6 ustawy musi być zamieszczany w BIP przez władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadanie publiczne. Ustawa o podpisie elektronicznym Ustawa o podpisie elektronicznym 3 z dnia 18 września 2001 roku stanowi krajową implementację Dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu elektronicznego. Ustawa określa warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi. Dostosowanie urzędów administracji publicznej do wymogów Ustawy pozwoli na zdalne załatwienie formalności, które wcześniej wymagały fizycznej obecności petenta w urzędzie. Banki i organy władzy publicznej, do dnia 31 grudnia 2002 r., były zobowiązane do dostosowania swojej działalności w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych oraz wykorzystania systemów teleinformatycznych związanych ze świadczeniem tych usług do wymogów Ustawy. W terminie do dnia 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są umożliwić odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. Ustawa weszła w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r. i nakłada na organy władzy publicznej obowiązek umożliwienia Klientom (odbiorcom usług publicznych) wnoszenia podań / wniosków / inicjowania usług publicznych drogą elektroniczną za pomocą podpisu elektronicznego od dnia 1 maja 2008 (pierwotny termin był wyznaczony na 16 sierpnia 2006, ale został przesunięty). Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych 4 z dnia 29 sierpnia 1997 roku ma na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa do wymogów Dyrektywy 95/46/EWG Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z 24 października 1995r. o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Znowelizowane przepisy uwzględniają jednocześnie uwagi Komisji Europejskiej dotyczące poprawności wdrażania Dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z Ustawą, każdy ma prawo do ochrony danych swoich danych osobowych, a przetwarzanie tych danych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym Ustawą. Zadaniem Ustawy jest określenie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz praw osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Ustawa weszła w życie z dniem 30 kwietnia 1998 r., a następnie była wielokrotnie nowelizowana. 3 Dz. U r. Nr 130, poz. 1450, tj. z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 262). 4 Dz. U r. Nr 133 poz. 883, tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) str. 29

30 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 5 z dnia 18 lipca 2002 roku określa: obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną. Ustawa reguluje obowiązki usługodawcy w zakresie podawania w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny przez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, co najmniej takich informacji jak: adresy elektroniczne, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę i jej adres. Usługodawca jest zobowiązany umożliwić usługobiorcy nieodpłatnie, w razie gdy wymaga tego właściwość usługi: korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych, odpowiednich dla świadczonej usługi, jednoznaczną identyfikację strony usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu złożenia oświadczenia woli i ich treści niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczeniu tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu bezpiecznego elektronicznego podpisu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy zakazane jest przesyłanie niezamawianej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przesyłanie informacji niezamówionych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Ustawa ustala zasady / reguły / wymagania / obowiązki związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Ustawa nie nakłada obowiązku świadczenia tych usług a jedynie reguluje, na jakich zasadach mają być świadczone. Ustawa weszła w życie z dniem 10 marca 2003 r., a następnie była wielokrotnie nowelizowana. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 6 określa zasady: ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji między podmiotami publicznymi, dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji oraz wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi, wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami nie będącymi podmiotami publicznymi. Przepisy Ustawy stosuje również się do organów administracji samorządowej. Ustawa weszła w życie z dniem 21 lipca 2005r., a następnie była wielokrotnie nowelizowana. Ustawa prawo telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne określa zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług towarzyszących, (działalność telekomunikacyjna), prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prawa i obowiązki użytkowników oraz użytkowników urządzeń radiowych, warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych, warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych, warunki świadczenia usługi powszechnej, warunki ochrony użytkowników usług, w szczególności w zakresie prawa do prywatności i poufności, warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją, warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy 5 Dz. U r. Nr 144 poz.1204, tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) 6 Dz. U r. Nr 64 poz. 565, tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) str. 30

31 telekomunikacyjnej, zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji, wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, funkcjonowanie administracji łączności, jej współdziałanie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji, a także wymagania dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie warunków dla wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewnienia ładu w gospodarce numeracją, częstotliwościami oraz zasobami orbitalnymi, zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych, zapewnienia neutralności technologicznej, zapewnienia użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostępu do usług telekomunikacyjnych równoważnego poziomowi dostępu, z jakiego korzystają inni użytkownicy końcowi. Przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne nie naruszają przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43,poz. 226, z późn. zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 3 września 2004 r.,, z wyjątkiem art. 81 ust. 5, art. 100, art. 118 ust. 7, art. 150 ust. 3, art. 180 ust. 2 i art , które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. 2.2 PLANOWANE I REALIZOW ANE PROJEKTY W ZAKRE SIE ROZWOJU SI O ZAS IĘGU OGÓLNOPOLSKIM I REGIONALNYM WPŁYWAJĄ CE NA INFORMATYZACJĘ JEDNOSTEK PUBLICZNYCH Gmina Wyry uczestniczyła w zakończonym w czerwcu 2014 roku projekcie SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry). Celem bezpośrednim projektu była: poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę sieci na potrzeby własne jednostek samorządu terytorialnego i ich organów, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego powiatu mikołowskiego oraz poprawi warunki techniczne dla komunikowania się pomiędzy i z jednostkami samorządowymi. Realizacja projektu poprawi efektywność wymiany danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami, innymi instytucjami publicznymi, a tym samym między podmiotami gospodarczymi. Inwestycja obejmowała na terenie całego powiatu m.in. budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych; budowę telekomunikacyjnych kabli światłowodowych wraz z zakończeniem w węzłach telekomunikacyjnych; niezbędną adaptację pomieszczeń na potrzeby węzłów telekomunikacyjnych; Wykonane węzły szkieletowe w ramach inwestycji 1 Węzeł Główny Mikołów; ul. Żwirki i Wigury 4 2 Węzeł Gminny Urząd Gminy Ornontowice; Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a 3 Węzeł Gminny Urząd Gminy Orzesze; Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 4 Węzeł Gminny Urząd Gminy Łaziska Górne; Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 5 Węzeł Gminny Biblioteka Główna w Wyrach; Wyry, ul. Dąbrowszczaków 58 Węzły zlokalizowane w Wyrach 1. Urząd Gminy ul. Dąbrowszczaków 133; str. 31

32 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dąbrowszczaków 107; 3. Zespół Szkół w Wyrach gimnazjum ul. Puszkina 10; 4. Gminna Biblioteka Publiczna /Referat Geodezyjny UG ul. Dąbrowszczaków 58; 5. Dom Kultury ul. Pszczyńska 366; 6. Gminna Biblioteka Publiczna Filia Gostyń ul. Pszczyńska 372; 7. Zespół szkół ul. Rybnicka 141; Dzięki realizacji inwestycji na terenie Gminy Wyry powstała infrastruktura światłowodowa stanowiąca bazę do dalszego intensywnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupiającego się na rozwoju administracji cyfrowej i umożlwiającego przede wszystkim świadczenia e-usług dla społeczności lokalnych. Sieć wybudowana w ramach projektu SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) zostanie połączona z siecią regionalną, budowaną w ramach wojewódzkiego projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, która obejmować będzie budowę sieci światłowodowej na terenach Województwa Śląskiego, nie objętych przez inwestycje światłowodowe realizowane indywidualnie przez miasta i powiaty w ramach działania 2.1 RPO WSL Celem projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa jest stworzenie na terenie Województwa Śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, która będzie umożliwiała optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej docelowo umożliwiającej świadczenie na rynku telekomunikacyjnym usług NGN/NGA tzw. nowej generacji, gdzie przepustowość do użytkownika końcowego obejmuje poziom min. 40 Mb/s, w szczególności w obszarach miejskich województwa, natomiast w przypadku przestrzeni wiejskich, gdzie w chwili obecnej nie ma możliwości dostarczenia Internetu, będzie możliwe wykorzystanie nowopowstałej infrastruktury również do świadczenia usług jako tradycyjnego broadbandu. Interwencja w zakresie budowy infrastruktury obejmie obszary białe i szare jako miejsca wykluczone cyfrowo. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) ma umożliwić operatorom lokalnych sieci dostępowych świadczenie nowoczesnych usług szerokopasmowych, docelowo w zakresie NGN, stając się tym samym medium umożliwiającym znaczący rozwój usług IT w regionie. Podobne inwestycje znajdują się w trakcie realizacji na obszarach pozostałych województw. Poniżej przedstawiono informacje w zakresie sieci szerokopasmowych realizowanych w pozostałych regionach Polski 7. Projekty regionalne realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata : Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej projekt o wartości całkowitej ok. 215 mln PLN, realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach partnerstwa publicznoprywatnego, długość sieci 1770 km, Szerokopasmowe lubuskie budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim" projekt konkursowy realizowany przez firmę Telekomunikacja Polska S.A. o wartości całkowitej ok. 150 mln PLN, realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj, długość sieci 1450 km, Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna projekt konkursowy o wartości całkowitej ok. 72 mln PLN, realizowany w trybie koncesyjnym, długość sieci 860 km, Małopolska Sieć Szerokopasmowa projekt indywidualny o wartości całkowitej ok 190 mln PLN, realizowany na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, długość sieci 1500 km, Internet dla Mazowsza projekt duży (indywidualny) o wartości całkowitej ok. 500 mln PLN, realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym w trybie zaprojektuj, wybuduj i operuj, długość sieci 3680 km, 7 Na podstawie Narodowy Plan Szerokopasmowy, MAIC, styczeń 2014, str 29 str. 32

33 Szerokopasmowe pomorskie budowa sieci szkieletowo dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego, realizowany przez firmę Telekomunikacja Polska S.A. o wartości całkowitej ponad 156 mln PLN, długość sieci światłowodowej 1614 km, Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa projekt konkursowy o wartości całkowitej ok. 70 mln PLN, realizowany przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, długość sieci światłowodowej 495 km, Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej projekt duży (indywidualny) o wartości całkowitej ok. 400 mln PLN, realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym w trybie zaprojektuj i wybuduj, długość sieci 4500 km, W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej realizowany jest Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej podzielony na 5 części/ województw: Warmińsko Mazurskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie i Lubelskie. Poniżej przedstawiono podstawowe parametry budowanej sieci w ramach inwestycji Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej z podziałem na województwa 8. Rysunek 6 Charakterystyka projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Źródło: Wszystkie wyżej wymienione inwestycje zostaną zakończone do końca 2015 roku. Po zrealizowaniu inwestycji regionalnych oraz bardzo dużej ilości inwestycji szerokopasmowych o zasięgu lokalnym powstanie w Polsce kompleksowa infrastruktura światłowodowa pozwalająca w kolejnych latach m.in. na realizację inwestycji z zakresu e-administracji i e-usług będących kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 2.3 WYTYCZNE UE ORAZ PRO GRAMY POMOCOWE Na poziomie Unii Europejskiej ramy i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyznacza Europejska Agenda Cyfrowa będąca jedną z 7 inicjatyw przewodnich Strategii Europa Europejska agenda cyfrowa została przyjęta w 2010 roku jako integralna część strategii "Europa 2020" z myślą o stymulowaniu wzrostu gospodarczego poprzez lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), tak aby skorzystały na tym wszystkie grupy społeczne. Agenda obejmuje 101 działań zamkniętych w 7 filarach, które mają pomóc w odnowie gospodarki UE i umożliwić obywatelom oraz przedsiębiorstwom europejskim uzyskać maksymalne korzyści z używania technologii cyfrowych. Ogólnym celem Europejskiej Agendy Cyfrowej jest uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki i bardzo szybki internat i interoperacyjne aplikacje. Dzięki technologiom informacyjno komunikacyjnym społeczeństwo Unii Europejskiej powinno uzyskiwać korzyści związane z otwartą i przejrzystą e-administracją, oferującą szeroki wachlarz usług dla obywateli i przedsiębiorców. 8 Na podstawie Narodowy Plan Szerokopasmowy, MAIC, styczeń 2014, str 30. str. 33

34 Główne konkluzje Rady Europejskiej w zakresie Gospodarki cyfrowej, będące elementem Europejskiej Agendy Cyfrowej: Silna gospodarka cyfrowa ma podstawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności Europy w zglobalizowanym świecie. W tym celu trzeba dołożyć wszelkich starań, by europejski przemysł odzyskał impet w branży produktów i usług cyfrowych. Pilnie konieczny jest zintegrowany jednolity rynek cyfrowy i telekomunikacyjny, przynoszący korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom. W ramach swojej strategii wzrostu gospodarczego Europa musi pobudzać we wszystkich sektorach gospodarki innowacyjne rozwiązania cyfrowe wykorzystujące potencjał danych. Szczególną uwagę należy poświęcić wspieraniu zmniejszania przepaści cyfrowej między państwami członkowskimi. Aby maksymalnie wykorzystywać potencjał gospodarki cyfrowej, zwiększać wydajność, kreować nową działalność gospodarczą i tworzyć miejsca pracy dla pracowników wykwalifikowanych, Europa potrzebuje inwestycji i odpowiednich ram regulacyjnych. Należy promować nowe inwestycje, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury, która będzie w stanie osiągnąć docelowe prędkości transmisji danych w szerokim paśmie zakładane w Europejskiej agendzie cyfrowej, a także aby przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, takich jak sieć 4G, przy utrzymaniu neutralności technologicznej. Należy szybko przyjąć środki ustawodawcze zmierzające do zmniejszenia kosztów rozwoju sieci szerokopasmowych. Pewne strategiczne technologie, takie jak duże zbiory danych (ang. Big Data) przetwarzanie w chmurze, są istotnymi czynnikami wspomagania wydajności i lepszych usług. Przetwarzanie w chmurze powinno poprawić dostęp do danych i ułatwić dzielenie się nimi. Celem tworzenia dużych zbiorów danych jest przetwarzanie, zbieranie, przechowywanie i analizowanie dużych ilości danych. Działania UE powinny zapewnić odpowiednie ramowe warunki dla jednolitego rynku dużych zbiorów danych i przetwarzania w chmurze, w szczególności poprzez propagowanie wysokich standardów bezpiecznych, wysokiej jakości i niezawodnych usług w zakresie tej formy przetwarzania. Komisja Europejska i państwa członkowskie, przy wsparciu Europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych, powinny nadal czynić wszelkie starania, dzięki którym Europa stanie się wiodącym obszarem, jeśli chodzi o wdrażanie takiej formy przetwarzania. Rada Europejska wzywa do ustanowienia solidnej sieci krajowych koordynatorów cyfrowych, która może odegrać strategiczną rolę w rozwoju rozwiązań w dziedzinie przetwarzania w chmurze, dużych zbiorów danych i otwartych danych. Kapitalne znaczenie ma przezwyciężenie fragmentacji, wspieranie efektywnej konkurencji i przyciągnięcie prywatnych inwestycji dzięki ulepszonym, przewidywalnym i stabilnym ogólno unijnym ramom prawnym, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów i umożliwieniu państwom członkowskim pewnej elastyczności w odniesieniu do przyjmowania dodatkowych środków ochrony konsumentów. W tym kontekście Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisję pakietu dotyczącego zapewnienia łączności na całym kontynencie i zachęca prawodawcę do przeprowadzenia dogłębnej analizy tego pakietu z myślą o jego terminowym przyjęciu. Rada Europejska podkreśla znaczenie lepszego koordynowania harmonogramów i warunków przydziału częstotliwości, z poszanowaniem krajowych kompetencji w tej dziedzinie. Zobowiązanie do ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r. musi zostać wypełnione: dzisiejsza fragmentacja rynku utrudnia uwalnianie pełnego potencjału gospodarki cyfrowej. Wymaga to kompleksowego podejścia sprzyjającego innowacjom i konkurencyjności usług cyfrowych. Nie należy szczędzić wysiłków, by przyspieszyć prace nad otwartymi wnioskami ustawodawczymi, w szczególności wnioskami dotyczącymi identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, fakturowania elektronicznego i usług płatniczych, tak aby umożliwić ich przyjęcie przed końcem obecnej kadencji. Należy także zająć się kwestią barier dla użytkowników w dostępie do ich cyfrowego życia z różnych platform; takie bariery utrzymują się z uwagi na brak interoperacyjności lub brak możliwości przenoszenia treści i danych. Utrudnia to korzystanie z usług cyfrowych i ogranicza konkurencję. By zapewnić taką interoperacyjność i możliwość przenoszenia należy wdrożyć otwarte i niedyskryminacyjne ramy, nie zakłócając rozwoju szybko zmieniającego się środowiska cyfrowego i unikając niepotrzebnego obciążenia administracyjnego, zwłaszcza dla MŚP. Świadczenie usług cyfrowych i str. 34

35 dostarczanie treści cyfrowych na całym jednolitym rynku wymaga ustanowienia systemu praw autorskich, odpowiedniego dla ery cyfrowej. Należy unowocześnić europejski system praw autorskich i ułatwić udzielanie licencji przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej i uwzględnieniu różnorodności kulturowej. Ważne jest budowanie zaufania obywateli i przedsiębiorstw do gospodarki cyfrowej. Terminowe przyjęcie solidnych unijnych ogólnych ram ochrony danych i dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego ma kluczowe znaczenie dla ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r. Należy kontynuować modernizację administracji publicznych poprzez szybkie wdrożenie usług takich jak administracja elektroniczna, e-zdrowie, fakturowanie elektroniczne i elektroniczne zamówienia publiczne. Przyczyni się to do zwiększenia liczby usług cyfrowych i poprawy ich jakości dla obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie, a także przyniesie oszczędności kosztów w sektorze publicznym. Otwarte dane stanowią niewykorzystane zasoby o ogromnym potencjale w zakresie budowania silniejszych, w większym stopniu wzajemnie powiązanych społeczeństw, które lepiej wychodzą naprzeciw potrzebom obywateli i pozwalają na wzrost innowacyjności i dobrobytu. Należy aktywnie propagować interoperacyjność i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Prawodawstwo UE powinno być tworzone tak, aby ułatwiało cyfrową łączność między obywatelami i przedsiębiorstwami oraz organami publicznymi. Należy dołożyć starań, aby wprowadzić w życie zasadę jednorazowego pobierania informacji od obywateli przy należytym poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych. Programy pomocowe W okresie podobnie jak w poprzednim okresie programowania system programowania rozwoju obejmuje dwa poziomy: centralny i regionalny. W ramach poziomu centralnego wyróżniono 6 programów operacyjnych (w nawiasie pula środków przeznaczonych na dany Program) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (27,41 mld euro); Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (8,61 mld euro); Program Operacyjny Polska Cyfrowa (2,17 mld euro); Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (4,69 mld euro); Program Operacyjny Polska Wschodnia (2 mld euro); Program Operacyjny Pomoc Techniczna (700,12 mln euro); Natomiast na poziomie regionalnym wyróżniono 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - każde Województwo, tak jak poprzednio, opracowało własny Regionalny Program Operacyjny. Łącznie przewidziano alokację na Regionalne Programy Operacyjne w wysokości euro. W województwie śląskim przewidziano na alokację w ramach RPO na lata euro. Kwestie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach w odniesieniu do Gminy Wyry zawiera na poziomie centralnym Program Operacyjny Polska Cyfrowa , natomiast na poziomie regionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Program Operacyjny Polska Cyfrowa Celem głównym Programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje: poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, str. 35

36 zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e- integracja, e-kultura, e-zdrowie. Priorytety Programu Polska Cyfrowa : 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu: Cel szczegółowy 1: ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach; 2. E-administracja i otwarty rząd: Cel szczegółowy 2: podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych, Cel szczegółowy 3 poprawa cyfrowej efektywności urzędów, Cel szczegółowy 4: zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego; 3. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa: Cel szczegółowy 5: e-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z Internetu, Cel szczegółowy 6: pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji. Beneficjenci Programu: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Podział środków w ramach Programu Polska Cyfrowa : Powszechny dostęp do szybkiego Internetu 1020,22 mln euro E-administracja i otwarty urząd 949,60 mln euro Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 135,00 mln euro Pomoc techniczna 67,67 mln euro Dla Gmin przewidziano możliwość aplikowania w ramach Osi priorytetowej I POPC Ponadto w ramach Osi Priorytetowej III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa POPC przewidziano dwa działania dla Gmin w ramach realizacji Celu szczegółowego 5: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z Internetu tj.: 1. Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji, 2. Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPO Województwa Śląskiego realizuje wizję rozwoju regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+, przyjętą przez Sejmik 1 lipca 2013 r., i stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów polityki regionalnej. Stanowi też instrument realizacji Umowy Partnerstwa dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach i wykazuje z nią pełną zgodność. RPO WSL wraz z krajowymi programami operacyjnymi oraz Umową Partnerstwa tworzy spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. Ponadto cele programu wpisują się w wizję rozwoju Unii Europejskiej zawartą w Strategii na rzecz str. 36

37 inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa RPO WSL jest jednym z 16 regionalnych programów dwufunduszowych, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Programowanie i wdrażanie dwufunduszowego programu daje możliwość planowania celów rozwojowych, a nie poszczególnych funduszy UE, co przyczyni się do zwiększenia komplementarności i efektywności interwencji oraz ściślejszego strategicznego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów miękkich. Takie podejście sprzyja również silniejszym powiązaniom i koordynacji działań podejmowanych w regionach przez podmioty zaangażowane w realizację programów. Podział RPO WSL na priorytety oraz cele szczegółowe dotyczące Informatyzacji: Priorytet II Cyfrowe Śląskie Cele szczegółowe: zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach; zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie. Gmina będzie mogła aplikować o dofinansowanie w ramach RPO WSL na inwestycje dotyczące świadczenia E-usług - planowane działanie 2.1 dotyczące realizacji celu Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie. str. 37

38 3 CELE GŁÓWNE I PRIORYTETY ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA GMINY WYRY Główne cele i priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych na terenie Gminy Wyry muszą wpisywać się w cele i kierunki rozwoju e-administracji w Polsce. Obecnie zamierzenia i cele stawiane przed e-administracją w Polsce zostały nakreślone w dokumencie Raport Państwo 2.0 Nowy start dla e-administracji 9 opublikowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Wnioski z raportu wyznaczają wizję informatyzacji opartą na czerech zasadach: Zasada 1 Istotą rzeczy jest logiczny i skuteczny przepływ informacji. To dzięki niemu administracja będzie w stanie szybciej pomóc obywatelowi. -> Informatyzacja musi być podporządkowana obiegowi informacji, a nie odwrotnie. Zasada 2 Aby obieg informacji był sensowny, musi być on definiowany i nadzorowany przez tego, kto tych informacji potrzebuje, w celu sprawnej obsługi obywatela. Właścicielem każdego procesu powinien być nie informatyk, lecz urzędnik lub urząd, który odpowiada za kontakty między państwem a obywatelem. -> Dlatego należy mówić o procesach w administracji publicznej i usługach, a nie o projektach informatycznych. Zasada 3 Przejrzysta i efektywna informatyzacja to taka, w której każdą złotówkę ogląda się ze wszystkich stron. Wybrane rozwiązania muszą gwarantować najlepszą możliwą relację wyników do zaangażowanych nakładów. Zasada 4 Państwo jest neutralne technologicznie. W dostępie do usług obywatel nie może być ograniczony tym, z jakiego korzysta systemu operacyjnego, a nawet z jakiego urządzenia (komputer, tablet, smartphone, czy urządzenia, które jeszcze nie istnieją). -> Państwo może zmienić usługodawcę rozwiązań informatycznych, jeśli współpraca z nim nie gwarantuje oczekiwanych korzyści dla obywateli. W przypadku Gminy Wyry cele rozwoju systemów informatycznych w Gminie powinny obejmować następujące elementy funkcjonalne: 1. Informatyzacja Urzędu musi ułatwiać i usprawniać załatwianie spraw obywatelom, a nie wyłącznie usprawniać pracę urzędników. 2. Udostępnianie elektronicznych usług publicznych musi opierać się na wymianie informacji pomiędzy systemami informatycznymi w oparciu o zdefiniowane procesy. 3. Wymiana informacji w trakcie realizacji procesów musi zapewniać spójność, poprawność danych gromadzonych i przetwarzanych zbiorach danych w Urzędzie Gminy Wyry. 4. Informatyzacja Urzędu musi być neutralna technologicznie oraz w jak najmniejszym stopniu uzależniać Urząd od rozwiązań jednego dostawcy lub wykonawcy. 5. Informatyzacja Urzędu musi zapewniać wymierną efektywność wydawanych środków w stosunku do zamierzonych efektów. Głównymi priorytetami dla wdrożenia optymalnej strategii są: 1. Wykorzystanie podejścia procesowego w opisywaniu założeń etapów i zadań związanych z rozwojem systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Wyry, w tym z udostępnianiem elektronicznych usług publicznych. 2. Modernizacja istniejących zasobów informatycznych w celu świadczenia elektronicznych usług publicznych, w tym aplikacji oraz przetwarzanych baz danych. 3. Optymalizacja organizacji pracy i szkolenia w zakresie wykonywania zadań przez pracowników Urzędzie Gminy Wyry oraz jednostki podległe, ukierunkowana na pracę z dokumentami elektronicznymi poprzez narzędzia informatyczne. 4. Implementacja rozwiązań oferowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w systemach informatycznych w Urzędzie Gminy Wyry oraz jednostkach podległych. Opisane ww. założenia dla celów i priorytetów dotyczące rozwoju systemów informatycznych w Gminie Wyry są zgodne z celami i kierunkami opisanymi w dokumencie Raport Państwo 2.0 Nowy start dla e-administracji. 9 źródło: str. 38

39 Główne cele i priorytety rozwoju społeczeństwa informacyjnego nakierowane są na wykorzystanie funkcjonujących systemów informatycznych w obecnie obowiązujących normach prawnych. Plany informatyzacji opublikowane w ww. dokumencie są szczytne, ale jak uczy doświadczenie z poprzednich lat, zwykle są one wprowadzane z opóźnieniem i nie zawsze są dopracowane na poziomie wykonawczym. Należy je uwzględniać w strategii rozwoju informatyzacji na poziomie ogólnym oraz zapewnić możliwość łatwego dostosowania używanych systemów informatycznych do nowych wymagań, standardów narzędzi. W związku z powyższym aby generalnie zaproponować hierarchię oraz kluczowe obszary programowe poniżej wydzielono Cele, obszary priorytetowe oraz cele operacyjne dla wdrażania programu na lata w Gminie Wyry. Poniżej przedstawiono główny cel niniejszego programu, wyznaczony w szczególności na lata Cel programu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wyry Informatyzacja administracji publicznej jest jednym z najistotniejszych, choć nie jedynym działaniem, które w ramach sformułowanego celu głównego należy przeprowadzić. Osiągnięcie tak wyznaczonego celu będzie możliwe, poprzez realizację celów operacyjnych, przyporządkowanych do trzech pól strategicznych, przedstawionych poniżej. Realizacja przedmiotowych celów w ramach pól strategicznych odbywać się powinna z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności możliwości wykorzystania środków pomocowych w ramach RPO WSL oraz programów krajowych takich jak Polska Cyfrowa. Pola strategiczne 1. Rozwój elektronicznej administracji i świadczenie e-usług publicznych 2. Budowa infrastruktury uzupełniającej z zakresu TIK na terenie gminy 3. Wzrost świadomości i kompetencji w zakresie wykorzystania TIK str. 39

40 W ramach Priorytetu 1 Rozwój elektronicznej administracja i świadczenie e-usług publicznych określono następujące cele operacyjne: Cel operacyjny 1.1. Rozwój e-usług publicznych z wykorzystaniem podejścia procesowego w ramach kreowania i implementacji nowoczesnej architektury IT Cel operacyjny 1.2. Udostępnianie Cyfrowych zasobów publicznych z uwzględnieniem zadań związanych z rozwojem systemów informatycznych w UG Wyry oraz jednostkach podległych W ramach powyższych celów operacyjnych bezpośredni nacisk w odniesieniu do celu 1.1 będzie kierowany na usługi wdrażane w ramach jednostek podległych i integracji systemów w ramach gminy. W odniesieniu do celu 1.2 udostępnianie cyfrowych zasobów publicznych będzie prowadzone z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej zbudowanej na terenie gminy Wyry oraz docelowo budowanej infrastruktury uzupełniającej. W ramach Priorytetu 2. Budowa infrastruktury uzupełniającej z zakresu TIK na terenie gminy określono następujące cele operacyjne: Cel operacyjny 2.1. Modernizacja istniejących zasobów informatycznych w JST na terenie gminy w celu świadczenia elektronicznych usług publicznych i integracji systemów Cel operacyjny 2.2. Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Wyry Cel operacyjny 2.3. Rozwój technologii VoIP, usług multimedialnych oraz monitoringu wizyjnego w oparciu o sieć szerokopasmową W ramach priorytetu 2 nacisk powinien być prowadzony w szczególności dla celu operacyjnego nr 2.1, na zapewnienie wymiany sprzętu w pierwszej kolejności w wymagających tego jednostkach podległych i docelowo Urzędzie Gminy Wyry. Cykl tzw. życia sprzętu komputerowego, ze względu na ciągle zmieniające się wymagania na poziomie oprogramowania i bezpośrednie zużycie wpływają na potrzebę wymiany sprzętu w cyklach maksymalnie 5 letnich. Uwzględniając takie uwarunkowanie niezbędne będzie zapewnienie finansowania z uwzględnieniem ewentualnych możliwości finansowania zewnętrznego. Kolejnym istotnym czynnikiem koniecznym do uwzględnienia w ramach priorytetu 2 jest również dla celu 2.1 zbudowanie wymagań na poziomie integracji systemów dziedzinowych oraz docelowo umożliwienie optymalizacji zasobów serwerowych do ulokowania w centrum przetwarzania danych na poziomie Gminy lub jeśli to będzie możliwe na poziomie CPD powiatowego. Poza powyższym bardzo istotne będzie rozwijanie możliwości wykorzystania infrastruktury szerokopasmowej zbudowanej w ramach projektu SilesiaNet z uwzględnieniem usług takich jak VoIP, monitoring gminny oraz wdrażanie w przyszłości usługi z obszaru tzw. SMART, m.in. Smart City. str. 40

41 W ramach Priorytetu 3. Wzrost świadomości i kompetencji społeczeństwa w zakresie stosowania TIK określono następujące cele operacyjne: Cel operacyjny 3.1. Cyfrowa integracja i aktywizacja ukierunkowana na pracę z dokumentami elektronicznymi poprzez narzędzia informatyczne. Cel operacyjny 3.2. Szkolenia i podnoszenie kompetencji społeczeństwa w zakresie TIK W ramach priorytetu 3 nacisk będzie kładziony na aktywizację wśród tak mieszkańców jak i osób zawodowo związanych z obszarem wykorzystania zasobów cyfrowych, na podnoszenie kompetencji oraz zachęcanie do korzystania z możliwości elektronicznej skrzynki podawczej jak również pracę bezpośrednio na zasobach cyfrowych. Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć realizacyjnych, odnoszących się do w/w celów operacyjnych, przedstawiono w dalszej części opracowania. Przedsięwzięcia realizacyjne Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dla przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego a obecnie technologii informacyjno-komunikacyjnych na terenie Gminy Wyry, w odniesieniu do przedstawionych we wcześniejszym podrozdziale pól strategicznych i celów operacyjnych, uwzględniając wskaźniki, wartości bazowe, terminy realizacji, częstotliwość pomiaru i źródła danych oraz źródła dofinansowania. Analizując zakres zadań jakie należałoby podjąć w ramach programowania rozwoju TIK w Gminie Wyry należy podkreślić, iż niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji oraz obsługi w zakresie współdziałania komórek organizacyjnych Gminy w celu rozwoju systemów TIK, przede wszystkim przez stymulowanie działań w tym zakresie przez Urząd Gminy. Pole strategiczne 1: Rozwój elektronicznej administracji i świadczenie e-usług publicznych Cel operacyjny 1.1. Rozwój e-usług publicznych z wykorzystaniem podejścia procesowego w ramach kreowania i implementacji nowoczesnej architektury IT Tabela 13. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego 1.1 Wskaźnik Wartość bazowa Częstotliwość pomiaru Źródło danych ilość wdrożonych e-usług publicznych na terenie gminy Ilość zintegrowanych systemów dziedzinowych Źródło: Opracowanie własne rocznie rocznie Urząd Gminy i Jednostki podległe Urząd Gminy i Jednostki podległe str. 41

42 Cel operacyjny 1.2. Udostępnianie Cyfrowych zasobów publicznych z uwzględnieniem zadań związanych z rozwojem systemów informatycznych w UG Wyry oraz jednostkach podległych Tabela 14. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego 1.2 Wskaźnik Wartość bazowa Częstotliwość pomiaru Źródło danych Ilość udostępnionych rejestrów publicznych Źródło: Opracowanie własne rocznie Urząd Gminy i jednostki podległe Pole strategiczne 2: Budowa infrastruktury uzupełniającej z zakresu TIK na terenie gminy Cel operacyjny 2.1. Modernizacja istniejących zasobów informatycznych w JST na terenie gminy w celu świadczenia elektronicznych usług publicznych i integracji systemów Tabela 15. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego 2.1 Wskaźnik Wartość bazowa Częstotliwość pomiaru Źródło danych Ilość zmodernizowanych serwerów % wirtualizowanych zasobów Źródło: Opracowanie własne rocznie 0 20% 70% rocznie Urząd Gminy i jednostki podległe Urząd Gminy i jednostki podległe Cel operacyjny 2.2. Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Wyry Tabela 16. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego 2.2 Wskaźnik Wartość bazowa Częstotliwość pomiaru Źródło danych Ilość hotspotów rocznie Źródło: Opracowanie własne Urząd Gminy i jednostki podległe str. 42

43 Cel operacyjny 2.3. Rozwój technologii VoIP, usług multimedialnych oraz monitoringu wizyjnego w oparciu o sieć szerokopasmową Tabela 17. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego 2.3 Wskaźnik Wartość bazowa Częstotliwość pomiaru Źródło danych Ilość uruchomionych punktów monitoringu % lokalizacji jednostek organizacyjnych podłączonych do telefonii VoIP Źródło: Opracowanie własne rocznie 0 30% 60% rocznie Urząd Gminy Urząd Gminy i jednostki podległe Pole strategiczne 3: Wzrost świadomości i kompetencji w zakresie wykorzystania TIK Cel operacyjny 3.1. Cyfrowa integracja i aktywizacja ukierunkowana na pracę z dokumentami elektronicznymi poprzez narzędzia informatyczne. Tabela 18. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego 3.1 Wskaźnik Wartość bazowa Częstotliwość pomiaru Źródło danych Ilość hotspotów rocznie Urząd Gminy Źródło: Opracowanie własne Wskaźnik Wartość bazowa Częstotliwość pomiaru Źródło danych Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych na terenie Gminy związanych z TIK rocznie Placówki realizujące szkolenia str. 43

44 % jednostek organizacyjnych w tym szkół, korzystających z e-learningu 0 30% 60% rocznie Instytucje prowadzące PIAP y Cel operacyjny 3.2. Szkolenia i podnoszenie kompetencji społeczeństwa w zakresie TIK Tabela 19. Rekomendowane wskaźniki monitoringu dla celu operacyjnego 3.2 Źródło: Opracowanie własne 3.1 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POPRZ EZ UDOSTĘPNIANIE USŁ UG PUBLICZNYCH W POSTACI ELEKTRONICZN EJ Główną przyczyną odpowiedzialną za niski poziom informacyjnych e-usług publicznych świadczonych przez podmioty samorządowe jest brak teleinformatycznego środowiska dla świadczenia informacyjnych e-usług publicznych, który z kolei wynika z: braku skoordynowanych działań umożliwiających efektywne zarządzanie i wykorzystanie obiegu informacji w sferze usług publicznych, niewłaściwie zoptymalizowanych procesów wymiany informacji, niespójnych i często sprzecznych przepisów prawa skutkujących wdrażaniem narzędzi informatycznych nie nadających się do wymiany informacji i udostępniania usług publicznych. braku aplikacji stanowiących wsparcie zarządzania przepływem informacji, które wiążą się z realizacją informacyjnych e-usług publicznych, brakiem jednolitych platform teleinformatycznych, które zapewniałyby przepływ informacji w linii komunikacji administracji z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi (w zakresie świadczenia informacyjnych usług publicznych drogą elektroniczną), w zakresie telekomunikacji - niewystarczająco rozbudowanej sieci teletechnicznej dla szybkich połączeń internetowych, Powyższe problemy dotykają całą administrację publiczną i wynikają przede wszystkim z przyczyn leżących po stronie ustawodawcy i są skutkiem wieloletnich zaniedbań i chaotycznego wdrażania narzędzi informatycznych na poziomie centralnym w oderwaniu od potrzeb obywateli oraz jednostek administracji publicznej. Szczegółową analizę problemów opisano w dokumencie Raport Państwo 2.0 Nowy start dla e-administracji. Dla czynników zewnętrznych wpływających na rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Gminy Wyry takich jak: niespójne i często sprzeczne przepisy prawa uniemożliwiające realizację usług drogą elektroniczną, brak prawidłowo funkcjonujących usług, narzędzi informatycznych i dostępu do rejestru centralnych, brak standardów lub wzorów dokumentów elektronicznych, nie da się łatwo sprecyzować środków zaradczych. Dlatego w trakcie planowania rozwoju usług elektronicznych należy wyłączyć z zakresu te usługi, które są obarczone ww. wadami. Pozostałe usługi należy wdrażać biorąc pod uwagę: społeczne zapotrzebowanie na dostęp do usług drogą elektroniczną, możliwości techniczne, organizacyjne oraz finansowe Urzędu Gminy Wyry związane z wdrożeniem usługi, koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem usługi w kolejnych latach. Szczegółowe zalecenia dotyczące sposobu wdrażania usług elektronicznych zostały opisane w dalszych rozdziałach niniejszego dokumentu. str. 44

45 3.2 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWN OŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDU POPRZEZ INTEG RACJĘ NARZĘDZI INFORMATYCZ NYCH ORAZ USPRAWNIENIE WYMIANY DANYCH - ZAŁOŻENIA GENERALNE W 2012 roku podjęto realizację projektu jakiego generalnym założeniem była budowa elementu systemu składającego się na kompleksową platformę elektroniczną Urzędu Gminy Wyry. W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania: uruchomienie systemu wspomagania decyzji i zarządzania, modernizacja infrastruktury sieci komputerowej, zakup nowych stanowisk komputerowych do pracy biurowej, adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby głównego węzła sieci i serwerowni. Wykonanie powyższego zakresu było kompleksowym uzupełnieniem budowanego już systemu informatycznego. Poza powyższym w ramach projektu zakładano utworzenie bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania w Urzędzie Gminy Wyry. Z uwagi na fakt, że wykonano już do momentu wdrożenia ww. projektu elektroniczny obieg dokumentów oraz podpisano umowę na realizację projektu SEKAP 2, główny nacisk w projekcie położono na stworzenie platformy e-urząd. Koncepcja e-urzędu rozumiana była jako ogół działań i środków związanych z elektroniczną komunikacją między urzędem a obywatelem. W ramach e-urzędu wprowadzone zostały następujące możliwości dla mieszkańców: przeglądanie informacji publicznej z danych strukturalnych przechowywanych wewnątrz urzędu - będzie można zapoznać się z takimi informacjami, jak m.in. dane budżetowe, dane dot. mienia gminy, itp. przeglądanie informacji spersonalizowanej wymagającej uwierzytelnienia - dane na temat relacji finansowych obywatela z urzędem w zakresie podatków (kwoty wymiaru, raty) czy też szersza informacja o stanie spraw i złożonych dokumentów. W zakresie implementacji e-usług publicznych dla mieszkańców pozostały do przeorganizowania obszary integracji systemów dziedzinowych. W chwili obecnej stosowane w Urzędzie Gminy Wyry narzędzia informatyczne są integrowane na średnim poziomie. Powyższa sytuacja jest związana z: 1. Niespójnością i często zmieniającymi się przepisami prawa w zakresie możliwości realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy Wyry z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz pracy na dokumentach elektronicznych. 2. Stopniowo budowanym lecz ciągle wymagającym szerszej implementacji podejściem procesowym do sposobu wykorzystania i funkcjonowania narzędzi informatycznych w Urzędzie Gminy Wyry oraz co bardzo widoczne w ankietach jednostkach podległych. 3. Narzędzia informatyczne zostały w znaczący sposób zmodyfikowane w ramach projektu Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry., jednak niezbędny poziom infrastruktury oraz integracji w modelu procesowym w ramach jednostek gminnych wymaga ciągłego rozwoju. 4. W okresie przed wdrożeniem ww. projektu zakupywano infrastrukturę (narzędzia informatyczne) dla poszczególnych komórek organizacyjnych kierując się potrzebą usprawnienia pracy w tych komórkach. Efektem tego podejścia było wdrożenie narzędzi o funkcjonalnościach zaspokajających potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych (jednostek podległych), ale nie optymalnych z punktu widzenia integracji i wymiany informacji w trakcie realizacji procesów. Implementując dobre praktyki wdrożone w pewnym zakresie w Urzędzie Gminy na inne Jednostki Gminne są optymalne z punktu widzenia potrzeb oraz kierunków rozwoju. 5. Różnicami technologicznymi funkcjonujących narzędzi informatycznych (aplikacje, systemy, zbiory danych oraz środowiska ich przetwarzania). Poszczególne narzędzia informatyczne były zakupywane oddzielnie od różnych producentów w ramach kolejnych zamówień publicznych. Spowodowało to funkcjonowanie narzędzi informatycznych wykonanych i pracujących w różnych środowiskach bazodanowych i systemowych. str. 45

46 6. W zakresie wdrożonych do tej pory aplikacji w Urzędzie Gminy występują problemy z możliwą integracją systemów dziedzinowych z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów implikuje konieczność zaplanowania wdrożenia rozwiązania jakie będzie w stanie zintegrować się z działającymi w UG systemami dziedzinowymi. 7. Brak obowiązujących wymagań/wytycznych dla specyfikacji systemów dziedzinowych jakie są wdrażane w Jednostkach gminnych wymaga pilnego wdrożenia wymagań w tym zakresie. Takie podejście umożliwi stworzenie spójnej i współpracującej z sobą infrastruktury i oprogramowania do zarządzania gminą. Problemy wynikające z ww. przyczyn są następujące: Brak możliwości realizacji usług elektronicznych opartych o wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy aplikacjami. Niespójność danych wynikająca z braku możliwości synchronizacji danych źródłowych w przetwarzanych bazach danych. Aby zapobiec powyższym problemom należy przyjąć następujące założenia zgodne z wcześniej opisanymi priorytetami: Należy przyjąć model architektury zintegrowanej dla systemów informatycznych i aplikacji funkcjonujących w Urzędzie Gminy. Wszystkie aplikacje oraz zbiory danych przetwarzane w Urzędzie Gminy muszą mieć możliwość wymiany danych co najmniej w zakresie umożliwiającym poprawne funkcjonowanie procesów. Przepływ informacji w przyjętym modelu musi odzwierciedlać procesy pracy. Wymiana danych będzie niezależna od rozwiązań technicznych obecnie funkcjonujących aplikacji oraz systemowych i bazodanowych środowisk ich przetwarzania. Zakup środowisk bądź wdrażania narzędzie dla sprawnej komunikacji dla Jednostek podległych powinien uwzględniać potrzeby w zakresie integracji informacji również na potrzeby informacji zarządczej. 3.3 UDOSTĘPNIENIE INFORM ACJI ZARZĄDCZYCH UŁATWIAJĄCYCH MONITORIN G BIEŻĄCYCH ZADAŃ ORAZ WSPOMAGANIE PODEJMOWANI A DECYZJI Udostępnianie informacji zarządczych wymaga: opisania potrzeb informacyjnych przez decydentów (żądane informacje, opis zakresu i sposobu prezentacji informacji), zidentyfikowania danych źródłowych niezbędnych do analiz, wdrożenia rozwiązań (narzędzi informatycznych) służących do wykonywania analiz, prezentacji raportów. Systemy klasy BI z uwagi na swoje przeznaczenie nie mogą pracować na źródłowych bazach danych. Wykonywanie czynności przeszukiwania, wykonywania raportów oraz agregacji danych jest zadaniem znacznie obciążającym bazę danych. Dlatego systemy klasy BI najczęściej posiadają własną bazę danych zasilaną z baz źródłowych. Zasilanie odbywa się cyklicznie najczęściej poza godzinami pracy użytkowników na aplikacjach gromadzących dane w bazach źródłowych. Proponuje się wykorzystanie do pobierana danych źródłowych z różnych baz danych aplikacji szyny danych. Wygenerowane dane wynikowe w aplikacji klasy BI będą nieaktualne (opóźnione o 1 dzień) w stosunku do danych przechowywanych w bazach źródłowych, ale dla potrzeb systemu wspomagania decyzji nie stanowi to istotnego ograniczenia. Budowa aplikacji klasy BI wymaga zakupu dodatkowego serwera oraz doposażenia lub zakupu nowej macierzy dyskowej. Wymagania związane z prezentacją danych np. na mapie przestrzennej w zakresie systemu GIS, wymagają integracji aplikacji klasy BI z punktami adresowymi, obszarami, gromadzonymi w wydziale odpowiedzialnym za GIS. str. 46

47 Sama prezentacja danych w układzie przestrzennym może odbywać się z aplikacji klasy BI, lub aplikacji geodezyjnych. Najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie modułu BI w funkcję prezentacji danych lokalizowanych geograficznie. Przykładem realizacji ww. funkcjonalności są analizy w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak poza sferą prezentacyjną jaka może odbywać się w zakresie raportów uzupełniając wizualizację GIS, podstawową wartością dodaną dla administracji publicznej jest możliwość prowadzenia aktywnej polityki zarządczej w obszarze m.in.: finansów, administracji oraz zarządzania w tym zarządzania kryzysowego. str. 47

48 4 ANALIZA GŁÓWNYCH POT RZEB GMINY WYRY 4.1 ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W chwili obecnej zachodzą korzystne warunki do świadczenia usług elektronicznych dla klientów przez podmioty administracji publicznej. Przyczyniły się do tego zmiany w przepisach prawa wprowadzane od 2010 roku, w szczególności zmiany w KPA umożliwiające prowadzenie spraw wyłącznie w postaci elektronicznej, wprowadzenie nowych regulacji w zakresie kancelaryjnego obiegu dokumentów, funkcjonowania platformy epuap, dostępu do rejestrów publicznych, coraz większej dostępności wzorów dokumentów elektronicznych dla spraw realizowanych w urzędzie. Postęp technologiczny oraz zwiększająca się umiejętność korzystania przez społeczeństwo ze sprzętu komputerowego powoduje coraz to większą presję na udostępnianie elektronicznych usług publicznych przez jednostki administracji samorządowej, w tym przez Urząd Gminy Wyry. Mimo stopniowego wzrostu, poziom cyfryzacji administracji publicznej w Polsce nadal jest niższy niż średnia dla Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi UN E-Government Survey indeks rozwoju e-administracji w 2012 r. wyniósł dla Polski 0,6441 (wobec 0,5582 w 2010 r.) i sytuował Polskę na 47 miejscu spośród 190 badanych krajów, a w ramach UE na 24 miejscu (poziom indeksu dla najlepiej ocenionej w UE Holandii to 0,9125). Mimo pozytywnych zmian w ostatnich latach, wciąż konieczne są działania służące poprawie dostępności e-usług administracji i ich wykorzystania. Na podstawie analizy stanu obecnego informatyzacji oraz zidentyfikowanych problemów rozwój publicznych usług elektronicznych wymaga zmiany podejścia do sposobu funkcjonowania i wykorzystania narzędzi informatycznych. Zaleca się podejście procesowe umożliwiające optymalny i zrównoważony rozwój elektronicznych usług publicznych, a w konsekwencji systemów informatycznych w Gminie Wyry. Podejście procesowe wymaga wykonania następujących czynności: Zidentyfikowanie oraz sporządzenie wykazu obszarów usług publicznych oraz procesów z nimi powiązanych wykonywanych w gminie Wyry. Dla każdego z procesów zidentyfikowanie i opisanie dokumentów i danych wykorzystywanych w procesie. Zidentyfikowanie i określenie czynności wykonywanych przez pracowników na dokumentach oraz danych. Zidentyfikowanie aplikacji wspomagających wykonywane czynności w trakcie procesu oraz zakresów danych gromadzonych przez ww. aplikacje. Dokonanie analizy sposobu przepływu informacji pomiędzy aplikacjami (dokumenty oraz dane) oraz określenie możliwości technicznych, prawnych, organizacyjnych związanych z automatyczną wymianą danych oraz dokumentów przez aplikacje uczestniczące w procesie. Wykonanie interfejsów w ww. aplikacjach (interfejsy do szyny danych) lub wymiana aplikacji na nowe posiadające stosowne interfejsy. Wykonanie zmian w aplikacjach umożliwiających automatyczne wykorzystanie danych lub dokumentów gromadzonych w innych zbiorach danych. uruchomienie usług publicznych poprzez: stworzenie bądź wykorzystanie wzorów dokumentów elektronicznych dla danych usług oraz powiązanych z nimi formularzy lub wykorzystanie dedykowanych platform udostępniających publiczne usługi elektroniczne takich jak epuap, SEKAP. Obecnie Urząd Gminy Wyry oferuje możliwość realizacji usług w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP pogrupowanych w 15 obszarach tematycznych: 1) Dowody osobiste, meldunki, wybory 2) Działalność gospodarcza 3) Geodezja, kartografia 4) Gospodarka komunalna 5) Komunikacja, drogownictwo i transport 6) Kultura, sport, turystyka, oświata 7) Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe 8) Ochrona środowiska 9) Podatki i opłaty 10) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo str. 48

49 11) Sprawy obywatelskie 12) Urodzenia, małżeństwa, zgony 13) Promocja i informacja o regionie 14) Inne 4.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ Zasoby sprzętowe systemów informatycznych Urzędu Gminy Wyry zinwentaryzowano zgodnie ze stanem na wrzesień 2014r. Dostęp do internetu Obecnie w 3 jednostkach organizacyjnych oraz w Urzędzie Gminy istnieje połączenie do internetu zrealizowane w technologii światłowodowej; ponadto dwie jednostki posiadają połączenie za pomocą kabla miedzianego oraz kolejne dwie korzystają z połączenia radiowego. W większości jednostek szybkość pobierania danych łącza internetowego waha się miedzy 10 a 30 Mb/s. W przypadku szybkości wysyłania danych w pięciu jednostkach wartość ta waha się miedzy 1Mb/s a 3 Mb/s, natomiast w Urzędzie Gminy Wyry i Zespole Szkół w Gostyni wynosi ona 20Mb/s, a w Gminnym Przedszkolu w Wyrach min. 10Mb/s. Na 8 jednostek, 5 z nich jest podłączona lub zostanie w najbliższym czasie podłączona do sieci Silesia Net powiat mikołowski. Stacje robocze Urząd Gminy posiada ogółem 37 stacji roboczych (33 stacje robocze, 4 komputery przenośne, 4 serwery, 1 komputer specjalnego przeznaczenia). Szczegółową informację na temat wykorzystywanych systemów w odniesieniu do Urzędu Gminy przedstawiono w tabeli 1. Parametry techniczne posiadanych stacji plasują ww. sprzęt w średniej klasie. O wiele gorsza sytuacja przedstawia się w jednostkach podległych UG Wyry, gdzie wykorzystywany sprzęt jest znacznie przestarzały z uwagi na okres zakupu oraz parametry. Przykładem są: Gminne przedszkole w Gostyni - gdzie na 4 komputery 3 komputery wymagałyby wymiany, GOPS gdzie na 10 komputerów 5 komputerów wymagałoby wymiany, Zespół szkół w Wyrach - gdzie na 30 komputerów 11 komputerów wymagałoby wymiany, Zespół szkół w Gostyni - gdzie na 7 komputerów 3 komputery wymagałyby wymiany, Potrzeby w zakresie modernizacji stacji roboczych w gminie wymagałyby w najbliższym czasie wymiany 22 stacji roboczych. Serwery Urząd Gminy Wyry, jeżeli chodzi o stan obecny, posiada 2 serwery GIS, serwer INTRADOK, serwer REKORD, serwer e-urząd, serwer plików i aplikacji. Ze względu na deklarowany przyrost danych oraz docelową integrację systemów pod kątem rozwoju usług elektronicznych należałoby rozważyć implementację środowiska wirtualnego. Do środowiska wirtualnego można by było przenieść systemy pracujące na serwerach urzędu, jak również w przypadku podłączonych z wykorzystaniem sieci światłowodowej jednostkach serwery jednostek podległych, których wydajność docelowo mogłaby nie wystarczać do realizacji bieżących zadań. W szczególności zalecenie to dotyczyłoby: obsługi systemu finansowopodatkowego, kadrowo-płacowego. Dzięki zastosowaniu środowiska wirtualnego zwiększono by wydajność, niezawodność pracujących tam systemów oraz uzyskano możliwość łatwego zwiększania zasobów (poprzez zwiększenie liczby procesorów lub pamięci operacyjnej). W urzędzie gminy w celu zabezpieczenia urządzeń pracujących w sieci w szczególności stacji roboczych zostały zainstalowane urządzenia typu UPS w ilości 30 szt.. Pamięci masowe oraz urządzenia do archiwizacji str. 49

50 W zakresie technicznej archiwizacji danych w urzędzie Gminy Wyry wykorzystywany jest Steamer firmy HP, z wykorzystaniem którego zostają przygotowane backupy danych z systemów dziedzinowych. Na chwilę obecną jego pojemność uwzględnia potrzeby Urzędu Gminy jednak w przypadku wdrażania rozwiązań integracyjnych w jednostkach podległych i docelowo wskazany roczny przyrost danych średnio w przedziale od 10% do 20%, determinuje zakup rozbudowanego urządzenia archiwizacji danych. Skanery Urząd Gminy posiada 7 skanerów. W szczególności: Skaner Epson WF DS-60000N, Skanery (6 szt.), Drukarki Urząd Gminy posiada łącznie 22 drukarki oraz jedno urządzenie wielofunkcyjne. W większości są to drukarki jednostanowiskowe o niskiej lub średniej wydajności. W szczególności występują: Drukarki igłowe USC (2 szt.) Drukarki laserowe mono (15 szt.) Drukarki laserowe kolor (3 szt.) Drukarki atramentowe (2 szt.) Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Ent 700 M775f 4.3 ROZWÓJ INFRASTRUKTU RY APLIKACYJNEJ ORAZ BAZODANOWEJ Przetwarzane w Urzędzie Gminy Wyry zbiory danych zostały utworzone wskutek zakupu i wdrożenia aplikacji dedykowanych lub systemów informatycznych. Przy planowaniu zakupu i wdrożenia poszczególnych systemów informatycznych opierano się na wymogach stawianych przez obowiązujące przepisy prawa (np. instrukcja kancelaryjna, ordynacja podatkowa, ustawa o finansach publicznych) oraz na funkcjonalności związanej z organizacją pracy w urzędzie. Ze względu na wymóg neutralności technologicznej oraz konkurencyjności wynikające z Prawa Zamówień Publicznych, podczas zakupów nie określano platformy systemowej i bazodanowej zamawianego oprogramowania. Jednocześnie z uwagi na różnorodne rozwiązania technologiczne stosowane przez producentów oraz często zmieniające się przepisy prawa nie było możliwe precyzyjne określenie zakresu integracji i wymiany danych pomiędzy systemami. Rekomendowane byłoby stworzenie w ramach Urzędu Gminy wymagań dla nowo wdrażanych systemów tak w Urzędzie jak jednostkach podległych, aby na etapie wymiany sprzętu i oprogramowania wdrażać systemy integrujące się z istniejącą platformą wymiany i archiwizacji danych. Na podstawie informacji pozyskanych z poszczególnych jednostek podległych zinwentaryzowano i opisano zbiory danych gromadzone przez użytkowników: Należy zaznaczyć, iż większość jednostek, nie określiła rodzaju prowadzonych zbiorów (elektroniczny/papierowy), dlatego też niniejsza analiza nie wskazuje na ten podział. Ponadto, Dom Kultury jako jednostka organizacyjna Gminy nie zadeklarowała prowadzenia jakiegokolwiek zbioru, stąd została ona pominięta w niniejszej analizie. Kontrahenci Sześć jednostek posiada po jednym zbiorze danych dotyczących kontrahentów. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach prowadzi natomiast 3 zbiory (kontrahenci, czytelnicy, zbiór książek). Najwyższy roczny przyrost danych (od 50,1% do 60%) występuję w GOPS w Wyrach oraz w Gminnym Przedszkolu w Gostyni. W pozostałych jednostkach przyrost danych waha się w granicach do 30%. Finanse i księgowość Większość jednostek prowadzi jeden zbiór danych dotyczących finansów i księgowości, za wyjątkiem Gminnego Przedszkola w Wyrach, które zadeklarowało posiadanie 5 zbiorów oraz Gminnego Przedszkola w Gostyni prowadzącego 3 str. 50

51 zbiory. UG Wyry prowadzi 1 zbiór elektroniczny oraz dodatkowo 3 zbiory papierowe. Poza przedszkolem w Gostyni, gdzie roczny przyrost danych wynosi od 90,1% do 100%, wartość ta nie przekracza 30% w pozostałych jednostkach. Budżet Każda z jednostek prowadzi po 1 zbiorze danych dotyczących budżetu (z różną ilością sprawozdań), a przyrost danych (jak w przypadku finansów i księgowości) w skali roku wynosi maksymalnie 30%, za wyjątkiem Gminnego Przedszkola w Gostyni, gdzie roczny przyrost danych sięga od 90,1% do 100%. Magazyn Wyłącznie 3 jednostki: Przedszkole (4 zbiory) i Zespół Szkół w Gostyni (1 zbiór) oraz Zespół Szkół w Wyrach (1 zbiór) prowadzą zbiory danych dotyczących magazynu. Roczny przyrost danych w Przedszkolu w Gostyni osiąga nawet 100%, przy maksymalnych 20% w ZS w Wyrach i 10% w ZS w Gostyni Środki trwałe oraz nietrwałe Większość jednostek, bo aż pięć prowadzi po jednym zbiorze danych dotyczącym środków trwałych i nietrwałych. UG Wyry posiada 2 zbiory elektroniczne oraz jeden zbiór papierowy, natomiast Przedszkole w Wyrach deklaruje posiadanie pięciu zbiorów w tym zakresie. W przypadku Biblioteki Publicznej w Wyrach brak jest informacji na temat rocznego przyrostu danych. W pozostałych jednostkach wartość ta nie przekracza 40% (najmniejszy przyrost danych do 10% występuje w GOPS Wyry oraz ZS Gostyń). Podatki i opłaty Poza Gminną Biblioteką Publiczną w Wyrach pozostałe 6 jednostek prowadzi po jednym zbiorze danych dotyczących podatków i opłat z różną liczbą deklaracji. W Urzędzie Gminy Wyry prowadzony jest 1 zbiór elektroniczny oraz 2 w wersji papierowej. W Gminnym Przedszkolu w Gostyni przyrost danych kształtuje się w granicach 90,1 do 100%, natomiast w pozostałych jednostkach nie przekracza 30% (poza GOPS Wyry brak danych). Zamówienia publiczne W przypadku zbiorów danych dotyczących zamówień publicznych 5 jednostek deklaruje prowadzenie wyłącznie po jednym zbiorze danych, natomiast Gminne Przedszkole w Gostyni prowadzi 2 zbiory, a Gminne Przedszkole w Wyrach 3 zbiory. Roczny przyrost danych nie przekracza 30%, za wyjątkiem Gminnego Przedszkola w Gostyni, gdzie waha się on między 90,1 a 100%. Brak danych w tym zakresie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach. System Obiegu Dokumentów Zaledwie 3 jednostki (GOPS Wyry, UG Wyry, ZS Gostyń) prowadzą zbiory danych dotyczących SOD (po 1 zbiorze w każdej jednostce). Roczny przyrost danych w tych jednostkach nie przekracza 20%. Kadry i płace W przypadku kadr i płac ilość prowadzonych zbiorów w poszczególnych jednostkach jest dość zróżnicowana: 1 zbiór: GOPS Wyry, Zespół Szkół w Wyrach, Biblioteka Publiczna w Wyrach, 2 zbiory: Zespół Szkół w Gostyni i Przedszkole w Wyrach prowadzą po 2 zbiory, 4 zbiory: Gminne Przedszkole w Gostyni, 9 zbiorów (1 elektroniczny, 8 papierowych): Urząd Gminy Wyry. Roczny przyrost danych w większości jednostek nie przekracza 20%, poza Przedszkolem w Wyrach (od 30,1% do 40%) oraz Gminnym Przedszkolem w Gostyni (od 90,1% do 100%). Faktury W sześciu z siedmiu analizowanych jednostkach prowadzi się po jednym zbiorze faktur, natomiast Urząd Gminy Wyry prowadzi 2 zbiory: dla faktur wpływających do Urzędu i wystawianych przez Urząd. W większości roczny przyrost danych sięga maksymalnie 20%, poza Gminnym Przedszkolem w Wyrach (od 40,1 do 50%) oraz Gminnym Przedszkolu w Gostyni (powyżej 100,1%). str. 51

52 4.4 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFOR MATYCZNEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYST ANI A INFRASTRUKTURY SZERO KOPASMOWEJ WYBUDOWAN EJ W RAMACH PROJEKTU BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWE J POWIATOWEJ W oparciu o wybudowaną infrastrukturę szerokopasmową na terenie Gminy Wyry, w ramach realizacji projektu SilesiaNet Budowa sieci szerokopasmowej w subregionie centralnym powiat mikołowski, pojawiają się duże możliwości wykorzystania infrastruktury w wielu aspektach realizacyjnych. Zakres zrealizowanej sieci na terenie gminy Wyry objął następujące lokalizacje: Węzeł Gminny Biblioteka Główna w Wyrach - Wyry, ul. Dąbrowszczaków 58 Węzeł dystrybucyjny Urząd Gminy Wyry ul. Dąbrowszczaków 133 Węzeł dystrybucyjny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dąbrowszczaków 107 Węzeł dystrybucyjny Zespół Szkół w Wyrach ul. Puszkina 10 Węzeł dystrybucyjny Gminna Biblioteka Publiczna ul. Dąbrowszczaków 58, Węzeł dystrybucyjny Dom Kultury ul. Pszczyńska 366 Węzeł dystrybucyjny Zespół Szkół w Gostyni ul. Rybnicka 141 Rysunek 7 Mapa lokalizacyjna sieci część północna Wyry Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wyry. str. 52

53 Rysunek 8 Mapa lokalizacyjna sieci część południowa Gostyń Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wyry. Infrastruktura światłowodowa poza bardzo dużym zakresem przepustowości jakie oferuje ten typ infrastruktury, zapewnia również bezpieczeństwo oraz skalowalność dla uruchamianych na bazie medium światłowodowego usług sieciowych. W oparciu o wybudowaną infrastrukturę możliwe jest realizowanie wszelkich usług teleinformatycznych jakie mieszczą się w zakresie działań administracji publicznej ale również możliwe będzie po okresie trwałości projektu udostępnienie infrastruktury dla świadczenia usług detalicznych przez operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do sieci użytkownikom prywatnym. Zasady współdzielenia infrastruktury oraz jej przejęcia i użytkowania na terenie Gminy Wyry wymagają porozumienia z Starostwem powiatowym w Mikołowie. W fazie inwestycyjnej projekt budowy sieci szerokopasmowej Silesia Net był realizowany w partnerstwie, jednak w obecnej fazie tj. eksploatacji konieczne jest zapewnienie bezpośredniej obsługi specjalistycznej dla przedmiotowej infrastruktury na poziomie operatora sieci. Przedmiotowy zakres jest niezbędny do zapewnienia QoS dla świadczonych usług w sieci samorządowej. Katalog usług jaki może być realizowany w zakresie wykorzystania sieci szerokopasmowej przedstawia się następująco: o o o o o o o Dostęp do Internetu dla JST, Integracja systemów dziedzinowych w ramach struktury Gminy (UG i Jednostki Organizacyjne), Backup systemów dziedzinowych w ramach Jednostek organizacyjnych w gminie, Monitoring gminy, Świadczenie dostępu dla mieszkańców poprzez PIAP (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu), Wdrożenie e-usług (e-oświata, e-administracja, e-learning), Wdrożenie usług SMART (Smart City - Smart Mettering, ITS), str. 53

54 Podstawowym zakresem usług oferowanych w ramach sieci jest usługa dostępu do internetu. Dostęp do Internetu może być zrealizowany na bazie usługi hurtowej zakupionej dla całej infrastruktury Silesia Net Mikołów, bądź zrealizowany na poziomie Gminy Wyry. Niemniej jednak przeprowadzenie wspólnego zamówienia na usługę dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i jednostek gminnych powinno spowodować oszczędności w tym zakresie. Poza tym, w takim przypadku możliwe będzie zestawienie w ramach infrastruktury bezpiecznych połączeń VPN do Jednostek Gminnych jakie umożliwią docelowe zbudowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa w administracji gminy. Pod względem technicznym taka architektura umożliwi integrację systemów dziedzinowych oraz wdrożenie docelowo systemu BI (Business Inteligence), jako wspólnego systemu zarządzania w gminie. Tym samym możliwe będzie bieżące dokonywanie archiwizacji danych pochodzących z systemów dziedzinowych (prowadzonych rejestrów jednostek podległych oraz Gminy). Z wykorzystaniem infrastruktury szerokopasmowej możliwe będzie rozbudowanie przestrzeni archiwizacji danych w Gminie bądź dowolne kolokowanie przestrzeni w Centrach Przetwarzania Danych. Poza powyższym zakresem wykorzystania sieci dla intergacji systemów i dostępu do internetu dla JST możliwe będzie wykorzystanie dostępu do infrastruktury w obiektach gminnych dla świadczenia usługi dostępu do internetu dla mieszkańców poprzez publiczne punkty dostępu do internetu. Wskazane zadanie wymaga docelowo montażu np. punktów Hot-spot podłączonych do wybudowanej sieci szerokopasmowej. Uruchomienie docelowo świadczenia usługi w tym zakresie będzie wymagało zgłoszenia powyższego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jest to zgłoszenie zamiaru zapewnienia przez Urząd Gminy bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu na terenie Gminy. Z wykorzystaniem infrastruktury szerokopasmowej możliwe będzie zbudowanie na terenie gminy systemu monitoringu ewentualnie wykorzystującego w razie potrzeby infrastrukturę radiową w miejscach gdzie nie będzie możliwe doprowadzenie przyłączy światłowodowych. Implementacja systemów inteligentnych w przestrzeni publicznej nie jest możliwa w pełni bez środowiska przygotowanego na tego rodzaju zmiany w obszarze technologiczno-społecznym. Implementacja systemów inteligentnych wymaga dostępnej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej (np. infrastruktury szerokopasmowej) jaka powstaje w ramach budowy infrastruktury ICT. Z uwagi na dostępność infrastruktury na poziomie powiatowym oraz planowanego uruchomienia sieci wojewódzkiej ŚRSS, jest dostępne narzędzie do kreowania rozwoju oraz wykorzystania infrastruktury dla budowy systemów tzw. smart city. W oparciu o budowę systemów smart możliwe będzie zrealizowanie inteligentnego sposobu płacenia w środkach transportu miejskiego z wykorzystaniem np. smartfonu, bądź implementacji w ramach np. obsługi opomiarowania mediów o inteligentnym rozliczaniu np. energii elektrycznej z uwzględnianiem aktualnego zapotrzebowania i wprowadzenia oszczędności w ramach rozliczeń dla mieszkańców. 4.5 ROZWÓJ INTEGRACJI I WYMIANY DANYCH POMIĘDZY SYST EMAMI DZIEDZINOWYMI ORAZ Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZ NYMI (SEKAP, EPUAP, BIP, REJESTRY CENTRALNE) Integracja z platformą epuap odbywa się z poziomu platformy SEKAP w następującym zakresie: Weryfikacja i składanie podpisu profilem zaufanym na dokumentach elektronicznych 10 ; Obsługa płatności elektronicznych 11; Doręczanie dokumentów na elektroniczne skrzynki podawcze podmiotów na platformie epuap; Obsługa Centralnego Repozytorium oraz lokalnego repozytorium SEKAP w zakresie wzorów dokumentów oraz formularzy elektronicznych; Obsługa kwalifikowanego podpisu elektronicznego poprzez System SEKAP; Elektroniczna Skrzynka Podawcza oferujące usługę UPO; Usługa tworzenia oraz aktualizacji lokalnych kart usług publicznych Jest to korzystne rozwiązanie, gdyż za utrzymanie w ciągłości pracy interfejsów komunikacyjnych bierze odpowiedzialność Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego jako podmiot zarządzający platformą SEKAP. Zakres integracji Systemów teleinformatycznych Urzędu Gminy z platformą epuap ilustruje poniższy rysunek. 10 epuap udostępnia usługę sieciową, która umożliwia dokonanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym epuap na stronach systemu zewnętrznego. Możliwe jest wyłącznie podpisanie dokumentu w postaci XML. 11 Obecnie używany SOD nie obsługuje płatności elektronicznych na platformie SEKAP. str. 54

55 Integracja z rejestrami centralnymi wdrażanego systemu Obiegu dokumentów w chwili obecnej jest realizowana wyłącznie przez aplikacje funkcjonujące w ramach UG dedykowane do zasilania Systemu Rejestrów Państwowych tj. PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych oraz Centralnego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego. Aplikacje: Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego oraz System Ewidencji Ludności nie są zintegrowane z ww. rejestrami centralnymi. Integracja z aplikacją BIP. Aplikacja systemu BIP zapewnia wymianę informacji z SOD w zakresie informacji o stanie spraw integracji z rejestrem uchwał, rejestrem środowiskowym, rejestrem spraw, rejestrem aktów prawa miejscowego, planami zagospodarowania przestrzennego, modułem zamówień publicznych. str. 55

56 Rysunek 9 Zakres integracji z platformą epuap oraz SEKAP Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od Zamawiającego str. 56

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych?

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych? Część I: Podstawowe informacje 1. Stan zasobów ludzkich, które mogą wziąć udział w realizacji projektu? Czy jest lub będzie wyznaczony koordynator/pełnomocnik, odpowiadający za nadzór nad całością realizacji

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Spotkanie konsultacyjne dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY RGK 2110.1.2015 Gościeradów, dn. 13.04.2015 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wójt Gminy Gościeradów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: informatyka w

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja E-administracja w liczbach 1 Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Wstęp* Wyposażenie administracji w ICT Wykorzystanie ICT w administracji Rozwój elektronicznej administracji *źródło: Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.10.2015 r. Opracowanie sygnalne Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Przedsiębiorstwa Od 2012 r. odsetek dużych przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej

Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej Dzień dobry! System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej jest narzędziem do podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych 24 listopada 2016 r. 11/25/2016 1 I. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 11/25/2016 2 Nowelizacja ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Platforma Interoperacyjnych Usług Samorządowych - nowe podejście do udostępniania usług elektronicznych

Platforma Interoperacyjnych Usług Samorządowych - nowe podejście do udostępniania usług elektronicznych Platforma Interoperacyjnych Usług Samorządowych - nowe podejście do udostępniania usług elektronicznych Krzysztof Kucz Menedżer Działu ZSI Urząd.NT Rynek Samorządów Sygnity SA 22 września 2011r. Mapa Platformy

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych 1 z 7 2008-12-02 14:02 Wybierz jednostkę samorządu dla kórej wypełniana jest ankieta Część I: Podstawowe informacje 1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ INFORMATYCZNĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ INFORMATYCZNĄ Godkowo, dnia 23.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ INFORMATYCZNĄ Gmina Godkowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia: Kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Godkowie i jednostek

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 6, 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Folder. informacyjno-promocyjny dla użytkowników e-usług

Folder. informacyjno-promocyjny dla użytkowników e-usług Folder informacyjno-promocyjny dla użytkowników e-usług 1 Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz mając świadomość, że dobre zarządzanie wymaga stosowania nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

Wniosek o włączenie zadania do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 Działanie 4.3. Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej

Wniosek o włączenie zadania do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 Działanie 4.3. Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej Wniosek o włączenie zadania do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 Działanie 4.3. Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej Poddziałanie 4.3.4. Wyposażenie szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

II Zachodniopomorski Konwent Informatyków Szczecin październik 2008

II Zachodniopomorski Konwent Informatyków Szczecin październik 2008 Elementy regionalnego systemu świadczenia i d i publicznych usług ł elektronicznych Założenia projektu systemowego aplikacje i e-usługi Grzegorz Fiuk - Prezes Zarządu gfiuk@spnt.pl www.spnt.pl Szczecin

Bardziej szczegółowo

Dla klientów biznesowych Microsoft przygotował dwie wersje systemu Windows Vista, w zależności od wielkości i skali działalności organizacji:

Dla klientów biznesowych Microsoft przygotował dwie wersje systemu Windows Vista, w zależności od wielkości i skali działalności organizacji: Windows Vista - Edycje i wymagania Wstęp W porównaniu do 4 edycji systemu Windows XP (Starter, Home, Professional, Media Center), Microsoft oferuje aż 6 edycji systemu Windows Vista: 2 wersje biznesowe

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIA WINDOWS/SQL ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

CENNIK OPROGRAMOWANIA WINDOWS/SQL ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE CENNIK WINDOWS/SQL WAŻNY OD 1 GRUDNIA 2014. CENY W ZŁOTYCH, PODANE BEZ PODATKU VAT. Nazwa systemu Cena na jedno stanowisko Licencja na każde dodatkowe stanowisko W ramach tej samej sieci komputerowej Licencja,

Bardziej szczegółowo

Linia Współpracy. państwo optimum. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 21 lutego 2013r.

Linia Współpracy. państwo optimum. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 21 lutego 2013r. Linia Współpracy rząd samorząd państwo optimum Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 21 lutego 2013r. 1 ZASADY KLUCZOWE DLA LINII WSPÓŁPRACY Zasada Państwa Optimum Zasada Sprawnego

Bardziej szczegółowo

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5 SPIS TREŚCI O PORTALU... 3 Część Publiczna... 3 Część Spersonalizowana... 3 Autentykacja... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 Wyszukiwanie informacji podatkowych... 4 Sprawdzenie numeru PESEL swojego nowonarodzonego

Bardziej szczegółowo

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego ZIOM Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców Propozycja środowiska naukowego ZIOM - Agenda Uwarunkowania Cele Koncepcja środowiska naukowego Finansowanie Warianty Wnioski ZIOM - Uwarunkowania Cele

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Mini Ethernet. Start Ethernet

Mini Ethernet. Start Ethernet Internet dla budynków jednorodzinnych pobierania w nocy Parametry pobierania w dzień wysyłania [KBit] Nieokreślony 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy Mini Start Basic Optimum Max 1 2 4 8 12 0,5 1 2 4

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Urząd Miasta Bytomia Wydział Geodezji GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Wojciech Jeszka Agata Szeliga Arkadiusz Dzadz Plan prezentacji: Kamienie milowe na drodze do powstania BIIP;

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2 Czym jest POIG? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt.

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie PODATKI/KSZOB

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Stalmacha Katowice Tel / , Fax /

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Stalmacha Katowice Tel / , Fax / Raport z identyfikacji dobrych praktyk w obszarze XV. Organizacja pracy urzędu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo