Opisy lektoratów języków nowożytnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opisy lektoratów języków nowożytnych"

Transkrypt

1 Opisy lektoratów języków nowożytnych I.Język francuski a) poziom A1.1- zaliczenie z oceną...6 b) poziom A1.2- zaliczenie z oceną.. 11 c) poziom A1.3- zaliczenie z oceną.17 d) poziom A2.1- egzamin..22 e) poziom A2.1- zaliczenie z oceną..28 f) poziom A2.2- egzamin..34 g) poziom A2.2- zaliczenie z oceną..40 h) poziom A2.3- egzamin..45 i) poziom A2.3- zaliczenie z oceną..50 j) poziom B1.1- egzamin...55 k) poziom B1.1- zaliczenie z oceną..61 l) poziom B1.2- egzamin...67 m) poziom B1.2- zaliczenie z oceną...72 n) poziom B1.3- egzamin..77 o) poziom B1.3- zaliczenie z oceną..82 p) poziom B2.1- egzamin..86 r) poziom B2.1- zaliczenie z oceną..91 II.Język ukraiński a)poziom A1- zaliczenie z oceną.96 b) poziom A2- zaliczenie z oceną c) poziom B1- zaliczenie z oceną d) poziom B2- zaliczenie z oceną III.Język włoski a)poziom A1.1- zaliczenie z oceną.116 b) poziom A1.2-zaliczenie z oceną.124 1

2 c) poziom A2.1- zaliczenie z oceną 132 d) poziom A2.2- egzamin 140 e) poziom B1.1- zaliczenie z oceną.148 f) poziom B1.2- zaliczenie z oceną 157 g) poziom B1.3- zaliczenie z oceną 164 h) poziom B2.1- egzamin 171 IV.Język hiszpański a)poziom A1.1- zaliczenie z oceną.178 b) poziom A1.2- zaliczenie z oceną 183 c) poziom A2.1- zaliczenie z oceną 188 d) poziom A2.2- egzamin 193 V.Język niemiecki a) ) poziom A1.1- zaliczenie z oceną.199 b) poziom A1.2- zaliczenie z oceną 203 c) poziom A2.1- zaliczenie z oceną 207 d) poziom A2.2- zaliczenie z oceną 211 e) poziom A2.3- zaliczenie z oceną 216 f) poziom B1.1- zaliczenie z oceną.221 g) poziom B1.1- egzamin 226 h) poziom B1.2- zaliczenie z oceną 231 i) poziom B1.2- egzamin 236 j) poziom B1.3- zaliczenie z oceną.241 k) poziom B1.3- egzamin 246 l) poziom B2.1- zaliczenie z oceną.251 m) poziom B2.1- egzamin..256 n) poziom B2.2- zaliczenie z oceną 261 o) poziom B2.2- egzamin 266 2

3 VI.Język rosyjski a)poziom A1.1/A1.2- zaliczenie z oceną(kurs 60 godz./sem.) b) poziom A1.1- zaliczenie z oceną(kurs 30 godz./sem) 275 c) poziom A1.2- zaliczenie z oceną(kurs 30 godz./sem.) d) poziom A2.1- zaliczenie z oceną(kurs 30 godz./sem.) e) poziom A2.1- zaliczenie z oceną(kurs 60 godz./sem.) f) poziom A2.2- egzamin(kurs 30 godz./sem.) g) poziom A2.2- zaliczenie z oceną(kurs 60 godz./sem.) h) poziom B1.1/B1.2- zaliczenie z oceną(kurs 60 godz./sem.)..299 i) poziom B1.3/B1.4- zaliczenie z oceną(kurs 60 godz./sem.) j)poziom B2.1- egzamin(kurs 60 godz./sem.).309 k) poziom B2.2- zaliczenie z oceną- translatorium.314 l) poziom B2.3- zaliczenie z oceną- translatorium..318 VII.Język angielski cykl 2-letni 1)kurs rozpoczynający się od poziomu A2. a)poziom A2- zaliczenie z oceną 322 b) poziom B1.1- zaliczenie z oceną 327 c) poziom B1.2- zaliczenie z oceną 332 d) poziom B1.3- egzamin 337 2) kurs rozpoczynający się od poziomu B1.1 a)poziom B1.1- zaliczenie z oceną.340 b) poziom B1.2- zaliczenie z oceną 345 c) poziom B1.3- zaliczenie z oceną.350 d) poziom B2.1- egzamin 354 3)kurs rozpoczynający się od poziomu B2.1 a)poziom B2.1- zaliczenie z oceną.358 b) poziom B2.2- zaliczenie z oceną 362 3

4 c) poziom B2.3- zaliczenie z oceną.368 d) poziom B2.4- egzamin 373 4) kurs rozpoczynający się od poziomu C1.1 a) poziom C1.1- zaliczenie z oceną.378 b) poziom C1.2- zaliczenie z oceną c) poziom C1.3- zaliczenie z oceną.386 d) poziom B1.4- egzamin 390 VIII.Język angielski- cykl 3-letni 1) kurs rozpoczynający się od poziomu B1.1 a)poziom B1.1- zaliczenie z oceną b) poziom B1.2- zaliczenie z oceną 399 c) poziom B1.3- zaliczenie z oceną.404 d) poziom B1.4- zaliczenie z oceną 409 e) poziom B1.5- zaliczenie z oceną.413 f) poziom B2.1- egzamin )kurs rozpoczynający się od poziomu B2.1 a)poziom B2.1- zaliczenie z oceną.421 b) poziom B2.2- zaliczenie z oceną 425 c) poziom B2.3- zaliczenie z oceną d) poziom B2.4- zaliczenie z oceną e) poziom B2.5- zaliczenie z oceną 437 f) poziom C1.1- egzamin ) kurs rozpoczynający się od poziomu C1.1 a)poziom C1.1- zaliczenie z oceną.447 b) poziom C1.2- zaliczenie z oceną c) poziom C1.3- zaliczenie z oceną.457 d) poziom C1.4- zaliczenie z oceną

5 e) poziom C1.5- zaliczenie z oceną f) poziom C1.6- egzamin IX.Język arabski

6 I.Język francuski a) poziom A1.1- zaliczenie z oceną SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) Język nowożytny Język francuski F_ A1.1_zo_30/20_2 Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 1 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 6

7 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: brak Cele: Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka francuskiego, wymową, akcentem, sposobem czytania i wymawiania oraz zapoznanie ich z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi, tak, aby umieli poruszać się w podstawowych i prostych sytuacjach dnia codziennego. Treści kształcenia: Komunikacja i sprawności językowe: Przedstawianie się, powitania, pożegnania, pytanie o samopoczucie, zwroty grzecznościowe, udzielanie informacji o sobie, pytanie o informacje i udzielanie odpowiedzi. Pytanie o cenę. Wyrażanie swoich gustów i upodobań (cz.1), mówienie o swoich zainteresowaniach i marzeniach. Prosty opis miasta i dzielnicy, nazywanie i lokalizacja obiektów w mieście, pytanie i wskazywanie drogi. Rezerwowanie noclegu. Pisanie prostej kartki pocztowej z wakacji. Mówienie o swoich zajęciach w czasie wolnym (cz.1). Mówienie o pogodzie (cz.1) Gramatyka: Czasowniki w czasie teraźniejszym: regularne (I gr.) czasownik zwrotny s appeler oraz nieregularne: être, avoir, prendre, descendre. Przymiotniki wyrażające narodowość (tworzenie r. żeńskiego). Rodzajnik określony i nieokreślony. 7

8 Zaimek przymiotny dzierżawczy (wybrane formy). Zaimek przymiotny wskazujący. Przeczenie ne pas, pytania zamknięte z est-ce que, słowa pytające: quel(les), pourquoi/parce que. Przyimki przed nazwami miast i państw. Przyimki wyrażające lokalizację + rodzajnik ściągnięty. Słownictwo: Alfabet francuski. Nazwy języków, narodowości, nazwy państw. Liczebniki główne i liczebniki porządkowe Pory dnia, dni tygodnia, nazwy miesięcy. Formułki powitania i pożegnania w kontaktach formalnych i nieformalnych. Słownictwo związane z przedstawianiem się, wyrażaniem upodobań. Obiekty w mieście i okoliczniki miejsca. Terminy związane z zakwaterowaniem i wskazywaniem drogi. Wyrażenia grzecznościowe, terminy związane z korespondencją formuły na początek i koniec listu, kartki pocztowej. Fonetyka: Akcent i intonacja zdań oznajmujących i pytających, Rozróżnianie dźwięków [y]/[u] oraz [s]/[z], Wymowa liczebników i ich połączenie z rzeczownikami, zjawisko liaison (połączeń międzywyrazowych cz.1) Efekty kształcenia: WIEDZA: W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Poznaje alfabet francuski i potrafi przeliterować poznane słowa. 2. Zna zwroty używane w codziennej komunikacji międzyludzkiej. Potrafi nazywać przedmioty codziennego użytku. 3. Zna odmianę czasowników regularnych (I grupa) oraz wybranych czasowników nieregularnych. 8

9 UMIEJĘTNOŚCI W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Rozpoznaje język francuski, zapoznaje się z jego charakterystyczną wymową i pisownią. Rozróżnia kontakty formalne (vous) i nieformalne (tu). Posługuje się liczebnikami w zakresie od 0 do 100. Umie przedstawić siebie i inną osobę, przywitać się lub pożegnać. Rozumie krótkie teksty słuchane i czytane. Sam potrafi stworzyć krótki tekst (dialog) pisemnie i ustnie. Potrafi pracować w zespole. Metody i narzędzia dydaktyczne: Czytanie dialogów na głos, powtarzanie, słuchanie nagrań, oglądanie krótkich filmów związanych z tematyką zajęć, wykonywanie ćwiczeń gramatycznych, wykonywanie ćwiczeń leksykalnych wykonywanie ćwiczeń fonetycznych, odpowiedzi na pytania lektora, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, pisanie dialogów lub innych krótkich tekstów, przygotowywanie i odgrywanie scenek, gry językowe, praca w parach lub grupach oraz ćwiczenia audytoryjne. Sposoby sprawdzania: 1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne oraz rozumienie ze słuchu przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). 2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru) krótkie pisemne zadania domowe. warunki zaliczenia: 1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. 2. Zaliczenie zadań domowych. 3. Zaliczenie ustnej prezentacji. 4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). 5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen. 9

10 Lektury podstawowe: 1. Annie Berthet, Catherine Hugot, Véronique M. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries, Alter Ego 1 (podręcznik studenta), Paris, Annie Berthet, Alter Ego 1, Cahier d activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006 Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) E W1 T3, T4 M2, M3,M7 W2 E W2 T1, T3 M1, M3, M4, M6, M8, M9, M10, M11, M12 EW 3 T2 M1, M2, M2, M5, M11, M12, M13 W1,W2, W3 W1 EU 1 T4 M2, M3,M7, M11 W2, W3 EU 2 T1 M1, M3, M4, M5, M8, M9, M10, EU 3 T3, T4 M2, M3, M6, M8, M11, EU 4 T1 M8, M9, M10, M11, M12 EU 5 T1, T3, T4 M1, M3, M4, M8, M11, M12, M13 W1,W2, W3 W1, W2 W1,W2, W3 W1 EU 6 T1, T2, T3, T4 M9, M10, M12 W1,W2, W3 EU 7 T1, T2, T3 M10, M11, M12 W3 10

11 b) poziom A1.2- zaliczenie z oceną SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 2 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) Język nowożytny Język francuski F_ A1.2_zo_30/20_2 Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 2 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 11

12 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru pierwszego (poziom wewnętrzny A1.1) Cele: Celem zajęć jest wypracowanie u studentów umiejętności komunikowania się i wypowiadania na tematy bliskie im i ich otoczeniu: mówienie o sobie i swoich bliskich. Wyrażane to będzie za pomocą czasu teraźniejszego oraz nowopoznanych: czasu przeszłego i przyszłego. Celem zajęć jest również ciągłe doskonalenie przez studentów wymowy języka francuskiego, szczególnie poprawnej wymowy samogłosek. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: Mówienie o sobie, swoich preferencjach, gustach i zainteresowaniach oraz zajęciach w czasie wolnym. Charakteryzowanie i opis wyglądu zewnętrznego osoby. Proponowanie wyjścia akceptowanie i odmawianie, ustalanie terminu spotkania, zapraszanie. Mówienie o czynnościach i zwyczajach codziennych i planie codziennych zajęć. Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości. Rozumienie ankiety i umiejętność zadawania pytań. Mówienie o swoich planach na przyszłość. Mówienie o swojej rodzinie, wydarzeniach i świętach rodzinnych, gratulacje, składanie kondolencji, pytanie o samopoczucie i zdrowie. Rozmowa telefoniczna inicjowanie rozmowy, odpowiadanie, odbieranie telefonu. 12

13 2. Gramatyka: Rekcja czasowników oznaczających gusty i upodobania: aimer, adorer, détester + rzeczownik lub bezokolicznik. Odmiana czasowników nieregularnych gr. III w czasie teraźniejszym : faire (robić) i aller (iść, jechać) + rodzajnik ściągnięty oraz czasowników pouvoir (móc), vouloir (chcieć) i devoir (musieć) oraz dire (powiedzieć) Rodzaj męski i żeński rzeczowników oznaczających zawody. Rodzaj męski i żeński przymiotników. Zaimki osobowe akcentowane. Zaimek osobowy on w funkcji nous. Tryb rozkazujący dla 2 os. l.poj i mn. Odmiana czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym. Wyrażenia czasowe. Czas przeszły passé composé odmieniany z czasownikami posiłkowymi avoir i être - tworzenie formy twierdzącej i przeczącej oraz odmiana czasowników zwrotnych. Trzy formy zadawania pytań. Czas przyszły bliski futur proche i przeszły bliski passé récent tworzenie i użycie w tekście. Przyimek chez z zaimkami osobowymi akcentowanymi. Zaimki przymiotne dzierżawcze wszystkie formy. Struktury: c est / il est + przymiotnik oraz il a + rzeczownik. 3. Słownictwo: Zawody, nazwy czynności i zajęć w czasie wolnym, dyscypliny sportowe. Zwierzęta. Cechy charakteru i wygląd zewnętrzny. Przyimki używane z godzinami. Wyrażenia z języka potocznego cz.1. Wyrażenia czasowe chronologia zdarzeń i częstotliwość. Nazwy członków rodziny, życie i wydarzenia rodzinne. Nazwy świąt w ciągu roku. Wyrażenie avoir mal à (boli mnie) + części ciała. Wyrażenia używane w rozmowie telefonicznej. 13

14 Wyrażenia ilościowe części, procenty. 4. Fonetyka: Różnice w wymowie rzeczowników i przymiotników w rodz. męskim i żeńskim. Samogłoski nosowe wprowadzenie oraz rozróżnianie ich od odpowiadających im samogłosek ustnych. Rozróżnienie dźwięków [ø] i [oe]. Zjawisko liaison połączeń międzywyrazowych w wyrażaniu godzin oraz z zaimkami przymiotnymi dzierżawczymi. Dźwięk e nieme oraz odróżnienie dźwięków e otwarte i e zamknięte. Rozróżnienie w wymowie form czasownikowych w czasie teraźniejszym i przeszłym passé composé". Intonacja zdania pytającego. Efekty kształcenia: WIEDZA: W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Rozpoznaje i odróżnia formy czasu teraźniejszego oraz formy czasu przeszłego passé composé i przyszłego futur proche. 2. Poznaje podstawowe słownictwo i odpowiednie struktury gramatyczne służące do przedstawienia siebie, swojego otoczenia, swoich upodobań i sposobów spędzania wolnego czasu. 3. Zapoznaje się z wyrażeniami służącymi do przeprowadzenia prostej rozmowy telefonicznej. UMIEJĘTNOŚCI: W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Poprawnie używa form czasu przeszłego passé composé i przyszłego futur proche w zależności od kontekstu wypowiedzi ustnej lub pisemnej. 2. Posługuje się podstawowym słownictwem i odpowiednimi strukturami gramatycznymi służącymi do przedstawienia siebie, swojego otoczenia, swoich upodobań i sposobów spędzania wolnego czasu. 3. Inicjuje, rozumie i podtrzymuje prostą rozmowę telefoniczną. 4. Rozwija swoje umiejętności wymowy szczególnie samogłosek francuskich. Metody i narzędzia dydaktyczne: Ćwiczenia audytoryjne, praca w małych grupach lub parach, czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem, 14

15 rozumienie ze słuchu, ćwiczenia fonetyczne, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów, krótkie wypowiedzi na zadany temat, oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań, wykonywanie ćwiczeń gramatycznych wykonywanie ćwiczeń leksykalnych, przygotowywanie i odgrywanie prostych scenek, gry językowe. Sposoby sprawdzania: Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru). 2-3 krótkie pisemne zadania domowe. Warunki zaliczenia: Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. Zaliczenie zadań domowych. Zaliczenie ustnej prezentacji. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen. Lektury podstawowe: Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2006 Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006 Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: 15

16 Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) EW 1 T 2 M1, M9, M11, M12 EW 2 T1, T2, T3 M1, M2, M3, M4, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12 W1, W2, W3 W1, W2, W3 EW 3 T1, T3 M3, M4, M10, M11 W1 EU 1 T1, T2 M6, M7, M9, W1, W2, W3 EU 2 T1, T2, T3 M1, M2, M3, M4, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12 W1, W2, W3 EU 3 T1, T3 M3, M4, M10, M11 W1 EU 4 T4 M4, M5, M6, M12 W2 16

17 c) poziom A1.3- zaliczenie z oceną Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom SYLABUS UPJPII Nazwa przedmiotu 3 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) Język francuski F_ A1.3_zo_30/20_2 Język nowożytny Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 3 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 17

18 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru drugiego (poziom wewnętrzny A1.2) Cele: Celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności opisu miejsca i jego położenia oraz pogody i klimatu, opisanie swoich wakacji lub wycieczki, mówienie o swoich zwyczajach kulinarnych, opis ubrania i wyglądu zewnętrznego, umiejętność dawania porad oraz doskonalenie intonacji zdań o różnym zabarwieniu emocjonalnym. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: a. Opisywanie pór roku, mówienie o pogodzie, zjawiskach atmosferycznych i klimacie. Rozumienie prognozy pogody. b. Wyrażanie uczuć i odczuć, nazywanie pięciu zmysłów. c. Prezentacja i charakterystyka danego miejsca, jego usytuowanie geograficzne, mówienie o spędzaniu wolnego czasu w plenerze. d. Rozumienie programu wycieczki / zwiedzania. Mówienie o spędzaniu wolnego czasu w instytucjach kultury (kino, teatr, muzeum, itp.). e. Pisanie listu z wakacji. f. Mówienie o swoich zwyczajach kulinarnych, rozumienie i komponowanie menu codziennego i świątecznego. g. Opisywanie ubrania i dodatków. Wyrażanie pozytywnych i negatywnych ocen oraz dawanie porad nt. ubioru i wyglądu zewnętrznego. Pytanie i odpowiadanie nt. rozmiaru ubrania i butów. h. Opisywanie przedmiotów, wybieranie prezentów. 2. Gramatyka: 18

19 a. Struktury używane przy opisie pogody il fait, il y a, oraz potrzebne do umiejscowienia danego wydarzenia w czasie (daty), jak również do charakterystyki miejsca (przyimki). b. Miejsce przymiotnika w zdaniu. c. Zaimek y w funkcji okolicznika miejsca. d. Czas przyszły prosty futur simple" oraz czas teraźniejszy ciągły être en train de faire q.ch. e. Zaimek osobowy on c.d. f. Przyimki de i à w nazwach potraw. g. Rodzajniki określone, nieokreślone oraz cząstkowe. h. Zdania przeczące ze strukturą pas de. i. Zaimki dopełnienia bliższego (COD) i dalszego (COI) w 3 os. l.poj i mn. j. Struktury potrzebne do udzielania porad oraz wyrażania oceny. k. Zaimki względne proste que i qui. 3. Słownictwo: a. Terminy związane z pogodą i prognozą pogody, pory roku. b. Pięć zmysłów i związane z nimi czasowniki i rzeczowniki, uczucia. c. Terminy związane z położeniem geograficznym i charakterystyką miejsca. d. Produkty spożywcze, dania i potrawy. e. Ubrania i dodatki forma, materiał, kolory i rozmiary. f. Przymiotniki i przysłówki służące do wyrażenia oceny pozytywnej i negatywnej. g. Terminy służące do opisu przedmiotu, przymiotniki zakończone na able. 4. Fonetyka: a. Wymowa niektórych spółgłosek francuskich. Efekty kształcenia: WIEDZA: b. Rozróżnianie o zamkniętego i o otwartego oraz dźwięków [k] i [g]. c. Intonacja zdań wyrażających opinię negatywną i pozytywną oraz wątpliwość i pewność. W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Poznaje rodzajniki i zaimki w języku francuskim i odróżnia ich funkcje. 2. Poznaje formy regularne i nieregularne czasu przyszłego prostego futur simple". 19

20 3. Zapoznaje się z podstawowym słownictwem i odpowiednimi strukturami gramatycznymi służącymi do opisu miejsca i jego położenia, opisu swoich zwyczajów kulinarnych oraz sposobu i opisu ubierania się. UMIEJĘTNOŚCI: W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Rozróżnia podstawowe typy rodzajników i zaimków w języku francuskim. Tworzy i poprawnie używa form czasu przeszłego prostego futur simple". Posługuje się podstawowym słownictwem i odpowiednimi strukturami gramatycznymi służącymi do opisu miejsca i jego położenia, opisu swoich zwyczajów kulinarnych oraz sposobu i opisu ubierania się. Rozumie proste wypowiedzi oraz teksty niepreparowane w języku obcym, tworzy krótkie teksty (opisy, dialogi, opinie) oraz krótkie spontaniczne wypowiedzi. Rozwija umiejętność poprawnej intonacji zdań w języku francuskim o różnym zabarwieniu emocjonalnym. Metody i narzędzia dydaktyczne: 1. Ćwiczenia audytoryjne gramatyka, leksyka 2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem, 3. rozumienie ze słuchu - oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań, 4. ćwiczenia fonetyczne, 5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów, 6. przygotowywanie i odgrywanie prostych scenek, 7. krótkie wypowiedzi na zadany temat, 8. gry językowe. Sposoby sprawdzania Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne oraz rozumienie ze słuchu przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru). 2-3 krótkie pisemne zadania domowe. warunki zaliczenia: Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. Zaliczenie zadań domowych. Zaliczenie ustnej prezentacji. 20

21 Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen. Lektury podstawowe: Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2006 Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006 Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) EW 1 T2 M1 W1, W2, W3 EW 2 T2 M1, M2 W1 EW 3 T1, T2, T3 M1,M2, M3,M6, M7, M8 W1, W2, W3 EU 1 T2 M2, M5, M8 W1 EU 2 T2 M1,M2, M5, M8 W1, W2, W3 EU 3 T1, T2, T3 M1,M2, M3,M6, M7, M8 EU 4 T1, T4 M2,M3, M4, M5, M6, M7, M8 W1, W2, W3 W1, W2, W3 EU 5 T4 M3, M4, M8 W2 21

22 d) poziom A2.1- egzamin SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 4 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć Język nowożytny Język francuski F_ A2.1_e_30/20_3 *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) dla przedmiotów obieralnych Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 4 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 22

23 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru trzeciego (poziom wewnętrzny A1.3) Cele: Celem zajęć jest: 1. Zapoznanie studentów z wyrażeniami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwacji biletów na wydarzenie kulturalne, opisywaniu swojego miejsca zamieszkania, porównywania i przywoływania wspomnień. 2. Wypracowanie u studentów umiejętności tworzenia tekstu pisanego i ustnego w czasie przeszłym z użyciem czasów passé composé i imparfait. 3. Doskonalenie przez studentów wymowy i intonacji w języku francuskim. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: Robienie zakupów, pytanie o produkty i ich cenę. Wyrażanie ilości i charakteryzowanie produktów spożywczych. Rozumienie ogłoszeń i afiszów dotyczących wydarzeń kulturalnych. Proponowanie wyjścia na spektakl, akceptacja, odmowa, wybór spektaklu, rezerwacja biletów do teatru, na koncert. Opis i ocena restauracji, zamawianie posiłków, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia w restauracji. Przywoływanie wspomnień, porównywanie dawnych i obecnych czasów oraz warunków życia w mieście i na wsi. Opisywanie mieszkania nazywanie pomieszczeń i ich funkcji, mówienie o zmianach i remontach mieszkania oraz o zmianie miejsca zamieszkania. 23

24 Poszukiwanie mieszkania / pokoju do wynajęcia, pytanie o warunki wynajmu, rozumienie drobnych ogłoszeń dotyczących nieruchomości. Mówienie o różnicach w zachowaniu się przedstawicieli różnych krajów. Wyrażanie zakazów i rekomendacji. 2. Gramatyka: Wyrażenia ilościowe + przyimek de. Przeczenie częściowe: ne plus, ne que. Zaimek en i jego funkcje w zdaniu. Struktury służące do składania zamówienia w restauracji. Struktury służące do porównywania (przymiotniki i rzeczowniki): plus.que, moins.que, plus de, moins de, mieux, meilleur/e/s. Struktura czasownika servir de / à (służyć jako /do). Czas przeszły niedokonany imparfait tworzenie i zastosowanie. Zastosowanie czasów przeszłych passé composé" i imparfait w teksie. Wyrażenia czasowe: depuis i il y a. Zaimki dopełnienia bliższego (COD) i dalszego (COI) wszystkie formy. Wyrażenia z bezokolicznikiem: pouvoir, devoir, il faut + bezokolicznik. 3. Słownictwo: Nazwy sklepów i handlowców, wyrażenia ilościowe związane z produktami spożywczymi. Wydarzenia kulturalne, rodzaje spektakli. Wyrażenia z języka potocznego cz.2. Przymiotniki charakteryzujące służące do wyrażania opinii pozytywnej lub negatywnej. Restauracja wystrój, atmosfera, obsługa, posiłki. Zwroty wyrażające wspomnienia. Życie na wsi i w mieście wady i zalety. Miejsce zamieszkania rodzaje, pomieszczenie, meble, wyposażenie, zmiany, remonty. Drobne ogłoszenia nieruchomości. Przymiotniki opisujące reakcje psychologiczne, np. zawiedziony, zachwycony, itp. 24

25 4. Fonetyka: Wymowa wszystkich samogłosek nosowych. Intonacja: reakcje pozytywne i negatywne na propozycje, opinie pozytywne i negatywne. Rozróżnianie e zamkniętego i e otwartego w formach czasownikowych czasów przeszłych passé composé" i imparfait. Wymowa słowa plus w różnym położeniu w zdaniu i w zależności od jego funkcji. 5. Powtórzenie wiadomości i przygotowanie do egzaminu. Efekty kształcenia: WIEDZA W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Rozpoznaje i odtwarza odpowiednie zwroty, słownictwo i struktury gramatyczne służące do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwowania biletów, opisywania swojego miejsca zamieszkania. 2. Opisuje zdarzenia przeszłe używając odpowiednich czasów przeszłych: passé composé i imparfait. UMIEJĘTNOŚCI W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Posługuje się odpowiednimi zwrotami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwowania biletów, opisywania swojego miejsca zamieszkania. Tworzy i poprawnie używa czasu przeszłego niedokonanego imparfait i odróżnia jego użycie od czasu przeszłego dokonanego passé composé. Tworzy proste dialogi i wypowiedzi ustne i pisemne związane z tematyką zajęć. Rozumie ogólną treść krótkich autentycznych nagrań audio i wideo. Doskonali swoje umiejętności wymowy i intonacji w języku francuskim. Metody i narzędzia dydaktyczne: Ćwiczenia audytoryjne: wykonywanie ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych, praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, ćwiczenia fonetyczne, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów, 25

26 krótkie wypowiedzi na zadany temat, oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,, gry językowe. Sposoby sprawdzania: Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru). 2-3 krótkie pisemne zadania domowe. Egzamin pisemny (gramatyka, słownictwo, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, redakcja tekstu) i ustny (przedstawienie się, wypowiedź na wylosowany temat spośród wcześniej przygotowanych tematów) Zakres materiału do egzaminu obejmuje cztery semestry nauki języka francuskiego (poziomy wewnętrzne A1.1, A1.2, A1.3, A2.1) Warunki zaliczenia: Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. Zaliczenie zadań domowych. Zaliczenie ustnej prezentacji. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Ocena końcowa stanowi składową oceny z egzaminu: 50%, ocen z poprzednich semestrów 30% i udziału w zajęciach 20% Lektury podstawowe: 1. Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: 26

27 Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) EW 1 T1, T2, T3, T4, T5 M1, M2, M4, M5, M6, M7, M8 W1, W2, W3, W4 EW 2 T1, T2 M1, M8 W1 EU 1 T1, T2, T3, T4, T5 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 W1, W2, W3, W4 EU 2 T2 M1, M2, M6, M8 W1 EU 3 T1 M2, M5, M6 W1, W2, W3, W4 EU 4 T1, T2, T3, T4 M3, M7 W1 EU 5 T4 M4 W2 27

28 e) poziom A2.1- zaliczenie z oceną SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 5 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć Język nowożytny Język francuski F_ A2.1_zo_30/20_2 *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) dla przedmiotów obieralnych Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 5 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 28

29 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru trzeciego (poziom wewnętrzny A1.3) Cele: Celem zajęć jest: 1. Zapoznanie studentów z wyrażeniami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwacji biletów na wydarzenie kulturalne, opisywaniu swojego miejsca zamieszkania, porównywania i przywoływania wspomnień. 2. Wypracowanie u studentów umiejętności tworzenia tekstu pisanego i ustnego w czasie przeszłym z użyciem czasów passé composé i imparfait. 3. Doskonalenie przez studentów wymowy i intonacji w języku francuskim. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: Robienie zakupów, pytanie o produkty i ich cenę. Wyrażanie ilości i charakteryzowanie produktów spożywczych. Rozumienie ogłoszeń i afiszów dotyczących wydarzeń kulturalnych. Proponowanie wyjścia na spektakl, akceptacja, odmowa, wybór spektaklu, rezerwacja biletów do teatru, na koncert. Opis i ocena restauracji, zamawianie posiłków, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia w restauracji. Przywoływanie wspomnień, porównywanie dawnych i obecnych czasów oraz warunków życia w mieście i na wsi. Opisywanie mieszkania nazywanie pomieszczeń i ich funkcji, mówienie o zmianach i remontach mieszkania oraz o zmianie miejsca zamieszkania. 29

30 Poszukiwanie mieszkania / pokoju do wynajęcia, pytanie o warunki wynajmu, rozumienie drobnych ogłoszeń dotyczących nieruchomości. Mówienie o różnicach w zachowaniu się przedstawicieli różnych krajów. Wyrażanie zakazów i rekomendacji. 2. Gramatyka: Wyrażenia ilościowe + przyimek de. Przeczenie częściowe: ne plus, ne que. Zaimek en i jego funkcje w zdaniu. Struktury służące do składania zamówienia w restauracji. Struktury służące do porównywania (przymiotniki i rzeczowniki): plus.que, moins.que, plus de, moins de, mieux, meilleur/e/s. Struktura czasownika servir de / à (służyć jako /do). Czas przeszły niedokonany imparfait tworzenie i zastosowanie. Zastosowanie czasów przeszłych passé composé" i imparfait w teksie. Wyrażenia czasowe: depuis i il y a. Zaimki dopełnienia bliższego (COD) i dalszego (COI) wszystkie formy. Wyrażenia z bezokolicznikiem: pouvoir, devoir, il faut + bezokolicznik. 3. Słownictwo: Nazwy sklepów i handlowców, wyrażenia ilościowe związane z produktami spożywczymi. Wydarzenia kulturalne, rodzaje spektakli. Wyrażenia z języka potocznego cz.2. Przymiotniki charakteryzujące służące do wyrażania opinii pozytywnej lub negatywnej. Restauracja wystrój, atmosfera, obsługa, posiłki. Zwroty wyrażające wspomnienia. Życie na wsi i w mieście wady i zalety. Miejsce zamieszkania rodzaje, pomieszczenie, meble, wyposażenie, zmiany, remonty. Drobne ogłoszenia nieruchomości. Przymiotniki opisujące reakcje psychologiczne, np. zawiedziony, zachwycony, itp. 4. Fonetyka: 30

31 Wymowa wszystkich samogłosek nosowych. Intonacja: reakcje pozytywne i negatywne na propozycje, opinie pozytywne i negatywne. Rozróżnianie e zamkniętego i e otwartego w formach czasownikowych czasów przeszłych passé composé" i imparfait. Wymowa słowa plus w różnym położeniu w zdaniu i w zależności od jego funkcji. Efekty kształcenia: WIEDZA W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Rozpoznaje i odtwarza odpowiednie zwroty, słownictwo i struktury gramatyczne służące do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwowania biletów, opisywania swojego miejsca zamieszkania. 2. Opisuje zdarzenia przeszłe używając odpowiednich czasów przeszłych: passé composé i imparfait. UMIEJĘTNOŚCI W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Posługuje się odpowiednimi zwrotami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwowania biletów, opisywania swojego miejsca zamieszkania. Tworzy i poprawnie używa czasu przeszłego niedokonanego imparfait i odróżnia jego użycie od czasu przeszłego dokonanego passé composé. Tworzy proste dialogi i wypowiedzi ustne i pisemne związane z tematyką zajęć. Rozumie ogólną treść krótkich autentycznych nagrań audio i wideo. Doskonali swoje umiejętności wymowy i intonacji w języku francuskim. Metody i narzędzia dydaktyczne: Ćwiczenia audytoryjne: wykonywanie ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych, praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, ćwiczenia fonetyczne, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów, krótkie wypowiedzi na zadany temat, 31

32 oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,, gry językowe. Sposoby sprawdzania: Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru). 2-3 krótkie pisemne zadania domowe. Warunki zaliczenia: Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. Zaliczenie zadań domowych. Zaliczenie ustnej prezentacji. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen. Lektury podstawowe: 1. Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: 32

33 Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) EW 1 T1, T2, T3, T4 M1, M2, M4, M5, M6, M7, M8 W1, W2, W3 EW 2 T1, T2 M1, M8 W1 EU 1 T1, T2, T3, T4 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 W1, W2, W3 EU 2 T2 M1, M2, M6, M8 W1 EU 3 T1 M2, M5, M6 W1, W2, W3 EU 4 T1, T2, T3, T4 M3, M7 W1 EU 5 T4 M4 W2 33

34 f) poziom A2.2- egzamin SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 6 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) Język nowożytny Język francuski F_ A2.2_e_30/20_3 Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 6 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 34

35 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru czwartego (poziom wewnętrzny A2.1) Cele: Celem zajęć jest: 1. Zapoznanie studentów z wyrażeniami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do mówienia o relacjach przyjacielskich, sąsiedzkich opisywanie cech charakteru. 2. Nabycie przez studentów umiejętności mówienia o pracy zawodowej, odpowiadania na ogłoszenia o pracy, redagowanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Nabycie przez studentów umiejętność użycia różnych czasów przeszłych w mowie i piśmie oraz trybów służących do wyrażenia różnych sytuacji. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: Mówienie o relacjach między przyjaciółmi. Opisywanie osób cechy charakteru, wady i zalety. Mówienie o relacjach sąsiedzkich. Przytaczanie słów innej osoby. Porównywanie, mówienie o zmianach w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Opowiadanie o przypadkowym spotkaniu innej osoby. Rozumienie ogłoszenia o pracy, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozumienie i redagowanie CV oraz prostego listu motywacyjnego. Dawanie porad nt przygotowania się do rozmowy o pracę i podjęcia pracy. 35

36 Opowiadanie o doświadczeniach i pracy zawodowej. 2. Gramatyka: Zaimki względne: qui, que, à qui. Struktury służące stworzeniu definicji : c est + bezokolicznik, c est quand, c est + rzeczownik + zdanie względne. Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego (participe passé) powtórzenie. Mowa zależna w czasie teraźniejszym. Użycie czasu przeszłego niedokonanego (imparfait) i teraźniejszego powtórzenie. Struktury służące do porównań. Użycie czasów przeszłych imparfait i passé composé w tekscie. Wyrażenia czasowe: il y a, dans, pendant, depuis, de. à, en. Tryb łączący subjonctif présent wprowadzenie. Struktury służące dawaniu porad: tryb rozkazujący, devoir + bezokolicznik, si + présent / futur, il faut que + subjonctif. Czas zaprzeszły plus-que-parfait. Zaimki i przysłówki nieokreślone: quelqu un, rien, personne, nulle part, itd. Przysłówki tworzenie i zastosowanie. 3. Słownictwo: Rzeczowniki i przymiotniki wyrażające cechy charakteru i osobowości. Miejsca zamieszkania budynki, mieszkańcy, życie sąsiedzkie. Terminy służące do wyrażenia reakcji pozytywnych i negatywnych na dane wydarzenie. Terminy związane ze niespodziewanymi spotkaniami ludzi, miłość od pierwszego wejrzenia. Studia, staż, praca, poszukiwanie pracy. Formuły listu formalnego / motywacyjnego. Struktury bezosobowe wyrażające konieczność: il est important / essentiel de + bezokolicznik. Rejestry językowe: standardowy i potoczny cz Fonetyka: Wymowa półsamogłosek francuskich. Relacja miedzy wymową a pisownią samogłosek nosowych i ustnych głosek e. 36

37 Opozycja e otwartego i zamkniętego w formach czasowników w czasach przeszłych imparfait i passé composé. Intonacja zdań wyrażających porady i obowiązki. Wymowa form trybu subjonctif oraz przysłówków zakończonych na ment. 5. Powtórzenie wiadomości i przygotowanie do egzaminu. Efekty kształcenia: WIEDZA W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Używa poprawnie czasów przeszłych i wybranych trybów i identyfikuje je w tekście. Opisuje relacje międzyludzkie oraz cechy charakteru danej osoby. Zapoznaje się ze sposobami i formułami pisania CV i listu oficjalnego (list motywacyjny) w języku francuskim. UMIEJĘTNOŚCI W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Rozumie treść oraz redaguje CV i list motywacyjny. Doskonali sztukę tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim. Doskonali umiejętność poprawnej wymowy i intonacji w języku francuskim z rozróżnieniem w wymowie różnych form czasownikowych. Metody i narzędzia dydaktyczne: 1. Ćwiczenia audytoryjne, 2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem, 3. rozumienie ze słuchu, 4. ćwiczenia fonetyczne, 5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów, 6. krótkie wypowiedzi na zadany temat, 7. dyskusja, 8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań, 9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych 10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych, 11. gry językowe. Sposoby sprawdzania: Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru). 37

38 2-3 krótkie pisemne zadania domowe. Egzamin pisemny (gramatyka, słownictwo, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, redakcja tekstu) i ustny (przedstawienie się, wypowiedź na wylosowany temat spośród wcześniej przygotowanych tematów) Zakres materiału do egzaminu obejmuje cztery semestry nauki języka francuskiego (poziomy wewnętrzne A1.2, A1.3, A2.1, A2.2) Warunki zaliczenia: Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. Zaliczenie zadań domowych. Zaliczenie ustnej prezentacji. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Ocena końcowa stanowi składową oceny z egzaminu: 50%, ocen z poprzednich semestrów 30% i udziału w zajęciach 20% Lektury podstawowe: Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 2 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2006 Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis - Alter Ego 2 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006 Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: 38

39 Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) EW 1 T2 M1, M2, M9, M11 W1, W3, W4 EW 2 T1, T2, T3, T4, T5 M1, M5, M6, M7, M10 W1, W2, W4 EW 3 T1 M1, M2, M10, M11 W1, W3, W4 EU 1 T1 M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8 EU 2 T1, T2, T3, T4, T5 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 W1, W4 W1, W2, W3, W4 EU 3 T4 M1, M2, M4, M8 W2 39

40 g) poziom A2.2- zaliczenie z oceną SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 7 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) Język nowożytny Język francuski F_ A2.2_zo_30/20_2 Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 7 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 40

41 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru czwartego (poziom wewnętrzny A2.1) Cele: Celem zajęć jest: 1. Zapoznanie studentów z wyrażeniami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do mówienia o relacjach przyjacielskich, sąsiedzkich opisywanie cech charakteru. 2. Nabycie przez studentów umiejętności mówienia o pracy zawodowej, odpowiadania na ogłoszenia o pracy, redagowanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Nabycie przez studentów umiejętność użycia różnych czasów przeszłych w mowie i piśmie oraz trybów służących do wyrażenia różnych sytuacji. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: Mówienie o relacjach między przyjaciółmi. Opisywanie osób cechy charakteru, wady i zalety. Mówienie o relacjach sąsiedzkich. Przytaczanie słów innej osoby. Porównywanie, mówienie o zmianach w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Opowiadanie o przypadkowym spotkaniu innej osoby. Rozumienie ogłoszenia o pracy, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozumienie i redagowanie CV oraz prostego listu motywacyjnego. Dawanie porad nt przygotowania się do rozmowy o pracę i podjęcia pracy. 41

42 Opowiadanie o doświadczeniach i pracy zawodowej. 2. Gramatyka: Zaimki względne: qui, que, à qui. Struktury służące stworzeniu definicji : c est + bezokolicznik, c est quand, c est + rzeczownik + zdanie względne. Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego (participe passé) powtórzenie. Mowa zależna w czasie teraźniejszym. Użycie czasu przeszłego niedokonanego (imparfait) i teraźniejszego powtórzenie. Struktury służące do porównań. Użycie czasów przeszłych imparfait i passé composé w tekscie. Wyrażenia czasowe: il y a, dans, pendant, depuis, de. à, en. Tryb łączący subjonctif présent wprowadzenie. Struktury służące dawaniu porad: tryb rozkazujący, devoir + bezokolicznik, si + présent / futur, il faut que + subjonctif. Czas zaprzeszły plus-que-parfait. Zaimki i przysłówki nieokreślone: quelqu un, rien, personne, nulle part, itd. Przysłówki tworzenie i zastosowanie. 3. Słownictwo: Rzeczowniki i przymiotniki wyrażające cechy charakteru i osobowości. Miejsca zamieszkania budynki, mieszkańcy, życie sąsiedzkie. Terminy służące do wyrażenia reakcji pozytywnych i negatywnych na dane wydarzenie. Terminy związane ze niespodziewanymi spotkaniami ludzi, miłość od pierwszego wejrzenia. Studia, staż, praca, poszukiwanie pracy. Formuły listu formalnego / motywacyjnego. Struktury bezosobowe wyrażające konieczność: il est important / essentiel de + bezokolicznik. Rejestry językowe: standardowy i potoczny cz Fonetyka: Wymowa półsamogłosek francuskich. Relacja miedzy wymową a pisownią samogłosek nosowych i ustnych głosek e. 42

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

DLA GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JUSTYNA BACZ-KAZIOR. Kurs podstawowy i kontynuacyjny. Janina Zielińska

DLA GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JUSTYNA BACZ-KAZIOR. Kurs podstawowy i kontynuacyjny. Janina Zielińska JUSTYNA BACZ-KAZIOR PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA GIMNAZJUM Kurs podstawowy i kontynuacyjny Opieka merytoryczna Janina Zielińska Numer dopuszczenia: DKOW-5002-23/08 2 Spis treści 1. OMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu Język obcy Język angielski naukowo-techniczny, poziom B2+ EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO MATERIAŁ LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

Program nauczania przedmiotu Język obcy Język angielski naukowo-techniczny, poziom B2+ EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO MATERIAŁ LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY Język angielski Program nauczania przedmiotu Język obcy Język angielski naukowo-techniczny, poziom B2+ CELE: 1. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem naukowo-technicznym ze studiowanej lub pokrewnej

Bardziej szczegółowo

Wskazanie grupy przedmiotów (np. przedmiot podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy) Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 1.

Wskazanie grupy przedmiotów (np. przedmiot podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy) Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 1. I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca: Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Kierunek: Specjalność: Poziom: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Jadwiga Szarkowska Kubala Dagmara Żaak Opieka merytoryczna: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 1 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/1 53-507 Wrocław tel. 71 343 77 74 fax 71 343 77 72 e-mail: info@dobrekadry.pl Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości MJP Investments Matthew Payne. ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j.niem.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Francuski. Pas de problème!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU...2 Poziom podstawowy...

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo