Opisy lektoratów języków nowożytnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opisy lektoratów języków nowożytnych"

Transkrypt

1 Opisy lektoratów języków nowożytnych I.Język francuski a) poziom A1.1- zaliczenie z oceną...6 b) poziom A1.2- zaliczenie z oceną.. 11 c) poziom A1.3- zaliczenie z oceną.17 d) poziom A2.1- egzamin..22 e) poziom A2.1- zaliczenie z oceną..28 f) poziom A2.2- egzamin..34 g) poziom A2.2- zaliczenie z oceną..40 h) poziom A2.3- egzamin..45 i) poziom A2.3- zaliczenie z oceną..50 j) poziom B1.1- egzamin...55 k) poziom B1.1- zaliczenie z oceną..61 l) poziom B1.2- egzamin...67 m) poziom B1.2- zaliczenie z oceną...72 n) poziom B1.3- egzamin..77 o) poziom B1.3- zaliczenie z oceną..82 p) poziom B2.1- egzamin..86 r) poziom B2.1- zaliczenie z oceną..91 II.Język ukraiński a)poziom A1- zaliczenie z oceną.96 b) poziom A2- zaliczenie z oceną c) poziom B1- zaliczenie z oceną d) poziom B2- zaliczenie z oceną III.Język włoski a)poziom A1.1- zaliczenie z oceną.116 b) poziom A1.2-zaliczenie z oceną.124 1

2 c) poziom A2.1- zaliczenie z oceną 132 d) poziom A2.2- egzamin 140 e) poziom B1.1- zaliczenie z oceną.148 f) poziom B1.2- zaliczenie z oceną 157 g) poziom B1.3- zaliczenie z oceną 164 h) poziom B2.1- egzamin 171 IV.Język hiszpański a)poziom A1.1- zaliczenie z oceną.178 b) poziom A1.2- zaliczenie z oceną 183 c) poziom A2.1- zaliczenie z oceną 188 d) poziom A2.2- egzamin 193 V.Język niemiecki a) ) poziom A1.1- zaliczenie z oceną.199 b) poziom A1.2- zaliczenie z oceną 203 c) poziom A2.1- zaliczenie z oceną 207 d) poziom A2.2- zaliczenie z oceną 211 e) poziom A2.3- zaliczenie z oceną 216 f) poziom B1.1- zaliczenie z oceną.221 g) poziom B1.1- egzamin 226 h) poziom B1.2- zaliczenie z oceną 231 i) poziom B1.2- egzamin 236 j) poziom B1.3- zaliczenie z oceną.241 k) poziom B1.3- egzamin 246 l) poziom B2.1- zaliczenie z oceną.251 m) poziom B2.1- egzamin..256 n) poziom B2.2- zaliczenie z oceną 261 o) poziom B2.2- egzamin 266 2

3 VI.Język rosyjski a)poziom A1.1/A1.2- zaliczenie z oceną(kurs 60 godz./sem.) b) poziom A1.1- zaliczenie z oceną(kurs 30 godz./sem) 275 c) poziom A1.2- zaliczenie z oceną(kurs 30 godz./sem.) d) poziom A2.1- zaliczenie z oceną(kurs 30 godz./sem.) e) poziom A2.1- zaliczenie z oceną(kurs 60 godz./sem.) f) poziom A2.2- egzamin(kurs 30 godz./sem.) g) poziom A2.2- zaliczenie z oceną(kurs 60 godz./sem.) h) poziom B1.1/B1.2- zaliczenie z oceną(kurs 60 godz./sem.)..299 i) poziom B1.3/B1.4- zaliczenie z oceną(kurs 60 godz./sem.) j)poziom B2.1- egzamin(kurs 60 godz./sem.).309 k) poziom B2.2- zaliczenie z oceną- translatorium.314 l) poziom B2.3- zaliczenie z oceną- translatorium..318 VII.Język angielski cykl 2-letni 1)kurs rozpoczynający się od poziomu A2. a)poziom A2- zaliczenie z oceną 322 b) poziom B1.1- zaliczenie z oceną 327 c) poziom B1.2- zaliczenie z oceną 332 d) poziom B1.3- egzamin 337 2) kurs rozpoczynający się od poziomu B1.1 a)poziom B1.1- zaliczenie z oceną.340 b) poziom B1.2- zaliczenie z oceną 345 c) poziom B1.3- zaliczenie z oceną.350 d) poziom B2.1- egzamin 354 3)kurs rozpoczynający się od poziomu B2.1 a)poziom B2.1- zaliczenie z oceną.358 b) poziom B2.2- zaliczenie z oceną 362 3

4 c) poziom B2.3- zaliczenie z oceną.368 d) poziom B2.4- egzamin 373 4) kurs rozpoczynający się od poziomu C1.1 a) poziom C1.1- zaliczenie z oceną.378 b) poziom C1.2- zaliczenie z oceną c) poziom C1.3- zaliczenie z oceną.386 d) poziom B1.4- egzamin 390 VIII.Język angielski- cykl 3-letni 1) kurs rozpoczynający się od poziomu B1.1 a)poziom B1.1- zaliczenie z oceną b) poziom B1.2- zaliczenie z oceną 399 c) poziom B1.3- zaliczenie z oceną.404 d) poziom B1.4- zaliczenie z oceną 409 e) poziom B1.5- zaliczenie z oceną.413 f) poziom B2.1- egzamin )kurs rozpoczynający się od poziomu B2.1 a)poziom B2.1- zaliczenie z oceną.421 b) poziom B2.2- zaliczenie z oceną 425 c) poziom B2.3- zaliczenie z oceną d) poziom B2.4- zaliczenie z oceną e) poziom B2.5- zaliczenie z oceną 437 f) poziom C1.1- egzamin ) kurs rozpoczynający się od poziomu C1.1 a)poziom C1.1- zaliczenie z oceną.447 b) poziom C1.2- zaliczenie z oceną c) poziom C1.3- zaliczenie z oceną.457 d) poziom C1.4- zaliczenie z oceną

5 e) poziom C1.5- zaliczenie z oceną f) poziom C1.6- egzamin IX.Język arabski

6 I.Język francuski a) poziom A1.1- zaliczenie z oceną SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) Język nowożytny Język francuski F_ A1.1_zo_30/20_2 Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 1 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 6

7 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: brak Cele: Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka francuskiego, wymową, akcentem, sposobem czytania i wymawiania oraz zapoznanie ich z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi, tak, aby umieli poruszać się w podstawowych i prostych sytuacjach dnia codziennego. Treści kształcenia: Komunikacja i sprawności językowe: Przedstawianie się, powitania, pożegnania, pytanie o samopoczucie, zwroty grzecznościowe, udzielanie informacji o sobie, pytanie o informacje i udzielanie odpowiedzi. Pytanie o cenę. Wyrażanie swoich gustów i upodobań (cz.1), mówienie o swoich zainteresowaniach i marzeniach. Prosty opis miasta i dzielnicy, nazywanie i lokalizacja obiektów w mieście, pytanie i wskazywanie drogi. Rezerwowanie noclegu. Pisanie prostej kartki pocztowej z wakacji. Mówienie o swoich zajęciach w czasie wolnym (cz.1). Mówienie o pogodzie (cz.1) Gramatyka: Czasowniki w czasie teraźniejszym: regularne (I gr.) czasownik zwrotny s appeler oraz nieregularne: être, avoir, prendre, descendre. Przymiotniki wyrażające narodowość (tworzenie r. żeńskiego). Rodzajnik określony i nieokreślony. 7

8 Zaimek przymiotny dzierżawczy (wybrane formy). Zaimek przymiotny wskazujący. Przeczenie ne pas, pytania zamknięte z est-ce que, słowa pytające: quel(les), pourquoi/parce que. Przyimki przed nazwami miast i państw. Przyimki wyrażające lokalizację + rodzajnik ściągnięty. Słownictwo: Alfabet francuski. Nazwy języków, narodowości, nazwy państw. Liczebniki główne i liczebniki porządkowe Pory dnia, dni tygodnia, nazwy miesięcy. Formułki powitania i pożegnania w kontaktach formalnych i nieformalnych. Słownictwo związane z przedstawianiem się, wyrażaniem upodobań. Obiekty w mieście i okoliczniki miejsca. Terminy związane z zakwaterowaniem i wskazywaniem drogi. Wyrażenia grzecznościowe, terminy związane z korespondencją formuły na początek i koniec listu, kartki pocztowej. Fonetyka: Akcent i intonacja zdań oznajmujących i pytających, Rozróżnianie dźwięków [y]/[u] oraz [s]/[z], Wymowa liczebników i ich połączenie z rzeczownikami, zjawisko liaison (połączeń międzywyrazowych cz.1) Efekty kształcenia: WIEDZA: W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Poznaje alfabet francuski i potrafi przeliterować poznane słowa. 2. Zna zwroty używane w codziennej komunikacji międzyludzkiej. Potrafi nazywać przedmioty codziennego użytku. 3. Zna odmianę czasowników regularnych (I grupa) oraz wybranych czasowników nieregularnych. 8

9 UMIEJĘTNOŚCI W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Rozpoznaje język francuski, zapoznaje się z jego charakterystyczną wymową i pisownią. Rozróżnia kontakty formalne (vous) i nieformalne (tu). Posługuje się liczebnikami w zakresie od 0 do 100. Umie przedstawić siebie i inną osobę, przywitać się lub pożegnać. Rozumie krótkie teksty słuchane i czytane. Sam potrafi stworzyć krótki tekst (dialog) pisemnie i ustnie. Potrafi pracować w zespole. Metody i narzędzia dydaktyczne: Czytanie dialogów na głos, powtarzanie, słuchanie nagrań, oglądanie krótkich filmów związanych z tematyką zajęć, wykonywanie ćwiczeń gramatycznych, wykonywanie ćwiczeń leksykalnych wykonywanie ćwiczeń fonetycznych, odpowiedzi na pytania lektora, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, pisanie dialogów lub innych krótkich tekstów, przygotowywanie i odgrywanie scenek, gry językowe, praca w parach lub grupach oraz ćwiczenia audytoryjne. Sposoby sprawdzania: 1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne oraz rozumienie ze słuchu przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). 2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru) krótkie pisemne zadania domowe. warunki zaliczenia: 1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. 2. Zaliczenie zadań domowych. 3. Zaliczenie ustnej prezentacji. 4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). 5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen. 9

10 Lektury podstawowe: 1. Annie Berthet, Catherine Hugot, Véronique M. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries, Alter Ego 1 (podręcznik studenta), Paris, Annie Berthet, Alter Ego 1, Cahier d activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006 Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) E W1 T3, T4 M2, M3,M7 W2 E W2 T1, T3 M1, M3, M4, M6, M8, M9, M10, M11, M12 EW 3 T2 M1, M2, M2, M5, M11, M12, M13 W1,W2, W3 W1 EU 1 T4 M2, M3,M7, M11 W2, W3 EU 2 T1 M1, M3, M4, M5, M8, M9, M10, EU 3 T3, T4 M2, M3, M6, M8, M11, EU 4 T1 M8, M9, M10, M11, M12 EU 5 T1, T3, T4 M1, M3, M4, M8, M11, M12, M13 W1,W2, W3 W1, W2 W1,W2, W3 W1 EU 6 T1, T2, T3, T4 M9, M10, M12 W1,W2, W3 EU 7 T1, T2, T3 M10, M11, M12 W3 10

11 b) poziom A1.2- zaliczenie z oceną SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 2 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) Język nowożytny Język francuski F_ A1.2_zo_30/20_2 Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 2 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 11

12 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru pierwszego (poziom wewnętrzny A1.1) Cele: Celem zajęć jest wypracowanie u studentów umiejętności komunikowania się i wypowiadania na tematy bliskie im i ich otoczeniu: mówienie o sobie i swoich bliskich. Wyrażane to będzie za pomocą czasu teraźniejszego oraz nowopoznanych: czasu przeszłego i przyszłego. Celem zajęć jest również ciągłe doskonalenie przez studentów wymowy języka francuskiego, szczególnie poprawnej wymowy samogłosek. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: Mówienie o sobie, swoich preferencjach, gustach i zainteresowaniach oraz zajęciach w czasie wolnym. Charakteryzowanie i opis wyglądu zewnętrznego osoby. Proponowanie wyjścia akceptowanie i odmawianie, ustalanie terminu spotkania, zapraszanie. Mówienie o czynnościach i zwyczajach codziennych i planie codziennych zajęć. Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości. Rozumienie ankiety i umiejętność zadawania pytań. Mówienie o swoich planach na przyszłość. Mówienie o swojej rodzinie, wydarzeniach i świętach rodzinnych, gratulacje, składanie kondolencji, pytanie o samopoczucie i zdrowie. Rozmowa telefoniczna inicjowanie rozmowy, odpowiadanie, odbieranie telefonu. 12

13 2. Gramatyka: Rekcja czasowników oznaczających gusty i upodobania: aimer, adorer, détester + rzeczownik lub bezokolicznik. Odmiana czasowników nieregularnych gr. III w czasie teraźniejszym : faire (robić) i aller (iść, jechać) + rodzajnik ściągnięty oraz czasowników pouvoir (móc), vouloir (chcieć) i devoir (musieć) oraz dire (powiedzieć) Rodzaj męski i żeński rzeczowników oznaczających zawody. Rodzaj męski i żeński przymiotników. Zaimki osobowe akcentowane. Zaimek osobowy on w funkcji nous. Tryb rozkazujący dla 2 os. l.poj i mn. Odmiana czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym. Wyrażenia czasowe. Czas przeszły passé composé odmieniany z czasownikami posiłkowymi avoir i être - tworzenie formy twierdzącej i przeczącej oraz odmiana czasowników zwrotnych. Trzy formy zadawania pytań. Czas przyszły bliski futur proche i przeszły bliski passé récent tworzenie i użycie w tekście. Przyimek chez z zaimkami osobowymi akcentowanymi. Zaimki przymiotne dzierżawcze wszystkie formy. Struktury: c est / il est + przymiotnik oraz il a + rzeczownik. 3. Słownictwo: Zawody, nazwy czynności i zajęć w czasie wolnym, dyscypliny sportowe. Zwierzęta. Cechy charakteru i wygląd zewnętrzny. Przyimki używane z godzinami. Wyrażenia z języka potocznego cz.1. Wyrażenia czasowe chronologia zdarzeń i częstotliwość. Nazwy członków rodziny, życie i wydarzenia rodzinne. Nazwy świąt w ciągu roku. Wyrażenie avoir mal à (boli mnie) + części ciała. Wyrażenia używane w rozmowie telefonicznej. 13

14 Wyrażenia ilościowe części, procenty. 4. Fonetyka: Różnice w wymowie rzeczowników i przymiotników w rodz. męskim i żeńskim. Samogłoski nosowe wprowadzenie oraz rozróżnianie ich od odpowiadających im samogłosek ustnych. Rozróżnienie dźwięków [ø] i [oe]. Zjawisko liaison połączeń międzywyrazowych w wyrażaniu godzin oraz z zaimkami przymiotnymi dzierżawczymi. Dźwięk e nieme oraz odróżnienie dźwięków e otwarte i e zamknięte. Rozróżnienie w wymowie form czasownikowych w czasie teraźniejszym i przeszłym passé composé". Intonacja zdania pytającego. Efekty kształcenia: WIEDZA: W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Rozpoznaje i odróżnia formy czasu teraźniejszego oraz formy czasu przeszłego passé composé i przyszłego futur proche. 2. Poznaje podstawowe słownictwo i odpowiednie struktury gramatyczne służące do przedstawienia siebie, swojego otoczenia, swoich upodobań i sposobów spędzania wolnego czasu. 3. Zapoznaje się z wyrażeniami służącymi do przeprowadzenia prostej rozmowy telefonicznej. UMIEJĘTNOŚCI: W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Poprawnie używa form czasu przeszłego passé composé i przyszłego futur proche w zależności od kontekstu wypowiedzi ustnej lub pisemnej. 2. Posługuje się podstawowym słownictwem i odpowiednimi strukturami gramatycznymi służącymi do przedstawienia siebie, swojego otoczenia, swoich upodobań i sposobów spędzania wolnego czasu. 3. Inicjuje, rozumie i podtrzymuje prostą rozmowę telefoniczną. 4. Rozwija swoje umiejętności wymowy szczególnie samogłosek francuskich. Metody i narzędzia dydaktyczne: Ćwiczenia audytoryjne, praca w małych grupach lub parach, czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem, 14

15 rozumienie ze słuchu, ćwiczenia fonetyczne, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów, krótkie wypowiedzi na zadany temat, oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań, wykonywanie ćwiczeń gramatycznych wykonywanie ćwiczeń leksykalnych, przygotowywanie i odgrywanie prostych scenek, gry językowe. Sposoby sprawdzania: Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru). 2-3 krótkie pisemne zadania domowe. Warunki zaliczenia: Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. Zaliczenie zadań domowych. Zaliczenie ustnej prezentacji. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen. Lektury podstawowe: Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2006 Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006 Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: 15

16 Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) EW 1 T 2 M1, M9, M11, M12 EW 2 T1, T2, T3 M1, M2, M3, M4, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12 W1, W2, W3 W1, W2, W3 EW 3 T1, T3 M3, M4, M10, M11 W1 EU 1 T1, T2 M6, M7, M9, W1, W2, W3 EU 2 T1, T2, T3 M1, M2, M3, M4, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12 W1, W2, W3 EU 3 T1, T3 M3, M4, M10, M11 W1 EU 4 T4 M4, M5, M6, M12 W2 16

17 c) poziom A1.3- zaliczenie z oceną Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom SYLABUS UPJPII Nazwa przedmiotu 3 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) Język francuski F_ A1.3_zo_30/20_2 Język nowożytny Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 3 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 17

18 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru drugiego (poziom wewnętrzny A1.2) Cele: Celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności opisu miejsca i jego położenia oraz pogody i klimatu, opisanie swoich wakacji lub wycieczki, mówienie o swoich zwyczajach kulinarnych, opis ubrania i wyglądu zewnętrznego, umiejętność dawania porad oraz doskonalenie intonacji zdań o różnym zabarwieniu emocjonalnym. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: a. Opisywanie pór roku, mówienie o pogodzie, zjawiskach atmosferycznych i klimacie. Rozumienie prognozy pogody. b. Wyrażanie uczuć i odczuć, nazywanie pięciu zmysłów. c. Prezentacja i charakterystyka danego miejsca, jego usytuowanie geograficzne, mówienie o spędzaniu wolnego czasu w plenerze. d. Rozumienie programu wycieczki / zwiedzania. Mówienie o spędzaniu wolnego czasu w instytucjach kultury (kino, teatr, muzeum, itp.). e. Pisanie listu z wakacji. f. Mówienie o swoich zwyczajach kulinarnych, rozumienie i komponowanie menu codziennego i świątecznego. g. Opisywanie ubrania i dodatków. Wyrażanie pozytywnych i negatywnych ocen oraz dawanie porad nt. ubioru i wyglądu zewnętrznego. Pytanie i odpowiadanie nt. rozmiaru ubrania i butów. h. Opisywanie przedmiotów, wybieranie prezentów. 2. Gramatyka: 18

19 a. Struktury używane przy opisie pogody il fait, il y a, oraz potrzebne do umiejscowienia danego wydarzenia w czasie (daty), jak również do charakterystyki miejsca (przyimki). b. Miejsce przymiotnika w zdaniu. c. Zaimek y w funkcji okolicznika miejsca. d. Czas przyszły prosty futur simple" oraz czas teraźniejszy ciągły être en train de faire q.ch. e. Zaimek osobowy on c.d. f. Przyimki de i à w nazwach potraw. g. Rodzajniki określone, nieokreślone oraz cząstkowe. h. Zdania przeczące ze strukturą pas de. i. Zaimki dopełnienia bliższego (COD) i dalszego (COI) w 3 os. l.poj i mn. j. Struktury potrzebne do udzielania porad oraz wyrażania oceny. k. Zaimki względne proste que i qui. 3. Słownictwo: a. Terminy związane z pogodą i prognozą pogody, pory roku. b. Pięć zmysłów i związane z nimi czasowniki i rzeczowniki, uczucia. c. Terminy związane z położeniem geograficznym i charakterystyką miejsca. d. Produkty spożywcze, dania i potrawy. e. Ubrania i dodatki forma, materiał, kolory i rozmiary. f. Przymiotniki i przysłówki służące do wyrażenia oceny pozytywnej i negatywnej. g. Terminy służące do opisu przedmiotu, przymiotniki zakończone na able. 4. Fonetyka: a. Wymowa niektórych spółgłosek francuskich. Efekty kształcenia: WIEDZA: b. Rozróżnianie o zamkniętego i o otwartego oraz dźwięków [k] i [g]. c. Intonacja zdań wyrażających opinię negatywną i pozytywną oraz wątpliwość i pewność. W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Poznaje rodzajniki i zaimki w języku francuskim i odróżnia ich funkcje. 2. Poznaje formy regularne i nieregularne czasu przyszłego prostego futur simple". 19

20 3. Zapoznaje się z podstawowym słownictwem i odpowiednimi strukturami gramatycznymi służącymi do opisu miejsca i jego położenia, opisu swoich zwyczajów kulinarnych oraz sposobu i opisu ubierania się. UMIEJĘTNOŚCI: W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Rozróżnia podstawowe typy rodzajników i zaimków w języku francuskim. Tworzy i poprawnie używa form czasu przeszłego prostego futur simple". Posługuje się podstawowym słownictwem i odpowiednimi strukturami gramatycznymi służącymi do opisu miejsca i jego położenia, opisu swoich zwyczajów kulinarnych oraz sposobu i opisu ubierania się. Rozumie proste wypowiedzi oraz teksty niepreparowane w języku obcym, tworzy krótkie teksty (opisy, dialogi, opinie) oraz krótkie spontaniczne wypowiedzi. Rozwija umiejętność poprawnej intonacji zdań w języku francuskim o różnym zabarwieniu emocjonalnym. Metody i narzędzia dydaktyczne: 1. Ćwiczenia audytoryjne gramatyka, leksyka 2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem, 3. rozumienie ze słuchu - oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań, 4. ćwiczenia fonetyczne, 5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów, 6. przygotowywanie i odgrywanie prostych scenek, 7. krótkie wypowiedzi na zadany temat, 8. gry językowe. Sposoby sprawdzania Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne oraz rozumienie ze słuchu przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru). 2-3 krótkie pisemne zadania domowe. warunki zaliczenia: Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. Zaliczenie zadań domowych. Zaliczenie ustnej prezentacji. 20

21 Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen. Lektury podstawowe: Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2006 Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006 Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) EW 1 T2 M1 W1, W2, W3 EW 2 T2 M1, M2 W1 EW 3 T1, T2, T3 M1,M2, M3,M6, M7, M8 W1, W2, W3 EU 1 T2 M2, M5, M8 W1 EU 2 T2 M1,M2, M5, M8 W1, W2, W3 EU 3 T1, T2, T3 M1,M2, M3,M6, M7, M8 EU 4 T1, T4 M2,M3, M4, M5, M6, M7, M8 W1, W2, W3 W1, W2, W3 EU 5 T4 M3, M4, M8 W2 21

22 d) poziom A2.1- egzamin SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 4 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć Język nowożytny Język francuski F_ A2.1_e_30/20_3 *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) dla przedmiotów obieralnych Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 4 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 22

23 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru trzeciego (poziom wewnętrzny A1.3) Cele: Celem zajęć jest: 1. Zapoznanie studentów z wyrażeniami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwacji biletów na wydarzenie kulturalne, opisywaniu swojego miejsca zamieszkania, porównywania i przywoływania wspomnień. 2. Wypracowanie u studentów umiejętności tworzenia tekstu pisanego i ustnego w czasie przeszłym z użyciem czasów passé composé i imparfait. 3. Doskonalenie przez studentów wymowy i intonacji w języku francuskim. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: Robienie zakupów, pytanie o produkty i ich cenę. Wyrażanie ilości i charakteryzowanie produktów spożywczych. Rozumienie ogłoszeń i afiszów dotyczących wydarzeń kulturalnych. Proponowanie wyjścia na spektakl, akceptacja, odmowa, wybór spektaklu, rezerwacja biletów do teatru, na koncert. Opis i ocena restauracji, zamawianie posiłków, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia w restauracji. Przywoływanie wspomnień, porównywanie dawnych i obecnych czasów oraz warunków życia w mieście i na wsi. Opisywanie mieszkania nazywanie pomieszczeń i ich funkcji, mówienie o zmianach i remontach mieszkania oraz o zmianie miejsca zamieszkania. 23

24 Poszukiwanie mieszkania / pokoju do wynajęcia, pytanie o warunki wynajmu, rozumienie drobnych ogłoszeń dotyczących nieruchomości. Mówienie o różnicach w zachowaniu się przedstawicieli różnych krajów. Wyrażanie zakazów i rekomendacji. 2. Gramatyka: Wyrażenia ilościowe + przyimek de. Przeczenie częściowe: ne plus, ne que. Zaimek en i jego funkcje w zdaniu. Struktury służące do składania zamówienia w restauracji. Struktury służące do porównywania (przymiotniki i rzeczowniki): plus.que, moins.que, plus de, moins de, mieux, meilleur/e/s. Struktura czasownika servir de / à (służyć jako /do). Czas przeszły niedokonany imparfait tworzenie i zastosowanie. Zastosowanie czasów przeszłych passé composé" i imparfait w teksie. Wyrażenia czasowe: depuis i il y a. Zaimki dopełnienia bliższego (COD) i dalszego (COI) wszystkie formy. Wyrażenia z bezokolicznikiem: pouvoir, devoir, il faut + bezokolicznik. 3. Słownictwo: Nazwy sklepów i handlowców, wyrażenia ilościowe związane z produktami spożywczymi. Wydarzenia kulturalne, rodzaje spektakli. Wyrażenia z języka potocznego cz.2. Przymiotniki charakteryzujące służące do wyrażania opinii pozytywnej lub negatywnej. Restauracja wystrój, atmosfera, obsługa, posiłki. Zwroty wyrażające wspomnienia. Życie na wsi i w mieście wady i zalety. Miejsce zamieszkania rodzaje, pomieszczenie, meble, wyposażenie, zmiany, remonty. Drobne ogłoszenia nieruchomości. Przymiotniki opisujące reakcje psychologiczne, np. zawiedziony, zachwycony, itp. 24

25 4. Fonetyka: Wymowa wszystkich samogłosek nosowych. Intonacja: reakcje pozytywne i negatywne na propozycje, opinie pozytywne i negatywne. Rozróżnianie e zamkniętego i e otwartego w formach czasownikowych czasów przeszłych passé composé" i imparfait. Wymowa słowa plus w różnym położeniu w zdaniu i w zależności od jego funkcji. 5. Powtórzenie wiadomości i przygotowanie do egzaminu. Efekty kształcenia: WIEDZA W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Rozpoznaje i odtwarza odpowiednie zwroty, słownictwo i struktury gramatyczne służące do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwowania biletów, opisywania swojego miejsca zamieszkania. 2. Opisuje zdarzenia przeszłe używając odpowiednich czasów przeszłych: passé composé i imparfait. UMIEJĘTNOŚCI W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Posługuje się odpowiednimi zwrotami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwowania biletów, opisywania swojego miejsca zamieszkania. Tworzy i poprawnie używa czasu przeszłego niedokonanego imparfait i odróżnia jego użycie od czasu przeszłego dokonanego passé composé. Tworzy proste dialogi i wypowiedzi ustne i pisemne związane z tematyką zajęć. Rozumie ogólną treść krótkich autentycznych nagrań audio i wideo. Doskonali swoje umiejętności wymowy i intonacji w języku francuskim. Metody i narzędzia dydaktyczne: Ćwiczenia audytoryjne: wykonywanie ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych, praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, ćwiczenia fonetyczne, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów, 25

26 krótkie wypowiedzi na zadany temat, oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,, gry językowe. Sposoby sprawdzania: Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru). 2-3 krótkie pisemne zadania domowe. Egzamin pisemny (gramatyka, słownictwo, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, redakcja tekstu) i ustny (przedstawienie się, wypowiedź na wylosowany temat spośród wcześniej przygotowanych tematów) Zakres materiału do egzaminu obejmuje cztery semestry nauki języka francuskiego (poziomy wewnętrzne A1.1, A1.2, A1.3, A2.1) Warunki zaliczenia: Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. Zaliczenie zadań domowych. Zaliczenie ustnej prezentacji. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Ocena końcowa stanowi składową oceny z egzaminu: 50%, ocen z poprzednich semestrów 30% i udziału w zajęciach 20% Lektury podstawowe: 1. Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: 26

27 Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) EW 1 T1, T2, T3, T4, T5 M1, M2, M4, M5, M6, M7, M8 W1, W2, W3, W4 EW 2 T1, T2 M1, M8 W1 EU 1 T1, T2, T3, T4, T5 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 W1, W2, W3, W4 EU 2 T2 M1, M2, M6, M8 W1 EU 3 T1 M2, M5, M6 W1, W2, W3, W4 EU 4 T1, T2, T3, T4 M3, M7 W1 EU 5 T4 M4 W2 27

28 e) poziom A2.1- zaliczenie z oceną SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 5 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć Język nowożytny Język francuski F_ A2.1_zo_30/20_2 *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) dla przedmiotów obieralnych Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 5 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 28

29 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru trzeciego (poziom wewnętrzny A1.3) Cele: Celem zajęć jest: 1. Zapoznanie studentów z wyrażeniami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwacji biletów na wydarzenie kulturalne, opisywaniu swojego miejsca zamieszkania, porównywania i przywoływania wspomnień. 2. Wypracowanie u studentów umiejętności tworzenia tekstu pisanego i ustnego w czasie przeszłym z użyciem czasów passé composé i imparfait. 3. Doskonalenie przez studentów wymowy i intonacji w języku francuskim. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: Robienie zakupów, pytanie o produkty i ich cenę. Wyrażanie ilości i charakteryzowanie produktów spożywczych. Rozumienie ogłoszeń i afiszów dotyczących wydarzeń kulturalnych. Proponowanie wyjścia na spektakl, akceptacja, odmowa, wybór spektaklu, rezerwacja biletów do teatru, na koncert. Opis i ocena restauracji, zamawianie posiłków, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia w restauracji. Przywoływanie wspomnień, porównywanie dawnych i obecnych czasów oraz warunków życia w mieście i na wsi. Opisywanie mieszkania nazywanie pomieszczeń i ich funkcji, mówienie o zmianach i remontach mieszkania oraz o zmianie miejsca zamieszkania. 29

30 Poszukiwanie mieszkania / pokoju do wynajęcia, pytanie o warunki wynajmu, rozumienie drobnych ogłoszeń dotyczących nieruchomości. Mówienie o różnicach w zachowaniu się przedstawicieli różnych krajów. Wyrażanie zakazów i rekomendacji. 2. Gramatyka: Wyrażenia ilościowe + przyimek de. Przeczenie częściowe: ne plus, ne que. Zaimek en i jego funkcje w zdaniu. Struktury służące do składania zamówienia w restauracji. Struktury służące do porównywania (przymiotniki i rzeczowniki): plus.que, moins.que, plus de, moins de, mieux, meilleur/e/s. Struktura czasownika servir de / à (służyć jako /do). Czas przeszły niedokonany imparfait tworzenie i zastosowanie. Zastosowanie czasów przeszłych passé composé" i imparfait w teksie. Wyrażenia czasowe: depuis i il y a. Zaimki dopełnienia bliższego (COD) i dalszego (COI) wszystkie formy. Wyrażenia z bezokolicznikiem: pouvoir, devoir, il faut + bezokolicznik. 3. Słownictwo: Nazwy sklepów i handlowców, wyrażenia ilościowe związane z produktami spożywczymi. Wydarzenia kulturalne, rodzaje spektakli. Wyrażenia z języka potocznego cz.2. Przymiotniki charakteryzujące służące do wyrażania opinii pozytywnej lub negatywnej. Restauracja wystrój, atmosfera, obsługa, posiłki. Zwroty wyrażające wspomnienia. Życie na wsi i w mieście wady i zalety. Miejsce zamieszkania rodzaje, pomieszczenie, meble, wyposażenie, zmiany, remonty. Drobne ogłoszenia nieruchomości. Przymiotniki opisujące reakcje psychologiczne, np. zawiedziony, zachwycony, itp. 4. Fonetyka: 30

31 Wymowa wszystkich samogłosek nosowych. Intonacja: reakcje pozytywne i negatywne na propozycje, opinie pozytywne i negatywne. Rozróżnianie e zamkniętego i e otwartego w formach czasownikowych czasów przeszłych passé composé" i imparfait. Wymowa słowa plus w różnym położeniu w zdaniu i w zależności od jego funkcji. Efekty kształcenia: WIEDZA W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1. Rozpoznaje i odtwarza odpowiednie zwroty, słownictwo i struktury gramatyczne służące do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwowania biletów, opisywania swojego miejsca zamieszkania. 2. Opisuje zdarzenia przeszłe używając odpowiednich czasów przeszłych: passé composé i imparfait. UMIEJĘTNOŚCI W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Posługuje się odpowiednimi zwrotami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwowania biletów, opisywania swojego miejsca zamieszkania. Tworzy i poprawnie używa czasu przeszłego niedokonanego imparfait i odróżnia jego użycie od czasu przeszłego dokonanego passé composé. Tworzy proste dialogi i wypowiedzi ustne i pisemne związane z tematyką zajęć. Rozumie ogólną treść krótkich autentycznych nagrań audio i wideo. Doskonali swoje umiejętności wymowy i intonacji w języku francuskim. Metody i narzędzia dydaktyczne: Ćwiczenia audytoryjne: wykonywanie ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych, praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, ćwiczenia fonetyczne, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów, krótkie wypowiedzi na zadany temat, 31

32 oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,, gry językowe. Sposoby sprawdzania: Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru). 2-3 krótkie pisemne zadania domowe. Warunki zaliczenia: Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. Zaliczenie zadań domowych. Zaliczenie ustnej prezentacji. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen. Lektury podstawowe: 1. Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: 32

33 Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) EW 1 T1, T2, T3, T4 M1, M2, M4, M5, M6, M7, M8 W1, W2, W3 EW 2 T1, T2 M1, M8 W1 EU 1 T1, T2, T3, T4 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 W1, W2, W3 EU 2 T2 M1, M2, M6, M8 W1 EU 3 T1 M2, M5, M6 W1, W2, W3 EU 4 T1, T2, T3, T4 M3, M7 W1 EU 5 T4 M4 W2 33

34 f) poziom A2.2- egzamin SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 6 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) Język nowożytny Język francuski F_ A2.2_e_30/20_3 Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 6 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 34

35 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru czwartego (poziom wewnętrzny A2.1) Cele: Celem zajęć jest: 1. Zapoznanie studentów z wyrażeniami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do mówienia o relacjach przyjacielskich, sąsiedzkich opisywanie cech charakteru. 2. Nabycie przez studentów umiejętności mówienia o pracy zawodowej, odpowiadania na ogłoszenia o pracy, redagowanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Nabycie przez studentów umiejętność użycia różnych czasów przeszłych w mowie i piśmie oraz trybów służących do wyrażenia różnych sytuacji. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: Mówienie o relacjach między przyjaciółmi. Opisywanie osób cechy charakteru, wady i zalety. Mówienie o relacjach sąsiedzkich. Przytaczanie słów innej osoby. Porównywanie, mówienie o zmianach w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Opowiadanie o przypadkowym spotkaniu innej osoby. Rozumienie ogłoszenia o pracy, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozumienie i redagowanie CV oraz prostego listu motywacyjnego. Dawanie porad nt przygotowania się do rozmowy o pracę i podjęcia pracy. 35

36 Opowiadanie o doświadczeniach i pracy zawodowej. 2. Gramatyka: Zaimki względne: qui, que, à qui. Struktury służące stworzeniu definicji : c est + bezokolicznik, c est quand, c est + rzeczownik + zdanie względne. Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego (participe passé) powtórzenie. Mowa zależna w czasie teraźniejszym. Użycie czasu przeszłego niedokonanego (imparfait) i teraźniejszego powtórzenie. Struktury służące do porównań. Użycie czasów przeszłych imparfait i passé composé w tekscie. Wyrażenia czasowe: il y a, dans, pendant, depuis, de. à, en. Tryb łączący subjonctif présent wprowadzenie. Struktury służące dawaniu porad: tryb rozkazujący, devoir + bezokolicznik, si + présent / futur, il faut que + subjonctif. Czas zaprzeszły plus-que-parfait. Zaimki i przysłówki nieokreślone: quelqu un, rien, personne, nulle part, itd. Przysłówki tworzenie i zastosowanie. 3. Słownictwo: Rzeczowniki i przymiotniki wyrażające cechy charakteru i osobowości. Miejsca zamieszkania budynki, mieszkańcy, życie sąsiedzkie. Terminy służące do wyrażenia reakcji pozytywnych i negatywnych na dane wydarzenie. Terminy związane ze niespodziewanymi spotkaniami ludzi, miłość od pierwszego wejrzenia. Studia, staż, praca, poszukiwanie pracy. Formuły listu formalnego / motywacyjnego. Struktury bezosobowe wyrażające konieczność: il est important / essentiel de + bezokolicznik. Rejestry językowe: standardowy i potoczny cz Fonetyka: Wymowa półsamogłosek francuskich. Relacja miedzy wymową a pisownią samogłosek nosowych i ustnych głosek e. 36

37 Opozycja e otwartego i zamkniętego w formach czasowników w czasach przeszłych imparfait i passé composé. Intonacja zdań wyrażających porady i obowiązki. Wymowa form trybu subjonctif oraz przysłówków zakończonych na ment. 5. Powtórzenie wiadomości i przygotowanie do egzaminu. Efekty kształcenia: WIEDZA W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Używa poprawnie czasów przeszłych i wybranych trybów i identyfikuje je w tekście. Opisuje relacje międzyludzkie oraz cechy charakteru danej osoby. Zapoznaje się ze sposobami i formułami pisania CV i listu oficjalnego (list motywacyjny) w języku francuskim. UMIEJĘTNOŚCI W wyniku przeprowadzonych zajęć student: Rozumie treść oraz redaguje CV i list motywacyjny. Doskonali sztukę tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim. Doskonali umiejętność poprawnej wymowy i intonacji w języku francuskim z rozróżnieniem w wymowie różnych form czasownikowych. Metody i narzędzia dydaktyczne: 1. Ćwiczenia audytoryjne, 2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem, 3. rozumienie ze słuchu, 4. ćwiczenia fonetyczne, 5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów, 6. krótkie wypowiedzi na zadany temat, 7. dyskusja, 8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań, 9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych 10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych, 11. gry językowe. Sposoby sprawdzania: Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier). Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru). 37

38 2-3 krótkie pisemne zadania domowe. Egzamin pisemny (gramatyka, słownictwo, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, redakcja tekstu) i ustny (przedstawienie się, wypowiedź na wylosowany temat spośród wcześniej przygotowanych tematów) Zakres materiału do egzaminu obejmuje cztery semestry nauki języka francuskiego (poziomy wewnętrzne A1.2, A1.3, A2.1, A2.2) Warunki zaliczenia: Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów. Zaliczenie zadań domowych. Zaliczenie ustnej prezentacji. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach). Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Ocena końcowa stanowi składową oceny z egzaminu: 50%, ocen z poprzednich semestrów 30% i udziału w zajęciach 20% Lektury podstawowe: Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 2 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2006 Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis - Alter Ego 2 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006 Lektury uzupełniające: Brak Uwagi: 38

39 Efekty kształcenia przedmiotu 1 Treści kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kształcenia kierunkowych (kod EKK) EW 1 T2 M1, M2, M9, M11 W1, W3, W4 EW 2 T1, T2, T3, T4, T5 M1, M5, M6, M7, M10 W1, W2, W4 EW 3 T1 M1, M2, M10, M11 W1, W3, W4 EU 1 T1 M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8 EU 2 T1, T2, T3, T4, T5 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 W1, W4 W1, W2, W3, W4 EU 3 T4 M1, M2, M4, M8 W2 39

40 g) poziom A2.2- zaliczenie z oceną SYLABUS UPJPII Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 7 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) Język nowożytny Język francuski F_ A2.2_zo_30/20_2 Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 7 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów 40

41 Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa Magdalena Tatara Wymagania wstępne: Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru czwartego (poziom wewnętrzny A2.1) Cele: Celem zajęć jest: 1. Zapoznanie studentów z wyrażeniami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do mówienia o relacjach przyjacielskich, sąsiedzkich opisywanie cech charakteru. 2. Nabycie przez studentów umiejętności mówienia o pracy zawodowej, odpowiadania na ogłoszenia o pracy, redagowanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Nabycie przez studentów umiejętność użycia różnych czasów przeszłych w mowie i piśmie oraz trybów służących do wyrażenia różnych sytuacji. Treści kształcenia: 1. Komunikacja i sprawności językowe: Mówienie o relacjach między przyjaciółmi. Opisywanie osób cechy charakteru, wady i zalety. Mówienie o relacjach sąsiedzkich. Przytaczanie słów innej osoby. Porównywanie, mówienie o zmianach w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Opowiadanie o przypadkowym spotkaniu innej osoby. Rozumienie ogłoszenia o pracy, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozumienie i redagowanie CV oraz prostego listu motywacyjnego. Dawanie porad nt przygotowania się do rozmowy o pracę i podjęcia pracy. 41

42 Opowiadanie o doświadczeniach i pracy zawodowej. 2. Gramatyka: Zaimki względne: qui, que, à qui. Struktury służące stworzeniu definicji : c est + bezokolicznik, c est quand, c est + rzeczownik + zdanie względne. Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego (participe passé) powtórzenie. Mowa zależna w czasie teraźniejszym. Użycie czasu przeszłego niedokonanego (imparfait) i teraźniejszego powtórzenie. Struktury służące do porównań. Użycie czasów przeszłych imparfait i passé composé w tekscie. Wyrażenia czasowe: il y a, dans, pendant, depuis, de. à, en. Tryb łączący subjonctif présent wprowadzenie. Struktury służące dawaniu porad: tryb rozkazujący, devoir + bezokolicznik, si + présent / futur, il faut que + subjonctif. Czas zaprzeszły plus-que-parfait. Zaimki i przysłówki nieokreślone: quelqu un, rien, personne, nulle part, itd. Przysłówki tworzenie i zastosowanie. 3. Słownictwo: Rzeczowniki i przymiotniki wyrażające cechy charakteru i osobowości. Miejsca zamieszkania budynki, mieszkańcy, życie sąsiedzkie. Terminy służące do wyrażenia reakcji pozytywnych i negatywnych na dane wydarzenie. Terminy związane ze niespodziewanymi spotkaniami ludzi, miłość od pierwszego wejrzenia. Studia, staż, praca, poszukiwanie pracy. Formuły listu formalnego / motywacyjnego. Struktury bezosobowe wyrażające konieczność: il est important / essentiel de + bezokolicznik. Rejestry językowe: standardowy i potoczny cz Fonetyka: Wymowa półsamogłosek francuskich. Relacja miedzy wymową a pisownią samogłosek nosowych i ustnych głosek e. 42

Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności

Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Ocena dopuszczająca uczeń umie się przedstawić, przywitać, pożegnać, zapytać o godzinę, o drogę, potrafi wymienić kilka nazw produktów żywnościowych,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy na zajęciach z języka francuskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła METRYCZKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I i II (Podręcznik Francofolie Express 1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I i II (Podręcznik Francofolie Express 1) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I i II (Podręcznik Francofolie Express 1) Unité 1/ Rozdział 1 Uczeń nie spełnia - Uczeń zna formy - Uczeń zna formy - Uczeń zna formy - Uczeń zna formy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 (Jednostki 7-9) Le Nouveau Taxi 2 (Jednostki 1-4) Klasa 2 (gr. FII/1) Kryteria oceny

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 (Jednostki 7-9) Le Nouveau Taxi 2 (Jednostki 1-4) Klasa 2 (gr. FII/1) Kryteria oceny Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 (Jednostki 7-9) Le Nouveau Taxi 2 (Jednostki 1-4) Klasa 2 (gr. FII/1) Kryteria oceny UNITE 7 Un peu, beaucoup, passionnément słownictwo z Unitu 7 (rozrywka, wakacje, podróże);

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0

Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0 Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0 bazujący na planie nauczania do Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett Klasa I a/b gimnazjum Nauczyciel: Agnieszka Pokropek-Świderska

Bardziej szczegółowo

czasowników - alfabet - pierwsza podróż mnogiej - czas wolny charakter -negacja - rodzina

czasowników - alfabet - pierwsza podróż mnogiej - czas wolny charakter -negacja - rodzina Poziom w AF S1 Poziom wg ESOKJ Podręcznik Zagadnienia leksykalne Zagadnienia gramatyczne A1.1 Alter Ego1+ - narodowości - odmiana - zawody podstawowych - liczebniki czasowników - alfabet - rodzaj przymoitnika

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE JĘZYK ANGIELSKI: Bezokolicznik i formy osobowe, czasowniki regularne i podstawowe nieregularne. Czasowniki posiłkowe. Czasowniki modalne: can, could, may, must, should. Tryb rozkazujący

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język czeski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. nauczania (na podstawie którego zostaną zrealizowane cele): Uczeń. wiedzy

PLAN WYNIKOWY. nauczania (na podstawie którego zostaną zrealizowane cele): Uczeń. wiedzy Moduł Zakres na poziomie podstawowym: Cele szczegółowe: Uczeń na poziomie rozszerzonym: Materiał nauczania (na podstawie którego zostaną zrealizowane cele): podręcznik: str. 8 29 ćwiczenia: str. 4 25 Módulo

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I)

Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I) Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I) (W nawiasie odniesienie do podstawy programowej) I. Elementy komunikacyjne i leksykalne 1. Nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Język niemiecki I 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA Kierunek stopień tryb język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY 1.Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka francuskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Angielski w medycynie dla początkujących 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Studium Języków Obcych Politechnika Wrocławska Karty przedmiotu Język włoski II stopień studiów rok akademicki 015/16 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język włoski,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Nr Tytuł Przykład Str.

Nr Tytuł Przykład Str. Spis treści Nr Tytuł Przykład Str. 1. Bezokolicznik Ӏ Pytania bezokolicznika:?? Zakończenia bezokolicznika -, -, - 10 2. Czasowniki niedokonane i dokonane Użycie postaci czasowników Nieregularne formy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski, poziom A2 Nazwa w języku angielskim Polish language, level A2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania języka francuskiego w szkole ponadgimnazjalnej do podręcznika En Action 2, wydawnictwa Hachette.

PLAN WYNIKOWY nauczania języka francuskiego w szkole ponadgimnazjalnej do podręcznika En Action 2, wydawnictwa Hachette. PLAN WYNIKOWY nauczania języka francuskiego w szkole ponadgimnazjalnej do podręcznika En Action 2, wydawnictwa Hachette. KOMPETENCJE WY M AGA NIA ED UK AC YJN E Liczba Odnośniki do Rozszerzenie w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE II (Podręcznik Francofolie Express 2)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE II (Podręcznik Francofolie Express 2) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE II (Podręcznik Francofolie Express 2) Unité 1/ Rozdział 1 - Uczeń rozróżnia czasy niektóre zjawiska atmosferyczne. zaimki dopełnienia bliższego i dalszego.

Bardziej szczegółowo

44. Rozumienie tekstu pisanego, str. 66. 45. Przymiotniki (rodzaj, liczba mnoga, miejsce przymiotnika). 46. «Les hommes et les femmes» rozumienie

44. Rozumienie tekstu pisanego, str. 66. 45. Przymiotniki (rodzaj, liczba mnoga, miejsce przymiotnika). 46. «Les hommes et les femmes» rozumienie Rozkład materiału z języka francuskiego dla klasy IC na rok szkolny 2014/2015 Podręcznik : Alter Ego+ 1, A. Berthet, E. Daill,, C. Hugot, V. Kizirian, M. Waendendries, wydawnictwo Hachette, nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO. w gimnazjach poziom III.0. na podstawie podręcznika Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett

PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO. w gimnazjach poziom III.0. na podstawie podręcznika Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO w gimnazjach poziom III.0 na podstawie podręcznika Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett do realizacji: w wymiarze 2 godzin lekcyjnych bez wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO:

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO GIMNAZJUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁN NR 3 W JASTRZĘBIU ZDROJU KLASA I POURQUI PAS! 1 WYDAWNICTWO LEKTORKLETT ROK DOPUSZCZENIA 2015 NR DOPUSZCZENIA: 654/1/2013/2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział6Das

Bardziej szczegółowo

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Autor Dorota Dziewanowska Projekt graficzny okładki i strony tytułowej Krzysztof Kiełbasiński Ilustracje Maja Chmura (majachmura@wp.pl) Krzysztof Kiełbasiński

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

JĘZYK FRANCUSKI KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Treści kształcenia dla klasy III gimnazjum Zagadnienia leksykalne 1. Człowiek: - dane personalne, - wygląd zewnętrzny, - moda, ubrania, -

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Materiał językowy Wymagania edukacyjne Ilość Gramatyka: Leksyka: Fonetyka: podstawowe rozszerzone

Materiał językowy Wymagania edukacyjne Ilość Gramatyka: Leksyka: Fonetyka: podstawowe rozszerzone PLAN DYDAKTYCZNY VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot: język francuski Nauczyciel: Olga Skórzewska klasa druga Poziom początkujący IV.0 Wymiar zajęć: dwie godziny lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny: celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA DOTYCZĄCE PRAC KLASOWYCH, KARTKÓWEK I INNE:

II. USTALENIA DOTYCZĄCE PRAC KLASOWYCH, KARTKÓWEK I INNE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK FRANCUSKI nauczyciel: Monika Matusik I. FORMY OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, WAGA OCEN: Przewiduje się następujące formy oceniania wiadomości i umiejętności:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego. Anna Zbytniewska klasa VI.

Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego. Anna Zbytniewska klasa VI. Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego. Anna Zbytniewska klasa VI. Ocena ucznia odzwierciedla w jakim stopniu opanował on materiał przewidziany do realizacji na dany rok szkolny. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 2/POZIOM A1

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 2/POZIOM A1 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 2/POZIOM A1 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek studiów: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek studiów: Administracja WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji 1. Kierunek studiów: Administracja SYLABUS. Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany)

Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany) WYMAGANIA EDUKACYJNE Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany) klasa IV: - czasownik być : odmiana przez osoby, tworzenie zdań twierdzących, przeczących, pytań przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE III (Podręcznik Francofolie Express 2)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE III (Podręcznik Francofolie Express 2) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE III (Podręcznik Francofolie Express 2) Unité 2/ Rozdział 2 wybranych ubrań. - Uczeń zna niektóre wyrażenia przydatne przy robieniu zakupów. - Uczeń rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika En Action! 1, Hachette (unités 4-6) i En Action! 2, Hachette (unités 1-3)

Plan wynikowy do podręcznika En Action! 1, Hachette (unités 4-6) i En Action! 2, Hachette (unités 1-3) Plan wynikowy do podręcznika En Action! 1, Hachette (unités 4-6) i En Action! 2, Hachette (unités 1-3) Zagadnienia Unité 5: En forme! Kupujemy produkty spożywcze Opowiadamy o naszym sposobie żywienia Planujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne studiów MODUŁ KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo