SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GÓRZE PUŁAWSKIEJ NA LATA 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Przyjęty do realizacji na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego w dniu 25 września 2014 r.

2 Podstawy prawne programu: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art Konwencja o Prawach Dziecka - uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r. Art "Państwa - Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu". 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458z póź. zmianami) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 96 z póź. zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne uchwał o wprowadzeniu programu profilaktyki spójnego z programem wychowawczym. 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania pomocy iczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 13, poz. 110 z póź. zmianami); 10. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. podaje w rozdziale 1, art.1.1: "ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane". 11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 12. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy iczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 13. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielenia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Działania profilaktyczne prowadzą do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych młodzieży, wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych i przeciwdziałania bierności społecznej. Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszego gimnazjum oraz potrzeb środowiska wychowawczego szkoły. Jest spójny ze szkolnym Programem Wychowawczym. Adresatami działań są rodzice oraz nauczyciele. 2

3 Realizacja programu przyniesie efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów, przyczyni się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie. Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym, a podejmowane w nim działania są uzupełnieniem dla programu wychowawczego Program profilaktyki będzie poddawany ewaluacji w czerwcu każdego roku szkolnego celem oceny jego realizacji i wprowadzenia modyfikacji. CELE GŁÓWNE PROGRAMU: 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole - zapewnienie bezpieczeństwa członkom społeczności szkolnej 2. Ochrona i promocja zdrowia. 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 4. Przeciwdziałanie agresji i przemocy - aktywizacja społeczności szkolnej w rozwijanie zachowań prospołecznych. 5. Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem. CELE SZCZEGÓŁOWE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ: 1. Promocja zdrowia - budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą; promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa, wolność od nałogów); wskazanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym; kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w procesie dojrzewania; 2. Integracja grupy budowanie dobrych relacji z rówieśnikami kształtowanie umiejętności rozpoznawania i właściwego wyrażania emocji, w tym empatii; rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy, komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów; diagnoza relacji między uczniami w klasie oraz rozwijanie na podstawie jej wyników solidarności grupy i współodpowiedzialności za postępowanie innych; 3. Zapobieganie agresji nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych; kształtowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości; eliminowanie zachowań agresywnych m.in. przez kierowanie agresji negatywnych liderów na inne obszary aktywności; doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się; ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów; kształtowanie postawy zrozumienia i otwartości; kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zachowania i postawy. 3

4 4. Profilaktyka uzależnień przygotowanie młodzieży do życia w świecie dorosłych przez ukazanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami: budzenie świadomości o przyczynach sięgania po środki uzależniające i negatywnych skutkach uzależnień; uczenie dobrych wyborów i odpowiedzialności za własne decyzje; wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami także przez szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów; wykształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, wskazywanie alternatywy dla nudy; uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy; uczenie się bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, w tym rozpoznawania i przeciwdziałania cyberprzemocy; DIAGNOZA PROBLEMÓW Na diagnozę środowiska szkolnego składają się: obserwacja uczniów, analiza frekwencji uczniów, analiza przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami, analiza sytuacji wychowawczej Szkoły podczas spotkań na zespole wychowawczym diagnoza uczniów klas I przeprowadzana na zespole wychowawczym Program Profilaktyki zostanie: 1. Skonsultowany z uczniami na godzinach wychowawczych. 2. Skonsultowany z rodzicami na zebraniach. 3. Zaopiniowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 4. Zaopiniowany przez Radę Rodziców. Wychowawcy klas, w każdym roku szkolnym, uwzględnią w swoich planach pracy wychowawczej, zadania do realizacji w danym roku zawarte w harmonogramie działań do Programu Profilaktyki przyjętym na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę prowadzonej klasy, realizację programów lub ich elementów, imprezy profilaktyczne itp. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektor,, oraz nauczyciele przy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Komendą Powiatową Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarką szkolną i innymi, w zależności od potrzeb. 4

5 METODY I FORMY PRACY Rozmowy indywidualne Spotkania ze specjalistami Dyskusje Prelekcje Konkursy Filmy i multimedialne programy edukacyjne Wycieczki Warsztaty Ankiety Metody aktywizujące: drama, gazetka, plakat, prezentacje, konkursy, gry dydaktyczne itp. Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna SPODZIEWANE EFEKTY: Społeczność szkolna promuje zdrowy styl życia Uczniowie potrafią utrzymywać oparte na szacunku relacje z rówieśnikami Ograniczenie zachowań agresywnych wśród uczniów Uczniowie znają konsekwencje używania środków odurzających i ich negatywny wpływ na ludzki organizm uczniowie potrafią odmówić, gdy ktoś proponuje im alkohol, narkotyki bądź papierosy Uczniowie nie używają substancji psychoaktywnych Uczniowie znają zagrożenia i zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu Uczniowie znają problematykę dotyczącą konsekwencji zachowań ryzykownych a także zasady bezpiecznego korzystania ze sportów letnich i zimowych Uczniowie potrafią reagować na przejawy przemocy fizycznej i psychicznej stosowanej wobec rówieśników Uczniowie rozumieją istotę pracy w wolontariacie oraz akcjach charytatywnych i dobrowolnie się w nie angażują 5

6 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ UCZNIOWIE ZADANIE REALIZATOR TERMIN Przygotowanie przez uczniów klas III scenki/przedstawienia o tematyce antynarkotykowej. Opracowanie ulotek o zagrożeniach związanych ze stosowaniem narkotyków. Ważne by zaangażować jak największa grupę uczniów. Przygotowanie przez uczniów klas II zajęć na godziny wychowawcze dla pozostałych klas z prezentacją multimedialną o tematyce antyalkoholowej. Opracowanie ulotek o zagrożeniach związanych z nadużywaniem alkoholu. Ważne by zaangażować jak największa grupę uczniów. Opracowanie przez uczniów klas I makiety o tematyce antynikotynowej. Przygotowanie ulotek o zagrożeniach płynących z palenia papierosów. Przebranie z hasłami antynikotynowymi w Światowym Dniu bez Papierosa. Ważne by zaangażować jak największa grupę uczniów. Założenie Teatru Profilaktycznego Zaangażowanie uczniów do ogólnopolskiej akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł. Spotkania indywidualne i/lub kierowanie do specjalistycznych poradni w sytuacji zagrożenia ucznia uzależnieniem CO Z PAPIEROSAMI? - do omówienia na radzie oraz z rodzicami i uczniami. uczniowie klas III, uczniowie klas II, uczniowie klas I, Opiekunowie zespołu wychowawczego, chętni uczniowie oraz uczniowie z zespołu wychowawczego,, poradnia leczenia uzależnień w Lublinie maj listopad luty, 31 maja - Dzień bez Papierosa praca przez cały rok, przedstawienia w grudniu oraz w maju zgodnie z terminarzem proponowanym przez organizatorów akcji ZTU 6

7 Przeprowadzenie w klasach I zajęć połączonych z oglądaniem filmu edukacyjnego pod hasłem Wyloguj się do życia poświęconych tematyce uzależnienia od sieci i komputera. Przeprowadzenie wśród uczniów klas II ankiet na temat kontaktu z alkoholem, papierosami i substancjami psychoaktywnymi oraz ilości czasu spędzanego przed komputerem i w sieci w celu zdiagnozowania zakresu problemu. Umieszczenie na gazetce ściennej a informacji związanych z profilaktyką uzależnień RODZICE Przygotowanie z chętnymi rodzicami przedstawienia (bajki profilaktycznej) dla uczniów podejmującego temat profilaktyki uzależnień bądź zachowań agresywnych. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej postrzegania przez rodziców kontaktu ich dzieci z alkoholem, papierosami i substancjami psychoaktywnymi oraz ilości czasu spędzanego przed komputerem i w sieci w celu zdiagnozowania zakresu problemu.,, nauczyciel w-f, rodzice, listopad październik listopad, maj czerwiec - gdy poszczególne klasy realizują zadania z zakresu profilaktyki uzależnień czerwiec - Dzień Dziecka listopad Analiza porównawcza z wynikami uczniów BEZPIECZEŃSTWO / PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH UCZNIOWIE ZADANIE REALIZATOR TERMIN Zapoznanie klas I oraz przypomnienie uczniom klas II i III zasad obowiązujących w szkole oraz konsekwencji w przypadku łamania regulaminu szkoły Zorganizowanie dla uczniów klas I oraz rodziców szkolenia dotyczącego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej klasy III przygotowują dla klas I oraz nauczyciel EdB, wrzesień maj 7

8 Opracowanie przez uczniów wszystkich klas plakatów lub prezentacji oraz ulotek na temat bezpiecznych ferii i wakacji. Rajd z ogniskiem dla klas I oraz przeprowadzenie warsztatów mających na celu integrowanie ucznia z zespołem klasowym. Przeprowadzenie w klasie I badania socjometrycznego celem zdiagnozowania relacji oraz ról w zespole klasowym. Rozwijanie u uczniów klas II umiejętności radzenia sobie w relacjach z rówieśnikami, umiejętności współpracy w zespole klasowym oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania uczuć u siebie i innych oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami zarówno u siebie jak i u innych. Szerzenie wśród uczniów klas III znajomości prawa z zakresu przemocy w rodzinie i szkole, demoralizacji, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz prawnej ochrony dóbr osobistych w tym nietykalności cielesnej Umieszczenie na gazetce ściennej a informacji dotyczących profilaktyki zachowań agresywnych. Zorganizowanie akcji Dziel się dobrem - wolontariat dla chętnych uczniów mający na celu pomoc potrzebującym (osobom starszym lub matkom z małymi dziećmi) i rozwijanie w uczniach zachowań prospołecznych. Angażowanie uczniów w przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym tj. Podziel się posiłkiem, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, zbiórki i kiermasze w celu uwrażliwiania na potrzeby innych i rozwijania zachowań prospołecznych. RODZICE pielęgniarka,, nauczyciel biologii,, pracownik Sądu Rodzinnego Wydziału do Spraw Nieletnich Izabella Gałka-Mizak, Justyna Wasiłek - Wojtaś, Dominika Kacperek, Teresa Szymajda oraz chętni uczniowie, nauczyciele, koniec I oraz II semestru wrzesień wrzesień grudzień cykl zajęć dla uczniów w lutym i marcu oraz na bieżąco marzec Zaproszenie rodziców do współpracy przy, 8

9 wolontariacie oraz akcjach charytatywnych podejmowanych przez szkołę. NAUCZYCIELE Udział 2 nauczycieli w kursie Trening Zastępowania Agresji Udział 2 nauczycieli w studiach podyplomowych z zakresu socjoterapii jeden raz w trzyletnim cyklu jeden raz w trzyletnim cyklu EDUKACJA PROZDROWOTNA UCZNIOWIE ZADANIE REALIZATOR TERMIN Zorganizowanie dla uczennic III klasy spotkania z ginekologiem, na temat dbania o zdrowie narządów rodnych, higieny osobistej oraz problemów związanych z okresem dojrzewania Projekcja filmu dla uczniów klas III połączona z dyskusją na temat zaburzeń odżywiania Spotkanie z dietetykiem dla uczniów klas II na temat prawidłowego odżywiania się Zorganizowanie dla uczniów wszystkich klas Dnia Zdrowej Żywności. Każda klasa będzie miała do wylosowania jeden owoc lub warzywo ( dynia, śliwki, gruszki, jabłka, pomidory, cukinia, cebula, ogórek) z którego trzeba będzie przygotować różne potrawy oraz prezentację - odpowiedni strój wraz z informacjami na temat ich wartości odżywczych Przeprowadzenie w klasach I zajęć na temat konstruktywnego zarządzania czasem Udział uczniów w zajęciach sportowych: gry, zawody zgodnie z kalendarzem imprez sportowych, Biegi Papieskie Gazetka a szkolnego o tematyce prozdrowotnej, lekarz ginekolog pielęgniarka medycyny szkolnej nauczyciel biologii, dietetyk, nauczyciel biologii, maj grudzień jesień luty cały rok 9

10 RODZICE Zaproszenie rodziców na Dzień zdrowej żywności jesień SŁABE WYNIKI W NAUCE UCZNIOWIE ZADANIE REALIZATOR TERMIN Prowadzenie kół zainteresowań, zespołów edukacyjno - wyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych Rozpoznawanie problemów rozwojowych uczniów. Kierowanie na badania do poradni iczno-pedagogicznej. Monitorowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach. Stwarzanie okoliczności do osiągania sukcesów przez uczniów z deficytami. Indywidualizacja pracy na poszczególnych lekcjach w oparciu o informacje zawarte w opiniach i orzeczeniach. Diagnoza uczniów klas pierwszych podczas zespołu wychowawczego w 4 obszarach: * środowisko rodzinne * talenty * intelektualne funkcjonowanie ucznia * społeczne funkcjonowanie ucznia RODZICE Współpraca rodziców ze szkołą, obecność na zebraniach, systematyczne monitorowanie osiągnięć swoich dzieci, udział w proponowanych przez szkołę imprezach i ważnych wydarzeniach. nauczyciele,,, dyrektor nauczyciele poszczególnych przedmiotów dyrektor,, nauczyciele na bieżąc diagnoza klas I w październiku, październik rodzice 10

11 KLASA I TERMINARZ ZADAŃ UCZNIÓW, WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI ZADANIE TERMIN REALIZATOR Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w szkole oraz konsekwencjami w przypadku łamania regulaminu szkoły. Rajd z ogniskiem oraz przeprowadzenie warsztatów mających na celu integrowanie ucznia z zespołem klasowym. Udział w ogólnoszkolnej akcji Dzień zdrowej żywności Diagnoza uczniów podczas zespołu wychowawczego w 4 obszarach: * środowisko rodzinne * talenty * intelektualne funkcjonowanie ucznia * społeczne funkcjonowanie ucznia Zajęcia połączone z oglądaniem filmu edukacyjnego pod hasłem Wyloguj się do życia poświęcone tematyce uzależnienia od sieci i komputera. Przeprowadzenie badania socjometrycznego celem zdiagnozowania relacji oraz ról panujących w zespole klasowym. Opracowanie przez uczniów plakatów lub prezentacji oraz ulotek na temat bezpiecznych ferii Opracowanie przez uczniów makiety o tematyce antynikotynowej. Przygotowanie ulotek o zagrożeniach płynących z palenia papierosów. Udział w zajęciach dotyczących konstruktywnego zarządzania czasem Udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej wrzesień wrzesień wrzesień/ październik październik listopad grudzień styczeń/luty luty luty maj, nauczyciele,, dyrektor uczniowie klas III, nauczyciel EdB, pielęgniarka,, nauczyciel biologii, 11

12 Przebranie z hasłami antynikotynowymi w Światowym Dniu bez Papierosa. Ważne by zaangażować jak największa grupę uczniów. 31 maja Opracowanie przez uczniów ulotek lub prezentacji na temat bezpiecznych wakacji czerwiec DZIAŁANIA OGÓLNOSZKOLNE Prowadzenie Teatru Profilaktycznego cały rok opiekunowie zesp. wych., chętni uczniowie oraz uczniowie z zesp.wych. Zaangażowanie uczniów do ogólnopolskiej akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł. Spotkania indywidualne i/lub kierowanie do specjalistycznych poradni w sytuacji zagrożenia ucznia uzależnieniem Zorganizowanie akcji Dziel się dobrem - wolontariat dla chętnych uczniów mający na celu pomoc potrzebującym (osobom starszym lub matkom z małymi dziećmi) i rozwijanie w uczniach zachowań prospołecznych. Angażowanie uczniów w przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym tj. Podziel się posiłkiem, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, zbiórki i kiermasze w celu uwrażliwiania na potrzeby innych i rozwijania zachowań prospołecznych. Udział uczniów w zajęciach sportowych: gry, zawody zgodnie z kalendarzem imprez sportowych, Biegi Papieskie Prowadzenie kół zainteresowań, zespołów edukacyjno - wyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych zgodnie z terminarzem organizatorów akcji ZTU,, poradnia leczenia uzależnień w Lublinie Izabella Gałka- Mizak, Justyna Wasiłek -Wojtaś, Dominika Kacperek, Teresa Szymajda oraz chętni uczniowie, nauczyciele nauczyciele, 12

13 KLASA II ZADANIE TERMIN REALIZATOR Przypomnienie zasad obowiązujących w szkole oraz konsekwencji w przypadku łamania regulaminu szkoły. Udział w ogólnoszkolnej akcji Dzień zdrowej żywności Przeprowadzenie wśród uczniów ankiet na temat kontaktu z alkoholem, papierosami i substancjami psychoaktywnymi oraz ilości czasu spędzanego przed komputerem i w sieci w celu zdiagnozowania zakresu problemu. Przygotowanie przez uczniów zajęć na godziny wychowawcze dla pozostałych klas z prezentacją multimedialną o tematyce antyalkoholowej. Opracowanie ulotek o zagrożeniach związanych z nadużywaniem alkoholu. Ważne by zaangażować jak największa grupę uczniów. Spotkanie z dietetykiem na temat prawidłowego odżywiania się. Opracowanie przez uczniów plakatów lub prezentacji oraz ulotek na temat bezpiecznych ferii. Rozwijanie u uczniów klas II umiejętności radzenia sobie w relacjach z rówieśnikami, umiejętności współpracy w zespole klasowym oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania uczuć u siebie i innych oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami zarówno u siebie jak i u innych. Opracowanie przez uczniów ulotek lub prezentacji na temat bezpiecznych wakacji wrzesień wrzesień/ październik październik listopad grudzień styczeń/luty luty/marzec czerwiec,, uczniowie nauczyciel biologii, dietetyk DZIAŁANIA OGÓLNOSZKOLNE TAKIE JAK DLA KLASY PIERWSZEJ 13

14 KLASA III ZADANIE TERMIN REALIZATOR Przypomnienie zasad obowiązujących w szkole oraz konsekwencji w przypadku łamania regulaminu szkoły. Udział w ogólnoszkolnej akcji Dzień zdrowej żywności. Projekcja filmu dla uczniów połączona z dyskusją na temat zaburzeń odżywiania Opracowanie przez uczniów plakatów lub prezentacji oraz ulotek na temat bezpiecznych ferii. Szerzenie wśród uczniów klas III znajomości prawa z zakresu przemocy w rodzinie i szkole, demoralizacji, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz prawnej ochrony dóbr osobistych w tym nietykalności cielesnej. Przygotowanie przez uczniów scenki/przedstawienia o tematyce antynarkotykowej. Opracowanie ulotek o zagrożeniach związanych ze stosowaniem narkotyków. Ważne by zaangażować jak największa grupę uczniów. Zorganizowanie dla uczennic spotkania z ginekologiem, na temat dbania o zdrowie narządów rodnych, higieny osobistej oraz problemów związanych z okresem dojrzewania Zorganizowanie dla uczniów klas I oraz rodziców szkolenia dotyczącego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Opracowanie przez uczniów ulotek lub prezentacji na temat bezpiecznych wakacji wrzesień wrzesień/ październik grudzień styczeń/luty marzec maj maj maj/czerwiec czerwiec pielęgniarka medycyny szkolnej Pracownik Sądu Rodzinnego Wydziału ds. Nieletnich, lekarz ginekolog uczniowie klas III, nauczyciel EdB, pielęgniarka,, nauczyciel biologii, DZIAŁANIA OGÓLNOSZKOLNE TAKIE JAK DLA KLaSY PIERWSZEJ 14

15 ZADANIA DLA RODZICÓW ZADANIE TERMIN REALIZATOR Zaproszenie rodziców na Dzień zdrowej żywności Przeprowadzenie ankiety dotyczącej postrzegania przez rodziców kontaktu ich dzieci z alkoholem, papierosami i substancjami psychoaktywnymi oraz ilości czasu spędzanego przed komputerem i w sieci w celu zdiagnozowania zakresu problemu. Analiza porównawcza z wynikami uczniów Przygotowanie z chętnymi rodzicami przedstawienia (bajki profilaktycznej) dla uczniów podejmującego temat profilaktyki uzależnień bądź zachowań agresywnych. Zaproszenie rodziców do współpracy przy wolontariacie Dziel się dobrem oraz akcjach charytatywnych podejmowanych przez szkołę Zaproszenie rodziców na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowane przez uczniów klas III Współpraca rodziców ze szkołą, obecność na zebraniach, systematyczne monitorowanie osiągnięć swoich dzieci, udział w proponowanych przez szkołę imprezach i ważnych wydarzeniach. wrzesień/ październik listopad czerwiec Dzień Dziecka maj/czerwiec,, nauczyciel w-fu, rodzice rodzice, chetni I.Gałka- Mizak, D. Kacperek, T.Szymajda, J.Wasiłek-Wojtaś uczniowie klas III, nauczyciel EdB, pielęgniarka,, nauczyciel biologii, rodzice 15

16 ZADANIA DLA SPECJALISTÓW SPOZA SZKOŁY ZADANIE TERMIN REALIZATOR Spotkanie z dietetykiem dla uczniów klas II na temat prawidłowego odżywiania się Szerzenie wśród uczniów klas III znajomości prawa z zakresu przemocy w rodzinie i szkole, demoralizacji, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz prawnej ochrony dóbr osobistych w tym nietykalności cielesnej Zorganizowanie dla uczennic klas III spotkania z ginekologiem, na temat dbania o zdrowie narządów rodnych, higieny osobistej oraz problemów związanych z okresem dojrzewania grudzień marzec maj nauczyciel biologii, dietetyk Pracownik Sądu Rodzinnego Wydziału ds. Nieletnich, lekarz ginekolog 16

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Chruślinie na rok szk. 2015/2016 Zatwierdzono do realizacji dnia 15 września 2015 r. Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada Rodziców 1. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Rok szkolny 2012/ 2013 Spis treści 1. Podstawy prawne programu str. 3 2. Charakterystyka i cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU Czyli jak pracować z uczniem, żeby czuł się dobrze i bezpiecznie w szkole i był akceptowany w grupie. ( zmiany wprowadzone 26.09.2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W RADOMIU 26-600 Radom ul. Żeromskiego 10, tel/fax (0-48) 362-76-55, e- mail: lo1@radom.pl.pl SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo