Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach"

Transkrypt

1 Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Gabriela Warakomska

2 Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki środowiskowej, to znaczy taki, w którym obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Zatem adresatami są uczniowie, ich rodzice a także nauczyciele i wychowawcy. Projekt uwzględnia specyfikę okresu rozwojowego odbiorców, ich doświadczenia, wpływy, którym podlegają, normy społeczne, które obowiązują w danej grupie. Większość młodzieży, na etapie gimnazjum, przechodzi zasadnicze przemiany związane z okresem dojrzewania, jest to czas poszukiwania własnej tożsamości, odnajdywania się w nowych rolach, zainteresowania płcią przeciwną, dużych zmian fizjologicznych, emocjonalnych, społecznych a także duchowych. Szkoła korzysta również ze wsparcia innych podmiotów w realizacji założeń programu, m.in. są to PSSE w Suwałkach, Urząd Miasta, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Poradnia Leczenia Uzależnień. Dzięki wsparciu tych organizacji w szkole realizowane są programy profilaktyczne: Trzymaj formę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Szkoła bez przemocy i inne. Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia. Zapobieganie uzależnieniom może dokonywać się na różnych poziomach. W związku z tym wyróżnia się profilaktykę pierwszorzędową, drugorzędową i trzeciorzędową. Profilaktyka pierwszorzędowa to działanie mające na celu: z jednej strony - promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka, zaś z drugiej zapobiegania pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi. Szczególnie wyraźnie akcentuje się tutaj budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, albowiem deficyty w tym zakresie są powszechnie spotykane w populacji osób dysfunkcyjnych. Równie ważne jest dostarczanie rzetelnych informacji, dostosowanych do specyfiki odbiorców. Profilaktyka drugorzędowa ma na celu ujawnianie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka (a więc zapobieganie rozwojowi zaburzeń). Profilaktyka trzeciorzędowa rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu dysfunkcji. Ma ona na celu, z jednej strony - przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, 2

3 zaś z drugiej - umożliwienie osobie objętej terapią i rehabilitacją powrotu do społeczeństwa, prowadzenia w nim satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego trybu życia, wolnego od patologii. 3

4 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkoła, wspierając rozwój dzieci i młodzieży, ma również za zadanie ochronę zdrowia i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu. Prawo do włączania zagadnień dotyczących profilaktyki w wychowanie dają szkołom następujące rozporządzenia i ustawy. I. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( 2, ust. 1 pkt 1): 1. Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. 2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Te rozporządzenia dotyczą szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych celem "wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju" ( 3 pkt 2). II. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku podaje w rozdz. 1. art. 1.1: "ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane". Art. 2. "Ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 2) zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wszechstronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym". Art "Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są podejmowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, osób starszych i wobec osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia psychicznego". W zakres działań profilaktycznych wchodzą zadania przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i nikotynie. 4

5 III. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podaje w rozdz. 1, art. 2.1: "Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: 1) Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, 2) Działalność wychowawczą i informacyjną. Art Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży". Art. 5. "Minister właściwy do spraw światy i wychowania uwzględnia problem trzeźwości i abstynencji wśród celów wychowania oraz zapewnia w programach nauczania wiedzę o szkodliwości alkoholizmu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym i społecznym". Promocja zdrowego trybu życia bez nikotyny i narkotyków uwzględniona jest w zarządzeniach i zalecana w programowaniu pracy wychowawczej szkoły. IV. W Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii znajduje się zapis: Art "Przeciwdziałanie narkomanii obejmuje: 1) działalność wychowawczą i zapobiegawczą". Art "Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie określonym w ustawie, również przez: 1) szkoły i placówki objęte systemem oświaty oraz szkoły wyższe". Rozdz. 2, Art. 7.1: "Działalność wychowawcza i zapobiegawcza obejmuje: 1) Promocję zdrowia psychicznego 2) Promocję zdrowego stylu życia, 5

6 3) Informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach". Art "Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności przez: 1. Wprowadzenie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkół i innych placówek systemu oświaty". Art "Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględni w podstawie programowej kształcenia ogólnego problematykę promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania narkomanii". Art "Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe formy działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem". W programach szkolnej profilaktyki należy również uwzględnić szkodliwość nikotyny i uwrażliwić młodzież na jej zgubne skutki. V. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W art. 3. czytamy: "ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu realizowana jest przez kształtowanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do której należy: 1) Ochrona prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, 2) Promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu papierosów i używania wyrobów tytoniowych, 2a) Działalność wychowawcza i informacyjna. VI. VII. Konstytucja RP Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r. VIII. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; 6

7 IX. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 51, poz.458). Zagadnienia z zakresu profilaktyki zawiera również Statut Szkoły. 7

8 CELE I ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Podniesienie motywacji uczniów do nauki. 2. Przeciwdziałanie agresji. 3. Rozwijanie kultury osobistej uczniów. 4. Przeciwdziałanie zażywaniu środków uzależniających (tytoniu, alkoholu, substancji psychoaktywnych) i promowanie zdrowego stylu życia. Adresaci działań profilaktycznych nabędą należytą wiedzę i umiejętności w trakcie realizacji programu. Uczniowie a) Cała społeczność szkolna: uczniowie nabywają praktyczne umiejętności umożliwiające samostanowienie i obronę własnych praw ze szczególnym uwzględnieniem asertywności, uczniowie zdobywają umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem, uczniowie potrafią budować pozytywny obraz własnej osoby, uczniowie pogłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia (koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość), uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. b) Grupa podwyższonego ryzyka: uczniowie kształtują postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających i paleniem papierosów, uczniowie rozwijają takie umiejętności interpersonalne jak: asertywność, otwartość, empatia, radzenie sobie z emocjami i budowanie udanych relacji z ludźmi, uczniowie potrafią rozwiązywać problemy, określają różnice zdań, akceptują różnice, poszukują rozwiązań, uczniowie są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku dojrzewania. 8

9 c) Grupa najwyższego ryzyka: szkoła prowadzi diagnozę młodzieży mającej kontakt z alkoholem, narkotykami, nikotyną i innymi środkami psychoaktywnymi, ponadto wskazuje możliwości uzyskania pomocy w specjalistycznych ośrodkach, szkoła podnosi świadomość młodzieży odnośnie skutków używania środków psychoaktywnych i podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących ich zażywania, nauczyciele ukazują możliwości stworzenia alternatywnych form działania w środowisku zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy innych zachowań destruktywnych, uczniowie uczą się umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz agresywnym zachowaniem, Rodzice poznają motywy sięgania młodzieży po środki uzależniające, uzyskają rzetelne informacje i wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu, poznają symptomy zażywania przez dziecko środków psychoaktywnych, poznają miejsca i możliwości pomocy dla osób uzależnionych, ponadto są wspomagani przez psychologa, pedagoga, wychowawców i nauczycieli w procesie wychowania. Nauczyciele stanowią przykład dla uczniów, potrafią rozpoznawać symptomy zażywania przez dziecko środków psychoaktywnych, poznają sposoby interwencji w sytuacjach spożywania przez uczniów alkoholu czy zażywania narkotyków, znają zasady dobrej komunikacji i asertywnego zachowania. 9

10 PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Plan realizacji działań stworzony został z myślą o trzech grupach uczniów, rodzicach i nauczycielach. Pierwsza grupa uczniów to cała społeczność szkolna, w której profilaktykę prowadzić będą wszyscy pracownicy szkoły i nauczyciele w ramach swoich przedmiotów, jak również wychowawcy klas na godzinach z wychowawcą. Druga grupa uczniów to grupa podwyższonego ryzyka, w której profilaktykę prowadzić będą indywidualnie i grupowo: pedagog szkolny wychowawcy klas lub dyrekcja w momencie wystąpienia ryzyka i wychowawcy w ramach zajęć prowadzonych na godzinach z wychowawcą. Trzecia grupa uczniów to grupa najwyższego ryzyka, którą zajmować się będą specjaliści w swoich dziedzinach (terapeuci ds. uzależnień, PPP, policja, kuratorzy itp.). 10

11 ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIDZIALNI TERMINY Ograniczanie wpływu negatywnych wzorców i ukazywanie wpływu pozytywnych. Ukazywanie alternatywnych metod, sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych - spotkania z osobami znaczącymi (autorytetami) - program Znajdź właściwe rozwiązanie - lekcje z wychowawcą - ćwiczenia, - scenki dramowe - warsztaty z oferty PPP -wychowawcy wszystkich klas -pedagog i psycholog szkolny (pomoc w zapraszaniu osób - autorytetów) -nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, WOS -wychowawca klasy -pedagog szkolny cały okres trwania programu cały okres trwania programu ustalone z PPP - spotkania z pedagogiem -pedagog szkolny Integracja grupy rówieśniczej - ćwiczenia integrujące na lekcjach z wychowawcą - wycieczki, biwaki, itp. -wychowawcy klas pierwszych -pozostali wychowawcy i nauczyciele w ramach potrzeb (w przypadku nasilania się zachowań agresywnych) - realizacja programu adaptacji uczniów: Otwórzmy drzwi do gimnazjum -dyrekcja -pedagog -zespół ds. promocji szkoły I. Cała społeczność szkolna. 1. Podniesienie motywacji uczniów do nauki. ZADANIA OGÓLNE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIDZIALNI TERMINY Motywowanie uczniów do aktywności Kształtowanie umiejętności systematycznej pracy Kształtowanie, rozwijanie postawy asertywnej, integracja zespołu klasowego, minimalizowanie negatywnych przejawów zachowań Wypracowanie metody współpracy z rodzicami - stosowanie metod aktywnych -wszyscy nauczyciele na lekcjach; -liderzy zespołów - konkursy wewnątrzszkolne przedmiotowych np. tematyczne - systematyczne ocenianie; - zajęcia wychowawcze, np. Jak się efektywnie uczyć? Jak planować swoją naukę? - lekcje z wychowawcą poświęcone kształtowaniu postawy asertywnej; - zajęcia integracyjne - warsztaty PPP - zebrania z rodzicami - współpraca z Radą Rodziców -udział nauczycieli w szkoleniach -dyrektor -wychowawcy -nauczyciele -wychowawcy -wychowawcy -pedagog -psycholog -wychowawcy -dyrektor -nauczyciele na bieżąco na bieżąco na bieżąco wg planu PPP Na bieżąco 11

12 Docenianie nawet najmniejszych osiągnięć ucznia, stwarzanie warunków do rozwoju obszarów objętych zainteresowaniami Diagnozowanie środowisk, wspieranie rozwoju dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów; -prowadzenie kół zainteresowań; -imprezy i apele szkolne, samorządowe, - organizacja np.: "Dnia Talentów, Sztafeta Europejska, Festiwal piosenki obcojęzycznej " (prezentacja własnych zainteresowań i osiągnięć uczniów) - współpraca z PPP, MOPS, i in. instytucjami. - odwiedziny w domu rodzinnym wychowanków -wszyscy nauczyciele -opiekunowie Samorządu Uczniowskiego -dyrektor -wychowawcy -pedagog na bieżąco na bieżąco 2. Przeciwdziałanie agresji ZADANIA OGÓLNE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIDZIALNI TERMINY Wyposażenie uczniów w - praca kół zainteresowań -dyrektor, wychowawcy wiadomości niezbędne do i nauczyciele pożytecznej organizacji czasu wolnego - współpraca z organizacjami pozaszkolnymi(caritas, Dziewczynka z zapałkami -pedagog -nauczyciele cały okres trwania programu - zespoły wokalne i taneczne - gazetka szkolna Puenta - Dyskusyjny Klub Filmowy - teatr szkolny Maska -teatr Studnia Jakuba - L. Szulc - G.Warakomska - P. Osiecki - A. Janulewicz - E.Paszkowska 12

13 3. Rozwijanie kultury osobistej uczniów. ZADANIA OGÓLNE SPOSOBY REALZACJI ODPOWIDZIALNI TERMINY Promowanie pozytywnych wzorców - konkurs czytelniczy Kto szuka nie błądzi, cały rok (literatura, film, historia) - wystawa prac uczniów Konkurs- Gentleman roku - wybór spośród uczniów -nauczyciele, opiekunowie kół, biblioteka szkolna, nauczyciel plastyki -pedagog szkoły Konsekwentna postawa oraz wyrażanie dezaprobaty w stosunku do złych zachowań uczniów - ustalenie jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych zasady zachowania Podnoszenie świadomości - informowanie rodziców o pedagogicznej rodziców konieczności i oraz angażowanie ich w życie szkoły sposobach oddziaływań wychowawczych - udział rodziców w imprezach szkolnych - spotkania z rodzicami Organizacja zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką Promowanie filmów edukacyjnych oraz uczenie krytycznego stosunku do mediów Stwarzać uczniom możliwości do wzbogacania swojego słownictwa, rozwijanie sprawności językowej - działalność kół zainteresowań, - organizacja wycieczek, wyjść do kina, wyjazdów do teatru i muzeum, - wykorzystywanie filmów popularno - naukowych na lekcjach, - cykl lekcji wychowawczych na temat media i ich rola, - Dyskusyjny Klub Filmowy - zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej, - organizacja konkursów: ortograficznych, czytelniczych, recytatorskich, literackich, -wszyscy nauczyciele -dyrektor, wychowawcy -opiekunowie kół -wychowawcy klas -wychowawcy -nauczyciele WOS - P. Osiecki -bibliotekarz -nauczyciele j. polskiego we współpracy z bibliotekarzem cały rok cały rok cały rok cały rok 13

14 3. Przeciwdziałanie zażywaniu przez uczniów środków uzależniających (tytoniu, alkoholu i substancji psychoaktywnych). ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY Informować uczniów o szkodliwości stosowania używek - organizacja konkursu Zgubne używki -podczas godzin z wychowawcą -pedagog szkolny -J. Raczyło -wychowawcy klas I semestr ujęte w planach pracy wychowawcy klasowego - konkursy o tematyce zdrowotnej Wiedzy o AIDS -pedagog szkolny - J. Raczyło I semestr - moduł WOS: wychowanie do życia w rodzinie - program profilaktyczny Znajdź właściwe rozwiązanie - Program Profilaktyczno- Edukacyjny w zakresie eksperymentowania i nadużywania substancji psychoaktywnych -B. Lichacz - B. Klaus - nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, wychowawcy klas -pedagog -dyrekcja -Poradnia Leczenia Uzależnień Wzmacniać wśród uczniów ich pozytywne cechy, wspierać uczniów w ich pozytywnej samoocenie Uczyć uczniów jak sobie radzić ze stresem, odreagowywać napięcia Organizować czas wolny uczniom, wskazywać alternatywne formy spędzania czasu wolnego - przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych "Moje mocne strony" - stosowanie systemu nagród i pochwał w klasie i na forum szkoły - docenianie uczniów, konkurs absolwent roku, najlepsi uczniowie w nauce - realizacja scenariuszy lekcji wychowawczych - organizowanie kół zainteresowań w szkole - organizacja wyjść do kina, teatru i muzeum -wychowawcy -wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów -dyrekcja -wychowawcy klas, - pedagog -dyrektor -wychowawcy - organizacja wycieczek i biwaków -wychowawcy - organizacja imprez typu Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, dyskoteki szkolne i klasowe, spotkania wigilijne, Mikołajki -wychowawcy, Samorząd Szkolny -rodzice 14

15 Uczyć uczniów postaw asertywnych, jak nie ulegać presji grupy - godziny z wychowawcą na temat asertywności -wychowawcy klas Diagnozowanie sytuacji rodzinnej ucznia - podczas zajęć z wychowania do życia w rodzinie - zdiagnozowanie przez wychowawcę środowiska rodzinnego ucznia Komendą Miejską Policji -B. Lichacz - B. Klaus -każdy wychowawca wg planu pracy nauczyciela - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach -wychowawcy, pedagog, Przeciwdziałanie patologiom rodzinnym - wizyty w domu wychowanka (sytuacje wymagające interwencji lub pomocy), udzielanie wsparcia w sytuacji kryzysowej - prelekcje, edukacja rodziców na zebraniach -wychowawcy, pedagog, -wychowawcy klas -pedagog szkolny we współpracy z PPP i KMP Wprowadzić i realizować jasny system oddziaływań wychowawczych - nagradzanie pozytywnych zachowań uczniów - konsekwentne stosowanie środków wychowawczych -spójność oddziaływań wychowawczych -wszyscy nauczyciele -wychowawcy klas -wszyscy nauczyciele 15

16 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Zapoznanie się z motywami sięgania młodzieży po środki uzależniające. Działania skierowane do rodziców. TERMIN REALIZACJI ODPOWIDZIALNI FORMY REALIZACJI - warsztaty dla rodziców. pedagog szkolny we współpracy z PPP, Miejską Komendą Policji. 2. Zdobycie wiedzy o uzależnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu. 3. Poznanie symptomów zażywania przez dziecko środków psychoaktywnych. - indywidualne spotkania z pedagogiem i wychowawcą. - działania w ramach podnoszenia świadomości pedagogicznej psychologicznej rodziców. i -pedagog szkolny i wychowawca. pedagog szkolny i wychowawca. 4. Poznanie miejsc i możliwości pomocy dla osób uzależnionych. - pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień. -pedagog szkolny i wychowawcy klas. 5. Współpraca z rodzicami w procesie wychowania. - pomoc rodziców przy organizowaniu imprez szkolnych i klasowych dofinansowanie przez Radę Rodziców dzieci z rodzin ubogich. -wychowawcy -dyrekcja szkoły, pedagog szkolny. cały rok - współpraca z Radą Rodziców. - informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole (zebrania z rodzicami, pisemna informacja) -wychowawcy, pedagog szkolny, dyrekcja -dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy 16

17 Działania skierowane do nauczycieli ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI FORMY REALIZACJI ODPOWIDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Rozpoznawanie wczesnych objawów uzależnienia. - warsztaty dla nauczycieli. 2. Poznanie sposobów interwencji w sytuacjach spożywania alkoholu czy zażywania narkotyków. - pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień. - propagowanie kursów i szkoleń. - zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. -pedagog szkolny we współpracy z PPP, Poradnią Leczenia Uzależnień -nauczyciele -dyrektor -dyrekcja szkoły. -Zespół do spraw tworzenia procedur wrzesień - szkolenie z zakresu procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją -pedagog szkolny we współpracy z MKP 3. Poznanie zasad dobrej komunikacji i asertywnego zachowania. - warsztaty dla nauczycieli, szkolenia. -dyrektor, 17

18 EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Cel główny ewaluacji: Podniesienie efektywności pracy profilaktycznej szkoły. Cele szczegółowe ewaluacji: Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu profilaktycznego. Poznanie ewentualnych trudności i niedociągnięć, które pojawią się w trakcie realizacji programu. Dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu. Obiekt ewaluacji: Funkcjonowanie programu profilaktycznego w środowisku szkolnym Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach. Kryteria ewaluacji: Zgodność efektów programu z założonymi celami. Adekwatność celów programu do potrzeb i oczekiwań adresatów programu i środowiska lokalnego. Zgodność z obowiązującymi przepisami. Akceptacja i realizacja założeń programu. Pytania kluczowe Jaki jest stopień znajomości szkolnego programu profilaktyki wśród uczniów, nauczycieli i rodziców? Czy cele i zadania szkolnego programu profilaktyki są realizowane przez uczniów, nauczycieli, rodziców? W jaki sposób przebiega realizacja celów i zadań szkolnego programu profilaktyki? W jaki sposób szkolny program profilaktyki wpływa na rozwój ucznia, jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 18

19 Metody zdobywania informacji: Analiza dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, zeszytów uwag). Badania kwestionariuszowe ankieta i jej analiza. Wywiad z wybranymi osobami. Obserwacja. Próba: Wybrani losowo nauczyciele, rodzice, uczniowie. Monitorowanie Dokonywane będzie przez zespół ds. szkolnego programu profilaktyki pod koniec trzyletniego cyklu kształcenia, z wykorzystaniem wybranych metod zdobywania informacji. Czas ewaluacji: Ewaluacja programu profilaktycznego będzie dokonywana co 3 lata. 19

20 Instytucje wspierające szkołę w działaniach profilaktycznych: 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, ul. Nowomiejska 10, tel Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Kościuszki 45, tel SPZOZ Poradnia Odwykowa, ul. Szpitalna 62, tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Młynarskiego 8, tel , Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Kościuszki 72A, tel Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, ul. Szpitalna 62, tel Stowarzyszenie Trzeźwościowe: Suwalskie Stowarzyszenie Wybór, ul. Szpitalna 77, Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Filar, Ul. Kościuszki 71A, tel Świetlice środowiskowe: im. Dzieciątka Jezus przy Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Artyleryjska 7, tel , przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kościuszki 72A, tel , przy Oratorium św. J. Bosko, ul. Wyszyńskiego3, tel , przy Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań, ul. Waryńskiego 39, tel , przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Dom", ul. Daszyńskiego 25, przy Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Świerkowa Sąd i Prokuratura: Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Kościuszki 69, tel , Sąd Rejonowy Wydział Karny, ul. Waryńskiego 45, tel , Prokuratura Rejonowa, ul. Pułaskiego 26, tel , 10. Komenda Miejska Policji, ul. Pułaskiego 26, tel. 997, , 11. Placówki opiekuńczo wychowawcze: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, tel , Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, tel

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Marta Jutkiewicz mgr Jacek Banaszczyk Suwałki, 2016 Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2015/16 Gimnazjum Nr l im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w KUROWIE Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie, ul. Wieluńska 11, 98-300 Wieluń SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Opracowały: Ewa Kasprowska

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2016 Opracowanie : Agnieszka Nowakowska- pedagog szkolny Joanna Geraga Matusiak psycholog szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie wychowawczym szkoły oraz wynikach ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych.

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnego nr 61 im. Ireny Sendlerowej w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu NA LATA 2015-2018 W dniu 25. 09.2015 r. Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Ks. St.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie WSTĘP PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach z dnia 30 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół w Mycielewie. na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół w Mycielewie. na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół w Mycielewie na rok szkolny 2014/2015 Program Profilaktyczny Zespołu Szkół w Mycielewie uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie I. PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum Nr 1 w Raszynie oraz o następujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu. Rok szkolny 2015/16 Program profilaktyki dzieci i młodzieży, zwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM 1 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM nr 16 w Gdańsku 2017-2019 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72; 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. I. z 1996 r. nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-SPORTOWEJ NR 15 Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ruda Śląska, sierpień 2015...wychowanie wymaga atmosfery moralnej, atmosfery wyzwalającej pozytywne reakcje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 Opracował zespół w składzie: Anna Bartoń Magdalena Dziedziak Wawro Anita Złocka Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE 1) PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny Inki kieruje się celami i zadaniami zawartymi

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Czuję się zdrowo i bezpiecznie

Czuję się zdrowo i bezpiecznie Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze Szkolny program profilaktyki Czuję się zdrowo i bezpiecznie realizowany w latach 2016-2019 Jelenia Góra 2016 WSTĘP Człowiek jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sabniach kieruje się

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ OBSZAR : PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA Lp. Zadania Forma realizacji Realizator Koordynator Termin I REALIZOWANIE USTAWY 0 WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY Zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców i Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 01.10.2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY w Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach PODSTAWA PRAWNA Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH NA LATA SZKOLNE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH NA LATA SZKOLNE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH NA LATA SZKOLNE 2014-2016 OPRACOWANY PRZEZ EWĘ TYCZYŃSKĄ GRAŻYNĘ SZYMCZAK NAZWA I ADRES SZKOŁY: Szkoła Podstawowa im. st.sierż. M. Majchrzaka w Kaliskach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. WSTĘP Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ SYSTEM INTERWENCJI WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ GIMNAZJUM NR 11 W JAWORZNIE

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ SYSTEM INTERWENCJI WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ GIMNAZJUM NR 11 W JAWORZNIE STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ SYSTEM INTERWENCJI WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ GIMNAZJUM NR 11 W JAWORZNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRONICZNYCH W BYTOMIU na rok szkolny 206 / 207 Pozytywna opinia Rady Rodziców dn. 3 IX 206 Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego dn. 4 IX 206

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Program profilaktyki Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska szkolnego Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ N A R O K S Z K O L N Y 2016 / 2017 W GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W DOPIEWIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ N A R O K S Z K O L N Y 2016 / 2017 W GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W DOPIEWIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ P R O F I L A K T Y C Z N O W Y C H O W A W C Z Y CH N A R O K S Z K O L N Y W GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W DOPIEWIE 1. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu

Bardziej szczegółowo

zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową współpracy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Mielcu

zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową współpracy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Mielcu Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH CELE PROGRAMOWE Zminimalizowanie przemocy w szkole i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH Rok szkolny 2015/2016 1 I. Podstawa prawna 1. Podstawę prawną dla opracowania i wdrożenia Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE 1. Wstęp Podstawą szkolnego programu profilaktyki jest działalność edukacyjna, która zawiera zadania z zakresu profilaktyki uniwersalnej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 Podstawę prawną niniejszego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE W KATOWICACH 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie. 2. Założenia programowe. 3. Cele ogólne programu. 4. Sposoby realizacji. 5. Ewaluacja.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 Zespół Szkół w Sieniawie SZKOLNY PROGRAM obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. PODSTAWA PRAWNA. 3. DIAGNOZA SRODOWISKA SZKOLNEGO. 4. IDENTYFIKACJA PROBLEMU. 5. CELE SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ I UZALEŻNIEŃ. na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ I UZALEŻNIEŃ. na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ I UZALEŻNIEŃ na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Zatwierdzono Uchwałą Rady Rodziców nr.../2015/2016 z dnia 29 września 2015 r. w

Bardziej szczegółowo