Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach"

Transkrypt

1 Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Gabriela Warakomska

2 Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki środowiskowej, to znaczy taki, w którym obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Zatem adresatami są uczniowie, ich rodzice a także nauczyciele i wychowawcy. Projekt uwzględnia specyfikę okresu rozwojowego odbiorców, ich doświadczenia, wpływy, którym podlegają, normy społeczne, które obowiązują w danej grupie. Większość młodzieży, na etapie gimnazjum, przechodzi zasadnicze przemiany związane z okresem dojrzewania, jest to czas poszukiwania własnej tożsamości, odnajdywania się w nowych rolach, zainteresowania płcią przeciwną, dużych zmian fizjologicznych, emocjonalnych, społecznych a także duchowych. Szkoła korzysta również ze wsparcia innych podmiotów w realizacji założeń programu, m.in. są to PSSE w Suwałkach, Urząd Miasta, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Poradnia Leczenia Uzależnień. Dzięki wsparciu tych organizacji w szkole realizowane są programy profilaktyczne: Trzymaj formę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Szkoła bez przemocy i inne. Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia. Zapobieganie uzależnieniom może dokonywać się na różnych poziomach. W związku z tym wyróżnia się profilaktykę pierwszorzędową, drugorzędową i trzeciorzędową. Profilaktyka pierwszorzędowa to działanie mające na celu: z jednej strony - promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka, zaś z drugiej zapobiegania pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi. Szczególnie wyraźnie akcentuje się tutaj budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, albowiem deficyty w tym zakresie są powszechnie spotykane w populacji osób dysfunkcyjnych. Równie ważne jest dostarczanie rzetelnych informacji, dostosowanych do specyfiki odbiorców. Profilaktyka drugorzędowa ma na celu ujawnianie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka (a więc zapobieganie rozwojowi zaburzeń). Profilaktyka trzeciorzędowa rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu dysfunkcji. Ma ona na celu, z jednej strony - przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, 2

3 zaś z drugiej - umożliwienie osobie objętej terapią i rehabilitacją powrotu do społeczeństwa, prowadzenia w nim satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego trybu życia, wolnego od patologii. 3

4 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkoła, wspierając rozwój dzieci i młodzieży, ma również za zadanie ochronę zdrowia i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu. Prawo do włączania zagadnień dotyczących profilaktyki w wychowanie dają szkołom następujące rozporządzenia i ustawy. I. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( 2, ust. 1 pkt 1): 1. Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. 2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Te rozporządzenia dotyczą szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych celem "wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju" ( 3 pkt 2). II. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku podaje w rozdz. 1. art. 1.1: "ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane". Art. 2. "Ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 2) zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wszechstronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym". Art "Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są podejmowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, osób starszych i wobec osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia psychicznego". W zakres działań profilaktycznych wchodzą zadania przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i nikotynie. 4

5 III. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podaje w rozdz. 1, art. 2.1: "Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: 1) Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, 2) Działalność wychowawczą i informacyjną. Art Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży". Art. 5. "Minister właściwy do spraw światy i wychowania uwzględnia problem trzeźwości i abstynencji wśród celów wychowania oraz zapewnia w programach nauczania wiedzę o szkodliwości alkoholizmu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym i społecznym". Promocja zdrowego trybu życia bez nikotyny i narkotyków uwzględniona jest w zarządzeniach i zalecana w programowaniu pracy wychowawczej szkoły. IV. W Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii znajduje się zapis: Art "Przeciwdziałanie narkomanii obejmuje: 1) działalność wychowawczą i zapobiegawczą". Art "Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie określonym w ustawie, również przez: 1) szkoły i placówki objęte systemem oświaty oraz szkoły wyższe". Rozdz. 2, Art. 7.1: "Działalność wychowawcza i zapobiegawcza obejmuje: 1) Promocję zdrowia psychicznego 2) Promocję zdrowego stylu życia, 5

6 3) Informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach". Art "Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności przez: 1. Wprowadzenie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkół i innych placówek systemu oświaty". Art "Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględni w podstawie programowej kształcenia ogólnego problematykę promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania narkomanii". Art "Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe formy działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem". W programach szkolnej profilaktyki należy również uwzględnić szkodliwość nikotyny i uwrażliwić młodzież na jej zgubne skutki. V. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W art. 3. czytamy: "ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu realizowana jest przez kształtowanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do której należy: 1) Ochrona prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, 2) Promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu papierosów i używania wyrobów tytoniowych, 2a) Działalność wychowawcza i informacyjna. VI. VII. Konstytucja RP Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r. VIII. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; 6

7 IX. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 51, poz.458). Zagadnienia z zakresu profilaktyki zawiera również Statut Szkoły. 7

8 CELE I ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Podniesienie motywacji uczniów do nauki. 2. Przeciwdziałanie agresji. 3. Rozwijanie kultury osobistej uczniów. 4. Przeciwdziałanie zażywaniu środków uzależniających (tytoniu, alkoholu, substancji psychoaktywnych) i promowanie zdrowego stylu życia. Adresaci działań profilaktycznych nabędą należytą wiedzę i umiejętności w trakcie realizacji programu. Uczniowie a) Cała społeczność szkolna: uczniowie nabywają praktyczne umiejętności umożliwiające samostanowienie i obronę własnych praw ze szczególnym uwzględnieniem asertywności, uczniowie zdobywają umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem, uczniowie potrafią budować pozytywny obraz własnej osoby, uczniowie pogłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia (koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość), uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. b) Grupa podwyższonego ryzyka: uczniowie kształtują postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających i paleniem papierosów, uczniowie rozwijają takie umiejętności interpersonalne jak: asertywność, otwartość, empatia, radzenie sobie z emocjami i budowanie udanych relacji z ludźmi, uczniowie potrafią rozwiązywać problemy, określają różnice zdań, akceptują różnice, poszukują rozwiązań, uczniowie są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku dojrzewania. 8

9 c) Grupa najwyższego ryzyka: szkoła prowadzi diagnozę młodzieży mającej kontakt z alkoholem, narkotykami, nikotyną i innymi środkami psychoaktywnymi, ponadto wskazuje możliwości uzyskania pomocy w specjalistycznych ośrodkach, szkoła podnosi świadomość młodzieży odnośnie skutków używania środków psychoaktywnych i podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących ich zażywania, nauczyciele ukazują możliwości stworzenia alternatywnych form działania w środowisku zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy innych zachowań destruktywnych, uczniowie uczą się umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz agresywnym zachowaniem, Rodzice poznają motywy sięgania młodzieży po środki uzależniające, uzyskają rzetelne informacje i wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu, poznają symptomy zażywania przez dziecko środków psychoaktywnych, poznają miejsca i możliwości pomocy dla osób uzależnionych, ponadto są wspomagani przez psychologa, pedagoga, wychowawców i nauczycieli w procesie wychowania. Nauczyciele stanowią przykład dla uczniów, potrafią rozpoznawać symptomy zażywania przez dziecko środków psychoaktywnych, poznają sposoby interwencji w sytuacjach spożywania przez uczniów alkoholu czy zażywania narkotyków, znają zasady dobrej komunikacji i asertywnego zachowania. 9

10 PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Plan realizacji działań stworzony został z myślą o trzech grupach uczniów, rodzicach i nauczycielach. Pierwsza grupa uczniów to cała społeczność szkolna, w której profilaktykę prowadzić będą wszyscy pracownicy szkoły i nauczyciele w ramach swoich przedmiotów, jak również wychowawcy klas na godzinach z wychowawcą. Druga grupa uczniów to grupa podwyższonego ryzyka, w której profilaktykę prowadzić będą indywidualnie i grupowo: pedagog szkolny wychowawcy klas lub dyrekcja w momencie wystąpienia ryzyka i wychowawcy w ramach zajęć prowadzonych na godzinach z wychowawcą. Trzecia grupa uczniów to grupa najwyższego ryzyka, którą zajmować się będą specjaliści w swoich dziedzinach (terapeuci ds. uzależnień, PPP, policja, kuratorzy itp.). 10

11 ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIDZIALNI TERMINY Ograniczanie wpływu negatywnych wzorców i ukazywanie wpływu pozytywnych. Ukazywanie alternatywnych metod, sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych - spotkania z osobami znaczącymi (autorytetami) - program Znajdź właściwe rozwiązanie - lekcje z wychowawcą - ćwiczenia, - scenki dramowe - warsztaty z oferty PPP -wychowawcy wszystkich klas -pedagog i psycholog szkolny (pomoc w zapraszaniu osób - autorytetów) -nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, WOS -wychowawca klasy -pedagog szkolny cały okres trwania programu cały okres trwania programu ustalone z PPP - spotkania z pedagogiem -pedagog szkolny Integracja grupy rówieśniczej - ćwiczenia integrujące na lekcjach z wychowawcą - wycieczki, biwaki, itp. -wychowawcy klas pierwszych -pozostali wychowawcy i nauczyciele w ramach potrzeb (w przypadku nasilania się zachowań agresywnych) - realizacja programu adaptacji uczniów: Otwórzmy drzwi do gimnazjum -dyrekcja -pedagog -zespół ds. promocji szkoły I. Cała społeczność szkolna. 1. Podniesienie motywacji uczniów do nauki. ZADANIA OGÓLNE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIDZIALNI TERMINY Motywowanie uczniów do aktywności Kształtowanie umiejętności systematycznej pracy Kształtowanie, rozwijanie postawy asertywnej, integracja zespołu klasowego, minimalizowanie negatywnych przejawów zachowań Wypracowanie metody współpracy z rodzicami - stosowanie metod aktywnych -wszyscy nauczyciele na lekcjach; -liderzy zespołów - konkursy wewnątrzszkolne przedmiotowych np. tematyczne - systematyczne ocenianie; - zajęcia wychowawcze, np. Jak się efektywnie uczyć? Jak planować swoją naukę? - lekcje z wychowawcą poświęcone kształtowaniu postawy asertywnej; - zajęcia integracyjne - warsztaty PPP - zebrania z rodzicami - współpraca z Radą Rodziców -udział nauczycieli w szkoleniach -dyrektor -wychowawcy -nauczyciele -wychowawcy -wychowawcy -pedagog -psycholog -wychowawcy -dyrektor -nauczyciele na bieżąco na bieżąco na bieżąco wg planu PPP Na bieżąco 11

12 Docenianie nawet najmniejszych osiągnięć ucznia, stwarzanie warunków do rozwoju obszarów objętych zainteresowaniami Diagnozowanie środowisk, wspieranie rozwoju dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów; -prowadzenie kół zainteresowań; -imprezy i apele szkolne, samorządowe, - organizacja np.: "Dnia Talentów, Sztafeta Europejska, Festiwal piosenki obcojęzycznej " (prezentacja własnych zainteresowań i osiągnięć uczniów) - współpraca z PPP, MOPS, i in. instytucjami. - odwiedziny w domu rodzinnym wychowanków -wszyscy nauczyciele -opiekunowie Samorządu Uczniowskiego -dyrektor -wychowawcy -pedagog na bieżąco na bieżąco 2. Przeciwdziałanie agresji ZADANIA OGÓLNE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIDZIALNI TERMINY Wyposażenie uczniów w - praca kół zainteresowań -dyrektor, wychowawcy wiadomości niezbędne do i nauczyciele pożytecznej organizacji czasu wolnego - współpraca z organizacjami pozaszkolnymi(caritas, Dziewczynka z zapałkami -pedagog -nauczyciele cały okres trwania programu - zespoły wokalne i taneczne - gazetka szkolna Puenta - Dyskusyjny Klub Filmowy - teatr szkolny Maska -teatr Studnia Jakuba - L. Szulc - G.Warakomska - P. Osiecki - A. Janulewicz - E.Paszkowska 12

13 3. Rozwijanie kultury osobistej uczniów. ZADANIA OGÓLNE SPOSOBY REALZACJI ODPOWIDZIALNI TERMINY Promowanie pozytywnych wzorców - konkurs czytelniczy Kto szuka nie błądzi, cały rok (literatura, film, historia) - wystawa prac uczniów Konkurs- Gentleman roku - wybór spośród uczniów -nauczyciele, opiekunowie kół, biblioteka szkolna, nauczyciel plastyki -pedagog szkoły Konsekwentna postawa oraz wyrażanie dezaprobaty w stosunku do złych zachowań uczniów - ustalenie jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych zasady zachowania Podnoszenie świadomości - informowanie rodziców o pedagogicznej rodziców konieczności i oraz angażowanie ich w życie szkoły sposobach oddziaływań wychowawczych - udział rodziców w imprezach szkolnych - spotkania z rodzicami Organizacja zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką Promowanie filmów edukacyjnych oraz uczenie krytycznego stosunku do mediów Stwarzać uczniom możliwości do wzbogacania swojego słownictwa, rozwijanie sprawności językowej - działalność kół zainteresowań, - organizacja wycieczek, wyjść do kina, wyjazdów do teatru i muzeum, - wykorzystywanie filmów popularno - naukowych na lekcjach, - cykl lekcji wychowawczych na temat media i ich rola, - Dyskusyjny Klub Filmowy - zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej, - organizacja konkursów: ortograficznych, czytelniczych, recytatorskich, literackich, -wszyscy nauczyciele -dyrektor, wychowawcy -opiekunowie kół -wychowawcy klas -wychowawcy -nauczyciele WOS - P. Osiecki -bibliotekarz -nauczyciele j. polskiego we współpracy z bibliotekarzem cały rok cały rok cały rok cały rok 13

14 3. Przeciwdziałanie zażywaniu przez uczniów środków uzależniających (tytoniu, alkoholu i substancji psychoaktywnych). ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY Informować uczniów o szkodliwości stosowania używek - organizacja konkursu Zgubne używki -podczas godzin z wychowawcą -pedagog szkolny -J. Raczyło -wychowawcy klas I semestr ujęte w planach pracy wychowawcy klasowego - konkursy o tematyce zdrowotnej Wiedzy o AIDS -pedagog szkolny - J. Raczyło I semestr - moduł WOS: wychowanie do życia w rodzinie - program profilaktyczny Znajdź właściwe rozwiązanie - Program Profilaktyczno- Edukacyjny w zakresie eksperymentowania i nadużywania substancji psychoaktywnych -B. Lichacz - B. Klaus - nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, wychowawcy klas -pedagog -dyrekcja -Poradnia Leczenia Uzależnień Wzmacniać wśród uczniów ich pozytywne cechy, wspierać uczniów w ich pozytywnej samoocenie Uczyć uczniów jak sobie radzić ze stresem, odreagowywać napięcia Organizować czas wolny uczniom, wskazywać alternatywne formy spędzania czasu wolnego - przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych "Moje mocne strony" - stosowanie systemu nagród i pochwał w klasie i na forum szkoły - docenianie uczniów, konkurs absolwent roku, najlepsi uczniowie w nauce - realizacja scenariuszy lekcji wychowawczych - organizowanie kół zainteresowań w szkole - organizacja wyjść do kina, teatru i muzeum -wychowawcy -wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów -dyrekcja -wychowawcy klas, - pedagog -dyrektor -wychowawcy - organizacja wycieczek i biwaków -wychowawcy - organizacja imprez typu Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, dyskoteki szkolne i klasowe, spotkania wigilijne, Mikołajki -wychowawcy, Samorząd Szkolny -rodzice 14

15 Uczyć uczniów postaw asertywnych, jak nie ulegać presji grupy - godziny z wychowawcą na temat asertywności -wychowawcy klas Diagnozowanie sytuacji rodzinnej ucznia - podczas zajęć z wychowania do życia w rodzinie - zdiagnozowanie przez wychowawcę środowiska rodzinnego ucznia Komendą Miejską Policji -B. Lichacz - B. Klaus -każdy wychowawca wg planu pracy nauczyciela - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach -wychowawcy, pedagog, Przeciwdziałanie patologiom rodzinnym - wizyty w domu wychowanka (sytuacje wymagające interwencji lub pomocy), udzielanie wsparcia w sytuacji kryzysowej - prelekcje, edukacja rodziców na zebraniach -wychowawcy, pedagog, -wychowawcy klas -pedagog szkolny we współpracy z PPP i KMP Wprowadzić i realizować jasny system oddziaływań wychowawczych - nagradzanie pozytywnych zachowań uczniów - konsekwentne stosowanie środków wychowawczych -spójność oddziaływań wychowawczych -wszyscy nauczyciele -wychowawcy klas -wszyscy nauczyciele 15

16 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Zapoznanie się z motywami sięgania młodzieży po środki uzależniające. Działania skierowane do rodziców. TERMIN REALIZACJI ODPOWIDZIALNI FORMY REALIZACJI - warsztaty dla rodziców. pedagog szkolny we współpracy z PPP, Miejską Komendą Policji. 2. Zdobycie wiedzy o uzależnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu. 3. Poznanie symptomów zażywania przez dziecko środków psychoaktywnych. - indywidualne spotkania z pedagogiem i wychowawcą. - działania w ramach podnoszenia świadomości pedagogicznej psychologicznej rodziców. i -pedagog szkolny i wychowawca. pedagog szkolny i wychowawca. 4. Poznanie miejsc i możliwości pomocy dla osób uzależnionych. - pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień. -pedagog szkolny i wychowawcy klas. 5. Współpraca z rodzicami w procesie wychowania. - pomoc rodziców przy organizowaniu imprez szkolnych i klasowych dofinansowanie przez Radę Rodziców dzieci z rodzin ubogich. -wychowawcy -dyrekcja szkoły, pedagog szkolny. cały rok - współpraca z Radą Rodziców. - informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole (zebrania z rodzicami, pisemna informacja) -wychowawcy, pedagog szkolny, dyrekcja -dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy 16

17 Działania skierowane do nauczycieli ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI FORMY REALIZACJI ODPOWIDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Rozpoznawanie wczesnych objawów uzależnienia. - warsztaty dla nauczycieli. 2. Poznanie sposobów interwencji w sytuacjach spożywania alkoholu czy zażywania narkotyków. - pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień. - propagowanie kursów i szkoleń. - zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. -pedagog szkolny we współpracy z PPP, Poradnią Leczenia Uzależnień -nauczyciele -dyrektor -dyrekcja szkoły. -Zespół do spraw tworzenia procedur wrzesień - szkolenie z zakresu procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją -pedagog szkolny we współpracy z MKP 3. Poznanie zasad dobrej komunikacji i asertywnego zachowania. - warsztaty dla nauczycieli, szkolenia. -dyrektor, 17

18 EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Cel główny ewaluacji: Podniesienie efektywności pracy profilaktycznej szkoły. Cele szczegółowe ewaluacji: Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu profilaktycznego. Poznanie ewentualnych trudności i niedociągnięć, które pojawią się w trakcie realizacji programu. Dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu. Obiekt ewaluacji: Funkcjonowanie programu profilaktycznego w środowisku szkolnym Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach. Kryteria ewaluacji: Zgodność efektów programu z założonymi celami. Adekwatność celów programu do potrzeb i oczekiwań adresatów programu i środowiska lokalnego. Zgodność z obowiązującymi przepisami. Akceptacja i realizacja założeń programu. Pytania kluczowe Jaki jest stopień znajomości szkolnego programu profilaktyki wśród uczniów, nauczycieli i rodziców? Czy cele i zadania szkolnego programu profilaktyki są realizowane przez uczniów, nauczycieli, rodziców? W jaki sposób przebiega realizacja celów i zadań szkolnego programu profilaktyki? W jaki sposób szkolny program profilaktyki wpływa na rozwój ucznia, jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 18

19 Metody zdobywania informacji: Analiza dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, zeszytów uwag). Badania kwestionariuszowe ankieta i jej analiza. Wywiad z wybranymi osobami. Obserwacja. Próba: Wybrani losowo nauczyciele, rodzice, uczniowie. Monitorowanie Dokonywane będzie przez zespół ds. szkolnego programu profilaktyki pod koniec trzyletniego cyklu kształcenia, z wykorzystaniem wybranych metod zdobywania informacji. Czas ewaluacji: Ewaluacja programu profilaktycznego będzie dokonywana co 3 lata. 19

20 Instytucje wspierające szkołę w działaniach profilaktycznych: 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, ul. Nowomiejska 10, tel Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Kościuszki 45, tel SPZOZ Poradnia Odwykowa, ul. Szpitalna 62, tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Młynarskiego 8, tel , Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Kościuszki 72A, tel Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, ul. Szpitalna 62, tel Stowarzyszenie Trzeźwościowe: Suwalskie Stowarzyszenie Wybór, ul. Szpitalna 77, Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Filar, Ul. Kościuszki 71A, tel Świetlice środowiskowe: im. Dzieciątka Jezus przy Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Artyleryjska 7, tel , przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kościuszki 72A, tel , przy Oratorium św. J. Bosko, ul. Wyszyńskiego3, tel , przy Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań, ul. Waryńskiego 39, tel , przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Dom", ul. Daszyńskiego 25, przy Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Świerkowa Sąd i Prokuratura: Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Kościuszki 69, tel , Sąd Rejonowy Wydział Karny, ul. Waryńskiego 45, tel , Prokuratura Rejonowa, ul. Pułaskiego 26, tel , 10. Komenda Miejska Policji, ul. Pułaskiego 26, tel. 997, , 11. Placówki opiekuńczo wychowawcze: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, tel , Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, tel

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Chruślinie na rok szk. 2015/2016 Zatwierdzono do realizacji dnia 15 września 2015 r. Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada Rodziców 1. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Rok szkolny 2012/ 2013 Spis treści 1. Podstawy prawne programu str. 3 2. Charakterystyka i cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2002/2003 z dnia 27.11.2002r. Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2006/2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo