UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 1, ust.2 i art 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje: 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2012 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Ślusarczyk

2 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY I MIASTA NISKO NA 2012 ROK.

3 WPROWADZENIE Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2012 określa zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i rozwiązywaniem problemów uzaleŝnień w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę zjawiska występującego na terenie gminy Nisko. Podstawowym celem Programu jest profilaktyka uzaleŝnień, czyli zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów, stosowanie skutecznych metod ich zwalczania, ograniczenie liczby nowych przypadków uzaleŝnień oraz terapia. Ujęte do realizacji w Programie zadania wyznaczają ramy profilaktyki, promują zdrowy styl Ŝycia bez alkoholu. Określają działania w zakresie terapii osób uzaleŝnionych i ich rodzin. Popularyzują prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieŝy, wspierają szkolne programy profilaktyczne. Program na rok 2012 jest w duŝej mierze kontynuacją sprawdzonych i społecznie uzasadnionych zadań, realizowanych w latach ubiegłych. I. INFORMACJA O PUNKTACH SPRZEDAśY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO 1. Uchwała Rady Miejskiej w Nisku nr XVI/167/08 z dnia 28 lutego 2008 roku wskazuje liczbę punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaŝy na terenie Gminy i Miasta Nisko. Od 2008r. liczba ta nie zwiększa się i wynosi: 1) 80 punktów - poza miejscem sprzedaŝy; 2) 40 punktów - w miejscu sprzedaŝy. 2. Obecnie na terenie Gminy i Miasta Nisko sprzedaŝ napojów alkoholowych, wg stanu na r. przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy prowadzi 64 placówki handlowe /sklepy/, w tym: 1) piwa i napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu /nie limitowanych / - 64 placówki; 2) napojów alkoholowych powyŝej 4,5 % /limitowanych/ - 60 placówek. 3. Natomiast sprzedaŝ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŝycia w miejscu sprzedaŝy prowadzi 20 punktów gastronomicznych, w tym: 1) piwa i napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu /nie limitowanych/ - 20 lokali; 2) napojów alkoholowych powyŝej 4,5 % /limitowanych/ - 19 lokali Jak wynika z powyŝszego na terenie gminy i miasta znajduje się 84 punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych, prowadzonych przez 64 przedsiębiorców.

4 II. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO Opis zjawiska alkoholizmu na terenie Gminy i Miasta Nisko oparto na informacjach pisemnych z następujących instytucji: Komendy Powiatowej Policji, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Leczenia UzaleŜnień. Z informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji wynika, Ŝe w roku 2011 zatrzymano: - nietrzeźwych kierujących pojazdami 123 osoby (na podstawie art 178a 1 kk w brzmieniu: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ). - nietrzeźwych kierujących rowerami 217 osób (na podstawie art 178a 2 kk w brzmieniu: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niŝ określony w 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku ). - kierujących samochodami po uŝyciu alkoholu 32 osoby (na podstawie art 87 1 kk w brzmieniu: Kto znajdując się w stanie po uŝyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niŝszej niŝ 50 złotych ). - kierujących rowerami po uŝyciu alkoholu 8 osób (na podstawie art 87 2 kk w brzmieniu: Kto znajdując się w stanie po uŝyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w sferze zamieszkania lub w sferze ruchu inny pojazd niŝ określony w 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny ). - nieletnich po spoŝyciu alkoholu 13 osób (przekazane rodzicom). - nietrzeźwych 174 osób, których osadzono w policyjnej izbie wytrzeźwień. W 2011 roku funkcjonariusze KPP w Nisku nałoŝyli 314 mandatów karnych na osoby spoŝywające alkohol w miejscach zabronionych w myśl art 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za powyŝsze wykroczenie zostało sporządzonych 20 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nisku. Funkcjonariusze policji w czasie roku szkolnego 2010/2011 wielokrotnie uczestniczyli w prelekcjach z młodzieŝą na temat: skutków zdrowotnych, społecznych oraz prawnych spoŝywania alkoholu przez osoby nieletnie. Uczniowie byli informowani o toku postępowania w przypadku ujawnienia osoby nieletniej będącej pod wpływem alkoholu. Na podstawie danych uzyskanych od pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku z pomocy OPS-u skorzystało 68 rodzin z problemem alkoholowym, w tym 162 osoby skierowano na leczenie. Osoby uzaleŝnione i członkowie ich rodzin z terenu Gminy i Miasta Nisko mogą korzystać z usług Poradni Leczenia UzaleŜnień w Nisku. W tej placówce zatrudnionych jest 2 specjalistów psychoterapii uzaleŝnień. Pacjenci mogą równieŝ w ramach działalności poradni korzystać z usług psychologa i lekarza psychiatry. Działalność poradni obejmuje między innymi: diagnozę psychologiczną i lekarską, diagnozę problemową, psychoedukację, porady i wsparcie dla członków rodzin w których występują problemy uzaleŝnień. Program terapii uzaleŝnienia od alkoholu realizowany jest zgodnie z obowiązującymi standardami pracy z osobami uzaleŝnionymi i członkami ich rodzin. Terapeuci zatrudnieni w poradni systematycznie podnoszą swoje

5 kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dotyczących problemów uzaleŝnienia. Poradnia ściśle współpracuje między innymi z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudniku, Punktem Informacyjno Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nisku oraz GKPiRPA w Nisku. Przy Poradni Leczenia UzaleŜnień w Nisku aktywnie działają grupy samopomocowe : AA ( dla osób uzaleŝnionych od alkoholu) i Al- anon ( dla członków rodzin osób uzaleŝnionych). Na podstawie danych liczbowych uzyskanych z Poradni Leczenia UzaleŜnień w Nisku moŝemy zaobserwować wzrost zainteresowania terapią przez osoby uzaleŝnione. Rok Liczba zarejestrowanych osób uzaleŝnionych Liczba zarejestrowanych osób współuzaleŝnionych Ogółem udzielonych przez terapeutów porad Diagnoza lokalna problemu uzaleŝnienia od alkoholu została dokonana równieŝ w oparciu o badanie ankietowe pn. UŜywanie papierosów, alkoholu oraz środkow odurzających przez młodzieŝ szkolną przeprowadzone przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA we współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz MłodzieŜową Radę Miasta. Badaniem pn. UŜywanie papierosów, alkoholu oraz środków odurzających przez młodzieŝ szkolną, przeprowadzonym w październiku 2011r., zostało objętych 6 szkół ponadpodstawowych (4 gimnazja i 2 szkoły ponadgimnazjalne) z terenu Gminy i Miasta Nisko. MłodzieŜ objęta badaniem to uczniowie pierwszych klas szkoły gimnazjalnej oraz uczniowie pierwszych klas szkoły ponadgimnazjalnej, w tym: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum. Jednostką badaną była klasa szkolna. W szkołach, w których występowało więcej niŝ 2 klasy w danym poziomie dokonywano losowania klasy. W efekcie badaniem objęto 418 uczniów, w tym 171 dziewcząt i 247 chłopców. Badanie miało na celu pomiar natęŝenia zjawiska uŝywania przez młodzieŝ szkolną alkoholu oraz substancji odurzajacych. Z badania ankietowego wynika, Ŝe: - do najczęściej stosowanych substancji psychoaktywnych przez uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naleŝy alkohol. Okazję do picia napojów alkoholowych w ciągu całego Ŝycia miało 42% gimnazjalistów i 79% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najczęstszym alkoholem po jaki sięgali uczniowie zarówno gimnazjum jak i szkoły ponadgimnazjalnej było piwo. - w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem 11% uczniów pierwszej klasy gimnazjum i 46% uczniów pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej sięgnęło po alkohol aŝ 5-6 razy. Wśród tej grupy nie piło alkoholu analogicznie 17% i 9%. Biorąc pod uwagę powyŝsze dane, kontynuacja działań profilaktycznych skoncentrowanych, w głównej mierze, na działalności informacyjnej, wychowawczej i zapobiegawczej jest uzasadnione i celowe.

6 III. CELE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY I MIASTA NISKO NA 2012 ROK. 1. Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i zagroŝeń społecznych w Gminie i Mieście Nisko; 2. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzaleŝnionych; 3. Ograniczenie spoŝycia alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych. IV. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU DO REALIZACJI W 2012 ROKU. 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu: 1). Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych, współuzaleŝnionych, dzieci z rodzin patologicznych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie Poradnia Leczenia UzaleŜnień, Klub AA, Grupy Al-Anon oraz innych grup samopomocowych, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna i inne; 2). Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 3). Kierowanie wniosków do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe wobec osób, które dobrowolnie nie chcą podjąć leczenia na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych; 4). Finansowanie badań przez biegłych sądowych ds. uzaleŝnień; 5). Prowadzenie doradztwa i organizowanie interwencji na rzecz ofiar przemocy w ramach działania Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego ; 6). Finansowanie szkoleń dla osob zajmujących się profilaktyką uzaleŝnień; 7). Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowo-profilaktycznych. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 1). Dofinansowanie wybranych usług i programów realizowanych przez placówki profilaktyczno - terapeutyczne, pomocy społecznej, stowarzyszenia działające na rzecz osób uzaleŝnionych, członków ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą domową; 2). Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia osób uzaleŝnionych od alkoholu przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 3) Pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin, w których występują problemy uzaleŝnień i przemoc domowa prowadzenie dyŝurów oraz konsultacji specjalistycznych (psycholog, pedagog, prawnik). 4). Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczych i kompensacyjnych w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin

7 patologicznych) w świetlicach środowiskowych, klubach poprzez dofinansowanie programów profilaktycznych prowadzonych przez te placówki; 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŝy, w tym prowadzenie zajęć zagospodarowujących czas wolny ucznia, a takŝe działań na rzecz doŝywiania dzieci i młodzieŝy uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczowychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych. 1). Dofinansowanie lokalnych programów w zakresie prowadzenia zajęć sportoworekreacyjnych, pozalekcyjnych rozwijających zdolności manualne i umiejętności twórcze; 2). Wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy realizowanych przez szkoły prowadzone przez gminę Nisko; 3). Prowadzenie kampanii profilaktycznej słuŝącej zapobieganiu problemom alkoholowym; 4). Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy promujących zdrowy styl Ŝycia, integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny; 5). Organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia, przeciwdziałania uzaleŝnieniom i przeciwdziałania przemocy; 6). Ogranizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŝy połączonego z warsztatami z zakresu profilaktyki uzaleŝnień; 7). Aktywny współudział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 8). Projektowanie, rozwój oraz poprawa funkcjonowania bazy sportowo - rekreacyjnej np. park miejski, boiska, stadiony, miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku; 9). Organizowanie i dofinansowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych, promujących zdrowy styl Ŝycia bez uŝywek, integrujących lokalne społeczności (koncerty, widowiska artystyczne, sportowe, konkursy, publikacje, imprezy profilaktyczne); 10). Wspieranie działalności edukacyjnej poprzez rozprowadzanie ulotek, broszur czy prenumeratę czasopism specjalistycznych; 11). Prowadzenie działań na rzecz doŝywiania dzieci i młodzieŝy uczestniczących w pozalekcyjnych formach spędzania czasu wolnego; 12). Dofinansowanie rozbudowy systemu monitoringu w szkołach i obiektach uŝyteczności publicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa; 13). Diagnozowanie i stałe monitorowanie problemów uzaleŝnień oraz badanie efektywności działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 14). Podejmowanie działań mających na celu umoŝliwienie mieszkańcom miasta Niska nieodpłatnego dostępu do internetu jako źródła informacji;

8 4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, słuŝących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 1). Dofinansowanie instytucji, placówek oświatowych i jednostek gminnych realizujących poszczególne elementy Programu; 2). Powierzanie lub wspieranie realizacji zadań organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność poŝytku publicznego; 3). Integrowanie środowisk abstynenckich osób uzaleŝnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej, propagowanie postaw trzeźwościowych. 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŝyciela społecznego 1). Kontrola zasad sprzedaŝy napojów alkoholowych przez Policję i członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach prowadzących sprzedaŝ napojów alkoholowych; 2). Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych; 3). Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych rozpowszechnianie ulotek i materiałów edukacyjnych. 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Klubu Integracji Społecznej. 1). Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zapobiegania skutkom wykluczenia społecznego osób i grup zagroŝonych patologią społeczną. 2). Wspieranie działań Klubu Integracji Społecznej w kierunku przywrócenia osób uzaleŝnionych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku. V. FUNKCJONOWANIE GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZASADY WYNAGRADZANIA. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko powołał Zarządzeniem Nr 139/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wchodzą osoby posiadające wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat profilaktyki uzaleŝnień. Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) reprezentują one środowiska działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Za udział w posiedzeniu Komisji członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów, wypłacane zgodnie z listą obecności na posiedzeniach Komisji. Za nieobecność na posiedzeniach Komisji wynagrodzenie nie przysługuje.

9 VI. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 1. Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleŝnionej od alkoholu leczenia odwykowego oraz decyzji o skierowaniu sprawy do sądu; 2. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu; 3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych pod kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaŝy z uchwałami Rady Miejskiej; 4. Opiniowanie i nadzorowanie działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 5. Inicjowanie w środowisku lokalnym działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie; 6. Dofinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Komisji; 7. Podejmowanie procedur interwencyjnych w sprawach przemocy domowej oraz wobec dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy i przemoc domowa; 8. Popularyzowanie nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 9. Podejmowanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nisku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową w sprawach dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. VII. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU. Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koordynuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku oraz Specjalista ds społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi UGiM Nisko. Zadania programu realizowane są poprzez: 1. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Referatu Organizacji i Kadr oraz innych referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych ; 2. zlecanie zadań jednostkom gminnym, placówkom oświatowym oraz innym podmiotom działającym na rzecz profilaktyki uzaleŝnień; 3. zlecanie zadań w ramach otwartych konkursów ofert. Koordynatorzy Programu współpracują z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z innymi podmiotami, których działalność warunkuje efektywność podejmowanych zadań. Wśród nich są: Świetlice Środowiskowo-Profilaktyczne NiŜańskie Centrum Kultury

10 Placówki Oświatowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku Poradnia Leczenia UzaleŜnień Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Komenda Powiatowa Policji Parafie działające na terenie Gminy i Miasta Nisko MłodzieŜowa Rada Miasta Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko Wolontariusze Specjaliści zewnętrzni Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sąd Rejonowy w Nisku Prokuratura Rejonowa w Nisku Lokalne media VIII. FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMU I SPRAWOZDAWCZOŚĆ. Źródłem finansiowania zadań zawartych w programie są środki pochodzące z koncesji na sprzedaŝ napojów alkoholowych. Opłaty te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazany na realizację zadań określonych w w/w programie i zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie moŝe być przeznaczony na inne cele. W roku 2012 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę zł. PowyŜsze środki gromadzone są w budŝecie Gminy w dziale ochrona zdrowia, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przedstawiany Komisjom Rady Miejskiej w Nisku do zaopiniowania: 1. Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych; 2. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji programu przedstawia Radzie Miejskiej w Nisku do 31 marca roku następnego Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia przez Radę Miejską w Nisku stosownej uchwały. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko sprawuje na bieŝąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów.

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. Na podstawie art.4 1 ust 1 i 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr XL/ 239/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r. Projekt z dnia 16 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Wprowadzenie Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo