Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich dotkniętych patologiami społecznymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich dotkniętych patologiami społecznymi"

Transkrypt

1 Probl Skoczylas Hig Epidemiol P i wsp. Ocena 2009, stopnia 90(2): zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich dotkniętych patologiami społecznymi The assessment of alcoholism threat among children and teenagers from the metropolitan environment affected by social pathologies Paweł Skoczylas 1/, Michał R. Żebrowski 2/ 1/ Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 2/ Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wprowadzenie. Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież prowadzi do uzależnienia w czasie kilkakrotnie krótszym niż u osób dorosłych. Im wcześniej dochodzi do pierwszego kontaktu z alkoholem oraz im większe ilości alkoholu są spożywane przed osiągnięciem pełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej, tym większe szkody są powodowane w organizmie. Cele pracy. 1. Ocena skali narażenia dzieci i młodzieży na kontakt z alkoholem, 2. Próba identyfikacji i pomiaru czynników wpływających na rozmiary tego zjawiska. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w latach Ogółem wzięło w nich udział 348 osób: 184 chłopców (53%) i 164 dziewczęta (47%) w wieku 7-16 lat. Wszyscy uczestnicy byli uczniami szkół podstawowych lub gimnazjów. Wyniki. W prezentowanym badaniu, kontakt z alkoholem miało 62,7% uczniów szkół podstawowych i 96,2% uczniów gimnazjów. Rozpowszechnienie picia alkoholu przez dzieci i młodzież nie było uzależnione od płci respondentów. Najczęściej kupowanym alkoholem, zarówno w grupie uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów było piwo, następnie wino i alkohole wysokoprocentowe. Wnioski. 1. Alkohol jest najczęściej stosowaną przez dzieci i młodzież substancją psychoaktywną. 2. Najczęściej spożywanym przez respondentów alkoholem jest piwo, następnie alkohole wysokoprocentowe i wino. 3. Większość prób zakupu alkoholu przez dzieci i młodzież kończy się sukcesem. Słowa kluczowe: alkohol, alkoholizm wśród dzieci i młodzieży Introduction. Alcohol consumption by children and teenagers leads to an addiction several times faster than in the case of adults. The earlier the young people have the first contact with alcohol and the more alcohol they will have consumed before achieving full physical and mental maturity, the more serious the body damage. Aims. 1. The assessment of the threat of children s and teenagers contact with alcohol. 2. An attempt to identify and measure the factors affecting the severity of the problem. Materials and methods. The research was carried out between It comprised a total number of 348 respondents: 184 boys (53%) and 164 girls (47%) aged 7-16 years. All of the respondents were pupils of primary or secondary schools. Results. In the presented research 62.7% of primary school pupils and 96.2% of secondary school pupils had contact with alcohol. The popularity of alcohol drinking in children and teenagers did not depend on the respondents gender. Beer, followed by wine and high-proof alcohol, was the type of alcohol most frequently purchased by both primary and secondary school pupils. Conclusions. 1. Alcohol is the most popular psychoactive substance used by children and teenagers. 2. Beer, followed by high-proof alcohol and wine, is the most popular alcohol consumed by the respondents. 3. Most of the attempts of children and teenagers to purchase alcohol have been successful. Key words: alcohol, alcoholism among children and teenagers Probl Hig Epidemiol 2009, 90(2): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence dr n. med. Paweł Skoczylas Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, ul. Piotrkowska Łódź, tel.: (42) , fax: (42) Wstęp Spożywanie alkoholu przez polską młodzież stało się statystyczną normą [1,2,3]. Informacje te z oczywistych względów napawają ogromnym niepokojem. Poziom spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież nie jest równomierny na terenie całego kraju jest on większy w dużych miastach, mniejszy w małych miejscowościach. Na zróżnicowanie związane ze stopniem urbanizacji nakładają się ponadto różnice regionalne [4]. Dla wielu osób pierwszy kontakt z alkoholem miał już miejsce w bardzo młodym wieku [5, 6, 7, 8, 9]. Wynika to często z braku elementarnej kontroli ze strony rodziców [10]. Problem ten jest w chwili obecnej niezwykle aktualny. Dzieci, które nie znaj

2 272 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(2): dują w rodzinach zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jak: poczucia bezpieczeństwa, afiliacji, więzi z bliskimi często sięgają po alkohol [11, 12]. Panująca w rodzinie patologia pogłębia dodatkowo problem [13]. Dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, narażone są często na bodźce, przekraczające możliwości ich mechanizmów przystosowawczych [14, 15], w wyniku czego może utrwalić się u nich poczucie beznadziejności, bezradności, niska samoocena, etc. [16, 17, 18]. Na świecie funkcjonuje kilkadziesiąt definicji alkoholizmu, np.:...całokształt zaburzeń czynności psychicznych i fizycznych, wywołany nawykowym spożywaniem alkoholu...,...nadmierne, częste, w znacznych ilościach i od dłuższego czasu spożywanie napojów alkoholowych, prowadzące do uszkodzenia stanu zdrowia danej jednostki, obniżenia jej zdolności do pracy, obowiązkowości i degradacji w społeczeństwie.... Według Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego: Alkoholizm jest chroniczną, postępującą chorobą, która charakteryzuje się tolerancją, uzależnieniem oraz zmianami patologicznymi w narządach wewnętrznych. Alkohol jest szkodliwy nie tylko dla osoby go spożywającej, ale także dla jej potomstwa, już od chwili poczęcia [5,19]. Fetal Alcohol Syndrome (alkoholowy zespół płodowy, FAS) jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym [20]. Spożywanie alkoholu w coraz młodszym wieku oraz spożywanie dużych ilości wysokoprocentowych napojów alkoholowych jednorazowo, prowadzi u dzieci i młodzieży do uzależnienia alkoholowego w czasie 3 4-krotnie krótszym niż u dorosłych [21, 22]. Im wcześniej dochodzi do pierwszych kontaktów z alkoholem oraz im większe ilości alkoholu są spożywane przed osiągnięciem pełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej, tym większe szkody powodowane są w organizmie i tym szybciej dochodzi do uzależnienia od alkoholu [11]. Alkoholizujące się dziecko sprawia wrażenie ociężałego umysłowo, występuje u niego obniżenie aktywności psychicznej, sprawności intelektualnej, upośledzenie zdolności koncentracji, zaburzenia pamięci, wzmożona drażliwość i nadpobudliwość. Objawy te są spowodowane bezpośrednim działaniem etanolu na komórki OUN, który hamuje w nich syntezę białek i RNA. Niezwykle groźne są także psychospołeczne konsekwencje alkoholizowania się dzieci i młodzieży [23]. Alkohol pustoszy ich psychikę, hamuje rozwój uczuciowości wyższej, niezbędnej w procesie socjalizacji człowieka, wyzwala agresję, przemoc, etc. U osób tych stwierdza się większe nasilenie złości, skorelowanej z depresją [24]. Uniemożliwia to często utrzymywanie normalnych kontaktów z rówieśnikami. Zanikają dotychczasowe zainteresowania. Pojawia się obojętność wobec siebie i najbliższych. Ponieważ system wartościowania został ukształtowany nieprawidłowo lub nie został wykształcony w ogóle nie istnieją żadne szanse jego rekonstrukcji [11, 25, 26]. Założenia i cele pracy W roku 2000 Biuro Regionalne dla Europy (HBSC) Światowej Organizacji Zdrowia opracowało raport z badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej [1]. Opisano w nim między innymi zachowania zdrowotne nastolatków w Polsce w latach 90-tych XX w., a więc w okresie transformacji ustrojowej, podczas której dokonywały się gwałtowne przemiany społeczne i ekonomiczne. W kolejnych latach przeprowadzano w Polsce szereg badań o charakterze lokalnym i regionalnym, na temat używania różnych substancji psychoaktywnych zwłaszcza alkoholu wśród młodzieży szkolnej. Zrealizowano również kilka badań na dużych próbach ogólnopolskich. Badania te, z nielicznymi wyjątkami, prowadzone były przy użyciu różnych narzędzi badawczych, na różnie zdefiniowanych populacjach, przy odmiennych sposobach doboru próby [1]. Nie pozwalają one zatem na śledzenie trendów w rozwoju zjawiska, czy jego terytorialnego zróżnicowania. Trudne jest również znalezienie odniesień międzynarodowych. Z tego względu powstała idea współpracy wśród badaczy tej problematyki skupionych wokół Rady Europy (Cooperation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs Pompidou Group) [1]. Sprowadza się ona do uzgodnienia standardowych, metodologicznych warunków badań w różnych krajach, tak aby ich wyniki uczynić maksymalnie porównywalnymi. Badania inicjowane przez tę grupę prowadzone są co cztery lata, według tych samych technik, co umożliwia porównywalność wyników nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Prezentowane obecnie badanie przeprowadzone zostało na grupie dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych patologiami społecznymi i oparte jest na zasadach zaproponowanych przez ekspertów Rady Europy. Jego wyniki mogą być zatem porównywalne z wynikami podobnych badań zagranicznych. Materiały i metody Wszystkie dane i informacje niezbędne dla zrealizowania założonych celów badawczych, uzyskane zostały w drodze badań kwestionariuszowych, których respondentami były dzieci i młodzież. Badania zostały przeprowadzone w latach Ogółem wzięło w nich udział 348 osób, 184 chłopców (53%) i 164 dziewczęta (47%) w wieku 7-16 lat. Wszyscy uczestnicy byli uczniami szkół podstawowych lub gimnazjów. Do badań użyte zostały kwestionariusze i kwestionariusze ankiet dostosowane do wieku ankietowanych oraz

3 Skoczylas P i wsp. Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich rodzaju szkoły. Informacje od dzieci młodszych, ze szkół podstawowych, zbierane były za pomocą kwestionariuszy przez ankieterów, natomiast od dzieci starszych i uczniów gimnazjów za pomocą kwestionariuszy ankiet do samodzielnego wypełnienia. Wszystkie kwestionariusze wypełniane były anonimowo. Wyniki Alkohol jest najczęściej stosowaną przez dzieci i młodzież substancją psychoaktywną. W prezentowanym badaniu, kontakt z alkoholem miało 62,7% uczniów szkół podstawowych i 96,2% uczniów gimnazjów. Za wskaźnik konsumpcji alkoholu przyjęto zgodnie z cytowanym piśmiennictwem, spożywanie alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem. W tym czasie napoje alkoholowe spożywało 53,4% uczniów szkół podstawowych i 92,1% uczniów gimnazjów. Za wskaźnik względnie częstego używania alkoholu przyjęto zgodnie z cytowanym piśmiennictwem, spożywanie alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. W prezentowanym badaniu, w ciągu ostatnich 30 dni, napoje alkoholowe spożywało 38,7% uczniów szkół podstawowych i 92,6% uczniów gimnazjów. Rozpowszechnienie picia alkoholu przez dzieci i młodzież nie było uzależnione od płci respondentów. Wskaźnik kontaktu z alkoholem, wskaźnik konsumpcji oraz wskaźnik względnie częstego używania alkoholu, w grupie dziewcząt i chłopców były niemal identyczne. Najczęściej spożywanym alkoholem, zarówno w grupie uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów było piwo odpowiednio 67,5% oraz 62,4%, następnie alkohole wysokoprocentowe głównie wódka odpowiednio 34,5% oraz 43,2%. Respondenci najrzadziej spożywali wino odpowiednio 32,2% oraz 36,7%. Odsetki upijających się chłopców, zarówno w młodszej grupie badanych, jak w grupie starszej przewyższają odsetki upijających się dziewcząt. Przekraczanie progu trzeźwości kiedykolwiek podawało 67,3% chłopców młodszych i 69,2% chłopców starszych, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, odpowiednio 58,2% i 61,2%, w ciągu ostatnich 30 dni odpowiednio 26,4% i 38,3%. W grupie dziewcząt, przekraczanie progu trzeźwości kiedykolwiek podawało 49,3% dziewcząt młodszych i 54,2% dziewcząt starszych, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, odpowiednio 32,4% i 36,2%, w ciągu ostatnich 30 dni odpowiednio 15,8% i 23,6%. Najczęściej kupowanym alkoholem, zarówno w grupie uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów było piwo odpowiednio 58,3% oraz 67,2%, następnie wino 54,3% oraz 52,3%. Najrzadziej kupowana była wódka 12,5% oraz 18,4%. Zdecydowana większość prób zakupu alkoholu przez dzieci i młodzież kończy się sukcesem. Odmową sprzedaży ze względu na zbyt młody wiek kończy się mniej niż 10% prób zakupu alkoholu. Dyskusja Podstawowymi przyczynami alkoholizowania się dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi są [11]: niedostatek miłości rodzicielskiej, brak odpowiednich postaw wychowawczych, nadużywanie alkoholu przez rodziców lub opiekunów, stanowiące przykład do naśladowania przez dzieci i młodzież oraz obciążenie biologiczne i środowiskowe. Alkoholizm u dzieci i młodzieży, prowadzi do zmian ich postaw społecznych, co bezpośrednio wpływa na całe dalsze życie [22, 27, 28, 29]. W Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przeprowadzone były badania na temat wybranych aspektów socjalizacji w rodzinie, a piciem alkoholu przez młodzież [1]. Badanie skoncentrowane było na dwóch czynnikach psychospołecznych, związanych z piciem alkoholu przez młodzież: wpływie rodziców (nadużywanie alkoholu przez rodziców, postawy wobec alkoholu, stosowane praktyki wychowawcze) oraz oczekiwaniach wobec alkoholu (pozytywne skutki picia alkoholu). W badaniach ankietowych udział wzięli zarówno uczniowie 950 uczniów (402 z gimnazjów i 548 z liceów), jak również ich rodzice ponad 400 osób. Z przeprowadzonych badań wynika, iż niski poziom picia alkoholu przez młodzież związany był z konsekwentnym egzekwowaniem przez rodziców czytelnych zasad wychowawczych lub częstym stosowaniem wzmocnień pozytywnych [1]. Sprzyjały mu także: częste stosowanie przez rodziców nagród i rzadkie wymierzanie kar, duży zakres samodzielności dziecka oraz czytelne zasady zachowania i wysokie poczucie własnej skuteczności rodziców. Oczekiwanie przez rodziców pozytywnych skutków picia alkoholu, ich liberalna postawa wobec picia przez młodzież oraz spożywanie alkoholu przez rodziców wiązały się natomiast z pozytywnymi oczekiwaniami dzieci wobec skutków picia alkoholu [1]. Według badań przeprowadzonych przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, ok. 10% uczniów w wieku lat codziennie spożywa alkohol [27]. Z danych pochodzących z Katedry Pediatrii UM w Łodzi, wynika, iż każdego roku w Łodzi, z powodu upojenia alkoholowego hospitalizowanych

4 274 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(2): jest kilkaset dzieci. Rzeczywista skala problemu jest co najmniej kilkakrotnie większa[5]. Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, podobnie jak ma to miejsce w dorosłej części społeczeństwa. Kontakt z alkoholem deklarowało 62,7% uczniów szkół podstawowych i 96,2% uczniów gimnazjów. Podobne wartości podawane są także przez innych autorów. Próby picia ma za sobą ok. 92,% gimnazjalistów i ok. 97% uczniów szkół ponadgimnazjalnych [1]. Warto zauważyć, że wskaźniki konsumentów alkoholu, definiowanych jako osoby, które spożywały napój alkoholowy w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem, w przypadku uczniów nie odbiegały znacznie od wskaźników konsumentów, stwierdzanych w badaniach na populacji osób dorosłych. W roku 2002 odnotowano 86% tak zdefiniowanych konsumentów napojów alkoholowych. Podobny odsetek konsumentów alkoholu wśród nastolatków, wskazuje na przemiany obyczajowe w zakresie używania alkoholu przez młodzież i może budzić niepokój [1]. Zestawienie wyników badań ogólnopolskich z roku 2003 z wynikami z roku 1999 pokazuje wzrost odsetka konsumentów napojów alkoholowych, wśród uczniów młodszych oraz stabilizację wśród uczniów starszych [1]. Rozpowszechnienie picia alkoholu przez dzieci i młodzież w prezentowanym badaniu nie było uzależnione od płci respondentów. W badaniu ESPAD uzyskano wyniki nieco odmienne [1]. Rozpowszechnienie picia alkoholu okazało się zróżnicowane ze względu na płeć. Różnice miedzy chłopcami i dziewczętami były większe w czasie ostatnich 30 dni, niż w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem. Jednak nawet wyniki odnoszące się do częstego picia pokazują, że różnice między chłopcami i dziewczętami nie są zbyt wielkie. Wyniki te wskazują na postęp procesu emancypacji dziewcząt. Picie alkoholu w naszej kulturze to raczej domena mężczyzn. Wśród dorosłych mieszkańców naszego kraju spotykamy wielokrotnie więcej niepijących kobiet, niż mężczyzn. Wśród nastolatków proporcje te są jednak niemal wyrównane [1]. W badaniach z 1995 r., wśród młodzieży starszej, rozpowszechnienie picia w ciągu ostatnich 12 miesięcy było większe u chłopców niż u dziewcząt [1]. Lata przyniosły wzrost rozpowszechnienia spożycia alkoholu wśród dziewcząt i w efekcie różnice związane z płcią zatarły się. Można powiedzieć, że starsze dziewczęta dogoniły chłopców pod względem tego wskaźnika. W 2003 roku nie nastąpiły większe zmiany [1]. Wydaje się, że można traktować to jako jeden z sygnałów unifikacji stylów życia kobiet i mężczyzn w młodym pokoleniu. W prezentowanym badaniu, najczęściej spożywanym alkoholem, zarówno w grupie uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów było piwo, następnie alkohole wysokoprocentowe i wino. Podobne wyniki uzyskano w badaniu ESPAD w roku 2003 [1]. W ciągu ostatniej dekady obserwuje się stały trend wzrostowy popularności piwa [30]. Odsetki pijących wino spadły w 1999 r. i do chwili obecnej nie uległy podwyższeniu. W młodym pokoleniu, podobnie jak wśród dorosłych, wino i wódka pełnią odmienne funkcje, spożywanie wina ma charakter raczej symboliczny, stąd wystarczają mniejsze jego ilości. Przekraczanie progu trzeźwości zdarzało się częściej w grupie chłopców niż dziewcząt [1]. Podobne wyniki uzyskano w prezentowanym badaniu. Odsetki upijających się chłopców, zarówno w młodszej grupie badanych, jak w grupie starszej, przewyższają odsetki upijających się dziewcząt. Zdecydowana większość prób zakupu alkoholu przez dzieci i młodzież kończy się sukcesem. Odmową sprzedaży ze względu na zbyt młody wiek, w prezentowanym badaniu zakończyło się mniej niż 10% prób zakupu alkoholu. Podobne dane pochodzą z badań ogólnopolskich [1]. W przypadku piwa, w roku 2003 nastąpił wzrost odsetka nieletnich klientów. Jednocześnie konsekwentnie rosła średnia liczba prób zakupów i odsetek odmów [1]. Odsetek kupujących wino w latach był stabilny, zaś w 2003 r. wyraźnie się obniżył. W tym samym czasie średnia liczba zakupów nieznacznie wzrosła, zaś odsetek odmów podobnie jak w przypadku piwa uległ niemal podwojeniu [1]. Z kolei odsetek zakupów napojów wysokoprocentowych spadł wyraźnie w roku 1999 i obecnie pozostaje na tym samym poziomie. Wzrosła natomiast w ciągu ostatnich lat o ok.30% średnia liczba prób zakupów alkoholu, która w latach pozostawała stabilna. Wnioski 1. Alkohol jest najczęściej stosowaną przez dzieci i młodzież substancją psychoaktywną. 2. Najczęściej spożywanym przez respondentów alkoholem jest piwo, następnie alkohole wysokoprocentowe i wino. 3. Większość prób zakupu alkoholu przez dzieci i młodzież kończy się sukcesem.

5 Skoczylas P i wsp. Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich Piśmiennictwo / References 1. ***http://www.parpa.pl 2. Łuczak W. Przyczyny i konsekwencje alkoholizmu w ocenie studentów. Problemy Alkoholizmu 2006; 1(524): Jakubas K. Uwarunkowania środowiskowe trwania w abstynencji alkoholowej. Problemy Alkoholizmu 2006; 1(524): 9-13, 4. Strzelecki Z. Sytuacja demograficzna Polski. Problemy Alkoholizmu 2002; 1(516): Skoczylas P, Binczycka-Anholcer M. Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży. Problemy Alkoholizmu 2006; 1(524): I-III. 6. Obuchowska I. Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej. [w:] Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa-Poznań Surzykiewicz J. Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa Wolińska JM. Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Wyd UMCS, Lublin Hołyst B. Alkohol a przestępstwo w świetle teorii i statystyki. Problemy Alkoholizmu (516): Bałandynowicz A. Środowisko rodzinne a zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży. [w:] Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa Ochmański M. Wpływ alkoholizmu rodziców na poziom inteligencji i przystosowanie ich dzieci do nauki szkolnej. PZWL, Warszawa Świst J. Charakterystyka osób z problemami alkoholowymi. Problemy Alkoholizmu. 2006; 1(524): Hall CW, Bolen LM, Webster RE. Adjustment issues with adult children of alcoholics. J Clin Psychol 1994; 50, Forward S. Toksyczni rodzice. Santorski & Co, Warszawa Mellody P. Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia. Santorski & Co, Warszawa Potter-Efron P, Potter-Efron R. Złość, alkoholizm i inne uzależnienia. IPZiT, Warszawa Bałandynowicz A. Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych. Problemy alkoholizmu (524): X-XII, 18. Goworko B. Młodzież alkohol agresja. Problemy Alkoholizmu 2002; 1(516): ***www.fas.edu.pl 20. Adamczyk D. Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek. Problemy alkoholizmu. 2006; 2(525): 24-27, 21. ***ABC alkoholu. Artykuły publikowane w British Medical Journal. PZWL, Warszawa 1985, 22. Szymanowski T. Młodzież wobec alkoholu, na podstawie danych empirycznych. IWZZ, Warszawa 1990, 23. Kałdun B. Predyspozycje nastolatków do alkoholizmu. Problemy alkoholizmu. 2006; 2(525): IV-VI, 24. Tivis LJ, Parsons OA, Nixon SJ. Anger in an inpatient treatment sample of chronic alcoholics. Alcohol Clin Exp Res. 1998; 22, Sikora E. Sztuka życia Program profilaktyczno-rozwojowy dla dzieci z rodzin alkoholowych. Problemy Alkoholizmu 2006; 2(525): I-III. 26. Fronczyk K. Współwystępowanie palenia papierosów, nadużywania alkoholu oraz stresu i depresyjności w różnych grupach wieku osób pracujących zawodowo. Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych. VII Seminarium CINDI WHO Łódź Samiec W, Sudoł-Jednorowicz EA. Zdrowo żyć zdrowym być program promocji zasad zdrowego odżywiania i zwiększenia aktywności fizycznej dla młodzieży szkolnej. Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych. VII Seminarium CINDI WHO Łódź Akoliński S, Falewicz JK. Źródła patologii społecznej i problemy socjalizacji młodzieży. Wyd Prasa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Warszawa Gruszczyński W, Rydzyński Z, Śmigielski J. Porównawcze badania problematyki alkoholu i innych środków uzależniających w łódzkim środowisku studenckim (...) WAM, Łódź Leonard B. Piwne historie, mity i szkody. Problemy Alkoholizmu 2006; 2(525):

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Ocena częstości występowania zespołu zachowań problemowych wśród młodzieży szkolnej w środowisku wielkomiejskim

Ocena częstości występowania zespołu zachowań problemowych wśród młodzieży szkolnej w środowisku wielkomiejskim Probl Skoczylas Hig Epidemiol P i wsp. Ocena 2009, częstości 90(2): 281-285 występowania zespołu zachowań problemowych wśród młodzieży szkolnej... 281 Ocena częstości występowania zespołu zachowań problemowych

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ Janusz Sierosławski email: sierosla@ipin.edu.pl Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniamii tel.: 22 642 75 01 Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, Jan Kłos

Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, Jan Kłos Gromadecka-Sutkiewicz Probl Hig Epidemiol 1, M, Kłos 91(4): J. 699-73 Konsumpcja alkoholu przez młodzież kończącą edukację w liceach ogólnokształcących... 699 Konsumpcja alkoholu przez młodzież kończącą

Bardziej szczegółowo

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEś A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA U

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Instytut Psychiatrii I Neurologii -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.316.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ

SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ Nasz autorski program (SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ) polega na zapobieganiu chęci spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży. Pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK 2014-2016 WSTĘP Problem zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież jest jednym z głównych problemów społecznych zarówno w Polsce

Bardziej szczegółowo

Socjokulturowe aspekty spożycia alkoholu w Polsce

Socjokulturowe aspekty spożycia alkoholu w Polsce Socjokulturowe aspekty spożycia alkoholu w Polsce Dr hab. n. med. Maciej Pilecki Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM Za panowania Augusta III kraj cały nie wytrzeźwiał jeszcze

Bardziej szczegółowo

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte.

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte. Wyniki badania przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania przez młodzież środków uzależniających W grudniu 214 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana

Bardziej szczegółowo

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów 266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów dorosłych (15 %) przekracza ten poziom; 20 milionów (6

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. picia piwa, wina i wódki: kiedy badany pił ostatni raz dany napój, ile wówczas wypił i z kim pił.

Wprowadzenie. picia piwa, wina i wódki: kiedy badany pił ostatni raz dany napój, ile wówczas wypił i z kim pił. Alkoholizm i Narkomania 2/19195 Barbara Wolniewicz-Grzelak Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M" Instytut Psychiatrii i Neurologii BADANIE PICIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZ MŁODZIEŻ ARKUSZEM "PIWO-WINO-WÓDKA"

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania.

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w wybranych krajach UE* Portugalia Włochy Węgry Średnia UE 58% 42% 61% 39% 65% 35% 24% Holandia Szwecja Dania 76% 12% 10% 7% 88% 90% 93% Pijący Abstynenci *źródło: dane z badania Eurobarometr

Bardziej szczegółowo

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań Postawy młodzieży wobec alkoholu wyniki badań Nastolatki a alkohol 1. Alkohol trafia w ręce nieletnich za sprawą dorosłych. 2. Styl życia rodziców i stosunek do alkoholu obowiązujący w domu rodzinnym mają

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ

SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ Nasz autorski program (SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ) polega na zapobieganiu chęci spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży. Pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ALKOHOLU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

WPŁYW ALKOHOLU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA RODZAJE ALKOHOLU alkohol metylowy (znany także pod nazwami spirytus drzewny i karbinol najprostszy, trujący dla człowieka związek organiczny z grupy alkoholi) ; alkohol etylowy (napój alkoholowy); gliceryna

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Marta Jabłońska UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R.

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R. UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH ESPAD Szczecin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. jako kwestia społeczna. Anna Siry

ALKOHOLIZM. jako kwestia społeczna. Anna Siry ALKOHOLIZM jako kwestia społeczna Anna Siry Czym jest alkoholizm? Zespół uzależnienia od alkoholu Choroba demokratyczna Chroniczna, postępująca i potencjalnie śmiertelna choroba Podstawowe pojęcia związane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Czy polska młodzież pali, pije, bierze?

Czy polska młodzież pali, pije, bierze? Czy polska młodzież pali, pije, bierze? Wyniki badania ankietowego zrealizowanego przez CBOS w terminie 8-24 października 2008 r. na próbie N = 1 400 na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Badania Rynku i Opinii Publicznej... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 7... 8

Badania Rynku i Opinii Publicznej... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 7... 8 ... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 7... 8 Ocena stopnia fizycznej dostępności (łatwości zakupu) papierosów, alkoholu i narkotyków; Oszacowanie poziomu psychologicznej dostępności czyli subiektywne przekonanie

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Katarzyna Charzyńska, Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali Picie alkoholu i używanie narkotyków prpep młodpież spkolną w wojewódptwie mapowieckim Raport porównawcpy Warspawa-Sopot I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UŜywanie substancji psychoaktywnych przez młodzieŝ szkolną wyniki badania ESPAD 2007

UŜywanie substancji psychoaktywnych przez młodzieŝ szkolną wyniki badania ESPAD 2007 1 z 8 2009-02-06 12:21 Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Robert Frączek Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Katarzyna Charzyńska, Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ----------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/282/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2012 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Motywy picia alkoholu a zachowania problemowe młodzieży

Motywy picia alkoholu a zachowania problemowe młodzieży remedium Profilaktyka problemowa i promocja zdrowia psychicznego 2013 luty Motywy picia alkoholu a zachowania problemowe młodzieży Joanna Mazur W badaniach uwarunkowań picia alkoholu przez młodzież coraz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Załącznik do uchwały Nr X/64/15 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Podstawą

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Katarzyna Charzyńska, Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 113 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 113 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 113 SECTIO D 2004 Katedra Higieny i Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Hygiene

Bardziej szczegółowo

Polityka państwa wobec alkoholu analiza najważniejszych informacji zawartych

Polityka państwa wobec alkoholu analiza najważniejszych informacji zawartych Polityka państwa wobec alkoholu analiza najważniejszych informacji zawartych w Sprawozdaniu z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 520 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 520 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 520 SECTIO D 2005 Zakład Wychowania Zdrowotnego Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński Kierownik prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

1.Polskie nastolatki w większości sięgają po alkohol przed ukończeniem 18 roku życia

1.Polskie nastolatki w większości sięgają po alkohol przed ukończeniem 18 roku życia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK 2014 WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV-19/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr IV-19/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 stycznia 2007 roku Uchwała Nr IV-19/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 Na podstawie art. 4¹

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych

Gminny Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych Załącznik Nr1 do Uchwały Nr III /22/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r I Diagnoza Środowiska 1. Badania ankietowe

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Piotr Jabłoński UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Piotr Jabłoński UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 542/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 542/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR 542/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/354/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/354/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. Uchwała Nr XXVI/354/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010 w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski. Na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY MŁODZI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

WYNIKI ANKIETY MŁODZI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE WYNIKI ANKIETY MŁODZI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE Główne cele badania Diagnoza występowania zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów gimnazjum. Pomiar natężenia zjawiska używania substancji

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży Picie alkoholu

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży Picie alkoholu Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży Picie alkoholu prof. dr hab. Marcin Wojnar mgr Marek Fudała, Krzysztof Brzózka Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny Państwowa Agencja Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Study of socio psychological and biological risk factors, causing the introduction to the consumption of psychoactive substances and to encourage

Bardziej szczegółowo

BADANIE BIOFIZYCZNE WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA MŁODZIEŻY LICEALNEJ

BADANIE BIOFIZYCZNE WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA MŁODZIEŻY LICEALNEJ BADANIE BIOFIZYCZNE WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA MŁODZIEŻY LICEALNEJ Katarzyna Gliniewicz, VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Opiekunowie: mgr Piotr Chmiel, dr Aneta Mika Plan prezentacji Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Porcja standardowa alkoholu

Porcja standardowa alkoholu Porcja standardowa alkoholu Porcja standardowa to 10 gramów czystego alkoholu etylowego czyli: 200 ml piwa o zaw.alk. 5% 100 ml wina o zaw.alk. 10% 25 ml wódki o zaw.alk. 40% Czas usuwania z organizmu

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet

Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet Risk factors of alcohol use disorders in females Monika Olejniczak Wiadomości Psychiatryczne; 15(2): 76 85 Klinika Psychiatrii Dzieci i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2013 RADY GMINY TERESIN z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

UCHWAŁA NR XXIX/228/2013 RADY GMINY TERESIN z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 UCHWAŁA NR XXIX/228/2013 RADY GMINY TERESIN z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Znajdź rozwiązanie-nie pij

Program profilaktyczny. Znajdź rozwiązanie-nie pij Program profilaktyczny Znajdź rozwiązanie-nie pij Dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 2011/2012 SPIS TRESCI 1. Podstawa prawna programu... 2. Założenia Programu i określenie problemu

Bardziej szczegółowo

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w Warszawie w ocenie uczniów Najważniejsze wyniki badań Instytutu Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i diagnoza na potrzeby Szkolnego Programu Profilaktyki

Ewaluacja i diagnoza na potrzeby Szkolnego Programu Profilaktyki Ewaluacja i diagnoza na potrzeby Szkolnego Programu Profilaktyki W grudniu roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzono wśród rodziców, uczniów i nauczycieli, aby dokonać oceny skuteczności realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/213/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 28 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVII/213/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 28 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXVII/213/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r. P R O J E K T Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Gminy Grabica z dnia... r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii I. Wprowadzenie w Gminie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZPOWSZECHNIENIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MIASTA POZNANIA

OCENA ROZPOWSZECHNIENIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MIASTA POZNANIA Nowiny Lekarskie 2007, 76, 4, 322-326 WANDA HORST-SIKORSKA 1, JOLANTA SKALSKA-SADOWSKA 2 OCENA ROZPOWSZECHNIENIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MIASTA POZNANIA EVALUATION OF PSYCHOACTIVE

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica (data, podpis upoważnionej ) Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Tendencje w zakresie spożywania alkoholu

Tendencje w zakresie spożywania alkoholu 199 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Małgorzata Cichońska 1, Wioleta Nartowska 2, Dorota Kaczmarzyk 3, Sławomir Szemraj 4, Grzegorz Mazur 5 Tendencje w zakresie spożywania alkoholu Streszczenie

Bardziej szczegółowo

A n d r z e j M a j e w s k i

A n d r z e j M a j e w s k i P a p i e r o s y i a l k o h o l s ł u s z n i e n a z y w a n e s ą u ż y w k a m i, g d y ż z u ż y w a j ą c z ł o w i e k a A n d r z e j M a j e w s k i Uzależnienie - nabyta potrzeba wykonywania

Bardziej szczegółowo

W ramach pierwszego projektu zapraszamy na konferencję, poświęconą chorobie alkoholowej. Udział w konferencji jest bezpłatny!

W ramach pierwszego projektu zapraszamy na konferencję, poświęconą chorobie alkoholowej. Udział w konferencji jest bezpłatny! I.Miło nam poinformować mieszkańców dzielnicy, że nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do realizacji dwóch projektów: 100 Lat Aktywności i Wrota Domu Sąsiedzkiego w Osowej. Obydwa projekty są

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Badanie Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków wśród mieszkańców województwa łódzkiego zostało wykonane przez: Pracowni

Badanie Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków wśród mieszkańców województwa łódzkiego zostało wykonane przez: Pracowni Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków wśród mieszkańców województwa łódzkiego Badanie Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków wśród mieszkańców

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 571/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1.07.2013 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Wprowadzenie Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest

Bardziej szczegółowo

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe?

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe? ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA UCZNIÓW Ankieta Zagrożenia uzależnieniami przeprowadzona została w celu określenia występowania wśród młodzieży zjawisk związanych z paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu

Bardziej szczegółowo

Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia

Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia Krzysztof Ostaszewski Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Zagadnienia 1. Ryzyko jako punkt odniesienia 2. Poziomy i granice profilaktyki 3.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA PROJEKT ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Starzenie się jako proces demograficzny

Starzenie się jako proces demograficzny Starzenie się jako proces demograficzny P R O C E S S T A R Z E N I A S I Ę Definicja Kirkwooda Starzenie się jest postępującym i uogólnionym uszkodzeniem funkcji organizmu, które prowadzi do utraty adaptacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo