Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich dotkniętych patologiami społecznymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich dotkniętych patologiami społecznymi"

Transkrypt

1 Probl Skoczylas Hig Epidemiol P i wsp. Ocena 2009, stopnia 90(2): zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich dotkniętych patologiami społecznymi The assessment of alcoholism threat among children and teenagers from the metropolitan environment affected by social pathologies Paweł Skoczylas 1/, Michał R. Żebrowski 2/ 1/ Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 2/ Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wprowadzenie. Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież prowadzi do uzależnienia w czasie kilkakrotnie krótszym niż u osób dorosłych. Im wcześniej dochodzi do pierwszego kontaktu z alkoholem oraz im większe ilości alkoholu są spożywane przed osiągnięciem pełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej, tym większe szkody są powodowane w organizmie. Cele pracy. 1. Ocena skali narażenia dzieci i młodzieży na kontakt z alkoholem, 2. Próba identyfikacji i pomiaru czynników wpływających na rozmiary tego zjawiska. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w latach Ogółem wzięło w nich udział 348 osób: 184 chłopców (53%) i 164 dziewczęta (47%) w wieku 7-16 lat. Wszyscy uczestnicy byli uczniami szkół podstawowych lub gimnazjów. Wyniki. W prezentowanym badaniu, kontakt z alkoholem miało 62,7% uczniów szkół podstawowych i 96,2% uczniów gimnazjów. Rozpowszechnienie picia alkoholu przez dzieci i młodzież nie było uzależnione od płci respondentów. Najczęściej kupowanym alkoholem, zarówno w grupie uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów było piwo, następnie wino i alkohole wysokoprocentowe. Wnioski. 1. Alkohol jest najczęściej stosowaną przez dzieci i młodzież substancją psychoaktywną. 2. Najczęściej spożywanym przez respondentów alkoholem jest piwo, następnie alkohole wysokoprocentowe i wino. 3. Większość prób zakupu alkoholu przez dzieci i młodzież kończy się sukcesem. Słowa kluczowe: alkohol, alkoholizm wśród dzieci i młodzieży Introduction. Alcohol consumption by children and teenagers leads to an addiction several times faster than in the case of adults. The earlier the young people have the first contact with alcohol and the more alcohol they will have consumed before achieving full physical and mental maturity, the more serious the body damage. Aims. 1. The assessment of the threat of children s and teenagers contact with alcohol. 2. An attempt to identify and measure the factors affecting the severity of the problem. Materials and methods. The research was carried out between It comprised a total number of 348 respondents: 184 boys (53%) and 164 girls (47%) aged 7-16 years. All of the respondents were pupils of primary or secondary schools. Results. In the presented research 62.7% of primary school pupils and 96.2% of secondary school pupils had contact with alcohol. The popularity of alcohol drinking in children and teenagers did not depend on the respondents gender. Beer, followed by wine and high-proof alcohol, was the type of alcohol most frequently purchased by both primary and secondary school pupils. Conclusions. 1. Alcohol is the most popular psychoactive substance used by children and teenagers. 2. Beer, followed by high-proof alcohol and wine, is the most popular alcohol consumed by the respondents. 3. Most of the attempts of children and teenagers to purchase alcohol have been successful. Key words: alcohol, alcoholism among children and teenagers Probl Hig Epidemiol 2009, 90(2): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence dr n. med. Paweł Skoczylas Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, ul. Piotrkowska Łódź, tel.: (42) , fax: (42) Wstęp Spożywanie alkoholu przez polską młodzież stało się statystyczną normą [1,2,3]. Informacje te z oczywistych względów napawają ogromnym niepokojem. Poziom spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież nie jest równomierny na terenie całego kraju jest on większy w dużych miastach, mniejszy w małych miejscowościach. Na zróżnicowanie związane ze stopniem urbanizacji nakładają się ponadto różnice regionalne [4]. Dla wielu osób pierwszy kontakt z alkoholem miał już miejsce w bardzo młodym wieku [5, 6, 7, 8, 9]. Wynika to często z braku elementarnej kontroli ze strony rodziców [10]. Problem ten jest w chwili obecnej niezwykle aktualny. Dzieci, które nie znaj

2 272 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(2): dują w rodzinach zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jak: poczucia bezpieczeństwa, afiliacji, więzi z bliskimi często sięgają po alkohol [11, 12]. Panująca w rodzinie patologia pogłębia dodatkowo problem [13]. Dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, narażone są często na bodźce, przekraczające możliwości ich mechanizmów przystosowawczych [14, 15], w wyniku czego może utrwalić się u nich poczucie beznadziejności, bezradności, niska samoocena, etc. [16, 17, 18]. Na świecie funkcjonuje kilkadziesiąt definicji alkoholizmu, np.:...całokształt zaburzeń czynności psychicznych i fizycznych, wywołany nawykowym spożywaniem alkoholu...,...nadmierne, częste, w znacznych ilościach i od dłuższego czasu spożywanie napojów alkoholowych, prowadzące do uszkodzenia stanu zdrowia danej jednostki, obniżenia jej zdolności do pracy, obowiązkowości i degradacji w społeczeństwie.... Według Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego: Alkoholizm jest chroniczną, postępującą chorobą, która charakteryzuje się tolerancją, uzależnieniem oraz zmianami patologicznymi w narządach wewnętrznych. Alkohol jest szkodliwy nie tylko dla osoby go spożywającej, ale także dla jej potomstwa, już od chwili poczęcia [5,19]. Fetal Alcohol Syndrome (alkoholowy zespół płodowy, FAS) jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym [20]. Spożywanie alkoholu w coraz młodszym wieku oraz spożywanie dużych ilości wysokoprocentowych napojów alkoholowych jednorazowo, prowadzi u dzieci i młodzieży do uzależnienia alkoholowego w czasie 3 4-krotnie krótszym niż u dorosłych [21, 22]. Im wcześniej dochodzi do pierwszych kontaktów z alkoholem oraz im większe ilości alkoholu są spożywane przed osiągnięciem pełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej, tym większe szkody powodowane są w organizmie i tym szybciej dochodzi do uzależnienia od alkoholu [11]. Alkoholizujące się dziecko sprawia wrażenie ociężałego umysłowo, występuje u niego obniżenie aktywności psychicznej, sprawności intelektualnej, upośledzenie zdolności koncentracji, zaburzenia pamięci, wzmożona drażliwość i nadpobudliwość. Objawy te są spowodowane bezpośrednim działaniem etanolu na komórki OUN, który hamuje w nich syntezę białek i RNA. Niezwykle groźne są także psychospołeczne konsekwencje alkoholizowania się dzieci i młodzieży [23]. Alkohol pustoszy ich psychikę, hamuje rozwój uczuciowości wyższej, niezbędnej w procesie socjalizacji człowieka, wyzwala agresję, przemoc, etc. U osób tych stwierdza się większe nasilenie złości, skorelowanej z depresją [24]. Uniemożliwia to często utrzymywanie normalnych kontaktów z rówieśnikami. Zanikają dotychczasowe zainteresowania. Pojawia się obojętność wobec siebie i najbliższych. Ponieważ system wartościowania został ukształtowany nieprawidłowo lub nie został wykształcony w ogóle nie istnieją żadne szanse jego rekonstrukcji [11, 25, 26]. Założenia i cele pracy W roku 2000 Biuro Regionalne dla Europy (HBSC) Światowej Organizacji Zdrowia opracowało raport z badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej [1]. Opisano w nim między innymi zachowania zdrowotne nastolatków w Polsce w latach 90-tych XX w., a więc w okresie transformacji ustrojowej, podczas której dokonywały się gwałtowne przemiany społeczne i ekonomiczne. W kolejnych latach przeprowadzano w Polsce szereg badań o charakterze lokalnym i regionalnym, na temat używania różnych substancji psychoaktywnych zwłaszcza alkoholu wśród młodzieży szkolnej. Zrealizowano również kilka badań na dużych próbach ogólnopolskich. Badania te, z nielicznymi wyjątkami, prowadzone były przy użyciu różnych narzędzi badawczych, na różnie zdefiniowanych populacjach, przy odmiennych sposobach doboru próby [1]. Nie pozwalają one zatem na śledzenie trendów w rozwoju zjawiska, czy jego terytorialnego zróżnicowania. Trudne jest również znalezienie odniesień międzynarodowych. Z tego względu powstała idea współpracy wśród badaczy tej problematyki skupionych wokół Rady Europy (Cooperation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs Pompidou Group) [1]. Sprowadza się ona do uzgodnienia standardowych, metodologicznych warunków badań w różnych krajach, tak aby ich wyniki uczynić maksymalnie porównywalnymi. Badania inicjowane przez tę grupę prowadzone są co cztery lata, według tych samych technik, co umożliwia porównywalność wyników nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Prezentowane obecnie badanie przeprowadzone zostało na grupie dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych patologiami społecznymi i oparte jest na zasadach zaproponowanych przez ekspertów Rady Europy. Jego wyniki mogą być zatem porównywalne z wynikami podobnych badań zagranicznych. Materiały i metody Wszystkie dane i informacje niezbędne dla zrealizowania założonych celów badawczych, uzyskane zostały w drodze badań kwestionariuszowych, których respondentami były dzieci i młodzież. Badania zostały przeprowadzone w latach Ogółem wzięło w nich udział 348 osób, 184 chłopców (53%) i 164 dziewczęta (47%) w wieku 7-16 lat. Wszyscy uczestnicy byli uczniami szkół podstawowych lub gimnazjów. Do badań użyte zostały kwestionariusze i kwestionariusze ankiet dostosowane do wieku ankietowanych oraz

3 Skoczylas P i wsp. Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich rodzaju szkoły. Informacje od dzieci młodszych, ze szkół podstawowych, zbierane były za pomocą kwestionariuszy przez ankieterów, natomiast od dzieci starszych i uczniów gimnazjów za pomocą kwestionariuszy ankiet do samodzielnego wypełnienia. Wszystkie kwestionariusze wypełniane były anonimowo. Wyniki Alkohol jest najczęściej stosowaną przez dzieci i młodzież substancją psychoaktywną. W prezentowanym badaniu, kontakt z alkoholem miało 62,7% uczniów szkół podstawowych i 96,2% uczniów gimnazjów. Za wskaźnik konsumpcji alkoholu przyjęto zgodnie z cytowanym piśmiennictwem, spożywanie alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem. W tym czasie napoje alkoholowe spożywało 53,4% uczniów szkół podstawowych i 92,1% uczniów gimnazjów. Za wskaźnik względnie częstego używania alkoholu przyjęto zgodnie z cytowanym piśmiennictwem, spożywanie alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. W prezentowanym badaniu, w ciągu ostatnich 30 dni, napoje alkoholowe spożywało 38,7% uczniów szkół podstawowych i 92,6% uczniów gimnazjów. Rozpowszechnienie picia alkoholu przez dzieci i młodzież nie było uzależnione od płci respondentów. Wskaźnik kontaktu z alkoholem, wskaźnik konsumpcji oraz wskaźnik względnie częstego używania alkoholu, w grupie dziewcząt i chłopców były niemal identyczne. Najczęściej spożywanym alkoholem, zarówno w grupie uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów było piwo odpowiednio 67,5% oraz 62,4%, następnie alkohole wysokoprocentowe głównie wódka odpowiednio 34,5% oraz 43,2%. Respondenci najrzadziej spożywali wino odpowiednio 32,2% oraz 36,7%. Odsetki upijających się chłopców, zarówno w młodszej grupie badanych, jak w grupie starszej przewyższają odsetki upijających się dziewcząt. Przekraczanie progu trzeźwości kiedykolwiek podawało 67,3% chłopców młodszych i 69,2% chłopców starszych, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, odpowiednio 58,2% i 61,2%, w ciągu ostatnich 30 dni odpowiednio 26,4% i 38,3%. W grupie dziewcząt, przekraczanie progu trzeźwości kiedykolwiek podawało 49,3% dziewcząt młodszych i 54,2% dziewcząt starszych, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, odpowiednio 32,4% i 36,2%, w ciągu ostatnich 30 dni odpowiednio 15,8% i 23,6%. Najczęściej kupowanym alkoholem, zarówno w grupie uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów było piwo odpowiednio 58,3% oraz 67,2%, następnie wino 54,3% oraz 52,3%. Najrzadziej kupowana była wódka 12,5% oraz 18,4%. Zdecydowana większość prób zakupu alkoholu przez dzieci i młodzież kończy się sukcesem. Odmową sprzedaży ze względu na zbyt młody wiek kończy się mniej niż 10% prób zakupu alkoholu. Dyskusja Podstawowymi przyczynami alkoholizowania się dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi są [11]: niedostatek miłości rodzicielskiej, brak odpowiednich postaw wychowawczych, nadużywanie alkoholu przez rodziców lub opiekunów, stanowiące przykład do naśladowania przez dzieci i młodzież oraz obciążenie biologiczne i środowiskowe. Alkoholizm u dzieci i młodzieży, prowadzi do zmian ich postaw społecznych, co bezpośrednio wpływa na całe dalsze życie [22, 27, 28, 29]. W Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przeprowadzone były badania na temat wybranych aspektów socjalizacji w rodzinie, a piciem alkoholu przez młodzież [1]. Badanie skoncentrowane było na dwóch czynnikach psychospołecznych, związanych z piciem alkoholu przez młodzież: wpływie rodziców (nadużywanie alkoholu przez rodziców, postawy wobec alkoholu, stosowane praktyki wychowawcze) oraz oczekiwaniach wobec alkoholu (pozytywne skutki picia alkoholu). W badaniach ankietowych udział wzięli zarówno uczniowie 950 uczniów (402 z gimnazjów i 548 z liceów), jak również ich rodzice ponad 400 osób. Z przeprowadzonych badań wynika, iż niski poziom picia alkoholu przez młodzież związany był z konsekwentnym egzekwowaniem przez rodziców czytelnych zasad wychowawczych lub częstym stosowaniem wzmocnień pozytywnych [1]. Sprzyjały mu także: częste stosowanie przez rodziców nagród i rzadkie wymierzanie kar, duży zakres samodzielności dziecka oraz czytelne zasady zachowania i wysokie poczucie własnej skuteczności rodziców. Oczekiwanie przez rodziców pozytywnych skutków picia alkoholu, ich liberalna postawa wobec picia przez młodzież oraz spożywanie alkoholu przez rodziców wiązały się natomiast z pozytywnymi oczekiwaniami dzieci wobec skutków picia alkoholu [1]. Według badań przeprowadzonych przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, ok. 10% uczniów w wieku lat codziennie spożywa alkohol [27]. Z danych pochodzących z Katedry Pediatrii UM w Łodzi, wynika, iż każdego roku w Łodzi, z powodu upojenia alkoholowego hospitalizowanych

4 274 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(2): jest kilkaset dzieci. Rzeczywista skala problemu jest co najmniej kilkakrotnie większa[5]. Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, podobnie jak ma to miejsce w dorosłej części społeczeństwa. Kontakt z alkoholem deklarowało 62,7% uczniów szkół podstawowych i 96,2% uczniów gimnazjów. Podobne wartości podawane są także przez innych autorów. Próby picia ma za sobą ok. 92,% gimnazjalistów i ok. 97% uczniów szkół ponadgimnazjalnych [1]. Warto zauważyć, że wskaźniki konsumentów alkoholu, definiowanych jako osoby, które spożywały napój alkoholowy w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem, w przypadku uczniów nie odbiegały znacznie od wskaźników konsumentów, stwierdzanych w badaniach na populacji osób dorosłych. W roku 2002 odnotowano 86% tak zdefiniowanych konsumentów napojów alkoholowych. Podobny odsetek konsumentów alkoholu wśród nastolatków, wskazuje na przemiany obyczajowe w zakresie używania alkoholu przez młodzież i może budzić niepokój [1]. Zestawienie wyników badań ogólnopolskich z roku 2003 z wynikami z roku 1999 pokazuje wzrost odsetka konsumentów napojów alkoholowych, wśród uczniów młodszych oraz stabilizację wśród uczniów starszych [1]. Rozpowszechnienie picia alkoholu przez dzieci i młodzież w prezentowanym badaniu nie było uzależnione od płci respondentów. W badaniu ESPAD uzyskano wyniki nieco odmienne [1]. Rozpowszechnienie picia alkoholu okazało się zróżnicowane ze względu na płeć. Różnice miedzy chłopcami i dziewczętami były większe w czasie ostatnich 30 dni, niż w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem. Jednak nawet wyniki odnoszące się do częstego picia pokazują, że różnice między chłopcami i dziewczętami nie są zbyt wielkie. Wyniki te wskazują na postęp procesu emancypacji dziewcząt. Picie alkoholu w naszej kulturze to raczej domena mężczyzn. Wśród dorosłych mieszkańców naszego kraju spotykamy wielokrotnie więcej niepijących kobiet, niż mężczyzn. Wśród nastolatków proporcje te są jednak niemal wyrównane [1]. W badaniach z 1995 r., wśród młodzieży starszej, rozpowszechnienie picia w ciągu ostatnich 12 miesięcy było większe u chłopców niż u dziewcząt [1]. Lata przyniosły wzrost rozpowszechnienia spożycia alkoholu wśród dziewcząt i w efekcie różnice związane z płcią zatarły się. Można powiedzieć, że starsze dziewczęta dogoniły chłopców pod względem tego wskaźnika. W 2003 roku nie nastąpiły większe zmiany [1]. Wydaje się, że można traktować to jako jeden z sygnałów unifikacji stylów życia kobiet i mężczyzn w młodym pokoleniu. W prezentowanym badaniu, najczęściej spożywanym alkoholem, zarówno w grupie uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów było piwo, następnie alkohole wysokoprocentowe i wino. Podobne wyniki uzyskano w badaniu ESPAD w roku 2003 [1]. W ciągu ostatniej dekady obserwuje się stały trend wzrostowy popularności piwa [30]. Odsetki pijących wino spadły w 1999 r. i do chwili obecnej nie uległy podwyższeniu. W młodym pokoleniu, podobnie jak wśród dorosłych, wino i wódka pełnią odmienne funkcje, spożywanie wina ma charakter raczej symboliczny, stąd wystarczają mniejsze jego ilości. Przekraczanie progu trzeźwości zdarzało się częściej w grupie chłopców niż dziewcząt [1]. Podobne wyniki uzyskano w prezentowanym badaniu. Odsetki upijających się chłopców, zarówno w młodszej grupie badanych, jak w grupie starszej, przewyższają odsetki upijających się dziewcząt. Zdecydowana większość prób zakupu alkoholu przez dzieci i młodzież kończy się sukcesem. Odmową sprzedaży ze względu na zbyt młody wiek, w prezentowanym badaniu zakończyło się mniej niż 10% prób zakupu alkoholu. Podobne dane pochodzą z badań ogólnopolskich [1]. W przypadku piwa, w roku 2003 nastąpił wzrost odsetka nieletnich klientów. Jednocześnie konsekwentnie rosła średnia liczba prób zakupów i odsetek odmów [1]. Odsetek kupujących wino w latach był stabilny, zaś w 2003 r. wyraźnie się obniżył. W tym samym czasie średnia liczba zakupów nieznacznie wzrosła, zaś odsetek odmów podobnie jak w przypadku piwa uległ niemal podwojeniu [1]. Z kolei odsetek zakupów napojów wysokoprocentowych spadł wyraźnie w roku 1999 i obecnie pozostaje na tym samym poziomie. Wzrosła natomiast w ciągu ostatnich lat o ok.30% średnia liczba prób zakupów alkoholu, która w latach pozostawała stabilna. Wnioski 1. Alkohol jest najczęściej stosowaną przez dzieci i młodzież substancją psychoaktywną. 2. Najczęściej spożywanym przez respondentów alkoholem jest piwo, następnie alkohole wysokoprocentowe i wino. 3. Większość prób zakupu alkoholu przez dzieci i młodzież kończy się sukcesem.

5 Skoczylas P i wsp. Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wielkomiejskich Piśmiennictwo / References 1. ***http://www.parpa.pl 2. Łuczak W. Przyczyny i konsekwencje alkoholizmu w ocenie studentów. Problemy Alkoholizmu 2006; 1(524): Jakubas K. Uwarunkowania środowiskowe trwania w abstynencji alkoholowej. Problemy Alkoholizmu 2006; 1(524): 9-13, 4. Strzelecki Z. Sytuacja demograficzna Polski. Problemy Alkoholizmu 2002; 1(516): Skoczylas P, Binczycka-Anholcer M. Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży. Problemy Alkoholizmu 2006; 1(524): I-III. 6. Obuchowska I. Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej. [w:] Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa-Poznań Surzykiewicz J. Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa Wolińska JM. Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Wyd UMCS, Lublin Hołyst B. Alkohol a przestępstwo w świetle teorii i statystyki. Problemy Alkoholizmu (516): Bałandynowicz A. Środowisko rodzinne a zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży. [w:] Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa Ochmański M. Wpływ alkoholizmu rodziców na poziom inteligencji i przystosowanie ich dzieci do nauki szkolnej. PZWL, Warszawa Świst J. Charakterystyka osób z problemami alkoholowymi. Problemy Alkoholizmu. 2006; 1(524): Hall CW, Bolen LM, Webster RE. Adjustment issues with adult children of alcoholics. J Clin Psychol 1994; 50, Forward S. Toksyczni rodzice. Santorski & Co, Warszawa Mellody P. Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia. Santorski & Co, Warszawa Potter-Efron P, Potter-Efron R. Złość, alkoholizm i inne uzależnienia. IPZiT, Warszawa Bałandynowicz A. Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych. Problemy alkoholizmu (524): X-XII, 18. Goworko B. Młodzież alkohol agresja. Problemy Alkoholizmu 2002; 1(516): ***www.fas.edu.pl 20. Adamczyk D. Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek. Problemy alkoholizmu. 2006; 2(525): 24-27, 21. ***ABC alkoholu. Artykuły publikowane w British Medical Journal. PZWL, Warszawa 1985, 22. Szymanowski T. Młodzież wobec alkoholu, na podstawie danych empirycznych. IWZZ, Warszawa 1990, 23. Kałdun B. Predyspozycje nastolatków do alkoholizmu. Problemy alkoholizmu. 2006; 2(525): IV-VI, 24. Tivis LJ, Parsons OA, Nixon SJ. Anger in an inpatient treatment sample of chronic alcoholics. Alcohol Clin Exp Res. 1998; 22, Sikora E. Sztuka życia Program profilaktyczno-rozwojowy dla dzieci z rodzin alkoholowych. Problemy Alkoholizmu 2006; 2(525): I-III. 26. Fronczyk K. Współwystępowanie palenia papierosów, nadużywania alkoholu oraz stresu i depresyjności w różnych grupach wieku osób pracujących zawodowo. Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych. VII Seminarium CINDI WHO Łódź Samiec W, Sudoł-Jednorowicz EA. Zdrowo żyć zdrowym być program promocji zasad zdrowego odżywiania i zwiększenia aktywności fizycznej dla młodzieży szkolnej. Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych. VII Seminarium CINDI WHO Łódź Akoliński S, Falewicz JK. Źródła patologii społecznej i problemy socjalizacji młodzieży. Wyd Prasa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Warszawa Gruszczyński W, Rydzyński Z, Śmigielski J. Porównawcze badania problematyki alkoholu i innych środków uzależniających w łódzkim środowisku studenckim (...) WAM, Łódź Leonard B. Piwne historie, mity i szkody. Problemy Alkoholizmu 2006; 2(525):

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Spis treści Wprowadzenie... I. Podstawy prawne Programu... II. Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

RAPORT TECHNICZNY z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie

RAPORT TECHNICZNY z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie RAPORT TECHNICZNY z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie 2 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków badania mokotowskie

Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków badania mokotowskie Alkoholizm i Narkomania 2006, tom 19: nr 3, 225-242 2006 Instytut Psychiatrii i Neurologii P R A C E O R Y G I N A L N E Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków badania mokotowskie Mental health

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 42 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Podkowa Leśna 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Rozdział I - Metryka gminy Podkowa Leśna...

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013

I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013 I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r., Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sandomierz 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zespół autorów: Krzysztof Ostaszewski, Anna Rustecka-Krawczyk, Magdalena Wójcik

Zespół autorów: Krzysztof Ostaszewski, Anna Rustecka-Krawczyk, Magdalena Wójcik 2 RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji drugiego etapu badań p.n. Rola czynników ryzyka i czynników chroniących w rozwoju zachowań problemowych u młodzieży szkolnej. Badania warszawskich

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Prace oryginalne Original papers

Prace oryginalne Original papers Prace oryginalne Original papers Borgis Świadomość młodzieży szkół średnich na temat ryzyka wystąpienia płodowego zespołu alkoholowego, jako konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży Joanna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Druk nr 32 Warszawa, 26 listopada 2007 r.

Druk nr 32 Warszawa, 26 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 32 Warszawa, 26 listopada 2007 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi MINISTERSTWO ZDROWIA Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2003 roku PROJEKT Warszawa, 2004 Opracowanie: PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sulechów 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Andrychów 2013

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Andrychów 2013 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Andrychów 2013 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DLA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

DLA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI 1 DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROZEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI * * Alkohol i inne problemy społeczne w życiu dorosłych mieszkańców. * Alkohol a młodzież. * Młodzież a narkotyki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W UŻYWANIU PRZEZ MŁODZIEŻ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. BADANIA MOKOTOWSKIE

ZMIANY W UŻYWANIU PRZEZ MŁODZIEŻ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. BADANIA MOKOTOWSKIE Alkoholizm i Narkomania l/30/98 Krzysztof Ostaszewski Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M" Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ZMIANY W UŻYWANIU PRZEZ MŁODZIEŻ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

Bardziej szczegółowo

Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 448 Anestezjologia i Ratownictwo 2015; 9: 448-456 ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Otrzymano/Submitted: 03.03.2015 Zaakceptowano/Accepted: 25.04.2015 Akademia Medycyny Czy poziom doświadczanego stresu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Nowy Tomyśl 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki Spis treści 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści... 2 Rozdział I - Metryka miasta

Bardziej szczegółowo

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Nr 1 (31) 2013 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI ZAKŁAD HIGIENY KATEDRY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU Barbara Purandare SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozoficzny Psychologia

Wydział Filozoficzny Psychologia Wydział Filozoficzny Psychologia Cele terapii u kobiet i mężczyzn, a głębokość uzależnienia od alkoholu Zuzanna Kasprzak Praca magisterska wykonana pod opieką prof. dr hab Józefa Krzysztofa Gierowskiego

Bardziej szczegółowo