Andrzej Zieliński. sekretarz gminy Poniec. 4945,00 zł. sekretarz gminy Krobia. 3801,00 zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Zieliński. sekretarz gminy Poniec. 4945,00 zł. sekretarz gminy Krobia. 3801,00 zł"

Transkrypt

1 Nr 49 (431) 7 grudnia 2007 ISSN Nr indeksu Cena 2,20 zł (w tym 7% VAT) Leszek Maliński Robert Marcinkowski Wiesław Glapka Andrzej Zieliński 5542,00 zł 5502,47 zł 4950,00 zł 4945,00 zł sekretarz powiatu sekretarz gminy Gostyń sekretarz gminy Piaski sekretarz gminy Poniec Jerzy Hejduk sekretarz gminy Pogorzela Urszula Wabińska Jakub Andrzejewski sekretarz gminy Borek Wlkp. sekretarz gminy Pępowo sekretarz gminy Krobia 4940,00 zł 4000,90 zł 3961,00 zł 3801,00 zł Elżbieta Pawlak Miesięczne utrzymanie urzędników najwięcej kosztuje mieszkańca gminy Pogorzela - 12,96 zł. Najmniej na ten cel wydaje mieszkaniec Krobi - 6,65 zł. Czytaj na str Wybierz prezent dla bliskich urzędnicy? Czytaj na str Ile zarabiają W NUMERZE Żąda budowy kanalizacji Roman Pazoła z Krobi chciałby, aby na terenie jego inwestycji powstała kanalizacja deszczowa. Miałaby to zrobić gmina lub, w innym przypadku, musiałaby zwrócić mu koszty. s. 3 Nowe przedszkole? W Strzelcach Wielkich, gmina Piaski, być może powstanie przedszkole, do którego będą mogły uczęszczać dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Z taką propozycją zwróciło się do radnych gminnych Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Tratwa. s. 13 Piernikowe Święto 9 grudnia Wypełnij ostatni kupon i przyjdź na gostyński deptak ZDROWIE Nowy dyrektor w szpitalu Marcinowi Hańczewskiemu, lekarzowi chirurgowi powierzono obowiązki zastępcy dyrektora ds. medycznych. Zastąpi on odchodzą- cego z Gostynia Tadeusza Smyrka. Obowiązki będzie pełnił do czasu rozwiązania konkursu na to stanowisko. Nowy dyrektor stwierdza, że trzeba liczyć koszty, jednak nie ma to żadnego związku z oszczędzaniem na pacjencie. - Na pacjencie nie wolno oszczędzać. Chcę Szczegóły str. 5 i 16 zaproponować rozwiązania, które już gdzieś się sprawdziły - tłumaczy Marcin Hańczewski. Czytaj na str. 12

2 2 I NFORMACJE ycie Gostynia Nowy pomnik dla rozstrzelanych Gmina Poniec otrzyma³a z³ dotacji od wojewody wielkopolskiego na wykonanie zbiorowego nagrobka dla Franciszka Skrzypczaka, Antoniego Joksia i W³adys³aw Grzeœkowiaka. Byli oni obywatelami miasta Poniec, którzy zostali rozstrzelani przez hitlerowców 21 paÿdziernika 1939 roku. - Ostatnie egzekucje odby³y siê oko- ³o godziny w Poniecu. Spoœród 33 zak³adników, egzekucji dokonano na 3 obywatelach, przy po³udniowej stronie ratusza. Zbiorowy grób znajduje siê przy murze, po wschodniej stronie cmentarza - poinformowa³ radnych sekretarz gminy Poniec - Andrzej Zieliñski. Tablica pami¹tkowa tych wydarzeñ znajduje siê tak e na jednej ze œcian ratusza. Nowy nagrobek na cmentarzu ma stan¹æ jeszcze w tym roku. Przy okazji tej rozmowy, na temat innego miejsca pamiêci wyrazi³ zdanie radny Andrzej Zieliñski. - Ju kiedyœ zwraca³em uwagê na t¹ nieszczêsn¹ tablicê pomnika, który stoi przy GCK i mówi GOSTYÑ Puste nakrycie Stowarzyszenie Ja te pomagam zaprasza mieszkañców gminy Gostyñ do wspólnej akcji przygotowania wigilii dla osób bezdomnych i osamotnionych. - Byæ mo e nie zawsze zgadzamy siê z wyborami i postawami, jakie prezentuje ta grupa naszej spo³ecznoœci, ale to te czêœæ nas - gostyniaków - mówi Gra yna Skorzybót, prezes stowarzyszenia. 19 grudnia o godzinie w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Polnej 72 w Gostyniu Stowarzyszenie Ja te pomagam, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej i Dom Dziennego Pobytu oraz wolontariusze z Gimnazjum Nr 2 organizuj¹ wigiliê dla osób osamotnionych i bezdomnych. - Ka dy z nas mo e przygotowaæ wigilijny talerz i przynieœæ na wspólny stó³ - informuje prezes. Deklaracje pomocy przyjmowane s¹ pod numerem telefonów: lub lub osobiœcie w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Gostyniu ul. Wroc³awska 250, pokój nr 1. (iza) JU NIED UGO w tym miejscu stanie nowy nagrobek nieprawdê. Nie tylko Niemcy w tym czasie napad³y na Polskê, ale tak e sowieci. W drugiej kadencji naszej rady by³a taka sytuacja, e jeden drugiego chcia³ przeœcign¹æ i mo e o tym zapomnieli, a mo e nie chcieli pamiêtaæ. Nale a³oby to wyprostowaæ, eby nie ok³amywaæ naszych dzie- OG OSZENIE RADNY ANDRZEJ ZIELIÑSKI twierdzi, e tablica mówi nieprawdê ci - powiedzia³ radny Andrzej Zieliñski. Zaoferowa³ siê, e mo e przekazaæ polny kamieñ, na którym bêdzie mo na umieœciæ tablicê przypominaj¹c¹ tak e tê tragediê. (gabi) Z WOKANDY S¹d Rejonowy w Gostyniu - S¹d Grodzki w Gostyniu zawiadamia, e prawomocnym wyrokiem z dnia 9 listopada 2007 roku skazano: ANTONIEGO WALKOWIAKA s. Franciszka i Franciszki zd. Jarmu ek, ur. 10 maja 1952 roku w Rawiczu, zam. Goœciejewice 6/3, za to, e: w dniu 17 wrzeœnia 2007 roku o godz w miejscowoœci Waszkowo w woj. wielkopolskim, jecha³ jako kieruj¹cy rowerem bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci (2,33 promila tj. 1,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wymierzaj¹c mu karê: - 10 (dziesiêciu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci w wymiarze 40 godzin w stosunku miesiêcznym, - zakazu prowadzenia pojazdów rowerowych oraz wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat, - podania wyroku do publicznej wiadomoœci. S¹d Rejonowy w Gostyniu - S¹d Grodzki w Gostyniu zawiadamia, e prawomocnym wyrokiem z dnia 22 listopada 2007 r. skazano: PAW A GRZEMSKIEGO s. Stefana i Marii zd. Ma³ecka, ur. 08 maja 1983 roku, w Gostyniu, zam. Ma³gów 14, za to, e: w dniu 21 listopada 2007 roku w Go³uchowie, powiatu gostyñskiego nie stosowa³ siê do orzeczonego wyrokiem S¹du Rejonowego w Gostyniu sygn. akt VI k 148/07 zakazu prowadzenia pojazdów rowerowych oraz wszelkich pojazdów mechanicznych do dnia 16 maja 2008 roku w ten sposób, e kierowa³ rowerem w miejscowoœci Go³uchów, wymierzaj¹c mu karê: - 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci z zawieszeniem na 2 lata, - grzywny w wysokoœci 50 stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10,- z³. - podania wyroku do publicznej wiadomoœci. S¹d Rejonowy w Gostyniu - S¹d Grodzki w Gostyniu zawiadamia, e prawomocnym wyrokiem z dnia 13 listopada 2007 roku skazano: DANIELA SINIECKIEGO s. Mariana i Ireny zd. Katarzyñska, ur. 12 marca 1973 roku w Gostyniu, zam. Górzno 51, za to, e: w dniu 17 sierpnia 2007 roku oko³o godz w miejscowoœci Górzno gm. Krzemieniewo kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci - badania w I i w II próbie wykaza³y 1,17 mg/l (2,45 promila) alkoholu w wydychanym powietrzu i pomimo orzeczenia S¹du Rejonowego w Gostyniu z 6 paÿdziernika 2004 roku dot. zakazu kierowania m.in. rowerami, wymierzaj¹c mu karê: - 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci z zawieszeniem na 2 lata, - zakazu prowadzenia pojazdów rowerowych oraz wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat, - grzywny w wysokoœci 60 stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10,- z³ - podania wyroku do publicznej wiadomoœci. OG OSZENIE OG OSZENIE

3 ycie Gostynia I NFORMACJE 3 ¹da budowy deszczowej kanalizacji Jeden z prywatnych przedsiêbiorców z Krobi - Roman Pazo³a chcia³by, aby na terenie jego inwestycji powsta³a kanalizacja deszczowa. Mia³aby j¹ wybudowaæ gmina lub, w innym przypadku, musia³aby zwróciæ mu koszty przedsiêwziêcia. - (...)Jako w³aœciciel hurtowni z materia³ami budowlanymi, mogê za³atwiæ materia³ za darmo(...) Proponowa³em w ten sposób, e ja wykonam kanalizacjê, bêdzie ona kosztowa³a o po³owê mniej, ni gdyby to robi³a jakakolwiek inna firma. Tylko niech burmistrz w jakiœ sposób mnie rozliczy - ulga w podatku, czy inaczej (...) - mówi³ przedsiêbiorca. Burmistrz Sebastian Czwojda nie zgadza siê ani na umorzenie podatku, ani na wykonanie zadania za pieni¹dze z gminnej kasy, gdy kanalizacja mia³aby powstaæ przy drodze wojewódzkiej. Roman Pazo³a jest budowlañcem. Posiada 3 hurtownie z materia³ami budowlanymi, a w Krobi dodatkowo stacjê paliw z ekologiczn¹ myjni¹ samochodow¹. Obecnie buduje na peryferiach miasta doœæ pokaÿny obiekt. - Ta inwestycja, to jest mój kaprys. Ma to byæ nowoczesny hotel z krêgielni¹, z 2 salami bankietowymi, z k¹cikiem SPA, gdzie moi goœcie siê bêd¹ mogli zrelaksowaæ - wyjaœni³ w³aœciciel budowli. - Sam burmistrz przyzna³ mi racjê, e brakuje nam takiego obiektu w gminie. Widaæ to, kiedy przyje d aj¹ do nas goœcie zza granicy - doda³. Przedsiêbiorca uwa a, e nie mo e zakoñczyæ przedsiêwziêcia, gdy na terenie budowy nie ma kanalizacji deszczowej. - Od 2004 roku chodzê do w³odarzy gminy z proœb¹ o jej wykonanie. Pytam, czy ja mam to robiæ, jako prywatny inwestor? - w ten sposób Roman Pazo³a zacz¹³ dyskusjê z burmistrzem. W sprawie sfinansowania, czy rozliczenia w inny sposób kanalizacji deszczowej przyszed³ na sesjê rady miejskiej, która odby³a siê 29 listopada. Roman Pazo³a stwierdzi³, e koszt budowy kanalizacji to s¹ œrodki, które przedsiêbiorca nosi w kieszeni. Wed³ug niego inwestycja kosztowa³aby mniej wiêcej 5-10 tysiêcy z³otych. - A powstaje obiekt, w którym bêdzie zatrudnionych oko- ³o 20 osób, na 1200 m 2 powierzchni. Od tego p³acê podatek do gminy - przekonywa³ przedsiêbiorca, licz¹c, e jego obecnoœæ na sesji zadzia³a pozytywnie i zmieni podejœcie w³odarza do sprawy. - Inaczej, obiecujê przy œwiadkach, wstrzymujê inwestycjê dopóki nie bêdzie kanalizacji deszczowej (...). Proszê sobie wyobraziæ, e jeœli puszczê tê wodê na s¹siednie tereny, to je zaleje. Pytam siê, kto wtedy bêdzie za to odpowiedzialny? - zastanawia³ siê Roman Pazo³a. Budowlaniec poinformowa³, e jego pierwszy wniosek w tej sprawie wp³yn¹³ do gminy w 2004 r. - I od tego czasu cisza. Panowie radni, czy tak rozwi¹zuje siê sprawy, zwi¹zane z inwestycjami w Krobi? Jest to podstawowy problem z zakoñczeniem przedsiêwziêcia. Wiadomo, droga, przy której powstaje obiekt jest wojewódzka. Ale czy to jest odpowiedÿ? Gdzie wp³ywaj¹ podatki, do województwa, czy do gminy?? (...) - mówi³ Roman Pazo- ³a. Zarzuca³ obecnemu w³odarzowi, e tak, jak poprzednik, niemo noœæ wykonania kanalizacji usprawiedliwia faktem, i obiekt powstaje przy drodze wojewódzkiej oraz brakiem œrodków w gminie na ten cel. - Tak nie mo na podchodziæ do inwestorów strategicznych - zauwa y³ Roman Pazo³a. Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda przyzna³, e bardzo siê cieszy z ka dej inwestycji, która jest prowadzona na terenie gminy. Wyjaœni³, e kwestia podatków jest bardzo z³o ona i nie wszystkie podatki, które p³ac¹ przedsiêbiorcy wp³ywaj¹ do bud etu gminy - niektóre zasilaj¹ te bud et pañstwa. W³odarz stara³ siê wyjaœniæ przedsiêbiorcy kwestiê, czy gmina mo e realizowaæ przedsiêwziêcia na drodze wojewódzkiej? - To wynika z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, na podstawie których dzia³a administracja. (...) Droga jest w jurysdykcji marsza³ka województwa, a inwestycje jej dotycz¹ce realizuje wojewoda. Z prawnego punktu widzenia sytuacja jest taka, jakbym ja chcia³ wejœæ do pana na podwórko i tam zrobiæ kanalizacjê deszczow¹ - wyjaœnia³ burmistrz. - Nieprawda - powiedzia³ Roman Pazo³a. - Prawda. Mówimy o kanalizacji deszczowej, czyli odprowadzaj¹cej wodê z drogi. Taki jest charakter - odpowiedzia³ w³odarz gminy. Wczeœniejsze rozmowy z burmistrzem dotyczy³y wykonania kanalizacji deszczowej samodzielnie przez przedsiêbiorcê. W tym przypadku sprawa ma zwi¹zek tak e z pobudowaniem wjazdów na teren posesji. Sebastian Czwojda zwraca³ inwestorowi uwagê, i w przypadku budowy obwodnicy ten odcinek drogi, przy której powstaje obiekt, stanie siê najprawdopodobniej drog¹ gminn¹. Ma to nast¹piæ ju niebawem - w latach Sytuacja ulegnie wiêc zmianie, tak e pod k¹tem prawnym. - Wtedy temat móg³by wróciæ do nas. I to nie jest kwestia tego, czy gmina ma œrodki, czy nie. I tutaj móg³bym zarzuciæ, e mówi pan nieprawdê. Bo nigdy nie powiedzia³em tego (...), tylko, e przeszkadza tu aspekt prawny (...) - zaznaczy³ burmistrz gminy. Okaza³o siê te, e to pracownicy urzêdu w Krobi pomogli w przedsiêwziêciu, przygotowuj¹c dla inwestora wniosek do Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg w sprawie kanalizacji. Monitowano tak e do odpowiednich s³u b u marsza³ka województwa. Dziêki temu Roman Pazo³a uzyska³ pozwolenie na budowê kanalizacji. Tym bardziej zarzuty, e gmina blokuje rozwój nowych inwestycji na w³asnym terenie, Sebastian Czwojda uzna³ za niezasadne. POGORZELA Co dalej z pa³acem w Pogorzeli? Pa³ac w Pogorzeli w tej chwili jest nieu ytkowany. Ostatnie osoby, które zamieszkiwa³y w obiekcie wyprowadzi- ³y siê 1 lipca tego roku. Historyczny zabytek gminy Pogorzela sta³ siê w³asnoœci¹ prywatn¹ w latach 90-tych. Obecnie jego w³aœcicielem jest Dariusz Rozum, sprawuj¹cy funkcjê radnego miejskiego w Krotoszynie. Z obawy przed ca³kowitym zniszczeniem zabytku, burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk zg³osi³ siê do konserwatora zabytków. Rewizja obiektu odby³a siê 24 paÿdziernika. Na spotkanie przyby- ³a ucja Gajda kierownik Wojewódzkiego Oddzia³u S³u by Ochrony Zabytków, delegatura w Lesznie oraz Jerzy Szymanowski. W czasie zebrania uczestniczy³ w³aœciciel budynku Dariusz Rozum oraz przedstawiciel pogorzelskiego samorz¹du Adam Wierzbicki. - Spe³nia³em rolê obserwatora. Przez konserwatora zosta³ sporz¹dzony protokó³, który podpisa³ w³aœciciel budynku i zdeklarowa³ siê spe³niæ wymogi - mówi Adam Wierzbicki, pracownik Urzêdu Miejskiego w Pogorzeli. Zadania jakie wyznaczy³ konserwator zabytków dotycz¹ spraw konserwacji oraz dalszego przeznaczenia obiektu. Dariusz Rozum zobowi¹zany zosta³ do wykonania dokumentacji technicznej, która okreœla³aby stan zachowania, mo liwoœci adaptacji oraz wartoœæ budynku. Drugim zaleceniem by³o uzgodnienie programu konserwatorskiego, wraz z wskazaniem sposobu jego wprowadzania, oraz zakresu materia³ów i technologii. Konserwator zabytków wysun¹³ równie pomys³ stworzenia dozoru budynku. - Wydaliœmy zarz¹dzenia pokontrolne. Z chwil¹ wyprowadzenia siê ostatniej osoby, nie ma w tym obiekcie adnego dozoru i jest ryzyko, e ktoœ siê w³amie. Jednak to by³a tylko nasza uwaga, w tej chwili jest to zmartwienie w³aœciciela - mówi ucja Gajda, kierownik delegatury w Lesznie, Wojewódzki Oddzia³ S³u by Ochrony Zabytków w Poznaniu. W czasie lustracji skontrolowano dach i uznano, e jest szczelny. Nie zauwa ono równie ugiêæ, ani zniszczeñ w jego pokryciu. - Nie stwierdziliœmy adnych nieprawid³owoœci. W czasie rewizji pada³ deszcz i nic nie przecieka³o. W przesz³oœci musia³y byæ dokonane jakieœ prace zabezpieczaj¹ce dach - informuje ucja Gajda. W³aœciciel budynku zobowi¹zany jest do wykonania zadañ w terminie do sierpnia przysz³ego roku. - Jeszcze nie jestem pewien na co przeznaczê ten budynek. Zdecydujê siê w najbli szym czasie - wyjaœnia Dariusz Rozum. (doti) - Mam pozwolenia na wykonanie prac. Tylko pytam siê, kto to zadanie sfinansuje? Ja? (...) - nie ustêpowa³ przedsiêbiorca. Burmistrz zapyta³, czy z³o y³ formalny wniosek do rady miejskiej o sfinalizowanie budowy kanalizacji deszczowej przed w³asn¹ posesj¹? Bo to radni decyduj¹, ile œrodków i na jak¹ inwestycjê przeznaczyæ w gminnym bud ecie. - Oczywiœcie, ustnie z panem przewodnicz¹cym rady uzgodni³em. Czyli pisemnie mam zrobiæ? - odpowiedzia³ Roman Pazo³a, doœæ niespodziewanie dla rajców i samego przewodnicz¹cego Andrzeja Knebel. - Rozmawialiœmy o tym. Orientowa³em siê, jak ta sytuacja wygl¹da w urzêdzie. Okaza³o siê, e sprawa z pozwoleniem jest trochê inna, ni mi siê wydawa³o - przyzna³ siê przewodnicz¹cy krobskiej rady miejskiej. W³odarz gminy wyjaœni³ przedsiêbiorcy, jaka jest procedura w postêpowaniu ze œrodkami publicznymi. Powiedzia³ te o wniosku w sprawie kanalizacji, w którym Roman Pazo³a musia³by wskazaæ na pozwolenie z zarz¹du dróg, na oczekiwania w stosunku do gminy, dotycz¹ce tego, e gmina zamiast realizowaæ zadania w³asne, udzieli pomocy finansowej województwu. - Jako burmistrz mogê tak¹ propozycjê przed³o yæ radzie. Jeœli wyrazi zgodê na dofinansowanie tego przedsiêwziêcia, mo emy wyst¹piæ o zgodê do województwa - t³umaczy³ Sebastian Czwojda. Podkreœli³, e na najbli szej sesji chce przedstawiæ radnym projekt uchwa³y, dotycz¹cej ulg podatkowych dla gminnych przedsiêbiorców, pod k¹tem nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Ulgi mia³yby obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2008 roku. - Kiedy pan zakoñczy swoje przedsiêwziêcie, bêdzie pan móg³ z ulgi skorzystaæ i otrzymaæ zwolnienia od podatku w sposób legalny i zgodny z prawem (...) - powiedzia³ Sebastian Czwojda. - A napisa³ mi pan o tym w odpowiedzi na mój wniosek? Napisa³ pan, e bêd¹ jakieœ zmiany w podatkach? e jest jakaœ nadzieja? Nie. Jak tak mo na? - pyta³ Roman Pazo³a. - Nie têdy droga i nie tak z inwestorami strategicznymi - doda³ przedsiêbiorca i wyszed³ z sali, trzaskaj¹c drzwiami. Burmistrz gminy Krobia w póÿniejszej rozmowie powiedzia³, e w tym przypadku nie wchodzi w grê jakiekolwiek umorzenie. - Musz¹ do tego byæ bardzo powa - ne przes³anki - zaznaczy³. - W sytuacji finansowej, w jakiej znajduje siê pan Pazo³a, absolutnie nie ma adnych przes³anek do stosowania umorzeñ i by³oby to z mojej strony dzia- ³anie niezgodne z prawem - doda³. W³odarz podkreœli³ te, e z ulgi podatkowej, która zostanie wprowadzona, bêd¹ mogli skorzystaæ wszyscy inwestorzy na równych prawach, a nie na zasadzie uznaniowoœci. Z kolei Roman Pazo³a przyzna³, e za czasów Miros³awa Walusia mia³ umarzane podatki. Zdaje sobie te sprawê, e za³apie siê na ulgi podatkowe bez budowy kanalizacji. - Bêdê czeka³, negocjowa³, monitowa³. Co roku przynoszê podatek do gminy (...) Jeszcze planujê wybudowaæ dwa takie obiekty. To bêd¹ budynki w granicach 1000 m 2 - jeden handlowy, drugi mo e blok mieszkalny. Na jednej z dzia³ek jest ten sam problem z brakiem kanalizacji - poinformowa³ Roman Pazo- ³a. - Miros³aw Waluœ by³ dla przedsiêbiorców w pewien sposób uchylny. Tworzy³em swoj¹ firmê, jako przedsiêbiorca atakowa³em go o ulgê, o umorzenie. I wyegzekwowa³em. Dzisiaj, kiedy doszed³em ju do pieniêdzy, robiê to samo z nowym burmistrzem - doda³, zarzekaj¹c siê, e w³asnych œrodków w budowê kanalizacji deszczowej siê nie zaanga uje. AGATA FAJCZYK DARIUSZ ROZUM, w³aœciciel pa³acu w Pogorzeli jeszcze nie zdecydowa³, na co przeznaczy obiekt Nak³ad: egzemplarzy ADRES REDAKCJI: Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44, tel./fax: (0-65) , tel , tel , REDAKCJA GOSTYÑ: Agata Fajczyk, Hanna Hejduk (redaktor naczelny), Izabela Skorzybót. WSPÓ PRACUJ : ukasz Eisop, S³awomir Hajduk, Dorota Jañczak, Gabriela Ratajczak, Cezary Warczak, Dariusz Wolsztyniak, Piotr Warczak. OBS UGA KOMPUTEROWA: Zbigniew Pacanowski. WYDAWCA: Po³udniowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Jarocin, ul. Wolnoœci 1a, Oddzia³ w Gostyniu. DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi³a, ul. Krzywa 35. DZIA REKLAMY: Justyna Pasieracka - tel , Gostyñ, ul. Powst. Wlkp. 44. BIURO OG OSZEÑ: Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44, tel. (0-65) , czynne codziennie od 9.00 do 16.00, sobota do DZIA KOLPORTA U: Krystyna Tyrakowska - tel./fax: (0-65) , ; Marek Lew - tel Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ i rubrykê Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia³ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

4 4 I NFORMACJE ycie Gostynia WIEŒCI KRYMINALNE Pijani na drodze 27 listopada, o godz , w Krobi przy ul. Ponieckiej, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego 46 - letniego Karola M., mieszkañca gminy Krobia, który kierowa³ samochodem osobowym marki Renault Clio. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 2,21 promila alkoholu. 30 listopada, o godz , w Bodzewie gm. Piaski, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego 31 - letniego Piotra G., mieszkañca powiatu gostyñskiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat 126p. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 0,57 promila alkoholu. 30 listopada, o godz , w Koœciuszkowie gm. Pêpowo, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego 35 - letniego Tomasza W., mieszkañca powiatu gostyñskiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Mazda. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 0,89 promila alkoholu. 30 listopada, o godz , w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego 19 - letniego Mateusza K., mieszkañca gminy Krobia, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 0,99 promila alkoholu. 2 grudnia, o godz.1.40, w Krobi przy ul. Grunwaldzkiej, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego 41 - letniego Kazimierza Cz., mieszkañca powiatu gostyñskiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Renault Clio. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 2,13 promila alkoholu. W³amanie do sklepu 28 listopada, o godz , policjanci Rewiru Dzielnicowych w Piaskach, w wyniku przeprowadzonych czynnoœci, zatrzymali 22 - letniego Piotra K., mieszkañca powiatu gostyñskiego, który tego samego dnia w godz , w Piaskach, przy u yciu kamienia wybi³ szybê wystawow¹ w sklepie spo ywczym. Po wejœciu do wnêtrza Piotr K. ukrad³ kilku paczek papierosów i dwie butelki wódki. Straty oszacowano na kwotê oko³o 340 z³. PLANOWANE WY CZENIA PR DU Piaski 7 grudnia w godzinach: 08:30-15:30 Micha³owo 1-11, 48-58, Godurowo 1-2a 6 grudnia w godzinach: 08:30-15:30 Drogoszewo grudnia w godzinach: 08:30-15:30 Drogoszewo 1-20 w dniach: , w godzinach: 08:30-15:30 Drogoszewo 1-20 Gostyñ 7 grudnia w godzinach: 09:30-11:30 ul. Emilii Plater 1-9 Informacje przekaza³a Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK Borek Wlkp. 5 grudnia w godzinach: 07:30-15:30 ul. Dworcowa 1-4, 6, 59-61, 65-66, Rynek 3-8, ul. Zielona 7 4 grudnia w godzinach: 07:00-09:00 ul. eromskiego 1-7, 9-11, ul. Asnyka 1-6, ul. Dworcowa 62-64, ul. Jaraczewska 4-9a, tartak, rozdzielnia gazu, PKP, weterynaria, ul. Kiliñskiego 1-15, 17-23, gazownia, bank, ul. KoŸmiñska 1-2, 5-8, 33, budynek firmy Mróz, ul. Mickiewicza 1-23 (nieparzyste), 56, 62-64, ul. Pogorzelska 1, Rynek 9-19, Ratusz, ul. S³owackiego 1-9, 12-30, ul. Sienkiewicza 1-32, 34, ul. Skokowska 1-11, ul. W¹ska 1-3, ul. Zdzieska 1-2, 14-32a, 34-50, 52-56, warsztat Janicki, warsztat Szymczak, ul. Zdzie 1-4, LOK, ul. Zielona 8-17, grudnia w godzinach: 14:30-17:30 ul. eromskiego 1-7, 9-11, ul. Asnyka 1-6, ul. Dworcowa 62-64, ul. Jaraczewska 4-9a, tartak, rozdzielnia gazu, PKP, weterynaria, ul. Kiliñskiego 1-15, 17-23, gazownia, bank, ul. KoŸmiñska 1-2, 5-8, 33, budynek firmy Mróz, ul. Mickiewicza 1-23 (nieparzyste), 56, 62-64, ul. Pogorzelska 1, Rynek 9-19, Ratusz, ul. S³owackiego 1-9, 12-30, ul. Sienkiewicza 1-32, 34, ul. Skokowska 1-11, ul. W¹ska 1-3, ul. Zdzieska 1-2, 14-32a, 34-50, 52-56, warsztat Janicki, warsztat Szymczak, ul. Zdzie 1-4, LOK, ul. Zielona 8-17, Uwaga! Okreœlenia instytucji i obiektów oraz adresy podajemy wed³ug oryginalnego komunikatu ENEA S.A. Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIK RATOWNICY W AKCJI W okresie od 26 listopada do 2 grudnia 2007 r., Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu udzieli³o pomocy 58 osobom poszkodowanym w nag³ych zdarzeniach, w tym 10 osób pod opiek¹ lekarza przewieziono do szpitala. Natomiast 21 razy ratownicy wyje d ali do zachorowañ, z czego 10 osób przetransportowano do szpitala. (NiC) Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu w okresie od 26 listopada do 2 grudnia 2007 r. zanotowa³a ogó³em na terenie powiatu 6 zdarzeñ w tym 4 miejscowe zagro enia i 2 po ary. W dzia³aniach bra³y udzia³ 2 zastêpy stra y z KP PSP Gostyñ w obsadzie 7 stra aków i 7 zastêpów stra y z OSP w obsadzie 41 stra aków. 26 listopada stra acy z KP PSP Gostyñ i OSP Pogorzela usuwali skutki wypadku samochodu marki Renault Clio w Bielawach Pogorzelskich gm. Pogorzela 28 listopada zastêp z OSP Poniec gasi³ po ar w pizzerni w Poniecu przy ul.bojanowskiej. 1 grudnia zastêp z OSP Borek usuwa³ skutki kolizji samochodów osobowych marek Seat Cordoba i Fiat Cinquecento w Skokowie gm. Borek. 1 grudnia zastêp z KP PSP w Gostyniu i OSP Krobia gasi³y po- ar samochodu marki Polonez Caro w Krobi przy ul. Poznanskiej. 2 grudnia zastêp z OSP Pêpowo usuwa³ powalone na drogê drzewo w Koœciuszkowie gm. Pêpowo. 2 grudnia zastêp z OSP Krobia i OSP Kunowo usuwa³y rozsypany na jezdni wir w Stê ycy gm. Gostyñ. Informacje przekaza³a Komenda Powiatowa Stra y Po arnej w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK Wyl¹dowa³a w rowie W poniedzia³ek, 26 listopada, po godzinie dosz³o do kolizji na drodze Gostyñ - Pogorzela. Kobieta kieruj¹ca samochodem marki Renault Clio nie dostosowa³a siê do warunków atmosferycznych. Pojazd, którym kierowa³a wpad³ w poœlizg i zsun¹³ siê do przydro - nego rowu. Poszkodowana zosta³a przewieziona do szpitala. Jej yciu nie zagra a niebezpieczeñstwo. (doti) OFERTY PRACY Powiatowy Urz¹d Pracy w Gostyniu dysponuje ofertami pracy dla: blacharz samochodowy (1 osoba), brukarz (1 osoba), cukiernik (1 osoba), dekarz/blacharz (2 osoby), dyspozytor (1 osoba), elektromechanik pojazdów samochodowy (1 osoba), elektronik (1 osoba), elektryk (2 osoby), fizjoterapeuta (1 osoba), fryzjer (2 osoby), handlowiec (1 osoba), informatyk (1 osoba), instalator C.O. (1 osoba), kelner (3 osoby), kierowca kat. B+E (1 osoba), kierowca kat. C (2 osoby), kierowca kat. C+E (8 osób), kierowca kat. D (1 osoba), kierownik punktu skupu palet (1 osoba), kierownik regionalny, doradca finansowy (2 osoby), krawcowa, szwaczka (6 osób), kucharz (5 osób), lakiernik (1 osoba), magazynier/pracownik magazynu (2 osoby), maszynista ch³odniczy (1 osoba), mechanik samochodów osobowych, ciê arowych (12 osób), obieranie cebuli (1 osoba), operator koparki (1 osoba), operator maszyn szklarskich, szoruj¹cych (2 osoby), operator pilarki spalinowej (1 osoba), opiekun (1 osoba), osoba do obs³ugi maszyny hafciarskiej (1 osoba), osoba do obs³ugi traka (1 osoba), piekarz (4 osoby), pielêgniarka/ratownik medyczny (1 osoba), pilarz/drwal (2 osoby), pomoc kuchenna (program +50) (1 osoba), pracownik budowlany (murarz, p³ytkarz, malarz, zbrojarz) (10 osób), pracownik fizyczny/gospodarczy (5 osób), pracownik myjni samochodowej (1 osoba), pracownik ochrony (1 osoba), pracownik produkcji (2 osoby), rzeÿnik (3 osoby), serwisant (1 osoba), spawacz (5 osób), spedytor (1 osoba), sprzedawca (10 osób), stolarz (8 osób), œlusarz (2 osoby), technolog produkcji (1 osoba), telemarketer (1 osoba), traktorzysta (1 osoba), a³obnikkierowca (1 osoba). Szczegó³owych informacji dotycz¹cych ofert pracy mo na uzyskaæ osobiœcie w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Gostyniu, ul. Poznañska 200 (pok. 4) lub telefonicznie /065/ /68 (wew. 18). leki z apteki Starogostyñska ul. Starogostyñska 9 tel Anna Kalisoras ul. Witosa 13, tel Dy ury nocne od godz W niedziele i œwiêta apteka dy- urna czynna od 9.00 do Apteka Romfarm, ul. okietka - czynna w ka d¹ sobotê od 9.00 do i od do 19.00, w niedziele w godz Apteka Medica, ul. Mostowa 2a - czynna w niedziele i œwiêta w godz telefony alarmowe Pogotowie Ratunkowe 999 Stra Po arna 998 Policja 997 Numer alarmowy do s³u b ratunkowych 112 Pogotowia: Energetyczne 991 Gazowe 992 Ciep³ownicze 993 Wod.-Kan. 994 Energetyczne Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu Powiatowa Komenda Policji w Gostyniu Stra Po arna w Gostyniu Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Stra Miejska telefony zaufania Gostyñ: - Punkt Wsparcia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Telefon zaufania w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu (czynny ca³¹ dobê) M³odzie owy Telefon Zaufania (w ka d¹ œrodê od do 18.00) W czwartki w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu - ul. Willowa 3a od odbywaj¹ siê spotkania Samopomocowej Grupy Wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie i ich rodzin. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Pêpowo: - Telefon TrzeŸwoœci

5 ycie Gostynia I NFORMACJE 5 Podatki bez dyskusji Przy uchwalaniu stawek podatków dla mieszkañców gminy Poniec na 2008 rok oby³o siê bez wiêkszych polemik i dyskusji. Jak poinformowa³ radnych skarbnik gminy Andrzej Przybylski, ubieg³oroczne stawki podwy szone zosta³y o 2,2%, czyli o wskaÿnik wzrostu towarów i us³ug konsumpcyjnych. - Je eli siê stoi w miejscu, to znaczy, e siê cofamy. Wszystkie koszty i ceny id¹ w górê: p³ace, energia. W tym momencie brak podwy ki spowoduje, e bud et bêdzie relatywnie coraz ni szy i nie stwarza mo liwoœci rozwoju, a nawet wykonania podstawowych spraw - powiedzia³ ju na wspólnym posiedzeniu komisji, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz. Radny Dariusz Kieliœ wyrazi³ stanowisko klubu Nasz Gmina, e s¹ za zaproponowanymi przez burmistrza stawkami podatków. Radni obni yli tylko za- proponowany przez burmistrza podatek rolny z 40 z³ na 39 z³. Ponadto rani zwolnili od podatku budowle, nieruchomoœci lub ich czêœci wykorzystywane na cele kulturalne, ochrony przeciwpo arowej i sportowe, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej i zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego. Podatku nie zap³ac¹ tak e w³aœciciele poddaszy u ytkowych i piwnic powy ej 1,40 m wysokoœci, za wyj¹tkiem pomieszczeñ mieszkalnych oraz pomieszczeñ, w których prowadzona jest dzia- ³alnoœæ gospodarcza oraz zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego. Zwolnione od podatku zosta³y tak e grunty pod drogami œródpolnymi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr. W³aœciciele nie zap³ac¹ tak e za psy, które nie ukoñczy³y ósmego tygodnia ycia, jak równie posiadacze jednego psa w gospodarstwie domowym i dwóch w gospodarstwie rolnym. Jeœli mieszkañcy gminy Poniec zakupi¹ psa po 30 czerwca, stawka podatku zostanie obni ona o 50%. (gabi) Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników jak i Kupców do wziêcia udzia³u w przedœwi¹tecznym konkursie. Chcemy, aby te nadchodz¹ce Œwiêta Bo- ego Narodzenia by³y wyj¹tkowe i piêkne. Dlatego wy³onimy naj³adniejsz¹ witrynê sklepow¹ o tematyce œwi¹tecznej. Zapraszamy do konkursu wszystkie sklepy, które funkcjonuj¹ na terenie powiatu gostyñskiego. Nasi Czytelnicy, na kuponach publikowanych jeszcze w 1 numerze ycia Gostynia, mog¹ oddaæ g³os na sklep, który ich zdaniem ma naj³adniejsz¹ œwi¹teczn¹ wystawê. Kupon nale y wyci¹æ z gazety, wype³niæ i wrzuciæ do urny, któr¹ ustawimy w widocznym miejscu na Piernikowym Œwiêcie, 9 grudnia na gostyñskim deptaku. Nagrod¹ w konkursie dla sklepów jest przyznanie zaszczytnego tytu³u Naj³adniejsza Witryna roku Oprócz tego tytu³u zostanie przyznanych piêæ wyró - nieñ Estetyczna Witryna Dla naszych Czytelników tak e przygotowaliœmy nagrody. Wœród osób, które dostarcz¹ kupony rozlosujemy nagrody: elegancki komplet do herbaty, odkurzacz, 3 zestawy kosmetyków, komplet rêczników oraz nasze firmowe gad ety. Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane w gazecie, która uka e siê 18 grudnia. Szczegó³owe zasady konkursu s¹ dostêpne na stronie. Liczymy na du y udzia³ Kupców i Czytelników w naszym konkursie. Dziêki temu w naszych miastach i wsiach mo e byæ po prostu piêkniej. Wype³nij koniecznie kupon i przyjdÿ na Piernikowe Œwiêto 9 grudnia. (red)

6 6 I Nie taka zima z³a Zima jest szczególnie nieprzyjemn¹ por¹ roku dla kierowców. Wraz ze œniegiem, pogarszaj¹ siê warunki jazdy na kiepskich z regu³y drogach. Utrzymanie mo liwie wysokiej przejezdnoœci dróg w okresie zimowym jest zadaniem trudnym i mudnym, gdy wi¹ e siê z ci¹g³ym odœnie aniem nawierzchni i zwalczaniem go³oledzi. Sprawdziliœmy, jak zarz¹dcy dróg naszego powiatu przygotowali siê do nadchodz¹cej zimy. Wojewódzki Zarz¹d Dróg planuje przeznaczyæ na zimowe utrzymanie swoich dróg w powiecie gostyñskim ponad 100 tysiêcy z³otych, jednak jest to kwota szacunkowa i mo e wzrosn¹æ, w zale noœci od zapotrzebowania. - Pieni¹dze siê znajd¹, jeœli bêd¹ potrzebne zapewnia Kazimierz Ró czka, kierownik rejonu Dróg Wojewódzkich w Koœcianie. - Planowanie wydatków na zimê jest przewa nie tylko teori¹, gdy wszystko zale y od pogody wyjaœni³. Zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w naszym powiecie zajmie siê przedsiêbiorstwo drogowe Drogbud - Gostyñ z Grabonogu, z którym WZD zawar³ umowê. Zak³ad posiada odpowiedni sprzêt: dwanaœcie p³ugów odœnie nych, trzy solarki i piaskarki, oraz spory zapas soli i mieszanki piaskowo - solnej, które s¹ zmagazynowane i bêd¹ wykorzystane, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Równie Powiatowy Zarz¹d Dróg zawar³ z przedsiêbiorstwem Drogbud - Gostyñ umowê na zimowe utrzymanie dróg. Dotyczy ona ponad 400 kilometrów dróg powiatowych, na które PZD przeznaczy w tym roku 332 tysi¹ce z³otych. W pierwszej kolejnoœci bêd¹ odœnie ane drogi najwa niejsze, objête IV i V standardem utrzymania zimowego, czyli te, które ³¹cz¹ instytucje gmin oraz s¹ drogami dojazdowymi do siedziby powiatu i po³¹czeñ komunikacji autobusowej. Nale y zatem pamiêtaæ, by w okresie wzmo onych opadów œniegu, korzystaæ w miarê mo liwoœci z tych w³aœnie dróg, gdy to na nich nale y siê spodziewaæ wzglêdnie dobrych warunków jazdy. Zimy nie boi siê równie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która zarz¹dza przechodz¹c¹ przez nasz powiat drog¹ krajow¹ numer 12. Do jej utrzymania wynajêto leszyñskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, które trzyma niezbêdny sprzêt w K¹kolewie. - Jesteœmy dobrze przygotowani. Mamy tam zmagazynowane zapasy soli oraz solarki, natomiast od tego roku nasze samochody dzia³aj¹ w systemie GPS i mo emy je œledziæ na ekranie monitora - powiedzia³ Rajmund Jakuszkowiak, kierownik rejonu leszczyñskiego GDDKiA. (war) Telefony alarmowe: Po³¹czenie alarmowe z telefonów komórkowych 112 Pogotowie ratunkowe 999 Stra Po arna 998 Policja 997 Obraz z kamer drogowych ycie Gostynia NFORMACJE DROGBUD - GOSTYÑ, solarki przez ca³y czas stoj¹ w pogotowiu KROBIA AKTYWNI MIESZKAÑCY Aby chroni³y przed wiatrem 133 jarzêbiny, 15 dêbów i oko³o 340 sztuk leszczyny posadzono na 800 metrowym odcinku przy drodze z ychlewa do Wymys³owa, w gminie Krobia. A wszystko to na zakoñczenie realizacji projektu Aktywni Wielkopolanie w ochronie œrodowiska i krajobrazu rolniczego, nad którym patronat objê³a Regionalna Wielkopolska Izba Rolniczo Przemys³owa. W towarzysz¹cym akcji konkursie fotograficznym Julia Augustyniak - uczennica Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Krobi zajê³a I miejsce. Projekt mia³ za zadanie przede wszystkim podniesienie œwiadomoœci mieszkañców terenów wiejskich w zakresie ochrony œrodowiska i kszta³towania krajobrazu rolniczego Wielkopolski. Koordynatorami przedsiêwziêcia w gminie Krobia by³y: Karolina Miler - podinspektor ds. ochrony œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Krobi, a tak e Magdalena Nowak - nauczyciel geografii JULIA AUGUSTYNIAK - uczennica kl. II LO w Krobi: Bra³am ju udzia³ w konkursach fotograficznych, kiedy chodzi³am do gimnazjum, ale nie zdobywa³am konkretnych nagród, najwy ej wyró nienia. Do udzia³u w konkursie zachêci³a mnie nauczycielka geografii Magdalena Nowak pod koniec ubieg³ego roku szkolnego. W czasie wakacji trzeba by³o robiæ zdjêcia. To by³a przyjemnoœæ, podpowiada³a mi intuicja. Fotografowanie traktujê, jak hobby, ale myœlê o kursie fotograficznym. Najbardziej lubiê robiæ zdjêcia krajobrazom, kwiatom i innym roœlinom. M ODE DRZEWKA przy drodze do Wymys³owa i Emilia Œniegocka - nauczyciel ochrony œrodowiska w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Krobi. W trakcie trwania ca³ego projektu, jego uczestnicy (m.in. m³odzie ze szko³y ponadgimnazjalnej w Krobi) poszerzali podczas szkoleñ i warsztatów swoj¹ wiedzê z zakresu ochrony œrodowiska, sprz¹tali okoliczne parki oraz inne zadrzewione miejsca na terenie gminy. Programowi Aktywni Wielkopolanie w ochronie œrodowiska i krajobrazu rolniczego towarzyszy³ konkurs fotograficzny pt. Zadrzewienia w moim krajobrazie. W tej dziedzinie gmina Krobia równie ma siê czym pochwaliæ. Fotografia Julii Augustyniak - uczennicy ZSOiZ w Krobi - pt. Spokojna staroœæ, przedstawiaj¹ca drzewa, zdoby³a I miejsce w konkursie. Kulminacj¹ projektu w gminie Krobia by³o wykonanie zadrzewionego pasa, chroni¹cego pola przed wiatrem. W tej kategorii Karolina Miler z urzêdu miejskiego zosta³a uhonorowana dyplomem za zaanga owanie i aktywnoœæ w tworzeniu koalicji lokalnej na rzecz ochrony œrodowiska i krajobrazu rolniczego. - Teraz mamy nadziejê, e mieszkañcy gminy Krobia bêd¹ nadal wykazywali siê aktywnoœci¹ w zakresie ochrony œrodowiska naturalnego, a zdobywanie wiedzy i dobrych zwyczajów nie ogranicz¹ siê w przysz³oœci jedynie do udzia³u w podobnych projektach - mówi wiceburmistrz gminy Gerard Misiaczyk. (AgFa) KROBIA SPIESZ SIÊ Z DOWODEM OSOBISTYM Zmiana godzin W grudniu Urz¹d Gminy w Piaskach zmienia godziny urzêdowania. Ma to zwi¹zek z koniecznoœci¹ z³o enia wniosku o wymianê dowodu osobistego do 31 grudnia grudnia (poponiedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek niedzia³ek) urz¹d gminy bêdzie nieczynny. Wyznaczono dodatkowe dni pracy urzêdu: 8 grudnia (sobota) w godz. od 7.15 do oraz 29 grudnia (sobota) w godz. od 8.00 do (iza) 8.00 do do do (od 15 do 18 za³atwione s¹ tylko sprawy zwi¹zane z wymian¹ dowodu osobistego) 7.15 do do Wyrzuæ leki do pojemnika Na terenie Krobi oraz w Pudliszkach pojawi³y siê nowoczesne pojemniki na przeterminowane lekarstwa. W sumie Urz¹d Miejski w Krobi, wychodz¹c naprzeciw du emu zapotrzebowaniu mieszkañców, jeœli chodzi o pozbycie siê przestarza³ych lekarstw, zakupi³ 3 takie kontenery. Zosta³y one umieszczone w aptekach: 2 w Krobi przy ul. Powstañców Wielkopolskich i 1 w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej. Gmina ponosi wszelkie koszty utrzymania konfiskatorów oraz utylizacji zebranych odpa- dów. - Akcja ma na celu ograniczenie iloœci przeterminowanych lekarstw, pochodz¹cych z indywidualnych gospodarstw domowych i wyrzucanych na sk³adowisko odpadów lub trafiaj¹cych do œrodowiska w sposób niekontrolowany - mówi Gerard Misiaczyk, wiceburmistrz Krobi. - Mieszkañcy, którzy bêd¹ chcieli siê pozbyæ przestarza³ych leków w sposób bezpieczny dla œrodowiska naturalnego, mog¹ teraz nieodp³atnego pozostawiæ je w ka dej aptece, bior¹cej udzia³ w akcji - zachêca w³odarz. Pojemniki te s¹ nowoczesnymi urz¹dzeniami, skonstruowanymi specjalnie na potrzeby zbiórki przeterminowanych leków. S¹ tak zbudowane, e uniemo liwiaj¹ dostêp do ich zawartoœci przypadkowym osobom. Koszt zakupu pojemników to 751 z³otych za sztukê. Na zlecenie Urzêdu Miejskiego w Krobi uprawniona firma zabierze do utylizacji niezdatne do u ytku lekarstwa. Wstêpnie zaplanowano, e pojemniki bêd¹ opró niane raz na kwarta³, ale w przypadku ich wczeœniejszego zape³nienia, czynnoœæ ta bêdzie wykonywana czêœciej. Koszt opró nienia pojemników przez specjalistyczn¹ firmê wynosi 96,30 z³ za 1 pojemnik. (AgFa)

7 W czasie œwi¹tecznym, jak co roku, wielu z nas ogarnie magia gwiazdkowej zabawy, kupowania miko³ajkowych prezentów i przyozdabiania choinek. Na witrynach sklepowych pojawi¹ siê gwiazdorki, zielone ga- ³¹zki i migaj¹ce lampki. Popularne sta³o sie wzajemne obdarowywanie siê prezentami ze wszystkimi cz³onkami rodziny i wypowiadania przy tym kilka ciep³ych s³ów. Co i gdzie kupiæ? Kupuj¹c prezenty, kierujemy siê ró nymi wzglêdami. Dla jednych wa nym faktem jest przydatnoœæ upominku, dla innych jego niezwyk³oœæ. Na œwiêta Bo ego Narodzenia najczêœciej obdarowujemy bliskich typowo gwiazdkowymi rzeczami. S¹ to w ró nego rodzaju statuetki anio³ków, miko³ajów, piêknie przyozdobione stajenki betlejemskie, czy ba³wanki - to wszystko, co nam siê kojarzy ze œwiêtami. Bardzo popularne s¹ równie œwieczki, œwieczniki, lampiony, które od jakiegoœ czasu przybra³y ró ne kszta³ty, formy i zapachy. Ogromna ró - norodnoœæ tego produktu na rynku sprawi³a, e nawet najbardziej wybredni obdarowani, bêd¹ zadowoleni. Niektórzy z nas wybior¹ coœ oryginalnego, niezwyk³ego. Na pewno du y podziw bêd¹ budzi³y rzeczy wykonane przez nas samych. Rêcznie robione z³ote choineczki, malowane gwiazdorki, czy kompozycje u³o- one z wysuszonych owoców uciesz¹ niejednego. Poœwiêcenie, jakie jest w³o- one w wykonanie takiej paczki, mo e byæ bardziej docenione, ni kosztowny prezent. Niezapomniany uœmiech mo e wywo³aæ upominek zabawny, przekazany dla artów, oczywiœcie, je eli osoba obdarowana ma poczucie humoru. Ciep³e, we³niane skarpety nie s¹ uznawane za prezent w najlepszym tonie i mog¹ byæ powodem niezadowolenia. Ale trzeba spojrzeæ na t¹ sprawê z drugiej strony. Kolorowe z ciekawymi wzorkami kapcie u osób z entuzjastycznym nastawieniem do œwiata, mog¹ wywo³aæ szczery uœmiech i prawdziwe szczêœcie. Placówki handlowe, które s¹ najbardziej oblegane w okresie przedœwi¹tecznym to sklepy wielobran owe i kwiaciarnie, gdzie na pó³kach ustawione s¹ sze-

8 8 ycie Gostynia Podaruj prezent bliskiej osobie regi zabawek, figurek i ozdób bo onarodzeniowych. - Ludzie zaczn¹ myœleæ o prezentach od grudnia i to po dziesi¹tym. Jednak najwiêkszy niwo osi¹gamy kilka dni przed samymi œwiêtami. Grono osób przychodzi nawet w dniu samej wigilii - mówi Jolanta Kaczmarek, w³aœcicielka kwiaciarni Stokrotka, przy którym dzia³a w grudniu tzw. punkt œwi¹teczny. Jolanta Kaczmarek prowadzi sw¹ dzia³alnoœæ ju od kilku lat. Zauwa y³a, e ozdoby œwi¹teczne oraz prezenty rz¹dz¹ siê coroczn¹ mod¹. - W tym roku trendy s¹ kolory obracaj¹ce siê wokó³ z³ota i ekri. By³y lata, e ludziom podoba³y siê najbardziej ozdoby srebrno - niebieskie, czy czerwone, teraz tak jakby od tego odst¹piono - wyjaœnia. Tego nie kupuj Oczywiœcie kupujemy równie w innych sklepach. Zaczynaj¹c od spo ywczego, przez odzie owy i jubilerski, a koñcz¹c na sklepie ze sprzêtem AGD. Mo liwe, e niejeden mê - czyzna uzna, e najwspanialszym upominkiem dla jego ony bêdzie nowa pralka czy zmywarka. Zapewne pomyœli, ale siê ucieszy, ju nie bêdzie u eraæ siê wiêcej z tym starym pruchnem. Lecz ten gest mo e okazaæ siê... po prostu klap¹. Hm... pralka, czy nowy zlew chyba nie za bardzo sprawi przyjemnoœæ, tym bardziej, e s³u y do prania skarpetek, (tego kto, kupi³ ten prezent) i zmywania garów po obiedzie. Z ca³¹ pewnoœci¹, kobietê bardziej zadowoli prezent z salonu jubilerskiego, ni AGD. A now¹ pralkê mo na kupiæ przecie w przysz³ym roku... i bez okazji. W dobrym tonie s¹ tak e perfumy, lecz wtedy, kiedy wiemy, jakie lubi dana osoba. Jeœli nie posiadamy takich informacji, lepiej zrezygnowaæ z zamierzonych celów. Podobnie jest z ubraniami. Kiedy wiemy, co preferuje obdarowywana przez nas osoba, œmia³o mo emy dokonaæ zakupów w sklepie odzie owym. Forma wizytówk¹ produktu eby prezent wygl¹da³ ciekawie, musimy zadbaæ o estetykê jego wygl¹du zewnêtrznego. Na podstawie wizerunku ka dej rzeczy budujemy pierwszy, oparty na wra eniu s¹d o jakoœci przedmiotu. Dopieszczona, wysmakowana forma mo e zapowiadaæ równie wartoœciowy prezent. Staranne zapakowanie upominku, jest tak samo wa ne, jak sam prezent. W obecnych czasach istnieje wiele form pakowania prezentów, ale z ca³¹ pewnoœci¹ króluje papier. Warto posiadaæ kilka rodzajów papieru, eby wybraæ ten w³aœciwy na dan¹ okazjê. W celu utrzymania papieru mo emy u yæ wst¹ ki, sznurku i bezbarwnej taœmy. Moda na prostotê przywróci³a do ³ask zwyk³y szary papier pakowy, który mo na przyozdobiæ barwnymi elementami. Mog¹ to byæ utrzymane w stylu ekologicznym sznurki papierowe, w³ókniste, materia³owe, wszelkiego rodzaju kokardki. Ciekawymi dodatkami s¹ równie ususzone plastry pomarañczy, cytryny, zielone ga³¹zki oraz niewielkie bombki. Tegoroczna moda na z³oto pozwala tak e spryskiwaæ paczki z³otem w sprayu. Dla trudnych do zapakowania prezentów mo - na wymyœliæ inne rozwi¹zania. Paczki w formie cukierków, zwi¹zane z dwóch BLISKIEJ OSOBIE na Miko³aja mo esz sprezentowaæ z³otego anio³ka lub jak¹œ inn¹ statuetkê. Znajdziesz je w sklepach wielobran owych, kwiaciarniach lub specjalnych punktach z ozdobami, otwartych tylko w okresie œwi¹tecznym OG OSZENIE EBY PACZKI by³y efektowniejsze, nadaj im swój w³asny styl. Oryginalnoœæ jest zawsze na topie. Wbrew pozorom, nie potrzebujesz do tego adnych skomplikowanych i rzadkich materia³ów. Kawa³ek wst¹ ki, kokardka, ga³¹zka jemio³y, posrebrzony papier i prezent gotowy. Na zdjêciu paczki przygotowane przez kwiaciarniê Marcysia w Gostyniu stron, kolorowym, b³yszcz¹cym sznureczkiem mog¹ te wygl¹daæ ciekawie. Butelki mog¹ byæ ubrane w bia³¹ lub kolorow¹ torbê, przyozdobione kokard¹, czy fantazyjnie z³o onym kawa³kiem papieru. Oczywiœcie ca³oœæ powinna byæ dopasowana kolorystycznie. - Co roku na œwiêta, pakujemy prezenty w papiery koloru z³ota, srebra, niebieskiego i czerwieni oraz bieli. S¹ to barwy uto samiane ze œwiêtami. Za ka dym razem, kiedy robimy paczki klientom, pytamy siê, dla kogo s¹ przeznaczone? Wiadomo, e mê czyÿni raczej nie preferuj¹ koloru ró owego, wiêc lepiej siê upewniæ jeszcze przed wykonaniem - mówi Barbara Fiebig, w³aœcicielka kwiaciarni Marcysia. atwiejsz¹ form¹ zapakowania prezentu jest torba. Torby papierowe wystêpuj¹ w takiej obfitoœci form, e ka dy coœ znajdzie do danej okazji. S¹ ró nej wielkoœci i kszta³tu oraz niezwykle wygodne, wiêc pozyska³y ogromn¹ rzeszê zwolenników. Posiadaj¹ tak e inn¹ zaletê, s¹ trwa³e i w przeciwieñstwie do papieru mog¹ byæ wykorzystane wiele razy. Lecz jest pewien mankament. Rozpakowanie prezentu w³o onego w torbê, nie sprawia tyle przyjemnoœci co tego, który jest owiniêty papierem. Mi³o jest rozszarpaæ papier na strzêpy, eby dowiedzieæ siê co takiego dostaliœmy. - Zauwa y³yœmy, e moda na torebki powoli zanika. Czêœciej osoby wybieraj¹ pude³ka owiniête papierem lub wymyœln¹ foli¹. Je eli kupuj¹ na ostatni¹ chwilê i spiesz¹ siê, wtedy prosz¹ o torby, które nie s¹ czasoch³onne - mówi Barbara Fiebig. Od niedawna modne s¹ tak e sakiewki z p³acht folii czy materia³u. Maj¹ t¹ przewagê nad papierem, e pozwalaj¹ opakowaæ nieforemne przedmioty bez u ycia pude³ek, a przy tym wygl¹daj¹ bardzo efektownie. Prezent znajduje siê w sakiewce, gdzie górê œci¹ga siê sznureczkiem czy rzemykiem. Popularne sta³o siê tak e pakowanie upominków w tworzywo, zwane flizelin¹. Jest to swoistego rodzaju w³óknina, stosowana w przemyœle odzie owym. Jako materia³ sztywny, okaza³ siê doskona³y równie do pakowania prezentów. Flizelinê mo na znaleÿæ w wielu sklepach wielobran- owych i kwiaciarniach. Cena za jeden metr2 tego produktu wynosi oko- ³o 2 lub 3 z³. Niektóre sklepy oferuj¹ gotowe pude³ka. Mog¹ byæ pod³u ne, kwadratowe lub trójk¹tne, ma³e i du e, pstrokate i stonowane. S¹ na tyle wygodne, e nie trzeba nic przy nich robiæ, a i tak oczaruj¹ obdarowanego. Wartoœæ takiego pude³ka uzale niona jest od jego wielkoœci, a œrednia cena waha siê miêdzy 10, a 20 z³. (doti)

9 12 I NFORMACJE ycie Gostynia PONIEC Wybory uzupe³niaj¹ce W okrêgu wyborczym nr 6 obejmuj¹cym B¹czylas i Rokosowo 16 grudnia odbêd¹ siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Poniecu. Potrzeba wyboru nowego radnego wynik³a z powodu œmierci radne- Plaga Gostynia? Serdeczne podziêkowania dla ordynatora oddzia³u wewnêtrznego gostyñskiego szpitala, lekarzy, personelu za opiekê i pomoc w ostatnich chwilach Œ.P. JÓZEFA PRÊTKOWSKIEGO sk³adaj¹ ona z Rodzin¹ go Jana Dopiera³y. Wyborcy bêd¹ mogli oddaæ swój g³os na jednego spoœród dwóch kandydatów. Lokal wyborczy, który znajduje siê w Domu Kultury w ytowiecku bêdzie czynny w godzinach od 6.00 do (gabi) KANDYDACI NA RADNYCH Piotr Jañczak z Rokosowa ma 19 lat i zajmuje siê hodowl¹ koni w gospodarstwie ojca. Ma wykszta³cenie œrednie. Dotychczas nie mia³ stycznoœci z prac¹ w samorz¹dzie. Andrzej Marcinkowski z Rokosowa ma 60 lat. Posiada wykszta³cenie œrednie rolnicze i prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Przez 18 lat by³ przewodnicz¹cym komisji rolnej w Radzie Narodowej Miasta i Gminy i wchodzi³ w sk³ad prezydium. GOSTYÑ POPRZEWRACANE pojemniki PCK s¹ plag¹ Gostynia Poprzewracane kontenery PCK, powysypywane œmieci i demolowane znaki drogowe s¹ utrapieniem gostynian. - To siê powtarza niemal e co tydzieñ - mówi zbulwersowana Czytelniczka mieszkaj¹ca przy ulicy Parkowej. - Gdy rano wychodzê z domu, inni mieszkañcy te siê skar ¹, e znowu pojemniki s¹ poprzewracane i wybrudzone. Coraz wiêcej osób narzeka - dodaje. Z przyk³adami chuligañstwa mo na siê spotkaæ w ca³ym mieœcie. Tylko na samym parkingu przy ulicy Mostowej ju dwa razy s³u by miejskie musia³y ustawiaæ poprzewracane kosze na œmieci. - To jest jakieœ nieszczêœcie w naszym mieœcie. Bardzo czêsto pojemniki PCK s¹ poprzewracane, a znaki drogowe s¹ notorycznie przekrêcane - mówi Andrzej Maækowiak, komendant stra y miejskiej w Gostyniu. - To jest taka nasza ma³a plaga - podsumowuje stra nik miejski. Mieszkañcy uwa aj¹, e winne s¹ imprezy, na których m³odzie nadu ywa alkoholu, a nastêpnie demoluje. - M³odzie niszczy pod wp³ywem alkoholu, jednak to nie wina imprez, nie ma ich zbyt wiele i s¹ raczej ma³e - dodaje komendant. - Raz mieliœmy zg³oszenie od Powiatowego Zarz¹du Dróg, e na odcinku dwóch kilometrów by³o parê znaków poprzekrêcanych i zgniecionych, no ale tam w tym czasie nie by³o adnych dyskotek - kontynuuje komendant. - Po prostu mamy teraz bardzo szalej¹c¹ i pe³n¹ energii m³odzie. Nie wiadomo, co kto wywinie - dodaje oficer. W zwi¹zku z wandalizmem, po Gostyniu chodz¹ patrole policji i stra y miejskiej, jednak samo z³apanie chuligana na gor¹cym uczynku jest bardzo trudne. - By to zrobiæ, trzeba ich totalnie zaskoczyæ, co jest o tyle trudne, e policjanci z regu³y pracuj¹ w umundurowaniu - mówi m³. asp. Przemys³aw Giemza - Ponadto m³odzie ma telefony komórkowe i mo e siê ³atwiej ostrzegaæ - dodaje aspirant funkcjonariusz - Oczywiœcie winni chuligañstwa s¹ póÿniej ustalani w trakcie czynnoœci wyjaœniaj¹cych - dodaje Giemza. Przestrzegamy, e wszelkie akty chuligañstwa mog¹ mieæ powa ne konsekwencje i w przypadku nieletnich zakoñczyæ siê w s¹dzie rodzinnym. (war) Nowy dyrektor W SZPITALU Marcinowi Hañczewskiemu, lekarzowi chirurgowi powierzono obowi¹zki zastêpcy dyrektora ds. medycznych. Zast¹pi on odchodz¹cego z Gostynia Tadeusza Smyrka. Obowi¹zki bêdzie pe³ni³ do czasu rozwi¹zania konkursu na to stanowisko. - Szpital jest tak¹ sam¹ firm¹, jak ka da inna. Nigdy nie bêdzie to instytucja superdochodowa, ale trzeba prowadziæ j¹ tak, aby siê bilansowa³a - mówi Marcin Hañczewski. Wyrazi³ zgodê Konkurs na stanowisko dyrektora og³osi organ za³o ycielski szpitala, czyli starostwo powiatowe. Naczelny dyrektor szpitala nie jest z wykszta³cenia lekarzem, dlatego funkcja zastêpcy ds. medycznych musi istnieæ. - Ktoœ musi rz¹dziæ, do czasu rozwi¹zania konkursu. Zgodê na to wyrazi³ doktor Marcin Hañczewski, z którym nasz szpital ma podpisan¹ umowê: kontrakt cywilno - prawny na œwiadczenie us³ug w zakresie chirurgii ogólnej. W tej chwili powierzono mu obowi¹zki zastêpcy dyrektora - informuje Maciej Janiszewski, dyrektor SP ZOZ. Rodowity poznaniak Nowy dyrektor jestem rodowitym poznaniakiem, ca³e jego dotychczasowe ycie zawodowe zwi¹zane by³o z Poznaniem. Z Gostyniem wi¹ ¹ go wiêzi rodzinne. Skoñczy³ Akademiê Medyczn¹ w Poznaniu. Po sta u podyplomowym, który odby³ w klinice na Przybyszewskiego pracowa³ w ZOZ Wilda, czyli dawnym szpitalu Cegielskiego. W 2000 roku szpital restrukturyzowano, przeszed³ w rêce prywatne i sta³ siê niepublicznym zak³adem opieki zdrowotnej. Marcin Hañczewski pracowa³ tam najpierw jako m³odszy asystent, potem asystent, a od 2005 roku, jako straszy asystent na oddziale chirurgicznym. Zajmuje siê chirurgi¹, jak równie endoskopi¹. Jeœli chodzi o chirurgiê specjalizuje siê w laparoskopii, czyli operacjach ma³oinwazyjnych. W Gostyniu pracuje od lipca. - Myœlê, e wprowadzi³em trochê nowych operacji do Gostynia, których wczeœniej tutaj nikt nie robi³. Szczególnie, jeœli chodzi o operacje laparoskopowe przepuklin i wyrostka robaczkowego. Planujê rozszerzenie gamy tych operacji. Potrzebna jest tylko kwestia delikatnego dosprzêtowienia chirurgii za ca³kiem niewielkie pieni¹dze. Jeœli chodzi o chirurgiê, mo e byæ to jeden z najlepszych oœrodków w Wielkopolsce - mówi Marcin Hañczewski. Nie wolno oszczêdzaæ Nowy dyrektor ma ju plan, w jaki sposób chce pracowaæ w Go- MARCIN Hañczewski styniu. Do tej pory pracowa³ w systemie kontraktowym, który wymusza pewne dzia³ania w mechanizmie finansowym. - Myœlê, e taki móg³bym tutaj zaproponowaæ. Zobaczy³em pewne rzeczy, które wed³ug mnie mo na zmieniæ, nie u ywaj¹c adnych pieniêdzy, tylko stosuj¹c pewne mechanizmy. Wymusz¹ one na osobach zachowania. Jeœli bêd¹ ciê ko pracowaæ, a mówiê z góry, e znacznie ciê ej, ni pracuj¹ dzisiaj, to bêd¹ zarabia³y. Jeœli nie, nie bêdzie im siê op³aca³o - podkreœla dyrektor ds. medycznych. Marcin Hañczewski zauwa- a, e na ca³ym œwiecie liczy siê koszty. Trzeba je równie liczyæ w szpitalu, jednak nie ma to adnego zwi¹zku z oszczêdzaniem na pacjencie. - Na pacjencie nie wolno oszczêdzaæ. Tylko, je eli chorego Ÿle siê poprowadzi, Ÿle bêdzie siê go leczyæ, na przyk³ad nie da mu siê odpowiedniego antybiotyku na czas, nie wykona siê reoperacji, która musia³by byæ od razu, to ten chory bêdzie kosztowa³ cztery razy tyle, ile móg³ kosztowaæ normalnie. System kontraktowy wymusza odpowiednie dzia³ania i dlatego chcê go tutaj zaproponowaæ - stwierdza dyrektor. System taki, to praca na zasadzie indywidualnej odpowiedzialnoœci za pacjenta, prowadzenia go od pocz¹tku przyjêcia do szpitala, do momentu wypisu. Jego zdaniem, w ten sposób mo na rozwi¹zaæ problem izby przyjêæ. - Do tej pory by³o tak, e nie by³o wiadomo, kto ma siê zaj¹æ tym pacjentem. Teraz bêdzie op³aca³o siê zaj¹æ chorym z izby przyjêæ. Chcê zaproponowaæ rozwi¹zania, które ju gdzieœ siê sprawdzi³y i wprowadzaj¹ oszczêdnoœci dla szpitala, poprawiaj¹ jakoœæ, sprawnoœæ us³ug dla pacjenta, a lekarze maj¹ lepsze wynagrodzenie - t³umaczy Marcin Hañczewski. Dyrektor zaznacza, e personel musi wypracowaæ pieni¹dze. - Z doœwiadczenia wiem, które rzeczy s¹ tanie na chirurgii, a które drogie. Na sprawy z ulicy, nag³e, nie mamy adnego wp³ywu, bo s¹ nieprzewidywalne, drogie. Natomiast mo emy rozplanowaæ przyjêcia planowe, tak aby zyskaæ. Na ciê kie przypadki, kosztowne, musimy zarobiæ tanimi i dochodowymi. Tak musz¹ dostosowaæ siê wszystkie oddzia³y - zauwa a nowy dyrektor. Jego zdaniem, szpital powinien wyjœæ do ludzi. - Czyli krótko mówi¹c, powinniœmy nawi¹zaæ dobry kontakt, wspó³pracê z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz z lekarzami specjalistami, eby pacjenci nie uciekali do Leszna i Œremu, tylko tu zostawali. Plusem gostyñskiego szpitala jest jego wielkoœæ. Jak mówi¹: tak du y jak trzeba, tak ma³y jak mo na - zuwa- a. Jestem lekarzem Przed Marcinem Hañczewskim trudne zadanie. Wokó³ gostyñskiego szpitala w ostatnim czasie by³o sporo zamieszania. Chocia by odejœcie dyrektora i ordynatora Tadusza Smyrka, który zapowiada³, e z placówki odejd¹ inni lekarze. - Jestem po rozmowach w Poznaniu. Przynajmniej 3 osoby, chcia³yby tutaj przyjœæ pracowaæ. W ci¹gu miesi¹ca mog¹ poza³atwiaæ swoje sprawy w Poznaniu. Wiadomo, e jest to jakieœ wyzwanie, trzeba dojechaæ ileœ kilometrów. To jest kwestia pieniêdzy i wejœcia w sprawiedliwy uk³ad, bo nikt nie bêdzie tutaj przyje d a³, aby wypiæ kawê i zarobiæ na paliwo - mówi Marcin Hañczewski. Lekarz zastanawia siê jeszcze nad tym, czy startowaæ w konkursie na stanowisko dyrektora ds. medycznych w Gostyniu. - Zobaczymy, myœlê, e tak. Pierwsze tygodnie s¹ po to, aby zorientowaæ siê, jakie s¹ najwiêksze bol¹czki i problemy. Czujê siê przede wszystkim lekarzem - zaznacza Marcin Hañczewski. IZABELA SKORZYBÓT

10 ycie Gostynia I NFORMACJE 13 Nowe przedszkole w Strzelcach? W Strzelcach Wielkich, gmina Piaski byæ mo e powstanie przedszkole, do którego bêd¹ mog³y uczêszczaæ dzieci zdrowe i niepe³nosprawne. Z tak¹ propozycj¹ zwróci³o siê do radnych gminnych Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i M³odzie y Tratwa, funkcjonuj¹ce od niedawna w powiecie gostyñskim. Czy placówka powstanie, zale y od radnych oraz tego, czy stowarzyszenie otrzyma œrodki z funduszu norweskiego na prowadzenie przedszkola. Przedszkole dla maluchów Przedszkole samorz¹dowe funkcjonuje w Strzelcach Wielkich. Uczêszcza do niego dziesiêcioro maluchów. To niewiele, a sama placówka, jak przyznaj¹ nawet radni, jest bardzo uboga, jeœli chodzi o standard lokalowy. Ju na posiedzeniach komisji rady wójt Zenon Norman informowa³ radnych o propozycji, jak¹ z³o y³a prezes Tratwy Katarzyna Konopka -Parzy. Uczestniczy³a ona tak e w sesji rady i dok³adnie przedstawi³a pomys³ powstania nowej placówki. Poinformowa³a, e celem stowarzyszenia jest dzia³anie na rzecz dzieci niepe³nosprawnych lub maj¹cych zaburzony rozwój w wieku od 0 do 7 lat. - Na terenie naszego powiatu nie ma wystarczaj¹cej iloœci placówek, które mog³yby takimi dzieæmi siê zajmowaæ, które mog³yby zapewniæ opiekê bez uczestnictwa rodziców. Co wa ne, ma to byæ opieka nie tylko przedszkolna, ale terapeutyczna - t³umaczy³a Katarzyna Konopka - Parzy. Doda³a, e organizacja dzia- ³a wspólnie ze stowarzyszeniem G³os z Wroc³awia. Indywidualna praca Projekt Tratwy zak³ada stworzenie placówki w Strzelcach Wielkich na bazie istniej¹cego przedszkola samorz¹dowego z wykorzystaniem integracji dzieci zdrowych i chorych. Dzieci tam przebywaj¹ce prowadzone by³yby metod¹ Marii Montessorii. - To bardzo stara metoda, znana pedagogom ju od 100 lat. W Polsce tego typu placówki prowadzone s¹ w du ych miastach, g³ównie w postaci przedszkoli. S¹ prywatne i odp³atne. Istnieje te kilka szkó³ Marii Montessorii. Przyœwieca nam projekt, aby z czasem byæ mo e na terenie gminy Krobia powsta³a taka inicjatywa. Natomiast, je eli chodzi o Strzelce Wielkie chcielibyœmy, aby na bazie metodyki pracy Montessorii, prowadzone by³o przedszkole - t³umaczy³a prezes stowarzyszenia. W ramach programu organizacja chcia³aby równie zorganizowaæ dodatkowe terapie dla dzieci, w taki sposób, w jaki tego potrzebuj¹. Nale ¹ do nich miêdzy innymi: integracja sensomotoryczna, neurologopedia, muzykoterapia, artterapia, dogoterapia. - Takie mamy plany i chcielibyœmy ubraæ je w program, który móg³by byæ sfinansowany z norweskich funduszy dla organizacji pozarz¹dowych - mówi³a Katarzyna Parzy-Konopka. Zaprosiliœmy radê Stowarzyszenie zamierza ubiegaæ siê o œrodki z funduszy norweskich, jednak aby startowaæ w programie, organizacja musi istnieæ co najmniej 12 miesiêcy. Tratwa powsta³a niedawno, dlatego o pieni¹dze bêdzie ubiegaæ siê razem z G³osem z Wroc³awia. To stowarzyszenie zajmuje siê opiek¹ nad dzieæmi nies³ysz¹cymi, niedos³ysz¹cymi, prowadzi przedszkole terapeutyczne na terenie Wroc³awia. - Postanowiliœmy skorzystaæ z ich doœwiadczeñ i wspólnie wyst¹piæ o œrodki. Stowarzyszenie G³os wspólnie z nami napisze program. 60 procent wartoœci projektu nale a³oby do wroc³awskiej organizacji, a 40 procent do stowarzyszenia Tratwa w gminie Piaski - powiedzia³a prezes. Projekty mog¹ otrzymaæ pomoc do 2010 roku o maksymalnej wartoœci euro. W ich ramach mo na finansowaæ terapeutów, nauczycieli, równie niektóre prace inwestycyjne. Refundacja dotyczy 90% kosztów kwalifikowanych, 10% ka da organizacja pozarz¹dowa musi zapewniæ sama, b¹dÿ postaraæ siê o partnera, który móg³by je zagwarantowaæ. - Pomyœleliœmy, e dobrze by³oby, aby inicjatywa dotyczy³a wspólnie naszej spo³ecznoœci. Dlatego zaprosiliœmy radê gminy, eby poprosiæ j¹ o zapewnienie udzia³u w postaci przekazania pomieszczeñ - t³umaczy³a Katarzyna Konopka - Parzy. Zauwa y³a, e dodatkow¹ korzyœci¹ dla gminy by³oby to, e ma³oliczne przedszkole w Strzelcach Wielkich, mog³oby dzia³aæ w szerszej formie- Dzieci mog³yby wspólnie uczêszczaæ na zajêcia podstawowe, dydaktyczne w ramach piêciogodzinnej ramy programowej. Natomiast na pewno program Montessori jest na tyle wspania³y w samej swojej metodyce, e dzieci zdrowe mia³yby z tego dodatkowe korzyœci. I mo na by by³o wspólnie prowadziæ przedszkole, nie korzystaj¹c z subwencji rady gminy, gdyby to by³o finansowane w ca³oœci przez program norweski - zauwa y³a prezes stowarzyszenia. Jak bêdzie rozliczane? Piaskowscy radni mieli wiele pytañ do przedstawicielki organizacji. - Dlaczego Strzelce Wielkie? Stan przedszkola tam jest taki, a nie inny. Kolejne pytanie: co z projektem po 2010 roku i jak bêdzie wygl¹da³o rozliczenie? - pyta³a Irena Ró alska, przewodnicz¹ca rady gminy. Katarzyna Konopka - Parzy przyzna³a, e ju wczeœniej rozmawia³a z wójtem, na temat mo liwoœci wykorzystania pomieszczeñ, najlepiej na bazie ju istniej¹cych przedszkoli. - Pojawia³a siê taka koncepcja z tego wzglêdu, e w Strzelcach jest ma³o dzieci. W przysz³ym równie bêdzie ich oko- ³o dziewiêcioro. Natomiast, co po roku 2010? Powiem szczerze, e nie mam precyzyjnej odpowiedzi. Jest kilka wariantów. Bêdziemy oczywiœcie, jako stowarzyszenie staraæ siê o pozyskanie œrodków na dalsze funkcjonowanie. Jest sporo mo liwoœci, s¹ fundacje, które wspomagaj¹ takie jednostki - mówi³a prezes Tratwy. Powiedzia³a tak e, e koszty eksploatacyjne s¹ integraln¹ czêœci¹ projektu, nale ¹ do kosztów kwalifikowanych i mo na je w nim umieœciæ. Irena Ró alska pyta³a o formê rozliczania. - Jak to bêdzie rozliczane? Kiedy sprz¹taczka bêdzie sprz¹ta³a na rzecz stowarzyszenia, kiedy na rzecz przedszkola samorz¹dowego? - pyta³a. Katarzyna Konopka - Parzy odpowiedzia³a, e projekt zak³ada stworzenie jednej placówki - integracjê obu w przedszkole dla dzieci zdrowych i chorych. KATARZYNA Konopka - Parzy Od wrzeœnia Radnych interesowa³a tak e sama baza lokalowa. - Czy te pomieszczenia wystarczy³yby? Bo tam nie jest za bogato. Poza tym, kto bêdzie ponosiæ koszty dowozu dzieci? Otworzymy przedszkole, dzisiaj jest ³adnie piêknie, fundacja daje pieni¹dze, a za miesi¹c oka e siê, e gmina musi to utrzymaæ - obawia³ siê radny Stefan Œl¹ski. Prezes stowarzyszenia uspokaja³a, e nie podejmie siê realizacji przedsiêwziêcia, dopóki nie bêdzie œrodków z norweskiego funduszu. Za³o enie jest takie, e je eli program uzyska³by dotacjê, to wtedy zacznie byæ realizowany. - To rozs¹dne podejœcie, bo stowarzyszenie nie ma w tej chwili takiej iloœci œrodków, eby bezp³atnie tego typu us³ugi œwiadczyæ. Na pewno, jeœli jest podpisana umowa funduszem na dotacjê, to nie ma obawy, e po miesi¹cu zmieni¹ siê jakieœ przepisy. Podpisuje siê umowê z ministerstwem rozwoju regionalnego i do koñca 2010 roku mo - na dzia³alnoœæ prowadziæ - t³umaczy³a. Nabór do programu odbywa³ bêdzie siê w pierwszym kwartale 2008 roku. Rozpatrzenie wniosków na terenie Polski nast¹pi w ci¹gu 3 miesiêcy od daty jego z³o enia. Prezes zak³ada, e odpowiedÿ z funduszu norweskiego, czy stowarzyszenie otrzyma œrodki, czy nie, otrzyma³aby w okolicach czerwca. - Je eli tak, to w wakacje mo na zaadoptowaæ pomieszczenia, po to eby ruszyæ od wrzeœnia, czy w drugiej po³owie przysz³ego roku - powiedzia³a. Stan techniczny budynku w Strzelcach nie jest dobry. Obiekt wymaga remontu - wymiany ogrzewania, poniewa s¹ tam piece kaflowe i naprawy armatury. Natomiast powierzchnia odpowiada wymaganiom stowarzyszenia. Jest tam ponad 90m 2 - dwie du e sale. Mo na je zaadoptowaæ dla dwóch grup po 15 osób. Wystarczy tak e miejsca na stworzenie 2 gabinetów dla indywidualnej pracy z dzieckiem. - Czêœæ remontu mo na sfinansowaæ z programu. Robi³am wstêpne przymiarki do kosztów, które trzeba by ponieœæ, to jest oko³o z³ - t³umaczy³a prezes. Jest potrzebne Radni mieli tak e pytania dotycz¹ce samej formy pracy. - Czy ta forma pracy z dzieckiem niepe³nosprawnym ma coœ wspólnego z tym, co w tej chwili siê dzieje w oœrodku bonifratrów? - pyta³a Irena Ró alska. Podobne pytanie zada³ Grzegorz Klimkowski. - Na naszym terenie dzia³alnoœci rehabilitacyjnej jest doœæ du o, nie wiem czy powstanie kolejnego oœrodka o takim samym dzia³aniu jest potrzebne - zastanawia³ siê radny. Katarzyna Konopka - Parzy zauwa y³a, e placówka, o której myœli Tratwa ma spe³niaæ inn¹ rolê ni placówki medyczne, do jakich nale y marysiñski szpital. - To rola bardziej oœwiatowo - terapeutyczna. Nasz¹ g³ówna ide¹ jest to, aby rodzice dzieci niepe³nosprawnych, mogli je powierzyæ osobom kompetentnym, fachowym na kilka godzin i w tym czasie mogli po prostu odpocz¹æ. W tym czasie dziecko bêdzie mia³o zapewnion¹ naprawdê dobr¹ opiekê i terapiê - powiedzia³a. Oby wyszed³ Podczas sesji zastanawiano siê, e bêdzie wystarczaj¹ca iloœæ chêtnych dzieci. Stowarzyszenie przeprowadzi- ³o badanie pod tym k¹tem. - Jeœli chodzi o dzieci, które maj¹ problemy rozwojowe, w 2006 roku od wrzeœnia do koñca grudnia z samego oœrodka wczesnej interwencji w Marysnie skorzysta³o z gminy Piaski ponad 90 dzieci, z ca³ego powiatu na przestrzeni roku oœrodek przyj¹³ oko³o 350 dzieci. Na pewno nie wszystkie bêd¹ chcia- ³y z tego korzystaæ. Jednak na terenie powiatu brakuje takich placówek, jak¹ planujemy utworzyæ - zauwa y³a prezes. Doda³a, e przedszkole bêdzie oczywiœcie przyjmowa³o dzieci nie tylko z gminy Piaski, ale ca³ego powiatu. Radny ze Strzelec Wielkich Piotr Matuszewski, obawia³ siê, czy taka placówka nie zagra a funkcjonowaniu obecnego przedszkola. Prezes podkreœli³a, e nie zamierza zastêpowaæ dzia³alnoœci na rzecz dzieci zdrowych. Integraln¹ czêœci¹ programu jest bowiem, to e dzieci zdrowe uczêszcza³yby na zajêcia z niepe³nosprawnymi. Radni nie podjêli decyzji, obiecali, e odpowiedzi udziel¹ pod koniec roku. Wójt gminy pozytywnie ocenia pomys³ przedszkola, aczkolwiek podkreœla, e decyzjê podejm¹ radni. - Trudno mnie siê za nich wypowiadaæ. Dla dzieci by³aby to jakaœ szansa, rozwi¹zanie. Pomys³ dobry, oby wyszed³, a gmina nie musia³a dok³adaæ - przyznaje. IZABELA SKORZYBÓT MARIA MONTESSORI ( ), w³oska lekarka i pedagog. Jedna z najwiêkszych reformatorek wychowania przedszkolnego. Twórczyni metody Montessorii, która k³adzie nacisk na umo liwienie dziecku swobodnej aktywnoœci oraz kszta³cenie jego zmys³ów. G³ównym zadaniem pedagogiki Montessori jest wspieranie spontanicznej i twórczej aktywnoœci dzieci oraz danie im szansy na wszechstronny rozwój fizyczny, duchowy, kulturowy i spo³eczny. Cele te s¹ realizowane miêdzy innymi poprzez rozwijanie w dziecku samodzielnoœci i wiary we w³asne si³y, pracê nad osi¹ganiem d³ugotrwa³ej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, wypracowanie postaw pos³uszeñstwa opartego nie na zewnêtrznym przymusie, a na samokontroli. Maria Montessori jest zaliczana do grupy wielkich reformatorów szko³y tradycyjnej, którzy maj¹ równie swój bezpoœredni udzia³ w tworzeniu podstaw pedagogiki dzieci upoœledzonych. Teoria Montessori, stosowana w pracy z dzieæmi o prawid³owym rozwoju intelektualnym, równie dobrze sprawdza siê w pracy z dzieæmi opóÿnionymi w rozwoju. Zaletami metody w tym wypadku jest troskliwoœæ, z jak¹ montessoriañski nauczyciel odnosi siê do dziecka, proponuj¹c mu zajêcie siê pomocami dydaktycznymi. (Ÿród³o Internet)

11 14 I NFORMACJE ycie Gostynia Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu ma ju 25 lat. Pracownicy i podopieczni obchodzili jubileusz 30 listopada. Goœci oraz seniorów, a tak e przedstawicieli stowarzyszeñ, które mieszcz¹ siê w tym budynku uroczyœcie przywita³a Irena Dudek, kierownik Domu Dziennego Pobytu. - Dzisiejsza uroczystoœæ jest wielkim i radosnym prze yciem dla ca³ej spo³ecznoœci placówki: dla jej podopiecznych i pracowników. Radoœci¹ t¹ chcemy podzieliæ siê z wami, drodzy goœcie, dlatego bardzo dziêkujemy za przyjêcie naszego zaproszenia - rozpoczê³a spotkanie Irena Dudek. - Nasz dom jest oœrodkiem wsparcia dla oko³o GOSTYÑ Æwieræwiekowy dom 60 emerytów i rencistów - doda³a kierownik. Dla podopiecznych wydawane s¹ dwa posi³ki dziennie. Pracownicy staraj¹ siê organizowaæ im czas pobytu w placówce. Seniorzy mog¹ miêdzy innymi uczestniczyæ w terapii zajêciowej, gdzie przygotowuj¹ prace, które nastêpnie bior¹ udzia³ w rozmaitych wystawach i konkursach. Dom Dziennego Pobytu organizuje szereg cyklicznych imprez, takich jak: Dzieñ Babci, œniadania wielkanocne, Dzieñ Seniora, wspólne wigilie czy zabawy karnawa³owe. Podopieczni wyje d aj¹ tak e na wycieczki i pikniki, a od kilku lat równie na turnusy rehabilitacyjne. Dom Dziennego Pobytu powsta³ z inicjatywy ówczesnych dyrektorów Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Gostyniu: lekarza Jana Markowskiego oraz zastêpcy dyrektora do spraw ekonomicznych - Franciszka Glury. Prace przy budowie budynku rozpoczê³y siê w 1980 roku, a ju 1 grudnia 1982 roku odby³o siê uroczyste otwarcie obiektu. Pierwszy posi³ek w tej placówce spo y³o piêtnastu seniorów. Przez pierwszych 8 lat Dom Dziennego Pobytu by³ czêœci¹ Zespo³u Opieki Zdrowotnej. Od 1 czerwca 1990 roku do po³owy 1993 roku, mieœci³ siê w strukturach Miejsko - Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gostyniu, potem sta³ siê samodzieln¹ jednostk¹ bud etow¹ gminy Gostyñ. W ci¹gu ostatnich piêciu lat, uda³o przeprowadziæ siê w budynku kilka remontów oraz udogodnieñ dla emerytów i rencistów, miêdzy innymi wprowadziæ obiady dietetyczne. - Historiê tego miejsca tworz¹ ludzie. To oni s¹ podmiotami wszystkich naszych dzia³añ. Niezwykle serdecznie chcê wspomnieæ o seniorach, którzy pomagali nam w organizowaniu wielu imprez oraz w rozwi¹zywani niektórych problemów (...) Zwracam siê te z podziêkowaniem do pañ pracuj¹cych tutaj. Jest was ma³o, ale pracujecie z pe³nym zaanga owaniem od wielu lat. To wy budowa³yœcie wraz ze IRENA DUDEK odebra³a gratulacje od przyby³ych goœci OKO O 60 seniorów uczêszcza do Domu Dziennego Pobytu mn¹ podwaliny tego domu oraz tworzycie dalsz¹ jego rzeczywistoœæ. (...) Ta placówka têtni yciem od rana do wieczora i jest bardzo potrzebna w naszym mieœcie - mówi- ³a Irena Dudek. Goœcie z³o yli moc yczeñ jubilatowi. List gratulacyjny podpisany przez burmistrza Gostynia oraz przewodnicz¹cego Rady Miejskiej przeczyta³ tak e zastêpca burmistrza ukasz Burkiewicz. - Jubileusz 25-lecia dzia³alnoœci Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu, to szczególne i niezwyk³e wydarzenie. Z tym wiêksz¹ przyjemnoœci¹ sk³adam gratulacje i yczenia. Od wielu lat spe³nia rolê nie tylko opiekuñcz¹ i rehabilitacyjn¹, ale tak e spo³eczn¹. Jest oœrodkiem wsparcia dziennego, zaspokajaj¹cym potrzeby osób starszych, samotnych, które ze wzglêdu na wiek, chorobê, czy niepe³nosprawnoœæ, takiej pomocy wymagaj¹ - gratulowali jubileuszu ukasz Burkiewicz i Grzegorz Skorupski. Spotkanie by³o tak e okazj¹ do wrêczenia goœciom wykonanych niezapominajek i przyznania wyró nieñ zarówno dla pracowników, jak i seniorów. Podopieczni wyst¹pili w krótkim wystêpie artystycznym, a w podziêce za zaanga owanie dla pracowników napisali wiersz, podczas odczytu którego Irena Dudek nie mog³a ukryæ wzruszenia. Nastêpnie dla zebranych przygotowano poczêstunek. (gabi) Bezimienny dar serca Podczas spotkania krwiodawców Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy a w Gostyniu, odznaczy³ honorowych dawców krwi. Spotkanie odby³o siê we wtorek, 27 listopada w gostyñskiej krêgielni. Od oœmiu lat, przy okazji spotkañ krwiodawców organizowany jest turniej krêglarski. Prezes przypomnia³, e honorowe krwiodawstwo polega na dobrowolnym oddawaniu w³asnej krwi dla potrzebuj¹cych ludzi. - Proces ten ma swój pocz¹tek, gdy uczeni doszli do wniosku, e zebran¹ krew mo na przechowywaæ, magazynowaæ i przetwarzaæ. By³o to szczególnie wa ne w okresie II wojny œwiatowej, kiedy ogromna iloœæ rannych potrzebowa³a krwi - przytoczy³ historiê krwiodawstwa Olgierd Kurnatowski, prezes Zarz¹du Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzy a w Gostyniu. W Polsce pierwszy instytut zajmuj¹cy siê przetwarzaniem i obróbk¹ krwi powsta³ w 1951 roku, jednak dopiero od 1955 roku rozpoczêto honorowe krwiodawstwo. - Moglibyœcie spytaæ, co my za to mamy? Wy macie wiêcej ni byœcie dostali 300 z³ za ka de oddanie krwi, bo macie wielki szacunek tego spo³eczeñstwa, które na krew czeka. Mo ecie byæ dumni z tego co robicie - zaznaczy³ Olgierd Kurnatowski. Osoby zrzeszone w klubach PCK oddaj¹ oko³o 300 litrów krwi rocznie. - Je eli przechodzieñ ratuje ton¹cego zostaje okrzykniêty bohaterem, bo uratowa³ komuœ ycie. A jak e nazwaæ was, którzy cicho w spokoju i skromnie oddajecie ten p³yn, który nie ma substytutu i nie mo na niczym zast¹piæ? Ten p³yn ratuje niejednego cz³owieka, ale setki i tysi¹ce chorych. Czy nie mo ecie siê czuæ dumni, jak ten, co uratowa³ cz³owieka z topieli? Ja OLGIERD KURNATOWSKI odznaczy³ honorowych dawców krwi PO OFICJALNYM spotkaniu honorowi dawcy krwi grali w krêgle uwa am e jesteœcie bohaterami i mo ecie byæ z tego dumni - doda³ prezes. Honorowym krwiodawcom podziêkowali tak e starosta gostyñski Andrzej Pospieszyñski oraz zastêpca burmistrza Gostynia - ukasz Burkiewicz. - Jest to dar serca, prawdziwy i bezimienny. (...) W swoim yciu odda³em parê lirów krwi, ale to by³o dawno. Potem to zaniedba³em. Teraz przyznam siê, e nie mam odwagi zacz¹æ na nowo, chocia by mo e trzeba, aby innym daæ przyk³ad - powiedzia³ Andrzej Pospieszyñski. Tak e ukasz Burkiewicz podkreœli³, i jest to wielki wk³ad spo³eczny, mimo e czasem niedoceniany i niezauwa alny. Po oficjalnej czêœci i poczêstunku przyst¹piono do gry w krêgle. (gabi) Odznaka Zas³u ony Honorowy Dawca Krwi III stopnia za oddanie honorowo co najmniej 6 litrów krwi otrzymali: Jerzy Andrzejewski, Rafa³ Eitner, Marek Furmaniak, Przemys³aw Gierusz, Przemys³aw Janicki, Zenon Kordus, Marzena Koœcierzyñska, Karolina ukaszewska, Daniel Minowicz, Marek Naskrêt, W³odzimierz Pilarski, Piotr Sobczak, Lech Teodorczyk, Andrzej Ziemliñski, Pawe³ Zagata, Roman Zieliñski, Dominik Jankowiak, Maciej Jackowiak II stopnia za oddanie honorowo co najmniej 12 litrów krwi otrzymali: Marek Furmaniak, Pawe³ Janicki, Zenon Kordus, Jerzy Kucharski, Pawe³ Minowicz, Arwid Piasecki, Tomasz Smekta³a, Piotr Sobczak, Piotr Wojtkowiak I stopnia za oddanie honorowo co najmniej 18 litrów krwi otrzymali: Zbigniew Ciesielski, Piotr Fr¹ckowiak, Zenon Kordus, Grzegorz Krysicki, Arwid Piasecki, Piotr Sobczak, Krzysztof Kostrzewski PONIEC Doroœli nie chcieli siê sprawdziæ Ju szósty raz uczniowie ponieckich szkó³ zmagali siê z zasadami polskiej ortografii. Najlepsz¹ znajomoœci¹ zawi³oœci jêzyka polskiego w kategorii szkó³ podstawowych wykaza³ siê uczeñ ponieckiej podstawówki - Krzysztof Urbaniak, a wœród gimnazjalistów bezkonkurencyjna okaza³a siê uczennica z ytowiecka - Adrianna Kaczmarek. W sumie w VI Gminnym Dyktandzie, które odby³o siê 26 listopada w budynku Gminnego Centrum Kultury w Poniecu, wziê³o udzia³ 88 uczniów. Dyktando przeprowadzi³a bibliotekarka Jolanta Paw³owska z oddzia³u dla dzieci i m³odzie y. Niestety, kategorii dla doros³ych nie przeprowadzono, gdy nikt nie chcia³ zmierzyæ siê z trudnymi s³ówkami. (gabi) Wyniki kategoria szkó³ podstawowych: I miejsce: Krzysztof Urbaniak - SP Poniec II miejsce: Daria Sobór - SP Poniec III miejsce: Ewelina Smekta³a - ZSSPiG w ytowiecku; Klaudia Gaækowska - SP Poniec IV miejsce: Justyna Kielin - SP Poniec V miejsce: Piotr B¹czyk - SP Poniec kategoria gimnazjum: I miejsce: Adrianna Kaczmarek - ZSSPiG w ytowiecku II miejsce: Marita Machowska - ZSSPiG w ytowiecku III miejsce: Agnieszka Œmia³kowska - Gimnazjum w Poniecu IV miejsce: Joanna Wojciechowska - Gimnazjum w Poniecu V miejsce: Klaudia Kistowska - Gimnazjum w Poniecu; Marta Andrzejewska - ZSSPiG w ytowiecku

12 ycie Gostynia I NFORMACJE 15 Sprawdzili swoj¹ wiedzê 50 minut, 20 pytañ i nie³atwe problematyka dotycz¹ca HIV, AIDS i narkomanii - z takimi trudnoœciami musieli borykaæ siê uczniowie gostyñskich gimnazjów podczas gminnego etapu Konkursu Wiedzy o Narkomanii oraz HIV/AIDS. Aby zwiêkszyæ œwiadomoœæ m³odzie y o mo liwych konsekwencjach siêgniêcia po narkotyki i mo liwoœci zaka- enia wirusem HIV w gimnazjach przeprowadzono pogadanki dla uczniów, które prowadzi- ³a Hanna Jêdrzejewska z Poradni Profilaktyki i Terapii Monar z Leszna. Oprócz uœwiadomienia m³odzie y, mia³y one tak e na celu przygotowanie do konkursu, który najpierw odby³ siê na szczeblach szkolnych. Tam wy- TEMATYKA AIDS NIE BY A obca gimnazjalistom. Konieczna by³a dogrywka ³oniono po 10 uczniów. Fina³ odby³ siê w œrodê, 21 listopada, w gostyñskim urzêdzie. - Nie tylko jako zastêpca burmistrza Gostynia, ale przewodnicz¹cy komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych, chcia³em wyraziæ podziêkowania za to, e tak licznie szko³y gimnazjalne wziê³y udzia³ w tym konkursie, i e jest nim takie zainteresowanie. Z tego co wiem, rywalizacja w obu naszych gimnazjach by³a spora, a wiêc dzisiaj spotykamy siê, eby przeprowadziæ dogrywkê i wy³oniæ bezwzglêdnych zwyciêzców konkursu. Cieszê siê równie, e komisja której przewodniczê, podjê³a dzia³ania zwi¹zane z profilaktyk¹ HIV i AIDS, gdy jest to temat ca³y czas aktualny, nie tylko w skali Polski, ale ca³ej Europy i œwiata - powiedzia³ przed rozpoczêciem zmagañ wiceburmistrz Gostynia - ukasz Burkiewicz. Okaza³o siê, e tematyka nie jest obca gimnazjalistom i aby wy³oniæ zwyciêzcê konieczne by³o przeprowadzenie dogrywki pomiêdzy 7 osobami. Ostatecznie najlepsza okaza³a siê Ilona Karolewicz z Gimnazjum Nr 2. Tu za OG OSZENIE ULICAMI PRZESZ O 100 uczniów ni¹ uplasowa³y siê Jagoda Œpikowska (Gimnazjum Nr 1) i Joanna ¹czniak (Gimnazjum Nr 2). Wyró nienia przyznano dla: Marcina Plackowskiego (Gimnazjum Nr 1), Sonii Napieraj, Alicji Galon i Mateusza Maækowiaka (wszyscy Gimnazjum nr 2). Nagrody zosta³y wrêczone 30 paÿdziernika, podczas przemarszu m³odzie y ulicami Gostynia w przeddzieñ Œwiatowego Dnia AIDS. - Chcia³em podziêkowaæ wszystkim uczestnikom przemarszu, zw³aszcza e warunki pogo- ROZDAWANO ulotki i broszurki dowe nie s¹ takie, jakich byœmy sobie yczyli. Jest zimno, pada deszcz, ale cel jest szczytny i mam nadziejê, e ta akcja w przysz³ym roku siê powtórzy - podziêkowa³ za udzia³ wiceburmistrz Gostynia ukasz Burkiewicz. Wrêczy³ on tak e nagrody dla zwyciêzców konkursu na najlepsze logo antynarkotykowe. Tego dnia ulicami Gostynia przesz³o oko³o 100 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Akcjê, przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego w Gostyniu, zorganizowa³a Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyniu. Uczestnicy rozdawali przechodniom ulotki oraz broszurki zwi¹zane z profilaktyk¹ HIV, AIDS oraz narkomanii. Akcja zakoñczy³a siê przy gostyñskim rynku, gdzie zaœpiewa³y dwie uczennice gostyñskiego liceum. (gabi)

13 16 I NFORMACJE ycie Gostynia NASI MILUSIÑSCY Jestem Amelia WoŸniak. Moja mama Monika urodzi³a mnie 27 listopada o godz Wa ê 3300g i mierzê 53 cm. W domu czekaj¹ na mnie tata Mariusz i braciszek Miko³aj. Mieszkamy w Jaworach. Jestem Miko³aj Zboralski. Moi rodzice to Agnieszka i Ireneusz. Urodzi³em siê 29 listopada o godz Wa ê 3270 g i mierzê 34 cm. Mieszkamy w Poniecu. Og³oszenie w³asne wydawcy Zdjêcia: Dorota Jañczak Nazywam siê Julia Orzechowska. Moi rodzice to Alina i Rafa³. Urodzi³am siê 24 listopada i godz Wa ê 3530 g i mierzê 55 cm. Mieszkamy w Pêpowie. Nazywam siê Miko³aj Brylewski. Moja mama Urszula urodzi³a mnie 28 listopada o godz Wa ê 3730 g i mierzê 53 cm. Mieszkamy w Rusku, gmina Jarocin. Piernikowe Œwiêto Festyn handlowo - charytatywny Piernikowe Œwiêto ju na sta³e wpisa³ siê w gostyñski kalendarz imprez. W tym roku dochód bêdzie przekazany na rzecz dzieci z Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Brzeziu. Impreza na gostyñskim rynku i deptaku rozpocznie siê 9 grudnia ju o godzinie Piêtnaœcie minut póÿniej Duet Bahamas da pierwsz¹ czeœæ koncertu miko³ajkowego. W samo po³udnie odbêdzie siê rodzinne ubieranie choinki, po którym dokoñczony zostanie wystêp. Najwiêcej emocji przysporzy tradycyjne ju jedzenie piernika na czas, które dla dzieci rozpocznie siê o godzinie Ka de dziecko, które bêdzie chcia³o wzi¹æ udzia³ w tym konkursie musi mieæ przy sobie pisemn¹ zgodê rodzica, b¹dÿ opiekuna. O godzinie zespó³ wokalny GOK Hutnik zaœpiewa kolêdy. Pó³ godziny póÿniej zostan¹ wrêczone nagrody dla laureatów konkursu na œwi¹teczny stroik. Piêtnaœcie minut po godzinie po eraæ pierniki bêd¹ doroœli. Jest o co rywalizowaæ w jedzeniu œwi¹tecznego ciasta na czas, gdy organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, wœród których znalaz³o siê kino domowe. Po zakoñczeniu tego ob arstwa wyst¹pi¹ uczniowie szko³y w Brzeziu. Po uroczystym wrêczeniu czeku dla Szko³y Specjalnej w Brzeziu, wyst¹pi kapela podwórkowa EKA. Nie zabraknie tak e loterii fantowej, na któr¹ kupony w cenie 2 z³ mo na ju nabywaæ w oznaczonych sklepach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kupców Ziemi Gostyñskiej. Warto zjawiæ siê na gostyñskim deptaku, gdy oprócz wielu atrakcji i mo liwoœci zdobycia atrakcyjnych nagród, bêdzie mo na zrobiæ tak e œwi¹teczne zakupy. Przypominamy, e tego dnia na deptaku stanie urna, do której bêdzie mo na wrzucaæ kupony na organizowany przez nasz¹ gazetê konkurs na najpiêkniejsz¹ witrynê sklepow¹. (gabi) yczenia OG OSZENIE Niech Ci s³onko ciep³o gra, niech Twój uœmiech d³ugo trwa, nie traæ swej weso³ej minki, dziœ s¹ Twoje Rozalinko pierwsze rodzinki. Kochanej córeczce Razalii najpiêkniejsze yczenia sk³adaj¹: mama z tat¹ i braciszek Sebastian. Dnia 6 - ego grudnia Miko³aj Hojancki na swoje imieninki. Z tej okazji yczê mu by nigdy nie brakowa³o mu powodów do weso³ej minki. W szkole zdobywaj szóstki i nagrody. Rodzicom, dziadkom b¹dÿ radoœci¹ i chlub¹. Bo a Rodzina zawsze niech Tobie b³ogos³awi. A Œwiêty Miko³aj niechaj codzienni mi³e niespodzianki Tobie sprawi. Serdecznie pozdrawiam Pani Ewa P. Tradycja to stara, 4 grudnia imieniny ma Barbara G³owacz - st¹d moje skromne yczenia, niech spe³ni¹ siê plany, marzenia. Dobre zdrowie niech powraca i d³ugo s³u y. W tej ziemskiej podró y Matka Bo a niech z trosk¹ na Ciebie spogl¹da. I dla Ciebie u Swego Syna - Jezusa skutecznie ¹da. To wszystko co sprawi, e bêdziesz radosna, szczêœliwa. W yczliwoœci, w serdecznoœci bliskich spotkanych ludzi do kolejnego 4 tego grudnia niech Twoje ycie up³ywa. Ewa P. OG OSZENIE 5 grudnia, 6 urodzinki obchodzi nasz córeczka i siostrzyczka: Michasiu! yczymy Ci aby ka da ³za w Twoim oku, by³a ³z¹ szczêœcia, a ka de s³owa które wypowiadam mia³o kszta³t serca, du o zdrówka i radoœci ycz¹: rodzice, siostry, Angelika, Asia, Dareczka, Zuzia i brat Mateusz. Niech ci s³onko ciep³o gra, niech Twój uœmiech d³ugo trwa, nie traæ swej weso³ej minki, dziœ s¹ Twoje Michasiu Kubiak szóste rodzinki. Kochanej Michasi Kubiak ze Starej Krobi najpiêkniejsze yczenia sk³adaj¹: chrzestny wuja Julian, ciocie: Hania i Karina oraz dziadkowie. Drogi Miko³aju! yczymy Tobie z serca niech yciowe s³oñce zawsze Ci œwieci, Bóg, los niech nagradza tym, czym ciesz¹ siê dzieci. W szkole miej dobre wyniki z niczego nie rób paniki. Na jedynki te jest rada. Ka dy dzieñ niech Ci jest jak s³odka mleczna czekolada. Na Twej buzi uœmiech niech wci¹ goœci. Doznawaj i dawaj wiele ciep³a i radoœci Miko³ajowi Hojnackiemu yczy ciocia Edyta z bliskimi. Z okazji 50 tych urodzin Genowefie Dutkowskiej z Gostynia moc szczerych yczeñ, du o, du o zdrowia, szczêœcia w dalszym yciu na co dzieñ, wielu piêknych wra eñ oraz spe³nienia wszystkich marzeñ. Po prostu b¹dÿ szalona ycz¹: kole anki z pracy MODEHIT Lipie Dzieñ radosny, dzieñ jedyny dzisiaj Twoje imieniny zdrowia, szczêœcia i radoœci kochanemu Miko³ajowi Koralewskiemu z Piasków yczenia przesy³aj¹ rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Z okazji imienin yczymy Miko³ajowi Rogalik spe³nienia wszelkich planów yciowych, lat radosnych, b³ogos³awionych darów od Jezusa Chrystusa wymarzonych. Ka dego dnia w sercu pokoju, a na Twarzy radosnego nastroju. Zawsze wokó³ wiele dobra, yczliwoœci, serdecznoœci. Znane Tobie Miko³aju Panie R. E. B. Z tej okazji, e 4 tego grudnia imieniny ma Barbara Starosta œle jej moje yczenia. Niech spe³ni¹ siê Twoje Barbaro pragnienia, marzenia. Dobry Bóg niech dobre zdrowie przywróci. Nikt i nic niech Ciê nie smuci. Maryja niech udziela du o duchowej s³odyczy. Niebo, ycie niech dopomo e spe³niæ to wszystko, co dziœ ka dy szczerze, serdecznie Ci yczy. Z optymizmem patrz na piêkny, ciekawy œwiat. W myœlach przesy³am piêkny kwiat. Ewa P. Og³oszenie w³asne wydawcy W dniu 80 tych urodzin i imienin dla p. Marii Jankowskiej bukiet najwspanialszych yczeñ: uœmiechu i szczêœcia, radoœci ka dego dnia oraz wszelkiej pomyœlnoœci. Serdecznie ycz¹ kole anki z seniorów: Helena, Zosia, Basia i Zosia.

14 ycie Gostynia I NFORMACJE 17 OG OSZENIA GOSTYÑ Wra enia nie tylko dla artystów Po raz drugi odby³y siê warsztaty plenerowe Malarskie Weekendy dla osiemnastu cz³onków Klubu Plastyka Amatora dzia³aj¹cego przy Gostyñskim Oœrodku Kultury Hutnik, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Wernisa wystawy poplenerowej odby³ siê 23 listopada w kinie Pod Kopu³¹. W okresie wakacyjnym plastycy odwiedzili cztery miejscowoœci na terenie powiatu gostyñskiego: Bruczków, Sarbinowo, Gêbice i Zawadê, aby na p³ótnach uwieczniæ pere³ki architektury, znajduj¹ce siê w tych wsiach. - Jesteœmy bardzo zadowoleni, e mogliœmy utrwaliæ na p³ótnach te przepiêkne pa³ace i zamki, które bêdzie mo na tutaj ogl¹daæ - otwar³a wernisa Sabina Hoska - Kaczmarek, dyrektor GOK Hutnik. Wyjazdy w plener i kontakt z natur¹, da³y cz³onkom grupy mo liwoœæ doskonalenia warsztatu. - Pomys³ zorganizowania pleneru zrodzi³ siê z potrzeby przybli enia tego, co siê dzieje na zajêciach plastycznych, aby i je uatrakcyjniæ. Tak jak w ubieg³ym roku, tak i w tym udaliœmy do wspania- ³ych i malowniczych miejsc. Uczestników plenerów ³¹czy pasja tworzenia, umi³owania piêkna natury i pejza u, dlatego szukaliœmy urokliwych miejsc - powiedzia³ Marek Ratajczyk, opiekun merytoryczny grupy. Ka dy z artystów szuka³ swojego miejsca na rozmieszczenie siê z warsztatem - miejsca, z którym odczuwa³ emocjonaln¹ wiêÿ. - Sposób malowania by³ ró noraki. Wiêkszoœæ twórców nawi¹zywa³a do stylu impresjonistów, gdzie wa nym aspektem jest wra enie, czyli to, co odczuwa siê w pejza u - w³asne uczucia, które operuj¹c szerok¹ gam¹ barw przelewa na p³ótno. Mamy te przyk³ady prac konwencji realizmu, gdzie starano siê wiernie odtworzyæ architekturê, szatê roœlinn¹ i ca³¹ otoczkê - zaznaczy³ Marek Ratajczyk. Klub Plastyka Amatora zrzesza zarówno plastyków z doœwiadczeniem, jak równie m³odych adeptów sztuki plastycznej. Wyjazdy w plener daj¹ wiêksze mo liwoœci wspó³dzia³ania i wymiany doœwiadczeñ. Ka de spotkanie koñczy³o siê analiz¹ powsta³ych dzie³ - znajdowania w nich zarówno niedoci¹gniêæ, jak i pozytywnych walorów. Pobyt w tych miejscowoœciach bêdzie mia³ tak e swoj¹ kontynuacjê przez najbli szy rok, gdy powsta³y tam fotografie i szkice, które dostarcz¹ tematów na nowe obrazy. Na temat pejza u i jego historii opowiedzia³ W³odzimierz Trawiñski z Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Po oficjalnej czêœci wernisa u, artyœci mieli tak e mo liwoœæ przedyskutowania z nim dzie³. Spotkania plastyków w plenerze, nie tylko im dostarczy³y nowych wra eñ, ale tak e mieszkañcom miejscowoœci, w których przebywali. - Jako EFEKTY PRACY w terenie przysz³o zobaczyæ wiele osób W CZTERECH WYJAZDACH plenerowych uczestniczy³o 18 cz³onków Klubu Plastyka Amatora mieszkanka Sarbinowa chcê podziêkowaæ, za to, e zosta³ utrwalony nasz dwór. Wiem, e przyjazd obcych ludzi, zw³aszcza malarzy nobilitowa³ mieszkañców Sarbinowa, gdy nie czêsto zdarza siê, e malarze zaszczycaj¹ tak¹ ma³¹ wieœ. Wszyscy bardzo cieszyli siê z waszego przyjazdu i byli pe³ni dumy - powiedzia³a Stefania Kamiñska - Œliwka. Marek Ratajczyk, potwierdzi³, e w ka dej miejscowoœci, któr¹ odwiedzili, spotkali siê z yczliwoœci¹ i zainteresowaniem miejscowej ludnoœci. Pracownicy Gostyñskiego Oœrodka Kultury Hutnik, zapowiadaj¹, e podczas nastêpnych plenerów, plastyków bêdzie mo na spotkaæ na gostyñskich ulicach. - Myœlê, e to s¹ pocz¹tki. Bêdziemy dalej szukaæ urokliwych miejsc i starej architektury. Nastêpne plenery mamy zamiar realizowaæ na terenie Gostynia i okolic, gdy du o osób pyta o prace przedstawiaj¹ce Gostyñ - zapowiada instruktor. (gabi) Og³oszenie w³asne wydawcy Rysowali wspomnienia Na szósty powiatowy konkurs plastyczny Wspomnienia z wakacji wp³ynê³o a 299 prac, nades³anych przez dzieci i m³odzie od 4 do 16 lat z terenu powiatu gostyñskiego. Organizatorami Wspomnieñ z wakacji byli: Stowarzyszenie Dziecko, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Gostyñski Oœrodek Kultury Hutnik. Jury w sk³adzie: Marek Ratajczyk, Irena Kêdziora i Miros³aw Sobkowiak, mieli nie lada problem z wyborem najlepszych prac, gdy jak podkreœlaj¹ poziom by³ wysoki. (gabi) Wyniki VI powiatowego konkursu plastycznego Wspomnienia z wakacji Kategoria przedszkolaki: Nagrody: Wiktor Skrzypczak - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu, Filip R¹czka - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu, Wiktor Bukowski - Przedszkole Samorz¹dowe w Pudliszkach, Paulina Jankowiak - Zespó³ Szkó³ w Bodzewie; Wyró nienia: Zuzanna B³aszyk - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu, Klaudia Szwarczyñsaka - Przedszkole w Poniecu, Kasia Bugzel - oddzia³ przedszkolny SP Filialna w Su³kowicach, Maria Jakubowska - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu, Nina Solecka - ZSPiG w Bodzewie, Natasza Kurasiak - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu Kategoria klas I - III szkó³ podstawowych: Nagrody: Anna Nowacka - ZSPiG w Krobi, Julia Hampelska - ZSPiG w Krobi, Anna Jastrzêbska - ZSPiG w Krobi; Wyró nienia: Milena Stanis³awska - SP w Bodzewie, Dagmara Janowska - ZSPiG w Pudliszkach, Wiktor Sikorski - ZSPiG w Krobi, Dagmara Andrzejewska - ZSPiG w Krobi, Ma³gorzata Cichowska - ZSPiG w Krobi, Paulina Kucharska - SP w Borku, Kacper Sroka - SP w Piaskach Kategoria klas IV - VI szkó³ podstawowych: Nagrody: Tobiasz Skórecki - SP Nr 2 w Gostyniu, Laura Hasiñska - SP Nr 2 w Gostyniu, Natalia Olejniczak - SP w Bodzewie; Wyró nienia: Anna Szafraniak - SP Nr 2 w Gostyniu, Anna Pytlewska - SP Nr 2 w Gostyniu, Alicja Jêdrzejewska - SP w Piaskach, Jagoda Pleciñska - SP Nr 2 w Gostyniu, Tomasz Hajduk - SP Nr 2 w Gostyniu, Oliwia elichowska - ZSPiG w Pudliszkach, Klaudia Tomczak - ZSPiG w Krobi Kategoria szkó³ gimnazjalnych: Nagrody: Adrianna Wencel - ZSPiG w Krobi, Anna Turbañska - ZSPiG w Piaskach; Wyró nienia: Weronika Lis - ZSPiG w Piaskach, Agnieszka Gembicka - ZSPiG w Krobi, Alicja Jamro y - ZSPiG w Pudliszkach

15 18 BOREK WLKP. W ho³dzie Bojanowskiemu Pasowanie pierwszaków oraz uhonorowanie laureatów szkolnych konkursów by³y kulminacyjnymi punktami Dnia Patrona, œwiêtowanego ju po raz trzeci przez spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycis³owie. Czêœæ oficjaln¹ obchodów rozpoczêto w dniu 14 listopada odœpiewaniem szkolnego hymnu i powitaniem honorowych goœci. Wœród zaproszonych byli obecni borecki w³odarz Marian Jañczak oraz wicestarosta gostyñski Janusz Sikora, który przed objêciem tej funkcji po zesz³orocznych wyborach dyrektorowa³ wycis³owsk¹ placówk¹. Nagrodami dla laureatów przeprowadzonych wczeœniej konkursów Dnia Patrona by³y dyplomy, ksi¹ ki i przybory szkolne. Okolicznoœciowy program artystyczny wype³ni³y natomiast piosenki, recytacje i scenki aktorskie w wykonaniu uczniów klas IV-VI. - Przed ceremoni¹ œlubowania i pasowania swoje umiejêtnoœci wokalno-recytatorskie zaprezentowali równie pierwszoklasiœci i trzeba przyznaæ, e fot. Promocja UM Borek mimo tremy œwietnie sobie poradzili - uzna³a wychowawczyni klasy Ró ¹ Jêdrosz. Aktu pasowania dokona³a olbrzymim o³ówkiem dyrektor szko³y Alina Sokó³. Nowoprzyjêci do uczniowskiego grona otrzymali pami¹tkowy dyplom, legitymacjê szkoln¹ oraz s³odycze sprezentowane przez rodziców, burmistrza i szkoln¹ pielêgniarkê Monikê Ga³czyñsk¹. Szczególn¹ atrakcj¹ s³odkiego poczêstunku by³ tort z napisem Pasowanie 2007 i racami, które odpali³ Marian Jañczak. (C.W.) Zwyciêzcy szkolnych konkursów zwi¹zanych z postaci¹ i yciem Edmunda Bojanowskiego w SP Wycis³owo: Adam Skrzypczak (kl. I; konkurs plastyczny pod has³em arliwa modlitwa ), Adrian Janowski (kl. II; konkurs plastyczny Pomoc ubogim ), Monika Skrzypczak (kl. III; konkurs plastyczny Pomoc chorym ), Martyna Kaczmarek (kl. IV; Konkurs Wiedzy o Patronie); Julita Waszak z kl. II i Dawid Szymañski z kl. III (wyró nienia w konkursie recytatorskim). I NFORMACJE Fina³ w Pogorzeli Kamil Kasperkowiak, uczeñ Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Pogorzeli wykaza³ siê najwiêksz¹ znajomoœci¹ zagadnieñ dotycz¹cych problemów HIV i AIDS, za co otrzyma³ odtwarzacz MP4. Zwyciêzca zosta³ wy³oniony podczas VI Powiatowej Olimpiady Wiedzy o AIDS W yciu jak w tañcu - ka dy krok ma znaczenie. Drugie miejsce wywalczy³a Marlena Ciemniak z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Gostyniu, a na trzeciej lokacie uplasowa³a siê Karolina B³aszczyk z ZSOiZ w Pogorzeli. Organizatorem by³a Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyniu. Ostateczne zmagania odby³y siê 23 listopada w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Pogorzeli. - Cieszê siê, e przybyliœcie na tê olimpiadê, dlatego e wiedza jest przepustk¹ do zdrowego stylu ycia. Mimo e konkurs ma to do siebie, e wybieramy najlepszych, to ka dy z was bior¹c w nim udzia³, jest ju wygranym - przywita³ zebranych Krzysztof Rybka, dyrektor ZSOiZ w Pogorzeli. Konkurs by³ skierowany dla uczniów szkó³ podgimnazjalnych z terenu powiatu gostyñskiego, ycie Gostynia a wziê³o w nim udzia³ 29 uczniów. Laureatom, nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, wrêczyli wicestarosta Janusz Sikora oraz burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk. Poczêstunek dla uczniów oraz opiekunów sponsorowa³a Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli. (gabi) Id¹ œwiêta... Zbli aj¹ siê œwiêta Bo ego Narodzenia. Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smogorzewie rozpoczê³y ju przygotowania. Na ostatnich spotkaniach tworzy³y choinki z szyszek. Na pomys³ ich wykonania wpad³a Teresa Bonawenturczyk. - Podpatrzy³a gdzieœ, póÿniej zrobi³a w domu i przynios³a nam pokazaæ - mówi Danuta Naskrêt, przewodnicz¹ca ko³a. Pomys³ spodoba³ siê i powsta³y przepiêkne choinki. Panie same wykona³y sto - ki z pianki, poprzykleja³y szyszki, pomalowa³y i ubra³y choinki w ozdoby. Œwi¹teczne dekoracje bêd¹ zdobiæ ich domy. (iza) OG OSZENIE

16 ycie Gostynia I 19 NFORMACJE Najlepsi w sezonie skoków hipicznych PIERWSZA DZIESI TKA w kategorii Ma³ych koni PODZIÊKOWANIA Z okazji podsumowania pierwszej edycji D AMAJKA CUP, rozgrywanej w ramach piêciu tegorocznych zawodów konnych w skokach przez przeszkody, sk³adam serdeczne podziêkowania sponsorom budowy przeszkód turniejowego parkuru: Urzêdowi Miejskiemu w Borku Wielkopolskim, Spó³dzielni Mleczarskiej w Gostyniu, Zak³adowi Miêsnemu Konarczak w Pogorzeli, ROLPREM Gostyñ, G-W Bogus³awski, ROMERO Gostyñ oraz Stacji Benzynowej BETIA w obezie. Za finansowe wsparcie puli pucharowych trofeów i nagród rzeczowych pragnê wyraziæ s³owa wdziêcznoœci Urzêdowi Miejskiemu w Borku Wielkopolskim, Spó³dzielni Mleczarskiej w Gostyniu, ZM Konarczak w Pogorzeli, G-W Bogus³awki, ROMERO Gostyñ, ROL-PREM Gostyñ, Gospodarstwu Rolnemu Karolew, RYMEK Gostyñ, gospodarstwu rolnemu pañstwa uczaków w Porêbie, gospodarstwu rolnemu pañstwa Dopiera³ów w Skokowie, firmie Prze³om w Borku Wielkopolskim, firmie Rida w Borku Wielkopolskim, firmie handlowej Zbigniewa Mroza, firmie Sezam w Borku Wielkopolskim oraz pani Annie Nowickiej z Piasków. Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów dziêkujê Miejsko-Gminnemu Oœrodkowi Kultury w Borku Wielkopolskim, jednostce Ochotniczej Stra y Po arnej w Karolewie, Eugeniuszowi Œl¹skiemu (parkurowy), Romanowi Sobkowiakowi (sêdzia, pomoc w sporz¹dzeniu regulaminu konkursów), Markowi Maœliñskiemu (sekretarz zawodów), Maciejowi Figielkowi (ratownik medyczny, fotograf), Marioli Baszyñskiej (konferansjerka), Marii Klauzie (prowadzenie bufetu) oraz Joannie Baszyñskiej i Lucynie uczak (kompozycje kwiatowe przy przeszkodach). Osobne podziêkowania sk³adam sponsorom uroczystego podsumowania i wrêczenia nagród czo³owym zawodnikom w klasyfikacji generalnej D AMAJKA CUP: Zak³adowi Miêsnemu Konarczak w Pogorzeli, sklepowi pani Krystyny Jêdryczki w Borku Wielkopolskim oraz pani Marii Klauzie, która przygotowa³a poczêstunek. Redakcji tygodnika ycie Gostynia pragnê gor¹co podziêkowaæ za objêcie wszystkich zawodów patronatem medialnym. W³odzimierz Baszyñski CEZARY WARCZAK Anna Baszyñska i Mateusz Waszak zostali zwyciêzcami pierwszej edycji D amajka Cup, rozgrywanej od czerwca do wrzeœnia w ramach piêciu zawodów konnych w skokach przez przeszkody. Organizatorem premierowego cyklu by³o Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia D amajka w Skokowie. Uroczyste og³oszenie wyników, po³¹czone z wrêczeniem nagród dla najlepszych jeÿdÿców w kategoriach objêtych punktacj¹ grand prix, odby³o siê pierwszego grudnia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Borku Wielkopolskim. Oficjaln¹ czêœæ podsumowuj¹cego spotkania dope³ni³o przedstawienie regulaminu D amajka Cup Program tegorocznych zawodów, które z wyj¹tkiem zmagañ towarzysz¹cych obchodom Dni Borku odby³y siê na terenie Stajni D amajka, wype³ni³y punktowane przejazdy trzech kategorii: Ma³ych koni (wysokoœæ przeszkód do 70 cm), LL (do 80 cm) i L (do 100 cm). Najlepszych uhonorowano pucharami i nagrodami rzeczowymi. Zajêcie miejsca w pierwszej dziesi¹tce Ma³ych koni i LL premiowano ponadto punktami do generalnej klasyfikacji D amajka Cup. Sportowej rywalizacji towarzyszy³y pozakonkursowe przejazdy pocz¹tkuj¹cych jeÿdÿców na niskich przeszkodach (kategoria Sze- NAJLEPSI w kategorii LL tland ). Zawody w skokach przez przeszkody okaza³y siê strza³em w dziesi¹tkê oczekiwañ lokalnych amatorów jeÿdziectwa, o czym przekona³a nas liczna obsada ju podczas pierwszych zawodów i ogromna determinacja wszystkich bez wyj¹tku uczestników uzna³ inicjator premierowego cyklu W³odzimierz Baszyñski, w³aœciciel D amajki. Najwiêkszym utrudnieniem dla uczestników by³y warunki pogodowe, gdy prawie wszystkim konkursom wtórowa³y opady deszczu i silnie wiej¹cy wiatr, ale na to oczywiœcie nie mogliœmy mieæ wp³ywu doda³, chwal¹c natomiast niezawodne wsparcie ze strony fundatorów parkuru i bogatej puli turniejowych nagród. Podziêkowaniem dla sponsorów rozpocz¹³ W³odzimierz Baszyñski oficjaln¹ czêœæ og³oszenia wyników D amajka Cup 2007, wrêczaj¹c przyby³ym przedstawicielom oprawion¹ pami¹tkê z fotografiami, które podczas ca³ego cyklu skoków wykona³ Maciej Figielek. Obszerny zestaw jego zdjêæ, prezentowanych na du ym ekranie przez Marka Maœliñskiego, atrakcyjnie ³¹czy³ kolejne punkty podsumowuj¹cego spotkania. Kulminacyjne chwile wi¹za³y siê oczywiœcie z przedstawieniem najlepszej dziesi¹tki obu kategorii uwzglêdnianych w punktacji grand prix (zwyciêzcy reprezentuj¹ Stajniê D amajka ), którym wrêczono medale, dyplomy i upominki rzeczowe. Nagrod¹ pocieszenia by³y natomiast trzy puchary Za ambicjê i determinacjê, przyznane ni ej sklasyfikowanym przez jurorów pierwszej edycji: W³odzimierza Baszyñskiego, Eugeniusza Œl¹skiego i Romana Sobkowiaka. Zrozumia³e zainteresowanie wzbudzi³ regulamin przysz³orocznego cyklu skoków przez przeszkody, który przedstawimy czytelnikom ycia Gostynia przed zawodami inauguruj¹cymi nowy sezon. Oficjalny program zakoñczono podziêkowaniem dla osób zaanga owanych w bezpoœredni¹ realizacjê wszystkich zawodów i zaproszeniem do szwedzkiego bufetu. Poczêstunek, sponsorowany przez Zak³ad Miêsny Konarczak w Pogorzeli i sklep Krystyny Jêdryczki w Borku Wielkopolskim, przygotowa³a Maria Klauza. NA PARKURZE D amajka Cup 2007 CZO OWA KLASYFIKACJA D AMAJKA CUP 2007 Kategoria Ma³e konie : 1. Anna Baszyñska, Stajnia D amajka (90 p.); 2. Karolina Siejak, Stajnia Mas³owo (76 p.); 3. Krzysztof Tyrzyk, Stajnia Siemowo (69 p.); 4. Bartosz Gauza, WTK Hermanów (48 p.); 5. Julia Kaczmarek, Stajnia Daleszyn (38 p.); 6. Jan Szymczak, WTK Hermanów (31 p.); 7. Hubert Nowacki, Stajnia Nowacki Borek (30 p.); 8. Marta Baran, Stajnia D amajka (20 p.); 9. Micha³ Koryzna, WTK Hermanów (13 p.); 10. Micha³ Grzemski, Stajnia D amajka (9 p.). (Punktacja konkursów zaliczanych do cyklu D amajka Cup : 1 miejsce 25 punktów, p., p., 4 13 p., p., 6. 9 p., 7 7 p., 8. 5 p., 9. 3 p., p.). Kategoria LL : 1. Mateusz Waszak, Stajnia D amajka (55 p.); 2. Damian Jakuboszczak, Folwark Podrzecze (52 p.); 3. Bartosz Gauza, WTK Hermanów (40 p.); 4. Jan Stró yñski, Stajnia Siemowo oraz Mariusz Langner, Stajnia Mirowski (38 p.); 5. Maria Krêcio³ek, Stajnia D amajka (36 p.); 6. Anna Makowska, Stajnia Makowski Podrzecze (35 p.); 7. Adrian Michalak, Stajnia Krajkowo oraz Artur Ga³uszkiewicz, Stajnia Stachowiak Bogus³awki (30 p.); 8. Katarzyna Paluszkiewicz, WTK Hermanów (25 p.); 9. Karol Stró yñski, Stajnia Daleszyn (24 p.); 10. Dominik Pawe³, Stajnia Siemowo (20 p.). (Punktacja jw.). Puchary pocieszenia Za ambicjê i determinacjê : Katarzyna Sadzka (GW Bogus³awki), Jan Szymczak (WTK Hermanów), Julia Kaczmarek (Stajnia Daleszyn). NAGRODZENI pucharami Za ambicjê i determinacjê W ODZIMIERZ Baszyñski z przedstawicielami sponsorów

17 20 Życie Gostynia, Ile zarabiają urzędnicy? I NFORMACJE 21 Najlepiej z urzędników samorządów powiatu gostyńskiego (nie licząc włodarzy) zarabia wicestarosta Janusz Sikora. Miesięcznie dostaje zł brutto. Tuż za nim znaleźli się wiceburmistrzowie gminy Gostyń: Łukasz Burkiewicz i Leszek Dworczak, którzy zarabiają ok zł. Jeśli chodzi o zarobki sekretarzy i skarbników, tutaj także przoduje starostwo. Za to średnia pensja szeregowych pracowników najwyższa jest w magistracie w Poniecu, a porównywalnie zarabiają też urzędnicy w Piaskach i Gostyniu. AGATA FAJCZYK Większość magistratów udzieliła nam informacji o zarobkach bez problemów, za co dziękujemy. Najbardziej postarał się Urząd Miejski w Gostyniu, z którego otrzymaliśmy bardzo wyczerpujące dane. Najogólniejsze informacje dotyczące zarobków pracowników, choć nie są one tajne, dostaliśmy od sekretarza ze starostwa powiatowego Leszka Malińskiego. Sam zarabia najlepiej wśród urzędniczych szefów. Co miesiąc otrzymuje 5542 zł brutto. Z kolei sekretarz gminy Krobia Jakub Andrzejewski - najmłodszy stażem i wiekiem wśród funkcyjnych osób - ma najniższą pensję. Miesięcznie dostaje zł brutto. Jak twierdzi jego przełożony, na wyższą musi sobie zasłużyć. Najniższa średnia pensja szeregowych urzędników wydaje w gminie Pogorzela. Miesięczne zarobki wynoszą tam 1839 zł brutto (bez wliczania poborów osób funkcyjnych). Niewiele więcej zarabiają pracownicy urzędu w Pępowie, Krobi, czy Borku Wlkp. Czy włodarze tych gmin, albo szefowie magistratów nie boją się, że niebawem pracownicy zaczną odchodzić z urzędów? Młodego, utalentowanego, wykształconego pracownika, jak stwierdził Robert Marcinkowski - sekretarz gminy Gostyń, musi coś do samorządu przyciągnąć. - Pod względem finansowym praca w administracji samorządowej nie jest konkurencyjna. Dlatego środki dla młodych osób muszą być na samym starcie większe - powiedział. - Bardzo często kandydaci do pracy w naszym urzędzie dzwonią i pytają, na jakie wynagrodzenie można liczyć na danym stanowisku Wtedy nie podaję konkretnej kwoty, tylko informuję, że wynagrodzenie będzie pochodną kwalifikacji, doświadczenia i predyspozycji danego kandydata. I taką elastyczną politykę musimy stosować w naszym urzędzie - dodał sekretarz gminy Gostyń. Zaznacza, że w tamtejszym urzędzie przyjął się standard, że początkujący pracownik, legitymujący się wykształceniem, niekoniecznie doświadczeniem, może liczyć na kwotę 1200 zł brutto. - Ale nie jest to, w moim przekonaniu kwota, która może zachęcać do pracy. Nie jest też tak, że każdy pracownik, który do nas przychodzi dostaje 1200 złotych - wyjaśnił Robert Marcinkowski. - Często są to kwoty znacznie wyższe. Dobrzy kandydaci znają swoją wartość, co przekłada się na ich oczekiwania finansowe. Urząd, jako pracodawca samorządowy, musi się na dynamicznym rynku pracy zachowywać tak samo, jak każdy inny przedsiębiorca. Musimy być elastyczni, tzn. jeśli oczekiwania kandydata są większe i stwierdzimy, że warto w niego zainwestować, bo dysponuje wiedzą, potencjałem, przygotowaniem, doświadczeniem, to trzeba temu pracownikowi zaoferować wyższą pensję na samym starcie. I tak też robimy - dodał. Są urzędnicy, zwłaszcza na kierowniczych stanowiskach, którzy zaczynają z wyższych pułapów. Średnia płaca (uwzględniając wszystkie wydziały i nie biorąc pod uwagę pracowników po stażu) w gostyńskim magistracie wynosi 2181 zł brutto. Są też przymiarki dowartościowania stanowisk np. w formie przyznawania motywacyjnych nagród za bardzo dobrze wykonane zadanie, za kreatywność. Z informacji ministerstwa finansów (jak podaje serwis samorządowy PAP) na temat wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za II kwartały 2007 r. wynika, że wydatki samorządów na wynagrodzenia - w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - wzrosły aż o 13,6 proc. Najszybciej rosły wydatki na wynagrodzenia osobowe - 11,2%. Wydatki na tzw. pochodne od wynagrodzeń wzrosły w tym czasie o ok. 3 %. Dane te nie odzwierciedlają jednak faktycznych wzrostów pensji urzędników, gdyż nie uwzględniają one przyrostu zatrudnienia w administracji publicznej. My zapytaliśmy w niektórych magistratach o to, kiedy ostatni raz były tam podwyżki, nie wliczając tych inflacyjnych, zapewnionych w budżecie na danych rok. Po tym pytaniu często w słuchawce zapadała cisza. - Nie pamiętam, naprawdę - odpowiedziała Urszula Wabińska, sekretarz w gminie Pępowo. - W ubiegłym roku w budżecie zaplanowaliśmy dla urzędników pensje o 3% wyższe, a dostaliśmy 5%. O ile to można nazwać podwyżką. A poza tym nie pamiętam - dodała. W Pępowie średnia pensja szeregowego urzędnika wynosi 1944 zł brutto (1375 zł netto). Nie ma funduszu nagród, czy funduszu premiowego. W pępowskim magistracie pracuje 4 młodych stażem urzędników, a w sumie jest ich Młodzi zdobywają teraz doświadczenie, pracują rok, dwa. Ale zdajemy sobie sprawę, że może dojść do sytuacji, kiedy znajdą posady lepiej wynagradzane. Doskonale o tym wiemy. Muszą być wyższe wynagrodzenia, bo tak dalej się nie da - stwierdziła Urszula Wabińska. Kiedy były podwyżki w magistracie nie pamiętał też Andrzej Zieliński, sekretarz gminy Poniec. - U nas każdy się cieszy, że pracuje. Każdy chciałby więcej, ale nie ma sytuacji, że odchodzę, bo w innej firmie dostanę więcej. Nie na tak małym rynku pracy, jak w naszej gminie, jak u nas - wyjaśnił. W Poniecu urzędnicy na zarobki nie powinni narzekać. Co miesiąc dostają 2364 zł brutto (1657 zł netto), a to w porównaniu z innymi gminami nie jest mało. Nieźle wynagradzani są też pracownicy administracji samorządowej w gminie Piaski. Co miesiąc do kieszeni wpływa im 1728 zł (2289 zł brutto). Wójt tej gminy wyznaje zasadę jaka praca, taka płaca. - Od początku wyznawałem taką zasadę. Przyznaję też premię dla wyróżniających się pracowników. Urzędnicy zdają sobie sprawę, że nie zarabiają źle, jak na warunki naszego powiatu, ale dzięki temu mogę od nich więcej wymagać - wyjaśnił nam wójt Norman. średnia płaca (uwzględniając wszystkie wydziały i nie biorąc pod uwagę pracowników po stażu) wynosi 2181 zł brutto. Na podwyżki zanosi się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu. Urzędnicy mają je otrzymać już w przyszłym roku, na propozycję jednego z radnych Krzysztofa Deutscha. Planuje się wzrost pensji o około 20%. - Radny złożył wniosek do zarządu powiatu i przy opracowywaniu projektu budżetu na 2008 rok, zarząd przewidział środki, które pozwalałyby na większe niż dotychczas podwyżki. Jednak w ramach dostosowywania ich do naszych możliwości, część tej kwoty musieliśmy ściąć. Czy to wyjdzie 20%, trudno powiedzieć - poinformował sekretarz Maliński, który przyznaje, że faktycznie uposażenia urzędników w starostwie są niskie. A co słychać w najtańszym w utrzymaniu magistracie w kraju, czyli w gminie Krobia? Tam początkujący urzędnik dostaje miesięcznie 1650 zł brutto i to jest zarazem najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników, zatrudnionych na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Krobi. Średnia pensja szeregowych urzędników wynosi 1945,61 zł brutto. Jest tak po ostatniej inflacyjnej podwyżce (ok.3%), która miała miejsce w czerwcu bieżącego roku. - W tym roku w naszym urzędzie przyznanych zostało też sześć nagród od 500 do 1000 złotych brutto. Miały one oczywiście charakter uznaniowy. W ten sposób burmistrz docenił te osoby, które w szczególny sposób wyróżniały się swoją pracą - powiedział Gerard Misiaczyk, wiceburmistrz gminy Krobia. W przyszłorocznym budżecie (2008 r.) burmistrz Sebastian Czwojda zaplanował podwyższenie wydatków na wynagrodzenia o 6%. Czy radni to przełkną, zobaczymy najprawdopodobniej na ostatniej tegorocznej sesji. Bo o tym, jaki jest globalny budżet na wynagrodzenia urzędników w poszczególnej gminie, decydują właśnie radni. Dysponentem środków funduszu płac jest jednak zawsze burmistrz. - Możemy się poruszać w granicach możliwości finansowych, przyznawanych przez radę. I tu trzeba otwarcie przyznać, że podczas uchwalania tegorocznego budżetu radni zwiększyli ilość środków przeznaczanych na fundusz płac. W projekcie proponowaliśmy 2,9%, radni tę kwotę podwoili i otrzymaliśmy w sumie 5,8% dodatkowych środków na wynagrodzenia - powiedział Robert Marcinkowski. Chociaż był to jedyny urząd, gdzie gminni radni w tym roku okazali się tak hojni, gostyński sekretarz dostrzega jednak sygnały - wysyłane w sposób mniej lub bardziej bezpośredni - że wynagrodzenia w administracji w gminie Gostyń nie są odzwierciedleniem aktualnej sytuacji na rynku pracy. Urzędnicy nie są tam w najlepszym nastroju. Jednak dla młodych osób, które starają się o pracę w gostyńskim magistracie, kwestia zarobków często jest jeszcze sprawą wtórną. Pytanie, dotyczące wysokości wynagrodzenia, w urzędzie w Krobi zadaje zazwyczaj komisja konkursowa podczas rozmów kwalifikacyjnych, diagnozując w ten sposób oczekiwania kandydata. - Zależy nam na profesjonalnym urzędzie i niestety, okazuje się, że przy dość wysokich oczekiwaniach z naszej strony, coraz częściej odpowiedzi dotyczące wysokości pensji przekraczają nasze możliwości - zauważył wiceburmistrz Krobi Gerard Misiaczyk. WYNAGRODZENIA URZĘDNIKÓW* - I trudno się dziwić, że osoby z wyższym wykształceniem i znajomością języka nadal nie są zainteresowane i tak podwyższonym już przecież wynagrodzeniem w naszym urzędzie - dodał. ILE MIESIĘCZNIE KOSZTUJE MIESZKAŃCA OKREŚLONEJ GMI- NY UTRZYMANIE* URZĘDNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH MAGISTRA- TÓW, W 2007 ROKU? Gostyń 9,42 zł Krobia 6,65 zł Poniec 10,22 zł Pogorzela 12,96 zł Borek Wlkp. 9,98 zł Pępowo 9,99 zł Piaski 8,15 zł *dane obliczone na podstawie kwoty wynagrodzeń oraz ich pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie, ZUS, fundusz pracy, świadczenia socjalne), zarezerwowanych w gminnych budżetach na 2007 r. dla pracowników urzędów gminnych i miejskich *Średnie kwoty miesięczne brutto Starostwo Powiatowe w Gostyniu Etatowy Członek Zarządu 5602,00 zł Naczelnicy - 5 etatów 3907,94 zł Zastępcy naczelników - 6 etatów 2569,46 zł Samodzielne stanowiska - 4,75 etatu 3274,44 zł Urzędnicy - 47,75 etatu 1923,40 zł Obsługa - 10,5 etatu 1697,57 zł Urząd Miejski w Gostyniu Wynagrodzenie Wynagrodzenie miesięczne miesięczne bez pracowników zatrudnionych po stażu i pracach interw. Kadra kierownicza (bez osób funkcyjnych) 3833,44 zł Pracownicy Wydziału Organizacyjnego* 2097,67 zł 2197,46 zł Pracownicy Biura Promocji 1791,28 zł 2186,92 zł Pracownicy Wydziału Finansowego 2078,49 zł 2186,34 zł Pracownicy Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa 1874,92 zł 1962,42 zł Pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 1675,01 zł Pracownicy Wydziału Rozwoju i Inwestycji 2252,24 zł 2391,38 zł Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich 2210,04 zł 2382,91 zł Strażnicy miejscy (bez komendanta) 2010,60 zł 2212,72 zł (*We wszystkich wydziałach podajemy pensje bez stanowisk kierowniczych) Urząd Miejski w Krobi 1. Osoby zajmujące funkcyjne stanowiska 4 817,10 zł 2. Naczelnicy Wydziałów Inwestycyjnego i Spraw Społecznych 3 233,75 zł 3. Pracownicy Urzędu Miejskiego (bez osób zajmujących kierownicze stanowiska) 1 945,61 zł 1 650,00 zł 4. Początkujący urzędnik zatrudniony na czas nieokreślony Urząd Miejski w Poniecu Urzędnicy (bez kadry kierowniczej) zł Urząd Miejski w Pępowie tym 1 osoba p.o. kierownika 1. Kierownicy wydziałów 2 etaty, w zł 2. Urzędnicy 12 i 1/3 etatu 1944 zł 3. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury - 4 i 1/2 etatu 2218 zł Urząd Gminy Piaski Urzędnicy zł Urząd Gminy w Pogorzeli 1. Kierownik II zł 2. Kierownik III zł Pensja pracowników 1839,81 zł Urząd Miejski w Borku Wlkp. 1. Kierownicy referatów zł 2. Pracownicy referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej zł 012,36 3. Pracownicy Referatu Finansowego 2 zł 4. Pozostali pracownicy 1857,90 zł 5. Pracownicy fizyczni zł ZAROBKI STAROSTY, BURMISTRZÓW I WÓJTÓW* Jerzy Woźniakowski - burmistrz gminy Gostyń 8600,00 zł Andrzej Pospieszyński - starosta gostyński 8500,00 zł Marian Jańczak - burmistrz gminy Borek Wlkp. 8004,00 zł Zenon Norman - wójt gminy Piaski 7898,00 zł Kazimierz Dużałka - burmistrz gminy Poniec 6980,00 zł Sebastian Czwojda - burmistrz gminy Krobia 6748,50 zł Stanisław Krysicki - wójt gminy Pępowo 6662,00 zł Piotr Curyk - burmistrz gminy Pogorzela 6311,40 zł * kwoty brutto ZAROBKI ZASTĘPCÓW WŁODARZY* Janusz Sikora - wicestarosta powiatu gostyńskiego 7405,00 zł Leszek Dworczak - zastępca burmistrza Gostynia 6282,80 zł Łukasz Burkiewicz - zastępca burmistrza Gostynia 6275,78 zł Jacek Widyński - zastępca burmistrza Ponieca 4580,00 zł Gerard Misiaczyk - zastępca burmistrza Krobi 4512,90 zł * kwoty brutto PORÓWNANIE ZAROBKÓW SEKRETARZY* Leszek Maliński - sekretarz powiatu 5542,00 zł Robert Marcinkowski - sekretarz gminy Gostyń 5502,47 zł Wiesław Glapka - sekretarz gminy Piaski 4950,00 zł Andrzej Zieliński - sekretarz gminy Poniec 4945,00 zł Elżbieta Pawlak - sekretarz gminy Borek Wlkp. 4940,00 zł Jerzy Hejduk - sekretarz gminy Pogorzela 4000,90 zł Urszula Wabińska - sekretarz gminy Pępowo 3961,00 zł Jakub Andrzejewski - sekretarz gminy Krobia 3801,00 zł PORÓWNANIE ZAROBKÓW SKARBNIKÓW* Eleonora Gościniak - skarbnik powiatu Hanna Marcinkowska - skarbnik gminy Gostyń Andrzej Przybylski - skarbnik gminy Poniec 4860,00 zł Ryszard Zjeżdżałka - skarbnik gminy Pępowo 4213,00 zł Damian Walczak- skarbnik gminy Krobia 4206,00 zł * kwoty brutto 6137,60 zł 5244,44 zł Mirosława Kozłowska - skarbnik gminy Borek Wlkp. 4844,00 zł Elżbieta Karolczak - skarbnik gminy Piaski 4750,00 zł Teresa Lempach - skarbnik gminy Pogorzela (jest jednocześnie kierownikiem referatu finansowego) 4332,00 zł * kwoty brutto

18 22 I NFORMACJE Życie Gostynia Galeria naszych pierwszaków w mundurkach W tym roku szkolnym po wielu latach, dzieci znów przybyły do szkoły w mundurkach. W kolejnych numerach będziemy umieszczać zdjęcia wszystkich pierwszoklasistów szkół podstawowych z całego powiatu gostyńskiego SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W PONIECU kl. Ia wych. Marzena Bączyk Damian Baranowski, Klaudia Bartków, Zuzanna Bartków, Julia Barbara Bartlewska, SZKOŁA PODSTAWOWA FILIALNA W SUŁKOWICACH Igor Chwedoruk, Zuzanna Doba, Arkadiusz Grzegorowski, Milena Jakubowska, kl.i Weronika Kajoch, Krzysztof Matecki, Agnieszka Matuszczak, Wiktoria Nabożna, wych. Irena Kordus Natalia Nadolna, Hubert Nowak, Wiktoria Piekara, Kaludia Pietrzak, Jakub Wiktoria Biderman, Mateusz Gugzel, Wiktoria Czwojda, Mariusz Jeż, Edyta Kłys, Radojewski, Damian Michał Ratajczak, Grzegorz Rzeźnik, Adam Sarnecki, Dawid Paweł Łapawa, Wiktoria Wajszczak, Błażej Wasiak Sarnecki, Marcin Stachowiak, Kamil Konrad Wojciechowski SZKOŁA PODSTAWOWA FILIALNA W CIOŁKOWIE kl. I wych. Joanna Wachal Arkadiusz Andrzejewski, Mateusz Andrzejewski, Tobiasz Ciesielski, Daria Dopytała, Sławomir Głoskiewicz, Krystian Pospiech, Krzysztof Robak, Damian Sztupla, Mikołaj Zaremba SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W PONIECU kl. I b wych. Aldona Gościniak Inez Białasik, Marta Weronika Błocian, Karolina Borowiec, Wojciech Brink, Justyna Dudkowiak, Albert Gałka, Radosław Kaczmarek, Alan Krzysztof Maciejewski, Ilona Katarzyna Major, Bartosz Mańkowski, Adrian Matecki, Ryszard Matecki, Marcjanna Mietlińska, Natalia Mikołajczak, Natalia Nowakowska, Martyna Przegoń, Adrianna Rodewald, Dominik Szczepaniak, Dominik Urbaniak, Olga Walkowiak, Krystian Zieliński SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE kl. I wych. Ewa Kończak, na zdjęciu Maria Czeszel Dawid Grodzki, Natalia Juskowiak, Piotr Lokś, Kacper Solich, Kamila Ślęzak ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŻYTOWIECKU kl. I wych. Dorota Przybylska Zuzanna Brzeskot, Adrianna Chuda, Mateusz Frąckowiak, Miłosz Gawroński, Adam Gruszka, Zofia Harendarz, Bartosz Hasiński, Mateusz Marek Jankowski, Damian Jarus, Michał Jesiak, Patrycja Kołcz, Kacper Jakub Olejniczak, Monika Przewoźna, Dawid Piotr Staśkiewicz, Kamil Walkowiak, Adam Wawrzyniak Zdjęcia i opracowanie: DOROTA JAŃCZAK

19 24 ycie Gostynia ROLNICY PYTAJ - SPECJALIŒCI ODPOWIADAJ Czy p³atnoœæ z tytu³u owoców miêkkich ma zastosowanie do innych upraw, ni maliny i truskawki? Nie. P³atnoœæ z tytu³u owoców miêkkich przys³uguje jedynie rolnikowi, który prowadzi uprawê malin lub truskawek. Czy rolnik, który nie posiada umowy dotycz¹cej przetwarzania malin lub truskawek, uprawniony jest do otrzymania p³atnoœci do owoców miêkkich? Nie. Warunkiem otrzymania p³atnoœci jest z³o enie wraz z wnioskiem o p³atnoœæ do gruntów rolnych kopii umowy dotycz¹cej przetwarzania malin lub truskawek. Czy p³atnoœæ cukrowa podlega dziedziczeniu? Tak. P³atnoœæ cukrowa mo e byæ dziedziczona, i to zarówno w danym roku, jak i w latach kolejnych. Jeœli bowiem rolnik (spadkodawca) zmar³, to jego spadkobierca otrzymuje p³atnoœæ cukrow¹, je eli przyznano mu p³atnoœæ bezpoœredni¹ (SAPS). Czy p³atnoœæ cukrowa mo e byæ przekazana w drodze umowy cywilno-prawnej? Nie. P³atnoœæ cukrowa nie jest zbywalna, tzn. nie mo na jej darowaæ ani sprzedaæ, ani wydzier- awiæ, i to zarówno w roku, w którym zosta³ z³o ony wniosek, jak i w latach kolejnych. Czy wyp³ata p³atnoœci cukrowej jest uzale niona od posiadania plantacji buraków cukrowych? Nie. P³atnoœæ cukrowa jest p³atnoœci¹ niepowi¹zan¹ z produkcj¹, ale rolnik musi byæ aktywnym rolnikiem, czyli powadziæ dzia³alnoœæ rolnicz¹ i kwalifikowaæ siê do p³atnoœci SAPS. Czy otrzymanie p³atnoœci jest uzale nione od przynale noœci rolnika do grupy i organizacji producentów? Nie. Uprawniony rolnik otrzymuje p³atnoœæ bez wzglêdu na cz³onkostwo w grupie czy organizacji producentów. Czy warunkiem otrzymania p³atnoœci jest z³o enie wraz z wnioskiem o p³atnoœæ umowy kontraktacyjnej zawieranej z przetwórcami? Nie. P³atnoœæ nie jest uwarunkowana od umowy kontraktacyjnej. Czy p³atnoœæ do pomidorów mo e byæ dziedziczona? P³atnoœæ jest przedmiotem dziedziczenia, pod warunkiem, e rolnik, który odziedziczy³ gospodarstwo, kwalifikuje siê do p³atnoœci w ramach systemu jednolitej p³atnoœci obszarowej. Czy p³atnoœæ do pomidorów mo e byæ transferowana na innego rolnika? Nie. Mo e byæ jedynie przekazana w formie dziedziczenia. (oprac. na podst. MRiRW) P³atnoœci do 2010 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaœnia, e rolnicy, którzy od roku gospodarczego 2008/2009 zaprzestan¹ dostaw kwotowych buraków cukrowych do producentów cukru nadal bêd¹ otrzymywali p³atnoœci cukrowe. - P³atnoœci cukrowe przys³uguj¹ rolnikom, którzy mieli zawarte z producentami cukru umowy na dostawê buraków cukrowych, w roku gospodarczym 2006/2007. Dotacjê tê agencja bêdzie wyp³aca³a tym osobom do 2010 roku - wyjaœnia Rados³aw Iwañski, rzecznik prasowy ARiMR. (HD) Za tuczniki - samochód OG OSZENIA Polski Koncern Miêsny DUDA S.A. z Gr¹bkowa og³osi³ konkurs dla kontrahentów sprzedaj¹cych im tuczniki. Odbywaæ siê on bêdzie w dwóch kategoriach: Rozpoczynaj¹cy wspó³pracê i Kontynuuj¹cy wspó³pracê. W obydwóch nagrod¹ g³ówn¹ bêdzie samochód osobowy. Ponadto finaliœci bêd¹ mieli szansê wylosowaæ skutery, telewizory oraz zestawy kina domowego. Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest zawarcie umowy kontraktacyjnej z koncernem miêdzy 1 grudnia 2006 roku a 31 grudnia 2007 roku na okres co najmniej 12 miesiêcy. Za sprzedane tuczniki bêd¹ naliczane punkty, które po zsumowaniu wy³oni¹ finalistów. Szczegó³y konkursu na stronie (HD) OG OSZENIE og³oszenie w³asne wydawcy

20 ycie Gostynia K ULTURA, R OZRYWKA, I NFORMACJE 35 h o r o s k o p BARAN (21 III - 19 IV) Podejmiesz m¹dre decyzje zwi¹zane z prac¹ zawodow¹ i karier¹. Z wiêkszym zaanga owaniem podejdÿ do realizacji swoich planów. Do koñca roku tylko miesi¹c, wiêc nie zosta³o zbyt du o czasu. Zakrêæ ko- ³em fortuny tak, abyœ mia³ przed sob¹ wizjê osi¹gniêcia wytyczonych celów i satysfakcji we wszystkich dziedzinach ycia. Planety i otoczenie Ci sprzyjaj¹. BYK (20 IV - 20 V) Czeka Ciê tydzieñ, jakich ma³o. Interesuj¹ca, satysfakcjonuj¹ca praca, gotówka z niespodziewanego Ÿród³a, ciekawe nowe znajomoœci. Dla zakochanych chwile (d³uuugie) uniesieñ. Czegó wiêc jeszcze potrzeba? Jedynie dbaj o zdrowie, aby ono pozwoli³o Ci skorzystaæ z tych wszystkich dobrodziejstw losu. Unikaj zainfekowanych ludzi i ³ykaj witaminê C. BLINIÊTA (21 V - 20 VI) Przejrzyj swoje biurko. Mo e znajdziesz w nim jakiœ niez³y pomys³, który móg³byœ zmodyfikowaæ, odœwie yæ i zaprezentowaæ jako zupe³nie nowy projekt. Koniecznie potrzebne Ci teraz takie lub podobne rozwi¹zanie. Na zastanawianie siê nad czymœ zupe³nie nowym nie masz ju wiele czasu. Dzia³aj sprawnie, obudÿ uœpiony intelekt i stwórz coœ, co powali z nóg rywali. RAK (21 VI - 22 VII) Spokojny tydzieñ yciowej stabilizacji. Trudne sprawy same bêd¹ siê rozwi¹zywaæ, zaleg³oœci w pracy zawodowej i w domu prawie nie masz. Mo esz wiêcej czasu poœwiêciæ rodzinie. Byæ mo e wyjaœni¹ siê sprawy zwi¹zane z blisk¹ Ci osob¹, o któr¹ ostatnio siê niepokoi³eœ. A to dla Ciebie bêdzie b. pocieszaj¹ce. Dobry humor dopisze. LEW (23 VII - 22 VIII) Wolny od problemów tydzieñ wykorzystaj dla siebie. Zadbaj o zdrowie, kondycjê i wygl¹d. Si³ownia, sauna, spa, gabinet odnowy biologicznej s¹ do dyspozycji. Odpowiedni fachowcy Ci pomog¹. Jeœli chcesz zrzuciæ nadwagê, by na Sylwestra wygl¹daæ jak model(-ka), to zacznij natychmiast. Masz jeden miesi¹c i to w³aœnie teraz bêdzie Ci naj³atwiej pozbyæ siê zbêdnych kilogramów. PANNA (23 VIII - 22 IX) Dobre uk³ady w pracy pozwol¹ podo³aæ zadaniom, jakie przed Tob¹ stan¹. Przyk³adna wspó³praca pozytywnie wp³ynie na wyniki pracy. Na dodatek nikt nie poczuje siê wykorzystany. Twoje serce bêdzie waha³o siê pomiêdzy sta³ym partnerem, a nowo poznanym czaruj¹cym cz³owiekiem. Pokusa bêdzie rzeczywiœcie du a. Nale y tylko yczyæ rozs¹dnego wyboru. WAGA (23 IX - 22 X) Nie licz na nadzwyczajn¹ przychylnoœæ gwiazd. Najlepiej by³oby teraz wzi¹æ urlop od obowi¹zków s³u bowych. Z domowymi i rodzinnymi problemami bêdziesz sobie radzi³a du o lepiej. Jeœli masz wœród bliskich osobê spod znaku Barana - to pó³ biedy. Ona nieraz wyci¹ga³a do Ciebie pomocn¹ d³oñ. Obecnie równie nie zawiedzie. Mo esz jej powierzyæ swoje troski i tajemnice. SKORPION (23 X - 21 XI) Niespokojny, obfituj¹cy w zaskakuj¹ce wydarzenia tydzieñ. Niewykluczone, e zdarzy Ci siê niezbyt przyjemna sytuacja, która nak³oni Ciê do wiêkszej troski o szeroko pojête bezpieczeñstwo. Wiêksz¹ uwagê zaczniesz przywi¹zywaæ do dba³oœci o swoje mienie i wszelk¹ w³asnoœæ. SprawdŸ wszystkie zamki i nie zgub kluczy. Wystrzegaj siê poœpiechu i nerwowych reakcji. STRZELEC (22 XI - 21 XII) Energia S³oñca sprzyjaæ bêdzie realizacji innowacyjnych pomys³ów w pracy. Niektórzy maj¹ szansê zostaæ prawdziwymi racjonalizatorami. Strze siê, aby ktoœ Ciê nie uprzedzi³. Tym bardziej, e w firmie pojawi¹ siê nowe zadania i... konkurencja. Bez zastanowienia mo esz rzuciæ siê w nowe przedsiêwziêcie. Twoje mo liwoœci s¹ teraz ogromne, a ryzyko - banalne. KOZIORO EC (22 XII -19 I) Spokojne dni tego tygodnia nie zm¹ci nawet wiadomoœæ wa na dla spraw biznesowych. Ty jak zwykle bez zbêdnych emocji, rozs¹dnie podejdziesz do sprawy i wykorzystuj¹c optymalne warunki, potrafisz ustawiæ sprawy jak najkorzystniej dla siebie. Dba³oœæ o swoje interesy to Twoja niezbyt silna strona i wiele jeszcze w tym kierunku musisz siê nauczyæ. Nie mo na ca³e ycie byæ altruist¹. WODNIK (20 I - 18 II) Zazdroœæ w Twoim yciu to coœ niezwykle nowego. Ale i ona jest w nim obecna. Mo e dotyczyæ rywalizacji w pracy, w sferze materialnej albo o uczucia. Cokolwiek Ci siê przydarzy, staraj siê podejœæ do sprawy z opanowaniem i racjonalnie. Najgorsze, jeœli do swoich podejrzeñ nie bêdziesz mia³ rzeczywistych przes³anek. Wówczas uderz siê pokornie we w³asne piersi. RYBY (19 II - 20 III) Przed Tob¹ nowe wyzwania zawodowe. Masz szansê zostaæ cz³owiekiem sukcesu. Wykorzystaj wszystkie swoje atuty, rozwijaj talenty, udoskonalaj umiejêtnoœci. W tym tygodniu wsparcie planet bêdziesz mia³ przede wszystkim w sferze intelektualnej. Jakikolwiek egzamin Ciê czeka - pójdzie do przodu. Merkury te Ci sprzyja. Korzystne rezultaty przynios¹ inwestycje finansowe. Recytowali dawna poezjê NAJLEPSZA W GIMNAZJACH, Magdalena Dzia³dowska ze zwyciêskim pucharem w kategorii gimnazjów Gminny Oœrodek Kultury w Piaskach goœci³ uczestników fina³u powiatowego siódmej edycji Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego, którego jednym z istotnych celów jest propagowanie twórczoœci smogorzewskiego poety prze³omu renesansu i baroku. Do tegorocznych zmagañ przyst¹pi³o blisko 30 laureatów etapu szkolnego, przeprowadzonego wczeœniej w placówkach oœwiatowych powiatu. Wœród honorowych goœci byli obecni starosta Andrzej Pospieszyñski i wójt piaskowski Zenon Norman, którzy objêli honorowy patronat nad konkursem. Fina³owe przes³uchania przeprowadzono 25 listopada, po wys³uchaniu wyk³adu ukasza Puœleckiego, nauczyciela historii w Zespole Szkó³ w Piaskach, który przybli y³ ycie i twórczoœæ patrona konkursu. Uczestnicy rywalizowali w jednej z czterech kategorii: uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ œrednich i osób niepe³nosprawnych. Konkursowa prezentacja musia³a regulaminowo uwzglêdniaæ fragment utworu Miaskowskiego oraz jeden dowolny fragment poezji b¹dÿ prozy. Recytacjê ocenia³o jury w sk³adzie: Jan G³owiñski, Miros³aw Sobkowiak i Barbara G³owinkowska. Nagrodami dla najlepszych by³y puchary i upominki rzeczowe. Tradycyjnie przyznano równie puchar publicznoœci, ufundowany przez Franciszka Celkê. Po wystêpach, czas widowni umila³ zespó³ gitarowo - mandolinowy, prowadzony przez Andrzeja Hodowanego. Organizatorem tegorocznego fina³u by³ Gminny Oœrodek Kultury w Piaskach, przy wspó³udziale miejscowych warsztatów Terapii Zajêciowej oraz Dzia³u Promocji i Kultury Urzêdu Gminy Piaski. Nazwiska laureatów przedstawiamy w ramce. Konkurs dobrze przygotowano i przeprowadzono, jednak e organizatorzy nie ukrywali, e mog³o byæ lepiej. - Z powodu mniejszej iloœci uczestników, poziom konkursu by³ ni szy ni w roku poprzednim - powiedzia³ Sebastian Nowak. - Ale myœlê, e konkurs spe³nia swój cel. Propaguje twórczoœæ i postaæ Kasrpa Miaskowskiego, a o to nam przede wszystkim chodzi - doda³. Pozostaje mieæ nadziejê, e ósma edycja konkursu przyci¹gnie wiêksze grono entuzjastów poezji. (war) Uczestnicy: kategoria I - szko³y podstawowe: Joanna B¹czyk - SP w Poniecu; Wojciech Dolatowski - SP w Piaskach; Joanna Janiszewska - SP w Zimnowodzie; Micha³ Kasperski - SP nr 2 w Gostyniu; Rados³aw Roszak - SP w Szelejewie; Paulina Sikorska - SP w Sarbinowie; Jagoda Sobótka - SP w Pêpowie; Wiktor Talaga - SP w Sikorzynie kategoria II - gimnazja: Marta Dolatowska - Gimnazjum Nr 1 w Piaskach; Magdalena Dzia³dowska - Gimnazjum w Szelejewie; Szymon Mieszka³a - Gimnazjum w Pêpowie; Michalina Sobecka - Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu; Klaudia Trawiñska - Gimnazjum w Zimnowodzie; Anna Skibicka - Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu kategoria III - szko³y œrednie: Patrycja Feler - ZSR w Grabonogu; Marta Kusak - ZSO w Gostyniu kategoria IV - integracyjna: Sylwia Zió³kowska - DPS Rogowo; Marcin Marek - WTZ Piaski; Halina Skwarczyñska - DPS Chumiêtki; Patryk Walkowiak - ŒDP Chwa³kowo; Rados³aw Wiêckowski - ŒDS Gostyñ; Gra yna Wygocka - DPS Zimnowoda; Marta Maækowiak - ZSS Brzezie; Ewa Baæmaga - DPS Chwa³kowo; Tomasz Molenda - DPS Zimnowoda; Sylwester Musielak - ŒDS Chwa³kowo Laureaci: Szko³a Podstawowa: I miejsce - Micha³ Kasperski; II miejsce - Wiktor Talaga; III miejsce - Rados³aw Roszak; wyró nienie - Wojciech Dolatowski Gimnazja: I miejsce - Magdalena Dzia³dowska; II miejsce - Michalina Sobecka; III miejsce - Marta Dolatowska; wyró nienie - Klaudia Trawiñska Klasy œrednie: I miejsce - Marta Kusak Kategoria integracyjna: Puchar publicznoœci - Marcin Marek G 49 (431)! krzy ówka z has³em nr 49 Rozwi¹zanie krzy ówki z has³em prosimy przes³aæ lub przynieœæ wraz z kuponem do BIURA OG O- SZEÑ (Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44) do 14 grudnia. Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ wylosowana zostanie nagroda pieniê na - 30 z³. rozwi¹zanie krzy ówki nr 47 Has³o: Samo posiadanie biblioteki nie czyni cz³owieka uczonym. Nagrodê wylosowa³: RYSZARD KÊDZIORA - Gostyñ, ul. Hutnika (30 z³). Po odbiór nagrody prosimy siê zg³osiæ do biura og³oszeñ (Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44) w ci¹gu dwóch tygodni. KINA KINO GOSTYÑ U PANA BOGA W OGRÓDKU - prod. Polska 7-10.XII. godz GRINDHOUSE VOL.2. PLANET TERROR - prod. USA 7-10.XII. godz KINO KROBIA I TY MO ESZ ZOSTAÆ BOHATEREM - anim. prod. USA 6-9.XII. godz , Osoby niepe³nosprawne wstêp wolny!

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu dla uczestników II Powiatowej Nocy z Edukacją zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku. -projekt- zał. do uchwały Nr... 2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia...2015 roku Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 557 TREŒÆ: Poz.: Str. DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI: 3634 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a...

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a... Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo