1. INFORMACJE TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. INFORMACJE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 1. INFORMACJE TECHNICZNE 1.1 W³AŒCIWOŒCI ELEKTROFIZYCZNE MATERIA³ÓW SZCZOTKOWYCH STOSOWANYCH W MOTORYZACJI. Marka Gêstoœæ Prêdkoœæ Ciœnienie Rezystywnoœæ Twardoœæ Spadek Wspó³czynnik znamionowa max normalne wed³ug napiêcia tarcia pr¹du obwodowa Shore a na jednej parze A/cm 2 m/s kpa mw m HS DU m max M ,4 8, ,1 1,9 0,23 M ,1 5, ,2 1,9 0,23 M ,6 1, ,8 1,4 0,24 M ,5 0,06 0, ,2 0,4 0,23 RO8 0, ,3 <0,12 B 3,7 4,3 0,2 0,8 C50 2,8 3,3 1,4 4, CB69 4,5 5,3 0,05 0, F 4,4 5,2 0,05 0, R5 5,4 6,7 0,05 0, R7 5,4 6,7 0,05 0, R10 4,5 5,2 0,04 0, R11 4,5 5,2 0,04 0, R20 2,7 3,7 0,7 8, E17S ,4 3 <0,20 E28S ,9 2,8 0,20 E ,9 2,7 0,23 AG ,4 2,4 0,1 0, WYMIARY SZCZOTEK 1.3 LINKI DO SZCZOTEK Wymiary szczotki powinny byæ podawane zawsze w nastêpuj¹cej kolejnoœci: gdzie: t szerokoœæ mierzona w kierunku stycznym do obwodu komutatora lub pierœcienia œlizgowego, a d³ugoœæ mierzona w kierunku równoleg³ym do osi komutatora lub pierœcienia œlizgowego, r wysokoœæ najwiêksza (szczotki nie dotartej, bez osprzêtu). Wymiary szczotek i ich dopuszczalne odchy³ki podano w PN-90/E Maszyny elektryczne wiruj¹ce. Szczotki i trzymad³a szczotkowe. Wymiary. Do po³¹czeñ miêdzy korpusem szczotki i trzymad³em szczotkowym s¹ stosowane linki o przekrojach znamionowych. Linki okr¹g³e do szczotek maszyn elektrycznych wg DIN i linki plecione wg kart ch producenta linek. 1

2 Obci¹ alnoœæ pr¹dowa linek do szczotek elektrycznych Przekrój Obci¹ enie Przekrój Obci¹ enie znamionowy dopuszczalne znamionowy dopuszczalne linki jednej linki linki jednej linki mm 2 A mm 2 A 0,20 4,8 2,0 24 0,25 5,5 2,5 28 0,35 7 3,2 32 0, , , ,25 17, , WYKONANIE FPE Elektrocarbon produkuje szczotki wêglowe równie w wykonaniu tropikalnym morskim wed³ug wymagañ odpowiednich norm. Rodzaj wykonania (poza normalnym) powinien byæ okreœlony w zamówieniu i uzgodniony miêdzy producentem i zamawiaj¹cym. 1.5 WYMAGANIA Szczotki wêglowe wykonywane s¹ zgodnie z wymaganiami BN-84/ Maszyny elektryczne wiruj¹ce. Szczotki. Ogólne wymagania i badania oraz ZN-84/MPM Maszyny elektryczne pojazdów samochodowych. Wymagania i badania lub wed³ug innych wymagañ uzgodnionych miêdzy producentem i zamawiaj¹cym. 2. INFORMACJE HANDLOWE W celu zapewnienia terminowej i pe³nej realizacji zamówieñ nale y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad: 1. Zamówienia nale y sk³adaæ w dwóch egzemplarzach. Termin dostawy zostanie okreœlony w potwierdzeniu. 2. W zamówieniach na szczotki nale y podaæ: numer, wymiary szczotki, markê materia³u szczotkowego, rodzaj wykonania (dotyczy wykonañ tropikalnych i morskich), dok³adny adres zamawiaj¹cego, adres wysy³kowy oraz warunki p³atnoœci. 3. Do zamówienia na szczotki nie objête niniejszym katalogiem nale y do³¹czyæ dokumentacjê techniczn¹ zamawianych szczotek z okreœleniem stosowanego dotychczas materia³u szczotkowego lub wzór szczotki oraz podaæ typ maszyny i markê pojazdu. O mo liwoœci ich wykonania producent zobowi¹zuje siê wypowiedzieæ ka dorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 4. W przypadku zamawiania szczotek o specjalnych wymaganiach oraz przy opracowaniu nowych konstrukcji, szczegó³y techniczne nale y z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodniæ ze s³u b¹ techniczn¹ producenta. 5. W przypadku braku materia³u szczotkowego na szczotki zamówione przez odbiorcê, producent zastrzega sobie prawo wytypowania, na podstawie posiadanego d³ugoletniego doœwiadczenia, zastêpczego materia³u szczotkowego i dostarczenia szczotek z tego materia³u. 6. Zamówienie przyjmuje dzia³ sprzeda y Fabryki tel. (0-32) , fax (0-32) Istnieje mo liwoœæ wykonania na indywidualne zamówienia równie szczotki do innych pojazdów wszystkich firm œwiatowych. UWAGA: Oprócz wy ej wymienionych wyrobów Fabryka produkuje szczotki elektryczne do wszystkich maszyn i urz¹dzeñ pr¹du sta³ego i zmiennego, mikromaszyn, elektronarzêdzi oraz wyroby w asortymentach: trzymad³a szczotkowe do maszyn elektrycznych komutatory i g³owice pierœcieni œlizgowych do maszyn elektrycznych wa³ki giêtkie do wiertarek PRCr 10/6 odlewy ciœnieniowe z metali kolorowych wypraski z tworzyw termoutwardzalnych. Nasz¹ reklam¹ jest najwy sza jakoœæ, niezawodnoœæ i trwa³oœæ produkowanych przez nas wyrobów. Posiadamy du e 50-letnie doœwiadczenie, stosujemy najlepsze materia³y, prowadzimy próby i ekspertyzy laboratoryjne. 2

3 3

4 4 } kpl. } kpl.

5 5.1.2 Fiat Cinquecento Wymiary szkic D³ugoœæ linki Typ koñcówki Gatunek materia³u Iloœæ na kpl producenta maszyny Zastosowanie } kpl. 7 x 13 x 17, CB Rozrusznik E-80 7 x 13 x 17, CB Rozrusznik E-80 7,2 x 4,2 x 16,5 17 z specjalna M50/M50S Alternator A ,2 x 4,2 x 16,5 17 z specjalna M50/M50S Alternator A ,2 x 4,2 x 16,5 17 z specjalna M50/M50S Alternator A125-45b Jugo 7,2 x 4,2 x 16,5 17 z specjalna M50/M50S Alternator A125-45b Jugo 4,5x6,5x C Silnik wycieraczki szyb przód i ty³ 7,3 x 7,3 x 13, C Silnik nagrzewnicy } kpl. } kpl. z - szczotka ze sprê yn¹ 5

6 5.1.3 Fiat 125P, Polonez Wymiary szkic D³ugoœæ linki Typ koñcówki Gatunek materia³u Iloœæ na kpl producenta maszyny Zastosowanie x 16 x m/m4 F Rozrusznik E100 } kpl. 8x5x15 17 z specjalna M50/M50S Alternator A12M 8x5x15 17 z specjalna M50/M50S Alternator A12M 7x4x20 17 z ,5 specjalna M50/M50S Alternator 7x4x20 17 z ,5 specjalna M50/M50S Alternator A N} 6,5x8x C Silnik wycieraczki szyby tylnej 6,5 x 6,5 x C Silnik wycieraczki szyby przedniej 6x6x M Silnik nagrzewnicy 5x5x6, C Silnik spryskiwacza szyb 4x4x E17S/E28S Sprzêg³o elektromagnetyczne pompy wody z - szczotka ze sprê yn¹ 6

7 2 SAMOCHODY DOSTAWCZE uk, Lublin, Nysa, Tarpan, Polonez Truck Wymiary szkic D³ugoœæ linki Typ koñcówki Gatunek materia³u Iloœæ na kpl producenta maszyny Zastosowanie x 25 x X h/m5 R RozrusznikR11C (4C-90) 9 x 13 x /A 25 h/m4 R Rozrusznik R5 6,4 x 22,3 x /A 49 X h/m4 E28S Pr¹dnica P-20 8x5x X M Alternator PZ-1 8x5x15 17 z specjalna M50/M50S Alternator 8x5x15 17 z specjalna M50/M50S Alternator A12M} 7x4x20 17 z ,5 specjalna M50/M50S Alternator 7x4x20 17 z ,5 specjalna M50/M50S Alternator A N} 7 x 16 x m/m4 F Rozrusznik E100 6,5x8x C Silnik wycieraczki szyby tylnej 6,5 x 6,5 x C Silnik wycieraczki szyby 6x6x M Silnik nagrzewnicy x6x X M Silnik nagrzewnicy 5x5x6, C Silnik spryskiwacza szyb 4x4x E17S/E28S Sprzêg³o elektromagnetyczne pompy wody x - linka izolowana z - szczotka ze sprê yn¹ 7

8 3. SAMOCHODY CIÊ AROWE I AUTOBUSY Star wszystkie odmiany, San, Sanok, Autosan Wymiary szkic D³ugoœæ linki Typ koñcówki Gatunek materia³u Iloœæ na kpl producenta maszyny Zastosowanie x 20 x X d/m5 M Rozrusznik rumuñski 9 x 13 x /A 25 h/m4 R Rozrusznik R5 8,8 x 26,5 x h/m4 M83 4 IMI-SK-16/2z Rozrusznik S-53 czeski 8 x 25 x X h/m5 R Rozrusznik R10 8 x 10 x h/m3 M Pompa CO-nagrzewnica 6,4 x 22,3 x /A 49 X h/m4 E28S Pr¹dnica P-20 6 x 22 x /A 30 h/m4 E Pr¹dnica P-6 7,5x7x10, M68 2 Silnik wycieraczki 6,5x8x C Silnik wycieraczki 6,5 x 6,5 x C Silnik wycieraczki 6x6x X M Silnik nagrzewnicy x 6x6x M Silnik nagrzewnicy 5x5x6, C Silnik spryskiwacza szyb - linka izolowana 8

9 5.3.2 ubr, Jelcz, Berliet Wymiary szkic D³ugoœæ linki Typ koñcówki Gatunek materia³u Iloœæ na kpl producenta maszyny Zastosowanie x 36 x X m/m6 M48/R Rozrusznik R20 12 x 36 x X m/m6 M48/R10M Rozrusznik R22 8x5x15 17 z specjalna M50/M50S Alternator A24N 8x5x15 17 z specjalna M50/M50S Alternator A24N 5x10x22 95 z wkrêt M4 M Alternator G1030 6,5x8x C Silnik wycieraczki 6,5 x 6,5 x C Silnik wycieraczki z x 6x6x M Silnik nagrzewnicy 6x6x X M Silnik nagrzewnicy 5x5x6, C Silnik spryskiwacza szyb - szczotka ze sprê yn¹ - linka izolowana } kpl. 9

10 4. CI GNIKI - TRAKTORY Ursus, Ferguson Wymiary szkic D³ugoœæ linki Typ koñcówki Gatunek materia³u Iloœæ na kpl producenta maszyny x 25 x X h/m5 R x 13,5 x 25, /C 27 h/m4 R x 13,5 x 25, /D 27 h/m4 R x 13 x /A 25 h/m4 R x 25 x X h/m5 R ,4 x 22,3 x /A 49 X h/m4 E28S x 22 x /A 30 h/m4 E x 14 x h/m4 M50 2 7x4x20 17 z ,5 specjalna M50/M50S x4x20 17 z ,5 specjalna M50/M50S ,5 x 6,5 x C x5x6, C x 3,5 x 7, M68S Zastosowanie 9 Rozrusznik R11C Rozrusznik R7(+) Rozrusznik R7(-) Rozrusznik R5 Rozrusznik R10 Pr¹dnica P7, P20 Pr¹dnica P6 Pr¹dnica P4 Alternator A115-34a (licencja Lukas) Alternator A115-34a (licencja Lukas) Silnik wycieraczki Silnik wycieraczki Silnik wycieraczki z x - szczotka ze sprê yn¹ - linka izolowana OPRACOWA : ENGELBERT HORZELA 10

11 NOTATKI 11

12 NOTATKI 12

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV. 07.520 Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV

Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV. 07.520 Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV 07.520 2-24kV Rozdzielnice SYStem 6, 07.52 Przegl¹d produkcji Z³¹cza kablowe, Rozdzielnice oœwietleniowe, Rozdzielnice budowlane 0.00 Z³¹cza kablowe 02.00 Z³¹cza licznikowe 03.00 Z³¹cza kablowo licznikowe

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH finpol rohr Sp. z o.o. RURY PREIZOLOWANE 01-918 WARSZAWA, ul. Nocznickiego 33; Tel. (022) 835-32-97, (022) 835-43-17; fax (022) 835-43-16 INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH finpol rohr Sp. z

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE Top Assistance jest produktem oferowanym przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S. A. Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie Top Assistance zawiera: 1) ubezpieczenie œwiadczenia

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Silnik HONDA, Motospawarki

Silnik HONDA, Motospawarki niezawodny dostêp do energii... www.epssystem.pl O firmie 3 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 23 do 440 Silnik VOLVO PENTA - seria GV - 85-702 Silnik PERKINS - seria GP - 606-2500

Bardziej szczegółowo

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.09.2010 r.

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.09.2010 r. ódÿ 6 7 listopada 010 r. 15.09.010 r. Zg³oszenie Udzia³u-UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. 4 637-1-15 w. 13, 116 tel. 4 637-13-59

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/A

katalog cennik 2009/A katalog cennik 2009/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Warszawa 2002 1 Autorzy Stefan Kosztowski Dorota Anders Redakcja i korekta Aleksander

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Hydraulika stacjonarna

Hydraulika stacjonarna Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Automation Mobile Hydraulics Hydraulika stacjonarna Elementy hydrauliczne i elektroniczne Informacja

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Skrócony Katalog Wyrobów

Skrócony Katalog Wyrobów Skrócony Katalog Wyrobów ¹czymy nowoczesnoœæ z doœwiadczeniem. ANALITYKA Emerson 4 Emerson Process Management 5 PlantWeb nowatorska architektura systemów sterowania 6 System sterowania DeltaV 8 System

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo