Metoda Elementów Skończonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda Elementów Skończonych"

Transkrypt

1 Metoda Elementów Skończonych Projekt Wykonali: Marcina MALANT Mariusz MICHALEWICZ Jacek ZAJDLIC Profil: Konstrukcja Maszyn i Urządzeń Semestr 7, rok IV Prowadzący: Dr hab. Tomasz STRĘK

2 1. Analiza przepływu ciepła. Do wykonania analizy program COMSOL uŝywa następującego równania: - współczynnik skalowania w czasie, gęstość, - pojemność cieplna, - tensor przewodności cieplnej, - źródło ciepła, Przeprowadzona została symulacja odprowadzania ciepła przez dwa identycznej budowy radiatory wykonane z róŝnych materiałów. Radiator 1 - wykonany z aluminium Radiator 2 - wykonany z miedzi Oba radiatory mają za zdanie odprowadzić do otoczenia ciepło z ogrzanej do 100 o C (373 K) stalowej kostki. Model radiatora został wykonany w programie CATIA V5R16, a następnie importowany do programu COMSOL Multiphysics. Rys.1.1. Importowany model 3D. 2

3 Rys Wygenerowanie modelu 3D. Wprowadzenie właściwości materiałowych w opcji Subdomain Settings. Za źródło danych posłuŝył wbudowany katalog programu. Rys Zdefiniowanie danych materiałowych radiator 1. 3

4 Rys Zdefiniowanie danych materiałowych radiator 2. Temperaturę początkową ustawiono dla kaŝdego elementu na 20 o C (293 K) Rys 1.5. Zdefiniowanie temperatur początkowych. 4

5 Wprowadzenie warunków brzegowych w opcji Boundary Settings. Rys 1.6. Zdefiniowanie warunków brzegowych. Rys 1.7. Zdefiniowanie warunków brzegowych. 5

6 Wprowadzenie parametrów czasu w opcji Solver Parameters. Rys 1.9. Zdefiniowanie parametrów czasu. Rys Wygenerowanie siatki. 6

7 Wyniki symulacji: Radiator 1 wykonany z aluminium Rys Rozkład temperatur radiator 1. Rys Rozkład temperatur radiator 1. 7

8 Rys Rozkład temperatur radiator 1. Radiator 2 wykonany z miedzi. Rys Rozkład temperatur radiator 2. 8

9 Rys Rozkład temperatur radiator 2. Rys Rozkład temperatur radiator 2. Wnioski: Radiator wykonany z miedzi zdecydowanie lepiej radzi sobie z odprowadzaniem ciepła. Dzięki zastosowaniu materiału o lepszej przewodności cieplnej temperatura na powierzchni styku radiatora z chłodzonym przedmiotem jest niŝsza o ponad 10 0 C. Jest to róŝnica na tyle duŝa, Ŝe warto rozwaŝyć wykorzystanie droŝszego, lecz duŝo efektywniejszego materiału. 9

10 2. Analiza ugięcia krzesła 2.1 Wstęp Przeprowadzona symulacja miała na celu analizę ugięcia krzesła obciąŝonego w miejscu siedziska obciąŝeniem 1000N Rysunek 2.1 Model krzesła wykonany w programie Catia v5 2.2 Wprowadzenie danych Rysunek 2.2 Dane materiałowe 10

11 Rysunek 2.2 Sposób utwierdzenia Rysunek 2.3 Zadanie obciąŝenia 11

12 Rysunek 2.4 Wygenerowanie siatki dla krzesła Rysunek 2.5 Wyniki symulacji obciąŝenia krzesła 12

13 2.3 Wnioski: Po przeprowadzonej symulacji obciąŝenia krzesła wynikiem symulacji okazało się ugięcie oparcia, siedziska oraz nóg oraz lokalizacja największych lokalnych napręŝeń przy łączeniu siedziska i nóg. Ten sposób analizy jest uŝywany w modelowaniu konstrukcji nowych maszyn i urządzeń w celu nadania odpowiednich cech wytrzymałościowych i uŝytkowych. 3. Badanie zmian przepływu powietrza wzdłuŝ karoserii samochodu osobowego, po wprowadzeniu ulepszeń konstrukcyjnych 3.1 Wstęp COMSOL Multiphysics 3.4 z wykorzystaniem modułu Fluid Dynamics słuŝącego do badań dynamiki płynów, jest programem typu MES, wykorzystującym metodę elementów skończonych do symulacji zjawisk zachodzących w przyrodzie. Program pozwala na opisanie obiektu w środowisku nieściśliwego płynu za pomocą równań Navier-Strokes a. Ma on szerokie zastosowanie w przemyśle, wszędzie gdzie spotykamy się z ruchem cieczy bądź gazu. Pomaga w optymalizacji przepływu celem zwiększenia jego tempa bądź zmniejszeniem strat energii związanych z zadanym przepływem. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zastosowania programu w badaniu powietrza opływającego nadwozie samochodu. Testy tego typu w naturalnych warunkach są bardzo drogie. Konieczne jest skonstruowanie tunelu aerodynamicznego zasilanego wirnikami o duŝej mocy, zapewniającego jednocześnie laminarny przepływ powietrza na całej długości tunelu. W celu przeprowadzenia testów konieczne jest zbudowanie modelu samochodu, a następnie częste jego udoskonalanie mające na celu poprawę właściwości aerodynamicznych. W celu redukcji kosztów budowane są tunele i modele pojazdów w skali. Z tego powodu duŝych kosztów, w optymalizacji konstrukcji karoserii samochodów wykorzystuje się programy komputerowe symulujące naturalne środowisko, w którym porusza się samochód. Pozwala to na wstępne opracowanie kształtu karoserii samochodu, co owocuje znacznym skróceniem czasu testów w tunelu aerodynamicznym. W symulacji wykorzystany zostanie model samochodu Fiat Cinquecento powstały jako przekrój wzdłuŝny karoserii samochodu w osi jego symetrii. Tam teŝ samochód ma największą powierzchnie boczną, a więc tam teŝ moŝna spotkać się z największym oporem powietrza wchodzącego w kontakt z karoseria. Wprowadzone zostaną zmiany w kształcie karoserii samochodu tak aby zoptymalizować przepływ powietrza. Eksperyment przeprowadzony przy prędkości 20 m/s i 30 m/s (odpowiedni 72 km/h i 108 km/h) zweryfikuje słuszność wprowadzonych zmian podczas spokojnej jak i dynamicznej jazdy. 13

14 3.2 Model Model samochodu został uzyskany poprzez odrysowanie kształtu rzutu bocznego zamieszczonego w instrukcji obsługi. Świadczy to o odpowiednim odwzorowaniu karoserii i podwozia samochodu z uwzględnieniem koniecznych uproszczeń. Obszar zajmowany przez szkic modelu zastał podzielony na trzy sektory w celu ułatwienia przeprowadzenia analizy skutków modyfikacji. Sektor A przedstawia przód samochodu najbardziej gdzie opór powietrza jest największy. Sektor B przedstawia podwozie samochodu, gdzie nieosłonięte części układów jezdnego i napędowego powodują zawirowania powietrza. Sektor C to fragment, w którym powietrze wzbudzone przez czołową część samochodu tworzy zawirowania. Rysunek 1 Model samochodu Fiat Cinquecento w wersji fabrycznej Rysunek 2 Model samochodu Fiat Cinquecento po zmianach w aerodynamice 14

15 3.3 Przeprowadzone Symulacje Symulacje zostały przeprowadzone na modelach w skali 1:12 (wysokość 18 cm, długość 40 cm) umieszczonym w tunelu aerodynamicznym o wysokości 50 cm i długość 100 cm. Miało to na celu odciąŝenie pamięci operacyjnej komputera, a tym samym umoŝliwienie zastosowania siatki złoŝonej z większej liczby elementów. Za ośrodek, w którym poruszał się model przyjęto powietrze o gęstości 1.23 kg/m 3 i lepkości dynamicznej wynoszącej 1.8*10-5 Pa*s; parametrach odpowiadających temperaturze 20 o C. Symulacja dla obydwu modeli została przeprowadzona przy prędkości 20 m/s jak i 30 m/s w celu zbadania efektu jaki odnosi wzrost prędkości, a takŝe weryfikacji słuszności wprowadzonych zmian. Symulacja nr 1 model fabrycznego pojazdu poruszającego się z prędkością 20 m/s 15

16 Symulacja nr 2 model fabrycznego pojazdu poruszającego się z prędkością 30 m/s Symulacja nr 3 model pojazdu po zmianach poruszającego się z prędkości 20 m/s 16

17 Symulacja nr 4 model pojazdu po zmianach poruszającego się z prędkości 30 m/s Porównując opływ powietrza wokół modelu fabrycznego przy róŝnych prędkościach moŝna zauwaŝyć iŝ wartość maksymalnego ciśnienia w sektorze A jest większa przy prędkości 20 m/s niŝ przy prędkości 30 m/s. MoŜe to być spowodowane wytworzeniem się zawirowania powietrza w kontakcie z przednim zderzakiem, które zmniejszyło ciśnienie. Nagła zmiana kąta natarcia powietrza w punkcie łączenia przedniej szyby z dachem powoduje powstanie podciśnienia na długości dachu. MoŜna zaobserwować mniejsze podciśnienie przy prędkości 30 m/s, niŝ przy 20 m/s. Co moŝe być spowodowane zwiększonym naporem powietrza przy większej prędkości niwelującym strefę duŝego podciśnienia. Wpływ ciśnienia powietrza na podłogę samochodu równieŝ jest mniejszy przy większej prędkości lecz stosunek ciśnienia pod samochodem do podciśnienia nad samochodem przy wyŝszej prędkości jest mniejszy (odpowiednio 0.8 dla 20 m/s i 0.45 dla 30 m/s) co sprzyja odrywaniu samochodu od nawierzchni poprzez powstającą siłę nośną. Zawirowania powietrza powstające za pojazdem wydają się być mniejsze przy większych prędkościach, jednakŝe przy prędkości 30m/s występują one na znacznie większym obszarze. RóŜnice ciśnień spowodowane przez wiry takŝe są znacznie mniejsze przy większej prędkości. Porównując opływ powietrza przy roŝnych prędkościach, wokół modelu zmodyfikowanego moŝna zauwaŝyć iŝ róŝnica ciśnień przy przednim zderzaku jest znikoma, natomiast podciśnienie powodowane przez obniŝenie profilu zderzaka jest o 30% większe przy prędkości 30 m/s niŝ przy prędkości 20 m/s. Dzięki temu wraz ze wzrostem prędkości wzrasta takŝe siła dociskająca pojazd do nawierzchni, a przy tym poprawia się pewność prowadzenia samochodu przy duŝych prędkościach. Przy zwiększaniu się prędkości nie zmienią się 17

18 natomiast stosunek ciśnienia pod samochodem do ciśnienia nad samochodem. Dzięki temu charakterystyka siły dociskowej jest stała co do prędkości zwiększając tym samym bezpieczeństwo i pewność prowadzenia. Dyfuzor jak i przedłuŝenie dachu w jego tylnej części, zwane potocznie lotką maja za zadanie zmniejszenie podciśnienia powstającego w zawirowaniach powietrza za samochodem. Unikniecie zawirowań nie jest moŝliwe bez drastycznej ingerencji w kształt samochodu, gdyŝ jest to samochód z mocno opadającą tylną klapą bagaŝnika sprzyjającą powstawaniu zawirowań. Dyfuzor ma za zadanie zmniejszyć ciśnienie panujące pod samochodem a tym samym róŝnice ciśnień za tylnym zderzakiem. Lotka wbrew pierwotnemu zastosowaniu nie tworzy siły dociskającej nadwozie do nawierzchni drogi lecz, czyni nadwozie bardziej opływowym, a takŝe sprawia ich punkt wyrównania ciśnienia zostaje przemieszczony na większą odległość od tyłu samochodu. Dzięki temu zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni drogi nie są zasysane bezpośrednio za samochodem lecz w nieco większej odległości od niego. Przyczynia się to do zachowania lepszej estetyki samochodu, lepszej widoczności przez tylną szybę, a takŝe utrzymaniu rejestracji w stanie ułatwiającym odczytanie numeru. 3.4 Wnioski W porównaniu z modelem fabrycznym nie udało się zniwelować oporu powietrza poprzez podniesienie pokrywy silnika w modelu zmodyfikowanym. Stało się tak, gdyŝ klapa silnika jest fabrycznie zaprojektowana tak, aby moŝliwe jak najkorzystniej prowadzić strugi powietrza by nie miało styku z wycieraczkami. Świadczy to o tym, iŝ niewiele moŝna zrobić w tej kwestii, bez przeprojektowania wycieraczek tak aby były one jednolita częścią karoserii. Dzięki zastosowaniu tak zwanego dyfuzora w podłodze samochodu udało się zwiększyć stosunek ciśnienia pod samochodem i nad samochodem do wartości zbliŝonej do 1, a więc udało się prawie w całości, zlikwidować siłę nośną odrywającą pojazd od drogi. NaleŜy tutaj zaznaczyć, Ŝe dyfuzor zwiększa docisk samochodu bez zwiększania oporu jakie wywiera on na powietrze w czasie jazdy. Siła dociskowa została skupiona na przedzie samochodu, co w przypadku aut z napędem przednich kół jest najlepszym rozwiązaniem pod kątem zachowania przyczepności kół do nawierzchni. Rozwiązanie to spowodowało jednak wzrost oporu powietrza. Ta niekorzystna siła działająca na przód samochodu została zrekompensowana bardziej opływowymi kształtami reszty karoserii w tym dachu i podłogi. Zawirowania wokół samochodu zmalały nieznacznie. Aby niemal całkowicie zlikwidować turbulencje powstałe za samochodem powinien mieć on kształt spadającej kropli wody, co jest niemoŝliwe ze względu na ergonomię i poŝądaną wielkość wnętrza w stosunku do wymiarów wewnętrznych. Mimo, iŝ kształt samochodu jest waŝnym czynnikiem wpływającym na osiągi samochodu wraz z zapotrzebowaniem na paliwo to jest on kompromisem miedzy estetyką, ergonomią jak i przestronnością wnętrza samochodowego. Aby samochód posiadał jak największe wnętrze w stosunku do wymiarów zewnętrznych jego kształt powinien być zbliŝony do sześcianu, niekorzystnego pod względem aerodynamiki. Samochód o idealnej aerodynamice niekoniecznie musi się podobać nabywcom. NaleŜy takŝe pamiętać o kosztach produkcji które mogą zwiększyć się wraz z uzyskaniem bardziej opływowych kształtów. 18

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Paweł Berlak Norek Adrian Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Informatyzacja i Robotyzacja Wytwarzania Semestr 7 PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Grupa M2 Semestr V Metoda Elementów Skończonych prowadzący: dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. wykonawcy: Grzegorz Geisler

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Widerowski Karol Wysocki Jacek Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy mgr inŝ. Kamil SZEWERDA mgr inŝ. Wojciech WOŁCZYK dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK dr inŝ. Dariusz MICHALAK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych mgr inŝ. Wawrzyniec Gołębiewski Rozprawa doktorska Relacje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego duŝej mocy

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego duŝej mocy Dr inŝ. Bogdan GICALA Mgr inŝ. Artur TARKOWSKI Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego duŝej mocy

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013 Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan sierpień 2013 Spis zawartości - 2-1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...8 4. Opcje

Bardziej szczegółowo

Rys 0.2. Zależność oporów toczenia samochodu od ciśnienia w oponach.

Rys 0.2. Zależność oporów toczenia samochodu od ciśnienia w oponach. WPROWADZENIE Powszechność użytkowania samochodów, łatwość kierowania nimi, wymóg wykorzystania cech dynamicznych samochodu w ruchu miejskim, dawniejsza dostępność i taniość paliw spowodowały, że u użytkownika

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Olsztyn, maj 2011 2 PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Monografia

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania PROJEKTOWANIE I BADANIA Mgr inŝ. Wojciech CHUCHNOWSKI Dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. P. Zawadzki - MAŁE ELEKTROWNIE WODNE wykłady. 1. Wstęp

Dr inŝ. P. Zawadzki - MAŁE ELEKTROWNIE WODNE wykłady. 1. Wstęp 1. Wstęp Według Urzędu Regulacji Energetyki 1 w 2004 r.: Zapotrzebowanie na moc średnie roczne zapotrzebowanie na moc w 2004 r. wyniosło 19 512 MW maksymalne - 23 108 MW (wystąpiło 23 grudnia o godz. 17.00)

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991

OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991 WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA Ul. DWORKOWA 14, 60-602 POZNAŃ e-mail: wkp@piib.org.pl tel. 61 854 20 10, 61 854 20 12 OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991 ANTONI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych

Metoda Elementów Skończonych POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA Metoda Elementów Skończonych PROJEKT COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonawca: Paweł Wysk Andrzej Chojnacki Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 "Inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Ogólna koncepcja budynku pasywnego

Ogólna koncepcja budynku pasywnego Ogólna koncepcja budynku pasywnego Marcin Idczak Instytut Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa www.ibp.com.pl Wstęp Budownictwo pasywne jest

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak Instytut Maszyn Cieplnych Politechnika Częstochowska e-mail: drobniak@imc.pcz.czest.pl Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Układy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych

Układy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych Układy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych dr inŝ. Wojciech Tutak Projekt współfinansowany Diagnostyka ze środków pokładowa Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. ODDZIAŁYWANIE LINII KABLOWYCH NAJWYśSZYCH NAPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC) NA ŚRODOWISKO

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. ODDZIAŁYWANIE LINII KABLOWYCH NAJWYśSZYCH NAPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC) NA ŚRODOWISKO Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej ODDZIAŁYWANIE LINII KABLOWYCH NAJWYśSZYCH NAPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC) NA ŚRODOWISKO Kierujący: Dr inŝ. Jerzy Stiller Wykonawcy: dr hab. inŝ. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Instytut Automatyki Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyka PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

FIZYKA SAMOCHODÓW WYŚCIGOWYCH

FIZYKA SAMOCHODÓW WYŚCIGOWYCH Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 FIZYKA SAMOCHODÓW WYŚCIGOWYCH BARTŁOMIEJ BIELECKI Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Streszczenie. Oglądając

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ

ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNY INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Andrzej Pawlak ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ promotor:

Bardziej szczegółowo

Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości

Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości ( Czysta Energia październik 2006) Autor: dr Krzysztof Piotrowski Według The World Hydropower Atlas 2000, publikowanego przez International Journal of Hydropower

Bardziej szczegółowo