OA KK.1 Krosno,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OA.0021.2.2014.KK.1 Krosno, 2014-03-25"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO OA KK.1 Krosno, SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwal Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 10 lutego 2014 r. do dnia 25 marca 2014 r. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w okresie sprawozdawczym obradował na 6 posiedzeniach, w trakcie których podjął 31 uchwal, przyjął 6 projektów uchwal Rady Powiatu Krośnieńskiego I. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 10 lutego 2014 r. 1) podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków, 2) przyjął Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2013, 3) zatwierdził Aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu związany z dalszym nauczaniem indywidualnym ucznia kl. I w wymiarze 12 godzin tygodniowo i dodatkową godziną matematyki w kl. I, 4) podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie na 2014 rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych: - przebudowy drogi powiatowej nr 2001R Rogi - Lubatówka- Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatowa kwota ,00 zł (brutto), - przebudowy drogi powiatowej nr 2006R Haczów - Bzianka - Besko kwota ,00 zł (brutto), - przebudowy drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin wraz z budową chodnika w m. Wróblik Królewski kwota ,00 zł, (brutto), - przebudowy drogi powiatowej nr 1992R Kobylany - Wietrzno wraz z budową chodnika w m. Łęki Dukielskie kwota 2.500,00 zł (brutto), - przebudowy drogi powiatowej nr 1844R Chrząstówka - Niepla - Przybówka wraz z budową chodnika w m. Przybówka kwota 2.500,00 zł (brutto), 5) negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Narodowy Memoriał Młodzieży dotyczący pomocy merytorycznej i finansowej w budowie pomnika historycznego, 6) podjął decyzję o współfinansowaniu inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy, polegającej na wykonaniu nowego mostu w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok w kwocie ,00 zł, 7) zapoznał się z odpowiedzią dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu dot. analizy kosztów wynajmu sali lekcyjnej, 8) zapoznał się z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską określającą warunki geologiczno-inżynierskie w ramach zadania Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi nr ew. dz. 2898/4 w m. Odrzykoń ul. Fredry w km 0+490, gmina Wojaszówka, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

2 2 II. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 20 lutego 2014 r. 1) przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawach: a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego, b) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok, c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 2) podjął uchwały w sprawach: a) likwidacji składników majątku ruchomego tj. samochodu osobowego marki Fiat 126p o nr rejestracyjnym RKR 12 NS, nr VIN SUF126A na podstawie prawomocnego postanowienia Sadu Rejonowego w Krośnie o orzeczeniu przepadku na rzecz Powiatu Krośnieńskiego ww. pojazdu, b) wszczęcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Jedliczu w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Szkolenie w zakresie działań edukacyjno-doradczych, c) wszczęcia postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów/ uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki'', d) wszczęcia postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów/ uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", e) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2014 roku", f) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2014 roku'', g) wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg powiatowych: nr 2001R Rogi Lubatówka - Lubatowa, nr 2008 R Wróblik Królewski - Ladzin, nr 1992 R Kobylany - Wietrzno, nr 1844 R Chrząstówka - Niepla - Przybówka wraz z budową odcinków chodników", 3) przyjął projekt Apelu Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie, 4) zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup radiotelefonów i przemienników łączności radiowej celem dokończenia realizacji zadania Rozbudowa sieci łączności radiowej państwowego ratownictwa medycznego na obszarze województwa podkarpackiego".

3 3 III. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 28 lutego 2014 r. 1) podjął uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok. Zmiany związane z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji wynikających z ustawy budżetowej. Zmniejszona została dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych o kwotę zł. Zwiększona została dotacja dla domów pomocy społecznej o kwotę zł. W ramach planu finansowego przeniesiona została kwota zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i uzupełnienie wydatków w jednostkach oświatowych w związku z realizacją projektu Podkarpacie stawia na zawodowców'', b) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok. Zwiększone zostały dochody z tytułu dotacji na usuwanie skutków powodzi o kwotę zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1992R Kobylany - Wietrzno. Ogółem koszt zadania zł. Udział własny wynosi zł i został zabezpieczony środkami z rezerwy celowej w kwocie zł i zmniejszono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej o kwotę zł, c) określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków, d) ustalenia stawki czynszu za lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Krośnieńskiego, usytuowany w budynku internatu Zespołu Szkół w Iwoniczu ul. Zadwór 15 w wysokości 4,00 zł/m 2 /dotychczasowa stawka 2,88 zł/m 2, powierzchnia lokalu 90,53m 2 /, e) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1992R Kobylany - Wietrzno w km O " 2) zatwierdził Aneks Nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu na rok szkolny 2013/2014 związany ze zmianą nauczyciela geografii. IV. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 5 marca 2014 r. 1) podjął uchwały w sprawach: a) udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku, podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencją Programu Erasmus+. Upoważnia się Pana Jana Barsznicę-Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu - Zdroju do złożenia i podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz wykonywania innych czynności niezbędnych przy rozliczaniu umowy i dysponowaniu środkami finansowymi przekazanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu, b) likwidacji składników majątku ruchomego tj. samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento o nr rejestracyjnym RKR 8C65, nr VIN ZF A na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie o orzeczeniu przepadku na rzecz Powiatu

4 4 Krośnieńskiego ww. pojazdu c) przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie, 2) przyjął Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok, 3) zapoznał się z symulacyjną analizą wydatków na wynagrodzenia nauczycieli narok 2014, 4) pozytywnie zaopiniował Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Klimkówka 2" w gminie Rymanów, 5) omówił zakres remontów na drogach powiatowych w ramach planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, 6) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dawida Wojewody- Notariusza, wyrażając zgodę na umieszczenie tablicy informacyjnej, 7) omówił wnioski: - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Amazonek w Krośnie w sprawie wsparcia finansowego w szkoleniu Guolin Qigong, - Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjnego Jedność" w Łękach Dukielskich dot. wsparcia jubileuszu 650 rocznicy historii Łęk Dukielskich, - Krośnieńskiego Stowarzyszenia Motorowego dot. wsparcia finansowego, - Adama Paradysza Radnego Gminy Korczyna w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2027R w m. Wola Komborska, - Wojciecha Żurkiewicza dot. dokończenia budowy Chodnika w m. Zręcin, - Krystyny Skwary w sprawie dalszej budowy chodnika w m. Dobieszyn. V. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 12 marca 2014 r. 1) podjął uchwały w sprawach: a) wszczęcia postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego na: Przebudowę mostu nad rzeką Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie-Tamowiec-Jedlicze-Potok w km ", b) udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Droga do sukcesu-europejskie staże zawodowe" do Programu ERASMUS+, Konkurs Upoważnia się Pana Zbigniewa Nogę - Krzyżanowskiego - Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Droga do sukcesu - europejskie staże zawodowe" do Programu Eramus +,Konkurs Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna, Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. VI. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 17 marca 2014 r. 1) przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawach: a) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok, b) określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2014 roku,

5 5 c) wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego dodatkowe doposażenie w2014 roku, 2) podjął uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok. Zmiany dotyczyły ustalenia ostatecznych kwot dotacji w związku ze zmianą liczby wychowanków oraz średniorocznego kosztu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych zmniejszone zostały o zł a w rodzinach zstępczych zwiększone o kwotę zł. W planie wydatków dokonano zmniejszenia wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Głowience w związku z opuszczeniem placówki przez dwóch wychowanków a zwiększona została dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nasz Dom" i Miasta Krosna. b) przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok, c) przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok, d) przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok, e) oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, f) wprowadzenia wykazu sprzętu rehabilitacyjnego, do którego osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu krośnieńskiego mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, g) zmiany uchwały w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowych PFRON, h) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem przez Starostwo operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem nieruchomościami oraz na aktualizację informatycznej bazy uzgodnionych przez PZUDP, dokumentacji projektowych", i) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji działki nr 151 O o powierzchni 2,7442 ha położonej w m. Jaszczew gm. Jedlicze, po zamknięciu wysypiska śmieci", j) wszczęcia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Przeprowadzenie kursu kombajnisty w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", k) wszczęcia postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego na: Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą", I) udzielenia pełnomocnictwa do podpisania wniosku aplikacyjnego do Fundacji Rozwoju Edukacji - Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Erasmus + Partnerskie Projekty Szkół, działanie

6 6 KA2 w latach Upoważnia się Pana Zbigniewa Nogę.Krzyżanowskiego-Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu do podpisania wniosku aplikacyjnego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Erasmus +Partnerskie Projekty Szkół, działanie KA2 w latach , ł) udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentacji projektu, do podpisania wniosku o dofinansowanie, zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, w tym do dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację projektu zgodnie z warunkami umowy i do pełnej kwoty określonej w umowie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Erasmus +Partnerskie Projekty Szkół, działanie KA2 w latach Upoważnia się Pana Zbigniewa Nogę-Krzyżanowskiego - Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu do podpisywania dokumentacji projektu, do podpisania wniosku o dofinansowanie, zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, w tym do dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację projektu zgodnie z warunkami umowy i do pełnej kwoty określonej w umowie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Erasmus + Partnerskie Projekty Szkół, działanie KA2 w latach , 3) zatwierdził Protokół z posiedzenia komisji stypendialnej, 4) wystosował do Ministra Finansów stanowisko w sprawie zwrotu przez Powiat Krośnieński części oświatowej subwencji ogólnej za 201 O rok, 5) zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego Uchwała Nr 101/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. OR.0021.2.2015 Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015r.: 1. Zarząd upoważnił p. Beatę Domińczyk-Łyśniewską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1687 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Strona 1 Na podstawie art.197

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r.

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta- p. Lech Brzozowski, członkowie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r.

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015. Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna Załącznik nr 6 Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 251/2008 z dnia 19 marca 2008 r. Uzasadnienie wykonania wydatków budŝetu powiatu za 2007 r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2365 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. RADACYF^KY STSY.WHEC ul riasks far.a 26-804 Stromiec Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Szacunek dochodów budżetowych na 2015 r. oparto o: - przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok

SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok Wysoka Rado, w 2009 roku podjęto 40 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU CZĘŚĆ OPISOWA WYDZIAŁ GEODEZJI Oddział Zarządzania Bazami Danych i Nadzoru Prac Geodezyjnych 1 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 01/WGDI/P plan 6,00 0,00 436 862,94 436 862,94 wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 4 marca 2014 roku

Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 4 marca 2014 roku Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 4 marca 2014 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Leszek Pastuszak Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo