OA KK.1 Krosno,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OA.0021.2.2014.KK.1 Krosno, 2014-03-25"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO OA KK.1 Krosno, SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwal Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 10 lutego 2014 r. do dnia 25 marca 2014 r. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w okresie sprawozdawczym obradował na 6 posiedzeniach, w trakcie których podjął 31 uchwal, przyjął 6 projektów uchwal Rady Powiatu Krośnieńskiego I. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 10 lutego 2014 r. 1) podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków, 2) przyjął Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2013, 3) zatwierdził Aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu związany z dalszym nauczaniem indywidualnym ucznia kl. I w wymiarze 12 godzin tygodniowo i dodatkową godziną matematyki w kl. I, 4) podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie na 2014 rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych: - przebudowy drogi powiatowej nr 2001R Rogi - Lubatówka- Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatowa kwota ,00 zł (brutto), - przebudowy drogi powiatowej nr 2006R Haczów - Bzianka - Besko kwota ,00 zł (brutto), - przebudowy drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin wraz z budową chodnika w m. Wróblik Królewski kwota ,00 zł, (brutto), - przebudowy drogi powiatowej nr 1992R Kobylany - Wietrzno wraz z budową chodnika w m. Łęki Dukielskie kwota 2.500,00 zł (brutto), - przebudowy drogi powiatowej nr 1844R Chrząstówka - Niepla - Przybówka wraz z budową chodnika w m. Przybówka kwota 2.500,00 zł (brutto), 5) negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Narodowy Memoriał Młodzieży dotyczący pomocy merytorycznej i finansowej w budowie pomnika historycznego, 6) podjął decyzję o współfinansowaniu inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy, polegającej na wykonaniu nowego mostu w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok w kwocie ,00 zł, 7) zapoznał się z odpowiedzią dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu dot. analizy kosztów wynajmu sali lekcyjnej, 8) zapoznał się z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską określającą warunki geologiczno-inżynierskie w ramach zadania Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi nr ew. dz. 2898/4 w m. Odrzykoń ul. Fredry w km 0+490, gmina Wojaszówka, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

2 2 II. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 20 lutego 2014 r. 1) przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawach: a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego, b) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok, c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 2) podjął uchwały w sprawach: a) likwidacji składników majątku ruchomego tj. samochodu osobowego marki Fiat 126p o nr rejestracyjnym RKR 12 NS, nr VIN SUF126A na podstawie prawomocnego postanowienia Sadu Rejonowego w Krośnie o orzeczeniu przepadku na rzecz Powiatu Krośnieńskiego ww. pojazdu, b) wszczęcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Jedliczu w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Szkolenie w zakresie działań edukacyjno-doradczych, c) wszczęcia postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów/ uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki'', d) wszczęcia postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów/ uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", e) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2014 roku", f) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2014 roku'', g) wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg powiatowych: nr 2001R Rogi Lubatówka - Lubatowa, nr 2008 R Wróblik Królewski - Ladzin, nr 1992 R Kobylany - Wietrzno, nr 1844 R Chrząstówka - Niepla - Przybówka wraz z budową odcinków chodników", 3) przyjął projekt Apelu Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie, 4) zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup radiotelefonów i przemienników łączności radiowej celem dokończenia realizacji zadania Rozbudowa sieci łączności radiowej państwowego ratownictwa medycznego na obszarze województwa podkarpackiego".

3 3 III. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 28 lutego 2014 r. 1) podjął uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok. Zmiany związane z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji wynikających z ustawy budżetowej. Zmniejszona została dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych o kwotę zł. Zwiększona została dotacja dla domów pomocy społecznej o kwotę zł. W ramach planu finansowego przeniesiona została kwota zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i uzupełnienie wydatków w jednostkach oświatowych w związku z realizacją projektu Podkarpacie stawia na zawodowców'', b) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok. Zwiększone zostały dochody z tytułu dotacji na usuwanie skutków powodzi o kwotę zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1992R Kobylany - Wietrzno. Ogółem koszt zadania zł. Udział własny wynosi zł i został zabezpieczony środkami z rezerwy celowej w kwocie zł i zmniejszono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej o kwotę zł, c) określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków, d) ustalenia stawki czynszu za lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Krośnieńskiego, usytuowany w budynku internatu Zespołu Szkół w Iwoniczu ul. Zadwór 15 w wysokości 4,00 zł/m 2 /dotychczasowa stawka 2,88 zł/m 2, powierzchnia lokalu 90,53m 2 /, e) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1992R Kobylany - Wietrzno w km O " 2) zatwierdził Aneks Nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu na rok szkolny 2013/2014 związany ze zmianą nauczyciela geografii. IV. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 5 marca 2014 r. 1) podjął uchwały w sprawach: a) udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku, podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencją Programu Erasmus+. Upoważnia się Pana Jana Barsznicę-Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu - Zdroju do złożenia i podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz wykonywania innych czynności niezbędnych przy rozliczaniu umowy i dysponowaniu środkami finansowymi przekazanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu, b) likwidacji składników majątku ruchomego tj. samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento o nr rejestracyjnym RKR 8C65, nr VIN ZF A na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie o orzeczeniu przepadku na rzecz Powiatu

4 4 Krośnieńskiego ww. pojazdu c) przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie, 2) przyjął Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok, 3) zapoznał się z symulacyjną analizą wydatków na wynagrodzenia nauczycieli narok 2014, 4) pozytywnie zaopiniował Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Klimkówka 2" w gminie Rymanów, 5) omówił zakres remontów na drogach powiatowych w ramach planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, 6) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dawida Wojewody- Notariusza, wyrażając zgodę na umieszczenie tablicy informacyjnej, 7) omówił wnioski: - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Amazonek w Krośnie w sprawie wsparcia finansowego w szkoleniu Guolin Qigong, - Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjnego Jedność" w Łękach Dukielskich dot. wsparcia jubileuszu 650 rocznicy historii Łęk Dukielskich, - Krośnieńskiego Stowarzyszenia Motorowego dot. wsparcia finansowego, - Adama Paradysza Radnego Gminy Korczyna w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2027R w m. Wola Komborska, - Wojciecha Żurkiewicza dot. dokończenia budowy Chodnika w m. Zręcin, - Krystyny Skwary w sprawie dalszej budowy chodnika w m. Dobieszyn. V. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 12 marca 2014 r. 1) podjął uchwały w sprawach: a) wszczęcia postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego na: Przebudowę mostu nad rzeką Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie-Tamowiec-Jedlicze-Potok w km ", b) udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Droga do sukcesu-europejskie staże zawodowe" do Programu ERASMUS+, Konkurs Upoważnia się Pana Zbigniewa Nogę - Krzyżanowskiego - Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Droga do sukcesu - europejskie staże zawodowe" do Programu Eramus +,Konkurs Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna, Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. VI. Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 17 marca 2014 r. 1) przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawach: a) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok, b) określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2014 roku,

5 5 c) wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego dodatkowe doposażenie w2014 roku, 2) podjął uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok. Zmiany dotyczyły ustalenia ostatecznych kwot dotacji w związku ze zmianą liczby wychowanków oraz średniorocznego kosztu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych zmniejszone zostały o zł a w rodzinach zstępczych zwiększone o kwotę zł. W planie wydatków dokonano zmniejszenia wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Głowience w związku z opuszczeniem placówki przez dwóch wychowanków a zwiększona została dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nasz Dom" i Miasta Krosna. b) przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok, c) przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok, d) przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok, e) oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, f) wprowadzenia wykazu sprzętu rehabilitacyjnego, do którego osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu krośnieńskiego mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, g) zmiany uchwały w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowych PFRON, h) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem przez Starostwo operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem nieruchomościami oraz na aktualizację informatycznej bazy uzgodnionych przez PZUDP, dokumentacji projektowych", i) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji działki nr 151 O o powierzchni 2,7442 ha położonej w m. Jaszczew gm. Jedlicze, po zamknięciu wysypiska śmieci", j) wszczęcia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Przeprowadzenie kursu kombajnisty w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", k) wszczęcia postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego na: Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą", I) udzielenia pełnomocnictwa do podpisania wniosku aplikacyjnego do Fundacji Rozwoju Edukacji - Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Erasmus + Partnerskie Projekty Szkół, działanie

6 6 KA2 w latach Upoważnia się Pana Zbigniewa Nogę.Krzyżanowskiego-Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu do podpisania wniosku aplikacyjnego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Erasmus +Partnerskie Projekty Szkół, działanie KA2 w latach , ł) udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentacji projektu, do podpisania wniosku o dofinansowanie, zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, w tym do dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację projektu zgodnie z warunkami umowy i do pełnej kwoty określonej w umowie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Erasmus +Partnerskie Projekty Szkół, działanie KA2 w latach Upoważnia się Pana Zbigniewa Nogę-Krzyżanowskiego - Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu do podpisywania dokumentacji projektu, do podpisania wniosku o dofinansowanie, zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, w tym do dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację projektu zgodnie z warunkami umowy i do pełnej kwoty określonej w umowie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Erasmus + Partnerskie Projekty Szkół, działanie KA2 w latach , 3) zatwierdził Protokół z posiedzenia komisji stypendialnej, 4) wystosował do Ministra Finansów stanowisko w sprawie zwrotu przez Powiat Krośnieński części oświatowej subwencji ogólnej za 201 O rok, 5) zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu.

OA.0021. 7.2013.KK.l Krosno, 2013-12-23 SPRAWOZDANIE

OA.0021. 7.2013.KK.l Krosno, 2013-12-23 SPRAWOZDANIE ZARZĄD POWIATU krośnie!'\lskiego OA.0021. 7.2013.KK.l Krosno, 2013-12-23 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 5

Bardziej szczegółowo

OA.0021.8.2012.KK.1 Krosno, 2012-11-23 SPRAWOZDANIE

OA.0021.8.2012.KK.1 Krosno, 2012-11-23 SPRAWOZDANIE ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO OA.0021.8.2012.KK.1 Krosno, 2012-11-23 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 18 września

Bardziej szczegółowo

OA KKl Krosno, SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwal Rady Powiatu

OA KKl Krosno, SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwal Rady Powiatu ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO OA.0021.4.2016.KKl Krosno, 2016-06-22 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwal Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. Police, 17 lutego 2016 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu

SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO OA.0021.2.2013.KK.1 Krosno, 2013-03-22 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 31stycznia2013

Bardziej szczegółowo

U -grunty 939, l tys zł - nieruchomości 19.225,6 tys. zł - mienie ruchome 6. 974,4 tys. zł

U -grunty 939, l tys zł - nieruchomości 19.225,6 tys. zł - mienie ruchome 6. 974,4 tys. zł Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Krośnieńskiego Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia informację o stanie

Bardziej szczegółowo

1---- I - I 728.727,00 I ------- I 1.908.761,001. I rogi pu 1czne powiatowe. zwiększenia I ~ I ... 11.908.761.:: I

1---- I - I 728.727,00 I ------- I 1.908.761,001. I rogi pu 1czne powiatowe. zwiększenia I ~ I ... 11.908.761.:: I UCHWALA NR 607/2014 ZARZĄDU POWATU KROŚNEŃSKEGO z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art. 257, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OA.0021.3.2015.KK1 Krosno,2015-05-15 SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu

OA.0021.3.2015.KK1 Krosno,2015-05-15 SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO OA.0021.3.2015.KK1 Krosno,2015-05-15 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 24 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 22 października 2013 r. Poz. 3426 UCHWAŁA NR 475/2013 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 16 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 22 października 2013 r. Poz. 3426 UCHWAŁA NR 475/2013 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 16 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 października 2013 r. Poz. 3426 UCHWAŁA NR 475/2013 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

OA.0021.5.2013.KK1 l(rosno,2013-09-23 SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu

OA.0021.5.2013.KK1 l(rosno,2013-09-23 SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu ZARZĄD POWlATU KROŚNIEŃSKIEGO OA.0021.5.2013.KK1 l(rosno,2013-09-23 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2015 roku

z dnia 30 marca 2015 roku Uchwała Nr 55/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 marca 2015 roku za 2014 rok w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu

SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO OA.0021.5.2014.KK.1 Krosno, 2014-08-03 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3593 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

W Uchwale budżetowej na 2011 roku w prowadza się następujące zmiany: 1) W planie dochodów wprowadza się zmiany jak niżej: nia

W Uchwale budżetowej na 2011 roku w prowadza się następujące zmiany: 1) W planie dochodów wprowadza się zmiany jak niżej: nia Uchwała Nr 123/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/118/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

Białystok, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/118/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz. 1870 UCHWAŁA NR XIII/118/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 2 lutego 2017 r. w godz. od 8 40 do 10 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/238/2013 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Rzeszów, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/238/2013 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 23 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4453 UCHWAŁA NR XXXV/238/2013 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 166/IV/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 166/IV/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 166/IV/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 lutego 2014 r. w godz. od 8 10 do 10 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku

Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2003 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 art. 51 ust. 1 i 2, art. 56 ust 1 pkt 4, ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/78/2015 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 października 2015 roku

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/78/2015 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 października 2015 roku Uzasadnienie do uchwały Nr XII/78/2015 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok Dokonuje się następujących zmian

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku Protokół Nr 61/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,- BP.I.3021.2.45.2013 arządzenie Nr 4200/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIII/233/2013 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok

UCHWALA NR XXXIII/233/2013 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok UCHWALA NR XXXIII/233/2013 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr VI. 13.2015 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku

Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Bogusława

Bardziej szczegółowo

Informacje z prac Zarządu Powiatu. Zarząd przekazał do realizacji:

Informacje z prac Zarządu Powiatu. Zarząd przekazał do realizacji: Zarząd przekazał do realizacji: Skarbnikowi Powiatu Uchwałę Nr IV/22/2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok. Informacje z prac Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

tarz,\d POWI.\T'J OA Krosno, SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu

tarz,\d POWI.\T'J OA Krosno, SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu tarz,\d POWI.\T'J RROSNIENSIHEGO OA.11.006517107 Krosno, 2007-11-05 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/550/2009 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r.

Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r. Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r. Nysa 2016r. WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2017 ROK Wykaz potrzeb uwzględnia rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej złoŝonych wniosków o dofinansowanie

na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej złoŝonych wniosków o dofinansowanie Informacja na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej i wsparcia krajowego w roku 2008, złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz planowanych projektów na rok 2009

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. L SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 20 marca 2014 r. RZP-R.0002.3.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ NR 39.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W KŁOBUCKU z dnia czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W KŁOBUCKU z dnia czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok PROJEKT ZARZĄDU POWIATU Posiedzenie Nr..z dnia UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W KŁOBUCKU z dnia czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 860/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie nr 860/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2017 r. Zarządzenie nr 860/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 stycznia 2015 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR LI/718/2014 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 3406 UCHWAŁA NR XVII/101/16 RADY POWIATU W RYBNIKU w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 2 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 39/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 2 grudnia 2015 roku Protokół Nr 39/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 2 grudnia 2015 roku W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Kazimierz Mielnicki Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 15 lipca 2015 r. w godz. od 8 30 do 9 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ROZDZIAŁ I Dochody

OBJAŚNIENIA ROZDZIAŁ I Dochody ZAŁĄCZNIK NR 10 do uchwały nr VIII/55/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2007 roku 1. Dział 600, rozdział 60014: OBJAŚNIENIA ROZDZIAŁ I Dochody 1) 0970 zwiększenie dochodów budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. Razem zmniejszenie wydatków: 17.000 17.000 801 Oświata i wychowanie 17.000 17.000 80195 Pozostała działalność 17.000 17.000

I. Razem zmniejszenie wydatków: 17.000 17.000 801 Oświata i wychowanie 17.000 17.000 80195 Pozostała działalność 17.000 17.000 Uchwała Nr XLlll/308/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 czerwca 201 O roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 201 O rok Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2009 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2009 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2009 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet Powiatu na rok 2009 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Pismo Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku Protokół Nr 128/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/144/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/144/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/144/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 września 216 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 216 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo