Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 1b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 1b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 1b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel Joanna Szasta

2 Substancje i ich właściwośc i Uczeń: zna pracownie chemiczna, wylicza zasady prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w pracowni chemicznej, stosuje zasady bezpiecznej pracy w pracowni chemicznej, rozpoznaje podstawowe szkło laboratoryjne, wylicza właściwości fizyczne, wymienia zmysły pomagające identyfikować substancje chemiczne, odczytuje z tablic chemicznych informacje o właściwościach fizycznych substancji, wymienia stany skupienia materii, wymienia zjawiska potwierdzające ziarnistą budowę materii, dzieli substancje na proste i złożone, podaje przykłady pierwiastków i związków chemicznych, zna podział pierwiastków na metale i niemetale, podaje przykłady metali i niemetali, zna wzór na gęstość substancji, zna jednostki masy, objętości i gęstości, prawidłowo podstawia dane do wzoru na gęstość substancji, odczytuje z tablic chemicznych potrzebne dane, podaje przykłady mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, sporządza mieszaniny jednorodne i niejednorodne, definiuje pojęcia: mieszanina substancji, mieszanina niejednorodna, mieszanina jednorodna, rozróżnia mieszaniny jednorodne od niejednorodnych, wymienia metody rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, Ocenę dostateczną(j.w. oraz): podaje znaczenie wybranych piktogramów, nazywa proste czynności laboratoryjne, definiuje pojęcia: materia, substancja, właściwości fizyczne, chemiczne, opisuje właściwości wskazanej substancji, wymienia właściwości typowe dla poszczególnych stanów skupienia, opisuje różnice między pierwiastkiem a związkiem chemicznym, posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) pierwiastków: H, O, N,Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg, określa właściwości metali i niemetali, wymienia cechy charakterystyczne dla metali, wymienia metal, który występuje w temperaturze pokojowej w stanie ciekłym, wymienia metale, które maja inna barwę niż srebrna, przeprowadza bardzo proste obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość. prawidłowo stosuje odczytane dane z tablic chemicznych, definiuje pojęcia: sączenie, sedymentacja, dekantacja, krystalizacja, destylacja, odparowanie, odparowania rozpuszczalnika. wyjaśnia pojęcie piktogramu, wymienia zastosowanie kilku wskazanych substancji i wskazuje te spośród nich, które są charakterystyczne dla danej substancji, wyjaśnia za pomocą rysunku, na czym polegają procesy: topnienia, parowania i skraplania, tłumaczy, na czym polega zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania, zmiany stanu skupienia, wyjaśnia sposób tworzenia symboli chemicznych, bezbłędnie posługuje się symbolami chemicznymi, wyjaśnia różnice między pierwiastkiem a związkiem chemicznym, odróżnia metale od niemetali na podstawie ich właściwości, wyjaśnia związek miedzy zastosowaniem danej substancji a jej właściwościami, przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość, wyjaśnia pojęcia: sedymentacja, dekantacja, sączenie (filtracja), definiuje pojęcia: chromatografia, adsorpcja, wylicza właściwości składników substancji pozwalające zastosować daną metodę do ich rozdziału, wymienia właściwości składników mieszaniny, dzięki którym można ją rozdzielić metoda destylacji, opisuje budowę zestawu do destylacji. Ocenę bardzo dobrą (j.w. oraz): określa znaczenie wszystkich piktogramów, rozpoznaje bezbłędnie demonstrowane szkło laboratoryjne, opisuje bezbłędnie właściwości fizyczne wskazanej substancji, identyfikuje poznaną substancję na podstawie podanych właściwości fizycznych, projektuje doświadczenia potwierdzające ziarnistość materii, projektuje doświadczenie pozwalające stwierdzić, czy dana substancja jest prosta, czy złożona, projektuje proste doświadczenie pozwalające zbadać właściwości metali i niemetali, przeprowadza doświadczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość z zamianą jednostek, projektuje doświadczenia, które należy przeprowadzić, aby rozdzielić podana mieszaninę, projektuje doświadczenie pozwalające rozdzielić mieszaninę (np. kredy i soli kuchennej) za pomocą zastosowania kilku metod. Ocenę celującą (j.w. oraz): samodzielnie poszerza swoja wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji, rozwiązuje zadania i problemy w sposób nowatorski i oryginalny, rozwiązuje zadania z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość ze zmianą jednostek objętości i gęstości.

3 Wewnętrzna budowa materii Uczeń: wskazuje, jaki rodzaj drobin nazywamy atomami, wymienia cząstki wchodzące w skład atomu, opisuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony), definiuje liczbę atomowa i masową, definiuje pojęcia: izotop, wartościowość, podaje przykłady izotopów, zna pojęcia: powłoka walencyjna i elektrony walencyjne, wymienia na podstawie układu okresowego gazy szlachetne, dzieli izotopy na naturalne i sztuczne oraz trwałe i promieniotwórcze, wymienia dziedziny życia, w których znalazły zastosowanie izotopy promieniotwórcze, przedstawia skutki działania promieniowania na organizmy żywe, definiuje prawo okresowości, potrafi podać położenie pierwiastka w układzie okresowym i odwrotnie, potrafi wskazać metale i niemetale w układzie okresowym, odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, podaje przykłady cząsteczek, interpretuje zapisy H2, 2 H, 2 H2, O 2, 2O, 2O 2 itp., wie, że atom tracąc elektrony, zyskuje nadmiar ładunków dodatnich i staje się jonem dodatnim, wie, że atom przyjmując elektrony, zyskuje nadmiar ładunków ujemnych i staje się jonem ujemnym, podaje przykłady związków o budowie jonowej, rozróżnia wzory sumaryczne i strukturalne, pisze wzory sumaryczne na podstawie wzorów kreskowych związków chemicznych, odczytuje wartościowość pierwiastka ze wzoru strukturalnego (kreskowego), ustala na podstawie modelu wzory cząsteczek, zna pojęcie masy cząsteczkowej, zapisuje na podstawie modelu odpowiednie ilości cząsteczek i atomów. Ocenę dostateczną(j.w. oraz): definiuje pojęcie pierwiastka chemicznego, podaje charakterystykę cząstek budujących atom, podaje zależność między liczbą protonów i elektronów w atomie, podaje cząstki, które wchodzą w skład jądra, definiuje pojęcia: powłoka elektronowa, masa atomowa (jako średnia mas atomów danego pierwiastka z uwzględnieniem jego składu izotopowego), wspólna para elektronowa, wiązanie jonowe, oblicza liczbę neutronów, znając liczbę atomową i masową izotopu, zapisuje symbolicznie izotopy pierwiastków, zaznacza w zapisie konfiguracji elektronowej powłokę walencyjna i elektrony walencyjne, opisuje promieniowanie a, β i y, definiuje zjawisko promieniotwórczości naturalnej, definiuje pojęcia: okres połowicznego rozpadu, wiązanie atomowe (kowalencyjne) wie, kto jest twórcą układu okresowego, wie, że rząd poziomy układu okresowego to okres, a pionowy to grupa, wie, że grupy 1, 2 i od 13 do 18 to grupy główne, na podstawie układu okresowego podaje liczbę powłok i liczbę elektronów walencyjnych atomów, podaje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek: wodoru, chloru, azotu, dwutlenku węgla, wody, chlorowodoru, amoniaku, podaje wzory kationów i anionów, pisze wzór sumaryczny związku na podstawie znanej wartościowości pierwiastków, pisze wzór sumaryczny na podstawie nazwy tlenku, definiuje pojęcie masy cząsteczkowej, oblicza masę cząsteczkową związków o prostej budowie, oblicza liczby atomów poszczególnych pierwiastków na podstawie zapisu, np. 2H 2, 3 CO. wyjaśnia, dlaczego została wprowadzona atomowa jednostka masy, wyjaśnia budowę atomu, wymienia oznaczenia literowe powłok elektronowych (K, L, M, A/...), określa liczbę cząstek wchodzących w skład atomu zapisanego symbolem na podstawie A i Z zapisuje za pomocą symbolu E atom dowolnego izotopu, znając liczby cząstek budujących atom, potrafi zapisać konfigurację elektronową atomów wskazanych pierwiastków w formie schematu modelu atomu, modelu uproszczonego i symbolicznego zapisu, ustala liczbę protonów i neutronów w atomie danego izotopu, określa zdolność przenikania promieniowania przez osłony, opisuje budowę układu okresowego rozumie pojęcia: grupa, okres, wie, jaka jest zależność między liczbą porządkową a atomową, wie, jaka jest zależność między położeniem pierwiastka w układzie okresowym a liczbą elektronów walencyjnych jego atomów (dla grup głównych), na podstawie układu okresowego podaje konfigurację elektronową atomów pierwiastków o liczbie atomowej od 1 do 20, określa położenie pierwiastka w układzie okresowym na podstawie znajomości konfiguracji elektronowej atomu tego pierwiastka, wyjaśnia pojęcie cząsteczki, opisuje, czym różni się atom od cząsteczki, rysuje wzory elektronowe (kropkowe i kreskowe) poznanych substancji, zapisuje w postaci równania powstawanie kationu i anionu na przykładzie sodu, magnezu, glinu, chloru, siarki, wymienia właściwości związków o wiązaniach jonowych, rysuje wzory kreskowe na podstawie znanych wartościowości pierwiastków, wie jaka jest wartościowość wodoru i tlenu, oblicz wartościowość pierwiastka w tlenku na podstawie jego wzoru sumarycznego, podaje nazwę systematyczną tlenku, oblicza masę cząsteczkową wskazanych związków chemicznych.

4 Ocenę bardzo dobrą (j.w. oraz): - określa rząd wielkości rozmiarów atomów, - podaje zależność między gramem a atomową jednostką masy, - definiuje pojęcie nukleony, - zna historyczne i współczesne teorie budowy atomu, - oblicza maksymalną liczbę elektronów mieszczącą się na powłoce, - oblicza średnią masę atomową, znając skład izotopowy, - wyjaśnia różnice w budowie atomów izotopów wodoru, - wyjaśnia rolę elektronów walencyjnych, - opisuje konfigurację elektronową gazów szlachetnych, - wyjaśnia bierność chemiczną helowców, - wymienia czynniki, które wpływają na oddziaływanie promieniowania na organizm ludzki, - omawia wkład Marii Skłodowskiej -Curie w badania nad promieniotwórczością, - wskazuje podobieństwo budowy pierwiastków jako jedną z przyczyn ułożenia ich w układzie okresowym, - określa zmiany aktywności metali i niemetali w obrębie grupy i okresu, - wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych, - wymienia właściwości związków o wiązaniach kowalencyjnych, - przedstawia sposób powstawania cząsteczek wodoru, tlenu, azotu, chloru, chlorowodoru, wody, amoniaku, dwutlenku węgla, - przedstawia mechanizm tworzenia wiązania jonowego, - porównuje właściwości związków o budowle jonowej i kowalencyjnej. - wyjaśnia, co przedstawia wzór sumaryczny, a co wzór strukturalny, - określa maksymalną wartościowość pierwiastka względem tlenu i wodoru na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym (dla pierwiastków grup głównych), Ocenę celującą (j.w. oraz): - bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, - samodzielnie poszerza swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji, - rozwiązuje zadania i problemy w sposób nowatorski i oryginalny, - przedstawia samorzutne rozpady promieniotwórcze a i - oblicza ilość nietrwałego izotopu, która pozostanie po określonym czasie. Reakcje chemiczne Uczeń aby uzyskać: - definiuje pojęcia: zjawisko fizyczne, przemiana chemiczna, substraty, produkty, reagenty, reakcje egzoenergetyczne i reakcje endoenergetyczne, - wymienia zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne towarzyszące życiu codziennemu, - podaje treść praw zachowania masy i stałości związku chemicznego, - zna pojęcie równania reakcji chemicznej, - wymienia zasady zapisywania równania reakcji chemicznej, - wie, kiedy równanie reakcji jest zapisane poprawnie, - wymienia typy reakcji chemicznych, - wskazuje substraty, produkty i reagenty w różnych typach reakcji, - wymienia przykłady reakcji egzoenergetycznych i endoenergetycznych, - wymienia zastosowanie reakcji spalania, które towarzyszą życiu codziennemu. Ocenę dostateczną(j.w. oraz): - zapisuje obserwacje z przeprowadzonych doświadczeń, - wymienia objawy reakcji chemicznej, - wyjaśnia pojęcia związane ze stanami skupienia materii: sublimacja i resubllmacja, topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, - wykonuje bardzo proste obliczenia związane z wykorzystaniem prawa zachowania masy, - wskazuje różnice między związkiem chemicznym a mieszaniną, - wykonuje bardzo proste obliczenia oparte na prawie stałości składu, - posługuje się pojęciami: indeks stechiometryczny i współczynnik stechlometryczny, - dobiera współczynniki w prostych równaniach reakcji, - wymienia efekty towarzyszące reakcjom chemicznym, - podaje przykłady różnych typów reakcji, - zapisuje słownie przebieg reakcji syntezy, analizy, wymiany. - wyjaśnia różnice między zjawiskiem fizycznym a przemianą chemiczną, - formułuje wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, - zna pojęcie mola, - wyjaśnia znaczenie prawa zachowania masy, - oblicza masy substratów lub produktów otrzymanych w wyniku zajścia reakcji chemicznej, - oblicza stosunek masowy pierwiastków w danym związku chemicznym, - wyjaśnia znaczenie prawa stałości składu w życiu codziennym, - wykonuje proste obliczenia związane z prawem stałości składu, - wyjaśnia pojęcie równania reakcji chemicznej, - odczytuje równanie reakcji chemicznej, - dobiera współczynniki stechiometryczne dowolną metodą, - wyjaśnia, co to znaczy, że równanie reakcji chemicznej jest napisane poprawnie, - wyjaśnia pojęcia: synteza, analiza, wymiana, - rozróżnia reakcje egzo- i endoenergetyczne na podstawie zapisu słownego. Ocenę bardzo dobrą (j.w. oraz): - projektuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną, - udowadnia, dlaczego dany proces jest zjawiskiem fizycznym lub przemianą chemiczną, - oblicza objętość substancji biorących udział w reakcji chemicznej, - definiuje pojęcie mola, - posługuje się interpretacją molową symbolów i wzorów chemicznych, - zapisuje przebieg reakcji chemicznej, używając symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych, - układa równania reakcji, które jest zapisane słownie, - układa równania reakcji np: rozkładu wody, syntezy siarczku cynku, - projektuje doświadczenia pokazujące przebieg reakcji syntezy, analizy i wymiany, zapisuje obserwacje i formułuje wnioski, pisze odpowiednie równania tych reakcji.

5 Ocenę celującą (j.w. oraz): - samodzielnie poszerza swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji, - rozwiązuje zadania i problemy w sposób nowatorski i oryginalny, - oblicza liczby moli atomów i cząsteczek, wykorzystując liczbę Avogadro, - ustala wzór związku chemicznego na podstawie stosunku masowego pierwiastków w tym związku, - oblicza pierwiastkowy skład procentowy związków chemicznych. Uczeń aby uzyskać: Powie trz e to miesza nina gazów - wie, ze powietrze to jednorodna mieszanina gazów, - wymienia składniki powietrza, których zawartość procentowa jest niezmienna w długich odstępach czasu, - wymienia właściwości powietrza, - dzieli reakcje na reakcje przebiegające szybko i wolno, - odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o azocie, tlenie i wodorze (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową), - podaje przykłady spalania i utleniania, - wymienia czynniki powodujące korozję, - wymienia sposoby zapobiegania korozji, - wylicza właściwości tlenków żelaza, wapnia i glinu, - wylicza zastosowanie tlenków żelaza, wapnia i glinu, - wymienia właściwości i zastosowanie tlenku węgla(iv), tlenu, wodoru i azotu, - wie, że mieszanina wodoru i powietrza jest mieszaniną wybuchową, - wymienia źródła zanieczyszczeń powietrza oraz sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. - Ocenę dostateczną(j.w. oraz): - wymienia składniki, których zawartość procentowa w powietrzu ulega zmianom, - podaje zawartość procentową tlenu i azotu w powietrzu, - opisuje doświadczenie, które udowadnia istnienie powietrza, - definiuje reakcje spalania i utleniania, - opisuje obieg tlenu w przyrodzie, - opisuje znaczenie procesu fotosyntezy, - definiuje pojęcie korozji, - opisuje znaczenie procesu korozji w życiu codziennym i przemyśle, - definiuje pojęcia: tlenek, tlenek metalu oraz tlenek niemetalu, - opisuje znaczenie dwutlenku węgla dla organizmów żywych, - wie, w jakiej pozycji należy trzymać otwarte naczynie z wodorem i tlenem, - wie, gdzie występują gazy szlachetne, - wymienia właściwości i zastosowanie gazów szlachetnych, - wylicza czynniki powodujące powstawanie dziury ozonowej. - projektuje doświadczenie pozwalające stwierdzić, że powietrze jest mieszaniną gazów, odczytuje z układu okresowego pierwiastków i innych źródeł informacje o azocie, tlenie i wodorze, - określa sposób identyfikacji tlenu, - analizuje schemat obiegu tlenu w powietrzu, - wymienia sposoby otrzymywania tlenu, - wyjaśnia, dlaczego metale korodują, - wymienia czynniki przyspieszające korozję, - wymienia sposoby otrzymywania tlenków, - opisuje proces utleniania tlenków, - projektuje doświadczenie pozwalające otrzymać tlenek węgla (IV), - projektuje doświadczenie pozwalające zidentyfikować tlenek węgla (IV), - projektuje doświadczenie pozwalające zidentyfikować wodór, - wyjaśnia pojęcie dziury ozonowej. Ocenę bardzo dobrą (j.w. oraz): - wyjaśnia proces destylacji skroplonego powietrza jako źródła innych gazów, - opisuje rolę azotu w przyrodzie, - projektuje doświadczenie, za pomocą którego można otrzymać azot z powietrza i zbadać jego właściwości, - projektuje doświadczenie pozwalające otrzymać tlen, - pisze równania reakcji otrzymywania tlenu, - zapisuje słownie proces fotosyntezy i utleniania biologicznego, - wyjaśnia proces pasywacji, - opisuje gospodarkę metalami (technologia tembo), - pisze równania reakcji otrzymywania tlenków, utleniania tlenków, otrzymywania wodoru, spalania wodoru, otrzymywania tlenku węgla(iv), - definiuje pojęcie katalizatora, - projektuje doświadczenie pozwalające otrzymać wodór, - wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są mało aktywne chemicznie, - wyjaśnia pojęcia: efekt cieplarniany, smog, globalne ocieplenie kwaśne deszcze, - określa, jakie zagrożenia mogą wynikać z globalnego ocieplenia, - planuje sposób postępowania pozwalający chronić powietrze przed zanieczyszczeniem. Ocenę celującą (j.w. oraz): - samodzielnie poszerza swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji, - rozwiązuje zadania i problemy w sposób nowatorski i oryginalny, - przejawia aktywną postawę wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego, - wymienia nazwiska uczonych, którzy po raz pierwszy skroplili powietrze, - rozwiązuje chemografy. Woda i roztwory wodne

6 Uczeń aby uzyskać: - wymienia, w jakiej postaci występuje woda w przyrodzie, - wymienia właściwości wody, -zna pojęcia: rozpuszczalnik, roztwór, substancja rozpuszczona, - wymienia przykłady substancji rozpuszczalnych i trudno rozpuszczalnych w wodzie ze swojego najbliższego otoczenia, - definiuje pojęcia: rozpuszczalność, roztwór nasycony i nienasycony, - korzysta z krzywej rozpuszczalności dla ciał stałych i gazów, - definiuje stężenie procentowe, - zapisuje wzór opisujący stężenie procentowe, - oblicza stężenie procentowe substancji, mając podaną masę substancji i masę roztworu, - definiuje pojęcia: roztwór rozcieńczony i stężony, - opisuje różnice między roztworem rozcieńczonym a stężonym, - definiuje zatężenie i rozcieńczanie roztworu, - wyjaśnia, jakie znaczenie ma woda dla organizmów żywych, - wymienia różne rodzaje wód, - wymienia źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód, - proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą. Ocenę dostateczną(j.w. oraz): - opisuje budowę cząsteczki wody, - przedstawia wzór sumaryczny i kreskowy wody, - odróżnia roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, - podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloid i zawiesiny, -wymienia czynniki, jakie wpływają na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie, - opisuje różnice między roztworem nasyconym i nienasyconym, - wie, jak z roztworu nasyconego otrzymać nienasycony i odwrotnie, - wymienia czynniki wpływające na rozpuszczalność ciał stałych i gazów w wodzie, - oblicza stężenie procentowe substancji, mając podaną masę substancji i masę rozpuszczalnika, - wymienia kolejne czynności, jakie należy wykonać w celu przygotowania roztworu o określonym stężeniu, - wie, jak zmniejszyć stężenie roztworu, - wie, jak zwiększyć zatężenie roztworu, - omawia występowanie wody słonej i słodkiej w przyrodzie. - przedstawia wzór elektronowy wody, - projektuje doświadczenie mające na celu wykrycie wody w produktach pochodzenia roślinnego i minerałach, - wyjaśnia znaczenie mniejszej gęstości lodu niż wody dla organizmów żywych, - wyjaśnia pojęcia: rozpuszczalnik, roztwór, substancja rozpuszczona, - projektuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie, - wyjaśnia różnicę pomiędzy rozpuszczaniem a rozpuszczalnością, - rysuje krzywe rozpuszczalności, - opisuje różnice między roztworem stężonym i rozcieńczonym, - oblicza stężenie procentowe roztworu z przeliczeniem jednostek masy, - oblicza masę substancji i masę rozpuszczalnika, mając podane stężenie procentowe i masę roztworu, - omawia obieg wody w przyrodzie, - wyjaśnia pojęcia: utylizacja, recykling, - planuje sposób usunięcia z wody naturalnej niektórych zanieczyszczeń, - wyjaśnia przyczynę zmniejszenia stężenia roztworu, - wyjaśnia przyczynę zatężenia roztworu. Ocenę bardzo dobrą (j.w. oraz): - wyjaśnia pojęcie: dipol, higroskopijność, asocjacja, woda krystalizacyjna, - wyjaśnia, jak polarność cząsteczki wody wpływa na Jej właściwości, - wyjaśnia, posługując się wiadomościami o budowie substancji, dlaczego rozdrobnienie, mieszanie i podwyższona temperatura zwiększają szybkość rozpuszczania większości substancji stałych w wodzie, - wyjaśnia zjawisko stożka Tyndalla, - wyjaśnia związek między rozpuszczaniem się w rozpuszczalniku pewnych substancji a budową rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej, - oblicza, korzystając z krzywej rozpuszczalności, stężenie procentowe roztworu nasyconego w podanej temperaturze, - oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w danej ilości wody w podanej temperaturze, - wymienia czynności, jakie powinien wykonać, aby sporządzić wykres krzywej rozpuszczalności, - oblicza stężenie procentowe substancji, mając podaną masę substancji, gęstość i objętość rozpuszczalnika, - oblicza masę substancji i objętość rozpuszczalnika, mając podane stężenie procentowe i masę roztworu, -oblicza stężenie procentowe roztworu, jeżeli jest podana gęstość i objętość roztworu oraz masa substancji rozpuszczonej, - wyjaśnia, jakie zagrożenia wynikają z zanieczyszczeń wody, - wyjaśnia różnicę między wodą destylowaną a wodą występująca w przyrodzie. Ocenę celującą (j.w. oraz): - samodzielnie poszerza swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji, - rozwiązuje zadania i problemy w sposób nowatorski i oryginalny, - oblicza stężenie procentowe roztworu powstałego przez zagęszczenie, rozcieńczenie roztworu, zmieszanie roztworów o różnym stężeniu, - wyjaśnia pojęcie eutrofizacji.

7

8

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE wskazuje w środowisku substancje chemiczne nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne opisuje podstawowe właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni j nazywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 1 I. Substancje i ich przemiany 1. Pracownia chemiczna podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy BHP i regulamin pracowni chemicznej zaliczam chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne klasa 7 Niepełnosprawność intelektualna oraz obniżenie wymagań i dostosowanie ich do możliwości ucznia I. Substancje i ich przemiany stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I Aby uzyskać ocenę wyższą niż dana ocena, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych. Dział:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Lucyna Krupa Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4)

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4) Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie I Uczeń: I. Substancje i ich właściwości stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej (2) zalicza chemię do nauk przyrodniczych (2)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. 1

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. 1 Wymagania programowe z chemii dla klasy I Substancje chemiczne i ich przemiany ocena Wymagania Uczeń : Dopuszczająca zna zasady prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w pracowni chemicznej wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena niedostateczna Uczeń nie potrafi: Nazwać wybranych elementów szkła i sprzętu laboratoryjnego; Nie potrafi opisać właściwości

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA I GIMNAZJUM

CHEMIA KLASA I GIMNAZJUM 2016-09-01 CHEMIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Tom I podręcznika Chemia wyd. Operon Tom pierwszy obejmuje następujące punkty podstawy programowej: 1. Substancje i ich właściwości. 2. Wewnętrzna budowa

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY DOPUSZCZAJĄCĄ DZIAŁ SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY -zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej -nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne używane w pracowni chemicznej -wie, że substancje charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] 1 zalicza chemię do

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: Ia, Ib Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE Z CHEMII DLA KLASY 2. Dział 3: REAKCJE CHEMICZNE

WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE Z CHEMII DLA KLASY 2. Dział 3: REAKCJE CHEMICZNE WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE Z CHEMII DLA KLASY 2 Dział 3: REAKCJE CHEMICZNE - definiuje pojęcia: zjawisko fizyczne, przemiana chemiczna, substarty, produkty, reagenty, reakcje egzoenergetyczne i reakcje endoenergetyczne

Bardziej szczegółowo

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM. Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin

Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM. Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy podręcznika

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy siódmej szkoły podstawowej przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nauczyciel: Marta Zielonka Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.1 I. Substancje chemiczne i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I. Stopień dopuszczający: zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa VII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I. I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1. I. Substancje i ich przemiany.

Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1. I. Substancje i ich przemiany. Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1 I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [ ]

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [ ] Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7 Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [1+2+3+4] Uczeń większość poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela:

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. CHEMIA klasa VII - propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku Wyróżnione wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE Z CHEMII DLA KLASY 2. Dział 3: REAKCJE CHEMICZNE

WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE Z CHEMII DLA KLASY 2. Dział 3: REAKCJE CHEMICZNE WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE Z CHEMII DLA KLASY 2 Dział 3: REAKCJE CHEMICZNE - definiuje pojęcia: zjawisko fizyczne, przemiana chemiczna, substarty, produkty, reagenty, reakcje egzoenergetyczne i reakcje endoenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji i treści nauczania Termin Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1

WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1 NOWA ERA I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany chemia Małgorzata Łuniewska klasa I Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Łączenie się atomów. Równania reakcji Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Świat chemii cz. 1, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia

Świat chemii cz. 1, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Świat chemii cz. 1, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Osiągnięcia podstawowe Rodzaje i przemiany materii wymienia powtarzające się elementy podręcznika i wskazuje rolę, jaką odgrywają;

Bardziej szczegółowo

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 W tabeli zostały wyróżnione y z doświadczeń zalecanych do realizacji w szkole podstawowej. Temat w podręczniku Tytuł Typ

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 7 I. Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii zaliczam chemię do nauk przyrodniczych stosuję zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Chemia. Klasa VII. Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

KLASA PIERWSZA + KLASA DRUGA, SEMESTR PIERWSZY Tytuł rozdziału w podręczniku. Substancje i ich przemiany. Wymagania edukacyjne.

KLASA PIERWSZA + KLASA DRUGA, SEMESTR PIERWSZY Tytuł rozdziału w podręczniku. Substancje i ich przemiany. Wymagania edukacyjne. 1 KLASA PIERWSZA + KLASA DRUGA, SEMESTR PIERWSZY Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i ich przemiany Pracownia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe chemia klasa VII SP I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany omawia, czym zajmuje się chemia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie I - szej. Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie I - szej. Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie I - szej Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII KLASA I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII KLASA I 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII KLASA I Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i ich przemiany Pracownia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Anna Mikrut Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z chemii klasa 1. Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Plan wynikowy z chemii klasa 1. Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania 1 Plan wynikowy z chemii klasa 1. Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i ich przemiany Pracownia chemiczna

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane przez NOWĄ ERĘ na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

ocena dobra: uczeń opanował wymagania na ocenę dostateczną oraz:

ocena dobra: uczeń opanował wymagania na ocenę dostateczną oraz: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii w klasie 1 wynikające z realizowanego programu nauczania ocena dopuszczająca: uczeń wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok. szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok. szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok SEMESTR I szkolny 2017/2018. Temat według programu I. Substancje i ich

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 (Gimnazjum klasa1) Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

Klasa 1as, 1bm. LP Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Klasa 1as, 1bm. LP Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania Klasa 1as, 1bm 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

KLASA VII. Substancje i ich przemiany. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII

KLASA VII. Substancje i ich przemiany. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII KLASA VII Substancje i ich przemiany POZIOM PODSTAWOWY zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

1. Substancje i ich przemiany Ocena dostateczna (1+2)

1. Substancje i ich przemiany Ocena dostateczna (1+2) Wymagania na poszczególne oceny Wymagania programowe do programu nauczania chemii w gimnazjum Nowej Ery T. Kulawik, M. Litwin [1] 1. Substancje i ich przemiany (1+2+3+4+5) zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I A. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I A. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I A rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Marii Kulawik i Teresy Litwin Ocenę dopuszczający otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I mgr Marta Warecka Lenart program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Marii Kulawik i Teresy Litwin Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75%

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne

Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne 1 Propozycja planu wynikowego do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klas 7 I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa VII

CHEMIA klasa VII 2017-09-01 CHEMIA klasa VII Treści nauczania z podstawy programowej SZKOŁY BENEDYKTA Podręcznik ( Świat chemii. Klasa VII wyd. WSiP) obejmuje następujące punkty podstawy programowej: I. Substancje i ich

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy VII szkoły podstawowej, rok szkolny 2017/2018 I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DO DZIAŁÓW CHEMIA kl. VII Chemia Nowej Ery

WYMAGANIA DO DZIAŁÓW CHEMIA kl. VII Chemia Nowej Ery WYMAGANIA DO DZIAŁÓW CHEMIA kl. VII Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy 7

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy 7 I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy 7 Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra [1 + 2 + 3 + 4] zalicza

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBEDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU CHEMIA W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBEDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU CHEMIA W KLASIE VII I. Substancje i ich przemiany WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBEDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU CHEMIA W KLASIE VII Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny (przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej, na podstawie wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca CHEMIA klasa VII szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne. Przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i przemiany materii. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

Rodzaje i przemiany materii. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Świat chemii. Wyróżnione

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl. 7 rok szk. 2017/2018 Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej. Klasa VII

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej. Klasa VII Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej. Klasa VII Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii opracowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 32 w Krakowie

Szkoła Podstawowa Nr 32 w Krakowie I. Substancje i ich przemiany WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII w KLASIE 7 Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra [1 + 2 + 3 + 4] zalicza chemię do nauk

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna [1 + 2]

Ocena dostateczna [1 + 2] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII- KLASA VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII- KLASA VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII- KLASA VII Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. I. Substancje i ich przemiany

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II Dział: Wewnętrzna budowa materii Ocena dopuszczająca [1] posługuje się symbolami odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego zapisuje wzory sumaryczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne CHEMIA kl. VII

Wymagania edukacyjne CHEMIA kl. VII Wymagania edukacyjne CHEMIA kl. VII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Rodzaje i przemiany materii

Dział 1. Rodzaje i przemiany materii Dział 1. Rodzaje i przemiany materii podaje przykłady obecności chemii w swoim życiu; wymienia podstawowe narzędzia pracy chemika; zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy w pracowni chemicznej; wie, na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy 7a i 7b Szkoły Podstawowej nr. 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu Rok Szkolny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy 7a i 7b Szkoły Podstawowej nr. 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu Rok Szkolny Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy 7a i 7b Szkoły Podstawowej nr. 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu Rok Szkolny 2017/2018 Przygotowane na podstawie treści zawartych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. 1. Wymagania. Uczeń : Ocena

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. 1. Wymagania. Uczeń : Ocena Ocena Uczeń : Wymagania Dopuszczająca zna zasady prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w pracowni chemicznej zna pojęcia: piktogram, dekantacja, sedymentacja, filtracja, destylacja, odparowanie, substrat,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - CHEMIA KLASA VIIAB SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZAWOI CENTRUM ROK SZKOLNY 2017/2018 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - CHEMIA KLASA VIIAB SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZAWOI CENTRUM ROK SZKOLNY 2017/2018 LUCYNA TOKA WYMAGANIA EDUKACYJNE - CHEMIA KLASA VIIAB SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZAWOI CENTRUM ROK SZKOLNY 2017/2018 LUCYNA TOKA I. SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY ocena dopuszczająca - Uczeń: zalicza chemię do nauk przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo