KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Rozwój unijnej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Brazylii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Rozwój unijnej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Brazylii"

Transkrypt

1 PL PL PL

2 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2010)210 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Rozwój unijnej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Brazylii PL PL

3 KOMUNIKAT KOMISJI Rozwój unijnej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Brazylii 1. WPROWADZENIE 1.1 Międzynarodowy transport lotniczy jest tradycyjnie regulowany dwustronnymi umowami o komunikacji lotniczej zawieranymi między poszczególnymi krajami. Jednak począwszy od 2003 r. Unia Europejska wdraża wspólną politykę zewnętrzną w dziedzinie lotnictwa cywilnego w stosunkach z wybranymi państwami trzecimi. W komunikacie Komisji zatytułowanym Rozwój programu polityki zewnętrznej w zakresie lotnictwa wspólnotowego 1 stwierdza się, że zawarcie ukierunkowanych umów pomiędzy Unią Europejską a niektórymi państwami trzecimi przyniesie znaczące dodatkowe korzyści wynikające ze stworzenia nowych możliwości gospodarczych poprzez otwarcie rynków i wspieranie inwestycji. Ponadto umowy takie stanowić będą najlepszy sposób zapewnienia uczciwej konkurencji oraz wysokich norm dotyczących bezpieczeństwa lotniczego, ochrony lotnictwa oraz ochrony środowiska poprzez promowanie współpracy prawnej. Z tych powodów Komisja Europejska wystąpiła z propozycją rozpoczęcia ukierunkowanych negocjacji, których przedmiotem będzie zawarcie kompleksowych umów lotniczych z wybranymi, kluczowymi partnerami we wszystkich regionach świata w celu zwiększenia możliwości promowania europejskiego przemysłu, zapewnienia uczciwej konkurencji i przeprowadzenia reformy międzynarodowego lotnictwa cywilnego. 1.2 Zważywszy na 4,4 mln pasażerów rocznie podróżujących pomiędzy UE a Brazylią 2 oraz wysokie wskaźniki wzrostu ruchu lotniczego pomiędzy UE a Ameryką Południową 3, Brazylia jest poważnym kandydatem, jeśli chodzi o zawarcie umowy o transporcie lotniczym nowej generacji na poziomie Unii Europejskiej. Współpraca pomiędzy UE a Brazylią w zakresie lotnictwa cywilnego nasiliła się wyraźnie w ostatnim czasie: - na początku 2009 r. UE i Brazylia wynegocjowały umowę dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych ( umowa horyzontalna ) 4 ; - w grudniu 2009 r. rozpoczęły się negocjacje dwustronnej umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego pomiędzy UE a Brazylią 5 ; COM(2005) 79 wersja ostateczna z Źródło: Eurostat Airbus Global Market Forecast (Prognoza Airbusa dla gospodarki światowej na lata ) przewiduje wzrost ruchu lotniczego pomiędzy Europą a Ameryką Południową o 5,7% rocznie, czyli znacznie powyżej średniego wzrostu na świecie (wynoszącego 4,7%) i na takim samym poziomie jak przewidywany wzrost pomiędzy Europą a Indiami COM(2009) 411 wersja ostateczna z Dnia r. Rada zatwierdziła podpisanie umowy. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji decyzją z dnia 9 października 2009 r. PL 2 PL

4 - szczyt UE-Ameryka Łacińska w sprawie lotnictwa cywilnego, który odbędzie się w Rio de Janeiro w dniach maja 2010 r., jest organizowany wspólnie z władzami lotniczymi Brazylii. 1.3 Rząd Brazylii poinformował Komisję o zamiarze rozpoczęcia kompleksowych negocjacji w sprawie transportu lotniczego z UE w celu zastąpienia obowiązujących obecnie dwustronnych umów o komunikacji lotniczej pomiędzy państwami członkowskimi a Brazylią oraz ustanowienia nowoczesnych ram prawnych, które sprzyjałyby wzrostowi ruchu lotniczego w związku z organizacją Pucharu Świata FIFA w Brazylii w 2014 r. oraz Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. 1.4 Umowa z Brazylią w sprawie stopniowego otwarcia dostępu do rynku przyniesie korzyści gospodarcze przewoźnikom lotniczym, portom lotniczym, pasażerom, nadawcom ładunków lotniczych, branży turystycznej i całej gospodarce, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Brazylii. Z analizy ekonomicznej przeprowadzonej na zlecenie Komisji wynika, że otwarcie rynków lotniczych pomiędzy UE a Brazylią przyniesie konsumentom oszczędności w wysokości 460 mln EUR rocznie 6. I co równie ważne, spowoduje zasadniczą reformę ram prawnych regulujących przewozy lotnicze pomiędzy UE a Brazylią. W związku z tym Komisja zaleca, aby Rada upoważniła ją do wynegocjowania w imieniu UE kompleksowej umowy o transporcie lotniczym z Brazylią, mającej na celu stopniowe otwarcie rynku i gwarantującej wysoki poziom współpracy prawnej. Zwiększony zakres współpracy prawnej zapewni uczciwą konkurencję i równe szanse wszystkim przewoźnikom lotniczym. Współpraca prawna przyczyni się ponadto do znacznego obniżenia kosztów ponoszonych przez unijny przemysł lotniczy. 2. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE TRANSPORTU LOTNICZEGO POMIĘDZY UE A BRAZYLIĄ 2.1 Dwustronne umowy o komunikacji lotniczej pomiędzy państwami członkowskimi a Brazylią Transport lotniczy między Brazylią a UE reguluje obecnie piętnaście dwustronnych umów o komunikacji lotniczej. Nie istnieje aktualnie żadna podstawa prawna dla przewozów lotniczych realizowanych między Brazylią a pozostałymi dwunastoma państwami członkowskimi. Istniejące umowy o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi UE a Brazylią nie pozwalają przewoźnikom lotniczym, pasażerom i nadawcom ładunków lotniczych na czerpanie pełnych korzyści płynących z otwarcia rynku. Wszystkie umowy ograniczają liczbę lotów tygodniowo, szczególnie jeśli chodzi o połączenia UE z São Paulo. Ponadto umowy ograniczają prawa do wspólnej obsługi połączeń (codeshare) oraz prawa do przewozu ładunków lub pasażerów pomiędzy Brazylią a państwami trzecimi. Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi umowami dwustronnymi spowodowały także powstanie mozaiki przewozów lotniczych pomiędzy UE a Brazylią. Na przykład liczba lotów wynikająca z przyznanych praw 6 Booz & Co, The Economic Impacts of Opening Aviation Markets between the EU and Brazil (Skutki gospodarcze otwarcia rynków lotniczych pomiędzy UE a Brazylią), czerwiec 2009 r. (http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/country_index/study_brazil_en) PL 3 PL

5 przewozowych wynosi od dwóch do osiemdziesięciu lotów tygodniowo. Z powodu tych różnic pomiędzy umowami dwustronnymi zawartymi z Brazylią przez poszczególne państwa członkowskie unijni przewoźnicy lotniczy mieli do tej pory nierówne możliwości. Ramy przewozów lotniczych w Brazylii 2.2 Z uwagi na swoje warunki geograficzne Brazylia jest czwartym na świecie rynkiem krajowych połączeń lotniczych 7. Wraz z pojawieniem się przewoźników niskokosztowych przewozy krajowe wzrosły niemal dwukrotnie w latach Największe przedsiębiorstwa lotnicze w zakresie przewozów krajowych i międzynarodowych to TAM, a następnie przewoźnik niskokosztowy Gol. TAM jest obecnie jedynym przewoźnikiem brazylijskim obsługującym połączenia do Europy. 78% pasażerów i 85% ton ładunków w bezpośrednich połączeniach pomiędzy UE a Brazylią przewożonych jest przez przedsiębiorstwa lotnicze z UE Udział kapitału zagranicznego w brazylijskich przedsiębiorstwach lotniczych ograniczony jest obecnie do 20%. W listopadzie 2009 r. brazylijski senat zatwierdził ustawę zwiększającą udział zagranicznych przedsiębiorstw lotniczych w kapitale akcyjnym do 49%. 2.5 Nadzór nad transportem lotniczym w Brazylii sprawuje posiadająca silną pozycję krajowa agencja lotnictwa cywilnego (ANAC), która została utworzona w 2006 r. i jest powiązana z Ministerstwem Obrony. Zarządzanie ruchem lotniczym pozostaje w gestii brazylijskich sił powietrznych. Brazylijskie porty lotnicze zrzeszone są w Infraero podlegającym Ministerstwu Obrony. Największy międzynarodowy port lotniczy, São Paulo-Guarulhos, jest bardzo zatłoczony. Brazylia rozważa wprowadzenie koncesji dla portów lotniczych, aby przyśpieszyć rozbudowę infrastruktury. 3. POTENCJALNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z KOMPLEKSOWEJ UMOWY O TRANSPORCIE LOTNICZYM POMIĘDZY UE A BRAZYLIĄ 3.1 Dalsze zacieśnienie partnerstwa strategicznego pomiędzy UE a Brazylią W 2007 r. Brazylia i UE porozumiały się w sprawie ustanowienia partnerstwa strategicznego 9. Brazylia jest ważnym partnerem dla UE, z którą łączą ją nie tylko więzi historyczne, kulturowe i handlowe, ale także możliwość współdziałania na rzecz rozwiązania wielu globalnych problemów, takich jak zmiany klimatu itp. Brazylia jest nie tylko dziesiątą największą gospodarką świata, ale także dziesiątym największym partnerem handlowym UE. Gospodarka Brazylii wzrastała nawet w okresie kryzysu gospodarczego w latach i panuje powszechna zgoda co do ogromnego jej potencjału. UE ma dodatni bilans w zakresie usług przewozowych, Źródło: World Air Transport Statistics (Światowe statystyki w dziedzinie transportu lotniczego), wydanie 51. Źródło: ANAC, Anuário do Transporte Aéreo COM(2007) 281 wersja ostateczna. PL 4 PL

6 wynoszący ponad 700 mln EUR 10. Transport lotniczy pomiędzy UE a Brazylią jest napędzany przez turystykę i biznes, jak i kontakty osobiste. Zacieśnienie kontaktów w zakresie transportu lotniczego pomiędzy UE a Brazylią będzie miało zasadnicze znaczenie dla rozwoju handlu, inwestycji, turystyki i wymiany osobistej w stosunkach z jednym z naszych partnerów strategicznych. 3.2 Korzyści gospodarcze wynikające z otwarcia rynków lotniczych pomiędzy UE a Brazylią Wspomniana powyżej analiza ekonomiczna pokazuje, że ewentualna umowa o transporcie lotniczym z Brazylią przyniosłaby wymierne korzyści gospodarcze: - likwidacja dwustronnych ograniczeń w zakresie zdolności przewozowych i częstotliwości połączeń pozwoli przedsiębiorstwom lotniczym na zwiększenie oferty zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony pasażerów. Obecnie niektóre unijne przedsiębiorstwa lotnicze wykorzystują w maksymalnym zakresie dostępne prawa przewozowe, zwłaszcza w odniesieniu do przewozów z i do São Paulo; - likwidacja kontrolowanych taryf będzie korzystna dla pasażerów, co wynikać będzie z pojawienia się konkurencji w tym zakresie; - likwidacja ograniczeń w zakresie wspólnej obsługi połączeń (codeshare) pozwoli przedsiębiorstwom lotniczym zaoferować swoim pasażerom szerszą siatkę połączeń; - likwidacja ograniczeń w zakresie wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych umożliwi nowym podmiotom zaoferowanie nowych połączeń pomiędzy UE a Brazylią; - rynek cargo pomiędzy UE a Brazylią wyraźnie skorzysta dzięki bardziej otwartym ramom prawnym ton ładunków przewozi się rocznie pomiędzy UE a Brazylią. Usługi cargo ogranicza brak praw przewozowych dla ruchu pomiędzy Brazylią a państwami trzecimi oraz brak praw dla transportu intermodalnego; - ewentualna wzajemna liberalizacja przepisów dotyczących inwestycji umożliwi przedsiębiorstwom lotniczym szerszy dostęp do kapitału zagranicznego, a inwestorom pozwoli inwestować w atrakcyjne spółki na innych rynkach; - ograniczenie kosztów prowadzenia działalności przyczyni się do zmniejszenia kosztów operacyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa lotnicze z korzyścią dla ich klientów, to znaczy pasażerów i nadawców ładunków. W analizie ocenia się, że otwarcie rynków lotniczych pomiędzy UE a Brazylią może przynieść konsumentom oszczędności rzędu mln EUR rocznie Źródło: Eurostat. Dane ograniczają się do lotów pasażerskich i dotyczą tylko bezpośrednich skutków liberalizacji dla nadwyżki konsumenckiej oraz nie obejmują pośrednich lub powiązanych korzyści ekonomicznych. PL 5 PL

7 3.3 Dodatkowe korzyści wynikające ze współpracy prawnej z Brazylią na poziomie unijnym Dodatkowe korzyści wynikające z negocjacji dotyczących transportu lotniczego, które prowadzone są z Brazylią na poziomie unijnym, nie ograniczają się wyłącznie do korzyści ekonomicznych związanych z otwarciem rynków lotniczych. Zasada wzajemności zajmuje ważne miejsce w brazylijskim kodeksie lotniczym oraz w szczegółowych ustawach i przepisach lotniczych. Fakt ten stanowi dobrą podstawę prawną dla uzyskania wzajemnych korzyści dzięki nowoczesnym ramom prawnym regulującym stosunki pomiędzy UE a Brazylią. Elementy współpracy prawnej w ramach umowy o transporcie lotniczym na poziomie unijnym daleko wykraczają poza to, co można osiągnąć na poziomie bilateralnym. Istotnym punktem umowy o transporcie lotniczym na poziomie unijnym będzie rozszerzona współpraca z Brazylią mająca na celu ograniczenie oddziaływania lotnictwa na środowisko, w tym wspólny udział w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania wpływowi lotnictwa na zmiany klimatu. Biorąc pod uwagę zainteresowanie Brazylii biopaliwami, tego rodzaju współpraca mogłaby obejmować dalszy rozwój zrównoważonej produkcji biopaliw, które ograniczają wpływ lotnictwa na zmiany klimatu. Brazylia jest także naturalnym kandydatem do rozwoju zielonych lotów poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem lotniczym do i z UE. Rozszerzona współpraca w zakresie ochrony lotnictwa, wprowadzenie ułatwień i polityka dotycząca portów lotniczych mogą spowodować obniżkę kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa lotnicze, porty lotnicze i nadawców ładunków. Umowa ustanowi wspólny komitet, którego zadaniem będzie monitorowanie procesu realizacji umowy. Tego rodzaju komitet jest doskonałym narzędziem wspólnego rozwiązywania kwestii związanych z przewozami lotniczymi pomiędzy UE a Brazylią. Wiele z tych kwestii byłoby bardzo trudno rozwiązać w ramach konsultacji prowadzonych na podstawie dwustronnych umów o komunikacji lotniczej. 4. WNIOSKI: ISTOTNE DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYSZŁEJ UMOWY O TRANSPORCIE LOTNICZYM POMIĘDZY UE A BRAZYLIĄ 4.1 Brazylia wyraziła zainteresowanie rozpoczęciem negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym z UE. UE powinna odpowiedzieć pozytywnie, wykorzystując zainteresowanie Brazylii. Nowoczesne ramy prawne w zakresie transportu lotniczego pomiędzy UE a Brazylią przyniosą szereg nowych i interesujących możliwości handlowych przedsiębiorstwom lotniczym i portom lotniczym w UE w oparciu o zasadę równych szans. Przedstawiciele przemysłu europejskiego wystąpili do instytucji unijnych o otwarcie w 2010 r. negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym z Brazylią w celu wsparcia procesu odbudowy ruchu lotniczego po światowym kryzysie gospodarczym i finansowym 12. Zacieśnienie kontaktów w zakresie transportu lotniczego umocni ponadto partnerstwo strategiczne pomiędzy UE a Brazylią. 12 ACI Europe, Renewed Call for Competitive Relief Measures, listopad 2009 r. PL 6 PL

8 4.2 Celem negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym z Brazylią będzie stopniowe otwarcie dostępu do rynku i stworzenie nowych możliwości inwestycyjnych. Zawarta umowa zapewni równe prawa i możliwości przewoźnikom wspólnotowym zgodnie ze spójnymi ramami prawnymi, gwarantując równocześnie otwarcie dostępu do rynku w możliwie największym zakresie oraz możliwie najwyższe standardy prawne. Ponadto umowa stworzy nowe możliwości rynkowe pomiędzy Brazylią i tymi państwami członkowskimi, które obecnie nie dysponują żadną podstawą prawną dla komercyjnych przewozów lotniczych do i z Brazylii. Niedawna analiza przeprowadzona na zlecenie Komisji pokazuje, że oprócz znacznych korzyści gospodarczych wynikających z otwarcia rynku pomiędzy UE a Brazylią, istotne znaczenie mieć będzie także utworzenie wspólnego komitetu, którego zadaniem będzie omawianie i rozwiązywanie kwestii związanych z prowadzeniem działalności, istotnych w kontekście przewozów lotniczych pomiędzy UE a Brazylią, oraz dotyczących ścisłej współpracy prawnej we wszystkich dziedzinach związanych z lotnictwem cywilnym. 4.3 Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy UE a Brazylią podniesie jeszcze wyżej standardy bezpieczeństwa lotniczego, ochrony lotnictwa i ochrony środowiska w dziedzinie przewozów lotniczych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo lotnicze, prowadzone są obecnie odrębne negocjacje mające na celu nawiązanie ścisłej współpracy prawnej, a w szczególności wzajemne uznawanie ustaleń certyfikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego i ochrony środowiska. Umowa musi być zgodna z unijnym zobowiązaniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju transportu. Ważne jest aby umowa nie ograniczała możliwości UE w zakresie stosowania instrumentów prawnych lub gospodarczych w celu przeciwdziałania wpływowi lotnictwa na zmiany klimatu. Wręcz przeciwnie, umowa powinna mieć na celu ścisłą współpracę na rzecz ograniczenia skutków zmian klimatu. Należy zachęcać Brazylię do opracowania i wdrożenia środków służących ograniczeniu oddziaływania lotnictwa na środowisko naturalne i klimat. Środki te mogłyby obejmować narzędzia rynkowe, takie jak handel uprawnieniami do emisji i inne formy lub środki przydziału emisji. Branża przemysłowa zarówno w UE, jak i w Brazylii skorzysta na ściślejszej współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi w różnych dziedzinach lotnictwa cywilnego. Tego rodzaju współpracę prawną można osiągnąć jedynie na poziomie unijnym. 4.4 W świetle powyższego Komisja zaleca niniejszym, aby Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z Brazylią w celu zawarcia kompleksowej umowy o transporcie lotniczym. Komisja będzie ściśle współpracować z państwami członkowskimi oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu sprecyzowania i realizacji celów określonych w wytycznych negocjacyjnych. PL 7 PL

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 marca 2011 r. (29.03) (OR. en) 8333/11 TRANS 102 MAR 48 AVIATION 74 ENV 247 ENER 72 IND 39 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2012 COM(2012) 689 final 2012/0324 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

P7_TA-PROV(2013)0120 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się

P7_TA-PROV(2013)0120 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się P7_TA-PROV(2013)0120 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie handlu i inwestycji, sił napędzających wzrost

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. 9.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 312/1. (Informacje) KOMUNIKAT KOMISJI

KOMISJA. 9.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 312/1. (Informacje) KOMUNIKAT KOMISJI 9.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 312/1 I (Informacje) KOMISJA KOMUNIKAT KOMISJI WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PORTÓW LOTNICZYCH I POMOCY PAŃSTWA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami

Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami C 67 E/132 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami P6_TA(2009)0053 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie stosunków handlowych

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA transportu

BIAŁA KSIĘGA transportu BIAŁA KSIĘGA transportu Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu Ilustrowana broszura zawiera tekst białej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.1.2009 KOM(2009) 8 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI

Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI Wspólne sprawozdanie Komisji i EBI dla Rady Europejskiej 27-28 czerwca 2013 r. Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA ISSN 1725-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2007 Bruksela Luksemburg,

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.10.2011 KOM(2011) 637 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. pakietu przepisów dotyczących portów lotniczych

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. pakietu przepisów dotyczących portów lotniczych Bruksela, dnia 20 stycznia 2012 r. Sprawozdanie nr 5/2012 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. pakietu przepisów dotyczących portów lotniczych 1. Komisja przedstawia pakiet przepisów w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski prace analityczne Raport Cząstkowy 1: Analiza obecnego stanu (lata 2000-2008) rynku transportu lotniczego w Polsce na tle rynku europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.7.2011 KOM(2011) 452 wersja ostateczna 2011/0202 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? 15.1.2008 C 10/59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? (2008/C 10/17) Dnia 16 lutego 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo