Instytut Polski w Tel Awiwie,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Polski w Tel Awiwie,"

Transkrypt

1

2 Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim Polska wersja Supersłownika RAV MILON autorstwa Liory Weinbach i Edny Lauden Licencja: AD Publisher, 18 Omri St., Tel Awiw Tłumaczenie oraz nagranie haseł: Miriam Borenstein Korekta i konsultacje: Monika Czekanowska Recenzent polskiej wersji językowej: Maciej Tomal Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010 MSZ/Instytut Polski w Tel Awiwie 2010 Wydanie publikacji dofinansowane przez: Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Polski w Tel Awiwie, oraz Ambasadę Izraela w Warszawie i Instytut Książki

3 SŁOWO WSTĘPNE Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim przeznaczony jest dla osób uczących się współczesnego języka hebrajskiego, języka urzędowego państwa Izrael. Może on towarzyszyć studentowi od pierwszych kroków na drodze poznania tego języka, aż po poziom zaawansowany. Słownik jest bardzo przyjazny studiującemu. Hasło zapisane jest w nim zgodnie z zasadami ortografii współczesnego języka hebrajskiego, ale zapis uzupełniono o znaki samogłoskowe. Alfabet hebrajski ma bowiem charakter spółgłoskowy, czytanie po hebrajsku jest więc zadaniem trudnym. Akademia Języka Hebrajskiego próbuje rozwiązać niektóre trudności, jakich nastręcza czytanie, wprowadzając do zapisu dwie spółgłoski (waw i jod), wskazujące na odpowiednie samogłoski. Zapis jednak nadal pozostaje niejednoznaczny. W celu jego ujednoznacznienia Supersłownik stosuje znaki samogłoskowe wprowadzone do zapisu hebrajskiego przez uczonych, zwanych masoretami, w okresie wczesnego średniowiecza. Hasło zatem łączy w sobie dwie cechy przedstawia współczesną pisownię słowa, precyzując równocześnie sposób jego odczytania. Unika się w ten sposób podawania transkrypcji. Jest to niezwykle ważne. Student musi bowiem przywyknąć do czytania po hebrajsku, oswoić się z literami hebrajskimi bez uciekania się do zapisu w alfabecie łacińskim. Nie wyczerpuje to zalet Supersłownika. W ramach poszczególnych haseł uczący się znajdzie także definicję przystępnie napisaną po hebrajsku oraz przykłady użycia danego słowa w kontekście. Szczególnie ważne są tu związki frazeologiczne, użycia idiomatyczne, a także w wypadku czasowników kolokacje. Czytelnik otrzymuje więc precyzyjną informację, jak dane słowo funkcjonuje w języku zarówno w jego odmianie mówionej, potocznej, a także w języku mediów oraz w tekstach literackich. 3

4 Ponadto ogromną zaletą Supersłownika jest obszerny aneks i indeks polsko-hebrajski, który może być wykorzystywany również przez użytkowników języka hebrajskiego, Izraelczyków uczących się języka polskiego. Wydanie słownika w wersji elektronicznej na płycie DVD-ROM (wraz z głosem izraelskiego lektora) stanowi praktyczne, niezwykle użyteczne kompendium językowe dla osób uczących się języka hebrajskiego, także dla środowisk krzewiących kulturę i więź z tradycją hebrajską i językiem oraz dla wszystkich zainteresowanych językiem hebrajskim w aktywnej formie, umożliwiającej doskonalenie komunikacji w tym języku. Polskie opracowanie jest wynikiem wysiłku i niezwykle rzetelnej oraz kompetentnej pracy Miriam Borenstein, doświadczonej tłumaczki na język polski i hebrajski, oraz współpracującej z nią hebraistki Moniki Czekanowskiej. Inicjatywę wydania Supersłownika i jej realizację zawdzięczamy staraniom prof. Piotra Muchowskiego z Zakładu Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM oraz renomowanego Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Jest to bez wątpienia praca bardzo w Polsce oczekiwana, gdyż rośnie zainteresowanie językiem hebrajskim i jego nauką. Istnieją i wciąż powstają nowe ośrodki nauczające języka hebrajskiego. Wiele osób w Polsce pragnie poznawać kulturę współczesnego Izraela nie z drugiej ręki, ale bezpośrednio, poprzez kontakt z ludźmi i książkami w ich własnym języku. Słownik z pewnością stanie się niezbędną pomocą w nauce współczesnego języka hebrajskiego w Polsce oraz przyczyni się do promocji języka polskiego w Izraelu. Maciej Tomal 4

5 PRZEDMOWA Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim to nowy, unikatowy pod względem treści i objętości, słownik dydaktyczny współczesnego języka hebrajskiego. Zawartość Supersłownika tworzą jednostki leksykalne i idiomy, wyrażenia i frazeologizmy, które reprezentują zasób leksykalny wielu odmian współczesnego języka hebrajskiego: język potoczny, język mass mediów, język literatury pięknej itd. Słownik towarzyszy uczącemu się od pierwszych kroków, aż do poziomu swobodnego posługiwania się językiem. Objaśnienia i przykłady. Każde hasło zawiera proste i łatwo zrozumiałe objaśnienie hebrajskie oraz zdanie z użyciem danego wyrazu. Sprzyja to nie tylko zrozumieniu słowa, lecz także proponuje użytkownikowi model, według którego może on budować swoje własne zdania. Pisownia wyrazów i transkrypcja. Różne systemy zapisu ortograficznego i transkrypcji fonetycznej, które zostały zastosowane w Supersłowniku, mają na celu odpowiedzieć na różnorodne zapotrzebowania ze strony uczących się. Najpierw wyraz jest podany w formie zapisu niefonetycznego wraz z rozszerzonym użyciem liter oznaczających samogłoski, tzn. w taki sposób dany wyraz jest spotykany najczęściej w różnych tekstach pisanych. Następnie, po pierwszym wariancie jego zapisu, wyraz jest podany w pełnej transkrypcji wraz z minimalną niezbędną liczbą samogłosek. Oprócz tego w wyrazach, w których wyodrębniona jest sylaba akcentowana w przedostatniej pozycji, oznaczony został akcent w celu uniknięcia błędu akcentacyjnego. System transkrypcji zastosowany w opisach znaczeń i przykładach odzwierciedla wszystkie normy artykulacyjne, np. transkrypcja głoski szwa użyta jest wówczas, kiedy jest wymawiana jako e. Czasowniki podawane są w formie 3 osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, w czasie przeszłym, ponieważ taka właśnie jest podstawowa forma czasownika hebrajskiego. Ułożone są w porządku alfabetycznym tej formy (a nie według rdzenia). 5

6 Po wyjaśnieniu znaczenia czasownika przytaczane są jego podstawowe formy w różnych czasach oraz rdzeń i bezokolicznik wraz z przyimkiem i paradygmat, do jakiego należy. Specjalny alfabetyczny rejestr bezokoliczników, z tłumaczeniem na język polski, posłuży tym czytelnikom, którzy natknęli się na taką właśnie formę czasownika. Rzeczowniki podawane są z reguły w formie podstawowej ze wskazaniem rodzaju. Przy rzeczownikach użytych w liczbie pojedynczej w nawiasie podana jest forma liczby mnogiej. Przymiotniki przytaczane są w formie rodzaju męskiego liczby pojedynczej, następnie podawane są formy rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej. Tłumaczenie. Zarówno hasła podstawowe, jak i idiomy zawierające hasła podstawowe, przetłumaczone są na język polski. Tłumaczenie to służy wykluczeniu możliwości błędnego zrozumienia i wyeliminowania wątpliwości co do ich dokładnego sensu. Odpowiedniki polskie czasowników hebrajskich są podane w formie podstawowej dla języka polskiego, czyli jako bezokoliczniki. Aneksy Tematyczne rejestry wyrazów. Rejestry te odpowiadają zasadom komunikatywnego podejścia w dydaktyce języków, zgodnie z którym człowiek uczący się nowego języka łatwiej przyswaja słownictwo i pojęcia wówczas, kiedy są one pogrupowane tematycznie lub określone w relacji do jakiejś sytuacji. Rozmówki. W tej części słownika przedstawione są rozmówki na różne tematy, które reprezentują podstawowe formuły używane w kontaktach międzyludzkich: jak rozpocząć rozmowę, jak ją zakończyć, jak podziękować, jak odmówić i wiele innych. Słownik wyrazów obcych. Słownik ten zachęca uczącego się do wykorzystania posiadanych już wiadomości, a mianowicie wielu wyrazów pochodzenia obcego funkcjonujących zarówno w języku hebrajskim, jak i polskim. Tabele czasowników. Czytelnik znajdzie w tabelach podstawowe wzory koniugacji czasowników hebrajskich o różnych paradygmatach. 6

7 Indeks polsko-hebrajski wieńczy Supersłownik. Jest ułożony w porządku alfabetycznym. Zamieszczono w nim tłumaczenia podstawowych haseł słownika wraz z odsyłaczami do odpowiednich haseł w języku hebrajskim. Ta część słownika na pewno stanie się ważną pomocą dla studentów języka polskiego w Izraelu. Słownik, na bazie którego powstał Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim stanowi rezultat doświadczenia i wieloletniej pracy Autorek na Wydziale dydaktyki języka hebrajskiego na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Polskie wydanie Supersłownika będzie z pewnością bardzo przydatne także dla studentów języka polskiego w Izraelu. Edna Lauden Liora Wainbach Uniwersytet w Tel Awiwie 7

8 8

9 9

10 10

11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SUPERSŁOWNIK HEBRAJSKO-POLSKI Z INDEKSEM POLSKO-HEBRAJSKIM Instalacja Po włożeniu płytki z programem do napędu instalacja powinna rozpocząć się samoczynnie. Gdyby tak się nie stało, należy uruchomić program setup.exe, znajdujący się na płytce. Program instalacyjny kopiuje pliki do komputera użytkownika. Uruchomienie programu z Menu Start W celu uruchomienia programu, wybierz z Menu Start: Start Programy Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim. Po uruchomieniu, otworzy się okno Słownika: 11

12 Indeks haseł W prawej części okna programu znajduje się lista wyrazów. W zależności od wybranej opcji słownika (Słownik hebrajsko-polski lub Indeks polsko-hebrajski), zawiera ona spis haseł hebrajskich lub indeks wyrazów polskich. Po zaznaczeniu pozycji na liście lub kliknięciu na wybranej pozycji, zostanie wyświetlony opis hasła, odpowiadający wybranemu wyrazowi. 12

13 Pole opisu hasła W głównej części okna programu znajduje się wydzielony obszar, w którym wyświetlany jest opis hasła. Opis hasła składa się z kilku części: Informacji ogólnych hasło hebrajskie, zapis wymowy, liczba mnoga, polskie tłumaczenie Definicji - opisowe znaczenie hasła w języku hebrajskim Przykładowych zdań z użyciem hasła Zwrotów i fraz, niekiedy z podanym polskim tłumaczeniem Użytkownik ma możliwość zapoznania się z wymową danego hasła hebrajskiego. Służy do tego ikona znajdująca się tuż przy haśle hebrajskim. Kliknięcie na tej ikonie spowoduje odtworzenie nagrania z wymową danego hasła. Menu i pasek narzędzi W górnej części okna znajdują się menu oraz pasek narzędzi, za pomocą których użytkownik ma możliwość wywoływania różnych funkcji programu. Menu Plik Drukuj [Ctrl+P] otwiera okno wydruku aktualnie wyświetlonego opisu hasła Zakończ [Alt+F4] kończy pracę programu Menu Edycja Kopiuj [Ctrl+C] kopiuje do schowka zaznaczoną w opisie hasła część tekstu Wklej [Ctrl+V] wkleja aktualną zawartość schowka do pola wyszukiwania Menu Słownik Słownik hebrajsko-polski [Ctrl+Alt+H] przełącza widok listy haseł, wyświetlając spis haseł hebrajskich 13

14 Indeks polsko-hebrajski [Ctrl+Alt+P] przełącza widok listy haseł, wyświetlając spis wyrazów polskich Dodatki [Ctrl+D] wyświetla okno z materiałami dodatkowymi Menu Narzędzia Klawiatura [Ctrl+K] wyświetla okno wirtualnej klawiatury Menu Ustawienia Język aplikacji zmienia język aplikacji na polski lub hebrajski Menu Pomoc Pomoc [F1] wyświetla okno pomocy O programie wyświetla okno informacyjne o programie Pasek narzędzi zawiera przyciski odpowiadające niektórym funkcjonalnościom menu: Kopiuj (Edycja Kopiuj) Wklej (Edycja Wklej) Słownik hebrajsko-polski (Słownik Indeks polsko-hebrajski (Słownik Słownik hebrajsko-polski) Indeks polsko-hebrajski) 14 Pokaż klawiaturę (Narzędzia Klawiatura) Dodatkowo dostępne są dwa przyciski: Poprzednie hasło, Następne hasło. Za ich pomocą użytkownik może w łatwy sposób przechodzić pomiędzy opisami wcześniej oglądanych haseł.

15 Wyszukiwanie haseł W prawej górnej części okna znajduje się pole edycyjne, zwane polem wyszukiwania, za pomocą którego użytkownik może w prosty sposób wyszukiwać hasła w słowniku. Każdorazowe wpisanie tekstu powoduje odszukanie i zaznaczenie na liście pasującego do tekstu hasła, a następnie wyświetlenie jego opisu. Zaznaczane jest pierwsze hasło, które odpowiada wpisanemu wyrazowi lub rozpoczyna się podanym ciągiem liter. Podczas wpisywania wyrazu do wyszukania pomocna może się okazać wirtualna klawiatura (patrz: Wirtualna klawiatura). UWAGA: Podczas wyszukiwania wyrazów w języku hebrajskim nie należy wpisywać znaków wokalizacji. Użytkownik może również przeszukiwać listę haseł samodzielnie, używając suwaka do przewijania listy. W celu wyświetlenia opisu wybranego hasła należy je zaznaczyć kursorem myszki lub przejść do niego za pomocą klawiszy strzałek. Wirtualna klawiatura 15

16 Wirtualna klawiatura służy jako narzędzie do wprowadzania tekstu w polu wyszukiwania (patrz: Wyszukiwanie haseł). Można ją uruchomić z menu: Narzędzia Klawiatura lub z paska narzędzi (ikona ). Wpisywanie poszczególnych liter odbywa się poprzez klikanie myszą na klawiszach wirtualnej klawiatury lub naciskanie odpowiednich klawiszy na klawiaturze użytkownika. UWAGA: Podczas korzystania z klawiatury użytkownika okno wirtualnej klawiatury musi być aktywne. Język klawiatury zmienia się w zależności od języka aktualnie wyświetlanej listy haseł. W przypadku wybrania opcji Słownik hebrajsko-polski język klawiatury zmienia się na hebrajski, natomiast po wybraniu opcji Indeks polsko-hebrajski język klawiatury zmienia się na polski. W przypadku klawiatury z językiem polskim, aby uzyskać litery diakrytyczne, należy wcisnąć klawisz prawy Alt: Nagrania wymowy Do części hebrajskiej opisów haseł dołączone zostały nagrania wymowy. W celu odsłuchania pojedynczego nagrania należy kliknąć ikonę, znajdującą się w opisie hasła. 16

17 Dodatki Do Słownika dołączone zostały materiały dodatkowe, które można wyświetlić za pomocą menu: Słownik Dodatki. Są one wyświetlane w osobnym oknie programu i zawierają: Listy tematyczne Tabele czasowników Zwroty używane w stosunkach międzyludzkich Terminologię medyczną Pojęcia związane ze świętami i tradycją Bezokoliczniki Obce słowa używane i w języku polskim i w hebrajskim Skróty klawiszowe Skróty klawiszowe stosowane w programie: skrót Ctrl+Alt+H Ctrl+Alt+P Crtl+D Ctrl+K Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+P Alt+F4 F1 opis Słownik hebrajsko-polski Indeks polsko-hebrajski Wyświetlenie okna z dodatkami Wyświetlenie wirtualnej klawiatury Skopiowanie do schowka tekstu zaznaczonego w opisie hasła Wklejenie zawartości schowka do pola wyszukiwania Drukowanie opisu hasła Zakończenie działania programu Wyświetlenie okna pomocy 17

18 WYKAZ SKRÓTÓW I ZNAKÓW OBJAŚNIAJĄCYCH Warunki używania programu Rozpoczęcie pracy Instalacja Uruchomienie programu Okno programu Indeks haseł Pole opisu hasła Menu i pasek narzędzi Praca ze słownikiem Menu Pasek narzędzi Wyszukiwanie haseł Wirtualna klawiatura Nagrania wymowy Dodatki Skróty klawiszowe 18 Skróty i znaki objaśniające zwrot rodzaj męski rzeczownika rodzaj męski w liczbie mnogiej rodzaj męski w liczbie podwójnej

19 rodzaj męski i żeński zaimek przyimek spójnik przeczenie rodzaj żeński rodzaj żeński w liczbie podwójnej rodzaj żeński w liczbie mnogiej czasownik patrz liczba mnoga skrót przymiotnik przysłówek zaimek rzeczowny pytajny przymiotnik w rodzaju męskim przymiotnik w rodzaju żeńskim akcent 19

20 WARUNKI UŻYWANIA PROGRAMU Umowa jest zawierana pomiędzy Wydawnictwem Naukowym UAM, a użytkownikiem programu. Umowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata. 1 Gwarancja jakości 1) Wydawnictwo Naukowe UAM gwarantuje, że nośnik, jak i towarzysząca programowi dokumentacja są wolne od wad technicznych uniemożliwiających właściwą instalację programu. 2) W przypadku stwierdzenia złej jakości technicznej nośnika lub dokumentacji użytkownik ma prawo zażądać nieodpłatnej wymiany uszkodzonego komponentu w terminie 30 dni od daty nabycia programu, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu z datą sprzedaży. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu wady nośnika lub dokumentacji w miejscu, gdzie dokonano zakupu. 3) Wydawnictwo Naukowe UAM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania programu ani nie gwarantuje całkowitej bezbłędności programu, a w szczególności tego, że spełni on oczekiwania użytkowników programu. 20

21 2 Przyznanie licencji 1) Wydawnictwo Naukowe UAM jako wydawca programu przyznaje niniejszym użytkownikowi licencję na niewyłączne użytkowanie programu. Użytkowanie to jest rozumiane jako załadowanie programu do pamięci o dostępie swobodnym (RAM) komputera lub zainstalowanie go w pamięci stałej (twardy dysk). 2) Użytkownik nabywa prawa własności do fizycznego nośnika programu. Prawo własności do programu nie jest przenoszone na użytkownika. 3) Program jest własnością Wydawnictwa Naukowego UAM i jest chroniony polskim prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabrania się użytkownikowi i osobom trzecim, mającym dostęp do programu, jakiegokolwiek modyfikowania, deasemblacji i kopiowania programu w części lub całości. Zabrania się również kopiowania utworów, materiałów i dokumentacji towarzyszących programowi. 4) Użytkownik może odsprzedać nabyty egzemplarz programu osobie trzeciej pod warunkiem, że sprzedający nie zachowa żadnej kopii programu ani składnika wchodzącego w skład pakietu i że kupujący zaakceptuje warunki niniejszej umowy. 21

22

23 Opracowanie informatyczne: Poleng Sp. z o.o. Kierownik projektu: Danuta Konieczka Koordynacja prac: Krzysztof Jassem Realizacja nagrań: Mikołaj Wypych ISBN Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Fredry 10, Poznań, tel , fax Wydanie I, nakład 1050 egz. Duplikacja płyt: PHU VEGA, ul. Karpińskiej 16, Poznań.

24 Wymagania sprzętowe: komputer PC Windows XP SP3 Windows Vista SPI Windows 7 (32/64 Bit) Procesor 1,0 GHz, Ram 512 MB, 1,5 GB na HDD nepęd DVD-ROM, głośniki

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI POL Większy wybór instrukcji dostępny jest na stronie www.ectaco.com/support/manuals ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 1. Zaczynamy korzystać z programu... 5 2. Menu programu... 9

SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 1. Zaczynamy korzystać z programu... 5 2. Menu programu... 9 SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 Wymagania systemowe... 3 Instalowanie programu... 3 Pomoc elektroniczna... 4 Strona internetowa programu... 4 1. Zaczynamy korzystać z programu... 5 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 Katowice 2006-08-25 Uwaga! Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy i uzupełniający, i nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Partner, itravl, jetbook, LingvoSoft, Language Teacher, Lingvobit,

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

LIDER FK. Program finansowo - księgowy

LIDER FK. Program finansowo - księgowy LIDER FK Program finansowo - księgowy LiderFK Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna cześć tej instrukcji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. Produkty które są wzmiankowane

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Ogólne i Konfiguracja 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER W PRACY TŁUMACZA

KOMPUTER W PRACY TŁUMACZA 10100100111001111011011001010010100100111001110101001001110011 10100100111001110101001001110011101010010011100111010100100111 11101010010011100111010100100111001110101001001110011101010010 11001110101001001110011101010010011100111010100100111001110101

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo