NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2007 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2007 ROKU"

Transkrypt

1 NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2007 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU

2 ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 3 ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY JEDNOSTKOWY BILANS... 4 ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH... 5 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH... 6 ŚRÓDROCZNA SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA Informacje ogólne Podstawa sporządzenia oraz zasady (polityka) rachunkowości Sezonowość działalności Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty...10 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Podatek dochodowy Informacje dotyczące segmentów działalności Kapitałowe papiery wartościowe...12 Emisje, wykup i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych Zakupy akcji i udziałów Dywidendy otrzymane Zobowiązania warunkowe Transakcje z podmiotami powiązanymi Zdarzenia następujące po dniu bilansowym RóŜnice pomiędzy jednostkowymi danymi finansowymi opublikowanymi w raporcie kwartalnym za II kwartał 2007 roku a danymi finansowymi opublikowanymi w jednostkowym skróconym sprawozdaniu finansowym Internet Group S.A. za I półrocze 2007 roku

3 ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 r. Za okres 6 miesięcy Za okres 6 miesięcy zakończony zakończony 30 czerwca czerwca 2006 (niebadane) (niebadane) Noty Przychody ze sprzedaŝy usług Przychody ze sprzedaŝy towarów Przychody ze sprzedaŝy Amortyzacja (270) (214) ZuŜycie materiałów i energii (136) (68) Usługi obce (8 471) (4 215) Podatki i opłaty (14) (56) Wynagrodzenia (1 167) (820) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (113) (153) Pozostałe koszty rodzajowe (43) (185) Wartość sprzedanych towarów (911) (364) Strata brutto ze sprzedaŝy (955) (399) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (30) (37) Zysk / (strata) z działalności operacyjnej (959) 122 Przychody finansowe Koszty finansowe (65) (29) Zysk brutto (508) 131 Podatek dochodowy Zysk netto za okres obrotowy (17) 148 Zysk na jedną akcję: podstawowy z zysku za okres (nie w tysiącach) 0,00 0,02 ŚredniowaŜona ilość akcji w okresie (w sztukach) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 3

4 ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY JEDNOSTKOWY BILANS na dzień 30 czerwca 2007 r. 30 czerwca 31 grudnia (niebadane) (niebadane) Noty AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Podatek odroczony Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 - Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa finansowe SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny ogółem Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Niepodzielony wynik finansowy (18 768) (18 751) Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty bankowe i poŝyczki Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania BieŜąca część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Przychody przyszłych okresów SUMA PASYWÓW Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 4

5 ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 r. Za okres 6 miesięcy Za okres 6 miesięcy zakończony zakończony 30 czerwca czerwca 2006 (niebadane) (niebadane) Noty Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk / (strata) brutto (508) 131 Korekty o pozycje: Amortyzacja Odsetki i dywidendy, netto (460) (22) Zysk na działalności inwestycyjnej - (555) Zmiana stanu naleŝności (4 380) (228) Zmiana stanu zapasów (66) (184) Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i poŝyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (477) (1 140) Zmiana stanu rezerw - 13 Podatek dochodowy zapłacony - - Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej (2 885) (1 289) Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (221) (286) Nabycie udziałów i akcji 10 (55 750) - Objęcie obligacji 9 (800) - Spłata poŝyczek Odsetki otrzymane Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (56 123) 306 Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Emisja akcji Koszty transakcyjne związane z emisją akcji 8 (8 682) - Spłata poŝyczek/kredytów (60) (200) Odsetki zapłacone (10) - Środki pienięŝne netto z działalności finansowej (200) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów (1 183) Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 5

6 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 R. Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Niepodzielony wynik finansowy Kapitał własny ogółem Noty Na 1 stycznia 2007 (niebadane) (18 751) Zysk za okres - - (17) (17) Koszty za okres ogółem - - (17) (17) Emisja akcji Koszt emisji akcji 8 - (8 682) - (8 682) Na 30 czerwca 2007 (niebadane) (18 768) Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Niepodzielony wynik finansowy Kapitał własny ogółem Na 1 stycznia 2006 (niebadane) (18 806) Zysk za okres Przychody za okres ogółem Na 30 czerwca 2006 (niebadane) (18 658) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 6

7 ŚRÓDROCZNA SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje ogólne Internet Group S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, której akcje znajdują się w publicznym obrocie. Spółka w dniu roku została przerejestrowana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności: Telefonia stacjonarna, ruchoma i telegrafia Transmisja danych i teleinformatyka Radiokomunikacja Pozostałe usługi telekomunikacyjne Doradztwo i sprzedaŝ sprzętu komputerowego Działalność związana z bazami danych, przetwarzanie danych Wynajem i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego oraz pozostałych Spółka jest zakwalifikowana do sektora "Informatyka" wg klasyfikacji GPW w Warszawie. Dnia 21 września 2007 roku śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. Spółka sporządziła równieŝ śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku, które dnia 21 września 2007 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. 2. Podstawa sporządzenia oraz zasady (polityka) rachunkowości Podstawa sporządzenia Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i naleŝy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. sporządzonym za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2007 roku. Zmiany zasad rachunkowości Z dniem 1 stycznia 2005 roku Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami ( Ustawa ) dopuściła moŝliwość stosowanie MSSF przy przygotowywaniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF. W dniu 27 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę w sprawie sporządzania przez Emitenta sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) od dnia 1 stycznia 2007 roku. 7

8 Zgodnie z zasadami sformułowanymi w MSSF 1, paragraf nr 25, jeŝeli spółka stosuje MSSF po raz pierwszy dla jednostkowego sprawozdania finansowego później niŝ dla sprawozdania skonsolidowanego, powinna wycenić swoje aktywa i pasywa w tych samych wielkościach, co w sprawozdaniu skonsolidowanym po wyłączeniu korekt konsolidacyjnych. Dla celów niniejszego jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego za datę przejścia na MSSF uwaŝa się 1 stycznia 2004 roku, tj. data przejścia na MSSF Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. Ostatnim jednostkowym sprawozdaniem finansowym przygotowanym zgodnie z zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości ( PSR ) określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku jest jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku. Dane porównywalne zaprezentowane w niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym jako dane za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku zostały sporządzone w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku zgodne z Ustawą oraz zasady wyceny i prezentacji zastosowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnym z MSSF za ten sam okres, które były przedmiotem badania biegłego rewidenta. Dane porównywalne zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym jako dane na dzień 31 grudnia 2006 i 1 stycznia 2006 roku zostały przygotowane na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowe zgodnego z Ustawą oraz zasad wyceny i prezentacji zastosowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnym z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku które zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Dla celów niniejszego sprawozdania finansowego dane porównywalne za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku oraz na dzień 31 grudnia 2006 roku i 1 stycznia 2006 roku zostały odpowiednio przekształcone do wymogów MSSF. Wpływ zmiany standardów rachunkowości na jednostkowe kapitały własne Emitenta na dzień 1 stycznia 2006 roku, 30 czerwca 2006 roku, 1 stycznia 2007 roku oraz na rachunek zysków i strat za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku oraz za okres roku zakończony 31 grudnia 2006 roku przedstawiono w notach poniŝej: Na 1 stycznia 2006 Na 30 czerwca 2006 Na 1 stycznia 2007 Kapitał własny zgodny z PSR Korekta błędu (72) (303) (486) Kapitał własny zgodny z PSR skorygowany RóŜnice w wartości środków trwałych Podatek odroczony od róŝnic w wartości środków trwałych (173) (158) (138) Kapitał własny zgodny z MSSF (niebadane) Za okres 6 miesięcy Za okres roku zakończony zakończony 30 czerwca grudnia 2006 Wynik finansowy zgodny z PSR Korekta błędu (230) (414) Wynik finansowy zgodny z PSR skorygowany Amortyzacja środków trwałych (76) (186) Podatek odroczony od róŝnic w wartości środków trwałych Wynik finansowy zgodny z MSSF (niebadane) Grupa Kapitałowa Internet Group S.A. wyceniła niektóre pozycje rzeczowych aktywów trwałych w wartości godziwej i stosowała tą wartość godziwą jako zakładany koszt ustalony na dzień przejścia na MSSF, zgodnie z MSSF 1, paragraf nr 16. Emitent wycenił swoje rzeczowe aktywa trwałe w tych samych wielkościach, w jakich 8

9 zostały wycenione aktywa Emitenta w sprawozdaniu skonsolidowanym po wyłączeniu korekt konsolidacyjnych. Przyczyny korekt błędów oraz ich wpływ na pozycje w sprawozdaniu finansowym został przedstawiony w tabeli poniŝej: Na 1 stycznia 2006 Na 30 czerwca 2006 lub za okres 6 miesięcy zakończony Na 1 stycznia 2007 lub za okres roku zakończony 30 czerwca grudnia 2006 (niebadane) (niebadane) (niebadane) Korekty błędów a. odroczenie przychodów z przedpłat za połączenia telefoniczne Bilans: przychody przyszłych okresów Rachunek zysków i strat: przychody ze sprzedaŝy n.d. (20) (81) b. korekta niezrealizowanych przychodów Bilans: zobowiązania krótkoterminowe Rachunek zysków i strat: przychody ze sprzedaŝy n.d. (200) (200) c. rozpoznanie rezerwy z tytułu niezrealizowanych urlopów Bilans: bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rachunek zysków i strat: pozostałe przychody/koszty operacyjne n.d. (13) 89 Bilans: aktywa z tyt. podatku odroczonego Rachunek zysków i strat: podatek odroczony n.d. 3 (17) d. rozpozanie odpisów aktualizujących Bilans: zapasy - - (30) Bilans: naleŝności z tytułu dostaw i usług - - (175) Rachunek wyników: pozostałe przychody/koszty operacyjne n.d. - (205) Wpływ na kapitał własny (72) (303) (486) Wpływ na rachunek zysków i strat n.d. (230) (414) Grupa Kapitałowa Internet Group S.A. nie rozpoznawała aktywa z tytułu podatku odroczonego w pełnej wysokości. Podatek odroczony dotyczący korekt błędów oraz zmian zasad rachunkowości związanych z przejściem na MSSF został rozpoznany w tych samych wielkościach, w jakich zostały wycenione aktywa z tytułu podatku odroczonego Emitenta w sprawozdaniu skonsolidowanym po wyłączeniu korekt konsolidacyjnych. Wysokość rozpoznanego aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 1 stycznia 2006 roku, 30 czerwca 2006 roku i 1 stycznia 2007 roku stanowiła najlepszy szacunek Zarządu dotyczący realizowalności tego aktywa na dany dzień bilansowy i nie uległa zmianie. Istotne zasady rachunkowości Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego sporządzonych według MSSF Spółka zastosowała takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku. PoniŜej opisano zasady (polityki) rachunkowości, które nie 9

10 zostały zaprezentowane w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, gdyŝ odnoszą się do zasad (polityk) stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań jednostkowych. Udziały i akcje w jednostkach zaleŝnych Inwestycje w jednostkach zaleŝnych nie zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy (bądź nie wchodzące w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaŝy) ujmuje się w cenie nabycia. Cenę nabycia stanowi wartość godziwa, na dzień wymiany, aktywów wydanych, zobowiązań zaciągniętych lub wziętych na siebie oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Spółkę w zamian za udziały lub akcje w nabywanej jednostce zaleŝnej powiększona o wszystkie koszty, które moŝna bezpośrednio przypisać nabyciu udziałów lub akcji. Przychód z inwestycji przewyŝszający udział Emitenta w łącznych zyskach wypracowanych przez jednostkę zaleŝną od momentu jej nabycia przez Emitenta traktowany jest jako odzyskanie inwestycji i ujmowany jest jako zmniejszenie ceny nabycia. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w Ŝycie Emitent równieŝ zastosował wszystkie praktyczne implikacje wynikające z aktualizacji oraz wprowadzenia nowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz nowych interpretacji Komitetu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w Ŝycie zostały przedstawione w skonsolidowany śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyŝszych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Emitenta zasady (politykę) rachunkowości. 3. Sezonowość działalności Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Spółki nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku. 4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Dla celów śródrocznego skróconego rachunku przepływów pienięŝnych, środki pienięŝne i ich ekwiwalenty objęte niniejszym sprawozdaniem finansowym składają się ze środków pienięŝnych w banku i w kasie oraz z lokat krótkoterminowych typu O/N. 5. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Emitent nie wypłacał dywidend z zysku za rok

11 6. Podatek dochodowy Podatek dochodowy rozpoznany w rachunku zysków i strat jest w całości związany ze zmianami podatku odroczonego. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Rachunek zysków i Bilans strat 30 czerwca grudnia 2006 za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 (niebadane) (niebadane) (niebadane) RóŜnice w stawkach amortyzacyjnych środków trwałych (39) RóŜnice kursowe Naliczone a nie zapłacone odsetki od naleŝności Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego (35) Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne Środki trwałe - 16 (16) Wycena poŝyczki (10) Naliczone a nie zapłacone odsetki Strata podatkowa Inne Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego Odpis aktualizujący wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego (349) 349 Odroczony podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat 491 Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego Na dzień 30 czerwca 2007 roku Emitent rozpoznał aktywa z tytułu podatku odroczonego dla wszystkich strat podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2006 roku nie zostały rozpoznane aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 349. Rozpoznanie aktywów z tytułu podatku odroczonego w pełnej wysokości wynika z załoŝenia, Ŝe w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Zmiana szacunków dotycząca załoŝonych zysków podatkowych jest rezultatem wprowadzenia procesu planowania podatkowego oraz oczekiwanych dochodów podatkowych związanych z rozpoczętą reorganizacją Grupy Kapitałowej, opisaną w nocie

12 7. Informacje dotyczące segmentów działalności Spółka nie wyodrębnia ani segmentów branŝowych ani geograficznych, poniewaŝ nie świadczy usług lub sprzedaje towarów w róŝnych środowiskach ekonomicznych, które podlegałyby róŝnym ryzykom oraz charakteryzowały się odmiennymi poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. 8. Kapitałowe papiery wartościowe W dniu 13 kwietnia 2007 roku akcjonariusze CR Media Consulting S.A. ( CRMC ) zawarli z Emitentem umowy, na podstawie których objęli oferowane w ramach oferty prywatnej akcje zwykłe na okaziciela serii F Internet Group S.A. o wartości nominalnej 1,20 złotych (nie w tysiącach) kaŝda w zamian za wkłady niepienięŝne w postaci 75% akcji zwykłych imiennych CRMC o wartości nominalnej 10,00 złotych (nie w tysiącach) kaŝda. Rejestracja podwyŝszenia kapitału w sądzie miała miejsce w dniu 23 kwietnia Wartość godziwa akcji Emitenta z tego dnia, wynosząca 10,32 złotych (nie w tysiącach) została przyjęta jako wartość emisyjna stanowiąca podstawę zwiększenia kapitału własnego. W wyniku transakcji akcjonariusze CRMC spółki formalnie przejmowanej uzyskali kontrolę nad Grupą Kapitałową Emitenta. W takim wypadku ma miejsce przejęcie odwrotne (ang. reverse acquisition). Oznacza to, Ŝe z ekonomicznego punktu widzenia spółką przejmującą była CRMC. W dniu 14 kwietnia 2007 roku Zarząd Emitenta dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii F zaoferowanych w ofercie publicznej o wartości nominalnej 1,20 złotych (nie w tysiącach) kaŝda i cenie emisyjnej 10 złotych (nie w tysiącach). Koszty emisji akcji F w kwocie pomniejszyły kapitał zapasowy. Wartość Z czego: przyjęta jako Wzrost NadwyŜka ze sprzedaŝy Ilość akcji wartość kapitału z Kapitał akcji powyŝej ich (w sztukach) emisyjna tytułu emisji podstawowy wartości nominalnej Na 1 stycznia 2007 (niebadane) Oferta prywatna , Oferta publiczna , Koszty emisji akcji (8 682) (8 682) Na 30 czerwca 2007 (niebadane) W dniu 23 kwietnia 2007 roku sąd dokonał rejestracji zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego. W efekcie tej rejestracji kapitał zakładowy Spółki został zwiększony do kwoty i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,20 złotych (nie w tysiącach), w tym: 12

13 Kapitał akcyjny 30 czerwca 2007 (niebadane) Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 1,20 złotych kaŝda 120 Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 1,20 złotych kaŝda 240 Akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 1,20 złotych kaŝda Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 1,20 złotych kaŝda Akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej 1,20 złotych kaŝda Akcje zwykłe serii F o wartości nominalnej 1,20 złotych kaŝda Razem kapitał podstawowy PowyŜsze akcje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 7 maja 2007 roku. Wartość nominalna akcji Wszystkie akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 1,20 złotych (nie w tysiącach). Prawa akcjonariuszy Akcje wszystkich serii są to akcje zwykłe na okaziciela. Akcjom przypada jeden głos na akcję. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału. 9. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Na dzień 31 grudnia 2006 roku Emitent nie posiadał Ŝadnych obligacji. W ciągu 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2007 roku Emitent objął obligacje wyemitowane przez spółkę zaleŝną ZigZag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( ZigZag )* o wartości 800. Oprocentowanie obligacji to WIBOR 1M + 4 p.p. *W dniu 29 sierpnia 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki ZigZag.Web Sp. z o.o. na ZigZag Sp. z o.o. 10. Zakupy akcji i udziałów Na 1 stycznia 2007 (niebadane) 56 Objęcie akcji CRMC Zakup akcji CRMC Zakup udziałów w PRV Zakup udziałów IMP Na 30 czerwca 2007 (niebadane) W dniu 13 kwietnia 2007 roku akcjonariusze CRMC zawarli z Emitentem umowy, na podstawie których objęli oferowane w ramach oferty prywatnej akcje zwykłe na okaziciela serii F Internet Group S.A. o wartości nominalnej 1,20 złotych (nie w tysiącach) kaŝda w zamian za wkłady niepienięŝne w postaci 75% akcji zwykłych imiennych CRMC o wartości nominalnej 10,00 złotych (nie w tysiącach) kaŝda. Wartość godziwa akcji Emitenta z dnia rejestracji podwyŝszenia kapitału w sądzie, tj. z dnia 23 kwietnia 2007 roku, wynosząca 10,32 złotych (nie w tysiącach) została przyjęta jako wartość godziwa instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Spółkę w zamian za akcje w CRMC, która stanowi składnik ceny nabycia. Ponadto 13

14 dywidenda w wysokości zadeklarowana z zysków wypracowanych przez CRMC do momentu jej nabycia przez Emitenta została potraktowana jako odzyskanie inwestycji i ujęta jako zmniejszenie ceny nabycia akcji CRMC. W wykonaniu warunkowej umowy sprzedaŝy z dnia 24 stycznia 2007 r., w dniu 30 kwietnia 2007 roku Emitent zawarła umowę z Baring BCEF Investment VI Limited, spółką prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji ( BCEF ), na podstawie której Internet Group S.A. nabyła akcji zwykłych imiennych CRMC o wartości nominalnej 10,00 złotych (nie w tysiącach) kaŝda, które stanowią 25% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CRMC. Akcje CRMC zostały nabyte po cenie 390,00 złotych (nie w tysiącach) za jedną akcję CRMC, tj. za łączną cenę powiększoną o podatek z tyt. czynności cywilno-prawnych. W dniu 31 maja 2007 roku Emitent podpisał ze spółką CRMC umowę na podstawie której nabył udziałów w spółce PRV.PL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( PRV ) o wartości nominalnej 50 złotych kaŝdy (nie w tysiącach), które stanowią 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, za łączną cenę powiększoną o podatek z tyt. czynności cywilnoprawnych. W dniu 31 maja 2007 roku Emitent podpisał ze spółką CRMC umowę na podstawie której nabył udziałów w spółce Interactive Marketing Partner Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( IMP ) o wartości nominalnej 500 złotych (nie w tysiącach) kaŝdy, które stanowią 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, za łączną cenę powiększoną o podatek z tyt. czynności cywilno-prawnych. 11. Dywidendy otrzymane W dniu 20 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CRMC zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości Dywidenda została wypłacona w sierpniu jedynemu akcjonariuszowi spółki, tj. Emitentowi. PoniewaŜ dywidenda została wypłacona z zysków wypracowanych przez CRMC do momentu jej nabycia przez Emitenta to została ona potraktowana jako odzyskanie inwestycji i została ujęta jako zmniejszenie ceny nabycia akcji CRMC. 12. Zobowiązania warunkowe W okresie 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2007 roku nie zaszły istotne zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych. 13. Transakcje z podmiotami powiązanymi PoniŜsza tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2007 i 2006 roku: 14

15 Podmiot powiązany Za okres styczeń - czerwiec 30 czerwca dla roku grudnia 2006 dla roku 2006 SprzedaŜ podmiotom powiązanym Zakupy od podmiotów powiązanych Niebadane NaleŜności od podmiotów powiązanych Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Jednostka powiązana personalnie CR Media S.A n.d. n.d. n.d. n.d. Jednostki zaleŝne: ZigZag Sp. z o.o CR Media Consulting S.A n.d. n.d. n.d. n.d. Ad.net S.A n.d. n.d. n.d. n.d. Sabela Sp. z o.o n.d. n.d. n.d. n.d. Ad.meritum Sp. z o.o n.d. n.d. n.d. n.d. PRV.PL Sp. z o.o n.d. n.d. n.d. n.d. Interactive Marketing Partner Polska Sp. z o.o n.d. n.d. n.d. n.d. Ponadto, jak zostało to opisane w nocie 9, Spółka objęła obligacje emitowane przez ZigZag w wysokości 800. Na dzień 30 czerwca 2007 obligacje są prezentowane jako krótkoterminowe aktywa finansowe, a ich wartość wyniosła 803. W pierwszym półroczu 2007 roku nie zostały zawarte nowe transakcje z Członkami Zarządu, natomiast kontynuowana była umowa z dnia 19 sierpnia 2005r z VBO Vladimir Bogdanom na oddanie przedmiotu leasingu (samochodu osobowego BMW 320 d) w uŝytkowanie. Zgodę na taką umowę wyraził leasingodawca BPH Leasing S.A., wartość przedmiotu leasingu wynosi Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Porozumienie dotyczące zakupu udziałów mniejszości w spółce Ad.net S.A. ( Ad.net ) W dniu 12 lipca 2007 roku Spółka podpisała porozumienie z Net Internet S.A., którego przedmiotem jest określenie zasad, warunków i trybu realizacji przez Emitenta transakcji zakupu od Net Internet S.A akcji w Spółce Ad.net S.A., a w przypadku niezrealizowania transakcji kupna, określenie zasad, warunków i trybu realizacji przez Net Internet S.A. opcji sprzedaŝy. Zgodnie z warunkami porozumienia transakcja polegać będzie na podwyŝszeniu kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G ( Akcje Serii G ) oraz zaoferowaniu ich w drodze oferty prywatnej Net Internet S.A. w zamian za wkład niepienięŝny w postaci akcji spółki Ad.net z siedzibą w Warszawie, które stanowią 32,16 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ad.net S.A. W porozumieniu określono takŝe warunki realizacji opcji 15

16 kupna. Zgodnie z zapisami porozumienia do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. uchwał w sprawie emisji Akcji Serii G, Emitentowi przysługuje prawo Ŝądania sprzedaŝy w ciągu 30 dni posiadanych przez Net Internet S.A. akcji Ad.net S.A. za cenę wynoszącą Ponadto w porozumieniu określono warunki realizacji przez Net Internet S.A. opcji sprzedaŝy, tj. do dnia 30 lipca 2008 roku Net Internet S.A. przysługuje prawo Ŝądania nabycia w ciągu 30 dni przez CRMC lub Emitenta, bądź oba te podmioty, posiadanych przez Net Internet S.A. akcji Ad.net S.A. za cenę wynoszącą , przy czym opcja sprzedaŝy przysługuje Net Internet S.A., jeŝeli Emitent nie wykona opcji kupna oraz transakcja nie zostanie zrealizowana w terminach wynikających z porozumienia i przepisów prawa, a akcje Ad.net S.A. posiadane przez Net Internet S.A. będą w dniu wykonania opcji wolne od jakichkolwiek obciąŝeń i roszczeń osób trzecich. W wyniku realizacji ww. porozumienia Emitent posiadać będzie bezpośrednio akcji Ad.net S.A. oraz pośrednio poprzez spółkę zaleŝną CRMC akcji Ad.net S.A. Łącznie ww. akcje stanowią 99,83% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Ad.net S.A. Podniesienie kapitałów ZigZag W dniu 1 sierpnia 2007 roku Emitent objął nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (nie w tysiącach) kaŝdy udział i łącznej wartości nominalnej w spółce ZigZag Web Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Po zarejestrowaniu podwyŝszenia kapitału zakładowego w dniu 28 sierpnia 2007 roku Emitent posiada łącznie udziałów w spółce ZigZag Web Sp. z o. o. reprezentujących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Udziały objęte zostały za wkłady pienięŝne ze środków własnych Emitenta za łączną cenę w wysokości i zostaną ujęte w księgach Emitenta wg ceny nabycia. Jednocześnie z rejestracją podniesienia kapitału zarejestrowana została zmiana nazwy spółki z ZigZag.Web Sp. z o.o. na ZigZag Sp. z o.o., która została wpisana do Rejestru Sądowego w dniu 29 sierpnia 2007 roku. SprzedaŜ zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zaleŝnej ZigZag Przedmiotem umowy zawartej w dniu 1 sierpnia 2007 roku jest sprzedaŝ zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych w postaci dziewięciu departamentów usługowych ( ISDN, Hosting-kolokacja, Platforma biznesowa, Terminacja, Call Center, MVNO, Internet, Halonet, Halosklep ), które stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa słuŝącą wykonywaniu usług teleinformatycznych, ze skutkiem na 1 sierpnia 2007 roku. Cena sprzedaŝy zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyniosła Ponadto Emitent objął w dniach od 30 lipca 2007 roku do 3 sierpnia 2007 roku łącznie 24 imienne niezabezpieczone obligacje III emisji serii A o wartości nominalnej 500 kaŝda, wyemitowane przez ZigZag w dniu 24 lipca 2007 roku, z terminem wykupu najpóźniej 24 lipca 2010 roku. Łączna cena emisyjna wyniosła Obligacje są oprocentowane według stopy WIBOR 1 miesięczny na ostatni dzień roboczy miesiąca powiększonej o marŝę w wysokości 4 p.p. Warunkowa umowa nabycia Grupy Kapitałowej Call Center Poland S.A. oraz spółek ContactPoint Sp. z o. o., Walter Services Polen Sp. z o. o. W dniu 9 sierpnia 2007 roku Emitent podpisał przedwstępną umowę sprzedaŝy z Tolkenar Limited z siedzibą na Cyprze oraz Communication One (Luxembourg) SARL z siedzibą w Luksemburgu. Zgodnie z umową strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaŝy, na podstawie której Emitent nabędzie następujące akcje i udziały: 16

17 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 złoty (nie w tysiącach) kaŝda w spółce Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 100% jej kapitału zakładowego, 550 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złoty (nie w tysiącach) kaŝdy w spółce ContactPoint Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 100% jej kapitału zakładowego, oraz 245 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złoty (nie w tysiącach) kaŝdy w spółce Walter Services Polen Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 49% jej kapitału zakładowego. Spółka Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie jest jedynym wspólnikiem spółek Webtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Communication One Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do 30 października 2007 roku. Zawarcie umowy przyrzeczonej uzaleŝnione jest od następującego warunku zawieszającego, związanego z moŝliwym wykorzystaniem prawa pierwszeństwa przysługującego Walter Services Holding GmbH w stosunku do akcji i udziałów stanowiących przedmiot umowy, w szczególności: złoŝenia przez sprzedających do dnia 17 sierpnia 2007 roku skierowanego do Walter Services Holding GmbH zapytania o jej zainteresowanie nabyciem udziałów, które mają być przedmiotem umowy przyrzeczonej, w celu umoŝliwienia Walter Services Holding GmbH skorzystania z przysługującego jej prawa pierwszeństwa; zaistnienia okoliczności gdy przedmiotem umowy przyrzeczonej będą co najmniej akcje i udziały z wyłączeniem udziałów w spółce Walter Services Polen Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; uzyskania przez sprzedających od Walter Services Holding GmbH pisemnego oświadczenia, iŝ Walter Services Holding GmbH nie zamierza i nie skorzysta z prawa pierwszeństwa; uzyskania przez sprzedających od Walter Services Holding GmbH w terminie 15 dni od dnia następnego po dniu doręczenia oferty, pisemnego oświadczenia, iŝ Walter Services Holding GmbH jest zainteresowane skorzystaniem z prawa pierwszeństwa po uprzednim przeprowadzeniu badania due diligence spółek w terminie 45 dni lub po przeanalizowaniu we wspomnianym terminie 45 dni raportu z badania due diligence spółek grupy, a następnie, najpóźniej w 70 dniu, otrzymania przez sprzedających od Walter Services Holding GmbH pisemnego oświadczenia, Ŝe Walter Services Holding GmbH nie wykona prawa pierwszeństwa albo bezskutecznego upływu tego terminu tj. nie otrzymania od Walter Services Holding GmbH w terminie 70 dni pisemnego oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa i w takim przypadku złoŝenia przez sprzedających wspólnego zawiadomienia Emitenta informującego o nie skorzystaniu przez Walter Services Holding GmbH z prawa pierwszeństwa; nie uzyskania przez Tolkenar Ltd od Walter Services Holding GmbH w terminie 15 dni od dnia następnego po dniu doręczenia oferty, pisemnego oświadczenia, iŝ Walter Services Holding GmbH jest zainteresowane skorzystaniem z prawa pierwszeństwa i w takim przypadku złoŝenia przez sprzedających wspólnego zawiadomienia Emitenta informującego o braku odpowiedzi na ofertę. PowyŜsze warunki zawieszające są zastrzeŝone wyłącznie na rzecz Emitenta, który moŝe w kaŝdej chwili zrzec się jednego lub większej liczby warunków poprzez złoŝenie sprzedającym stosownego oświadczenia na piśmie. W takiej sytuacji dany warunek lub warunki nie będą uwaŝane za zastrzeŝone. W dniu 6 września 2007 roku spełnione zostały warunki zawieszające, umoŝliwiające nabycie przez Emitenta akcji w spółce Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce ContactPoint Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. W dniu 14 września 2007 roku Walter Services Holding GmbH skorzystał z prawa pierwokupu 245 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (nie w tysiącach) kaŝdy w spółce Walter Services Polen Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 49% jej kapitału zakładowego. 17

18 W związku z powyŝszym, umowa przyrzeczona dotyczyć będzie: akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 złotych (nie w tysiącach) kaŝda w spółce Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 100% jej kapitału zakładowego, oraz udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych (nie w tysiącach) kaŝdy w spółce ContactPoint Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 100% jej kapitału zakładowego. Łączna cena za ww. akcje Call Center Poland S.A. i ww. udziały ContactPoint Sp. z o. o., które mają być przedmiotem umowy przyrzeczonej wynosić będzie Wartość ta odpowiada dwunastokrotności EBITDA spółek, których akcje i udziały są nabywane za rok 2007, przy czym w odniesieniu do pierwszego półrocza 2007 wartość ta została ustalona w oparciu o faktycznie zrealizowaną wartość EBITDA, natomiast w odniesieniu do drugiego półrocza roku 2007, w oparciu o prognozę EBITDA za ten okres. 15. Różnice pomiędzy jednostkowymi danymi finansowymi opublikowanymi w raporcie kwartalnym za II kwartał 2007 roku a danymi finansowymi opublikowanymi w jednostkowym skróconym sprawozdaniu finansowym Internet Group S.A. za I półrocze 2007 roku W jednostkowych danych finansowych opublikowanych w raporcie kwartalnym Spółka wykazała nabyte akcje CRMC po cenie 316 złotych (nie w tysiącach) za akcję. Cena za akcję opierała się na historycznej wycenie akcji Internet Group S.A.. Zgodnie z wymogami MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, par. 37 oraz MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, par. 24, akcje jednostki przejmowanej objęte w wyniku wyemitowania akcji własnych powinny być wycenione na datę objęcia tych instrumentów według wartości godziwej akcji własnych. Za datę objęcia instrumentów uznano moment ich rejestracji w dniu 23 kwietnia 2007 roku. Zgodnie z powyŝszymi uregulowaniami dokonano przeszacowania akcji CRMC w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta. Wynikiem tego przeszacowania jest wzrost pozycji Inwestycje długoterminowe akcje CRMC oraz następującej pozycji w kapitałach: NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej o kwotę W jednostkowych danych finansowych opublikowanych w raporcie kwartalnym Spółka wykazała dywidendę od CRMC (spółki zaleŝnej od kwietnia 2007 roku) jako przychód finansowy. Dywidenda dotyczy zysku osiągniętego w 2006 roku, tj. za okres kiedy CRMC nie była jednostką zaleŝną od Emitenta. Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 27 Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe, par. 4 definicja metody nabycia cena nabycia inwestycji jest pomniejszana o dywidendę, która dotyczy okresu sprzed daty nabycia danej inwestycji. Zatem zgodnie z ww. MSR 27 przychód z tytułu dywidendy za 2006 rok naleŝny Spółce od CRMC (kwota 3 681) został technicznie usunięty z rachunku wyników z pozycji przychodów finansowych i pomniejszył cenę nabycia jej akcji. Wpływ powyŝszych zmian na poszczególne pozycje w bilansowe: Pozycja bilansowa: Inwestycje długoterminowe Kapitały własne Wartość pozycji bilansowych przed zmianami Przeszacowanie akcji CRMC Ujęcie dywidendy od CRMC Wartość pozycji bilansowej po zmianach

19 PowyŜsze zmiany nie wpływają na sytuację związaną z płynnością Internet Group S.A. na dzień 30 czerwca 2007 roku tj. nie mają wpływu na przepływy pienięŝne tym samym nie zmniejszają kwoty środków pienięŝnych w Spółce. Stanowią jedynie wykazanie danych operacji gospodarczych zgodnie z wymogami MSSF. PowyŜsze zmiany nie mają wpływu na sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. Zarząd Spółki Internet Group S.A. Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu Vladimir Bogdanov Wiceprezes Zarządu Rafał Radosław Rześny Wiceprezes Zarządu Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Elżbieta Krzyżowska Główna Księgowa Warszawa, 21 września 2007 roku 19

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2008 ROKU ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONY BILANS

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INTERNET GROUP S.A. NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE . INTERNET GROUP S.A. NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE DNIA 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans za okres obrotowy od 01 paŝdziernika 2008r do 31 grudnia 2008r Skonsolidowany bilans AKTYWA Stan na dzień 31.12.2008r 31.12.2007r Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 74 097 80 045 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku Mysłowice, 10 listopada 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca 2008r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 R. (01.01.2008-30.06.2008) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 9 30 września 2014 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 773 3 253 424 766 Pozostałe przychody operacyjne 375 468 90 110 Koszty operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008 08OCTAVA skorygowany QSr 4/2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Warszawa, 14 listopada 2016 r. Warszawa, 14 listopada 216 r. Sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy ( w tysiącach złotych ) Bilans AKTYWA 3 czerwca 31 grudnia przekształcone A. Aktywa trwałe 161 15 156 288 181 65 197 126 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy.

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Nota B -1 INSTUMENTY FINANSOWE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Nota B -1 INSTUMENTY FINANSOWE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Nota B -1 INSTUMENTY FINANSOWE 1. aktywa finansowe przeznaczone do obrotu nie występują, 2. zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu nie występują 3. poŝyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo