V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW"

Transkrypt

1 V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW 1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (IN YNIERSKIE) 1.1. KARTY INFORMACYJNE PRZEDMIOTÓW KSZTA CENIA OGÓLNEGO przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE kod przedmiotu: 0-L-W-1-07-S-1-1 Wydzia : KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Instytut/Katedra: Studium wychowania fizycznego I 30/+ 30 II 30/+ 30 II 30/+ 30 IV 30/+ 30 punkty ECTS 1/ 1/ -/ - Autor programu przedmiotu: dr Saturnin PRZYBYLSKI Prowadz cy wyk ady (zaj cia) : wyk adowcy SWF Efekty kszta cenia umiej tno ci i kompetencje: kszta towanie cech motorycznych i wysokiej sprawno ci fizycznej; nabycie umiej tno ci utylitarnych przydatnych w dzia aniach indywidualnych i zespo owych w czynno ciach codziennych; umiej tno ci pokonywania przeszkód terenowych i wodnych; umiej tno walki wr cz w bezpo rednim kontakcie; umiej tno p ywania z elementami ratownictwa wodnego; opanowanie umiej tno ci ruchowych umo liwiaj cych uczestnictwo w formach aktywno ci sportowej opartej na: grach zespo owych, gimnastyce, lekkoatletyce i wiczeniach si owych; opanowanie podstaw teorii i metodyki wychowania fizycznego; kszta towanie nawyku aktywnego wykorzystania czasu wolnego i postaw prozdrowotnych. Bazuje na przedmiotach: Podbudowuje przedmioty: Atletyka terenowa. Badminton. Biegi na orientacj. Gimnastyka. Kulturystyka. Lekkoatletyka. O rodek sprawno ci fizycznej. Pi ka koszykowa. Pi ka no na. Pi ka r czna. Pi ka siatkowa. P ywanie. Teoria i metodyka wychowania fizycznego. Tenis sto owy. Tenis ziemny. Walka wr cz. Wychowanie prozdrowotne i zdrowy styl ycia. sprawno ci fizycznej). Zaliczenie (na podstawie ocen ze sprawdzianów indywidualnej 44

2 przedmiot: ZYK OBCY kod przedmiotu: 0-L-W-1-07-S-3-2 Wydzia : Instytut/Katedra: Studium J zyków Obcych KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU III 30/+ 30 IV 30/+ 30 V 30/+ 30 VI 30/x 30 punkty ECTS 1/ 1/ 1/ 2 Autor programu przedmiotu: mgr Anna ZENELI Prowadz cy wyk ady: lektorzy SJO Opanowanie j zyka angielskiego w celu skutecznego pos ugiwania si nim w sytuacjach ycia codziennego i zawodowego na poziomie bieg ci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kszta cenia zykowego Rady Europy. Uzyskanie stosownych do wymaga kompetencji j zykowych w zakresie n/w umiej tno ci: UCHANIE oryginalnych nagra wyk adów, dyskusji, wywiadów, reporta y, wiadomo ci, publicystyki, sprawozda parlamentarnych dla zrozumienia ca ciowego (skimming ), dla informacji szczegó owe ( scanning ), dla zrozumienia odcieni znaczenia, stylu/rejestru; MÓWIENIE spontaniczne oraz na podstawie wys uchanych i przeczytanych materia ów oraz do wiadcze /przemy le w asnych studentów w tym sprawozdawanie, dyskusja, wyra anie opinii, prezentacja/organizowanie wypowiedzi, parafrazowanie, negocjowanie, podsumowywanie/streszczenie. CZYTANIE autentycznych materia ów w tym: czytanie dla zrozumienia my li przewodniej i dla wy owienia informacji szczegó owych oraz analiza krytyczna/ interpretacja dla odró nienia faktów od opinii, oceny stylu autora, interpretacja pogl dów, rozumienie skrótów, rozumienie graficznej prezentacji tekstów (diagramy, tabele, wykresy), korzystanie ze s owników, encyklopedii, Internetu. PISANIE listów formalnych/nieformalnych, raportów, faksów, i, memo; notatki, streszczenia, referatów, recenzji, definicji, CV, t umacze tekstów. Bazuje na przedmiotach: J zykowych ze szko y redniej; humanistycznych Podbudowuje przedmioty: techniczne Materia strukturalno-gramatyczny: powtórzenie, rozszerzenie i usystematyzowanie nast puj cych zagadnie : czasy gramatyczne/czasy narracji; strona czynna/bierna; mowa zale na; tryb warunkowy; tworzenie pyta ; kolokacje; zdania z one; szyk wyrazów w zdaniu; czasowniki modalne; czasowniki frazowe; Materia poj ciowo-funkcyjny: pro by; sugestie; oferty; porady; przyzwolenie/odmowa; zaprzeczenia; zgoda/niezgoda; wyra anie opinii, przyczyny/skutku; powodu/celu; yczenie, przepraszanie; podsumowanie; wybór rejestru/stylu. 1. Podr czniki serii Oxford, Cambridge, Express Publishing, Longman, Heineman 2. Materia y oryginalne NATO 3. Prasa i pi miennictwo na podstawie ocen z wicze, oraz sprawdzianów pisemnych. 45

3 przedmiot: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA kod przedmiotu: 0-L-W Wydzia : Wydzia Cybernetyki Instytut/Katedra: I 30/ punkty ECTS 2 Autor programu przedmiotu: dr in. Witold ORSKI Prowadz cy wyk ady: dr in. Witold ORSKI Uzyskanie wymaga na poziomie Europejskiego Certyfikatu Umiej tno ci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). Pos ugiwanie si terminologi z zakresu technologii informacyjnej. Umiej tno pos ugiwania si zestawem komputerowym, korzystania z podstawowych aplikacji dla Windows Bazuje na przedmiotach: Podbudowuje przedmioty: Wszystkie przedmioty wykorzystuj ce technologi informacyjn Podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika mened erska i/lub prezentacyjna, us ugi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji Witold Wrotek, Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna. Helion 2006 Maria Langer, Po prostu Word 2003 PL. Helion 2004 Maria Langer, Po prostu Excel 2003 PL. Helion 2004 Rick AItman, Rebecca AItman, Po prostu PowerPoint 2003 PL. Helion 2004 Steve Schwartz, Po prostu Access 2003 PL. Helion 2004 Krzysztof Piko, ABC Internetu. Wydanie VI,2005 Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen bie cych laboratoriów 46

4 przedmiot: OCHRONA W ASNO CI INTELEKTUALNEJ kod przedmiotu: 0-L-W-1-07-S-7-5 Wydzia : Wydzia Cybernetyki Instytut/Katedra: Instytut Organizacji i Zarz dzania V 15/+ 15 punkty ECTS 1 Autor programu przedmiotu: dr Janusz RYBI SKI Prowadz cy wyk ady: dr Janusz RYBI SKI - Umiej tno analizowania i interpretacji problemów z zakresu w asno ci intelektualnej; - Umiej tno identyfikacji obszarów chronionej w asno ci intelektualnej; - Umiej tno znajdowania powi za wiedzy z logistyki z wiedz z zakresu w asno ci intelektualnej Bazuje na przedmiotach: prawo Podbudowuje przedmioty: podstawy zarz dzania, zarz dzanie strategiczne. zarz dzanie logistyk. 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony w asno ci intelektualnej. 2. Wynalazki, wzory u ytkowe i wzory przemys owe. 3. Znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie uk adów scalonych. 4. pozosta e regulacje wynikaj ce z ustawy prawo w asno ci przemys owej i aktów wykonawczych. 5. Prawo autorskie i prawa pokrewne. 6. Zarz dzanie w asno ci intelektualn. 7. Mi dzynarodowa Klasyfikacja patentowa. Kolokwium zaliczeniowe. W. Kotarba, Ochrona wiedzy w Polsce, Wyd. Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le Orgnasz, Warszawa A. Cie li ski, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wyd. Urz du Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa J. Rybi ski, System zarz dzania innowacjami w resorcie obrony narodowej, Wyd. WAT, Warszawa Test ko cowy z przedmiotu przeprowadzony na ostatniej godzinie zaj. 47

5 1.2. KARTY INFORMACYJNE PRZEDMIOTÓW KSZTA CENIA PODSTAWOWEGO KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU przedmiot: EKONOMIA kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-1-1 Wydzia : Wydzia Cybernetyki Instytut/Katedra: Organizacji i Zarz dzania I 45/ punkty ECTS 4 Autor programu przedmiotu: dr Leszek LISIECKI Prowadz cy wyk ady: dr Leszek LISIECKI Umiej tno ci i kompetencje: Rozumienia i pos ugiwania si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi; okre lania istoty makroekonomii; przedstawiania podstawowych problemów polityki ekonomicznej, teorii zatrudnienia i bezrobocia; rozumienia istoty polityki pa stwa na rynku pracy; analizy inflacji w relacjach do innych problemów makroekonomicznych; okre lania istoty koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego; wskazywania podstawowych problemów oceny koniunktury gospodarczej. Bazuje na przedmiotach: Matematyka, Statystyka Podbudowuje przedmioty: Rachunkowo, Finanse, Zarz dzanie Ekonomia jako dyscyplina wiedzy. Teoria i praktyka mikroekonomii. Zarys rozwoju my li ekonomicznej. Rynek. Poda popyt i cena. Teoria konsumenta. Teoria producenta. Koszty produkcji, przychody i zysk. Innowacyjno firm w UE oraz pomoc publiczna i ze strony UE dla nich. Zawodno rynku i ekonomia dobrobytu. Teoria i praktyka makroekonomii. Podatki i wydatki bud etowe a dochód narodowy. Planowanie inwestycyjne. Deficyt bud etowy. Równowaga na rynku pieni dza. Inflacja jako problem makroekonomiczny. Teoria zatrudnienia i bezrobocia. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Koniunktura w gospodarce rynkowej. Mi dzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wymiana handlowa, bilans p atniczy i kurs walutowy. Jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej. obowi zkowa: 1. Samuelson P.A., Norhaus W.D.: Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch: Ekonomia, tom 1,2, PWN, Warszawa Nasi owski M.,.System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 2000 dodatkowa: 1. Oyrzanowski B.: Mikroekonomia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szko y Biznesu, Kraków Rekowski M.: Wprowadzenie o mikroekonomii, Pozna Praca zbiorowa pod red. R. Milewskiego: Elementarne zagadnienia ekonomii, wyd. 2, PWN, Warszawa Praca zbiorowa pod red. R. Milewskiego: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa Praca zbiorowa pod red. R. Milewskiego: Podstawy ekonomii, wiczenia, zadania, problemy, PWN, Warszawa Klimczak B.: Mikroekonomia. Wyd. 2 poprawione. Wroc aw 1993.Akademia Ekonomiczna 7. Oyrzanowski B.: Makroekonomia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szko y Biznesu, Kraków Beksiak J. red., Ekonomia, PWN, Warszawa Noga M. Makroekonomia, Wroc aw Praca zbiorowa pod red. L. Ciamagi, Unia Europejska, PWN, Warszawa2000 aktywno na zaj ciach oraz test ko cowy, który jest warunkiem zaliczenia przedmiotu. 48

6 przedmiot: GRAFIKA IN YNIERSKA kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-1-2 Wydzia : Mechaniczny Instytut/Katedra: Katedra Budowy Maszyn I 30/ / + II 15/+ 15 / + punkty ECTS 2 / 1 Autor programu przedmiotu: dr in. Janusz Mierzy ski Prowadz cy wyk ady: dr in. Janusz Mierzy ski Przedmiot nauczy: metod odwzorowa i restytucji elementów przestrzeni opartych na rzutowaniu równoleg ym zapisu i odczytywania kszta tu geometrycznego oraz postaci konstrukcyjnej przestrzennych elementów i zespo ów urz dze mechanicznych zasad rysowania podstawowych cz ci maszyn zgodnie z normami rysunku technicznego maszynowego u ytkowania in ynierskiego oprogramowania graficznego np. AutoCAD 2005PL obowi zuj cych norm rysunku technicznego Bazuje na przedmiotach: Matematyka Podbudowuje przedmioty: maszynoznawstwo, metrologia i systemy pomiarowe, techniki wytwarzania, podstawy eksploatacji urz dze technicznych, budowa pojazdów mechanicznych Rzut prostok tny w odwzorowaniu i restytucji elementów przestrzeni. Konstrukcje miarowe. Przekroje i przenikanie wielo cianów oraz bry obrotowych. Geometryczne kszta towanie form technicznych z wykorzystaniem wielo cianów, bry i powierzchni. Normalizacja w zapisie konstrukcji. Odwzorowanie i wymiarowanie elementów maszynowych. Przekroje rysunkowe. Schematy i rysunki z eniowe. Graficzne przedstawianie po cze elementów maszyn. Oznaczanie cech powierzchni elementów. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD (w tym tworzenie bloków niewidocznych i ich wykorzystanie w arkuszach kalkulacyjnych). 1. Bieli ski A. Grafika In ynierska. Cz. I Geometria wykre lna, WAT, Warszawa Dobrza ski T. Rysunek techniczny maszynowy WN-T Warszawa Borowiecki A., Goss Cz., Likowski A. Zbiór zada z rysunku technicznego maszynowego. WAT., Warszawa Rysunek techniczny maszynowy Zbiór Polskich Norm, Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa 1998 Ocena z wicze w ze I ustalona jest w oparciu o pozytywne oceny uzyskane przez studentów z nast puj cych rygorów: - kolokwium obejmuj cego zagadnienia uj te w tre ci przedmiotu, - rysunków wykonanych w trakcie zaj audytoryjnych zgodnie z sylabusem przedmiotu Semestr II zako czony jest zaliczeniem na podstawie prac studentów wykonanych z wykorzystaniem programów wspomagaj cych projektowanie zgodne z sylabusem. 49

7 przedmiot: MASZYNOZNAWSTWO I kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-1-3 Wydzia : Mechaniczny Instytut/Katedra: Katedra Budowy Maszyn II 45/ punkty ECTS 4 Autor programu przedmiotu: dr in. Adam BARTNICKI Prowadz cy wyk ady: dr in. Adam BARTNICKI Umiej tno rozpoznawania zale no ci zachodz cych w relacjach cz owiek maszyna rodowisko. Umiej tno identyfikacji elementów maszyn, ich uk adów, zespo ów i podzespo ów. Przyswojenie podstawowej terminologii technicznej i zapoznanie z podstawowymi parametrami technicznymi maszyn i urz dze. Poznanie podstawowych zale no ci automatyzacji procesów roboczych. Bazuje na przedmiotach: grafika in ynierska Podbudowuje przedmioty: p yny eksploatacyjne, budowa pojazdów mechanicznych, podstawy eksploatacji urz dze technicznych. Rozpoznawanie zale no ci zachodz cych w relacjach cz owiek maszyna rodowisko. Maszyna jako obiekt o znaczeniu spo ecznym. Poj cia i definicje systemów technicznych i technologicznych, maszyn i systemów maszynowych. Podstawowe rodzaje elementów, zespo ów i podzespo ów. Materia y stosowane w budowie maszyn. Parametry techniczne charakteryzuj ce zespo y i elementy maszyn. Uk ady nap dowe wspó czesnych maszyn i pojazdów. Pompy, spr arki, wentylatory, d wignice i przeno niki. rodki transportu dalekiego i bliskiego. Sterowanie i automatyzacja maszyn oraz ich funkcji technologicznych. Appel.: Maszynoznawstwo, 1976; Bia y W.: Maszynoznawstwo, 2003; Chwiej M.: Maszynoznawstwo Ogólne, 1983; Kijewski J. i inni: Maszynoznawstwo, 1975; Orlik Z.: Maszynoznawstwo, 1985; Krock E.V.: Wprowadzenie do Techniki i Projektowania Technicznego, 1975; Prochowski L., uchowski A.: Pojazdy Samochodowe. Samochody Ci arowe i Ci gniki, 2004, Wo ek M.: Maszynoznawstwo, oceny pozytywne z dwóch kolokwiów (ocena rednia); oceny cz stkowe z wicze i zaj laboratoryjnych 50

8 przedmiot: MATEMATYKA kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-1-4 Wydzia : Cybernetyki Instytut/Katedra: Matematyki i Kryptologii KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU I 60/x II 30/ punkty ECTS 9 / 2 Autor programu przedmiotu: dr in. Józef Rafa, dr Lucjan Kowalski Prowadz cy wyk ady: dr hab. Henryk Adamczyk, dr Bogdan Wieprzkowicz, dr Henryk Burlaga Umiej tno ci pos ugiwania si podstawow wiedz z matematyki wy szej jako narz dziem w profesjonalnym warsztacie logistyka; wykonywania opracowa z wykorzystaniem aparatu matematycznego; rozumienia i stosowania sformalizowanego aparatu matematycznego w badaniach procesów logistycznych. Bazuje na przedmiotach: matematyka szko y redniej Podbudowuje przedmioty: wszystkie przedmioty techniczne 1. Elementy logiki matematycznej. Zbiory, odwzorowania. 2. Liczby zespolone. 3. Macierze, wyznaczniki, uk ady równa liniowych. 4. Wektory w przestrzeni. Prosta i p aszczyzna w przestrzeni. 5. Ci gi i szeregi liczbowe. 6. Rachunek ró niczkowy funkcji jednej zmiennej i wielu zmiennych 7. Rachunek ca kowy funkcji jednej zmiennej 8. Podstawy rachunku prawdopodobie stwa. Zmienne losowe jednowymiarowe. 9. Parametry rozk adów zmiennych losowych i podstawowe rozk ady prawdopodobie stwa. - R. Leitner, Zarys matematyki wy szej, cz I i II, W. Krysicki, L. W odarski, Analiza matematyczna w zadaniach. cz I i II, R. Leitner, M. Matuszewski, Z. Rojek, Zadania z matematyki wy szej, cz I i II, Z. Doma ski, J. Gawinecki, Algebra w zadaniach, skrypt WAT, R. Leitner, J. Zacharski, Zarys matematyki wy szej. cz III., J. Gawinecki, Z. Doma ski, Matematyka. Równania ró niczkowe cz stkowe i metody ich rozwi zywania, cz I i II, skrypt WAT, J. Gawinecki, Matematyka dla informatyków, cz I i II, wyd. BelStudio, W. Krysicki, J. Bartos, Rachunek prawdopodobie stwo i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I i cz. II., Pacut, Rachunek prawdopodobie stwa, Pluci ska, E. Pluci ski, Probabilistyka, L. Kowalski, Statystyka, skrypt WAT, W. Leksi ski, J. Nabia ek, W. akowski, Matematyka. Definicja, twierdzenia, przyk ady, zadania, W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wy szych uczelni technicznych, cz I, W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wy szych uczelni technicznych, cz II, 1995 zaliczenie wicze i egzamin w pierwszym ze, zaliczenie wicze i zaliczenie wyk adów w drugim ze. 51

9 przedmiot: TOWAROZNAWSTWO kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-1-5 Wydzia : Mechaniczny Instytut/Katedra: Katedra Logistyki I 30/ II 30/x punkty ECTS 2 / 4 Autor programu przedmiotu: dr in. Andrzej JANICKI Prowadz cy wyk ady: dr in. Andrzej JANICKI mgr in. Leszek DERLIKIEWICZ Rozumienia wp ywu w asno ci i w ciwo ci towarów na realizacje procesów logistycznych Umiej tno identyfikacji zastosowanych produktów Zapoznanie z charakterystyk wybranych artyku ów spo ywczych Zapoznanie z charakterystyka wybranych artyku ów przemys owych Znajomo najnowszych tendencji w towaroznawstwie. Bazuje na przedmiotach: Podstawy logistyki Podbudowuje przedmioty: - Zarz dzanie cuchem dostaw; - Infrastruktura logistyczna; - Normalizacja i zarz dzanie jako ci w logistyce Podstawowe poj cia z zakresu towaroznawstwa. Systemy klasyfikacji wyrobów. Towaroznawstwo produktów przemys owych. Towaroznawstwo produktów spo ywczych. Opakowania i przechowalnictwo. Logistyczne problemy towaroznawstwa. 1. ucja KARPIEL. Towaroznawstwo ogólne Kraków Ryszard BARCIK, Jolanta WYRÓD-WRÓBEL. Opakowania produktów Bielsko Bia a El bieta Ha as (red). Kody kreskowe. Rodzaje standardy sprz t. zastosowanie Pozna 2000 Po ze I (na podstawie ocen z wicze oraz zaliczenie ko cowego): po ze I egzamin. 52

10 przedmiot: ZARZ DZANIE kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-1-6 Wydzia : Cybernetyki Instytut/Katedra: Instytut Organizacji i Zarz dzania I 30/ punkty ECTS 2 Autor programu przedmiotu: dr in. Henryk POPIEL Prowadz cy wyk ady: dr in. Henryk POPIEL Umiej tno ci: analizowania i interpretacji wiata organizacji i procesów zarz dzania; identyfikacji owych problemów funkcjonowania organizacji; znajdowania powi za i wzajemnych inspiracji wiedzy o logistyce z wiedz z zakresu organizacji i zarz dzania; samodzielnego poszukiwania sposobów rozwi zywania problemów zarz dzania; Znajomo : aktualnego dorobku teorii i praktyki zarz dzania organizacjami, najnowszych tendencji w zarz dzaniu. Bazuje na przedmiotach: Podbudowuje przedmioty: Zarz dzanie produkcj i us ugami, i zarz dzanie cuchem dostaw, Zarz dzanie strategiczne, Funkcje i umiej tno ci menad erskie. Poj cie i zakres przedmiotowy teorii organizacji i zarz dzania. Otoczenie organizacji i menad erów. Post powanie z pracownikami oraz ocena jako ci ich pracy. Planowanie i podejmowanie decyzji. Przydzielenie pracy oraz relacje z klientem. Zarz dzanie podejmowaniem decyzji i rozwi zywaniem problemów. Proces organizowania. Przekazywanie informacji pracownikom oraz relacje z innymi zespo ami pracowniczymi. Motywowanie pracowników, zarz dzanie potencja em spo ecznym. W adza p przywództwo w organizacjach. Kierowanie zespo ami oraz w ciwa rola menad era w firmie. Kontrola organizacyjna. Mechanizmy i uwarunkowania. Kompleksowe zarz dzanie jako ci w organizacjach. Narz dzia s ce do planowania i podejmowania decyzji. Obowi zkowa: 1. R. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, PWN, Warszawa J. Stoner, R. Frejman, D. Gibert, Kierowanie, PWE, Warszawa M. Albright, C. Carr, Najwi ksze b dy menad erskie, AMBER, Warszawa 1997 Dodatkowa: 1. K. Piotrowski, Organizacja i zarz dzanie, WSE, Warszawa S. Robbins, D. DeCenzo, Podstawy zarz dzania, PWE, Warszawa P. Drucker, My li przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa H. Steinmann, G. Schreyoog, Zarz dzanie. Podstawy kierowania przedsi biorstwami, OWPW, Warszawa W. Ba ka, zarz dzanie potencja em spo ecznym w nowoczesnej organizacji, NOVUM, P ock 2005 na podstawie kolokwium ko cowego przeprowadzonego na ostatniej godzinie wicze oraz ocen uzyskiwanych na wiczeniach. 53

11 przedmiot: FIZYKA kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-2-7 Wydzia : Nowych Technologii i Chemii Instytut/Katedra: Instytut Fizyki Technicznej I 45/x 25 10/+ 10/+ punkty ECTS 6 Autor programu przedmiotu: dr hab. in. Krzysztof Józwikowski Prowadz cy wyk ady: dr hab. in. Krzysztof Józwikowski, prof. dr. hab. in. Jaros aw Rutkowski - umiej tno pomiaru lub okre lania podstawowych wielko ci fizycznych, - rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie, - umiej tno wykorzystania praw przyrody w technice i yciu codziennym. Bazuje na przedmiotach: Matematyka, Technologia informacyjna Podbudowuje przedmioty: Wszystkie przedmioty techniczne 1. Rachunek niepewno ci w pomiarach fizycznych. 2. Dynamika i kinematyka punktu materialnego. Zasady dynamiki Newtona (wektor po enia, pr dko ci, przy pieszenia, poj cie si y i III zasady dynamiki Newtona dla punktów materialnych). 3. Energia, p d, moment p du. Zasady zachowania. 4. Dynamika ruchu obrotowego bry y sztywnej (pr dko i przy pieszenie k towe, moment bezw adno ci, twierdzenie Steinera, II zasada Newtona dla ruchu obrotowego bry y sztywnej, energia kinetyczna i moment du bry y sztywnej). 5. Odkszta canie cia. Elementy teorii spr ysto ci (prawo Hooke a, granica spr ysto ci, drgania mechaniczne). 6. Fale w o rodkach spr ystych. Elementy akustyki. 7. Hydrostatyka i hydrodynamika (prawo Pascala, prawo Archimedesa, teoria przep ywu cieczy, prawo Bernouli ego). 8. Elementy elektrostatyki (Prawo Coulomba, nat enie pola elektrycznego, potencja elektryczny, prawo Gaussa, pojemno elektryczna, koncensatory). 9. Pr d elektryczny. Przewodnictwo elektryczne cia (Elementarna teoria przep ywu pr du elektrycznego, czas relaksacji, ruchliwo, ciep o Joule a). 10. Elementy magnetostatyki (Indukcja magnetyczna, si a Lorentza, prawo Biotta-Savarta- Laplace a, si a Ampera). 11. W ciwo ci magnetyczne cia (moment magnetyczny, ferromagnetyki, diamagnetyki, paramagnetyki). Zmienne pole elektromagnetyczne.( 12. Elementy optyki geometrycznej (podstawowe przyrz dy optyczne, konstrukcje obrazów). 13. Elementy optyki falowej (interferencja, dyfrakcja i polaryzacja wiat a, spójno, lasery). D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Podstawy Fizyki Wyd. PWN, Warszawa 2006 T1-T5 Z. Raszewski, J. Rutkowska, J. Rutkowski, Zbiór zada z fizyki, skrypt WAT S. Bartnicki, W. Borys, T. Kostrzy ski, Fizyka ogólna, wiczenia laboratoryjne Skrypt WAT wiczenia, zaliczenie na podstawie ocen z kolokwium sprawdzaj cego. wiczenia laboratoryjne, zaliczenie na podstawie ocen z przygotowania merytorycznego do wykonywania wyznaczonych do wiadcze i ocen sprawozda ko cowych zawieraj cych opracowanie otrzymanych wyników eksperymentalnych Egzamin z przedmiotu w formie pisemnej (test) i ustnej (zreferowanie wyznaczonego tematu wyk adu). 54

12 przedmiot: MECHANIKA TECHNICZNA I WYTRZYMA MATERIA ÓW kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-2-8 Wydzia : Mechaniczny Instytut/Katedra: Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej II 30/ III 30/ /+ punkty ECTS 2/ 2 Autor programu przedmiotu: prof. dr hab. in. Marian Klasztorny Prowadz cy wyk ady: prof. dr hab. in. Marian Klasztorny - Nauczy : zasad mechaniki pozwalaj cych na analiz statyczn i kinematyczn prostych uk adów mechanicznych, wykonywania analiz wytrzyma ciowych prostych elementów maszyn w zakresie obliczania si wewn trznych i napr w uk adach statycznie wyznaczalnych obci onych statycznie - Zapozna z: zasadami modelowania p askiego i przestrzennego uk adów mechanicznych, kinematyk punktu materialnego i cia a sztywnego, podstawami wytrzyma ci materia ów Bazuje na przedmiotach: matematyka, fizyka Podbudowuje przedmioty: przedmioty specjalistyczne Statyka. Si a. Para si. Wi zy i ich rodzaje. Aksjomaty statyki. P askie uk ady si. Moment si y wzgl dem punktu. Redukcja i równowaga uk adów p askich. Modelowanie p askie uk adów mechanicznych. Wyznaczanie reakcji w uk adach p askich. Zagadnienia tarcia. Równowaga graniczna uk adów p askich z tarciem. Przestrzenne uk ady si. Moment si y wzgl dem punktu i osi. Redukcja i równowaga uk adów przestrzennych. Modelowanie przestrzenne uk adów mechanicznych. Wyznaczanie reakcji w uk adach przestrzennych. Ruch punktu materialnego na p aszczy nie i w przestrzeni. Ruch post powy, obrotowy i aski cia a sztywnego. Chwilowy rodek obrotu. Metoda superpozycji wyznaczania pr dko ci i przyspieszenia w ruchu p askim. rodek masy i geometryczne momenty bezw adno ci figur p askich. Si y przekrojowe w belkach prostych. Wyznaczanie reakcji i wykresów si przekrojowych w belkach prostych. Statyczna próba rozci gania metali. Warunek no no ci i u ytkowania. Rozci ganie i ciskanie pr tów. Skr canie pr tów o przekroju ko owym, pier cieniowym, cienko ciennym. Zginanie belek o przekroju prostok tnym i dwuteowym. M. Klasztorny, T. Niezgoda: Mechanika ogólna. Podstawy teoret., zadania z rozwi zaniami Z. Dyl g, A. Jakubowicz, Z. Or : Wytrzyma materia ów K. Go, J. Osi ski: Zbiór zada z wytrzyma ci materia ów - zaliczenie wicze na podstawie ocen ze sprawdzianów i oceny z wiczenia domowego - zaliczenie wyk adu na podstawie oceny z kolokwium zaliczeniowego. 55

13 przedmiot: METROLOGIA I SYSTEMY POMIAROWE kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-2-9 Wydzia : Nowych Technologii i Chemii Instytut/Katedra: Katedra Zaawansowanych Materia ów i Technologii II 30/ / + 12 / + punkty ECTS 1 Autor programu przedmiotu: dr in. Zbigniew Zara ski Prowadz cy wyk ady: dr in. Zbigniew Zara ski - nauczy podstaw teorii pomiarów, - nauczy analizy niepewno ci wyniku pomiaru, - nauczy podstawowych zagadnie techniki pomiarów d ugo ci i k ta, - zapozna z systemami pomiarowymi w kontroli produkcji, Bazuje na przedmiotach: matematyka, fizyka Podbudowuje przedmioty: Wszystkie przedmioty specjalistyczne zwi zane z budow, obs ug i eksploatacj sprz tu. Podstawy teorii pomiarów. Pomiar i jego realizacja. Wzorce pomiarów. Zak ócenia pomiarów i niepewno ci pomiaru. Mechaniczne urz dzenia pomiarowe i zasady ich wykorzystywania. Elektryczne przetworniki pomiarowe. d ugo ci, kata i si y. Zasady i metody pomiarów kszta tu powierzchni. Pomiary przep ywu masy. Przetwarzanie i rejestracja sygna ów analogowych i cyfrowych. Przetwarzanie i opracowanie wyników pomiarów. Wnioskowanie. - J. Jaworski i inni Wst p do metrologii i techniki eksperymentu. - J. Dusza i inni Podstawy miernictwa. - W. Jakubiec, Jan Malinowski Metrologia wielko ci geometrycznych - S. Bia as Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielko ci geometrycznych dla mechaników. - M. Gabrylewski i inni Mechaniczna technologia metali. Wybrane materia y do PSI. - M. Gabrylewski i inni Mechaniczna technologia metali. wiczenia laboratoryjne. - J. Arendarski Niepewno pomiarów. - GUM Mi dzynarodowy s ownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. - GUM Przewodnik. Wyra anie niepewno ci pomiaru. wiczenia audytoryjne i laboratoryjne: - na podstawie ocen z przygotowania do wicze oraz wykonanych zada i sprawozda. Przedmiot: - na podstawie pozytywnej oceny z pracy kontrolnej i uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich wicze audytoryjnych oraz wicze laboratoryjnych. 56

14 przedmiot: CHEMIA kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-3-10 Wydzia : Nowych Technologii i Chemii Instytut/Katedra: Instytut Chemii, Zak ad Radiometrii i Monitoringu Ska III 30/ / + 10 / + punkty ECTS 1 Autor programu przedmiotu: dr hab. Henryk Grajek, prof. nadzw. WAT Prowadz cy wyk ady: dr hab. Henryk Grajek, prof. nadzw. WAT Nauczy : interpretacji podstawowych praw chemicznych, w ciwo ci pierwiastków i zwi zków chemicznych oraz rozumienia przemian chemicznych i ich znaczenia dla procesów przemys owych i logistycznych. Zapozna : z podstawowymi wiadomo ciami z zakresu chemii organicznej i analitycznej. Bazuje na przedmiotach: chemii w zakresie szko y redniej; fizyki w zakresie szko y redniej; Podbudowuje przedmioty: przedmioty specjalistyczne zwi zane z zagro eniem ekologicznym, przechowywaniem i transportem materia ów niebezpiecznych; Cz. 1 Podstawowe poj cia i prawa chemiczne. J dro atomowe. Elektronowa struktura atomu. Uk ad okresowy pierwiastków. Budowa cz steczki. Roztwory i reakcje w roztworach. Kinetyka i statyka chemiczna. Cz. 2. Wprowadzenie do chemii metali alkalicznych i ziem alkalicznych. Podstawy chemii pozosta ych metali i metaloidów grup g ównych. Metale przej ciowe. Wprowadzenie do chemii niemetali. Wodór. Bor. giel i krzem. Od azotu do arsenu. Od tlenu do telluru. Fluorowce. Gazy szlachetne. Cz. 3. Struktura i w ciwo ci zwi zków organicznych. W glowodory struktury i w ciwo ci. Zwi zki organiczne zawieraj ce tlen alkohole, etery, ketony, aldehydy i kwasy. Zwi zki organiczne zawieraj ce azot aminy, zwi zki nitrowe, cjanki. Organiczne zwi zki fosoru, arsenu i antymonu. Zwi zki heterocykliczne. Produkty naturalne t uszcze, steroidy, weglowodany, bia ka. Cz. 4. Ogólne zagadnienia analizy jako ciowej i ilo ciowej. Podzia i ogólna charakterystyka instrumentalnych metod analizy. Spektroskopia atomowa. Spektroskopia magnetycznego rezonansu magnetycznego. Metody chromatograficzne. Metody elektrochemiczne. 1. A. Biela ski, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1 i 2, PWN, Warszawa E. Bia ecka-florja czyk, J. W ostowska, Chemia organiczna, WNT, Warszawa J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa wiczenia zaliczenie na podstawie kolokwium. Wyk ad zaliczenie. 57

15 przedmiot: STATYSTYKA kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-3-11 Wydzia : CYBERNETYKI Instytut/Katedra: Matematyki i Kryptologii III 30/x / + punkty ECTS 3 Autor programu przedmiotu: dr Lucjan Kowalski Prowadz cy wyk ady: dr Lucjan Kowalski, dr hab. Henryk Adamczyk poznanie przez studenta podstawowych poj i zagadnie statystyki opisowej i statystyki matematycznej oraz opanowanie podstawowych metod rachunkowych statystyki matematycznej przydatnych w logistyce Bazuje na przedmiotach: Matematyka Podbudowuje przedmioty: wszystkie przedmioty techniczne 1. Podstawy statystyki opisowej. Parametry koncentracji i struktury zjawisk. 2. Szeregi czasowe. Wska niki dynamiki. Trendy. Graficzna prezentacja danych. 3. Informacja o statystycznych programach obliczeniowych. 4. Twierdzenia graniczne. 5. Rozk ady statystyk. Estymacja punktowa. 6. Estymacja przedzia owa. 7. Weryfikacja hipotez parametrycznych. 8. Weryfikacja hipotez nieparametrycznych. Test zgodno ci chi-kwadrat. 9. Analiza regresji. 10. Analiza korelacji. 11. Analiza wariancji. R. Leitner, J. Zacharski, Zarys matematyki wy szej. cz III., 1994 J. Gawinecki, Matematyka dla informatyków, cz I i II, wyd. BelStudio, 2003 W. Krysicki, J. Bartos, Rachunek prawdopodobie stwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I i cz. II., 1986 Pacut, Rachunek prawdopodobie stwa, 1985 Pluci ska, E. Pluci ski, Probabilistyka, 2000 L. Kowalski, Statystyka, skrypt WAT, 2005 W. Leksi ski, J. Nabia ek, W. akowski, Matematyka. Definicja, twierdzenia, przyk ady, zadania, 1992 zaliczenie wicze laboratoryjnych i egzamin 58

16 przedmiot: IN YNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-3-12 Wydzia : Mechaniczny Instytut/Katedra: Katedra Logistyki KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU III 45/x / + punkty ECTS 6 Autor programu przedmiotu: dr in. Marian Brzezi ski Prowadz cy wyk ady: dr in. Marian Brzezi ski wiczenia: mgr in. Mariusz Gontarczyk, mgr in. Jaros aw Zelkowski Adamczyk Nauczy : Zasad in ynierii systemów dzia ania. Identyfikowania obiektu jako systemu. Prowadzenia analizy systemowej. Modelowania systemów oraz identyfikacji ich parametrów. Wykorzystywania metod wielokryterialnych do oceny systemów. Stosowania metod systemowych w podejmowaniu decyzji rozwojowych oraz projektowaniu systemów. Zapozna z: Elementami ogólnej teorii systemów. Procesami i ich istot. Kategoriami modeli. Podstawami analizy i oceny ryzyka. Bazuje na przedmiotach: Podstawy Logistyki, Zarz dzanie, Zarz dzanie cuchem dostaw. Podbudowuje przedmioty: Podstawy bada operacyjnych, Systemy logistyczne w przedsi biorstwie, Projektowanie procesów, Zarz dzanie logistyk, Sieci logistyczne. Elementy ogólnej teorii systemów. Zasady in ynierii systemów. Proces i jego istota. Kategorie modeli. Struktury modeli. Identyfikacja parametrów modeli. Metodyka stosowania analizy systemowej. Podstawy analizy i oceny ryzyka. Podstawy analizy i oceny efektywno ci systemów. Elementy wielokryterialnej analizy porównawczej. Modele rozwoju systemów. 1. Cz. Cempel, Teoria i in ynieria systemów, e-skrypt, Politechnika Pozna ska, Pozna J. Konieczny, In ynieria systemów dzia ania, WNT, Warszawa M. Brzezi ski, Systemy w logistyce, WAT, Warszawa 2007 Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen z wicze i kolokwiów oraz egzaminu. 59

17 przedmiot: FINANSE I RACHUNKOWO kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-4-13 Wydzia : CYBERNETYKI Instytut/Katedra: Organizacji i Zarz dzania IV 30/ punkty ECTS 3 Autor programu przedmiotu: dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. WAT Prowadz cy wyk ady: dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. WAT, dr Anna KUCZY SKA-CESARZ - umiej tno Uzasadniania roli finansów we wspó czesnej gospodarce; charakteryzowania systemu finansowego i elementów jego struktury; rozumienia zarz dzania finansami przedsi biorstwa; okre lania istoty oraz znaczenia finansów i funduszy publicznych; rozumienia zasad funkcjonowania i okre lania znaczenia systemu podatkowego; charakteryzowania mi dzynarodowych rynków finansowych; rozumienia znaczenia integracji walutowej Unii Europejskiej; identyfikacji zada i podstaw prawnych rachunkowo ci; okre lania nowoczesnych zasad kalkulacji kosztów i zarz dzania finansami firmy. Bazuje na przedmiotach: matematyka, ekonomia Podbudowuje przedmioty: zarz dzanie strategiczne. Finanse jako nauka i jej metody. Finanse w gospodarce rynkowej. Wspó czesny rynek finansowy oraz elementy jego struktury /instytucje, instrument, rynki, zasad/. System bankowy i sposób jego funkcjonowania. Finanse i gospodarka finansowa przedsi biorstwa. Finanse prywatne i publiczne. System podatkowy i polityka fiskalna. Mi dzynarodowe stosunki finansowe i ich wspó czesny charakter. Istota rachunkowo ci jako nauki i dzia alno ci praktycznej. Podstawy prawne rachunkowo ci. Ewidencja rodków pieni nych i papierów warto ciowych. Ewidencja maj tku trwa ego, materia ów i obrotu produktami. Poj cie, rodzaje i ewidencja kosztów w uk adzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym. Rachunek kosztów. Sprawozdawczo finansowa. Analiza pionowa i pozioma bilansu. Analiza rachunku zysków i strat oraz rachunku przep ywów pieni nych. Analizy opisowa i wska nikowa w ocenie kondycji finansowej przedsi biorstwa. S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002 B. Pietrzak, Z. Pola ski, B. Wo niak, System finansowy w Polsce, PWE, Warszawa 2003 E. Ostrowska, Rynek kapita owy, PWE, Warszawa 2007 S. Owsiak, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2003 K. Sawicki, Podstawy rachunkowo ci, PWE, Warszawa 2002 Z. Leszczy ski, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000 Pisemne kolokwium zaliczeniowe, z uwzgl dnieniem aktywno ci na wiczeniach. 60

18 przedmiot: PODSTAWY BADA OPERACYJNYCH kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-4-14 Wydzia : CYBERNETYKI Instytut/Katedra: IV 30/ punkty ECTS 2 Autor programu przedmiotu:... Prowadz cy wyk ady:... Umiej tno ci i kompetencje: samodzielnej budowy prostych modeli problemów decyzyjnych, rozwi zywania problemów decyzyjnych. Bazuje na przedmiotach: Podbudowuje przedmioty: Model matematyczny zagadnienia decyzyjnego. Zadanie programowania matematycznego. Zadanie programowania liniowego. Zadania nieliniowe sprowadzone do zada programowania liniowego. Zadania programowania dynamicznego. Elementy programowania wielokryterialnego. 61

19 przedmiot: ETYKA ZAWODOWA kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-7-15 Wydzia : CYBERNETYKI Instytut/Katedra: VII 15/+ 15 punkty ECTS 1 Autor programu przedmiotu: dr hab. Marek ADAMKIEWICZ, prof. WAT Prowadz cy wyk ady: dr hab. Marek ADAMKIEWICZ, prof. WAT - Znajomo prawide oraz warto ci moralnych niezb dnych w dzia alno ci zawodowej i w relacjach mi dzyludzkich, wywy szaj cych dobro zbiorowe oraz indywidualne. - Zdobycie podstawowej wiedzy na temat norm moralnych wykorzystywanych przez g ówne formy kontroli spo ecznej (obyczaje, prawo, religia) przydatnych w dzia alno ci profesjonalnej i publicznej - Konstrukcja idea u cz owieka zacnego, spolegliwego i spo ecznie przydatnego, czyli modelu ogólnej sprawno ci zawodowej i obywatelskiej, wywodzonej z poczucia obowi zku oraz odpowiedzialno ci. Bazuje na przedmiotach: filozofia Podbudowuje przedmioty: ekonomia, zarz dzanie Ró nica mi dzy poj ciem moralno ci i etyki jako nauki o moralno ci. Kategoria normy moralnej jako wyznacznika po danego spo ecznie post powania. Problem podejmowania decyzji kategoria czynu. Poj cie tajemnicy zawodowej i mo liwo jej zawieszenia. Problem wiarygodno ci i dotrzymywania umów. Korupcja jako problem spo eczny. Prawa cz owieka. Krzy owanie si kultur i nieograniczony przep yw informacji. Dylematy moralne wspó czesno ci zwi zane z wymogiem tolerancji i wolno ci osobistej. Kategoria sprawiedliwo ci w zarz dzaniu zasobami ludzkimi. - Adamkiewicz M. (red), Etyka zawodu wojskowego, WAT, Warszawa Adamkiewicz M., Od etyki do bioetyki, WAT, Warszawa Dietel J., Gasparski W., Etyka biznesu, Warszawa Dyoniziak R., S abo A., Patologia ycia gospodarczego, Kraków Kotarbi ski T., Pisma etyczne, Ossolineum Kozio L, Motywacja w pracy, Warszawa Michalik M., Od etyki zawodowej do etyki biznesu. Warszawa Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa Red. zbiorowa, Etyka zawodowa (Instytut Problemów Wspó czesnej Cywilizacji), Warszawa Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa Tyszka T., Psychologia zachowa ekonomicznych, Warszawa Urba ski J., Etyka oficera-in yniera, WAT, Warszawa Test z wiedzy przyswojonej na wyk adach 62

20 przedmiot: PRAWO kod przedmiotu: 2-L-W-1-07-S-7-16 Wydzia : CYBERNETYKI Instytut/Katedra: Instytut Organizacji i Zarz dzania VII 30/ punkty ECTS 1 Autor programu przedmiotu: dr Tomasz KAMI SKI Prowadz cy wyk ady: dr Tomasz KAMI SKI nauczy rozumienia postanowie prawa cywilnego; nauczy rozumienia zagadnie prawa gospodarczego; nauczy analizy istoty stosunków gospodarczych regulacji prawnych dotycz cych organizacji, sposobu post powania i konsekwencji dzia ania podmiotów prowadz cych zawodowo dzia alno gospodarcz. Bazuje na przedmiotach: podstawy zarz dzania, negocjacje Podbudowuje przedmioty: ochrona w asno ci intelektualnej, zarz dzanie logistyk 1. ród a prawa cywilnego. 2. Stosowanie prawa cywilnego. 3. Umowy o obrocie gospodarczym. 4. Prawo podmiotowe. 5. Osoby fizyczne. 6. Osoby prawne. 7. Czynno ci prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne. 8. Zakres przedmiotowy i ród a prawa gospodarczego. Prawne uwarunkowania prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. 9. Przedsi biorca w obrocie gospodarczym. 10. Spó ki prawa handlowego. 11. Spó ki osobowe i kapita owe. 12. Spó dzielnie. 13. Przedsi biorstwa pa stwowe. 14. Samorz d gospodarczy. 15. Ochrona w asno ci przemys owej. Korycki S., Kuci ski J., Trzci ski Z., Zaborowski J.: Zarys prawa, 2006 Radwa ski Z.: Prawo cywilne cz ogólna, Radwa ski Z. Zobowi zania cz ogólna, Siuda W.: Elementy prawa dla ekonomistów, 2003 termin 0 - w formie ustnej lub pisemnej (test). termin I i II - w formie pisemnej (test). 63

21 1.3. KARTY INFORMACYJNE PRZEDMIOTÓW KSZTA CENIA KIERUNKOWEGO KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU przedmiot: PODSTAWY LOGISTYKI kod przedmiotu: 3-L-W-1-07-S-1-1 Wydzia : MECHANICZNY Instytut/Katedra: Katedra Logistyki I 30/ punkty ECTS 4 Autor programu przedmiotu: dr in. Szymon MITKOW Prowadz cy wyk ady: prof. dr hab. in. Jan FIGURSKI, dr in. Szymon MITKOW Nauczy : Rozumienia wewn trz organizacyjnych i mi dzyorganizacyjnych form i zasad wyst puj cych w logistyce. Definiowania podstawowych procesów logistycznych. Identyfikowania zasadniczych elementów sk adowych procesów i systemów logistycznych. Okre lania i analizy podstawowych procesów logistycznych w przedsi biorstwie. Identyfikowania w uj ciu systemowym logistycznych zale no ci sytuacji gospodarczej przedsi biorstwa. Rozumienia wewn trz organizacyjnych i mi dzyorganizacyjnych form i zasad zarz dzania logistycznego. Zapozna z: Aktualnym dorobkiem teorii i praktyki z obszaru logistyki. Najnowszymi tendencjami wyst puj cymi w logistyce. Bazuje na przedmiotach: Podbudowuje przedmioty: Zarz dzanie logistyk ; Systemy logistyczne w przedsi biorstwie; Infrastruktura logistyczna; Procesy logistyczne w przedsi biorstwie. Poj cie logistyki. Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych i podej cia systemowego do logistyki. Podzia funkcjonalny logistyki. Podzia fazowy logistyki: logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Wewn trzorganizacyjne i mi dzyorganizacyjne systemy logistyczne. E. Go embska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN Warszawa-Pozna Cz. Skowronek, Sarjusz-Wolski, w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa M. Brzezi ski, w przedsi biorstwie, WSFiZ, Warszawa 2003 I.Fechner (red), Podstawy logistyki, Biblioteka logistyka, Pozna 2006 na podstawie oceny z wicze i kolokwium ko cowego przeprowadzanego na ostatnich godzinach zaj 64

22 przedmiot: BUDOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH kod przedmiotu: 3-L-W-1-07-S-2-2 Wydzia : MECHANICZNY Instytut/Katedra: Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu II 60 / X punkty ECTS 6 Autor programu przedmiotu: dr in. Marcin Wieczorek, dr in. Stanis aw OCHWAT Prowadz cy wyk ady: dr in. Marcin Wieczorek, dr in. Stanis aw OCHWAT ogólnej znajomo ci budowy pojazdów mechanicznych, budowy i dzia ania podstawowych zespo ów i mechanizmów silników pojazdów, umiej tno prawid owego nazywania zespo ów i podzespo ów oraz wskazywania ich rozmieszczenia w poje dzie, zasad dzia ania podstawowych mechanizmów i uk adów pojazdu. Zapozna : z ogóln budow t okowych silników spalinowych, ze szczegó ow budow g ównych uk adów i mechanizmów tych silników, z typowymi rozwi zaniami podstawowych zespo ów wybranych pojazdów mechanicznych. Bazuje na przedmiotach: Grafika in ynierska, Maszynoznawstwo I. Podbudowuje przedmioty: Podstawy eksploatacji urz dze technicznych, Mechanika ruchu i bezpiecze stwo ruchu drogowego, Transport adunków, P yny eksploatacyjne. 1. Ogólna budowa silnika t okowego. 2. Budowa uk adów silnika (t okowo korbowego, rozrz du, zasilania powietrzem i wydechowego, zasilania paliwem, smarowania i ch odzenia). 3. Ogólna budowa samochodu. 4. Budowa i dzia anie uk adów samochodu (nap dowy, jezdny, kierowniczy i hamulcowy). 5. Pojazdy g sienicowe. Praca zbiorowa, Eksploatacja wojskowych pojazdów mechanicznych. Cz.1. Skrypt WAT, Warszawa 1987 M. Bernhard, Silniki samochodowe, WKi, Warszawa L. Prochowski, A. uchowski, Samochody ci arowe i autobusy, WKi, Warszawa S. Orze owski, Budowa podwozi i nadwozi samochodowych, WSIP, Warszawa T. Koszycki, J. Wysocki Budowa pojazdów g sienicowych, Skrypt WAT, J.Reimpell, Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji, WKi, Warszawa 2004 M.Zaj c, Uk ady przeniesienia nap du samochodów ci arowych i autobusów, WKi, Warszawa 2003 Egzamin, do którego warunkiem przyst pienia jest zaliczenie wicze i zaj laboratoryjnych. Zaliczenie wicze i zaj laboratoryjnych na podstawie ocen bie cych z odpowiedzi, sprawdzianów i sprawozda. 65

23 przedmiot: ZARZ DZANIE CUCHEM DOSTAW kod przedmiotu: 3-L-W-1-07-S-2-3 Wydzia : MECHANICZNY Instytut/Katedra: Katedra Logistyki II 30 / punkty ECTS 3 Autor programu przedmiotu: dr in. Pawe LASKI Prowadz cy wyk ady: dr in. Pawe LASKI Nauczy : Definiowania cucha dostaw. Identyfikowania czynników integruj cych przedsi biorstwa i ich systemów w cuchu dostaw. Przeprowadzania analizy procesowej cucha dostaw. Okre lania strategii zarz dzania cuchem dostaw oraz ró nic mi dzy nimi. Identyfikacji kierunków rozwoju zarz dzania cuchem dostaw. Zapozna z: Modelem integracyjnym cucha dostaw. Bazuje na przedmiotach: Podstawy Logistyki, Zarz dzanie Podbudowuje przedmioty: Zarz dzanie logistyk, Sieci logistyczne Teoretyczne podstawy zarz dzania cuchem dostaw: przedsi biorstwo w cuchu dostaw, definicje cucha dostaw. Zarz dzanie cuchem dostaw metody, narz dzia, wska niki i kryteria oceny. Czynniki integruj ce przedsi biorstwa w cuchy dostaw. Technologie informatyczne wspieraj ce i integruj ce przep yw informacji w cuchu dostaw. Model zintegrowanego cucha dostaw. Strategie zarz dzania cuchem dostaw na wiecie i w Polsce. Analiza procesowa i fazowa cucha dostaw. 1. I. Fechner, Zarz dzanie cuchem dostaw Pozna D. Kisperska-Moro, Pomiar funkcjonowania cuchów dostaw, Katowice J. Witkowski, Zarz dzanie cuchem dostaw koncepcje, procedury, do wiadczenia Warszawa J. Bendkowski, stosowana metody, techniki, analizy cz.1i 2,Gliwice 2006 na podstawie oceny z wicze i kolokwium ko cowego przeprowadzanego na ostatnich godzinach zaj. 66

24 przedmiot: ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI kod przedmiotu: 3-L-W-1-07-S-2-4 Wydzia : MECHANICZNY Instytut/Katedra: Katedra Logistyki II 30 / punkty ECTS 2 Autor programu przedmiotu: dr hab. Stefan W udyka, prof. WAT, mgr Janusz Goss Prowadz cy wyk ady: dr hab. Stefan W udyka, prof. WAT Wytworzenie umiej tno ci i kompetencji w zakresie identyfikacji podstawowych poj, modeli, systemów zarz dzania zasobami ludzkimi, Umiej tno ci rozró niania poj : zarz dzania kadrami a zarz dzania zasobami ludzkimi; Umiej tno ci okre lenia i analizy systemu zarz dzania zasobami ludzkimi oraz strategii personalnej; Rozumienia znaczenia kultury organizacyjnej jako góry lodowej i jej wp ywu na funkcjonowanie organizacji, Znajomo czynników kszta tuj cych i wp ywaj cych na rynek pracy, Znajomo skali i struktury oraz przyczyn bezrobocia w Polsce. Podbudowuje przedmioty: Podstawy zarz dzania, Zarz dzanie logistyczne Cechy kszta tuj ce kwalifikacje w logistyce. - Tendencje wymaga kwalifikacyjnych. Teoretyczne podstawy zarz dzania zasobami ludzkimi. - Podstawowe poj cia. Modele ZZL. Zarz dzanie zasobami ludzkimi w kontek cie otoczenia. - Prawne otoczenie ZZL. Zmiany spo eczne a ZZL Przyci ganie zasobów ludzkich. - Planowanie ZL. Rekrutacja ZL. Metody doboru ZL. Techniki pozyskiwania, oceny i wyboru ZL. - Metody pozyskiwania kadr. Alternatywne formy zatrudnienia. Procedury selekcyjne. Utrzymywanie zasobów ludzkich. - Wynagrodzenia. Okre lenia wiadcze. Planowanie kariery. Kierowanie stosunkami pracowniczymi. - Tworzenie zwi zków zawodowych. Negocjacje zbiorowe. Rozpatrywania i za atwianie skarg. Kodeks pracy i wynikaj ce z niego obowi zki pracodawcy. Kodeks pracy i wynikaj ce z niego obowi zki pracownika. wiadczenia pozap acowe. Ochrona pracowników. - Ochrona macierzy ska. Ochrona niepe nosprawnych. Ricky W. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006 R. M., Kodeks Pracy, tekst jednolity, Warszawa 2008 R. M.,Ustawa o zwi zkach zawodowych, tekst jednolity, Warszawa 2008 M. Armstrong, Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2003 Na podstawie oceny z wicze i kolokwium ko cowego przeprowadzanego na ostatniej godziny wicze. 67

25 przedmiot: INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA kod przedmiotu: 3-L-W-1-07-S-3-5 Wydzia : IN YNIERII L DOWEJ I GEODEZJI Instytut/Katedra: Katedra In ynierii i Komunikacji III 45 / punkty ECTS 4 Autor programu przedmiotu: dr in. Tadeusz TRUCHANOWICZ Prowadz cy wyk ady: dr in. Tadeusz TRUCHANOWICZ definiowania podstawowych poj infrastruktury, techniki i technologii w logistyce; okre lania g ównych elementów infrastruktury logistycznej; stosowania podstawowej wiedzy techniczno-technologicznej o procesach logistycznych; opisywania i analizowania podstawowych procesów w technologii transportu, sk adowania, kompletacji i ekspedycji towarów; wykorzystywania potencja u centrów logistycznych w biznesie; identyfikacji wp ywu centrów logistycznych na lokalny rozwój spo eczno-gospodarczy regionu. Bazuje na przedmiotach: Zarz dzanie, Podstawy logistyki Podbudowuje przedmioty: Systemy logistyczne w przedsi biorstwie, Normalizacja i jako w logistyce 1. Definicje infrastruktury, techniki, technologii i poj pokrewnych. 2. Struktura infrastruktury w procesach logistycznych. 3. Technika w infrastrukturze procesów logistycznych: magazynowych, transportu oraz pakowania i formowania jednostek adunkowych informatycznych. 4. Urz dzenia prze adunkowe 5. Poj cie, przeznaczenie, zadania i klasyfikacja centrów logistycznych. 6. Planowanie i wybór lokalizacji centrów logistycznych. 7. Do wiadczenia w budowie centrów logistycznych. 8. Perspektywy i zagro enia zwi zane z funkcjonowaniem centrów logistycznych. Obowi zkowa: 1. Beier F.J., Rutkowski K.:. SGH, Warszawa Matulewski M. i in.: Systemy logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarz dzania. Instytut Logistyki i Magazynowa-nia, Pozna Dodatkowa: 1. Podstawy wiedzy logistycznej. Red. nauk. M. Ciesielski. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poz-naniu, Pozna Wspó czesne kierunki rozwoju logistyki. Praca zb. pod red. E. Go embskiej. PWE, Warszawa obecno i aktywne uczestniczenie w wiczeniach; zaliczenie prac domowych; zaliczenie pracy kontrolnej z programu wyk adów i wicze. 68

26 przedmiot: PODSTAWY EKSPLOATACJI URZ DZE TECHNICZNYCH kod przedmiotu: 3-L-W-1-07-S-3-6 Wydzia : MECHANICZNY Instytut/Katedra: Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu III 45 / punkty ECTS 3 Autor programu przedmiotu: dr in. Józef PSZCZÓ KOWSKI Prowadz cy wyk ady: dr in. Józef PSZCZÓ KOWSKI, dr in. Grzegorz TRAWI SKI Znajomo zasad planowania i nadzorowania zada obs ugowych dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urz dze. Bazuje na przedmiotach: Matematyka, Maszynoznawstwo, Metrologia i systemy pomiarowe, Budowa pojazdów mechanicznych Podbudowuje przedmioty: wszystkie przedmioty techniczne z obszaru eksploatacji maszyn i urzadze Poj cie eksploatacji systemów technicznych. Modele systemu i procesu eksploatacji maszyn i urz dze. Podstawy diagnostyki. Regu y eksploatacji z uwzgl dnieniem prewencji i diagnostyki. Podstawowe poj cia, charakterystyki i parametry niezawodno ci urz dze. U ytkowanie i obs ugiwanie obiektów technicznych. Organizacja procesów obs ugowych i naprawczych. Budowa systemu eksploatacji obiektów technicznych. Planowanie eksploatacji i odnowy maszyn. Metody rozwi zywania problemów w eksploatacji urz dze. Miejsce eksploatacji w systemie logistyki. Zasady analizy danych eksploatacyjnych. Informatyczne systemy zarz dzania eksploatacj urz dze technicznych. - S. Legutko, Eksploatacja maszyn. WPP, Pozna S. Nizi ski, B. towski, Modelowanie procesów eksploatacji maszyn. Wydawnictwo MARCAR, Zielonka S. Nizi ski, R. Michalski, Diagnostyka obiektów technicznych. ITE, Radom 2002 na podstawie oceny z wicze i kolokwium ko cowego przeprowadzanego na ostatnich godzinach zaj 69

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Zarządzanie Personelem Personnel Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają interdyscyplinarną wiedzę w wybranym zakresie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. stopnia Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. stopnia Rodzaj przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wprowadzenie do metrologii Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Centrum

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. studia ekonomiczne, kierunek: ZARZĄDZANIE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy zarządzania 60 h

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I sem. I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30h

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Podstawy metrologii Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom studiów: forma studiów: Rok: ZiIP.PK.B.15. kierunkowy I stopnia studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Zarządzanie strategiczne Strategic Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: licencjackie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA dr inż.. ALEKSANDRA ŁUCZAK Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Finansów w i Rachunkowości ci Zakład Metod Ilościowych Collegium Maximum,, pokój j 617 Tel. (61) 8466091 luczak@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie w przedsiębiorstwie The use of information systems in the company Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering ZiIP.G6.D6.D6K.4.

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Computer networks Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia logistyka

PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia logistyka studia ekonomiczne, kierunek: LOGISTYKA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Matematyka 60/90 (inż.) h Funkcje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Proseminarium Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Piotr Michalik Cele zajęć z przedmiotu: 1. Zapoznanie ę z techniką pisania pracy dyplomowej 2. Nauczenie zasad korzystania z literatury

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Badania marketingowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie i ochrona środowiska. WF-ST1-GP-Zr-15/16Z-KSZT Zarządzanie miastem. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15

Kształtowanie i ochrona środowiska. WF-ST1-GP-Zr-15/16Z-KSZT Zarządzanie miastem. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Kształtowanie i ochrona środowiska Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy matematyki finansowej (MFI221)

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy matematyki finansowej (MFI221) Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy matematyki finansowej (MFI221) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZARZĄDZANIA HOTELAMI 4. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 30 C- 15 L- 0 P- 0 Pws- S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 30 C- 15 L- 0 P- 0 Pws- S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Miedzynarodowe stosunki polityczne

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 30 Liczba godzin w

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 30 Liczba godzin w Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 015/016 Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie jakością Quality management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 05/06 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY WIEDZY O GOSPODARCE

PODSTAWY WIEDZY O GOSPODARCE 1.1.1 Podstawy wiedzy o gospodarce I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY WIEDZY O GOSPODARCE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: W4A Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Ekologia i ochrona środowiska. WZ-ST1-TR-Hg-14/15Z-EKOL Hotelarstwo i gastronomia. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15

Ekologia i ochrona środowiska. WZ-ST1-TR-Hg-14/15Z-EKOL Hotelarstwo i gastronomia. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Turystyka i Rekreacja I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Ekologia i ochrona środowiska Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Kierunek: Automatyka i Robotyka, Specjalność: Automatyka i Systemy Sterowania Wykład organizacyjny Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Wymiar dydaktyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU PRACA PRZEJŚCIOWA Control work Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Automatyka i Robotyka Przemysłowa 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I, inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologie Walcowania Wyrobów Płaskich Rolling technology for flat products Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiIP.G.D1.2. Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia montażu. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia montażu. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia montażu. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 4 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostka prowadząca kurs Zakład Teorii Sportu dokształcający Nazwa kursu Trener pierwszej klasy w zapasach

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Finanse Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy I Production Processes Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium CHEMIA Chemistry Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terenoznawstwo i biegi na orientację KOD WF/II/st/37

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terenoznawstwo i biegi na orientację KOD WF/II/st/37 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terenoznawstwo i biegi na orientację KOD WF/II/st/37 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia II stopnia

profil ogólnoakademicki studia II stopnia Opis efektów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do efektów oraz efektów prowadzących do specjalności: - technologia żywności - żywienie człowieka - zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU 2. 3. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU 2. 3. Część A Przedmiot: Historia myśli ekonomicznej Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Elżbieta Gąsiorowska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-0030 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Z-ZIP2-0030 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-0030 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014. Wydział Turystyki i Rekreacji II

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Konstytucyjny system organów państwowych Nazwa w języku angielskim Political system in Poland Język wykładowy Język polski Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OPTYMALIZACJA TERMOEKONOMICZNA W ENERGETYCE Termoeconomic Analysis of Thermal Systems in Power Engineering Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Wstęp do analizy bezpieczeństwa energetycznego III RP Introduction to the analysis of the energy security of the III RP

KARTA KURSU. Wstęp do analizy bezpieczeństwa energetycznego III RP Introduction to the analysis of the energy security of the III RP KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wstęp do analizy bezpieczeństwa energetycznego III RP Introduction to the analysis of the energy security of the III RP Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr Paweł Skorut

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP-2-203-MK-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP-2-203-MK-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Marketing międzynarodowy Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP-2-203-MK-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Marketing Poziom studiów: Studia II stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-VIIsD4-2013SAiE-S Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy robotyki 2 Kierunek studiów Elektrotechnika 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej dr inż. Krzysztof Strzałkowski. Kierunkowy Nieobowiązkowy Polski Semestr piaty

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej dr inż. Krzysztof Strzałkowski. Kierunkowy Nieobowiązkowy Polski Semestr piaty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-409z Języki programowania - DELPHI Programming languages - Delphi

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna 2015/2016

Statystyka matematyczna 2015/2016 Statystyka matematyczna 2015/2016 nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa przedmiotu Statystyka matematyczna Kod przedmiotu 0600-FS2-2SM Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA

EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA PRZEDMIOT: EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Formy w przedsiębiorstwach przemysłowych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. E/ER/PRZ w języku polskim Produkcja zwierzęca Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. E/ER/PRZ w języku polskim Produkcja zwierzęca Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/ER/PRZ w języku polskim Produkcja zwierzęca Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Transport Studia I stopnia o profilu: A X P. Napędy Lotnicze. Zaliczenie wykładu i projektowania Język wykładowy:

Karta (sylabus) przedmiotu Transport Studia I stopnia o profilu: A X P. Napędy Lotnicze. Zaliczenie wykładu i projektowania Język wykładowy: WM Karta (sylabus) przedmiotu Transport Studia I stopnia o profilu: A X P Przedmiot: Napędy Lotnicze Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: TR N 0 6 50-_0 Rok: Semestr: 6 Forma studiów: Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property rights Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr Maria Rożnowska Zespół dydaktyczny: dr Maria Rożnowska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w agrobiznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI Pytania na egzamin dyplomowy z kierunku administracja 1. Centralizm i decentralizacja administracji publicznej 2. Cechy modelu

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób Nazwa przedmiotu niepełnosprawnych

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób Nazwa przedmiotu niepełnosprawnych Kod przedmiotu: IH PS-L-6i7-2012-S Pozycja planu: D7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób Nazwa przedmiotu niepełnosprawnych Kierunek studiów Praca

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH I ARYTMETYKI PRZEDZIAŁOWEJ Foundations of fuzzy set theory and interval arithmetic Kierunek:

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH I ARYTMETYKI PRZEDZIAŁOWEJ Foundations of fuzzy set theory and interval arithmetic Kierunek: Nazwa przedmiotu: PODSTAWY TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH I ARYTMETYKI PRZEDZIAŁOWEJ Foundations of fuzzy set theory and interval arithmetic Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Kierunek studiów Administracja

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Data wydruku: 22.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu

Sylabus przedmiotu: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Data wydruku: 22.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-204-GI-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-204-GI-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Nazwa modułu: Geodezja przemysłowa Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-204-GI-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia Studia I stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia Studia I stopnia Studia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 201 r. SYLABUS Nazwa Organizacje międzynarodowe Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Socjologiczno-Historyczny przedmiot Katedra Politologii Kod MK_7 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Punkty

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wentylacja i klimatyzacja Rok akademicki: 2012/2013 Kod: SEN-2-231-CO-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizykoterapia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Statystyka opisowa Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Agnieszka Krzętowska

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Statystyka opisowa Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Agnieszka Krzętowska KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/SOP w języku polskim Statystyka opisowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Statistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu: Rok: IV Semestr: 7 Forma studiów: Rodzaj zajęć i liczba godzin 45 w semestrze: Wykład 30 Laboratorium

Bardziej szczegółowo