PL-Kraków: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego. 2011/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Kraków: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego. 2011/S 201-327487 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi"

Transkrypt

1 Usługa kolokacji serwerów Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie PL-Kraków: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego Sekcja I: Instytucja zamawiająca 2011/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Województwo Małopolskie ul. Basztowa 22 Punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Osoba do kontaktów: Tomasz Szanser Kraków Tel.: Faks: Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Dostęp elektroniczny do informacji Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego ul. Racławicka 56 Punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego Osoba do kontaktów: Grzegorz Mamoń Kraków Tel.: Faks:

2 Adres internetowy: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego ul. Racławicka 56 Punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego Osoba do kontaktów: Grzegorz Mamoń Kraków Tel.: Faks: Adres internetowy: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego ul. Racławicka 56 Punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego Osoba do kontaktów: Grzegorz Mamoń Kraków Tel.: Faks: Adres internetowy: I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Rekreacja, kultura i religia Edukacja I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Usługa kolokacji serwerów Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane Kod NUTS PL21 II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest usługa kolokacji serwerów Centrum Przetwarzania Danych Urzędu

3 Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zamówienie składa się z 2 części: część 1: obejmuje usługę kolokacji serwerów Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (zapewnienie określonej powierzchni umożliwiającej realizację kolokacji, zapewnienie łączy do Internetu, zapewnienie usług hotelingu i dostępu do systemów), cześć 2: obejmuje serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są: dla części 1 w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5a SIWZ, dla części 2 w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5b do SIWZ. Wykaz sprzętu, który ma zostać objęty serwisem pogwarancyjnym wraz z lokalizacjami znajduje się w załączniku nr 2 do wzoru umowy dla tej części zamówienia. II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej Szacunkowa wartość bez VAT: ,58 PLN II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Usługa kolokacji serwerów Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1)Krótki opis Część 1: obejmuje usługę kolokacji serwerów Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (zapewnienie określonej powierzchni umożliwiającej realizację kolokacji, zapewnienie łączy do Internetu, zapewnienie usług hotelingu i dostępu do systemów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są dla części 1 w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5a SIWZ. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , )Wielkość lub zakres Część 1: obejmuje usługę kolokacji serwerów Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (zapewnienie określonej powierzchni umożliwiającej realizację kolokacji, zapewnienie łączy do Internetu, zapewnienie usług hotelingu i dostępu do systemów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są dla części 1 w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ oraz we wzorze

4 umowy stanowiącym załącznik nr 5a SIWZ. Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej Szacunkowa wartość bez VAT: ,77 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie Zakończenie )Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia określony w pkt II.3) niniejszego ogłoszenia jest terminem wstępnym, przewidywanym. Rzeczywiste rozpoczęcie realizacji zamówienia będzie możliwe dopiero z dniem podpisania umowy. Zamówienie należy wykonać w terminie do r. Część nr: 2 Nazwa: Serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1)Krótki opis Cześć 2: obejmuje serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są dla części 2 w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5b do SIWZ. Wykaz sprzętu, który ma zostać objęty serwisem pogwarancyjnym wraz z lokalizacjami znajduje się w załączniku nr 2 do wzoru umowy dla tej części zamówienia. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , )Wielkość lub zakres Cześć 2: obejmuje serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są dla części 2 w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5b do SIWZ. Wykaz sprzętu, który ma zostać objęty serwisem pogwarancyjnym wraz z lokalizacjami znajduje się w załączniku nr 2 do wzoru umowy dla tej części zamówienia. Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej Szacunkowa wartość bez VAT: ,81 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie Zakończenie )Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia określony w pkt II.3) niniejszego ogłoszenia jest terminem wstępnym, przewidywanym. Rzeczywiste rozpoczęcie realizacji zamówienia będzie możliwe dopiero z dniem podpisania umowy. Zamówienie należy wykonać w terminie do r. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje 1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości: część ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), część ,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy 3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kredyt Bank S.A. II o/kraków z dopiskiem: "Wpłata wadium kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny UMWM lub "Wpłata wadium kolokacja serwerów UMWM lub "Wpłata wadium serwis pogwarancyjny UMWM, w zależności od tego na którą część postępowania Wykonawca składa ofertę. 4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, (piętro III, pokój nr 316), Kraków,. Kasa jest czynna: w dni robocze w godzinach 8:30 10:00 oraz 13:00 15: Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu

5 wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 7. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy. 8. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy. 10. Zabezpieczenie w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kredyt Bank S.A. II o/kraków z dopiskiem "Wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny UMWM część I, lub "Wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny UMWM część II w zależności od tego w zakresie której części postępowania zostanie podpisana z Wykonawcą umowa. 11. Zabezpieczenie w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie, pokój nr 316. Kasa jest czynna: w dni robocze w godzinach 8:30-10:00 oraz 13:00-15: Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę tego zabezpieczenia % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30 % kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie sporządzonej częściowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego ul. Basztowa 22, Kraków,, adres do korespondencji: Racławicka 56, Kraków,, NIP: REGON: III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia niespełnia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty

6 występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał nr 2 do siwz. 6. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał nr 3 do siwz oraz następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie ujęte w zał nr 3 do siwz), b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt III.2.1) ppkt 6 litera a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) w pkt III.2.1) ppkt 6 litery b) i c), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) w pkt III.2.1) ppkt 6 litera e), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) w pkt III.2.1) ppkt 6 litera d), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) ppkt 7 litery a)-d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

7 odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 9. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 10. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - zał nr 4 do siwz. 11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 12. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których doświadczeniu polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 15. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie art. 96 ustawy z r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz z późniejszymi zmianami)). III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał nr 2 do siwz oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zał nr 8, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. Jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 zostanie uznany za spełniony dla części 1 zamówienia gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę kolokacji minimum jednej szafy serwerowej z zainstalowanym w niej sprzętem komputerowym, b) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy zostanie uznany za spełniony dla części 2 zamówienia, gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę serwisu minimum 8 serwerów. 2. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na doświadczeniu innych podmiotów. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia niespełnia.

8 III.2.3)Kwalifikacje techniczne III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RG-IV IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: :00 Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: :30 Miejscowość Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Racławicka 56, pokój nr 17, Kraków,. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3)Informacje dodatkowe 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Wartość zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym nie przekroczy łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści

9 oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a) zmian przepisów prawnych w tym w szczególności przepisów podatkowych. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła kwoty podatku i kwoty netto tego wynagrodzenia, b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, c) zmiany przedmiotu umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy, d) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, e) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, f) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian. 3. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia określony w pkt II.3) niniejszego ogłoszenia jest terminem wstępnym, przewidywanym. Rzeczywiste rozpoczęcie realizacji zamówienia będzie możliwe dopiero z dniem podpisania umowy. Zamówienie należy wykonać w terminie do r. VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa Tel.: Adres internetowy: Faks: VI.4.2)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa Tel.: Adres internetowy: Faks: VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10 Powiązane artykuły Wynik postępowania: Usługa kolokacji serwerów Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Liczba odwiedzin: 127 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :51:56 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340760-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225034-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Śląskie Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275254-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27970-2014:text:pl:html Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282066-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109018-2015:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291771-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308185-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287816-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Główny Urząd Geodezji

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324889-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo