Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 X 2010 Nr 3/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: 2 Rusza budowa wiaduktu nad Zakopiank¹ Trwa Powszechny Spis Rolny 10 Oskar Kolberg znowu w Mogilanach 17

2 Wizualizacja: Firma Autostrada II z Katowic. Stara sala narad zagospodarowana na G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Rozbudowa budynku wraz z budow¹ Sali Kulturowo - Wystawowej stworzy³a mo liwoœci zagospodarowania starej sali narad. Pewnie wielu mieszkañców pamiêta fatalne warunki lokalowe biblioteki mieszcz¹cej siê w piwnicach. Teraz czytelnicy maj¹ do dyspozycji komfortowy i przestronny lokal, bowiem Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a udostêpni³a wolne pomieszczenie Gminnemu Oœrodkowi Kultury w Mogilanach, z przeznaczeniem na siedzibê Gminnej Biblioteki Publicznej. Podpisa³a w tej kwestii stosown¹ umowê z Dyrektorem GOK Krzysztofem Musia³em. Przeniesiona biblioteka spe³nia teraz wspó³czesne standardy bibliotek, dostêpna jest tak e dla osób niepe³nosprawnych - pracownicy Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju, dzia³aj¹cej przy Mogilany, wykonali podjazd dla osób niepe³nosprawnych oraz prace remontowe. Zapraszamy do nowej siedziby biblioteki, która czynna jest w nastêpuj¹cych godzinach: Poniedzia³ek Wtorek Œroda Pi¹tek Telefon kontaktowy: (12) Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹! Ruszy³a budowa wiaduktu nad zakopiank¹ Po kilkuletnich negocjacjach i konsultacjach pomiêdzy Mogilany wraz z mieszkañcami Mogilan, a Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Krakowie, 3 wrzeœnia br. nast¹pi³o przekazanie placu budowy wêz³a drogowego w Mogilanach na "zakopiance". Firma Mota-Engil, która z³o y³a najkorzystniejsz¹ spoœród szeœciu ofert, opiewaj¹c¹ na kwotê ponad 17 mln z³ brutto, bêdzie mia³a 15 miesiêcy na realizacjê tego zadania. Najistotniejszym elementem uk³adu drogowego w Mogilanach ma byæ wiadukt nad "zakopiank¹". Nowy obiekt - o bardzo efektownej konstrukcji ³ukowej w kolorach stali i czerwieni - powstanie obok istniej¹cego, a stary wiadukt bêdzie s³u y³ jako most objazdowy. Budowa spowoduje utrudnienia dla kierowców, lecz jak zapewnia GDDKiA nie bêd¹ one du e. Zakres prac obejmuje: rozbiórkê istniej¹cego obiektu, budowê pasów w³¹czania i wy³¹czania, budowê ³¹cznic, budowê przepustów, budowê drogi serwisowej, budowê zjazdów, budowê kanalizacji deszczowej, budowê oœwietlenia drogowego, przebudowê infrastruktury (teletechnicznej, gazowej). Projektantem jest firma Autostrada II z Katowic. Graj¹ dla nas od blisko 35. lat Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra y Po arnej we W³osani dzia³a w naszej gminie ju blisko 35. lat. Zosta³a za³o ona przez Mariê i Stefana Czarneckich w 1976 roku. Pocz¹tkowo g³ówny trzon Orkiestry stanowi³a rodzina Czerneckich (ojciec i trzech synów). Z czasem do³¹czali kolejni cz³onkowie Orkiestry. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry by³ Boles³aw Romañski, kolejnymi byli Tadeusz Porêba, Andrzej Cybulski. Obecnie funkcje tê piastuje Jacek W³odarczyk (od 2004 r.). Aktualny sk³ad Orkiestry Dêtej z W³osani: klarnet: Aleksandra Martyna Szymon Suder Katarzyna Wielgus W³adys³aw Dyrda Aleksandra Pulchna tr¹bki: Dariusz Takuœki Janusz Pulchny Damian Suder Kamil Szczurek saksofon altowy: Krzysztof Suder Filip Suder saxhorn: Kazimierz Kotarba Stefan Czarnecki Adam Górszczak Konrad Suder alt horn: Zbigniew Kopcik Piotr Pardiak puzon: Katarzyna Martyna Bronis³aw Nayder tuba: Mateusz Suder gitara basowa: Tadeusz Sikorski bêbny: Rafa³ Kwinta basista: Jerzy Nowak. ci¹g dalszy na stronie s¹siedniej Nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w budynku Mogilany. 2paŸdziernik 2010

3 Z g³êbokim smutkiem zawiadamiamy, e w dniu 16 wrzeœnia 2010 roku zmar³ œ.p. Ks. Kanonik Tadeusz Hañderek Proboszcz Parafii œw. Bart³omieja Aposto³a w Mogilanach w latach Wieloletni Dziekan Dekanatu Mogilañskiego. Ks. Tadeusz pozostanie w naszej pamiêci, jako dobry gospodarz Mogilañskiej Parafii, troskliwy opiekun, dbaj¹cy o piêkny wygl¹d zabytkowego Koœcio³a, ale przede wszystkim, jako przewodnik duchowy parafian i po prostu dobry cz³owiek. Ks. Tadeusz by³ tak e zaanga owany w rozwój ca³ej Gminy Mogilany. Przez lata wspiera³ duchowo tutejszy samorz¹d, uczestniczy³ w procesie jego tworzenia oraz wspó³tworzy³ lokalne inicjatywy, za co jeszcze raz sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ! Rodzinie zmar³ego sk³adamy wyrazy najg³êbszego ubolewania. Wójt Gminy Mogilany Ma³gorzata Mardy³a wraz z wspó³pracownikami Rada Gminy Mogilany Redakcja Od 1 wrzeœnia br. zaœwiadczenia o dochodach do zasi³ków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego bez wizyty w urzêdzie skarbowym Szanowni Pañstwo, mieszkañcy Gminy Mogilany! Dziêki inicjatywie Wójta Gminy Mogilany p. Ma³gorzaty Mardy³a oraz Naczelnika Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Krakowie p. Renaty Walczyk - Œlêczka od 1 wrzeœnia br. zaœwiadczenia o dochodach do zasi³ków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego mo na otrzymaæ bez koniecznoœci wizyty w urzêdzie skarbowym. W wyniku zawartego porozumienia mieszkañcy Gminy Mogilany mog¹ z³o yæ wniosek o wydanie zaœwiadczenia w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach. Wnioski z³o one do GOPS zostan¹ przekazane do Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Krakowie. Zaœwiadczenia, wystawione na podstawie wniosków, zostan¹ dostarczone do GOPS, bez Pañstwa udzia³u. Sk³adaj¹c wniosek w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej nale y wskazaæ osobê upowa nion¹ do odbioru zaœwiadczenia - pracownika GOPS. Jesteœmy przekonani, e niniejsze rozwi¹zanie w znacz¹cy sposób u³atwi uzyskanie zaœwiadczenia oraz pozwoli zaoszczêdziæ Pañstwu czas i koszty zwi¹zane z dojazdem do Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Krakowie. Uwaga: Porozumienie dotyczy wy³¹cznie Pierwszego Urzêdu Skarbowego. Informacja dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach Szanowni Pañstwo W zwi¹zku z up³ywem terminu aktualizacji deklaracji wyboru lekarza, pielêgniarki i po³o nej, prosimy uprzejmie o zg³oszenie siê osobiste w tutejszej przychodni w Mogilanach przy ul. Œw. Bart³omieja Aposto³a 21 celem wype³nienia i podpisania deklaracji z aktualnymi danymi osobowymi. Dane osobowe podane przez Pañstwa bêd¹ wykorzystane wy³¹cznie do aktualizacji bazy danych pacjentów. Zgodnie z decyzj¹ NFZ pacjenci z nieaktualnymi deklaracjami wyboru, zostan¹ skreœleni z listy pacjentów z dniem r. Celem u³atwienia dokonania wyboru w dniach 3, 10, 17 i 24 paÿdziernika 2010 r. (niedziela) w godz. od bêd¹ pe³nione dy ury pracowników SPZOZ w Mogilanach. Informacje o dotychczas z³o onych deklaracjach mo na uzyskaæ pod nr tel ; ; SP ZOZ ci¹g dalszy ze strony poprzedniej Graj¹ dla nas od blisko 35. lat Orkiestra liczy obecnie 23 cz³onków, przewa aj¹ mê czyÿni, ale i s¹ równie kobiety. Jak podkreœla kapelmistrz, mimo sporych ró nic wiekowych, w zespole panuje mi³a atmosfera, co sprzyja ci¹g³emu podnoszeniu poziomu gry. Najstarszy cz³onek zespo³u liczy 60 lat, a najm³odszy zaledwie 10. Ka da chêtna osoba mo e do³¹czyæ do Orkiestry zachêca Jacek W³odarczyk. Aby zostaæ cz³onkiem orkiestry potrzeba od potencjalnego kandydata chêci, woli grania, poczucia rytmu i s³uchu oraz przede wszystkim wytrwa³oœci i zaanga owania bo zanim zasi¹dzie do wspólnego grania musi przejœæ mudny, ale ciekawy proces kszta³cenia. Orkiestra spotyka siê regularnie raz w tygodniu, a przed zaplanowanym koncertami czêœciej. Lekcje dla m³odych muzyków odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu. M³odzi mi³oœnicy muzyki chêtnie wybieraj¹ instrumenty do nauki: tr¹bkê, saksofon i ulubiony instrument kapelmistrza, puzon. Orkiestra posiada szeroki repertuar: marsze, polki walce, tanga, Czêsto prezentuje standardy muzyki klasycznej, jazowej, a nawet rockowej. Zespó³ mo e pochwaliæ siê licznymi sukcesami: w 1987 r. na Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym w Ciechanowie orkiestra zdoby³a III miejsce, w 2007 r. zdoby³a III miejsce na Ma³opolskim Konkursie Orkiestr Dêtych w Wiêc³awicach, a w 2010 r. na tym samym konkursie, zdoby³a wyró nienie. Orkiestra aktywnie uczestniczy w wymianie miêdzynarodowej. Wystêpowa³a w Sasd na Wêgrzech (2007 r.) oraz w Untersteinach w Niemczech (2008 r.). Orkiestra regularnie bierze udzia³ w gminnych imprezach, takich jak Majówka, Cud nad Wis³¹, Wieczornica z okazji 11. Listopada oraz Majówka ku czci Œw. Rity, gdzie odpowiada za oprawê muzyczn¹ Mszy Œwiêtej. Chêtnie bierze udzia³ w corocznym koncercie kolêd w koœciele parafialnym we W³osani, Wakacyjnym Pikniku organizowanym przez OSP we W³osani, Dniu Seniora czy podczas uroczystoœci z okazji Dnia Wszystkich Œwiêtych, gdzie wykonuje marsze pogrzebowe podczas procesji z koœcio³a we W³osani na cmentarz. Rokrocznie orkiestra wystêpuje na uroczystoœci koœcielnej procesji Zaœniêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej. Orkiestra goœcinnie wyst¹pi³a niedawno tak e w M³odzie owym Domu Kultury im. K. I. Ga³czyñskiego w Krakowie. Orkiestra aktywnie wspó³pracuje ze Szko³¹ Podstawow¹ we W³osani i Mogilanach, koœcio³ami parafialnymi we W³osani, Libertowie czy z Konwentem OO. Bonifratrów w Konarach-Zielonej. W tym roku orkiestra bra³a udzia³, tak e w Pikniku Rodzinnym w Bukowie organizowanym przez tamtejsze so³ectwo. Orkiestra wchodzi w nowy sezon imprez i wydarzeñ kulturalnych z licznymi planami. Wœród nich jest m.in. planowany Koncert Kolêd w Mogilanach, który odbêdzie siê w styczniu 2011 r. nasza stopka: kwartalnik lokalny nr 3/10 - paÿdziernik 2010 r. na ok³adce: wydawca: redakcja: K. Wajdzik WYBORY SAMORZ DOWE 2010 Prezes Rady Ministrów Donald Tusk og³osi³ termin wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wybory samorz¹dowe odbêd¹ siê 21 listopada 2010 roku w godzinach od Zespó³ Regionalny Mogilanie. Samorz¹d Gminy Mogilany, Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach Mogilany, tel.: (012) Aneta Nêdza - koordynator, Jolanta Jurkiewicz, Krzysztof Musia³, Anna Budek Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt oraz skracania artyku³ów. materia³y: pracownicy jednostek organizacyjnych gminy sk³ad: Devilish Designer - Nakook - druk: Drukarnia Cracovia Transfer Kraków; ul. Torfowa 4 nak³ad: 3000 bezp³atnych egzemplarzy. kwartalnik dostêpny równie na stronie internetowej: paÿdziernik 20103

4 G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Urz¹d Gminy Mogilany wyjaœnia... Stanowisko Mogilany wobec oskar eñ Stowarzyszenia Mieszkañców Gminy Mogilany w sprawie: mo liwoœci uzyskania pozwolenia na budowê salonu samochodowego w Libertowie. Iloœæ od lat dobrze prosperuj¹cych salonów samochodowych w Gminie Mogilany przy Zakopiance, które stale siê rozbudowuj¹, a tak e te które s¹ w trakcie budowy, œwiadcz¹ o tym, e przedsiêbiorcy, którzy chc¹ prowadziæ tego rodzaju dzia³alnoœæ na terenie Gminy Mogilany znajd¹ tu dogodne warunki dla realizacji swoich zamierzeñ. Wyj¹tkiem w tym gronie jest Inwestor, który równie móg³ wyst¹piæ o pozwolenie na budowê salonu samochodowego w Libertowie na podstawie wydanej przez tut. Urz¹d ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, która sta³a siê ostateczna 21 stycznia 2005 r. Od tej daty przez ponad rok i 4 miesi¹ce tzn. do czasu wejœcia w ycie nowego planu miejscowego ( 6 kwietnia 2006 r.), Inwestor nie zd¹ y³ z³o yæ wniosku o pozwolenie na budowê. Dlaczego tego nie uczyni³, skoro maj¹c podstawê do uzyskania pozwolenia na budowê, Inwestor móg³by realizowaæ swoj¹ inwestycjê bez wzglêdu na ustalenia przysz³ego planu. Faktem jest, e w przypadku uzyskania pozwolenia Inwestor nie móg³by siê ubiegaæ o wykup dzia³ki przez Gminê. Rzeczywiœcie nied³ugo po wejœciu w ycie planu miejscowego, Inwestor wyst¹pi³ o wykup przedmiotowej nieruchomoœci przez Gminê. Pomimo pierwszego niekorzystnego dla Gminy wyroku w tej sprawie, w obecnym stanie prawnym Inwestor nadal mo e z³o yæ wniosek o pozwolenie na budowê do Starostwa Powiatowego w Krakowie, gdy GDDKiA* wyrazi³a zgodê na rezygnacjê z rezerwy terenowej pod wêze³ drogowy na dzia³kach Inwestora, a zatem w ocenie tutejszego Urzêdu, brak jest podstaw do ubiegania siê o odszkodowanie. Gdyby rzeczywistym zamiarem Inwestora by³a realizacja planów budowlanych, obecnie nic nie stoi na przeszkodzie do ich zrealizowania. Inwestor jednak nadal ubiega siê o wykup dzia³ki przez Gminê, twierdz¹c e zgoda GDDKiA mog³a zostaæ wydana przez nieupowa nion¹ osobê. Nale y podkreœliæ. e zgodê tê wyda³ Generalny Dyrektor GDDKiA w Warszawie. Pomówienia publikowane przez Stowarzyszenie W zwi¹zku z powy sz¹ spraw¹ Stowarzyszenie publicznie oskar a przedstawicieli Urzêdu Gminy Mogilany, którzy jego zdaniem dopuœcili siê ra ¹cego zaniedbania w trakcie prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wzd³u drogi krajowej nr 7, który opracowywany by³ w latach Nie maj¹c adnego uzasadnienie w stanie faktycznym i prawnym, Stowarzyszenie poucza, e: obowi¹zkiem przedstawicieli Urzêdu Gminy by³o zwrócenie siê do GDDKiA o zarezerwowanie funduszy na wykup terenów znajduj¹cych siê obszarze zarezerwowanym na rozbudowê drogi. Niestety nie zrobili tego. Gdyby taki obowi¹zek istnia³ w procedurze uchwalania planu, Gmina wystêpuj¹c do GDDKiA o zarezerwowanie funduszy na wykup terenów musia³aby powo³aæ podstawê prawn¹ swego ¹dania, a takiej niestety nie ma. Dla urbanistów czy architektów zajmuj¹cych siê zawodowo opracowaniem planów miejscowych takie zarzutu s¹ dowodem kompletnej nieznajomoœci przepisów prawa, z zakresu opracowania planów miejscowych. Ponadto Stowarzyszenie opacznie interpretuje zapisy art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który jednoznacznie stanowi, i to Gmina, a nie GDDKiA ponosi skutki finansowe ustaleñ planu z powodu poszerzenia rezerw terenu dla drogi krajowej nr 7. Stowarzyszenie twierdzi, e jest dok³adnie odwrotnie, co prowadzi do dalszych oskar eñ, i to nie ustawa nak³ada na Gminy obowi¹zek wyp³aty odszkodowañ za rezerwy terenu pod drogi krajowe w planach miejscowych, lecz wynikaj¹ one z rzekomych zaniedbañ i nieprawid³owoœci pope³nionych w Urzêdzie Gminy a opisanych powy ej. W procedurze uchwalania planu miejscowego dla Zakopianki w odró nieniu od Stowarzyszenia, nieprawid³owoœci nie dopatrzy³o siê Biuro Prawne Wojewody w trakcie nadzoru prawnego. Ponadto, pomimo i nie ma adnego ustawowego obowi¹zku aby w trakcie opracowania planu zmusiæ zarz¹dcê drogi do zarezerwowania œrodków na wykup terenów pod drogê, to jednak dla zabezpieczenia interesów Gminy, pomawiani przez Stowarzyszenie pracownicy Mogilany wyst¹pili z wnioskiem do GDDKiA aby w drodze negocjacji uzyskaæ zapewnienie, e w przypadku gdy Gmina bêdzie zmuszona wyp³aciæ odszkodowania z powodu poszerzenia w planie miejscowym, terenów dla Zakopianki, to GDDKiA bêdzie te odszkodowania w konsekwencji ponosiæ. Takie pisemne zapewnienie uda³o siê uzyskaæ od GDDKiA, co jest dodatkowym dowodem na fa³szywoœæ oskar eñ Stowarzyszenia. Wobec powy szych faktów kolejna afera w Gminie Mogilany, jak¹ próbowa³o stworzyæ Stowarzyszenie, nie jest nawet wirtualn¹ rzeczywistoœci¹. Powy sze zarzuty mog¹ byæ podstaw¹ do postêpowania s¹dowego na podstawie art. 212 kodeksu karnego, w myœl którego, dwukrotnie zwiêksza siê okres pozbawienia wolnoœci za pomówienia, je eli publikowane s¹ w sieci internetowej, b¹dÿ innych œrodkach masowego przekazu. Wobec powy szego, motto Stowarzyszenia i racjê maj¹ walcz¹cy o wolnoœæ - nabiera szczególnego znaczenia. * GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddzia³ w Krakowie. D. Basta Inspektor ds. Planowania Przestrzennego Sala Kulturowo Wystawowa dla mieszkañców gminy Sala Kulturowo Wystawowa, w pierwszej kolejnoœci, s³u y realizacji celów samorz¹du gminnego i w szeregu przypadkach (okreœlonych w Uchwale Nr XXX/248/2009 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 wrzeœnia 2009) nieodp³atnie udostêpniania jest mieszkañcom i organizacjom niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku. Do tej pory sala wykorzystywana jest w ró nych formach aktywnoœci spo³ecznej, kulturalnej czy edukacyjnej. S³u y na bie ¹co do dzia³alnoœci Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, spotkañ pracowniczych, Rady So³eckiej So³ectwa Mogilany, Chóru Mieszanego Mogilanum z Mogilan (próby dwa razy w tygodniu), cyklicznych spotkañ Ko³a Emerytów i Rencistów z Mogilan i innych organizacji z udzia³em mieszkañców gminy. W sali organizowane s¹ tak e szkolenia, w tym dla osób niepe³nosprawnych. W nowej sali organizowane s¹ œluby oraz cykliczne imprezy kulturalne, jak Cud nad Wis³¹ czy Wieczornica z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci. W tym roku, ze wzglêdu na niekorzystne warunki pogodowe, Dyrektor GOK Krzysztof Musia³ zwróci³ siê do Wójta Gminy Ma³gorzaty Mardy³a o zorganizowanie Majówki w³aœnie w Sali Kulturowo Wystawowej, która oczywiœcie wyrazi³a zgodê. reklama 4paŸdziernik 2010

5 Budowa Gimnazjum w Mogilanach odpowiedzi na czêsto zadawane pytania Dlaczego samorz¹d gminy przyst¹pi³ do budowy gimnazjum? Gimnazja w Gminie Mogilany powsta³y na bazie budynków szkó³ podstawowych, które musia³y zostaæ zaadaptowane, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wówczas przepisami. Znaj¹c warunki funkcjonowania gimnazjum w Mogilanach, dbaj¹c o bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie y, a tak e wychodz¹c naprzeciw licznym postulatom lokalnego œrodowiska, przyst¹piono do procesu przygotowania budowy nowoczesnego budynku gimnazjum w Mogilanach wraz z hal¹ widowiskowo sportow¹. Kompleks ma spe³niaæ funkcje dydaktyczne, opiekuñczo-wychowawcze, kulturalne oraz spo³eczne. Sk¹d siê wziê³a lokalizacja gimnazjum? Teren pod budowê gimnazjum gmina pozyska³a, w wyniku przeprowadzonych rozmów Wójta Gminy Ma³gorzaty Mardy³a z ówczesnym Prezes Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Mogilanach Józefem opat¹. W nastêpstwie Walne Zgromadzenie RSP w Mogilanach przekaza³o nieodp³atnie w 2001 roku, w formie aktu notarialnego, teren rolny o pow. 2,50 ha pod budowê gimnazjum. W 2005 roku Rada Gminy Mogilany uchwali³a 10 punktowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym tak e dla terenu przeznaczonego pod budowê gimnazjum. Kto odpowiada³ za wybór koncepcji architektonicznej gimnazjum i sali widowiskowo sportowej? 23 maja 2006 r. Wójt Gminy Mogilany wyda³ zarz¹dzenie o rozpoczêciu procedury konkursowej i powo³aniu S¹du Konkursowego celem wy³onienia najlepszych prac na opracowanie koncepcji architektonicznej gimnazjum i sali widowiskowo sportowej. To S¹d Konkursowy wybra³ najlepsze opracowanie koncepcji z prac z³o onych w ramach og³oszonego konkursu W sk³ad S¹du wchodzili: arch. Tomasz Basista - przewodnicz¹cy niezale ny architekt arch. Maria Chodacka-Kucharczyk przedstawiciel dr arch. Magdalena Jagie³³o-Kowalczyk Politechnika Krakowska in. Tadeusz Be³ch przedstawiciel dr hab. Andrzej Sechman. Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiatowo Spo³ecznej Rady Gminy Mogilany. Czy koncepcja gimnazjum by³a konsultowana? Koncepcja by³a przedmiotem konsultacji na otwartym posiedzeniu Komisji Oœwiatowo Spo³ecznej z udzia³em dyrektorów szkó³, w szczególnoœci ówczesnego Dyrektora Gimnazjum w Mogilanach p. Janiny Miziñskiej - Rutkowskiej. Ponadto 18 czerwca 2007 r. zosta³o zorganizowane spotkanie z rodzicami gimnazjum w Mogilanach w sprawie budowy gimnazjum oraz bezpieczeñstwa dzieci, podczas którego stwierdzono, e projekt rodzicom siê bardzo podoba. Jaki jest koszt budowy gimnazjum? W przetargu nieograniczonym zosta³ wybrany wykonawca pierwszego etapu budowy Gimnazjum w Mogilanach - CZ.P.B.P. PRZEMYS ÓWKA Spó³ka Akcyjna ul. Pu³askiego Czêstochowa. Umowa z wykonawc¹ zosta³a podpisana 24 lipca 2008 r. na kwotê z³ (brutto). Jaki zakres zostanie wybudowany w ramach I etapu? Pierwszy etap budowy obejmuje budowê budynku gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu (sieci zewnêtrzne, drogi,parkingi, chodniki) i stan surowy hali sportowo-widowiskowej. Parametry budynku gimnazjum: Kubatura ,30m 3 Powierzchnia u ytkowa 5209,31m 2, w tym: pomieszczenia do nauki 1004,25m 2 pomieszczenia ogólnego przeznaczenia 1652,61m 2 pomieszczenia kulturalno-socjalne 331,95m 2 pomieszczenia administracji 458,57m 2 zespó³ ywienia 350,74m 2 pomieszczenia techniczno magazynowo - gospodarcze 294,07m 2 komunikacja ogólna 1117,12m 2. Na jakim etapie jest budowa? W 2008 roku wykonano wykopy i fundamenty hali sportowo-widowiskowej, wykopy pod czêœæ budynku gimnazjum i mury oporowe. W 2009 roku kontynuowane by³y roboty stanu zerowego. Wykonano œciany, s³upy hali do poziomu minus 7,60 i strop na tym poziomie. Wykonano œciany, s³upy i strop budynku gimnazjum na poziomie minus 7,60. Wykonano p³ytê fundamentow¹ na poziomie minus 7,60. Wykonano œciany, s³upy i strop na poziomie minus 3,70. Wykonano p³yty fundamentowe na poziomie minus 3,70. Na bie ¹co wykonywane by³y izolacje przeciwwodne i termiczne oraz zasyp wykopów. Wykonano przy³¹cz wody, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ od strony zachodniej. Ukszta³towano teren w taki sposób, e sp³ywaj¹ce wody nie zalewaj¹ obiektu. W 2010 roku wykonano fundamenty w osiach 1-4; N-Z. Wykonano œciany, s³upy i strop budynku gimnazjum poziomie zera w osiach 1-14; A-U. Wykonano fundamenty i œciany patio. Wykonywane s¹ s³upy, œciany i strop na poziomie zera w osiach A-U, Wykonano izolacje przeciwwodne i termiczne do poziomu zera. Zawansowanie finansowe wynosi z³ Czy gmina zalega z p³atnoœciami faktur? Gmina Mogilany ma na bie ¹co uregulowane p³atnoœci za wszystkie wystawione przez wykonawcê faktury. Kto z zespo³u ds. Gimnazjum powo³anego przez Stowarzyszenie Mieszkañców Mogilan (okreœlanych jako tzw. ekspertów) dokonywa³ w urzêdzie oceny dokumentacji dot. budowy gimnazjum w Mogilanach? Oceny dokumentacji zwi¹zanej z budow¹ gimnazjum dokonywali przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkañców Gminy Mogilany: Radny Stanis³aw Ró añski oraz Piotr Szefer - student. T. Be³ch pe³nomocnik Wójta ds. inwestycji gminnych Takie s¹ fakty! Informacje dotycz¹ce rozbudowy budynku wraz z budow¹ Sali Kulturowo Wystawowej (proces przygotowania inwestycji) 28 kwietnia 2005 Rada Gminy Mogilany podjê³a Uchwa³ê Nr XXIV/205/05 w sprawie kierunków dzia³ania dla Wójta zmierzaj¹cych do rozbudowy budynku Urzêdu Gminy wspólnie z KBS. Uchwa³a ta by³a wyrazem woli organu stanowi¹cego do podjêcia wspólnej inwestycji. Decyzj¹ Rady Gminyw sk³ad zespo³u negocjuj¹cego warunki porozumienia weszli: p. Wojciech Os³oñski oraz p. Marek Sikora. 9 marca 2006 roku podpisany zosta³ przez Gminê Mogilany i KBS list intencyjny w sprawie realizacji wspólnej inwestycji. 24 maja 2006 roku w przetargu wybrano biuro projektów, które opracowa³o projekt rozbudowy budynku. Koszty w wysokoœci z³ zosta³y pokryte 50% Gmina Mogilany, 50% KBS. 3 kwietnia 2007 roku podpisane zosta³o porozumienie potwierdzone aktem notarialnym w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania rozbudowy budynku i KBS. I etap koszt realizacji zosta³ okreœlony na podstawie kosztorysów inwestycyjnych. Zakres I etapu obejmowa³ stan surowy z elewacj¹ i zagospodarowanie terenu. Ze wzglêdu na wiêksz¹ wartoœæ lokalu na parterze na podstawie opracowania rzeczoznawcy zosta³ wprowadzony wspó³czynnik zwiêkszaj¹cy koszt budowy lokalu na parterze. Po og³oszeniu przetargu i wyborze wykonawcy w dniu 19 wrzeœnia 2007 roku aktem notarialnym okreœlony zosta³ podzia³ kosztów realizacji I etapu. Elementy wspólne: stan surowy otwarty, elewacja i wykoñczenie pomieszczeñ wspólnych, instalacje sanitarne, kot³ownia, kanalizacja sanitarna, prze³o enie linii telefonicznej. Zgodnie z porozumieniem finansowanie wygl¹da³o w nastêpuj¹cy sposób: 70% Gmina Mogilany, 30% KBS. KBS pokry³ dodatkowo w ca³oœci koszty zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu (mury oporowe, drogi, parkingi, odwodnienie). Podzia³ kosztów wygl¹da³ nastêpuj¹co: - Gmina Mogilany z³ (brutto) - KBS z³ (brutto). I etap zosta³ zrealizowany, roboty wykoñczeniowe KBS zrealizowa³ we w³asnym zakresie. Otwarcie KBS O/Mogilany 7 listopada 2008 roku. W wyniku og³oszonego przez gminê przetargu zosta³ wybrany wykonawca na realizacjê II etapu zadania. W zakres II etapu wchodz¹ nastêpuj¹ce roboty: - roboty budowlane wykoñczeniowe poddasza, I piêtra, parteru (bez piwnic) - instalacje sanitarne - instalacja elektryczna (bez piwnic) Ca³kowity koszt dobudowy Urzêdu Gminy Mogilany wraz z Sal¹ Kulturowo- Wystawow¹, a nie wy³¹cznie sali, wyniós³ z³. W dobudowanej czêœci budynku znajduje siê winda, która komunikuje star¹ czêœæ budynku z now¹. Informacja ta jest niezwykle wa na dla osób niepe³nosprawnych, którzy mog¹ za³atwiæ sprawê praktycznie w ka dym referacie. Na parterze dobudowanej czêœci znajduje siê Punkt Informacyjny i 5 pokoi biurowych, a na pierwszym piêtrze 4 pokoje biurowe, serwerownia wraz z pokojem obs³ugi. Otwarcie Sali Kulturowo Wystawowej czerwiec W nowym budynku Gmina Mogilany posiada 1087,90 m 2, natomiast KBS 345,11 m 2, czêœæ wspólna 92,80 m 2. T. Be³ch pe³nomocnik Wójta ds. inwestycji gminnych paÿdziernik 20105

6 G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Bezpieczne przejœcia przez zakopiankê to nasza wspólna sprawa W niedzielê, 29 sierpnia br., grupa mieszkañców Mogilan i okolicznych miejscowoœci zebra³a siê na wiecu w okolicy stacji ARGE w Mogilanach. Protestowali, bo pozbawieni s¹ bezpiecznego przejœcia przez zakopiankê. Wyrazem solidarnoœci z mieszkañcami bior¹cymi udzia³ w manifestacji by³a obecnoœæ na wiecu Wójta Gminy Ma³gorzaty Mardy³a wraz ze wspó³pracownikami oraz Przewodnicz¹cego Rady Gminy Marka Sikory, bowiem w³adze gminy od wielu lat podejmuj¹ dzia³ania w zakresie poprawy bezpieczeñstwa na drodze krajowej, której zarz¹dc¹ jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga krajowa nr 7 tzw. zakopianka (dk 7) podzieli³a praktycznie na pó³ Gminê Mogilany, co jest bardzo uci¹ liwe dla naszych mieszkañców, którzy jak mówi¹ odciêci s¹ od œwiata. W najgorszej sytuacji znaleÿli siê mieszkañcy ul. Zagórskiej oraz ul. Myœlenickiej w Mogilanach, którzy zostali odciêci przez zakopiankê od centrum miejscowoœci Mogilany. Podobna sytuacja jest w Gaju, w okolicy ul. Widokowej i s¹siednich, które znajduj¹ siê po drugiej stronie, z dala od centrum Gaja. Ulice te maj¹ po³¹czenie z sieci¹ dróg jedynie poprzez istniej¹cy zjazd z bardzo ruchliwej dk 7. Jednak e od czasu powstania w tym miejscu drogi krajowej zarz¹dca drogi nie rozwi¹za³ problemu komunikacji pieszej - brak jest bowiem bezpiecznych przejœæ dla pieszych przez zakopiankê. Oczywiœcie w³adze gminy od wielu lat podejmuj¹ rozmowy z przedstawicielami GDDKiA odnoœnie poprawy bezpieczeñstwa na zakopiance, w tym przejœæ dla pieszych. W wyniku wielu spotkañ roboczych, zebrañ, spotkañ na Komisjach Rady Gminy, Sesji Rady Gminy uda³o siê wykonaæ szereg dzia³añ aby zakopianka by³a mniej uci¹ liwa dla mieszkañców gminy. Oto najwa niejsze z nich: w latach gmina wykona³a oœwietlenie przejœcia dla pieszych przez drogê krajow¹ dk 7 w Mogilanach (rejon ul. ary w Mogilanach) z³ (wraz z projektem); powsta³a k³adka w Mogilanach oraz wykonano dodatkowe zejœcie z k³adki w Mogilanach na boisko sportowe, gmina pokrywa koszty utrzymania k³adki; w roku bie ¹cym gmina zleci³a opracowanie projektu budowlanego oœwietlenia k³adki w Mogilanach wraz z chodnikiem; zamontowano foto-radar na dk-7 w rejonie ul. Zadziele w Gaju; opracowano dokumentacjê budowy k³adki dla pieszych w Gaju (ze wzglêdu na brak œrodków finansowych zarz¹dca drogi planuje rozpoczêcie budowy w 2011 r.); GDDKiA posiada koncepcjê budowy wiaduktu w Gaju - w rejonie ul. Zadziele i ul. Widokowej; w roku bie ¹cym planowane jest rozpoczêcie budowy nowego wiaduktu w Mogilanach, w ci¹gu ul. Œwi¹tnickiej wraz z budow¹ oœwietlenia ca³ego wêz³a drogowego. Gmina bêdzie pokrywaæ koszty zwi¹zane z eksploatacja oœwietlenia; na ukoñczeniu jest przebudowa dk- 7 w Libertowie wraz ze skrzy owaniem i sygnalizacj¹ œwietln¹, przejœciem dla pieszych, oœwietleniem ulicznym i ekranami akustycznymi. Gmina bêdzie pokrywaæ koszty energii elektrycznej oœwietlenia ulicznego. Wybudowana w 2009 r. przez GDDKiA k³adka dla pieszych nad dk 7 w Mogilanach niestety nie rozwi¹za³a problemu bezpiecznego przejœcia z powodu braku jakiegokolwiek po³¹czenia jej z ulicami: Zagórsk¹ i Myœlenick¹ oraz z powodu znacznej odleg³oœci w jakiej siê znajduje (ok. 1 km). Przeprowadzona niedawno modernizacja drogi krajowej nie uwzglêdni³a zupe³nie tego tematu. Do tej pory nie ma bezpiecznego przejœcia, mimo e wyst¹pi³ do zarz¹dcy o po³¹czenie drogi serwisowej miêdzy ul. Zagórsk¹ a ul. Celiny - GDDKiA stwierdzi³a, e z uwagi na uwarunkowania terenu (skarpy, zabudowa) nie ma takiej mo liwoœci. Kolejna propozycja to wykonanie ci¹gu pieszego do k³adki wzd³u dk 7 (poboczem oddzielonym elementami betonowymi) - GDDKiA stwierdzi³a, e jest to zbyt kosztowne i niebezpieczne. Wykonanie przejœcia dla pieszych ze œwiat³ami w rejonie ul. Zagórskiej lub podobnie, jak w Libertowie przesuniêcie przejœæ przez poszczególne jezdnie i po³¹czenie ich z chodnikami w pasie rozdzielaj¹cym jezdnie to nastêpna sugestia ze strony gminy. Jednak e z uwagi na uwarunkowanie terenowe GDDKiA nie widzi mo liwoœci takiego przesuniêcia. Nadmieniæ nale y, e w Libertowie ³uk pionowy ograniczaj¹cy widocznoœæ jest wiêkszy ni w rejonie ul. Zagórskiej, gdzie s¹ przejœcia dla pieszych. Po odrzuceniu powy szych propozycji, maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo mieszkañców, gmina zwróci³a siê o wyra enie zgody na wprowadzenie osoby przeprowadzaj¹cej dzieci przez zakopiankê stosowne pisma zosta³y skierowane tak e na rêce Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie o zorganizowanie wizji w terenie z udzia³em Policji, GDDKiA, oraz Gminy Mogilany w celu rozstrzygniêcia mo liwoœci wyznaczenia przejœcia dla pieszych, jednak e nie przynios³y oczekiwanego efektu. GDDKiA nie widzi koniecznoœci takiego spotkania i podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko. W zwi¹zku z faktem, i wspomniane dzia³ania nie przynios³y zamierzonego skutku, gmina postanowi³a wyst¹piæ tak e do Ministra Infrastruktury oraz do Pos³ów RP: Jacka Krupy i Jaros³awa Gowina o poparcie starañ gminy w sprawie utworzenia przejœcia dla pieszych. Otrzymano stanowisko Ministra Infrastruktury podtrzymuj¹ce stanowisko GDDKiA O/ Kraków o braku mo liwoœci wykonania przejœcia. W trakcie rozmów z zarz¹dc¹ drogi, zasygnalizowana zosta³a przez GDDKiA O/Kraków chêæ udzielenia pomocy finansowej dla naszej gminy na wybudowanie po³¹czenia drogowego istniej¹cej drogi serwisowej z ul. Celiny, która po³¹czy³aby ul. Myœlenick¹ z istniej¹c¹ k³adk¹. Jednak nigdy nie doczeka³a siê sprecyzowania szczegó³ów. GDDKiA nie okreœli³a terminu i wielkoœci udzielonej pomocy, co umo liwi³oby gminie podjêcie ewentualnie decyzji w tej sprawie. Przedstawiciele Urzêdu Gminy przeprowadzili natomiast wstêpne rozmowy z w³aœcicielami gruntów na temat wydzielenia pasa terenu ich dzia³ek pod budowê ww. po³¹czenia. Jednak e do czasu konkretnych propozycji ze strony zarz¹dcy drogi krajowej gmina nie mo e podj¹æ kolejnych dzia³añ w tym zakresie. Na pomoc mieszkañcom gminy, popieraj¹c tym samym dzia³ania wójta, wyszed³ Wojewoda Ma³opolski Stanis³aw Kracik, który zwróci³ siê do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o informacje czy, kiedy i w jakiej formie GDDKiA zamierza pomóc mieszkañcom Mogilan. Wierzymy, e wspólnymi si³ami uda siê podj¹æ takie dzia³ania aby mieszkañcy z Mogilan i Gaja mogli bezpiecznie przechodziæ przez zakopiankê, jednak tak powa nych kwestii nie mo na rozwi¹zywaæ podczas audycji radiowych. Jeœli dzia³ania nasze nie przynios¹ rezultatu, to w przysz³orocznym bud ecie bêdziemy siê staraæ zabezpieczyæ œrodki na wykup terenu pod budowê ci¹gu pieszo - jezdnego oraz na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Kolejnym dzia³aniem bêdzie przyst¹pienie do realizacji zadania wspólnie z GDDKiA, po podpisaniu porozumienia. Z. Klimoñczyk Kierownik Ref. IGK Zmiany w zakresie usuwania drzew i krzewów Uprzejmie informujemy, i z dniem 20 lipca 2010 roku nast¹pi³y zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz z poÿn. zm.) dotycz¹ce wycinki drzew i krzewów. Najistotniejsze zmiany dotycz¹ wieku planowanych do usuniêcia drzew i krzewów. Zgodnie z nowelizacj¹ ustawy, nie jest wymagane zezwolenie na usuniêcie drzew i krzewów, których wiek nie przekroczy³ 10 lat.do wniosku na wycinkê, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, nale y tak e do³¹czyæ rysunek lub mapê okreœlaj¹c¹ usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomoœci i obiektów budowlanych istniej¹cych lub budowanych na tej nieruchomoœci. Ponadto w przypadku zezwoleñ na usuniêcie drzew z pasa drogi publicznej, z wy³¹czeniem obcych gatunków topoli, niezbêdnym jest uzgodnienie projektu decyzji z regionalnym dyrektorem ochrony œrodowiska. GARO - M. Salawa 6paŸdziernik 2010

7 Dowóz dzieci do placówek oœwiatowych Zaraz po zakoñczeniu roku szkolnego, w czerwcu, ka dego roku, przygotowywany jest i og³aszany przetarg na dowóz dzieci do placówek oœwiatowych, jako wynik realizacji obowi¹zku gminy, zapewnienia dowozu i opieki, dla uczniów, których droga z domu do szko³y, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I- Iv oraz 4 km- w przypadku uczniów klas V- VI oraz uczniów gimnazjów, zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póÿn. zm.). D³ugoœæ drogi, jak¹ przebywa dziecko, powinno siê mierzyæ nie w linii prostej, lecz z uwzglêdnieniem warunków lokalnych, np. rzeÿby terenu, czy istniej¹cych po³¹czeñ drogowych.przepisy wspomnianej ustawy okreœlaj¹ te alternatywny obowi¹zek gminy, która powinna zapewniæ albo bezp³atny transport, albo zwrot kosztów przejazdu, ale wy³¹cznie œrodkami komunikacji publicznej. Gmina nie ma obowi¹zku finansowania dowozu dziecka uczêszczaj¹cego do szko³y po³o onej poza obwodem, a tak e poza obszarem administracyjnym gminy. Dla samorz¹du naszej gminy bardzo wa ne jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci i m³odzie y do szkó³, zwa ywszy, i dojazd utrudnia przecinaj¹ca gminê zakopianka. Dlatego zabezpieczane s¹ ka dego roku œrodki na zorganizowanie dowozu. Iloœæ dzieci uprawnionych do dowozu z poszczególnych miejscowoœci przedstawiana jest przez szko³y na listach, a organizacja tego zadania jest dostosowana do rozk³adu zajêæ lekcyjnych i uzgodniona z dyrekcj¹ szkó³. W tym roku uwzglêdniono postulat, by dwa razy w tygodniu gimbus dowozi³ m³odzie z Gimnazjum w Mogilanach, na zajêcia wychowania fizycznego do Szko³y Podstawowej we W³osani, by odci¹ yæ salê gimnastyczn¹ w Mogilanach. Dowóz dzieci, od 1999 r. zawsze by³ realizowany jednym autokarem, choæ liczba dzieci by³a du o wiêksza, ni obecnie. Dowóz nigdy nie by³ przedmiotem krytyki.pojawia³y siê w jedynie postulaty Rodziców z Bukowa, by dzieci dwa, a potem trzy razy by³y odwo one z ZS w Gaju, jako pierwsze. Wychodz¹c naprzeciw tym propozycjom, zosta³y one uwzglêdnione w kolejnych latach. W ostatnich miesi¹cach pojawi³y siê zarzuty, i przez dojazd (w takiej formie by³ akceptowany przez ostatnie dziesiêæ lat) m³odzie spêdza poza domem zbyt wiele czasu, e dowóz jest powodem, i dzieci nie podejmuj¹ nauki w naszych gimnazjach, tylko w Krakowie. Trzeba pamiêtaæ, e z ramowych planów nauczania tydzieñ pracy ucznia to 32 lub 33 godziny lekcyjne (œrednio 6-7 godzin dziennie). Dowóz do szko³y podstawowej i gimnazjum w Mogilanach wygl¹da nastêpuj¹co: dzieci z W³osani i Konar przywo one sa codziennie na godz. 7.10, a dzieci z Chorowic na Lekcje w szkole podstawowej zaczynaj¹ siê o 7.40, a w gimnazjum o Trzy razy w tygodniu lekcje w gimnazjum koñcz¹ siê o godz Wtedy m³odzie z Chorowic odje d a o 14.25, a do W³osani i Konar o godz raz w tygodniu (czwartek) zajêcia koñcz¹ siê o godz i ju o odwo one s¹ dzieci z Chorowic, a 10 minut póÿniej dzieci z W³osani i Konar. Natomiast w piatki dzieci z Chorowic odje d aj¹ z rynku w Mogilanach o 15.25, a uczniowie z W³osani i Konar o (zajêcia czêœæ klas koñczy o 14.10, a czêœæ o 15.10). W gimnazjum w Gaju lekcje zaczynaj¹ siê o M³odzie z Bukowa przywo ona jest do szko³y na godz 7.50, z Libertowa i Lusiny na godz Trzy razy w tygodniu lekcje koñcz¹ siê o godz , wtedy Buków odje d a ju o godz , Libertów o godz Dwa razy w tygodniu lekcje koñcz¹ siê o 14.15, wtedy Libertów i Lusina odje d aj¹ o godz , Buków o godz Nale y zwróciæ uwagê, e zarówno rano jak i po zakoñczeniu zajêæ, wolny czas mo na zagospodarowaæ w po yteczny dla uczniów sposób; jest to czas na korzystanie z biblioteki, z czytelni, przygotowywania z m³odzie ¹ imprez, organizacji zajêæ wyrównawczych, kó³ek zainteresowañ, itp. Kwestia organizacji zajêæ le y jednak w gestii dyrekcji szkó³. Nale y równie wspomnieæ, e wiele razy szko³y zg³asza³y, i m³odzie doje d aj¹ca nie mo e uczestniczyæ w adnych dodatkowych zajêciach, gdy tê mo liwoœæ ogranicza ich szybki odwóz. Tymczasem wprowadzenie tak zwanych godzin karcianych, zapisanych w Karcie Nauczyciela, w ubieg³ym roku jednej, w tym roku dwóch, to kolejny czas na pracê z m³odzie ¹. Od wrzeœnia br. realizowany zostanie Projekt pt. Gimnazjalistko, gimnazjalisto zdaj test - b¹dÿ the best, przedstawiony w innym miejscu tego wydania gazety. Zachodzi wiêc koniecznoœæ uwzglêdnienia dodatkowego czasu, aby uczniowie mogli uczestniczyæ w projekcie. Przetargi to tylko jeden z elementów organizacji dowozu. W sytuacji dwuzmianowoœci, obecnie w SP Mogilany, w poprzednich latach w Gimnazjum w Mogilanach, gmina pokrywa³a koszty zakupu biletów miesiêcznych, dla dzieci i m³odzie y, na popo³udniow¹ zmianê, na wybrany przez rodziców œrodek transportu: bus lub autobus MPK. Z bud etu gminy op³acana jest tak e osoba sprawuj¹ca opiekê nad dzieæmi. W tym roku szkolnym przetarg na dowóz dzieci do gimnazjów i szko³y podstawowej wygra³a firma FB Stanis³aw Bodzich z Dziekanowic (w przetargu startowa³y trzy firmy). Gmina zapewnia tak e uczniom niepe³nosprawnym bezp³atny transport i opiekê w czasie przewozu do najbli szego przedszkola, szko³y podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalnej lub oœrodka umo liwiaj¹cego realizacjê obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki. Jeœli dowóz ten zapewniaj¹ rodzice (opiekunowie prawni), to gmina jest zobowi¹zana do zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepe³nosprawnego i jego opiekuna do szko³y lub oœrodka. W ubieg³ym roku dowozem zorganizowanym objêtych by³o 23 dzieci, obecnie 20 dzieci, o ró nym stopniu niepe³nosprawnoœci. Gmina dowozi dzieci do dziesiêciu ró nych placówek na terenie Krakowa i Skawiny. Rodzicom, którzy sami zdecydowali siê na dowo enie swoich niepe³nosprawnych dzieci, przedstawia siê mo liwoœæ podpisania indywidualnych umów na zwrot kosztów dowozu (w tym roku szkolnym trzy umowy). Przetarg na ten rok szkolny wygra³o Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej z Krakowa S. A. (w przetargu startowa³y cztery firmy). Zadania opisane powy ej realizowane s¹ z w³asnych œrodków, nie otrzymujemy na to subwencji. J. Jurkiewicz paÿdziernik r e k l a m a

8 Prace budowlane przy SP w Bukowie. G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych Wykonano remont nastêpuj¹cych dróg gminnych: Konary droga nr mb, Buków droga nr mb, W³osañ ul. Wspólna mb, Brzyczyna droga nr mb, Mogilany ul. Dzia³y mb oraz ul. Mogilañska mb. W ramach tego zadania zosta³a wykonana m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na tych drogach. Wykonawc¹ zadania by³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach. Wartoœæ zadania wynios³a ,85 z³. Wykonano remont drogi nr 003 w Bukowie na odcinku 400 mb. W ramach tego zadania wykonano m.in. now¹ nawierzchniê asfaltow¹. Wykonawc¹ zadania by³ Rejon Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Krakowa. Wartoœæ zadania wynios³a ,30 z³. Na realizacjê tego zadania gmina otrzyma z bud etu pañstwa kwotê z³. Trwa remont drogi gminnej w Gaju - ul. Akacjowa na d³ugoœci 650 mb. Wykonawc¹ zadania jest Krakowskie Przedsiêbiorstwo Robót In ynieryjnych Spó³ka z o.o. Zgodnie z podpisan¹ umow¹ wartoœæ zadania wyniesie ,60 z³. Na realizacjê tego zadania gmina otrzyma³a dofinansowanie w wysokoœci z³. Termin wykonania do r. W ramach tego zadania zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na tej drodze. Rozbudowa budynku szko³y podstawowej w Lusinie wraz z sal¹ gimnastyczn¹ W dniu 6 kwietnia 2010 roku zosta³ z³o ony wniosek o zatwierdzenie dokumentacji i wydanie decyzji pozwolenia na budowê. Trwa postêpowanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe zatwierdzenia dokumentacji i wydania pozwolenia na budowê. W dobudowie mieœciæ siê bêdzie sala gimnastyczna o wymiarach 12,00 x 24,00 m z widowni¹ na poziomie posadzki i na balkonie. W ³¹czniku - na parterze: szatnie i umywalnie dla sali gimnastycznej, - w piwnicy: szatnie uczniowskie i kot³ownia, - na piêtrze: sala lekcyjna, sekretariat i pokój dyrektora. Orientacyjny koszt budowy - 3,5 mln z³. Droga nr 003 w Bukowie. INFORMACJA Mogilany, ul. Mogilañska. Rozbudowa Szko³y Podstawowej w Bukowie wraz z budow¹ sali gimnastycznej prace id¹ do przodu! Jak informowaliœmy Pañstwa w ostatnim numerze GGM, pod koniec czerwca br. przekazano plac budowy Wykonawcy (Przedsiêbiorstwo Renowacji Zabytków Kraków). Do tej pory przebudowano dwie sale lekcyjne i wydzielono korytarz w istniej¹cym budynku do komunikacji z czêœci¹ dobudowywan¹. Wykonano wykopy, fundamenty, wykonywane s¹ œciany przyziemia. Zgodnie z podpisana umow¹ koszt robót budowlano-monta owych wyniesie z³. Zgodnie z aktualn¹ Prognoz¹ D³ugu Publicznego Gminy Mogilany na lata przyjêt¹ przez Radê Gminy Mogilany, przewidywany wskaÿnik procentowy zad³u enia gminy na koniec 2010 roku wynosi 55,19% planowanych na rok 2010 dochodów. Gmina Mogilany ca³y czas kontroluje wskaÿnik zad³u enia. Wszelkie kroki zwi¹zane z zaci¹ganiem zobowi¹zañ s¹ zgodne z ustaw¹ o finansach publicznych oraz ka dorazowo poprzedzone opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która w sposób wnikliwy bada zdolnoœæ finansow¹ gminy. Wszelkie kredyty, po yczki i obligacje by³y zaci¹gane wy³¹cznie na wydatki inwestycyjne gminy. reklama 8paŸdziernik 2010

9 W zwi¹zku z poniesionymi stratami powsta³ymi w wyniku wyst¹pienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jakie mia³y miejsce w miesi¹cu maju i czerwcu br. do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach, w okresie od 21 maja 2010 r. do 7 lipca 2010 r. wp³ynê³y 22 wnioski od poszkodowanych o udzielenie pomocy finansowej. Przedmiotem udzielanej przez tut. Oœrodek pomocy by³y szkody powsta³e w budynkach mieszkalnych, które uniemo liwia³y realizacjê podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin. Powo³ana przez Wójta Gminy Zarz¹dzeniem nr 62/10 z dnia 17 maja 2010 r. Komisja ds. ustalenia szkód i szacowania strat powsta³ych wskutek klêski ywio³owej, w pierwszej kolejnoœci mia³a za zadanie rozpoznanie, czego szkody dotycz¹ i weryfikacjê strat powsta³ych u osób fizycznych w zakresie remontów w budynkach mieszkalnych. Nastêpnie protoko³y z prac Komisji zosta³y przekazane tut. Oœrodkowi. W oparciu o przed³o one protoko³y, z których wynika³o, i nie wszystkie wnioski z³o one przez poszkodowanych dotyczy³y strat w budynkach mieszkalnych, piêæ z nich zosta³o rozpatrzonych decyzj¹ odmown¹, natomiast cztery przekazano do rozpatrzenia ze wzglêdu na w³aœciwoœæ za³atwienia sprawy ze wzglêdu na miejsce pobytu poszkodowanych lub rodzaju wnioskowanej przez nich pomocy. W pozosta³ych wszczêto procedurê wymagan¹ do udzielenia pomocy w oparciu o Ustawê o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz wytyczne Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie. Zosta³y przeprowadzone, rodzinne wywiady œrodowiskowe przez pracowników socjalnych oraz zgromadzono niezbêdne w sprawie dokumenty. Kolejne cztery wnioski rozpatrzono przyznaj¹c zasi³ek celowy w ramach œrodków w³asnych gminy na ³¹czn¹ kwotê 5 550,00 z³. Pozosta³e dziewiêæ wniosków przed³o ono w Ma³opolskim Urzêdzie Wojewódzkim w Krakowie Wydzia³ Polityki Spo³ecznej w celu weryfikacji i ewentualnego przyznania œrodków finansowych przez Wojewodê na wyp³atê zasi³ków celowych w oparciu o art. 40 ust 2 ww. ustawy o pomocy spo³ecznej w kwocie do 20 tys. i do 100 tys. na remont lub odbudowê budynku/lokalu mieszkalnego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek wyst¹pienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Spoœród z³o onych wniosków do MUW w Krakowie piêæ z nich zweryfikowano pozytywnie. Wyp³acono pomoc na ³¹czn¹ kwotê Pomoc dla poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów deszczu ,87 z³. W dwóch przypadkach odmówiono przyznania dotacji w zwi¹zku z czym pomoc zosta³a przyznana ze œrodków w³asnych gminy na ³¹czn¹ kwotê z³, natomiast dwa pozosta³e dotycz¹ce udzielenia pomocy na odbudowê budynków mieszkalnych w kwocie do 100 tys. s¹ w trakcie weryfikacji. GOPS Usuwanie skutków ulewnych deszczy przez Bazê Us³ug Komunalnych w Gaju, dzia³aj¹c¹ przy Mogilany Pracownicy Bazy Us³ug w Gaju na bie ¹co likwiduj¹ skutki nadmiernych i intensywnych opadów deszczu. Prace zwi¹zane s¹ z dalszym udra nianiem rowów i umacnianiem skarp. Ponadto przy drogach i rowach roboty polega³y na: przywracaniu przejezdnoœci na drogach poprzez mechaniczne wyrównywanie oraz uzupe³nianie ubytków w nawierzchni - m.in ul. S³oneczna we W³osani, ul. Bartnicka w Libertowie, "Mirkówka" w Brzyczynie, Chorowice - droga nr 046, udra nianiu zamulonych i zasypanych obsuniêt¹ ziemi¹ rowów przy drogach gminnych - m.in. Konary -droga nr 017, Lusina, ul. Górska i ul. Kwiatowa, Libertów, ul.weso³a, Mogilany,ul. Podedworze, udra nianiu przepustów m.in. na ul. Weso³ej i ul. Œw.Floriana w Libertowie, umacnianiu, zabezpieczaniu obsuniêtych skarp przy drogach i rowach, m.in ul. Górska i Kwiatowa w Lusinie, ul. Ogrodowa w Mogilanach. Z. Klimoñczyk r e k l a m a paÿdziernik 20109

10 r e k l a m a G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Gimnazjalistko, gimnazjalisto zdaj test - b¹dÿ the best! UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY Gmina Mogilany z³o y³a w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Krakowie wniosek o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, w ramach priorytetu Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, nazwa dzia³ania Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, który uzyska³ pozytywn¹ ocenê Komisji Oceny Projektu i od wrzeœnia rozpoczê³a siê jego realizacja, w dwóch gimnazjach, w Gaju i w Mogilanach. Problemem kluczowym, w wyniku którego podjêto siê napisania wniosku przez przy wspó³pracy dyrektorów gimnazjów, by³y s³abe wyniki egzaminu gimnazjalnego czêœci matematyczno- przyrodniczej, uczniów koñcz¹cych gimnazjum na terenie naszej gminy, przeprowadzonego w latach Cel ogólny projektu zak³ada, e wszyscy uczniowie trzecich klas gimnazjalnych na terenie Gminy Mogilany, czyli 126 dzieci, podnios¹ poziom wiedzy i umiejêtnoœci kluczowe w zakresie nauk œcis³ych, co prze³o y siê na poprawê wyników z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r., w porównaniu z 2009 r., w³aœnie z czêœci matematyczno- przyrodniczej, o 2%. Cele szczegó³owe projektu: 1. Poprawa œredniego wyniku egzaminu gimnazjalnego w gimnazjum w Gaju i Mogilanach, z czêœci matematyczno- przyrodniczej, w porównaniu z 2009 r., o 2%, co pozwoli na wyrównanie szans w dostêpie do edukacji uczniów z terenów wiejskich i miejskich. 2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejêtnoœci uczniów, w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych. 3. Wzrost motywacji do nauki. 4. Zmniejszenie stresu zwi¹zanego z naukami matematycznymi, który wystêpuje zw³aszcza u uczniów odnosz¹cych s³absze wyniki. Podjête dzia³ania maj¹ doprowadziæ do realizacji celów POKL, poprzez wzrost poziomu wykszta³cenia na terenach wiejskich. Uczniowie zostali podzieleni na szeœæ grup ze wzglêdu na œredni¹ ocen, jakie uzyskali na œwiadectwie ukoñczenia drugiej klasy gimnazjum, z przedmiotów œcis³ych, tj. matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii. Dziêki podzia³owi na grupy bêdzie mo liwe dostosowanie poziomu prowadzonych zajêæ do posiadanej wiedzy i umiejêtnoœci. Uczniowie o wiêkszym poziomie wiedzy dodatkowo rozwin¹ swoje umiejêtnoœci, natomiast uczniowie posiadaj¹cy zaleg³oœci w nauce bêd¹ mogli dodatkowo pracowaæ nad wymaganym do testu materia³em. Oprócz Zajêæ merytorycznych z przedmiotów œcis³ych, które odbywaæ siê bêd¹ w blokach tematycznych: Spotkania z Pitagorasem, Poznaj œwiat, Zostañ chemikiem, Fizyka- nic prostszego, Z biologi¹ za pan brat, projekt przewiduje dwa wyjazdy dla ka dego uczestnika. Pierwszy z nich, w paÿdzierniku, do Ogrodu Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema w Krakowie, w listopadzie, do Muzeum In ynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie uczniowie spêdz¹ czas na zwiedzaniu, ale tak e na zabawie z edukacj¹. Zostan¹ bowiem przeprowadzone lekcje tematyczne, np. Pi³ki Einsteina, W³adca pierœcieni - fale, Budujemy poduszkowiec, Kopi¹ce talerze, itp. Jest to bardzo atrakcyjna forma zajêæ, gdzie mo na zobaczyæ praktyczne zastosowanie nauki. Wyjazdy maj¹ na celu zwiêkszenie motywacji do nauki, poprzez wskazanie jej waloru praktycznego. Trwa proces rekrutacji trenerów - nauczycieli, którzy poprowadz¹ zajêcia i opracuj¹ ich zakres merytoryczny. Koordynatorem projektu jest Kierownik ZEAS, p. J. Jurkiewicz, tel J. Jurkiewicz Trwa Powszechny Spis Rolny Do 31 paÿdziernika 2010 r. trwa Powszechny Spis Rolny. Spis prowadzony jest równoczeœnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Polsce spisem objêtych jest ponad 1,85 mln gospodarstw rolnych. Po raz pierwszy w spisie zostan¹ wykorzystane wy³¹cznie formularze elektroniczne. Sam spis ma umo liwiæ zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie; opisanie aktualnej sytuacji spo³ecznej i gospodarczej polskiego rolnictwa; opisanie zmian, które zasz³y w polskim rolnictwie od poprzedniego spisu w 2002 r. Do 17 paÿdziernika br. trwa samospis internetowy. Mo liwa jest tak e metoda offline dla osób, które nie posiadaj¹ dostêpu do internetu. Do 31 paÿdziernika br. trwaæ bêdzie realizacja wywiadów telefonicznych dla gospodarstw, którzy nie spisali siê przez internet. Równie do 31 paÿdziernika br. u ytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali samospisu lub nie spisali siê poprzez wywiad telefoniczny, zostan¹ odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych. Urz¹d Gminy Mogilany przypomina, e rachmistrz spisowy musi nosiæ w widocznym miejscu identyfikator ze zdjêciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczêci¹ urzêdu statystycznego, piecz¹tk¹ imienn¹ i podpisem dyrektora urzêdu. Podczas PSR zbierane informacje dotycz¹ stanu na 30 czerwca 2010 r. (prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej; u ytkowania gruntów; powierzchni zasiewów; pog³owia zwierz¹t gospodarskich; ci¹gników, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych), a tak e 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych 30 czerwca br. (struktury dochodów gospodarstwa rolnego, prowadzenia dzia³alnoœci innej ni rolnicza bezpoœrednio zwi¹zanej z gospodarstwem rolnym, aktywnoœci¹ ekonomiczn¹ oraz zu yciem nawozów mineralnych i wapniowych). Co istotne, wszystkie dane zbierane podczas spisu s¹ poufne i podlegaj¹ szczególnej ochronie. Udzia³ w Spisie jest obowi¹zkowy. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ pod adresami: oraz W razie pytañ i w¹tpliwoœci mo na tak e kontaktowaæ siê z Urzêdem Gminy, Wojewódzkim Biurem Spisowym (Urz¹d Statystyczny). 10paŸdziernik 2010

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra.

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. ISSN 1730-587X Bezp³atny informator Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ ydu³towskie Centrum Kultury FENIKS jest organizatorem otwartego RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. Mecenasem

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, 92... urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

reklama 28.02.-03. 03. 2014 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXIII ISSN 1425-1876 Karanie wiêzieniem pijanych cyklistów okaza³o siê kompletn¹ kompromitacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci. Wprowadzenie art.

Bardziej szczegółowo

W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie

W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Kêtach - zwyciêzcy konkursu wiedzy o Józefie

Bardziej szczegółowo