Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 X 2010 Nr 3/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: 2 Rusza budowa wiaduktu nad Zakopiank¹ Trwa Powszechny Spis Rolny 10 Oskar Kolberg znowu w Mogilanach 17

2 Wizualizacja: Firma Autostrada II z Katowic. Stara sala narad zagospodarowana na G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Rozbudowa budynku wraz z budow¹ Sali Kulturowo - Wystawowej stworzy³a mo liwoœci zagospodarowania starej sali narad. Pewnie wielu mieszkañców pamiêta fatalne warunki lokalowe biblioteki mieszcz¹cej siê w piwnicach. Teraz czytelnicy maj¹ do dyspozycji komfortowy i przestronny lokal, bowiem Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a udostêpni³a wolne pomieszczenie Gminnemu Oœrodkowi Kultury w Mogilanach, z przeznaczeniem na siedzibê Gminnej Biblioteki Publicznej. Podpisa³a w tej kwestii stosown¹ umowê z Dyrektorem GOK Krzysztofem Musia³em. Przeniesiona biblioteka spe³nia teraz wspó³czesne standardy bibliotek, dostêpna jest tak e dla osób niepe³nosprawnych - pracownicy Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju, dzia³aj¹cej przy Mogilany, wykonali podjazd dla osób niepe³nosprawnych oraz prace remontowe. Zapraszamy do nowej siedziby biblioteki, która czynna jest w nastêpuj¹cych godzinach: Poniedzia³ek Wtorek Œroda Pi¹tek Telefon kontaktowy: (12) Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹! Ruszy³a budowa wiaduktu nad zakopiank¹ Po kilkuletnich negocjacjach i konsultacjach pomiêdzy Mogilany wraz z mieszkañcami Mogilan, a Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Krakowie, 3 wrzeœnia br. nast¹pi³o przekazanie placu budowy wêz³a drogowego w Mogilanach na "zakopiance". Firma Mota-Engil, która z³o y³a najkorzystniejsz¹ spoœród szeœciu ofert, opiewaj¹c¹ na kwotê ponad 17 mln z³ brutto, bêdzie mia³a 15 miesiêcy na realizacjê tego zadania. Najistotniejszym elementem uk³adu drogowego w Mogilanach ma byæ wiadukt nad "zakopiank¹". Nowy obiekt - o bardzo efektownej konstrukcji ³ukowej w kolorach stali i czerwieni - powstanie obok istniej¹cego, a stary wiadukt bêdzie s³u y³ jako most objazdowy. Budowa spowoduje utrudnienia dla kierowców, lecz jak zapewnia GDDKiA nie bêd¹ one du e. Zakres prac obejmuje: rozbiórkê istniej¹cego obiektu, budowê pasów w³¹czania i wy³¹czania, budowê ³¹cznic, budowê przepustów, budowê drogi serwisowej, budowê zjazdów, budowê kanalizacji deszczowej, budowê oœwietlenia drogowego, przebudowê infrastruktury (teletechnicznej, gazowej). Projektantem jest firma Autostrada II z Katowic. Graj¹ dla nas od blisko 35. lat Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra y Po arnej we W³osani dzia³a w naszej gminie ju blisko 35. lat. Zosta³a za³o ona przez Mariê i Stefana Czarneckich w 1976 roku. Pocz¹tkowo g³ówny trzon Orkiestry stanowi³a rodzina Czerneckich (ojciec i trzech synów). Z czasem do³¹czali kolejni cz³onkowie Orkiestry. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry by³ Boles³aw Romañski, kolejnymi byli Tadeusz Porêba, Andrzej Cybulski. Obecnie funkcje tê piastuje Jacek W³odarczyk (od 2004 r.). Aktualny sk³ad Orkiestry Dêtej z W³osani: klarnet: Aleksandra Martyna Szymon Suder Katarzyna Wielgus W³adys³aw Dyrda Aleksandra Pulchna tr¹bki: Dariusz Takuœki Janusz Pulchny Damian Suder Kamil Szczurek saksofon altowy: Krzysztof Suder Filip Suder saxhorn: Kazimierz Kotarba Stefan Czarnecki Adam Górszczak Konrad Suder alt horn: Zbigniew Kopcik Piotr Pardiak puzon: Katarzyna Martyna Bronis³aw Nayder tuba: Mateusz Suder gitara basowa: Tadeusz Sikorski bêbny: Rafa³ Kwinta basista: Jerzy Nowak. ci¹g dalszy na stronie s¹siedniej Nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w budynku Mogilany. 2paŸdziernik 2010

3 Z g³êbokim smutkiem zawiadamiamy, e w dniu 16 wrzeœnia 2010 roku zmar³ œ.p. Ks. Kanonik Tadeusz Hañderek Proboszcz Parafii œw. Bart³omieja Aposto³a w Mogilanach w latach Wieloletni Dziekan Dekanatu Mogilañskiego. Ks. Tadeusz pozostanie w naszej pamiêci, jako dobry gospodarz Mogilañskiej Parafii, troskliwy opiekun, dbaj¹cy o piêkny wygl¹d zabytkowego Koœcio³a, ale przede wszystkim, jako przewodnik duchowy parafian i po prostu dobry cz³owiek. Ks. Tadeusz by³ tak e zaanga owany w rozwój ca³ej Gminy Mogilany. Przez lata wspiera³ duchowo tutejszy samorz¹d, uczestniczy³ w procesie jego tworzenia oraz wspó³tworzy³ lokalne inicjatywy, za co jeszcze raz sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ! Rodzinie zmar³ego sk³adamy wyrazy najg³êbszego ubolewania. Wójt Gminy Mogilany Ma³gorzata Mardy³a wraz z wspó³pracownikami Rada Gminy Mogilany Redakcja Od 1 wrzeœnia br. zaœwiadczenia o dochodach do zasi³ków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego bez wizyty w urzêdzie skarbowym Szanowni Pañstwo, mieszkañcy Gminy Mogilany! Dziêki inicjatywie Wójta Gminy Mogilany p. Ma³gorzaty Mardy³a oraz Naczelnika Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Krakowie p. Renaty Walczyk - Œlêczka od 1 wrzeœnia br. zaœwiadczenia o dochodach do zasi³ków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego mo na otrzymaæ bez koniecznoœci wizyty w urzêdzie skarbowym. W wyniku zawartego porozumienia mieszkañcy Gminy Mogilany mog¹ z³o yæ wniosek o wydanie zaœwiadczenia w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach. Wnioski z³o one do GOPS zostan¹ przekazane do Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Krakowie. Zaœwiadczenia, wystawione na podstawie wniosków, zostan¹ dostarczone do GOPS, bez Pañstwa udzia³u. Sk³adaj¹c wniosek w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej nale y wskazaæ osobê upowa nion¹ do odbioru zaœwiadczenia - pracownika GOPS. Jesteœmy przekonani, e niniejsze rozwi¹zanie w znacz¹cy sposób u³atwi uzyskanie zaœwiadczenia oraz pozwoli zaoszczêdziæ Pañstwu czas i koszty zwi¹zane z dojazdem do Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Krakowie. Uwaga: Porozumienie dotyczy wy³¹cznie Pierwszego Urzêdu Skarbowego. Informacja dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach Szanowni Pañstwo W zwi¹zku z up³ywem terminu aktualizacji deklaracji wyboru lekarza, pielêgniarki i po³o nej, prosimy uprzejmie o zg³oszenie siê osobiste w tutejszej przychodni w Mogilanach przy ul. Œw. Bart³omieja Aposto³a 21 celem wype³nienia i podpisania deklaracji z aktualnymi danymi osobowymi. Dane osobowe podane przez Pañstwa bêd¹ wykorzystane wy³¹cznie do aktualizacji bazy danych pacjentów. Zgodnie z decyzj¹ NFZ pacjenci z nieaktualnymi deklaracjami wyboru, zostan¹ skreœleni z listy pacjentów z dniem r. Celem u³atwienia dokonania wyboru w dniach 3, 10, 17 i 24 paÿdziernika 2010 r. (niedziela) w godz. od bêd¹ pe³nione dy ury pracowników SPZOZ w Mogilanach. Informacje o dotychczas z³o onych deklaracjach mo na uzyskaæ pod nr tel ; ; SP ZOZ ci¹g dalszy ze strony poprzedniej Graj¹ dla nas od blisko 35. lat Orkiestra liczy obecnie 23 cz³onków, przewa aj¹ mê czyÿni, ale i s¹ równie kobiety. Jak podkreœla kapelmistrz, mimo sporych ró nic wiekowych, w zespole panuje mi³a atmosfera, co sprzyja ci¹g³emu podnoszeniu poziomu gry. Najstarszy cz³onek zespo³u liczy 60 lat, a najm³odszy zaledwie 10. Ka da chêtna osoba mo e do³¹czyæ do Orkiestry zachêca Jacek W³odarczyk. Aby zostaæ cz³onkiem orkiestry potrzeba od potencjalnego kandydata chêci, woli grania, poczucia rytmu i s³uchu oraz przede wszystkim wytrwa³oœci i zaanga owania bo zanim zasi¹dzie do wspólnego grania musi przejœæ mudny, ale ciekawy proces kszta³cenia. Orkiestra spotyka siê regularnie raz w tygodniu, a przed zaplanowanym koncertami czêœciej. Lekcje dla m³odych muzyków odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu. M³odzi mi³oœnicy muzyki chêtnie wybieraj¹ instrumenty do nauki: tr¹bkê, saksofon i ulubiony instrument kapelmistrza, puzon. Orkiestra posiada szeroki repertuar: marsze, polki walce, tanga, Czêsto prezentuje standardy muzyki klasycznej, jazowej, a nawet rockowej. Zespó³ mo e pochwaliæ siê licznymi sukcesami: w 1987 r. na Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym w Ciechanowie orkiestra zdoby³a III miejsce, w 2007 r. zdoby³a III miejsce na Ma³opolskim Konkursie Orkiestr Dêtych w Wiêc³awicach, a w 2010 r. na tym samym konkursie, zdoby³a wyró nienie. Orkiestra aktywnie uczestniczy w wymianie miêdzynarodowej. Wystêpowa³a w Sasd na Wêgrzech (2007 r.) oraz w Untersteinach w Niemczech (2008 r.). Orkiestra regularnie bierze udzia³ w gminnych imprezach, takich jak Majówka, Cud nad Wis³¹, Wieczornica z okazji 11. Listopada oraz Majówka ku czci Œw. Rity, gdzie odpowiada za oprawê muzyczn¹ Mszy Œwiêtej. Chêtnie bierze udzia³ w corocznym koncercie kolêd w koœciele parafialnym we W³osani, Wakacyjnym Pikniku organizowanym przez OSP we W³osani, Dniu Seniora czy podczas uroczystoœci z okazji Dnia Wszystkich Œwiêtych, gdzie wykonuje marsze pogrzebowe podczas procesji z koœcio³a we W³osani na cmentarz. Rokrocznie orkiestra wystêpuje na uroczystoœci koœcielnej procesji Zaœniêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej. Orkiestra goœcinnie wyst¹pi³a niedawno tak e w M³odzie owym Domu Kultury im. K. I. Ga³czyñskiego w Krakowie. Orkiestra aktywnie wspó³pracuje ze Szko³¹ Podstawow¹ we W³osani i Mogilanach, koœcio³ami parafialnymi we W³osani, Libertowie czy z Konwentem OO. Bonifratrów w Konarach-Zielonej. W tym roku orkiestra bra³a udzia³, tak e w Pikniku Rodzinnym w Bukowie organizowanym przez tamtejsze so³ectwo. Orkiestra wchodzi w nowy sezon imprez i wydarzeñ kulturalnych z licznymi planami. Wœród nich jest m.in. planowany Koncert Kolêd w Mogilanach, który odbêdzie siê w styczniu 2011 r. nasza stopka: kwartalnik lokalny nr 3/10 - paÿdziernik 2010 r. na ok³adce: wydawca: redakcja: K. Wajdzik WYBORY SAMORZ DOWE 2010 Prezes Rady Ministrów Donald Tusk og³osi³ termin wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wybory samorz¹dowe odbêd¹ siê 21 listopada 2010 roku w godzinach od Zespó³ Regionalny Mogilanie. Samorz¹d Gminy Mogilany, Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach Mogilany, tel.: (012) Aneta Nêdza - koordynator, Jolanta Jurkiewicz, Krzysztof Musia³, Anna Budek Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt oraz skracania artyku³ów. materia³y: pracownicy jednostek organizacyjnych gminy sk³ad: Devilish Designer - Nakook - druk: Drukarnia Cracovia Transfer Kraków; ul. Torfowa 4 nak³ad: 3000 bezp³atnych egzemplarzy. kwartalnik dostêpny równie na stronie internetowej: paÿdziernik 20103

4 G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Urz¹d Gminy Mogilany wyjaœnia... Stanowisko Mogilany wobec oskar eñ Stowarzyszenia Mieszkañców Gminy Mogilany w sprawie: mo liwoœci uzyskania pozwolenia na budowê salonu samochodowego w Libertowie. Iloœæ od lat dobrze prosperuj¹cych salonów samochodowych w Gminie Mogilany przy Zakopiance, które stale siê rozbudowuj¹, a tak e te które s¹ w trakcie budowy, œwiadcz¹ o tym, e przedsiêbiorcy, którzy chc¹ prowadziæ tego rodzaju dzia³alnoœæ na terenie Gminy Mogilany znajd¹ tu dogodne warunki dla realizacji swoich zamierzeñ. Wyj¹tkiem w tym gronie jest Inwestor, który równie móg³ wyst¹piæ o pozwolenie na budowê salonu samochodowego w Libertowie na podstawie wydanej przez tut. Urz¹d ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, która sta³a siê ostateczna 21 stycznia 2005 r. Od tej daty przez ponad rok i 4 miesi¹ce tzn. do czasu wejœcia w ycie nowego planu miejscowego ( 6 kwietnia 2006 r.), Inwestor nie zd¹ y³ z³o yæ wniosku o pozwolenie na budowê. Dlaczego tego nie uczyni³, skoro maj¹c podstawê do uzyskania pozwolenia na budowê, Inwestor móg³by realizowaæ swoj¹ inwestycjê bez wzglêdu na ustalenia przysz³ego planu. Faktem jest, e w przypadku uzyskania pozwolenia Inwestor nie móg³by siê ubiegaæ o wykup dzia³ki przez Gminê. Rzeczywiœcie nied³ugo po wejœciu w ycie planu miejscowego, Inwestor wyst¹pi³ o wykup przedmiotowej nieruchomoœci przez Gminê. Pomimo pierwszego niekorzystnego dla Gminy wyroku w tej sprawie, w obecnym stanie prawnym Inwestor nadal mo e z³o yæ wniosek o pozwolenie na budowê do Starostwa Powiatowego w Krakowie, gdy GDDKiA* wyrazi³a zgodê na rezygnacjê z rezerwy terenowej pod wêze³ drogowy na dzia³kach Inwestora, a zatem w ocenie tutejszego Urzêdu, brak jest podstaw do ubiegania siê o odszkodowanie. Gdyby rzeczywistym zamiarem Inwestora by³a realizacja planów budowlanych, obecnie nic nie stoi na przeszkodzie do ich zrealizowania. Inwestor jednak nadal ubiega siê o wykup dzia³ki przez Gminê, twierdz¹c e zgoda GDDKiA mog³a zostaæ wydana przez nieupowa nion¹ osobê. Nale y podkreœliæ. e zgodê tê wyda³ Generalny Dyrektor GDDKiA w Warszawie. Pomówienia publikowane przez Stowarzyszenie W zwi¹zku z powy sz¹ spraw¹ Stowarzyszenie publicznie oskar a przedstawicieli Urzêdu Gminy Mogilany, którzy jego zdaniem dopuœcili siê ra ¹cego zaniedbania w trakcie prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wzd³u drogi krajowej nr 7, który opracowywany by³ w latach Nie maj¹c adnego uzasadnienie w stanie faktycznym i prawnym, Stowarzyszenie poucza, e: obowi¹zkiem przedstawicieli Urzêdu Gminy by³o zwrócenie siê do GDDKiA o zarezerwowanie funduszy na wykup terenów znajduj¹cych siê obszarze zarezerwowanym na rozbudowê drogi. Niestety nie zrobili tego. Gdyby taki obowi¹zek istnia³ w procedurze uchwalania planu, Gmina wystêpuj¹c do GDDKiA o zarezerwowanie funduszy na wykup terenów musia³aby powo³aæ podstawê prawn¹ swego ¹dania, a takiej niestety nie ma. Dla urbanistów czy architektów zajmuj¹cych siê zawodowo opracowaniem planów miejscowych takie zarzutu s¹ dowodem kompletnej nieznajomoœci przepisów prawa, z zakresu opracowania planów miejscowych. Ponadto Stowarzyszenie opacznie interpretuje zapisy art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który jednoznacznie stanowi, i to Gmina, a nie GDDKiA ponosi skutki finansowe ustaleñ planu z powodu poszerzenia rezerw terenu dla drogi krajowej nr 7. Stowarzyszenie twierdzi, e jest dok³adnie odwrotnie, co prowadzi do dalszych oskar eñ, i to nie ustawa nak³ada na Gminy obowi¹zek wyp³aty odszkodowañ za rezerwy terenu pod drogi krajowe w planach miejscowych, lecz wynikaj¹ one z rzekomych zaniedbañ i nieprawid³owoœci pope³nionych w Urzêdzie Gminy a opisanych powy ej. W procedurze uchwalania planu miejscowego dla Zakopianki w odró nieniu od Stowarzyszenia, nieprawid³owoœci nie dopatrzy³o siê Biuro Prawne Wojewody w trakcie nadzoru prawnego. Ponadto, pomimo i nie ma adnego ustawowego obowi¹zku aby w trakcie opracowania planu zmusiæ zarz¹dcê drogi do zarezerwowania œrodków na wykup terenów pod drogê, to jednak dla zabezpieczenia interesów Gminy, pomawiani przez Stowarzyszenie pracownicy Mogilany wyst¹pili z wnioskiem do GDDKiA aby w drodze negocjacji uzyskaæ zapewnienie, e w przypadku gdy Gmina bêdzie zmuszona wyp³aciæ odszkodowania z powodu poszerzenia w planie miejscowym, terenów dla Zakopianki, to GDDKiA bêdzie te odszkodowania w konsekwencji ponosiæ. Takie pisemne zapewnienie uda³o siê uzyskaæ od GDDKiA, co jest dodatkowym dowodem na fa³szywoœæ oskar eñ Stowarzyszenia. Wobec powy szych faktów kolejna afera w Gminie Mogilany, jak¹ próbowa³o stworzyæ Stowarzyszenie, nie jest nawet wirtualn¹ rzeczywistoœci¹. Powy sze zarzuty mog¹ byæ podstaw¹ do postêpowania s¹dowego na podstawie art. 212 kodeksu karnego, w myœl którego, dwukrotnie zwiêksza siê okres pozbawienia wolnoœci za pomówienia, je eli publikowane s¹ w sieci internetowej, b¹dÿ innych œrodkach masowego przekazu. Wobec powy szego, motto Stowarzyszenia i racjê maj¹ walcz¹cy o wolnoœæ - nabiera szczególnego znaczenia. * GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddzia³ w Krakowie. D. Basta Inspektor ds. Planowania Przestrzennego Sala Kulturowo Wystawowa dla mieszkañców gminy Sala Kulturowo Wystawowa, w pierwszej kolejnoœci, s³u y realizacji celów samorz¹du gminnego i w szeregu przypadkach (okreœlonych w Uchwale Nr XXX/248/2009 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 wrzeœnia 2009) nieodp³atnie udostêpniania jest mieszkañcom i organizacjom niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku. Do tej pory sala wykorzystywana jest w ró nych formach aktywnoœci spo³ecznej, kulturalnej czy edukacyjnej. S³u y na bie ¹co do dzia³alnoœci Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, spotkañ pracowniczych, Rady So³eckiej So³ectwa Mogilany, Chóru Mieszanego Mogilanum z Mogilan (próby dwa razy w tygodniu), cyklicznych spotkañ Ko³a Emerytów i Rencistów z Mogilan i innych organizacji z udzia³em mieszkañców gminy. W sali organizowane s¹ tak e szkolenia, w tym dla osób niepe³nosprawnych. W nowej sali organizowane s¹ œluby oraz cykliczne imprezy kulturalne, jak Cud nad Wis³¹ czy Wieczornica z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci. W tym roku, ze wzglêdu na niekorzystne warunki pogodowe, Dyrektor GOK Krzysztof Musia³ zwróci³ siê do Wójta Gminy Ma³gorzaty Mardy³a o zorganizowanie Majówki w³aœnie w Sali Kulturowo Wystawowej, która oczywiœcie wyrazi³a zgodê. reklama 4paŸdziernik 2010

5 Budowa Gimnazjum w Mogilanach odpowiedzi na czêsto zadawane pytania Dlaczego samorz¹d gminy przyst¹pi³ do budowy gimnazjum? Gimnazja w Gminie Mogilany powsta³y na bazie budynków szkó³ podstawowych, które musia³y zostaæ zaadaptowane, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wówczas przepisami. Znaj¹c warunki funkcjonowania gimnazjum w Mogilanach, dbaj¹c o bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie y, a tak e wychodz¹c naprzeciw licznym postulatom lokalnego œrodowiska, przyst¹piono do procesu przygotowania budowy nowoczesnego budynku gimnazjum w Mogilanach wraz z hal¹ widowiskowo sportow¹. Kompleks ma spe³niaæ funkcje dydaktyczne, opiekuñczo-wychowawcze, kulturalne oraz spo³eczne. Sk¹d siê wziê³a lokalizacja gimnazjum? Teren pod budowê gimnazjum gmina pozyska³a, w wyniku przeprowadzonych rozmów Wójta Gminy Ma³gorzaty Mardy³a z ówczesnym Prezes Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Mogilanach Józefem opat¹. W nastêpstwie Walne Zgromadzenie RSP w Mogilanach przekaza³o nieodp³atnie w 2001 roku, w formie aktu notarialnego, teren rolny o pow. 2,50 ha pod budowê gimnazjum. W 2005 roku Rada Gminy Mogilany uchwali³a 10 punktowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym tak e dla terenu przeznaczonego pod budowê gimnazjum. Kto odpowiada³ za wybór koncepcji architektonicznej gimnazjum i sali widowiskowo sportowej? 23 maja 2006 r. Wójt Gminy Mogilany wyda³ zarz¹dzenie o rozpoczêciu procedury konkursowej i powo³aniu S¹du Konkursowego celem wy³onienia najlepszych prac na opracowanie koncepcji architektonicznej gimnazjum i sali widowiskowo sportowej. To S¹d Konkursowy wybra³ najlepsze opracowanie koncepcji z prac z³o onych w ramach og³oszonego konkursu W sk³ad S¹du wchodzili: arch. Tomasz Basista - przewodnicz¹cy niezale ny architekt arch. Maria Chodacka-Kucharczyk przedstawiciel dr arch. Magdalena Jagie³³o-Kowalczyk Politechnika Krakowska in. Tadeusz Be³ch przedstawiciel dr hab. Andrzej Sechman. Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiatowo Spo³ecznej Rady Gminy Mogilany. Czy koncepcja gimnazjum by³a konsultowana? Koncepcja by³a przedmiotem konsultacji na otwartym posiedzeniu Komisji Oœwiatowo Spo³ecznej z udzia³em dyrektorów szkó³, w szczególnoœci ówczesnego Dyrektora Gimnazjum w Mogilanach p. Janiny Miziñskiej - Rutkowskiej. Ponadto 18 czerwca 2007 r. zosta³o zorganizowane spotkanie z rodzicami gimnazjum w Mogilanach w sprawie budowy gimnazjum oraz bezpieczeñstwa dzieci, podczas którego stwierdzono, e projekt rodzicom siê bardzo podoba. Jaki jest koszt budowy gimnazjum? W przetargu nieograniczonym zosta³ wybrany wykonawca pierwszego etapu budowy Gimnazjum w Mogilanach - CZ.P.B.P. PRZEMYS ÓWKA Spó³ka Akcyjna ul. Pu³askiego Czêstochowa. Umowa z wykonawc¹ zosta³a podpisana 24 lipca 2008 r. na kwotê z³ (brutto). Jaki zakres zostanie wybudowany w ramach I etapu? Pierwszy etap budowy obejmuje budowê budynku gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu (sieci zewnêtrzne, drogi,parkingi, chodniki) i stan surowy hali sportowo-widowiskowej. Parametry budynku gimnazjum: Kubatura ,30m 3 Powierzchnia u ytkowa 5209,31m 2, w tym: pomieszczenia do nauki 1004,25m 2 pomieszczenia ogólnego przeznaczenia 1652,61m 2 pomieszczenia kulturalno-socjalne 331,95m 2 pomieszczenia administracji 458,57m 2 zespó³ ywienia 350,74m 2 pomieszczenia techniczno magazynowo - gospodarcze 294,07m 2 komunikacja ogólna 1117,12m 2. Na jakim etapie jest budowa? W 2008 roku wykonano wykopy i fundamenty hali sportowo-widowiskowej, wykopy pod czêœæ budynku gimnazjum i mury oporowe. W 2009 roku kontynuowane by³y roboty stanu zerowego. Wykonano œciany, s³upy hali do poziomu minus 7,60 i strop na tym poziomie. Wykonano œciany, s³upy i strop budynku gimnazjum na poziomie minus 7,60. Wykonano p³ytê fundamentow¹ na poziomie minus 7,60. Wykonano œciany, s³upy i strop na poziomie minus 3,70. Wykonano p³yty fundamentowe na poziomie minus 3,70. Na bie ¹co wykonywane by³y izolacje przeciwwodne i termiczne oraz zasyp wykopów. Wykonano przy³¹cz wody, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ od strony zachodniej. Ukszta³towano teren w taki sposób, e sp³ywaj¹ce wody nie zalewaj¹ obiektu. W 2010 roku wykonano fundamenty w osiach 1-4; N-Z. Wykonano œciany, s³upy i strop budynku gimnazjum poziomie zera w osiach 1-14; A-U. Wykonano fundamenty i œciany patio. Wykonywane s¹ s³upy, œciany i strop na poziomie zera w osiach A-U, Wykonano izolacje przeciwwodne i termiczne do poziomu zera. Zawansowanie finansowe wynosi z³ Czy gmina zalega z p³atnoœciami faktur? Gmina Mogilany ma na bie ¹co uregulowane p³atnoœci za wszystkie wystawione przez wykonawcê faktury. Kto z zespo³u ds. Gimnazjum powo³anego przez Stowarzyszenie Mieszkañców Mogilan (okreœlanych jako tzw. ekspertów) dokonywa³ w urzêdzie oceny dokumentacji dot. budowy gimnazjum w Mogilanach? Oceny dokumentacji zwi¹zanej z budow¹ gimnazjum dokonywali przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkañców Gminy Mogilany: Radny Stanis³aw Ró añski oraz Piotr Szefer - student. T. Be³ch pe³nomocnik Wójta ds. inwestycji gminnych Takie s¹ fakty! Informacje dotycz¹ce rozbudowy budynku wraz z budow¹ Sali Kulturowo Wystawowej (proces przygotowania inwestycji) 28 kwietnia 2005 Rada Gminy Mogilany podjê³a Uchwa³ê Nr XXIV/205/05 w sprawie kierunków dzia³ania dla Wójta zmierzaj¹cych do rozbudowy budynku Urzêdu Gminy wspólnie z KBS. Uchwa³a ta by³a wyrazem woli organu stanowi¹cego do podjêcia wspólnej inwestycji. Decyzj¹ Rady Gminyw sk³ad zespo³u negocjuj¹cego warunki porozumienia weszli: p. Wojciech Os³oñski oraz p. Marek Sikora. 9 marca 2006 roku podpisany zosta³ przez Gminê Mogilany i KBS list intencyjny w sprawie realizacji wspólnej inwestycji. 24 maja 2006 roku w przetargu wybrano biuro projektów, które opracowa³o projekt rozbudowy budynku. Koszty w wysokoœci z³ zosta³y pokryte 50% Gmina Mogilany, 50% KBS. 3 kwietnia 2007 roku podpisane zosta³o porozumienie potwierdzone aktem notarialnym w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania rozbudowy budynku i KBS. I etap koszt realizacji zosta³ okreœlony na podstawie kosztorysów inwestycyjnych. Zakres I etapu obejmowa³ stan surowy z elewacj¹ i zagospodarowanie terenu. Ze wzglêdu na wiêksz¹ wartoœæ lokalu na parterze na podstawie opracowania rzeczoznawcy zosta³ wprowadzony wspó³czynnik zwiêkszaj¹cy koszt budowy lokalu na parterze. Po og³oszeniu przetargu i wyborze wykonawcy w dniu 19 wrzeœnia 2007 roku aktem notarialnym okreœlony zosta³ podzia³ kosztów realizacji I etapu. Elementy wspólne: stan surowy otwarty, elewacja i wykoñczenie pomieszczeñ wspólnych, instalacje sanitarne, kot³ownia, kanalizacja sanitarna, prze³o enie linii telefonicznej. Zgodnie z porozumieniem finansowanie wygl¹da³o w nastêpuj¹cy sposób: 70% Gmina Mogilany, 30% KBS. KBS pokry³ dodatkowo w ca³oœci koszty zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu (mury oporowe, drogi, parkingi, odwodnienie). Podzia³ kosztów wygl¹da³ nastêpuj¹co: - Gmina Mogilany z³ (brutto) - KBS z³ (brutto). I etap zosta³ zrealizowany, roboty wykoñczeniowe KBS zrealizowa³ we w³asnym zakresie. Otwarcie KBS O/Mogilany 7 listopada 2008 roku. W wyniku og³oszonego przez gminê przetargu zosta³ wybrany wykonawca na realizacjê II etapu zadania. W zakres II etapu wchodz¹ nastêpuj¹ce roboty: - roboty budowlane wykoñczeniowe poddasza, I piêtra, parteru (bez piwnic) - instalacje sanitarne - instalacja elektryczna (bez piwnic) Ca³kowity koszt dobudowy Urzêdu Gminy Mogilany wraz z Sal¹ Kulturowo- Wystawow¹, a nie wy³¹cznie sali, wyniós³ z³. W dobudowanej czêœci budynku znajduje siê winda, która komunikuje star¹ czêœæ budynku z now¹. Informacja ta jest niezwykle wa na dla osób niepe³nosprawnych, którzy mog¹ za³atwiæ sprawê praktycznie w ka dym referacie. Na parterze dobudowanej czêœci znajduje siê Punkt Informacyjny i 5 pokoi biurowych, a na pierwszym piêtrze 4 pokoje biurowe, serwerownia wraz z pokojem obs³ugi. Otwarcie Sali Kulturowo Wystawowej czerwiec W nowym budynku Gmina Mogilany posiada 1087,90 m 2, natomiast KBS 345,11 m 2, czêœæ wspólna 92,80 m 2. T. Be³ch pe³nomocnik Wójta ds. inwestycji gminnych paÿdziernik 20105

6 G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Bezpieczne przejœcia przez zakopiankê to nasza wspólna sprawa W niedzielê, 29 sierpnia br., grupa mieszkañców Mogilan i okolicznych miejscowoœci zebra³a siê na wiecu w okolicy stacji ARGE w Mogilanach. Protestowali, bo pozbawieni s¹ bezpiecznego przejœcia przez zakopiankê. Wyrazem solidarnoœci z mieszkañcami bior¹cymi udzia³ w manifestacji by³a obecnoœæ na wiecu Wójta Gminy Ma³gorzaty Mardy³a wraz ze wspó³pracownikami oraz Przewodnicz¹cego Rady Gminy Marka Sikory, bowiem w³adze gminy od wielu lat podejmuj¹ dzia³ania w zakresie poprawy bezpieczeñstwa na drodze krajowej, której zarz¹dc¹ jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga krajowa nr 7 tzw. zakopianka (dk 7) podzieli³a praktycznie na pó³ Gminê Mogilany, co jest bardzo uci¹ liwe dla naszych mieszkañców, którzy jak mówi¹ odciêci s¹ od œwiata. W najgorszej sytuacji znaleÿli siê mieszkañcy ul. Zagórskiej oraz ul. Myœlenickiej w Mogilanach, którzy zostali odciêci przez zakopiankê od centrum miejscowoœci Mogilany. Podobna sytuacja jest w Gaju, w okolicy ul. Widokowej i s¹siednich, które znajduj¹ siê po drugiej stronie, z dala od centrum Gaja. Ulice te maj¹ po³¹czenie z sieci¹ dróg jedynie poprzez istniej¹cy zjazd z bardzo ruchliwej dk 7. Jednak e od czasu powstania w tym miejscu drogi krajowej zarz¹dca drogi nie rozwi¹za³ problemu komunikacji pieszej - brak jest bowiem bezpiecznych przejœæ dla pieszych przez zakopiankê. Oczywiœcie w³adze gminy od wielu lat podejmuj¹ rozmowy z przedstawicielami GDDKiA odnoœnie poprawy bezpieczeñstwa na zakopiance, w tym przejœæ dla pieszych. W wyniku wielu spotkañ roboczych, zebrañ, spotkañ na Komisjach Rady Gminy, Sesji Rady Gminy uda³o siê wykonaæ szereg dzia³añ aby zakopianka by³a mniej uci¹ liwa dla mieszkañców gminy. Oto najwa niejsze z nich: w latach gmina wykona³a oœwietlenie przejœcia dla pieszych przez drogê krajow¹ dk 7 w Mogilanach (rejon ul. ary w Mogilanach) z³ (wraz z projektem); powsta³a k³adka w Mogilanach oraz wykonano dodatkowe zejœcie z k³adki w Mogilanach na boisko sportowe, gmina pokrywa koszty utrzymania k³adki; w roku bie ¹cym gmina zleci³a opracowanie projektu budowlanego oœwietlenia k³adki w Mogilanach wraz z chodnikiem; zamontowano foto-radar na dk-7 w rejonie ul. Zadziele w Gaju; opracowano dokumentacjê budowy k³adki dla pieszych w Gaju (ze wzglêdu na brak œrodków finansowych zarz¹dca drogi planuje rozpoczêcie budowy w 2011 r.); GDDKiA posiada koncepcjê budowy wiaduktu w Gaju - w rejonie ul. Zadziele i ul. Widokowej; w roku bie ¹cym planowane jest rozpoczêcie budowy nowego wiaduktu w Mogilanach, w ci¹gu ul. Œwi¹tnickiej wraz z budow¹ oœwietlenia ca³ego wêz³a drogowego. Gmina bêdzie pokrywaæ koszty zwi¹zane z eksploatacja oœwietlenia; na ukoñczeniu jest przebudowa dk- 7 w Libertowie wraz ze skrzy owaniem i sygnalizacj¹ œwietln¹, przejœciem dla pieszych, oœwietleniem ulicznym i ekranami akustycznymi. Gmina bêdzie pokrywaæ koszty energii elektrycznej oœwietlenia ulicznego. Wybudowana w 2009 r. przez GDDKiA k³adka dla pieszych nad dk 7 w Mogilanach niestety nie rozwi¹za³a problemu bezpiecznego przejœcia z powodu braku jakiegokolwiek po³¹czenia jej z ulicami: Zagórsk¹ i Myœlenick¹ oraz z powodu znacznej odleg³oœci w jakiej siê znajduje (ok. 1 km). Przeprowadzona niedawno modernizacja drogi krajowej nie uwzglêdni³a zupe³nie tego tematu. Do tej pory nie ma bezpiecznego przejœcia, mimo e wyst¹pi³ do zarz¹dcy o po³¹czenie drogi serwisowej miêdzy ul. Zagórsk¹ a ul. Celiny - GDDKiA stwierdzi³a, e z uwagi na uwarunkowania terenu (skarpy, zabudowa) nie ma takiej mo liwoœci. Kolejna propozycja to wykonanie ci¹gu pieszego do k³adki wzd³u dk 7 (poboczem oddzielonym elementami betonowymi) - GDDKiA stwierdzi³a, e jest to zbyt kosztowne i niebezpieczne. Wykonanie przejœcia dla pieszych ze œwiat³ami w rejonie ul. Zagórskiej lub podobnie, jak w Libertowie przesuniêcie przejœæ przez poszczególne jezdnie i po³¹czenie ich z chodnikami w pasie rozdzielaj¹cym jezdnie to nastêpna sugestia ze strony gminy. Jednak e z uwagi na uwarunkowanie terenowe GDDKiA nie widzi mo liwoœci takiego przesuniêcia. Nadmieniæ nale y, e w Libertowie ³uk pionowy ograniczaj¹cy widocznoœæ jest wiêkszy ni w rejonie ul. Zagórskiej, gdzie s¹ przejœcia dla pieszych. Po odrzuceniu powy szych propozycji, maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo mieszkañców, gmina zwróci³a siê o wyra enie zgody na wprowadzenie osoby przeprowadzaj¹cej dzieci przez zakopiankê stosowne pisma zosta³y skierowane tak e na rêce Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie o zorganizowanie wizji w terenie z udzia³em Policji, GDDKiA, oraz Gminy Mogilany w celu rozstrzygniêcia mo liwoœci wyznaczenia przejœcia dla pieszych, jednak e nie przynios³y oczekiwanego efektu. GDDKiA nie widzi koniecznoœci takiego spotkania i podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko. W zwi¹zku z faktem, i wspomniane dzia³ania nie przynios³y zamierzonego skutku, gmina postanowi³a wyst¹piæ tak e do Ministra Infrastruktury oraz do Pos³ów RP: Jacka Krupy i Jaros³awa Gowina o poparcie starañ gminy w sprawie utworzenia przejœcia dla pieszych. Otrzymano stanowisko Ministra Infrastruktury podtrzymuj¹ce stanowisko GDDKiA O/ Kraków o braku mo liwoœci wykonania przejœcia. W trakcie rozmów z zarz¹dc¹ drogi, zasygnalizowana zosta³a przez GDDKiA O/Kraków chêæ udzielenia pomocy finansowej dla naszej gminy na wybudowanie po³¹czenia drogowego istniej¹cej drogi serwisowej z ul. Celiny, która po³¹czy³aby ul. Myœlenick¹ z istniej¹c¹ k³adk¹. Jednak nigdy nie doczeka³a siê sprecyzowania szczegó³ów. GDDKiA nie okreœli³a terminu i wielkoœci udzielonej pomocy, co umo liwi³oby gminie podjêcie ewentualnie decyzji w tej sprawie. Przedstawiciele Urzêdu Gminy przeprowadzili natomiast wstêpne rozmowy z w³aœcicielami gruntów na temat wydzielenia pasa terenu ich dzia³ek pod budowê ww. po³¹czenia. Jednak e do czasu konkretnych propozycji ze strony zarz¹dcy drogi krajowej gmina nie mo e podj¹æ kolejnych dzia³añ w tym zakresie. Na pomoc mieszkañcom gminy, popieraj¹c tym samym dzia³ania wójta, wyszed³ Wojewoda Ma³opolski Stanis³aw Kracik, który zwróci³ siê do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o informacje czy, kiedy i w jakiej formie GDDKiA zamierza pomóc mieszkañcom Mogilan. Wierzymy, e wspólnymi si³ami uda siê podj¹æ takie dzia³ania aby mieszkañcy z Mogilan i Gaja mogli bezpiecznie przechodziæ przez zakopiankê, jednak tak powa nych kwestii nie mo na rozwi¹zywaæ podczas audycji radiowych. Jeœli dzia³ania nasze nie przynios¹ rezultatu, to w przysz³orocznym bud ecie bêdziemy siê staraæ zabezpieczyæ œrodki na wykup terenu pod budowê ci¹gu pieszo - jezdnego oraz na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Kolejnym dzia³aniem bêdzie przyst¹pienie do realizacji zadania wspólnie z GDDKiA, po podpisaniu porozumienia. Z. Klimoñczyk Kierownik Ref. IGK Zmiany w zakresie usuwania drzew i krzewów Uprzejmie informujemy, i z dniem 20 lipca 2010 roku nast¹pi³y zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz z poÿn. zm.) dotycz¹ce wycinki drzew i krzewów. Najistotniejsze zmiany dotycz¹ wieku planowanych do usuniêcia drzew i krzewów. Zgodnie z nowelizacj¹ ustawy, nie jest wymagane zezwolenie na usuniêcie drzew i krzewów, których wiek nie przekroczy³ 10 lat.do wniosku na wycinkê, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, nale y tak e do³¹czyæ rysunek lub mapê okreœlaj¹c¹ usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomoœci i obiektów budowlanych istniej¹cych lub budowanych na tej nieruchomoœci. Ponadto w przypadku zezwoleñ na usuniêcie drzew z pasa drogi publicznej, z wy³¹czeniem obcych gatunków topoli, niezbêdnym jest uzgodnienie projektu decyzji z regionalnym dyrektorem ochrony œrodowiska. GARO - M. Salawa 6paŸdziernik 2010

7 Dowóz dzieci do placówek oœwiatowych Zaraz po zakoñczeniu roku szkolnego, w czerwcu, ka dego roku, przygotowywany jest i og³aszany przetarg na dowóz dzieci do placówek oœwiatowych, jako wynik realizacji obowi¹zku gminy, zapewnienia dowozu i opieki, dla uczniów, których droga z domu do szko³y, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I- Iv oraz 4 km- w przypadku uczniów klas V- VI oraz uczniów gimnazjów, zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póÿn. zm.). D³ugoœæ drogi, jak¹ przebywa dziecko, powinno siê mierzyæ nie w linii prostej, lecz z uwzglêdnieniem warunków lokalnych, np. rzeÿby terenu, czy istniej¹cych po³¹czeñ drogowych.przepisy wspomnianej ustawy okreœlaj¹ te alternatywny obowi¹zek gminy, która powinna zapewniæ albo bezp³atny transport, albo zwrot kosztów przejazdu, ale wy³¹cznie œrodkami komunikacji publicznej. Gmina nie ma obowi¹zku finansowania dowozu dziecka uczêszczaj¹cego do szko³y po³o onej poza obwodem, a tak e poza obszarem administracyjnym gminy. Dla samorz¹du naszej gminy bardzo wa ne jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci i m³odzie y do szkó³, zwa ywszy, i dojazd utrudnia przecinaj¹ca gminê zakopianka. Dlatego zabezpieczane s¹ ka dego roku œrodki na zorganizowanie dowozu. Iloœæ dzieci uprawnionych do dowozu z poszczególnych miejscowoœci przedstawiana jest przez szko³y na listach, a organizacja tego zadania jest dostosowana do rozk³adu zajêæ lekcyjnych i uzgodniona z dyrekcj¹ szkó³. W tym roku uwzglêdniono postulat, by dwa razy w tygodniu gimbus dowozi³ m³odzie z Gimnazjum w Mogilanach, na zajêcia wychowania fizycznego do Szko³y Podstawowej we W³osani, by odci¹ yæ salê gimnastyczn¹ w Mogilanach. Dowóz dzieci, od 1999 r. zawsze by³ realizowany jednym autokarem, choæ liczba dzieci by³a du o wiêksza, ni obecnie. Dowóz nigdy nie by³ przedmiotem krytyki.pojawia³y siê w jedynie postulaty Rodziców z Bukowa, by dzieci dwa, a potem trzy razy by³y odwo one z ZS w Gaju, jako pierwsze. Wychodz¹c naprzeciw tym propozycjom, zosta³y one uwzglêdnione w kolejnych latach. W ostatnich miesi¹cach pojawi³y siê zarzuty, i przez dojazd (w takiej formie by³ akceptowany przez ostatnie dziesiêæ lat) m³odzie spêdza poza domem zbyt wiele czasu, e dowóz jest powodem, i dzieci nie podejmuj¹ nauki w naszych gimnazjach, tylko w Krakowie. Trzeba pamiêtaæ, e z ramowych planów nauczania tydzieñ pracy ucznia to 32 lub 33 godziny lekcyjne (œrednio 6-7 godzin dziennie). Dowóz do szko³y podstawowej i gimnazjum w Mogilanach wygl¹da nastêpuj¹co: dzieci z W³osani i Konar przywo one sa codziennie na godz. 7.10, a dzieci z Chorowic na Lekcje w szkole podstawowej zaczynaj¹ siê o 7.40, a w gimnazjum o Trzy razy w tygodniu lekcje w gimnazjum koñcz¹ siê o godz Wtedy m³odzie z Chorowic odje d a o 14.25, a do W³osani i Konar o godz raz w tygodniu (czwartek) zajêcia koñcz¹ siê o godz i ju o odwo one s¹ dzieci z Chorowic, a 10 minut póÿniej dzieci z W³osani i Konar. Natomiast w piatki dzieci z Chorowic odje d aj¹ z rynku w Mogilanach o 15.25, a uczniowie z W³osani i Konar o (zajêcia czêœæ klas koñczy o 14.10, a czêœæ o 15.10). W gimnazjum w Gaju lekcje zaczynaj¹ siê o M³odzie z Bukowa przywo ona jest do szko³y na godz 7.50, z Libertowa i Lusiny na godz Trzy razy w tygodniu lekcje koñcz¹ siê o godz , wtedy Buków odje d a ju o godz , Libertów o godz Dwa razy w tygodniu lekcje koñcz¹ siê o 14.15, wtedy Libertów i Lusina odje d aj¹ o godz , Buków o godz Nale y zwróciæ uwagê, e zarówno rano jak i po zakoñczeniu zajêæ, wolny czas mo na zagospodarowaæ w po yteczny dla uczniów sposób; jest to czas na korzystanie z biblioteki, z czytelni, przygotowywania z m³odzie ¹ imprez, organizacji zajêæ wyrównawczych, kó³ek zainteresowañ, itp. Kwestia organizacji zajêæ le y jednak w gestii dyrekcji szkó³. Nale y równie wspomnieæ, e wiele razy szko³y zg³asza³y, i m³odzie doje d aj¹ca nie mo e uczestniczyæ w adnych dodatkowych zajêciach, gdy tê mo liwoœæ ogranicza ich szybki odwóz. Tymczasem wprowadzenie tak zwanych godzin karcianych, zapisanych w Karcie Nauczyciela, w ubieg³ym roku jednej, w tym roku dwóch, to kolejny czas na pracê z m³odzie ¹. Od wrzeœnia br. realizowany zostanie Projekt pt. Gimnazjalistko, gimnazjalisto zdaj test - b¹dÿ the best, przedstawiony w innym miejscu tego wydania gazety. Zachodzi wiêc koniecznoœæ uwzglêdnienia dodatkowego czasu, aby uczniowie mogli uczestniczyæ w projekcie. Przetargi to tylko jeden z elementów organizacji dowozu. W sytuacji dwuzmianowoœci, obecnie w SP Mogilany, w poprzednich latach w Gimnazjum w Mogilanach, gmina pokrywa³a koszty zakupu biletów miesiêcznych, dla dzieci i m³odzie y, na popo³udniow¹ zmianê, na wybrany przez rodziców œrodek transportu: bus lub autobus MPK. Z bud etu gminy op³acana jest tak e osoba sprawuj¹ca opiekê nad dzieæmi. W tym roku szkolnym przetarg na dowóz dzieci do gimnazjów i szko³y podstawowej wygra³a firma FB Stanis³aw Bodzich z Dziekanowic (w przetargu startowa³y trzy firmy). Gmina zapewnia tak e uczniom niepe³nosprawnym bezp³atny transport i opiekê w czasie przewozu do najbli szego przedszkola, szko³y podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalnej lub oœrodka umo liwiaj¹cego realizacjê obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki. Jeœli dowóz ten zapewniaj¹ rodzice (opiekunowie prawni), to gmina jest zobowi¹zana do zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepe³nosprawnego i jego opiekuna do szko³y lub oœrodka. W ubieg³ym roku dowozem zorganizowanym objêtych by³o 23 dzieci, obecnie 20 dzieci, o ró nym stopniu niepe³nosprawnoœci. Gmina dowozi dzieci do dziesiêciu ró nych placówek na terenie Krakowa i Skawiny. Rodzicom, którzy sami zdecydowali siê na dowo enie swoich niepe³nosprawnych dzieci, przedstawia siê mo liwoœæ podpisania indywidualnych umów na zwrot kosztów dowozu (w tym roku szkolnym trzy umowy). Przetarg na ten rok szkolny wygra³o Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej z Krakowa S. A. (w przetargu startowa³y cztery firmy). Zadania opisane powy ej realizowane s¹ z w³asnych œrodków, nie otrzymujemy na to subwencji. J. Jurkiewicz paÿdziernik r e k l a m a

8 Prace budowlane przy SP w Bukowie. G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych Wykonano remont nastêpuj¹cych dróg gminnych: Konary droga nr mb, Buków droga nr mb, W³osañ ul. Wspólna mb, Brzyczyna droga nr mb, Mogilany ul. Dzia³y mb oraz ul. Mogilañska mb. W ramach tego zadania zosta³a wykonana m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na tych drogach. Wykonawc¹ zadania by³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach. Wartoœæ zadania wynios³a ,85 z³. Wykonano remont drogi nr 003 w Bukowie na odcinku 400 mb. W ramach tego zadania wykonano m.in. now¹ nawierzchniê asfaltow¹. Wykonawc¹ zadania by³ Rejon Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Krakowa. Wartoœæ zadania wynios³a ,30 z³. Na realizacjê tego zadania gmina otrzyma z bud etu pañstwa kwotê z³. Trwa remont drogi gminnej w Gaju - ul. Akacjowa na d³ugoœci 650 mb. Wykonawc¹ zadania jest Krakowskie Przedsiêbiorstwo Robót In ynieryjnych Spó³ka z o.o. Zgodnie z podpisan¹ umow¹ wartoœæ zadania wyniesie ,60 z³. Na realizacjê tego zadania gmina otrzyma³a dofinansowanie w wysokoœci z³. Termin wykonania do r. W ramach tego zadania zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na tej drodze. Rozbudowa budynku szko³y podstawowej w Lusinie wraz z sal¹ gimnastyczn¹ W dniu 6 kwietnia 2010 roku zosta³ z³o ony wniosek o zatwierdzenie dokumentacji i wydanie decyzji pozwolenia na budowê. Trwa postêpowanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe zatwierdzenia dokumentacji i wydania pozwolenia na budowê. W dobudowie mieœciæ siê bêdzie sala gimnastyczna o wymiarach 12,00 x 24,00 m z widowni¹ na poziomie posadzki i na balkonie. W ³¹czniku - na parterze: szatnie i umywalnie dla sali gimnastycznej, - w piwnicy: szatnie uczniowskie i kot³ownia, - na piêtrze: sala lekcyjna, sekretariat i pokój dyrektora. Orientacyjny koszt budowy - 3,5 mln z³. Droga nr 003 w Bukowie. INFORMACJA Mogilany, ul. Mogilañska. Rozbudowa Szko³y Podstawowej w Bukowie wraz z budow¹ sali gimnastycznej prace id¹ do przodu! Jak informowaliœmy Pañstwa w ostatnim numerze GGM, pod koniec czerwca br. przekazano plac budowy Wykonawcy (Przedsiêbiorstwo Renowacji Zabytków Kraków). Do tej pory przebudowano dwie sale lekcyjne i wydzielono korytarz w istniej¹cym budynku do komunikacji z czêœci¹ dobudowywan¹. Wykonano wykopy, fundamenty, wykonywane s¹ œciany przyziemia. Zgodnie z podpisana umow¹ koszt robót budowlano-monta owych wyniesie z³. Zgodnie z aktualn¹ Prognoz¹ D³ugu Publicznego Gminy Mogilany na lata przyjêt¹ przez Radê Gminy Mogilany, przewidywany wskaÿnik procentowy zad³u enia gminy na koniec 2010 roku wynosi 55,19% planowanych na rok 2010 dochodów. Gmina Mogilany ca³y czas kontroluje wskaÿnik zad³u enia. Wszelkie kroki zwi¹zane z zaci¹ganiem zobowi¹zañ s¹ zgodne z ustaw¹ o finansach publicznych oraz ka dorazowo poprzedzone opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która w sposób wnikliwy bada zdolnoœæ finansow¹ gminy. Wszelkie kredyty, po yczki i obligacje by³y zaci¹gane wy³¹cznie na wydatki inwestycyjne gminy. reklama 8paŸdziernik 2010

9 W zwi¹zku z poniesionymi stratami powsta³ymi w wyniku wyst¹pienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jakie mia³y miejsce w miesi¹cu maju i czerwcu br. do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach, w okresie od 21 maja 2010 r. do 7 lipca 2010 r. wp³ynê³y 22 wnioski od poszkodowanych o udzielenie pomocy finansowej. Przedmiotem udzielanej przez tut. Oœrodek pomocy by³y szkody powsta³e w budynkach mieszkalnych, które uniemo liwia³y realizacjê podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin. Powo³ana przez Wójta Gminy Zarz¹dzeniem nr 62/10 z dnia 17 maja 2010 r. Komisja ds. ustalenia szkód i szacowania strat powsta³ych wskutek klêski ywio³owej, w pierwszej kolejnoœci mia³a za zadanie rozpoznanie, czego szkody dotycz¹ i weryfikacjê strat powsta³ych u osób fizycznych w zakresie remontów w budynkach mieszkalnych. Nastêpnie protoko³y z prac Komisji zosta³y przekazane tut. Oœrodkowi. W oparciu o przed³o one protoko³y, z których wynika³o, i nie wszystkie wnioski z³o one przez poszkodowanych dotyczy³y strat w budynkach mieszkalnych, piêæ z nich zosta³o rozpatrzonych decyzj¹ odmown¹, natomiast cztery przekazano do rozpatrzenia ze wzglêdu na w³aœciwoœæ za³atwienia sprawy ze wzglêdu na miejsce pobytu poszkodowanych lub rodzaju wnioskowanej przez nich pomocy. W pozosta³ych wszczêto procedurê wymagan¹ do udzielenia pomocy w oparciu o Ustawê o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz wytyczne Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie. Zosta³y przeprowadzone, rodzinne wywiady œrodowiskowe przez pracowników socjalnych oraz zgromadzono niezbêdne w sprawie dokumenty. Kolejne cztery wnioski rozpatrzono przyznaj¹c zasi³ek celowy w ramach œrodków w³asnych gminy na ³¹czn¹ kwotê 5 550,00 z³. Pozosta³e dziewiêæ wniosków przed³o ono w Ma³opolskim Urzêdzie Wojewódzkim w Krakowie Wydzia³ Polityki Spo³ecznej w celu weryfikacji i ewentualnego przyznania œrodków finansowych przez Wojewodê na wyp³atê zasi³ków celowych w oparciu o art. 40 ust 2 ww. ustawy o pomocy spo³ecznej w kwocie do 20 tys. i do 100 tys. na remont lub odbudowê budynku/lokalu mieszkalnego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek wyst¹pienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Spoœród z³o onych wniosków do MUW w Krakowie piêæ z nich zweryfikowano pozytywnie. Wyp³acono pomoc na ³¹czn¹ kwotê Pomoc dla poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów deszczu ,87 z³. W dwóch przypadkach odmówiono przyznania dotacji w zwi¹zku z czym pomoc zosta³a przyznana ze œrodków w³asnych gminy na ³¹czn¹ kwotê z³, natomiast dwa pozosta³e dotycz¹ce udzielenia pomocy na odbudowê budynków mieszkalnych w kwocie do 100 tys. s¹ w trakcie weryfikacji. GOPS Usuwanie skutków ulewnych deszczy przez Bazê Us³ug Komunalnych w Gaju, dzia³aj¹c¹ przy Mogilany Pracownicy Bazy Us³ug w Gaju na bie ¹co likwiduj¹ skutki nadmiernych i intensywnych opadów deszczu. Prace zwi¹zane s¹ z dalszym udra nianiem rowów i umacnianiem skarp. Ponadto przy drogach i rowach roboty polega³y na: przywracaniu przejezdnoœci na drogach poprzez mechaniczne wyrównywanie oraz uzupe³nianie ubytków w nawierzchni - m.in ul. S³oneczna we W³osani, ul. Bartnicka w Libertowie, "Mirkówka" w Brzyczynie, Chorowice - droga nr 046, udra nianiu zamulonych i zasypanych obsuniêt¹ ziemi¹ rowów przy drogach gminnych - m.in. Konary -droga nr 017, Lusina, ul. Górska i ul. Kwiatowa, Libertów, ul.weso³a, Mogilany,ul. Podedworze, udra nianiu przepustów m.in. na ul. Weso³ej i ul. Œw.Floriana w Libertowie, umacnianiu, zabezpieczaniu obsuniêtych skarp przy drogach i rowach, m.in ul. Górska i Kwiatowa w Lusinie, ul. Ogrodowa w Mogilanach. Z. Klimoñczyk r e k l a m a paÿdziernik 20109

10 r e k l a m a G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Gimnazjalistko, gimnazjalisto zdaj test - b¹dÿ the best! UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY Gmina Mogilany z³o y³a w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Krakowie wniosek o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, w ramach priorytetu Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, nazwa dzia³ania Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, który uzyska³ pozytywn¹ ocenê Komisji Oceny Projektu i od wrzeœnia rozpoczê³a siê jego realizacja, w dwóch gimnazjach, w Gaju i w Mogilanach. Problemem kluczowym, w wyniku którego podjêto siê napisania wniosku przez przy wspó³pracy dyrektorów gimnazjów, by³y s³abe wyniki egzaminu gimnazjalnego czêœci matematyczno- przyrodniczej, uczniów koñcz¹cych gimnazjum na terenie naszej gminy, przeprowadzonego w latach Cel ogólny projektu zak³ada, e wszyscy uczniowie trzecich klas gimnazjalnych na terenie Gminy Mogilany, czyli 126 dzieci, podnios¹ poziom wiedzy i umiejêtnoœci kluczowe w zakresie nauk œcis³ych, co prze³o y siê na poprawê wyników z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r., w porównaniu z 2009 r., w³aœnie z czêœci matematyczno- przyrodniczej, o 2%. Cele szczegó³owe projektu: 1. Poprawa œredniego wyniku egzaminu gimnazjalnego w gimnazjum w Gaju i Mogilanach, z czêœci matematyczno- przyrodniczej, w porównaniu z 2009 r., o 2%, co pozwoli na wyrównanie szans w dostêpie do edukacji uczniów z terenów wiejskich i miejskich. 2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejêtnoœci uczniów, w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych. 3. Wzrost motywacji do nauki. 4. Zmniejszenie stresu zwi¹zanego z naukami matematycznymi, który wystêpuje zw³aszcza u uczniów odnosz¹cych s³absze wyniki. Podjête dzia³ania maj¹ doprowadziæ do realizacji celów POKL, poprzez wzrost poziomu wykszta³cenia na terenach wiejskich. Uczniowie zostali podzieleni na szeœæ grup ze wzglêdu na œredni¹ ocen, jakie uzyskali na œwiadectwie ukoñczenia drugiej klasy gimnazjum, z przedmiotów œcis³ych, tj. matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii. Dziêki podzia³owi na grupy bêdzie mo liwe dostosowanie poziomu prowadzonych zajêæ do posiadanej wiedzy i umiejêtnoœci. Uczniowie o wiêkszym poziomie wiedzy dodatkowo rozwin¹ swoje umiejêtnoœci, natomiast uczniowie posiadaj¹cy zaleg³oœci w nauce bêd¹ mogli dodatkowo pracowaæ nad wymaganym do testu materia³em. Oprócz Zajêæ merytorycznych z przedmiotów œcis³ych, które odbywaæ siê bêd¹ w blokach tematycznych: Spotkania z Pitagorasem, Poznaj œwiat, Zostañ chemikiem, Fizyka- nic prostszego, Z biologi¹ za pan brat, projekt przewiduje dwa wyjazdy dla ka dego uczestnika. Pierwszy z nich, w paÿdzierniku, do Ogrodu Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema w Krakowie, w listopadzie, do Muzeum In ynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie uczniowie spêdz¹ czas na zwiedzaniu, ale tak e na zabawie z edukacj¹. Zostan¹ bowiem przeprowadzone lekcje tematyczne, np. Pi³ki Einsteina, W³adca pierœcieni - fale, Budujemy poduszkowiec, Kopi¹ce talerze, itp. Jest to bardzo atrakcyjna forma zajêæ, gdzie mo na zobaczyæ praktyczne zastosowanie nauki. Wyjazdy maj¹ na celu zwiêkszenie motywacji do nauki, poprzez wskazanie jej waloru praktycznego. Trwa proces rekrutacji trenerów - nauczycieli, którzy poprowadz¹ zajêcia i opracuj¹ ich zakres merytoryczny. Koordynatorem projektu jest Kierownik ZEAS, p. J. Jurkiewicz, tel J. Jurkiewicz Trwa Powszechny Spis Rolny Do 31 paÿdziernika 2010 r. trwa Powszechny Spis Rolny. Spis prowadzony jest równoczeœnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Polsce spisem objêtych jest ponad 1,85 mln gospodarstw rolnych. Po raz pierwszy w spisie zostan¹ wykorzystane wy³¹cznie formularze elektroniczne. Sam spis ma umo liwiæ zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie; opisanie aktualnej sytuacji spo³ecznej i gospodarczej polskiego rolnictwa; opisanie zmian, które zasz³y w polskim rolnictwie od poprzedniego spisu w 2002 r. Do 17 paÿdziernika br. trwa samospis internetowy. Mo liwa jest tak e metoda offline dla osób, które nie posiadaj¹ dostêpu do internetu. Do 31 paÿdziernika br. trwaæ bêdzie realizacja wywiadów telefonicznych dla gospodarstw, którzy nie spisali siê przez internet. Równie do 31 paÿdziernika br. u ytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali samospisu lub nie spisali siê poprzez wywiad telefoniczny, zostan¹ odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych. Urz¹d Gminy Mogilany przypomina, e rachmistrz spisowy musi nosiæ w widocznym miejscu identyfikator ze zdjêciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczêci¹ urzêdu statystycznego, piecz¹tk¹ imienn¹ i podpisem dyrektora urzêdu. Podczas PSR zbierane informacje dotycz¹ stanu na 30 czerwca 2010 r. (prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej; u ytkowania gruntów; powierzchni zasiewów; pog³owia zwierz¹t gospodarskich; ci¹gników, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych), a tak e 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych 30 czerwca br. (struktury dochodów gospodarstwa rolnego, prowadzenia dzia³alnoœci innej ni rolnicza bezpoœrednio zwi¹zanej z gospodarstwem rolnym, aktywnoœci¹ ekonomiczn¹ oraz zu yciem nawozów mineralnych i wapniowych). Co istotne, wszystkie dane zbierane podczas spisu s¹ poufne i podlegaj¹ szczególnej ochronie. Udzia³ w Spisie jest obowi¹zkowy. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ pod adresami: oraz W razie pytañ i w¹tpliwoœci mo na tak e kontaktowaæ siê z Urzêdem Gminy, Wojewódzkim Biurem Spisowym (Urz¹d Statystyczny). 10paŸdziernik 2010

11 nformacje GOPS Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach kontynuuje realizacjê projektu systemowego Aktywna integracja szans¹ dla Ciebie i Twojej rodziny, który jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Za³o enia projektu s¹ zgodne z zapisami Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VII- Promocja Integracji Spo³ecznej Poddzia³anie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej. W projekcie udzia³ bierze 19 osób, które z ró nych przyczyn s¹ nieaktywne zawodowo. Zostali oni objêci wsparciem doradcy zawodowego, psychologa i pracowników socjalnych. Dziewiêciu beneficjentów ostatecznych ukoñczy³o kurs: Obs³uga komputera, w tym oœmioro osób dodatkowo ukoñczy³o kurs: Obs³uga kasy fiskalnej, dwie osoby ukoñczy³y kurs: Manicure, pedicure, stylizacja paznokci natomiast jedna osoba ukoñczy³a kurs: Krawiectwo, a dwie osoby ukoñczy³y kurs: Kucharz, pozosta³e dwie osoby odby³y szkolenie w zakresie: Wózki wid³owe. W trakcie realizacji projektu dwie osoby znalaz³y zatrudnienie, a dwie podjê³y sta. Ukoñczenie kursów, szkoleñ zawodowych pomo e uczestnikom projektu w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, w znalezieniu atrakcyjnej pracy. Podczas realizacji projektu systemowego beneficjentom ostatecznym towarzyszy animator lokalny, który wspiera proces integracji beneficjentów. Osoby bior¹ce udzia³ w projekcie s¹ objête wielowymiarow¹ pomoc¹ i wsparciem Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach. GOPS Jeœli borykasz siê z problemem przemocy w rodzinie lub jesteœ jego œwiadkiem PRZERWIJ MILCZENIE! SIÊGNIJ PO POMOC! Mówi siê, e ofiary przemocy s¹ zagubione, bezradne i boj¹ siê zwróciæ o pomoc, pomimo, e ich gehenna trwa latami. Czêsto nie widz¹ adnego wyjœcia z sytuacji. Wiedz jednak, e istniej¹ takie organizacje, które maj¹ za zadanie nieœæ pomoc pokrzywdzonym osobom. Jeœli jesteœ œwiadkiem przemocy lub sam jej doœwiadczasz, zapomnij o parali uj¹cym lêku i zmierz siê z problemem! Musisz siê prze³amaæ i poszukaæ rozwi¹zania na zewn¹trz! Punkt informacji, wsparcia i pomocy dla osób dotkniêtych przemoc¹ przy Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach Godziny pracy punktu: pomoc psychologiczna pn œr czw pomoc prawna wt pomoc socjalna pn. - pt Przemoc nie skoñczy siê sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest prze³amanie izolacji i milczenia! GOPS w Mogilanach ul. Rynek 2A Mogilany tel./faks: Œwiadczenia Rodzinne Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach - Sekcja Œwiadczeñ Rodzinnych przypomina, i aktualny okres zasi³kowy, na który ustalone zosta³o prawo do: œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego mija 30 wrzeœnia 2010 r. Aby od 1 paÿdziernika 2010 roku móc ubiegaæ siê o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, nale y wype³niæ wniosek, a tak e przed³o yæ wymagane dokumenty. Wnioski przyjmowane s¹ od 1 sierpnia 2010 r. zasi³ku rodzinnego mija 31 paÿdziernika 2010 r. Aby od 1 listopada 2010 roku móc ubiegaæ siê o zasi³ek rodzinny wraz z dodatkami nale y wype³niæ wniosek, a tak e przed³o yæ wymagane dokumenty. Wnioski przyjmowane s¹ od 1 wrzeœnia 2010 r. Od 1 wrzeœnia 2010 roku osoby ubiegaj¹ce siê o powy sze œwiadczenia nie musz¹ sk³adaæ w Pierwszym Urzêdzie Skarbowym w Krakowie podañ o wydanie zaœwiadczeñ o dochodach. Na mocy zawartego porozumienia pomiêdzy Wójtem Gminy Mogilany Pani¹ Ma³gorzat¹ Mardy³a, a Naczelnikiem Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Krakowie Pani¹ Renat¹ Walczyk - Œlêczka wnioski o wydanie ww. zaœwiadczeñ mo na sk³adaæ w siedzibie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach. GOPS Czy masz problem z alkoholem? Czy Twoja rodzina lub przyjaciele niepokoili siê w zwi¹zku z Twoim piciem? Czy spóÿni³eœ siê do pracy lub by³eœ nieobecny z powodu "kaca"? (po przepiciu) Czy kiedykolwiek prowadzi³êœ samochód po wypiciu alkoholu? Czy wdawa³eœ siê w bójki pod wp³ywem alkoholu? Czy pijesz nawet wtedy, gdy nie czujesz siê dobrze? Czy Twój lekarz powiedzia³ Ci, e Twoje problemy zdrowotne zwi¹zane s¹ z alkoholem? Czy kiedykolwiek próbowa³eœ rzuciæ picie? Czy kiedykolwiek straci³eœ œwiadomoœæ w czasie picia? Czy czasami musisz wypiæ drinka rano, by zapobiec dr eniu r¹k lub na "kaca"? Czy zdarzy³o Ci siê wypiæ wiêcej ni mia³eœ zamiar? Czy zaniedba³eœ rzeczy, które zwykle robi³eœ, ze wzglêdu na picie? Czy pijesz ostatnio wiêcej ni zazwyczaj? Jeœli odpowiedzia³eœ TAK na którekolwiek z tych pytañ, picie mo e byæ ju Twoim problemem. Jezeli Ty lub ktoœ z Twoich bliskich ma problem z alkoholem - przyjdÿ do Punktu Konsultacyjnego lub Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Mogilanach. Masz zapewnion¹ dyskrecjê i anonimow¹ pomoc. GMINNA KOMISJA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MOGILANACH pe³ni dy ur w ka dy czwartek w godz , pokój nr 05, ul. Rynek 2A (Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach). PUNKT KONSULTACYJNY pokój nr 05, ul. Rynek 2A - prowadzenie spraw zwi¹zanych z profilaktyk¹ uzaleznieñ. Godziny przyjêæ: Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE pokój nr 05, ul. Rynek 2A. Godziny przyjêæ:poniedzia³ek Czwartek Kontakt: Tel.: GOPS r e k l a m a 11 K. Wajdzik paÿdziernik 2010

12 reklama Informacja o pracy Komisariatu Policji w Œwi¹tnikach Górnych za okres t r. G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany W okresie od r. do r. na terenie dzia³ania KP w Œwi¹tnikach Górnych - na terenie Gminy Mogilany - odnotowano ³¹cznie 26 przestêpstw, w tym: 5 kradzie y mienia, 4 kradzie e z w³amaniem, 1 znêcanie, 4 uszkodzenia mienia, 4 uszkodzenie cia³a, 1 posiadanie narkotyków, 7 innych przestêpstw W okresie tym policjanci podjêli i zrealizowali 379 interwencji policyjnych, na³o yli 65 mandatów karnych na kwotê 8,250 z³, zatrzymano 7 osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstw, 4 osobvy poszukiwane, do wytrzeÿwienia doprowadzono 8 oósb. Procedurê "Niebieskiej Karty" wdro ono w 13 przypadkach przemocy domowej. Ujawniono 7 nietrzeÿwych kieruj¹cych pojazdami. Odnotowano 6 wypadków drogowych i 36 kolizji. Ponadto w okresie tym policjanci realizowali zadania dotyczace akcji "Bezpieczne Wakacje 2010" jak te brali udzia³ w zabezpieczaniu imprez plenerowaych, pikników, zgromadzenia publicznego oraz imprezy sportowej. Z uwagi na rozpoczêcie roku szkolnego, pierwsze jesienne dni, wczesnie zapadaj¹cy zmrok apelujê do Mieszkañcó o ostro n¹ jazdê - warunki na drogach bêd¹ coraz trudniejsze. Zwracajmy uwagê na dzieci udaj¹ce siê do szko³y lub wracaj¹ce do domów. Zachowania dziecka na chodniku, poboczu jezdni nie zawsze mo na przewidzieæ - w zwi¹zku z tym zachowajmy szczególn¹ ostro noœæ, zwolnijmy, zdejmijmy nogê z peda³u gazu - w szczególnoœci w rejonie szkó³ oraz przejœæ dla pieszych. Apelujê do Rodziców dzieci - dopilnujcie Pañstwo aby najm³odsi mieli na ubraniach lub tornistrach elementy odblaskowe - pozwoli to na wczeœniejsze zauwa enie pieszego uczestnika ruchu przez kieruj¹cych pojazdami. W zwi¹zku ze zbli aj¹cycm siê sezonem grzewczym - celem unikniêcia ewentualnych zatruæ tlenkiem wêgla - prosze Pañstwa o zlecenie kontroli w³aœciwego funkcjonowania przewodów kominowych i wentylacyjnych. Poprzednie lata wskazuj¹, e w wyniku takich zaniedbañ dochodzi do przypadków zatruæ wœród mieszkañców. Ponownie apelujê aby we w³aœciwy sposób zabezpieczaæ swoje mienie poprzez wszelkie dostêpne œrodki techniczne i mechaniczne. Nie pozostawiajmy bez dozoru przedmiotów wartoœciwoych. Proszê o powiadamianie Dy urnego KP w Œwi¹tnikach Górnych o wszelkich zauwa onych naruszeniach prawa, ujawnionych przestêpstwach i wykroczeniach. Zwracajmy uwagê na obce pojazdy i osoby poruszajace siê po miejscowoœciach, wypytuj¹ce mieszkañców, obserwujace domy - praktycznie przed ka d¹ kradzie ¹ z w³amaniem sprawcy dokonuj¹ swoistego rozpoznania zwyczajów mieszkañców i zabezpieczeñ zainstalowanych w poszczególnych domach i siedzibach firm. Komendant KP w Œwi¹tnikach Górnych kom. mgr Grzegorz Pazdan Zakoñczenie roku i wakacje w SP Mogilany Szko³a Podstawowa w Mogilanach mo e pochwaliæ siê bardzo dobr¹ wspó³prac¹ z Rad¹ Rodziców. Dziêki swojej aktywnoœci, Rada zgromadzi³a fundusze na wspieranie dzia³alnoœci szko³y. By³a ona sponsorem ró norodnych nagród przez ca³y rok szkolny, a szczególnie podczas uroczystoœci zwi¹zanych z obchodami Dni Patrona Szko³y. 21 czerwca 2010 r. odby³ siê X Turniej Wiedzy o Mogilanach. Wziê³y w nim udzia³ trzyosobowe dru yny z klas IV-VI. W jury zasiedli: Piotr Piotrowski - dyrektor, Anna Strzeboñska - wicedyrektor, przedstawiciele rodzin Konopków: Maria i Krzysztof Konopkowie, Kazimierz Królik - radny, cz³onek Towarzystwa Przyjació³ Mogilan oraz Marek Harbaczewski - instruktor i choreograf. Temat konkursu, który odby³ siê w sali gimnastycznej, brzmia³ "Krakowiaczek ci ja", czyli o tradycji ludowej w Mogilanach. Szeœæ dru yn konkurowa³o w trzech turach. Zwyciêzc¹ indywidualnym konkursu zosta³ Patryk Kap³on z kl. VI b. Dru ynowo zwyciê y³a kl. VI b, II miejsce zajê³a kl. VI a, III - kl. IV a. Ponadto Turniej zosta³ uœwietniony przez wystêpy Szkó³ki Muzykowania Ludowego oraz grupy tanecznej "Ma³ych Mogilan". Zwyciêzcy nagrodzeni zostali ksi¹ kami oraz odtwarzaczami MP3 ufundowanymi przez Radê Rodziców. Nastêpnego dnia w sali gimnastycznej odby³ siê X Festiwal Piosenki Turystycznej, w którym wziê³o udzia³ szeœæ grup z klas od I do VI. Uczestnicy konkursu zachwycili oryginalnoœci¹ wykonañ, strojów i ró norodnoœci¹ wykorzystanych instrumentów muzycznych. Chocia wybór nie by³ ³atwy, I miejsce zajê³a kl. VI b, II - kl. VI a, III ex aequo - kl. V a i V b. Tego dnia zwyciêzcy obdarowani zostali s³odyczami, a ca³a reszta dziêki hojnoœci sponsorów mia³a mo liwoœæ zjedzenia grillowanej kie³basy. Dzieñ Sportu, jak co roku, zamkn¹³ obchody Dni Patrona Szko³y. 23 czerwca goœciliœmy uczniów Szko³y Podstawowej z W³osani, którzy konkurowali z naszymi uczniami w Turnieju Pi³ki No nej o Puchar Patrona Szko³y. Trofeum zosta³o jednak w rêkach SP Mogilany. Koniec roku szkolnego obfitowa³ w liczne nagrody dla najlepszych uczniów. Znalaz³y siê wœród nich ró norodne ksi¹ ki, a tak e Pismo Œwiête dla laureatów Konkursu Biblijnego. Laureatami presti owej Nagrody Patrona Szko³y, która jest jedyn¹ w kraju tego typu form¹ wynagradzania najzdolniejszych uczniów, zostali Dominik Karski oraz Patryk Kap³on - obaj z kl. VI b. Ch³opcy, otrzyman¹ kwotê pieniê n¹ w wysokoœci tysi¹ca z³ dla ka dego z nich, przeznaczyli na dofinansowanie zakupu laptopów. Uroczystego wrêczenia nagród dokona³, przyby³y na akademiê Krzysztof Konopka - zaprzyjaÿniony ze szko³¹ przedstawiciel fundatorów. Wyg³osi³ on równie mowê po egnaln¹ na czeœæ odchodz¹cego na emeryturê Mariusza Wollnego - nauczyciela historii, w której nada³ mu przydomek "Wielki", z czym zgodzili siê wszyscy zebrani. Hojnoœæ Rady Rodziców nie zakoñczy³a siê wraz z opuszczeniem przez uczniów murów szkolnych, gdy podczas wakacji zosta³y zakupione dwa nowoczesne telewizory. Jeden z nich zosta³ umieszczony w sali przyrodniczej, w której wykorzystywany bêdzie do prezentacji multimedialnych, drugi znalaz³ miejsce w bibliotece szkolnej. Wdziêczni jesteœmy za owocn¹ wspó³pracê i zaanga owanie Rodziców w dzia³alnoœæ szko³y. Liczymy, e nowy rok szkolny bêdzie równie obfity. Dziêkujemy z ca³ego serca. Uczniowie SP Mogilany. M. Pietrzyk B. Bogacz 12paŸdziernik 2010

13 Poœwiêcenie wieñca do ynkowego podczas mogilañskiego odpustu. Mieszkañcy Kulerzowa przynosz¹ w darze wieniec i chleb z sol¹ gospodarzowi gminy Ma³gorzacie Mardy³a. Wakacje nad Balatonem Plon, niesiemy plon W tym roku ju po raz drugi po dwudziestoletniej przerwie pojawi³y siê wieñce do ynkowe po zakoñczeniu niw w naszej gminie. Sta³o siê to za spraw¹ rolników z Kulerzowa. Oni to - nie szczêdz¹c si³ i borykaj¹c siê ze z³ymi warunkami pogodowymi - postanowili wskrzesiæ dawne tradycje. niwiarze kos¹ œcinali k³osy zbo a, aby dziewczyny mog³y upleœæ z nich wieñce ozdobione kiœæmi czerwonej kaliny i jarzêbiny, kolorowymi kwiatami i ró nobarwnymi wst¹ kami. Podczas Mszy Œw. w dniu odpustu parafialnego, m³odzi mieszkañcy Kulerzowa przynieœli do poœwiêcenia dary bêd¹ce owocem ludzkiej pracy: strojny wieniec do ynkowy, p³ody ziemi oraz chleb i wino. W ten sposób podziêkowali Bogu za tegoroczne zbiory i prosili o urodzaj w przysz³ym roku. Zgodnie z dawnym obyczajem wieniec przyniesiono te gospodarzowi gminy - Pani Wójt Ma³gorzacie Mardy³a wraz z chlebem i sol¹, która oznacza yciow¹ m¹droœæ, oczyszczenie i si³ê zabezpieczaj¹c¹ przed z³em. Rolnicy, przynosz¹c dary, maj¹ nadziejê, e Pani Wójt doceni ich wk³ad pracy i nadal bêdzie siê troszczy³a, aby nikomu w gminie nie zabrak³o codziennego chleba. J. muda W sierpniu br. w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej pomiêdzy Gmin¹ Mogilany a Miastem Sásd (Wêgry), grupa 28 uczniów z trzech Szkó³ Podstawowych (Bukowa, Mogilan i W³osani) spêdzi³a tygodniowe wakacje nad Balatonem. Na miejscu czeka³o na nas mnóstwo atrakcji. Na pocz¹tku zwiedzaliœmy Budapeszt - Katedrê Œwiêtego Stefana, budynek Parlamentu, Wzgórze Zamkowe w Budzie z piêknym widokiem na miasto i Plac Bohaterów. Gdy tylko pogoda na to pozwala³a czas up³ywa³ nam na k¹pielach w Balatonie. Organizatorzy zaprosili nas na wycieczkê statkiem, pokazali nam winnice, pojechaliœmy do zamku w Keszthely i Muzeum Marcepanu. Podczas pobytu w mieœcie Sásd zwiedziliœmy koœció³, remontowany i rozbudowywany budynek szko³y, w ratuszu spotkaliœmy siê z Burmistrzem. Tego dnia towarzyszy³y nam wêgierskie dzieci. Po wspólnym posi³ku pojechaliœmy do Pécs - piêknego starego miasta, które jest jedn¹ ze stolic kulturalnych Europy. Ostatni dzieñ spêdziliœmy równie razem z naszymi rówieœnikami z Sásd. Organizowaliœmy wspólne zabawy podczas k¹pieli w Balatonie, konkursy i gry integracyjne. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ mecz pi³ki no nej Wêgry - Polska. Nasi ch³opcy wygrali 10:5 i w nagrodê otrzymali pyszne lody. Du o radoœci sprawi³a wszystkim wspólna wycieczka "ciuchci¹" na punkt widokowy, sk¹d mo na by³o podziwiaæ uroki Balatonu. Wieczorem razem bawiliœmy siê przy muzyce. Szkoda, e to ju by³ ostatni wieczór. Rano czeka³a nas ju tylko podró do domu. Wszyscy wróciliœmy pe³ni wra eñ, wypoczêci i bogatsi o nowe doœwiadczenia. Ju za nieca³y rok spotkamy siê znowu z naszymi wêgierskimi przyjació³mi - tym razem to my bêdziemy ich goœciæ w naszej gminie. Organizatorem wyjazdu by³ Urz¹d Gminy Mogilany przy wspó³pracy z dyrektorami szkó³. A. Strzeboñska Zmiany w Bukowie W czasie wakacji nast¹pi³y zasadnicze zmiany w otoczeniu naszej szko³y, poniewa rozpoczêto budowê sali gimnastycznej. Przy okazji wykonano kilka prac ziemnych: zniwelowano nierównoœci terenu wokó³ szko³y i wyplantowano boisko. Wprawdzie nie bêdzie mo na zorganizowaæ rozgrywek sportowych, ale wizja pe³nowymiarowej sali gimnastycznej rekompensuje nam wszelkie niewygody. W szkole równie zastaliœmy zmiany: zosta³ przed³u ony korytarz szkolny i odnowione trzy sale lekcyjne. Zatem w jasnych, przestronnych pomieszczeniach ochoczo zabraliœmy siê do pracy. 8 wrzeœnia br. odby³ siê VIII Jesienny Rajd po Bukowie i okolicy. Znów spacerowaliœmy polnymi drogami, odkrywaliœmy piêkno krajobrazów, a potem wspólnie œpiewaliœmy rajdowe piosenki. W ramach integracji spo³ecznoœci uczniowskiej dziewczêta zatañczy³y czardasza do melodii "Czar ogniska". Jak zawsze panowa³a radosna i rodzinna atmosfera. Owocem rajdu bêdzie urz¹dzenie wystawy fotograficznej pt. "Buków i okolice w obiektywie". Uczestnicy wyjazdu nad Balaton. 13 paÿdziernik 2010 J. muda

14 G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Gajowskie "DiAMEnTy" W ca³ym województwie ma³opolskim obecnie realizowany jest projekt o nazwie DiAMEnT Dostrzec i Aktywizowaæ Mo liwoœci, Energiê, Talenty. Realizatorzy projektu to Ma³opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wy sz¹ Szko³a Biznesu - National-Louis University w Nowym S¹czu oraz National-Louis University w Chicago we wspó³pracy z Kuratorium Oœwiaty w Krakowie postawili sobie za cel wspieranie zdolnych uczniów. W pierwszym etapie nale a³o wytypowaæ uczniów, którzy z uwagi na swoje mo liwoœci intelektualne i predyspozycje psychologiczne wezm¹ udzia³ w realizacji tego projektu. Nominacji dokonywali nauczyciele, którzy zgodnie z regulaminem wytypowali (ok. 10 %) uczniów Zespo³u Szkó³ w Gaju, aby zmierzyli siê z testem diagnostycznym do badania uzdolnieñ w zakresie jêzyka angielskiego, matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przedsiêbiorczoœci. W naszej szkole tak¹ nominacjê otrzyma³o 26 uczniów: 19 z gimnazjum i 6 ze szko³y podstawowej. Jedenaœcioro uczniów z gimnazjum (7 z matematyki) oraz czworo ze szko³y podstawowej (3 z matematyki i 1 z technologii informacyjno-komunikacyjnych) pomyœlnie zaliczy³o testy diagnostyczne i od paÿdziernika 2010 roku bêdzie uczestniczyæ w zajêciach dla uczniów zdolnych organizowanych w POWUZ-ach (Powiatowych Oœrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych). Cieszymy siê z tych osi¹gniêæ naszych uczniów i yczymy im, aby jak najlepiej wykorzystali mo liwoœæ rozwijania swoich uzdolnieñ. R. Bartyzel Miêdzynarodowy Projekt Bank Pamiêci o Demokracji w Gimnazjum w Mogilanach Projekt jest prowadzony jako czêœæ grantu ufundowanego przez Amerykañski Departament Edukacji na podstawie Ustawy Edukacja dla Demokracji, uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Polskim partnerem w projekcje jest Sekcja Krajowa Pracowników Oœwiaty i Wychowania NSZZ "Solidarnoœæ". Projekt ma za zadanie wspomagaæ proces nauczania o demokracji i wychowaniu obywatelskim poprzez m.in. poznanie opowieœci aktywistów, którzy przyczynili siê do postêpu podstawowych ludzkich wolnoœci na œwiecie. Projekt Bank Pamiêci o Demokracji spotka³ siê z du ym zainteresowaniem wœród uczniów Gimnazjum w Mogilanach. Zapoznali siê z ide¹ zaanga owania obywatelskiego oraz pojêciami demokracji. Nastêpnie szukali rozmówcy z którym chcieliby przeprowadziæ wywiad, poznawali yciorysy ludzi, którzy przyczynili sie w Polsce do rozwoju podstawowych praw i wolnoœci. Pierwszym rozmówc¹ by³ Pan Andrzej Zoll - profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sêdzia i Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego, Przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Wyborczej. Osoba, która bierze czynny udzia³ w yciu spo³ecznym, bêd¹c jedn¹ z postaci, które najbardziej przyczyni³y siê do przemian w Polsce po 1989 r. Kolejnym rozmówc¹ by³ Pan Henryk Strzeboñski, wspó³twórca NSZZ Solidarnoœæ przy PKP Kraków, twórca Komitetu Obywatelskiego i radny pierwszej kadencji na terenie gminy Mogilany. Ostatni wywiad uczniowie przeprowadzili z Pani¹ Teres¹ Starmach, osob¹ zwi¹zan¹ z nauczycielsk¹ Solidarnoœci¹, Radn¹ Sejmiku Wojewódzkiego. Po przeprowadzonych wywiadach uczniowie dokonali transkrypcji zapisu wywiadu, utworzyli biografie z podkreœleniem kluczowych momentów w yciu aktywisty, z którym przeprowadzili wywiad. Wybierali równie fragmenty, które zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê w kwestii budowy pañstwa demokratycznego i najlepiej opisuj¹ koncepcje demokracji oraz dokonali analizy. Wszystko zosta³o zapisane elektronicznie. Realizuj¹c projekt, uczniowie zdobyli nowe i ciekawe doœwiadczenie. Ich praca zosta³a doceniona. Fragmenty wywiadów z prof. Andrzejem Zollem i Pani¹ Teres¹ Starmach zosta³y umieszczone na miêdzynarodowej stronie Projekt bêdzie realizowany w Gimnazjum w Mogilanach przez kolejne dwa lata. Opiekunem projektu jest Alicja Grzegorzek. A. Grzegorzek Nowy Rok Szkolny w Libertowie 104. rok pracy rozpoczê³a pierwszego wrzeœnia Szko³a Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie. Taka tradycja zobowi¹zuje do polepszania standardów pracy uczniów i nauczycieli. Wszyscy gromadz¹cy siê w libertowskiej szkole pamiêtaj¹ o s³owach swego patrona: Tu m³odzie jest w swoim ywiole, tu ujrzysz zdrow¹ weso³oœæ i pogodne podniecenie. Planowaæ, postanowiæ, zmordowaæ siê, wykonaæ, œmiaæ siê z nieudanych prób i pokonanych trudnoœci." W okolicznoœciowym biuletynie informacyjnym dyrekcja i grono pedagogiczne szko³y pisze o celach, jakie stawiaj¹ sobie pracownicy szko³y oraz o drodze, która prowadzi do prawid³owego rozwoju podopiecznych. - Pracujemy z uczniami, utrwalaj¹c w nich poczucie dobra, prawdy i wolnoœci. Zale y nam, by nasi wychowankowie stawali siê z dnia na dzieñ bardziej samodzielni i odpowiedzialni. - napisali pracownicy szko³y. Szko³a chwali siê sw¹ kadr¹, na któr¹ sk³ada siê 10 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 4 kontraktowych oraz 1 sta ysta. Kadra jest sta³a, co gwarantuje uczniom poczucie stabilnoœci i bezpieczeñstwa. Nauczyciele nieustannie podnosz¹ swoje kwalifikacje i unowoczeœniaj¹ swoj¹ pracê, a wszystko to dla jaœniejszego i ciekawszego przekazu wiedzy. Jeœli chodzi o wyniki nauczania, to szko³a ma bardzo dobre wyniki: œrednia egzaminu po VI klasie wynios³a 27,48 pkt (klasa VI a 28,69 pkt, VI b 26,36 pkt). Uzyskane wyniki s¹ lepsze od œrednich w gminie (26,04), powiecie (26,33) i województwie (25,61). Nowoœci¹ w funkcjonowaniu szko³y jest Zespó³ ds. Promocji Szko³y, którego zadaniem jest poprawa komunikacji nauczyciel uczeñ rodzic. To innowacyjne podejœcie do trójstronnego kontaktu w szkole ma na celu usprawnienie przep³ywu informacji. M.in. w tym celu zosta³ wydany specjalny biuletyn informacyjny dla uczniów i rodziców. Szko³a zaprezentowa³a równie harmonogram uroczystoœci szkolnych, w którym znalaz³y siê oczywiœcie œwiêta narodowe i religijne (m.in. obchody Œwiêta Niepodleg³oœci, Bo onarodzeniowy Koncert Kolêd, Apel z okazji Œwiêta Konstytucji 3 Maja), jak i uroczystoœci w³aœciwe jedynie dla SP w Libertowie (dzieñ patrona Janusza Korczaka, œlubowanie klas pierwszych, tradycyjny Koncert Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, czy Piknik Rodzinny Baw siê razem z nami ). W szkole zosta³a otwarta œwietlica, kierowana przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach. Oprócz zajêæ lekcyjnych szko³a przygotowa³a równie bogat¹ bazê kó³ek przedmiotowych. Dla klas I-III to kó³ko plastyczne (prowadzone przez pani¹ Martê Pa³kê), kó³ko Twórczo odkrywam œwiat (opieka - panie: Izabela Ksi¹ ek i Urszula Czerny Szymczyk), zajêcia na basenie (prowadzone przez pani¹ Agatê Górak Suder), dodatkowe zajêcia z jêzyka angielskiego (dla klas II-III; pani Dorota Pytel) oraz chór prowadzony przez pani¹ Ma³gorzatê Piero ek i pana Paw³a Dudzika. Równie dla starszych uczniów przygotowano zajêcia pozalekcyjne. Na uczniów klas IV VI czekaj¹: kó³ko matematyczne (pani Ma³gorzata W¹tor), kó³ko historyczne (pani Ewa Wróbel), kó³ko teatralne (pani Barbara Zima i pani El bieta So³tys) oraz zajêcia sportowe (prowadzone przez pani¹ Barbarê Miêtkê). Szko³a Podstawowa im. J. Korczaka w Libertowie przygotowuje siê równie do Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Religijnej, którego fina³ zostanie zorganizowany w przeddzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci. Konkurs ten, organizowany przez szko³ê w Libertowie, skierowany jest do uczniów szkó³ podstawowych (od klas 0 do VI) z ca³ej Gminy Mogilany. W konkursie mog¹ uczestniczyæ zarówno soliœci, jak i zespo³y wokalne (max 5 osób). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci szko³y s¹ dostêpne w budynku szko³y oraz na szkolnej stronie internetowej Rodzice na bie ¹co mog¹ kontrolowaæ frekwencjê i wyniki w nauce swojego dziecka na stronie szko³y, b¹dÿ bezpoœrednio na stronie Informacje na podstawie Biuletynu Informacyjnego autorstwa pañ: Anny Stopy, Beaty Miêtki, Ma³gorzaty Piero ek i Doroty Pytel. 14paŸdziernik 2010

15 Gaj V Memoria³ im. Wies³awa W¹tora Tradycyjnie ju od piêciu lat w przerwie wakacyjnej, w rozgrywkach ligowych pi³ki no nej, odbywa siê w Gaju Memoria³ im. Wies³awa W¹tora ku czci pamiêci tragicznie zmar³ego Prezesa LKS Gajowianka. W turnieju bra³y udzia³ wszystkie dru yny seniorów Gminy Mogilany LKS Mogilany, LKS Libertów, LKS Conavia, LKS Gajowianka. Przed rozpoczêciem meczy seniorów odby³ siê mecz juniorów m³odszych LKS Mogilany - LKS Gaj/Libertów. Wynik tego spotkania to 6-0 dla Mogilan. Pozosta³e spotkania eliminacyjne zakoñczy³y siê nastêpuj¹cymi wynikami: LKS Gajowianka LKS Libertów 1-2 LKS Mogilany LKS Conavia 5-1 pó³fina³ LKS Gajowianka LKS Conavia 4-2 fina³ LKS Libertów LKS Mogilany 1-0 V Memoria³ wygra³ LKS Libertów drugi raz z rzêdu. II miejsce przypad³o dru ynie z Mogilan. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy z Gajowianki. Ostatnie miejsce zaj¹³ Klub Sportowy Conavia z Konar. Na zakoñczenie turnieju Wójt Gminy Pani Ma³gorzata Mardy³a wyg³osi³a krótkie przemówienie, nastêpnie z Zastêpc¹ Wójta Pani¹ Anet¹ Nêdza oraz przedstawicielami Zarz¹du LKS Gajowianka wrêczono puchary, dyplomy oraz nagrody. Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w Memoriale. Zarz¹d LKS Gajowianka Seniorzy odkrywaj¹ (nie tylko) Polskê Cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Ko³o nr 15 w Mogilanach dzia³aj¹ coraz aktywniej w naszej gminie. Pod koniec czerwca br., 40 cz³onków Ko³a uczestniczy³o w wycieczce na trasie Mogilany-Wambierzyce- Zakopane, podczas której zwiedzali m.in. Kopalniê Z³ota w Z³otym Solcu, i zobaczyli tak e takie miejscowoœci m.in. jak Kudowa Zdrój, L¹dek Zdrój, Wroc³aw, Opole czy Zakopane. Cz³onkowie Ko³a uczestniczyli tak e w wycieczce 31 lipca br. do Bochni, gdzie zwiedzali Kopalnie Soli w Bochni i zamek w Nowym Wiœniczu, a 4 wrzeœnia br. seniorzy wybrali siê w Góry Œwiêtokrzyskie. Mogilañscy seniorzy w przesz³oœci uczestniczyli równie m.in. w takich wycieczkach jak: do Warszawy, w Bieszczady, na Litwê, Oœwiêcimia, Trójmiasta, Lichenia, Ustronia Œl¹skiego czy añcuta. Ko³o w Mogilanach powsta³o w 2003 r. z inicjatywy Wójta Gminy Mogilany Ma³gorzaty Mardy³a oraz Heleny Targosz. Wczeœniej od 2000 r. istnia³ Klub Seniorów, którego za³o ycielem by³ Dyrektor SP Piotr Piotrowski. Obecnie Ko³o liczy 63 cz³onków, przewa aj¹ jednak kobiety, ale s¹ równie i ca³e ma³ eñstwa. "Ko³em napêdowym dla nas jest Pani Wójt. Wspiera nas nie tylko organizacyjnie, ale i psychicznie" - podkreœla Helena Targosz. Dodaje jednak: "Nale y tak e podkreœliæ zaanga owanie Zastêpcy Wójta Pani Anety Nêdzy, która bezpoœrednio opiekuje siê naszymi spotkaniami na terenie Urzêdu". Spotkania odbywaj¹ siê od wielu miesiêcy w Sali Kulturalno-Wystawowej Urzêdu Gminy Mogilany, a wczeœniej prowadzone by³y w Gminnym Oœrodku Kultury. Cele jakie postawi³o sobie Ko³o to aktywizacja seniorów, organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych, prowadzenie spotkañ towarzyskich, organizacja imprez integracyjnych (Dzieñ Seniora, Andrzejki, Spotkanie Op³atkowe), wymiana doœwiadczeñ kulinarnych i informacji dotycz¹cych prowadzenia ogrodów kwiatowych i warzywnych. Jak podkreœla Przewodnicz¹ca Ko³a, seniorzy spotykaj¹ siê i uczestnicz¹ w wycieczkach bardzo chêtnie, co daje im wiele radoœci i satysfakcji. K. Wajdzik Polski Zwi¹zek Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Ko³o nr 15 w Mogilanach z siedzib¹ Zarz¹du Rejonowego w Krakowie - Podgórzu. Przewodnicz¹ca: Helena Targosz Zastêpca: Helena opata Skarbnik: Zofia Surówka Cz³onek Zarz¹du: Stanis³aw Budek, Maria Kowalczyk 29 sierpnia br. odby³y siê XII Do ynki Powiatu Krakowskiego, które by³y jednoczeœnie XXIII Do ynkami Gminy Liszki. Uroczystoœci odby³y sie w Liszkach od uroczystej Mszy Œwiêtej. Nastêpnie z koœcio³a przeszed³ korowód do ynkowy na miejsce dalszych obchodów. Podczas Do ynek wrêczono nagrody Najlepszym Rolnikom Powiatu Krakowskiego 2010 oraz og³oszono wyniki konkursu na naj³adniejszy wieniec do ynkowy. Wœród atrakcji uroczystoœci by³ koncert Górniczej Orkiestry Dêtej oraz zespo³u Pieczarki. Gminê reprezentowa³a Zastêpca Wójta Aneta Nêdza oraz artysta-malarz Tomasz Nowak z Mogilan, który na specjalnym stoisku prezentowa³ swój dorobek artystyczny. Gmina Mogilany na Powiatowych Do ynkach K. Wajdzik Kapela Mogilanie z Malowanym Kogucikiem W³adys³awa Pogody 1 sierpnia 2010 r. w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) Kapela Mogilanie zdoby³a I nagrodê Malowany Kogucik W³adys³awa Pogody w Konkursie Jubileuszowym Kapel Ludowych Jestem Jo Pogoda za najlepsz¹ prezentacjê muzyczn¹ podczas Biesiady z okazji 90. urodzin W³adys³awa Pogody Albertynki W Konkursie startowa³y trzy kapele, w tym nasza mogilañska. Ka dy z zespo³ów zobowi¹zany by³ wykonaæ obowi¹zkowo piosenkê z repertuaru Jubilata Jo jestem Pogoda i drug¹ wybran¹ z p³yty jego kapeli. Ca³oœæ prezentacji trwa³a 40 minut. Mogilanie spodobali siê publicznoœci, która niezwykle ywo uczestniczy³a w koncercie. Styl grania i repertuar by³ nieco inny w stosunku do pozosta³ych dwóch rywalizuj¹cych kapel, co by³o atutem naszego zespo³u. Po koncercie konkursowym odby³a siê uroczysta Msza Œwiêta w intencji Jubilata. Kapeli Mogilanie serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów! K. Wajdzik Mogilanie w Czechach Kapela Mogilanie podczas uroczystoœci w Kolbuszowej. Zespó³ Regionalny Mogilanie w dniach 3-5 wrzeœnia br. bra³ udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Frenstatskie Slavnosti. Festiwal ma bardzo bogat¹ historiê pierwsze spotkania grup folklorystycznych we Frenstacie odby³y siê w latach 50. ubieg³ego wieku. Przez lata, grupy z ró nych czêœci Czech, S³owacji, a tak e z ca³ej Europy, a nawet spoza naszego kontynentu, przyje d a³y do tego niewielkiego miasteczka, by u stóp góry Radhost wspólnie tañczyæ, œpiewaæ i bawiæ siê prezentuj¹c folklor ze swoich stron. Mogilanie po raz drugi przyjêli zaproszenie do udzia³u w tym œwiêcie folkloru. W programie festiwalu by³y wspólne wystêpy (Frensztat, Kuñcice, skansen w Ro nowie), przemarsze, oraz spotkania z przedstawicielami w³adz. Jedyne czego zabrak³o to tylko ciut lepszej pogody, która pozwoli³aby na przeprowadzenie zaplanowanego spotkania wszystkich grup festiwalowych. Punkt programu Roztañczony Rynek ze wzglêdu na deszcz i nisk¹ temperaturê zosta³ odwo³any przez organizatorów, a szkoda bo by³ to zawsze bardzo dobry moment na spotkanie uczestników festiwalu. Zabawa przy kapelach ludowych, nauka tañców, wspólne muzykowanie i œpiewanie - to zawsze integrowa³o wszystkie grupy. Tak czy inaczej, bez wzglêdu na pogodê Mogilanie wracaj¹c z Czech przywieÿli du o dobrych wspomnieñ. M. Harbaczewski GOK paÿdziernik Zespó³ Regionalny Mogilanie.

16 16paŸdziernik 2010 G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany

17 Zespó³ Regionalny Mogilanie. Oskar Kolberg znowu w Mogilanach! Nagroda dla Zespo³u Regionalnego "Mogilanie" Wakacyjne warsztaty z wikliniarstwa To ju kolejna wakacyjna przygoda z wiklin¹ zaproponowana przez pracowniê tkactwa artystycznego GOK-u w Mogilanach. W ubieg³ym roku wpisane w pejza parku stawa³y ogromne p³oty, krêci³y siê kapelusze... Od 19 do 21 sierpnia tego roku m³odzi twórcy zmagali siê z podporz¹dkowaniem siê taœmy wikliny i uczynieniem jej na tyle podatn¹, by ta dzielna walka zakoñczona zosta³a piêknie wyplecionymi pó³eczkami. Widz¹c te radosne twarze uczestników, gdy z pó³eczkami pod pach¹ wêdrowali do swoich domów myœlê, e warto by³o. M. Mierzwa GOK W maju 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna³ nagrodê im. Oskara Kolberga "Za zas³ugi dla Kultury Ludowej" dla Zespo³u Regionalnego "Mogilanie" z Mogilan. Jest to najbardziej presti owa nagroda w polskim ruchu folklorystycznym. Przyznawana od 1974 r. honoruje ca³okszta³t dzia³alnoœci i wyró nia wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury ludowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje patronat i jest g³ównym fundatorem nagród oraz wyró nieñ honorowych, a organizatorem Nagrody jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddzia³ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Nagrody przyznawane s¹ raz w roku, oko³o dwunastu laureatom w dziedzinach twórczoœci artystycznej indywidualnej (sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, œpiewu, tañca), kapelom i zespo³om folklorystycznym oraz w dziedzinie dzia³alnoœci badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej. Nie ³atwo jest znaleÿæ siê w gronie wyró nionych nagrod¹ im. Oskara Kolberga - tym bardziej cieszy sukces "Mogilan". Dokonania wszystkich uczestników konkursu oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sk³ad której wchodz¹ znani i cenieni specjaliœci z dziedzin zwi¹zanych z polsk¹ kultur¹ ludow¹. Laureaci otrzymuj¹ nagrody w postaci dyplomu, medalu projektu Anny Jarnuszkiewicz oraz nagrodê finansow¹. Oficjalne wrêczenie nagród bêdzie mia³o miejsce 1 paÿdziernika br. w Teatrze Narodowym w Warszawie, gdzie zaproszeni zostan¹ wszyscy laureaci tegorocznego konkursu, w tym Zespó³ Regionalny "Mogilanie". Gratulacje nale ¹ siê wszystkim cz³onkom Zespo³u - tym by³ym i aktualnym, opiekunom z Gminnego Oœrodka Kultury w Mogilanach oraz osobom prowadz¹cym Zespó³. Gratulujemy!!! GOK Tkactwo artystyczne warsztaty. r e k l a m a 17 paÿdziernik 2010

18 G³os Gminy G³os Mogilany Gminy Mogilany Herbaciane Ogrody w Mogilanach Prezentowane prace w Sali Kulturowo-Wystawowej zosta³y nagrodzone b¹dÿ wyró nione w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Herbaciane Ogrody Konkurs zosta³ zorganizowany przez M³odzie owy Dom Kultury z Krakowa, z ul. Grunwaldzkiej 5 oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Koncert Per³y Powiatu z udzia³em wokalistów GOK-u Jagielloñskiego w Krakowie. Adresowany by³ do dzieci i m³odzie y do 25. roku ycia. Na konkurs zosta³o przes³anych ponad 700 prac wykonanych w ró nych technikach malarskich oraz fotografie. Fina³ odby³ siê w czerwcu 2010 r. w Palmiarni Ogrodu Botanicznego. Konkurs odby³ siê w ramach corocznych obchodów "Œwiêta Ogrodów". Wystawê mo na ogl¹daæ do 15 paÿdziernika br. w godzinach pracy Urzêdu Gminy oraz w innych, umówionych godzinach. Wygie³zów2010 Kocert Per³y Powiatu. ZR Mogilanie w programie Do ynki Mogilañskie. 19 wrzeœnia na scenie Auditorium Maximum UJ w Krakowie odby³ siê koncert pod nazw¹ Per³y Powiatu maj¹cy szczególne znaczenie dla dzia³alnoœci sekcji wokalnej GOK-u prowadzonej przez Ma³gorzatê Strzeboñsk¹-Srokê oraz Wojciecha Srokê. Wœród 19 wystêpuj¹cych artystów - Laureatów XXIII Ma³opolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych 2010, a 8 wokalistów reprezentowa³o Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach. To znacz¹cy sukces wokalistów oraz instruktorów naszego Oœrodka. GOK w Mogilanach to zag³êbie talentów - mówi³ prowadz¹cy koncert Mariusz Kuœ, zapowiadaj¹c kolejnego wokalistê GOK-u. Muzyka na ywo w aran acjach Romana Michalika, nastrojowa sceneria œwiate³ oraz repertuar tworzy³y niepowtarzaln¹, kameraln¹ atmosferê koncertu mimo imponuj¹cej wielkoœci sali i zgromadzonej na niej ponad tysiêcznej widowni. Dope³nieniem owego nastroju by³ klimatyczny, pe³en refleksji, poezji, ale i humoru wystêp Edyty Geppert. Inicjatorem i realizatorem wydarzenia by³o Starostwo Powiatowe w Krakowie. Mamy nadziejê, e koncert, który stworzy³ mo liwoœæ pochwalenia siê talentami pere³ powiatu i zgromadzi³ tak liczn¹ publicznoœæ bêdzie organizowany co rok. Gratulujemy wokalistom i instruktorom sekcji wokalnej GOK-u oraz dziêkujemy organizatorowi koncertu. A. Mrowiec - GOK 19 wrzeœnia Mogilanie po raz drugi wziêli udzia³ w uroczystoœciach odpustowych w koœciele na terenie skansenu w Wygie³zowie. Tak jak w ubieg³ym roku, przed po³udniem cz³onkowie naszego Zespo³u o ywili skansen - zajêli siê praniem, kiszeniem kapusty, pojawi³y siê przekupki, r¹bano drwa, stolarz robi³ ko³yski, hafciarka przycupnê³a na ³aweczce przy swoim domostwie, zarabiano mas³o, m³ócono cepami, a muzyka przy wejœciu do skansenu gra³a, a mi³o W tym roku motywem przewodnim imprezy by³y do ynki. Przed budynkiem Dworu przeniesionego z Drogini, Zespó³ pokaza³ Do ynki Mogilañskie jeden ze swoich programów autorstwa pani Janiny Kaliciñskiej. Po mszy odpustowej orszak do ynkowy z wieñcami przeszed³ przez ca³y skansen - od wejœcia, a do dworu. Po drodze do niwiarzy do³¹czali siê wszyscy, którzy w tym dniu zwiedzali muzeum wsi krakowskiej. Wieñce zosta³y przyjête przez jegomoœcia z rodzin¹, przodownicy wyp³aceni, a wszyscy niwiarze mogli bawiæ siê przy beczce piwa i muzyce op³aconej przez gospodarza. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ Zespó³ Regionalny Holny z Zakopanego, który do³¹czy³ siê do orszaku, wrêczy³ jegomoœciowi swój wieniec i pokaza³ swój program. Lepszego miejsca do prezentacji do ynek Mogilanie nie mogli sobie wymarzyæ - no chyba, e dwór w Mogilanach. Miejmy nadziejê, e kiedyœ podobn¹ imprezê bêdzie mo na przeprowadziæ u nas i nasze Mogilañskie Do ynki poka emy w otoczeniu mogilañskiego dworu. M. Harbaczewski - GOK Kocert Per³y Powiatu. 18paŸdziernik 2010 ZR Mogilanie oraz ZR Holny z Zakopanego.

19 Obchody Cudu nad Wis³¹ Niezwykle uroczyste obchody Cudu nad Wis³¹ mia³y miejsce w tym roku w naszej Gminie (15 sierpnia br.). Oficjalna czêœæ obchodów rozpoczê³a siê o godz w Koœciele pod wezwaniem Œw. Bart³omieja Aposto³a. W trakcie uroczystej Mszy Œwiêtej poœwiêcony zosta³ sztandar Zespo³u Regionalnego "Mogilanie" ufundowany przez Wójta Gminy Mogilany Ma³gorzatê Mardy³a i Radê Gminy. Nastêpna czêœæ uroczystoœci odby³a siê w Sali Kulturowo-Wystawowej Urzêdu Gminy w Mogilanach. Spotkanie rozpoczê³o siê od wspólnego wykonania pod przewodnictwem Chóru Mieszanego "Mogilanum" hymnu Gminy Mogilany. Nastêpnie zostali przywitani specjalni goœcie na czele z Wojewod¹ Ma³opolskim Stanis³awem Kracikiem. Po koncercie chóru, ze specjalnym przemówieniem wyst¹pi³a Wójt Gminy Mogilany Ma³gorzata Mardy³a, która podkreœli³a historyczne znaczenie Bitwy Warszawskiej dla Polaków. W nawi¹zaniu do wyró nieñ i nagród dla Zespo³u Regionalnego Mogilanie (w maju br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna³ nagrodê im. Oskara Kolberga "Za zas³ugi dla Kultury Ludowej" dla Zespo³u Regionalnego "Mogilanie" z Mogilan przyp. red.) Wójt podkreœli³a znacz¹c¹ rolê w krzewieniu lokalnej kultury, jak¹ od blisko 26. lat maj¹ "Mogilanie". Podziêkowa³a równie stra akom-ochotnikom za pomoc w czasie ostatniej powodzi. Nastêpnie Wojewoda Ma³opolski wraz z Wójtem Gminy Mogilany wrêczyli odznaczenia cz³onkom Zespo³u Regionalnego "Mogilanie" za zas³ugi w dzia³alnoœci spo³ecznej na rzecz krzewienia kultury oraz osi¹gniêcia artystyczne. Krzy e Zas³ugi przyzna³ Prezydent RP Lech Kaczyñski na wniosek Wójta Gminy Mogilany oraz Wojewody Ma³opolskiego. Z³oty Krzy Zas³ugi wrêczono: Franciszkowi G¹siorowi, Adamowi Królikowi, Henryce Eleonorze Królik, Kazimierzowi Królikowi i Mieczys³awowi W³adys³awowi Lackowskiemu. Br¹zowe Krzy e Zas³ugi wrêczono Urszuli Józefie Budek oraz Jackowi Wac³awowi Kotarbie. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a wraz z Wojewod¹ Stanis³awem Kracikiem wrêczy³a tak e specjalne dyplomy z podziêkowaniami dla wszystkich Druhów Ochotniczych Stra y Po arnych dzia³aj¹cych na terenie gminy dla OSP: Mogilany, Buków, W³osañ i Konary (przedstawiciele OSP Konary nie byli obecni na uroczystoœci). Oficjaln¹ czêœæ zakoñczy³ specjalny koncert przygotowany przez Zespó³ Regionalny "Mogilanie" oraz Kapelê Mogilanie. Po ostatniej czêœci obchodów odby³o siê okolicznoœciowe spotkanie wykonawców i widzów koncertu. W tym roku, oprócz czêœci oficjalnej, przygotowano tak e specjalne atrakcje dla dzieci. Ze wzglêdu na z³e warunki atmosferyczne, zabawy z dzieæmi odby³y siê nie jak pierwotnie zak³adano w Parku PAN, lecz w Szkole Podstawowej w Mogilanach. Dla dzieci przygotowano specjalne dmuchañce oraz coœ na s³odko - watê cukrow¹. Przez ca³y czas najm³odszych mieszkañców gminy wspomaga³ zespó³ wokalny, który organizowa³ liczne konkursy i zabawy. Ta czêœæ atrakcji zosta³a zorganizowana w ramach projektu "Aktywna integracja szans¹ dla Ciebie i Twojej Rodziny" wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹. Poœwiêcony sztandar i odznaczenia dla ZR Mogilanie K. Wajdzik Uczestnicy uroczystoœci na czele z gospodarzem uroczystoœci Wójtem Gminy Mogilany Ma³gorzat¹ Mardy³a, Wojewod¹ Ma³opolskim Stanis³awem Kracikiem oraz Radnym Sejmiku Województwa Ma³opolskiego Kazimierzem Czekajem. Zespó³ Regionalny Mogilanie wraz z poœwiêconym sztandarem podczas mszy œw. reklama 19 paÿdziernik 2010

20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 557 TREŒÆ: Poz.: Str. DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI: 3634 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 1) Rekrutacja na rok

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102. POŚ.271.28.2015 Józefów: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SIKORSKIEGO Z PRZEPOMPOWNIĄ Numer ogłoszenia: 171906-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo