Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok: I Semestr: 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok: I Semestr: 1"

Transkrypt

1 Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok: I Semestr: 1 Turystyka i rekreacja, s. 1

2 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Instytut: Wychowanie fizyczne, Przyrodniczo- T.MI.1.W.F. I rok, semestr 1 Techniczny Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Turystyka i rekreacja Subjects University Wide Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical Education Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy, do wyboru polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia Poziom studiów: mgr Tadeusz Pogorzelski I stopnia - Wymagania wstępne licencjackie brak przeciwwskazań zdrowotnych Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Ćwiczenia s.: 30 1 Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest podtrzymanie prawidłowej kondycji organizmu, wyrobienie nawyku systematycznego uprawiania sportu oraz zapoznanie z zasobem ćwiczeń fizycznych kształtujących postawę ciała, wytrzymałość i siłę. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia Wiedza: P_W01 student zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i urządzeń obiektu, zna regulamin korzystania z obiektów sportowych, w których realizowane są zajęcia K_W06 dydaktyczne. P_U01 student umie korzystać zgodnie z regulaminem z obiektów sportowych. K_U01,K_U02 P_U02 student potrafi przeprowadzić rozgrzewkę zgodnie z Umiejętności: zasadami metodyki, potrafi kontrolować wysiłek fizyczny. K_U01,K_U02 P_U03 student posiada umiejętności sędziowania oraz potrafi zastosować przepisy obowiązujące w danej dyscyplinie sportowej. K_U01,K_U02 P_K01 student ma świadomość znaczenia aktywności Kompetencje ruchowej w życiu człowieka. społeczne: P_K02 student potrafi pracować indywidualnie i w grupie zgodnie z zasadami fair-play. K_K02 K_K02 Treści programowe BHP w wychowaniu fizycznym. Motoryczność człowieka. Wzmacnianie wszystkich grup mięśniowych. Praca nad siłą, wytrzymałością, szybkością, zwinnością, skocznością i gibkością organizmu. Podniesienie ogólnej sprawności motorycznej. Utrwalenie zdrowych wzorców zachowań, dbałości o własny organizm i sprawność. Podstawowa, na poziomie rekreacyjnym umiejętność gry w piłkę siatkową i koszykową. Zapoznanie z nowoczesnymi formami ruchu fitness, siłownia. Zalecana literatura Podstawowa Demel M., Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów, Warszawa Grabowski M., Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym? Warszawa Uzupełniająca Osiński W., Zarys teorii wychowania fizycznego, Poznań Pokora T., Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Wałbrzych. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Turystyka i rekreacja, s. 2

3 Ocenianie ciągłe na ćwiczeniach, aktywność oraz testy sprawnościowe: P_W01, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 3 Studiowanie literatury s.: 2 Przygotowanie lekcji pokazowej s.: 1 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 36 Liczba punktów ECTS 1 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 3

4 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Język angielski, poziom: A2/B1, T.MI.3.J.A. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Subjects University Wide Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja English Language Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Elena Ciszewska Wymagania wstępne Student posiada podstawy wiedzy z zakresu gramatyki języka obcego, potrafi komunikować się w stopniu podstawowym w danym języku oraz ma świadomość znaczenia posługiwania się językiem obcym we współczesnym świecie. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS ćwiczenia s.: 30 2 Cele przedmiotu Poszerzenie kompetencji językowych w zakresie danego języka obcego, które odnoszą się do form gramatycznych, leksykalnych, sprawnej komunikacji oraz otwartości na wyzwania współczesnego rynku pracy. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student identyfikuje podstawowe struktury K_W01 gramatyczno leksykalne, w stopniu umożliwiającym rozumienie prostych tekstów czytanych i słuchanych na temat rodziny, społeczeństwa, szkolnictwa. Wiedza: P_W02 konstruuje proste wypowiedzi adekwatne do konkretnych sytuacji typowych dla dnia codziennego. K_W07 P_W03 rozpoznaje i stosuje formy pozwalające na przedstawienie własnej osoby i najbliższego otoczenia. K_W04 P_W04 rozróżnia różnice w systemach edukacji w Polsce i Anglii. K_W09 P_U01 dyskutuje na tematy związane z własną osobą oraz K_U02, najbliższym otoczeniem. P_U02 używa poprawnie podstawowych form K_U02 gramatyczno-leksykalnych właściwych dla konkretnych Umiejętności: sytuacji dnia codziennego. P_U03 konstruuje krótkie wypowiedzi na zadane tematy w K_U04 obrębie wymaganej/przerabianej tematyki. P_U04 przygotowuje wypowiedzi ustne, pisemne na zadany temat np. potrafi nawiązać kontakt telefoniczny K_U11 używając języka zarówno formalnego jak i potocznego. P_K01 pracuje samodzielnie nad wypowiedziami ustnymi i K_K02 krótkimi formami pisemnymi. Kompetencje społeczne: P_K02 współpracuje w zespole rozwiązując proste zadania z zakresu rozumienia tekstu pisemnego, ćwiczeń ze słuchania, rozwiązywania zadań gramatyczno-leksykalnych oraz uczestniczy w tworzeniu scenek sytuacyjnych. K_K04 Turystyka i rekreacja, s. 4

5 P_K03 ma świadomość znaczenia języka obcego we współczesnym świecie (wykształcenie, praca zawodowa, K_K03 podróże, itp.). Treści programowe Prezentowanie siebie w relacjach z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami oraz współpracownikami w pracy. Tworzenie zdań pytających ogólnych i szczegółowych w czasach teraźniejszych i przeszłych. Konstrukcja Used to, oraz inne czasy przeszłe. Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości. Opisywanie miast atrakcje, położenie, porównanie miast określanie ilości: dużo, mało, kilka, itd. Szkolnictwo i nauczanie języków obcych jak się uczyć. Sytuacje językowe nawiązywanie kontaktów, zapisywanie się do szkoły, załatwianie spraw przez telefon, pytanie się o kierunki i udzielanie informacji. Zalecana literatura Podstawowa P. Kerr, C.Jones Straightforward Pre-Intermediate Student s Book, Macmillan, P. Kerr, C.Jones Straightforward Pre-Intermediate Student s Workbook, Macmillan, Uzupełniająca R. Murphy English Grammar In Use Cambridge University Press Stuart Redman English Vocabulary in use: Pre-intermediate & intermediate Cambridge University Press, Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia - test: P_W01, P_W03, P_U04, P_K01; wypowiedź ustna: P_W02, P_W03, P_W01, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_K02, P_K03; słuchanie: P_K03, P_W01, P_W03, P_K01. Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w ciągu semestru z prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, zadań, aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 3 Przygotowanie projektu/eseju itp. (prezentacja, s.: 5 wypowiedź pisemna) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 8 Inne s.: 4 Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 5

6 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Język angielski, poziom B1/B2, T.MI.3.J.A. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Subjects University Wide Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja English Language Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Elena Ciszewska Wymagania wstępne Student posiada podstawy wiedzy z zakresu gramatyki języka obcego, potrafi komunikować się w stopniu średnio-zaawansowanym (min. Poziom b1) w danym języku oraz ma świadomość znaczenia posługiwania się językiem obcym we współczesnym świcie. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Ćwiczenia s.: 30 2 Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji językowych w zakresie danego języka obcego, które odnoszą się do form gramatycznych, leksykalnych, sprawnej komunikacji oraz otwartości na wyzwania współczesnego rynku pracy. Student potrafi dokonać szczegółowego opisu osoby oraz miasta, mówi swobodnie o rutynie dnia codziennego, rozróżnia partie polityczne w Wielkiej Brytanii. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student identyfikuje podstawowe struktury K_W01 gramatyczno leksykalne, w stopniu umożliwiającym rozumienie prostych tekstów czytanych i słuchanych: recenzja radiowa programu telewizyjnego, Czy jesteś wystarczająco brytyjski?, rozmowa o nowym współlokatorze. P_W02 konstruuje proste wypowiedzi adekwatne do konkretnych sytuacji typowych dla dnia codziennego: K_W07 przyjęcie, podróż. Wiedza: P_W03 rozpoznaje i stosuje formy pozwalające na przestawienie własnej opinii na temat osób i najbliższego K_W04 otoczenia (na jaki temat ludzie najczęściej kłamią, kilka słów o sobie, opis czynności codziennych, partie polityczne w Wielkiej Brytanii, omawianie odpowiedzi do quizu dot. kultury brytyjskiej, rozmowa o pierwszych wrażeniach i jak je wywrzeć). P_W04 rozróżnia odmienności w systemach politycznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Umiejętności: P_U01 student dyskutuje na tematy związane z polityką oraz podróżowaniem (rozmowy o podróżowaniu, filmach i książkach, Australia, planowanie podróży po własnym kraju, środki codziennej lokomocji, taksówki w Londynie i K_W09 K_U02 Turystyka i rekreacja, s. 6

7 Kompetencje społeczne: Nowym Jorku). P_U02 używa poprawnie podstawowych form gramatyczno-leksykalnych właściwych dla konkretnych sytuacji dnia codziennego: miejsce zamieszkania, luksusowy dom wypoczynkowy, o spaniu i snach, opisywanie niedawnego przyjęcia. P_U03 konstruuje krótkie wypowiedzi na zadane tematy w obrębie wymaganej/przerabianej tematyki: systemy i partie polityczne. P_U04 przygotowuje wypowiedzi ustne, pisemne na zadany temat np. opis przyjaciela, podróży, domu przy użyciu zarówno formalnego jak i potocznego języka. P_K01 student pracuje samodzielnie nad wypowiedziami ustnymi i krótkimi formami pisemnymi (opis, rozprawka). P_K02 współpracuje w zespole rozwiązując proste zadania z zakresu rozumienia tekstu pisemnego, ćwiczeń ze słuchania, rozwiązywania zadań gramatyczno-leksykalnych oraz uczestniczy w tworzeniu scenek sytuacyjnych (na przyjęciu). P_K03 ma świadomość znaczenia języka obcego we współczesnym świecie (podróże, praca, itp.). K_U02 K_U04 K_U11 K_K02 K_K04 K_K03 Treści programowe Prezentowanie siebie w relacjach ze współpracownikami w pracy. Tworzenie zdań pytających ogólnych i szczegółowych w czasach teraźniejszych i przeszłych. Czasowniki frazowe ich zastosowanie. Pytania o podmiot. Opisywanie podróży atrakcje, porównanie miast, zabytków kolokacje czasownikowe, itd. Systemy polityczne w Polsce i Wielkiej Brytanii. Sytuacje językowe nawiązywanie kontaktów towarzyskich, znajdowanie właściwego zakwaterowania, zapytania i prośby. Zalecana literatura Podstawowa J. Scrivener, C. Bringham Straightforward Intermediate Student s Book, Macmillan, J. Scrivener, C. Bringham Straightforward Intermediate Student s Workbook, Macmillan, Oprogramowanie interaktywne do podręcznika Straightforward Upper-Intermediate. Platforma internetowa Straightforward Practice Online. Uzupełniająca R. Murphy English Grammar In Use Cambridge University Press Stuart Redman English Vocabulary in use: Pre-intermediate & intermediate Cambridge University Press, Artykuły z bieżącej prasy fachowej. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia testy: P_W01, P_W03, P_U04, P_K01; wypowiedź ustna: P_W02, P_W03, P_W01, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_K02, P_K03; słuchanie - P_K03, P_W01, P_W03, P_K01. Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w ciągu semestru z prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, zadań, aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 4 Przygotowanie projektu/eseju itp. ( prezentacja, s.: 4 wypowiedź pisemna) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 8 Inne s.: 4 Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 7

8 Turystyka i rekreacja, s. 8

9 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Język angielski, poziom B2/C1, T.MI.3.J.A. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Subjects University Wide Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja English Language Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Elena Ciszewska Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu gramatyki języka obcego, potrafi komunikować się na poziomie określonym min. na B1/B2 w danym języku oraz ma świadomość znaczenia posługiwania się językiem obcym we współczesnym świecie. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Ćwiczenia- s.: 30 2 Cele przedmiotu Poszerzenie kompetencji językowych w zakresie danego języka obcego, które odnoszą się do form gramatycznych, leksykalnych, sprawnej komunikacji oraz otwartości na wyzwania współczesnego rynku pracy. Student potrafi wyrazić swoją opnie na zadany temat, opisać swoje zainteresowani, poprowadzić debatę na zadany temat oraz zaaplikować na wybrane przez siebie stanowisko pracy. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student identyfikuje podstawowe struktury K_W01 gramatyczno leksykalne, w stopniu umożliwiającym rozumienie prostych tekstów czytanych i słuchanych na temat zainteresowań, różnych typów osobowości, praw zwierząt. P_W02 konstruuje proste wypowiedzi adekwatne do Wiedza: konkretnych sytuacji typowych dla dnia codziennego: K_W07 rozmowa o pracę, debata. P_W03 rozpoznaje i stosuje formy pozwalające na przestawienie własnej opinii na temat osób i najbliższego otoczenia (hobby, prawa zwierząt, cechy charakteru). K_W04 P_W04 rozróżnia i stosuje w praktyce wyrażenia charakterystyczne dla CV oraz listu motywacyjnego o pracę. K_W09 P_U01 student dyskutuje na tematy związane z prawami zwierząt, ekstrawaganckich stylów w modzie. K_U02 P_U02 używa poprawnie podstawowych form gramatyczno-leksykalnych właściwych dla konkretnych K_U02 sytuacji dnia codziennego: rozmowa kwalifikacyjna o pracę. Umiejętności: P_U03 konstruuje krótkie wypowiedzi na zadane tematy w obrębie wymaganej/przerabianej tematyki: wygląd K_U04 zewnętrzny jego znaczenie. P_U04 przygotowuje wypowiedzi ustne, pisemne na zadany temat np. rozmowa kwalifikacyjna CV, list aplikacyjny, przy użyciu zarówno formalnego jak i K_U11 potocznego języka. Turystyka i rekreacja, s. 9

10 Kompetencje społeczne: P_K01 student pracuje samodzielnie nad wypowiedziami ustnymi i krótkimi formami pisemnymi (CV, list motywacyjny, rozprawka). P_K02 współpracuje w zespole rozwiązując proste zadania z zakresu rozumienia tekstu pisemnego, ćwiczeń ze słuchania, rozwiązywania zadań gramatyczno-leksykalnych oraz uczestniczy w tworzeniu scenek sytuacyjnych (wyprzedaż samochodowa). P_K03 ma świadomość znaczenia języka obcego we współczesnym świecie (praca, działalność organizacji międzynarodowych itp.). K_K02 K_K04 K_K03 Treści programowe Prezentowanie siebie (swoich kwalifikacji, doświadczenia, cech osobowości) w sytuacji rozmowy o pracę. Przegląd czasów - tworzenie zdań pytających ogólnych i szczegółowych w czasach teraźniejszych, przyszłych i przeszłych. Wyrażenia: be/get used to kolokacje z czasownikiem get. Wyrażenia idiomatyczne wyrażanie opinii, gniewu, aprobaty. Wyrażenia slangowe ich rozpoznawanie (wywiad z gwiazdą). Opisywanie cech charakteru, doświadczenia zawodowego, wyglądu zewnętrznego, stylów w modzie kolokacje czasownikowe, itd. Organizacje międzynarodowe prawa zwierząt (debata). Sytuacje językowe przeprowadzanie wywiadu, rozmowa kwalifikacyjna o pracę, nawiązywanie kontaktów towarzyskich). Zalecana literatura Podstawowa J. Scrivener, C. Bringham Straightforward Intermediate Student s Book, Macmillan, J. Scrivener, C. Bringham Straightforward Intermediate Student s Workbook, Macmillan, Oprogramowanie interaktywne do podręcznika Straightforward Upper-Intermediate. Platforma internetowa Straightforward Practice Online. Uzupełniająca R. Murphy English Grammar In Use Cambridge University Press Stuart Redman English Vocabulary in use: Pre-intermediate & intermediate Cambridge University Press, Artykuły z bieżącej prasy fachowej. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia testy: P_W01, P_W03, P_U04, P_K01; wypowiedź ustna P_W02, P_W03, P_W01, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_K02, P_K03; słuchanie - P_K03, P_W01, P_W03, P_K01. Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w ciągu semestru z prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, zadań, aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 3 Przygotowanie projektu/eseju itp. ( prezentacja, s.: 5 wypowiedź pisemna) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 8 inne s.: 4 Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 10

11 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Filozofia, T.MI.7.F. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Subjects University Wide Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Philosophy Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Małgorzata Babińska Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 30 2 Cele przedmiotu Pozyskanie wiedzy z zakresu pojęć i przedmiotu zainteresować filozofii różnych okresach jej rozwoju jako nauki Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia Wiedza: P_W01 student zna główne problemy filozofii. P_W02 przekonująco formułuje pytania i twierdzenia K_W01 K_W01 filozoficzne. P_U01 student krytycznie analizuje poglądy Sokratesa, K_U01 Umiejętności: Platona, Arystotelesa itp. P_U02 interpretuje teksty filozoficzne. K_U01 P_U03 formułuje problemy filozoficzno-moralne. K_U01 Kompetencje społeczne: P_K01 student postępuje zgodnie ze standardami etyki zawodowej i ma świadomość ich konsekwencji. P_K02 jest wrażliwy na zagadnienia światopoglądowe i moralne. K_K01 K_K05 Treści programowe Filozofia jako nauka pojęcia, przedmiot zainteresowań. Wybrane zagadnienia filozofii starożytnej: okres naturalistyczno-kosmologiczny, humanistyczny. Okres oświecenia starożytnego. Okres tzw. wielkich syntez (Platon, Arystoteles). Szkoła hellenistyczna: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm. Okres religijny. Wybrane zagadnienia filozofii chrześcijańskiej przed średniowieczem i okresu średniowiecza. Wybrane zagadnienia filozofii nowożytnej. Renesans: aksjologia renesansowego humanizmu. Okres nowożytnych systemów filozoficznych: racjonalizm, empiryzm, oświecenie francuskie. Okres krytyki idealizm niemiecki (I. Kant). Wybrane zagadnienia filozofii XX wieku: Nietzche, Dostojewski, Dilthey. Fenomenologia: Husserl, Ingarden, Scheler. Filozofia egzystencjalna: Sartre, Camus, Heidegger. Personalizm: Mounier, Maritain, Wojtyła. Filozofia dialogu: Buber, Tischner. Filozofia i religia dylematy rozumu i wiary. Zalecana literatura Podstawowa Ajdukiewicz K., 2001, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa. Hołówka J., 2004, Etyka w działaniu, Warszawa. Uzupełniająca Tatarkiewicz W., 2002, Historia filozofii, Warszawa. Kierepko M., 2005, Historia filozofii, Wrocław. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Pisemne kolokwium opisowe: K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02. Turystyka i rekreacja, s. 11

12 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć - Studiowanie literatury s.: 10 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 10 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 50 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 12

13 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- BHP i ergonomia, T.MI.11.B.H. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Subjects University Wide Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Safety and Sanitation of Work Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr inż. Iwona Romanowska-Słomka Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 4 1 Cele przedmiotu Przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy o człowieku w środowisku pracy. Zapoznanie z prawnym stanem ochrony pracy i zasadami zachowania się w przypadku zagrożenia. Uświadomienie obowiązków i praw pracownika i pracodawcy. Odniesienie do Zakładane efekty kształcenia kierunkowych efektów kształcenia P_W01 Student zna aktualne problemy dotyczące zagrożeń K_W01 Wiedza: w miejscu pracy. P_W02 rozróżnia rodzaje zagrożeń występujące w miejscu K_W06 pracy. Umiejętności: P_U01 analizuje środki ochrony przed zagrożeniami. K_U02 P_U02 dostosowuje pracę do możliwości psychofizycznych. K_U07 Kompetencje społeczne: P_K01 ma świadomość zagrożeń i postępuje zgodnie z zasadami określonymi we właściwych zarządzeniach. K_K05 K_K06 Treści programowe Istota BHP przepisy BHP. Kodeks pracy. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. Zalecana literatura Podstawowa Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380). Uzupełniająca Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r., Nr 114, poz. 545 z późn. zm.). Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Przedstawienie analizy zagrożeń w wybranym miejscu: P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 4 Przygotowanie się do zajęć - Turystyka i rekreacja, s. 13

14 Studiowanie literatury - Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 6 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 5 Przygotowanie analizy zagrożeń w miejscu pracy s.: 5 Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 20 Liczba punktów ECTS 1 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 14

15 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Biologia człowieka, T.MII.1.B.Cz. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Biologia i ekologia człowieka Kierunek: Human Biology and Ecology Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Human Biology Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw. Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 30 3 Cele przedmiotu Zapoznanie studenta z najważniejszymi etapami rozwoju osobniczego człowieka oraz jego filogenezą z uwzględnieniem rozwoju kultury. Ukształtowanie umiejętności interpretacji przemian w populacjach ludzkich oraz ich różnorodności na gruncie czynników środowiskowych i kulturowych. Wskazanie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i zachowań prozdrowotnych, szczególnie w zakresie kultury fizycznej. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student zna mechanizmy ewolucji i rozumie, że K_W02 Wiedza: rozwój rodowy człowieka i obecne zróżnicowanie populacji ludzkich jest wynikiem ko-ewolucji biologicznej i kulturowej, nazywa najważniejsze etapy rozwoju rodowego człowieka oraz towarzyszące im epoki kulturowe. P_W02 potrafi scharakteryzować kolejne etapy ontogenezy pod kątem rozwoju fizycznego i motorycznego oraz wskazuje na związki z czynnikami środowiskowymi mogącymi zaburzać tempo tego rozwoju. P_W03 zna podstawowe zagrożenia dla zdrowia związane z niewłaściwym trybem życia i różnymi formami aktywności K_W02 K_W06, K_W11 fizycznej. P_U01 wyjaśnia znaczenie cech biologicznych człowieka K_U03, K_U13 Umiejętności: jako przejaw adaptacji do zmiennych warunków życia. P_U02 objaśnia znaczenie aktywności ruchowej dla K_U02 zdrowia w różnych fazach ontogenezy. P_K01 jest świadomy środowiskowych zagrożeń dla K_K06 Kompetencje społeczne: zdrowia w okresie rozwojowym i w starości. P_K02 jest zorientowany na zachowania prozdrowotne, K_K02 szczególnie w zakresie kultury fizycznej. Treści programowe Miejsce człowieka w systemie biologicznym na tle jednolitych wzorów budowy funkcjonalnej komórki i złożonych procesów biochemicznych. Teorie powstawania i rozwoju życia na Ziemi. Filogeneza człowieka (antropogeneza) najważniejsze etapy. Rozwój osobniczy (ontogeneza). Problemy auksologii i gerontologii. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania antropogenezy i rozwoju osobniczego (fizycznego i motorycznego). Adaptacje do zmieniających się warunków życia. Turystyka i rekreacja, s. 15

16 Zalecana literatura Podstawowa Jaczewski A. [red.], Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju człowieka, Warszawa, Wolański N., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, PWN, Uzupełniająca Twyman R. M., Biologia rozwoju. Krótkie wykłady, PWN, Wolański N.. Ekologia człowieka, t.1. PWN, Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład test (40 otwartych pytań, częściowo o charakterze problemowym); test trwa 100 min. i jest uznany za zdany przy 60% poprawnych odpowiedzi P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02. Wykład dyskusja w trakcie wykładu; aktywność studentów i wartość merytoryczna ich wypowiedzi jest odnotowywana i stanowi podstawę oceny efektów P_U01, P_U02, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć - Studiowanie literatury s.: 15 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 30 Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 75 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 16

17 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Turystyka i rekreacja Poziom studiów: I stopnia - licencjackie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Podstawy kartografii i topografii, T.MIII.4.P.K. I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki Social and Law Conditionings, Social and Cultural Conditionings Nazwa przedmiotu w języku angielskim The Base of Cartography and Topography Status przedmiotu obowiązkowy Język wykładowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Janusz Kida Wymagania wstępne znajomość geografii na poziomie szkoły średniej, znajomość atlasu szkolnego Liczba punktów ECTS Formy zajęć i liczba godzin Wykład - s.: 15, ćwiczenia s.: 15 3 Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania map i atlasów do analizy, programowania oraz prezentacji, różnorodnych zjawisk dotyczących turystyki i rekreacji. Nadrzędnym zadaniem będzie nauczenie umiejętności czytania różnorodnych map i planów, interpretacji ich treści. W trakcie ćwiczeń doskonalona będzie umiejętność wykonywania najprostszych pomiarów i analiz morfometrycznych zapoznanie z odnośnymi metodami z zakresu topografii i kartografii. Zakładane efekty kształcenia Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne: P_W01 student zna ujęcia definicyjne odnoszące się do mapy, jej cech i funkcji, rozumie zasady odwzorowań kartograficznych oraz zasady konstrukcji map oraz planów. P_W02 student charakteryzuje i objaśnia główne rodzaje map i atlasów, zwłaszcza te odnoszące się do turystyki i rekreacji. P_W03 student zna najważniejsze metody i formy prezentacji różnorodnych zjawisk na mapach i planach. P_U01 student rozumie i rozróżnia zakres treści różnorodnych map i atlasów, a zwłaszcza turystycznych oraz środowiskowych, gospodarczych. P_U02 student potrafi analizować na mapach walory i atrakcje przyrodnicze, walory krajoznawcze i inne zjawiska, przydatne w procedurach programowania turystycznego. P_U03 student wykorzystuje podstawowe metody pomiarów na mapach i planach, które stosuje się topografii (geodezji) i interpretuje uzyskane dane pomiarowe. P_K01 student dostrzega rolę mapy w przyswajaniu treści z zakresu turystyki i rekreacji oraz jej funkcję w popularyzacji wiedzy dostępnej dla każdego obywatela. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W01 K_W04 K_W05 K_W05 K_W12 K_U01 K_U02 K_U05 K_U01 K_U02 K_U09 K_U05 K_U09 K_K01 K_K04 Treści programowe Przedmiot i zadania kartografii oraz topografii; topografia a geodezja, osnowa geodezyjna, metody pomiarów kraju; kształt i wymiar Ziemi, układy współrzędnych; mapa: definicja, cechy i funkcje mapy, skala mapy; odwzorowania kartograficzne, rodzaje odwzorowań, zasady konstrukcji siatek kartograficznych, rodzaje Turystyka i rekreacja, s. 17

18 zniekształceń; rodzaje map, główne elementy treści; mapy topograficzne - przegląd najważniejszych rodzajów; formy prezentacji zjawisk na mapach - mapy tematyczne, metodyka map tematycznych, przegląd najważniejszych rodzajów map tematycznych; podstawowe metody pomiarów geodezyjnych, elementy analizy mapy na podstawie mapy topograficznej; metody pomiarów na mapach (odległość, powierzchnia, kąty, objętość); interpretacja rzeźby na mapie: linie szkieletowe, szczyty i przełęcze, sporządzanie profilu podłużnego i poprzecznego terenu; mapa turystyczna jako mapa tematyczna. Zalecana literatura Podstawowa Dorożyński R., Zarys kartometrii - pomiary na mapie. Wyd. TNOiK, Toruń Pasławski J. (red.), Wprowadzenie do kartografii i topografii, Nowa Era, Wrocław Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., Kartografia tematyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Uzupełniająca Saliszczew A. K., Kartografia ogólna, PWN Warszawa 2003 Ratajski L., Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, PPWK, Warszawa1989 Atlas geograficzny dla szkół średnich (w miarę nowe wydanie). Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład test: P_W01, P_W02; P_W03, P_U01. Ćwiczenia kolokwium opisowe: P_W01, P_W02; P_W03, P_U01, P_U02; P_U03, P_K01; test: P_W01, P_W02; P_W03, P_U01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 15 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 10 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 10 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 75 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 18

19 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Atrakcje geoturystyczne, T.MIII.5.A.G. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki Kierunek: Social and Law Conditionings, Social and Cultural Conditionings Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Geotouristic Attractions Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Przemysław Diaków Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS wykład s.: 30, ćwiczenia s.: 30 3 Cele przedmiotu Przedstawienie podstawowych pojęć geologicznych, zapoznanie z atrakcyjnymi obiektami geoturystycznymi Polski i świata, wyrobienie umiejętności ich opisu i interpretacji. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 studenta zna podstawowe pojęcia geologiczne. K_W01 P_W02 zna procesy geologiczne. P_W03 zna obiekty geologiczne z listy UNESCO. K_W05 Wiedza: P_W04 zna obiekty objęte programem Geoparków. K_W05 P_W05 zna polskie atrakcje geoturystyczne. K_W05 P_W06 zna podstawowa literaturę przedmiotu. P_W07 zna strony internetowe i bazy danych poświęcone atrakcjom geoturystycznym. K_W01 K_W012 K_W012 P_U01 charakteryzuje podstawowe obiekty geoturystyczne K_U08 świata. P_U02 posługuje się fachową terminologią w sposób K_U08 Umiejętności: przystępny i zrozumiały dla turysty. P_U03 rekomenduje obiekty geoturystyczne jako atrakcje K_U10 turystyczne. P_U04 znajduje w Internecie aktualną informację o K_U12 obiektach geoturystycznych. Kompetencje społeczne: P_K01 rozumie znaczenie obiektów geoturystycznych dla rozwoju turystyki. P_K02 jest otwarty na kontakty i współpracę z osobami zainteresowanymi geoturystyką. K_U01 K_K04 Treści programowe Podstawowe terminy geologiczne, rodzaje minerałów i skał, procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Lista dziedzictwa kulturowego UNESCO i sposoby korzystania z jej internetowego katalogu, International Network of Geoparks, Europeanl Network of Geoparks. Geologiczne obiekty z listy UNESCO z Europy, Ameryki Płn. i Płd. Azji, Australii i Oceanii, geoparki Europy, wybrane atrakcje spoza tych list z Antarktydy i Europy. Zalecana literatura Podstawowa Mizerski W., Geologia dynamiczna dla geografów, Warszawa Turystyka i rekreacja, s. 19

20 Uzupełniająca czasopismo Geoturystyka Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład test: P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_U01, P_U02. Ćwiczenia - esej: P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_W07, P_U03, P_U04. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 60 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 5 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 10 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 5 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 75 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 20

21 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Turystyka i rekreacja Poziom studiów: I stopnia - licencjackie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Historia architektury i sztuki, T.MIII.6.H.A. I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki Social and Law Conditionings, Social and Cultural Conditionings Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Art and Architecture Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Małgorzata Wiszniowska Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu historii i historii sztuki Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 30, ćwiczenia s.15 3 Cele przedmiotu Opanowanie przez studenta wiedzy nt: istoty przemian w sztuce w ciągu historycznym, umiejętności analizy i określania stylów i kierunków w sztuce (architektura, malarstwo, rzeźba) zarówno w Europie jak i Polsce, kompetencji społecznych w zakresie postrzegania roli sztuki w kreacji osobowości i działalności człowieka. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 zna terminologię z zakresu historii sztuki. P_W02 nazywa i charakteryzuje poszczególne style w K_W01 K_W05 Wiedza: sztuce w ciągu historycznym. P_W03 rozpoznaje i porównuje najistotniejsze przykłady K_W05 dzieł ze sztuki polskiej i światowej. P_U01 analizuje zależności pomiędzy zjawiskami K_U01 zachodzącymi w sztuce a aktywnością turystycznorekeracyjną. Umiejętności: P_U02 posługuje się terminologią z zakresu historii sztuki a K_U08 w szczególności historii architektury. Kompetencje P_K01 dostrzega wartość i znacznie zabytków kultury i K_K01 społeczne: sztuki dla turystyki. Treści programowe Znaczenie i istota sztuki. Style i kierunki w sztuce europejskiej (architekturze, malarstwie i rzeźbie): prehistoria, sztuka egipska, sztuka starożytnej Grecji i Rzymu, starochrześcijańska, średniowiecze (styl romański i gotycki), renesans (włoski i na północ od Alp), barok, rokoko, styl klasyczno romantyczny, impresjonizm. Wstęp do sztuki nowoczesnej (kierunki: postimpresjonizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, surrealizm, dadaizm, abstrakcja. Sztuka Polska. Zalecana literatura Podstawowa Battistini M. G., Przewodnik po sztuce: artyści i ich dzieła, style i kierunki od XIV wieku do współczesności, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto : opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Lewicka-Morawska A., (red) W kręgu arcydzieł : zbiory sztuki w Polsce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Uzupełniająca Trzeciak P., 250 razy o sztuce polskiej: malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne, Wydawnictwo Turystyka i rekreacja, s. 21

22 Nasza Księgarnia, Warszawa Boberska M., Sztuka świata: Atlas zabytków Europy, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Melin J., Architektura: kierunki - mistrzowie arcydzieła, Wydawnictwo Elipsa, Poznań Siewak-Sojka Z. Architektura świata, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Warunki zaliczenia: prowadzenie zeszytu ze szczegółowymi notatkami i rysunkami (P_W01, P_W02, P_U02); dwa testy pisemne (P_W01, P_W02, P_W03, P_U02); egzamin ustny (P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01). Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 45 Przygotowanie się do zajęć s.: 15 Studiowanie literatury s.: 15 Przygotowanie do testów s.: 10 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 20 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 105 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 22

23 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Śląsk jako region turystyczny, T.MIII.9.S.R. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki Kierunek: Social and Law Conditionings, Social and Cultural Conditionings Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Silesia As Turistic Region Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Jerzy Pereyma Wymagania wstępne Znajomość geografii i historii Śląska wyniesiona z nauczania tych przedmiotów w szkole ponad gimnazjalnej. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 30, ćwiczenia terenowe s.:15 3 Cele przedmiotu Poznanie największych atrakcji turystycznych na Śląsku. Cel jest realizowany głównie poprzez ćwiczenia terenowe w kilku regionach Dolnego Śląska oraz w ich otoczeniu. Innym celem jest zapoznanie z metodyką i organizacją zajęć terenowych w zakresie turystyki. Realizowany jest również materiał w zakresie balneologii, architektury, historii sztuki, zdarzeń historyczno-społecznych, obszarów i obiektów chronionych. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student rozpoznaje różne formy zabytków, K_W04, K_W05 krajobrazów, regionów geograficznych. Wiedza: P_W02 nazywa rozmaite typy krajobrazów i architektury. K_W04, K_W05 P_W03 wskazuje pomniki przyrody oraz wybitne i uznane K_W04, K_W05 obiekty. P_W04 rozpoznaje dzieła uznanych twórców. K_W04, K_W05 P_U01 charakteryzuje krajobrazy i obiekty turystyczne. K_U03 Umiejętności: P_U02 prowadzi zajęcia o tematyce turystycznej w poszczególnych obiektach. P_U03 wykorzystuje mapy, przewodniki, zasoby internetowe do przygotowania i przeprowadzenia zajęć. K_U03 K_U03 Kompetencje społeczne: P_K01 jest chętny do organizacji przedsięwzięć turystycznych zespołowych. P_K02 postępuje zgodnie z zasadami etyki. K_K01 K_K03 Treści programowe Projektowanie tras zajęć terenowych. Wskazanie ważnych obiektów do poznania. Obszary i obiekty turystyki na Śląsku (Dolny Śląsk i okolice. Sudety i Przedgórze Sudeckie, Nizina Śląska, Wrocław. Realizacja dwóch tras sudeckich: 1. Obniżenie Noworudzkie, Kotlina Kłodzka, Góry Sowie, Stołowe, Bystrzyckie i Bardzkie. 2 Kotlina Kamiennogórska i Jeleniogórska, Pogórze Karkonoskie. Wybitne zabytki na tych obszarach, uzdrowiska, cenne zespoły osadnicze, obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej. Trasa po Wrocławiu. Wałbrzych i najbliższe okolice. Zabytki z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Szlak Cysterski. Pałace, dwory i zamki. Parki Narodowe, Krajobrazowe i rezerwaty. Ośrodki narciarskie. Malarstwo Willmanna i Hofmana, twórczość Hauptmana, Wieniawskiego i Chopina. Obszary turystyki przygranicznej. Polskie ślady na Śląsku oraz współczesne przedsięwzięcia artystyczne, architektoniczne i naukowe. Współczesna turystyka zagraniczna na Śląsku. Zalecana literatura Turystyka i rekreacja, s. 23

24 Podstawowa Wyrzykowski J.(red.), Turystyka na Dolnym Śląsku, Wyd. AWF, Wrocław Wyrzykowski J., Marak J.(red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyd. WSH, Wrocław Czerwiński J., Dolny Śląsk. Przewodnik, Ekograf, Wrocław Uzupełniająca Przewodniki turystyczne, foldery, mapy, albumy fotograficzne, czasopisma, Internet. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Zaliczenie wykładów i ćwiczeń terenowych w formie pisemnej z pytaniami otwartymi: P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01. Przygotowanie, wykonanie i omówienie w terenie, tras i obiektów odwiedzanych (P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_U01, P_U02, P_U03. P_K01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 45 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 15 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 15 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 15 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 100 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 24

25 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Podstawy turystyki, T.MIV.1.P.T. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Organizacja i obsługa ruchu turystycznego Kierunek: The Organization and Operations of Tourism Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Basics of Tourism Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Kazimierz Klementowski mgr Przemysław Diaków Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS wykład s.:30, ćwiczenia s.30 5 Cele przedmiotu Pozyskanie wiedzy w zakresie społeczno ekonomicznych, środowiskowych i gospodarczych uwarunkowań rozwoju turystyki oraz nabycie umiejętności rozpoznania; motywów uczestnictwa w turystyce, klasyfikacji ruchu turystycznego, czynników środowiskowych warunkujących rozwój turystyki oraz negatywnych i pozytywnych skutków funkcjonowania turystyki. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia Wiedza: P_W01 student zna teoretyczne podstawy turystyki. P_W02 identyfikuje uwarunkowania rozwoju, problemy i zjawiska występujące we współczesnej turystyce. K_W08 K_W04 Umiejętności: Kompetencje społeczne: P_U01 interpretuje funkcje i dysfunkcje turystyki. P_U02 ocenia atrakcyjność turystyczną. P_U03 przeprowadza analizę rozwoju zainwestowania i rozwoju funkcji turystycznych. P_K01 jest otwarty na nowe zjawiska i potrzeby turystyczne. P_K02 jest świadomy znaczenia turystyki jako zjawiska społeczno gospodarczego. K_U03 K_U07 K_U10 K_K01, K_K03 K_K06 Treści programowe Zarys historii turystyki na świecie i w Polsce. Klasyfikacja zjawisk turystycznych i podstawowe pojęcia związane z turystyką. Czynniki rozwoju turystyki, Ruch turystyczny i jego cechy. Rodzaje i formy turystyki. Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny, jego struktura ilościowa, rodzajowa i przestrzenna. Organizacja turystyki w Polsce i na świecie. Funkcje i dysfunkcje w turystyce. Pojęcie atrakcyjności turystycznej. Systematyka walorów turystycznych. Metodyka oceny atrakcyjności turystycznej miejscowości. Podstawy ruchu turystycznego - chłonność i pojemność turystyczna, optymalne okresy korzystania z walorów turystycznych. Systematyka bazy materialnej turystyki. Metodologia sprawozdawczości statystycznej turystyki. Metody badania ruchu turystycznego. Wskaźniki rozwoju funkcji turystycznej obszarów i miejscowości. Wybrane zagadnienia gospodarcze związane z turystyką. Zalecana literatura Podstawowa Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, WSE. Warszawa Gaworecki W., Turystyka, PWE Warszawa Marak J., Wyrzykowski J., (red), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, WSH Wrocław Turystyka i rekreacja, s. 25

26 Uzupełniająca Gołembski G (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN Warszawa Poznań.2002 Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Warszawa PWN Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE Warszawa Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Egzamin pisemny (P_W01, P_W02, P_U03). Projekty zaliczeniowe na ćwiczeniach (P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_U03). Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 60 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 15 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 20 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 20 Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 26

27 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Pedagogika czasu wolnego, T.MVI.2.P.C.W. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Społeczne i pedagogiczne uwarunkowania rekreacji Kierunek: Social and Pedagogical Conditions/Aspects of Recreation Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Pedagogics of Leisure Time Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr hab. Halina Guła- Kubiszewska, prof. nadzw. dr Beata Blachura Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 30, ćwiczenia s.: 15 5 Cele przedmiotu Student pozna koncepcje, założenia i zadania pedagogiki czasu wolnego. Zostanie wyposażony w metody, techniki i narzędzia pomiaru oraz nabędzie umiejętności oddziaływań pedagogicznych z zakresu programowania i organizacji czasu wolnego dla dowolnego odbiorcy. Zinterpretuje wzorce postępowania formalnego, rzeczowego oraz osobowego w określonych sytuacjach pedagogicznych czasu wolnego. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student zna i rozumie istotę, główne założenia i K_W01 Wiedza: zadania pedagogiki czasu wolnego w ontogenezie człowieka. P_U01 szacuje zasoby czasu wolnego i ocenia możliwości K_U02 ich wykorzystania niezależnie od możliwości osobniczych. Umiejętności: P_U02 trafnie dobiera metody i techniki oddziaływań pedagogicznych czasu wolnego. K_U03 P_U03 programuje i organizuje narzędzia działalności pedagogicznej w zakresie pedagogiki czasu wolnego. K_U03 P_K01 jest świadomy znaczenia działalności pedagogicznej K_K02 w kształtowaniu postaw społecznych w zakresie czasu Kompetencje wolnego. społeczne: P_K02 czynnie włącza się w propagowanie czasu wolnego K_K05 w środowisku lokalnym. Treści programowe Przedmiot i zadania pedagogiki czasu wolnego. Czas wolny jako sytuacja pedagogiczna. Naturalne i intencjonalne środowiska działalności pedagogicznej w sferze czasu wolnego - cele, zadania, zasady i strategie działania. Mechanizmy oddziaływania i funkcje czasu wolnego. Uwarunkowania społeczne uczestnictwa w czasie wolnym. Narzędzia działalności pedagogicznej z uwzględnieniem podstawowych środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły i społeczności lokalnej. Rola mediów i innych podmiotów w kształtowaniu sytuacji pedagogicznych związanych z czasem wolnym. Perspektywy działalności pedagogicznej w zakresie czasu wolnego analiza trendów rozwojowych i barier. Zalecana literatura Podstawowa Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, WSE Warszawa Turystyka i rekreacja, s. 27

28 Tauber R. D., Siwiński W., Pedagogika czasu wolnego, Zarys wykładu, Wyd. WSHiG Poznań Człowiek i Ruch (Półrocznik), 2002, nr 2(6), AWF Wrocław. Uzupełniająca Bombol M., Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, PWN Warszawa Kędzior J., Wawrzak-Chodaczek M.(red.)Czas wolny w różnych jego aspektach, Prace Pedagogiczne CXXXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Martynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna t. 2, PWN Warszawa Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład - egzamin pisemny: P_W01; P_U01, P_U02, P_U03. Ćwiczenia - prace cząstkowe, esej: P_W01; P_U01, P_U02, P_U03. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 45 Przygotowanie się do zajęć - Studiowanie literatury s.: 10 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 15 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 10 inne s.: 20 Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 100 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 28

29 Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok: I Semestr: 2 Turystyka i rekreacja, s. 29

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Kosmetologia. Rok: I Semestr: 1. Kosmetologia, s. 1

Kierunek: Kosmetologia. Rok: I Semestr: 1. Kosmetologia, s. 1 Kierunek: Kosmetologia Rok: I Semestr: 1 Kosmetologia, s. 1 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Anatomia człowieka I rok, semestr 1 KARTA

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów. Język angielski Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów. Język angielski Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język angielski Ochrona Środowiska I stopnia (inż.) ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:1

Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:1 Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:1 Administracja, II stopień, s. 1 KARTA PREDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Ustrój polityczny państwa AII.MI.1.U.P.P. Prawny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 9 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 9 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 9 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

INFORMATOR WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY INFORMATOR WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Lublin, 2010 Redakcja Anna Życzyńska i Tomasz Lipecki Projekt okładki Dobrosław Bagiński Wydawca Politechnika Lubelska Nadbystrzycka 38d 20-618 Lublin ISBN:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok akademicki 2013/2014 Europejski System Transferu Punktów ECTS CZĘŚĆ II.A

Bardziej szczegółowo