Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok: I Semestr: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok: I Semestr: 1"

Transkrypt

1 Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok: I Semestr: 1 Turystyka i rekreacja, s. 1

2 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Instytut: Wychowanie fizyczne, Przyrodniczo- T.MI.1.W.F. I rok, semestr 1 Techniczny Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Turystyka i rekreacja Subjects University Wide Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical Education Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy, do wyboru polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia Poziom studiów: mgr Tadeusz Pogorzelski I stopnia - Wymagania wstępne licencjackie brak przeciwwskazań zdrowotnych Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Ćwiczenia s.: 30 1 Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest podtrzymanie prawidłowej kondycji organizmu, wyrobienie nawyku systematycznego uprawiania sportu oraz zapoznanie z zasobem ćwiczeń fizycznych kształtujących postawę ciała, wytrzymałość i siłę. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia Wiedza: P_W01 student zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i urządzeń obiektu, zna regulamin korzystania z obiektów sportowych, w których realizowane są zajęcia K_W06 dydaktyczne. P_U01 student umie korzystać zgodnie z regulaminem z obiektów sportowych. K_U01,K_U02 P_U02 student potrafi przeprowadzić rozgrzewkę zgodnie z Umiejętności: zasadami metodyki, potrafi kontrolować wysiłek fizyczny. K_U01,K_U02 P_U03 student posiada umiejętności sędziowania oraz potrafi zastosować przepisy obowiązujące w danej dyscyplinie sportowej. K_U01,K_U02 P_K01 student ma świadomość znaczenia aktywności Kompetencje ruchowej w życiu człowieka. społeczne: P_K02 student potrafi pracować indywidualnie i w grupie zgodnie z zasadami fair-play. K_K02 K_K02 Treści programowe BHP w wychowaniu fizycznym. Motoryczność człowieka. Wzmacnianie wszystkich grup mięśniowych. Praca nad siłą, wytrzymałością, szybkością, zwinnością, skocznością i gibkością organizmu. Podniesienie ogólnej sprawności motorycznej. Utrwalenie zdrowych wzorców zachowań, dbałości o własny organizm i sprawność. Podstawowa, na poziomie rekreacyjnym umiejętność gry w piłkę siatkową i koszykową. Zapoznanie z nowoczesnymi formami ruchu fitness, siłownia. Zalecana literatura Podstawowa Demel M., Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów, Warszawa Grabowski M., Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym? Warszawa Uzupełniająca Osiński W., Zarys teorii wychowania fizycznego, Poznań Pokora T., Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Wałbrzych. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Turystyka i rekreacja, s. 2

3 Ocenianie ciągłe na ćwiczeniach, aktywność oraz testy sprawnościowe: P_W01, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 3 Studiowanie literatury s.: 2 Przygotowanie lekcji pokazowej s.: 1 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 36 Liczba punktów ECTS 1 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 3

4 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Język angielski, poziom: A2/B1, T.MI.3.J.A. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Subjects University Wide Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja English Language Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Elena Ciszewska Wymagania wstępne Student posiada podstawy wiedzy z zakresu gramatyki języka obcego, potrafi komunikować się w stopniu podstawowym w danym języku oraz ma świadomość znaczenia posługiwania się językiem obcym we współczesnym świecie. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS ćwiczenia s.: 30 2 Cele przedmiotu Poszerzenie kompetencji językowych w zakresie danego języka obcego, które odnoszą się do form gramatycznych, leksykalnych, sprawnej komunikacji oraz otwartości na wyzwania współczesnego rynku pracy. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student identyfikuje podstawowe struktury K_W01 gramatyczno leksykalne, w stopniu umożliwiającym rozumienie prostych tekstów czytanych i słuchanych na temat rodziny, społeczeństwa, szkolnictwa. Wiedza: P_W02 konstruuje proste wypowiedzi adekwatne do konkretnych sytuacji typowych dla dnia codziennego. K_W07 P_W03 rozpoznaje i stosuje formy pozwalające na przedstawienie własnej osoby i najbliższego otoczenia. K_W04 P_W04 rozróżnia różnice w systemach edukacji w Polsce i Anglii. K_W09 P_U01 dyskutuje na tematy związane z własną osobą oraz K_U02, najbliższym otoczeniem. P_U02 używa poprawnie podstawowych form K_U02 gramatyczno-leksykalnych właściwych dla konkretnych Umiejętności: sytuacji dnia codziennego. P_U03 konstruuje krótkie wypowiedzi na zadane tematy w K_U04 obrębie wymaganej/przerabianej tematyki. P_U04 przygotowuje wypowiedzi ustne, pisemne na zadany temat np. potrafi nawiązać kontakt telefoniczny K_U11 używając języka zarówno formalnego jak i potocznego. P_K01 pracuje samodzielnie nad wypowiedziami ustnymi i K_K02 krótkimi formami pisemnymi. Kompetencje społeczne: P_K02 współpracuje w zespole rozwiązując proste zadania z zakresu rozumienia tekstu pisemnego, ćwiczeń ze słuchania, rozwiązywania zadań gramatyczno-leksykalnych oraz uczestniczy w tworzeniu scenek sytuacyjnych. K_K04 Turystyka i rekreacja, s. 4

5 P_K03 ma świadomość znaczenia języka obcego we współczesnym świecie (wykształcenie, praca zawodowa, K_K03 podróże, itp.). Treści programowe Prezentowanie siebie w relacjach z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami oraz współpracownikami w pracy. Tworzenie zdań pytających ogólnych i szczegółowych w czasach teraźniejszych i przeszłych. Konstrukcja Used to, oraz inne czasy przeszłe. Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości. Opisywanie miast atrakcje, położenie, porównanie miast określanie ilości: dużo, mało, kilka, itd. Szkolnictwo i nauczanie języków obcych jak się uczyć. Sytuacje językowe nawiązywanie kontaktów, zapisywanie się do szkoły, załatwianie spraw przez telefon, pytanie się o kierunki i udzielanie informacji. Zalecana literatura Podstawowa P. Kerr, C.Jones Straightforward Pre-Intermediate Student s Book, Macmillan, P. Kerr, C.Jones Straightforward Pre-Intermediate Student s Workbook, Macmillan, Uzupełniająca R. Murphy English Grammar In Use Cambridge University Press Stuart Redman English Vocabulary in use: Pre-intermediate & intermediate Cambridge University Press, Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia - test: P_W01, P_W03, P_U04, P_K01; wypowiedź ustna: P_W02, P_W03, P_W01, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_K02, P_K03; słuchanie: P_K03, P_W01, P_W03, P_K01. Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w ciągu semestru z prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, zadań, aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 3 Przygotowanie projektu/eseju itp. (prezentacja, s.: 5 wypowiedź pisemna) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 8 Inne s.: 4 Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 5

6 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Język angielski, poziom B1/B2, T.MI.3.J.A. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Subjects University Wide Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja English Language Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Elena Ciszewska Wymagania wstępne Student posiada podstawy wiedzy z zakresu gramatyki języka obcego, potrafi komunikować się w stopniu średnio-zaawansowanym (min. Poziom b1) w danym języku oraz ma świadomość znaczenia posługiwania się językiem obcym we współczesnym świcie. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Ćwiczenia s.: 30 2 Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji językowych w zakresie danego języka obcego, które odnoszą się do form gramatycznych, leksykalnych, sprawnej komunikacji oraz otwartości na wyzwania współczesnego rynku pracy. Student potrafi dokonać szczegółowego opisu osoby oraz miasta, mówi swobodnie o rutynie dnia codziennego, rozróżnia partie polityczne w Wielkiej Brytanii. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student identyfikuje podstawowe struktury K_W01 gramatyczno leksykalne, w stopniu umożliwiającym rozumienie prostych tekstów czytanych i słuchanych: recenzja radiowa programu telewizyjnego, Czy jesteś wystarczająco brytyjski?, rozmowa o nowym współlokatorze. P_W02 konstruuje proste wypowiedzi adekwatne do konkretnych sytuacji typowych dla dnia codziennego: K_W07 przyjęcie, podróż. Wiedza: P_W03 rozpoznaje i stosuje formy pozwalające na przestawienie własnej opinii na temat osób i najbliższego K_W04 otoczenia (na jaki temat ludzie najczęściej kłamią, kilka słów o sobie, opis czynności codziennych, partie polityczne w Wielkiej Brytanii, omawianie odpowiedzi do quizu dot. kultury brytyjskiej, rozmowa o pierwszych wrażeniach i jak je wywrzeć). P_W04 rozróżnia odmienności w systemach politycznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Umiejętności: P_U01 student dyskutuje na tematy związane z polityką oraz podróżowaniem (rozmowy o podróżowaniu, filmach i książkach, Australia, planowanie podróży po własnym kraju, środki codziennej lokomocji, taksówki w Londynie i K_W09 K_U02 Turystyka i rekreacja, s. 6

7 Kompetencje społeczne: Nowym Jorku). P_U02 używa poprawnie podstawowych form gramatyczno-leksykalnych właściwych dla konkretnych sytuacji dnia codziennego: miejsce zamieszkania, luksusowy dom wypoczynkowy, o spaniu i snach, opisywanie niedawnego przyjęcia. P_U03 konstruuje krótkie wypowiedzi na zadane tematy w obrębie wymaganej/przerabianej tematyki: systemy i partie polityczne. P_U04 przygotowuje wypowiedzi ustne, pisemne na zadany temat np. opis przyjaciela, podróży, domu przy użyciu zarówno formalnego jak i potocznego języka. P_K01 student pracuje samodzielnie nad wypowiedziami ustnymi i krótkimi formami pisemnymi (opis, rozprawka). P_K02 współpracuje w zespole rozwiązując proste zadania z zakresu rozumienia tekstu pisemnego, ćwiczeń ze słuchania, rozwiązywania zadań gramatyczno-leksykalnych oraz uczestniczy w tworzeniu scenek sytuacyjnych (na przyjęciu). P_K03 ma świadomość znaczenia języka obcego we współczesnym świecie (podróże, praca, itp.). K_U02 K_U04 K_U11 K_K02 K_K04 K_K03 Treści programowe Prezentowanie siebie w relacjach ze współpracownikami w pracy. Tworzenie zdań pytających ogólnych i szczegółowych w czasach teraźniejszych i przeszłych. Czasowniki frazowe ich zastosowanie. Pytania o podmiot. Opisywanie podróży atrakcje, porównanie miast, zabytków kolokacje czasownikowe, itd. Systemy polityczne w Polsce i Wielkiej Brytanii. Sytuacje językowe nawiązywanie kontaktów towarzyskich, znajdowanie właściwego zakwaterowania, zapytania i prośby. Zalecana literatura Podstawowa J. Scrivener, C. Bringham Straightforward Intermediate Student s Book, Macmillan, J. Scrivener, C. Bringham Straightforward Intermediate Student s Workbook, Macmillan, Oprogramowanie interaktywne do podręcznika Straightforward Upper-Intermediate. Platforma internetowa Straightforward Practice Online. Uzupełniająca R. Murphy English Grammar In Use Cambridge University Press Stuart Redman English Vocabulary in use: Pre-intermediate & intermediate Cambridge University Press, Artykuły z bieżącej prasy fachowej. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia testy: P_W01, P_W03, P_U04, P_K01; wypowiedź ustna: P_W02, P_W03, P_W01, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_K02, P_K03; słuchanie - P_K03, P_W01, P_W03, P_K01. Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w ciągu semestru z prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, zadań, aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 4 Przygotowanie projektu/eseju itp. ( prezentacja, s.: 4 wypowiedź pisemna) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 8 Inne s.: 4 Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 7

8 Turystyka i rekreacja, s. 8

9 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Język angielski, poziom B2/C1, T.MI.3.J.A. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Subjects University Wide Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja English Language Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Elena Ciszewska Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu gramatyki języka obcego, potrafi komunikować się na poziomie określonym min. na B1/B2 w danym języku oraz ma świadomość znaczenia posługiwania się językiem obcym we współczesnym świecie. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Ćwiczenia- s.: 30 2 Cele przedmiotu Poszerzenie kompetencji językowych w zakresie danego języka obcego, które odnoszą się do form gramatycznych, leksykalnych, sprawnej komunikacji oraz otwartości na wyzwania współczesnego rynku pracy. Student potrafi wyrazić swoją opnie na zadany temat, opisać swoje zainteresowani, poprowadzić debatę na zadany temat oraz zaaplikować na wybrane przez siebie stanowisko pracy. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student identyfikuje podstawowe struktury K_W01 gramatyczno leksykalne, w stopniu umożliwiającym rozumienie prostych tekstów czytanych i słuchanych na temat zainteresowań, różnych typów osobowości, praw zwierząt. P_W02 konstruuje proste wypowiedzi adekwatne do Wiedza: konkretnych sytuacji typowych dla dnia codziennego: K_W07 rozmowa o pracę, debata. P_W03 rozpoznaje i stosuje formy pozwalające na przestawienie własnej opinii na temat osób i najbliższego otoczenia (hobby, prawa zwierząt, cechy charakteru). K_W04 P_W04 rozróżnia i stosuje w praktyce wyrażenia charakterystyczne dla CV oraz listu motywacyjnego o pracę. K_W09 P_U01 student dyskutuje na tematy związane z prawami zwierząt, ekstrawaganckich stylów w modzie. K_U02 P_U02 używa poprawnie podstawowych form gramatyczno-leksykalnych właściwych dla konkretnych K_U02 sytuacji dnia codziennego: rozmowa kwalifikacyjna o pracę. Umiejętności: P_U03 konstruuje krótkie wypowiedzi na zadane tematy w obrębie wymaganej/przerabianej tematyki: wygląd K_U04 zewnętrzny jego znaczenie. P_U04 przygotowuje wypowiedzi ustne, pisemne na zadany temat np. rozmowa kwalifikacyjna CV, list aplikacyjny, przy użyciu zarówno formalnego jak i K_U11 potocznego języka. Turystyka i rekreacja, s. 9

10 Kompetencje społeczne: P_K01 student pracuje samodzielnie nad wypowiedziami ustnymi i krótkimi formami pisemnymi (CV, list motywacyjny, rozprawka). P_K02 współpracuje w zespole rozwiązując proste zadania z zakresu rozumienia tekstu pisemnego, ćwiczeń ze słuchania, rozwiązywania zadań gramatyczno-leksykalnych oraz uczestniczy w tworzeniu scenek sytuacyjnych (wyprzedaż samochodowa). P_K03 ma świadomość znaczenia języka obcego we współczesnym świecie (praca, działalność organizacji międzynarodowych itp.). K_K02 K_K04 K_K03 Treści programowe Prezentowanie siebie (swoich kwalifikacji, doświadczenia, cech osobowości) w sytuacji rozmowy o pracę. Przegląd czasów - tworzenie zdań pytających ogólnych i szczegółowych w czasach teraźniejszych, przyszłych i przeszłych. Wyrażenia: be/get used to kolokacje z czasownikiem get. Wyrażenia idiomatyczne wyrażanie opinii, gniewu, aprobaty. Wyrażenia slangowe ich rozpoznawanie (wywiad z gwiazdą). Opisywanie cech charakteru, doświadczenia zawodowego, wyglądu zewnętrznego, stylów w modzie kolokacje czasownikowe, itd. Organizacje międzynarodowe prawa zwierząt (debata). Sytuacje językowe przeprowadzanie wywiadu, rozmowa kwalifikacyjna o pracę, nawiązywanie kontaktów towarzyskich). Zalecana literatura Podstawowa J. Scrivener, C. Bringham Straightforward Intermediate Student s Book, Macmillan, J. Scrivener, C. Bringham Straightforward Intermediate Student s Workbook, Macmillan, Oprogramowanie interaktywne do podręcznika Straightforward Upper-Intermediate. Platforma internetowa Straightforward Practice Online. Uzupełniająca R. Murphy English Grammar In Use Cambridge University Press Stuart Redman English Vocabulary in use: Pre-intermediate & intermediate Cambridge University Press, Artykuły z bieżącej prasy fachowej. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia testy: P_W01, P_W03, P_U04, P_K01; wypowiedź ustna P_W02, P_W03, P_W01, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_K02, P_K03; słuchanie - P_K03, P_W01, P_W03, P_K01. Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w ciągu semestru z prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, zadań, aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 3 Przygotowanie projektu/eseju itp. ( prezentacja, s.: 5 wypowiedź pisemna) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 8 inne s.: 4 Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 10

11 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Filozofia, T.MI.7.F. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Subjects University Wide Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Philosophy Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Małgorzata Babińska Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 30 2 Cele przedmiotu Pozyskanie wiedzy z zakresu pojęć i przedmiotu zainteresować filozofii różnych okresach jej rozwoju jako nauki Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia Wiedza: P_W01 student zna główne problemy filozofii. P_W02 przekonująco formułuje pytania i twierdzenia K_W01 K_W01 filozoficzne. P_U01 student krytycznie analizuje poglądy Sokratesa, K_U01 Umiejętności: Platona, Arystotelesa itp. P_U02 interpretuje teksty filozoficzne. K_U01 P_U03 formułuje problemy filozoficzno-moralne. K_U01 Kompetencje społeczne: P_K01 student postępuje zgodnie ze standardami etyki zawodowej i ma świadomość ich konsekwencji. P_K02 jest wrażliwy na zagadnienia światopoglądowe i moralne. K_K01 K_K05 Treści programowe Filozofia jako nauka pojęcia, przedmiot zainteresowań. Wybrane zagadnienia filozofii starożytnej: okres naturalistyczno-kosmologiczny, humanistyczny. Okres oświecenia starożytnego. Okres tzw. wielkich syntez (Platon, Arystoteles). Szkoła hellenistyczna: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm. Okres religijny. Wybrane zagadnienia filozofii chrześcijańskiej przed średniowieczem i okresu średniowiecza. Wybrane zagadnienia filozofii nowożytnej. Renesans: aksjologia renesansowego humanizmu. Okres nowożytnych systemów filozoficznych: racjonalizm, empiryzm, oświecenie francuskie. Okres krytyki idealizm niemiecki (I. Kant). Wybrane zagadnienia filozofii XX wieku: Nietzche, Dostojewski, Dilthey. Fenomenologia: Husserl, Ingarden, Scheler. Filozofia egzystencjalna: Sartre, Camus, Heidegger. Personalizm: Mounier, Maritain, Wojtyła. Filozofia dialogu: Buber, Tischner. Filozofia i religia dylematy rozumu i wiary. Zalecana literatura Podstawowa Ajdukiewicz K., 2001, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa. Hołówka J., 2004, Etyka w działaniu, Warszawa. Uzupełniająca Tatarkiewicz W., 2002, Historia filozofii, Warszawa. Kierepko M., 2005, Historia filozofii, Wrocław. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Pisemne kolokwium opisowe: K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02. Turystyka i rekreacja, s. 11

12 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć - Studiowanie literatury s.: 10 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 10 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 50 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 12

13 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- BHP i ergonomia, T.MI.11.B.H. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Kierunek: Subjects University Wide Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Safety and Sanitation of Work Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr inż. Iwona Romanowska-Słomka Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 4 1 Cele przedmiotu Przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy o człowieku w środowisku pracy. Zapoznanie z prawnym stanem ochrony pracy i zasadami zachowania się w przypadku zagrożenia. Uświadomienie obowiązków i praw pracownika i pracodawcy. Odniesienie do Zakładane efekty kształcenia kierunkowych efektów kształcenia P_W01 Student zna aktualne problemy dotyczące zagrożeń K_W01 Wiedza: w miejscu pracy. P_W02 rozróżnia rodzaje zagrożeń występujące w miejscu K_W06 pracy. Umiejętności: P_U01 analizuje środki ochrony przed zagrożeniami. K_U02 P_U02 dostosowuje pracę do możliwości psychofizycznych. K_U07 Kompetencje społeczne: P_K01 ma świadomość zagrożeń i postępuje zgodnie z zasadami określonymi we właściwych zarządzeniach. K_K05 K_K06 Treści programowe Istota BHP przepisy BHP. Kodeks pracy. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. Zalecana literatura Podstawowa Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380). Uzupełniająca Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r., Nr 114, poz. 545 z późn. zm.). Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Przedstawienie analizy zagrożeń w wybranym miejscu: P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 4 Przygotowanie się do zajęć - Turystyka i rekreacja, s. 13

14 Studiowanie literatury - Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 6 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 5 Przygotowanie analizy zagrożeń w miejscu pracy s.: 5 Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 20 Liczba punktów ECTS 1 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 14

15 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Biologia człowieka, T.MII.1.B.Cz. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Biologia i ekologia człowieka Kierunek: Human Biology and Ecology Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Human Biology Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw. Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 30 3 Cele przedmiotu Zapoznanie studenta z najważniejszymi etapami rozwoju osobniczego człowieka oraz jego filogenezą z uwzględnieniem rozwoju kultury. Ukształtowanie umiejętności interpretacji przemian w populacjach ludzkich oraz ich różnorodności na gruncie czynników środowiskowych i kulturowych. Wskazanie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i zachowań prozdrowotnych, szczególnie w zakresie kultury fizycznej. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student zna mechanizmy ewolucji i rozumie, że K_W02 Wiedza: rozwój rodowy człowieka i obecne zróżnicowanie populacji ludzkich jest wynikiem ko-ewolucji biologicznej i kulturowej, nazywa najważniejsze etapy rozwoju rodowego człowieka oraz towarzyszące im epoki kulturowe. P_W02 potrafi scharakteryzować kolejne etapy ontogenezy pod kątem rozwoju fizycznego i motorycznego oraz wskazuje na związki z czynnikami środowiskowymi mogącymi zaburzać tempo tego rozwoju. P_W03 zna podstawowe zagrożenia dla zdrowia związane z niewłaściwym trybem życia i różnymi formami aktywności K_W02 K_W06, K_W11 fizycznej. P_U01 wyjaśnia znaczenie cech biologicznych człowieka K_U03, K_U13 Umiejętności: jako przejaw adaptacji do zmiennych warunków życia. P_U02 objaśnia znaczenie aktywności ruchowej dla K_U02 zdrowia w różnych fazach ontogenezy. P_K01 jest świadomy środowiskowych zagrożeń dla K_K06 Kompetencje społeczne: zdrowia w okresie rozwojowym i w starości. P_K02 jest zorientowany na zachowania prozdrowotne, K_K02 szczególnie w zakresie kultury fizycznej. Treści programowe Miejsce człowieka w systemie biologicznym na tle jednolitych wzorów budowy funkcjonalnej komórki i złożonych procesów biochemicznych. Teorie powstawania i rozwoju życia na Ziemi. Filogeneza człowieka (antropogeneza) najważniejsze etapy. Rozwój osobniczy (ontogeneza). Problemy auksologii i gerontologii. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania antropogenezy i rozwoju osobniczego (fizycznego i motorycznego). Adaptacje do zmieniających się warunków życia. Turystyka i rekreacja, s. 15

16 Zalecana literatura Podstawowa Jaczewski A. [red.], Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju człowieka, Warszawa, Wolański N., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, PWN, Uzupełniająca Twyman R. M., Biologia rozwoju. Krótkie wykłady, PWN, Wolański N.. Ekologia człowieka, t.1. PWN, Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład test (40 otwartych pytań, częściowo o charakterze problemowym); test trwa 100 min. i jest uznany za zdany przy 60% poprawnych odpowiedzi P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02. Wykład dyskusja w trakcie wykładu; aktywność studentów i wartość merytoryczna ich wypowiedzi jest odnotowywana i stanowi podstawę oceny efektów P_U01, P_U02, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć - Studiowanie literatury s.: 15 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 30 Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 75 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 16

17 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Turystyka i rekreacja Poziom studiów: I stopnia - licencjackie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Podstawy kartografii i topografii, T.MIII.4.P.K. I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki Social and Law Conditionings, Social and Cultural Conditionings Nazwa przedmiotu w języku angielskim The Base of Cartography and Topography Status przedmiotu obowiązkowy Język wykładowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Janusz Kida Wymagania wstępne znajomość geografii na poziomie szkoły średniej, znajomość atlasu szkolnego Liczba punktów ECTS Formy zajęć i liczba godzin Wykład - s.: 15, ćwiczenia s.: 15 3 Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania map i atlasów do analizy, programowania oraz prezentacji, różnorodnych zjawisk dotyczących turystyki i rekreacji. Nadrzędnym zadaniem będzie nauczenie umiejętności czytania różnorodnych map i planów, interpretacji ich treści. W trakcie ćwiczeń doskonalona będzie umiejętność wykonywania najprostszych pomiarów i analiz morfometrycznych zapoznanie z odnośnymi metodami z zakresu topografii i kartografii. Zakładane efekty kształcenia Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne: P_W01 student zna ujęcia definicyjne odnoszące się do mapy, jej cech i funkcji, rozumie zasady odwzorowań kartograficznych oraz zasady konstrukcji map oraz planów. P_W02 student charakteryzuje i objaśnia główne rodzaje map i atlasów, zwłaszcza te odnoszące się do turystyki i rekreacji. P_W03 student zna najważniejsze metody i formy prezentacji różnorodnych zjawisk na mapach i planach. P_U01 student rozumie i rozróżnia zakres treści różnorodnych map i atlasów, a zwłaszcza turystycznych oraz środowiskowych, gospodarczych. P_U02 student potrafi analizować na mapach walory i atrakcje przyrodnicze, walory krajoznawcze i inne zjawiska, przydatne w procedurach programowania turystycznego. P_U03 student wykorzystuje podstawowe metody pomiarów na mapach i planach, które stosuje się topografii (geodezji) i interpretuje uzyskane dane pomiarowe. P_K01 student dostrzega rolę mapy w przyswajaniu treści z zakresu turystyki i rekreacji oraz jej funkcję w popularyzacji wiedzy dostępnej dla każdego obywatela. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W01 K_W04 K_W05 K_W05 K_W12 K_U01 K_U02 K_U05 K_U01 K_U02 K_U09 K_U05 K_U09 K_K01 K_K04 Treści programowe Przedmiot i zadania kartografii oraz topografii; topografia a geodezja, osnowa geodezyjna, metody pomiarów kraju; kształt i wymiar Ziemi, układy współrzędnych; mapa: definicja, cechy i funkcje mapy, skala mapy; odwzorowania kartograficzne, rodzaje odwzorowań, zasady konstrukcji siatek kartograficznych, rodzaje Turystyka i rekreacja, s. 17

18 zniekształceń; rodzaje map, główne elementy treści; mapy topograficzne - przegląd najważniejszych rodzajów; formy prezentacji zjawisk na mapach - mapy tematyczne, metodyka map tematycznych, przegląd najważniejszych rodzajów map tematycznych; podstawowe metody pomiarów geodezyjnych, elementy analizy mapy na podstawie mapy topograficznej; metody pomiarów na mapach (odległość, powierzchnia, kąty, objętość); interpretacja rzeźby na mapie: linie szkieletowe, szczyty i przełęcze, sporządzanie profilu podłużnego i poprzecznego terenu; mapa turystyczna jako mapa tematyczna. Zalecana literatura Podstawowa Dorożyński R., Zarys kartometrii - pomiary na mapie. Wyd. TNOiK, Toruń Pasławski J. (red.), Wprowadzenie do kartografii i topografii, Nowa Era, Wrocław Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., Kartografia tematyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Uzupełniająca Saliszczew A. K., Kartografia ogólna, PWN Warszawa 2003 Ratajski L., Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, PPWK, Warszawa1989 Atlas geograficzny dla szkół średnich (w miarę nowe wydanie). Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład test: P_W01, P_W02; P_W03, P_U01. Ćwiczenia kolokwium opisowe: P_W01, P_W02; P_W03, P_U01, P_U02; P_U03, P_K01; test: P_W01, P_W02; P_W03, P_U01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 15 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 10 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 10 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 75 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 18

19 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Atrakcje geoturystyczne, T.MIII.5.A.G. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki Kierunek: Social and Law Conditionings, Social and Cultural Conditionings Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Geotouristic Attractions Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Przemysław Diaków Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS wykład s.: 30, ćwiczenia s.: 30 3 Cele przedmiotu Przedstawienie podstawowych pojęć geologicznych, zapoznanie z atrakcyjnymi obiektami geoturystycznymi Polski i świata, wyrobienie umiejętności ich opisu i interpretacji. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 studenta zna podstawowe pojęcia geologiczne. K_W01 P_W02 zna procesy geologiczne. P_W03 zna obiekty geologiczne z listy UNESCO. K_W05 Wiedza: P_W04 zna obiekty objęte programem Geoparków. K_W05 P_W05 zna polskie atrakcje geoturystyczne. K_W05 P_W06 zna podstawowa literaturę przedmiotu. P_W07 zna strony internetowe i bazy danych poświęcone atrakcjom geoturystycznym. K_W01 K_W012 K_W012 P_U01 charakteryzuje podstawowe obiekty geoturystyczne K_U08 świata. P_U02 posługuje się fachową terminologią w sposób K_U08 Umiejętności: przystępny i zrozumiały dla turysty. P_U03 rekomenduje obiekty geoturystyczne jako atrakcje K_U10 turystyczne. P_U04 znajduje w Internecie aktualną informację o K_U12 obiektach geoturystycznych. Kompetencje społeczne: P_K01 rozumie znaczenie obiektów geoturystycznych dla rozwoju turystyki. P_K02 jest otwarty na kontakty i współpracę z osobami zainteresowanymi geoturystyką. K_U01 K_K04 Treści programowe Podstawowe terminy geologiczne, rodzaje minerałów i skał, procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Lista dziedzictwa kulturowego UNESCO i sposoby korzystania z jej internetowego katalogu, International Network of Geoparks, Europeanl Network of Geoparks. Geologiczne obiekty z listy UNESCO z Europy, Ameryki Płn. i Płd. Azji, Australii i Oceanii, geoparki Europy, wybrane atrakcje spoza tych list z Antarktydy i Europy. Zalecana literatura Podstawowa Mizerski W., Geologia dynamiczna dla geografów, Warszawa Turystyka i rekreacja, s. 19

20 Uzupełniająca czasopismo Geoturystyka Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład test: P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_U01, P_U02. Ćwiczenia - esej: P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_W07, P_U03, P_U04. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 60 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 5 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 10 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 5 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 75 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 20

21 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Turystyka i rekreacja Poziom studiów: I stopnia - licencjackie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Historia architektury i sztuki, T.MIII.6.H.A. I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki Social and Law Conditionings, Social and Cultural Conditionings Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Art and Architecture Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Małgorzata Wiszniowska Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu historii i historii sztuki Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 30, ćwiczenia s.15 3 Cele przedmiotu Opanowanie przez studenta wiedzy nt: istoty przemian w sztuce w ciągu historycznym, umiejętności analizy i określania stylów i kierunków w sztuce (architektura, malarstwo, rzeźba) zarówno w Europie jak i Polsce, kompetencji społecznych w zakresie postrzegania roli sztuki w kreacji osobowości i działalności człowieka. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 zna terminologię z zakresu historii sztuki. P_W02 nazywa i charakteryzuje poszczególne style w K_W01 K_W05 Wiedza: sztuce w ciągu historycznym. P_W03 rozpoznaje i porównuje najistotniejsze przykłady K_W05 dzieł ze sztuki polskiej i światowej. P_U01 analizuje zależności pomiędzy zjawiskami K_U01 zachodzącymi w sztuce a aktywnością turystycznorekeracyjną. Umiejętności: P_U02 posługuje się terminologią z zakresu historii sztuki a K_U08 w szczególności historii architektury. Kompetencje P_K01 dostrzega wartość i znacznie zabytków kultury i K_K01 społeczne: sztuki dla turystyki. Treści programowe Znaczenie i istota sztuki. Style i kierunki w sztuce europejskiej (architekturze, malarstwie i rzeźbie): prehistoria, sztuka egipska, sztuka starożytnej Grecji i Rzymu, starochrześcijańska, średniowiecze (styl romański i gotycki), renesans (włoski i na północ od Alp), barok, rokoko, styl klasyczno romantyczny, impresjonizm. Wstęp do sztuki nowoczesnej (kierunki: postimpresjonizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, surrealizm, dadaizm, abstrakcja. Sztuka Polska. Zalecana literatura Podstawowa Battistini M. G., Przewodnik po sztuce: artyści i ich dzieła, style i kierunki od XIV wieku do współczesności, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto : opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Lewicka-Morawska A., (red) W kręgu arcydzieł : zbiory sztuki w Polsce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Uzupełniająca Trzeciak P., 250 razy o sztuce polskiej: malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne, Wydawnictwo Turystyka i rekreacja, s. 21

22 Nasza Księgarnia, Warszawa Boberska M., Sztuka świata: Atlas zabytków Europy, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Melin J., Architektura: kierunki - mistrzowie arcydzieła, Wydawnictwo Elipsa, Poznań Siewak-Sojka Z. Architektura świata, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Warunki zaliczenia: prowadzenie zeszytu ze szczegółowymi notatkami i rysunkami (P_W01, P_W02, P_U02); dwa testy pisemne (P_W01, P_W02, P_W03, P_U02); egzamin ustny (P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01). Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 45 Przygotowanie się do zajęć s.: 15 Studiowanie literatury s.: 15 Przygotowanie do testów s.: 10 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 20 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 105 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 22

23 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Śląsk jako region turystyczny, T.MIII.9.S.R. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki Kierunek: Social and Law Conditionings, Social and Cultural Conditionings Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Silesia As Turistic Region Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Jerzy Pereyma Wymagania wstępne Znajomość geografii i historii Śląska wyniesiona z nauczania tych przedmiotów w szkole ponad gimnazjalnej. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 30, ćwiczenia terenowe s.:15 3 Cele przedmiotu Poznanie największych atrakcji turystycznych na Śląsku. Cel jest realizowany głównie poprzez ćwiczenia terenowe w kilku regionach Dolnego Śląska oraz w ich otoczeniu. Innym celem jest zapoznanie z metodyką i organizacją zajęć terenowych w zakresie turystyki. Realizowany jest również materiał w zakresie balneologii, architektury, historii sztuki, zdarzeń historyczno-społecznych, obszarów i obiektów chronionych. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student rozpoznaje różne formy zabytków, K_W04, K_W05 krajobrazów, regionów geograficznych. Wiedza: P_W02 nazywa rozmaite typy krajobrazów i architektury. K_W04, K_W05 P_W03 wskazuje pomniki przyrody oraz wybitne i uznane K_W04, K_W05 obiekty. P_W04 rozpoznaje dzieła uznanych twórców. K_W04, K_W05 P_U01 charakteryzuje krajobrazy i obiekty turystyczne. K_U03 Umiejętności: P_U02 prowadzi zajęcia o tematyce turystycznej w poszczególnych obiektach. P_U03 wykorzystuje mapy, przewodniki, zasoby internetowe do przygotowania i przeprowadzenia zajęć. K_U03 K_U03 Kompetencje społeczne: P_K01 jest chętny do organizacji przedsięwzięć turystycznych zespołowych. P_K02 postępuje zgodnie z zasadami etyki. K_K01 K_K03 Treści programowe Projektowanie tras zajęć terenowych. Wskazanie ważnych obiektów do poznania. Obszary i obiekty turystyki na Śląsku (Dolny Śląsk i okolice. Sudety i Przedgórze Sudeckie, Nizina Śląska, Wrocław. Realizacja dwóch tras sudeckich: 1. Obniżenie Noworudzkie, Kotlina Kłodzka, Góry Sowie, Stołowe, Bystrzyckie i Bardzkie. 2 Kotlina Kamiennogórska i Jeleniogórska, Pogórze Karkonoskie. Wybitne zabytki na tych obszarach, uzdrowiska, cenne zespoły osadnicze, obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej. Trasa po Wrocławiu. Wałbrzych i najbliższe okolice. Zabytki z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Szlak Cysterski. Pałace, dwory i zamki. Parki Narodowe, Krajobrazowe i rezerwaty. Ośrodki narciarskie. Malarstwo Willmanna i Hofmana, twórczość Hauptmana, Wieniawskiego i Chopina. Obszary turystyki przygranicznej. Polskie ślady na Śląsku oraz współczesne przedsięwzięcia artystyczne, architektoniczne i naukowe. Współczesna turystyka zagraniczna na Śląsku. Zalecana literatura Turystyka i rekreacja, s. 23

24 Podstawowa Wyrzykowski J.(red.), Turystyka na Dolnym Śląsku, Wyd. AWF, Wrocław Wyrzykowski J., Marak J.(red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyd. WSH, Wrocław Czerwiński J., Dolny Śląsk. Przewodnik, Ekograf, Wrocław Uzupełniająca Przewodniki turystyczne, foldery, mapy, albumy fotograficzne, czasopisma, Internet. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Zaliczenie wykładów i ćwiczeń terenowych w formie pisemnej z pytaniami otwartymi: P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01. Przygotowanie, wykonanie i omówienie w terenie, tras i obiektów odwiedzanych (P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_U01, P_U02, P_U03. P_K01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 45 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 15 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 15 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 15 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 100 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 24

25 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Podstawy turystyki, T.MIV.1.P.T. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Organizacja i obsługa ruchu turystycznego Kierunek: The Organization and Operations of Tourism Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Basics of Tourism Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Kazimierz Klementowski mgr Przemysław Diaków Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS wykład s.:30, ćwiczenia s.30 5 Cele przedmiotu Pozyskanie wiedzy w zakresie społeczno ekonomicznych, środowiskowych i gospodarczych uwarunkowań rozwoju turystyki oraz nabycie umiejętności rozpoznania; motywów uczestnictwa w turystyce, klasyfikacji ruchu turystycznego, czynników środowiskowych warunkujących rozwój turystyki oraz negatywnych i pozytywnych skutków funkcjonowania turystyki. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia Wiedza: P_W01 student zna teoretyczne podstawy turystyki. P_W02 identyfikuje uwarunkowania rozwoju, problemy i zjawiska występujące we współczesnej turystyce. K_W08 K_W04 Umiejętności: Kompetencje społeczne: P_U01 interpretuje funkcje i dysfunkcje turystyki. P_U02 ocenia atrakcyjność turystyczną. P_U03 przeprowadza analizę rozwoju zainwestowania i rozwoju funkcji turystycznych. P_K01 jest otwarty na nowe zjawiska i potrzeby turystyczne. P_K02 jest świadomy znaczenia turystyki jako zjawiska społeczno gospodarczego. K_U03 K_U07 K_U10 K_K01, K_K03 K_K06 Treści programowe Zarys historii turystyki na świecie i w Polsce. Klasyfikacja zjawisk turystycznych i podstawowe pojęcia związane z turystyką. Czynniki rozwoju turystyki, Ruch turystyczny i jego cechy. Rodzaje i formy turystyki. Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny, jego struktura ilościowa, rodzajowa i przestrzenna. Organizacja turystyki w Polsce i na świecie. Funkcje i dysfunkcje w turystyce. Pojęcie atrakcyjności turystycznej. Systematyka walorów turystycznych. Metodyka oceny atrakcyjności turystycznej miejscowości. Podstawy ruchu turystycznego - chłonność i pojemność turystyczna, optymalne okresy korzystania z walorów turystycznych. Systematyka bazy materialnej turystyki. Metodologia sprawozdawczości statystycznej turystyki. Metody badania ruchu turystycznego. Wskaźniki rozwoju funkcji turystycznej obszarów i miejscowości. Wybrane zagadnienia gospodarcze związane z turystyką. Zalecana literatura Podstawowa Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, WSE. Warszawa Gaworecki W., Turystyka, PWE Warszawa Marak J., Wyrzykowski J., (red), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, WSH Wrocław Turystyka i rekreacja, s. 25

26 Uzupełniająca Gołembski G (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN Warszawa Poznań.2002 Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Warszawa PWN Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE Warszawa Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Egzamin pisemny (P_W01, P_W02, P_U03). Projekty zaliczeniowe na ćwiczeniach (P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_U03). Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 60 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 Studiowanie literatury s.: 15 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 20 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 20 Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 26

27 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Przyrodniczo- Pedagogika czasu wolnego, T.MVI.2.P.C.W. Techniczny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Społeczne i pedagogiczne uwarunkowania rekreacji Kierunek: Social and Pedagogical Conditions/Aspects of Recreation Turystyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim i rekreacja Pedagogics of Leisure Time Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr hab. Halina Guła- Kubiszewska, prof. nadzw. dr Beata Blachura Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s.: 30, ćwiczenia s.: 15 5 Cele przedmiotu Student pozna koncepcje, założenia i zadania pedagogiki czasu wolnego. Zostanie wyposażony w metody, techniki i narzędzia pomiaru oraz nabędzie umiejętności oddziaływań pedagogicznych z zakresu programowania i organizacji czasu wolnego dla dowolnego odbiorcy. Zinterpretuje wzorce postępowania formalnego, rzeczowego oraz osobowego w określonych sytuacjach pedagogicznych czasu wolnego. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student zna i rozumie istotę, główne założenia i K_W01 Wiedza: zadania pedagogiki czasu wolnego w ontogenezie człowieka. P_U01 szacuje zasoby czasu wolnego i ocenia możliwości K_U02 ich wykorzystania niezależnie od możliwości osobniczych. Umiejętności: P_U02 trafnie dobiera metody i techniki oddziaływań pedagogicznych czasu wolnego. K_U03 P_U03 programuje i organizuje narzędzia działalności pedagogicznej w zakresie pedagogiki czasu wolnego. K_U03 P_K01 jest świadomy znaczenia działalności pedagogicznej K_K02 w kształtowaniu postaw społecznych w zakresie czasu Kompetencje wolnego. społeczne: P_K02 czynnie włącza się w propagowanie czasu wolnego K_K05 w środowisku lokalnym. Treści programowe Przedmiot i zadania pedagogiki czasu wolnego. Czas wolny jako sytuacja pedagogiczna. Naturalne i intencjonalne środowiska działalności pedagogicznej w sferze czasu wolnego - cele, zadania, zasady i strategie działania. Mechanizmy oddziaływania i funkcje czasu wolnego. Uwarunkowania społeczne uczestnictwa w czasie wolnym. Narzędzia działalności pedagogicznej z uwzględnieniem podstawowych środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły i społeczności lokalnej. Rola mediów i innych podmiotów w kształtowaniu sytuacji pedagogicznych związanych z czasem wolnym. Perspektywy działalności pedagogicznej w zakresie czasu wolnego analiza trendów rozwojowych i barier. Zalecana literatura Podstawowa Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, WSE Warszawa Turystyka i rekreacja, s. 27

28 Tauber R. D., Siwiński W., Pedagogika czasu wolnego, Zarys wykładu, Wyd. WSHiG Poznań Człowiek i Ruch (Półrocznik), 2002, nr 2(6), AWF Wrocław. Uzupełniająca Bombol M., Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, PWN Warszawa Kędzior J., Wawrzak-Chodaczek M.(red.)Czas wolny w różnych jego aspektach, Prace Pedagogiczne CXXXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Martynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna t. 2, PWN Warszawa Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład - egzamin pisemny: P_W01; P_U01, P_U02, P_U03. Ćwiczenia - prace cząstkowe, esej: P_W01; P_U01, P_U02, P_U03. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 45 Przygotowanie się do zajęć - Studiowanie literatury s.: 10 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 15 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 10 inne s.: 20 Łączny nakład pracy studenta w godz. s.: 100 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Turystyka i rekreacja, s. 28

29 Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok: I Semestr: 2 Turystyka i rekreacja, s. 29

KARTA PRZEDMIOTU. kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student zna zasady bezpiecznego korzystania K_W06 Wiedza:

KARTA PRZEDMIOTU. kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student zna zasady bezpiecznego korzystania K_W06 Wiedza: KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Instytut Turystyki Wychowanie fizyczne, 1 sem. T.MI.1.Wf i Rekreacji Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Subjects

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geografia turystyczna 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. obowiązkowy, przedmiot do wyboru Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia

KARTA PRZEDMIOTU. obowiązkowy, przedmiot do wyboru Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia Załącznik nr 9 do Formularza do Uchwały nr 3/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. Instytut: Turystyki i Rekreacji Gospodarka przestrzenna Studia pierwszego stopnia inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język wykładowy obowiązkowy, przedmiot do wyboru Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia

KARTA PRZEDMIOTU. Język wykładowy obowiązkowy, przedmiot do wyboru Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia Język obcy 1, poziom: A2/B1, sem. 1 Te.MI.1.JO I rok, semestr 1 Przedmioty ogólnouczelniane General Subjects Foreign Language, przedmiot do wyboru angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Krajoznawstwo 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 45 7. TYP PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy turystyki. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy turystyki. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy turystyki 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych KOD WF/II/st/33 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 5

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 5 Geografia I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Kartografia i topografia Cartography and topography Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr Joanna Fidelus Zespół dydaktyczny dr Joanna

Bardziej szczegółowo

K_K02 P_K03: ma świadomość znaczenia języka obcego we współczesnym świecie (wykształcenie, praca zawodowa, podróże, itp.);

K_K02 P_K03: ma świadomość znaczenia języka obcego we współczesnym świecie (wykształcenie, praca zawodowa, podróże, itp.); język obcy, A2/B1 PMI1JO Humanistyczny (1 semestr) ogólnouczelniane, General subjects English language pedagogika obowiązkowy, przedmiot do wyboru język angielski Poziom studiów: Imię, nazwisko, tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych KOD WF/II/st/32 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 5 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką. Wiedza. Umiejętności. Kompetencje społeczne

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką. Wiedza. Umiejętności. Kompetencje społeczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Turystyki; Katedra Rekreacji Obóz instruktorski turystyki kwalifikowanej Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (GEO1_NS) Zespół dydaktyczny. Podstawowa wiedza z zakresu problemów współczesnej rekreacji oraz pedagogiki czasu wolnego

KARTA KURSU (GEO1_NS) Zespół dydaktyczny. Podstawowa wiedza z zakresu problemów współczesnej rekreacji oraz pedagogiki czasu wolnego Turystyka i Rekreacja I stopień Aktualizacja 2015/2016 studia stacjonarne KARTA KURSU (GEO1_NS) Nazwa Nazwa w j. ang. Pedagogika czasu wolnego Free time pedagogics Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Edukacja dla bezpieczeństwa. 2. KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Edukacja dla bezpieczeństwa. 2. KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Edukacja dla bezpieczeństwa. KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/ 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Administracja, 1 stopień. Rok: I Semestr: 1. Administracja, s. 1

Kierunek: Administracja, 1 stopień. Rok: I Semestr: 1. Administracja, s. 1 Kierunek: Administracja, 1 stopień Rok: I Semestr: 1 Administracja, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Instytut: Język angielski, poziom A2/B1, A1.MI.1.J.A. Społeczno- Prawny I rok,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw matematyki (poziom klasy o profilu ogólnym szkoły średniej)

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw matematyki (poziom klasy o profilu ogólnym szkoły średniej) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: STATYSTYKA I DEMOGRAFIA. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/ZAT USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie atrakcjami turystycznymi Management of tourist attractions

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika czasu wolnego. 2. KIERUNEK: turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika czasu wolnego. 2. KIERUNEK: turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika czasu wolnego 2. KIERUNEK: turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok III, semestr 1 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Do wyboru 3 Instytut INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-A-1-514a

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: POLITYKI SZCZEGÓŁOWE UNII EUROPEJSKIEJ 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: POLITYKI SZCZEGÓŁOWE UNII EUROPEJSKIEJ 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: POLITYKI SZCZEGÓŁOWE UNII EUROPEJSKIEJ 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 017/018 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Logistyka 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I i II, semestr 1, 2, 3

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-201-ZT-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Regiony turystyczne

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Regiony turystyczne WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i rekreacja Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie i marketing w hotelarstwie i gastronomii, turystyce i rekreacji, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Wychowanie Fizyczne

Karta przedmiotu Wychowanie Fizyczne Karta przedmiotu Wychowanie Fizyczne A. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne 2. Jednostka prowadząca Studium Ogólnowojskowe 3. Kod przedmiotu wf 8. Semestr I, II 4. Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Nazwa przedmiotu Turystyka historyczna w Europie i w Azji. Studia stacjonarne 30 Studia niestacjonarne - 8

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Nazwa przedmiotu Turystyka historyczna w Europie i w Azji. Studia stacjonarne 30 Studia niestacjonarne - 8 WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK Turystyka i rekreacja SPECJALNOŚĆ Obsługa Ruchu Turystycznego TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny SEMESTR I /V Nazwa przedmiotu Turystyka historyczna w Europie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Pedagogika czasu wolnego Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIE I STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Etyka zawodu nauczyciela Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ FP-1-212-s 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II

Bardziej szczegółowo

Modułowe efekty kształcenia. BUDDYZM JAKO RELIGIA ŚWIATOWA 15 WY + 15 KW 3 ECTS Egzamin

Modułowe efekty kształcenia. BUDDYZM JAKO RELIGIA ŚWIATOWA 15 WY + 15 KW 3 ECTS Egzamin Nazwa kierunku studiów: Filozofia Specjalność: Kultury azjatyckie Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólno akademicki Modułowe efekty kształcenia W wykazie uwzględniono

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014

KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014 KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014 1. ZWA PRZEDMIOTU: Metodyka rekreacji 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

w języku polskim Turystyka i krajoznawstwo w języku angielskim Tourism and Regional Studies Rok akadem Profil kształcenia

w języku polskim Turystyka i krajoznawstwo w języku angielskim Tourism and Regional Studies Rok akadem Profil kształcenia Załącznik do Zarządzenia K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U Kod Nazwa w języku polskim Turystyka i krajoznawstwo w języku angielskim Tourism and Regional Studies

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: RELIGIE I ZWIĄZKI WYZNANIOWE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: RELIGIE I ZWIĄZKI WYZNANIOWE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: RELIGIE I ZWIĄZKI WYZNANIOWE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Stacjonarny / niestacjonarny. Historia kultury. Studia stacjonarne 30 wykłady Studia niestacjonarne 8 wykładów

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Stacjonarny / niestacjonarny. Historia kultury. Studia stacjonarne 30 wykłady Studia niestacjonarne 8 wykładów WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i rekreacja Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie i marketing w hotelarstwie i gastronomii, turystyce i rekreacji, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Teoria i metodyka rekreacji

Teoria i metodyka rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014. Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Filozofia - opis przedmiotu

Filozofia - opis przedmiotu Filozofia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Filozofia Kod przedmiotu 08.1-WA-GrafP-FIL-W-S14_pNadGenVGNQV Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Grafika Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/ 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa PODSTAWY TURYSTYKI Kod TiR III_01_SS 2012

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 017-10-0 0:10:1.686704, A-1-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Projektowanie wnętrz Status Do wyboru Wydział / Instytut Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka rekreacji KOD WF/I/st/40b

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka rekreacji KOD WF/I/st/40b KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka rekreacji KOD WF/I/st/40b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karta opisu przedmiotu A. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Podstawy filozofii. Jednostka prowadząca Instytut Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Ewa Olchowik Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s16-01TIHNS Pozycja planu: D16 C1 C C3 C4 C5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Socjologia turystyki Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo