RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO ZA ROK 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO ZA ROK 2011"

Transkrypt

1

2 RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO ZA ROK 2011 O ukochana ziemio kłodzka! Pomiędzy Twoimi górami i dolinami jest wolność wędrowania, wszędzie drogi i ścieżki. prof. Joseph Wittig Kłodzko, kwiecień- czerwiec 2012r. 1 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie str. 3 Zestawienie uzyskanych wyników dla celów operacyjnych i strategicznych str. 4 Zestawienie uzyskanych wyników dla zaplanowanych zadań str. 12 Podsumowanie i wnioski str. 51 a) Realizacja celów str. 51 b) Realizacja zadań str. 51 c) Wnioski str. 54 Spis tabel str Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 3

4 WPROWADZENIE Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata została uchwalona przez Radę Powiatu Kłodzkiego 25 maja 2008 r. Miała ona charakter ogólnikowy i ściśle zakreślony horyzont czasowy. W trakcie prac nad ewaluacją strategii opracowano i wdrożono wprowadzoną Zarządzeniem Starosty Nr 7/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. procedurę monitoringu i procedurę ewaluacji Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego. W procedurze tej ustalono katalog mierników i wskaźników umożliwiających ocenę stopnia realizacji zadań i celów określonych w strategii. Ewaluacja strategii została przeprowadzona w latach , a Raport z ewaluacji przyjęła Rada Powiatu Kłodzkiego uchwałą Nr VII/92/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. Zarówno w procedurze monitoringu i ewaluacji strategii, jak w samym Raporcie z ewaluacji ustalono, że monitoring realizacji strategii będzie przeprowadzany corocznie, zaś ewaluacja raz na 4 lata. W celu przeprowadzania monitoringu i ewaluacji Strategii rozwoju powiatu Starosta Zarządzeniem Nr 129/2009 z 29 listopada 2009r. powołał Zespół ds. monitoringu i ewaluacji strategii. Z uwagi na zmiany organizacyjne i personalne w latach , z dniem 7 marca 2012r. Starosta Zarządzeniem Nr 28/2012 zmienił skład zespołu, który przeprowadził monitoring strategii w następującym składzie: Mirosława Boduch koordynator Michał Piszko przewodniczący członkowie: Agnieszka Bis-Kasprowicz Iwona Faron Małgorzata Felcenloben Renata Gajek-Bogusz Monika Garbowicz Marek Górski Grzegorz Gredys Andrzej Krawiec Mieczysław Krawczyk Joanna Kusy Robert Leszkiewicz Krzysztof Postrach Katarzyna Rzewuska Stanisław Sijka Elżbieta Sułkowska Agata Twardowska Edward Węglarz Joanna Zawadzka 3 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 4

5 Zadaniem Zespołu było zgromadzenie i przeanalizowanie danych dotyczących wysokości osiągniętych w roku 2011 wskaźników dla poszczególnych celów i zadań ustalonych w Raporcie z ewaluacji strategii powiatu, przyjętym w 2011r. Ponadto należało zwięźle opisać sposób realizacji celów i zadań, a w razie nie osiągnięcia założonych wartości dla wskaźników należało podać przyczynę braku lub niepełnej realizacji danego celu i zadania. Zebranie niektórych danych nastręczyło wiele kłopotów członkom Zespołu, ponieważ niektóre gminy z terenu naszego powiatu nie nadesłały nam informacji, o które się zwróciliśmy. Ponadto niektóre dane, zwłaszcza dla celów, nie są jeszcze osiągalne z GUS, będą one publikowane w końcu III kwartału, stąd też w niektórych przypadkach Zespół był zmuszony stwierdzić brak danych, które by mogły potwierdzić wykonanie lub niewykonanie założeń z Raportu z ewaluacji strategii. W przypadku niektórych danych trudno było uzyskać ich porównywalność, jak np. w przypadku miernika zadowolenia klientów z pracy naszych jednostek organizacyjnych. Większość tych jednostek (18) w ogóle nie prowadzi tego rodzaju badań, natomiast pozostałe są tak różne metodologicznie, że nie można podać tu jednej średniej wielkości dla tego miernika. Szereg badań nie odnosi się do ogólnego poziom satysfakcji klientów, lecz do poszczególnych elementów funkcjonowania jednostek. Zebrane syntetyczne dane z monitoringu realizacji strategii Zespół przedłożył w dniu 15 czerwca 2012r. Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wraz z projektem Raportu z monitoringu i projektem uchwały RPK w sprawie przyjęcia tego raportu. Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2012r. przyjął projekt Raportu i niniejszym przedkłada go Radzie Powiatu Kłodzkiego. ZESTAWIENIE UZYSKANYCH W ROKU 2011 WYNIKÓW DLA CELÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH Po raz pierwszy od początku funkcjonowania powiatu strategia rozwoju zawiera mierzalne cele i zadania, dzięki czemu stosunkowo łatwo można określić poziom jej realizacji porównując uzyskane wyniki z założeniami zawartymi w Raporcie z ewaluacji strategii z kwietnia 2011r. W Tabeli nr 1 określono realizację wskaźników dla celów strategicznych i operacyjnych ustalonych w Raporcie z ewaluacji strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok Jak już wyżej wspomniano, z przyczyn niezależnych od powiatu nie uzyskaliśmy dostępu do niektórych danych, stąd dla 3 z zaplanowanych celów nie możemy określić stopnia ich wykonania. 1 cel zaplanowano do realizacji dopiero w roku Dla pozostałych 19 celów ustalono 47 wskaźników. Dla 32 wskaźników uzyskano założony wynik, zaś dla 15 nie osiągnięto zaplanowanego poziomu. Oznacza to, że zakładany lub lepszy wynik uzyskano dla 8,1% wskaźników. W przypadku 15 4 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 5

6 wskaźników, których wysokości nie osiągnięto, aż dla 8 poziom wykonania przekraczał znacznie 90% założonego celu. Wyjaśnienia wymaga znacznie niższy niż w roku 2010 odsetek długości dróg w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym do ogólnej długości dróg powiatowych. Jak wynika z wyjaśnień Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, pomimo bardzo dużych nakładów na drogi w roku 2011, ogólny stan dróg się pogarsza wskutek m.in. warunków pogodowych, natężonego ruchu, niszczenia nawierzchni przez pojazdy wywożące urobek z kamieniołomów czy drewno z lasów państwowych, a także wskutek wieloletniego niedoinwestowania, co znalazło także wyraz w uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie programu rozwoju sieci dróg powiatowych. W wyniku dokonanego przeglądu stanu dróg okazało się, że wskaźnik ten spadł z 74,87% w roku 2010 do 1,5% w roku Warto także odnieść się do oceny poziomu satysfakcji klientów naszych jednostek organizacyjnych ze świadczonych przez nich usług. W 18 jednostkach powiatowych nie prowadzi się badań satysfakcji klientów w jakiejkolwiek formie, w 12 z nich prowadzi się różne badania dotyczące poszczególnych aspektów działalności jednostek, jednak są one tak różne metodologicznie, w tak różny sposób przedstawione są wyniki, że trudno znaleźć jeden wspólny miernik i te dane porównać. Badania satysfakcji Klientów w sposób usystematyzowany i ciągły prowadzi się jedynie w jednostkach posiadających wdrożony system zarządzania jakością ( Starostwo Powiatowe, SP ZOZ Kłodzko). W związku z tym w roku 2012 podjęto realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowana jedna wspólna ankieta i metoda pomiaru by uzyskać porównywalne dane. Efekt tej pracy będzie jednak znany dopiero w roku 2013 (planowane pierwsze badanie w I kwartale 2013r.), dlatego informacje na ten temat będzie można znaleźć w raporcie z monitoringu za rok 2013 przedłożonym Radzie Powiatu w kwietniu-maju 2014r. W procedurze ewaluacji i monitoringu strategii ustalono sposób określania stopnia realizacji celów i zadań za pomocą tabeli oceny: Zadanie/cel 1.. Stopień realizacji (1 niezrealizowane, całkowicie zrealizowane) Tabelę stosuje się dla celów i zadań, dla których nie ustalono wskaźników. W Raporcie z ewaluacji strategii ustalono wskaźniki dla wszystkich celów i zadań, jednak wobec ustalenia w niektórych przypadkach wielu wskaźników dla jednego celu, posłużono się tą metodą dla określenia stopnia ich realizacji. 5 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany

7 W związku z tym w tabeli w ostatniej kolumnie wskazano ocenę punktową dot. stopnia realizacji celów. Każdy ze wskaźników oceniano w skali od 1 do, a następnie obliczano średnią arytmetyczną. Tę samą metodę zastosowano przy ocenie stopnia realizacji zadań. Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 7

8 Nr celu Tabela 1: Realizacja wskaźników dla celów strategicznych i operacyjnych ustalonych w Raporcie z ewaluacji strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Cel strategiczny/operacyjny Wskaźnik Planowana wartość docelowa wskaźnika I. Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu kłodzkiego I.1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w powiecie kłodzkim/ stosunek do średniego wynagrodzenia brutto w kraju Liczba łóżek w szpitalach na terenie powiatu Co najmniej 2803,83 zł 8,94% średniej krajowej Osiągnięta wartość wskaźnika Brak danych za rok 2011 dla powiatu kłodzkiego, dane te będą dostępne dopiero we wrześniu br. 3399,52 zł średnia krajowa Więcej niż Liczba przychodni POZ na terenie powiatu Nie mniej niż Uzyskana ocena punktowa stopnia realizacji celu - I.2. I.3. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych Podniesienie poziomu edukacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kłodzki Liczba przychodni specjalistycznych na terenie powiatu Wysokość kontraktów na lecznictwo szpitalne, POZ i specjalistykę w SP ZOZ Kłodzko, Wysokość środków w budżecie powiatu przeznaczonych na wszystkie formy pomocy społecznej realizowane przez powiat Wysokość środków w budżecie powiatu przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym Poziom zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez powiat Stosunek do średniej wojewódzkiej w zakresie zdawalności egzaminu maturalnego Nie mniej niż Co najmniej zł zł Co najmniej , ,- Co najmniej , ,- 98% 80% 100% 99,4% 5 4,83 7 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 8

9 I.4. I.5. I.. I.7. Podniesienie poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz jednostki organizacyjne powiatu Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i gości powiatu kłodzkiego Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu Rozwój kultury jako elementu kształtującego wizerunek powiatu kłodzkiego Stosunek do średniej krajowej w zakresie zdawalności egzaminu maturalnego Poziom zdawalności egzaminu z przygotowania zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat Stosunek do średniej wojewódzkiej w zakresie zdawalności egzaminów z przygotowania zawodowego Stosunek do średniej krajowej w zakresie zdawalności egzaminów z przygotowania zawodowego 100% 94,1% 90% 70.9% 100% 113,4% 100% 10,3% Poziom zadowolenia klientów Starostwa 97% Klienci indywidualni 95% Przedsiębiorcy 97% Poziom zadowolenia klientów jednostek organizacyjnych powiatu Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych 80% Uzyskane dane są nieporównywalne 4,2% 2,7% Stosunek do średniej wojewódzkiej 100% 107,2% Stosunek do średniej krajowej 100% 111,% Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na terenie powiatu, w tym liczba nowo zarejestrowanych NGO (w tym UKS i inne stowarzyszenia kultury fizycznej) Liczba organizacji pożytku publicznego na terenie powiatu Nakłady finansowe z budżetu powiatu przeznaczone na rozwój kultury Więcej niż Więcej niż ,5 5, Co najmniej zł 0.74 zł 3 I.8. Rozwój kultury fizycznej i sportu jako elementu zdrowego stylu życia Miejsce powiatu we współzawodnictwie szkół w woj. Dolnośląskim Miejsce powiatu we współzawodnictwie w ramach igrzysk LZS i mieszkańców wsi Co najmniej 9 10 Co najmniej Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 9

10 Miejsce powiatu w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Co najmniej 5 5 Kwota środków finansowych z budżetu powiatu na kulturę fizyczną i sport tys.zł (w tym inwestycje 1.15 tys.zł ) zł w tym inwestycje zł II II.1. Zrównoważony rozwój gospodarczy powiatu Poprawa stanu środowiska naturalnego Liczba wydanych pozwoleń na budowę obiektów infrastruktury komunalnej Liczba wydanych pozwoleń na budowę obiektów przemysłowo-usługowych Liczba wydanych pozwoleń na budowę obiektów mieszkalnych Liczba oddanych do użytku obiektów infrastruktury komunalnej Liczba oddanych do użytku obiektów przemysłowo-usługowych Liczba oddanych do użytku obiektów mieszkalnych Wskaźnik SO 2 w powietrzu Wskaźnik NO 2 w powietrzu Wskaźnik pyłu zawieszonego w powietrzu Stosunek ilości odpadów zbieranych selektywnie do ogólnej ilości wytworzonych odpadów Co najmniej Co najmniej Co najmniej Zgodnie z normą 20 µg/m 3 10 µg/m 3 Zgodnie z normą 40 µg/m 3 21 µg/m 3 Zgodnie z normą 40 µg/m 3 33 µg/m 3 Więcej niż 2,51% 3,21% 5,87 II.2. II.3. Podniesienie standardu infrastruktury drogowej i kolejowej powiatu kłodzkiego Wzrost zatrudnienia i zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie powiatu Stosunek długości dróg w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym do ogólnej długości dróg powiatowych Stosunek liczby mostów w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym do liczby mostów na drogach powiatowych ogółem Więcej niż 74,87% 1,5% Więcej niż 53,35% 54,31% Stopa bezrobocia w powiecie Mniej niż 24,5% 24,4% Stosunek do stopy bezrobocia w województwie Mniej niż 199,2% 198,38% Stosunek do stopy bezrobocia w kraju Mniej niż 203,1% 202,27% 3,5 5 9 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 10

11 II.4. Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wraz z połączeniami transgranicznymi Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego II.5. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiecie II.. II.7. III III.1. III.2. III.3. Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańcom powiatu Informatyzacja Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego Powiat kłodzki jako subregion wypoczynkowy, turystyczny i uzdrowiskowy o wysokim standardzie usług Promocja powiatu kłodzkiego Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu Rozwój turystyki na terenie powiatu Wysokość środków z budżetu powiatu na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi % wydatków budżetu powiatu na IT, innowacje i rozwój społeczeństwa informacyjnego Liczba udzielonych noclegów w roku ogółem Liczba osób korzystających z noclegów ogółem Liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych przez powiat lub współorganizowanych Wartość środków w budżecie powiatu przeznaczone na promocję ogółem Wartość środków z budżetu Państwa przekazanych na renowację zabytków na terenie powiatu Tak/nie Zadanie zaplanowano w strategii do realizacji w 2014r. Więcej niż Co najmniej zł zł 4 Co najmniej 0,25% 0,29% Co najmniej Co najmniej Brak danych GUS za 2011r. będą dostępne we wrześniu 2012r. Brak danych GUS za 2011r. będą dostępne we wrześniu 2012r. Co najmniej Co najmniej 305 tys. zł zł zł zł Liczba społecznych opiekunów zabytków Liczba miejsc noclegowych na terenie powiatu Liczba obiektów noclegowych na terenie powiatu Więcej niż Więcej niż 118 (obiekty zbiorowego zakwaterowania) Brak danych GUS za 2011r będą dostępne we wrześniu 2012r. Brak danych GUS za 2011r będą dostępne we wrześniu 2012r Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 11

12 III.4. III.5. Wzmocnienie uzdrowiskowego wizerunku powiatu kłodzkiego Kształtowanie wizerunku powiatu kłodzkiego jako regionu narciarskiego. Długość szlaków turystycznych (rowerowych, pieszych, konnych, narciarskich ) na terenie powiatu Więcej niż w roku 2010 Brak danych z gmin Liczba akcji promujących uzdrowiska Co najmniej 3 8 Liczba akcji promujących powiat kłodzki jako region narciarski Co najmniej 1 rocznie 5 11 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 12

13 ZESTAWIENIE UZYSKANYCH W ROKU 2011 WYNIKÓW DLA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ W Raporcie z ewaluacji strategii rozwoju powiatu Rada Powiatu Kłodzkiego przyjęła do realizacji 94 zadania, w tym 1 zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2014, i 1 na lata Zadania te przyporządkowane są odpowiednim celom strategicznym i operacyjnym. I tak: dla celu strategicznego Nr I - Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu kłodzkiego zaplanowano do realizacji w roku zadań, dla celu strategicznego Nr II - Zrównoważony rozwój gospodarczy powiatu zaplanowano do realizacji w roku zadań, dla realizacji celu strategicznego Nr III Powiat kłodzki jako subregion wypoczynkowy, turystyczny, uzdrowiskowy o wysokim standardzie usług zaplanowano do realizacji 15 zadań. Tabela Nr 2 zawiera dane o wysokości osiągniętych w roku 2011 wskaźników dla wszystkich zadań. Ze względu na dużą liczbę przyjętych wskaźników dla niektórych zadań, przyjęto ustaloną w procedurze ewaluacji i monitoringu strategii rozwoju powiatu metodę oceny punktowej, podobnie jak dla oceny realizacji celów. Dla zaplanowanych na rok 2011 zadań ustalono 197 wskaźników, z tego dla 111 uzyskano zakładany lub lepszy wynik, co oznacza, że 5,3% wskaźników wykonano w co najmniej 100%. Z pozostałych 8 wskaźników kolejnych 18 wykonanych jest w co najmniej 90% (łącznie oceny 5 i uzyskało 5,5% wskaźników). 12 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 13

14 Cel strategiczny I. Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu kłodzkiego Cel operacyjny Zadanie Wskaźnik Docelowa/ roczna wartość wskaźnika I.1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych 1. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania, wykrywania i leczenia chorób nowotworowych 2. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania i leczenia uzależnień Tabela 2. Realizacja zadań ustalonych w Raporcie z ewaluacji strategii rozwoju powiatu kłodzkiego w roku 2011 Liczba realizowanych programów profilaktyki zdrowotnej Liczba osób objętych programami profilaktyki zdrowotnej Kwota środków finansowych z budżetu powiatu kłodzkiego Liczba inicjatyw profilaktycznych wspierających promocję życie bez uzależnień. Powołanie koordynatora ds. uzależnień w powiecie kłodzkim. Liczba programów profilaktycznych realizowanych w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi powiatu. Osiągnięta wartość wskaźnika w 2011 roku zł zł 3 3 Tak/Nie NIE Liczba poradni leczenia uzależnień. 2 2 Liczba osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej Informacja o sposobie realizacji (ewentualnie przyczyna nie osiągnięcia wartości wskaźnika) W roku 2011 zrealizowano następujące programy w SP ZOZ w Kłodzku: 1. Prosto do Europy- SP ZOZ 2. Szkoła rodzenia Inicjatywy wspierające promocję uzależnień to przede wszystkim pojedyncze kampanie informacyjne na stronie Koordynator ds. uzależnień w powiecie kłodzkim będzie powołany w roku 2012, z powodu problemów kadrowych w ZPS oraz z mian organizacyjnych PCPR (likwidacja Ośrodka Interwencji Kryzysowej) W roku 2010 w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych realizowanych było 35 programów profilaktycznych rekomendowanych przez MEN oraz 52 programy profilaktyczne tzw. własne. Natomiast w roku 2011 w szkołach i placówkach oświatowych realizowanych było 31 programów rekomendowanych przez MEN i 1 programów profilaktycznych własnych. Programy rekomendowane przez MEN charakteryzują się swego rodzaju stałością tematyki, natomiast programy własne dają możliwość jej dostosowania do potrzeb Uzyskana ocena punktowa stopnia realizacji zadania 3, 5 13 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 14

15 3. Współpraca z samorządami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu kłodzkiego w zakresie promocji zdrowia 4. Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych Liczba wspólnych działań samorządu powiatowego i samorządów gminnych na rzecz promocji zdrowia. Wartość finansowa wspólnie zrealizowanych działań w zakresie promocji zdrowia. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie promocji zdrowia współfinansowanych z budżetu powiatu Liczba oddziałów szpitalnych 1 17 Wykorzystanie łóżek szpitalnych % 3,7% 5,7% Coroczna aktualizacja e-biuletynu Gdzie się leczyć w powiecie kłodzkim. Tak/Nie TAK wynikających ze zmian, jakie zachodzą w środowisku szkolnymstąd też tendencja zwyżkowa w roku Liczba poradni uzależnień pozostała na takim samym poziomie. Samorządy gminne nie podjęły współpracy w zakresie wspólnych działań- brak środków finansowych. Żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła wniosku o dofinansowanie tego rodzaju zadań. Nie było środków finansowych na realizację takich zadanie było więc możliwości zorganizowania konkursów. Z informacji posiadanych przez ZPS wzrost liczby łóżek i oddziałów szpitalnych wynika z przejęcia 24 WSzU w Kudowie Zdroju w skład SP ZOZ w Kłodzku. Dane uzyskane od SP ZOZ w Kłodzku Rokrocznie opracowywany jest e- biuletyn wraz z bieżąca aktualizacją. 1 Liczba łóżek opieki długoterminowej Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego. Wspieranie opieki nad kobietami ciężarnymi i Liczba akcji promujących działania zapobiegające występowaniu zaburzeń psychicznych. Liczba programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego młodzieży. Nakłady finansowe na realizację programów profilaktycznych. Kwota środków finansowych z budżetu powiatu przeznaczonych na współfinansowanie szkoły rodzenia zł zł Działania promujące zdrowie psychiczne to przede wszystkim kampanie informacyjne na stronie Brak środków finansowych- obecnie z tytułu realizacji założeń Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata liczba i rodzaje programów będą monitorowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Kwota środków finansowych na wspieranie działalności szkoły rodzenia pozostaje na takim samym 1, 14 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 15

16 noworodkami 7. Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie działania systemu ratownictwa medycznego 8. Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży 9. Poprawa jakości usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ,, POZ i poradnie specjalistyczne Liczba osób uczestniczących w zajęciach Szkoły rodzenia Liczba zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego. Liczba inicjatyw informacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie. Liczba mieszkańców na 1 miejsce świadczenia usług pomocy świątecznej i wieczorowonocnej Liczba uczniów biorących udział w programie profilaktyki wad postawy i skrzywień kręgosłupa. Kwota środków finansowych z budżetu powiatu na współfinansowanie programu profilaktyki wad postawy i skrzywień kręgosłupa. Ogólny poziom zadowolenia klientów SP ZOZ(pacjentów) na podstawie ankiet 51 par 1 par zł zł 90% 75,41% - pacjenci Szpitala 82% - pacjenci POZ i poradni specjalistyc znych poziomie.liczba chętnych do korzystania za szkoły rodzenia zdecydowanie przewyższa możliwości sfinansowania cykli edukacyjnych. Liczba zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego pozostaje na tym samym poziomie. Rokrocznie podejmuje się 1 inicjatywę na stronach powiatu informująca o zakresie działalności ratownictwa medycznego na terenie powiatu kłodzkiego. NFZ w roku 2011 dokonał podziału obszaru powiatu kłodzkiego na 4 miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej: 2 w Kłodzku, 1 w Nowej Rudzie, 1 w Kudowie-Zdroju. Na każdy z tych zespołów średnio statystycznie winno przypadać ok mieszkańców. Udział uczniów w programie ulega zmniejszeniu ponieważ zdecydowanie spadła wysokość nakładów na realizację tego programu- wycofały się gminy Kwota dofinansowania programu pozostaje na tym samym poziomie SP ZOZ posiada wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO Zgodnie z wymaganiami prowadzi badania satysfakcji Klientów. W metodyce badania stosuje się trzystopniową skalę ocen ( wysoki, średni, niski poziom). W cytowanych wynikach ujęto wyłącznie odsetek ankiet pacjentów oceniających poziom jakości usług jako wysoki. Ogółem w badaniu spłynęło w szpitalu 272 ankiety, a w poradniach i POZ 414 ankiet. 4,5 15 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 1

17 I.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych 1. Zwiększanie kompetencji społecznych osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wzięły udział w szkoleniach i warsztatach podwyższających kompetencje społeczne w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zostały objęte pomocą Niepublicznego Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w ramach wsparcia rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym udzielono wsparcia w postaci pracy socjalnej w ramach pomocy rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych indywidualnym programem usamodzielnienia w ramach pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo- wychowawcze i in. Liczba projektów realizowanych przez PCPR na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL W roku 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizowało projekt systemowy Bądź aktywny, uwierz w siebie. Głównym celem projektu było zmniejszenie ryzyka zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działania integracyjne oraz aktywizacyjne w wymiarze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym. Projekt został skierowany do klientów PCPR: osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze, pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych oraz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. Udział w projekcie w 2011 r. zakończyło zgodnie z zaplanowaną ścieżką 111 osób. Całkowita wartość zrealizowanych wydatków projektu w 2011 r.: ,30 zł. 4,4 2. Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym; podjęcie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób Liczba osób niepełnosprawnych, które wzięły udział w szkoleniach i warsztatach podwyższających kompetencje społeczne w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Działania podejmowane, celem zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym, finansowane są głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 5,43 1 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 17

18 niepełnosprawnych. 3. Likwidacja barier architektonicznych (w pierwszej kolejności w Liczba działań promocyjnych zmierzających do rozpowszechnienia informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia w ramach zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowań: do likwidacji barier w komunikowaniu się, do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezach o charakterze sportowym, kulturalnym i rekreacyjno- turystycznym. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowań: do likwidacji barier architektonicznych, Społecznego. W latach wysokość środków PFRON nie pozwoliła na pełną realizację zamierzonych działań (w roku 2010: zł, w tym na rehabilitację zawodową zł; w roku 2011: zł, w tym na rehabilitację zawodową zł). W roku 2012 kwota środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest znacznie wyższa i wynosi zł, w tym na zadania związane z zatrudnieniem i rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych przeznacza się kwotę zł (uchwała nr III/28/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2012). Dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych cieszą się formy wsparcia w ramach PO KL. W roku 2010 w ramach projektu Bądź aktywny, uwierz w siebie wsparciem objęto 99, zaś w roku osób niepełnosprawnych. Przy realizacji projektu zastosowano szereg instrumentów aktywnej integracji: społecznych, zdrowotnych czy edukacyjnych, co pozwoliło na częściowe wyeliminowanie barier napotykanych przez te grupy osób takich, jak: dyskryminacja na rynku pracy, deficyt więzi społecznych, stereotypowe postrzeganie przez otoczenie, niska samoocena i brak wiary we własne możliwości. W roku 2011 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielono dofinansowań do likwidacji barier 17 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 18

19 obiektach użyteczności publicznej). Liczba w pełni dostosowanych obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych ( winda, podjazdy, parkingi, toalety, likwidacja progów i innych barier architektonicznych) Liczba częściowo dostosowanych obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych/ stosunek do liczby obiektów ogółem Wysokość środków finansowych w budżecie powiatu wydatkowanych na dostosowanie obiektów na potrzeby osób niepełnosprawnych ,53% 9 2,47% zł zł architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (podpisano 51 umów; w tym 42 umowy z osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 9 umów z osobami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Łączna kwota udzielonych dofinansowań wyniosła: zł. Ponadto w grudniu 2011 r. została w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II, podpisana została umowa, na dofinansowanie ze środków PFRON, do wymiany windy osobowej w budynku głównym szpitala w Nowej Rudzie (termin realizacji: r.). Łączna wartość zadania: ,32 zł, z tego dofinansowanie ze środków PFRON ,1 zł. W roku 2010 w ramach dostosowania obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano remont podjazdu do budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17, zaś w roku 2011 zrealizowano dwa zadania: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku Zakup platformy schodowej do budynku A w celu udostępnieniu parteru oraz I piętra dla osób niepełnosprawnych oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej Remont toalety i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 dokonano zakupu i montażu dwóch wind w SP ZOZ Kłodzko (oddział dziecięcy i paliatywny). W pełni dostosowane do potrzeb osób 18 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 19

20 4. Rozwijanie różnorodnych form opieki nad dzieckiem i rodziną, w szczególności tworzenie zawodowych rodzin zastępczych i niespokrewnionych rodzin zastępczych. Liczba zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych. Liczba niespokrewnionych rodzin zastępczych. Liczba dzieci umieszczonych w zawodowych niespokrewnionych rodzinach zastępczych. Liczba dzieci umieszczonych w niespokrewnionych rodzinach zastępczych Liczba działań promocyjnych zmierzających do pozyskania kandydatów na zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze oraz niespokrewnione rodziny zastępcze. Więcej niż 12 Więcej niż 42 Więcej niż 57 Więcej niż niepełnosprawnych są budynki domów pomocy społecznej z terenu powiatu kłodzkiego (wyjątkiem jest tu DPS w Szczytnej, gdzie zgodnie z zaleceniem Wojewody Dolnośląskiego, do końca roku 2013 należy zamontować windę), budynek A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku oraz budynki główne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Długopolu-Zdrój, a także SP ZOZ. Kilka powiatowych jednostek organizacyjnych częściowo dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. PCPR, PCDiPP, RST w Polanicy-Zdroju Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku, ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej I LO w Kłodzku). W roku 2011 na terenie powiatu kłodzkiego utworzono 9 nowych niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz podpisano umowy z 3 rodzinami zawodowymi, które wcześniej pełniły rolę niespokrewnionych rodzin zastępczych. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.). Zgodnie z ustawą zadania związane z zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej należą do zadań własnych powiatu. Choć umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej ma być ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej, to w świetle nowej ustawy nadal aktualne jest zadanie dla powiatu polegające na rozwijaniu różnorodnych form opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym w szczególności tworzenie 5, 19 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 20

21 zawodowych rodzin zastępczych. 5. Opracowanie i realizacja Powiatowego programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.. Utrzymanie standardów we wszystkich placówkach pomocy społecznej na terenie powiatu kłodzkiego. Powołanie zespołu w celu opracowania Powiatowego programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Podjęcie przez Radę Powiatu Kłodzkiego uchwały w sprawie Powiatowego programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie powiatu kłodzkiego, które spełniają ustawowe standardy. Tak/Nie Tak/Nie Zgodność ze standardem Tak/Nie NIE NIE TAK Wszystkie jednostki W związku ze zmianą sytuacji prawnej (nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) podjęto prace nad opracowaniem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. Zarządzeniem Nr 14/2012 Starosta Kłodzki powołał Zespół ds. opracowania koncepcji powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, którego zadaniem jest przygotowanie koncepcji trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim. Zespół jest na etapie opracowania założeń do ww. programu. Ważniejsze zadania remontowe i inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na terenie powiatu kłodzkiego w roku 2011: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku: - Dostosowanie budynku głównego do warunków bezpieczeństwa pożarowego DPS w Podzamku- Etap II; całkowity koszt zadania: ,59 zł; - Remont nawierzchni placów przy obiekcie DPS w Podzamku wraz z robotami uzupełniającymi; całkowity koszt zadania: 90.72,02 zł; 1 - Remont pomieszczeń mieszkalnych i korytarza na III p. w DPS w Podzamku wraz z robotami uzupełniającymi; całkowity koszt zadania: 0.90,04 zł. Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej: - Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy 20 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 21

22 Kłodzkiej przy ul. Górnej 23 do wymagań przepisów przeciwpożarowych; całkowity koszt zadania: ,2 zł; - Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Pl. Szpitalny 5; całkowity koszt zadania: ,00 zł. - Wykonanie odwodnienia podjazdu do budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23; całkowity koszt zadania:.910,14 zł. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie: Remont i wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie poddasza budynku administracji Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie; całkowity koszt zadania: 74.89,13 zł. Dom Pomocy Społecznej w Jugowie: - Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie; całkowity koszt zadania: 41.38,48 zł; - Wymiana ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie; całkowity koszt zadania: 2.70,13 zł; - Remont instalacji SAP w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie; całkowity koszt zadania: ,44 zł. Dom Dziecka w Kłodzku: prace remontowe o łącznej wartości: 7.408,75 zł; Dom Dziecka w Domaszkowie: prace remontowe o łącznej wartości: ,53 zł; Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- 21 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 22

23 Wychowawcza Gromadka w Nowej Rudzie: prace remontowe o łącznej wartości: ,94 zł. 7. Zapewnienie siedziby dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zamek w Szczytnej. Zapewnienie siedziby 1/1 TAK/ NIE) NIE Powiat Kłodzki wystąpił z pozwem przeciw Skarbowi Państwa o odszkodowanie w związku z decyzją Komisji Majątkowej, zgodnie z którą siedzibę Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej przekazano Zakonowi Misjonarzy Św. Rodziny. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata I.3. Podniesienie poziomu edukacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kłodzki 8. Utworzenie hostelu dla ofiar przemocy. 9.Powołanie Pełnomocnika(Asyst enta) Starosty ds. osób niepełnosprawnych 1. Poprawa stanu bazy technicznej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Utworzenie hostelu (1/1 TAK/ NIE) - Zadanie zaplanowane do realizacji na lata Powołanie Pełnomocnika/Asystenta (1/1 TAK/ NIE) TAK Z dniem 1 maja 2011 r. na stanowisku Asystenta Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych zatrudniono Panią Teresę Ludwin. Kwota z budżetu powiatu przeznaczona na remonty w szkołach i placówkach oświatowych. Kwota pozyskana z rezerwy 0,% subwencji oświatowej z budżetu Państwa na realizację zadań remontowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Co najmniej 1.03 tys.zł Co najmniej 14 tys zł zł zł Liczba wyremontowanych obiektów szkolnych Co najmniej 4 Udział Powiatu w projekcie Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, ponadto wymiana stolarki okiennej i wykonanie bieżących remontów poprawiających stan techniczny budynków i bezpieczeństwo użytkowania - 2. Racjonalizacja sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w oparciu m.in. o wyniki dorocznych ankiet preferencji uczniów gimnazjów dot. typów szkół i kierunków dalszego kształcenia oraz badania zapotrzebowania pracodawców na lokalnym rynku pracy Stosunek liczby miejsc w klasach I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat do liczby absolwentów gimnazjów Ilość zmian w liczbie typów szkół i kierunków nauczania (przyrost, spadek) Liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgminazjalnych Mniej niż 74% 83% Mniej niż Zaoferowano większą liczbę miejsc w stosunku do liczby absolwentów w celu wzbogacenia oferty. Uruchomiono ponownie nabór do LO w Stroniu Śląskim nie dokonano naboru. Dane o liczbie bezrobotnych absolwentów wg danych PUP na koniec danego roku. 5, 22 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 23

24 3. Współpraca z lokalnym rynkiem pracy. 4. Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia / doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 5. Udział powiatu w procesie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.. Udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych w olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Liczba utworzonych klas patronackich. Co najmniej 1 0 Liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach patronackich. Liczba nauczycieli, którym przyznano środki finansowe na podnoszenie/ doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Kwota z budżetu powiatu przeznaczona na wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia/ doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Stosunek liczby nauczycieli posiadających poszczególne stopnie awansu do ogólnej liczby nauczycieli. Liczba uczniów biorących udział w olimpiadach poszczególnych szczebli. Co najmniej , , Stażyści 5% Kontraktowi- 21% Mianowani- 45% Dyplomowani- 29% Liczba uczniów biorących udział w olimpiadach: - powiatowe 0 - wojewódzkie 19 - centralne 4 Stażyści 1,7% Kontraktowi 20,4% Mianowani 39,5% Dyplomowa ni -38,4% Liczba uczniów biorących udział w olimpiadach : Zaoferowano 2 klasy ZSZ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie.. Nie było chętnych kandydatów. Dofinansowanie na wniosek nauczyciela, zaopiniowane przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej lub jako doskonalenie rady pedagogicznej - jako grupy. Wykonanie zgodnie ze złożonymi wnioskami. Postępowanie prowadzone na wniosek nauczyciela. Ze względu na malejącą liczbę nauczycieli rośnie liczba nauczycieli dyplomowanych, przy malejącej liczbie na pozostałych stopniach awansu zawodowego. Olimpiady organizuje się w oparciu o Rozp. MEN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W szkołach ponad-gimnazjalnych organizuje się zawody na: szczeblu szkolnym (I stopnia), szczeblu wojewódzkim (II stopnia) i szczeblu centralnym Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 24

25 Liczba olimpijczyków - miejsca w rankingach. Laureaci: -powiatowe 0 -okręgowe - 8 -centralne powiatowe 0 - wojewódzki e 1 - centralne 1 Laureaci: -powiatowe 0 -okręgowe - 4 -centralne - 1 (III stopnia). Nie organizuje się zawodów na szczeblu powiatowym. Ze względu na konieczność pokrywania kosztów udziału w olimpiadach przez szkoły maleje liczba uczestników olimpiad, a zatem i laureatów niektóre wyjazdy sięgają kilkuset kilo-metrów, z noclegami i wyżywieniem. 7. Rozszerzenie oferty PCDi PPP skierowanej do nauczycieli, w zakresie podnoszenia kwalifikacji i Liczba kursów i szkoleń zorganizowanych przez PCDiPPP Więcej niż Liczba uczestników kursów i szkoleń Więcej niż umiejętności, Wysokość dochodów powiatu z tytułu organizacji szkoleń i Więcej niż zł zł Formy odpłatne i nieodpłatne. Realizacja w PCDiPPP jak i w szkołach i placówkach oświatowych. Średnia liczba uczestników jednej formy doskonalenia- 18 osób. 3, 8. Nawiązanie współpracy partnerskiej przez szkoły ponadgimnazjalne ze szkołami wyższymi 9. Wdrożenie programu Jak uczyć się skutecznie? w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Liczba podpisanych umów z uczelniami wyższymi Więcej niż 3 4 (jedna nowa umowa) Wdrożenie Tak/nie TAK Liczba klas, w których zdrożono program Co najmniej 2 7 Umowa pomiędzy ZSO Bystrzyca Kłodzka i Politechniką Wrocławską. Rok wcześniej ZSP w Bystrzycy Kł. podpisała umowę z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. W ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w ramach lekcji wychowawczych 24 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 25

26 I.4. Podniesienie poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz jednostki organizacyjne powiatu 10. Wdrożenie Programu stypendialnego wspierającego najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wdrożenie systemu stypendialnego Tak/.Nie NIE Liczba uczniów, którym przyznano stypendia na podstawie nowego systemu 1. Wdrożenie SZJ w Liczba jednostek, w których wdrożono SZJ jednostkach organizacyjnych powiatu stosunek do ogólnej liczby jednostek organizacyjnych powiatu 2. Wdrożenie w jednostkach organizacyjnych metody samooceny CAF lub PRI 3. Przystąpienie Starostwa Powiatowego w Kłodzku do projektu: Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym Liczba jednostek, w których wdrożono system samooceny CAF lub PRI Liczba pracowników uczestniczących w projekcie Co najmniej 1 0 Po 2 jednostki rocznie Większy niż,01%,01% Po 1 jednostce rocznie 0 Co najmniej Nie wdrożono programu z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2011 z uwagi na brak środków finansowych w planach finansowych jednostek organizacyjnych na wdrożenie i certyfikację. Aktualnie SZJ wg normy ISO posiadają 2 jednostki ( Starostwo Powiatowe i SP ZOZ) 0 Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2011 z uwagi na brak środków finansowych w planach finansowych na szkolenia z zakresu CAF oraz na pomoc doradczą w zakresie konsensusu dot. samooceny. Aktualnie metodę samooceny systemu zarządzania jednostką stosuje się tylko w Starostwie Powiatowym, w którym przeprowadzono trzykrotnie samooceny (lata ). Starostwo od roku 2012 przeprowadza samoocenę metodą EFQM. Starostwo Powiatowe w Kłodzku przystąpiło do projektu Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym r., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu Starostwo Powiatowe w Kłodzku zaangażowane było w cykl szkoleń z zakresu Wdrożenia systemu antykorupcyjnego oraz przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w jednostce samorządu terytorialnego. Do udziału w szkoleniach oddelegowano 142 pracowników urzędu. Informacje Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 2

27 zdobyte na szkoleniu usystematyzowały wiedzę pracowników urzędu w zakresie korupcji oraz unikania sytuacji mogących spowodować zaistnienie zdarzenia konfliktu interesów. W ramach udziału w projekcie powołano 15 osobową grupę roboczą, która oceniła różne obszary działalności jednostki, w odniesieniu do sytuacji mogących powodować zaistnienie takich zdarzeń. W ramach takiej oceny oraz prac grupy roboczej przy udziale i pomocy konsultanta określono obszary zagrożone oraz wypracowano plan działań naprawcze, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych lub konfliktu interesów. Zespół opracował również nowy Kodeks Etyki pracowników Starostwa, który został wprowadzony 28 czerwca 2011 r. Zarządzeniem Starosty Kłodzkiego Nr 44/2011. Na wniosek Zespołu Starosta wydał Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 7 października 2011r. w sprawie planu działań zaradczych w związku ze stwierdzonymi zagrożeniami. Większość tych działań została już zrealizowana. Zarządzeniem Starosty Kłodzkiego nr 74/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w ramach realizacji standardu kontroli zarządczej nr 1 przestrzeganie wartości etycznych przystąpiono do wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Systemu Przeciwdziałania Korupcji SPK Powołano Zespół ds. Etyki i Przeciwdziałania Korupcji spośród pracowników tworzących grupę roboczą. Zarządzeniem Starosty Kłodzkiego nr 84/2011 z dnia 15 września 2011 powołano przedstawiciela załogi Doradcę etycznego, do którego zadań należy zbieranie wszelkich uwag 2 Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 27

28 4. Poprawa stanu technicznego obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych, racjonalna gospodarka nieruchomościami powiatu 5. Przygotowanie dla jednostek organizacyjnych powiatu jednolitej instrukcji kancelaryjnej Wysokość środków finansowych w budżecie powiatu wydatkowanych na remonty i inwestycje obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych (poza oświatowymi) tys zł. w tym inwestycje zł zł w tym inwestycje zł pracowników o funkcjonowaniu systemu, sygnalizowanie Staroście wszelkich przejawów negatywnych postaw i zachowań, które mogą potencjalnie stanowić zagrożenie wystąpienia niepożądanych zjawisk w zakresie systemu przeciwdziałania korupcji. Ponadto w dniu 18 listopada 2011 r. Zarządzeniem Starosty Kłodzkiego nr 102/2011 zakomunikowano Politykę Antykorupcyjną Starostwa Powiatowego Kłodzku. Zmniejszenie wysokości wydatków wynika z braku środków w budżecie powiatu. Przygotowanie instrukcji ( 1/1 TAK/ NIE ) NIE Nie zrealizowano w roku 2011 powyższego zadania, gdyż są zbyt duże rozbieżności co do poziomu zinformatyzowania wszystkich jednostek i struktury organizacyjnej. Ponadto kierownicy jednostek organizacyjnych są zobligowani Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym do opracowania i wprowadzenia w życie: instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. Inną kwestią jest też to, że kilka z naszych jednostek podlega nadzorowi ze strony Archiwum Państwowego, w związku z czym mają dookreślone sposoby prowadzenia archiwum i postępowania z dokumentacją. W Planie działalności Starostwa na rok 2012 zaplanowano kontrolę przestrzegania przepisów dot. instrukcji kancelaryjnej i archiwum w kilku jednostkach organizacyjnych Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 28

29 powiatu. I.5. Zwiększenie poczucia. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w powiatowych jednostkach organizacyjnych 7. Podniesienie kwalifikacji pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych 8. Podjęcie działań obniżających koszty funkcjonowania starostwa i jednostek organizacyjnych poprzez centralne zamówienia publiczne (np. w zakresie ubezpieczeń społecznych, energii elektrycznej, usług pocztowych) 1. Ewaluacja Programu zapobiegania Wysokość środków finansowych w budżecie powiatu na poprawę warunków BHP w powiatowych jednostkach organizacyjnych Wysokość środków finansowych w budżecie Starostwa na szkolenia i dofinansowanie studiów 47 tys zł zł Zmniejszenie wydatków na ten cel wynika z trudnej sytuacji finansowej powiatu. Realizowane są zadania obligatoryjne , ,- liczba osobo dni szkoleniowych w roku liczba szkoleń liczba centralnych postępowań w zakresie zamówień publicznych wartość postępowań zakresie zamówień publicznych Opracowanie ewaluacji programu Więcej niż tys zł zł W roku ubiegłym wykonano w Starostwie 1018 osobodni szkoleniowych, z tego 700 osobodni szkoleniowych bezpłatnych. W szkoleniach udział wzięło 19 osób; średnio przypadło 5,7 osobodnia na pracownika. W 2011 roku 13 osób ukończyło studia, a 1 osoba rozpoczęła studia podyplomowe. Łącznie na doskonalenie zawodowe pracowników wydano zł, czyli o 51 % mniej niż w roku Z uwagi na niewielkie środki w budżecie podejmujemy szkolenia bezpłatne ich liczba wzrosła w stosunku do roku 2010 o 38%. Mniejsza liczba szkoleń wynika z mniejszych środków finansowych, natomiast większość szkoleń to szkolenia grupowe, stąd znacznie wyższa od planowanej liczba osobodni szkoleniowych. W roku 2011 prowadzone były 2 centralne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na zakup opału do jednostek organizacyjnych oraz na ubezpieczenie mienia powiatu. W roku 2012 będą przeprowadzone kolejne centralne postępowania, w tym na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Tak/Nie NIE Zadanie jest w trakcie realizacji 5 kwietnia 2012 roku Komisja 3 5 5, Id: 9E3D1D7A-1B4-4CC-AD45-D EC. Podpisany 29

RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO

RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, 2011r Załącznik do Uchwały Nr VII/92/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 28.04.2011 r. RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO O

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 Strzelce Opolskie, 2015 rok Spis treści ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE....

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok Łomża, wrzesień 2007 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. UWARUNKOWANIA... 4 B. WEWNĘTRZNE... 5 II. CELE POLITYKI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POWIAT GOLENIOWSKI STANU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO POWIATU GOLENIOWSKIEGO 2013 ROK WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI I PROMOCJI

DIAGNOZA POWIAT GOLENIOWSKI STANU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO POWIATU GOLENIOWSKIEGO 2013 ROK WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI I PROMOCJI DIAGNOZA POWIAT GOLENIOWSKI STANU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO POWIATU GOLENIOWSKIEGO 2013 ROK WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI I PROMOCJI 1 Wstęp... 3 2 Metodyka prac... 6 3 Diagnoza w sferze społecznej... 8 3.1

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Załącznik do uchwały nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego Załącznik do Uchwały XVII/77/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015 Pułtusk 2011 Zajrzyj w siebie! W twoim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W POWIECIE GLIWICKIM GLIWICE, 2008 Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo