SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o Brzesko ul. Solskiego 13 tel. 014/ , tel./fax. 014/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wymiana instalacji c.o. wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji wody, gazu i kanalizacji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach OPRACOWAŁ: DZIAŁ TECHNICZNY ZATWIERDZIŁ:

2 BRZESKO, SIERPIEŃ 2012 Znak sprawy: RPWiK/T/ZP/3/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. ZAMAWIAJACY: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. ul. Solskiego 13, Brzesko NIP: , REGON: tel: , , tel/fax: strona internetowa: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony. Podstawa prawna: 1. Zarządzenie Wewnętrzne Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. nr 6/2012 z dnia r. 2. Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2012 z dnia r. 3. Art. 133 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 4. Regulamin udzielania zamówień przez RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. dla robót budowlanych poniżej euro i powyżej euro. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji c.o. wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji wody, gazu i kanalizacji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach 2. Szczegółowy zakres robót opisuje: Projekt budowlany Wymiana instalacji c.o. wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji wody, gazu i kanalizacji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. W ramach w/w zadania należy wykonać m.in.: demontaż grzejników żeberkowych i płytowych wraz z gałązkami i zaworami grzejnikowymi, w budynku warsztatowym, w przewiązce z korytarzem oraz w części socjalno-biurowej, likwidacja pionów i poziomów stalowych od rozdzielaczy. demontaż zewnętrznego odcinka instalacji gazowej, dwóch kotłów wraz z armaturą, wybudowanie dwóch nowych kotłowni wraz z zamontowaniem kotłów, armatury i instalacji c.o. zgodnie z projektem. Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Roboty prowadzone powinny być tak aby nie zakłócały ciągłości prac w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach. Wykonawca zobowiązany jest do wizyty w terenie. Fakt ten winien być potwierdzony przez upoważnionego pracownika RPWiK w Brzesku. Zaświadczenie stanowi załącznik nr 11 do.

3 Wszystkie nazwy materiałów użyte w dokumentacjach technicznych należy traktować jako przykładowe. W ofercie należy wycenić materiały nowe, których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ.U. nr 92, poz. 881) oraz STWiORB. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 4. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 5. ZAMAWIĄJACY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOSCI ZŁOŻENIA OFERTY PRZEWIDUJĄCEJ ODMIENNY NIŻ OKREŚLONY W NINIEJSZEJ SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 7. TERMIN KOŃCOWY WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1. Cz. I - Kotłownie nr 2 (która obsługuje pomieszczenie koagulacji, filtrów, biura, szatnie, serwerownie, laboratorium i część przewiązki) wraz z całą instalacją i robotami niezbędnymi do samodzielnego funkcjonowania należy wykonać do r. 2. Cz. II - Kotłownie nr 1 (która obsługuje pom. socjalne, hale pomp, sterownię, szatnię szlifiernię, spawalnię, tokarnię, garaż, toalety, archiwum i część przewiązki) wraz z całą instalacją i robotami niezbędnymi do samodzielnego funkcjonowania należy wykonać do r. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy : posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia adekwatnie do art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Ocena spełnienia tych warunków przez Wykonawcę zostanie dokonana wg formuły spełnia/ niespełna w oparciu o wymagane dokumenty zawarte w pkt 9.

4 9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. A. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień należy złożyć następujące dokumenty: A.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru (albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) potwierdzający, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, zawierający aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. A.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (pełnomocnictw) osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile ten fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. A.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, A.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, A.6) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP załącznik nr 2. A.7) Oświadczenie w trybie art.24 ustawy PZP załącznik nr 3 A.8) Oświadczenia uzupełniającego w zależności od statusu prawnego Oferenta w trybie art. 24 ust. 1, pkt. 4-9 ustawy PZP załącznik Nr 4 B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali (tj. zakończyli), odpowiadających

5 swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie załącznik nr 5. a) Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem wykonania co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej PLN netto. Na potwierdzenie tego doświadczenia należy złożyć takie dokumenty jak referencje, protokoły odbioru końcowego robót potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną. B.2) Wykaz kluczowego personelu przewidzianego do wykonania niniejszego zamówienia z podaniem posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych załącznik nr 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: a) w specjalności instalacyjnej: wod-kan, c.o. gaz. C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania sie przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum PLN wraz z dowodem wpłaty jeżeli taka adnotacja nie znajduje się na polisie. C.2) W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, obowiązany jest przedstawić zamawiającemu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia załącznik nr 10. D. W celu potwierdzenia odbycia wizji w terenie załącznik nr 11. ZAMAWIAJACY WYMAGA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W KOLEJNOŚCI OKREŚLONEJ W PKT 22 E. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

6 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI. 1. Oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia przekazywane przez RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. oraz Wykonawców wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewania sie za pomocą telefaksu, lecz jeżeli strony porozumiewają się w takiej formie, przekazana treść musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Pytania należy kierować na adres: RPWiK w Brzesku Sp. z o.o., Brzesko, ul. Solskiego 13, fax: Osobami uprawnionymi do kontaktu są: mgr inż. Anita Różańska (tel ) codziennie w godzinach W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść. SiWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku pobierania specyfikacji w siedzibie Zamawiającego należy wcześniej powiadomić Zamawiającego telefonicznie o tym zamiarze. Koszt 250 zł

7 3. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłużenie terminu zadawania pytań. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Oferenci pozostają związani oferta przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 12. WADIUM 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 9.000,00 PLN Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nazwy wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny, np. poprzez następujący zapis: Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest..,

8 w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie danej części zamówienia. (zwani łącznie Wykonawcą ), wymagane jest wniesienie wadium w wysokości.., b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c. kwotę gwarancji, d. termin ważności gwarancji e. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a. wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, w pkt.2.2)a). b. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, c. kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, d. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku PKO BP SA o/brzesko Numer rachunku Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty. 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY; Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (wraz z podatkiem VAT) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed dniem podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;\ 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wartości zabezpieczenia. Kwota, którą Zamawiający pozostawi z tytułu roszczeń jest zwracana w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku PKO BP SA o/brzesko Numer rachunku Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert odpowiednio do treści art. 94 ust. 3 upzp. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się odpowiednio art. 149 upzp.

10 ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU. 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. Oferta musi być zabezpieczona przed możliwością zapoznania się z jej treścią. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i winna co najmniej zawierać: wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 22 niniejszego opracowania. Strony oferty powinny być ponumerowane i trwale spięte. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem przez wykonawcę bądź pełnomocnika. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczątką wykonawcy i oznakowanej: Oferta na wykonanie zadania pn.: Wymiana instalacji c.o. wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji wody, gazu i kanalizacji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach. 17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia r. do godz w sekretariacie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. przy ul. Solskiego 13. Otwarcie ofert odbędzie się r. o godz w Sali Konferencyjnej RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I OCENY OFERT. A. Sposób obliczenia ceny 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 2. Ceną oferty jest kwota podana w Formularzu Oferty i ustalona na podstawie kosztorysów ofertowych obliczonych w PLN, opracowanych na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej. 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze umowy. 4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z, Projektu budowlano-wykonawczego oraz przedmiaru robót jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to miedzy innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z powstawaniem odpadów na budowie, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowanie budowy, wywozu nadmiaru gruntu i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Oferent określi ceny wg poniższych zasad: a) wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami, b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu materiałów, sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk.

11 c) ceny jednostkowe oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, d) wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy uproszczony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do, e) jednostki miar oraz ilości jednostek obmiarowych są niezmienne. Niezgodność kosztorysu ofertowego z przedmiarem skutkuje odrzuceniem oferty. f) wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Pominięcie pozycji przedmiaru skutkować będzie odrzuceniem oferty, g) przyjęcie wartości 0 zero oznaczać będzie, że wartości określone w danej pozycji uwzględniono w innych pozycjach lub obejmują je koszty pośrednie, h) upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych, i) cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty wytworzenia lub koszty własne, j) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Kosztorys ofertowy musi zawierać co najmniej: a) liczbę porządkową, b) nazwę elementu, c) opis robót, d) jednostki pozycji, e) ilość jednostek danej pozycji, f) cenę jednostkową pozycji netto zawierającą R, M, S, Kp, Z. g) ostateczną wartość netto, VAT, brutto w poszczególnych kosztorysach, h) zestawienie R, M, S z cenami jednostkowymi netto, i) Stawkę R-g, Kosztów pośrednich i Zysku. B. Ocena ofert 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami. 2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz, jeżeli: a. jej treść jest niezgodna ze, b. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów określonych w. c. zawiera błędy w obliczeniu ceny d. wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie uzupełnił złożonych oświadczeń i dokumentów, e. kosztorys ofertowy jest niezgodny z przedmiarem. f. dokumenty złożone w formie kserokopii nie są opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem lub podpisane przez osobę nieuprawnioną. g. Wykonawca w określonym terminie nie przedłużył terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium.

12 4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek bez konieczności informowania o nich Wykonawcę. 5. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uznaje: a. błędne zsumowanie w Formularzu ofertowym wartości netto i kwoty podatku VAT, b. błędne obliczenie stawki podatku VAT od prawidłowo podanej kwoty netto, c. rozbieżność pomiędzy ceną ofertową podaną słownie a ceną podaną liczbą w Formularzu oferty. Za poprawną zamawiający uzna kwotę netto wynikającą z kosztorysu ofertowego i doliczy podatek VAT. 19. ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ BEDĄ PROWADZONE W PLN. Nie dopuszcza sie rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote. Złożenie oferty w obcej walucie stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie może zostać poprawiony na zasadach przewidzianych w ustawie i będący podstawa do odrzucenia oferty. 20. KRYTERIUM OCENY PRZY WYBORZE OFERTY: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1.Zostana złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 2.Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 3.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1. Cena 100,00% 100 pkt Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać wykonawca Zasady oceny kryterium Cena. Pi(C)=Cmin/Ci * 100 pkt gdzie: Pi(C) ilość pkt jakie otrzyma oferta i za kryterium Cena, Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, Ci cena oferty i. 4.Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, prowadzone będą dodatkowe czynności. W tym celu równorzędni oferenci zostaną o tym poinformowani oraz będą mogli złożyć oferty dodatkowe. 5.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

13 21. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DLA STRON OKRESLONE ZOSTANA W UMOWIE ZAWIERANEJ Z WYKONAWCA NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak we wzorze umowy stanowiącym załącznik NR 8. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć Zamawiającemu kserokopię uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania ewentualnych robót dodatkowych w drodze odrębnych umów jednak ich wartość nie może przekroczyć łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, na poniższych warunkach: 1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadać będą opisowi w pozycji w kosztorysie ofertowym to cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty, 2) dla robót nieobjętych zamówieniem podstawowym a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca powinien dla tych robót przedłożyć do akceptacji Zamawiającego i Inspektora nadzoru kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w kosztorysie ofertowym oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w SEKOCENBUD obowiązujący w woj. Małopolskim za kwartał, w którym sporządzona został oferta oraz nakładów rzeczowych określonych w KNR, a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 3. W związku z przepisami Kodeksu Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności inwestora za roboty wykonane przez podwykonawców (art.647 5), w przypadku wykazania w ofercie robót, które będą podzlecone zostanie wprowadzony do umowy z wykonawcą robót zapis dotyczący sposobu regulacji należności za roboty wykonane przez podwykonawców lub dotyczący formy zabezpieczenia ich interesów. 4. Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy przedłożono mu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Umowa ta winna stwierdzać m.in. solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z tych Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców a także do otrzymywania wynagrodzenia za wykonane roboty. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie: a) Wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1623) Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta i Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w

14 wyniku wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą PZP (przy uwzględnieniu zapisu art. 67 ust. 1 pkt 5) w formie aneksu (w odniesieniu do robót zamiennych lub zaniechanych) lub dodatkowej umowy (w odniesieniu do robót dodatkowych). Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie Umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami w pkt WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Załączniki składające sie na integralna część specyfikacji: 1.Formularz ofertowy Wykonawcy załącznik nr 1, 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru (albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) potwierdzający, że profil działalności. (pkt. 9.A.1 ) 3.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (pełnomocnictw) (pkt. 9.A.2 ) 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (pkt. 9.A.3 ) 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP, (pkt. 9.A.4 ) 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP, (pkt. 9.A.5 ) 7. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP załącznik nr Oświadczenie w trybie art.24 ustawy PZP załącznik nr 3 9. Oświadczenia uzupełniającego w zależności od statusu prawnego Oferenta w trybie art. 24 ust. 1, pkt. 4-9 ustawy PZP załącznik Nr Wykaz wykonanych robót budowlanych (pkt. 9.B.1 ) załącznik nr Wykaz kluczowego personelu (pkt. 9.B.2 ) załącznik nr Oświadczenie o udzieleniu gwarancji załącznik nr Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, (pkt. 9.C.1 ). 14. Zaakceptowany projekt umowy w postaci zaparafowania każdej ze stron załącznik nr Kosztorysy ofertowe 16. Potwierdzenie złożenia (wpłacenia wadium) 17. Zobowiązanie załącznik nr 10 (załączyć do oferty jeżeli dotyczy) 18. Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej - Załącznik nr Harmonogram rzeczowo finansowy z uwzględnieniem terminów realizacji robót określonych w pkt. 7

15 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA PN: Wymiana instalacji c.o. wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji wody, gazu i kanalizacji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach... (Nazwa Wykonawcy i Adres)... (kod, miejscowość, województwo, powiat)... (ulica, nr domu, nr lokalu)... (telefon, fax) REGON:... NIP:... dla: Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o Brzesko, ul. Solskiego 13. Po zapoznaniu się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, my niżej podpisani podejmujący sie niniejszym wykonania ww. zadania na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych. 1.Cena naszej Oferty (całość) wynosi: netto... złotych (słownie:... złotych) podatek VAT... złotych (słownie:... złotych) brutto (wraz z podatkiem VAT)... złotych (słownie:... złotych) 2.Termin wykonania zamówienia: Cz. I do r. Cz. II do r.

16 3. Udzielamy gwarancji i rękojmi 36 miesięcy od daty spisania protokołu końcowego odbioru robót, na roboty budowlane a na urządzenia z gwarancją Producenta. 4.Akceptujemy przelew jako warunek płatności. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury. 5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jej modyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy sie z dokumentacja opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy). 6.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 8.W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie..., zgodnie z warunkami ustalonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 9.Oswiadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 10.Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej oferty są: Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: Nazwisko i imię... Stanowisko... Telefon:...; Fax:... Zakres (niepotrzebne skreślić): - do reprezentowania w postępowaniu, - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, - do zawarcia umowy. 12.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: a)...

17 b).. (zakres robót) Oferta składa sie z... stron ponumerowanych. Załączniki: (Miejscowość, data) (Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

18 ... (pieczęć oferenta ) nr tel./faksu Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE [Nazwa organu zarządzającego firmy ] [pełna nazwa Oferenta] występujący jako Oferent w postępowaniu w trybie nieograniczonym na: Wymiana instalacji c.o. wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji wody, gazu i kanalizacji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach wszczętym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o., zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r.), pouczony/*eni o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajaniu prawdy, mających służyć za dowód w postępowaniu sadowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, gdzie kara pozbawienia wolności określona jest do lat 3, co wynika z art. 233 kk, oświadczam/y, że: 1) posiadam/*y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z ustawowymi obowiązkami posiadania takich uprawnień; 2) posiadam/*y niezbędna wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje/*emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam/*y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24w/w ustawy...., dn (podpis osób uprawnionych do reprezentacji oferenta lub posiadających pełnomocnictwo)

19 ... (pieczęć oferenta) nr tel./faksu Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE... firmy [Nazwa organu zarządzającego]... [pełna nazwa Oferenta] występujący jako Oferent w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Wymiana instalacji c.o. wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji wody, gazu i kanalizacji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach wszczętym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o., zgodnie z art. 22 w związku z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177), pouczony/*eni o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajaniu prawdy, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, gdzie kara pozbawienia wolności określona jest do lat 3, co wynika z art. 233 kk, oświadczam/y, że nie jestem/*śmy wykluczony/*eni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego gdyż: 1) nie wyrządziłem/* nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania,; 2A)* w stosunku do mnie/* nas nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości/*; 2B)* w stosunku do mnie/* nas ogłoszono upadłość i zawarłem/* zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu i układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3A)*nie/*zalegam/*y z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 3B)* i uzyskałem/* uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Reasumując brak jest podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia...., dn (podpis osób uprawnionych do reprezentacji oferenta lub posiadających pełnomocnictwo) *) niepotrzebne skreślić...

20 (pieczęć oferenta nr tel./faksu Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE... firmy [Nazwa organu zarządzającego]... [pełna nazwa Oferenta] występujący jako Oferent w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Wymiana instalacji c.o. wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji wody, gazu i kanalizacji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach wszczętym przez, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. zgodnie z art. 24 ust 1 pkt. 4-9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177), pouczony/*eni o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajaniu prawdy, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, gdzie kara pozbawienia wolności określona jest do lat 3, co wynika z art. 233 kk, oświadczam/y, że nie jestem/*śmy wykluczony/*eni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego gdyż: 1.jako osobę fizyczną/#, prawomocnie nie skazano mnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 2.jako spółkę jawną/#, żadnego wspólnika prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 3.jako spółkę partnerską/#, żadnego partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 4.jako spółkę komandytową/# lub spółkę komandytowo-akcyjną/#, żadnego komplementariusza prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5.jako osobę prawną#, żadnego urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6.jako podmiot zbiorowy/#, wobec nas sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Reasumując brak jest podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia...., dn (podpis osób uprawnionych do reprezentacji oferenta #/ wybrać właściwe niewłaściwe skreślić

21 Załącznik nr 5. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Miejscowość... Data... WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wymagany w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedze oraz doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania. Lp. Inwestor Wartość netto (zł) Zakres zadania Termin realizacji Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie (np.: referencje od Zamawiającego, protokoły odbioru końcowego, lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające ww. warunek).... (Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)... (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

22 Załącznik nr 6. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Miejscowość... Data... WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE KLUCZOWY PERSONEL PRZEWIDZIANY DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Lp. 1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Przewidywane stanowisko Kwalifikacje Lata pracy na przewidywanym stanowisku Podstawa do dysponowania osobą Ponadto zgodnie z art. 22 upzp pouczeni o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, gdzie kara pozbawienia wolności określona jest do lat3, co wynika z art. 233kk, oświadczam/y, że: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane.... (Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)... (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

23 Załącznik nr 7. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Miejscowość... Data... OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU GWARANCJI Niniejszym oświadczamy, że występując jako Wykonawca w przetargu ogłoszonym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. ul. Solskiego 13, Brzesko na wykonanie robót w ramach zadania pn.: Wymiana instalacji c.o. wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji wody, gazu i kanalizacji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach udzielamy 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych będących przedmiotem odbioru z tym, że gwarancja na zamontowane urządzenia udzielana jest zgodnie z warunkami Producenta.... (Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)... (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

24 P RO JE K T U M O W Y N R... /2012 Zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik nr 8. Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; pod nr KRS: NIP: Kapitał zakładowy: ,00 złotych reprezentowanym przez: 1.Zbigniew Gładyś Prezes Zarządu Spółki 2.Jerzy Wolnik Zwanym dalej Zamawiającym a - V-ce Prezes Zarządu Spółki KRS (lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej):... NIP:... Kapitał zakładowy:... złotych reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: Wymiana instalacji c.o. wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji wody, gazu i kanalizacji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach 2 1.Na przedmiot budowy określony w 1 składa się m.in. następujący zakres rzeczowy robót: -demontaż grzejników żeberkowych i płytowych wraz z gałązkami i zaworami grzejnikowymi, w budynku warsztatowym, w przewiązce z korytarzem oraz w części socjalno-biurowej, - likwidacja pionów i poziomów stalowych od rozdzielaczy. - demontaż zewnętrznego odcinka instalacji gazowej, dwóch kotłów wraz z armaturą, - wybudowanie dwóch nowych kotłowni wraz z zamontowaniem kotłów, armatury i instalacji c.o. zgodnie z projektem.

25 Wraz z robotami towarzyszącymi oraz zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty w okresie poprzedzającym zawarcie umowy z należytą starannością: 1) Zapoznał się z dokumentacją techniczną i przeanalizował termin wykonania Umowy, 2) Dokonał oględzin terenu budowy i jego otoczenia, 3) Zapoznał się z dokumentacją instalacji podziemnych i uzbrojenia terenu budowy oraz ich lokalizacją na terenie budowy i w otoczeniu terenu budowy, 4) Uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje, niezbędne do określenia zakresu charakteru robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do dokumentacji technicznej bądź innych dokumentów wiążących dla stron na podstawie Umowy, terenu budowy, jego otoczenia, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, a także zapewnia, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. 3. Wykonawca zobowiązuje się, że po zawarciu Umowy nie będzie angażował się w jakiekolwiek inne przedsięwzięcia, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wymaganą jakość robót lub terminową realizacje umowy. Strony umowy ustalają, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między ustaleniami lub postanowieniami umowy i treścią dokumentów przyjmuje się za pierwszeństwo w ich stosowaniu w następującym porządku: 1) Umowa wraz ze zmianami do niej, 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 3) Dokumentacja Techniczna i jej zmiany, 4) Pozostałe dokumenty towarzyszące umowie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kv do wymogów Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15 Częstochowa, dnia. 07.05.2012 r. Oznaczenie sprawy: MSZ.ZP/08/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BI.271.02.01.2015 Lędziny, dn. 27.01.2015r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo