Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ, wersja 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ, wersja 1.0"

Transkrypt

1 Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata

2 Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Borys Czerniejewski, Aleksander Ronowicz Właciciel dokumentu: Borys Czerniejewski Recenzenci: Krzysztof Meszka, Marcin Sikorski, Aleksander Solecki, Tomasz Wieczorkowski, Borys Stokalski Tytuł: Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ Projekt: Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata Wersja: 1.0 Status: Produkt Liczba stron: 41 Data utworzenia: :33:00 Kontakt do uwag: Połoenie pliku: D:\BBC\Rada Informatyzacji Wsi\e-Vita\Wyjazd\Strategie nasze\recz\załoenia do strategii informatyzacji gminy - RECZ v. 1.0.doc Zdjcie na okładce: Kociół w Reczu, fot. Aleksander Ronowicz Copyright 2004 Historia zmian: Wersja Data Kto Opis Aleksander Ronowicz Utworzenie dokumentu do Aleksander Ronowicz, Edycja dokumentu Borys Czerniejewski Ten dokument podlega zatwierdzeniu: Imi i Nazwisko Podpis Rola w projekcie Data zatwierdzenia Wersja Borys Kierownik Projektu Czerniejewski Odbiorcami dokumentu s: Imi i Nazwisko Rola w projekcie Data wydania Wersja Klara Malecka FWW, e-vita Jacek Pietrusiak FWW, e-vita Zbigniew Ligus Burmistrz miasta Recz Piotr Bohdziewicz Koordynator Projektu w Gminie Recz Stranik Strategii Gminy Recz Zastrzeenia: Wszystkie nazwy handlowe i towarów wystpujce w niniejszej publikacji s znakami towarowymi zastrzeonymi odpowiednich firm odnonych włacicieli. Dokument naley traktowa jako jawny.

3 Spis treci Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ, wersja Wstp Cel i znaczenie dokumentu Zawarto i struktura dokumentu Zadania gminy Strategie rozwoju Obraz i zasoby gminy Specjalno gminy Dane statystyczne Dane gospodarcze Budet gminy w roku Wydatki na informatyk w roku Budet zadeklarowany w programie e-vita Partnerzy programu e-vita Zasoby informacyjne Rynek na którym działa gmina Klienci i udziałowcy Konkurencja Sojusznicy Wizja gminy Wizja młodziey Wizja dorosłych Główne elementy wizji Misja gminy Analiza otoczenia informatyzacji gminy (PEST) Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie techniczne Analiza potencjału gminy (SWOT) i kierunki działa Cele strategiczne gminy Priorytetowe dziedziny zastosowa informatyki w gminie Program działania (projekty) Budowa sieci teleinformatycznej Gminny portal gospodarczy Rolna giełda towarowa (giełda biomasy) Zintegrowany portal gminny strona 3

4 10.5 Publiczne punkty dostpu do internetu (pajczyna) (Pod)portal turystyczny Portal e-urzd Centrum zdalnego nauczania Gminny dostawca usług internetowych Moliwe ródła finansowania Monitorowanie realizacji strategii i zarzdzanie zmian Podsumowanie Materiały ródłowe Załczniki Załcznik nr 1. proponowany harmonogram realizacji strategii informatyzacji gminy Recz Załcznik nr 2. budowa sieci teleinformatycznej Załcznik nr 3. lista obecnoci na spotkaniu w sprawie załoe informatyzacji gminy Załcznik nr 4. proponowane obszary zastosowa IT w gminie strona 4

5 1. Wstp 1.1 Cel i znaczenie dokumentu Niniejszy dokument został przygotowany na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi, w ramach programu Wie aktywna. Budowanie społeczestwa informacyjnego e-vita prowadzonego przez Fundacj Wspomagania Wsi (FWW), Polsko-Amerykask Fundacj Wolnoci oraz Cisco Systems Poland. Celem programu jest popularyzacja konkretnych zastosowa informatyki wród społecznoci wiejskich w Polsce oraz praktyczne przygotowanie szeciu wybranych społecznoci (gmin) do korzystania z moliwoci rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie daj nowe technologie. Działania zaplanowane w ramach programu skierowane s przede wszystkim do samorzdu, przedsibiorców, organizacji pozarzdowych i młodziey. Korzyci uzyskane przez beneficjantów programu oraz wypracowane modele działa, moliwoci zastosowa, a take konkretne przedsiwzicia z wykorzystaniem informatyki zrealizowane w wybranych gminach, maj słuy jako przykład oraz stanowi zacht i inspiracj do podejmowania podobnych inicjatyw przez inne społecznoci wiejskie. Jednym z elementów programu jest przygotowanie załoe do strategii informatyzacji wybranych gmin na lata Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmujemy, e strategia to dokument, który okrela sposób realizacji długookresowych celów gminy za pomoc wskazanych rodków, przy wykorzystaniu bdcych w posiadaniu gminy zasobów. Strategia okrela równie sposób modyfikacji celów gminy w zalenoci od zmian zachodzcych w jej otoczeniu oraz sposoby pozyskania zasobów, ich racjonalne rozmieszczenie i wykorzystanie. Załoenia stanowi jedynie zarys przyszłej strategii informatyzacji, której przygotowanie wymagałoby dokładniejszego rozpoznania potrzeb gminy i pełniejszego udziału jej mieszkaców. Napity harmonogram programu e-vita nie pozwala na przygotowanie pełnych strategii informatyzacji. Niniejsze załoenia przygotowano na podstawie nastpujcych materiałów: 1. ankiety (wniosku gminy o udział w programie e-vita), 2. przykładowego projektu (wypracowanego przez picioosobow reprezentacj gminy w czasie warsztatu w dniu , podczas konferencji w Miedzeszynie), 3. materiałów uzyskanych od samorzdu gminy Recz podczas wizyty studyjnej przedstawicieli FWW (odnoszcych si do kwestii zasygnalizowanych w przez FWW przed wizytami), 4. podsumowania informacji uzyskanych przez przedstawicieli FWW w czasie wizyt studyjnych, zawierajce m.in. propozycje zakresu zastosowa informatyki w ramach programu e-vita, 5. raportu ze spotka informacyjno-edukacyjnych, które odbyły si w gminie w dniu , 6. planu inwestycyjnego gminy ( Wieloletni plan inwestycyjny gminy Recz , załcznik do uchwały Nr XV/107/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 r.; Recz, grudzie 2003), 7. programu wspierania przedsibiorczoci w gminie ( Program wspierania przedsibiorczoci w gminie Recz, załcznik do uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 kwietnia 2003 r.; Recz, 23 marca 2003 r.), 8. informacji zebranych podczas warsztatu strategicznego przeprowadzonego w gminie Recz w dniu (lista osób uczestniczcych w warsztacie stanowi załcznik nr 3. do niniejszych Załoe ). strona 5

6 Załoenia do strategii informatyzacji gminy s dokumentem wewntrznym, opracowywanym na potrzeby realizacji programu e-vita. Moe on równie słuy samorzdom pomocniczo przy podejmowaniu inicjatyw zwizanych z informatyzacj ich gmin po zakoczeniu programu. 1.2 Zawarto i struktura dokumentu Niniejsze załoenia uwzgldniaj uzyskane wczeniej informacje o gminie, jej sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzebach mieszkaców. Okrelaj one obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, które mog by realizowane pełniej za pomoc informatyki oraz cele strategiczne (priorytety) oraz działania je wspierajce zawarte w strategii rozwoju gminy, zgodne z oczekiwaniami społecznoci gminy zwizanym z udziałem w programie e-vita, które mog by realizowane z zastosowaniem informatyki w okrelonym horyzoncie czasowym (lata ). Okres lipiec 2004 lipiec 2005 to czas realizacji programu e-vita. Okres lipiec 2005 grudzie 2007 to czas realizacji kolejnego etapu/etapów strategii informatyzacji z wykorzystaniem zasobów własnych gminy i dostpnych, zewntrznych ródeł finansowania. Dokument zawiera analiz słabych i silnych stron gminy oraz szans i zagroe zwizanych z otoczeniem informatyzacji, wypracowan z przedstawicielami gminy wizj, misj i cele strategiczne informatyzacji, wybrane dziedziny zastosowa IT, priorytety i program działania (propozycje projektów), umoliwiajce: a) przeprowadzenie przez integratora systemu (firm ComputerLand S.A.) audytu przedwdroeniowego do budowy sieci dostpu radiowego w ramach programu e-vita, b) korzystanie z niniejszych załoe w czasie póniejszym przy przygotowywaniu bardziej rozbudowanych koncepcji i planów rozwoju budowy infrastruktury i zastosowa informatyki w gminie. Ponadto niniejsze Załoenia : okrelaj zakres prac infrastrukturalnych/funkcjonalnoci infrastruktury informatycznej wdraanej w ramach programu e-vita, systematyzuj wczeniejsze informacje o gminie/weryfikuj plany/propozycje samorzdu przedstawione na etapie wizyt studyjnych, okrelaj zakres kontynuacji działa (zwizanych ze wspomaganiem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy za pomoc informatyki), moliwych do realizacji z wykorzystaniem rodków UE potencjalnie dostpnych dla samorzdu, organizacji pozarzdowych i przedsibiorstw. 1.3 Zadania gminy Gmina jest podstawow jednostk samorzdu terytorialnego. 1 Do zakresu jej działania nale wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeone ustawami na rzecz innych podmiotów. 2 Naley do nich równie zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorzdowej tworzonej przez mieszkaców gminy. Szeroko pojta informatyzacja gminy 1 por. art. 164, ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2 por. art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) strona 6

7 nie jest jednak objta katalogiem zada własnych gminy. 3 Informatyka jest bowiem jedynie narzdziem do realizacji zada gminy. Informatyzacja jest wic procesem zastosowania i wdroenia narzdzi teleinformatycznych do realizacji zada własnych gminy. Inaczej mówic, informatyzacja jest jedynie narzdziem do realizacji przyjtej strategii. Tyle tylko, e gmina Recz nie posiada własnej strategii rozwoju, wic nie mona si do niej odnosi. Gmina posiada jednak program wspierania przedsibiorczoci ( Program wspierania przedsibiorczoci w gminie Recz, załcznik do uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 kwietnia 2003 r.; Recz, 23 marca 2003 r.), dla którego wsparciem mog by narzdzia informatyczne. Dlatego te niniejsze załoenia do strategii informatyzacji gminy naley traktowa jedynie jako jeden z programów funkcjonalnych przyszłej strategii rozwoju gminy Recz. 1.4 Strategie rozwoju Posiadanie przez gmin strategii rozwoju (społeczno-gospodarczego) nie jest usankcjonowane prawnie. Ustawowo przewidziano jedynie opracowanie narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz strategii rozwoju województwa. 4 Wynika to z faktu, i uznaje si, e gmina jest jednostk zbyt mał, by konieczne było opracowywanie dla niej strategii rozwoju. Do właciwoci rady gminy naley jednak uchwalanie programów gospodarczych. 5 Program, ze swej natury, jest dokumentem bardziej szczegółowym wyznaczajcym działania, które maj zosta podjte w krótszej perspektywie czasowej. Programy gospodarcze gmin mog stanowi uszczegółowienie strategii rozwoju województw. Tak rol pełni program wspierania przedsibiorczoci w gminie ( Program wspierania przedsibiorczoci w gminie Recz, załcznik do uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 kwietnia 2003 r.; Recz, 23 marca 2003 r.). Mówic o strategii rozwoju gminy naley wic mie na myli dokument wynikajcy ze strategii rozwoju województwa, którego przygotowanie nie jest obowizkowe w wietle prawa, lecz ley w interesie gminy, dokument który moe zosta zastpiony bardziej szczegółowym programem gospodarczym. Strategia (program) wana jest te przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Kady projekt musi posiada swoje tło i uzasadnienie. Projekt musi wynika z planowanych kierunków rozwoju i słuy realizacji okrelonych celów, które powinny by zapisane w strategii lub innym dokumencie o podobnym charakterze. Dlatego wiele gmin decyduje si na przygotowanie własnych strategii rozwoju. Podobnie jest ze strategi informatyzacji nie jest ona wymagana do funkcjonowania gminy. Jednake strategia i cele w niej opisane mog stanowi dobre uzasadnienie dla projektów dofinansowywanych np. w ramach działania 1.5 przewidzianego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Strategia informatyzacji powinna by zgodna ze strategi regionaln: Wsparcie z EFRR powinno by zdeterminowane strategi rozwoju społeczestwa informacyjnego w regionie. Co wicej, [informatyczne] projekty infrastrukturalne musz by zgodne z celami regionalnego rozwoju gospodarczego tj. wzrostu gospodarczego, konkurencyjnoci regionu tak samo jak równowagi działa gospodarczych. Odosobnione projekty nie powinny otrzymywa wsparcia. Powinny by one ponadto 3 por. art. 7, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.w.) 4 por. ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. nr 48, poz. 550) 5 por. art. 18, ust 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.w.) strona 7

8 powizane z innymi działaniami zorientowanymi na rozwój nowych aplikacji i usług. Jako cz strategii, projekty infrastrukturalne powinny zosta oparte na analizie potrzeb regionalnych i szans zidentyfikowanych w konsultacji z partnerami społecznymi i gospodarczymi, przy uwzgldnieniu specyficznych ekonomicznych i instytucjonalnych warunków jak równie obecnie funkcjonujcej infrastruktury (tj. przegldu istniejcej infrastruktury przed planowaniem nowych inwestycji) Obraz i zasoby gminy Gmina Recz ley nad rzek In na Pojezierzu Iskim w powiecie choszczeskim, woj. zachodniopomorskie. Ssiednimi gminami s: od północy Dobrzany (pow. stargardzki), Kalisz Pomorski (pow. drawski), od wschodu Drawno, od południa Choszczno, od zachodu Sucha (pow. stargardzki). Główn miejscowoci gminy jest Recz. Pozostałe miejscowoci to: Grabowiec, Kranik, Lubieniów, Ntkowo, Pamicin, Pomie, Rybaki, Sicko, Słutowo, Sokoliniec, Suliborek, Sulibórz, Wielogoszcz, eliszewo. 2.1 Specjalno gminy Gmina Recz jest typow gmin rolnicz, a na jej terenie dominuj uytki rolne (57% powierzchni), z czego przeszło połowa to tereny po byłych PGR. Przedstawiciele gminy widz jej przyszło w zrównowaonym rozwoju wysokoefektywnego rolnictwa towarowego, przetwórstwa rolno-spoywczego i (agro)turystyki. Podczas spotka informacyjno-szkoleniowych w dniu oraz podczas warsztatów strategicznych w dniu dobitnie zaznaczali swoje interesy przedstawiciele producentów biomasy. Formalnie nie zostali oni jednak zaproszeni przez Urzd Gminy jako partnerzy programu e- Vita. Nie wiadomo te, na ile ich głos jest reprezentatywny dla całej gminy. Najwikszym zakładem przemysłowym w gminie jest REMOR S.A., producent wysokiej jakoci wyrobów z mosidzu i stali. Gmina pokłada due nadzieje w rozwoju małych i rednich przedsibiorstw oraz we wzrocie inwestycji zewntrznych na terenie gminy. Przez Gmin przebiega droga krajowa nr 10. Szczecin Bydgoszcz oraz droga wojewódzka nr 151. z Choszczna do Łobza. Przez teren gminy przebiega równie linia kolejowa Stargard Szczeciski Piła. 2.2 Dane statystyczne powierzchnia gminy ogółem [ha] powierzchnia gruntów rolnych [ha] powierzchnia gruntów lenych [ha] powierzchnia gruntów przemysłowych [ha] ha ha ha 4 ha liczba sołectw 15 6 Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdraania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej, Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Bruksela, , SEC(2003)895 strona 8

9 liczba mieszkaców ogółem liczba mieszkaców na terenach wiejskich liczba mieszkaców na terenie miast liczba mieszkaców w wieku do 25 lat liczba mieszkaców w wieku od 25 do 50 lat liczba mieszkaców w wieku powyej 50 lat Dane gospodarcze liczba podmiotów gospodarczych działajcych w gminie 326 liczba gospodarstw rolnych w gminie Budet gminy w roku 2004 dochody wydatki Wydatki na informatyk w roku 2004 w urzdzie gminy w edukacji Budet zadeklarowany w programie e-vita Gmina zadeklarowała własny wkład gotówkowy na zgłoszony podczas warsztatu w dniu , w ramach konferencji w Miedzeszynie projekt Gospodarcza Pajczyna utworzenie sieci Centrów Aktywnoci Wiejskiej zgonie z programem e-vita w wysokoci zł ( zł w roku 2004 i zł w roku 2005). Jak wida deklarowana kwota zł ta nie została ujta w budecie Urzdu Gminy na rok Inne zasoby zadeklarowane jako wkład do programu to: sale wykładowe, sprzt do prowadzenia konferencji i spotka, nagłonienie, rzutnik multimedialny, zasoby ludzkie, zasoby informacyjne Urzdu Gminy. 2.7 Partnerzy programu e-vita Urzd Gminy zaprosił do realizacji programu e-vita 9 partnerów, w tym: 3 instytucje publiczne, 2 organizacje pozarzdowe i 4 podmioty gospodarcze: Sektor publiczny 1. Szkoła Podstawowa w Reczu 2. Gimnazjum w Reczu 3. Miejsko-Gminny Orodek Kultury (Recz) strona 9

10 Organizacje pozarzdowe (wt. samorzd gospodarczy) 1. Towarzystwo Miłoników Recza (Recz) 2. Reczaskie Towarzystwo Owiatowe Pro Educatio (Recz) Podmioty gospodarcze 1. PHU Cymex (Grabowiec) 2. Firma Elan (Recz) 3. PUH G&T s.c. Wytwórnia Pasz (Grabowiec) 4. POLFOOD Grzegorz Adamiak (Recz) 2.8 Zasoby informacyjne W gminie znajduje si gimnazjum, 2 szkoły podstawowe i 1 przedszkole miejskie. Działalnoci kulturaln zajmuje si Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Reczu. W miecie działa równie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, w której siedzib ma równie Towarzystwo Miłoników Recza, które współorganizuje wiele imprez kulturalnych i sportowych (np. redniowieczny jarmark i widowisko Na kupieckim szlaku ). 3. Rynek na którym działa gmina Gmina, postrzegana jako podmiot gospodarczy, wiadczcy usługi swoim klientom, działa w pewnym otoczeniu stanowicym jej rynek. Składa si on z klientów, udziałowców, konkurentów i partnerów (sojuszników). 3.1 Klienci i udziałowcy Jak w kadej gminie klientami gminy Recz s wszyscy jej mieszkacy i wszystkie podmioty gospodarcze działajce na jej terenie. Klientami gminy s równie instytucje publiczne w niej zlokalizowane. Gmina posiada równie klientów zewntrznych (okazjonalnych), takich jak turyci i inwestorzy. Włacicielami (udziałowcami) gminy s wszystkie osoby fizyczne w niej zameldowane oraz wszystkie podmioty gospodarcze posiadajce siedzib na terenie gminy i płacce podatki w gminie. 3.2 Konkurencja Konkurencj dla gminy stanowi inne gminy ubiegajce si o te same pienidze (dotacje, subwencje, granty, turystów, inwestorów itp.). Konkurencj na rónych polach mog stanowi róne gminy. Dla gminy Recz konkurencj stanowi: na polu turystyki gminy: Isko i Drawno, na polu kultury gminy: Choszczno i Drawno. 3.3 Sojusznicy Sojusznikami dla gminy s wszystkie te jednostki samorzdu terytorialnego, które wraz z gmin realizuj wspólne przedsiwzicia. S to zazwyczaj gminy ssiednie, powiat, województwo oraz gminy partnerskie za granic. Dla gminy Recz partnerami s: na polu turystyki gminy lece przy midzynarodowym Szlaku Cysterskim (http://ifd138.univ.gda.pl/~tramp/cystersi/index.php?id=szlak_cysterski), w tym gminy najblisze: Bierzwnik, Pełczyce, Marianowo, Kołbacz Str. Czarnowo oraz Koszalin, strona 10

11 na polu kultury i sportu niemieckie gminy Fürstenwalde, Torgelow (w tej gminie organizowany jest co roku jarmark redniowieczny), na polu infrastruktury (kanalizacja) gminy zrzeszone w Zwizku Gmin Dorzecza Iny, na polu transportu gminy Bierzwnik, Dobrzany i Kalisz Pomorski, na polu ochrony rodowiska i gospodarki odpadami Akademia Rolnicza w Szczecinie, na polu rozwoju produkcji biomasy ( Zielona Lokomotywa ) Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Polska Izba Biomasy,, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Chemicznej Przeróbki Wgla w Zabrzu, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie na polu współpracy midzynarodowej gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (http://www.pomerania.org.pl). 4. Wizja gminy Wizja jest obrazem, modelem przyszłoci gminy, który jej mieszkacy i władze chc wykreowa. 7 Aby zakreli wizj gminy Recz za lat osobno zbadane zostały potrzeby i pomysły młodziey i dorosłych: 4.1 Wizja młodziey Główn bolczk młodziey w gminie Recz jest brak miejsc pracy w gminie. Wskazywano równie na róne mnie lub bardziej formalne powizania utrudniajce znalezienie pracy. Przy obecnej infrastruktury drogowej w gminie dojazd do pracy w Szczecinie (74 km) jest nieakceptowany nawet dla aktywnej młodziey. Dlatego 100% młodziey uczestniczcej w warsztatach strategicznych w dniu deklarowała, e po zakoczeniu nauki opuci gmin i nie powróci do niej po skoczeniu studiów. Wskazano równie na brak ciekawej oferty na spdzanie wolnego czasu, szczególnie w okresie wakacyjnym (niniejsze Załoenia przygotowywano w sierpniu) i w zimie. Brak równie miejsc spotka dla młodziey, którymi s obecnie przystanki autobusowe. Młodzie w swej wizji wskazała na nastpujce elementy: zwikszenie liczby miejsc pracy, poprawa komunikacji pomidzy wsiami gminy, rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, rozwój edukacji (głownie na wsi), rozwój turystyki, poprawa dostpu do informacji (w tym do Internetu). 4.2 Wizja dorosłych W deniach dorosłych mieszkaców gminy, Recz ma by w przyszłoci gmin, w której w zrównowaony, nie zakłócajcy równowagi rodowiskowej rozwija si przedsibiorczo. Głównymi motorami rozwoju maj by wysokoefektywne rolnictwo towarowe, przetwórstwo rolno-spoywcze i (agro)turystyka. Nie udało si sprecyzowa, jaka ma by specjalno gminy. Jedyn propozycj była produkcja biomasy i przemysł z ni zwizany. Zaproponowano równie, eby gmina zarabiała np. na oczyszczaniu cieków. Jednoczenie rozwin naley system cieek rowerowych i wspiera tworzenie gospodarstw 7 por. Krzysztof Obłój, Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, str. 38 strona 11

12 Logo Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ, wersja 1.0 agroturystycznych (w tej chwili nie ma w gminie ani jednego). Atrakcjami turystycznymi maj by stanica archeologiczna (pozostałoci zamku cysterskiego) i rezerwat Doliny Iny. 4.3 Główne elementy wizji Jako główne elementy wizji wskazano: ekologi, rozwój przetwórstwa rolno-spoywczego, rozwój turystyki, upowszechnienie pracy zdalnej oraz rozwój przedsibiorczoci. Zaproponowano, eby specjalnoci gminy był rozwój produkcji biomasy oraz przemysłu z ni zwizanego (np. produkcja kotłów na biomas). Nie jest jednak pewne na ile reprezentatywna jest ta propozycja. 5. Misja gminy Na podstawie wizji sformułowano misj gminy. Jest ona lapidarnym sformułowaniem wizji po to, by mona było łatwo okreli cele, które gmina chce osign. Zgodnie z najlepszymi praktykami misja ma motywujcy i wrcz marzycielski charakter 8, lecz jest zarazem moliwa do osignicia. Okrela ona cel istnienia i działalnoci gminy. Misja gminy Recz brzmi: Gmina Recz wspólnota ludzi aktywnych, majcych jasn wizj przyszłoci. Ekologiczna, zielona kraina z duym dobytkiem kulturowym. Gmina bogata, przyjazna i sprzyjajca rozwojowi przedsibiorczoci. Z tak sformułowan misj zgodzili si wszyscy uczestnicy warsztatu strategicznego przeprowadzonego w gminie w dniu Pozostaje wierzy, e misja zjednoczy mieszkaców gminy do jej realizacji. Rozwój gminy jest bowiem w interesie wszystkich mieszkaców i nie moe by zadaniem samym w sobie, postawionym jedynie jej władzom. Wspólna misja pozwala [nawet] ludziom, którzy sobie nie ufaj, współpracowa, bowiem tworzy ona wspóln tosamo Analiza otoczenia informatyzacji gminy (PEST) Ze wzgldu na ograniczenia czasowe analiz otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego i technicznego (analiz PEST) informatyzacji gminy przeprowadzono w sposób skrótowy. Skupiono si na otoczeniu politycznym i społecznym, gdy pozostałe otoczenia s podobne we wszystkich gminach. 6.1 Otoczenie polityczne Podstaw otoczenia politycznego informatyzacji powinna by ustawa o informatyzacji działalnoci niektórych podmiotów realizujcych zadania publiczne. Niestety nad projektem tej ustawy Sejm RP pracuje ju od przeszło roku i nie wiadomo, kiedy w kocu uda mu si j uchwali. Cele zwizane z informatyzacj pastwa zawarte zostały w przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , przyjtej przez Rad Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 r. Wród szesnastu celów strategicznych, jako priorytetowe wymieniono: (A1) powszechny szerokopasmowy dostp do internetu dla szkół, 8 Krzysztof Obłój, op. cit., str Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, DoubleDay, New York 1989, str. 208 strona 12

13 (B1) budowa platformy usługowej dla administracji publicznej Wrota Polski, (B4) rozwój polskich treci w internecie, (C1) powszechn edukacj informatyczn. Z punktu widzenia niniejszych Załoe istotne s dodatkowo nastpujce cele: (A2) szerokopasmowy dostp do internetu dla administracji publicznej, (A3) infrastruktura dostpu do internetu publiczne punkty dostpu w kadej gminie, (B5) nauczanie na odległo, (B6) usługi medyczne na odległo, (B7) handel elektroniczny. Programem funkcjonalnym strategii informatyzacji RP, zgodnie z wymienionym wyej celem B2 jest dokument Wrota Polski Wstpna koncepcja projektu, Komitet Bada Naukowych, 11 grudnia 2002 r., prezentujcy załoenia do budowy zintegrowanego systemu informatycznego umoliwiajcego wiadczenie usług publicznych poprzez sie internet. Jak wynika z tytułu, dokument ten nie doczekał si jeszcze wersji ostatecznej. Za inny program funkcjonalny strategii informatyzacji RP, zgodnie z wymienionymi wyej celami A2 i A3, uznana moe zosta Narodowa strategia rozwoju dostpu szerokopasmowego do Internetu na lata opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a przyjta przez Rad Ministrów w dniu 23 grudnia 2003 r. Wród czterech działa strategicznych przewidzianych w niej dla administracji rzdowej (działanie A2) wymieniono inwestycje polegajce na budowie szerokopasmowej infrastruktury dostpowej w latach Jako podmioty odpowiedzialne za realizacj tego działania wskazano m. in. jednostki samorzdu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarzdowe i instytucje publiczne. W opisie działania napisano wprawdzie, e na potrzeby realizacji przedmiotowej Strategii planowane jest wykorzystanie istniejcej infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów i innych przedsibiorstw telekomunikacyjnych oraz struktur organizacyjnych przedsibiorstw realizujcych zadania publiczne (np. Poczta Polska, szkoły biblioteki), ale w dalszej czci dokumentu wskazuje si, e: Kluczow rol w zapewnieniu dostpu szerokopasmowego do Internetu pełni administracja samorzdowa. Dobre wykorzystanie rodków budetowych oraz funduszy strukturalnych pozwoli rozwin regionaln infrastruktur telekomunikacyjn dla potrzeb społeczestwa informacyjnego oraz wzmocni konkurencyjno i atrakcyjno regionów. Promocja dobrych rozwiza oraz zachty inwestycyjne dla przedsibiorstw umoliwi dalszy rozwój dostpu szerokopasmowego. Samorzdy powinny take wykorzysta przedsibiorstwa komunalne w zakresie dostpu szerokopasmowego do Internetu traktujc t usług jak realizacj własnego zadania publicznego tak, jak zapewnienie mieszkacom dostpu do wody czy prdu. Istotn rol mog odegra samorzdy na szczeblu lokalnym jako właciciele infrastruktury telekomunikacyjnej którzy, dysponujc fizycznymi zasobami telekomunikacyjnymi (jak np. kanalizacja teletechniczna, kable, maszty itp.), stworz baz dla rozwoju nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Szczegółowym programem działa implementujcym t strategi jest program Upowszechnienie szerokopasmowego dostpu do Internetu na lata przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjty przez Rad Ministrów w dniu strona 13

14 31 sierpnia 2004 r. O budowie nowej infrastruktury w terenach wiejskich i sposobie jej wykorzystania napisano w nim: Stworzenie infrastruktury na potrzeby dostpu do Internetu obejmie budow nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym infrastruktury podstawowej tj. kanalizacji teletechnicznej, rurocigów kablowych midzy miastami oraz wiey, słupów i masztów. Naczelnymi wyznacznikami sposobu budowy infrastruktury bd: rodzaj dostpu, rozkład geograficzny potencjalnych klientów obecnie i w perspektywie min. 3 lat, kalkulacje ekonomiczne i moliwoci finansowe uczestników przedsiwzicia. Budowana infrastruktura powinna uzupełnia ju istniejc, w szczególnoci w miejscach o jej niszym nasyceniu (tereny wiejskie, małe miejscowoci i miasta). Dotyczy to przede wszystkim kanalizacji teletechnicznej, bdcej obecnie dobrem deficytowym. Kanalizacja teletechniczna powinna by budowana nadmiarowo tak, by moliwe było wydzierawianie jej samej bd prowadzonych w niej włókien wiatłowodowych, podmiotom zajmujcym si dostarczaniem szerokopasmowego dostpu do Internetu i innych usług telekomunikacyjnych. Wskazano, e budowa infrastruktury i przekazywanie jej operatorom jest zgodne z priorytetami wykorzystania rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wskazanymi w Przewodniku w sprawie kryteriów i warunków wdraania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej, który jest dokumentem roboczym Komisji Europejskiej. Istotnym elementem otoczenia informatyzacji w gminie Recz jest równie strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego ( Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015, załcznik do uchwały Nr XVI/148/2000 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 padziernika 2000 r.), w której elementem wizji jest, by województwo zachodniopomorskie znalazło si w grupie pionierów cywilizacji informacyjnej w Polsce i stało si miejscem lokalizacji inwestycji zwizanych z najbardziej awangardowymi dziedzinami wysokiej techniki, co ma by ródłem przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu. Dlatego te jednym z czterech celów strategicznych rozwoju województwa jest powszechna dostpno dóbr, usług i informacji, a w nim jednym z czterech celów porednich tworzenie warunków dla rozwoju społeczestwa informacyjnego. W ramach tego celu poredniego sformułowano cztery tzw. cele operacyjne : stworzenie dronej struktury sieci teleinformatycznej, obejmujce stworzenie infrastruktury internetu optycznego oraz budow miejskich sieci teleinformatycznych, w celu rozwoju aplikacji z zakresu bezpieczestwa publicznego, zarzdzania sytuacjami kryzysowymi, telemedycyny, zdalnego nauczania, informacji przestrzennej, pracy zdalna i pracy grupowej, rozwijanie warunków edukacji informatycznej, obejmujce zwikszenie liczby komputerów w szkołach tak, by jeden komputer przypadał na kadego ucznia oraz stałe podnoszenie kwalifikacji informatycznych nauczycieli, aby komputer stał si zwykłym elementem procesu dydaktycznego w szkołach, a procesy dydaktyczne realizowane były na odpowiednim, zgodnym z aktualnym stanem wiedzy poziomie, rozwój usług informatycznych i internetowych, obejmujce wspieranie powstawania nowych firm informatycznych (parki technologiczne), jako wanego elementu strategii przemysłowej województwa oraz wspieranie inicjatyw z zakresu e-biznesu, majce na celu strona 14

15 wspieranie kontaktów biznes-biznes (B2B) i biznes-klient (B2C) i podniesienie konkurencyjnoci lokalnego przemysłu w gospodarce globalnej, zapewnienie powszechnej dostpnoci usług informatycznych, obejmujce zapewnienie dostpu do Internetu w kadym domu w celu podniesienia poziomu cywilizacyjnego lokalnej społecznoci oraz dostp do usług administracji poprzez sie (e-government), obejmujcy informacje urzdowe (praca, budownictwo, zdrowie, kultura), komunikacj z obywatelami (dyskusje w sprawach ycia codziennego, w kwestiach politycznych, kontakt z politykami), elektroniczne składanie wniosków i poda, jak równie referenda, wybory i badania opinii publicznej poprzez sie. Narzdzia teleinformatyczne maj by równie pomocne w osigniciu innych celów porednich wskazanych w strategii, w tym: stworzenia zrównowaonego, dostpnego i zintegrowanego systemu transportowego (rozwój telematyki) oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej (budowa nowoczesnej, szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej). Korzystajc z tak przyjaznej atmosfery przedstawiciele gminy powinni wyranie wyartykułowa swoje zainteresowanie rozwojem teleinformatyki i społeczestwa informacyjnego na forum wojewódzkim, gdy w strategii wojewódzkiej dla gminy Recz nie przewidziano adnej specjalnej funkcji, a wymieni si ja tylko przy w kontekcie infrastruktury transportowej (budowa obwodnicy). Jak ju wczeniej wspomniano, gmina Recz nie posiada własnej strategii gospodarczej. Konstruujc strategi informatyzacji gminy Recz jednak bra pod uwag program wspierania przedsibiorczoci w gminie ( Program wspierania przedsibiorczoci w gminie Recz, załcznik do uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 kwietnia 2003 r.; Recz, 23 marca 2003 r.). Jednym z czterech działa wymienionych w tym programie jest podwyszenie atrakcyjnoci terenów pod wzgldem inwestycyjnym i prowadzenia działalnoci gospodarczej. Jako jedno z czterech zada szczegółowych w tym działaniu jest zaproponowano przystpienie do Konsorcjum Informatycznego Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem bdzie uzyskanie pełnej dostpnoci internetowej w kadym miejscu gminy Recz. Planuje si, e zadanie bdzie finansowane ze rodków Unii Europejskiej w latach W niniejszych Załoeniach, zgodnie z projektem Gospodarcza Pajczyna zgłoszonym podczas warsztatu w dniu , w ramach konferencji w Miedzeszynie, skoncentrowano si na innym działaniu programu wspierania przedsibiorczoci, którym jest Aktywizacja rynku pracy program aktywizacji społecznej w gminie Recz. Jako jedna z grup zada szczegółowych wymieniono w nim tworzenie centrów aktywnoci mieszkaców szczególnie w miejscowociach wiejskich. Program zakłada utworzenie we wszystkich miejscowociach objtych programem stowarzysze na rzecz rozwoju tych miejscowoci z siedzibami wyposaonymi w sprzt komputerowy z dostpem do Internetu. Niestety program wspierania przedsibiorczoci wymaga jednak poprawek, gdy jego struktura jest niespójna, podane w nim daty realizacji zada s bardzo nieprecyzyjne i nie podano nawet szacunkowo kosztów ich realizacji. W wyniku tego w budecie gminy nie mog zosta zarezerwowane odpowiednie rodki. Wydaje si, e program powinien zosta uzupełniony o rozwój aplikacji teleinformatycznych umoliwiajcych ich zastosowanie do rozwoju przedsibiorczoci. Program w swej obecnej wersji w zakresie teleinformatyki zawiera jedynie zadania inwestycyjne. Wtpliwe jest te, czy realizacja programu jest na bieco monitorowana. Gmina posiada równie plan inwestycyjny ( Wieloletni plan inwestycyjny gminy Recz , załcznik do uchwały Nr XV/107/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 r.; Recz, grudzie 2003), lecz infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna nie s strona 15

16 w nim w ogóle uwzgldnione. W planie zawarto wprawdzie adaptacj, budow i remont pomieszcze, w których zlokalizowane maj by niektóre centra aktywnoci wiejskiej, o których mowa w programie wspierania przedsibiorczoci, lecz brak wyranych korelacji pomidzy tymi dokumentami. W planie inwestycyjnym nie przewidziano wic explicité adnych rodków na rozwój infrastruktury teleinformatycznej w gminie. 6.2 Otoczenie ekonomiczne Gmina Recz jest typow gmin rolnicz, której rozwój zwizany jest z wysokoefektywnym rolnictwem towarowym, przetwórstwem rolno-spoywczym i (agro)turystyk. Dua liczba pustych obiektów po byłych PGR jest do zagospodarowania. Dla podmiotów gospodarczych powstajcych oraz zwikszajcych zatrudnienie Rada Miejska uchwaliła wiele ulg w podatkach lokalnych. Podstawowym problemem w gminie jest wysokie bezrobocie (oficjalnie 28%) i ubóstwo mieszkaców gminy. Du barier dla procesu informatyzacji stanowi wic wysoki koszt sprztu komputerowego oraz usług telekomunikacyjnych. 6.3 Otoczenie społeczne Podstawowymi problemami społecznymi zwizanymi z procesem informatyzacji s zwykle brak umiejtnoci posługiwania si narzdziami teleinformatycznymi oraz brak zaufania i wiary w bezpieczestwo danych. Nie zaadresowanie tych problemów moe prowadzi do wykluczenia czci społecznoci z uczestnictwa w yciu nowoczesnego społeczestwa informacyjnego. Dlatego tak wana rol w programie e-vita odgrywaj zakrojone na szerok skal szkolenia. Społeczno lokalna w gminie Recz jest stosunkowo dobrze zorganizowana, cho brakuje organizacji młodzieowych. Dla powodzenia procesu informatyzacji kluczowa jest współpraca i odpowiednia komunikacja pomidzy wszystkimi partnerami w gminie. 6.4 Otoczenie techniczne Proces informatyzacji we wszystkich gminach napotyka na te same problemy i kwestie techniczne. Polska korzysta z dobrodziejstwa skoku technologicznego spowodowanego zapónieniem rozwojowym, który umoliwia (w miar posiadanych rodków finansowych) stosowanie najnowoczeniejszych rozwiza, bez potrzeby integracji starych systemów w celu maksymalnej ochrony poniesionych wczeniej nakładów inwestycyjnych. Niemniej jednak bardzo słabo rozwinita infrastruktura telekomunikacyjna jest powanym problemem i barier procesu informatyzacji. Program e-vita adresuje włanie ten problem, oferujc radiow sie dostpow moliwie duej liczbie mieszkaców gminy. Naley przy tym pamita, e ze wzgldu na szybki rozwój techniki systemy teleinformatyczne ulegaj szybkiej deprecjacji i wymagaj okresowej wymiany. Nakłady inwestycyjne za powoduj konieczno ponoszenia nakładów na utrzymanie systemów w latach nastpnych. 7. Analiza potencjału gminy (SWOT) i kierunki działa Przewaga strategiczna gminy nad innymi gminami polega na tym, aby by bardziej atrakcyjnym partnerem ni inne gminy. Najprostszym przykładem takiej strategicznej przewagi jest unikalny zasób lub usługa albo te wyrobiona marka. W gminie Recz zasobem takim jest Dolina Iny oraz zabytki miasta z ruinami zamku cysterskiego. Zasoby te nie stanowi jednak o wybitnej przewadze gminy Recz nad gminami ociennymi. Dlatego, jeli spotka si to z akceptacj społecznoci gminy, znakiem rozpoznawczym Recza moe sta si produkcja biomasy i przemysł z ni zwizany (np. produkcja kotłów na biomas). strona 16

17 Podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych w gminie w dniu przeprowadzono skrócon analiz SWOT silnych i słabych stron gminy oraz szans i zagroe wystpujcych w otoczeniu gminy lub od niej niezalenych (strengths, weaknesses, opportunities and threats). Analiz przeprowadzono łcznie dla wszystkich obszarów funkcjonowania gminy, bez podziału na główne obszary aktywnoci. Wyniki analizy (SWOT) dla gminy Recz przedstawiono w tabeli: Mocne strony gminy połoenie (blisko granicy z Niemcami) droga krajowa nr 10. linia kolejowa lasy tereny uprawne (wolne) zabytki ( Szlak Cysterski ) siła robocza (wysoko wykwalifikowana) potencjał społeczny młodzie niskie zanieczyszczenie rodowiska prnie działajcy Urzd Gminy grupa producencka biomasy pracownicy sezonowi Szanse zewntrzne wzrost zapotrzebowania na energi wzrost zapotrzebowania na energi odnawialn mobilizacja społeczna przez odbicie od dna kontakty z byłymi mieszkacami (Niemcami) program rozwoju województwa programy pomocowe dla regionów słabych rozwój agroturystyki Internet Słabe strony gminy połoenie (daleko od duych aglomeracji) brak wykwalifikowanych kadr droga krajowa nr 10. zniszczone zabytki drobna przestpczo demoralizacja w PGR kiepska infrastruktura wysokie bezrobocie słaba identyfikacja mieszkaców z gmin brak szkół ponad gimnazjalnych słabe przygotowanie zawodowe bieda bierno Zagroenia zewntrzne wzrost zapotrzebowania na energi dziedziczenie biedy apatia młodziey w PGR odpływ wykształconej młodziey strach przed byłymi mieszkacami (Niemcy) wzrost bezrobocia Sama analiza potencjału gminy nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, jakie działania powinna podejmowa gmina by poprawi swoj przewag konkurencyjn nad innymi gminami. Naley tu pamita, e inne gminy te podejmuj takie działania, wic nie wystarczy dy do zachowania dotychczasowej pozycji, gdy za par lat moe si ona okaza zbyt słaba i niekonkurencyjna. Dlatego na podstawie danych zebranych w powyszej tabeli okrelone zostały przykładowe kierunki działa, które powinna podj gmina w celu: wykorzystania szans tam, gdzie bdzie to stosunkowo łatwe zwaajc na silne strony gminy w celu przewagi konkurencyjnej nad innymi gminami (ofensywa), wzmocnienia słabych stron gminy, wykorzystujc pojawiajce si szanse, minimalizacji zagroe z wykorzystaniem silnych stron gminy, zabezpieczenia si przed zagroeniami tam, gdzie s one najpowaniejsze zwaywszy słabe strony gminy (defensywa). Wyniki analizy przedstawiono w tabeli na nastpnej stronie. strona 17

18 Macierz działa (TOWS) dla gminy Recz: Szanse zewntrzne wzrost zapotrzebowania na energi wzrost zapotrzebowania na energi odnawialn mobilizacja społeczna przez odbicie od dna kontakty z byłymi mieszkacami (Niemcami) program rozwoju województwa programy pomocowe dla regionów słabych rozwój agroturystyki Internet Zagroenia zewntrzne wzrost zapotrzebowania na energi dziedziczenie biedy apatia młodziey w PGR odpływ wykształconej młodziey strach przed byłymi mieszkacami (Niemcy) wzrost bezrobocia Mocne strony gminy połoenie (blisko granicy z Niemcami) droga krajowa nr 10. linia kolejowa lasy tereny uprawne (wolne) zabytki ( Szlak Cysterski ) siła robocza (wysoko wykwalifikowana) potencjał społeczny młodzie niskie zanieczyszczenie rodowiska prnie działajcy Urzd Gminy grupa producencka biomasy (wykorzystanie szans ofensywa) impreza dla Niemców rozwój bazy noclegowej Centrum Edukacji Ekologicznej Centra Aktywnoci Wiejskiej giełda biomasy imprezy integracyjne informacja o noclegach przez WWW promocja gminy stworzenie dobrych warunków dla inwestorów e-urzd sprawniejsza obsługa (minimalizacja zagroe) miejsca pracy wokół biomasy poznanie Niemców nauka jzyka telepraca ulgi podatkowe dla inwestorów i nowe miejsca pracy Słabe strony gminy połoenie (daleko od duych aglomeracji) brak wykwalifikowanych kadr droga krajowa nr 10. zniszczone zabytki drobna przestpczo demoralizacja w PGR kiepska infrastruktura wysokie bezrobocie słaba identyfikacja mieszkaców z gmin brak szkół ponad gimnazjalnych słabe przygotowanie zawodowe bieda bierno (konieczno poprawy) tworzenie gospodarstw agroturystycznych centra edukacji komputerowej zmiana profilu wykształcenia biura projektów (rozwojowe) zwizane z produkcj biomasy pozyskanie inwestorów (energia odnawialna) (defensywa) rozwój infrastruktury kursy corporate identity rozwój PR szkolenia z działalnoci gospodarczej biura ksigowe edukacja liceum wieczorowe konkursy dla młodziey ( Na Kupieckim Szlaku ) stypendia, nagrody Macierz TOWS pozwala na okrelenie jedynie pewnych kierunków działa. Dalej wskazano cele, które gmina chce osign. 8. Cele strategiczne gminy Cele strategiczne okrelaj, co konkretnie gmina chce osign w kolejnych okresach. S one kamieniami milowymi na drodze, prowadzcej do realizacji wizji gminy i odzwierciedlaj decyzj dotyczc sposobu wykorzystania przewagi strategicznej w walce z konkurencj ze strony innych gmin. Wszystkie cele strategiczne powinny by: konkretne, mierzalne, osigalne, istotne, okrelone w czasie. strona 18

19 W jzyku angielskim ten zestaw cech okrela si skrótowcem SMART (specific, measurable, attainable, relevant, time bound), który wskazuje, e tylko cele posiadajce wszystkie wymienione cechy s celami mdrymi. Na podstawie kierunków działa wskazanych w macierzy TOWS wybrano wic tylko takie cele, które daje si konkretnie opisa, s moliwe do osignicia w okrelonym czasie (w naszym przypadku do roku 2007), s istotne z punktu widzenia realizowanej misji gminy i daje si zmierzy jak daleko jestemy od ich osignicia. W poniszej tabeli zestawiono cele i wskaniki ich pomiaru. W pełnej wersji strategii naleałoby wskaza, jak maj by dokonywane pomiary i kto powinien je wykonywa. Turystyka Rozwój społeczny / Praca rozwój turystyki Cele poprawa widzialnoci gminy integracja społeczna podniesienie poziomu wykształcenia mieszkaców zmniejszenie bezrobocia Wskaniki liczba miejsc noclegowych liczba gospodarstw agroturystycznych liczba atrakcji turystycznych łczna długo cieek rowerowych (w kilometrach) liczba artykułów liczba publikacji liczba imprez o znaczeniu ponadlokalnym liczba goci (turystów) liczba wspólnych projektów liczba organizacji pozarzdowych i liczba ich członków liczba imprez sportowych i kulturalnych liczba uczestników imprez liczba listów wysłanych poczt elektroniczn liczba szkole liczba uczestników liczba osób z rozmaitymi uprawnieniami liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych liczba miejsc pracy liczba firm (w tym: własnej działalnoci gospodarczej) liczba szkole z zakresu biznesu liczba uczestników szkole liczba klientów biur ksigowych liczba telepracowników Ekologia podniesienie wiadomoci ekologicznej mieszkaców liczba przeprowadzonych szkole liczba przeprowadzonych akcji liczba dzikich wysypisk Gospodarka rozwój przedsibiorczoci i biznesu liczba uczestników giełdy rolno-towarowej obroty giełdy rolno-towarowej liczba biznesowych witryn WWW w gminie liczba lokalizacji dla inwestorów liczba miejsc pracy (z podziałem na wysokie i niskie kwalifikacje) Infrastruktura rozwój infrastruktury długo kanalizacji (w kilometrach) gsto telefonizacji procent dostpu szerokopasmowego do Internetu liczba publicznych punktów dostpu do Internetu rednia odległo do publicznego punktu dostpu do Internetu liczba kont osobistych strona 19

20 9. Priorytetowe dziedziny zastosowa informatyki w gminie Po wybraniu celów strategicznych okrelono, które z nich daje si realizowa przy pomocy rozwiza teleinformatycznych. Dokonano tego za pomoc listy proponowanych obszarów zastosowa IT w gminie (dokumentu autorskiego firmy Infovide S.A. patrz załcznik nr 4. do niniejszych Załoe ). W poniszym zestawieniu wskazano ile osób wskazywało na poszczególne cele, jako priorytetowe obszary zastosowa teleinformatyki podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych w gminie w dniu EDUKACJA (10) Działania: Portal: podnoszenie kwalifikacji mieszkaców (7) o promocja orodków rozwoju (biblioteki, szkoły, domy kultury) o zwikszenie i urozmaicenie oferty rozwoju dla młodziey (czas wolny, edukacja) o kształcenie ustawiczne dla dorosłych (podnoszenie kwalifikacji, reorientacja zawodowa) lepsze przygotowanie młodziey do podjcia studiów, wykorzystanie moliwoci współpracy z pobliskimi uczelniami (1) gminny portal szkoleniowy: (1) o lokalna oferta owiatowa dla młodziey i dla dorosłych o informacja o moliwociach współpracy edukacyjnej o informacja o programach stypendialnych dostpnych dla młodziey z gminy dostp do kursów e-learning z rónych dziedzin (1) Działania: nawizanie i podtrzymywanie aktywnej komunikacji społecznej (3) wystpowanie o rodki z funduszy strukturalnych UE (2) zwikszanie aktywnoci społecznoci lokalnej (imprezy, festiwale, pokazy) Dzialania: powołanie internetowego centrum edukacji i przysposobienia zawodowego (3) o propagowanie nowych zawodów i umiejtnoci zawodowych oraz metod ich zdobywania o udostpnienie podrczników i poradników w formie elektronicznej o programy reorientacji zawodowej o edukacja zawodowa dla mieszkaców e-learning, kursy interaktywne POTENCJAŁ SPOŁECZNY (9) PRACA (5) Portal: Portal: popularyzacja miejscowych zabytków i atrakcji na stronie WWW; prowadzona przez lokaln grup pasjonatów stanowi nieformalne centrum promocji gminy i jej kultury (2) strony WWW dla wszystkich działajcych w gminie organizacji społecznych i kulturalnych (2) kontakty z porednikami pracy (1) informacja o zawodach poszukiwanych poza gmin (kraj, zagranica) (1) strona 20

21 ROZWÓJ BIZNESU LOKALNEGO E-GOSPODARKA (16) Działania: wzmocnienie roli gminy jako orodka rozwoju lokalnego biznesu przez imprezy i działania ukierunkowane na: (4) o promocj atrakcji lokalnych o promocj moliwoci biznesowych o promocje produkt ów lokalnych o promocj delikatesów i tradycji kulinarnych znajdowanie nowych rynków zbytu dla producentów lokalnych (3) stymulowanie gminnej działalnoci gospodarczej (1) pozyskiwanie funduszy pomocowych (1) internetowe biuro rachunkowe i doradcze dla lokalnej przedsibiorczoci (1) współpraca z lokalnymi liderami informatyki (1) podtrzymywanie wizi z gminami partnerskimi za granic (1) Działania: skomputeryzowana, sprawna administracja: (1) o komputeryzacja wszystkich stanowisk w urzdzie o usprawnienie przepływu pracy w urzdzie o mapy GIS wspomaganie procesów zwizanych z zarzdzaniem majtkiem komunalnym, inwestycjami i geodezj URZD GMINY JAKO INSTYTUCJA USŁUGOWA (3) Portal: giełda rolna (1) strony WWW giełda innowacji poszukiwanie partnerów zagranicznych i krajowych (1) strony WWW ukierunkowane na wzmocnienie roli gminy jako orodka rozwoju lokalnego biznesu (2) o promocja atrakcji lokalnych o promocja moliwoci biznesowych o promocja produkt ów lokalnych o promocja delikatesów i tradycji kulinarnych Portal: system-portal e-urzd : (2) o zdalne załatwianie typowych spraw, e-usługi dla mieszkaców, obsługa zapyta z odległych miejscowoci o wraenie przejrzystoci i neutralnoci urzdu o integracja systemów i procesów wewntrznych z portalem (integracja: back office front office), wgld klienta w proces obsługi o informacje o przetargach pobieranie druków, wnoszenie opłat, procedury rejestracyjne Jak wida z powyszego zestawienia jako najwaniejszych obszar zastosowa teleinformatyki wskazano rozwój biznesu lokalnego e-gospodark, co jest zgodne z priorytetami rozwojowymi gminy. Drugi zestaw istotnych dla gminy obszarów, w których oczekuje si korzyci z zastosowania rozwiza informatycznych to edukacja i rozwój potencjału społecznego. Na dalszych miejscach znalazły si sprawy zwizane z zatrudnieniem (prac) i rozwój biznesu za pomoc gminy. Na uwag zasługuje fakt, e przedstawiciele gminy nie wymienili adnego celu z zakresu poprawy opieki zdrowotnej oraz dostpu do usług wiadczonych przez administracj droga elektroniczn (e-urzd, e-government). 10. Program działania (projekty) Na podstawie okrelonych wyej celów strategicznych oraz priorytetowych dziedzin zastosowa informatyki zaproponowano list program działania bdcy list projektów, z okreleniem ich priorytetów. Niestety ze wzgldu na mocno ograniczony czas przygotowania niniejszego dokumentu projekty te mog tu by jedynie naszkicowane. Dokładniejszy ich opis powinien znale si w pełnej wersji strategii. Proponowany harmonogram realizacji programu znajduje si w załczniku nr 1. do niniejszych Załoe. Tempo realizacji programu jest zalene od moliwoci finansowych gminy w kolejnych latach, które nie zostały zbadane na tym etapie. Wskazany w harmonogramie czas trwania projektów nie obejmuje administracyjnych prac przygotowawczych, jak np. rozpisanie, przeprowadzenie i rozstrzygnicie przetargów zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117). Biorc pod uwag ograniczenia czasowe i finansowe wydaje si, e realne jest zrealizowanie w ramach programu e-vita zada 3., 4., 17. i 19. z harmonogramu. Równolegle, ale z zaangaowaniem rodków strona 21

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Partnerzy programu. ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy DOBRCZ

Partnerzy programu. ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy DOBRCZ Partnerzy programu ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy DOBRCZ Dobrcz, sierpień-wrzesień 2006 Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Borys Czerniejewski, Tomasz Brom Właściciel dokumentu: Borys

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 SEJMIK WOJEWÓDZTWA LSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 Katowice, grudzie 2004r. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata 2004-2013 została przygotowana

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Załcznik 8 do Uzupełnienia ZPORR. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Miasta Jordanów 2005 2013

Załcznik 8 do Uzupełnienia ZPORR. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Miasta Jordanów 2005 2013 Załcznik 8 do Uzupełnienia ZPORR. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Miasta Jordanów 2005 2013 Jordanów 2004 2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 2005 2013 Miasta Jordanów OPRACOWANIE : EKO-KONSULTING-PROJEKT CONSEKO S.A. 30-147

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo