Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ, wersja 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ, wersja 1.0"

Transkrypt

1 Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata

2 Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Borys Czerniejewski, Aleksander Ronowicz Właciciel dokumentu: Borys Czerniejewski Recenzenci: Krzysztof Meszka, Marcin Sikorski, Aleksander Solecki, Tomasz Wieczorkowski, Borys Stokalski Tytuł: Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ Projekt: Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata Wersja: 1.0 Status: Produkt Liczba stron: 41 Data utworzenia: :33:00 Kontakt do uwag: Połoenie pliku: D:\BBC\Rada Informatyzacji Wsi\e-Vita\Wyjazd\Strategie nasze\recz\załoenia do strategii informatyzacji gminy - RECZ v. 1.0.doc Zdjcie na okładce: Kociół w Reczu, fot. Aleksander Ronowicz Copyright 2004 Historia zmian: Wersja Data Kto Opis Aleksander Ronowicz Utworzenie dokumentu do Aleksander Ronowicz, Edycja dokumentu Borys Czerniejewski Ten dokument podlega zatwierdzeniu: Imi i Nazwisko Podpis Rola w projekcie Data zatwierdzenia Wersja Borys Kierownik Projektu Czerniejewski Odbiorcami dokumentu s: Imi i Nazwisko Rola w projekcie Data wydania Wersja Klara Malecka FWW, e-vita Jacek Pietrusiak FWW, e-vita Zbigniew Ligus Burmistrz miasta Recz Piotr Bohdziewicz Koordynator Projektu w Gminie Recz Stranik Strategii Gminy Recz Zastrzeenia: Wszystkie nazwy handlowe i towarów wystpujce w niniejszej publikacji s znakami towarowymi zastrzeonymi odpowiednich firm odnonych włacicieli. Dokument naley traktowa jako jawny.

3 Spis treci Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ, wersja Wstp Cel i znaczenie dokumentu Zawarto i struktura dokumentu Zadania gminy Strategie rozwoju Obraz i zasoby gminy Specjalno gminy Dane statystyczne Dane gospodarcze Budet gminy w roku Wydatki na informatyk w roku Budet zadeklarowany w programie e-vita Partnerzy programu e-vita Zasoby informacyjne Rynek na którym działa gmina Klienci i udziałowcy Konkurencja Sojusznicy Wizja gminy Wizja młodziey Wizja dorosłych Główne elementy wizji Misja gminy Analiza otoczenia informatyzacji gminy (PEST) Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie techniczne Analiza potencjału gminy (SWOT) i kierunki działa Cele strategiczne gminy Priorytetowe dziedziny zastosowa informatyki w gminie Program działania (projekty) Budowa sieci teleinformatycznej Gminny portal gospodarczy Rolna giełda towarowa (giełda biomasy) Zintegrowany portal gminny strona 3

4 10.5 Publiczne punkty dostpu do internetu (pajczyna) (Pod)portal turystyczny Portal e-urzd Centrum zdalnego nauczania Gminny dostawca usług internetowych Moliwe ródła finansowania Monitorowanie realizacji strategii i zarzdzanie zmian Podsumowanie Materiały ródłowe Załczniki Załcznik nr 1. proponowany harmonogram realizacji strategii informatyzacji gminy Recz Załcznik nr 2. budowa sieci teleinformatycznej Załcznik nr 3. lista obecnoci na spotkaniu w sprawie załoe informatyzacji gminy Załcznik nr 4. proponowane obszary zastosowa IT w gminie strona 4

5 1. Wstp 1.1 Cel i znaczenie dokumentu Niniejszy dokument został przygotowany na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi, w ramach programu Wie aktywna. Budowanie społeczestwa informacyjnego e-vita prowadzonego przez Fundacj Wspomagania Wsi (FWW), Polsko-Amerykask Fundacj Wolnoci oraz Cisco Systems Poland. Celem programu jest popularyzacja konkretnych zastosowa informatyki wród społecznoci wiejskich w Polsce oraz praktyczne przygotowanie szeciu wybranych społecznoci (gmin) do korzystania z moliwoci rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie daj nowe technologie. Działania zaplanowane w ramach programu skierowane s przede wszystkim do samorzdu, przedsibiorców, organizacji pozarzdowych i młodziey. Korzyci uzyskane przez beneficjantów programu oraz wypracowane modele działa, moliwoci zastosowa, a take konkretne przedsiwzicia z wykorzystaniem informatyki zrealizowane w wybranych gminach, maj słuy jako przykład oraz stanowi zacht i inspiracj do podejmowania podobnych inicjatyw przez inne społecznoci wiejskie. Jednym z elementów programu jest przygotowanie załoe do strategii informatyzacji wybranych gmin na lata Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmujemy, e strategia to dokument, który okrela sposób realizacji długookresowych celów gminy za pomoc wskazanych rodków, przy wykorzystaniu bdcych w posiadaniu gminy zasobów. Strategia okrela równie sposób modyfikacji celów gminy w zalenoci od zmian zachodzcych w jej otoczeniu oraz sposoby pozyskania zasobów, ich racjonalne rozmieszczenie i wykorzystanie. Załoenia stanowi jedynie zarys przyszłej strategii informatyzacji, której przygotowanie wymagałoby dokładniejszego rozpoznania potrzeb gminy i pełniejszego udziału jej mieszkaców. Napity harmonogram programu e-vita nie pozwala na przygotowanie pełnych strategii informatyzacji. Niniejsze załoenia przygotowano na podstawie nastpujcych materiałów: 1. ankiety (wniosku gminy o udział w programie e-vita), 2. przykładowego projektu (wypracowanego przez picioosobow reprezentacj gminy w czasie warsztatu w dniu , podczas konferencji w Miedzeszynie), 3. materiałów uzyskanych od samorzdu gminy Recz podczas wizyty studyjnej przedstawicieli FWW (odnoszcych si do kwestii zasygnalizowanych w przez FWW przed wizytami), 4. podsumowania informacji uzyskanych przez przedstawicieli FWW w czasie wizyt studyjnych, zawierajce m.in. propozycje zakresu zastosowa informatyki w ramach programu e-vita, 5. raportu ze spotka informacyjno-edukacyjnych, które odbyły si w gminie w dniu , 6. planu inwestycyjnego gminy ( Wieloletni plan inwestycyjny gminy Recz , załcznik do uchwały Nr XV/107/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 r.; Recz, grudzie 2003), 7. programu wspierania przedsibiorczoci w gminie ( Program wspierania przedsibiorczoci w gminie Recz, załcznik do uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 kwietnia 2003 r.; Recz, 23 marca 2003 r.), 8. informacji zebranych podczas warsztatu strategicznego przeprowadzonego w gminie Recz w dniu (lista osób uczestniczcych w warsztacie stanowi załcznik nr 3. do niniejszych Załoe ). strona 5

6 Załoenia do strategii informatyzacji gminy s dokumentem wewntrznym, opracowywanym na potrzeby realizacji programu e-vita. Moe on równie słuy samorzdom pomocniczo przy podejmowaniu inicjatyw zwizanych z informatyzacj ich gmin po zakoczeniu programu. 1.2 Zawarto i struktura dokumentu Niniejsze załoenia uwzgldniaj uzyskane wczeniej informacje o gminie, jej sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzebach mieszkaców. Okrelaj one obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, które mog by realizowane pełniej za pomoc informatyki oraz cele strategiczne (priorytety) oraz działania je wspierajce zawarte w strategii rozwoju gminy, zgodne z oczekiwaniami społecznoci gminy zwizanym z udziałem w programie e-vita, które mog by realizowane z zastosowaniem informatyki w okrelonym horyzoncie czasowym (lata ). Okres lipiec 2004 lipiec 2005 to czas realizacji programu e-vita. Okres lipiec 2005 grudzie 2007 to czas realizacji kolejnego etapu/etapów strategii informatyzacji z wykorzystaniem zasobów własnych gminy i dostpnych, zewntrznych ródeł finansowania. Dokument zawiera analiz słabych i silnych stron gminy oraz szans i zagroe zwizanych z otoczeniem informatyzacji, wypracowan z przedstawicielami gminy wizj, misj i cele strategiczne informatyzacji, wybrane dziedziny zastosowa IT, priorytety i program działania (propozycje projektów), umoliwiajce: a) przeprowadzenie przez integratora systemu (firm ComputerLand S.A.) audytu przedwdroeniowego do budowy sieci dostpu radiowego w ramach programu e-vita, b) korzystanie z niniejszych załoe w czasie póniejszym przy przygotowywaniu bardziej rozbudowanych koncepcji i planów rozwoju budowy infrastruktury i zastosowa informatyki w gminie. Ponadto niniejsze Załoenia : okrelaj zakres prac infrastrukturalnych/funkcjonalnoci infrastruktury informatycznej wdraanej w ramach programu e-vita, systematyzuj wczeniejsze informacje o gminie/weryfikuj plany/propozycje samorzdu przedstawione na etapie wizyt studyjnych, okrelaj zakres kontynuacji działa (zwizanych ze wspomaganiem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy za pomoc informatyki), moliwych do realizacji z wykorzystaniem rodków UE potencjalnie dostpnych dla samorzdu, organizacji pozarzdowych i przedsibiorstw. 1.3 Zadania gminy Gmina jest podstawow jednostk samorzdu terytorialnego. 1 Do zakresu jej działania nale wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeone ustawami na rzecz innych podmiotów. 2 Naley do nich równie zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorzdowej tworzonej przez mieszkaców gminy. Szeroko pojta informatyzacja gminy 1 por. art. 164, ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2 por. art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) strona 6

7 nie jest jednak objta katalogiem zada własnych gminy. 3 Informatyka jest bowiem jedynie narzdziem do realizacji zada gminy. Informatyzacja jest wic procesem zastosowania i wdroenia narzdzi teleinformatycznych do realizacji zada własnych gminy. Inaczej mówic, informatyzacja jest jedynie narzdziem do realizacji przyjtej strategii. Tyle tylko, e gmina Recz nie posiada własnej strategii rozwoju, wic nie mona si do niej odnosi. Gmina posiada jednak program wspierania przedsibiorczoci ( Program wspierania przedsibiorczoci w gminie Recz, załcznik do uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 kwietnia 2003 r.; Recz, 23 marca 2003 r.), dla którego wsparciem mog by narzdzia informatyczne. Dlatego te niniejsze załoenia do strategii informatyzacji gminy naley traktowa jedynie jako jeden z programów funkcjonalnych przyszłej strategii rozwoju gminy Recz. 1.4 Strategie rozwoju Posiadanie przez gmin strategii rozwoju (społeczno-gospodarczego) nie jest usankcjonowane prawnie. Ustawowo przewidziano jedynie opracowanie narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz strategii rozwoju województwa. 4 Wynika to z faktu, i uznaje si, e gmina jest jednostk zbyt mał, by konieczne było opracowywanie dla niej strategii rozwoju. Do właciwoci rady gminy naley jednak uchwalanie programów gospodarczych. 5 Program, ze swej natury, jest dokumentem bardziej szczegółowym wyznaczajcym działania, które maj zosta podjte w krótszej perspektywie czasowej. Programy gospodarcze gmin mog stanowi uszczegółowienie strategii rozwoju województw. Tak rol pełni program wspierania przedsibiorczoci w gminie ( Program wspierania przedsibiorczoci w gminie Recz, załcznik do uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 kwietnia 2003 r.; Recz, 23 marca 2003 r.). Mówic o strategii rozwoju gminy naley wic mie na myli dokument wynikajcy ze strategii rozwoju województwa, którego przygotowanie nie jest obowizkowe w wietle prawa, lecz ley w interesie gminy, dokument który moe zosta zastpiony bardziej szczegółowym programem gospodarczym. Strategia (program) wana jest te przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Kady projekt musi posiada swoje tło i uzasadnienie. Projekt musi wynika z planowanych kierunków rozwoju i słuy realizacji okrelonych celów, które powinny by zapisane w strategii lub innym dokumencie o podobnym charakterze. Dlatego wiele gmin decyduje si na przygotowanie własnych strategii rozwoju. Podobnie jest ze strategi informatyzacji nie jest ona wymagana do funkcjonowania gminy. Jednake strategia i cele w niej opisane mog stanowi dobre uzasadnienie dla projektów dofinansowywanych np. w ramach działania 1.5 przewidzianego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Strategia informatyzacji powinna by zgodna ze strategi regionaln: Wsparcie z EFRR powinno by zdeterminowane strategi rozwoju społeczestwa informacyjnego w regionie. Co wicej, [informatyczne] projekty infrastrukturalne musz by zgodne z celami regionalnego rozwoju gospodarczego tj. wzrostu gospodarczego, konkurencyjnoci regionu tak samo jak równowagi działa gospodarczych. Odosobnione projekty nie powinny otrzymywa wsparcia. Powinny by one ponadto 3 por. art. 7, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.w.) 4 por. ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. nr 48, poz. 550) 5 por. art. 18, ust 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.w.) strona 7

8 powizane z innymi działaniami zorientowanymi na rozwój nowych aplikacji i usług. Jako cz strategii, projekty infrastrukturalne powinny zosta oparte na analizie potrzeb regionalnych i szans zidentyfikowanych w konsultacji z partnerami społecznymi i gospodarczymi, przy uwzgldnieniu specyficznych ekonomicznych i instytucjonalnych warunków jak równie obecnie funkcjonujcej infrastruktury (tj. przegldu istniejcej infrastruktury przed planowaniem nowych inwestycji) Obraz i zasoby gminy Gmina Recz ley nad rzek In na Pojezierzu Iskim w powiecie choszczeskim, woj. zachodniopomorskie. Ssiednimi gminami s: od północy Dobrzany (pow. stargardzki), Kalisz Pomorski (pow. drawski), od wschodu Drawno, od południa Choszczno, od zachodu Sucha (pow. stargardzki). Główn miejscowoci gminy jest Recz. Pozostałe miejscowoci to: Grabowiec, Kranik, Lubieniów, Ntkowo, Pamicin, Pomie, Rybaki, Sicko, Słutowo, Sokoliniec, Suliborek, Sulibórz, Wielogoszcz, eliszewo. 2.1 Specjalno gminy Gmina Recz jest typow gmin rolnicz, a na jej terenie dominuj uytki rolne (57% powierzchni), z czego przeszło połowa to tereny po byłych PGR. Przedstawiciele gminy widz jej przyszło w zrównowaonym rozwoju wysokoefektywnego rolnictwa towarowego, przetwórstwa rolno-spoywczego i (agro)turystyki. Podczas spotka informacyjno-szkoleniowych w dniu oraz podczas warsztatów strategicznych w dniu dobitnie zaznaczali swoje interesy przedstawiciele producentów biomasy. Formalnie nie zostali oni jednak zaproszeni przez Urzd Gminy jako partnerzy programu e- Vita. Nie wiadomo te, na ile ich głos jest reprezentatywny dla całej gminy. Najwikszym zakładem przemysłowym w gminie jest REMOR S.A., producent wysokiej jakoci wyrobów z mosidzu i stali. Gmina pokłada due nadzieje w rozwoju małych i rednich przedsibiorstw oraz we wzrocie inwestycji zewntrznych na terenie gminy. Przez Gmin przebiega droga krajowa nr 10. Szczecin Bydgoszcz oraz droga wojewódzka nr 151. z Choszczna do Łobza. Przez teren gminy przebiega równie linia kolejowa Stargard Szczeciski Piła. 2.2 Dane statystyczne powierzchnia gminy ogółem [ha] powierzchnia gruntów rolnych [ha] powierzchnia gruntów lenych [ha] powierzchnia gruntów przemysłowych [ha] ha ha ha 4 ha liczba sołectw 15 6 Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdraania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej, Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Bruksela, , SEC(2003)895 strona 8

9 liczba mieszkaców ogółem liczba mieszkaców na terenach wiejskich liczba mieszkaców na terenie miast liczba mieszkaców w wieku do 25 lat liczba mieszkaców w wieku od 25 do 50 lat liczba mieszkaców w wieku powyej 50 lat Dane gospodarcze liczba podmiotów gospodarczych działajcych w gminie 326 liczba gospodarstw rolnych w gminie Budet gminy w roku 2004 dochody wydatki Wydatki na informatyk w roku 2004 w urzdzie gminy w edukacji Budet zadeklarowany w programie e-vita Gmina zadeklarowała własny wkład gotówkowy na zgłoszony podczas warsztatu w dniu , w ramach konferencji w Miedzeszynie projekt Gospodarcza Pajczyna utworzenie sieci Centrów Aktywnoci Wiejskiej zgonie z programem e-vita w wysokoci zł ( zł w roku 2004 i zł w roku 2005). Jak wida deklarowana kwota zł ta nie została ujta w budecie Urzdu Gminy na rok Inne zasoby zadeklarowane jako wkład do programu to: sale wykładowe, sprzt do prowadzenia konferencji i spotka, nagłonienie, rzutnik multimedialny, zasoby ludzkie, zasoby informacyjne Urzdu Gminy. 2.7 Partnerzy programu e-vita Urzd Gminy zaprosił do realizacji programu e-vita 9 partnerów, w tym: 3 instytucje publiczne, 2 organizacje pozarzdowe i 4 podmioty gospodarcze: Sektor publiczny 1. Szkoła Podstawowa w Reczu 2. Gimnazjum w Reczu 3. Miejsko-Gminny Orodek Kultury (Recz) strona 9

10 Organizacje pozarzdowe (wt. samorzd gospodarczy) 1. Towarzystwo Miłoników Recza (Recz) 2. Reczaskie Towarzystwo Owiatowe Pro Educatio (Recz) Podmioty gospodarcze 1. PHU Cymex (Grabowiec) 2. Firma Elan (Recz) 3. PUH G&T s.c. Wytwórnia Pasz (Grabowiec) 4. POLFOOD Grzegorz Adamiak (Recz) 2.8 Zasoby informacyjne W gminie znajduje si gimnazjum, 2 szkoły podstawowe i 1 przedszkole miejskie. Działalnoci kulturaln zajmuje si Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Reczu. W miecie działa równie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, w której siedzib ma równie Towarzystwo Miłoników Recza, które współorganizuje wiele imprez kulturalnych i sportowych (np. redniowieczny jarmark i widowisko Na kupieckim szlaku ). 3. Rynek na którym działa gmina Gmina, postrzegana jako podmiot gospodarczy, wiadczcy usługi swoim klientom, działa w pewnym otoczeniu stanowicym jej rynek. Składa si on z klientów, udziałowców, konkurentów i partnerów (sojuszników). 3.1 Klienci i udziałowcy Jak w kadej gminie klientami gminy Recz s wszyscy jej mieszkacy i wszystkie podmioty gospodarcze działajce na jej terenie. Klientami gminy s równie instytucje publiczne w niej zlokalizowane. Gmina posiada równie klientów zewntrznych (okazjonalnych), takich jak turyci i inwestorzy. Włacicielami (udziałowcami) gminy s wszystkie osoby fizyczne w niej zameldowane oraz wszystkie podmioty gospodarcze posiadajce siedzib na terenie gminy i płacce podatki w gminie. 3.2 Konkurencja Konkurencj dla gminy stanowi inne gminy ubiegajce si o te same pienidze (dotacje, subwencje, granty, turystów, inwestorów itp.). Konkurencj na rónych polach mog stanowi róne gminy. Dla gminy Recz konkurencj stanowi: na polu turystyki gminy: Isko i Drawno, na polu kultury gminy: Choszczno i Drawno. 3.3 Sojusznicy Sojusznikami dla gminy s wszystkie te jednostki samorzdu terytorialnego, które wraz z gmin realizuj wspólne przedsiwzicia. S to zazwyczaj gminy ssiednie, powiat, województwo oraz gminy partnerskie za granic. Dla gminy Recz partnerami s: na polu turystyki gminy lece przy midzynarodowym Szlaku Cysterskim (http://ifd138.univ.gda.pl/~tramp/cystersi/index.php?id=szlak_cysterski), w tym gminy najblisze: Bierzwnik, Pełczyce, Marianowo, Kołbacz Str. Czarnowo oraz Koszalin, strona 10

11 na polu kultury i sportu niemieckie gminy Fürstenwalde, Torgelow (w tej gminie organizowany jest co roku jarmark redniowieczny), na polu infrastruktury (kanalizacja) gminy zrzeszone w Zwizku Gmin Dorzecza Iny, na polu transportu gminy Bierzwnik, Dobrzany i Kalisz Pomorski, na polu ochrony rodowiska i gospodarki odpadami Akademia Rolnicza w Szczecinie, na polu rozwoju produkcji biomasy ( Zielona Lokomotywa ) Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Polska Izba Biomasy,, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Chemicznej Przeróbki Wgla w Zabrzu, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie na polu współpracy midzynarodowej gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (http://www.pomerania.org.pl). 4. Wizja gminy Wizja jest obrazem, modelem przyszłoci gminy, który jej mieszkacy i władze chc wykreowa. 7 Aby zakreli wizj gminy Recz za lat osobno zbadane zostały potrzeby i pomysły młodziey i dorosłych: 4.1 Wizja młodziey Główn bolczk młodziey w gminie Recz jest brak miejsc pracy w gminie. Wskazywano równie na róne mnie lub bardziej formalne powizania utrudniajce znalezienie pracy. Przy obecnej infrastruktury drogowej w gminie dojazd do pracy w Szczecinie (74 km) jest nieakceptowany nawet dla aktywnej młodziey. Dlatego 100% młodziey uczestniczcej w warsztatach strategicznych w dniu deklarowała, e po zakoczeniu nauki opuci gmin i nie powróci do niej po skoczeniu studiów. Wskazano równie na brak ciekawej oferty na spdzanie wolnego czasu, szczególnie w okresie wakacyjnym (niniejsze Załoenia przygotowywano w sierpniu) i w zimie. Brak równie miejsc spotka dla młodziey, którymi s obecnie przystanki autobusowe. Młodzie w swej wizji wskazała na nastpujce elementy: zwikszenie liczby miejsc pracy, poprawa komunikacji pomidzy wsiami gminy, rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, rozwój edukacji (głownie na wsi), rozwój turystyki, poprawa dostpu do informacji (w tym do Internetu). 4.2 Wizja dorosłych W deniach dorosłych mieszkaców gminy, Recz ma by w przyszłoci gmin, w której w zrównowaony, nie zakłócajcy równowagi rodowiskowej rozwija si przedsibiorczo. Głównymi motorami rozwoju maj by wysokoefektywne rolnictwo towarowe, przetwórstwo rolno-spoywcze i (agro)turystyka. Nie udało si sprecyzowa, jaka ma by specjalno gminy. Jedyn propozycj była produkcja biomasy i przemysł z ni zwizany. Zaproponowano równie, eby gmina zarabiała np. na oczyszczaniu cieków. Jednoczenie rozwin naley system cieek rowerowych i wspiera tworzenie gospodarstw 7 por. Krzysztof Obłój, Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, str. 38 strona 11

12 Logo Załoenia do strategii informatyzacji gminy RECZ, wersja 1.0 agroturystycznych (w tej chwili nie ma w gminie ani jednego). Atrakcjami turystycznymi maj by stanica archeologiczna (pozostałoci zamku cysterskiego) i rezerwat Doliny Iny. 4.3 Główne elementy wizji Jako główne elementy wizji wskazano: ekologi, rozwój przetwórstwa rolno-spoywczego, rozwój turystyki, upowszechnienie pracy zdalnej oraz rozwój przedsibiorczoci. Zaproponowano, eby specjalnoci gminy był rozwój produkcji biomasy oraz przemysłu z ni zwizanego (np. produkcja kotłów na biomas). Nie jest jednak pewne na ile reprezentatywna jest ta propozycja. 5. Misja gminy Na podstawie wizji sformułowano misj gminy. Jest ona lapidarnym sformułowaniem wizji po to, by mona było łatwo okreli cele, które gmina chce osign. Zgodnie z najlepszymi praktykami misja ma motywujcy i wrcz marzycielski charakter 8, lecz jest zarazem moliwa do osignicia. Okrela ona cel istnienia i działalnoci gminy. Misja gminy Recz brzmi: Gmina Recz wspólnota ludzi aktywnych, majcych jasn wizj przyszłoci. Ekologiczna, zielona kraina z duym dobytkiem kulturowym. Gmina bogata, przyjazna i sprzyjajca rozwojowi przedsibiorczoci. Z tak sformułowan misj zgodzili si wszyscy uczestnicy warsztatu strategicznego przeprowadzonego w gminie w dniu Pozostaje wierzy, e misja zjednoczy mieszkaców gminy do jej realizacji. Rozwój gminy jest bowiem w interesie wszystkich mieszkaców i nie moe by zadaniem samym w sobie, postawionym jedynie jej władzom. Wspólna misja pozwala [nawet] ludziom, którzy sobie nie ufaj, współpracowa, bowiem tworzy ona wspóln tosamo Analiza otoczenia informatyzacji gminy (PEST) Ze wzgldu na ograniczenia czasowe analiz otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego i technicznego (analiz PEST) informatyzacji gminy przeprowadzono w sposób skrótowy. Skupiono si na otoczeniu politycznym i społecznym, gdy pozostałe otoczenia s podobne we wszystkich gminach. 6.1 Otoczenie polityczne Podstaw otoczenia politycznego informatyzacji powinna by ustawa o informatyzacji działalnoci niektórych podmiotów realizujcych zadania publiczne. Niestety nad projektem tej ustawy Sejm RP pracuje ju od przeszło roku i nie wiadomo, kiedy w kocu uda mu si j uchwali. Cele zwizane z informatyzacj pastwa zawarte zostały w przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , przyjtej przez Rad Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 r. Wród szesnastu celów strategicznych, jako priorytetowe wymieniono: (A1) powszechny szerokopasmowy dostp do internetu dla szkół, 8 Krzysztof Obłój, op. cit., str Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, DoubleDay, New York 1989, str. 208 strona 12

13 (B1) budowa platformy usługowej dla administracji publicznej Wrota Polski, (B4) rozwój polskich treci w internecie, (C1) powszechn edukacj informatyczn. Z punktu widzenia niniejszych Załoe istotne s dodatkowo nastpujce cele: (A2) szerokopasmowy dostp do internetu dla administracji publicznej, (A3) infrastruktura dostpu do internetu publiczne punkty dostpu w kadej gminie, (B5) nauczanie na odległo, (B6) usługi medyczne na odległo, (B7) handel elektroniczny. Programem funkcjonalnym strategii informatyzacji RP, zgodnie z wymienionym wyej celem B2 jest dokument Wrota Polski Wstpna koncepcja projektu, Komitet Bada Naukowych, 11 grudnia 2002 r., prezentujcy załoenia do budowy zintegrowanego systemu informatycznego umoliwiajcego wiadczenie usług publicznych poprzez sie internet. Jak wynika z tytułu, dokument ten nie doczekał si jeszcze wersji ostatecznej. Za inny program funkcjonalny strategii informatyzacji RP, zgodnie z wymienionymi wyej celami A2 i A3, uznana moe zosta Narodowa strategia rozwoju dostpu szerokopasmowego do Internetu na lata opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a przyjta przez Rad Ministrów w dniu 23 grudnia 2003 r. Wród czterech działa strategicznych przewidzianych w niej dla administracji rzdowej (działanie A2) wymieniono inwestycje polegajce na budowie szerokopasmowej infrastruktury dostpowej w latach Jako podmioty odpowiedzialne za realizacj tego działania wskazano m. in. jednostki samorzdu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarzdowe i instytucje publiczne. W opisie działania napisano wprawdzie, e na potrzeby realizacji przedmiotowej Strategii planowane jest wykorzystanie istniejcej infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów i innych przedsibiorstw telekomunikacyjnych oraz struktur organizacyjnych przedsibiorstw realizujcych zadania publiczne (np. Poczta Polska, szkoły biblioteki), ale w dalszej czci dokumentu wskazuje si, e: Kluczow rol w zapewnieniu dostpu szerokopasmowego do Internetu pełni administracja samorzdowa. Dobre wykorzystanie rodków budetowych oraz funduszy strukturalnych pozwoli rozwin regionaln infrastruktur telekomunikacyjn dla potrzeb społeczestwa informacyjnego oraz wzmocni konkurencyjno i atrakcyjno regionów. Promocja dobrych rozwiza oraz zachty inwestycyjne dla przedsibiorstw umoliwi dalszy rozwój dostpu szerokopasmowego. Samorzdy powinny take wykorzysta przedsibiorstwa komunalne w zakresie dostpu szerokopasmowego do Internetu traktujc t usług jak realizacj własnego zadania publicznego tak, jak zapewnienie mieszkacom dostpu do wody czy prdu. Istotn rol mog odegra samorzdy na szczeblu lokalnym jako właciciele infrastruktury telekomunikacyjnej którzy, dysponujc fizycznymi zasobami telekomunikacyjnymi (jak np. kanalizacja teletechniczna, kable, maszty itp.), stworz baz dla rozwoju nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Szczegółowym programem działa implementujcym t strategi jest program Upowszechnienie szerokopasmowego dostpu do Internetu na lata przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjty przez Rad Ministrów w dniu strona 13

14 31 sierpnia 2004 r. O budowie nowej infrastruktury w terenach wiejskich i sposobie jej wykorzystania napisano w nim: Stworzenie infrastruktury na potrzeby dostpu do Internetu obejmie budow nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym infrastruktury podstawowej tj. kanalizacji teletechnicznej, rurocigów kablowych midzy miastami oraz wiey, słupów i masztów. Naczelnymi wyznacznikami sposobu budowy infrastruktury bd: rodzaj dostpu, rozkład geograficzny potencjalnych klientów obecnie i w perspektywie min. 3 lat, kalkulacje ekonomiczne i moliwoci finansowe uczestników przedsiwzicia. Budowana infrastruktura powinna uzupełnia ju istniejc, w szczególnoci w miejscach o jej niszym nasyceniu (tereny wiejskie, małe miejscowoci i miasta). Dotyczy to przede wszystkim kanalizacji teletechnicznej, bdcej obecnie dobrem deficytowym. Kanalizacja teletechniczna powinna by budowana nadmiarowo tak, by moliwe było wydzierawianie jej samej bd prowadzonych w niej włókien wiatłowodowych, podmiotom zajmujcym si dostarczaniem szerokopasmowego dostpu do Internetu i innych usług telekomunikacyjnych. Wskazano, e budowa infrastruktury i przekazywanie jej operatorom jest zgodne z priorytetami wykorzystania rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wskazanymi w Przewodniku w sprawie kryteriów i warunków wdraania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej, który jest dokumentem roboczym Komisji Europejskiej. Istotnym elementem otoczenia informatyzacji w gminie Recz jest równie strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego ( Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015, załcznik do uchwały Nr XVI/148/2000 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 padziernika 2000 r.), w której elementem wizji jest, by województwo zachodniopomorskie znalazło si w grupie pionierów cywilizacji informacyjnej w Polsce i stało si miejscem lokalizacji inwestycji zwizanych z najbardziej awangardowymi dziedzinami wysokiej techniki, co ma by ródłem przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu. Dlatego te jednym z czterech celów strategicznych rozwoju województwa jest powszechna dostpno dóbr, usług i informacji, a w nim jednym z czterech celów porednich tworzenie warunków dla rozwoju społeczestwa informacyjnego. W ramach tego celu poredniego sformułowano cztery tzw. cele operacyjne : stworzenie dronej struktury sieci teleinformatycznej, obejmujce stworzenie infrastruktury internetu optycznego oraz budow miejskich sieci teleinformatycznych, w celu rozwoju aplikacji z zakresu bezpieczestwa publicznego, zarzdzania sytuacjami kryzysowymi, telemedycyny, zdalnego nauczania, informacji przestrzennej, pracy zdalna i pracy grupowej, rozwijanie warunków edukacji informatycznej, obejmujce zwikszenie liczby komputerów w szkołach tak, by jeden komputer przypadał na kadego ucznia oraz stałe podnoszenie kwalifikacji informatycznych nauczycieli, aby komputer stał si zwykłym elementem procesu dydaktycznego w szkołach, a procesy dydaktyczne realizowane były na odpowiednim, zgodnym z aktualnym stanem wiedzy poziomie, rozwój usług informatycznych i internetowych, obejmujce wspieranie powstawania nowych firm informatycznych (parki technologiczne), jako wanego elementu strategii przemysłowej województwa oraz wspieranie inicjatyw z zakresu e-biznesu, majce na celu strona 14

15 wspieranie kontaktów biznes-biznes (B2B) i biznes-klient (B2C) i podniesienie konkurencyjnoci lokalnego przemysłu w gospodarce globalnej, zapewnienie powszechnej dostpnoci usług informatycznych, obejmujce zapewnienie dostpu do Internetu w kadym domu w celu podniesienia poziomu cywilizacyjnego lokalnej społecznoci oraz dostp do usług administracji poprzez sie (e-government), obejmujcy informacje urzdowe (praca, budownictwo, zdrowie, kultura), komunikacj z obywatelami (dyskusje w sprawach ycia codziennego, w kwestiach politycznych, kontakt z politykami), elektroniczne składanie wniosków i poda, jak równie referenda, wybory i badania opinii publicznej poprzez sie. Narzdzia teleinformatyczne maj by równie pomocne w osigniciu innych celów porednich wskazanych w strategii, w tym: stworzenia zrównowaonego, dostpnego i zintegrowanego systemu transportowego (rozwój telematyki) oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej (budowa nowoczesnej, szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej). Korzystajc z tak przyjaznej atmosfery przedstawiciele gminy powinni wyranie wyartykułowa swoje zainteresowanie rozwojem teleinformatyki i społeczestwa informacyjnego na forum wojewódzkim, gdy w strategii wojewódzkiej dla gminy Recz nie przewidziano adnej specjalnej funkcji, a wymieni si ja tylko przy w kontekcie infrastruktury transportowej (budowa obwodnicy). Jak ju wczeniej wspomniano, gmina Recz nie posiada własnej strategii gospodarczej. Konstruujc strategi informatyzacji gminy Recz jednak bra pod uwag program wspierania przedsibiorczoci w gminie ( Program wspierania przedsibiorczoci w gminie Recz, załcznik do uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 kwietnia 2003 r.; Recz, 23 marca 2003 r.). Jednym z czterech działa wymienionych w tym programie jest podwyszenie atrakcyjnoci terenów pod wzgldem inwestycyjnym i prowadzenia działalnoci gospodarczej. Jako jedno z czterech zada szczegółowych w tym działaniu jest zaproponowano przystpienie do Konsorcjum Informatycznego Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem bdzie uzyskanie pełnej dostpnoci internetowej w kadym miejscu gminy Recz. Planuje si, e zadanie bdzie finansowane ze rodków Unii Europejskiej w latach W niniejszych Załoeniach, zgodnie z projektem Gospodarcza Pajczyna zgłoszonym podczas warsztatu w dniu , w ramach konferencji w Miedzeszynie, skoncentrowano si na innym działaniu programu wspierania przedsibiorczoci, którym jest Aktywizacja rynku pracy program aktywizacji społecznej w gminie Recz. Jako jedna z grup zada szczegółowych wymieniono w nim tworzenie centrów aktywnoci mieszkaców szczególnie w miejscowociach wiejskich. Program zakłada utworzenie we wszystkich miejscowociach objtych programem stowarzysze na rzecz rozwoju tych miejscowoci z siedzibami wyposaonymi w sprzt komputerowy z dostpem do Internetu. Niestety program wspierania przedsibiorczoci wymaga jednak poprawek, gdy jego struktura jest niespójna, podane w nim daty realizacji zada s bardzo nieprecyzyjne i nie podano nawet szacunkowo kosztów ich realizacji. W wyniku tego w budecie gminy nie mog zosta zarezerwowane odpowiednie rodki. Wydaje si, e program powinien zosta uzupełniony o rozwój aplikacji teleinformatycznych umoliwiajcych ich zastosowanie do rozwoju przedsibiorczoci. Program w swej obecnej wersji w zakresie teleinformatyki zawiera jedynie zadania inwestycyjne. Wtpliwe jest te, czy realizacja programu jest na bieco monitorowana. Gmina posiada równie plan inwestycyjny ( Wieloletni plan inwestycyjny gminy Recz , załcznik do uchwały Nr XV/107/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 r.; Recz, grudzie 2003), lecz infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna nie s strona 15

16 w nim w ogóle uwzgldnione. W planie zawarto wprawdzie adaptacj, budow i remont pomieszcze, w których zlokalizowane maj by niektóre centra aktywnoci wiejskiej, o których mowa w programie wspierania przedsibiorczoci, lecz brak wyranych korelacji pomidzy tymi dokumentami. W planie inwestycyjnym nie przewidziano wic explicité adnych rodków na rozwój infrastruktury teleinformatycznej w gminie. 6.2 Otoczenie ekonomiczne Gmina Recz jest typow gmin rolnicz, której rozwój zwizany jest z wysokoefektywnym rolnictwem towarowym, przetwórstwem rolno-spoywczym i (agro)turystyk. Dua liczba pustych obiektów po byłych PGR jest do zagospodarowania. Dla podmiotów gospodarczych powstajcych oraz zwikszajcych zatrudnienie Rada Miejska uchwaliła wiele ulg w podatkach lokalnych. Podstawowym problemem w gminie jest wysokie bezrobocie (oficjalnie 28%) i ubóstwo mieszkaców gminy. Du barier dla procesu informatyzacji stanowi wic wysoki koszt sprztu komputerowego oraz usług telekomunikacyjnych. 6.3 Otoczenie społeczne Podstawowymi problemami społecznymi zwizanymi z procesem informatyzacji s zwykle brak umiejtnoci posługiwania si narzdziami teleinformatycznymi oraz brak zaufania i wiary w bezpieczestwo danych. Nie zaadresowanie tych problemów moe prowadzi do wykluczenia czci społecznoci z uczestnictwa w yciu nowoczesnego społeczestwa informacyjnego. Dlatego tak wana rol w programie e-vita odgrywaj zakrojone na szerok skal szkolenia. Społeczno lokalna w gminie Recz jest stosunkowo dobrze zorganizowana, cho brakuje organizacji młodzieowych. Dla powodzenia procesu informatyzacji kluczowa jest współpraca i odpowiednia komunikacja pomidzy wszystkimi partnerami w gminie. 6.4 Otoczenie techniczne Proces informatyzacji we wszystkich gminach napotyka na te same problemy i kwestie techniczne. Polska korzysta z dobrodziejstwa skoku technologicznego spowodowanego zapónieniem rozwojowym, który umoliwia (w miar posiadanych rodków finansowych) stosowanie najnowoczeniejszych rozwiza, bez potrzeby integracji starych systemów w celu maksymalnej ochrony poniesionych wczeniej nakładów inwestycyjnych. Niemniej jednak bardzo słabo rozwinita infrastruktura telekomunikacyjna jest powanym problemem i barier procesu informatyzacji. Program e-vita adresuje włanie ten problem, oferujc radiow sie dostpow moliwie duej liczbie mieszkaców gminy. Naley przy tym pamita, e ze wzgldu na szybki rozwój techniki systemy teleinformatyczne ulegaj szybkiej deprecjacji i wymagaj okresowej wymiany. Nakłady inwestycyjne za powoduj konieczno ponoszenia nakładów na utrzymanie systemów w latach nastpnych. 7. Analiza potencjału gminy (SWOT) i kierunki działa Przewaga strategiczna gminy nad innymi gminami polega na tym, aby by bardziej atrakcyjnym partnerem ni inne gminy. Najprostszym przykładem takiej strategicznej przewagi jest unikalny zasób lub usługa albo te wyrobiona marka. W gminie Recz zasobem takim jest Dolina Iny oraz zabytki miasta z ruinami zamku cysterskiego. Zasoby te nie stanowi jednak o wybitnej przewadze gminy Recz nad gminami ociennymi. Dlatego, jeli spotka si to z akceptacj społecznoci gminy, znakiem rozpoznawczym Recza moe sta si produkcja biomasy i przemysł z ni zwizany (np. produkcja kotłów na biomas). strona 16

17 Podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych w gminie w dniu przeprowadzono skrócon analiz SWOT silnych i słabych stron gminy oraz szans i zagroe wystpujcych w otoczeniu gminy lub od niej niezalenych (strengths, weaknesses, opportunities and threats). Analiz przeprowadzono łcznie dla wszystkich obszarów funkcjonowania gminy, bez podziału na główne obszary aktywnoci. Wyniki analizy (SWOT) dla gminy Recz przedstawiono w tabeli: Mocne strony gminy połoenie (blisko granicy z Niemcami) droga krajowa nr 10. linia kolejowa lasy tereny uprawne (wolne) zabytki ( Szlak Cysterski ) siła robocza (wysoko wykwalifikowana) potencjał społeczny młodzie niskie zanieczyszczenie rodowiska prnie działajcy Urzd Gminy grupa producencka biomasy pracownicy sezonowi Szanse zewntrzne wzrost zapotrzebowania na energi wzrost zapotrzebowania na energi odnawialn mobilizacja społeczna przez odbicie od dna kontakty z byłymi mieszkacami (Niemcami) program rozwoju województwa programy pomocowe dla regionów słabych rozwój agroturystyki Internet Słabe strony gminy połoenie (daleko od duych aglomeracji) brak wykwalifikowanych kadr droga krajowa nr 10. zniszczone zabytki drobna przestpczo demoralizacja w PGR kiepska infrastruktura wysokie bezrobocie słaba identyfikacja mieszkaców z gmin brak szkół ponad gimnazjalnych słabe przygotowanie zawodowe bieda bierno Zagroenia zewntrzne wzrost zapotrzebowania na energi dziedziczenie biedy apatia młodziey w PGR odpływ wykształconej młodziey strach przed byłymi mieszkacami (Niemcy) wzrost bezrobocia Sama analiza potencjału gminy nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, jakie działania powinna podejmowa gmina by poprawi swoj przewag konkurencyjn nad innymi gminami. Naley tu pamita, e inne gminy te podejmuj takie działania, wic nie wystarczy dy do zachowania dotychczasowej pozycji, gdy za par lat moe si ona okaza zbyt słaba i niekonkurencyjna. Dlatego na podstawie danych zebranych w powyszej tabeli okrelone zostały przykładowe kierunki działa, które powinna podj gmina w celu: wykorzystania szans tam, gdzie bdzie to stosunkowo łatwe zwaajc na silne strony gminy w celu przewagi konkurencyjnej nad innymi gminami (ofensywa), wzmocnienia słabych stron gminy, wykorzystujc pojawiajce si szanse, minimalizacji zagroe z wykorzystaniem silnych stron gminy, zabezpieczenia si przed zagroeniami tam, gdzie s one najpowaniejsze zwaywszy słabe strony gminy (defensywa). Wyniki analizy przedstawiono w tabeli na nastpnej stronie. strona 17

18 Macierz działa (TOWS) dla gminy Recz: Szanse zewntrzne wzrost zapotrzebowania na energi wzrost zapotrzebowania na energi odnawialn mobilizacja społeczna przez odbicie od dna kontakty z byłymi mieszkacami (Niemcami) program rozwoju województwa programy pomocowe dla regionów słabych rozwój agroturystyki Internet Zagroenia zewntrzne wzrost zapotrzebowania na energi dziedziczenie biedy apatia młodziey w PGR odpływ wykształconej młodziey strach przed byłymi mieszkacami (Niemcy) wzrost bezrobocia Mocne strony gminy połoenie (blisko granicy z Niemcami) droga krajowa nr 10. linia kolejowa lasy tereny uprawne (wolne) zabytki ( Szlak Cysterski ) siła robocza (wysoko wykwalifikowana) potencjał społeczny młodzie niskie zanieczyszczenie rodowiska prnie działajcy Urzd Gminy grupa producencka biomasy (wykorzystanie szans ofensywa) impreza dla Niemców rozwój bazy noclegowej Centrum Edukacji Ekologicznej Centra Aktywnoci Wiejskiej giełda biomasy imprezy integracyjne informacja o noclegach przez WWW promocja gminy stworzenie dobrych warunków dla inwestorów e-urzd sprawniejsza obsługa (minimalizacja zagroe) miejsca pracy wokół biomasy poznanie Niemców nauka jzyka telepraca ulgi podatkowe dla inwestorów i nowe miejsca pracy Słabe strony gminy połoenie (daleko od duych aglomeracji) brak wykwalifikowanych kadr droga krajowa nr 10. zniszczone zabytki drobna przestpczo demoralizacja w PGR kiepska infrastruktura wysokie bezrobocie słaba identyfikacja mieszkaców z gmin brak szkół ponad gimnazjalnych słabe przygotowanie zawodowe bieda bierno (konieczno poprawy) tworzenie gospodarstw agroturystycznych centra edukacji komputerowej zmiana profilu wykształcenia biura projektów (rozwojowe) zwizane z produkcj biomasy pozyskanie inwestorów (energia odnawialna) (defensywa) rozwój infrastruktury kursy corporate identity rozwój PR szkolenia z działalnoci gospodarczej biura ksigowe edukacja liceum wieczorowe konkursy dla młodziey ( Na Kupieckim Szlaku ) stypendia, nagrody Macierz TOWS pozwala na okrelenie jedynie pewnych kierunków działa. Dalej wskazano cele, które gmina chce osign. 8. Cele strategiczne gminy Cele strategiczne okrelaj, co konkretnie gmina chce osign w kolejnych okresach. S one kamieniami milowymi na drodze, prowadzcej do realizacji wizji gminy i odzwierciedlaj decyzj dotyczc sposobu wykorzystania przewagi strategicznej w walce z konkurencj ze strony innych gmin. Wszystkie cele strategiczne powinny by: konkretne, mierzalne, osigalne, istotne, okrelone w czasie. strona 18

19 W jzyku angielskim ten zestaw cech okrela si skrótowcem SMART (specific, measurable, attainable, relevant, time bound), który wskazuje, e tylko cele posiadajce wszystkie wymienione cechy s celami mdrymi. Na podstawie kierunków działa wskazanych w macierzy TOWS wybrano wic tylko takie cele, które daje si konkretnie opisa, s moliwe do osignicia w okrelonym czasie (w naszym przypadku do roku 2007), s istotne z punktu widzenia realizowanej misji gminy i daje si zmierzy jak daleko jestemy od ich osignicia. W poniszej tabeli zestawiono cele i wskaniki ich pomiaru. W pełnej wersji strategii naleałoby wskaza, jak maj by dokonywane pomiary i kto powinien je wykonywa. Turystyka Rozwój społeczny / Praca rozwój turystyki Cele poprawa widzialnoci gminy integracja społeczna podniesienie poziomu wykształcenia mieszkaców zmniejszenie bezrobocia Wskaniki liczba miejsc noclegowych liczba gospodarstw agroturystycznych liczba atrakcji turystycznych łczna długo cieek rowerowych (w kilometrach) liczba artykułów liczba publikacji liczba imprez o znaczeniu ponadlokalnym liczba goci (turystów) liczba wspólnych projektów liczba organizacji pozarzdowych i liczba ich członków liczba imprez sportowych i kulturalnych liczba uczestników imprez liczba listów wysłanych poczt elektroniczn liczba szkole liczba uczestników liczba osób z rozmaitymi uprawnieniami liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych liczba miejsc pracy liczba firm (w tym: własnej działalnoci gospodarczej) liczba szkole z zakresu biznesu liczba uczestników szkole liczba klientów biur ksigowych liczba telepracowników Ekologia podniesienie wiadomoci ekologicznej mieszkaców liczba przeprowadzonych szkole liczba przeprowadzonych akcji liczba dzikich wysypisk Gospodarka rozwój przedsibiorczoci i biznesu liczba uczestników giełdy rolno-towarowej obroty giełdy rolno-towarowej liczba biznesowych witryn WWW w gminie liczba lokalizacji dla inwestorów liczba miejsc pracy (z podziałem na wysokie i niskie kwalifikacje) Infrastruktura rozwój infrastruktury długo kanalizacji (w kilometrach) gsto telefonizacji procent dostpu szerokopasmowego do Internetu liczba publicznych punktów dostpu do Internetu rednia odległo do publicznego punktu dostpu do Internetu liczba kont osobistych strona 19

20 9. Priorytetowe dziedziny zastosowa informatyki w gminie Po wybraniu celów strategicznych okrelono, które z nich daje si realizowa przy pomocy rozwiza teleinformatycznych. Dokonano tego za pomoc listy proponowanych obszarów zastosowa IT w gminie (dokumentu autorskiego firmy Infovide S.A. patrz załcznik nr 4. do niniejszych Załoe ). W poniszym zestawieniu wskazano ile osób wskazywało na poszczególne cele, jako priorytetowe obszary zastosowa teleinformatyki podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych w gminie w dniu EDUKACJA (10) Działania: Portal: podnoszenie kwalifikacji mieszkaców (7) o promocja orodków rozwoju (biblioteki, szkoły, domy kultury) o zwikszenie i urozmaicenie oferty rozwoju dla młodziey (czas wolny, edukacja) o kształcenie ustawiczne dla dorosłych (podnoszenie kwalifikacji, reorientacja zawodowa) lepsze przygotowanie młodziey do podjcia studiów, wykorzystanie moliwoci współpracy z pobliskimi uczelniami (1) gminny portal szkoleniowy: (1) o lokalna oferta owiatowa dla młodziey i dla dorosłych o informacja o moliwociach współpracy edukacyjnej o informacja o programach stypendialnych dostpnych dla młodziey z gminy dostp do kursów e-learning z rónych dziedzin (1) Działania: nawizanie i podtrzymywanie aktywnej komunikacji społecznej (3) wystpowanie o rodki z funduszy strukturalnych UE (2) zwikszanie aktywnoci społecznoci lokalnej (imprezy, festiwale, pokazy) Dzialania: powołanie internetowego centrum edukacji i przysposobienia zawodowego (3) o propagowanie nowych zawodów i umiejtnoci zawodowych oraz metod ich zdobywania o udostpnienie podrczników i poradników w formie elektronicznej o programy reorientacji zawodowej o edukacja zawodowa dla mieszkaców e-learning, kursy interaktywne POTENCJAŁ SPOŁECZNY (9) PRACA (5) Portal: Portal: popularyzacja miejscowych zabytków i atrakcji na stronie WWW; prowadzona przez lokaln grup pasjonatów stanowi nieformalne centrum promocji gminy i jej kultury (2) strony WWW dla wszystkich działajcych w gminie organizacji społecznych i kulturalnych (2) kontakty z porednikami pracy (1) informacja o zawodach poszukiwanych poza gmin (kraj, zagranica) (1) strona 20

21 ROZWÓJ BIZNESU LOKALNEGO E-GOSPODARKA (16) Działania: wzmocnienie roli gminy jako orodka rozwoju lokalnego biznesu przez imprezy i działania ukierunkowane na: (4) o promocj atrakcji lokalnych o promocj moliwoci biznesowych o promocje produkt ów lokalnych o promocj delikatesów i tradycji kulinarnych znajdowanie nowych rynków zbytu dla producentów lokalnych (3) stymulowanie gminnej działalnoci gospodarczej (1) pozyskiwanie funduszy pomocowych (1) internetowe biuro rachunkowe i doradcze dla lokalnej przedsibiorczoci (1) współpraca z lokalnymi liderami informatyki (1) podtrzymywanie wizi z gminami partnerskimi za granic (1) Działania: skomputeryzowana, sprawna administracja: (1) o komputeryzacja wszystkich stanowisk w urzdzie o usprawnienie przepływu pracy w urzdzie o mapy GIS wspomaganie procesów zwizanych z zarzdzaniem majtkiem komunalnym, inwestycjami i geodezj URZD GMINY JAKO INSTYTUCJA USŁUGOWA (3) Portal: giełda rolna (1) strony WWW giełda innowacji poszukiwanie partnerów zagranicznych i krajowych (1) strony WWW ukierunkowane na wzmocnienie roli gminy jako orodka rozwoju lokalnego biznesu (2) o promocja atrakcji lokalnych o promocja moliwoci biznesowych o promocja produkt ów lokalnych o promocja delikatesów i tradycji kulinarnych Portal: system-portal e-urzd : (2) o zdalne załatwianie typowych spraw, e-usługi dla mieszkaców, obsługa zapyta z odległych miejscowoci o wraenie przejrzystoci i neutralnoci urzdu o integracja systemów i procesów wewntrznych z portalem (integracja: back office front office), wgld klienta w proces obsługi o informacje o przetargach pobieranie druków, wnoszenie opłat, procedury rejestracyjne Jak wida z powyszego zestawienia jako najwaniejszych obszar zastosowa teleinformatyki wskazano rozwój biznesu lokalnego e-gospodark, co jest zgodne z priorytetami rozwojowymi gminy. Drugi zestaw istotnych dla gminy obszarów, w których oczekuje si korzyci z zastosowania rozwiza informatycznych to edukacja i rozwój potencjału społecznego. Na dalszych miejscach znalazły si sprawy zwizane z zatrudnieniem (prac) i rozwój biznesu za pomoc gminy. Na uwag zasługuje fakt, e przedstawiciele gminy nie wymienili adnego celu z zakresu poprawy opieki zdrowotnej oraz dostpu do usług wiadczonych przez administracj droga elektroniczn (e-urzd, e-government). 10. Program działania (projekty) Na podstawie okrelonych wyej celów strategicznych oraz priorytetowych dziedzin zastosowa informatyki zaproponowano list program działania bdcy list projektów, z okreleniem ich priorytetów. Niestety ze wzgldu na mocno ograniczony czas przygotowania niniejszego dokumentu projekty te mog tu by jedynie naszkicowane. Dokładniejszy ich opis powinien znale si w pełnej wersji strategii. Proponowany harmonogram realizacji programu znajduje si w załczniku nr 1. do niniejszych Załoe. Tempo realizacji programu jest zalene od moliwoci finansowych gminy w kolejnych latach, które nie zostały zbadane na tym etapie. Wskazany w harmonogramie czas trwania projektów nie obejmuje administracyjnych prac przygotowawczych, jak np. rozpisanie, przeprowadzenie i rozstrzygnicie przetargów zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117). Biorc pod uwag ograniczenia czasowe i finansowe wydaje si, e realne jest zrealizowanie w ramach programu e-vita zada 3., 4., 17. i 19. z harmonogramu. Równolegle, ale z zaangaowaniem rodków strona 21

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy MAŁY PŁOCK, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy MAŁY PŁOCK, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy Mały Płock Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy STOSZOWICE, wersja 1.1

Załoenia do strategii informatyzacji gminy STOSZOWICE, wersja 1.1 Załoenia do strategii informatyzacji gminy STOSZOWICE Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI.

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. Klara Malecka Fundacja Wspomagania Wsi Białystok, 15 lutego 2010 e-vita Fundacja Wspomagania Wsi Polsko Amerykaoska Fundacja Wolności

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi działalno poytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Nr AW.0941-1/2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 Informacje istotne dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 UE - 25 Wybrane elementy potencjału rolnictwa w 2005 r. Polska Odsetek ludnoci zamieszkałej na wsi 23,7 38,6 Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Matela Wojciech Firma Usługowo Konsultingowa INFOGIS Wisła, 10 wrzenia 2008 Strategia

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI

FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA i GMINY CZERNIEJEWO w 2010r. Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA w art. 3 ust. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOCIERZYNA na lata 2007-2013. Strona 1

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOCIERZYNA na lata 2007-2013. Strona 1 1 2 3 4 5 6 7 Ochrona rodowiska Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez kompleksow rozbudow systemu kanalizacji i oczyszczalni cieków na obszarze zlewni rzeki Wdy i Wieycy w tzw. aglomeracji Wielki Klincz,

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczcych okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie SPINeR regionalny projekt wsparcia świętokrzyskich inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Konferencja: Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo