SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr postępowania: SZPZOZ/ZP/04/2013 Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy Oleśnica, ul. M. Reja 10. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro. na: Dostawę komputerów dla jednostek organizacyjnych SZPZOZ w Oleśnicy. Oleśnica dnia r. ZATWIERDZIŁ: 1

2 Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, ul. Mikołaja Reja 10, Oleśnica; Faks: ; tel ; Godziny urzędowania od 7³ do 15 ; Konto bankowe: BZ WBK S.A. nr NIP: ; KRS: Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane: a) na stronach portalu internetowego BZP nr ; data zamieszczenia: , b) na tablicy ogłoszeń w miejscu siedziby zamawiającego, dnia roku, c) na stronie internetowej zamawiającego: Rozdział: 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. 1.1 Przedmiotem postępowania jest zamówienie publiczne na dostawę i uruchomienie komputerów wraz z oprogramowaniem oraz serwera plików, w liczbie i w lokalizacji podanej w niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje również przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie uruchomienia i korzystania z przedmiotu zamówienia. 1.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz te zmiany zamieści na stronie internetowej. 1.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty ,00 euro. 1.4 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 1) ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, ze zmianami), 2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. nr 282, poz ze zmianami), 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 231), 4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U nr 282, poz. 1650), 5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 279). Rozdział: 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.1 Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa i uruchomienie komputerów stacjonarnych (bez monitorów) wraz z klawiaturami i myszami przewodowymi w ilości 50 szt. oraz klawiaturami bezprzewodowymi w ilości 8 szt. z oprogramowaniem w jednostkach i komórkach organizacyjnych Zamawiającego i ilościach podanych, poniżej: 2

3 L/p Jednostka organizacyjna Ilość komputerów w szt. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1, 1 ul. Ludwikowska 10, Oleśnica. 27 Lokalizacja 2 Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. gen. J. Hallera 25, Oleśnica Poradnia dla dzieci chorych, ul. Kilińskiego 4c, Oleśnica. 5 Poradnia ginekologiczno - położnicza, ul. Kilińskiego 2, Oleśnica. 3 Wiejski Ośrodek Zdrowia, Boguszce 117, Oleśnica. 2 Wiejski Ośrodek Zdrowia, Ligota Polska 31, Oleśnica. 2 RAZEM: 58-2) serwer plików (1 kpl.): - lokalizacja serwerownia pracowni RTG w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1, przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Oznaczenie wg CPV: Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za: a) przygotowanie oferty wraz z niezbędnymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, b) przygotowanie harmonogramu realizacji zamówienia w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych, który stanowić będzie załącznik do umowy, 2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego, z ustanowionymi przedstawicielami Wykonawcy, 3) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks-ów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 5) wymagany termin płatności faktury - 30 dni, po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. 6) wymagany okres rękojmi i gwarancji, nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 3

4 Rozdział: 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 3.1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie wykonane zostało w terminie: do 30 września 2013 roku. 3.2 Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zamówienia, wynosić będzie 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia brutto. Rozdział: 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: - art. 22 ustawy PZP. Zgodnie z art. 22 ustawy PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 4.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 4.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie, 4.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w formie pisemnej na druku formularza, stanowiącego załącznik nr 4, do niniejszej SIWZ. Rozdział: 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: - art. 24 ustawy PZP. 5.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawcy składają oświadczenie, w formie pisemnej na druku formularza, stanowiącego załącznik nr 5, do niniejszej SIWZ. 5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy składają oświadczenie, w formie pisemnej na druku formularza, stanowiącego załącznik nr 6, do niniejszej SIWZ. 5.3 Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 4

5 to wówczas przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 5.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ustawy PZP, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 2) warunki określone w rozdziale 5 niniejszej SIWZ musza być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie, 3) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) wszelka korespondencja będzie prowadzona tylko z Pełnomocnikiem. 5) w przypadku uznania oferty Wykonawców występujących wspólnie, jako oferty najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę. 5.6 Dokumenty, o których mowa w treści ust niniejszego rozdziału, winny być składane w języku polskim, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Rozdział: 6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW. 6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie za pomocą np. listu poleconego, faksem albo drogą elektroniczną, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi być złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy PZP. Pytania w prawie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres: - pisemnie na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy: Oleśnica; ul. M. Reja 10, - faksem, nr: , - pocztą elektroniczną: - telefonicznie: i

6 6.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. Rozdział: 7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ z WYKONAWCAMI. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Stanisław Ptak tel tel./fax , w godz. pomiędzy: 7³, a 15ºº, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Rozdział: 8. WADIUM. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do dnia roku na konto bankowe: BZ WBK S.A. nr Rozdział: 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 9.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa jest w rozdziale 11 ust specyfikacji. 9.3 Oświadczenie Wykonawcy o związaniu ofertą przetargową przez okres 30 dni, musi być złożone w formie oryginału na druku, wg. wzoru określonego załącznikiem nr 7, do niniejszej SIWZ. Rozdział: 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z jej wymaganiami Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się do nie podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, strony ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej Osoby Uprawnione ). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osoby uprawnione. Na podpis składa się: parafa plus pieczęć imienna, umożliwiająca zidentyfikowanie osoby składającej podpis Ofertę, stanowią następujące dokumenty: a) formularz ofertowy, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ, z załączonymi i wypełnionymi (zaakceptowanymi) wymaganiami (parametrami) specyfikacji technicznej, stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ, 6

7 b) zaakceptowany wzór umowy, opatrzone podpisami osoby uprawnionej Wykonawcy, który stanowi załącznik: nr 3 do niniejszej specyfikacji, c) oświadczenia Wykonawcy: załączniki: nr 4; nr 5, nr 6 i nr 7, do niniejszej SIWZ Oferta powinna posiadać spis treści, z podaniem stron Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę, w której podaje cenę ryczałtową na realizację przedmiotu zamówienia, w PLN (cena netto i brutto) Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy, powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny, ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie PZP Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej (lub w inny trwały sposób) i zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, oznaczonej napisem: Oferta na komputery dla SZPZOZ w Oleśnicy: - nie otwierać przed dniem roku, do godz. 10:15. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty, w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 10.9 specyfikacji Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. Rozdział: 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy: Oleśnica; ul. M. Reja 10 (wejście od strony ul. 11 Listopada) - II piętro - sekretariat (pok. Nr 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 (II piętro) Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. Rozdział: 12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Zamawiający wymaga, aby cena za przedmiot zamówienia uwzględniała wszelkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ i specyfikacji technicznych Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia nie może ulec zwiększeniu Cenę w złotych polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Rozdział: 13. OPIS KRYTERIÓW i ICH ZNACZENIE oraz SPOSÓB OCENY OFERT Kryteria oceny ofert: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 7

8 1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ, 2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą SIWZ, 3) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie Kryteria i ich znaczenie: 1) Cena - maksymalnie 80,00 pkt. Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty oceniane będą według wzoru: Pc = (Cnc : Cbc) x 80 pkt. gdzie: Cn c - najniższa cena oferty, Cb c - cena badanej oferty, P c - punkty przyznane za kryterium ceny, 2) Gwarancja - maksymalnie 20,00 pkt. Oferta z okresem gwarancji wynoszącym 36 miesiące nie otrzymuje punktów za ten parametr oceny. Za każdy półroczny dodatkowy okres gwarancji (ponad okres 36 miesięczny), oferta otrzyma 5 punktów Ocena końcowa oferty: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która uzyska największą liczbę punktów, jako suma punktów przyznanych za kryteria ceny i gwarancji. Maksymalna możliwa liczba zdobytych punktów wynosi: 100,00 pkt Zamawiający odrzuca ofertę (y) w przypadkach określonych w art. 89 ustawy PZP W przypadku oferty z rażąco niską ceną, Zamawiający postępuje zgodnie z art. 90 ustawy PZP. Rozdział: 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY Niezwłocznie po wyborze oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje określone w art. 92 ust. 1, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Rozdział: 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. 8

9 15.3 Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia Zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Rozdział: 16. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej 16.2 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, wg. załączonego do specyfikacji wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ) Wraz ze specyfikacją, Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia. Wzór umowy wymaga uzupełnienia przez Wykonawcę o dane dotyczące Wykonawcy, a także o dane zawarte w formularzu ofertowym Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem postanowień art. 94. ust. 2 ustawy PZP Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Rozdział: 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Rozdział: 18. GWARANCJA i INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Informacje o okresie gwarancji Wykonawca musi podać w ofercie. Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy będzie odrzucona z przyczyn formalnych. Warunki gwarancji określone są w specyfikacji technicznej, stanowiącej załączniki nr 1 do niniejszej SIWZ. Rozdział: 19. ZAŁĄCZNIKI. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki: 19.1 załącznik nr 1: - specyfikacja techniczna na komputery, 19.2 załącznik nr 2: - wzór oferty, 19.3 załącznik nr 3: - wzór umowy, 19.4 załącznik nr 4: - oświadczenie o spełnianiu warunków art.22, ust.1 ustawy PZP, 19.5 załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnianiu warunków art.24, ust.1 ustawy PZP, 19.6 załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu warunków art.24, ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, 19.7 załącznik nr 7 - oświadczenie o związaniu ofertą przez 30 dni. Podpisy Komisji Przetargowej: 1), 2), 3). 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA '' Pro Medica '' w Ełku Sp. z o.o. Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Baranki 24 19-300 Ełk Znak postępowania: 4929/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe kod CVP 73100000-3 Analiza projektowo-konstrukcyjna wielostopniowej turbinki osiowej z częściowym zasilaniem dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO RIG 271.06.2012.BR PROJEKT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY Gmina Kłecko ul. Dworcowa 14 tel.: 061 4270125 fax: 061 4270221 Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Cieplnej, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo