2 kwietnia. 3 kwietnia (wtorek) godzina czerwca. 5 czerwca (wtorek) godzina 9.00 TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 kwietnia. 3 kwietnia (wtorek) godzina czerwca. 5 czerwca (wtorek) godzina 9.00 TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN"

Transkrypt

1

2 TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN TERMIN GŁÓWNY: 3 kwietnia (wtorek) godzina 9.00 dystrybucja 2 kwietnia w godzinach od 8.00 do TERMIN DODATKOWY: 5 czerwca (wtorek) godzina 9.00 dystrybucja 4 czerwca w godzinach od 8.00 do 13.00

3 TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY TERMIN GŁÓWNY: 24 kwietnia (wtorek) godz część humanistyczna dystrybucja 24 kwietnia w godzinach od 5.00 do kwietnia (środa) godz część matematycznoprzyrodnicza dystrybucja 25 kwietnia w godzinach od 5.00 do kwietnia (czwartek) godz część z języka obcego nowożytnego dystrybucja 26 kwietnia w godzinach od 5.00 do 7.30

4 TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY TERMIN DODATKOWY: 4 czerwca (poniedziałek) godz część humanistyczna 5 czerwca (wtorek) godz część matematycznoprzyrodnicza 6 czerwca (środa) godz część z języka obcego nowożytnego d y s t r y b u c j a 4 czerwca w godzinach od 5.00 do 7.30 dla wszystkich części egzaminu

5 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY Materiały egzaminacyjne (liczba zgodna z zamówieniem) odbiera PSZE lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego w obecności innego członka tego zespołu Arkusze rezerwowe: jeśli szkoła zamówiła arkusze (każdego rodzaju z osobna, nie łącznie): od 1 do 50 - otrzyma 1 arkusz rezerwowy powyżej 51 - otrzyma 2 arkusze rezerwowe Ta sama zasada dotyczy płyt CD na egzamin z języka obcego w gimnazjum Arkusz dla niewidomych to zestaw brajl plus czarnodruk Z przyjęcia i przeliczenia materiałów sporządza się protokół (wzór protokołu znajduje się w Biuletynie informacyjnym)

6 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki lub niezgodności zawartości z zamówieniem należy powiadomić: dyrektora OKE, który poinformuje o dalszym postępowaniu; dystrybutora (nazwisko i imię poinformowanych osób należy wpisać w protokole) Dystrybutor zobowiązany jest dostarczyć brakujące materiały w ramach procedury awaryjnej egzaminacyjne Uszkodzoną przesyłkę należy ponownie zapakować i zabezpieczyć przed nieuprawnionym ujawnieniem

7 HARMONOGRAM EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin z zakresu: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - 24 kwietnia 2012 r. A. historii i wiedzy o społeczeństwie godzina rozpoczęcia: 9.00 czas trwania: 60 minut dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut B. języka polskiego godzina rozpoczęcia: czas trwania: 90 minut dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

8 HARMONOGRAM EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 25 kwietnia 2012 r. Egzamin z zakresu: A. przedmiotów przyrodniczych godzina rozpoczęcia: 9.00 czas trwania: 60 minut przedłużenie czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 20 minut B. matematyki godzina rozpoczęcia: czas trwania: 90 minut przedłużenie czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 45 minut

9 HARMONOGRAM GZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 26 kwietnia 2012 r. Egzamin na poziomie: A. podstawowym godzina rozpoczęcia: 9.00 czas trwania: 60 minut przedłużenie czasu trwania nie więcej niż o 20 minut B. rozszerzonym: godzina rozpoczęcia: czas trwania: 60 minut przedłużenie czasu trwania nie więcej niż o 30 minut

10 SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY Za organizację i przebieg sprawdzianu/egzaminu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (PSZE) dyrektor szkoły, który między innymi: powołuje szkolny zespół egzaminacyjny i zespoły nadzorujące (ZN) może powołać swego zastępcę uczestniczy w szkoleniu organizowanym przez OKE przeprowadza szkolenie członków ZN dotyczące: organizacji sprawdzianu/egzaminu procedury przebiegu sprawdzianu/egzaminu zadań zespołu i instrukcji dotyczących sprawdzianu/egzaminu procedury postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem (Członkowie ZN podpisują oświadczenia w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów)

11 SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY Skład zespołu nadzorującego (30 uczniów w sali): przewodniczący 2 członków (w tym co najmniej jeden zatrudniony w innej szkole lub placówce) Jeżeli sprawdzian lub egzamin odbywają się przy udziale nauczyciela wspomagającego funkcję tę pełni członek ZN W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami ZN nie mogą być: nauczyciele przedmiotów, wchodzących w zakres danej części egzaminu; w przypadku j. obcego nauczyciel języka, z zakresu którego przeprowadza się egzamin w danej sali Jeżeli w sali znajduje się powyżej 30 uczniów, liczbę członków ZN zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów np.: liczba zdających w sali: od 31 do 50 ZN liczy co najmniej 4 osoby od 51 do 70 zdających ZN liczy co najmniej 5 osób itd.

12 Czynności przed sprawdzianem/egzaminem/odpowiednią jego częścią/zakresem Przewodniczący ZN: w obecności przedstawicieli uczniów odbiera od PSZE: w przypadku sprawdzianu: materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali w przypadku egzaminu gimnazjalnego: odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych osobno do pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego również odpowiednie płyty CD (PP lub PR) przypomina o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (zakaz dotyczy uczniów, członków ZN oraz obserwatorów) dopilnowuje, aby zdający zajmowali miejsca zgodnie z kolejnością na liście OKE wydrukowanej z ISA, wnosząc wyłącznie przybory do pisania i rysowania (pióro lub długopis, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz)

13 SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY razem z pozostałymi członkami ZN rozdaje zdającym zestawy egzaminacyjne, w przypadku egzaminu gimnazjalnego, obok zestawów egzaminacyjnych rozdaje zdającym również naklejki z kodem kreskowym szkoły Rozdanie zestawów następuje punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora CKE = godzina rozpoczęcia sprawdzianu/egzaminu* *z danego zakresu, albo w przypadku języków obcych nowożytnych z danego poziomu Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej (w sytuacjach wyjątkowych, nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych decyzja PSZE)

14 SPRAWDZIAN Uczniowie: CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE Członkowie ZN: zapoznają się z Instrukcją dla zdającego sprawdzają kompletność zestawu egzaminacyjnego kodują arkusz i kartę odpowiedzi udzielają ewentualnych wyjaśnień w razie zgłoszenia usterek wymieniają zestaw; w przypadku braku zestawu rezerwowego zawiadamiają PSZE Nie dopuszcza się kserowania zestawów Kodują arkusz i kartę odpowiedzi uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu

15 SPRAWDZIAN Kodowanie arkusza i karty odpowiedzi Uczniowie wpisują na pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi swój numer PESEL (w przypadku braku numeru serię i numer paszportu lub innego dokumentu) oraz trzyznakowy kod z listy uczniów C 1 7 Jeżeli uczeń się pomyli, należy przekreślić błędnie wpisaną cyfrę lub literę i nad nią wpisać poprawne dane. Nie należy wymieniać arkusza z powodu błędów w kodowaniu

16 EGZAMIN GIMNAZJALNY CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE Uczniowie: zapoznają się z Instrukcją dla zdającego Członkowie ZN: udzielają ewentualnych wyjaśnień sprawdzają kompletność zestawu egzaminacyjnego w razie zgłoszenia usterek wymieniają zestaw; w przypadku braku zestawu rezerwowego zawiadamiają PSZE Nie dopuszcza się kserowania zestawów

17 EGZAMIN GIMNAZJALNY Uczniowie: Członkowie ZN: wpisują na arkuszu i karcie odpowiedzi trzyznakowy kod i numer PESEL umieszczają naklejki z kodem szkoły na arkuszu i karcie odpowiedzi kodują arkusz i kartę odpowiedzi uczniów korzystających z zestawów dostosowanych (dyslektycy kodują sami) wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi sprawdzają poprawność wykonania czynności

18 SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY Kodowanie matrycy znaków na karcie odpowiedzi uczeń o kodzie C16 Pierwszy znak kodu litera z kodu zdającego Drugi znak z kodu zdającego Trzeci znak z kodu zdającego Wypełnia ZN

19 SPRAWDZIAN i EGZAMIN GIMNAZJALNY Praca z zestawem egzaminacyjnym Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym: liczy się od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i zapisania na tablicy/planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym (wydłużenie czasu dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu/egzaminu) jest zgodny z harmonogramem określonym w Komunikacie przez dyrektora CKE

20 EGZAMIN GIMNAZJALNY W przypadku egzaminu gimnazjalnego: w części humanistycznej w sali, w której nauczyciel wspomagający odczytuje teksty (w przypadku dysleksji głębokiej), czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym zapisuje się po zakończeniu tej czynności; z języka obcego nowożytnego po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu przewodniczący ZN uruchamia odtwarzacz płyt CD

21 SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych każdemu obecnemu uczniowi i po zakończeniu czynności organizacyjnych wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe zestawy egzaminacyjne umieszcza się w opisanej kopercie, którą się zakleja. Liczbę niewykorzystanych zestawów egzaminacyjnych, a w przypadku języka obcego nowożytnego również liczbę niewykorzystanych oraz wadliwych płyt CD odnotowuje się w protokołach

22 SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY Podczas sprawdzianu/egzaminu w sali przebywają tylko osoby upoważnione Członkowie ZN czuwają nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu/egzaminu (m.in. odpowiadają za to, aby uczniowie pracowali samodzielnie, nie zakłócali pracy innym uczniom oraz nie używali korektorów, kalkulatorów oraz innych przyborów niedozwolonych na egzaminie) Przewodniczący ZN przypomina o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają taki obowiązek): po raz pierwszy przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań; po raz drugi na 10 minut przed zakończeniem czasu

23 Zakończenie pracy z zestawem egzaminacyjnym przed terminem Zdający: zgłasza ten fakt przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki zamykając arkusz Przewodniczący ZN (lub wyznaczony przez niego członek ZN): odbiera pracę jeśli zakończenie pracy przez ucznia nastąpiło wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu wyznaczonego na pracę przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi

24 Czynności po zakończeniu sprawdzianu Członkowie ZN : odbierają zestawy egzaminacyjne od uczniów; sprawdzają kompletność materiałów oraz poprawność zakodowania arkusza i karty odpowiedzi umieszczają naklejki z kodem kreskowym na arkuszu i karcie odpowiedzi wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych na liście obecności zdających podpisują wypełnioną listę obecności zdających w obecności przedstawicieli uczniów przeliczają, porządkują i pakują zestawy egzaminacyjne do bezpiecznych kopert*; zaklejają je i opisują wg instrukcji OKE przewodniczący ZN sporządza protokół przebiegu egzaminu w sali i weryfikuje listę zdających (m.in. nanosi informacje dotyczące uczniów nieobecnych, laureatów); przekazuje PSZE zapakowane zestawy egzaminacyjne oraz pozostałą dokumentację *Wyjątek zestawy dostosowane należy zapakować do jednej koperty w szkole wszystkie zestawy np. S-8 itd.

25 Opisywanie koperty zwrotnej - sprawdzian Przewodniczący ZN nakleja naklejkę z kodem szkoły i opisuje kopertę następująco: 2012 S-1 25 W przypadku, gdy praca pisana jest na komputerze umieszcza na bezpiecznej kopercie napis praca pisana na komputerze

26 Członkowie ZN: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE Czynności po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego odbierają zestawy egzaminacyjne od uczniów, sprawdzając w ich obecności kompletność materiałów odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych na liście obecności zdających podpisują wypełnioną listę obecności zdających w obecności przedstawicieli uczniów przeliczają, porządkują i pakują zestawy egzaminacyjne do bezpiecznych kopert*, zaklejają je i opisują wg instrukcji OKE przewodniczący ZN sporządza protokół przebiegu egzaminu w sali i weryfikuje listę zdających (m.in. nanosi informacje dotyczące uczniów nieobecnych, laureatów); przekazuje PSZE zapakowane zestawy egzaminacyjne oraz pozostałą dokumentację *Wyjątek zestawy dostosowane należy zapakować do jednej koperty w szkole wszystkie zestawy np. G -8 itd.

27 Członkowie ZN ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE Opisywanie koperty zwrotnej egzamin gimnazjalny Symbol EGZAMIN GIMNAZJALNY w części humanistycznej. Numer sali Część egzaminu Zakres/Typ arkusza Kod sesji Liczba arkuszy/kart G H H arkusza 1 25 Ten sam, co na liście zdających Miejsce na naklejkę z kodem szkoły lub wpisanie identyfikatora szkoły H- cz. humanistyczna M cz. matematycznoprzyrodnicza A, N, R, W, E język obcy W przypadku j. obcego: P poziom podstawowy R poziom rozszerzony Kolejny numer koperty w szkole z danego zakresu/poziomu np.: 1 z 5 numer nadaje PSZE W przypadku, gdy: praca pisana jest na komputerze umieszcza na kopercie napis praca pisana na komputerze uczeń korzystał z pomocy nauczyciela wspomagającego do pracy należy dołączyć nagranie i opisać: praca pisana przy pomocy nauczyciela wspomagającego

28 Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do OKE Numerowanie kopert z zestawami egzaminacyjnymi przez PSZE Koperty z zestawami standardowymi należy zebrać koperty z wszystkich sal, w których odbywał się sprawdzian/egzamin z danego zakresu/poziomu i ponumerować następująco: 1 z 3, 2 z 3, 3 z 3 Koperty z zestawami niestandardowymi każdy rodzaj dostosowanego zestawu egzaminacyjnego to oddzielna numeracja, np.: gdy w szkole są 2 koperty z zestawami S-8 (GH-8), numerowanie wygląda następująco: 1 z 2, 2 z 2 Podobnie pozostałe zestawy

29 Przygotowanie materiałów do przekazania do OKE Lista zdających Weryfikowanie listy zdających przez PSZE: naniesienie adnotacji w rubryce Informacje PSZE: potwierdzenie oddania zestawu oraz informacji takich, jak: nieobecny, przerwał, laureat wpisanie przy każdym zdającym numeru sali, w sprawdzian/egzamin gimnazjalny w danej części której zdający pisał naniesienie ewentualnych poprawek w danych osobowych uczniów (poprawki czerwonym kolorem i parafowane) dopisanie uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu/egzaminu, a nie byli wcześniej zgłoszeni wykreślenie nazwiska osoby, która nie jest już uczniem szkoły, z podaniem informacji do jakiej szkoły została ta osoba przyjęta

30

31

32

33

34 Lista zdających III część egzaminu Kolejność zdających na liście uczniów w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego Zdający, którzy zadeklarowali zdawanie języka obcego na poziomie: 1. PP + PR bez dysleksji 2. PP + PR z dysleksją 3. PP bez dysleksji 4. PP z dysleksją

35 Przygotowanie materiałów do przekazania do OKE Protokół przekazania/odbioru materiałów egzaminacyjnych wypełnia osoba odbierająca

36 Przygotowanie materiałów do przekazania do OKE Protokół przekazania/odbioru materiałów egzaminacyjnych Protokół przygotowuje się w dwóch egzemplarzach W punkcie odbioru po sprawdzeniu zgodności sporządzonego protokołu z przekazywanymi materiałami egzaminacyjnymi osoba odbierająca materiały kwituje ich odbiór. Jeden egzemplarz Protokołu pozostaje w dokumentacji przekazywanej do OKE; drugi otrzymuje PSZE

37 Wykaz materiałów przekazywanych do OKE Zbiorczy protokół przebiegu sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego (osobno z każdej części) Zweryfikowana zbiorcza lista zdających wydrukowana z ISA Decyzja o przerwaniu sprawdzianu lub danej części/zakresu egzaminu gimnazjalnego Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych Wszystkie niewykorzystane zestawy egzaminacyjne w oryginalnych opakowaniach, wadliwe arkusze oraz bezpieczne koperty Protokół przekazania/odbioru zestawów egzaminacyjnych i dokumentacji Kopia wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczona przez dystrybutora Arkusze obserwacji przekazane przez obserwatorów

38 Dokumentacja pozostająca w szkole Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego i ZN; powołanie zastępcy PSZE Oświadczenia członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym Protokół ze szkolenia członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego Protokoły z przebiegu sprawdzianu/egzaminu z poszczególnych sal Kopia protokołu zbiorczego i zweryfikowanej listy zdających Kopia decyzji o przerwaniu sprawdzianu/egzaminu Decyzje dyrektora OKE o zwolnieniu ucznia ze sprawdzianu/egzaminu Kopia protokołu przekazania/odbioru zestawów egzaminacyjnych i dokumentacji Oryginał wykazu zawartości przesyłki Protokół przyjęcia i przeliczenia materiałów egzaminacyjnych Ewentualne upoważnienia do odbioru przesyłki z arkuszami Wykorzystane płyty CD

39 Przekazywanie materiałów egzaminacyjnych do OKE Materiały przekazywane będą w wyznaczonych punktach odbioru (wykaz punktów w Biuletynie informacyjnym) W przypadku sprawdzianu w dniu: 3 kwietnia w godz. od do W przypadku egzaminu gimnazjalnego w dniach: 24 kwietnia część humanistyczna, w godz. od do kwietnia część matematyczno-przyrodnicza, w godz. od do kwietnia część z języka obcego nowożytnego, w godz. od do 15.00

40 Dostosowania Dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego musi być zgodne z treścią Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

41 Dostosowania Sprawę dostosowań regulują również: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Konsultacje w zakresie dostosowań: Jolanta Nawrocka sprawdzian Wiesława Łempicka egzamin gimnazjalny 86/ w. 46

42 Unieważnienie sprawdzianu/egzaminu PSZE przerywa i unieważnia sprawdzian/odpowiednią część egzaminu: w przypadku, gdy uczeń: niesamodzielnie rozwiązywał zadania wniósł lub korzystał w sali z urządzenia telekomunikacyjnego zakłócał prawidłowy przebieg sprawdzianu/egzaminu w sposób utrudniający pracę innym zdającym Dyrektor OKE unieważnia sprawdzian/odpowiednią część egzaminu: W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

43 Dodatkowy termin sprawdzianu/egzaminu Do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń: nieobecny który przerwał sprawdzian/egzamin gimnazjalny lub jego odpowiednią część któremu unieważniono sprawdzian/egzamin gimnazjalny lub jego odpowiednią część Wykaz uczniów nieobecnych oraz tych, którzy przerwali lub którym przerwano sprawdzian/egzamin gimnazjalny lub część egzaminu gimnazjalnego stanowi część protokołu zbiorczego W przypadku nieobecności ucznia PSZE wpisuje w rubryce Uwagi przyczynę nieobecności, szczególnie gdy dotyczy ona uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego, jeśli jest ona nieznana PSZE ustala powód nieobecności i w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu przekazuje tę informację do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

44 Ważne informacje Dokumenty udostępniane w ISA: 1. Lista uczniów przystępujących do sprawdzianu/egzaminu (odpowiedniej jego części). 2. Wykaz materiałów egzaminacyjnych, które otrzyma szkoła, zgodnie ze złożonym wcześniej zamówieniem. 3. Protokół odbioru/przekazania zestawów egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminacyjnej. 4. Wzory protokołów z przyjęcia i przeliczenia materiałów egzaminacyjnych przekazywanych przez kuriera.

45 Ważne informacje Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu gimnazjalnego z jednego z zakresów pierwszej lub drugiej części egzaminu gimnazjalnego oznacza, że uczeń przerwał egzamin gimnazjalny i zobowiązany jest ponownie przystąpić do egzaminu w danej części z obu zakresów Laureat konkursu przedmiotowego, z przedmiotu wchodzącego w skład jednego z zakresów egzaminu jest zwolniony z egzaminu w całej części. Np. laureat konkursu z historii jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej

46 Ważne informacje W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia PSZE przerywa i unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (nawet, jeśli sytuacja miała miejsce podczas egzaminu z II zakresu) Trzecia część egzaminu obejmuje poziom podstawowy dla wszystkich uczniów oraz poziom podstawowy i poziom rozszerzony łącznie dla uczniów, którzy mają obowiązek przystąpienia do poziomu rozszerzonego tego egzaminu. Uczeń, który ma obowiązek przystąpienia do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a przystąpił do egzaminu tylko na poziomie podstawowym lub rozszerzonym nie uzyska świadectwa ukończenia gimnazjum

47 Ważne informacje Uczeń, który dobrowolnie deklarował przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym i nie przystąpił do niego, nie będzie miał wpisanego wyniku z tego egzaminu na Zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2010/2011 nie ukończyli gimnazjum przystępują do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na zasadach obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012.

48 Dziękuję za uwagę

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU SZKOLENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOSW LUBLINIEC, 23.04.2013r. TERMINY EGZAMINÓW EGZAMINY PISEMNE 07.05.2013r. (wtorek) język

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Egzamin gimnazjalny 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu z zakresu organizacji egzaminu, prowadzonym przez przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik 3 Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014 Arkusze egzaminacyjne z lat 2002-2012 http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamingimnazjalny Procedury: http://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/procedury_egzamin_gimn

Bardziej szczegółowo

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich marzec 2015 1 Tematyka spotkania 1. Kalendarz egzaminacyjny. 2.

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas trzecich

Dla uczniów klas trzecich Dla uczniów klas trzecich TERMINY EGZAMINU Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. HARMONOGRAM DATA CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA 21 kwietnia 2015 (wtorek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia i wiedza o społeczeństwie 9:00

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. DATA HARMONOGRAM CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA Historia i wiedza 21 kwietnia o społeczeństwie CZĘŚĆ 2015 9:00 HUMANISTYCZNA (wtorek) Język polski

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Przed sprawdzianem/egzaminem uczeń powinien: zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia

Informacja dla ucznia Informacja dla ucznia Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Maksymalny czas Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

Organizacja egzaminu gimnazjalnego Organizacja egzaminu gimnazjalnego 2017 Terminy egzaminu gimnazjalnego 19 kwietnia 2017 r. środa 9 00 historia i wiedza o społeczeństwie 60 minut 11 00 język polski 90 minut Terminy egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia Czas trwania (minut) Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Egzamin gimnazjalny 2016 18 kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Wychowawcy: przygotują wraz z uczniami kartki (identyfikatory)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010 1 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC I DOKUMENTACJI PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Zakres egzaminu Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: a. w części pierwszej humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

Bardziej szczegółowo

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

Organizacja egzaminu gimnazjalnego Organizacja egzaminu gimnazjalnego 2013 Terminy egzaminu gimnazjalnego 23 kwietnia 2013 r. 9 00 historia i wiedza o społeczeństwie 60 minut 11 00 język polski 90 minut Terminy egzaminu gimnazjalnego 24

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Karolina Kołodziej Gimnazjum nr 16 w Krakowie Luty 2017 r. 1 Harmonogram egzaminu Termin egzaminu 19 kwietnia 2017 r. 20 kwietnia 2017 r. 21

Bardziej szczegółowo

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą

Bardziej szczegółowo

TERMINY TERMIN GŁÓWNY

TERMINY TERMIN GŁÓWNY TERMINY TERMIN GŁÓWNY część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz. 11:00 część matematyczno-przyrodnicza

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu 1. Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Zespołów Nadzorujących. marzec ZSI Lubin

Szkolenie Zespołów Nadzorujących. marzec ZSI Lubin Szkolenie Zespołów Nadzorujących marzec 2012 ZSI Lubin Terminy Sprawdzian 3 kwietnia Egzamin: 24.04 częśd humanistyczna: 9.00 WOS, historia 10.45 język polski 25.04 częśd matematyczno- przyrodnicza: 9.00

Bardziej szczegółowo

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 Informacja dla uczniów i rodziców 1 Termin sprawdzianu - 01 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uzupełnienia i instrukcje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uzupełnienia i instrukcje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uzupełnienia i instrukcje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej organizowania i przeprowadzania sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki Sprawdzian 2015 1 Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Zmiany w 2016 r.: do kopert zwrotnych należy spakować tylko same

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 1 Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony dla uprawnionych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie rok szkolny 2014/2015 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wydruki i protokoły z systemu OBIEG.. 3

Spis treści. 1. Wydruki i protokoły z systemu OBIEG.. 3 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Zmiany w 2016 r.: do kopert zwrotnych należy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.12.2015 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zmiany w 2017 r. Po zakończeniu egzaminu do zwrotnych kopert

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.11.2014 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujących w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Termin egzaminu 18 kwietnia 2015 r. poniedziałek 19 kwietnia 2015 r. wtorek 20 kwietnia 2015 r. środa Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego pióro lub długopis

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z:

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: SPRAWDZIAN 2016 Podstawa prawna Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 18 20.04. 2016 r. HARMONOGRAM DATA CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA 18 kwietnia 2016 (poniedziałek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia i wiedza o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia do procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017

Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2017 1. część humanistyczna 19 kwietnia 2017r. (środa) 2. część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) 3. język obcy nowożytny 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia 7. Organizacja i przebieg egzaminu 1. Egzamin odbywa się w terminie

Bardziej szczegółowo

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 G_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 13 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNA INSTRUKCJA GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. PRZED EGZAMINEM: Zdający przychodzą do szkoły o godzinie 8.30 i udają się do wyznaczonych dla danej klasy sal (przebywają pod opieką wyznaczonego

Bardziej szczegółowo

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie.

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyczno przyrodniczej - wiadomości

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017/2018

Egzamin gimnazjalny 2017/2018 Egzamin gimnazjalny 2017/2018 18 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część humanistyczna 19 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część językowa 1. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY grudzień 2016 kwiecień 2017

EGZAMIN GIMNAZJALNY grudzień 2016 kwiecień 2017 EGZAMIN GIMNAZJALNY grudzień 2016 kwiecień 2017 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum, obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017 powstały we współpracy Centralnej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Prezentacja z animacją do odczytu przez pokaz 1 Szczególne informacje Zespół

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin Lista kontrolna do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu Zespoły Egzaminacyjne A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Procedury i instrukcje opracow ano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE rok szkolny 2013/2014 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

Język obcy poziom rozszerzony Trzeci 26 kwietnia 2012 r. czwartek Przedmioty przyrodnicze

Język obcy poziom rozszerzony Trzeci 26 kwietnia 2012 r. czwartek Przedmioty przyrodnicze Kraków, 17.04.2012 r. Szanowni Rodzice, Uczniowie klasy III GIMNAZJUM przystępują 24, 25, 26 kwietnia ( wtorek, środa, czwartek) o godzinie 9.00 do kompetencyjnego. Młodzież ma obowiązek przyjść do szkoły

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej 1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE ZARZĄDZENIE NR 9.2011 DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE za dnia 25.03.2011r. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku

Informacja dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku Informacja dla ucznia przystępującego Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu na podstawie: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 I. FAZA ORGANIZACYJNA WSTĘPNA. 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1 Spis treści: I. Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji gimnazjalnego obowiązująca W Zespole Szkół w Zaborze. obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017 Informacje ogólne dotyczące zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 1. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i uzupełnienia

Instrukcje i uzupełnienia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia do procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r.

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r. Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej gimnazjum Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CZĘŚCI EGZAMNIU Egzamin składa się z trzech części: część pierwsza- humanistyczna: język polski; historia i WOS część druga- matematyczno- przyrodnicza: matematyka;

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W JAŚLE W 2016 R. Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS TRZECICH EGZAMIN GIMNAZJALNY KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS TRZECICH EGZAMIN GIMNAZJALNY KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS TRZECICH 1. ZASADY OGÓLNE EGZAMIN GIMNAZJALNY KWIECIEŃ 2017 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

-przygotowanie i organizacja

-przygotowanie i organizacja SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJANY 2014 -przygotowanie i organizacja Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Terminy sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY W 2016 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY W 2016 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY W 2016 ROKU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 1 SŁOWNICZEK Część I sprawdzianu j. polski z treściami

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) egzamin oznacza on egzamin w trzeciej klasie gimnazjum b) część

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014)

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) I. WSTĘP Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 I. Wstęp 1. Szkolne procedury przygotowania i organizacji egzaminu w Publicznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU I. WSTĘP 1. Procedury Przygotowania i Organizacji Egzaminów Zewnętrznych w Zespole Szkół w Pozezdrzu zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2013/2014 ROKU. Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2013/2014 ROKU. Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2013/2014 ROKU Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R.

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R. Egzamin gimnazjalny 2016 18 20 KWIECIEŃ 2016 R. Podstawy prawne i źródła informacji 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. Strona 1 z 15 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia i jego Rodziców

Informacja dla ucznia i jego Rodziców Informacja dla ucznia i jego Rodziców PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 1. Kluczowe informacje o egzaminie 1.1. Harmonogram przeprowadzania próbnego egzaminu 1. część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania. egzaminu gimnazjalnego 2016 / 2017

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania. egzaminu gimnazjalnego 2016 / 2017 Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum 2014/2015 egzaminu gimnazjalnego 2016 / 2017 Egzamin gimnazjalny 2016/2017

Bardziej szczegółowo