Qumak-Sekom. Kolejny rok poprawy wyników. ticker: QSM sektor / branŝa: IT ISIN: PLQMKSK00017 KUPUJ 19,4 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Qumak-Sekom. Kolejny rok poprawy wyników. ticker: QSM sektor / branŝa: IT ISIN: PLQMKSK00017 KUPUJ 19,4 PLN"

Transkrypt

1 Qumak-Sekom 16 maja 2008 ticker: QSM sektor / branŝa: IT ISIN: PLQMKSK00017 KUPUJ 19,4 PLN Opis spółki Qumak-Sekom działa na styku branŝy budowlanoinŝynieryjnej oraz IT Dane podstawowe cena rynkowa (PLN) 15,1 cena docelowa (PLN) 19,4 liczba akcji (tys.) kapitalizacja (mln PLN) 152,4 EV (mln PLN) 134,3 Notowania Qumak-Sekom free float (w mln zł) 78,9 średni obrót (w zł) max cena 52 tyg (PLN) 16,10 min cena 52 tyg (PLN) 11,85 Główni akcjonariusze % akcji % głosów Zarząd 12,0% 12,0% ING TFI 8,7% 8,7% SEB TFI 5,9% 5,9% AIG TFI 5,8% 5,8% LEGG Mason 5,6% 5,6% CU IM 5,3% 5,3% OFE PZU Złota Jesień 5,0% 5,0% Pozostali akcjonariusze 51,8% 51,8% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% 08/04/ /18/ /30/ /12/ /26/2007 ROC Qumak vs WIG 03/09/ /24/ /08/2007 ROC Qumak Analityk: Bartosz Dębowski tel. (0-22) /20/ /03/ /15/2007 Przychody (mln PLN) EBITDA (mln PLN) EBIT (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) EPS (PLN) DPS (PLN) P / E EV / EBITDA 11/27/2007 ROC WIG 01/15/ /26/ /10/2008 Kolejny rok poprawy wyników Od 2006 roku coraz większego znaczenia dla wyników Qumak-Sekom nabiera trzeci z pionów. DuŜe doświadczenie spółki w segmencie technologii inteligentnego budynku oraz liczne referencje klientów powinny przyczyniać się do dalszego wzrostu portfela zamówień na ten rok (spółka bierze udział w kilku duzych postępowaniach ofertowych w zakresie call center oraz obiektów sportowych i hotelowych- Euro 2012). Ponadto spółka ma znacząco rozwijać usługi outcourcingowe IT. Nie są one moŝe zbyt rentowne, natomiast walnie przyczyniają się do wzrostu liczby kontraktów realizowanych przez spółkę Qumak-Sekom w przyszłości. Wyniki finansowe O tym, Ŝe firmie udaje się wykorzystywać sprzyjające otoczenie rynkowe świadczą wyniki zarówno za rok 2007 jak i 1 kwartał tego roku, który był historycznie w spółce najlepszy. Przychody ze sprzedaŝy wyniosły 29,6 mln zł i były wyŝsze niŝ w 1 kwartale 2007 o 9,3%. Zdecydowanie bardziej okazale prezentuje się dynamika na rentowności. Zysk operacyjny był wyŝszy niŝ rok wcześniej o 260%, natomiast zysk netto o prawie 1500%. Pozwoliło to spółce osiągnąć niespotykaną dotąd rentowność netto w 1 kwartale na poziomie 8,5%. Główny wpływ na to miała finalizacja duŝych kontraktów z zeszłego roku. Spółce takŝe bardzo pomogła ciepła zima, dzięki czemu moŝliwa była finalizacja kontraktów w segmencie technologii inteligentnego budynku. TakŜe mocna złotówka nie pozostała bez wpływu na wyniki finansowe. Spółka nie jest w sposób bezpośredni naraŝona na ryzyko kursowe, jednakŝe mocny złoty spowodował, Ŝe urządzenia dostarczane przez podwykonawców stały się relatywnie tańsze. UmoŜliwiło to spółce renegocjowanie kontraktów z podwykonawcami i rozliczenie zakupu urządzeń według niŝszych cen. Prognozy i perspektywy Qumak-Sekom podawał oficjalne prognozy na ten rok. Firma ma zarobić,,na czysto" 12,5 mln zł przy przychodach wynoszących 250 mln zł. Zarząd uzasadnia prognozy wysokością podpisanych i realizowanych kontraktów (portfel zamówień wynosi juŝ prawie 200 mln zł) oraz stanem postępowań przetargowych. O realności prognozy zarządu świadczą z pewnością pozyskane duŝe kontrakty z ZUS na 19,5 mln zł, czy teŝ serwerowni dla Onet.pl (wartość umowy 64 mln zł), gdzie Spółka działa w konsorcjum z Warbudem oraz wyniki finansowe za 1 kwartał tego roku. Przed Qumakiem z pewnością kolejny rok poprawy wyników finansowych. Spodziewamy się, Ŝe spółka jest w stanie w 2008 rosnąć organicznie w tempie 20%. Głównym motorem napędowym dynamicznego wzrostu powinien być dalej Pion Technologii Inteligentnego budynku, którego udział w przychodach z roku na rok rośnie oraz juŝ podpisane i realizowane kontraky w segmencie integracji systemowej. DuŜa dynamika wzrostu przychodów wraz z realizacją większych bardziej rentownych kontraktów powinny przyczynić do wzrostu rentowności do poziomu 5% netto. Rekomendacja Podtrzymujemy naszą prognozę KUPUJ dla akcji Qumak-Sekom. Jednocześnie po dokonaniu korekt naszych wcześniejszych prognoz finansowych dla spółki, decydujemy się na podwyŝszenie średnioterminowej ceny docelowej do 19,4 zł na akcję, co oznacza 30% potencjał wzrostu. UwaŜamy, Ŝe powyŝsza wycena jest konserwatywna. Spółka jest obecnie notowana ze wskaźnikiem P/E na rok 2008 wynoszącym 12,0 co sugeruje jej niedowartościowanie względem inych podmiotów. Biorąc pod uwagę historyczne notowania spółki oraz innych firm z sektora IT, gdzie wskaźniki te wynoszą spodziewamy się, Ŝe wraz z realizacją prognoz finansowych na ten rok, kurs Qumak- Sekom powinien istotnie wzrosnąć P 2008 P 2009 P 2010 P 2011 P 163,1 208,8 253,8 292,4 332,1 373,9 7,5 11,9 18,0 21,2 24,3 27,4 5,8 10,1 15,9 18,9 21,9 24,9 4,7 8,4 12,8 15,2 17,6 20,1 0,47 0,83 1,26 1,50 1,74 1,98 0,00 0,00 0,25 0,76 0,90 1,05 32,1 18,1 11,9 10,0 8,6 7,6 23,0 13,3 8,4 7,1 6,1 5,4 P - prognozy BM BGś Informacje nt ujawniania konfilktu interesów, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku znajdują się na ostatniej stronie niniejszej publikacji

2 1. Wyniki finansowe Spółka cały czas rozwija się niezwykle dynamicznie. ZauwaŜalna jest wyraźna poprawa marŝ na wszystkich poziomach. Jest to związane z faktem, iŝ przychody rosną zdecydowanie szybciej niŝ koszty osobowe i koszty ogólnego zarządu (średni wzrost kosztów ogólnego zarządu za lata to zaledwie 3,3%). Tabela 1. Wyniki finansowe Qumak-Sekom (w mln zł) 1Q Q 2007 dynamika P Przychody netto ze sprzedaŝy 29,62 27,10 9,3% 163,12 208,85 253,84 dynamika (r/r%) 9,3% 43,0% 28,0% 21,5% Koszt wytworzenia 19,47 21,63-10,0% 74,20 123,92 206,96 Koszty sprzedaŝy 5,37 4,036 33,1% 15,71 19,09 23,00 jako % przychodów 18,1% 14,9% 9,6% 9,1% 9,1% Koszty ogólnego zarządu 1,99 1,60 24,8% 6,63 7,37 8,00 jako % przychodów 6,7% 5,9% 4,1% 3,5% 3,2% EBITDA 3,81 1,06 260,0% 7,48 11,91 18,05 marŝa EBITDA 12,8% 3,9% 4,6% 5,7% 7,1% EBIT 3,15 0,64 392,8% 5,82 10,08 15,88 marŝa EBIT 10,6% 2,4% 3,6% 4,8% 6,3% zysk netto 2,52 0, ,8% 4,73 8,39 12,78 marŝa netto 8,5% 0,6% 2,9% 4,0% 5,0% Źródło: Sprawozdania finansowe spółki P-Prognozy BM BGś Qumak-Sekom pokazał bardzo dobre wyniki finansowe za 1 kwartał 2008 roku. Przychody ze sprzedaŝy wyniosły 29,6 mln zł i były wyŝsze niŝ w 1 kwartale 2007 o 9,3%. Zdecydowanie bardziej okazale prezentuje się dynamika na rentowności. Zysk operacyjny był wyŝszy niŝ rok wcześniej o 260%, natomiast zysk netto o prawie 1500%. Pozwoliło to spółce osiągnąć niespotykaną dotąd rentowność netto w 1 kwartale na poziomie 8,5%. Główny wpływ na to miała finalizacja duŝych kontraktów z zeszłego roku. Spółce takŝe bardzo pomogła ciepła zima, dzięki czemu moŝliwa była finalizacja kontraktów w segmencie technologii inteligentnego budynku. TakŜe mocna złotówka nie pozostała bez wpływu na wyniki finansowe. Spółka nie jest w sposób bezpośredni naraŝona na ryzyko kursowe, jednakŝe mocny złoty spowodował, Ŝe urządzenia dostarczane przez podwykonawców stały się relatywnie tańsze. UmoŜliwiło to spółce renegocjowanie kontraktów z podwykonawcami i rozliczenie zakupu urządzeń według niŝszych cen. Qumak-Sekom podawał oficjalne prognozy finansowe na ten rok. Przychody netto ze sprzedaŝy mają wynieść 250 mln zł, natomiast zysk netto 12,5 mln zł. Według naszych szacunków prognozy na ten rok mogą być nawet nieco wyŝsze. Qumak powinien w tym roku osiągnąć cel zakładanej w przeszłości marŝy netto na poziomie 5%. O realności wykonania powyŝszej prognozy świadczy wielkość juŝ podpisanych kontraktów oraz wyniki za 1 kwartał tego roku. Back-log na ten rok wynosi prawie 200 mln zł co juŝ obecnie stanowi 80% przychodów spółki. TakŜe wyniki finansowe 1 kwartału wydają się być zgodne z normalną dla spółki sezonowością (zazwyczaj przychody pierwszego kwartału stanowią od 12-17% przychodów całorocznych)

3 2. Perspektywy i prognozy Spółka prowadzi swoją działalność w trzech kluczowych obszarach: Technologii Inteligentnego Budynku Integracji systemowej Aplikacji biznesowych. W kaŝdym z tych Pionów Qumak-Sekom stara się koncentrować na tych obszarach, które charakteryzują się wysokim poziomem marŝy oraz znaczącym potencjałem rozwoju. Spółka uznała, Ŝe naleŝą do nich: w zakresie integracji systemów IT sieci i bezpieczeństwo IT, w zakresie integracji aplikacji biznesowych zaawansowane rozwiązania z obszaru Contact Center, w zakresie technologii inteligentnego budynku infrastruktura serwerowni oraz nowoczesne systemy monitoringu i bezpieczeństwa. Rynek IT Agencja badawcza PMR prognozuje, Ŝe rynek IT w Polsce powinien w 2007 roku osiągnąć wartość przekraczającą 22 mld zł. Dynamika wzrostu w ubiegłym roku powinna przekroczyć 13%. Według raportu IDC dwucyfrowa dynamika wzrostu powinna utrzymać się do roku 2011.Przyczynią się do tego takie czynniki jak: dalszy wzrost PKB, wykorzystanie funduszy unijnych, wzrost świadomości uŝytkowania narzędzi IT oraz wzrost konkurencji na rynku. Wartość krajowego rynku IT jest determinowana w duŝej mierze wysokością zamówień sektora publicznego oraz stopnia wykorzystania przez polskich przedsiębiorców środków unijnych. Po przystąpieniu do UE polskie przedsiębiorstwa uzyskały bowiem szeroki dostęp do róŝnych funduszy unijnych. Środki te mają za zadanie doprowadzić w dłuŝszej perspektywie do zatarcia róŝnic gospodarczych między poszczególnymi państwami UE. A te są znaczące. Obecnie w Polsce wydatki na informatyzację stanowią zaledwie 2,2% PKB. W krajach rozwiniętych jest to od 7,0 10,0%. Aby wyrównać te róŝnice kaŝda firma z siedzibą w Polsce moŝe otrzymać dotację w wysokości 50% projektu na inwestycje i wdroŝenie dotyczące nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych. Dofinansowanie moŝe dotyczyć kosztów zakupu usług, oprogramowania oraz sprzętu. Spodziewamy się, Ŝe w kolejnych latach dzięki tym środkom pomocowym udział wydatków IT w PKB powinien w Polsce znacząco wzrastać. Kolejnym widocznym trendem jest stopniowe zmniejszanie się udziału wydatków na sprzęt w całkowitej wartości rynku IT. Tendencja ta jest zgodna z sytuacją w krajach rozwiniętych, gdzie wydatki na usługi stanowią 60% środków przeznaczonych na IT (w Polsce jest to jak na razie 40%). Rynek aplikacji biznesowych Coraz większy udział w krajowym rynku IT ma rynek aplikacji biznesowych dla przedsiębiorstw. Dynamika wzrostu polskiego rynku ERP sięgnęła w 2007 roku 15%. Wartość tego segmentu rynku wynosi szacunkowo mln zł. Podobna dynamika powinna się utrzymać przez najbliŝsze dwa-trzy lata (IDC szacuje średnioroczny wzrost w tempie nawet 16%). Największy wzrost przewiduje w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest jednak znacznie rozdrobniony. Na rynku dominują nadal spółki zagraniczne choć ich pozycja zauwaŝalnie słabnie. Wraz z konsolidacją tego rynku zauwaŝalne jest wypieranie z niego mniejszych podmiotów, które nie są w stanie konkurować z duŝymi grupami kapitałowymi. Qumak-Sekom

4 naleŝy tutaj do tych mniejszych podmiotów i skupia swoją uwagę głównie na rozwiązaniach CRM dla firm odzieŝowych (klientami spółki są między innymi Artman oraz Intersport) oraz systemach call center (do odbiorców spółki naleŝą między innymi Polkomtel oraz PTK Centertel). Rynek automatyki budynkowej Koncepcja inteligentnego budynku zakłada wysoki stopień zautomatyzowania i zintegrowania zarządzania budynkiem. Głównymu elementami tego systemu są m.in.: systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo: o kontrola dostępu, o sygnalizacja włamania i napadu, o dźwiękowe systemy ostrzegawcze, o cyfrowa telewizja dozorowa, o sytemy detekcji, sygnalizacji i gaszenia poŝaru, systemy odpowiadające za komfort i eksploatację: o automatyka wentylacji i klimatyzacji o systemy teleinformatyczne, systemy elektroenergetyczne: o instalacje niskiego napięcia, o instalacje średniego napięcia, o układy zasilania rezerwowego Większość z tych elementów powinna być zaimplementowana w biurowcach o wysokich standardach (klasy A bądź B+). Stąd wyniki Pionu Technologii Inteligentnego Budynku są ściśle uzaleŝnione od koniunktury na rynku budownictwa komercyjnego (biurowce, centra handlowe). Według pisma,,murator rynek powierzchni biurowych powinien w najbliŝszych latach rozwijać się bardzo dynamicznie. Jak na razie Warszawa pozostaje niezmiennie największym rynkiem nieruchomości biurowych w Polsce. Koncentruje się tutaj trzy czwarte podaŝy nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A i B. Na koniec III kwartału podaŝ całkowitej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosła 2,69 mln mkw. Zdaniem analityków rynku, w najbliŝszych latach powinna się ona dalej dynamicznie powiększać co najmniej o tys mkw rocznie. DuŜemu popytowi na rynku warszawskim towarzyszy spadek współczynnika wolnej powierzchni. ObniŜył się on w trzecim kwartale ubiegłego roku aŝ o 3 punkty procentowe i wynosił 3,56%. We wzroście rynku powierzchni biurowych antycypuje juŝ nie tylko Warszawa. Obserwujemy systematyczny spadek wskaźnika pustostanów takŝe w innych większych miastach jak Kraków, Poznań, Trójmiasto, Łódź czy Wrocław, gdzie podaŝ biurowa ma w najbliŝszym czasie podwoić się. Głównym czynnikiem determinującym wzrost rynku nieruchomości komercyjnych jest szybki wzrost PKB oraz dalszy napływ inwestycji zagranicznych w okolice większych miast. Nie bez znaczenia jest takŝe planowany szybki rozwój infrastruktury w naszym kraju związany z organizacją Mistrzostw Europy w 2012 roku. Wraz z budową biurowców i centrów handlowych musi iść wzrost zapotrzebowania na produkty związane z technologią inteligentnego budynku. W Polsce jest to nadal rynek niszowy, który wyklarował się dopiero parę lat temu, o duŝym potencjale wzrostu. Silna pozycja Qumak-Sekom oraz referencje zdobyte podczas realizacji duŝych kontraktów takich jak system bezpieczeństwa dla straŝy granicznej powinny w najbliŝszym czasie zaowocować wygraniem innych większych kontraktów, które przyczynią się do poprawy wyników finansowych Qumak-Sekom w najbliŝszej przyszłości

5 Prognozy wyników finansowych Prognozy wyników finansowych dokonaliśmy w oparciu o rozbicie ich na poszczególne Piony w których spółka prowadzi swoją działalność. NajwaŜniejsze załoŝenia modelu: Pion Technologii Inteligentnego Budynku Spodziewamy się, Ŝe wraz ze spodziewanym szybkim rozwojem rynku nieruchomości komercyjnych dynamika Pionu Technologii Inteligentnego ma szansę utrzymać się na poziomie dwucyfrowym przez najbliŝsze trzy lata. W kolejnych latach zakładamy konserwatywnie wolniejszy wzrost obrotów. Zakładamy średnią marŝę na poziomie 17%. Biorąc pod uwagę lata wcześniejsze (gdzie było to 22-23%) załoŝenie to wydaje się być załoŝeniem względnie ostroŝnym. NiŜsze marŝe w latach 2006 i szczególnie 2007 wynikają z realizacji kilku nierentownych kontraktów między innymi dla straŝy granicznej w roku Kontrakt ten warty ponad 30 mln zł mimo, iŝ nie dał zbyt wiele zarobić pozwolił spółce zdobyć tak niezbędne na tym rynku bardzo dobre referencje. Dlatego rok 2007 nie jest do końca reprezentatywny jeŝeli chodzi o marŝe i nie moŝe być bazą wyjściową dla prognozy na kolejne lata. Uzyskiwana średnioroczna marŝa na kontraktach dla tego obszaru powinna kształtować się na średnim poziomie 17%. Ponadto zakładamy, Ŝe udział kosztów osobowych w przychodach tego Pionu będzie rósł co roku w tempie 3% rocznie. Wykres 1. Przychody ze sprzedaŝy oraz rentowność Pionu Technologii Int. Budynku 400,0 12,00% 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody (w mln zł) 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Rentowność Pionu 0,00% Przychody marŝa Pionu Pion Integracji Systemowej Pion Integracji Systemowej to Pion w którym wszystkie większe kontrakty zdobywa się w drodze przetargów publicznych. W tym roku przychody w tym obszarze powinny wynieść około 100 mln zł. Rok 2008 to rok w którym Qumak-Sekom zrealizuje kilka większych kontraktów między innymi budowę serwerowni dla Grupy Onet oraz kontrakt dla ZUS o wartości około 20 mln zł. W naszych prognozach dla kolejnych lat ze względu na wyraźną konsolidację rynku IT, zakładamy Ŝe Qumak będzie generalnie rósł troszkę wolniej niŝ rynek. Średni wzrost obrotów dla tego segmentu w okresie prognozy wynosi 8,9%. MarŜa uzyskiwana w tym segmencie jest generalnie uzaleŝniona od wielkości realizowanych kontraktów i powinna oscylować w granicach od 15-16%. W naszej projekcji przyjęliśmy dolną wartość tego przedziału. NiŜsza marŝa w poprzednich latach na poziomie 12% była związana z większym proporcjonalnie udziałem dostaw sprzętu w przychodach. Średnia rentowność całego Pionu w okresie prognozy kształtuje się na poziomie 4,6%, co uwaŝamy za załoŝenie dość konserwatywne w porównaniu do kształtowania się rentowności tego Pionu w poprzednich latach. Ponadto zakładamy, Ŝe udział kosztów osobowych w przychodach tego Pionu, wynoszący w 2007 roku 10% przychodów będzie w kolejnych latach nieznacznie rósł

6 Wykres 2. Przychody ze sprzedaŝy oraz rentowność Pionu Integracji Systemowej Przychody 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Źródło: Qumak-Sekom, lata prognozy BM BGś Pion Aplikacji Biznesowych W tym obszarze spółka skupia się głównie na rozwiązaniach CRM oraz contact center. Charakterystyczną rzeczą dla tego Pionu jest to, iŝ przychody tego obszaru kształtują się na względnie stałym poziomie w okolicach 10 mln zł. Średni wzrost obrotów w latach to niecałe 3%. W tym roku przychody tego Pionu mają wynieść równieŝ około 10 mln zł. W kolejnych latach zakładamy dynamikę nieco powyŝej długoterminowej inflacji, a więc na poziomie 4,0%. Mimo, iŝ PAB nie przynosi spółce zbyt wiele przychodów to jest on działem bezsprzecznie najbardziej rentownym. W całym okresie prognozy zakładamy, Ŝe marŝa ukształtuje się tutaj na poziomie 67% (jest to średnia dla lat ). Zakładamy ponadto, Ŝe udział kosztów osobowych w przychodach będzie się zwiększał w tempie 2% rocznie. Wykres 3. Przychody ze sprzedaŝy oraz rentowność Pionu Aplikacji Biznesowych 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Rentowność Pionu Przychody marŝa Pionu Przychody 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Rentowność Przychody marŝa Pionu Źródło: Qumak-Sekom, lata prognozy BM BGś

7 Ponadto spółka zaczyna rozwijać kolejny 4 obszar biznesowy outsourcing swoich ludzi, którzy współpracują z innymi duŝymi firmami, co pozwoli potem spółce wygrywać większe kontrakty dla tych firm. Dla kosztów ogólnego zarządu przyjmujemy wzrost 3,3% rocznie (co jest średnią wzrostu dla lat ). Średni wzrost przychodów (CAGR) dla poszczególnych Pionów w okresie prognozy wynosi odpowiednio: Tabela 2. Średni wzrost obrotów w okresie prognozy Pion Pion Integracji Systemowej Pion Technologii Inteligentnego budynku Pion Aplikacji Biznesowych Pozostałe przychody Przychody RAZEM Źródło: Prognozy BM BGś CAGR ( ) 8,89% 11,05% 1,31% 17,62% 9,95% Tabela 3. Struktura przychodów ze sprzedaŝy Struktura procentowa P 2009P 2010P 2011P 2012P Pion Integracji Systemowej 56,4% 60,6% 59,4% 49,8% 35,8% 38,4% 36,7% 34,9% 33,5% 32,7% Pion Technologii Inteligentnego budynku 29,1% 28,7% 30,9% 41,2% 56,7% 55,2% 57,5% 59,7% 61,5% 62,5% Pion Aplikacji Biznesowych 10,3% 7,0% 8,1% 5,4% 5,8% 3,8% 3,4% 3,2% 2,9% 2,8% Pozostałe przychody 4,2% 3,7% 1,6% 3,5% 1,7% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% Źródło: Qumak-Sekom P-Prognozy BM BGś Od 2006 roku coraz większego znaczenia nabiera Pion Technologii Inteligentnego Budynku. Przychody tego pionu w 2006 roku wzrosły aŝ o 90% w porównaniu do roku Równie wysoka dynamika została zachowana takŝe w ubiegłym roku. Przychody tego obszaru były wyŝsze niŝ w roku 2006 o 75,8%. Spodziewamy się, Ŝe w kolejnych latach te tendencje powinny być dalej zachowywane i PTIB będzie stanowił nieco ponad 60% przychodów. W całym okresie prognozy średnioroczny wzrost obrotów spółki Qumak-Sekom wynosi niecałe 10% co uwaŝamy za załoŝenie dość bezpieczne

8 Wycena Szacując wartość spółki zgodnie z modelem DCF ustaliliśmy, iŝ wartość Qumak-Sekom wynosi 197,4 mln zł, co implikuje wartość fundamentalną jednej akcji na poziomie 19,5 zł. Pozostałe załoŝenia do wyceny DCF: Wskaźniki rotacji naleŝności, zapasów i zobowiązań na poziomie podobnym jak w roku 2007; współczynnik beta na poziomie 1,1; stopę wolną od ryzyka przyjęliśmy na poziomie 5,95%, premia za ryzyko rynkowe 5,5%; wzrost wolnych przepływów pienięŝnych po okresie prognozy na poziomie 3,5%. Tabela 4. Wycena Qumak-Sekom S.A. metodą DCF (mln PLN) 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody 253,8 292,4 332,1 373,9 405,4 434,5 460,4 487,7 513,7 539,3 EBIT 15,9 18,9 21,9 24,9 26,8 28,4 29,5 30,6 31,4 32,9 Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPLAT 12,9 15,3 17,7 20,2 21,7 23,0 23,9 24,8 25,4 26,7 Amortyzacja 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 CAPEX 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,4 Inwestycje w kapitał obrotowy 2,4 4,5 5,3 5,6 4,2 3,9 3,5 3,7 3,5 3,4 FCFF 10,2 10,6 12,2 14,3 17,2 18,8 20,1 20,8 21,6 23,2 dynamika FCF 3,7% 14,8% 17,6% 20,4% 9,1% 7,0% 3,4% 4,1% 7,5% Stopa wolna od ryzyka 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Premia rynkowa 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Beta 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Koszt kapitału 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Koszt długu 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 0,0% Efektywna stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Koszt długu po opodatkowaniu 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% % kapitału własnego 99,4% 99,4% 99,4% 99,5% 99,5% 99,5% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% % długu 0,64% 0,59% 0,55% 0,52% 0,49% 0,46% 0,44% 0,42% 0,39% 0,38% WACC 11,96% 11,97% 11,97% 11,97% 11,97% 11,97% 11,98% 11,98% 11,98% 11,98% DFCF 9,5 8,4 8,7 9,1 9,8 9,5 9,1 8,4 7,8 7,5 Suma DFCF ( ) 87,8 Wartość rezydualna (TV) 283,7 Zdyskontowana TV 91,6 Wartość działalności operacyjnej 179,4 Gotówka netto 18,0 Wartość kapitału własnego 197,4 Liczba akcji (mln szt.) 10,1 Wartość 1 akcji ( ) 19,5 EV/EBITDA* 9,9 EV/EBIT* 11,3 P/E* 15,4 * wskaźniki dla szacowanej ceny Nominalna stopa wzrostu po okresie prognozy - 3,5% Źródło: BM BGś S.A. P - prognozy BM BGś

9 PoniŜej prezentujemy wraŝliwość wyceny metodą DCF na zmiany stopy wzrostu spółki po okresie prognozy i na stopę średniego waŝonego kosztu kapitału (WACC): Tabela 5. Analiza wraŝliwości wyceny Qumak-Sekom S.A. na przyjęte załoŝenia Zmiana nominalnej stopy wzrostu FCF po roku 2017 (w pp) zmiana WACC Źródło: BM BGś 19,50-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% -1,0% 20,68 21,34 22,10 22,95 23,94-0,5% 19,51 20,08 20,71 21,44 22,26 0,0% 18,47 18,96 19,50 20,11 20,80 0,5% 17,54 17,96 18,43 18,95 19,53 1,0% 16,70 17,06 17,46 17,92 18,41 Kurs jest bardzo wraŝliwy na zmiany stóp: kosztu kapitału oraz nominalnej stopy wzrostu. Jak wynika z powyŝszej analizy, przy podwyŝszeniu kosztu kapitału o 1 pp i obniŝeniu nominalnej stopy wzrostu o 1 pp cena walorów spółki oparta o wycena DCF byłaby niŝsza o 14,4%. Natomiast w przypadku spadku kosztu kapitału oraz wzroście spółki po okresie prognozy o 1 pp, otrzymujemy wycenę DCF na poziomie 23,94 zł, co dawałoby 60% premii w stosunku do obecnej ceny rynkowej. Ponadto przedstawiamy wraŝliwość wyceny na zmiany parametru beta oraz nominalnej stopy wzrostu FCF po okresie prognozy: Tabela 6. Analiza wraŝliwości wyceny Qumak Sekom S.A. na przyjęte załoŝenia beta Nominalna stopa wzrostu FCF po roku 2017 (w pp) 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 0,80 21,68 22,40 23,22 24,16 25,25 26,53 28,05 0,90 20,31 20,91 21,60 22,37 23,26 24,29 25,49 1,00 19,10 19,62 20,19 20,84 21,57 22,41 23,38 1,10 18,04 18,47 18,96 19,50 20,11 20,80 21,60 1,20 17,08 17,46 17,87 18,33 18,85 19,42 20,08 1,30 16,23 16,55 16,91 17,30 17,74 18,22 18,77 1,40 15,46 15,74 16,05 16,38 16,76 17,17 17,63 Źródło: BM BGś 1.1. Wycena porównawcza Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o 5 spółek z sektora IT, z którymi Qumak dość często spotyka się w przetargach oraz które oferują systemy do zarządzania przedsiębiorstwem Asseco Poland, ABG, Comarch, Sygnity, oraz Macrologic Asseco Poland koncentruje swą działalność na projektowaniu, wykonywaniu i dostarczaniu systemów informatycznych, obejmujących oprogramowanie, sprzęt komputerowy i sieciowy, usługi wdroŝeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne głównie dla sektora finansowego oraz administracji publicznej. ABG to firma powstała w wyniku połączenia firm ABG i Ster-Projekt. Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, instalacja, wdraŝanie i nadzorowanie specjalistycznych systemów radio-telekomunikacyjnych. W swojej ofercie ma takŝe systemy do zarządzania przedsiębiorstwem. Comarch koncentruje swą działalność na projektowaniu, wykonywaniu i dostarczaniu systemów informatycznych, obejmujących oprogramowanie, sprzęt komputerowy i sieciowy, usługi wdroŝeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne

10 Macrologic zajmuje się produkcją i sprzedaŝą oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz świadczeniem usług z nim związanych. Swoje produkty adresuje do przedsiębiorstw średniej wielkości. Sygnity jest spółką sektora informatycznego, która bierze udział w licznych przetargach sektora publicznego. DuŜą część swoich rozwiązań dostarcza dla sektora uŝyteczności publicznej (utilities). Firma jest obecnie w fazie głębokiej restrukturyzacji. Do prognozy wskaźników dla tej spółki wykorzystaliśmy ogólnodostępne projekcje finansowe kolegów z Domu Maklerskiego BZ WBK. Do pomiaru wartości analizowanej spółki wykorzystaliśmy trzy najpopularniejsze wskaźniki: EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa do zysku przed opodatkowaniem, oprocentowaniem i amortyzacją), EV/EBIT (wartość przedsiębiorstwa do zysku przed opodatkowaniem i oprocentowaniem) oraz P/E (cena do zysku na jedną akcję). Wskaźnikom nadaliśmy równe wagi. Tabela 7. Wycena spółki metodą porównawczą EV/ EV/ EV/ EV/ EV/ EV/ P/E P/E P/E EBIT EBIT EBIT EBITDA EBITDA EBITDA Spółka 2007P 2008P 2009P 2007P 2008P 2009P 2007P 2008P 2009P ABG 18,8 11,6 8,7 22,6 15,6 12,5 13,9 9,3 7,3 ASSECO POLAND 21,5 13,8 11,5 30,6 19,7 16,4 18,5 11,3 9,4 COMARCH 19,1 16,6 14,9 19,4 16,9 15,1 33,2 22,3 14,8 MACROLOGIC 9,7 8,3 7,4 14,8 12,0 10,7 7,0 6,2 5,5 SYGNITY 15,3 9,3 12,3 8,9 6,0 5,0 Mediana 19,0 13,8 9,3 21,0 15,6 12,5 16,2 9,3 7,3 QUMAK-SEKOM wskaźniki dla QUMAK 13,4 8,5 7,2 18,1 11,9 10,0 11,4 7,5 6,4 Implikowana cena 1 akcji QUMAK 20,5 23,3 19,0 17,4 19,6 18,8 20,7 18,3 16,8 Wagi dla lat 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wagi dla wskaźników 33% 33% 33% Wycena (w tys zł) Wycena 1 akcji (PLN) ,37 Źródło: BM BGś S.A., wskaźniki dla Sygnity wyliczone na podstawie prognoz BZ WBK P - prognozy BM BGś Na podstawie wskaźnika średnich z wycen otrzymujemy wycenę porównawczą na poziomie 196,2 mln zł, co daje wycenę jednej akcji Qumak-Sekom na poziomie 19,37 zł. Spółka jest notowana z wyraźnym dyskontem w stosunku zwłaszcza do większych firm, takich jak Asseco czy Comarch, co wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Warto zwrócić jednak uwagę, iŝ mediana wskaźników P/E na zeszły rok wynosi 21,0 a więc kształtuje się na poziomie najbardziej typowym dla branŝy IT (zwykle jest to od 18-20). W przypadku wykonania prognoz finansowych na ten rok przez spółki z tego sektora, ich wyceny powinny wyraźnie wzrosnąć

11 1.2. Podsumowanie wyceny Ostateczną wycenę spółki wyznaczyliśmy za pomocą średniej z metod DCF oraz porównawczej. Implikuje ona wartość spółki Qumak-Sekom na poziomie 196,8 mln zł, co daje wartość jednej akcji na poziomie 19,4 zł. Warto zwrócić uwagę, iŝ przy takiej wycenie wskaźnik P/E dla prognozy na ten rok wynosi 15,2 co nie wydaje się wartością zbyt wygórowaną zwaŝywszy na fakt, iŝ zarówno spółka jak inne firmy z sektora IT, które poprawiają swoje wyniki są zazwyczaj notowane z tym wskaźnikiem na poziomie od Wskaźnik C/Z dla roku 2007 przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynosi nieco ponad 18 i nie widzimy większych powodów dlaczego miałoby tak nie być i dla roku Spodziewamy się, Ŝe wraz z realizacją prognozy wyników finansowych przez spółkę, kurs akcji powinien istotnie wzrosnąć, dlatego podtrzymujemy naszą rekomendację KUPUJ dla akcji Qumak-Sekom i podwyŝszamy cenę docelową na 19,4 zł. Tabela 8. Wycena spółki Qumak-Sekom wycena wycena 1 wagi Metoda DCF ,5 50% Metoda porównawcza ,4 50% Wycena ,4 obecna cena akcji ( ) 15,1 premia 29,2% Źródło: BM BGś Źródło: BM BGś

12 2. Tabele Tabela 9. Prognoza rachunku zysków i strat (mln PLN) P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody netto ze sprzedaŝy 163,1 208,8 253,8 292,4 332,1 373,9 405,4 434,5 460,4 487,7 513,7 539,3 zmiana r/r 42,9% 28,0% 21,5% 15,2% 13,6% 12,6% 8,4% 7,2% 5,9% 5,9% 5,3% 5,0% Koszt sprzed. prod., tow. i mat. 134,9 173,0 207,0 238,9 271,8 306,4 332,4 356,4 377,8 400,3 421,7 442,8 Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy 28,2 35,9 46,9 53,5 60,3 67,5 73,0 78,1 82,6 87,4 91,9 96,5 marŝa brutto na sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy 15,7 19,1 23,0 26,3 29,9 33,8 37,1 40,3 43,4 46,8 50,2 52,9 Koszty ogólnego zarządu 6,6 7,4 8,0 8,3 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10,0 10,3 10,7 Zysk (strata) ze sprzedaŝy 5,8 9,4 15,9 18,9 21,9 24,9 26,8 28,4 29,5 30,6 31,4 32,9 Saldo z pozostałej działalności operacyjnej 0,0-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBITDA 7,5 11,9 18,0 21,2 24,3 27,4 29,4 31,1 32,4 33,6 34,6 36,3 EBIT 5,8 10,1 15,9 18,9 21,9 24,9 26,8 28,4 29,5 30,6 31,4 32,9 marŝa operacyjna 3,57% 4,83% 6,26% 6,46% 6,59% 6,66% 6,61% 6,53% 6,40% 6,27% 6,11% 6,10% Saldo z działalności finansowej 0,1 0,4-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Zysk (strata) brutto 5,9 10,5 15,8 18,8 21,8 24,8 26,7 28,3 29,4 30,5 31,3 32,8 marŝa brutto 3,62% 5,02% 6,22% 6,42% 6,56% 6,63% 6,58% 6,50% 6,38% 6,25% 6,09% 6,09% Podatek dochodowy 1,2 2,1 3,0 3,6 4,1 4,7 5,1 5,4 5,6 5,8 5,9 6,2 udziały mniejszości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto 4,7 8,4 12,8 15,2 17,6 20,1 21,6 22,9 23,8 24,7 25,4 26,6 marŝa netto 2,90% 4,02% 5,04% 5,20% 5,31% 5,37% 5,33% 5,27% 5,17% 5,06% 4,94% 4,93% Źródło: BM BGś S.A. P - prognozy BM BGś Tabela 10. Prognoza bilansu (mln PLN) P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P AKTYWA 79,36 103,91 129,80 146,48 164,38 183,80 200,81 217,64 233,81 250,71 267,40 284,85 Aktywa trwałe 6,3 9,0 9,5 9,7 10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,9 12,3 Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rzeczowe aktywa trwałe 3,7 4,8 5,1 5,3 5,6 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1 7,5 7,8 Pozostałe 2,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 0,0 Aktywa obrotowe 73,1 94,9 120,3 136,7 154,4 173,5 190,2 206,8 222,6 239,2 255,5 272,6 Zapasy 1,9 1,6 3,5 3,2 3,6 4,1 4,4 4,8 5,0 5,3 5,6 5,9 NaleŜności krótkoterminowe 44,1 75,1 91,3 105,1 119,4 134,4 145,7 156,2 165,5 175,3 184,7 193,9 Inwestycje krótkoterminowe 26,6 17,7 25,0 27,9 30,8 34,4 39,5 45,2 51,5 57,9 64,6 72,2 Rozliczenia międzyokresowe 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 PASYWA 79,36 103,91 129,80 146,48 164,38 183,80 200,81 217,64 233,81 250,71 267,40 284,85 Kapitał własny 47,3 55,9 66,2 73,7 82,2 91,7 101,3 111,2 121,3 131,7 142,2 153,6 Kapitał zakładowy 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 Kapitał zapasowy 32,7 37,4 43,3 48,4 54,5 61,5 69,5 78,2 87,3 96,9 106,7 116,9 Zysk netto 4,7 8,4 12,8 15,2 17,6 20,1 21,6 22,9 23,8 24,7 25,4 26,6 Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 32,1 48,0 63,6 72,8 82,2 92,1 99,5 106,4 112,5 119,0 125,2 131,2 Zobowiązania długoterminowe 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Zobowiązania krótkoterminowe nieoprocentowane 29,6 44,5 60,1 69,3 78,6 88,6 96,0 102,9 109,0 115,5 121,7 127,7 Zobowiązania finansowe 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 1,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Źródło: BM BGś S.A. P - prognozy BM BGś

13 Tabela 11. Rachunek przepływów pienięŝnych (mln PLN) P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przepływy z działalności operacyjnej 4,7-6,5 12,3 13,0 14,7 17,0 20,0 21,8 23,2 24,1 25,1 26,5 Zysk netto 4,7 8,4 12,8 15,2 17,6 20,1 21,6 22,9 23,8 24,7 25,4 26,6 Amortyzacja 1,7 1,8 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 Zmiana kapitału obrotowego 1,7 16,7 2,4 4,5 5,3 5,6 4,2 3,9 3,5 3,7 3,5 3,4 Przepływy z działalności inwestycyjnej -0,9-3,6-2,4-2,5-2,7-2,8-2,9-3,1-3,2-3,4-3,6-3,7 Nakłady inwestycyjne (CAPEX) -0,9-3,6-2,4-2,5-2,7-2,8-2,9-3,1-3,2-3,4-3,6-3,7 Przepływy z działalności finansowej 18,7 0,3-2,5-7,7-9,1-10,6-12,1-13,0-13,7-14,3-14,8-15,2 emisja akcji 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dywidendy 0,0 0,0-2,5-7,7-9,1-10,6-12,1-13,0-13,7-14,3-14,8-15,2 Zmiana stanu zobowiązań finansowych 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zmiana stanu środków pienięŝnych 22,4-9,8 7,3 2,8 2,9 3,6 5,1 5,7 6,3 6,4 6,7 7,6 Środki pienięŝne na początek okresu 4,2 26,6 16,8 24,2 27,0 29,9 33,6 38,6 44,4 50,6 57,1 63,8 Środki pienięŝne na koniec okresu 26,6 16,8 24,2 27,0 29,9 33,6 38,6 44,4 50,6 57,1 63,8 71,4 Źródło: BM BGś S.A. P - prognozy BM BGś Tabela 12. NajwaŜniejsze wskaźniki finansowe (mln PLN) P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Zmiana przychód netto ze sprzedaŝy 42,95% 28,03% 21,54% 15,19% 13,57% 12,61% 8,40% 7,19% 5,95% 5,95% 5,32% 4,99% Zmiana EBITDA 32,15% 59,32% 51,52% 17,21% 14,69% 12,95% 7,36% 5,80% 3,99% 3,88% 2,91% 4,86% Zmiana EBIT 38,78% 73,12% 57,55% 18,87% 15,85% 13,82% 7,60% 5,88% 3,89% 3,77% 2,70% 4,84% Zmiana zysku netto 48,99% 77,32% 52,36% 18,99% 15,94% 13,88% 7,63% 5,90% 3,90% 3,78% 2,71% 4,86% MarŜa EBIT 3,57% 4,83% 6,26% 6,46% 6,59% 6,66% 6,61% 6,53% 6,40% 6,27% 6,11% 6,10% MarŜa EBITDA 4,58% 5,70% 7,11% 7,23% 7,31% 7,33% 7,26% 7,16% 7,03% 6,89% 6,74% 6,73% MarŜa zysku netto 2,90% 4,02% 5,04% 5,20% 5,31% 5,37% 5,33% 5,27% 5,17% 5,06% 4,94% 4,93% ROE 10,0% 15,0% 19,3% 20,6% 21,5% 21,9% 21,3% 20,6% 19,6% 18,7% 17,8% 17,3% ROA 6,0% 8,1% 9,8% 10,4% 10,7% 10,9% 10,8% 10,5% 10,2% 9,8% 9,5% 9,3% Dług / Kapitał Własny 2,7% 2,3% 1,9% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,0% Rotacja zapasów Rotacja naleŝności Cykl operacyjny Rotacja zobowiązań niefinansowych Cykl konwersji gotówki Źródło: BM BGś S.A. P - prognozy BM BGś

14 Biuro Maklerskie BGś S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością BM BGś S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów Biura Maklerskiego Banku BGś. Raport jest udostępniany klientom wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być wykorzystywany w charakterze lub traktowany jako oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaŝy, kupna lub subskrypcji papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyŝszym dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM BGś za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iŝ są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. BM BGś nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyŝszego opracowania i zawartych w nim opinii inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego dokumentu i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący takie decyzje. Dokument ten został przygotowany przez BM BGś z zastosowaniem metodologicznej poprawności, zachowaniem naleŝytej staranności i obiektywizmu. Korzystając z tego dokumentu, nie naleŝy go traktować jako substytutu do przeprowadzenia własnej niezaleŝnej oceny. Ani dokument ten, ani Ŝaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyraŝają opinie BM BGś w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Raport przygotowany przez BM BGś jest waŝny w okresie 6-9 miesięcy od dnia sporządzenia go, o ile nie nastąpi wcześniejsza jego zmiana. Raport w całości lub w części moŝe być udostępniony do wiadomości publicznej przez BM BGś po upływie dwóch tygodni od dnia jego sporządzenia. Data sporządzenia raportu jest datą pierwszego udostępnienia rekomendacji do dystrybucji. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody BM BGś jest zabronione. BM BGś przyjęło następującą metodologię w zakresie oczekiwań co do stopy zwrotu z inwestycji w instrument finansowy będący przedmiotem Raportu w okresie 6-9 miesięcy od dnia wydania raportu: - Kupuj oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 10%, - Neutralnie - oczekiwana stopa z inwestycji będzie wahać się w przedziale (-10%; + 10%), - Sprzedaj oczekiwany spadek zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 10%. Metody wyceny zastosowane w prezentowanym dokumencie opierają się na metodach i modelach opisanych i powszechnie wykorzystywanych w literaturze fachowej. UŜywanie ich wymaga szacowania duŝej liczby parametrów, m.in. takich jak: stopy procentowe, kursy walut, przyszłe zyski, przepływy pienięŝne i wiele innych. Parametry te są zmienne w czasie, subiektywne i w rzeczywistości mogą róŝnić się od tych przyjętych do wyceny. KaŜda wycena zaleŝy od wartości wprowadzonych parametrów i jest wraŝliwa na ich zmianę. Wycena DCF: Metoda DCF bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pienięŝnych. Jej mocne strony to uwzględnienie przyszłych zmian w wolnych przepływach pienięŝnych oraz kosztu pieniądza w czasie. Słabe strony to duŝa liczba parametrów, które naleŝy oszacować oraz wraŝliwość wyceny na zmiany tych parametrów. Wycena metodą porównawczą: Wycena ta opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mniejsza, w porównaniu z metodą DCF, liczba parametrów wyceny oraz relatywne odnoszenie się do wskaźników rynkowych wyselekcjonowanych spółek. Słabe strony, to przede wszystkim problem selekcji porównywanych spółek oraz efektywności rynku. Pomiędzy BM BGś a Podmiotem Raportu nie występują powiązania i nie są mu znane informacje, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Jest moŝliwe, Ŝe BM BGś świadczyło, świadczy lub moŝe świadczyć usługi na rzecz podmiotów wymienionych w publikacji. Historia rekomendacji data rekomendacji typ rekomendacji kurs w dniu rekomendacji czas waŝności rekomendacji KUPUJ 13,44 9 miesięcy KUPUJ 15,00 9 miesięcy BIURO MAKLERSKIE BANKU BGś ul. śurawia 6/12, Warszawa tel. (22) , fax (22) Obsługa klientów instytucjonalnych Wydział Operacji Brokerskich Obsługa klientów indywidualnych tel. (22) (22) POK oraz internetowy serwis transakcyjny bmbgś.net

Teta coraz bardziej międzynarodowa

Teta coraz bardziej międzynarodowa Teta S.A. 11 lutego 2008 ticker: TET sektor / branŝa: IT ISIN: PLTETA000010 KUPUJ 20,96 PLN Opis spółki Działalność Teta obejmuje produkcję własnych rozwiązań IT do zarządzania biznesem Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8%

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8% Ambra sektor / branża: Profil przemysł spożywczy Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez spółki zależne oraz sprzedaż eksportową GK Ambra jest również obecna na rynkach słowackim, czeskim,

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy 2 marca 2010 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Sektor IT Polska COMW.WA; SGN.PW Kupuj (Niezmieniona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

AMBRA S.A. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 28.05.

AMBRA S.A. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 28.05. Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. AMBRA S.A. SpoŜywczy Data: 28.05.2009 Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022-50 40 321, fax. 022-629 71 50 e-mail: T.Binkiewicz@bossa.pl http://bossa.pl Hoopla.pl SA Raport analityczny Październik 2007 Wszystkie opracowania i komentarze

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13.

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13. sektor IT 9 listopada 2011 kupuj poprzednia rekomendacja: ---------- Cena: Cena docelowa: 9.2 11.4 Akcje tanie mimo pogorszenia wynikäw Akcje späłki spadły od początku roku już o 38% pod wpływem oczekiwań

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł).

BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł). Data: 16 kwietnia 2007 IPO Wycena: 16,6 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 529-67-97, Fax.: (48-22) 529-67-98 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Zbigniew Bętlewski, makler p.w.

Bardziej szczegółowo

Neuca, Pelion, Farmacol

Neuca, Pelion, Farmacol Neuca, Pelion, Farmacol 21 listopada 2011 W przeddzień nowej ustawy Neuca: Rekomendacja: KUPUJ; 12-miesięczna cena docelowa: 96,0 zł Pelion: Rekomendacja: SPRZEDAJ; 12-miesięczna cena docelowa: 29,3 zł

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012 HAWE S.A. Raport analityczny HAWE S.A. to przedsiębiorstwo realizujące wieloletni program inwestycyjny w sektorze telekomunikacji. Swoją drogę rozpoczęło w lutym 27 roku, lecz po dwóch latach znalazło

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

EnergomontaŜ-Południe EPD

EnergomontaŜ-Południe EPD OCENA SPÓŁKI ENERGOMONTAś-POŁUDNIE EPD Skupieni na core-businessie? Opracowanie: Adam Nowakowski Analityk, Makler Tomasz Kaczmarek Doradca Inwestycyjny Aktualizacja oceny na: 2 marca 2009 Kurs EPD 9 6

Bardziej szczegółowo

Arteria. Przejęcia call center katalizatorem wzrostu. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER

Arteria. Przejęcia call center katalizatorem wzrostu. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) Aktualizacja raportu Podwyższamy cenę docelową do PLN 25.3/akcję z PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. KRUK Polska, usługi finansowe Reuters: KRU.WA Bloomberg: KRU PW 9 kwietnia 2013 WyŜsze

Bardziej szczegółowo

AB, ABC Data, Action. Stawiamy na jakość i dywidendę. Trzymaj

AB, ABC Data, Action. Stawiamy na jakość i dywidendę. Trzymaj Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. AB, ABC Data, Action Polska, dystrybucja IT 2 kwietnia 2013r. Stawiamy na jakość i dywidendę

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

ORBIS S.A. Redukuj 35,04 zł

ORBIS S.A. Redukuj 35,04 zł Sektor: Hotele i Restauracje Data: 26.06.2012 Analityk: Robert Kurowski, makler papierów wartościowych ORBIS S.A. Redukuj 35,04 zł Podstawowe dane Kurs bieżący (zł): 40,71 Liczba akcji (tys. szt): 46077

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z OCENA SPÓŁKI Apator APT Stabilna spółka na niestabilne czasy Opracowanie: Adam Nowakowski Analityk, Makler Tomasz Kaczmarek Doradca Inwestycyjny Aktualizacja oceny na: 04 marca 2009 Kurs 24 20 16 12 8

Bardziej szczegółowo