Qumak-Sekom. Kolejny rok poprawy wyników. ticker: QSM sektor / branŝa: IT ISIN: PLQMKSK00017 KUPUJ 19,4 PLN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Qumak-Sekom. Kolejny rok poprawy wyników. ticker: QSM sektor / branŝa: IT ISIN: PLQMKSK00017 KUPUJ 19,4 PLN"

Transkrypt

1 Qumak-Sekom 16 maja 2008 ticker: QSM sektor / branŝa: IT ISIN: PLQMKSK00017 KUPUJ 19,4 PLN Opis spółki Qumak-Sekom działa na styku branŝy budowlanoinŝynieryjnej oraz IT Dane podstawowe cena rynkowa (PLN) 15,1 cena docelowa (PLN) 19,4 liczba akcji (tys.) kapitalizacja (mln PLN) 152,4 EV (mln PLN) 134,3 Notowania Qumak-Sekom free float (w mln zł) 78,9 średni obrót (w zł) max cena 52 tyg (PLN) 16,10 min cena 52 tyg (PLN) 11,85 Główni akcjonariusze % akcji % głosów Zarząd 12,0% 12,0% ING TFI 8,7% 8,7% SEB TFI 5,9% 5,9% AIG TFI 5,8% 5,8% LEGG Mason 5,6% 5,6% CU IM 5,3% 5,3% OFE PZU Złota Jesień 5,0% 5,0% Pozostali akcjonariusze 51,8% 51,8% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% 08/04/ /18/ /30/ /12/ /26/2007 ROC Qumak vs WIG 03/09/ /24/ /08/2007 ROC Qumak Analityk: Bartosz Dębowski tel. (0-22) /20/ /03/ /15/2007 Przychody (mln PLN) EBITDA (mln PLN) EBIT (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) EPS (PLN) DPS (PLN) P / E EV / EBITDA 11/27/2007 ROC WIG 01/15/ /26/ /10/2008 Kolejny rok poprawy wyników Od 2006 roku coraz większego znaczenia dla wyników Qumak-Sekom nabiera trzeci z pionów. DuŜe doświadczenie spółki w segmencie technologii inteligentnego budynku oraz liczne referencje klientów powinny przyczyniać się do dalszego wzrostu portfela zamówień na ten rok (spółka bierze udział w kilku duzych postępowaniach ofertowych w zakresie call center oraz obiektów sportowych i hotelowych- Euro 2012). Ponadto spółka ma znacząco rozwijać usługi outcourcingowe IT. Nie są one moŝe zbyt rentowne, natomiast walnie przyczyniają się do wzrostu liczby kontraktów realizowanych przez spółkę Qumak-Sekom w przyszłości. Wyniki finansowe O tym, Ŝe firmie udaje się wykorzystywać sprzyjające otoczenie rynkowe świadczą wyniki zarówno za rok 2007 jak i 1 kwartał tego roku, który był historycznie w spółce najlepszy. Przychody ze sprzedaŝy wyniosły 29,6 mln zł i były wyŝsze niŝ w 1 kwartale 2007 o 9,3%. Zdecydowanie bardziej okazale prezentuje się dynamika na rentowności. Zysk operacyjny był wyŝszy niŝ rok wcześniej o 260%, natomiast zysk netto o prawie 1500%. Pozwoliło to spółce osiągnąć niespotykaną dotąd rentowność netto w 1 kwartale na poziomie 8,5%. Główny wpływ na to miała finalizacja duŝych kontraktów z zeszłego roku. Spółce takŝe bardzo pomogła ciepła zima, dzięki czemu moŝliwa była finalizacja kontraktów w segmencie technologii inteligentnego budynku. TakŜe mocna złotówka nie pozostała bez wpływu na wyniki finansowe. Spółka nie jest w sposób bezpośredni naraŝona na ryzyko kursowe, jednakŝe mocny złoty spowodował, Ŝe urządzenia dostarczane przez podwykonawców stały się relatywnie tańsze. UmoŜliwiło to spółce renegocjowanie kontraktów z podwykonawcami i rozliczenie zakupu urządzeń według niŝszych cen. Prognozy i perspektywy Qumak-Sekom podawał oficjalne prognozy na ten rok. Firma ma zarobić,,na czysto" 12,5 mln zł przy przychodach wynoszących 250 mln zł. Zarząd uzasadnia prognozy wysokością podpisanych i realizowanych kontraktów (portfel zamówień wynosi juŝ prawie 200 mln zł) oraz stanem postępowań przetargowych. O realności prognozy zarządu świadczą z pewnością pozyskane duŝe kontrakty z ZUS na 19,5 mln zł, czy teŝ serwerowni dla Onet.pl (wartość umowy 64 mln zł), gdzie Spółka działa w konsorcjum z Warbudem oraz wyniki finansowe za 1 kwartał tego roku. Przed Qumakiem z pewnością kolejny rok poprawy wyników finansowych. Spodziewamy się, Ŝe spółka jest w stanie w 2008 rosnąć organicznie w tempie 20%. Głównym motorem napędowym dynamicznego wzrostu powinien być dalej Pion Technologii Inteligentnego budynku, którego udział w przychodach z roku na rok rośnie oraz juŝ podpisane i realizowane kontraky w segmencie integracji systemowej. DuŜa dynamika wzrostu przychodów wraz z realizacją większych bardziej rentownych kontraktów powinny przyczynić do wzrostu rentowności do poziomu 5% netto. Rekomendacja Podtrzymujemy naszą prognozę KUPUJ dla akcji Qumak-Sekom. Jednocześnie po dokonaniu korekt naszych wcześniejszych prognoz finansowych dla spółki, decydujemy się na podwyŝszenie średnioterminowej ceny docelowej do 19,4 zł na akcję, co oznacza 30% potencjał wzrostu. UwaŜamy, Ŝe powyŝsza wycena jest konserwatywna. Spółka jest obecnie notowana ze wskaźnikiem P/E na rok 2008 wynoszącym 12,0 co sugeruje jej niedowartościowanie względem inych podmiotów. Biorąc pod uwagę historyczne notowania spółki oraz innych firm z sektora IT, gdzie wskaźniki te wynoszą spodziewamy się, Ŝe wraz z realizacją prognoz finansowych na ten rok, kurs Qumak- Sekom powinien istotnie wzrosnąć P 2008 P 2009 P 2010 P 2011 P 163,1 208,8 253,8 292,4 332,1 373,9 7,5 11,9 18,0 21,2 24,3 27,4 5,8 10,1 15,9 18,9 21,9 24,9 4,7 8,4 12,8 15,2 17,6 20,1 0,47 0,83 1,26 1,50 1,74 1,98 0,00 0,00 0,25 0,76 0,90 1,05 32,1 18,1 11,9 10,0 8,6 7,6 23,0 13,3 8,4 7,1 6,1 5,4 P - prognozy BM BGś Informacje nt ujawniania konfilktu interesów, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku znajdują się na ostatniej stronie niniejszej publikacji

2 1. Wyniki finansowe Spółka cały czas rozwija się niezwykle dynamicznie. ZauwaŜalna jest wyraźna poprawa marŝ na wszystkich poziomach. Jest to związane z faktem, iŝ przychody rosną zdecydowanie szybciej niŝ koszty osobowe i koszty ogólnego zarządu (średni wzrost kosztów ogólnego zarządu za lata to zaledwie 3,3%). Tabela 1. Wyniki finansowe Qumak-Sekom (w mln zł) 1Q Q 2007 dynamika P Przychody netto ze sprzedaŝy 29,62 27,10 9,3% 163,12 208,85 253,84 dynamika (r/r%) 9,3% 43,0% 28,0% 21,5% Koszt wytworzenia 19,47 21,63-10,0% 74,20 123,92 206,96 Koszty sprzedaŝy 5,37 4,036 33,1% 15,71 19,09 23,00 jako % przychodów 18,1% 14,9% 9,6% 9,1% 9,1% Koszty ogólnego zarządu 1,99 1,60 24,8% 6,63 7,37 8,00 jako % przychodów 6,7% 5,9% 4,1% 3,5% 3,2% EBITDA 3,81 1,06 260,0% 7,48 11,91 18,05 marŝa EBITDA 12,8% 3,9% 4,6% 5,7% 7,1% EBIT 3,15 0,64 392,8% 5,82 10,08 15,88 marŝa EBIT 10,6% 2,4% 3,6% 4,8% 6,3% zysk netto 2,52 0, ,8% 4,73 8,39 12,78 marŝa netto 8,5% 0,6% 2,9% 4,0% 5,0% Źródło: Sprawozdania finansowe spółki P-Prognozy BM BGś Qumak-Sekom pokazał bardzo dobre wyniki finansowe za 1 kwartał 2008 roku. Przychody ze sprzedaŝy wyniosły 29,6 mln zł i były wyŝsze niŝ w 1 kwartale 2007 o 9,3%. Zdecydowanie bardziej okazale prezentuje się dynamika na rentowności. Zysk operacyjny był wyŝszy niŝ rok wcześniej o 260%, natomiast zysk netto o prawie 1500%. Pozwoliło to spółce osiągnąć niespotykaną dotąd rentowność netto w 1 kwartale na poziomie 8,5%. Główny wpływ na to miała finalizacja duŝych kontraktów z zeszłego roku. Spółce takŝe bardzo pomogła ciepła zima, dzięki czemu moŝliwa była finalizacja kontraktów w segmencie technologii inteligentnego budynku. TakŜe mocna złotówka nie pozostała bez wpływu na wyniki finansowe. Spółka nie jest w sposób bezpośredni naraŝona na ryzyko kursowe, jednakŝe mocny złoty spowodował, Ŝe urządzenia dostarczane przez podwykonawców stały się relatywnie tańsze. UmoŜliwiło to spółce renegocjowanie kontraktów z podwykonawcami i rozliczenie zakupu urządzeń według niŝszych cen. Qumak-Sekom podawał oficjalne prognozy finansowe na ten rok. Przychody netto ze sprzedaŝy mają wynieść 250 mln zł, natomiast zysk netto 12,5 mln zł. Według naszych szacunków prognozy na ten rok mogą być nawet nieco wyŝsze. Qumak powinien w tym roku osiągnąć cel zakładanej w przeszłości marŝy netto na poziomie 5%. O realności wykonania powyŝszej prognozy świadczy wielkość juŝ podpisanych kontraktów oraz wyniki za 1 kwartał tego roku. Back-log na ten rok wynosi prawie 200 mln zł co juŝ obecnie stanowi 80% przychodów spółki. TakŜe wyniki finansowe 1 kwartału wydają się być zgodne z normalną dla spółki sezonowością (zazwyczaj przychody pierwszego kwartału stanowią od 12-17% przychodów całorocznych)

3 2. Perspektywy i prognozy Spółka prowadzi swoją działalność w trzech kluczowych obszarach: Technologii Inteligentnego Budynku Integracji systemowej Aplikacji biznesowych. W kaŝdym z tych Pionów Qumak-Sekom stara się koncentrować na tych obszarach, które charakteryzują się wysokim poziomem marŝy oraz znaczącym potencjałem rozwoju. Spółka uznała, Ŝe naleŝą do nich: w zakresie integracji systemów IT sieci i bezpieczeństwo IT, w zakresie integracji aplikacji biznesowych zaawansowane rozwiązania z obszaru Contact Center, w zakresie technologii inteligentnego budynku infrastruktura serwerowni oraz nowoczesne systemy monitoringu i bezpieczeństwa. Rynek IT Agencja badawcza PMR prognozuje, Ŝe rynek IT w Polsce powinien w 2007 roku osiągnąć wartość przekraczającą 22 mld zł. Dynamika wzrostu w ubiegłym roku powinna przekroczyć 13%. Według raportu IDC dwucyfrowa dynamika wzrostu powinna utrzymać się do roku 2011.Przyczynią się do tego takie czynniki jak: dalszy wzrost PKB, wykorzystanie funduszy unijnych, wzrost świadomości uŝytkowania narzędzi IT oraz wzrost konkurencji na rynku. Wartość krajowego rynku IT jest determinowana w duŝej mierze wysokością zamówień sektora publicznego oraz stopnia wykorzystania przez polskich przedsiębiorców środków unijnych. Po przystąpieniu do UE polskie przedsiębiorstwa uzyskały bowiem szeroki dostęp do róŝnych funduszy unijnych. Środki te mają za zadanie doprowadzić w dłuŝszej perspektywie do zatarcia róŝnic gospodarczych między poszczególnymi państwami UE. A te są znaczące. Obecnie w Polsce wydatki na informatyzację stanowią zaledwie 2,2% PKB. W krajach rozwiniętych jest to od 7,0 10,0%. Aby wyrównać te róŝnice kaŝda firma z siedzibą w Polsce moŝe otrzymać dotację w wysokości 50% projektu na inwestycje i wdroŝenie dotyczące nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych. Dofinansowanie moŝe dotyczyć kosztów zakupu usług, oprogramowania oraz sprzętu. Spodziewamy się, Ŝe w kolejnych latach dzięki tym środkom pomocowym udział wydatków IT w PKB powinien w Polsce znacząco wzrastać. Kolejnym widocznym trendem jest stopniowe zmniejszanie się udziału wydatków na sprzęt w całkowitej wartości rynku IT. Tendencja ta jest zgodna z sytuacją w krajach rozwiniętych, gdzie wydatki na usługi stanowią 60% środków przeznaczonych na IT (w Polsce jest to jak na razie 40%). Rynek aplikacji biznesowych Coraz większy udział w krajowym rynku IT ma rynek aplikacji biznesowych dla przedsiębiorstw. Dynamika wzrostu polskiego rynku ERP sięgnęła w 2007 roku 15%. Wartość tego segmentu rynku wynosi szacunkowo mln zł. Podobna dynamika powinna się utrzymać przez najbliŝsze dwa-trzy lata (IDC szacuje średnioroczny wzrost w tempie nawet 16%). Największy wzrost przewiduje w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest jednak znacznie rozdrobniony. Na rynku dominują nadal spółki zagraniczne choć ich pozycja zauwaŝalnie słabnie. Wraz z konsolidacją tego rynku zauwaŝalne jest wypieranie z niego mniejszych podmiotów, które nie są w stanie konkurować z duŝymi grupami kapitałowymi. Qumak-Sekom

4 naleŝy tutaj do tych mniejszych podmiotów i skupia swoją uwagę głównie na rozwiązaniach CRM dla firm odzieŝowych (klientami spółki są między innymi Artman oraz Intersport) oraz systemach call center (do odbiorców spółki naleŝą między innymi Polkomtel oraz PTK Centertel). Rynek automatyki budynkowej Koncepcja inteligentnego budynku zakłada wysoki stopień zautomatyzowania i zintegrowania zarządzania budynkiem. Głównymu elementami tego systemu są m.in.: systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo: o kontrola dostępu, o sygnalizacja włamania i napadu, o dźwiękowe systemy ostrzegawcze, o cyfrowa telewizja dozorowa, o sytemy detekcji, sygnalizacji i gaszenia poŝaru, systemy odpowiadające za komfort i eksploatację: o automatyka wentylacji i klimatyzacji o systemy teleinformatyczne, systemy elektroenergetyczne: o instalacje niskiego napięcia, o instalacje średniego napięcia, o układy zasilania rezerwowego Większość z tych elementów powinna być zaimplementowana w biurowcach o wysokich standardach (klasy A bądź B+). Stąd wyniki Pionu Technologii Inteligentnego Budynku są ściśle uzaleŝnione od koniunktury na rynku budownictwa komercyjnego (biurowce, centra handlowe). Według pisma,,murator rynek powierzchni biurowych powinien w najbliŝszych latach rozwijać się bardzo dynamicznie. Jak na razie Warszawa pozostaje niezmiennie największym rynkiem nieruchomości biurowych w Polsce. Koncentruje się tutaj trzy czwarte podaŝy nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A i B. Na koniec III kwartału podaŝ całkowitej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosła 2,69 mln mkw. Zdaniem analityków rynku, w najbliŝszych latach powinna się ona dalej dynamicznie powiększać co najmniej o tys mkw rocznie. DuŜemu popytowi na rynku warszawskim towarzyszy spadek współczynnika wolnej powierzchni. ObniŜył się on w trzecim kwartale ubiegłego roku aŝ o 3 punkty procentowe i wynosił 3,56%. We wzroście rynku powierzchni biurowych antycypuje juŝ nie tylko Warszawa. Obserwujemy systematyczny spadek wskaźnika pustostanów takŝe w innych większych miastach jak Kraków, Poznań, Trójmiasto, Łódź czy Wrocław, gdzie podaŝ biurowa ma w najbliŝszym czasie podwoić się. Głównym czynnikiem determinującym wzrost rynku nieruchomości komercyjnych jest szybki wzrost PKB oraz dalszy napływ inwestycji zagranicznych w okolice większych miast. Nie bez znaczenia jest takŝe planowany szybki rozwój infrastruktury w naszym kraju związany z organizacją Mistrzostw Europy w 2012 roku. Wraz z budową biurowców i centrów handlowych musi iść wzrost zapotrzebowania na produkty związane z technologią inteligentnego budynku. W Polsce jest to nadal rynek niszowy, który wyklarował się dopiero parę lat temu, o duŝym potencjale wzrostu. Silna pozycja Qumak-Sekom oraz referencje zdobyte podczas realizacji duŝych kontraktów takich jak system bezpieczeństwa dla straŝy granicznej powinny w najbliŝszym czasie zaowocować wygraniem innych większych kontraktów, które przyczynią się do poprawy wyników finansowych Qumak-Sekom w najbliŝszej przyszłości

5 Prognozy wyników finansowych Prognozy wyników finansowych dokonaliśmy w oparciu o rozbicie ich na poszczególne Piony w których spółka prowadzi swoją działalność. NajwaŜniejsze załoŝenia modelu: Pion Technologii Inteligentnego Budynku Spodziewamy się, Ŝe wraz ze spodziewanym szybkim rozwojem rynku nieruchomości komercyjnych dynamika Pionu Technologii Inteligentnego ma szansę utrzymać się na poziomie dwucyfrowym przez najbliŝsze trzy lata. W kolejnych latach zakładamy konserwatywnie wolniejszy wzrost obrotów. Zakładamy średnią marŝę na poziomie 17%. Biorąc pod uwagę lata wcześniejsze (gdzie było to 22-23%) załoŝenie to wydaje się być załoŝeniem względnie ostroŝnym. NiŜsze marŝe w latach 2006 i szczególnie 2007 wynikają z realizacji kilku nierentownych kontraktów między innymi dla straŝy granicznej w roku Kontrakt ten warty ponad 30 mln zł mimo, iŝ nie dał zbyt wiele zarobić pozwolił spółce zdobyć tak niezbędne na tym rynku bardzo dobre referencje. Dlatego rok 2007 nie jest do końca reprezentatywny jeŝeli chodzi o marŝe i nie moŝe być bazą wyjściową dla prognozy na kolejne lata. Uzyskiwana średnioroczna marŝa na kontraktach dla tego obszaru powinna kształtować się na średnim poziomie 17%. Ponadto zakładamy, Ŝe udział kosztów osobowych w przychodach tego Pionu będzie rósł co roku w tempie 3% rocznie. Wykres 1. Przychody ze sprzedaŝy oraz rentowność Pionu Technologii Int. Budynku 400,0 12,00% 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody (w mln zł) 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Rentowność Pionu 0,00% Przychody marŝa Pionu Pion Integracji Systemowej Pion Integracji Systemowej to Pion w którym wszystkie większe kontrakty zdobywa się w drodze przetargów publicznych. W tym roku przychody w tym obszarze powinny wynieść około 100 mln zł. Rok 2008 to rok w którym Qumak-Sekom zrealizuje kilka większych kontraktów między innymi budowę serwerowni dla Grupy Onet oraz kontrakt dla ZUS o wartości około 20 mln zł. W naszych prognozach dla kolejnych lat ze względu na wyraźną konsolidację rynku IT, zakładamy Ŝe Qumak będzie generalnie rósł troszkę wolniej niŝ rynek. Średni wzrost obrotów dla tego segmentu w okresie prognozy wynosi 8,9%. MarŜa uzyskiwana w tym segmencie jest generalnie uzaleŝniona od wielkości realizowanych kontraktów i powinna oscylować w granicach od 15-16%. W naszej projekcji przyjęliśmy dolną wartość tego przedziału. NiŜsza marŝa w poprzednich latach na poziomie 12% była związana z większym proporcjonalnie udziałem dostaw sprzętu w przychodach. Średnia rentowność całego Pionu w okresie prognozy kształtuje się na poziomie 4,6%, co uwaŝamy za załoŝenie dość konserwatywne w porównaniu do kształtowania się rentowności tego Pionu w poprzednich latach. Ponadto zakładamy, Ŝe udział kosztów osobowych w przychodach tego Pionu, wynoszący w 2007 roku 10% przychodów będzie w kolejnych latach nieznacznie rósł

6 Wykres 2. Przychody ze sprzedaŝy oraz rentowność Pionu Integracji Systemowej Przychody 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Źródło: Qumak-Sekom, lata prognozy BM BGś Pion Aplikacji Biznesowych W tym obszarze spółka skupia się głównie na rozwiązaniach CRM oraz contact center. Charakterystyczną rzeczą dla tego Pionu jest to, iŝ przychody tego obszaru kształtują się na względnie stałym poziomie w okolicach 10 mln zł. Średni wzrost obrotów w latach to niecałe 3%. W tym roku przychody tego Pionu mają wynieść równieŝ około 10 mln zł. W kolejnych latach zakładamy dynamikę nieco powyŝej długoterminowej inflacji, a więc na poziomie 4,0%. Mimo, iŝ PAB nie przynosi spółce zbyt wiele przychodów to jest on działem bezsprzecznie najbardziej rentownym. W całym okresie prognozy zakładamy, Ŝe marŝa ukształtuje się tutaj na poziomie 67% (jest to średnia dla lat ). Zakładamy ponadto, Ŝe udział kosztów osobowych w przychodach będzie się zwiększał w tempie 2% rocznie. Wykres 3. Przychody ze sprzedaŝy oraz rentowność Pionu Aplikacji Biznesowych 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Rentowność Pionu Przychody marŝa Pionu Przychody 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Rentowność Przychody marŝa Pionu Źródło: Qumak-Sekom, lata prognozy BM BGś

7 Ponadto spółka zaczyna rozwijać kolejny 4 obszar biznesowy outsourcing swoich ludzi, którzy współpracują z innymi duŝymi firmami, co pozwoli potem spółce wygrywać większe kontrakty dla tych firm. Dla kosztów ogólnego zarządu przyjmujemy wzrost 3,3% rocznie (co jest średnią wzrostu dla lat ). Średni wzrost przychodów (CAGR) dla poszczególnych Pionów w okresie prognozy wynosi odpowiednio: Tabela 2. Średni wzrost obrotów w okresie prognozy Pion Pion Integracji Systemowej Pion Technologii Inteligentnego budynku Pion Aplikacji Biznesowych Pozostałe przychody Przychody RAZEM Źródło: Prognozy BM BGś CAGR ( ) 8,89% 11,05% 1,31% 17,62% 9,95% Tabela 3. Struktura przychodów ze sprzedaŝy Struktura procentowa P 2009P 2010P 2011P 2012P Pion Integracji Systemowej 56,4% 60,6% 59,4% 49,8% 35,8% 38,4% 36,7% 34,9% 33,5% 32,7% Pion Technologii Inteligentnego budynku 29,1% 28,7% 30,9% 41,2% 56,7% 55,2% 57,5% 59,7% 61,5% 62,5% Pion Aplikacji Biznesowych 10,3% 7,0% 8,1% 5,4% 5,8% 3,8% 3,4% 3,2% 2,9% 2,8% Pozostałe przychody 4,2% 3,7% 1,6% 3,5% 1,7% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% Źródło: Qumak-Sekom P-Prognozy BM BGś Od 2006 roku coraz większego znaczenia nabiera Pion Technologii Inteligentnego Budynku. Przychody tego pionu w 2006 roku wzrosły aŝ o 90% w porównaniu do roku Równie wysoka dynamika została zachowana takŝe w ubiegłym roku. Przychody tego obszaru były wyŝsze niŝ w roku 2006 o 75,8%. Spodziewamy się, Ŝe w kolejnych latach te tendencje powinny być dalej zachowywane i PTIB będzie stanowił nieco ponad 60% przychodów. W całym okresie prognozy średnioroczny wzrost obrotów spółki Qumak-Sekom wynosi niecałe 10% co uwaŝamy za załoŝenie dość bezpieczne

8 Wycena Szacując wartość spółki zgodnie z modelem DCF ustaliliśmy, iŝ wartość Qumak-Sekom wynosi 197,4 mln zł, co implikuje wartość fundamentalną jednej akcji na poziomie 19,5 zł. Pozostałe załoŝenia do wyceny DCF: Wskaźniki rotacji naleŝności, zapasów i zobowiązań na poziomie podobnym jak w roku 2007; współczynnik beta na poziomie 1,1; stopę wolną od ryzyka przyjęliśmy na poziomie 5,95%, premia za ryzyko rynkowe 5,5%; wzrost wolnych przepływów pienięŝnych po okresie prognozy na poziomie 3,5%. Tabela 4. Wycena Qumak-Sekom S.A. metodą DCF (mln PLN) 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody 253,8 292,4 332,1 373,9 405,4 434,5 460,4 487,7 513,7 539,3 EBIT 15,9 18,9 21,9 24,9 26,8 28,4 29,5 30,6 31,4 32,9 Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPLAT 12,9 15,3 17,7 20,2 21,7 23,0 23,9 24,8 25,4 26,7 Amortyzacja 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 CAPEX 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,4 Inwestycje w kapitał obrotowy 2,4 4,5 5,3 5,6 4,2 3,9 3,5 3,7 3,5 3,4 FCFF 10,2 10,6 12,2 14,3 17,2 18,8 20,1 20,8 21,6 23,2 dynamika FCF 3,7% 14,8% 17,6% 20,4% 9,1% 7,0% 3,4% 4,1% 7,5% Stopa wolna od ryzyka 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Premia rynkowa 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Beta 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Koszt kapitału 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Koszt długu 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 0,0% Efektywna stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Koszt długu po opodatkowaniu 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% % kapitału własnego 99,4% 99,4% 99,4% 99,5% 99,5% 99,5% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% % długu 0,64% 0,59% 0,55% 0,52% 0,49% 0,46% 0,44% 0,42% 0,39% 0,38% WACC 11,96% 11,97% 11,97% 11,97% 11,97% 11,97% 11,98% 11,98% 11,98% 11,98% DFCF 9,5 8,4 8,7 9,1 9,8 9,5 9,1 8,4 7,8 7,5 Suma DFCF ( ) 87,8 Wartość rezydualna (TV) 283,7 Zdyskontowana TV 91,6 Wartość działalności operacyjnej 179,4 Gotówka netto 18,0 Wartość kapitału własnego 197,4 Liczba akcji (mln szt.) 10,1 Wartość 1 akcji ( ) 19,5 EV/EBITDA* 9,9 EV/EBIT* 11,3 P/E* 15,4 * wskaźniki dla szacowanej ceny Nominalna stopa wzrostu po okresie prognozy - 3,5% Źródło: BM BGś S.A. P - prognozy BM BGś

9 PoniŜej prezentujemy wraŝliwość wyceny metodą DCF na zmiany stopy wzrostu spółki po okresie prognozy i na stopę średniego waŝonego kosztu kapitału (WACC): Tabela 5. Analiza wraŝliwości wyceny Qumak-Sekom S.A. na przyjęte załoŝenia Zmiana nominalnej stopy wzrostu FCF po roku 2017 (w pp) zmiana WACC Źródło: BM BGś 19,50-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% -1,0% 20,68 21,34 22,10 22,95 23,94-0,5% 19,51 20,08 20,71 21,44 22,26 0,0% 18,47 18,96 19,50 20,11 20,80 0,5% 17,54 17,96 18,43 18,95 19,53 1,0% 16,70 17,06 17,46 17,92 18,41 Kurs jest bardzo wraŝliwy na zmiany stóp: kosztu kapitału oraz nominalnej stopy wzrostu. Jak wynika z powyŝszej analizy, przy podwyŝszeniu kosztu kapitału o 1 pp i obniŝeniu nominalnej stopy wzrostu o 1 pp cena walorów spółki oparta o wycena DCF byłaby niŝsza o 14,4%. Natomiast w przypadku spadku kosztu kapitału oraz wzroście spółki po okresie prognozy o 1 pp, otrzymujemy wycenę DCF na poziomie 23,94 zł, co dawałoby 60% premii w stosunku do obecnej ceny rynkowej. Ponadto przedstawiamy wraŝliwość wyceny na zmiany parametru beta oraz nominalnej stopy wzrostu FCF po okresie prognozy: Tabela 6. Analiza wraŝliwości wyceny Qumak Sekom S.A. na przyjęte załoŝenia beta Nominalna stopa wzrostu FCF po roku 2017 (w pp) 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 0,80 21,68 22,40 23,22 24,16 25,25 26,53 28,05 0,90 20,31 20,91 21,60 22,37 23,26 24,29 25,49 1,00 19,10 19,62 20,19 20,84 21,57 22,41 23,38 1,10 18,04 18,47 18,96 19,50 20,11 20,80 21,60 1,20 17,08 17,46 17,87 18,33 18,85 19,42 20,08 1,30 16,23 16,55 16,91 17,30 17,74 18,22 18,77 1,40 15,46 15,74 16,05 16,38 16,76 17,17 17,63 Źródło: BM BGś 1.1. Wycena porównawcza Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o 5 spółek z sektora IT, z którymi Qumak dość często spotyka się w przetargach oraz które oferują systemy do zarządzania przedsiębiorstwem Asseco Poland, ABG, Comarch, Sygnity, oraz Macrologic Asseco Poland koncentruje swą działalność na projektowaniu, wykonywaniu i dostarczaniu systemów informatycznych, obejmujących oprogramowanie, sprzęt komputerowy i sieciowy, usługi wdroŝeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne głównie dla sektora finansowego oraz administracji publicznej. ABG to firma powstała w wyniku połączenia firm ABG i Ster-Projekt. Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, instalacja, wdraŝanie i nadzorowanie specjalistycznych systemów radio-telekomunikacyjnych. W swojej ofercie ma takŝe systemy do zarządzania przedsiębiorstwem. Comarch koncentruje swą działalność na projektowaniu, wykonywaniu i dostarczaniu systemów informatycznych, obejmujących oprogramowanie, sprzęt komputerowy i sieciowy, usługi wdroŝeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne

10 Macrologic zajmuje się produkcją i sprzedaŝą oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz świadczeniem usług z nim związanych. Swoje produkty adresuje do przedsiębiorstw średniej wielkości. Sygnity jest spółką sektora informatycznego, która bierze udział w licznych przetargach sektora publicznego. DuŜą część swoich rozwiązań dostarcza dla sektora uŝyteczności publicznej (utilities). Firma jest obecnie w fazie głębokiej restrukturyzacji. Do prognozy wskaźników dla tej spółki wykorzystaliśmy ogólnodostępne projekcje finansowe kolegów z Domu Maklerskiego BZ WBK. Do pomiaru wartości analizowanej spółki wykorzystaliśmy trzy najpopularniejsze wskaźniki: EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa do zysku przed opodatkowaniem, oprocentowaniem i amortyzacją), EV/EBIT (wartość przedsiębiorstwa do zysku przed opodatkowaniem i oprocentowaniem) oraz P/E (cena do zysku na jedną akcję). Wskaźnikom nadaliśmy równe wagi. Tabela 7. Wycena spółki metodą porównawczą EV/ EV/ EV/ EV/ EV/ EV/ P/E P/E P/E EBIT EBIT EBIT EBITDA EBITDA EBITDA Spółka 2007P 2008P 2009P 2007P 2008P 2009P 2007P 2008P 2009P ABG 18,8 11,6 8,7 22,6 15,6 12,5 13,9 9,3 7,3 ASSECO POLAND 21,5 13,8 11,5 30,6 19,7 16,4 18,5 11,3 9,4 COMARCH 19,1 16,6 14,9 19,4 16,9 15,1 33,2 22,3 14,8 MACROLOGIC 9,7 8,3 7,4 14,8 12,0 10,7 7,0 6,2 5,5 SYGNITY 15,3 9,3 12,3 8,9 6,0 5,0 Mediana 19,0 13,8 9,3 21,0 15,6 12,5 16,2 9,3 7,3 QUMAK-SEKOM wskaźniki dla QUMAK 13,4 8,5 7,2 18,1 11,9 10,0 11,4 7,5 6,4 Implikowana cena 1 akcji QUMAK 20,5 23,3 19,0 17,4 19,6 18,8 20,7 18,3 16,8 Wagi dla lat 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wagi dla wskaźników 33% 33% 33% Wycena (w tys zł) Wycena 1 akcji (PLN) ,37 Źródło: BM BGś S.A., wskaźniki dla Sygnity wyliczone na podstawie prognoz BZ WBK P - prognozy BM BGś Na podstawie wskaźnika średnich z wycen otrzymujemy wycenę porównawczą na poziomie 196,2 mln zł, co daje wycenę jednej akcji Qumak-Sekom na poziomie 19,37 zł. Spółka jest notowana z wyraźnym dyskontem w stosunku zwłaszcza do większych firm, takich jak Asseco czy Comarch, co wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Warto zwrócić jednak uwagę, iŝ mediana wskaźników P/E na zeszły rok wynosi 21,0 a więc kształtuje się na poziomie najbardziej typowym dla branŝy IT (zwykle jest to od 18-20). W przypadku wykonania prognoz finansowych na ten rok przez spółki z tego sektora, ich wyceny powinny wyraźnie wzrosnąć

11 1.2. Podsumowanie wyceny Ostateczną wycenę spółki wyznaczyliśmy za pomocą średniej z metod DCF oraz porównawczej. Implikuje ona wartość spółki Qumak-Sekom na poziomie 196,8 mln zł, co daje wartość jednej akcji na poziomie 19,4 zł. Warto zwrócić uwagę, iŝ przy takiej wycenie wskaźnik P/E dla prognozy na ten rok wynosi 15,2 co nie wydaje się wartością zbyt wygórowaną zwaŝywszy na fakt, iŝ zarówno spółka jak inne firmy z sektora IT, które poprawiają swoje wyniki są zazwyczaj notowane z tym wskaźnikiem na poziomie od Wskaźnik C/Z dla roku 2007 przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynosi nieco ponad 18 i nie widzimy większych powodów dlaczego miałoby tak nie być i dla roku Spodziewamy się, Ŝe wraz z realizacją prognozy wyników finansowych przez spółkę, kurs akcji powinien istotnie wzrosnąć, dlatego podtrzymujemy naszą rekomendację KUPUJ dla akcji Qumak-Sekom i podwyŝszamy cenę docelową na 19,4 zł. Tabela 8. Wycena spółki Qumak-Sekom wycena wycena 1 wagi Metoda DCF ,5 50% Metoda porównawcza ,4 50% Wycena ,4 obecna cena akcji ( ) 15,1 premia 29,2% Źródło: BM BGś Źródło: BM BGś

12 2. Tabele Tabela 9. Prognoza rachunku zysków i strat (mln PLN) P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody netto ze sprzedaŝy 163,1 208,8 253,8 292,4 332,1 373,9 405,4 434,5 460,4 487,7 513,7 539,3 zmiana r/r 42,9% 28,0% 21,5% 15,2% 13,6% 12,6% 8,4% 7,2% 5,9% 5,9% 5,3% 5,0% Koszt sprzed. prod., tow. i mat. 134,9 173,0 207,0 238,9 271,8 306,4 332,4 356,4 377,8 400,3 421,7 442,8 Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy 28,2 35,9 46,9 53,5 60,3 67,5 73,0 78,1 82,6 87,4 91,9 96,5 marŝa brutto na sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy 15,7 19,1 23,0 26,3 29,9 33,8 37,1 40,3 43,4 46,8 50,2 52,9 Koszty ogólnego zarządu 6,6 7,4 8,0 8,3 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10,0 10,3 10,7 Zysk (strata) ze sprzedaŝy 5,8 9,4 15,9 18,9 21,9 24,9 26,8 28,4 29,5 30,6 31,4 32,9 Saldo z pozostałej działalności operacyjnej 0,0-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBITDA 7,5 11,9 18,0 21,2 24,3 27,4 29,4 31,1 32,4 33,6 34,6 36,3 EBIT 5,8 10,1 15,9 18,9 21,9 24,9 26,8 28,4 29,5 30,6 31,4 32,9 marŝa operacyjna 3,57% 4,83% 6,26% 6,46% 6,59% 6,66% 6,61% 6,53% 6,40% 6,27% 6,11% 6,10% Saldo z działalności finansowej 0,1 0,4-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Zysk (strata) brutto 5,9 10,5 15,8 18,8 21,8 24,8 26,7 28,3 29,4 30,5 31,3 32,8 marŝa brutto 3,62% 5,02% 6,22% 6,42% 6,56% 6,63% 6,58% 6,50% 6,38% 6,25% 6,09% 6,09% Podatek dochodowy 1,2 2,1 3,0 3,6 4,1 4,7 5,1 5,4 5,6 5,8 5,9 6,2 udziały mniejszości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto 4,7 8,4 12,8 15,2 17,6 20,1 21,6 22,9 23,8 24,7 25,4 26,6 marŝa netto 2,90% 4,02% 5,04% 5,20% 5,31% 5,37% 5,33% 5,27% 5,17% 5,06% 4,94% 4,93% Źródło: BM BGś S.A. P - prognozy BM BGś Tabela 10. Prognoza bilansu (mln PLN) P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P AKTYWA 79,36 103,91 129,80 146,48 164,38 183,80 200,81 217,64 233,81 250,71 267,40 284,85 Aktywa trwałe 6,3 9,0 9,5 9,7 10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,9 12,3 Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rzeczowe aktywa trwałe 3,7 4,8 5,1 5,3 5,6 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1 7,5 7,8 Pozostałe 2,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 0,0 Aktywa obrotowe 73,1 94,9 120,3 136,7 154,4 173,5 190,2 206,8 222,6 239,2 255,5 272,6 Zapasy 1,9 1,6 3,5 3,2 3,6 4,1 4,4 4,8 5,0 5,3 5,6 5,9 NaleŜności krótkoterminowe 44,1 75,1 91,3 105,1 119,4 134,4 145,7 156,2 165,5 175,3 184,7 193,9 Inwestycje krótkoterminowe 26,6 17,7 25,0 27,9 30,8 34,4 39,5 45,2 51,5 57,9 64,6 72,2 Rozliczenia międzyokresowe 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 PASYWA 79,36 103,91 129,80 146,48 164,38 183,80 200,81 217,64 233,81 250,71 267,40 284,85 Kapitał własny 47,3 55,9 66,2 73,7 82,2 91,7 101,3 111,2 121,3 131,7 142,2 153,6 Kapitał zakładowy 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 Kapitał zapasowy 32,7 37,4 43,3 48,4 54,5 61,5 69,5 78,2 87,3 96,9 106,7 116,9 Zysk netto 4,7 8,4 12,8 15,2 17,6 20,1 21,6 22,9 23,8 24,7 25,4 26,6 Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 32,1 48,0 63,6 72,8 82,2 92,1 99,5 106,4 112,5 119,0 125,2 131,2 Zobowiązania długoterminowe 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Zobowiązania krótkoterminowe nieoprocentowane 29,6 44,5 60,1 69,3 78,6 88,6 96,0 102,9 109,0 115,5 121,7 127,7 Zobowiązania finansowe 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 1,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Źródło: BM BGś S.A. P - prognozy BM BGś

13 Tabela 11. Rachunek przepływów pienięŝnych (mln PLN) P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przepływy z działalności operacyjnej 4,7-6,5 12,3 13,0 14,7 17,0 20,0 21,8 23,2 24,1 25,1 26,5 Zysk netto 4,7 8,4 12,8 15,2 17,6 20,1 21,6 22,9 23,8 24,7 25,4 26,6 Amortyzacja 1,7 1,8 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 Zmiana kapitału obrotowego 1,7 16,7 2,4 4,5 5,3 5,6 4,2 3,9 3,5 3,7 3,5 3,4 Przepływy z działalności inwestycyjnej -0,9-3,6-2,4-2,5-2,7-2,8-2,9-3,1-3,2-3,4-3,6-3,7 Nakłady inwestycyjne (CAPEX) -0,9-3,6-2,4-2,5-2,7-2,8-2,9-3,1-3,2-3,4-3,6-3,7 Przepływy z działalności finansowej 18,7 0,3-2,5-7,7-9,1-10,6-12,1-13,0-13,7-14,3-14,8-15,2 emisja akcji 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dywidendy 0,0 0,0-2,5-7,7-9,1-10,6-12,1-13,0-13,7-14,3-14,8-15,2 Zmiana stanu zobowiązań finansowych 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zmiana stanu środków pienięŝnych 22,4-9,8 7,3 2,8 2,9 3,6 5,1 5,7 6,3 6,4 6,7 7,6 Środki pienięŝne na początek okresu 4,2 26,6 16,8 24,2 27,0 29,9 33,6 38,6 44,4 50,6 57,1 63,8 Środki pienięŝne na koniec okresu 26,6 16,8 24,2 27,0 29,9 33,6 38,6 44,4 50,6 57,1 63,8 71,4 Źródło: BM BGś S.A. P - prognozy BM BGś Tabela 12. NajwaŜniejsze wskaźniki finansowe (mln PLN) P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Zmiana przychód netto ze sprzedaŝy 42,95% 28,03% 21,54% 15,19% 13,57% 12,61% 8,40% 7,19% 5,95% 5,95% 5,32% 4,99% Zmiana EBITDA 32,15% 59,32% 51,52% 17,21% 14,69% 12,95% 7,36% 5,80% 3,99% 3,88% 2,91% 4,86% Zmiana EBIT 38,78% 73,12% 57,55% 18,87% 15,85% 13,82% 7,60% 5,88% 3,89% 3,77% 2,70% 4,84% Zmiana zysku netto 48,99% 77,32% 52,36% 18,99% 15,94% 13,88% 7,63% 5,90% 3,90% 3,78% 2,71% 4,86% MarŜa EBIT 3,57% 4,83% 6,26% 6,46% 6,59% 6,66% 6,61% 6,53% 6,40% 6,27% 6,11% 6,10% MarŜa EBITDA 4,58% 5,70% 7,11% 7,23% 7,31% 7,33% 7,26% 7,16% 7,03% 6,89% 6,74% 6,73% MarŜa zysku netto 2,90% 4,02% 5,04% 5,20% 5,31% 5,37% 5,33% 5,27% 5,17% 5,06% 4,94% 4,93% ROE 10,0% 15,0% 19,3% 20,6% 21,5% 21,9% 21,3% 20,6% 19,6% 18,7% 17,8% 17,3% ROA 6,0% 8,1% 9,8% 10,4% 10,7% 10,9% 10,8% 10,5% 10,2% 9,8% 9,5% 9,3% Dług / Kapitał Własny 2,7% 2,3% 1,9% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,0% Rotacja zapasów Rotacja naleŝności Cykl operacyjny Rotacja zobowiązań niefinansowych Cykl konwersji gotówki Źródło: BM BGś S.A. P - prognozy BM BGś

14 Biuro Maklerskie BGś S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością BM BGś S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów Biura Maklerskiego Banku BGś. Raport jest udostępniany klientom wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być wykorzystywany w charakterze lub traktowany jako oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaŝy, kupna lub subskrypcji papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyŝszym dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM BGś za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iŝ są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. BM BGś nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyŝszego opracowania i zawartych w nim opinii inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego dokumentu i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący takie decyzje. Dokument ten został przygotowany przez BM BGś z zastosowaniem metodologicznej poprawności, zachowaniem naleŝytej staranności i obiektywizmu. Korzystając z tego dokumentu, nie naleŝy go traktować jako substytutu do przeprowadzenia własnej niezaleŝnej oceny. Ani dokument ten, ani Ŝaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyraŝają opinie BM BGś w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Raport przygotowany przez BM BGś jest waŝny w okresie 6-9 miesięcy od dnia sporządzenia go, o ile nie nastąpi wcześniejsza jego zmiana. Raport w całości lub w części moŝe być udostępniony do wiadomości publicznej przez BM BGś po upływie dwóch tygodni od dnia jego sporządzenia. Data sporządzenia raportu jest datą pierwszego udostępnienia rekomendacji do dystrybucji. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody BM BGś jest zabronione. BM BGś przyjęło następującą metodologię w zakresie oczekiwań co do stopy zwrotu z inwestycji w instrument finansowy będący przedmiotem Raportu w okresie 6-9 miesięcy od dnia wydania raportu: - Kupuj oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 10%, - Neutralnie - oczekiwana stopa z inwestycji będzie wahać się w przedziale (-10%; + 10%), - Sprzedaj oczekiwany spadek zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 10%. Metody wyceny zastosowane w prezentowanym dokumencie opierają się na metodach i modelach opisanych i powszechnie wykorzystywanych w literaturze fachowej. UŜywanie ich wymaga szacowania duŝej liczby parametrów, m.in. takich jak: stopy procentowe, kursy walut, przyszłe zyski, przepływy pienięŝne i wiele innych. Parametry te są zmienne w czasie, subiektywne i w rzeczywistości mogą róŝnić się od tych przyjętych do wyceny. KaŜda wycena zaleŝy od wartości wprowadzonych parametrów i jest wraŝliwa na ich zmianę. Wycena DCF: Metoda DCF bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pienięŝnych. Jej mocne strony to uwzględnienie przyszłych zmian w wolnych przepływach pienięŝnych oraz kosztu pieniądza w czasie. Słabe strony to duŝa liczba parametrów, które naleŝy oszacować oraz wraŝliwość wyceny na zmiany tych parametrów. Wycena metodą porównawczą: Wycena ta opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mniejsza, w porównaniu z metodą DCF, liczba parametrów wyceny oraz relatywne odnoszenie się do wskaźników rynkowych wyselekcjonowanych spółek. Słabe strony, to przede wszystkim problem selekcji porównywanych spółek oraz efektywności rynku. Pomiędzy BM BGś a Podmiotem Raportu nie występują powiązania i nie są mu znane informacje, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Jest moŝliwe, Ŝe BM BGś świadczyło, świadczy lub moŝe świadczyć usługi na rzecz podmiotów wymienionych w publikacji. Historia rekomendacji data rekomendacji typ rekomendacji kurs w dniu rekomendacji czas waŝności rekomendacji KUPUJ 13,44 9 miesięcy KUPUJ 15,00 9 miesięcy BIURO MAKLERSKIE BANKU BGś ul. śurawia 6/12, Warszawa tel. (22) , fax (22) Obsługa klientów instytucjonalnych Wydział Operacji Brokerskich Obsługa klientów indywidualnych tel. (22) (22) POK oraz internetowy serwis transakcyjny bmbgś.net

Teta coraz bardziej międzynarodowa

Teta coraz bardziej międzynarodowa Teta S.A. 11 lutego 2008 ticker: TET sektor / branŝa: IT ISIN: PLTETA000010 KUPUJ 20,96 PLN Opis spółki Działalność Teta obejmuje produkcję własnych rozwiązań IT do zarządzania biznesem Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena sytuacji finansowej Grupy Boryszew Analiza bilansu

Wstępna ocena sytuacji finansowej Grupy Boryszew Analiza bilansu Wstępna ocena sytuacji finansowej Grupy Boryszew Analiza bilansu Analiza bilansu została przeprowadzona na podstawie skonsolidowanych sprawozdań Grupy Boryszew za lata 2004- Uproszczony bilans za badane

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Zysk netto (mln PLN) EBIT (mln PLN)

Zysk netto (mln PLN) EBIT (mln PLN) 27 kwietnia 2007 kupuj Dane podstawowe cena rynkowa (PLN) 13.44 cena docelowa (PLN) 17.89 WIG 59 378 kapitalizacja (mln PLN) 133 EV (mln PLN) 107 liczba akcji (tys.) 9 875 2 763 983 free float (mln PLN)

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 1 2 ZMIANA WŁAŚCICIELSKA We wrześniu Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie udziały w LC Corp S.A. rozproszonym inwestorom instytucjonalnym Pozytywna ocena rynku -

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Disclaimer. Grupa AAT za 2015 rok

Disclaimer. Grupa AAT za 2015 rok Disclaimer Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez AAT HOLDING SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości. Prezentacja nie zawiera kompletnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Q Biznes i Finanse

Q Biznes i Finanse Q3 2012 Biznes i Finanse 20 listopada 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Przegląd działalności 3. Finanse 4. Prognozy Q4 2012 5. Refinansowanie i średnioterminowe nakłady inwestycyjne 6. Pytania i odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał Informacja prasowa 11 sierpnia 2017 r. Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2017 Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał Znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu nominalnym o 9,6%, do poziomu 5,098 mld

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 11 marca 2013 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe Q2 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 3 wrzesień 2013 1 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Oczekiwania na Q3 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Grupa Sfinks Polska S.A.

Grupa Sfinks Polska S.A. Ocena kondycji finansowej Schemat DuPonta Grupa Sfinks Polska S.A. d a n e s k o n s o l i d o w a n e z a o k r e s : 2 k w a r t a ł y 2 0 0 7 2 0 0 6 r. Data analizy: 2007-09-18 Przygotował: Rafał Zalesiński

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2011... 3 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2008

Wyniki finansowe Q1 2008 Wyniki finansowe Q1 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker: Zarząd:

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za III kwartał 2009 r. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. T.C. Dębica S.A. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2011r do 30.06.2011r. ZAWIERAJĄCY: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo