PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ"

Transkrypt

1 Pracownia Projektowa Piotr Wolak "ES-PROJEKT ul. Partyzantów Rzeszów 1A tel/fax: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ Obiekt: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Rzeszów ul. Sokoła 13, nr ewid. dz. 840 Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Rzeszów ul. Sokoła 13 Kody CPV: Grupa ROBOTY INSTALACYJNE Klasa Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie okablowania komputerowego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Projektant: mgr inŝ. Piotr Wolak upr. bud. PDK/0098/POOE/06 Opracował: mgr inŝ. Grzegorz Krajewski Sprawdził: mgr inŝ. Ferdynand Popek upr. bud. 88/74 Data: wrzesień 2010 r.

2 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 2 I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej wypis z rejestru gruntów wyrys mapy ewidencyjnej umowa sprzedaŝy energii elektrycznej i świadczenia usług przemysłowych uprawnienia budowlane zaświadczenia o przynaleŝności do Podkarpackiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 12 II. OPIS TECHNICZNY Wstęp Zakres opracowania Zasilanie budynku w energię elektryczną Instalacja sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją zasilającą stan istniejący Okablowanie strukturalne Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego Wymagania dotyczące producenta systemu okablowania strukturalnego Wymagania dotyczące instalatorów sieci okablowania strukturalnego Architektura systemu Centralny Punkt Dystrybucyjny Okablowanie poziome Gniazda przyłączeniowe Access Point Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne Trasy kablowe Pomiary parametrów okablowania strukturalnego Pomiary okablowania poziomego Proponowane typy mierników Instalacja elektryczna Tablice zasilające TK Zasilanie tablic rozdzielczych Instalacje elektryczne dedykowane dla zasilania urządzeń komputerowych Instalacje zasilająca i sterownicza klimatyzacji serwerowni Ochrona przeciwprzepięciowa Instalacja ochrony przeciwporaŝeniowej Uwagi końcowe III. OBLICZENIA TECHNICZNE IV. ZESTAWIENIE PUNKTÓW LOGICZNYCH SIECI KOMPUTEROWEJ V. RYSUNKI

3 OŚWIADCZENIE Projekt wykonawczy o nazwie: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, ul. Sokoła 13 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny. Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Data Projektant mgr inŝ. Piotr Wolak PDK/0098/POOE/06 Sprawdzający mgr inŝ. Ferdynand Popek 88/74

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła Wstęp II. OPIS TECHNICZNY Dokumentacja niniejsza jest projektem wykonawczym instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną zasilającą urządzenia komputerowe w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego miedzianego poziomego - przebudowę i rozbudowę istniejących elektrycznych tablic zasilających TK - wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej dla zasilania urządzeń komputerowych - wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej dla klimatyzacji pomieszczenia serwerowni 3. Zasilanie budynku w energię elektryczną Istniejący budynek zasilany jest z sieci elektroenergetycznej nn, przyłączem kablowym YAKY-4x240 wyprowadzonym ze stacji trafo Teatr. Przyłącz wprowadzony jest do złącza kablowego ZK-4 zlokalizowanego przy głównym wejściu do budynku. W budynku, na parterze w tablicy pomiarowej, zlokalizowany jest układ pomiarowy 3-faz półpośredni. Uwaga: Przebudowa i rozbudowa instalacji nie zwiększy zapotrzebowania na energię elektryczną. Przyłącz elektroenergetyczny oraz układ pomiarowy pozostają bez zmian. 4. Instalacja sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją zasilającą stan istniejący. Budynek wyposaŝony jest w instalację sieci komputerowej kat.5 wykonaną skrętką UTP prowadzoną w listwach naściennych z PCV z gniazdami przyłączeniowymi RJ-45 naściennymi. Wydzielona instalacja elektryczna dedykowana dla urządzeń komputerowych zasilana jest z tablic elektrycznych piętrowych TK. Obwody zasilające prowadzone są pod tynkiem oraz w listwach naściennych z PCV. W związku z planowaną zmianą lokalizacji i konfiguracji punktów dostępowych sieci okablowania strukturalnego oraz dostosowaniem tej instalacji do aktualnych standardów (wymogów i przepisów) projektowana jest przebudowa i rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej. Istniejącą instalację sieci komputerowej i instalację elektryczną dedykowaną prowadzoną w listwach naściennych naleŝy zdemontować. 5. Okablowanie strukturalne Zakres projektu obejmuje: - instalację okablowania strukturalnego FIBRAIN DATA, zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi. - budowę Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD) - montaŝ modułów RJ45 w gniazdach przyłączeniowych uŝytkowników - montaŝ punktów dostępu bezprzewodowego (access point) - ułoŝenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania poziomego Podstawą do przygotowania projektu są najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC Information technology. Generic cabling for customer premises. PN-EN Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Budynki biurowe. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. -14-

20 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. Norma zawiera informacje, którymi naleŝ się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyŝszej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania. PN-EN Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. Wszystkie nie wymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym regulowane są przez powyŝsze normy. 5.1 Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla okablowania klasy E (kategorii 6) według standardów norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSL/TIA/EIA 568-B.2. Dla zapewnienia elastyczności, system musi umoŝliwiać swobodną rozbudowę, oraz rekonfigurację. Wszystkie komponenty systemu okablowania muszą spełniać wymagania co najmniej kategorii 6 w celu uzyskania odpowiednio duŝych marginesów bezpieczeństwa parametrów transmisyjnych. Wszystkie elementy toru transmisyjnego (miedzianego i światłowodowego) muszą pochodzić od jednego producenta, który udzieli minimum 20-letnią systemową gwarancję niezawodności Wymagania dotyczące producenta systemu okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiadać certyfikaty, wydane przez niezaleŝne laboratorium badawcze Delta, potwierdzające zgodność z wymienionymi normami okablowania strukturalnego, w zakresie pojedynczych komponentów, łącza Permanent Link oraz testu de-embedded". Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001 i posiadać certyfikat, w zakresie produkcji, projektowania i serwisowania swojego systemu. Na zainstalowany przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie wydany certyfikat 20-letniej gwarancji niezawodności. W przypadku udzielenia gwarancji przez wykonawcę instalacji, producent okablowania jest zobligowany do wydania certyfikatu zapewniającego reasekurację gwarancji udzielonej przez wykonawcę. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki wykonawca udzielił gwarancji Wymagania dotyczące instalatorów sieci okablowania strukturalnego Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora posiadającego waŝne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w tym projekcie. Certyfikat instalatora, który posiada wykonawca instalacji musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedłuŝyć na kolejny rok, -15-

21 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania. Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu co najmniej 20-letnią systemową gwarancją niezawodności, udzielaną przez producenta okablowania. 5.2 Architektura systemu Instalacja sieci okablowania strukturalnego w budynku obejmuje Centralny Punkt Dystrybucyjny, okablowanie poziome miedziane, zespolone punkty logiczno-zasilające gniazda przyłączeniowe uŝytkowników oraz punkty dostępu bezprzewodowego (access point). Centralny Punkt Dystrybucyjny CPD został umiejscowiony na parterze, w pomieszczeniu serwerowni. CPD tworzy szafa dystrybucyjna 19 wraz z wyposaŝeniem i obsługuje wszystkie kondygnacje budynku (piwnicę, parter, I piętro, poddasze). Okablowanie poziome projektowane jest w oparciu o kabel miedziany, U/UTP kat.6 500MHz o średnicy Ŝyły 23AWG. Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN : Centralny Punkt Dystrybucyjny Centralny Punkt Dystrybucyjny naleŝy wykonać w postaci wolnostojącej szafy dystrybucyjnej 19 przystosowanej do wyposaŝenia w osprzęt aktywny (switche, przełączniki) oraz osprzęt dystrybucji okablowania (patchpanele, półki i wieszaki kabli). W szafie dystrybucyjnej naleŝy stosować panele rozdzielcze 19" kat. 6 o wysokości l U oraz pojemności 24 portów RJ45 kat. 6.. W tylnej części panelu musi znajdować się demontowana, metalowa prowadnica kabla, dająca moŝliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych. Panele muszą zawierać złącza RJ45 tej samej konstrukcji jak w gniazdach przyłączeniowych. Panel rozdzielczy musi posiadać osłony na śruby montaŝowe za pomocą, których mocowany jest do stelaŝa szafy, osłony muszą posiadać logo producenta systemu okablowania strukturalnego. Aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu, musi on posiadać system etykiet opisujących porty RJ45 w postaci papierowych pasków, umoŝliwiających dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczystą, plastikową osłoną zabezpieczającą. Producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montaŝowych M6, materiał umoŝliwiający montaŝ kabli skrętkowych do prowadnicy kabli, komplet modułów RJ45 kat 6 UTP, oraz instrukcję obsług. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie transportu i magazynowania panel rozdzielczy musi być zapakowany w bezpieczną folię bąbelkową oraz kartonowe opakowanie. 5.4 Okablowanie poziome Okablowanie poziome projektowane jest z wykorzystaniem kabli skrętkowych FIBRAIN DATA 4-parowych U/UTP kat.6 (500 MHz), w powłoce zewnętrznej wykonanej z materiałów LSZH. Parametry elektryczne i konstrukcyjne przewodów: Rezystancja (max) Ohm/100 m ( o C 8,90 Pojemność (max) nf/100 m(328 1 khz 5,60 Nominał velocity of propagation NVP (% speed of light) 68 Charakterystyka impedancji (Ohm) (min-max) wartości dla: MHz MHz MHz Współczynnik opóźnienia (max) (ns 10 MHz) 518 Detay skew (max) (ns/100 m) 35 Średnica (mm) 6,1-16-

22 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 Waga (kg/km) 42 Minimalny promień gięcia (mm) 24,5 Temperatura instalacji ( o C) -20/+50 Temperatura pracy ( o C ) -10/+60 Calorific value (MJ/m) Przewodnik (Ŝyła) 23 AWG (0,574 mm) Izolacja polyolefin Ilość par 4 pary skręcone ze sobą Płaszcz LSZH Okablowanie naleŝy prowadzić natynkowo, w listwach ściennych i kanałach kablowych z PCV. 5.5 Gniazda przyłączeniowe W budynku przewidziano zainstalowanie Punktów Logicznych składających się z nieekranowanych modułów RJ45 FIBRAIN DATA kat. 6. wg standardów EN 50173, ISO/EEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 Gniazda przyłączeniowe uŝytkowników będą składały się z 2 nieekranowanych złączy RJ45 kategorii 6 typu keystone". Gniazda będą montowane natynkowo, w puszkach-podstawach ściennych. Do kaŝdego złącza RJ45 w gnieździe przyłączeniowym naleŝy doprowadzić jeden kabel U/UTP kat. 6. Wszystkie 8 Ŝył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45. W celu zapewnienia minimalnego rozplotu skręconych par kabla, moduły RJ45 muszą być wyposaŝone w prowadnicę par (tzw. ang. cable manager). W celu zapewnienia optymalnego ułoŝenia par względem siebie, kaŝdej parze naleŝy zapewnić dedykowany otwór, przez który wprowadzana jest do prowadnicy. Takie rozwiązania poprawia parametry transmisyjne złącza, minimalizując przesłuchy międzyparowe. NaleŜy zastosować moduły montowane beznarzędziowo (bez wykorzystania narzędzia uderzeniowego). MontaŜ musi odbywać się poprzez jednoczesne wciśnięcie wszystkich 8 Ŝył kabla skrętkowego, rozprowadzonych w prowadnicy par, w kontakty LSA-PLUS. Zaciśnięcie prowadnicy z Ŝyłami musi odbywać się przez nałoŝenie jednolitej kapsułki na złącze RJ45. Złącza muszą być wykonane w technice kontaktów LSA-PLUS ułoŝonych pod kontem 45 w stosunku do osi montowanej Ŝyły. Złącza LSA-PLUS muszą być wykonane z posrebrzanego mosiądzu. Piny złącza RJ45 muszą być wykonane z pozłacanego stopu niklu i miedzi. Na przedniej części modułu RJ45 musi znajdować się wytłoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu. Moduł RJ45 musi zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy wysokich częstotliwościach. KaŜdy moduł musi być wykonany w technologii niezaleŝnej płytki drukowanej PCB, w której zamontowane są piny złącza RJ45 oraz kontakty LSA-PLUS 45. Wymagane jest, aby element płytki drukowanej, kaŝdego modułu RJ45 w procesie produkcji był strojony za pomocą promienia laserowego tzw. "laser trimmer", w celu zapewnienia optymalnych parametrów transmisyjnych złącza. Moduł musi zapewnić moŝliwość zakończenia kabla skrętkowego typu drut oraz linka, ze średnicą zakańczanych Ŝył AWG. NaleŜy zapewnić złącza, w których skrętka jest montowana bezpośrednio w module RJ45, bez pośrednictwa wymiennych, rozłączalnych mechanicznie wkładek, wprowadzających dodatkowe miejsce styku w kanale transmisyjnym, pogarszając jego parametry. Moduł RJ45 musi zapewniać moŝliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. W celu montaŝu złączy w róŝnych systemach osprzętu elektroinstalacyjnego, złącza RJ45 muszą posiadać standard mechanicznego montaŝu typu keystone". Złącza tego samego typu naleŝy zastosować w panelach rozdzielczych. 5.6 Access Point W budynku w wybranych pomieszczeniach (zaznaczonych na planach instalacji) zlokalizowano sufitowe punkty dostępu bezprzewodowego. Okablowanie do access point (AP) wykonać pojedynczą skrętką U/UTP kat. 6 zakończoną wtykiem RJ-45 do wpięcia w gniazdo przyłączeniowe urządzenia. Zasilanie AP odbywa się poprzez skrętkę komputerową. Lokalizację access point (AP) oraz trasy prowadzenia przewodów pokazano na planach instalacji. -17-

23 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montaŝu. NaleŜy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, wartości promieni gięcia kabli moŝna znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skrętkowe naleŝy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza. Konstrukcja modułów RJ45 musi zapewniać minimalny rozplot Ŝył w parze. Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie moŝe być większa niŝ 90m. KaŜdy moduł powinien posiadać moŝliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 muszą umoŝliwiać bezproblemowy montaŝ w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W związku z powyŝszym naleŝy zastosować osprzęt instalacyjny wykorzystujący moduły RJ45 typu keystone". 5.8 Trasy kablowe Kable naleŝy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Okablowanie sieci komputerowej układać w listwach naściennych i kanałach kablowych z PCV. Stosować listwy / kanały 2-komorowe w jednej z komór prowadzić przewody sieci komputerowej, w drugiej przewody zasilające. Trasę prowadzenia instalacji pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. 5.9 Pomiary parametrów okablowania strukturalnego Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie testy i pomiary poświadczające, Ŝe okablowanie poziome spełnia standardy kategorii 6 (Klasy E) zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. NaleŜy sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. Łącznie z pomiarami naleŝy dostarczyć certyfikat potwierdzający waŝną kalibrację przyrządu pomiarowego Pomiary okablowania poziomego Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary: - łączy stałych (Permanent Link) w odniesieniu do wartości granicznych parametrów klasy E wg normy EN lub 1SO/IEC poprawności i ciągłości wykonanych połączeń - strat odbiciowych RL - tłumienności wtrąceniowej - zmniejszenie przesłuchu zbliŝnego NEXT pomiędzy dwiema parami - sumarycznnego zmniejszenie przesłuchu zbliŝnego (PSNEXT) - współczynnika tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR) - sumarycznego współczynnika tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) - zmniejszenia przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami - sumarycznego zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (PSELFEXT) - rezystancji pętli stałoprądowej - opóźnienie propagacji - róŝnicy opóźnień propagacji. -18-

24 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła Proponowane typy mierników Do wykonania pomiarów naleŝy stosować mierniki zalegalizowane, umoŝliwiające pomiary wszystkich parametrów przewidzianych jako minimalny zakres. Muszą to być mierniki o dokładności min. Level III takie, jak: - DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi - PLA002 lub PM06 OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi - PM06 Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries - DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi PM06 6. Instalacja elektryczna Projektuje się wydzieloną instalację elektryczną dedykowaną dla zasilania urządzeń komputerowych. W budynku istnieją wydzielone tablice rozdzielcze (TK) instalacji komputerowych zabudowane w zestawach tablic obwodowych piętrowych. Istniejące tablice TK naleŝy przebudować i rozbudować zgodnie z dołączonymi schematami instalacji. Zasilanie tablic rozdzielczych pozostaje bez zmian. 6.1 Tablice zasilające TK Istniejące tablice zasilające TK wyposaŝone są w wyłączniki główne, ochronniki przeciwprzepięciowe, oraz zabezpieczenia obwodów odpływowych wyłączniki nadmiarowoprądowe i róŝnicowoprądowe. Istniejące zabezpieczenia obwodów naleŝy wykorzystać dla nowoprojektowanych instalacji. W tablicach naleŝy dobudować zabezpieczenia dodatkowych obwodów wyłączniki nadmiarowoprądowe typu S301 B16 oraz róŝnicowoprądowe P304 40A 30mA typ A. Szczegóły przebudowy i rozbudowy tablic elektrycznych podano na schematach instalacji. 6.2 Zasilanie tablic rozdzielczych Tablice rozdzielcze piętrowe (TK) zasilane są z tablicy głównej przewodami 5xLY-10. Zasilanie tablic pozostaje bez zmian. 6.3 Instalacje elektryczne dedykowane dla zasilania urządzeń komputerowych W budynku naleŝy wykonać nowe instalacje elektryczne zasilające urządzenia komputerowe. Instalacje wykonać przewodami typu YDYŜo-3x2,5 wyprowadzonymi z tablic piętrowych TK. Przewody naleŝy układać w listwach ściennych i kanałach kablowych z PCV. Stosować listwy / kanały 2-komorowe w jednej z komór prowadzić przewody sieci komputerowej, w drugiej przewody zasilające. W pomieszczeniach instalować zestawy dwóch gniazd zasilających 230V typu DATA (z kluczem zabezpieczającym). Gniazda montować w puszkach-podstawach naściennych 3-krotnych, razem z gniazdami RJ-45 sieci komputerowej wg schematu DATA DATA 2xRJ-45. Gniazda zasilające 230V-DATA oraz sieci komputerowej montować we wspólnych 3-krotnych ramkach. Stosować osprzęt f-my SIMON KONTAKT. Rozmieszczenie gniazd zasilających oraz trasy prowadzenia instalacji pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. 6.4 Instalacje zasilająca i sterownicza klimatyzacji serwerowni W pomieszczeniu serwerowni zlokalizowano klimatyzator ścienny - jednostkę wewnętrzną. Na zewnątrz budynku, na ścianie zewnętrznej montowana będzie jednostka zewnętrzna klimatyzacji. Zasilanie klimatyzatora (jednostki wewnętrznej) naleŝy wykonać z istniejącej tablicy T11 parteru, przewodem YDYŜo-3x2,5. W w/w tablicy dobudować wyłącznik nadmiarowoprądowy o ch-ce C16A. Zasilanie / sterowanie jednostki zewnętrznej wykonać z jednostki wewnętrznej, przewodem YDYzo-5x1,5-19-

25 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła Ochrona przeciwprzepięciowa Istniejące tablice zasilające (TK) wyposaŝone są w ochronniki przeciwprzepięciowe Weidmuller PU 1C (typ 2 / klasa C) ograniczające przepięcia do poziomu 1,3kV. Istniejący system ochrony przeciwprzepięciowej naleŝy pozostawić bez zmian. 6.6 Instalacja ochrony przeciwporaŝeniowej Instalacja elektryczna w budynku wykonana jest w układzie TN-S. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonano w złączu kablowym. Instalacje zasilające urządzenia komputerowe naleŝy wykonać przewodami miedzianymi 3-Ŝyłowymi, z Ŝyłą ochronną PE koloru Ŝółto-zielonego. Z przewodem ochronnym PE naleŝy połączyć kołki ochronne gniazd wtyczkowych DATA. Obwody zasilające instalację gniazd wtyczkowych DATA zabezpieczono wyłącznikami nadmiarowoprądowymi 16A, o ch-ce B, oraz dodatkowo wyłącznikami róŝnicowoprądowymi I=30mA. Ochrona przeciwporaŝeniowa realizowana jest jako samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowoprądowe i róŝnicowoprądowe. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed jej przekazaniem do uŝytkowania naleŝy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. 7. Uwagi końcowe - wszystkie materiały, urządzenia i osprzęt instalacyjny powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie - całość robót prowadzić i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp i p.poŝ, oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robót budowlano instalacyjnych. - wyposaŝenie tablic elektrycznych zaprojektowano w oparciu o aparaturę f-my ETI Polam, moŝna stosować aparaty innych producentów zachowując parametry techniczne projektowanych urządzeń. - projektuje się okablowanie poziome kablem U/UTP kat. 6 LSZH firmy FIBRAIN DATA. moŝna stosować kabel innego producenta zachowując parametry techniczne projektowanego kabla. - projektuje się osprzęt elektryczny firmy KONTAKT SIMON. moŝna stosować osprzęt innych producentów zachowując parametry techniczne projektowanego osprzętu - pomiędzy przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi zachować odległość 20cm. - po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksploatacji naleŝy wykonać wszystkie wymagane pomiary odbiorcze instalacji, a ich wyniki wraz z oceną przedstawić w protokołach pomiarowych Opracował: mgr inŝ. Piotr Wolak -20-

26 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 III. OBLICZENIA TECHNICZNE Instalacja elektryczna bilans mocy TK1 Tabl/nr obw Ilość Pi Kj Ps cos φ Un Qs In Is TK1/ , , ,76 2,37 TK1/ , , ,76 2,37 TK1/ , , ,76 2,37 TK1/ , , ,76 2,37 TK1/ , ,42 2,42 TK1/ , , ,07 2,54 TK1 7,15 0,42 2,99 0, ,45 11,47 4,79 TK2 Tabl/nr obw Ilość Pi Kj Ps cos φ Un Qs In Is TK2/ , , ,76 2,37 TK2/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK2/ , , ,76 2,37 TK2/ , , ,76 2,37 TK2/ , , ,76 2,37 TK2 6,65 0,35 2,33 0, ,13 10,66 3,73 TK21 Tabl/nr obw Ilość Pi Kj Ps cos φ Un Qs In Is TK21/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK21/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK21/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK21 3,15 0,35 1,10 0, ,53 5,05 1,77 TK3 Tabl/nr obw Ilość Pi Kj Ps cos φ Un Qs In Is TK3/ , , ,76 2,37 TK3/ , , ,76 2,37 TK3/ , , ,76 2,37 TK3/ , , ,76 2,37 TK3/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK3/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK3/ , , ,76 2,37 TK3/ , , ,76 2,37 TK3 10,50 0,35 3,68 0, ,78 16,84 5,89 TK Tabl/nr obw Ilość Pi Kj Ps cos φ Un Qs In Is TK1 7,15 0,42 2,99 0, ,45 11,47 4,79 TK2 6,65 0,35 2,33 0, ,13 10,66 3,73 TK21 3,15 0,35 1,10 0, ,53 5,05 1,77 TK3 10,50 0,35 3,68 0, ,78 16,84 5,89 TK (razem) 27,45 0,37 10,0 9 0, ,89 44,02 16,18-21-

27 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 IV. ZESTAWIENIE PUNKTÓW LOGICZNYCH SIECI KOMPUTEROWEJ ZESTAWIENIE PUNKTÓW LOGICZNYCH SIECI KOMPUTEROWEJ obiekt: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Rzeszów ul. Sokoła 13 L.P. Kondygnacja bud. Nr Pom. Nazwa Pom. Typ gniazda Nr gniazda 1 Piwnica Pok. biurowy 2x RJ access point AP7 3 Poligrafia 2x RJ access point AP10 5 Introligatornia 2x RJ access point AP11 7 Magazyn ksiąŝek access point AP8 8 Magazyn ksiąŝek access point AP9 Piwnica - suma 2xRJ-45-3szt acess point - 5szt U/UTP-kat.6-11 szt 9 Parter Serwerownia 2x RJ x RJ Biblioteka magazyn access point AP1 12 Biblioteka magazyn 2x RJ x RJ access point AP2 15 access point AP3 16 Hall access point AP4 17 Sala audiowizualna 2x RJ access point AP5 19 Sekcja informatyki 2x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ access point AP6 25 Główny Księgowy 2x RJ x RJ Dział Księgowości 2x RJ x RJ x RJ Portiernia 2x RJ Parter - suma 2xRJ-45-16szt acess point - 6szt U/UTP-kat.6-38 szt -22-

28 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 L.P. Kondygnacja bud. Nr Pom. Nazwa Pom. Typ gniazda Nr gniazda 31 Piętro Sekretariat 2x RJ access point AP12 33 Z-ca Dyrektora 2x RJ Radca Prawny 2x RJ Czytelnia Główna 2x RJ x RJ x RJ access point AP13 39 access point AP14 40 access point AP15 41 Pok. Dyrektora 2x RJ Informatorium 2x RJ x RJ access point AP17 45 Czytelnia 2x RJ x RJ x RJ x RJ access point AP18 50 Korytarz access point AP16 51 Pok. Katalogowy 1x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ access point AP19 68 Dział Dokumentacji 2x RJ x RJ x RJ x RJ Dział Dokumentacji 2x RJ x RJ x RJ Piętro - suma 2xRJ-45-20szt 1xRJ-45-16szt acess point - 8szt U/UTP-kat.6-64 szt -23-

29 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 L.P. Kondygnacja bud. Nr Pom. Nazwa Pom. Typ gniazda Nr gniazda 75 Poddasze Dział Adm-Gospod 2x RJ x RJ x RJ Pok. Biurowy 2x RJ Dział udostępniania 2x RJ x RJ Dział Konst-Metod 2x RJ x RJ x RJ Dział Konst-Metod 2x RJ x RJ x RJ Dział Księgozbiorów 2x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ Dział Zbiorów 2x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ Pok. Informatyków 2x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ Poddasze - suma 2xRJ-45-31szt U/UTP-kat.6-62 szt RAZEM: 2xRJ-45-70szt 1xRJ-45-16szt acess point - 19szt U/UTP-kat szt -24-

30 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 V. RYSUNKI 1. Schemat instalacji okablowania strukturalnego. 2. Schemat instalacji elektrycznej. Tablica TK1 3. Schemat instalacji elektrycznej. Tablica TK21 4. Schemat instalacji elektrycznej. Tablica TK2 5. Schemat instalacji elektrycznej. Tablica TK3 6. Plan instalacji. Rzut piwnicy. 7. Plan instalacji. Rzut parteru. 8. Plan instalacji. Rzut piętra. 9. Plan instalacji. Rzut poddasza. -25-

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi, SŁOWNICZEK 1. Ośrodek Informatyczny - Zespół pomieszczeń będący wydzieloną strefą kontroli dostępu i przeciwpożarową, stanowiący siedzibę Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Lublinie, 2. Serwerownia

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy... 5

1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy... 5 Spis treści 1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy.... 5 2. Okablowanie strukturalne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem.... 6 2.1. Normy okablowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013 Jednostka projektowa: AWANSS 05-805 KANIE, UL. WARSZAWSKA 22 tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350 www.awanss.pl Obiekt: Temat opracowania: BUDYNEK BIUROWY 15-110 BIAŁYSTOK ul. Kamienna17 CZĘŚĆ IV Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zakres dostaw i prac instalacyjnych: 1. Instalacja elektryczna 1.1 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG wraz z doprowadzeniem nowego WLZ-ta z rozdzielni budynku 21A, dostawa

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B

Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe INTELLIGENT SYSTEMS 30-809 Kraków, ul. Ściegiennego 70/102 tel/fax (012) 376 76 01, e-mail: sekretariat@e.krakow.pl; www.lumen.com.pl Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DZ/14/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót obejmujących: zaprojektowanie oraz wykonanie sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo