PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ"

Transkrypt

1 Pracownia Projektowa Piotr Wolak "ES-PROJEKT ul. Partyzantów Rzeszów 1A tel/fax: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ Obiekt: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Rzeszów ul. Sokoła 13, nr ewid. dz. 840 Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Rzeszów ul. Sokoła 13 Kody CPV: Grupa ROBOTY INSTALACYJNE Klasa Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie okablowania komputerowego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Projektant: mgr inŝ. Piotr Wolak upr. bud. PDK/0098/POOE/06 Opracował: mgr inŝ. Grzegorz Krajewski Sprawdził: mgr inŝ. Ferdynand Popek upr. bud. 88/74 Data: wrzesień 2010 r.

2 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 2 I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej wypis z rejestru gruntów wyrys mapy ewidencyjnej umowa sprzedaŝy energii elektrycznej i świadczenia usług przemysłowych uprawnienia budowlane zaświadczenia o przynaleŝności do Podkarpackiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 12 II. OPIS TECHNICZNY Wstęp Zakres opracowania Zasilanie budynku w energię elektryczną Instalacja sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją zasilającą stan istniejący Okablowanie strukturalne Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego Wymagania dotyczące producenta systemu okablowania strukturalnego Wymagania dotyczące instalatorów sieci okablowania strukturalnego Architektura systemu Centralny Punkt Dystrybucyjny Okablowanie poziome Gniazda przyłączeniowe Access Point Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne Trasy kablowe Pomiary parametrów okablowania strukturalnego Pomiary okablowania poziomego Proponowane typy mierników Instalacja elektryczna Tablice zasilające TK Zasilanie tablic rozdzielczych Instalacje elektryczne dedykowane dla zasilania urządzeń komputerowych Instalacje zasilająca i sterownicza klimatyzacji serwerowni Ochrona przeciwprzepięciowa Instalacja ochrony przeciwporaŝeniowej Uwagi końcowe III. OBLICZENIA TECHNICZNE IV. ZESTAWIENIE PUNKTÓW LOGICZNYCH SIECI KOMPUTEROWEJ V. RYSUNKI

3 OŚWIADCZENIE Projekt wykonawczy o nazwie: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, ul. Sokoła 13 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny. Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Data Projektant mgr inŝ. Piotr Wolak PDK/0098/POOE/06 Sprawdzający mgr inŝ. Ferdynand Popek 88/74

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła Wstęp II. OPIS TECHNICZNY Dokumentacja niniejsza jest projektem wykonawczym instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną zasilającą urządzenia komputerowe w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego miedzianego poziomego - przebudowę i rozbudowę istniejących elektrycznych tablic zasilających TK - wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej dla zasilania urządzeń komputerowych - wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej dla klimatyzacji pomieszczenia serwerowni 3. Zasilanie budynku w energię elektryczną Istniejący budynek zasilany jest z sieci elektroenergetycznej nn, przyłączem kablowym YAKY-4x240 wyprowadzonym ze stacji trafo Teatr. Przyłącz wprowadzony jest do złącza kablowego ZK-4 zlokalizowanego przy głównym wejściu do budynku. W budynku, na parterze w tablicy pomiarowej, zlokalizowany jest układ pomiarowy 3-faz półpośredni. Uwaga: Przebudowa i rozbudowa instalacji nie zwiększy zapotrzebowania na energię elektryczną. Przyłącz elektroenergetyczny oraz układ pomiarowy pozostają bez zmian. 4. Instalacja sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją zasilającą stan istniejący. Budynek wyposaŝony jest w instalację sieci komputerowej kat.5 wykonaną skrętką UTP prowadzoną w listwach naściennych z PCV z gniazdami przyłączeniowymi RJ-45 naściennymi. Wydzielona instalacja elektryczna dedykowana dla urządzeń komputerowych zasilana jest z tablic elektrycznych piętrowych TK. Obwody zasilające prowadzone są pod tynkiem oraz w listwach naściennych z PCV. W związku z planowaną zmianą lokalizacji i konfiguracji punktów dostępowych sieci okablowania strukturalnego oraz dostosowaniem tej instalacji do aktualnych standardów (wymogów i przepisów) projektowana jest przebudowa i rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej. Istniejącą instalację sieci komputerowej i instalację elektryczną dedykowaną prowadzoną w listwach naściennych naleŝy zdemontować. 5. Okablowanie strukturalne Zakres projektu obejmuje: - instalację okablowania strukturalnego FIBRAIN DATA, zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi. - budowę Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD) - montaŝ modułów RJ45 w gniazdach przyłączeniowych uŝytkowników - montaŝ punktów dostępu bezprzewodowego (access point) - ułoŝenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania poziomego Podstawą do przygotowania projektu są najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC Information technology. Generic cabling for customer premises. PN-EN Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Budynki biurowe. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. -14-

20 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. Norma zawiera informacje, którymi naleŝ się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyŝszej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania. PN-EN Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. Wszystkie nie wymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym regulowane są przez powyŝsze normy. 5.1 Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla okablowania klasy E (kategorii 6) według standardów norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSL/TIA/EIA 568-B.2. Dla zapewnienia elastyczności, system musi umoŝliwiać swobodną rozbudowę, oraz rekonfigurację. Wszystkie komponenty systemu okablowania muszą spełniać wymagania co najmniej kategorii 6 w celu uzyskania odpowiednio duŝych marginesów bezpieczeństwa parametrów transmisyjnych. Wszystkie elementy toru transmisyjnego (miedzianego i światłowodowego) muszą pochodzić od jednego producenta, który udzieli minimum 20-letnią systemową gwarancję niezawodności Wymagania dotyczące producenta systemu okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiadać certyfikaty, wydane przez niezaleŝne laboratorium badawcze Delta, potwierdzające zgodność z wymienionymi normami okablowania strukturalnego, w zakresie pojedynczych komponentów, łącza Permanent Link oraz testu de-embedded". Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001 i posiadać certyfikat, w zakresie produkcji, projektowania i serwisowania swojego systemu. Na zainstalowany przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie wydany certyfikat 20-letniej gwarancji niezawodności. W przypadku udzielenia gwarancji przez wykonawcę instalacji, producent okablowania jest zobligowany do wydania certyfikatu zapewniającego reasekurację gwarancji udzielonej przez wykonawcę. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki wykonawca udzielił gwarancji Wymagania dotyczące instalatorów sieci okablowania strukturalnego Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora posiadającego waŝne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w tym projekcie. Certyfikat instalatora, który posiada wykonawca instalacji musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedłuŝyć na kolejny rok, -15-

21 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania. Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu co najmniej 20-letnią systemową gwarancją niezawodności, udzielaną przez producenta okablowania. 5.2 Architektura systemu Instalacja sieci okablowania strukturalnego w budynku obejmuje Centralny Punkt Dystrybucyjny, okablowanie poziome miedziane, zespolone punkty logiczno-zasilające gniazda przyłączeniowe uŝytkowników oraz punkty dostępu bezprzewodowego (access point). Centralny Punkt Dystrybucyjny CPD został umiejscowiony na parterze, w pomieszczeniu serwerowni. CPD tworzy szafa dystrybucyjna 19 wraz z wyposaŝeniem i obsługuje wszystkie kondygnacje budynku (piwnicę, parter, I piętro, poddasze). Okablowanie poziome projektowane jest w oparciu o kabel miedziany, U/UTP kat.6 500MHz o średnicy Ŝyły 23AWG. Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN : Centralny Punkt Dystrybucyjny Centralny Punkt Dystrybucyjny naleŝy wykonać w postaci wolnostojącej szafy dystrybucyjnej 19 przystosowanej do wyposaŝenia w osprzęt aktywny (switche, przełączniki) oraz osprzęt dystrybucji okablowania (patchpanele, półki i wieszaki kabli). W szafie dystrybucyjnej naleŝy stosować panele rozdzielcze 19" kat. 6 o wysokości l U oraz pojemności 24 portów RJ45 kat. 6.. W tylnej części panelu musi znajdować się demontowana, metalowa prowadnica kabla, dająca moŝliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych. Panele muszą zawierać złącza RJ45 tej samej konstrukcji jak w gniazdach przyłączeniowych. Panel rozdzielczy musi posiadać osłony na śruby montaŝowe za pomocą, których mocowany jest do stelaŝa szafy, osłony muszą posiadać logo producenta systemu okablowania strukturalnego. Aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu, musi on posiadać system etykiet opisujących porty RJ45 w postaci papierowych pasków, umoŝliwiających dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczystą, plastikową osłoną zabezpieczającą. Producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montaŝowych M6, materiał umoŝliwiający montaŝ kabli skrętkowych do prowadnicy kabli, komplet modułów RJ45 kat 6 UTP, oraz instrukcję obsług. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie transportu i magazynowania panel rozdzielczy musi być zapakowany w bezpieczną folię bąbelkową oraz kartonowe opakowanie. 5.4 Okablowanie poziome Okablowanie poziome projektowane jest z wykorzystaniem kabli skrętkowych FIBRAIN DATA 4-parowych U/UTP kat.6 (500 MHz), w powłoce zewnętrznej wykonanej z materiałów LSZH. Parametry elektryczne i konstrukcyjne przewodów: Rezystancja (max) Ohm/100 m ( o C 8,90 Pojemność (max) nf/100 m(328 1 khz 5,60 Nominał velocity of propagation NVP (% speed of light) 68 Charakterystyka impedancji (Ohm) (min-max) wartości dla: MHz MHz MHz Współczynnik opóźnienia (max) (ns 10 MHz) 518 Detay skew (max) (ns/100 m) 35 Średnica (mm) 6,1-16-

22 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 Waga (kg/km) 42 Minimalny promień gięcia (mm) 24,5 Temperatura instalacji ( o C) -20/+50 Temperatura pracy ( o C ) -10/+60 Calorific value (MJ/m) Przewodnik (Ŝyła) 23 AWG (0,574 mm) Izolacja polyolefin Ilość par 4 pary skręcone ze sobą Płaszcz LSZH Okablowanie naleŝy prowadzić natynkowo, w listwach ściennych i kanałach kablowych z PCV. 5.5 Gniazda przyłączeniowe W budynku przewidziano zainstalowanie Punktów Logicznych składających się z nieekranowanych modułów RJ45 FIBRAIN DATA kat. 6. wg standardów EN 50173, ISO/EEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 Gniazda przyłączeniowe uŝytkowników będą składały się z 2 nieekranowanych złączy RJ45 kategorii 6 typu keystone". Gniazda będą montowane natynkowo, w puszkach-podstawach ściennych. Do kaŝdego złącza RJ45 w gnieździe przyłączeniowym naleŝy doprowadzić jeden kabel U/UTP kat. 6. Wszystkie 8 Ŝył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45. W celu zapewnienia minimalnego rozplotu skręconych par kabla, moduły RJ45 muszą być wyposaŝone w prowadnicę par (tzw. ang. cable manager). W celu zapewnienia optymalnego ułoŝenia par względem siebie, kaŝdej parze naleŝy zapewnić dedykowany otwór, przez który wprowadzana jest do prowadnicy. Takie rozwiązania poprawia parametry transmisyjne złącza, minimalizując przesłuchy międzyparowe. NaleŜy zastosować moduły montowane beznarzędziowo (bez wykorzystania narzędzia uderzeniowego). MontaŜ musi odbywać się poprzez jednoczesne wciśnięcie wszystkich 8 Ŝył kabla skrętkowego, rozprowadzonych w prowadnicy par, w kontakty LSA-PLUS. Zaciśnięcie prowadnicy z Ŝyłami musi odbywać się przez nałoŝenie jednolitej kapsułki na złącze RJ45. Złącza muszą być wykonane w technice kontaktów LSA-PLUS ułoŝonych pod kontem 45 w stosunku do osi montowanej Ŝyły. Złącza LSA-PLUS muszą być wykonane z posrebrzanego mosiądzu. Piny złącza RJ45 muszą być wykonane z pozłacanego stopu niklu i miedzi. Na przedniej części modułu RJ45 musi znajdować się wytłoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu. Moduł RJ45 musi zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy wysokich częstotliwościach. KaŜdy moduł musi być wykonany w technologii niezaleŝnej płytki drukowanej PCB, w której zamontowane są piny złącza RJ45 oraz kontakty LSA-PLUS 45. Wymagane jest, aby element płytki drukowanej, kaŝdego modułu RJ45 w procesie produkcji był strojony za pomocą promienia laserowego tzw. "laser trimmer", w celu zapewnienia optymalnych parametrów transmisyjnych złącza. Moduł musi zapewnić moŝliwość zakończenia kabla skrętkowego typu drut oraz linka, ze średnicą zakańczanych Ŝył AWG. NaleŜy zapewnić złącza, w których skrętka jest montowana bezpośrednio w module RJ45, bez pośrednictwa wymiennych, rozłączalnych mechanicznie wkładek, wprowadzających dodatkowe miejsce styku w kanale transmisyjnym, pogarszając jego parametry. Moduł RJ45 musi zapewniać moŝliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. W celu montaŝu złączy w róŝnych systemach osprzętu elektroinstalacyjnego, złącza RJ45 muszą posiadać standard mechanicznego montaŝu typu keystone". Złącza tego samego typu naleŝy zastosować w panelach rozdzielczych. 5.6 Access Point W budynku w wybranych pomieszczeniach (zaznaczonych na planach instalacji) zlokalizowano sufitowe punkty dostępu bezprzewodowego. Okablowanie do access point (AP) wykonać pojedynczą skrętką U/UTP kat. 6 zakończoną wtykiem RJ-45 do wpięcia w gniazdo przyłączeniowe urządzenia. Zasilanie AP odbywa się poprzez skrętkę komputerową. Lokalizację access point (AP) oraz trasy prowadzenia przewodów pokazano na planach instalacji. -17-

23 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montaŝu. NaleŜy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, wartości promieni gięcia kabli moŝna znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skrętkowe naleŝy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza. Konstrukcja modułów RJ45 musi zapewniać minimalny rozplot Ŝył w parze. Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie moŝe być większa niŝ 90m. KaŜdy moduł powinien posiadać moŝliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 muszą umoŝliwiać bezproblemowy montaŝ w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W związku z powyŝszym naleŝy zastosować osprzęt instalacyjny wykorzystujący moduły RJ45 typu keystone". 5.8 Trasy kablowe Kable naleŝy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Okablowanie sieci komputerowej układać w listwach naściennych i kanałach kablowych z PCV. Stosować listwy / kanały 2-komorowe w jednej z komór prowadzić przewody sieci komputerowej, w drugiej przewody zasilające. Trasę prowadzenia instalacji pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. 5.9 Pomiary parametrów okablowania strukturalnego Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie testy i pomiary poświadczające, Ŝe okablowanie poziome spełnia standardy kategorii 6 (Klasy E) zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. NaleŜy sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. Łącznie z pomiarami naleŝy dostarczyć certyfikat potwierdzający waŝną kalibrację przyrządu pomiarowego Pomiary okablowania poziomego Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary: - łączy stałych (Permanent Link) w odniesieniu do wartości granicznych parametrów klasy E wg normy EN lub 1SO/IEC poprawności i ciągłości wykonanych połączeń - strat odbiciowych RL - tłumienności wtrąceniowej - zmniejszenie przesłuchu zbliŝnego NEXT pomiędzy dwiema parami - sumarycznnego zmniejszenie przesłuchu zbliŝnego (PSNEXT) - współczynnika tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR) - sumarycznego współczynnika tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) - zmniejszenia przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami - sumarycznego zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (PSELFEXT) - rezystancji pętli stałoprądowej - opóźnienie propagacji - róŝnicy opóźnień propagacji. -18-

24 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła Proponowane typy mierników Do wykonania pomiarów naleŝy stosować mierniki zalegalizowane, umoŝliwiające pomiary wszystkich parametrów przewidzianych jako minimalny zakres. Muszą to być mierniki o dokładności min. Level III takie, jak: - DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi - PLA002 lub PM06 OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi - PM06 Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries - DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi PM06 6. Instalacja elektryczna Projektuje się wydzieloną instalację elektryczną dedykowaną dla zasilania urządzeń komputerowych. W budynku istnieją wydzielone tablice rozdzielcze (TK) instalacji komputerowych zabudowane w zestawach tablic obwodowych piętrowych. Istniejące tablice TK naleŝy przebudować i rozbudować zgodnie z dołączonymi schematami instalacji. Zasilanie tablic rozdzielczych pozostaje bez zmian. 6.1 Tablice zasilające TK Istniejące tablice zasilające TK wyposaŝone są w wyłączniki główne, ochronniki przeciwprzepięciowe, oraz zabezpieczenia obwodów odpływowych wyłączniki nadmiarowoprądowe i róŝnicowoprądowe. Istniejące zabezpieczenia obwodów naleŝy wykorzystać dla nowoprojektowanych instalacji. W tablicach naleŝy dobudować zabezpieczenia dodatkowych obwodów wyłączniki nadmiarowoprądowe typu S301 B16 oraz róŝnicowoprądowe P304 40A 30mA typ A. Szczegóły przebudowy i rozbudowy tablic elektrycznych podano na schematach instalacji. 6.2 Zasilanie tablic rozdzielczych Tablice rozdzielcze piętrowe (TK) zasilane są z tablicy głównej przewodami 5xLY-10. Zasilanie tablic pozostaje bez zmian. 6.3 Instalacje elektryczne dedykowane dla zasilania urządzeń komputerowych W budynku naleŝy wykonać nowe instalacje elektryczne zasilające urządzenia komputerowe. Instalacje wykonać przewodami typu YDYŜo-3x2,5 wyprowadzonymi z tablic piętrowych TK. Przewody naleŝy układać w listwach ściennych i kanałach kablowych z PCV. Stosować listwy / kanały 2-komorowe w jednej z komór prowadzić przewody sieci komputerowej, w drugiej przewody zasilające. W pomieszczeniach instalować zestawy dwóch gniazd zasilających 230V typu DATA (z kluczem zabezpieczającym). Gniazda montować w puszkach-podstawach naściennych 3-krotnych, razem z gniazdami RJ-45 sieci komputerowej wg schematu DATA DATA 2xRJ-45. Gniazda zasilające 230V-DATA oraz sieci komputerowej montować we wspólnych 3-krotnych ramkach. Stosować osprzęt f-my SIMON KONTAKT. Rozmieszczenie gniazd zasilających oraz trasy prowadzenia instalacji pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. 6.4 Instalacje zasilająca i sterownicza klimatyzacji serwerowni W pomieszczeniu serwerowni zlokalizowano klimatyzator ścienny - jednostkę wewnętrzną. Na zewnątrz budynku, na ścianie zewnętrznej montowana będzie jednostka zewnętrzna klimatyzacji. Zasilanie klimatyzatora (jednostki wewnętrznej) naleŝy wykonać z istniejącej tablicy T11 parteru, przewodem YDYŜo-3x2,5. W w/w tablicy dobudować wyłącznik nadmiarowoprądowy o ch-ce C16A. Zasilanie / sterowanie jednostki zewnętrznej wykonać z jednostki wewnętrznej, przewodem YDYzo-5x1,5-19-

25 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła Ochrona przeciwprzepięciowa Istniejące tablice zasilające (TK) wyposaŝone są w ochronniki przeciwprzepięciowe Weidmuller PU 1C (typ 2 / klasa C) ograniczające przepięcia do poziomu 1,3kV. Istniejący system ochrony przeciwprzepięciowej naleŝy pozostawić bez zmian. 6.6 Instalacja ochrony przeciwporaŝeniowej Instalacja elektryczna w budynku wykonana jest w układzie TN-S. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonano w złączu kablowym. Instalacje zasilające urządzenia komputerowe naleŝy wykonać przewodami miedzianymi 3-Ŝyłowymi, z Ŝyłą ochronną PE koloru Ŝółto-zielonego. Z przewodem ochronnym PE naleŝy połączyć kołki ochronne gniazd wtyczkowych DATA. Obwody zasilające instalację gniazd wtyczkowych DATA zabezpieczono wyłącznikami nadmiarowoprądowymi 16A, o ch-ce B, oraz dodatkowo wyłącznikami róŝnicowoprądowymi I=30mA. Ochrona przeciwporaŝeniowa realizowana jest jako samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowoprądowe i róŝnicowoprądowe. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed jej przekazaniem do uŝytkowania naleŝy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. 7. Uwagi końcowe - wszystkie materiały, urządzenia i osprzęt instalacyjny powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie - całość robót prowadzić i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp i p.poŝ, oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robót budowlano instalacyjnych. - wyposaŝenie tablic elektrycznych zaprojektowano w oparciu o aparaturę f-my ETI Polam, moŝna stosować aparaty innych producentów zachowując parametry techniczne projektowanych urządzeń. - projektuje się okablowanie poziome kablem U/UTP kat. 6 LSZH firmy FIBRAIN DATA. moŝna stosować kabel innego producenta zachowując parametry techniczne projektowanego kabla. - projektuje się osprzęt elektryczny firmy KONTAKT SIMON. moŝna stosować osprzęt innych producentów zachowując parametry techniczne projektowanego osprzętu - pomiędzy przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi zachować odległość 20cm. - po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksploatacji naleŝy wykonać wszystkie wymagane pomiary odbiorcze instalacji, a ich wyniki wraz z oceną przedstawić w protokołach pomiarowych Opracował: mgr inŝ. Piotr Wolak -20-

26 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 III. OBLICZENIA TECHNICZNE Instalacja elektryczna bilans mocy TK1 Tabl/nr obw Ilość Pi Kj Ps cos φ Un Qs In Is TK1/ , , ,76 2,37 TK1/ , , ,76 2,37 TK1/ , , ,76 2,37 TK1/ , , ,76 2,37 TK1/ , ,42 2,42 TK1/ , , ,07 2,54 TK1 7,15 0,42 2,99 0, ,45 11,47 4,79 TK2 Tabl/nr obw Ilość Pi Kj Ps cos φ Un Qs In Is TK2/ , , ,76 2,37 TK2/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK2/ , , ,76 2,37 TK2/ , , ,76 2,37 TK2/ , , ,76 2,37 TK2 6,65 0,35 2,33 0, ,13 10,66 3,73 TK21 Tabl/nr obw Ilość Pi Kj Ps cos φ Un Qs In Is TK21/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK21/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK21/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK21 3,15 0,35 1,10 0, ,53 5,05 1,77 TK3 Tabl/nr obw Ilość Pi Kj Ps cos φ Un Qs In Is TK3/ , , ,76 2,37 TK3/ , , ,76 2,37 TK3/ , , ,76 2,37 TK3/ , , ,76 2,37 TK3/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK3/ ,35 367,5 0, ,07 1,78 TK3/ , , ,76 2,37 TK3/ , , ,76 2,37 TK3 10,50 0,35 3,68 0, ,78 16,84 5,89 TK Tabl/nr obw Ilość Pi Kj Ps cos φ Un Qs In Is TK1 7,15 0,42 2,99 0, ,45 11,47 4,79 TK2 6,65 0,35 2,33 0, ,13 10,66 3,73 TK21 3,15 0,35 1,10 0, ,53 5,05 1,77 TK3 10,50 0,35 3,68 0, ,78 16,84 5,89 TK (razem) 27,45 0,37 10,0 9 0, ,89 44,02 16,18-21-

27 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 IV. ZESTAWIENIE PUNKTÓW LOGICZNYCH SIECI KOMPUTEROWEJ ZESTAWIENIE PUNKTÓW LOGICZNYCH SIECI KOMPUTEROWEJ obiekt: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Rzeszów ul. Sokoła 13 L.P. Kondygnacja bud. Nr Pom. Nazwa Pom. Typ gniazda Nr gniazda 1 Piwnica Pok. biurowy 2x RJ access point AP7 3 Poligrafia 2x RJ access point AP10 5 Introligatornia 2x RJ access point AP11 7 Magazyn ksiąŝek access point AP8 8 Magazyn ksiąŝek access point AP9 Piwnica - suma 2xRJ-45-3szt acess point - 5szt U/UTP-kat.6-11 szt 9 Parter Serwerownia 2x RJ x RJ Biblioteka magazyn access point AP1 12 Biblioteka magazyn 2x RJ x RJ access point AP2 15 access point AP3 16 Hall access point AP4 17 Sala audiowizualna 2x RJ access point AP5 19 Sekcja informatyki 2x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ access point AP6 25 Główny Księgowy 2x RJ x RJ Dział Księgowości 2x RJ x RJ x RJ Portiernia 2x RJ Parter - suma 2xRJ-45-16szt acess point - 6szt U/UTP-kat.6-38 szt -22-

28 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 L.P. Kondygnacja bud. Nr Pom. Nazwa Pom. Typ gniazda Nr gniazda 31 Piętro Sekretariat 2x RJ access point AP12 33 Z-ca Dyrektora 2x RJ Radca Prawny 2x RJ Czytelnia Główna 2x RJ x RJ x RJ access point AP13 39 access point AP14 40 access point AP15 41 Pok. Dyrektora 2x RJ Informatorium 2x RJ x RJ access point AP17 45 Czytelnia 2x RJ x RJ x RJ x RJ access point AP18 50 Korytarz access point AP16 51 Pok. Katalogowy 1x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ access point AP19 68 Dział Dokumentacji 2x RJ x RJ x RJ x RJ Dział Dokumentacji 2x RJ x RJ x RJ Piętro - suma 2xRJ-45-20szt 1xRJ-45-16szt acess point - 8szt U/UTP-kat.6-64 szt -23-

29 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 L.P. Kondygnacja bud. Nr Pom. Nazwa Pom. Typ gniazda Nr gniazda 75 Poddasze Dział Adm-Gospod 2x RJ x RJ x RJ Pok. Biurowy 2x RJ Dział udostępniania 2x RJ x RJ Dział Konst-Metod 2x RJ x RJ x RJ Dział Konst-Metod 2x RJ x RJ x RJ Dział Księgozbiorów 2x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ Dział Zbiorów 2x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ Pok. Informatyków 2x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ x RJ Poddasze - suma 2xRJ-45-31szt U/UTP-kat.6-62 szt RAZEM: 2xRJ-45-70szt 1xRJ-45-16szt acess point - 19szt U/UTP-kat szt -24-

30 Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE, Rzeszów ul. Sokoła 13 V. RYSUNKI 1. Schemat instalacji okablowania strukturalnego. 2. Schemat instalacji elektrycznej. Tablica TK1 3. Schemat instalacji elektrycznej. Tablica TK21 4. Schemat instalacji elektrycznej. Tablica TK2 5. Schemat instalacji elektrycznej. Tablica TK3 6. Plan instalacji. Rzut piwnicy. 7. Plan instalacji. Rzut parteru. 8. Plan instalacji. Rzut piętra. 9. Plan instalacji. Rzut poddasza. -25-

31

32

33

34

35

36

37

38

39

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji 2. Rozwiązania techniczne 2.1. Zasilanie, wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OKABLOWANIE STRUKTURALNE WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ DEDYKOWANĄ

PROJEKT WYKONAWCZY OKABLOWANIE STRUKTURALNE WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ DEDYKOWANĄ Pracownia Projektowa Piotr Wolak "ES-PROJEKT 35-242 ul. Partyzantów Rzeszów 1A e-mail: tel/fax: esprojekt@poczta.onet.pl 0178613907 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: OKABLOWANIE STRUKTURALNE WRAZ Z INSTALACJĄ

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PERBO-PROJEKT SPIS RYSUNKÓW Str. 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI SPIS RYSUNKÓW... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. ZAKRES PROJEKTU... 4 3. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE... 5 4. WYMAGANIA OGÓLNE... 6 4.1 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Załączniki: 2.1. - Zał. Nr 1 Oświadczenie projektanta 2.2. - Zał. Nr 2 Kopia uprawnień projektowych projektanta 2.3. - Zał. Nr 3 Kopia zaświadczenia z LOIIB

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 29

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 29 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ Obiekt: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA 45310000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. INFRASTRUKTURA SIECIOWA PASYWNA I AKTYWNA... 2 5. GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD A... 2 6. LOKALNY

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 174 Adres obiektu: Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI 2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI Tom TWN-02-08.10 3. SPIS ZAWARTOŚCI TWN-02-08.10 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzenia dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Część logiczna. 1. Założenia projektowe. 1.1. Podstawa opracowania budowy sieci. 1.2. Struktura logiczna okablowania strukturalnego. 2. Zastosowane elementy. 2.1. Kabel sygnałowy UTP kat.5e.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE * projektowanie * wykonawstwo * nadzór mgr inż. robert załęcki 58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 60 tel./fax. 074-846-90-25, e-mail: robert.zalecki@onet.pl PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PODDASZU BUDYNKU W CZARNOWIE NA DZ. 122 GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PODDASZU BUDYNKU W CZARNOWIE NA DZ. 122 GM. KROSNO ODRZAŃSKIE 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PODDASZU BUDYNKU W CZARNOWIE NA DZ. 122 GM. KROSNO ODRZAŃSKIE Inwestor: Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrz. BRANśA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele str.2 S p i s t r e ś c i 1. Opis ogólny 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Zakres rzeczowy. 1.3. Lokalizacja inwestycji 1.4. Normy i przepisy. 2. Opis techniczny 2.1 Koncepcja wykonania instalacji wnętrzowych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUD-EL Sp. z o.o., biuro@bud-el.pl, www.bud-el.pl Niniejsze opracowanie przeznaczone jest wyłącznie do użytku Inwestora. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz autorskie prawa majątkowe dotyczące opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY IPP INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW JASTRZĘBSKI 44-164 GLIWICE UL.KIELECKA 29B email: zjipp@wp.pl; tel. 503191143 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

3. Obliczenia techniczne str. 8. 4. Oświadczenie projektanta str. 9. 5. Uprawnienia + przynaleŝność do PIIB str. 10

3. Obliczenia techniczne str. 8. 4. Oświadczenie projektanta str. 9. 5. Uprawnienia + przynaleŝność do PIIB str. 10 1 Opracowanie zawiera: 1. Spis treści str. 1 2. Opis techniczny str. 2-7 3. Obliczenia techniczne str. 8 4. Oświadczenie projektanta str. 9 5. Uprawnienia + przynaleŝność do PIIB str. 10 6. Rysunki: rys.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa ES-PROJEKT Piotr Wolak 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1A

Pracownia Projektowa ES-PROJEKT Piotr Wolak 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1A Jednostka projektowa PRACOWNIA USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 8 Wykonawca Pracownia Projektowa ES-PROJEKT Piotr Wolak 35-242

Bardziej szczegółowo

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3 Premise Networking Fibrain DATA 22/13 wersja 1.3 Fibrain Data Spis treści Spis treści 002 System Okablowania Strukturalnego kategorii Kabel U/UTP 200 MHz PVC Kabel U/UTP 200 MHz LSZH Kabel Duplex U/UTP

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO INWESTOR: OBIEKT: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ZAŁĄCZNIKI 1 Zaświadczenie ŁOIIB 2 Uprawnienia Projektowe 3 Oświadczenie Projektanta 4 Informacja BiOZ

SPIS TREŚCI. ZAŁĄCZNIKI 1 Zaświadczenie ŁOIIB 2 Uprawnienia Projektowe 3 Oświadczenie Projektanta 4 Informacja BiOZ USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RODZKI 97-330 Sulejów, ul. Góra Strzelecka 18 H go sp. z o.o. HOGO sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. J. Fabianiego 43 Kompleksowa Obsługa Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki. 1 Część ogólna. 2. Część opisowa

Zawartość opracowania. Rysunki. 1 Część ogólna. 2. Część opisowa Zawartość opracowania 1 Część ogólna 1.1 Zleceniodawca 1.2 Wykonawca 1.3 Podstawa wykonania projektu 1.4 Zakres opracowania 2. Część opisowa 2.1 Instalacje przyzywowe 2.2 Instalacja sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec tel.: (0-75) 732-41-38 / kom. 0609 814 648 e-mail: bakk@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY FHU 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Grota-Roweckiego /4, tel./fax. 0 89 54 55 89, tel. kom. 0 504 165 890, NIP; 739-110-17-13, Regon: 51049153 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Temat: Modernizacja pomieszczeń sali

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA..2 1.1. Przedmiot opracowania..2 1.2. Podstawa opracowania..2 1.3. Zakres opracowania..2 1.4. Uprawnienia budowlane zespołu projektowego..2 2.OPIS TECHNICZNY..7

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-856 Warszawa ul. Magiera 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mail:elkras@interia.pl Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O.

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O. P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y w branży elektrycznej mgr inż. Zbigniew Dynowski 71-467 Szczecin, ul. M. Rapackiego 7a/6 tel. 601 97 20 58 NIP: 851-100-21-68 TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

APOL PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

APOL PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY APOL NIP 625-10-00-331 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 42-506 BĘDZIN ul. Barlickiego 71 tel./fax (32) 760-28-26 e-mail: apol.wojkowice@vp.pl Będzin 20.09.2014r. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo