Data wpłynięcia wniosku. Numer wniosku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data wpłynięcia wniosku. Numer wniosku"

Transkrypt

1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.2 BUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA * A. Data wpłynięcia wniosku Numer wniosku Tytuł projektu e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I 1

2 * Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dołączoną do wniosku instrukcją B. B1 Nazwa programu operacyjnego oraz jego kod Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata RPSW B2 Numer i nazwa osi priorytetowej RPOWŚ Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu B3 Numer i nazwa działania w ramach RPOWŚ 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego C. C1. Beneficjent 1. Nazwa Beneficjenta Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Beneficjenta Województwo świętokrzyskie Powiat m. Kielce Gmina Kielce Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Artwińskiego Nr domu 3 4. Nr telefonu Nr faxu Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Artwińskiego Nr domu 3 8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 9. NIP REGON C2. Podmiot reprezentujący Beneficjenta NIE DOTYCZY 1. Nazwa podmiotu reprezentującego Beneficjenta 2. Forma prawna 3. Adres Podmiotu Reprezentującego Województwo Powiat Gmina Miejscowość 2

3 Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 4. Nr telefonu 5. Nr faxu 6. Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 9. NIP 10. REGON C3. Dane personalne osoby/osób upoważnionych do podpisania umowy dofinansowania projektu 1. Imię i nazwisko Stanisław Góźdź 2. Numer PESEL Stanowisko w instytucji Dyrektor C4. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu 1. Imię i nazwisko Ryszard Mężyk 2. Nr telefonu ; Nr faxu Adres poczty elektronicznej C 5. Inne podmioty zaangażowane w realizację Projektu NIE DOTYCZY 1. Nazwa Podmiotu Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Województwo świętokrzyskie Powiat m. Kielce Gmina Kielce Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Grunwaldzka Nr domu Nr telefonu (041) Nr faxu (041) Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Grunwaldzka Nr domu 45 3

4 8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 8. NIP REGON Rola w projekcie Partner 11. Imię i nazwisko osoby do kontaktów Andrzej Domański Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych 1. Nazwa Podmiotu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św Rafała w Czerwonej Górze 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Województwo świętokrzyskie Powiat Kielecki Gmina Chęciny Miejscowość Chęciny Kod pocztowy Ulica Czerwona Góra Nr domu Nr telefonu Nr faxu Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Chęciny Kod pocztowy Ulica Czerwona Góra Nr domu Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 9. NIP REGON Rola w projekcie Partner 12. Imię i nazwisko osoby do Artur Nadolny, Krzysztof Kasprzyk kontaktów 1. Nazwa Podmiotu Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Województwo Świętokrzyskie Powiat m. Kielce Gmina Kielce Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Langiewicza Nr domu 2 4. Nr telefonu Nr faxu Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Langiewicza Nr domu 2 4

5 8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 9. NIP REGON Rola w projekcie Partner 12. Imię i nazwisko osoby do Maciej Zębala kontaktów 1. Nazwa Podmiotu Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Województwo świętokrzyskie Powiat m. Kielce Gmina Kielce Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Św. Leonarda Nr domu Nr telefonu 41/ Nr faxu 41/ Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Św. Leonarda Nr domu Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 9. NIP REGON Rola w projekcie Partner 12. Imię i nazwisko osoby do Przemysław Poznański kontaktów 1. Nazwa Podmiotu Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Województwo świętokrzyskie Powiat m. Kielce Gmina Kielce Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Karola Olszewskiego Nr domu 2A 4. Nr telefonu Nr faxu Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Karola Olszewskiego Nr domu 2A 8. Numer w Krajowym

6 Rejestrze Sądowym 9. NIP REGON Rola w projekcie Partner 12. Imię i nazwisko osoby do Rafał Kołodziejczyk, tel kontaktów D. D1. Typ projektu Indywidualny Projekt Kluczowy Konkursowy D2. Cross-financing Projekt przewiduje zastosowanie cross-financing u? TAK NIE D3. Rodzaj projektu Dostawy Roboty budowlane Usługi D4. Temat Priorytetowy (Numer i nazwa kategorii interwencji): Kod Temat priorytetowy 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e- integracja itp.) 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) D5. Dział Gospodarki Działalność Gospodarcza Kod Nie dotyczy 00 D6. Identyfikacja obszaru realizacji Projektu Kod Obszar realizacji projektu 01 Obszar miejski 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 00 Nie dotyczy D7. Miejsce realizacji Projektu 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat m. Kielce 3. Gmina Kielce Chmielnik Łopuszno Chęciny 4. Miejscowość Kielce Chmielnik 6

7 Łopuszno Chęciny 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Buski 3. Gmina Busko-Zdrój 4. Miejscowość Busko-Zdrój 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Jędrzejowski 3. Gmina Jędrzejów Sędziszów 4. Miejscowość Jędrzejów Sędziszów 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Kazimierski 3. Gmina Kazimierza Wielka 4. Miejscowość Kazimierza Wielka 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Konecki 3. Gmina Końskie 4. Miejscowość Końskie 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Ostrowiecki 3. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 4. Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Pińczowski 3. Gmina Pińczów 4. Miejscowość Pińczów 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Skarżyski 3. Gmina Skarżysko-Kamienna 4. Miejscowość Skarżysko-Kamienna 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Starachowicki 3. Gmina Starachowice 4. Miejscowość Starachowice 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Włoszczowski 3. Gmina Włoszczowa 4. Miejscowość Włoszczowa D8. Forma finansowania projektu Forma finansowania Kod Pomoc bezzwrotna 01 7

8 D9. Opis, cel i uzasadnienie projektu (max 9000 znaków) D9.1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt Obecnie nie ma systemu wymiany dokumentacji medycznej i wyników badań pomiędzy jednostkami medycznymi. Jedyny możliwy sposób polega na przekazywaniu kopii drukowanych części dokumentacji medycznych lub badań poprzez pacjenta. Zdiagnozowane problemy i przeprowadzona inwentaryzacja wskazują niedostateczny stan zinformatyzowania jednostek w obszarach systemów szpitalnych, laboratoryjnych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz diagnostyki obrazowej, a także braki w infrastrukturze teleinformatycznej, w tym: konieczność rozbudowy i integracji posiadanych systemów informatycznych, niewystarczające zasoby mocy obliczeniowych we wszystkich jednostkach i idąca za tym konieczność zakupu dodatk. serwerów i pamięci masowych, dla potrzeb integracji i wymiany informacji we wszystkich jednostkach potrzebna jest rozbudowa sieci i zakup urządzeń sieciowych, konieczność wprowadzenia w niektórych jednostkach środków niezbędnych do zabezpieczenia i ochrony danych, konieczność rozbudowy i unowocześnienia posiadanego sprzętu komputerowego (stacje robocze). Obecnie blisko 2/3 posiadanego przez jednostki ma wiek 5 lub więcej lat i wydajność niewystarczającą do przewidzianych w projekcie zadań. Niezbędny jest również zakup dodatkowych peryferii. W celu wdrożenia planowanych systemów konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych oraz dostosowanie obecnych systemów do przyszłych potrzeb u wszystkich Partnerów. Szczegółowy opis zawarty jest w Studium Wykonalności w rozdz D9. 2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Trudna sytuacja służby zdrowia jest przejawem kryzysu społeczno gospodarczego nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale i całym kraju. Obok wielu czynników determinujących aktualny stan, pojawia się również dodatkowy aspekt brak zastosowania na szeroką skalę dostępnych innowacji i rozwiązań technologicznych oraz teleinformatycznych, mających istotny wpływ na jakość świadczonych usług medycznych, takich jak np. telemedycyna - działania wykorzystujące infrastrukturę informatyczną, telekomunikacyjną oraz nowoczesne środki łączności do przesyłu danych medycznych, budowy otwartych systemów telemedycznych, a także usługi integrujące w ramach jednego systemu. Ostatecznymi odbiorcami projektu będą: usługobiorcy - pacjenci, jednostki ochrony zdrowia, personel medyczny, personel administracji jednostek służby zdrowia, Województwo Świętokrzyskie oraz całe społeczeństwo, głównie w regionie świętokrzyskim. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest chęć: poprawy ciągłości procesu leczenia pacjenta poprzez zapewnienie przepływu dokumentacji medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, poprawa koordynacji działań w zakresie akcji ratunkowych pomiędzy szpitalami a Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym, zmniejszenie globalnych kosztów diagnostyki laboratoryjnej, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów medycznych wynikających z niedostatku informacji o pacjencie podczas akcji ratunkowych, racjonalizacji wydatków związanych z informatyką. D9.3 Przedmiot projektu Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących systemów teleinformatycznych w sześciu jednostkach służby zdrowia wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania systemowego, w tym: platforma elektronicznej wymiany danych medycznych wraz z Regionalnym Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia, Regionalnym Węzłem Teleradiologicznym i e-kartą Zgłoszenia Nowotworu (4 jedn.), systemy szpitalne i laboratoryjne do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (4 jedn.), 8

9 systemy elektronicznej diagnostyki obrazowej typu PACS/RIS (4 jedn.), sprzęt i urządzenia do wyposażenia serwerowni (4 jedn.), sprzęt i urządzenia do modernizacji sieci (4 jedn.), systemy i sprzęt do zapewnienia bezpieczeństwa danych i dostępu do informacji (3 jedn.), komputery (stacje robocze) wraz oprogramowaniem użytkowym (6 jedn.), rozbudowa systemów zarządzania czasem pracy personelu (2 jedn.), aplikacja e-rejestracji pacjentów przez Internet (3 jedn.), system lokalizacji, monitoringu i zarządzania ambulansami (1 jedn.), system identyfikacji towarów w Aptece Szpitalnej w oparciu o kody kreskowe (1 jedn.), oprogramowanie Medycyny Pracy/Laboratorium (1 jedn.), wyposażenie sal szkoleniowych (1 jedn.), rozbudowa systemu ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku rzeczowego (1 jedn.), narzędzie analityczne typu BI (1 jedn.). D9.4 Uzasadnienie przyjętych/planowanych rozwiązań technologicznych Planowane rozwiązania zawierają w sobie, zarówno istniejące elementy, które w związku z nowymi funkcjonalnościami zostaną zmodyfikowane, jak również nowe warstwy/systemy, do tej pory nieobecne w strukturze informatycznej Beneficjentów, pozwalające na zwiększenie efektywności, kontroli i jakości znajdujących się w nich danych. Wykorzystanie istniejących systemów spełniających technologicznie wymogi integracji ma na celu ochronę inwestycji dotychczas poniesionych. W ramach nowych rozwiązań zapewniona zostanie neutralność technologiczna, z zastrzeżeniem dotyczącym dostosowania się do standardów interoperacyjności. W Projekcie przewidziano zabezpieczenia gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie przechowywania, zapisywania i przesyłania danych oraz świadczenia usług. Analiza opcji wykazała, że najkorzystniejszym wariantem będzie przyjęty wariant rozwiązania polegający na budowie platformy wymiany danych medycznych w oparciu o rozproszone bazy danych. Uzasadnieniem wyboru tego rozwiązania w stosunku do rozwiązania alternatywnego opartego scentralizowany system gromadzenia i udostępniania danych są potencjalne niższe koszty na etapie budowy i wdrożenia systemu, jak i jego zdecydowanie lepsza skalowalność oraz otwartość systemu na rozbudowę i integrację z innymi systemami w przyszłości. System, dzięki zastosowanej architekturze pozwoli na zachowanie większej niezawodności i sprawności działania w trakcie eksploatacji. Szerszy opis zawarty jest w SW w rozdz. 8 i 11. D9.5 Uzasadnienie opłacalności ekonomicznej i wykonalności projektu Projekt nie generuje dochodów i jest realizowany przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Nie wykazuje więc efektywności finansowej. Wydatki związane z inwestycją w kolejnych latach okresu referencyjnego muszą zostać zabezpieczone przez Beneficjenta. Analiza ekonomiczna przynosi bardzo korzystny obraz opłacalności ekonomicznej w okresie referencyjnym. Uwzględniając dodatkowe korzyści społeczne z Projektu, ekonomiczna wartość bieżąca netto z inwestycji [ENPV] dla całości zaangażowanego kapitału jest dodatnia ( PLN), a ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [EIRR] wynosi 27,41%. Wszystkie jednostki posiadają prawo dysponowania obiektami, na terenie których będzie realizowana inwestycja. Nie są wymagane pozwolenia/zgłoszenia związane z robotami budowlanymi. Projekt nie wymaga sporządzania dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko. Projekt jest zgodny z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wszystkie jednostki posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE, w tym także projektów informatycznych, co stanowi gwarancję założonych w Projekcie celów poprzez osiągnięcie wymaganych wskaźników produktu i rezultatu. Została zaplanowana struktura zarządzania projektem. Kluczowe obowiązki Lidera, Partnerów, Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu reguluje Umowa partnerska. Wykonalność prawna, instytucjonalna i organizacyjna Projektu została opisana w SW w rozdz. 10. D9.6 Trwałość projektu Wnioskodawca zapewni utrzymanie trwałości rezultatów Projektu przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Zgodnie z zakresem rzeczowym Projektu, zabezpieczenie jego trwałości należało będzie do 9

10 każdego z Partnerów, a uzyskana infrastruktura, sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne staną się własnością Partnera. Zagadnienia związane z trwałością projektu uregulowane są w Umowie partnerskiej, w tym zobowiązanie do utrzymania rezultatów Projektu oraz do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych niezbędnych do utrzymania trwałości projektu w całym okresie trwałości. Trwałość przedsięwzięcia, przekraczająca wielokrotnie minimalny okres 5 lat, gwarantowana jest faktem, że wszyscy Partnerzy są publicznymi zakładami opieki zdrowotnej podlegającymi Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. Są to jednostki specjalistyczne o zasięgu działania w całym regionie świętokrzyskim i o stabilnej sytuacji formalno-prawnej. Wdrożone oprogramowanie i zakupiona infrastruktura teleinformatyczna przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania procedur, wykorzystania zasobów, racjonalizacji wydatków na informatykę, w konsekwencji do efektywniejszego zarządzania kosztami jednostki. Trwałość techniczna projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonania inwestycji. Zachowane będą standardy interoperacyjności i wysokie kryteria jakościowe dotyczące zakupionych produktów. D10. Wykazanie zgodności z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata oraz dokumentami strategicznymi Celem Projektu jest rozwój, integracja i bezpieczna wymiana danych systemów informatycznych w specjalistycznych jednostkach ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego wraz z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej i wdrożeniem technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo zdrowia pacjentów oraz bezpieczeństwo systemów i sieci, w tym: Rozwój interoperacyjności systemów medycznych poprzez wdrożenie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między jednostkami służby zdrowia oraz podniesienie zdolności i gotowości systemów medycznych do udostępniania danych systemom zewnętrznym. Rozwój funkcjonalności i innowacyjności systemów medycznych umożliwiająca poprawę jakości obsługi pacjenta i świadczeń zdrowotnych. Podniesienie efektywności zarządzania w jednostkach poprzez rozwój aplikacji służących zarządzaniu zasobami jednostki (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Poniesienie efektywności zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego. Modernizacja jakościowa i ilościowa infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej umożliwiająca rozwój, wymianę danych i integrację zasobów medycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania. Cele te wpisują się w cele działania 2.2.: Rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych, e-zdrowie, telemedycyna, Wdrażanie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo i zapobiegających zagrożeniom, Podnoszenie poziomów bezpieczeństwa systemów i sieci. Realizacja Projektu jest zgodna z celami dokumentów strategicznych: e-health making Healthcare better for European citizen: An action plan for a European e- Health Area, zakładający stworzenie europejskiego obszaru e-zdrowia - rozwój elektronicznych systemów zdrowia, identyfikacji pacjentów, kart zdrowia. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata cel: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. Strategia Rozwoju Kraju na lata priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym infrastruktury ochrony zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata i Strategia Ochrony Rozwoju Zdrowia w Polsce na lata , zakładające poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Strategia e-zdrowie Polska na lata trzy z czterech celów strategicznych. Regionalny Program Rozwoju i Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do Strategia Rozwoju Województwa do roku cel 5 Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata cel 3, priorytety: 3.1, 3.2, 3.4. Zadania projektu realizują bezpośrednio scenariusz innowacyjny. Szersze uzasadnienie zawiera Studium Wykonalności rozdz

11 D11. Powiązanie Projektu z projektami zrealizowanymi/realizowanymi z innych środków, w szczególności Unii Europejskiej, krajowych oraz własnych NIE DOTYCZY Koncepcja realizacji Projektu uwzględnia potrzebę przygotowania jednostek służby zdrowia do wymiany danych medycznych w ramach centralnego projektu P1 Elektroniczna platforma gromadzeni, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych w zdarzeniach medycznych realizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Realizacja Projektu stanowi kontynuację projektów zrealizowanych przez Partnerów, w tym: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej (ze środków ZPPOR) realizowany przez ŚCO Zakres projektu: Szerokopasmowy dostęp do Internetu. System elektronicznego obiegu dokumentów. II etapy informatyzacji w WSSD (ze środków własnych i krajowych). Zakres: Szpitalny System Informacyjny w części medycznej i administracyjnej). Remont i przebudowa kondygnacji przyziemia oraz łącznika WOMP w Kielcach (ze środków RPOWŚ), w ramach którego zostały przeprowadzone prace remontowe w pomieszczeniu serwerowni. Część zadań w Projekcie realizowanych przez WZS jest konsekwencją wcześniej zrealizowanych projektów: Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię i Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach konieczność informatyzacji nowych oddziałów. Budowa bloku operacyjnego, modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej i zakup sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem do badań obrazowych i laboratorium w WSS Czerwona Góra - potrzeba zakupu oprogramowania do obsługi bloku operacyjnego, do archiwizacji zdjęć i opisów rentgenowskich, integracji systemu szpitalnego z oprogramowaniem endoskopowym i oprogramowaniem laboratorium. Modernizacja taboru i wyposażenia ambulansów ratunkowych ŚCRMiTS - doposażenie tych karetek w sprzęt IT. E. E1. Harmonogram realizacji projektu Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu Lp. Etapy realizacji rzeczowej Projektu Rozpoczęcie realizacji Zakończenie realizacji 1. ŚCRMiTS - Rozbudowa systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania ambulansami 2. SCO Sieć komputerowa i ochrona sieci komputerowej 3. ŚCO Wirtualizacja środowiska IT, zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego 4. ŚCO Elektroniczna dokumentacja medyczna 5 ŚCO e-rejestracja ŚCO Ewidencja i rozliczanie czasu personelu medycznego i pozostałych pracowników 7. ŚCO Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku rzeczowego 8. ŚCO Budżetowanie, prognozowanie,

12 raportowanie i analizy wielowymiarowe 9. WSzZ - Modernizacja i ochrona sieci WSzZ - Wirtualizacja środowiska i sprzęt IT dla użytkowników 11. WSzZ - Centralny system archiwizacji badań obrazowych 12. WSzZ - Elektroniczna dokumentacja medyczna i E-rejestracja 13. WSS - Modernizacja sieci logicznej oraz zakup serwera do kompleksowego zarządzania siecią 14. WSS - Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz akcesoriów komputerowych 15. WSS - Rozbudowa oraz integracja Szpitalnego Systemu Informatycznego - InfoMedica 16. WSS - Zakup systemu typu PACS i RIS oraz integracja z Szpitalnym Systemem 17. WSS - Integracja danych szpitalnych przy pomocy Hurtowni Danych WSSD - Rozszerzenie SSI wraz z systemem znakowania towarów w Aptece Szpitalnej w oparciu o kody kreskowe 19. WSSD - Dostawa klastra serwerów, systemu kopii bezpieczeństwa oraz sprzętu komputerowego dla użytkowników 20. WSSD - Ucyfrowienie Działu Diagnostyki Obrazowej wraz systemem archiwizacji i dystrybucji danych 23. WSSD - Dostawa i uruchomienie systemu kompleksowego zarządzania siecią i dostępem do Internetu 24. WOMP - Wyposażenie serwerowni WOMP - Zakup oprogramowania Medycyna Pracy oraz Laboratorium + komputery 26. WOMP - Zestaw do monitoringu budynku WOMP - Wyposażenie sal szkoleniowych WSPÓLNE - Elektroniczna wymiana danych medycznych między jednostkami służby zdrowia 29. WSPÓLNE - Podpis niekwalifikowany Regionalne Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia 30. WSPÓLNE - Regionalny Węzeł Teleradiologiczny 31. WSPÓLNE - Automatyzacja zbierania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe 31. Promocja Projektu Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu Planowany termin zakończenia realizacji projektu E2. Pozwolenie na budowę i dokumentacja projektowa Czy Beneficjent posiada aktualne, prawomocne pozwolenie na budowę (wymagane obligatoryjnie dla przedsięwzięć w rozumieniu art. 1 ust. 2 Dyrektywy Rady 85/337/EWG) lub zgłoszenie robót budowlanych? TAK NIE NIE DOTYCZY 12

13 Rodzaj dokumentu Data uzyskania (dd mm rr) Czy Beneficjent posiada pełną dokumentację projektową? TAK NIE NIE DOTYCZY Rodzaj dokumentu Data uzyskania dokumentacji (dd mm rr) E3. Wskaźniki realizacji celów Projektu Kluczowe wskaźniki produktu Wskaźnik produktu Źródło danych Jedn. miary (Rok 0) 2010 (Rok 1) 2010 (Rok 2) 2011 (Rok 3) 2012 Liczba bezpośrednio Umowa o szt utworzonych nowych pracę etatów (EPC) Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych Liczba uruchomionych online usług na poziomie 4-transakcja Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru Szt Szt (Rok4). Pozostałe wskaźniki produktu Wskaźnik produktu Źródło danych Jedn. miary Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym (po przecinku) dotyczących e-usług Liczba zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych Liczba osób objętych przygotowaniem instytucji do wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych Liczba usług publicznych realizowanych on-line Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru Dokumentacja projektowa/ rejestry użytkowników systemu Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru (Rok 0) 2010 (Rok 1) 2010 (Rok 2) 2011 (Rok 3) 2012 Szt. 0 1,1 1,1 1,1 Szt Szt Szt (Rok4). 13

14 Kluczowe wskaźniki rezultatu Wskaźnik rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego Liczba osób korzystających z usług on-line Źródło danych umowa o pracę Umowa Partnerska/ Raporty z realizacji Projektu Raporty z realizacji Projektu Rejestr użytkowników aplikacji Jedn. miary (Rok 0) 2010 (Rok 1) 2011 (Rok 2) 2012 (Rok 3) 2013 (Rok 4) 2014 Rok 5) 2015 Rok 6) 2016 Rok 7) 2017 szt Szt Szt Szt Pozostałe wskaźniki rezultatu Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do Internetu Liczba instytucji publicznych objętych elektronicznym systemem obsługi klienta Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom Liczba innych wdrożonych systemów Źródło danych Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu Jedn. miary (Rok 0) 2010 (Rok 1) 2011 (Rok 2) 2012 (Rok 3) 2013 (Rok 4) 2014 Rok 5) 2015 Rok 6) 2016 Rok 7) 2017 Szt Szt Szt Szt

15 E4. Wnioskowana kwota pomocy publicznej w ramach Projektu NIE DOTYCZY Wnioskowana kwota pomocy publicznej PLN E5. Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polskiej Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polskiej na dane przedsięwzięcie w ciągu ostatnich 3 lat Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawcę na dane przedsięwzięcie w ciągu ostatnich 3 lat TAK NIE PLN E6. Określenie poziomu dotacji UE przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu NIE DOTYCZY Wskaźnik luki w finansowaniu (R) Wielkość maksymalnej dotacji UE PLN Rozdział i numer strony dokumentu potwierdzającego prawidłowość powyższych danych: Pole tekstowe 15

16 E7. Harmonogram rzeczowo finansowy + Kategorie wydatków/kos ztów Zakup sprzętu teleinformatyczn ego Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 KWARTAŁY KWARTAŁY KWARTAŁY I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma Razem 0, ,20 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0, Zakup oprogramowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalacja i konfiguracja Zakup innych środków trwałych Zarządzanie projektem Analizy i ekspertyzy Promocja projektu Wydatki na przygotowanie projektu RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00, ,00, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0, ,20 0,00 0, , , , , , ,65 0, , ,82 16

17 Terminy ponoszenia wydatków/kosztów niekwalifikowalnych ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 KWARTAŁY KWARTAŁY KWARTAŁY Kategorie wydatków/kosztów I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma Razem + Zakup sprzętu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 teleinformatycznego Zakup oprogramowania 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instalacja i konfiguracja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup innych środków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trwałych Zarządzanie projektem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Analizy i ekspertyzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 przygotowanie projektu 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RAZEM 17

18 Wydatki / koszty kwalifikowalne Wydatki / koszty niekwalifikowalne Wydatki / koszty całkowite + Kategorie wydatków/kosztów kwota netto Stawka Vat (%) kwota Vat kwota brutto kwota netto Zakup sprzętu teleinformatycznego ,93 22 i 23% , ,82 0,00 22% 0,00 0, , , ,82 Zakup oprogramowania ,41 23% , , ,00 22% , , , , ,00 Instalacja i konfiguracja ,57 23% , ,00 0,00 22% 0,00 0, , , ,00 Zakup innych środków trwałych ,50 23% , ,00 22% 0,00 0, , ,50 61 Zarządzanie projektem ,67 23% , ,00 22% 0,00 0, , , Analizy i ekspertyzy ,67 23% , ,00 22% 0,00 0, , , Promocja projektu ,07 23% , ,00 22% 0,00 0, , , Wydatki na przygotowanie projektu 0,00 22% 0,00 0, ,00 22% 8 789, , , , ,00 Stawka Vat (%) kwota Vat kwota brutto kwota netto kwota Vat kwota brutto RAZEM , , , , , , , , ,82 18

19 E8. Źródła finansowania projektu (PLN) Źródło Suma 1. Dotacja PLN , , , (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego % 85,00 85,00 85,00 85,00 + w przypadku projektów objętych pomocą publiczną Budżet Państwa): Europejski PLN , , , Fundusz Rozwoju Regionalnego % 85,00 85,00 85,00 85,00 Budżet Państwa PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2. JST Ogółem: PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet województwa % 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet powiatu PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet gminy PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne krajowe fundusze publiczne (jakie?) % 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Środki publiczne ogółem (1+2+3) 5. Środki prywatne (własne): Inne środki (w tym współinwestora ) 6. Międzynarodowe instytucje finansowe (jakie?) PLN , , , % 85,00 85,00 85,00 85,00 PLN , , , ,82 % 15,00 15,00 15,00 15,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 zł 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 F. F1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska pozytywny wpływ projektu na środowisko neutralny względem środowiska negatywny wpływ na środowisko Etap realizacji nie ma wpływu na środowisko. Nie będą realizowane nowe obiekty oraz infrastruktura budowlana. Nie jest on przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, wg. z Rozp. Rady Ministrów z dn Nie występują konflikty z systemem ochrony przyrody, w tym negatywne oddziaływanie na obszary Sieci Natura Rezultaty Projektu po jego zakończeniu wpłyną korzystnie na promowanie zrównoważonej gospodarki zasobami i stymulowanie proekologicznych wzorców konsumpcji. Potencjalnie korzystne oddziaływanie może nastąpić w zakresie: nieznacznego zmniejszenia wykorzystania energii z powodu zastępowania starszego sprzętu informatycznego sprzętem nowszym, bardziej energooszczędnym, zmniejszenia wykorzystania papieru wynikające ze zwiększenia wykorzystania dokumentów elektronicznych (elektroniczna dokumentacja medyczna zamiast papierowej, elektroniczne wyniki badań obrazowych zamiast klisz) w obiegu wewnętrznym i pomiędzy jednostkami służby zdrowia. F2. Zgodność Projektu z polityką równych szans pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu równości szans neutralny pod względem równych szans negatywny wpływ na zagadnienia z zakresu równości szans W wyniku Projektu powstanie e-usługa publiczna umożliwiająca pacjentom rejestrację pacjentów przez Internet, bez konieczności przyjazdu do szpitala, co przyczyni się do ułatwienia dostępu do świadczonych usług medycznych także dla osób niepełnosprawnych. Rezultaty Projektu nie różnicują w żaden sposób dostępności świadczonych usług ochrony zdrowia ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, standardy dostępności zatrudnienia, stanowisk i wynagradzania w jednostkach służby zdrowia będących Partnerami w Projekcie zapewniają pełne równouprawnienie pracownikom, którzy będą uczestniczyć w jego realizacji. F3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego pozytywny neutralny negatywny Cele Projektu bezpośrednio wpisują się w rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wsparcie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy personelu medycznego i niemedycznego, elektroniczna wymiana danych pomiędzy jednostkami służby zdrowia, wdrożenie lokalizacji, zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego wprowadzenie kiosków internetowych w szpitalu oraz umożliwienie rejestracji wizyt on-line, przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-rozwoju regionu. Przy wyborze nowych rozwiązań stosowana będzie zasada neutralności technologicznej. F4. Zgodność Projektu z polityką zatrudnienia 20

21 pozytywny neutralny negatywny Bezpośrednia realizacja projektu wpływa poprawę rynku pracy poprzez wygenerowanie dwóch nowych miejsc pracy. Realizacja projektu o dużej skali ma znaczenie dla całego regionu i przyczyni się do rozwoju sektora elektronicznej gospodarki, co będzie sprzyjać wzrostowi konkurencyjności i poprawie rynku pracy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w tym sektorze. W długoterminowej perspektywie, poprawa zdrowia obywateli jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Z kolei wzrost gospodarczy wywiera dodatni, znaczący wpływ na jakość i wielkość kapitału ludzkiego, efektywne uczenie się oraz rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny człowieka, poprawę jakości i wzrost wydajności pracy, poprawę jakości i wydłużenie przeciętnej długości życia. Zdrowe i dłużej żyjące społeczeństwo gromadzi więcej zasobów i oszczędności oraz podejmuje więcej długofalowych inwestycji. Wszystkie te czynniki przyczynią się do poprawy szans rozwoju regionu zagrożonego bezrobociem. F5. Zgodność Projektu z prawem zamówień publicznym F5.1 W ramach ilu przetargów Projekt będzie realizowany? Liczba przetargów CZTERNAŚCIE F5.2 Tryb postępowania Lp. Przedmiot przetargu Tryb postępowania 1 Osprzęt lokalnych sieci komputerowych wraz z wyposażeniem serwerowni Przetarg nieograniczony 2 Zestaw do monitoringu budynku Zapytanie o cenę 3 Wyposażenie sal szkoleniowych Zapytanie o cenę 4 Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego dla szpitala Przetarg nieograniczony 5 Dostawa serwerów wraz z systemami operacyjnymi oraz zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego dla szpitali WSZ i SCO Przetarg nieograniczony 7 Oprogramowanie aplikacyjne dla szpitala WSSD Przetarg nieograniczony 8 Dostawa i uruchomienie systemu kompleksowego zarządzania siecią i dostępem do Internetu Przetarg nieograniczony 9 Zakup oprogramowania Medycyna Pracy oraz Laboratorium + komputery Przetarg nieograniczony 10 Przedsięwzięcia wspólne Przetarg nieograniczony 11 Promocja Projektu Zapytanie o cenę 12 Promocja Projektu Przetarg nieograniczony 13 Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą Przetarg nieograniczony 14 Rozbudowa systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania Przetarg 21

22 ambulansami nieograniczony F5.3 Informacje o przeprowadzonych procedurach przetargowych Procedura Numer ogłoszenia Data ogłoszenia Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony poniżej 193 tys. Euro EZP 241/33 / G. Promocja Projektu W miejscu instalacji sprzętu teleinformatycznego w serwerowni zostaną umieszczone tablice informacyjne. Na wszystkich urządzeniach zakupionych i oddanych do użytkowania w ramach projektu zostaną naniesione na stałe informacje o współfinansowaniu zakupu ze środków EFRR o wielkości zgodnej z kryterium wielkości produktu Projektu i obowiązkiem znakowania. Akcja promocyjna obejmie trzy grupy zainteresowanych korzystaniem z systemu. Pierwszą grupę stanowi całe społeczeństwo regionu i promocja będzie miała na celu poinformowanie i poinstruowanie pacjentów o możliwości i sposobie rejestracji on-line. Promocja dla tej grupy użytkowników będzie prowadzona przy pomocy plakatów i instrukcji wywieszanych w rejestracjach placówek służby zdrowia objętych systemem oraz poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej i lokalnych rozgłośniach radiowych. Drugą grupę użytkowników stanowi personel medyczny jednostek służby zdrowia jednostek uczestniczących w projekcie. Promocja będzie polegała na informacji o możliwości i sposobach korzystania z systemu wymiany informacji medycznych. Trzecią grupą docelową akcji promocyjnej stanowić będą wszystkie publiczne i niepubliczne jednostki służby zdrowia i skierowana do nich informacja będzie miała na celu powiadomieniu ich o możliwości dołączenia do projektu i korzystania ze zgromadzonych informacji medycznych i wyników badań pacjentów. Promocja będzie miała formę informacji rozprowadzanych w lokalnych mediach. H. Oświadczenia wnioskodawcy 1. Oświadczam, iż zakres rzeczowy niniejszego projektu nie został objęty dofinansowaniem z innych działań RPO WŚ na lat W przypadku otrzymania takiego dofinansowania zobowiązuje się do wycofania wniosku. 2. Oświadczam, że zakres rzeczowy niniejszego projektu nie został objęty dofinansowaniem z innych programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Oświadczam, że wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Oświadczam, że wnioskodawca w ciągu ostatnich trzech lat nie naruszył w istotny sposób umowy dotyczącej gospodarowania środkami publicznymi. Oświadczam, że wnioskodawca w ciągu ostatnich trzech lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z próbą pozyskania środków publicznych lub gospodarowania takimi środkami. zaznaczyć gdy nie dotyczy 1 Dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych 22

23 5. Oświadczam, że wnioskodawca posiada (będzie posiadał) środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego do niniejszego projektu Oświadczam, że realizując niniejszy projekt wnioskodawca nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane. 7. Jednocześnie wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu sfinansowanej ze środków pomocy publicznych w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca powinien być płatnikiem VAT. zaznaczyć gdy nie dotyczy. 8. Oświadczam, że po realizacji niniejszego projektu dofinansowanego w ramach RPO WŚ na lata zostaną zachowane cele projektu, zgodnie z art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ Oświadczam, że wnioskodawca jest świadomy wszystkich praw i obowiązków spoczywających na nim z tytułu realizacji niniejszego projektu. 10. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wnioskodawca jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. 11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późń. zm.) oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji i procedurom kontroli. Dane osoby/osób składających oświadczenia i podpisujących wniosek: Instytucja Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Imię i nazwisko Stanisław Góźdź Stanowisko Dyrektor Data Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną Pieczęć firmowa 2 Pola nie zaznaczać w przypadku, kiedy VAT ujęto jako koszt kwalifikowany w pkt. E7 Harmonogram rzeczowo - finansowy 23

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Ryszard Mężyk Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu RPLD.03.04.00-1/09 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA projekt 1.0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wielkopolska Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 20072013

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie projektu 7. Oś Priorytetowa: Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.1: Budowa elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu RPLD.03.01.00-1/12 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK ) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK ) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Wzór Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uproszczony wniosek o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr 1 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wzór Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA WZÓR WNIOSKU PROJEKTOWEGO DLA PROJEKTU INDYWIDUALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów funduszy poręczeniowych w ramach Działania 2.1 Schemat D MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie Numer naboru: Numer wniosku: Data złożenia:. WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) A.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY W ŁODZI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Załącznik 2/1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik Nr 1 Do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.04.01.00-IP.01-00-R06/17 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.2Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Działanie 2.2Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B 1 Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce e - Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I 21 835

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej 1. FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku 1 Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Lp. Nazwa dokumentu Tak N/D 1. studium wykonalności Planowana data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Data wpływu / Numer kancelaryjny Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 wersja z dnia 18-12-2014 r. Dotyczy tylko konkursu 1.6.1_2 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1088/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 1088/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 1088/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 maja 2012 r. W SPRAWIE: zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013, stanowiącego załącznik

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach dr inż. Rafał Kołodziejczyk Świętokrzyska Nagroda Jakości 451/S/2011 PN-EN ISO 9001:2009 Całkowity koszt projektu w części przeznaczonej dla WOMP (~3%): 504

Bardziej szczegółowo

II. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA: Całkowita wartość (w zł) Kwota dofinansowania z RPO (w zł)

II. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA: Całkowita wartość (w zł) Kwota dofinansowania z RPO (w zł) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I MIĘDZYREGIONALNEJ I. TYTUŁ PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Wniosek o dofinansowanie realizacji w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie nie wypełnia pól zaciemnionych Data

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2015 r. Suma kontrolna Data wpływu Numer wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie projektu z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O. FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ VOUCHER BADAWCZY OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2015 r. Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej Numer wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji Działanie:

Bardziej szczegółowo

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia wniosku SEKCJA 1- INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1.1 Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PRESELEKCYJNY MODUŁ 1.

FORMULARZ PRESELEKCYJNY MODUŁ 1. KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O. FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

Konferencja otwierająca projekt. Brusy, r.

Konferencja otwierająca projekt. Brusy, r. Konferencja otwierająca projekt Brusy, 14.06.2017r. Celem Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy Spółka Jawna jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Brusy wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych finansowanych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

(POWIATOWY URZĄD PRACY)

(POWIATOWY URZĄD PRACY) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (POWIATOWY URZĄD PRACY) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu numer RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Numer naboru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta dla Działań 1.1-1.2 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A. MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 1147/187/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016 roku Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 492/45/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2015 roku Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/8.1/2010/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Wniosek dla Działania 1.1 i 1.2

Wniosek dla Działania 1.1 i 1.2 Unia Europejska Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Wniosek dla Działania 1.1 i 1.2 Data wpływu wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE

SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej Numer wniosku Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 5 i 9 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa FISZKA KONKURSU Instytucja ogłaszająca nabór Nr konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 LINK https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3- 1_nauka_2016/ Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo