Data wpłynięcia wniosku. Numer wniosku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data wpłynięcia wniosku. Numer wniosku"

Transkrypt

1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.2 BUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA * A. Data wpłynięcia wniosku Numer wniosku Tytuł projektu e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I 1

2 * Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dołączoną do wniosku instrukcją B. B1 Nazwa programu operacyjnego oraz jego kod Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata RPSW B2 Numer i nazwa osi priorytetowej RPOWŚ Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu B3 Numer i nazwa działania w ramach RPOWŚ 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego C. C1. Beneficjent 1. Nazwa Beneficjenta Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Beneficjenta Województwo świętokrzyskie Powiat m. Kielce Gmina Kielce Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Artwińskiego Nr domu 3 4. Nr telefonu Nr faxu Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Artwińskiego Nr domu 3 8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 9. NIP REGON C2. Podmiot reprezentujący Beneficjenta NIE DOTYCZY 1. Nazwa podmiotu reprezentującego Beneficjenta 2. Forma prawna 3. Adres Podmiotu Reprezentującego Województwo Powiat Gmina Miejscowość 2

3 Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 4. Nr telefonu 5. Nr faxu 6. Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 9. NIP 10. REGON C3. Dane personalne osoby/osób upoważnionych do podpisania umowy dofinansowania projektu 1. Imię i nazwisko Stanisław Góźdź 2. Numer PESEL Stanowisko w instytucji Dyrektor C4. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu 1. Imię i nazwisko Ryszard Mężyk 2. Nr telefonu ; Nr faxu Adres poczty elektronicznej C 5. Inne podmioty zaangażowane w realizację Projektu NIE DOTYCZY 1. Nazwa Podmiotu Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Województwo świętokrzyskie Powiat m. Kielce Gmina Kielce Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Grunwaldzka Nr domu Nr telefonu (041) Nr faxu (041) Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Grunwaldzka Nr domu 45 3

4 8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 8. NIP REGON Rola w projekcie Partner 11. Imię i nazwisko osoby do kontaktów Andrzej Domański Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych 1. Nazwa Podmiotu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św Rafała w Czerwonej Górze 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Województwo świętokrzyskie Powiat Kielecki Gmina Chęciny Miejscowość Chęciny Kod pocztowy Ulica Czerwona Góra Nr domu Nr telefonu Nr faxu Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Chęciny Kod pocztowy Ulica Czerwona Góra Nr domu Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 9. NIP REGON Rola w projekcie Partner 12. Imię i nazwisko osoby do Artur Nadolny, Krzysztof Kasprzyk kontaktów 1. Nazwa Podmiotu Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Województwo Świętokrzyskie Powiat m. Kielce Gmina Kielce Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Langiewicza Nr domu 2 4. Nr telefonu Nr faxu Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Langiewicza Nr domu 2 4

5 8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 9. NIP REGON Rola w projekcie Partner 12. Imię i nazwisko osoby do Maciej Zębala kontaktów 1. Nazwa Podmiotu Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Województwo świętokrzyskie Powiat m. Kielce Gmina Kielce Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Św. Leonarda Nr domu Nr telefonu 41/ Nr faxu 41/ Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Św. Leonarda Nr domu Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 9. NIP REGON Rola w projekcie Partner 12. Imię i nazwisko osoby do Przemysław Poznański kontaktów 1. Nazwa Podmiotu Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach 2. Forma prawna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Adres Województwo świętokrzyskie Powiat m. Kielce Gmina Kielce Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Karola Olszewskiego Nr domu 2A 4. Nr telefonu Nr faxu Adres poczty elektronicznej 7. Adres do korespondencji Miejscowość Kielce Kod pocztowy Ulica Karola Olszewskiego Nr domu 2A 8. Numer w Krajowym

6 Rejestrze Sądowym 9. NIP REGON Rola w projekcie Partner 12. Imię i nazwisko osoby do Rafał Kołodziejczyk, tel kontaktów D. D1. Typ projektu Indywidualny Projekt Kluczowy Konkursowy D2. Cross-financing Projekt przewiduje zastosowanie cross-financing u? TAK NIE D3. Rodzaj projektu Dostawy Roboty budowlane Usługi D4. Temat Priorytetowy (Numer i nazwa kategorii interwencji): Kod Temat priorytetowy 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e- integracja itp.) 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) D5. Dział Gospodarki Działalność Gospodarcza Kod Nie dotyczy 00 D6. Identyfikacja obszaru realizacji Projektu Kod Obszar realizacji projektu 01 Obszar miejski 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 00 Nie dotyczy D7. Miejsce realizacji Projektu 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat m. Kielce 3. Gmina Kielce Chmielnik Łopuszno Chęciny 4. Miejscowość Kielce Chmielnik 6

7 Łopuszno Chęciny 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Buski 3. Gmina Busko-Zdrój 4. Miejscowość Busko-Zdrój 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Jędrzejowski 3. Gmina Jędrzejów Sędziszów 4. Miejscowość Jędrzejów Sędziszów 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Kazimierski 3. Gmina Kazimierza Wielka 4. Miejscowość Kazimierza Wielka 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Konecki 3. Gmina Końskie 4. Miejscowość Końskie 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Ostrowiecki 3. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 4. Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Pińczowski 3. Gmina Pińczów 4. Miejscowość Pińczów 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Skarżyski 3. Gmina Skarżysko-Kamienna 4. Miejscowość Skarżysko-Kamienna 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Starachowicki 3. Gmina Starachowice 4. Miejscowość Starachowice 1. Województwo Świętokrzyskie 2. Powiat Włoszczowski 3. Gmina Włoszczowa 4. Miejscowość Włoszczowa D8. Forma finansowania projektu Forma finansowania Kod Pomoc bezzwrotna 01 7

8 D9. Opis, cel i uzasadnienie projektu (max 9000 znaków) D9.1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt Obecnie nie ma systemu wymiany dokumentacji medycznej i wyników badań pomiędzy jednostkami medycznymi. Jedyny możliwy sposób polega na przekazywaniu kopii drukowanych części dokumentacji medycznych lub badań poprzez pacjenta. Zdiagnozowane problemy i przeprowadzona inwentaryzacja wskazują niedostateczny stan zinformatyzowania jednostek w obszarach systemów szpitalnych, laboratoryjnych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz diagnostyki obrazowej, a także braki w infrastrukturze teleinformatycznej, w tym: konieczność rozbudowy i integracji posiadanych systemów informatycznych, niewystarczające zasoby mocy obliczeniowych we wszystkich jednostkach i idąca za tym konieczność zakupu dodatk. serwerów i pamięci masowych, dla potrzeb integracji i wymiany informacji we wszystkich jednostkach potrzebna jest rozbudowa sieci i zakup urządzeń sieciowych, konieczność wprowadzenia w niektórych jednostkach środków niezbędnych do zabezpieczenia i ochrony danych, konieczność rozbudowy i unowocześnienia posiadanego sprzętu komputerowego (stacje robocze). Obecnie blisko 2/3 posiadanego przez jednostki ma wiek 5 lub więcej lat i wydajność niewystarczającą do przewidzianych w projekcie zadań. Niezbędny jest również zakup dodatkowych peryferii. W celu wdrożenia planowanych systemów konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych oraz dostosowanie obecnych systemów do przyszłych potrzeb u wszystkich Partnerów. Szczegółowy opis zawarty jest w Studium Wykonalności w rozdz D9. 2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Trudna sytuacja służby zdrowia jest przejawem kryzysu społeczno gospodarczego nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale i całym kraju. Obok wielu czynników determinujących aktualny stan, pojawia się również dodatkowy aspekt brak zastosowania na szeroką skalę dostępnych innowacji i rozwiązań technologicznych oraz teleinformatycznych, mających istotny wpływ na jakość świadczonych usług medycznych, takich jak np. telemedycyna - działania wykorzystujące infrastrukturę informatyczną, telekomunikacyjną oraz nowoczesne środki łączności do przesyłu danych medycznych, budowy otwartych systemów telemedycznych, a także usługi integrujące w ramach jednego systemu. Ostatecznymi odbiorcami projektu będą: usługobiorcy - pacjenci, jednostki ochrony zdrowia, personel medyczny, personel administracji jednostek służby zdrowia, Województwo Świętokrzyskie oraz całe społeczeństwo, głównie w regionie świętokrzyskim. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest chęć: poprawy ciągłości procesu leczenia pacjenta poprzez zapewnienie przepływu dokumentacji medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, poprawa koordynacji działań w zakresie akcji ratunkowych pomiędzy szpitalami a Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym, zmniejszenie globalnych kosztów diagnostyki laboratoryjnej, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów medycznych wynikających z niedostatku informacji o pacjencie podczas akcji ratunkowych, racjonalizacji wydatków związanych z informatyką. D9.3 Przedmiot projektu Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących systemów teleinformatycznych w sześciu jednostkach służby zdrowia wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania systemowego, w tym: platforma elektronicznej wymiany danych medycznych wraz z Regionalnym Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia, Regionalnym Węzłem Teleradiologicznym i e-kartą Zgłoszenia Nowotworu (4 jedn.), systemy szpitalne i laboratoryjne do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (4 jedn.), 8

9 systemy elektronicznej diagnostyki obrazowej typu PACS/RIS (4 jedn.), sprzęt i urządzenia do wyposażenia serwerowni (4 jedn.), sprzęt i urządzenia do modernizacji sieci (4 jedn.), systemy i sprzęt do zapewnienia bezpieczeństwa danych i dostępu do informacji (3 jedn.), komputery (stacje robocze) wraz oprogramowaniem użytkowym (6 jedn.), rozbudowa systemów zarządzania czasem pracy personelu (2 jedn.), aplikacja e-rejestracji pacjentów przez Internet (3 jedn.), system lokalizacji, monitoringu i zarządzania ambulansami (1 jedn.), system identyfikacji towarów w Aptece Szpitalnej w oparciu o kody kreskowe (1 jedn.), oprogramowanie Medycyny Pracy/Laboratorium (1 jedn.), wyposażenie sal szkoleniowych (1 jedn.), rozbudowa systemu ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku rzeczowego (1 jedn.), narzędzie analityczne typu BI (1 jedn.). D9.4 Uzasadnienie przyjętych/planowanych rozwiązań technologicznych Planowane rozwiązania zawierają w sobie, zarówno istniejące elementy, które w związku z nowymi funkcjonalnościami zostaną zmodyfikowane, jak również nowe warstwy/systemy, do tej pory nieobecne w strukturze informatycznej Beneficjentów, pozwalające na zwiększenie efektywności, kontroli i jakości znajdujących się w nich danych. Wykorzystanie istniejących systemów spełniających technologicznie wymogi integracji ma na celu ochronę inwestycji dotychczas poniesionych. W ramach nowych rozwiązań zapewniona zostanie neutralność technologiczna, z zastrzeżeniem dotyczącym dostosowania się do standardów interoperacyjności. W Projekcie przewidziano zabezpieczenia gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie przechowywania, zapisywania i przesyłania danych oraz świadczenia usług. Analiza opcji wykazała, że najkorzystniejszym wariantem będzie przyjęty wariant rozwiązania polegający na budowie platformy wymiany danych medycznych w oparciu o rozproszone bazy danych. Uzasadnieniem wyboru tego rozwiązania w stosunku do rozwiązania alternatywnego opartego scentralizowany system gromadzenia i udostępniania danych są potencjalne niższe koszty na etapie budowy i wdrożenia systemu, jak i jego zdecydowanie lepsza skalowalność oraz otwartość systemu na rozbudowę i integrację z innymi systemami w przyszłości. System, dzięki zastosowanej architekturze pozwoli na zachowanie większej niezawodności i sprawności działania w trakcie eksploatacji. Szerszy opis zawarty jest w SW w rozdz. 8 i 11. D9.5 Uzasadnienie opłacalności ekonomicznej i wykonalności projektu Projekt nie generuje dochodów i jest realizowany przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Nie wykazuje więc efektywności finansowej. Wydatki związane z inwestycją w kolejnych latach okresu referencyjnego muszą zostać zabezpieczone przez Beneficjenta. Analiza ekonomiczna przynosi bardzo korzystny obraz opłacalności ekonomicznej w okresie referencyjnym. Uwzględniając dodatkowe korzyści społeczne z Projektu, ekonomiczna wartość bieżąca netto z inwestycji [ENPV] dla całości zaangażowanego kapitału jest dodatnia ( PLN), a ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [EIRR] wynosi 27,41%. Wszystkie jednostki posiadają prawo dysponowania obiektami, na terenie których będzie realizowana inwestycja. Nie są wymagane pozwolenia/zgłoszenia związane z robotami budowlanymi. Projekt nie wymaga sporządzania dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko. Projekt jest zgodny z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wszystkie jednostki posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE, w tym także projektów informatycznych, co stanowi gwarancję założonych w Projekcie celów poprzez osiągnięcie wymaganych wskaźników produktu i rezultatu. Została zaplanowana struktura zarządzania projektem. Kluczowe obowiązki Lidera, Partnerów, Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu reguluje Umowa partnerska. Wykonalność prawna, instytucjonalna i organizacyjna Projektu została opisana w SW w rozdz. 10. D9.6 Trwałość projektu Wnioskodawca zapewni utrzymanie trwałości rezultatów Projektu przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Zgodnie z zakresem rzeczowym Projektu, zabezpieczenie jego trwałości należało będzie do 9

10 każdego z Partnerów, a uzyskana infrastruktura, sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne staną się własnością Partnera. Zagadnienia związane z trwałością projektu uregulowane są w Umowie partnerskiej, w tym zobowiązanie do utrzymania rezultatów Projektu oraz do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych niezbędnych do utrzymania trwałości projektu w całym okresie trwałości. Trwałość przedsięwzięcia, przekraczająca wielokrotnie minimalny okres 5 lat, gwarantowana jest faktem, że wszyscy Partnerzy są publicznymi zakładami opieki zdrowotnej podlegającymi Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. Są to jednostki specjalistyczne o zasięgu działania w całym regionie świętokrzyskim i o stabilnej sytuacji formalno-prawnej. Wdrożone oprogramowanie i zakupiona infrastruktura teleinformatyczna przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania procedur, wykorzystania zasobów, racjonalizacji wydatków na informatykę, w konsekwencji do efektywniejszego zarządzania kosztami jednostki. Trwałość techniczna projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonania inwestycji. Zachowane będą standardy interoperacyjności i wysokie kryteria jakościowe dotyczące zakupionych produktów. D10. Wykazanie zgodności z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata oraz dokumentami strategicznymi Celem Projektu jest rozwój, integracja i bezpieczna wymiana danych systemów informatycznych w specjalistycznych jednostkach ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego wraz z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej i wdrożeniem technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo zdrowia pacjentów oraz bezpieczeństwo systemów i sieci, w tym: Rozwój interoperacyjności systemów medycznych poprzez wdrożenie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między jednostkami służby zdrowia oraz podniesienie zdolności i gotowości systemów medycznych do udostępniania danych systemom zewnętrznym. Rozwój funkcjonalności i innowacyjności systemów medycznych umożliwiająca poprawę jakości obsługi pacjenta i świadczeń zdrowotnych. Podniesienie efektywności zarządzania w jednostkach poprzez rozwój aplikacji służących zarządzaniu zasobami jednostki (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Poniesienie efektywności zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego. Modernizacja jakościowa i ilościowa infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej umożliwiająca rozwój, wymianę danych i integrację zasobów medycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania. Cele te wpisują się w cele działania 2.2.: Rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych, e-zdrowie, telemedycyna, Wdrażanie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo i zapobiegających zagrożeniom, Podnoszenie poziomów bezpieczeństwa systemów i sieci. Realizacja Projektu jest zgodna z celami dokumentów strategicznych: e-health making Healthcare better for European citizen: An action plan for a European e- Health Area, zakładający stworzenie europejskiego obszaru e-zdrowia - rozwój elektronicznych systemów zdrowia, identyfikacji pacjentów, kart zdrowia. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata cel: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. Strategia Rozwoju Kraju na lata priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym infrastruktury ochrony zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata i Strategia Ochrony Rozwoju Zdrowia w Polsce na lata , zakładające poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Strategia e-zdrowie Polska na lata trzy z czterech celów strategicznych. Regionalny Program Rozwoju i Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do Strategia Rozwoju Województwa do roku cel 5 Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata cel 3, priorytety: 3.1, 3.2, 3.4. Zadania projektu realizują bezpośrednio scenariusz innowacyjny. Szersze uzasadnienie zawiera Studium Wykonalności rozdz

11 D11. Powiązanie Projektu z projektami zrealizowanymi/realizowanymi z innych środków, w szczególności Unii Europejskiej, krajowych oraz własnych NIE DOTYCZY Koncepcja realizacji Projektu uwzględnia potrzebę przygotowania jednostek służby zdrowia do wymiany danych medycznych w ramach centralnego projektu P1 Elektroniczna platforma gromadzeni, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych w zdarzeniach medycznych realizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Realizacja Projektu stanowi kontynuację projektów zrealizowanych przez Partnerów, w tym: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej (ze środków ZPPOR) realizowany przez ŚCO Zakres projektu: Szerokopasmowy dostęp do Internetu. System elektronicznego obiegu dokumentów. II etapy informatyzacji w WSSD (ze środków własnych i krajowych). Zakres: Szpitalny System Informacyjny w części medycznej i administracyjnej). Remont i przebudowa kondygnacji przyziemia oraz łącznika WOMP w Kielcach (ze środków RPOWŚ), w ramach którego zostały przeprowadzone prace remontowe w pomieszczeniu serwerowni. Część zadań w Projekcie realizowanych przez WZS jest konsekwencją wcześniej zrealizowanych projektów: Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię i Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach konieczność informatyzacji nowych oddziałów. Budowa bloku operacyjnego, modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej i zakup sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem do badań obrazowych i laboratorium w WSS Czerwona Góra - potrzeba zakupu oprogramowania do obsługi bloku operacyjnego, do archiwizacji zdjęć i opisów rentgenowskich, integracji systemu szpitalnego z oprogramowaniem endoskopowym i oprogramowaniem laboratorium. Modernizacja taboru i wyposażenia ambulansów ratunkowych ŚCRMiTS - doposażenie tych karetek w sprzęt IT. E. E1. Harmonogram realizacji projektu Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu Lp. Etapy realizacji rzeczowej Projektu Rozpoczęcie realizacji Zakończenie realizacji 1. ŚCRMiTS - Rozbudowa systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania ambulansami 2. SCO Sieć komputerowa i ochrona sieci komputerowej 3. ŚCO Wirtualizacja środowiska IT, zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego 4. ŚCO Elektroniczna dokumentacja medyczna 5 ŚCO e-rejestracja ŚCO Ewidencja i rozliczanie czasu personelu medycznego i pozostałych pracowników 7. ŚCO Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku rzeczowego 8. ŚCO Budżetowanie, prognozowanie,

12 raportowanie i analizy wielowymiarowe 9. WSzZ - Modernizacja i ochrona sieci WSzZ - Wirtualizacja środowiska i sprzęt IT dla użytkowników 11. WSzZ - Centralny system archiwizacji badań obrazowych 12. WSzZ - Elektroniczna dokumentacja medyczna i E-rejestracja 13. WSS - Modernizacja sieci logicznej oraz zakup serwera do kompleksowego zarządzania siecią 14. WSS - Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz akcesoriów komputerowych 15. WSS - Rozbudowa oraz integracja Szpitalnego Systemu Informatycznego - InfoMedica 16. WSS - Zakup systemu typu PACS i RIS oraz integracja z Szpitalnym Systemem 17. WSS - Integracja danych szpitalnych przy pomocy Hurtowni Danych WSSD - Rozszerzenie SSI wraz z systemem znakowania towarów w Aptece Szpitalnej w oparciu o kody kreskowe 19. WSSD - Dostawa klastra serwerów, systemu kopii bezpieczeństwa oraz sprzętu komputerowego dla użytkowników 20. WSSD - Ucyfrowienie Działu Diagnostyki Obrazowej wraz systemem archiwizacji i dystrybucji danych 23. WSSD - Dostawa i uruchomienie systemu kompleksowego zarządzania siecią i dostępem do Internetu 24. WOMP - Wyposażenie serwerowni WOMP - Zakup oprogramowania Medycyna Pracy oraz Laboratorium + komputery 26. WOMP - Zestaw do monitoringu budynku WOMP - Wyposażenie sal szkoleniowych WSPÓLNE - Elektroniczna wymiana danych medycznych między jednostkami służby zdrowia 29. WSPÓLNE - Podpis niekwalifikowany Regionalne Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia 30. WSPÓLNE - Regionalny Węzeł Teleradiologiczny 31. WSPÓLNE - Automatyzacja zbierania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe 31. Promocja Projektu Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu Planowany termin zakończenia realizacji projektu E2. Pozwolenie na budowę i dokumentacja projektowa Czy Beneficjent posiada aktualne, prawomocne pozwolenie na budowę (wymagane obligatoryjnie dla przedsięwzięć w rozumieniu art. 1 ust. 2 Dyrektywy Rady 85/337/EWG) lub zgłoszenie robót budowlanych? TAK NIE NIE DOTYCZY 12

13 Rodzaj dokumentu Data uzyskania (dd mm rr) Czy Beneficjent posiada pełną dokumentację projektową? TAK NIE NIE DOTYCZY Rodzaj dokumentu Data uzyskania dokumentacji (dd mm rr) E3. Wskaźniki realizacji celów Projektu Kluczowe wskaźniki produktu Wskaźnik produktu Źródło danych Jedn. miary (Rok 0) 2010 (Rok 1) 2010 (Rok 2) 2011 (Rok 3) 2012 Liczba bezpośrednio Umowa o szt utworzonych nowych pracę etatów (EPC) Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych Liczba uruchomionych online usług na poziomie 4-transakcja Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru Szt Szt (Rok4). Pozostałe wskaźniki produktu Wskaźnik produktu Źródło danych Jedn. miary Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym (po przecinku) dotyczących e-usług Liczba zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych Liczba osób objętych przygotowaniem instytucji do wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych Liczba usług publicznych realizowanych on-line Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru Dokumentacja projektowa/ rejestry użytkowników systemu Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru (Rok 0) 2010 (Rok 1) 2010 (Rok 2) 2011 (Rok 3) 2012 Szt. 0 1,1 1,1 1,1 Szt Szt Szt (Rok4). 13

14 Kluczowe wskaźniki rezultatu Wskaźnik rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego Liczba osób korzystających z usług on-line Źródło danych umowa o pracę Umowa Partnerska/ Raporty z realizacji Projektu Raporty z realizacji Projektu Rejestr użytkowników aplikacji Jedn. miary (Rok 0) 2010 (Rok 1) 2011 (Rok 2) 2012 (Rok 3) 2013 (Rok 4) 2014 Rok 5) 2015 Rok 6) 2016 Rok 7) 2017 szt Szt Szt Szt Pozostałe wskaźniki rezultatu Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do Internetu Liczba instytucji publicznych objętych elektronicznym systemem obsługi klienta Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom Liczba innych wdrożonych systemów Źródło danych Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu Jedn. miary (Rok 0) 2010 (Rok 1) 2011 (Rok 2) 2012 (Rok 3) 2013 (Rok 4) 2014 Rok 5) 2015 Rok 6) 2016 Rok 7) 2017 Szt Szt Szt Szt

15 E4. Wnioskowana kwota pomocy publicznej w ramach Projektu NIE DOTYCZY Wnioskowana kwota pomocy publicznej PLN E5. Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polskiej Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polskiej na dane przedsięwzięcie w ciągu ostatnich 3 lat Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawcę na dane przedsięwzięcie w ciągu ostatnich 3 lat TAK NIE PLN E6. Określenie poziomu dotacji UE przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu NIE DOTYCZY Wskaźnik luki w finansowaniu (R) Wielkość maksymalnej dotacji UE PLN Rozdział i numer strony dokumentu potwierdzającego prawidłowość powyższych danych: Pole tekstowe 15

16 E7. Harmonogram rzeczowo finansowy + Kategorie wydatków/kos ztów Zakup sprzętu teleinformatyczn ego Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 KWARTAŁY KWARTAŁY KWARTAŁY I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma Razem 0, ,20 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0, Zakup oprogramowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalacja i konfiguracja Zakup innych środków trwałych Zarządzanie projektem Analizy i ekspertyzy Promocja projektu Wydatki na przygotowanie projektu RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00, ,00, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0, ,20 0,00 0, , , , , , ,65 0, , ,82 16

17 Terminy ponoszenia wydatków/kosztów niekwalifikowalnych ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 KWARTAŁY KWARTAŁY KWARTAŁY Kategorie wydatków/kosztów I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma Razem + Zakup sprzętu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 teleinformatycznego Zakup oprogramowania 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instalacja i konfiguracja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup innych środków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trwałych Zarządzanie projektem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Analizy i ekspertyzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 przygotowanie projektu 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RAZEM 17

18 Wydatki / koszty kwalifikowalne Wydatki / koszty niekwalifikowalne Wydatki / koszty całkowite + Kategorie wydatków/kosztów kwota netto Stawka Vat (%) kwota Vat kwota brutto kwota netto Zakup sprzętu teleinformatycznego ,93 22 i 23% , ,82 0,00 22% 0,00 0, , , ,82 Zakup oprogramowania ,41 23% , , ,00 22% , , , , ,00 Instalacja i konfiguracja ,57 23% , ,00 0,00 22% 0,00 0, , , ,00 Zakup innych środków trwałych ,50 23% , ,00 22% 0,00 0, , ,50 61 Zarządzanie projektem ,67 23% , ,00 22% 0,00 0, , , Analizy i ekspertyzy ,67 23% , ,00 22% 0,00 0, , , Promocja projektu ,07 23% , ,00 22% 0,00 0, , , Wydatki na przygotowanie projektu 0,00 22% 0,00 0, ,00 22% 8 789, , , , ,00 Stawka Vat (%) kwota Vat kwota brutto kwota netto kwota Vat kwota brutto RAZEM , , , , , , , , ,82 18

19 E8. Źródła finansowania projektu (PLN) Źródło Suma 1. Dotacja PLN , , , (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego % 85,00 85,00 85,00 85,00 + w przypadku projektów objętych pomocą publiczną Budżet Państwa): Europejski PLN , , , Fundusz Rozwoju Regionalnego % 85,00 85,00 85,00 85,00 Budżet Państwa PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2. JST Ogółem: PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet województwa % 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet powiatu PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet gminy PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne krajowe fundusze publiczne (jakie?) % 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Środki publiczne ogółem (1+2+3) 5. Środki prywatne (własne): Inne środki (w tym współinwestora ) 6. Międzynarodowe instytucje finansowe (jakie?) PLN , , , % 85,00 85,00 85,00 85,00 PLN , , , ,82 % 15,00 15,00 15,00 15,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 zł 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 F. F1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska pozytywny wpływ projektu na środowisko neutralny względem środowiska negatywny wpływ na środowisko Etap realizacji nie ma wpływu na środowisko. Nie będą realizowane nowe obiekty oraz infrastruktura budowlana. Nie jest on przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, wg. z Rozp. Rady Ministrów z dn Nie występują konflikty z systemem ochrony przyrody, w tym negatywne oddziaływanie na obszary Sieci Natura Rezultaty Projektu po jego zakończeniu wpłyną korzystnie na promowanie zrównoważonej gospodarki zasobami i stymulowanie proekologicznych wzorców konsumpcji. Potencjalnie korzystne oddziaływanie może nastąpić w zakresie: nieznacznego zmniejszenia wykorzystania energii z powodu zastępowania starszego sprzętu informatycznego sprzętem nowszym, bardziej energooszczędnym, zmniejszenia wykorzystania papieru wynikające ze zwiększenia wykorzystania dokumentów elektronicznych (elektroniczna dokumentacja medyczna zamiast papierowej, elektroniczne wyniki badań obrazowych zamiast klisz) w obiegu wewnętrznym i pomiędzy jednostkami służby zdrowia. F2. Zgodność Projektu z polityką równych szans pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu równości szans neutralny pod względem równych szans negatywny wpływ na zagadnienia z zakresu równości szans W wyniku Projektu powstanie e-usługa publiczna umożliwiająca pacjentom rejestrację pacjentów przez Internet, bez konieczności przyjazdu do szpitala, co przyczyni się do ułatwienia dostępu do świadczonych usług medycznych także dla osób niepełnosprawnych. Rezultaty Projektu nie różnicują w żaden sposób dostępności świadczonych usług ochrony zdrowia ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, standardy dostępności zatrudnienia, stanowisk i wynagradzania w jednostkach służby zdrowia będących Partnerami w Projekcie zapewniają pełne równouprawnienie pracownikom, którzy będą uczestniczyć w jego realizacji. F3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego pozytywny neutralny negatywny Cele Projektu bezpośrednio wpisują się w rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wsparcie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy personelu medycznego i niemedycznego, elektroniczna wymiana danych pomiędzy jednostkami służby zdrowia, wdrożenie lokalizacji, zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego wprowadzenie kiosków internetowych w szpitalu oraz umożliwienie rejestracji wizyt on-line, przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-rozwoju regionu. Przy wyborze nowych rozwiązań stosowana będzie zasada neutralności technologicznej. F4. Zgodność Projektu z polityką zatrudnienia 20

21 pozytywny neutralny negatywny Bezpośrednia realizacja projektu wpływa poprawę rynku pracy poprzez wygenerowanie dwóch nowych miejsc pracy. Realizacja projektu o dużej skali ma znaczenie dla całego regionu i przyczyni się do rozwoju sektora elektronicznej gospodarki, co będzie sprzyjać wzrostowi konkurencyjności i poprawie rynku pracy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w tym sektorze. W długoterminowej perspektywie, poprawa zdrowia obywateli jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Z kolei wzrost gospodarczy wywiera dodatni, znaczący wpływ na jakość i wielkość kapitału ludzkiego, efektywne uczenie się oraz rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny człowieka, poprawę jakości i wzrost wydajności pracy, poprawę jakości i wydłużenie przeciętnej długości życia. Zdrowe i dłużej żyjące społeczeństwo gromadzi więcej zasobów i oszczędności oraz podejmuje więcej długofalowych inwestycji. Wszystkie te czynniki przyczynią się do poprawy szans rozwoju regionu zagrożonego bezrobociem. F5. Zgodność Projektu z prawem zamówień publicznym F5.1 W ramach ilu przetargów Projekt będzie realizowany? Liczba przetargów CZTERNAŚCIE F5.2 Tryb postępowania Lp. Przedmiot przetargu Tryb postępowania 1 Osprzęt lokalnych sieci komputerowych wraz z wyposażeniem serwerowni Przetarg nieograniczony 2 Zestaw do monitoringu budynku Zapytanie o cenę 3 Wyposażenie sal szkoleniowych Zapytanie o cenę 4 Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego dla szpitala Przetarg nieograniczony 5 Dostawa serwerów wraz z systemami operacyjnymi oraz zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego dla szpitali WSZ i SCO Przetarg nieograniczony 7 Oprogramowanie aplikacyjne dla szpitala WSSD Przetarg nieograniczony 8 Dostawa i uruchomienie systemu kompleksowego zarządzania siecią i dostępem do Internetu Przetarg nieograniczony 9 Zakup oprogramowania Medycyna Pracy oraz Laboratorium + komputery Przetarg nieograniczony 10 Przedsięwzięcia wspólne Przetarg nieograniczony 11 Promocja Projektu Zapytanie o cenę 12 Promocja Projektu Przetarg nieograniczony 13 Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą Przetarg nieograniczony 14 Rozbudowa systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania Przetarg 21

22 ambulansami nieograniczony F5.3 Informacje o przeprowadzonych procedurach przetargowych Procedura Numer ogłoszenia Data ogłoszenia Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony poniżej 193 tys. Euro EZP 241/33 / G. Promocja Projektu W miejscu instalacji sprzętu teleinformatycznego w serwerowni zostaną umieszczone tablice informacyjne. Na wszystkich urządzeniach zakupionych i oddanych do użytkowania w ramach projektu zostaną naniesione na stałe informacje o współfinansowaniu zakupu ze środków EFRR o wielkości zgodnej z kryterium wielkości produktu Projektu i obowiązkiem znakowania. Akcja promocyjna obejmie trzy grupy zainteresowanych korzystaniem z systemu. Pierwszą grupę stanowi całe społeczeństwo regionu i promocja będzie miała na celu poinformowanie i poinstruowanie pacjentów o możliwości i sposobie rejestracji on-line. Promocja dla tej grupy użytkowników będzie prowadzona przy pomocy plakatów i instrukcji wywieszanych w rejestracjach placówek służby zdrowia objętych systemem oraz poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej i lokalnych rozgłośniach radiowych. Drugą grupę użytkowników stanowi personel medyczny jednostek służby zdrowia jednostek uczestniczących w projekcie. Promocja będzie polegała na informacji o możliwości i sposobach korzystania z systemu wymiany informacji medycznych. Trzecią grupą docelową akcji promocyjnej stanowić będą wszystkie publiczne i niepubliczne jednostki służby zdrowia i skierowana do nich informacja będzie miała na celu powiadomieniu ich o możliwości dołączenia do projektu i korzystania ze zgromadzonych informacji medycznych i wyników badań pacjentów. Promocja będzie miała formę informacji rozprowadzanych w lokalnych mediach. H. Oświadczenia wnioskodawcy 1. Oświadczam, iż zakres rzeczowy niniejszego projektu nie został objęty dofinansowaniem z innych działań RPO WŚ na lat W przypadku otrzymania takiego dofinansowania zobowiązuje się do wycofania wniosku. 2. Oświadczam, że zakres rzeczowy niniejszego projektu nie został objęty dofinansowaniem z innych programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Oświadczam, że wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Oświadczam, że wnioskodawca w ciągu ostatnich trzech lat nie naruszył w istotny sposób umowy dotyczącej gospodarowania środkami publicznymi. Oświadczam, że wnioskodawca w ciągu ostatnich trzech lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z próbą pozyskania środków publicznych lub gospodarowania takimi środkami. zaznaczyć gdy nie dotyczy 1 Dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych 22

23 5. Oświadczam, że wnioskodawca posiada (będzie posiadał) środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego do niniejszego projektu Oświadczam, że realizując niniejszy projekt wnioskodawca nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane. 7. Jednocześnie wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu sfinansowanej ze środków pomocy publicznych w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca powinien być płatnikiem VAT. zaznaczyć gdy nie dotyczy. 8. Oświadczam, że po realizacji niniejszego projektu dofinansowanego w ramach RPO WŚ na lata zostaną zachowane cele projektu, zgodnie z art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ Oświadczam, że wnioskodawca jest świadomy wszystkich praw i obowiązków spoczywających na nim z tytułu realizacji niniejszego projektu. 10. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wnioskodawca jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. 11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późń. zm.) oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji i procedurom kontroli. Dane osoby/osób składających oświadczenia i podpisujących wniosek: Instytucja Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Imię i nazwisko Stanisław Góźdź Stanowisko Dyrektor Data Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną Pieczęć firmowa 2 Pola nie zaznaczać w przypadku, kiedy VAT ujęto jako koszt kwalifikowany w pkt. E7 Harmonogram rzeczowo - finansowy 23

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Instrukcja wypełniania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJI GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA

PROGRAM INFORMATYZACJI GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA PROGRAM INFORMATYZACJI Tytuł Opracowania: GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 Komórka organizacyjna BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA Opracowali Lesław Bańdur

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności Część 1 z 2

Studium Wykonalności Część 1 z 2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 1 z 2 Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFRR

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFRR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFRR (projekt) Wersja 1 Katowice, luty 2015 1. Część informacyjna... 1 I. Numer wniosku... 1 II. Tytuł projektu... 1 III. Wnioskodawca - lider projektu...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA

BUDOWA ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA STUDIUM WYKONALNOŚCI DO PROJEKTU: BUDOWA ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POWIECIE LUBELSKIM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007-2013 Powiat Lubelski 2010

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Załącznik 5 do Studium Wykonalności Współpraca z podmiotami realizującymi inicjatywy z obszaru e-zdrowia na szczeblu regionalnym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96

Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI SILESIA-NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY)

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI E ŚWIĘTOKRZYSKIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI E ŚWIĘTOKRZYSKIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI E ŚWIĘTOKRZYSKIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wykonawca: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo