SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej: EURO ogłoszonego przez: Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu pod nazwą: E-rehabilitacja informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu Nr sprawy: OR T /2014 Zatwierdził : Joanna Drewnowska - Dyrektor w dniu: 21 marca 2014r. I 1

2 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1. Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, zwany dalej Zamawiający 2. Adres Zamawiającego: 3. NIP : Tel./fax Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego). TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp. Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej EURO, tj. poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w 1. pkt.2) litera a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). Projekt pn. E-rehabilitacja informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata (Oś priorytetowa nr 7 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego, Działanie nr 7.2 Promocja i ułatwienia dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie nr Usługi i aplikacje dla obywateli). Umowa o dofinansowanie nr UDA- RPWM / OPIS ZAMAWIAJĄCEGO III Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jednostkami organizacyjnymi są między innymi: 1) Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu ul. Królewiecka 2; Elbląg, siedziba w Elblągu 2) Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Filia w Pasłęku ul. Kopernika 24 A; Pasłęk Ośrodek udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w tym usług z zakresu fizjoterapia ambulatoryjna i rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale/ośrodku dziennym oraz świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni logopedycznej i wad postawy. Siedziba w Elblągu mieści się w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym. Na parterze znajdują się: gabinety: lekarskie (2), hydroterapii, masażu leczniczego, fizykoterapii, kinezyterapii (2), szatnie dla pacjentów i pracowników oraz toalety. Na I piętrze działają, gabinety: logopedyczny (2), psychologiczny, terapii zajęciowej, terapii metodą neurorozwojową (6), terapii psychopedagogicznej, pomieszczenia administracyjne (3) i socjalne (1) oraz toalety dla pacjentów. Filia w Pasłęku mieści się w parterowym budynku, w którym znajdują się gabinety: terapii psychopedagogicznej, lekarski, logopedyczny, psychologiczny, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, kinezyterapii (2), pomieszczenie socjalne i toalety dla pacjentów. 2

3 Zatrudnienie w osobach: Dyrektor Główna księgowa Referenci administracyjni 3 Statystyk medyczny Pracownicy rejestracji 2 Lekarze 5 Fizjoterapeuci 22 Masażysta Psycholodzy 5 Logopedzi 6 Pedagodzy 4 Terapeuta zajęciowy Zamawiający obecnie nie posiada żadnego medycznego systemu informatycznego. Użytkuje tylko oprogramowanie administracyjne i do rozliczeń z NFZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja sprzętu informatycznego oraz oprogramowania (wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego zwanego dalej ZSI) wraz z serwisem i nadzorem autorskim oraz wykonanie prac adaptacyjnych w serwerowni polegających na remoncie obecnie użytkowanego pomieszczenia serwerowni i wykonanie okablowania sieciowego zgodnie z opisami zawartymi w szczegółowej specyfikacji wymagań minimalnych Załącznik Nr 1.1 i w projekcie umowy - Załącznik Nr 7 do SIWZ, w ramach projektu pn. E-rehabilitacja informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu Zakres rzeczowy projektu: L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 1 RCP (rejestracja czasu pracy) kpl. 1 2 Oprogramowanie Obsługa Przychodni kpl. 1 3 Stanowisko Wirtualny Rehabilitant zestaw 1 4 Oprogramowanie Wirtualny Rehabilitant kpl. 1 5 Oprogramowanie e-rejestracja. kpl. 1 6 Oprogramowanie do wirtualizacji kpl. 1 7 Oprogramowanie serwerowe kpl. 1 8 Serwery bazodanowy i aplikacji szt. 1 9 Macierz Dyskowa szt Szafa krosowa z osprzętem szt Switch 48 - port szt Router dostępowy do internetu szt Biblioteka taśmowa szt Zasilacz UPS LAN szt Kopiarka drukarka skaner centrum drukujące szt Komputery przenośne szt. 15 Zestaw komputerów stacjonarnych wraz z pakietem biurowym, antyvirus, krypto card 17 Ilość komputerów w podziale na lokalizacje: zestaw 30 - Pasłęk 7 zestawów - Elbląg 23 zestawy 18 Drukarka laserowa szt Prace adaptacyjne serwerowni kpl. 1 Wykonanie okablowania sieciowego - Okablowanie zostanie wykonane w 20 jednostkach organizacyjnych Zamawiającego (w Elblągu i Pasłęku) kpl Sieć bezprzewodowa WI-FI kpl. 1 3

4 W ramach realizacji projektu, Zamawiający wymaga uruchomienia niżej wymienionych e-usług: E-usługi na poziomie 1 informacja: rozbudowany portal administracyjny jednostki (informacja o godzinach pracy administracji, dyrekcji, funkcjonowania poszczególnych jednostek), e-zeszyt (elektroniczny zeszyt kontaktów), e-baza (informacja dot. personelu; jest to niezwykle istotne, ponieważ w systemie ochrony zdrowia pacjenci wybierając dany Ośrodek kierują się dostępnym, odpowiednim personelem; dlatego też system zawierał szczegółowe dane dot. personelu: lekarzy i rehabilitantów), e-kartoteka (informacja w postaci kartoteki dot. pacjentów, dostępna poprzez logowanie dla nich oraz dla całego personelu Ośrodka), e-archiwum (zarchiwizowane wszelkie dane dostępne dla pacjenta poprzez logowanie), newsletter (udostępniany dla chętnych), E-usługi na poziomie 2 interakcja: e-rejestracja (na rehabilitację, w poradni i na badanie / wizytę), e-informacja (informator pomiędzy pacjentem a rehabilitantem), e-formularz (możliwość pobrania i wypełniania formularzy w wersji elektronicznej), E-usługi na poziomie 3 dwustronna interakcja: e-wizyta (elektroniczna wizyta u pacjenta), e-wstępne badanie (przesłanie informacji o pacjencie do poradni; przeprowadzenie analizy na tej podstawie), e-ogólny program ćwiczeń (dostępny ogólny program ćwiczeń w zależności od poziomu programu), e-ogłoszenia (elektroniczne odpowiedzi na informacje ogłoszone w modułach), E-usługi na poziomie 4 transakcja: e-konsultacje (moduł konsultacji on line), e-ćwiczenia (zindywidualizowany program ćwiczeń on -line przy obecności rehabilitanta w jednostce, a pacjenta w domu), e-transmisja (transmisja ogólnych comiesięcznych ćwiczeń), e-praktyki (praktyki dla przyszłych rehabilitantów; potwierdzenie rozpoczęcia praktyk), e-dom (rehabilitacja w domu zostaje zapisana na nośniku elektronicznym i udostępniana pacjentom), Zamawiający wymaga sprawowania 5-cio letniego Nadzoru autorskiego. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczone oprogramowanie gwarancji na okres minimum 60 miesięcy (5lat) licząc od dnia następnego od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja podlega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania Błędu Krytycznego. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt (za wyjątkiem komputerów przenośnych laptopów) gwarancji producenta na okres minimum 36 miesięcy (3 lata) licząc od dnia następnego od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (wzór protokołu znajduje się w Załączniku Nr 9 do niniejszej umowy). Gwarancja podlega odpowiednio przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu. Wykonawca udziela na dostarczone komputery przenośne laptopy, gwarancji producenta na okres minimum 60 miesięcy (5 lat) licząc od dnia następnego od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (wzór protokołu znajduje się w Załączniku Nr 9 do niniejszej umowy). Gwarancja podlega odpowiednio przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu. Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane oświadczenie Producenta potwierdzone, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z dostarczeniem komputerów przenośnych, przekazał Zamawiającemu opłacone ubezpieczenie komputerów przenośnych, na kwotę nie mniejszą niż ich rzeczywista wartość od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie musi być zawarte na czas minimum 60 miesięcy począwszy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, opłacone jednorazowo. W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi nie będzie możliwe odebranie III etapu bez uwag. 4

5 Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): urządzenia komputerowe różny sprzęt komputerowy okablowanie sieciowe pakiety oprogramowania i systemy informatyczne pakiety oprogramowania medycznego pakiety oprogramowania administracyjnego systemy informacji medycznej pakiety oprogramowania medycznego usługi wdrażania oprogramowania usługi konfiguracji oprogramowania usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej usługi w zakresie projektowania strony WWW TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA IV Zamówienie w zakresie dostawy, montażu, instalacji, uruchomienia i wdrożenia ZSI zostanie wykonane do dnia r. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w niżej opisanych etapach. Etap I obejmuje: 1) Wykonanie okablowania sieciowego (w Elblągu i Pasłęku) na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji załącznik Nr 11 do SIWZ - oraz rzeczywistych jego potrzeb. 2) Wykonanie prac adaptacyjnych serwerowni mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego w Elblągu, na podstawie posiadanych przez Zamawiającego założeń załącznik Nr 12 do SIWZ- oraz rzeczywistych jego potrzeb. 3) Wykonanie odbiorów wszystkich zakończonych robót budowlanych. 4) Dostawę niżej wymienionego sprzętu*) i oprogramowania wraz z jego montażem, instalacją i konfiguracją oraz przekazanie Zamawiającemu licencji na dostarczone oprogramowanie (jeżeli dotyczy). *) Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany po 30 września 2013r, w innym przypadku nie zostanie odebrany przez Zamawiającego. L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 1 RCP (rejestracja czasu pracy) kpl. 1 2 Stanowisko Wirtualny Rehabilitant zestaw 1 3 Oprogramowanie do wirtualizacji kpl. 1 4 Oprogramowanie Win serwer kpl. 1 5 Serwery bazodanowy i aplikacji szt. 1 6 Macierz Dyskowa szt. 1 7 Szafa krosowa z osprzętem szt. 1 8 Switch 48 port szt. 1 9 Biblioteka taśmowa szt Zasilacz UPS LAN kpl Prace adaptacyjne serwerowni kpl.. 1 Wykonanie okablowania sieciowego - Okablowanie zostanie wykonane w 12 siedzibie Zamawiającego Elblągu i w filii mieszczącej się w Pasłęku kpl Sieć bezprzewodowa WI-FI kpl. 1 *) W celu identyfikacji wszystkich uwarunkowań realizacyjnych przedmiotu zamówienia i prawidłowej wyceny prac adaptacyjnych serwerowni oraz wykonania okablowania sieciowego, Zamawiający umożliwia Wykonawcom, przed terminem składania ofert, dokonanie wizji lokalnej w miejscach realizacji przedmiotowego projektu. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe i nie wykonanie jej nie wpłynie na ocenę złożonych ofert. Jednakże rezygnacja z powyższego jest wyborem i ryzykiem Wykonawcy, jeśli niewłaściwe oceni szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i jego wartość. 5

6 Etap II obejmuje: 1) Dostawę niżej wymienionego sprzętu*) i oprogramowania wraz jego montażem, instalacją i konfiguracją oraz przekazanie Zamawiającemu licencji na dostarczone oprogramowanie (jeżeli dotyczy). 2) Kontynuację konfiguracji i dostosowywanie ZSI do potrzeb Zamawiającego. 3) Rozpoczęcie wdrożeń Użytkowników oraz Administratorów ZSI zgodnie z planem przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 4) Testowe uruchomienie ZSI. *) Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany po 1 stycznia 2014 roku, w innym przypadku nie zostanie odebrany przez Zamawiającego. L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 1 RCP (rejestracja czasu pracy) Rozpoczęcie wdrożeń 2 Oprogramowanie Obsługa Przychodni Rozpoczęcie wdrożeń 3 Oprogramowanie Wirtualny Rehabilitant Rozpoczęcie wdrożeń 4 Oprogramowanie e-rejestracja. Rozpoczęcie wdrożeń 5 Router dostępowy do internetu kpl. 1 5 Zestaw komputerów stacjonarnych wraz z pakietem biurowym, antyvirus, krypto card Ilość komputerów w podziale na lokalizacje: zestaw 30 - Pasłęk 7 zestawów - Elbląg 23 zestawy 7 Kopiarka drukarka skaner centrum drukujące szt. 1 8 Drukarka laserowa szt. 8 9 Testowe uruchomienie ZSI Etap III obejmuje: 1) Dostawę komputerów przenośnych*). 2) Przydzielenie właściwych praw dostępu Użytkownikom i Administratorom ZSI. 3) Kontynuację wdrożeń Użytkowników i Administratorów ZSI. 4) Pełne uruchomienie ZSI, na co najmniej 30 dni przed terminem zakończenia umowy określonym w 4 ust. 1 umowy. *) Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany po 1 stycznia 2014 roku, w innym przypadku nie zostanie odebrany przez Zamawiającego. L.p. Wyszczególnienie 1 Oprogramowanie Obsługa Przychodni Kontynuacja wdrożeń 2 Oprogramowanie Wirtualny Rehabilitant Kontynuacja wdrożeń 3 Oprogramowanie e-rejestracja. Kontynuacja wdrożeń 4 Komputery przenośne szt Pełne uruchomienie ZSI na co najmniej 30 dni przed terminem zakończenia umowy określonym w 4 ust. 1 umowy Zamawiający wymaga pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego ZSI w czasie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Harmonogram Ramowy realizacji etapów: Etap Czas realizacji etapów przedstawiony, jako przedziały czasowe: Płatność Etap I Etap II Etap III do dnia r. do dnia r. do dnia r. Do 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT 6

7 V A) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. VI.A. pkt. 1 ppkt. 5 SIWZ, 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia; Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum trzy dostawy sprzętu informatycznego o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł.) brutto każda i trzy wdrożenia medycznych systemów informatycznych lub szpitalnych systemów informatycznych (HIS) obejmujących swoim zakresem minimum: prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, rozliczenia z płatnikami, obsługa placówki medycznej, uruchomienie e-rejestracji, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słowie: pięćset tysięcy zł.) brutto każda. Uwaga! Dla wartości wskazanych w punkcie 2, w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie na PLN przyjmując przelicznik według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca w celu realizacji zadania musi dysponować co najmniej następującymi osobami: a) minimum jedną osobą, która kierowała wdrożeniem minimum 2 projektów obejmujących swoim zakresem medyczny system informatyczny lub szpitalny system informatyczny (HIS), b) minimum trzema specjalistami uczestniczącymi we wdrażaniu medycznych systemów informatycznych lub szpitalnych systemów informatycznych (HIS), z których każdy: legitymuje się wykształceniem o profilu informatycznym, uczestniczył w co najmniej jednym wdrożeniu medycznego systemu informatycznego/szpitalnego systemu informatycznego (HIS). 4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: a) sytuacji finansowej Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum ,00 zł(słownie: osiemset tysięcy zł.). b) sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę (deliktową i kontraktową), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 zł(słownie: osiemset tysięcy zł.) Uwaga! Dla wartości wskazanej powyżej w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie na PLN przyjmując przelicznik według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia tych dokumentów w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena spełnienia warunków udziału, o jakich mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. VI A.1 SIWZ. B) WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z MOCY ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ OPIS SPOSOBU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 7

8 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. VI.A.2 SIWZ. 8

9 VI A) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELUPOTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wraz z ofertą: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw i usług wraz z wdrożeniem w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanym w Rozdziale V A pkt. 2 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik Nr 5a i 5b); Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum trzy dostawy sprzętu informatycznego o wartości nie mniejszej niż ,00 zł. (trzysta tysięcy zł.) brutto każda i trzy wdrożenia medycznych systemów informatycznych lub szpitalnych systemów informatycznych (HIS) obejmujących swoim zakresem minimum: prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, rozliczenia z płatnikami, obsługa placówki medycznej, uruchomienie e-rejestracji, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł(słownie: pięćset tysięcy zł.) brutto każda. 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 6) zgodnie z warunkiem dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisanym w Rozdziale V A pkt. 3 SIWZ; Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami: a) minimum jedną osobą, która kierowała wdrożeniem minimum 2 projektów obejmujących swoim zakresem medyczny system informatyczny lub szpitalny system informatyczny (HIS), b) minimum trzema specjalistami uczestniczącymi we wdrażaniu medycznych systemów informatycznych lub szpitalnych systemów informatycznych (HIS), z których każdy: legitymuje się wykształceniem o profilu informatycznym, uczestniczył w co najmniej jednym wdrożeniu medycznego systemu informatycznego/szpitalnego systemu informatycznego (HIS). 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z warunkiem dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanym w Rozdziale V A pkt. 4 SIWZ; Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum ,00 zł.(słownie: osiemset tysięcy zł.). 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na dzień zawarcia umowy opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej ,00 zł.(słownie: osiemset tysięcy zł.). Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę (deliktową i kontraktową), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 zł.(słownie: osiemset tysięcy zł.), lub dołączy do oferty oświadczenie, że przed podpisaniem umowy będzie posiadał opłaconą polisę (deliktową i kontraktową), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 zł.(słownie: osiemset tysięcy zł.). 5) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2) 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć wraz z ofertą: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (Załącznik Nr 4); 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 9

10 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3). 5) Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 8). 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VI A pkt. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VA pkt. 5, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI A pkt Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale V A pkt. 5, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w Rozdziale VI A pkt. 1pptk.3 w odniesieniu do tych podmiotów. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w Rozdziale V A pkt. 2, pkt. 3 oraz pkt. 4 SIWZ, mogą wykazać łącznie. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców z osobna. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI A pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. Dokumenty wymienione w Rozdziale VI A SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231). 10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. B) WYKAZ DOKUMENTÓW potwierdzających, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 1) W załączniku Nr 1.1 do SIWZ dokładnego określania przy każdym z punktów odpowiedzi TAK lub NIE oraz dokładnej nazwy i modelu, modułu urządzenia, systemu, licencji, producenta, oferowanego rozwiązania etc. 2) Zamawiający zastrzega, że po otwarciu ofert może zażądać od Wykonawców, próbek systemu zaoferowanego w ofercie przetargowej, celem potwierdzenia spełniania zgodności oferowanego rozwiązania z ofertą Wykonawcy oraz z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Próbka systemu będzie musiała zawierać przykładową bazą danych, która pozwoli na zweryfikowanie zaoferowanej funkcjonalności systemu. 10

11 VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja. 7. Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/modyfikacji jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane są tam wszelkie informacje dotyczące postępowania: a) wyjaśnienia treści SIWZ, b) pytania i odpowiedzi na pytania, c) zmiana treści SIWZ, d) przedłużenie terminu składania ofert, e) ogłoszenie o wyniku postępowania 11. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu nr faksu WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM VIII 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł.). 2. Wadium może być wniesione przez Wykonawcę zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych w jednej lub kilku następujących farmach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z póź.zm.). 3. Wadium w pieniądzu powinno wpłynąć na konto Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu nr rachunku: PKO BP o/ Elbląg Nr do dnia r., do godz. 12:50. 11

12 Do oferty powinna być załączona kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium. Wadium wnoszone w postaci poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, powinno być złożone wraz z ofertą. 4. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 2. b - e muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego przed dniem i godziną składania ofert. 5. Zwrot wadium: 5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2013r. Poz. 907 ze zm.) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY X 1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymogami SIWZ oraz z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Oferta winna być sporządzona pisemnie, w języku polskim. 3. Wszystkie wymagane dokumenty w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 4. Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, opieczętowane oraz datowane. 5. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 6. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu oferty - załącznik Nr Oferta musi zawierać prawidłowo wypełniona Szczegółową specyfikację minimalnych wymagań technicznych - załącznik Nr 1.1, zaakceptowane: projekt umowy załącznik Nr 7 oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich i majątkowych - załącznik nr

13 8. Oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 3 ustawy, na formularzu oświadczenia stanowiącym załączniki Nr 2, 3 i 4(Nr 4 - dla osób fizycznych). 9. Oferta musi zawierać odpowiednio wypełniony wykaz Podwykonawców oraz robót powierzonych Podwykonawcom - załącznik Nr Zaleca się aby wszystkie zapisane stronice oferty wraz z Załącznikami były ponumerowane. Do oferty należy dołączyć wykaz dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę. 11. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę, opieczętowane oraz opatrzone datą zmiany. 12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 13. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nie przejrzystych zamknietych w sposób nienaruszalność kopertach zaadresowanych na adres Zamawiajacego posiadających oznaczenie: OFERTA w sprawie przetargu nieograniczonego pt.: E-rehabilitacja informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu. Nr spr. OR-T /2014 nie otwierać przed godz. 13:00 dnia r. Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. 14. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w części VI SIWZ. 15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.spółka cywilna, Konsorcjum) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i takie pełnomocnictwo szczególne należy dołączyć do oferty UWAGA: Wykonawca może wykorzystać załączone do SIWZ druki przygotowane przez Zamawiającego (formularz oferty oraz inne Załączniki). W przypadku przygotowania oferty lub złożenia oświadczeń na własnych formularzach muszą one bezwzględnie zawierać wszystkie rubryki i treść zamieszczone w załączonych do SIWZ wzorach. Ofety Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone. XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu: Sekretariat (gabinet nr 24) Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu,Ip. ul. Królewiecka 2, Elbląg nie później niż do dnia r., godz. 12: W przypadku przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do Sekretariatu (gabinet nr 24) Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiajacego. 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w w dniu r. o godz. 13:00 w Sekretariacie (gabinet nr 24, I p.) Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu,. 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Kopertę ze zmianą oferty zaleca się przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt. X.12. oraz dodatkowo oznaczyć napisem ZMIANA". W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 5. Przy otwarciu ofert mogą być obecne osoby reprezentujące Wykonawców. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 8. Na posiedzeniu niejawnym Komisji, oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z Wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty. Dodatkowe wyjaśnienia, winny być udzielane na piśmie. 13

14 9. Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria podane w części XIII. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie podanego kryterium. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY XII 1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 2. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ustawą o cenach (Dz. U. 2001, nr 97, poz z późn. zm.). 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Cena ofert powinna określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia. 5. Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług (VAT). 6. Cenę oferty należy podać wyodrębniając cenę netto wykonania zamówienia, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę brutto (z VAT) wykonania zamówienia. 7. Cena nie podlega waloryzacji. XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Nr Maksymalna ilość Nazwa kryterium Waga kryterium % kryterium punktów 1. Cena Sposób obliczania wartości punktowej: - Kryterium cena - oceniane będzie jak niżej: C= C min x 100 : Co gdzie: C wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena Cmin najniższa cena z badanych ofert 100 waga kryterium cena Co cena ocenianej oferty Punkty liczone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 5. Wybór najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako nakorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 6. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, nie później jednak niż w okresie związania ofertą. XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy zgodnie z Art. 94 ustawy Pzp. 2. Osoba podpisująca umowę powinna legitymować się stosownym pełnomocnictwem, o ile umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego. XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia 14

15 zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 147 ust. 1 ustawy Pzp) w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto), przed podpisaniem umowy (wyznaczając termin wniesienia) najpóźniej w dniu jej zawarcia. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, na następujący rachunek bankowy: PKO BP S.A o/ Elbląg Nr z zaznaczeniem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr.. dotyczącej realizacji projektu pn.: E-rehabilitacja informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej winno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka wyżej wymienionych form zabezpieczenia. 4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę całego przedmiotu umowy i przyjęcia go protokołem odbioru Etapu III (protokołu odbioru końcowego)przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego, tj. podpisania przez Zamawiającego odbioru Etapu III (protokołu odbioru końcowego)bez uwag, b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po zakończeniu Nadzoru autorskiego.. XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w projekcie umowy (Załącznik Nr 7). XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 15

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Województwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy:

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy: S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 25-368 Kielce, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo