Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:"

Transkrypt

1 L TLP PL Instrukcja obsługi

2 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OPIS URZĄDZENIA AKCESORIA PANEL STEROWANIA PROGRAMY PRANIA PARAMETRY EKSPLOATACYJNE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM OBSŁUGA URZĄDZENIA PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DANE TECHNICZNE Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać: Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową: Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: OBSŁUGA KLIENTA Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane. Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny. Ostrzeżenie/przestroga informacje dotyczące bezpieczeństwa. Informacje i wskazówki ogólne Informacje dot. ochrony środowiska Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

3 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 3 Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości. 1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem. Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte. Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych.

4 Ogólne zasady bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru wsadu, który wynosi 6 kg (patrz Tabela programów ). Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba. Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi mieścić się w granicach od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów (0,8 MPa). Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy). Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży. 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.1 Instalacja Usunąć wszystkie elementy opakowania i blokady transportowe. Zachować blokady transportowe. W razie konieczności ponownego transportu urządzenia należy unieruchomić bęben. Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia. Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których temperatura wynosi poniżej 0 C, lub w których byłoby ono narażone na działanie czynników atmosferycznych. Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem. Upewnić się, że podłoga w miejscu zainstalowania urządzenia jest płaska, stabilna, odporna na działanie wysokiej temperatury i czysta. Nie instalować urządzenia w miejscach, które uniemożliwiają całkowite otwarcie drzwi urządzenia. Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych. Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy urządzeniem i podłogą. Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń między urządzeniem a dywanem.

5 Podłączenie do sieci elektrycznej OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. Urządzenie musi być uziemione. Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem. Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem. Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna. Odłączając urządzenie nie ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową. Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękoma. Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG. Podłączenie do sieci wodociągowej Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić węży wodnych. Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży w komplecie. Nie wolno używać starego zestawu węży. Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, które nie były używane przez dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać, aż będzie ona czysta. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma wycieków. 2.2 Przeznaczenie OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie odniesienia obrażeń, porażenia prądem, wzniecenia pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Urządzenia należy używać wyłącznie w warunkach domowych. Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu. Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami. Należy usunąć wszystkie metalowe przedmioty z prania. Nie umieszczać pod urządzeniem żadnych pojemników na wypadek ewentualnego wycieku wody. Skontaktować z serwisem w celu uzyskania informacji, jakich można używać akcesoriów. 2.3 Konserwacja i czyszczenie OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń i uszkodzenia urządzenia. Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej. Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki do czyszczenia. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów. 2.4 Utylizacja urządzenia POLSKI 5 1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

6 Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go. 3. Wymontować i wyrzucić zamek drzwi. Zapobiega to ryzyku zamknięcia się dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Zagrożenie uduszeniem (tylko w przypadku urządzeń ładowanych od przodu). 3. OPIS URZĄDZENIA Panel sterowania 2 Pokrywa 3 Uchwyt pokrywy 4 Pokrywa filtra 5 Dźwignia do transportu urządzenia 6 Regulowane nóżki Tabliczka znamionowa 8 Przewód zasilający 9 Zawór dopływu wody 10 Wąż spustowy 11 Blokady transportowe 12 Nóżki do poziomowania urządzenia 4. AKCESORIA Plastikowa zatyczka Służy do zaślepiania otworów z tyłu urządzenia, po usunięciu blokad transportowych. 2 Plastikowa prowadnica węża Służy do zamocowania węża spustowego na krawędzi umywalki. 3 Wąż dopływowy zabezpieczający przed zalaniem Zabezpiecza przed potencjalnym zalaniem.

7 5. PANEL STEROWANIA POLSKI Przycisk Wł./Wył. 2 Pokrętło wyboru programów 3 Wyświetlacz 4 Przycisk Start/Pauza 5 Przycisk opóźnienia programu 6 Przycisk skrócenia czasu programu 7 Przycisk Detergent w płynie 8 Przycisk wyboru prędkości wirowania 9 Przycisk temperatury 5.1 Przycisk Wł./Wył 1 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu urządzenia rozlega się sygnał dźwiękowy. Funkcja AUTO Stand-by automatycznie wyłącza urządzenie, aby ograniczyć zużycie energii, gdy: Urządzenie nie jest używane przez 5 minut, zanim zostanie naciśnięty przycisk 4. Wszystkie ustawienia są anulowane. Nacisnąć przycisk 1, aby ponownie uruchomić urządzenie. Ustawić ponownie program prania i wszystkie możliwe opcje. Po 5 minutach od zakończenia programu prania. Patrz punkt Po zakończeniu programu. 5.2 Pokrętło wyboru programów 2 Użyć tego pokrętła do wybrania odpowiedniego programu. 5.3 Wyświetlacz 3 A B C

8 8 Wyświetlacz wskazuje: A B C Czas programu Po rozpoczęciu programu czas jest odliczany co 1 minutę. Opóźnienie rozpoczęcia programu Po naciśnięciu przycisku opóźnienia rozpoczęcia programu na wyświetlaczu pojawi się czas opóźnienia rozpoczęcia programu. Kody alarmowe Jeśli w urządzeniu wystąpi usterka, na wyświetlaczu pojawią się kody alarmowe. Patrz rozdział Rozwiązywanie problemów. Err Na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi się ten komunikat, jeśli: Ustawiono funkcję, która nie działa w danym programie. Zmieniono program w trakcie jego realizacji. Miga wskaźnik przycisku Start/Pauza 4. Po zakończeniu programu. Blokada drzwi Nie można otworzyć drzwi urządzenia, gdy świeci się ten symbol. Drzwi można otworzyć dopiero, gdy symbol zgaśnie. Jeśli program został zakończony, ale symbol nadal świeci się: W bębnie pozostała woda. Włączona jest funkcja z Stop z wodą. 5.4 Przycisk Start/Pauza 4 Nacisnąć przycisk 4, aby uruchomić lub przerwać program. 5.5 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu 5 Nacisnąć przycisk 5, aby opóźnić rozpoczęcie programu od 30 minut do 20 godzin. 5.6 Przycisk oszczędzania czasu 6 Nacisnąć przycisk 6, aby skrócić czas trwania programu. Nacisnąć jeden raz, aby ustawić skrócony czas trwania w przypadku normalnie zabrudzonej odzieży. Symbol blokady uruchomienia Symbol pojawia się w przypadku włączenia tej funkcji. Nacisnąć dwa razy, aby ustawić tryb bardzo szybki w przypadku bardzo lekko zabrudzonych ubrań. W niektórych programach działa tylko jedna z tych funkcji. 5.7 Przycisk Detergent w płynie 7 Nacisnąć przycisk 7, aby dostosować wybrany program do użycia detergentu w płynie. 5.8 Przycisk wyboru prędkości wirowania 8 Nacisnąć ten przycisk, aby: Zmniejszyć maksymalną prędkość wirowania dla danego programu.

9 POLSKI 9 Włączyć funkcję Stop z wodą. Ta funkcja chroni tkaniny przed zagnieceniami. Urządzenie nie odpompowuje wody po zakończeniu programu. Funkcja Stop z wodą jest włączona. 5.9 Przycisk wyboru temperatury 9 Nacisnąć przycisk 9, aby zmienić domyślną temperaturę Funkcja blokady uruchomienia Ta funkcja uniemożliwia dzieciom manipulowanie przy panelu sterowania. Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć jednocześnie przycisk 6 i przycisk 7, aż pojawi się symbol. Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć równocześnie przycisk 6 i przycisk 7, aż zgaśnie symbol. Funkcję można włączyć: Przed naciśnięciem przycisku Start/ pauza 4 : urządzenie nie uruchomi się. Po naciśnięciu przycisku Start/pauza 4, wszystkie przyciski i pokrętło wyboru programów są wyłączone Funkcja stałego dodatkowego płukania Funkcja ta umożliwia włączenie stałego działania funkcji dodatkowego płukania po ustawianiu nowego programu. Aby uruchomić tę funkcję, należy nacisnąć równocześnie przycisk 5 i przycisk 6, aż zaświeci się wskaźnik. Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć równocześnie przycisk 5 i przycisk 6, aż zgaśnie wskaźnik. 6. PROGRAMY PRANIA Program Temperatura Bawełniane 95 pranie w zimnej wodzie Bawełniane + pranie wstępne 95 pranie w zimnej wodzie Rodzaj załadunku maks. ciężar prania Tkaniny bawełniane białe i kolorowe, średnio zabrudzone. maks. 6 kg Tkaniny bawełniane białe i kolorowe, mocno zabrudzone. maks. 6 kg Opis cyklu Pranie Płukania Długie wirowanie Zmywanie wstępne Pranie Płukania Długie wirowanie Funkcje ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WO DĄ PŁYN DO PRA NIA PŁUKANIE + SKRÓCENIE 1) ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WODĄ PŁYN DO PRA NIA PŁUKANIE + SKRÓCENIE 1)

10 10 Program Temperatura Bawełniane + odplamianie Syntetyczne 60 pranie w zimnej wodzie Łatwe prasowanie 2) 60 pranie w zimnej wodzie Delikatne 40 pranie w zimnej wodzie Wełniane / Jedwabne 40 pranie w zimnej wodzie Wirowanie 3) Rodzaj załadunku maks. ciężar prania Tkaniny bawełniane białe i kolorowe, mocno zabrudzone. maks. 6 kg Syntetyki lub tkaniny mieszane, średnio zabrudzone. maks. 2,5 kg Tkaniny syntetyczne, średnio zabrudzone. maks. 1 kg Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza, poliester, średnio zabrudzone. maks. 2,5 kg Wełna, którą można prać w pralce. Ubrania wełniane i delikatne tkaniny z symbolem prania ręcznego, które można prać w pralce. maks. 1 kg Wszystkie tkaniny Maksymalny załadunek prania zależy od rodzaju prania. Opis cyklu Pranie Płukania Długie wirowanie Pranie Płukania Krótkie wirowanie Pranie Płukania Krótkie wirowanie Pranie Płukania Krótkie wirowanie Pranie Płukania Krótkie wirowanie Odpompowanie wody Wirowanie z maksymalną prędkością. Funkcje ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WODĄ PŁYN DO PRA NIA PŁUKANIE + SKRÓCENIE 1) ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WODĄ PŁYN DO PRA NIA PŁUKANIE + SKRÓCENIE 1) ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WODĄ PŁYN DO PRA NIA PŁUKANIE + SKRÓCENIE 1) ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WODĄ PŁYN DO PRA NIA PŁUKANIE + SKRÓCENIE 1) ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WODĄ PŁYN DO PRA NIA ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA

11 Program Temperatura Odpompowanie Rodzaj załadunku maks. ciężar prania Wszystkie tkaniny Maksymalny załadunek prania zależy od rodzaju prania. Opis cyklu Odpompowanie wody Płukanie Wszystkie tkaniny. Jedno płukanie z dodatkową fazą wirowania Mix 20 5) 20 Jeans 60 pranie w zimnej wodzie 20 min. - 3 kg Bawełniane Eco 6) Specjalny program do tkanin bawełnianych, syntetycznych oraz mieszanych, lekko zabrudzonych. Wybranie tego programu pozwala zmniejszyć zużycie energii. maks. 2.5 kg Odzież jeansowa. Dzianiny wykonane z nowoczesnych materiałów. maks. 3 kg Tkaniny bawełniane i syntetyczne lekko zabrudzone lub noszone tylko jeden raz. Tkaniny bawełniane białe i kolorowe, średnio zabrudzone. maks. 6 kg Pranie Płukania Krótkie wirowanie Pranie Płukania Krótkie wirowanie Pranie Płukania Krótkie wirowanie Pranie Płukania Długie wirowanie Funkcje POLSKI 11 ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WODĄ PŁYN DO PRA NIA PŁUKANIE + 4) ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WODĄ PŁYN DO PRA NIA PŁUKANIE + ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WODĄ PŁYN DO PRA NIA PŁUKANIE + SKRÓCENIE 1) ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA PŁYN DO PRA NIA ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI WI ROWANIA STOP Z WODĄ PŁYN DO PRA NIA PŁUKANIE + SKRÓCENIE 1) 1) W przypadku dwukrotnego naciśnięcia przycisku 6 (ustawienia funkcji super szybkiego prania) zaleca się zmniejszenie ilości prania. Możliwe jest pranie pełnego załadunku, ale efekty nie będą zadowalające. 2) Faza prania i wirowania jest łagodniejsza dzięki temu pranie jest mniej zagniecione. Urządzenie wykonuje dodatkowe cykle płukania.

12 12 3) Domyślna faza wirowania odnosi się do odzieży bawełnianej. Należy określić prędkość wirowania. Należy sprawdzić zgodność z praniem. 4) Nacisnąć przycisk PŁUKANIE +, aby dodać płukania. Przy niskiej prędkości wirowania urządzenie przeprowadza cykl delikatnego płukania i krótkiego wirowania. 5) Aby uzyskać odpowiedni rezultat prania, należy upewnić się, że użyto detergentu do stosowania w niskiej temperaturze. Jeśli temperatura wody będzie niższa niż 20 C, urządzenie wykona krótką fazę podgrzewania wody. Urządzenie wyświetli komunikat pranie w zimnej wodzie. 6) STANDARDOWE PROGRAMY do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej. Zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010 programy te są odpowiednikami programów standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60 C i standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40 C. Są one najbardziej wydajnymi programami pod względem łącznego zużycia wody i energii do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych. Program ten należy wybrać, aby uzyskać dobry efekt prania i obniżyć zużycie energii. Czas trwania programu prania jest wydłużony. Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego programu. 6.1 Certyfikat Woolmark Firma Woolmark Company zatwierdziła cykl prania wełny dostępny w tym urządzeniu, jako nadający się do prania odzieży wełnianej oznaczonej znakiem Woolmark i przystosowanej do prania w pralce, o ile pranie będzie wykonane zgodnie z instrukcją zamieszczoną na metce oraz zaleceniami producenta pralki. M1027 W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hong Kongu i Indiach symbol Woolmark jest certyfikowanym znakiem towarowym. 7. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE Po rozpoczęciu prania wyświetlany jest czas trwania programu przy maksymalnym obciążeniu. W trakcie prania czas ten jest obliczany automatycznie i może ulec znacznemu skróceniu, jeśli rzeczywisty ciężar prania jest mniejszy od maksymalnego (np. dla programu Bawełniane 60 C i maksymalnego obciążenia wynoszącego 6 kg czas trwania programu przekracza 2 godziny; przy obciążeniu wynoszącym 1 kg czas jego trwania będzie krótszy niż 1 godzina). Podczas obliczania rzeczywistego czasu trwania programu na wyświetlaczu będzie migać kropka. Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, takie jak ilość i rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.

13 Programy Wsad (kg) Zużycie energii (kwh) Zużycie wody (litry) Przybliżony czas trwania programu (minuty) Wilgotność (%) 1) Bawełniane 60 C Bawełniane 40 C Syntetyczne 40 C Delikatne 40 C Wełna/Pranie ręczne 30 C Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych Bawełniane 60 C program standardowy Bawełniane 60 C program standardowy Bawełniane 40 C program standardowy ) Po zakończeniu fazy wirowania. Tryb wyłączenia (W) Tryb włączenia (W) Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem Komisji UE 1015/2010, wdrażającym dyrektywę 2009/125/EC. POLSKI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Umieścić małą ilość detergentu w głównej komorze dozownika detergentu. Ustawić i uruchomić program dla bawełny z ustawioną najwyższą temperaturą, bez prania. Spowoduje to usunięcie wszelkich możliwych zabrudzeń z bębna i komory.

14 OBSŁUGA URZĄDZENIA 1. Otworzyć zawór wody. 2. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka. 3. Nacisnąć przycisk 1, aby włączyć urządzenie. 4. Włożyć pranie do urządzenia. 5. Użyć odpowiedniej ilości detergentu i dodatków. 6. Ustawić i uruchomić odpowiedni program zmywania dla określonego rodzaju prania i stopnia zabrudzenia. 1. Otworzyć pokrywę urządzenia. 2. Nacisnąć przycisk A (w zależności od modelu). Bęben otworzy się automatycznie. 3. Włożyć pranie. Nie należy wkładać za dużo prania do bębna. 4. Zamknąć bęben i pokrywę pralki. Przed zamknięciem pokrywy urządzenia należy sprawdzić, czy bęben został prawidłowo zamknięty. 9.1 Wkładanie prania A 9.2 Stosowanie detergentów i dodatków Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu i płynu zmiękczającego. Przegródka na detergent do fazy prania wstępnego. Oznaczenia MAX wskazują maksymalny poziom detergentu (w proszku lub w płynie). Przegródka na detergent do fazy prania. Oznaczenia MAX wskazują maksymalny poziom detergentu (w proszku lub w płynie). Przegródka na dodatkowe środki w płynie (płyn zmiękczający, krochmal). Oznaczenie M wskazuje maksymalny poziom dodatków w płynnie.

15 POLSKI 15 Klapka do detergentu w proszku lub w płynie. Detergent w płynie lub proszku CLICK A CLICK B Położenie A detergent w proszku (ustawienie fabryczne). Położenie B detergent w płynie. Korzystając z detergentu w płynie: nie stosować gęstych ani żelowych detergentów; nie przekraczać maksymalnego poziomu płynu. 9.3 Ustawianie i uruchamianie programu 1. Ustawić pokrętło wyboru programów. 2. Wskaźnik przycisku 4 będzie migał na czerwono. 3. Włączą sie wskaźniki domyślnie ustawionej temperatury i prędkości wirowania. Aby zmienić temperaturę i/ lub prędkość wirowania, należy nacisnąć odpowiednie przyciski. 4. Ustawić dostępne funkcje i opóźnienie rozpoczęcia programu. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku włączy się wskaźnik ustawionej funkcji lub na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol. 5. Nacisnąć przycisk 4, aby uruchomić program. Wskaźnik przycisku 4 będzie świecił się na czerwono. Gdy urządzenie napełnia się wodą, na krótki czas może włączyć się pompa opróżniająca.

16 16 Urządzenie automatycznie dopasowuje czas trwania programu do ładunku prania w celu zapewnienia perfekcyjnego rezultatu prania w jak najkrótszym czasie. Po około 15 minutach od chwili rozpoczęcia programu na wyświetlaczu pojawi się nowa wartość czasu. 9.4 Przerwanie programu 1. Nacisnąć przycisk 4. Wskaźnik miga. 2. Nacisnąć ponownie przycisk 4. Program prania będzie kontynuowany. 9.5 Anulowanie programu 1. Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu, aby anulować program. 2. Wybrać program prania za pomocą pokrętła wyboru programów. Na tym etapie można również ustawić dostępne funkcje. Urządzenie nie wypompowuje wody. 9.6 Zmiana funkcji Przed rozpoczęciem można zmienić jedynie określone funkcje. 1. Nacisnąć przycisk 4. Wskaźnik miga. 2. Zmiana ustawionej funkcji. 9.7 Ustawianie opóźnienia rozpoczęcia programu 1. Nacisnąć kilka razy przycisk 5, aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wartość minut lub godzin. Pojawią się odpowiednie symbole. 2. Nacisnąć przycisk 4 urządzenie rozpocznie odliczanie czasu opóźnienia. Po zakończeniu odliczania program rozpocznie się automatycznie. Przed naciśnięciem przycisku 4 w celu uruchomienia urządzenia można zmienić lub anulować ustawienie funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu. 9.8 Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu 1. Nacisnąć przycisk 4. Miga dany wskaźnik. 2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk 5, aż na wyświetlaczu pojawi się 0'. 3. Nacisnąć przycisk 4. Program zostanie uruchomiony. 9.9 Otworzyć pokrywę Gdy uruchomiony jest program lub funkcja opóźnionego rozpoczęcia programu, pokrywa jest zablokowana. Otwarcie pokrywy: 1. Nacisnąć przycisk 4. Pokrywę można otworzyć 2 minuty po zatrzymaniu urządzenia. Na wyświetlaczu zniknie symbol blokady drzwi. 2. Otworzyć pokrywę. 3. Zamknąć pokrywę i nacisnąć przycisk 4. Program lub opóźnienie rozpoczęcia programu będzie kontynuowane. Jeśli temperatura i poziom wody w bębnie są za wysokie, symbol blokady drzwi nadal świeci się i nie można otworzyć pokrywy. W razie potrzeby należy wykonać poniższą procedurę, aby otworzyć pokrywę. 1. Wyłączyć urządzenie. 2. Odczekać kilka minut. 3. Należy upewnić się, że w bębnie nie ma wody. Po wyłączeniu urządzenia należy ponownie ustawić program Po zakończeniu programu Urządzenie zatrzymuje się automatycznie. Urządzenie emituje sygnały dźwiękowe. Na wyświetlaczu zaświeci się.

17 POLSKI 17 Wskaźnik przycisku Start/Pauza 4 zgaśnie. Pokrywę można otworzyć 2 minuty po zatrzymaniu urządzenia. Zgaśnie symbol blokady drzwi. Nacisnąć przycisk 1, aby wyłączyć urządzenie. Po upływie pięciu minut od momentu zakończenia programu funkcja AUTOMATYCZNEGO WYŁĄ CZENIA automatycznie wyłączy urządzenie. Po ponownym uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się informacja o zakończeniu ostatnio ustawionego programu. Wybrać nowy program za pomocą pokrętła wyboru programów. Wyjąć pranie z bębna. Upewnić się, że bęben jest pusty. Pozostawić uchylone drzwi, aby nie dopuścić do powstawania pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Zakręcić zawór wody. Program prania zakończył się, ale funkcja wstrzymania płukania jest włączona: Bęben obraca się regularnie, aby nie dopuścić do zagniecenia prania. Drzwi pozostają zablokowane. Należy odpompować wodę, aby otworzyć drzwi. Odpompowanie wody: 1. W razie potrzeby należy zmniejszyć prędkość wirowania. 2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza 4. Urządzenie odpompuje wodę i przeprowadzi wirowanie. 3. Po zakończeniu programu, gdy zgaśnie symbol blokady drzwi, można otworzyć drzwi. 4. Wyłączyć urządzenie. Urządzenie automatycznie odpompuje wodę i przeprowadzi odwirowanie po około 18 godzinach. 10. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI 10.1 Wkładanie prania Należy posegregować pranie: białe, kolorowe, syntetyczne, delikatne i wełniane. Należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na etykietach prania. Nie prać razem białej i kolorowej odzieży. Niektóre kolorowe rzeczy mogą farbować podczas pierwszego prania. Zalecamy pranie ich oddzielnie za pierwszym razem. Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć paski. Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte tkaniny. Odwrócić na drugą stronę wielowarstwowe tkaniny, wełnę oraz rzeczy z nadrukami. Usunąć uporczywe plamy. Przeprać uporczywe plamy specjalnym detergentem. Należy zachować ostrożność w przypadku zasłon. Odczepić żabki/haczyki lub umieścić zasłony w worku do prania lub poszewce od poduszki. Nie prać w urządzeniu: Odzieży bez obszycia lub z dziurami Biustonoszy z fiszbinami. Do prania małych rzeczy używać specjalnego worka. Mała ilość prania może stwarzać problemy z wyważeniem podczas wirowania. W takim przypadku należy ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i powtórzyć próbę wirowania Uporczywe plamy W przypadku niektórych plam woda i detergent to za mało. Zalecamy usunięcie takich plam przed włożeniem ich do urządzenia. Dostępne są w handlu specjalne odplamiacze. Należy użyć specjalnego odplamiacza, który jest przystosowany do określonego typu plamy i tkaniny.

18 Detergenty i dodatki Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. Nie należy mieszać różnych typów detergentów. W celu ochrony środowiska nie należy używać większej ilości detergentu, niż jest wymagane. Należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na opakowaniu tych produktów. Stosować produkty odpowiednio dobrane do typu tkaniny i koloru, temperatury programu i stopnia zabrudzenia. W przypadku stosowania płynnych detergentów nie należy używać fazy prania wstępnego. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w dozownik detergentu z klapką, płynne detergenty należy umieszczać w specjalnym dozowniku Wskazówki dotyczące ekologii Aby chronić środowisko naturalne, zużywać mniej wody i energii, należy przestrzegać poniższych instrukcji: W przypadku normalnie zabrudzonej odzieży należy wybrać program bez fazy prania wstępnego. Zawsze rozpoczynać program prania z maksymalnym załadunkiem bębna. W przypadku programów z niską temperaturą, w razie potrzeby należy stosować odplamiacz. Aby zapewnić stosowanie odpowiedniej ilości detergentu, należy sprawdzić twardość wody instalacji domowej Twardość wody Jeśli woda na danym obszarze jest twarda lub umiarkowanie twarda, zalecamy stosowanie zmiękczacza wody przeznaczonego do pralek. Jeśli woda jest miękka, nie ma konieczności stosowania zmiękczacza wody. Aby uzyskać informacje na temat twardości wody, należy skontaktować się z miejscowym dostawcą wody. Należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na opakowaniu tych produktów. Twardość wody mierzona jest za pomocą następujących skal: Stopnie niemieckie ( dh). Stopnie francuskie ( TH). mmol/l (milimol na litr międzynarodowa jednostka twardości wody). Stopnie Clarka. Tabela twardości wody Poziom Rodzaj Twardość wody dh T.H. mmol/l Clarke 1 miękka umiarkowana twarda bardzo twarda > 21 > 37 >3.7 > KONSERWACJA I CZYSZCZENIE OSTRZEŻENIE! Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

19 11.1 Usuwanie kamienia Woda stosowana w gospodarstwie domowym zawiera osad kamienny. W razie potrzeby należy użyć zmiękczacza wody w celu usunięcia osadu kamiennego. Należy stosować odpowiedni produkt przeznaczony do pralek. Należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na opakowaniu tych produktów. Tę procedurę należy przeprowadzać jako oddzielny cykl prania (bez odzieży) Czyszczenie obudowy Urządzenie należy czyścić wyłącznie za pomocą wody z płynem/mydłem. Dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie. UWAGA! Nie stosować alkoholu, rozpuszczalników lub produktów chemicznych. POLSKI Pranie konserwacyjne W przypadku programów o niskiej temperaturze niektóre detergenty mogą pozostać w bębnie. Należy regularnie przeprowadzać pranie konserwacyjne. W tym celu należy: Wyjąć pranie z bębna. Ustawić program prania bawełny o najwyższej temperaturze. Użyć odpowiedniej ilości detergentu w proszku o właściwościach biologicznych. Po każdym praniu należy pozostawiać przez jakiś czas otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania pleśni i nieprzyjemnych zapachów Dozownik detergentu Czyszczenie bębna: 1. Wyjąć dozownik detergentu i rozłączyć dwie części. 2. Wypłukać wszystkie części pod wodą. 3. Złożyć obie części dozownika detergentu. 4. Zainstalować dozownik detergentu na swoim miejscu Filtr odpływowy Należy regularnie sprawdzać filtr odpływowy i dopilnować, aby był czysty. Czyszczenie filtra odpływowego: OSTRZEŻENIE! Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Nie wyjmować filtra, gdy urządzenie pracuje. Nie czyścić filtra odpływowego, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca. Przed rozpoczęciem czyszczenia filtra odpływowego, woda musi ostygnąć.

20 Otworzyć drzwi filtra odpływowego Filtr węża dopływowego i filtr w zaworze OSTRZEŻENIE! Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Czyszczenie filtrów dopływu wody: 2. Umieścić naczynie pod wnęką filtra odpływowego, aby zebrać wypływającą wodę. Obrócić filtr, aby znalazł się w położeniu pionowym. 3. Obrócić całkowicie filtr i wyjąć go. 4. Usunąć włókna, zabrudzenia i obce przedmioty. 5. Wyczyścić filtr za pomocą wody. 6. Umieścić na miejscu i wkręcić. 7. Upewnić się, że filtr jest dobrze dokręcony i nie przecieka. 8. Zamknąć drzwi filtra odpływowego. 1. Zakręcić zawór wody. 2. Odkręcić wąż dopływowy wody od zaworu wody; 3. Oczyścić filtr w wężu dopływowym za pomocą szczotki o twardym włosiu.

21 POLSKI Odkręcić wąż dopływowy za urządzeniem. 5. Oczyścić filtr w zaworze szczotką o twardym włosiu lub ręcznikiem. 6. Zamocować wąż dopływowy. Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu należy sprawdzić szczelność połączeń. 7. Otworzyć zawór wody Awaryjne spuszczanie wody W razie awarii urządzenie nie odpompowuje wody. W takim przypadku przeprowadzić czynności od (1) do (3) z punktu Czyszczenie filtra odpływowego. W razie konieczności wyczyścić filtr. Ułożyć prawidłowo wąż odpływowy i zamknąć klapkę filtra odpływowego Środki ostrożności w przypadku mrozu Jeśli urządzenie jest zainstalowane w miejscu, gdzie temperatura może spaść poniżej 0 C, należy usunąć pozostałą wodę z węża dopływowego oraz z pompy opróżniającej. 1. Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy. 2. Umieścić koniec węża dolotowego w naczyniu i odczekać, aż woda spłynie z węża. 3. Uruchomić program odpompowania i odczekać, aż się zakończy. 4. Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu Stop i odłączyć urządzenie od źródła zasilania. 5. Odłączyć urządzenie od zasilania. OSTRZEŻENIE! Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy temperatura jest wyższa niż 0 C. Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niskimi temperaturami.

22 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy. W pierwszej kolejności należy spróbować znaleźć rozwiązanie problemu (patrz tabela). Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z punktem serwisowym. W przypadku niektórych problemów emitowany jest sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy: - Urządzenie nie napełnia się prawidłowo wodą. Problem Urządzenie nie napełnia się wodą. Urządzenie nie wypompowuje wody. Prawdopodobna przyczyna Zawór wody jest zamknięty. Wąż dopływowy jest uszkodzony. Zablokowane filtry w wężu dopływowym. Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osadem kamiennym. Nieprawidłowe podłączenie węża dopływowego. Ciśnienie wody jest zbyt niskie. Zbyt nisko położona końcówka węża spustowego. Wąż spustowy jest uszkodzony. Filtr pompy opróżniającej jest zablokowany. Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego. Ustawiono program prania bez fazy odpompowania. - Urządzenie nie odpompowuje wody. - Drzwi urządzenia są otwarte lub nie są prawidłowo zamknięte. - Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem. OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy wyłączyć urządzenie. Możliwe rozwiązanie Otworzyć zawór wody. Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest uszkodzony. Wyczyścić filtry. Patrz Konserwacja i czyszczenie. Wyczyścić zawór wody. Sprawdzić, czy podłączenie jest prawidłowe. Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym. Sprawdzić, czy wąż spustowy jest ułożony prawidłowo. Sprawdzić, czy wąż spustowy jest uszkodzony. Wyczyścić filtr pompy opróżniającej. Patrz Konserwacja i czyszczenie. Sprawdzić, czy podłączenie jest prawidłowe. Ustawić program odpompowania.

23 POLSKI 23 Problem Drzwi urządzenia są otwarte lub nie są prawidłowo zamknięte. Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem. Nie działa faza wirowania. Program nie uruchamia się. Wyciek wody na podłodze. Nie można otworzyć drzwi urządzenia. Prawdopodobna przyczyna Włączona jest funkcja Stop z wodą. Faza wirowania jest wyłączona. Filtr pompy opróżniającej jest zablokowany. Problemy z wyważeniem prania. Wtyczka przewodu zasilającego nie została prawidłowo włożona do gniazda elektrycznego. Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej. Nie naciśnięto przycisku 4. Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu. Włączona jest funkcja blokady uruchomienia. Wyciek ze złączek węży wodnych. Wyciek z pompy opróżniającej. Wąż spustowy jest uszkodzony. Program prania nie zakończył się. Możliwe rozwiązanie Ustawić program odpompowania. Zamknąć prawidłowo drzwi urządzenia. Odłączyć urządzenie od zasilania. Zamknąć zawór wody. Skontaktować się z punktem serwisowym. Ustawić program wirowania. Wyczyścić filtr pompy opróżniającej. Patrz Konserwacja i czyszczenie. Ręcznie rozłożyć pranie w bębnie i powtórzyć próbę wirowania. Podłączyć wtyczkę do gniazda. Wymienić bezpiecznik. Nacisnąć przycisk 4. Aby natychmiast rozpocząć program, należy anulować jego opóźnienie. Wyłączyć funkcję blokady uruchomienia. Sprawdzić, czy złączki są dobrze dokręcone. Upewnić się, czy filtr pompy opróżniającej jest dobrze dokręcony. Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest uszkodzony. Należy zaczekać, aż program prania zakończy się.

24 24 Problem Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki. Cykl jest krótszy niż wskazuje na to wyświetlany czas. Cykl jest dłuższy niż wskazuje na to wyświetlany czas. Efekty prania są niezadowalające. Prawdopodobna przyczyna W bębnie pozostała woda. Nieprawidłowe wypoziomowanie urządzenia. Nie usunięto elementów opakowania i blokad transportowych. Zbyt mała ilość prania. Urządzenie oblicza nowy czas, dostosowany do ładunku prania. Niewyważony ładunek prania powoduje wydłużenie czasu trwania cyklu. Użyto nieprawidłowego detergentu lub jego zbyt małej ilości. Nie usunięto uporczywych plam przed praniem. Ustawiono nieprawidłową temperaturę. Załadowano za dużo prania. Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany. W przypadku ponownego wystąpienia problemu należy skontaktować się z punktem serwisowym. Możliwe rozwiązanie Ustawić program odpompowania lub wirowania. Wypoziomować urządzenie. Patrz Instalacja. Usunąć elementy opakowania i blokady transportowe. Patrz Instalacja. Dołożyć do bębna więcej prania. Patrz rozdział Parametry eksploatacyjne. Jest to normalne zachowanie urządzenia. Zwiększyć ilość lub użyć innego detergentu. Należy użyć specjalnego produktu do wywabiania uporczywych plam. Sprawdzić, czy ustawiono prawidłową temperaturę. Zmniejszyć ładunek prania. Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe, należy skontaktować się z serwisem. 13. DANE TECHNICZNE Wymiary Szerokość/wysokość/głębokość Głębokość całkowita 400/890/600 mm 600 mm

25 Podłączenie do sieci elektrycznej: Napięcie Moc całkowita Bezpiecznik Częstotliwość Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci zapewniona przez osłonę zabezpieczającą, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzęt niskociśnieniowy nie ma zabezpieczenia przed wilgocią Ciśnienie doprowadzanej wody Minimalne Maksymalne POLSKI V 2200 W 10 A 50 Hz IPX4 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Dopływ wody 1) Zimna woda Maksymalny wsad Bawełniane 6 kg Prędkość wirowania Maksymalnie 1200 obr/min 1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4". 14. OCHRONA ŚRODOWISKA Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

26 26

27 POLSKI 27

28 A

L TLP PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

L TLP PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI L 70260 TLP PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 6 OPIS URZĄDZENIA 6 AKCESORIA 7 PANEL STEROWANIA 10 PROGRAMY PRANIA 13 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pralka ZWS V ZWS V

Instrukcja obsługi. Pralka ZWS V ZWS V PL Instrukcja obsługi Pralka ZWS 77100 V ZWS 77120 V Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Ochrona środowiska 5 Opis urządzenia 6 Panel sterowania _ 6 Programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pralka ZWG K ZWG K

Instrukcja obsługi. Pralka ZWG K ZWG K PL Instrukcja obsługi Pralka ZWG 76100 K ZWG 76120 K Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Ochrona środowiska 4 Opis urządzenia 4 Panel sterowania _ 5 Programy prania 5 Parametry eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW...

EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW... EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

EWT 1262 TEW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWT 1262 TEW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWT 1262 TEW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

EWS EDU EWS EDU...

EWS EDU EWS EDU... EWS 11052 EDU EWS 11252 EDU...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pralka LAVAMAT 74270TLP

Instrukcja obsługi Pralka LAVAMAT 74270TLP PL Instrukcja obsługi Pralka LAVAMAT 74270TLP 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

L SLP L SLP PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

L SLP L SLP PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI L 60060 SLP L 60260 SLP PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 DANE TECHNICZNE 6 OPIS URZĄDZENIA 6 AKCESORIA 7 PANEL STEROWANIA 10 PROGRAMY 13 PRZED

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pralka LAVAMAT 61260TLP

Instrukcja obsługi Pralka LAVAMAT 61260TLP PL Instrukcja obsługi Pralka LAVAMAT 61260TLP 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

L SL L SL INSTRUKCJA OBSŁUGI

L SL L SL INSTRUKCJA OBSŁUGI L 60060 SL L 60260 SL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 6 OCHRONA ŚRODOWISKA 6 DANE TECHNICZNE 7 OPIS URZĄDZENIA 7 AKCESORIA 8 PANEL STEROWANIA 11 PROGRAMY 14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pralka ZWQ 76121

Instrukcja obsługi. Pralka ZWQ 76121 PL Instrukcja obsługi Pralka ZWQ 76121 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Opis urządzenia 5 Obsługa pralki _ 6 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pralka L86560TLP4

Instrukcja obsługi Pralka L86560TLP4 PL Instrukcja obsługi Pralka L86560TLP4 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7 5.

Bardziej szczegółowo

EWF 1076 GDW EWF 1276 GDW...

EWF 1076 GDW EWF 1276 GDW... EWF 1076 GDW EWF 1276 GDW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

EWT 1366 HDW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWT 1366 HDW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWT 1366 HDW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW...

EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW... EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pralka ZWQ 75121

Instrukcja obsługi. Pralka ZWQ 75121 PL Instrukcja obsługi Pralka ZWQ 75121 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Opis urządzenia 5 Obsługa pralki _ 6 Codzienna eksploatacja 6 Programy prania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pralka LAVAMAT 86560TLP4

Instrukcja obsługi Pralka LAVAMAT 86560TLP4 PL Instrukcja obsługi Pralka LAVAMAT 86560TLP4 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWS SDU. Pralka Instrukcja obsługi

EWS SDU. Pralka Instrukcja obsługi EWS 11074 SDU Pralka Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 OPIS URZĄDZENIA...6 PANEL STEROWANIA...6 PROGRAMY...7 PARAMETRY EKSPLOATACYJNE...10

Bardziej szczegółowo

EWF 1062EOW EWF 1262EOW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWF 1062EOW EWF 1262EOW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWF 1062EOW EWF 1262EOW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. OPIS

Bardziej szczegółowo

EWT 1064TMW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWT 1064TMW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWT 1064TMW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWT 1066 TDW EWT 1266 TDW...

EWT 1066 TDW EWT 1266 TDW... EWT 1066 TDW EWT 1266 TDW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

EWT 11064TKW EWT 11264TKW

EWT 11064TKW EWT 11264TKW EWT 11064TKW EWT 11264TKW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL

Bardziej szczegółowo

EWS EW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWS EW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWS 11064 EW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

EWT 0862TDW EWT 1062TDW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 0862TDW EWT 1062TDW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 0862TDW EWT 1062TDW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL

Bardziej szczegółowo

EWF1284BR EWFL1284BW EWFK1284BR EWFR1284BR. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWF1284BR EWFL1284BW EWFK1284BR EWFR1284BR. PL Pralka Instrukcja obsługi EWF1284BR EWFL1284BW EWFK1284BR EWFR1284BR PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

EWF 1064EOW EWF 1264EOW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWF 1064EOW EWF 1264EOW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWF 1064EOW EWF 1264EOW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL

Bardziej szczegółowo

EWT 1066TKW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWT 1066TKW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWT 1066TKW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWF 11064SE. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWF 11064SE. PL Pralka Instrukcja obsługi EWF 11064SE PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWT 1064ERW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 1064ERW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 1064ERW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWS NOU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWS NOU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWS 11052 NOU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWS NDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWS NDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWS 11252 NDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWFB 1294BR. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWFB 1294BR. PL Pralka Instrukcja obsługi EWFB 1294BR PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWS EDU EWS EDU...

EWS EDU EWS EDU... EWS 11056 EDU EWS 11256 EDU...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

EWT 1262IEW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 1262IEW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 1262IEW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWT 1066EKW EWT 1066ERW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 1066EKW EWT 1066ERW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 1066EKW EWT 1066ERW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL

Bardziej szczegółowo

EWS SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWS SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWS 11274 SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWT11266OW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWT11266OW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWT11266OW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWP 1064 TEW EWP 1264 TEW...

EWP 1064 TEW EWP 1264 TEW... EWP 1064 TEW EWP 1264 TEW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

EWP TW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWP TW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWP 11066 TW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

EWT 11262ILW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 11262ILW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 11262ILW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWT 1367 VDW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWT 1367 VDW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWT 1367 VDW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

EWS SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWS SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWS 11264 SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWS SAU. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWS SAU. PL Pralka Instrukcja obsługi EWS 11074 SAU PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWT 1266ELW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 1266ELW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 1266ELW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWS SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWS SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWS 11064 SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWP TW EWP TW EWP 1464 TDW...

EWP TW EWP TW EWP 1464 TDW... EWP 11064 TW EWP 11264 TW EWP 1464 TDW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

EWT 11366HGW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 11366HGW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 11366HGW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWT EW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWT EW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWT 11276 EW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

EWS 1076CI. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWS 1076CI. PL Pralka Instrukcja obsługi EWS 1076CI PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWT 1266TLW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 1266TLW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 1266TLW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWS SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWS SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWS 11066 SDU PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWT11266OW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT11266OW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT11266OW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWS EW EWS EW EWS 1066 EDS...

EWS EW EWS EW EWS 1066 EDS... EWS 11066 EW EWS 11266 EW EWS 1066 EDS...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

EWS CDS. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWS CDS. PL Pralka Instrukcja obsługi EWS 11064 CDS PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWF 1076 GDW EWF 1276 GDW...

EWF 1076 GDW EWF 1276 GDW... EWF 1076 GDW EWF 1276 GDW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

EWT 1567VPW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 1567VPW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 1567VPW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWF 1497 CDW2. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWF 1497 CDW2. PL Pralka Instrukcja obsługi EWF 1497 CDW2 PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWF 1287 EMW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWF 1287 EMW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWF 1287 EMW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWF SDW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWF SDW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWF 11276 SDW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWT 1367VDW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 1367VDW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 1367VDW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWS FW EWS 1477 FDW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWS FW EWS 1477 FDW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWS 11277 FW EWS 1477 FDW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

EWF 1287 HDW2. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWF 1287 HDW2. PL Pralka Instrukcja obsługi EWF 1287 HDW2 PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

EWS FW EWS 1477 FDW...

EWS FW EWS 1477 FDW... EWS 11277 FW EWS 1477 FDW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

L6FBG48SP. Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL

L6FBG48SP. Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL L6FBG48SP PL Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. INSTALACJA... 6 4. OPIS URZĄDZENIA...11

Bardziej szczegółowo

L6FBG48SP. Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL

L6FBG48SP. Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL L6FBG48SP PL Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. INSTALACJA... 6 4. OPIS URZĄDZENIA...10

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka L NWDP

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka L NWDP PL Instrukcja obsługi Pralko-suszarka L 87695 NWDP 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...6 3. OPIS URZĄDZENIA...7 4. PANEL STEROWANIA...8

Bardziej szczegółowo

L7FEC48SP. Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL

L7FEC48SP. Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL L7FEC48SP PL Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. INSTALACJA...6 4. OPIS URZĄDZENIA...11

Bardziej szczegółowo

EW6F328WP. PL Pralka Instrukcja obsługi

EW6F328WP. PL Pralka Instrukcja obsługi EW6F328WP PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. INSTALACJA... 6 4. OPIS URZĄDZENIA... 10

Bardziej szczegółowo

EW6F428BP. PL Pralka Instrukcja obsługi

EW6F428BP. PL Pralka Instrukcja obsługi EW6F428BP PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. INSTALACJA... 6 4. OPIS URZĄDZENIA... 10

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja urządzenia

Eksploatacja urządzenia Eksploatacja urządzenia Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Posortowanie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

EW6F408WUP. PL Pralka Instrukcja obsługi

EW6F408WUP. PL Pralka Instrukcja obsługi EW6F408WUP PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. INSTALACJA... 6 4. OPIS URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

EW8F328SP. PL Pralka Instrukcja obsługi

EW8F328SP. PL Pralka Instrukcja obsługi EW8F328SP PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. INSTALACJA... 6 4. OPIS URZĄDZENIA... 10

Bardziej szczegółowo

EWX147410W PL PRALKO-SUSZARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SK PRÁČKA SO SUŠIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EWX147410W PL PRALKO-SUSZARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SK PRÁČKA SO SUŠIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EWX147410W PL PRALKO-SUSZARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SK PRÁČKA SO SUŠIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

EW6F429BP. PL Pralka Instrukcja obsługi

EW6F429BP. PL Pralka Instrukcja obsługi EW6F429BP PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 5 3. INSTALACJA... 6 4. OPIS URZĄDZENIA... 10

Bardziej szczegółowo

EW8F228SP. PL Pralka Instrukcja obsługi

EW8F228SP. PL Pralka Instrukcja obsługi EW8F228SP PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. INSTALACJA... 6 4. OPIS URZĄDZENIA... 10

Bardziej szczegółowo

EWX147410W. PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 2 SK Práčka so sušičkou Návod na používanie 42

EWX147410W. PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 2 SK Práčka so sušičkou Návod na používanie 42 EWX147410W PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 2 SK Práčka so sušičkou Návod na používanie 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

EWW1685SWD. PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 2 RO Maşină de spălat rufe cu uscător Manual de utilizare 38

EWW1685SWD. PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 2 RO Maşină de spălat rufe cu uscător Manual de utilizare 38 EWW1685SWD PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 2 RO Maşină de spălat rufe cu uscător Manual de utilizare 38 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

L9FEC49S. Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL

L9FEC49S. Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL L9FEC49S PL Instrukcja obsługi Pralka USER MANUAL 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. INSTALACJA... 6 4. OPIS URZĄDZENIA...11

Bardziej szczegółowo

EDP12074PDW PL SUSZARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EDP12074PDW PL SUSZARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EDP12074PDW PL SUSZARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...6 3. OPIS URZĄDZENIA...7 4. PANEL STEROWANIA...8

Bardziej szczegółowo

EWW 1697 BSW. PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi

EWW 1697 BSW. PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi EWW 1697 BSW PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 6 3. OPIS URZĄDZENIA... 8 4. PANEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI PL DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL Aby uzyskać bardziej kompleksową pomoc i wsparcie techniczne, prosimy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWP11064TW http://pl.yourpdfguides.com/dref/4583320

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWP11064TW http://pl.yourpdfguides.com/dref/4583320 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWP11064TW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Żelazko z generatorem pary

Żelazko z generatorem pary Żelazko z generatorem pary Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ESL76211LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL76211LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL76211LO...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

ESF76510LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF76510LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF76510LX...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P PL Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT 66702 IM0P 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

EWC 1350 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWC 1350 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWC 1350...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 electrolux SPIS TREŚCI Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com Informacje

Bardziej szczegółowo

EDP12074PDW. PL Suszarka Instrukcja obsługi

EDP12074PDW. PL Suszarka Instrukcja obsługi EDP12074PDW PL Suszarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 6 3. OPIS URZĄDZENIA... 7 4. PANEL STEROWANIA...8

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na "Wył." ("O").

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na Wył. (O). OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Pranie należy

Bardziej szczegółowo

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESF76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF76511LX...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P PL Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT 66702 IM0P 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

LSE147. Pralko-suszarka wolnostojąca, szerokość: 60 cm, klasa: A, załadunek: 7kg PODSTAWOWE PARAMETRY. Pralko-suszarka wolnostojąca

LSE147. Pralko-suszarka wolnostojąca, szerokość: 60 cm, klasa: A, załadunek: 7kg PODSTAWOWE PARAMETRY. Pralko-suszarka wolnostojąca Pralko-suszarka wolnostojąca, szerokość: 60 cm, klasa: A, załadunek: 7kg PODSTAWOWE PARAMETRY Pralko-suszarka wolnostojąca Załadunek od przodu Szerokość: 60 cm Wielkość załadunku prania: 7 kg Wielkość

Bardziej szczegółowo