UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH"

Transkrypt

1 UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH zawarta pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62, Warszawa w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach ul. Dworcowa 3, Katowice a. Strona 1 z 11

2 NINIEJSZA UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r. POMIĘDZY: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy XII Wydz. Gosp., REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w całości wpłaconym, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa, w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, ul. Dworcowa 3, Katowice reprezentowaną na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez : reprezentowaną przez : (zwaną dalej Zamawiającym ) a. z siedzibą w, przy ulicy., wpisaną do rejestru przedsiębiorców w KRS pod nr, NIP., REGON.. reprezentowaną(y) przez : zwany (y) dalej Wykonawcą razem zwanych Stronami lub każda z osobna Stroną ZWAŻYWSZY, ŻE: Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na.. zg odnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy, została wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego. Dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 1) Oferta Wykonawcy z dnia r. w postępowaniu nr.. na.. stanowi integralną część umowy, 2) Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu.- na. są wiążące dla stron. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie. Strona 2 z 11

3 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na obiekcie nowego dworca kolejowego w Katowicach usługę: a) konserwacji i utrzymania w bieżącej sprawności technicznej wraz z wykonywaniem niezbędnych przeglądów technicznych zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawartymi w dokumentacji technicznej obiektu w zakresie: Instalacja nadzoru i sterowania BMS (punkty wykonawcze) System p. poż. instalacja sygnalizacji SAP (centralka, czujki optyczne, czujki liniowe, ropy, sygnalizatory dźwiękowe, system nadzoru GEMOS) gaśnice, instalacja hydrantowa instalacja tryskaczowa VDS System kontroli dostępu ( centralka, kontrolery) System sygnalizacji włamania (centralka, czujniki) Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO (stacja rozgłaszania, głośniki, wzmacniacze) System CCTV (serwer, kamery, stacja robocza) System klap p-poż (klapy mechaniczne, system sterowania) Instalacje wodne ( miejscowe podgrzewacze, zestaw hydroforowy w przyłączu wody) Kanalizacja ( przepompownia, grawitacyjna, tłuszczowa, separator tłuszczów) Wentylacja centrale wentylacyjne (nagrzewnice, chłodnice, filtry, wentylatory) wentylatory dachowe wentylatory kanałowe instalacja oddymiania instalacja nadciśnieniowa (drogi ewakuacyjne) kurtyny powietrzne (kurtyny wodne, kurtyny elektryczne) agregaty chłodnicze klimakonwektory klimatyzatory typu Split Drzwi pożarowe Bramy pożarowe Roleta p-poż (mercor) Bramy automatyczne segmentowe Drzwi rozsuwane automatyczne System przywoławczy WC System zasysający dym System przewietrzania Video-domofon Intercomy. b) prowadzenia książki obiektu wraz z wykonaniem okresowych przeglądów budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994r. nr 89 poz.414 z późn. zm.) Strona 3 z 11

4 2. Instalacje i systemy wymienione w 1 ust.1 lit. a niniejszej umowy są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę budowy Nowego Dworca Katowice, t.j. STRABAG Sp z o.o. na okres 3 lat roboty instalacyjne, na urządzenia gwarancja udzielona wg producenta, nie mniej jednak niż 1 rok. 3. Zakres prac konserwacyjnych dla poszczególnych instalacji i systemów został określony w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 które stanowią integralną część umowy. 4. Ustala się częstotliwość przeglądów instalacji i systemów wymienionych w ust. 2 zgodnie z zapisami w instrukcjach. 5. Usługa techniczna winna prowadzona być przez wykwalifikowaną obsadę wyposażoną w specjalistyczny sprzęt pomiarowo-kontrolny. Wymagane jest wyznaczenie przez Wykonawcę kierownika obiektu dyspozycyjnego przez całą dobę. 6. Wykonawca oświadcza, ze jest autoryzowanym zakładem serwisowym w zakresie świadczenia usług serwisowych będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. (w załączeniu kserokopia poświadczona świadectwa autoryzacji lub świadectwa dopuszczenia do serwisowania). 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Wykonawca zobowiązany jest do : a) Współpracy z obsługą techniczną Galerii Katowickiej oraz Dworca Autobusowego, firmami obsługującymi instalacje elektryczną i teletechniczną w zakresie dotyczącym obiektu dworca, b) Wykonywania comiesięcznych wykazów wskazań urządzeń pomiarowych dotyczących zużycia mediów, c) Współpracy z firmą świadczącą usługę ochrony dworca oraz Państwowa Strażą Pożarną, firmą NOMA w zakresie obsługi systemów p. poż., d) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich usług, w ramach własnej obsady personelu i/lub przy wykorzystaniu obcej siły roboczej osób trzecich/ podwykonawców, w zakresie i terminach, przewidzianych niniejszą Umową, e) Wykonawca wykonuje wszystkie prace, objęte niniejszą Umową, z wykorzystaniem własnych narzędzi i własnego sprzętu itp. f) Wykonawca i jego podwykonawcy wykonują roboty wynikające z przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegają przepisów w zakresie bhp, ochrony przed hałasem i ochrony p.poż. wraz ze stosownymi przepisami p.poż. oraz aktualnymi przepisami odnośnie certyfikacji materiałowej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zastosowania wadliwych materiałów, części szybko zużywalnych oraz części zamiennych, dostarczonych przez Zamawiającego. g) Wykonawca prowadzi realizacje przedmiotu umowy bez zbędnych przestojów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji. Jeżeli jednak przestoje eksploatacyjne okażą się niezbędne Wykonawca poinformuje Zamawiającego o powyższym fakcie w formie pisemnej i ustali z zamawiającym dogodny termin postojów eksploatacyjnych. h) Wykonawca stosuje materiały i części zamienne zgodnie z wymogami gwarancji i instrukcji obsługi poszczególnych instalacji i urządzeń w taki sposób, aby na skutek zastosowanych materiałów oraz części zamiennych nie zostały naruszone roszczenia gwarancyjne a standard obiektu nie został obniżony. Strona 4 z 11

5 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zobowiązany jest do : a) Współdziałania ze wskazanymi przedstawicielami Wykonawcy. b) Zapewnienia Wykonawcy w celu realizacji niniejszej Umowy dostępu do instalacji, systemów i urządzeń wymienionych w Umowie. c) Udostepnienia nieodpłatnie Wykonawcy energii elektrycznej i wody oraz pomieszczenia roboczego niezbędnego do prawidłowego wykonywania zapisów niniejszej Umowy. 4 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Obsługa techniczna. 1.1 W celu realizacji prac Wykonawca wyznaczy kierownika obiektu i co najmniej dwóch stałych techników. Założony czas pracy personelu technicznego na terenie obiektu- 5 dni w tygodniu (pn-.pt.) w godzinach od 8:00 do 16:00. Przez pozostały czas budynek będzie zabezpieczony przez Całodobowe Pogotowie Techniczne Help Desk. Kierownik wyposażony będzie w komputer z mobilnym Internetem, imienny adres mailowy, telefon komórkowy. Personel techniczny wyposażony będzie w komplet narzędzi podręcznych (branżowych) i telefon komórkowy. W celu uniknięcia niedogodności związanych z wyłączeniem urządzeń personel techniczny na wyposażeniu będzie miał specjalistyczny sprzęt pomiarowo-kontrolny tj. kamerę termowizyjną. 2. Serwis podstawowy. 2.1 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia obsługi technicznej urządzeń i instalacji będących stałym wyposażeniem budynków z zachowaniem należytej staranności. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest do obsługi technicznej i ogólnotechnicznej oraz nadzoru, a w szczególności: a) Serwisu, nadzoru i konserwacji instalacji i wyposażenia obiektu. b) Przeprowadzania w regularnych odstępach czasu kontroli instalacji i wyposażenia obiektu, pod kątem ich sprawności technicznej. c) Prowadzenia dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 2.3 Dalsze czynności ze strony Wykonawcy związane z w/w usługami: a) Ogólnotechniczny nadzór nad obiektem. b) Cykliczne wizytacje na miejscu polegające na oględzinach obiektu, rozmowach z właściwymi przedstawicielami Zamawiającego, zapisy w Dzienniku Czynności odnośnie obecności oraz pozostałych uwag. c) Zapoznanie się z dokumentacją powykonawczą oraz instrukcjami w zakresie konserwacji. d) Nadzór w zakresie egzekwowania terminów wykonania urzędowo wymaganych okresowych czynności serwisowo-kontrolnych dla poszczególnych systemów i instalacji (zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego, właściwymi rozporządzeniami i wymogami producentów sprzętu). e) Doradztwo techniczne w zakresie struktury technicznej wyposażenia obiektu i mediów zewnętrznych w miarę potrzeb Zamawiającego. f) Zgłaszanie, rejestrowanie i nadzorowanie usterek gwarancyjnych w ścisłym współdziałaniu i wsparciu Zamawiającego (występujących w ramach usług świadczonych przez Wykonawcę). Każda usterka gwarancyjna zgłaszana jest na piśmie (numerowany druk firmowy) do Wykonawcy i od tego momentu w dokumentacji Strona 5 z 11

6 powstaje osobna zakładka dotycząca każdego zgłoszenia z osobna oraz zostaje wpisana do rejestru, w którym na bieżąco są prowadzone rubryki tj. data wystąpienia, data zgłoszenia, status prawny itp. Zamawiający ma stały dostęp do rejestru i całej dokumentacji. g) Rejestrowanie usterek oraz szkód powstałych na skutek działań osób trzecich lub siły wyższej. h) Zarzadzanie dokumentacją powykonawczą (po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego) i) Optymalizacja zużycia mediów. Prowadzenie rejestru zużycia mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda). j) Prowadzenie dziennika czynności, do którego upoważnieni pracownicy Wykonawcy będą wpisywać wszelkie uwagi o działaniu i obsłudze urządzeń objętych niniejszą Umową, a w szczególności o zauważonych nieprawidłowościach. k) Nadzór i kontrola prac w ramach umów zawartych z firmami serwisowymi. 3. Serwis specjalistyczny. Wykonawca zapewnia serwis specjalistyczny w przypadkach, w których bezwzględnie wymagana jest kierunkowa wiedza specjalistyczna oraz wówczas gdy wymagają tego warunki utrzymania gwarancji. 4. HELPDESK 4.1 Wykonawca prowadzi 365 dni w roku, w cyklu 24-godzinnym na dobę stanowisko Help Desk, które obowiązuje dla Zamawiającego jako punkt zgłoszeń pod numerem telefonu..poza godzinami pracy zgodnie z 4 pkt 1.1 niniejszej Umowy. 4.2 Do zadań stanowiska Help Desk należy: a) Ciągła dostępność. b) Przekazywanie pilnego meldunku/informacji o nagłym przypadku do odpowiedniej osoby. c) Koordynacja techniczna i wsparcie logistyczne. d) Kontrola i nadzór do momentu rozwiązania zgłoszonego problemu lub też usunięcia nagłej usterki. e) Raport do Zamawiającego w zakresie rozwiązania zgłoszonych problemów lub też usunięcia nagłej usterki. 4.3 Stanowisko Help Desk winno, w zależności od rodzaju zgłoszonych problemów lub usterek, rozpocząć działania zaradcze, mające na celu rozwiązanie problemów czy usunięcia usterki, w ramach czasu reakcji, przewidzianego w tego typu sytuacjach, nie dłuższym jednak niż 2 godziny. 4.4 Ciągła dostępność stanowiska Help Desk po stronie Wykonawcy, rozwiązanie zgłoszonego problemu oraz usunięcie nagłych usterek jest ujęta w cenie umownej. Jeżeli w zaistniałej sytuacji niezbędne będą jakiekolwiek materiały, ich rozliczenie nastąpi zgodnie z 7 pkt 5,6,7 niniejszej Umowy. 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 1. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód, wynikłych z braku realizacji lub niewłaściwej realizacji zobowiązań umownych, chyba że niezrealizowanie lub niewłaściwa realizacja powstała na skutek okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości kwoty szkody bezpośrednio przez niego wyrządzonej. Strona 6 z 11

7 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek dewastacji, umyślnego zniszczenia, wandalizmu itp. 6 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia do dnia 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania Zamówienia. 3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 7 WYNAGRODZENIE 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc z dołu w wysokości.. zł (słownie:.. złotych) zgodnie z ofertą z dnia... powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi. 2. Maksymalna wartość wynagrodzenia (Umowy) w okresie... miesięcy jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyniesie: netto:... zł (słownie:...zł) należny podatek VAT:... zł brutto:... zł (słownie:...zł) 3. Całodobowa dostępność pogotowia technicznego Help Desk jak również zdalne rozwiazywanie problemów zawarte zostały w cenie usługi. 4. Ryczałt przedstawiony w pkt.1 nie obejmuje kosztu zakupu materiałów i części zamiennych. 5. Zakup materiałów oraz części zamiennych niezbędnych do realizacji umowy odbywać się będzie na podstawie odrębnego zlecenia. Przedmiotowe zlecenie sporządzone w formie pisemnej winno zawierać zapotrzebowanie materiałowe (dokładne oznaczenie, rodzaj i ilość). 6. Zakup i dostawa materiałów w przypadku wystąpienia awarii nastąpi po telefonicznym uzgodnieniu zakupu z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Zlecenie w formie pisemnej zostanie wystawione w terminie późniejszym. 7. Narzut z tytułu zakupu i dostawy materiałów wynosi nie więcej niż 5%. 8. Prace wymagające przyjazdu i pracy na terenie obiektu w ramach całodobowego pogotowia technicznego Help Desk rozliczane będą w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 7 pkt 1 niniejszej Umowy. 9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo w treści faktury, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą przyjęcia faktury i zapłaty należności będzie protokolarne potwierdzenie realizacji usługi przez przedstawiciela Zamawiającego. 10. Za datę dokonania płatności Strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy. 11. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego tylko za wykonane Zamówienie lub jego część, w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania Zamówienia (także w przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc). 12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 13. Faktury za wykonaną usługę należy wystawiać na adres: Strona 7 z 11

8 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ul. Szczęśliwicka Warszawa 14. Faktura zostanie przesłana na poniższy adres: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Centrala Departament Finansów i Rachunkowości ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa. Na kopercie z fakturą należy umieścić napis FAKTURA. 15. Faktura będzie dodatkowo zawierać następujące dane: a) Imię i nazwisko osoby kontaktowej w PKP SA tj:. b) Nr umowy PKP SA 8 OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 1. Ze strony Zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie oraz zgłaszać usterki i awarie: 1) Menadżer Dworca tel.kom. 2) Z-ca Menadżera Dworca... tel.kom Wykonawca zgłoszenia o wystąpieniu awarii i usterek przyjmował będzie po numerem telefonu lub., który czynny będzie całodobowo lub na adres Do kontaktów ze strony Wykonawcy wyznacza się: 1) Kierownika tel., 2) Personel techniczny tel. 3) Personel techniczny tel. do których także można zgłaszać usterki i awarie. 9 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: a) 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (wypowie lub odstąpi od Umowy), z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; b) 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę) na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; c) 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek z usług, o których mowa w 1, stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego, w szczególności narażającego dobry wizerunek Zamawiającego; d) 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych, o których mowa w 12, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, ich utraty lub zniszczenia bez możliwości odtworzenia, dotyczących przedmiotu umowy; e) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - za każdy dzień braku kontaktu z wyznaczonymi przedstawicielami Wykonawcy; Strona 8 z 11

9 f) każdorazowo w wysokości 1% ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy w przypadku. innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy. 2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 4. Na naliczone kary zostanie wystawiona nota obciążeniowa. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w tej nocie. 5. W przypadku braku zapłaty kary umownej w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego. 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości w następujących przypadkach: 1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 2) jeżeli Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu wykonania umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu w terminie do 14 dni od bezskutecznego upływu terminu do zmiany sposobu wykonania umowy; 3) jeżeli Wykonawca zleca wykonanie prac objętych umową osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn, 4) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od niniejszej umowy z tych przyczyn; 5) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4-11 Pzp w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od niniejszej umowy z tych przyczyn; 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1: 1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego; 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych oraz odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonana Strona 9 z 11

10 praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze i będzie mogła być wykorzystana ze względu na cel umowy. 3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane na adres Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie. 5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie... (określonej w art. 148 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w wysokości 8% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. w kwocie..zł. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 3. Kwota stanowiąca 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na inną przewidzianą przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. 12 TAJEMNICA I POUFNOŚĆ 1. Każda ze stron niniejszej Umowy zobowiązuje się, że w czasie jej wykonywania oraz po wykonaniu będzie traktowała uzyskane informacje jako poufne oraz zobowiązuje się do ich nieujawniania w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody drugiej strony. 2. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która: a) jest informacją publiczną, b) stanie się informacją publiczną w inny sposób niż poprzez naruszenie zasady poufności przez którąkolwiek ze stron. 3. Strony zobowiązują się, iż informacje poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 4. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji poufnych osobom trzecim z wyjątkiem: a) podmiotów upoważnionych pisemnie przez którąkolwiek ze stron, b) organów i instytucji uprawnionych na podstawie prawa pożądania ujawnienia takiej informacji. 13 POSTANOWIENIA INNE 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 3. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. Strona 10 z 11

11 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. ZAŁĄCZNIKI: 1. Instrukcja obsługi dla systemu HVAC: 2. Instrukcja obsługi instalacji wod-kan 3. Instrukcja obsługi systemu GEMOS 4. Instrukcja obsługi BMS 5. Instrukcja obsługi CCTV 6. Dokumentacja Techniczno-ruchowa 3 szt. bram ppoż. AK60 EF POLSKA, 7. Dokumentacja Techniczno-ruchowa 1 szt. kurtyny powietrznej Mercor SA, 8. Instrukcja systemu oddymiania z centralką MCR 9705 Mercor SA ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 11 z 11

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr:wnp:003220

Postępowanie nr:wnp:003220 UMOWA Nr. (dalej zwana Umową ) zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu

UMOWA Nr.. zawarta w dniu Projekt umowy Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta w dniu POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r.

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA RAMOWA NR ZP/PN/SZP/16/2013 (wzór) zawarta w dniu... w Szczawnie- Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju ul. Szczawieńska

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Projekt Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie zadanie 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór. UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO nr 891/10

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór. UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO nr 891/10 ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO nr 891/10 zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy: Buran sp. z o.o., 91-140 Łódź, ul. Grabieniec 13, KRS 0000216953 prowadzony przez XX Wydział KRS Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu..2013 r. w Warszawie

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu..2013 r. w Warszawie UMOWA NR (PROJEKT) na wykonywanie usługi sprzątania powierzchni biurowych wewnętrznych oraz powierzchni zewnętrznych w kompleksach wojskowych przy ul. Radiowej 49, ul. Pirenejskiej 5, ul. Kaliskiego 49,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami.

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami. WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celna w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą", 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, 1 Przedmiot umowy Wzór umowy Zawarta w dniu... 2014r. w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP:002490

Postępowanie nr: WNP:002490 pomiędzy: Postępowanie nr: WNP:002490 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA NR. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA NR. zawarta w dniu r pomiędzy Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Instytucją Kultury z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia REGON 221715245 NIP 586-22-77-972, zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DTE 342 / U /... /... / 06

UMOWA Nr DTE 342 / U /... /... / 06 - P r o j e k t u m o w y - Załącznik Nr... do SIWZ UMOWA Nr DTE 342 / U /... /... / 06 zawarta w dniu... w Tychach, w wyniku przeprowadzenia na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) dnia...2013r. w Warszawie zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego

UMOWA (wzór) dnia...2013r. w Warszawie zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: UMOWA (wzór) dnia....2013r. w Warszawie zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKĄ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE przy ul. Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo