UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH"

Transkrypt

1 UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH zawarta pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62, Warszawa w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach ul. Dworcowa 3, Katowice a. Strona 1 z 11

2 NINIEJSZA UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r. POMIĘDZY: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy XII Wydz. Gosp., REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w całości wpłaconym, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa, w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, ul. Dworcowa 3, Katowice reprezentowaną na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez : reprezentowaną przez : (zwaną dalej Zamawiającym ) a. z siedzibą w, przy ulicy., wpisaną do rejestru przedsiębiorców w KRS pod nr, NIP., REGON.. reprezentowaną(y) przez : zwany (y) dalej Wykonawcą razem zwanych Stronami lub każda z osobna Stroną ZWAŻYWSZY, ŻE: Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na.. zg odnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy, została wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego. Dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 1) Oferta Wykonawcy z dnia r. w postępowaniu nr.. na.. stanowi integralną część umowy, 2) Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu.- na. są wiążące dla stron. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie. Strona 2 z 11

3 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na obiekcie nowego dworca kolejowego w Katowicach usługę: a) konserwacji i utrzymania w bieżącej sprawności technicznej wraz z wykonywaniem niezbędnych przeglądów technicznych zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawartymi w dokumentacji technicznej obiektu w zakresie: Instalacja nadzoru i sterowania BMS (punkty wykonawcze) System p. poż. instalacja sygnalizacji SAP (centralka, czujki optyczne, czujki liniowe, ropy, sygnalizatory dźwiękowe, system nadzoru GEMOS) gaśnice, instalacja hydrantowa instalacja tryskaczowa VDS System kontroli dostępu ( centralka, kontrolery) System sygnalizacji włamania (centralka, czujniki) Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO (stacja rozgłaszania, głośniki, wzmacniacze) System CCTV (serwer, kamery, stacja robocza) System klap p-poż (klapy mechaniczne, system sterowania) Instalacje wodne ( miejscowe podgrzewacze, zestaw hydroforowy w przyłączu wody) Kanalizacja ( przepompownia, grawitacyjna, tłuszczowa, separator tłuszczów) Wentylacja centrale wentylacyjne (nagrzewnice, chłodnice, filtry, wentylatory) wentylatory dachowe wentylatory kanałowe instalacja oddymiania instalacja nadciśnieniowa (drogi ewakuacyjne) kurtyny powietrzne (kurtyny wodne, kurtyny elektryczne) agregaty chłodnicze klimakonwektory klimatyzatory typu Split Drzwi pożarowe Bramy pożarowe Roleta p-poż (mercor) Bramy automatyczne segmentowe Drzwi rozsuwane automatyczne System przywoławczy WC System zasysający dym System przewietrzania Video-domofon Intercomy. b) prowadzenia książki obiektu wraz z wykonaniem okresowych przeglądów budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994r. nr 89 poz.414 z późn. zm.) Strona 3 z 11

4 2. Instalacje i systemy wymienione w 1 ust.1 lit. a niniejszej umowy są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę budowy Nowego Dworca Katowice, t.j. STRABAG Sp z o.o. na okres 3 lat roboty instalacyjne, na urządzenia gwarancja udzielona wg producenta, nie mniej jednak niż 1 rok. 3. Zakres prac konserwacyjnych dla poszczególnych instalacji i systemów został określony w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 które stanowią integralną część umowy. 4. Ustala się częstotliwość przeglądów instalacji i systemów wymienionych w ust. 2 zgodnie z zapisami w instrukcjach. 5. Usługa techniczna winna prowadzona być przez wykwalifikowaną obsadę wyposażoną w specjalistyczny sprzęt pomiarowo-kontrolny. Wymagane jest wyznaczenie przez Wykonawcę kierownika obiektu dyspozycyjnego przez całą dobę. 6. Wykonawca oświadcza, ze jest autoryzowanym zakładem serwisowym w zakresie świadczenia usług serwisowych będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. (w załączeniu kserokopia poświadczona świadectwa autoryzacji lub świadectwa dopuszczenia do serwisowania). 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Wykonawca zobowiązany jest do : a) Współpracy z obsługą techniczną Galerii Katowickiej oraz Dworca Autobusowego, firmami obsługującymi instalacje elektryczną i teletechniczną w zakresie dotyczącym obiektu dworca, b) Wykonywania comiesięcznych wykazów wskazań urządzeń pomiarowych dotyczących zużycia mediów, c) Współpracy z firmą świadczącą usługę ochrony dworca oraz Państwowa Strażą Pożarną, firmą NOMA w zakresie obsługi systemów p. poż., d) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich usług, w ramach własnej obsady personelu i/lub przy wykorzystaniu obcej siły roboczej osób trzecich/ podwykonawców, w zakresie i terminach, przewidzianych niniejszą Umową, e) Wykonawca wykonuje wszystkie prace, objęte niniejszą Umową, z wykorzystaniem własnych narzędzi i własnego sprzętu itp. f) Wykonawca i jego podwykonawcy wykonują roboty wynikające z przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegają przepisów w zakresie bhp, ochrony przed hałasem i ochrony p.poż. wraz ze stosownymi przepisami p.poż. oraz aktualnymi przepisami odnośnie certyfikacji materiałowej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zastosowania wadliwych materiałów, części szybko zużywalnych oraz części zamiennych, dostarczonych przez Zamawiającego. g) Wykonawca prowadzi realizacje przedmiotu umowy bez zbędnych przestojów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji. Jeżeli jednak przestoje eksploatacyjne okażą się niezbędne Wykonawca poinformuje Zamawiającego o powyższym fakcie w formie pisemnej i ustali z zamawiającym dogodny termin postojów eksploatacyjnych. h) Wykonawca stosuje materiały i części zamienne zgodnie z wymogami gwarancji i instrukcji obsługi poszczególnych instalacji i urządzeń w taki sposób, aby na skutek zastosowanych materiałów oraz części zamiennych nie zostały naruszone roszczenia gwarancyjne a standard obiektu nie został obniżony. Strona 4 z 11

5 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zobowiązany jest do : a) Współdziałania ze wskazanymi przedstawicielami Wykonawcy. b) Zapewnienia Wykonawcy w celu realizacji niniejszej Umowy dostępu do instalacji, systemów i urządzeń wymienionych w Umowie. c) Udostepnienia nieodpłatnie Wykonawcy energii elektrycznej i wody oraz pomieszczenia roboczego niezbędnego do prawidłowego wykonywania zapisów niniejszej Umowy. 4 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Obsługa techniczna. 1.1 W celu realizacji prac Wykonawca wyznaczy kierownika obiektu i co najmniej dwóch stałych techników. Założony czas pracy personelu technicznego na terenie obiektu- 5 dni w tygodniu (pn-.pt.) w godzinach od 8:00 do 16:00. Przez pozostały czas budynek będzie zabezpieczony przez Całodobowe Pogotowie Techniczne Help Desk. Kierownik wyposażony będzie w komputer z mobilnym Internetem, imienny adres mailowy, telefon komórkowy. Personel techniczny wyposażony będzie w komplet narzędzi podręcznych (branżowych) i telefon komórkowy. W celu uniknięcia niedogodności związanych z wyłączeniem urządzeń personel techniczny na wyposażeniu będzie miał specjalistyczny sprzęt pomiarowo-kontrolny tj. kamerę termowizyjną. 2. Serwis podstawowy. 2.1 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia obsługi technicznej urządzeń i instalacji będących stałym wyposażeniem budynków z zachowaniem należytej staranności. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest do obsługi technicznej i ogólnotechnicznej oraz nadzoru, a w szczególności: a) Serwisu, nadzoru i konserwacji instalacji i wyposażenia obiektu. b) Przeprowadzania w regularnych odstępach czasu kontroli instalacji i wyposażenia obiektu, pod kątem ich sprawności technicznej. c) Prowadzenia dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 2.3 Dalsze czynności ze strony Wykonawcy związane z w/w usługami: a) Ogólnotechniczny nadzór nad obiektem. b) Cykliczne wizytacje na miejscu polegające na oględzinach obiektu, rozmowach z właściwymi przedstawicielami Zamawiającego, zapisy w Dzienniku Czynności odnośnie obecności oraz pozostałych uwag. c) Zapoznanie się z dokumentacją powykonawczą oraz instrukcjami w zakresie konserwacji. d) Nadzór w zakresie egzekwowania terminów wykonania urzędowo wymaganych okresowych czynności serwisowo-kontrolnych dla poszczególnych systemów i instalacji (zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego, właściwymi rozporządzeniami i wymogami producentów sprzętu). e) Doradztwo techniczne w zakresie struktury technicznej wyposażenia obiektu i mediów zewnętrznych w miarę potrzeb Zamawiającego. f) Zgłaszanie, rejestrowanie i nadzorowanie usterek gwarancyjnych w ścisłym współdziałaniu i wsparciu Zamawiającego (występujących w ramach usług świadczonych przez Wykonawcę). Każda usterka gwarancyjna zgłaszana jest na piśmie (numerowany druk firmowy) do Wykonawcy i od tego momentu w dokumentacji Strona 5 z 11

6 powstaje osobna zakładka dotycząca każdego zgłoszenia z osobna oraz zostaje wpisana do rejestru, w którym na bieżąco są prowadzone rubryki tj. data wystąpienia, data zgłoszenia, status prawny itp. Zamawiający ma stały dostęp do rejestru i całej dokumentacji. g) Rejestrowanie usterek oraz szkód powstałych na skutek działań osób trzecich lub siły wyższej. h) Zarzadzanie dokumentacją powykonawczą (po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego) i) Optymalizacja zużycia mediów. Prowadzenie rejestru zużycia mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda). j) Prowadzenie dziennika czynności, do którego upoważnieni pracownicy Wykonawcy będą wpisywać wszelkie uwagi o działaniu i obsłudze urządzeń objętych niniejszą Umową, a w szczególności o zauważonych nieprawidłowościach. k) Nadzór i kontrola prac w ramach umów zawartych z firmami serwisowymi. 3. Serwis specjalistyczny. Wykonawca zapewnia serwis specjalistyczny w przypadkach, w których bezwzględnie wymagana jest kierunkowa wiedza specjalistyczna oraz wówczas gdy wymagają tego warunki utrzymania gwarancji. 4. HELPDESK 4.1 Wykonawca prowadzi 365 dni w roku, w cyklu 24-godzinnym na dobę stanowisko Help Desk, które obowiązuje dla Zamawiającego jako punkt zgłoszeń pod numerem telefonu..poza godzinami pracy zgodnie z 4 pkt 1.1 niniejszej Umowy. 4.2 Do zadań stanowiska Help Desk należy: a) Ciągła dostępność. b) Przekazywanie pilnego meldunku/informacji o nagłym przypadku do odpowiedniej osoby. c) Koordynacja techniczna i wsparcie logistyczne. d) Kontrola i nadzór do momentu rozwiązania zgłoszonego problemu lub też usunięcia nagłej usterki. e) Raport do Zamawiającego w zakresie rozwiązania zgłoszonych problemów lub też usunięcia nagłej usterki. 4.3 Stanowisko Help Desk winno, w zależności od rodzaju zgłoszonych problemów lub usterek, rozpocząć działania zaradcze, mające na celu rozwiązanie problemów czy usunięcia usterki, w ramach czasu reakcji, przewidzianego w tego typu sytuacjach, nie dłuższym jednak niż 2 godziny. 4.4 Ciągła dostępność stanowiska Help Desk po stronie Wykonawcy, rozwiązanie zgłoszonego problemu oraz usunięcie nagłych usterek jest ujęta w cenie umownej. Jeżeli w zaistniałej sytuacji niezbędne będą jakiekolwiek materiały, ich rozliczenie nastąpi zgodnie z 7 pkt 5,6,7 niniejszej Umowy. 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 1. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód, wynikłych z braku realizacji lub niewłaściwej realizacji zobowiązań umownych, chyba że niezrealizowanie lub niewłaściwa realizacja powstała na skutek okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości kwoty szkody bezpośrednio przez niego wyrządzonej. Strona 6 z 11

7 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek dewastacji, umyślnego zniszczenia, wandalizmu itp. 6 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia do dnia 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania Zamówienia. 3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 7 WYNAGRODZENIE 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc z dołu w wysokości.. zł (słownie:.. złotych) zgodnie z ofertą z dnia... powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi. 2. Maksymalna wartość wynagrodzenia (Umowy) w okresie... miesięcy jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyniesie: netto:... zł (słownie:...zł) należny podatek VAT:... zł brutto:... zł (słownie:...zł) 3. Całodobowa dostępność pogotowia technicznego Help Desk jak również zdalne rozwiazywanie problemów zawarte zostały w cenie usługi. 4. Ryczałt przedstawiony w pkt.1 nie obejmuje kosztu zakupu materiałów i części zamiennych. 5. Zakup materiałów oraz części zamiennych niezbędnych do realizacji umowy odbywać się będzie na podstawie odrębnego zlecenia. Przedmiotowe zlecenie sporządzone w formie pisemnej winno zawierać zapotrzebowanie materiałowe (dokładne oznaczenie, rodzaj i ilość). 6. Zakup i dostawa materiałów w przypadku wystąpienia awarii nastąpi po telefonicznym uzgodnieniu zakupu z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Zlecenie w formie pisemnej zostanie wystawione w terminie późniejszym. 7. Narzut z tytułu zakupu i dostawy materiałów wynosi nie więcej niż 5%. 8. Prace wymagające przyjazdu i pracy na terenie obiektu w ramach całodobowego pogotowia technicznego Help Desk rozliczane będą w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 7 pkt 1 niniejszej Umowy. 9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo w treści faktury, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą przyjęcia faktury i zapłaty należności będzie protokolarne potwierdzenie realizacji usługi przez przedstawiciela Zamawiającego. 10. Za datę dokonania płatności Strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy. 11. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego tylko za wykonane Zamówienie lub jego część, w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania Zamówienia (także w przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc). 12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 13. Faktury za wykonaną usługę należy wystawiać na adres: Strona 7 z 11

8 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ul. Szczęśliwicka Warszawa 14. Faktura zostanie przesłana na poniższy adres: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Centrala Departament Finansów i Rachunkowości ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa. Na kopercie z fakturą należy umieścić napis FAKTURA. 15. Faktura będzie dodatkowo zawierać następujące dane: a) Imię i nazwisko osoby kontaktowej w PKP SA tj:. b) Nr umowy PKP SA 8 OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 1. Ze strony Zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie oraz zgłaszać usterki i awarie: 1) Menadżer Dworca tel.kom. 2) Z-ca Menadżera Dworca... tel.kom Wykonawca zgłoszenia o wystąpieniu awarii i usterek przyjmował będzie po numerem telefonu lub., który czynny będzie całodobowo lub na adres Do kontaktów ze strony Wykonawcy wyznacza się: 1) Kierownika tel., 2) Personel techniczny tel. 3) Personel techniczny tel. do których także można zgłaszać usterki i awarie. 9 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: a) 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (wypowie lub odstąpi od Umowy), z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; b) 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę) na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; c) 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek z usług, o których mowa w 1, stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego, w szczególności narażającego dobry wizerunek Zamawiającego; d) 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych, o których mowa w 12, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, ich utraty lub zniszczenia bez możliwości odtworzenia, dotyczących przedmiotu umowy; e) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - za każdy dzień braku kontaktu z wyznaczonymi przedstawicielami Wykonawcy; Strona 8 z 11

9 f) każdorazowo w wysokości 1% ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy w przypadku. innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy. 2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 4. Na naliczone kary zostanie wystawiona nota obciążeniowa. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w tej nocie. 5. W przypadku braku zapłaty kary umownej w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego. 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości w następujących przypadkach: 1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 2) jeżeli Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu wykonania umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu w terminie do 14 dni od bezskutecznego upływu terminu do zmiany sposobu wykonania umowy; 3) jeżeli Wykonawca zleca wykonanie prac objętych umową osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn, 4) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od niniejszej umowy z tych przyczyn; 5) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4-11 Pzp w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od niniejszej umowy z tych przyczyn; 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1: 1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego; 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych oraz odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonana Strona 9 z 11

10 praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze i będzie mogła być wykorzystana ze względu na cel umowy. 3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane na adres Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie. 5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie... (określonej w art. 148 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w wysokości 8% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. w kwocie..zł. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 3. Kwota stanowiąca 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na inną przewidzianą przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. 12 TAJEMNICA I POUFNOŚĆ 1. Każda ze stron niniejszej Umowy zobowiązuje się, że w czasie jej wykonywania oraz po wykonaniu będzie traktowała uzyskane informacje jako poufne oraz zobowiązuje się do ich nieujawniania w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody drugiej strony. 2. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która: a) jest informacją publiczną, b) stanie się informacją publiczną w inny sposób niż poprzez naruszenie zasady poufności przez którąkolwiek ze stron. 3. Strony zobowiązują się, iż informacje poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 4. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji poufnych osobom trzecim z wyjątkiem: a) podmiotów upoważnionych pisemnie przez którąkolwiek ze stron, b) organów i instytucji uprawnionych na podstawie prawa pożądania ujawnienia takiej informacji. 13 POSTANOWIENIA INNE 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 3. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. Strona 10 z 11

11 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. ZAŁĄCZNIKI: 1. Instrukcja obsługi dla systemu HVAC: 2. Instrukcja obsługi instalacji wod-kan 3. Instrukcja obsługi systemu GEMOS 4. Instrukcja obsługi BMS 5. Instrukcja obsługi CCTV 6. Dokumentacja Techniczno-ruchowa 3 szt. bram ppoż. AK60 EF POLSKA, 7. Dokumentacja Techniczno-ruchowa 1 szt. kurtyny powietrznej Mercor SA, 8. Instrukcja systemu oddymiania z centralką MCR 9705 Mercor SA ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 11 z 11

UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych

UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014 Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Zadanie nr.. zawarta pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak postępowania: 2013-0174729_G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym,

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym, PROJEKT UMOWA nr./2015 zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne Umowa nr.. zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy część B Koleje Śląskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo