UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH"

Transkrypt

1 UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH zawarta pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62, Warszawa w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach ul. Dworcowa 3, Katowice a. Strona 1 z 11

2 NINIEJSZA UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r. POMIĘDZY: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy XII Wydz. Gosp., REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w całości wpłaconym, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa, w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, ul. Dworcowa 3, Katowice reprezentowaną na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez : reprezentowaną przez : (zwaną dalej Zamawiającym ) a. z siedzibą w, przy ulicy., wpisaną do rejestru przedsiębiorców w KRS pod nr, NIP., REGON.. reprezentowaną(y) przez : zwany (y) dalej Wykonawcą razem zwanych Stronami lub każda z osobna Stroną ZWAŻYWSZY, ŻE: Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na.. zg odnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy, została wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego. Dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 1) Oferta Wykonawcy z dnia r. w postępowaniu nr.. na.. stanowi integralną część umowy, 2) Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu.- na. są wiążące dla stron. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie. Strona 2 z 11

3 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na obiekcie nowego dworca kolejowego w Katowicach usługę: a) konserwacji i utrzymania w bieżącej sprawności technicznej wraz z wykonywaniem niezbędnych przeglądów technicznych zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawartymi w dokumentacji technicznej obiektu w zakresie: Instalacja nadzoru i sterowania BMS (punkty wykonawcze) System p. poż. instalacja sygnalizacji SAP (centralka, czujki optyczne, czujki liniowe, ropy, sygnalizatory dźwiękowe, system nadzoru GEMOS) gaśnice, instalacja hydrantowa instalacja tryskaczowa VDS System kontroli dostępu ( centralka, kontrolery) System sygnalizacji włamania (centralka, czujniki) Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO (stacja rozgłaszania, głośniki, wzmacniacze) System CCTV (serwer, kamery, stacja robocza) System klap p-poż (klapy mechaniczne, system sterowania) Instalacje wodne ( miejscowe podgrzewacze, zestaw hydroforowy w przyłączu wody) Kanalizacja ( przepompownia, grawitacyjna, tłuszczowa, separator tłuszczów) Wentylacja centrale wentylacyjne (nagrzewnice, chłodnice, filtry, wentylatory) wentylatory dachowe wentylatory kanałowe instalacja oddymiania instalacja nadciśnieniowa (drogi ewakuacyjne) kurtyny powietrzne (kurtyny wodne, kurtyny elektryczne) agregaty chłodnicze klimakonwektory klimatyzatory typu Split Drzwi pożarowe Bramy pożarowe Roleta p-poż (mercor) Bramy automatyczne segmentowe Drzwi rozsuwane automatyczne System przywoławczy WC System zasysający dym System przewietrzania Video-domofon Intercomy. b) prowadzenia książki obiektu wraz z wykonaniem okresowych przeglądów budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994r. nr 89 poz.414 z późn. zm.) Strona 3 z 11

4 2. Instalacje i systemy wymienione w 1 ust.1 lit. a niniejszej umowy są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę budowy Nowego Dworca Katowice, t.j. STRABAG Sp z o.o. na okres 3 lat roboty instalacyjne, na urządzenia gwarancja udzielona wg producenta, nie mniej jednak niż 1 rok. 3. Zakres prac konserwacyjnych dla poszczególnych instalacji i systemów został określony w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 które stanowią integralną część umowy. 4. Ustala się częstotliwość przeglądów instalacji i systemów wymienionych w ust. 2 zgodnie z zapisami w instrukcjach. 5. Usługa techniczna winna prowadzona być przez wykwalifikowaną obsadę wyposażoną w specjalistyczny sprzęt pomiarowo-kontrolny. Wymagane jest wyznaczenie przez Wykonawcę kierownika obiektu dyspozycyjnego przez całą dobę. 6. Wykonawca oświadcza, ze jest autoryzowanym zakładem serwisowym w zakresie świadczenia usług serwisowych będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. (w załączeniu kserokopia poświadczona świadectwa autoryzacji lub świadectwa dopuszczenia do serwisowania). 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Wykonawca zobowiązany jest do : a) Współpracy z obsługą techniczną Galerii Katowickiej oraz Dworca Autobusowego, firmami obsługującymi instalacje elektryczną i teletechniczną w zakresie dotyczącym obiektu dworca, b) Wykonywania comiesięcznych wykazów wskazań urządzeń pomiarowych dotyczących zużycia mediów, c) Współpracy z firmą świadczącą usługę ochrony dworca oraz Państwowa Strażą Pożarną, firmą NOMA w zakresie obsługi systemów p. poż., d) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich usług, w ramach własnej obsady personelu i/lub przy wykorzystaniu obcej siły roboczej osób trzecich/ podwykonawców, w zakresie i terminach, przewidzianych niniejszą Umową, e) Wykonawca wykonuje wszystkie prace, objęte niniejszą Umową, z wykorzystaniem własnych narzędzi i własnego sprzętu itp. f) Wykonawca i jego podwykonawcy wykonują roboty wynikające z przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegają przepisów w zakresie bhp, ochrony przed hałasem i ochrony p.poż. wraz ze stosownymi przepisami p.poż. oraz aktualnymi przepisami odnośnie certyfikacji materiałowej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zastosowania wadliwych materiałów, części szybko zużywalnych oraz części zamiennych, dostarczonych przez Zamawiającego. g) Wykonawca prowadzi realizacje przedmiotu umowy bez zbędnych przestojów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji. Jeżeli jednak przestoje eksploatacyjne okażą się niezbędne Wykonawca poinformuje Zamawiającego o powyższym fakcie w formie pisemnej i ustali z zamawiającym dogodny termin postojów eksploatacyjnych. h) Wykonawca stosuje materiały i części zamienne zgodnie z wymogami gwarancji i instrukcji obsługi poszczególnych instalacji i urządzeń w taki sposób, aby na skutek zastosowanych materiałów oraz części zamiennych nie zostały naruszone roszczenia gwarancyjne a standard obiektu nie został obniżony. Strona 4 z 11

5 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zobowiązany jest do : a) Współdziałania ze wskazanymi przedstawicielami Wykonawcy. b) Zapewnienia Wykonawcy w celu realizacji niniejszej Umowy dostępu do instalacji, systemów i urządzeń wymienionych w Umowie. c) Udostepnienia nieodpłatnie Wykonawcy energii elektrycznej i wody oraz pomieszczenia roboczego niezbędnego do prawidłowego wykonywania zapisów niniejszej Umowy. 4 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Obsługa techniczna. 1.1 W celu realizacji prac Wykonawca wyznaczy kierownika obiektu i co najmniej dwóch stałych techników. Założony czas pracy personelu technicznego na terenie obiektu- 5 dni w tygodniu (pn-.pt.) w godzinach od 8:00 do 16:00. Przez pozostały czas budynek będzie zabezpieczony przez Całodobowe Pogotowie Techniczne Help Desk. Kierownik wyposażony będzie w komputer z mobilnym Internetem, imienny adres mailowy, telefon komórkowy. Personel techniczny wyposażony będzie w komplet narzędzi podręcznych (branżowych) i telefon komórkowy. W celu uniknięcia niedogodności związanych z wyłączeniem urządzeń personel techniczny na wyposażeniu będzie miał specjalistyczny sprzęt pomiarowo-kontrolny tj. kamerę termowizyjną. 2. Serwis podstawowy. 2.1 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia obsługi technicznej urządzeń i instalacji będących stałym wyposażeniem budynków z zachowaniem należytej staranności. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest do obsługi technicznej i ogólnotechnicznej oraz nadzoru, a w szczególności: a) Serwisu, nadzoru i konserwacji instalacji i wyposażenia obiektu. b) Przeprowadzania w regularnych odstępach czasu kontroli instalacji i wyposażenia obiektu, pod kątem ich sprawności technicznej. c) Prowadzenia dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 2.3 Dalsze czynności ze strony Wykonawcy związane z w/w usługami: a) Ogólnotechniczny nadzór nad obiektem. b) Cykliczne wizytacje na miejscu polegające na oględzinach obiektu, rozmowach z właściwymi przedstawicielami Zamawiającego, zapisy w Dzienniku Czynności odnośnie obecności oraz pozostałych uwag. c) Zapoznanie się z dokumentacją powykonawczą oraz instrukcjami w zakresie konserwacji. d) Nadzór w zakresie egzekwowania terminów wykonania urzędowo wymaganych okresowych czynności serwisowo-kontrolnych dla poszczególnych systemów i instalacji (zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego, właściwymi rozporządzeniami i wymogami producentów sprzętu). e) Doradztwo techniczne w zakresie struktury technicznej wyposażenia obiektu i mediów zewnętrznych w miarę potrzeb Zamawiającego. f) Zgłaszanie, rejestrowanie i nadzorowanie usterek gwarancyjnych w ścisłym współdziałaniu i wsparciu Zamawiającego (występujących w ramach usług świadczonych przez Wykonawcę). Każda usterka gwarancyjna zgłaszana jest na piśmie (numerowany druk firmowy) do Wykonawcy i od tego momentu w dokumentacji Strona 5 z 11

6 powstaje osobna zakładka dotycząca każdego zgłoszenia z osobna oraz zostaje wpisana do rejestru, w którym na bieżąco są prowadzone rubryki tj. data wystąpienia, data zgłoszenia, status prawny itp. Zamawiający ma stały dostęp do rejestru i całej dokumentacji. g) Rejestrowanie usterek oraz szkód powstałych na skutek działań osób trzecich lub siły wyższej. h) Zarzadzanie dokumentacją powykonawczą (po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego) i) Optymalizacja zużycia mediów. Prowadzenie rejestru zużycia mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda). j) Prowadzenie dziennika czynności, do którego upoważnieni pracownicy Wykonawcy będą wpisywać wszelkie uwagi o działaniu i obsłudze urządzeń objętych niniejszą Umową, a w szczególności o zauważonych nieprawidłowościach. k) Nadzór i kontrola prac w ramach umów zawartych z firmami serwisowymi. 3. Serwis specjalistyczny. Wykonawca zapewnia serwis specjalistyczny w przypadkach, w których bezwzględnie wymagana jest kierunkowa wiedza specjalistyczna oraz wówczas gdy wymagają tego warunki utrzymania gwarancji. 4. HELPDESK 4.1 Wykonawca prowadzi 365 dni w roku, w cyklu 24-godzinnym na dobę stanowisko Help Desk, które obowiązuje dla Zamawiającego jako punkt zgłoszeń pod numerem telefonu..poza godzinami pracy zgodnie z 4 pkt 1.1 niniejszej Umowy. 4.2 Do zadań stanowiska Help Desk należy: a) Ciągła dostępność. b) Przekazywanie pilnego meldunku/informacji o nagłym przypadku do odpowiedniej osoby. c) Koordynacja techniczna i wsparcie logistyczne. d) Kontrola i nadzór do momentu rozwiązania zgłoszonego problemu lub też usunięcia nagłej usterki. e) Raport do Zamawiającego w zakresie rozwiązania zgłoszonych problemów lub też usunięcia nagłej usterki. 4.3 Stanowisko Help Desk winno, w zależności od rodzaju zgłoszonych problemów lub usterek, rozpocząć działania zaradcze, mające na celu rozwiązanie problemów czy usunięcia usterki, w ramach czasu reakcji, przewidzianego w tego typu sytuacjach, nie dłuższym jednak niż 2 godziny. 4.4 Ciągła dostępność stanowiska Help Desk po stronie Wykonawcy, rozwiązanie zgłoszonego problemu oraz usunięcie nagłych usterek jest ujęta w cenie umownej. Jeżeli w zaistniałej sytuacji niezbędne będą jakiekolwiek materiały, ich rozliczenie nastąpi zgodnie z 7 pkt 5,6,7 niniejszej Umowy. 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 1. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód, wynikłych z braku realizacji lub niewłaściwej realizacji zobowiązań umownych, chyba że niezrealizowanie lub niewłaściwa realizacja powstała na skutek okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości kwoty szkody bezpośrednio przez niego wyrządzonej. Strona 6 z 11

7 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek dewastacji, umyślnego zniszczenia, wandalizmu itp. 6 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia do dnia 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania Zamówienia. 3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 7 WYNAGRODZENIE 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc z dołu w wysokości.. zł (słownie:.. złotych) zgodnie z ofertą z dnia... powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi. 2. Maksymalna wartość wynagrodzenia (Umowy) w okresie... miesięcy jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyniesie: netto:... zł (słownie:...zł) należny podatek VAT:... zł brutto:... zł (słownie:...zł) 3. Całodobowa dostępność pogotowia technicznego Help Desk jak również zdalne rozwiazywanie problemów zawarte zostały w cenie usługi. 4. Ryczałt przedstawiony w pkt.1 nie obejmuje kosztu zakupu materiałów i części zamiennych. 5. Zakup materiałów oraz części zamiennych niezbędnych do realizacji umowy odbywać się będzie na podstawie odrębnego zlecenia. Przedmiotowe zlecenie sporządzone w formie pisemnej winno zawierać zapotrzebowanie materiałowe (dokładne oznaczenie, rodzaj i ilość). 6. Zakup i dostawa materiałów w przypadku wystąpienia awarii nastąpi po telefonicznym uzgodnieniu zakupu z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Zlecenie w formie pisemnej zostanie wystawione w terminie późniejszym. 7. Narzut z tytułu zakupu i dostawy materiałów wynosi nie więcej niż 5%. 8. Prace wymagające przyjazdu i pracy na terenie obiektu w ramach całodobowego pogotowia technicznego Help Desk rozliczane będą w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 7 pkt 1 niniejszej Umowy. 9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo w treści faktury, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą przyjęcia faktury i zapłaty należności będzie protokolarne potwierdzenie realizacji usługi przez przedstawiciela Zamawiającego. 10. Za datę dokonania płatności Strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy. 11. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego tylko za wykonane Zamówienie lub jego część, w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania Zamówienia (także w przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc). 12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 13. Faktury za wykonaną usługę należy wystawiać na adres: Strona 7 z 11

8 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ul. Szczęśliwicka Warszawa 14. Faktura zostanie przesłana na poniższy adres: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Centrala Departament Finansów i Rachunkowości ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa. Na kopercie z fakturą należy umieścić napis FAKTURA. 15. Faktura będzie dodatkowo zawierać następujące dane: a) Imię i nazwisko osoby kontaktowej w PKP SA tj:. b) Nr umowy PKP SA 8 OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 1. Ze strony Zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie oraz zgłaszać usterki i awarie: 1) Menadżer Dworca tel.kom. 2) Z-ca Menadżera Dworca... tel.kom Wykonawca zgłoszenia o wystąpieniu awarii i usterek przyjmował będzie po numerem telefonu lub., który czynny będzie całodobowo lub na adres Do kontaktów ze strony Wykonawcy wyznacza się: 1) Kierownika tel., 2) Personel techniczny tel. 3) Personel techniczny tel. do których także można zgłaszać usterki i awarie. 9 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: a) 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (wypowie lub odstąpi od Umowy), z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; b) 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę) na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; c) 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek z usług, o których mowa w 1, stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego, w szczególności narażającego dobry wizerunek Zamawiającego; d) 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych, o których mowa w 12, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, ich utraty lub zniszczenia bez możliwości odtworzenia, dotyczących przedmiotu umowy; e) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy - za każdy dzień braku kontaktu z wyznaczonymi przedstawicielami Wykonawcy; Strona 8 z 11

9 f) każdorazowo w wysokości 1% ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 2 Umowy w przypadku. innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy. 2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 4. Na naliczone kary zostanie wystawiona nota obciążeniowa. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w tej nocie. 5. W przypadku braku zapłaty kary umownej w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego. 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości w następujących przypadkach: 1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 2) jeżeli Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu wykonania umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu w terminie do 14 dni od bezskutecznego upływu terminu do zmiany sposobu wykonania umowy; 3) jeżeli Wykonawca zleca wykonanie prac objętych umową osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn, 4) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od niniejszej umowy z tych przyczyn; 5) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4-11 Pzp w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od niniejszej umowy z tych przyczyn; 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1: 1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego; 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych oraz odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonana Strona 9 z 11

10 praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze i będzie mogła być wykorzystana ze względu na cel umowy. 3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane na adres Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie. 5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie... (określonej w art. 148 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w wysokości 8% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. w kwocie..zł. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 3. Kwota stanowiąca 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na inną przewidzianą przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. 12 TAJEMNICA I POUFNOŚĆ 1. Każda ze stron niniejszej Umowy zobowiązuje się, że w czasie jej wykonywania oraz po wykonaniu będzie traktowała uzyskane informacje jako poufne oraz zobowiązuje się do ich nieujawniania w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody drugiej strony. 2. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która: a) jest informacją publiczną, b) stanie się informacją publiczną w inny sposób niż poprzez naruszenie zasady poufności przez którąkolwiek ze stron. 3. Strony zobowiązują się, iż informacje poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 4. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji poufnych osobom trzecim z wyjątkiem: a) podmiotów upoważnionych pisemnie przez którąkolwiek ze stron, b) organów i instytucji uprawnionych na podstawie prawa pożądania ujawnienia takiej informacji. 13 POSTANOWIENIA INNE 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 3. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. Strona 10 z 11

11 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. ZAŁĄCZNIKI: 1. Instrukcja obsługi dla systemu HVAC: 2. Instrukcja obsługi instalacji wod-kan 3. Instrukcja obsługi systemu GEMOS 4. Instrukcja obsługi BMS 5. Instrukcja obsługi CCTV 6. Dokumentacja Techniczno-ruchowa 3 szt. bram ppoż. AK60 EF POLSKA, 7. Dokumentacja Techniczno-ruchowa 1 szt. kurtyny powietrznej Mercor SA, 8. Instrukcja systemu oddymiania z centralką MCR 9705 Mercor SA ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 11 z 11

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO

UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy: Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, ul. prof. Stanisława Kulczyńskiego 1a, 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr KNDU N04 6f/./U/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Krakowie pomiędzy

UMOWA nr KNDU N04 6f/./U/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Krakowie pomiędzy UMOWA nr KNDU N04 6f/./U/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Krakowie pomiędzy Spółką Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr

Wzór umowy. Umowa nr Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: Politechniką Białostocką, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, NIP: 542 020 87 21, reprezentowaną przez.. zwaną w treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu

UMOWA Nr.. zawarta w dniu Projekt umowy Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta w dniu POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr:wnp:003220

Postępowanie nr:wnp:003220 UMOWA Nr. (dalej zwana Umową ) zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Składnica Geodezyjna przy ul. Kijowskiej 14 w Warszawie

Składnica Geodezyjna przy ul. Kijowskiej 14 w Warszawie Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY KPDA/2014-0171561 Składnica Geodezyjna przy ul. Kijowskiej 14 w Warszawie roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń Strona 1 z 8 UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez: U M O W A Nr MOK -4 OŚ/B/III/3/3 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DZP /2017

Umowa nr DZP /2017 WZÓR Umowa nr DZP-362-21/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zleceniodawca, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy:

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: ZAŁĄCZNIK NR WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... r. w Katowicach w rezultacie wyboru oferty w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Procedury zakupowej w PKP S.A. przyjętej do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowy nr /2013 W dniu... w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR...

WZÓR U M O W Y NR... WZÓR U M O W Y NR... Zawarta w dniu... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 41-300, w imieniu którego działają : 1 mgr Iwona KASPERCZYK

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa na serwis nr /11

Umowa na serwis nr /11 Umowa na serwis nr /11 wzór Zawarta w dniu.. 2011r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA Nr.. NA USŁUGĘ AKTUALIZACJI ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW W SYSTEMIE INFORMACJI DYNAMICZNEJ zawarta pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r.

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:...

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Szczecinie Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez: zwanego dalej Zamawiającym a... zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r.

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Projekt umowy Nie wypełniać pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 z 6 UMOWA NR KNDT 2014-0016043 zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

będącym płatnikiem podatku VAT i uprawnionym do wystawiania faktur VAT zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 1

będącym płatnikiem podatku VAT i uprawnionym do wystawiania faktur VAT zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 1 Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w.. w dniu roku pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 strona internetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R 29/DT/S/2017

U M O W A N R 29/DT/S/2017 U M O W A N R 29/DT/S/2017 PROJEKT zawarta w dniu... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści: U M O W A Nr (PROJEKT) na stałą konserwację przeglądy okresowe i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w kompleksie ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 PROJEKT UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Nowej Soli pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

RPLD /16-00

RPLD /16-00 UMOWA NR. WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą..., reprezentowanym przez...., działającego z upoważnienia..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą..., prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UM-BPI zawarta w dniu.r. (dalej jako: Umowa )

Umowa nr UM-BPI zawarta w dniu.r. (dalej jako: Umowa ) Umowa nr UM-BPI -16-900-. zawarta w dniu.r. (dalej jako: Umowa ) pomiędzy PKP Intercity Spółka Akcyjna, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo