usługi wsparcia i rozwoju aplikacji na systemie Hyperion dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "usługi wsparcia i rozwoju aplikacji na systemie Hyperion dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: , numer NIP: , kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: ,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zaprasza do złoŝenia Oferty na wykonanie usługi dotyczącej: usługi wsparcia i rozwoju aplikacji na systemie Hyperion dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN Płock, Ul. Chemików Płock, Polska

2 Spis treści 1 WPROWADZENIE CEL ZAPYTANIA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PKN ORLEN S.A INFORMACJE KONTEKSTOWE O PRZEDMIOCIE ZAPYTANIA WŁASNOŚĆ DOKUMENTU ZACHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEJ RYZYKO OFERENTA ZGODA NA WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEBIEG POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ KLUCZOWE TERMINY PRZEDMIOT ZAPYTANIA OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OCZEKIWANY TRYB ŚWIADCZENIA USŁUG MAJĄTKOWE PRAWA DO REZULTATÓW PRAC SPOSÓB ROZLICZANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH I ROZWOJOWYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA WYMAGANIA PODSTAWOWE ZESPÓŁ OFERENTA KIEROWNIK / KOORDYNATOR PROJEKTU OFERENTA OFERENT WIODĄCY I EWENTUALNE KONSORCJA REFERENCJE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY FORMA ODPOWIEDZI ZAWARTOŚĆ OFERTY REPREZENTACJA OFERENTA ZAŁOśENIA I WYŁĄCZENIA TERMIN WAśNOŚCI OFERTY WYMAGANY MODEL CENOWY OFERTY WARUNKI PŁATNOŚCI ZAŁĄCZNIKI z 29

3 1 Wprowadzenie 1.1 Cel zapytania Celem niniejszego zapytania jest uzyskanie wiąŝącej Oferty na świadczenie usług utrzymaniowych i rozwojowych dla aplikacji na systemie Hyperion w PKN ORLEN S.A. Zakres oraz tryb oczekiwanego wsparcia i rozwoju opisane są w dalszej części niniejszego Zapytania. Aby umoŝliwić Oferentom przygotowanie i złoŝenie rzetelnych Ofert, Zapytanie formułuje zestaw informacji uznanych przez PKN ORLEN S.A. za wymagane do poprawnego ich sformułowania informacje są zgodne ze stanem na dzień opracowania Zapytania. Jeśli zestaw informacji zostanie uznany przez Oferenta za niewystarczający, moŝe on zwrócić się do PKN ORLEN S.A. z wnioskiem o dodatkowe informacje zgodnie z trybem opisanym w dalszej części Zapytania. Kluczowe kryteria wyboru Oferenta będą obejmować: doświadczenie i wiedzę ekspercką Oferenta w zakresie procesów konsolidacji finansowych statutowej i planistycznej (preferowane doświadczenie w branŝy rafineryjnej/petrochemicznej lub chemicznej), dostępność analityków i konsultantów ze znajomością procesów konsolidacji przetwarzanych w systemach HFM i FDM Hyperiona oraz cena usług objętych zakresem zapytania. 1.2 Podstawowe informacje dotyczące PKN ORLEN S.A. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN ( Grupa ORLEN ) jest wiodącą grupą paliwową w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Obejmuje aktywa produkcyjne i sieci dystrybucyjne produktów w Polsce, Czechach, Litwie i Niemczech. Pod względem wolumenu przerobu ropy Grupa ORLEN plasuje się na 1 miejscu w Polsce, natomiast pod względem wartości obrotów w czołówce firm działających na polskim rynku. Oprócz zakładów produkcyjnych i struktur dystrybucyjnych, Grupa ORLEN obejmuje spółki realizujące działalność pomocniczą powiązaną z podstawowym przedmiotem działalności PKN ORLEN oraz świadczące specjalistyczne usługi dla klientów spoza Grupy ORLEN. Więcej informacji na ten temat moŝna znaleźć na stronie internetowej w sekcji relacje inwestorskie 3 z 29

4 1.3 Informacje kontekstowe o przedmiocie zapytania PKN ORLEN S.A. wdroŝył na platformie Hyperion aplikacje do konsolidacji sprawozdań finansowych i konsolidacji planów finansowych Grupy ORLEN wraz z grupami kapitałowymi niŝszego szczebla w systemie HFM Hyperion oraz aplikacje do integrowania i weryfikacji danych Grupy ORLEN w systemie FDM Hyperion. WdroŜona funkcjonalność w istotnym stopniu dostosowana do potrzeb PKN ORLEN S.A. oraz spółek Grupy ORLEN pozwala na efektywne wykonywanie i centralne zarządzanie przebiegiem procesów konsolidacji statutowej i konsolidacji planów finansowych Grupy ORLEN wraz z grupami kapitałowymi niŝszego szczebla oraz przyspiesza tworzenie sprawozdań giełdowych i skonsolidowanych planów finansowych. Funkcjonalność systemu pozwala na szybkie i elastyczne odzwierciedlenie w uŝywanych aplikacjach zmian obowiązujących przepisów, struktury Grupy ORLEN oraz wymagań biznesowych płynących z organizacji, akcjonariuszy czy Giełdy Papierów Wartościowych. 1.4 Własność dokumentu Niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi własność PKN ORLEN S.A. i nie moŝe być bez zgody PKN ORLEN S.A. wykorzystywany w Ŝadnych innych celach oprócz związanych z niniejszym postępowaniem ofertowym. Kopiowanie lub rozpowszechnianie tego dokumentu w jakiejkolwiek formie jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody PKN ORLEN S.A. 1.5 Zachowanie tajemnicy handlowej Wymaganiem PKN ORLEN S.A. jest, aby wszelkie informacje związane z otrzymaniem niniejszego Zapytania Ofertowego były traktowane jako informacje poufne nie mogą one być ujawniane stronom trzecim. Jednocześnie, PKN ORLEN S.A. zapewnia zachowanie tajemnicy handlowej w odniesieniu do informacji otrzymanych od Oferenta i zobowiązuje się do ich udostępnienia jedynie osobom zaangaŝowanym w proces analizy i oceny Oferty. 4 z 29

5 1.6 Ryzyko oferenta PKN ORLEN S.A. nie będzie ponosić ani odpowiadać w Ŝadnym przypadku za wydatki, straty, zobowiązania lub Ŝądania związane z postępowaniem ofertowym ze strony Oferenta lub jego partnera/ów, podwykonawcy/ów bądź innej strony trzeciej, z którymi Oferent ma związki bądź będzie związany w trakcie postępowania ofertowego. Oferenci, ich partnerzy, ich podwykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert. PKN ORLEN S.A. w Ŝadnym przypadku nie będzie odpowiedzialny, ani dłuŝny, ani nie będzie płatnikiem jakichkolwiek poniesionych przez Oferenta, ich partnerów czy podwykonawców kosztów lub strat w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyników niniejszego postępowania ofertowego. Niniejsze Zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do wyboru według własnego uznania Oferenta, z którym zawrze kontrakt na realizację przedmiotowego zakresu, oraz do nie przyjęcia Ŝadnej oferty, uniewaŝnienia postępowania ofertowego w całości lub w części, bez podania przyczyn. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do: zmiany harmonogramu procesu zakupowego bez podania przyczyn, uniewaŝnienia postępowania ofertowego w kaŝdej z jego faz bez podania przyczyn, nie zawarcia umowy po zakończeniu postępowania ofertowego bez podania przyczyn, dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złoŝonych Ofert, przerwania negocjacji umowy z wybranym Oferentem bez podawania przyczyny i rozpoczęcia rozmowy z innym Oferentem, zawarcia umowy z więcej niŝ jednym Oferentem wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy moŝe obejmować całość lub część zakresu złoŝonej Oferty wymaga to stosownych ustaleń z Oferentem. 5 z 29

6 Z powyŝszych powodów nie przysługują Oferentom Ŝadne roszczenia wobec PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN nie przewiduje równieŝ w procesie postępowania ofertowego i po jego zakończeniu, procedury odwoławczej. 1.7 Zgoda na warunki zapytania ofertowego Biorąc udział w postępowaniu ofertowym Oferent przyjmuje wszystkie zastrzeŝenia i klauzule opisane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. W przypadku, jeŝeli podmiot, który otrzymał niniejsze Zapytanie Ofertowe nie zgadza się z powyŝszymi zastrzeŝeniami i klauzulami, rezygnuje z udziału w postępowaniu ofertowym, a niniejszy materiał powinien zostać natychmiast i w całości zwrócony do PKN ORLEN S.A. i wszystkie jego kopie (elektroniczne jak i papierowe) wykonane przez podmiot oferenta powinny zostać trwale zniszczone. Dopuszcza się złoŝenie Ofert z ograniczoną liczbą rozbieŝności w stosunku do zastrzeŝeń i klauzul zapytania ofertowego w takim przypadku muszą być one wyraźnie wskazane w treści Oferty w spójnej tabeli rozbieŝności warunków oferty od zastrzeŝeń i klauzul zapytania ofertowego. 1.8 Przebieg postępowania ofertowego oraz kluczowe terminy Proces zakupowy dotyczący niniejszego RFP będzie realizowany według następującej procedury: Faza Krok Opis kroku Dni robocze Termin zakończenia A Analiza RFP po stronie Oferentów 4 dni B * Termin potwierdzenia przez Oferenta intencji złoŝenia Oferty 4 dni Przygotowanie i złoŝenie Ofert C * D * Termin składania przez Oferentów dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu RFP Termin udzielenia przez PKN odpowiedzi na dodatkowe pytania 4 dni dni otrzymane od Oferentów E Termin złoŝenia Ofert w odpowiedzi na RFP 4 dni z 29

7 Faza Krok Opis kroku Dni robocze Termin zakończenia A Otwarcie Ofert po stronie PKN ORLEN 1 dzień Analiza Ofert i selekcja krótkiej listy 2. Ocena Ofert, negocjacje i wybór Dostawcy B * C * Oferentów do dalszego postępowania Negocjacje zakresu i warunków świadczenia usług z wybranymi 3 dni dni Oferentami D * Wybór firmy do świadczenia usług i wystawienie zamówienia 7 dni Znak * przy symbolu w kolumnie [ Krok ] oznacza, Ŝe dany krok procesu został dodatkowo opisany w notkach poniŝej [ Punkt 1.B procedury ] Potwierdzenie intencji złoŝenia Oferty naleŝy przesłać em do osoby odpowiedzialnej za proces RFP w PKN ORLEN S.A., wskazanej poniŝej w Zapytaniu. [ Punkt 1.C procedury ] - W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego Zapytania. Pytania muszą być kierowane w formie Arkusza Pytań stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania, przesłanego em do osoby wskazanej do kontaktu w sprawie niniejszego Zapytania. [ Punkt 1.D procedury ] - Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie PKN ORLEN S.A. przygotuje jednolitą informację zwrotną taką samą dla wszystkich Dostawców. Jednocześnie PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania bez podania przyczyn. Warunkiem otrzymania odpowiedzi na pytania jest przesłanie do wskazanej poniŝej osoby odpowiedzialnej za proces RFP w PKN ORLEN S.A. potwierdzenia intencji złoŝenia oferty w terminie określonym w punkcie 1.B. [ Punkt 2.B procedury ] W trakcie analizy ofert PKN ORLEN S.A. rezerwuje sobie prawo do kontaktowania się z Oferentem i zorganizowania spotkania w celu uszczegółowienia informacji zawartych w Ofercie oraz wyjaśnienia wątpliwości związanych z zakresem Oferty wymagającymi według PKN ORLEN S.A. wyjaśnienia z Oferentem. Wstępny wybór Oferentów zostanie dokonany na podstawie oceny złoŝonych ofert, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria. Za najlepsze zostaną 7 z 29

8 uznane oferty, w których ocena przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów zdefiniowanych w stosunku do oferowanego zakresu usług. Szczegółowe kryteria i zasady wyboru ofert oraz wynikająca z nich ocena pozostaną informacją poufną PKN ORLEN S.A., która nie będzie udostępniana Oferentom. [ Punkt 2.C procedury ] PKN ORLEN S.A. zawiadomi wybranych Oferentów, Ŝe ich Oferta została zakwalifikowana do dalszego etapu procesu wyboru. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu Oferty będzie stanowiło zaproszenie do bezpośrednich negocjacji. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do prowadzenia równoległych negocjacji z więcej niŝ jednym Oferentem i dokonania ostatecznego wyboru na podstawie uzyskanych wyników negocjacji. [ Punkt 2.D procedury ] PKN ORLEN S.A. zawiadomi wybranego Oferenta o wybraniu go jako Wykonawcy usług będących przedmiotem Zapytania. Jeśli Oferent nie przystąpi w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia do podpisania zamówienia na uzgodnionych negocjacjami warunkach, PKN ORLEN S.A. zwróci się z zamówieniem usług do kolejnego (według wyników oceny) Oferenta. 8 z 29

9 Data i sposób złoŝenia Oferty Oferta powinna zostać przesłana w formie opisanej w dalszej części Zapytania do osoby określonej dalej jako Osoba Odpowiedzialna za Zapytanie w PKN ORLEN, nie później niŝ do: , do godz. 15:00 CEST Oferta powinna być dostarczona w przesyłce zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem. Powinna być ona opisana w sposób umoŝliwiający łatwą i precyzyjną identyfikację Oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) posiadające pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta kopie stosownych pełnomocnictw powinny być załączone do Oferty. Osoba Odpowiedzialna za Zapytanie w PKN ORLEN S.A. Artur Lewandowski Biuro Zakupów PKN ORLEN S. A. ul. Chemików 7, Płock, Polska Tel ; Wskazana osoba jest dedykowana do koordynowania przebiegu całego (opisanego wyŝej) procesu zakupowego powiązanego z niniejszym Zapytaniem. Dla Oferentów jest to osoba kontaktowa, do której naleŝy kierować wszystkie kwestie (w tym pytania uszczegóławiające) dotyczące niniejszego Zapytania pytania i wnioski dotyczące Zapytania kierowane do osób innych niŝ wskazana wyŝej Osoba Odpowiedzialna, pozostaną bez odpowiedzi. 9 z 29

10 2 Przedmiot Zapytania 2.1 Opis przedmiotu Zapytania Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług utrzymaniowych i rozwojowych dla aplikacji eksploatowanych na systemach HFM i FDM Hyperiona w wymiarze czasu pracy stanowiącym ekwiwalent 80 godzin konsultanta funkcjonalnego w miesiącu, w następującym zakresie zagadnień: administrowanie i zarządzanie umoŝliwiające utrzymanie pełnej operacyjności w zakresie skutecznego wsparcia wszystkich procesów biznesowych realizowanych przez aplikacje Hyperiona zgodnie z listą zadań opisaną poniŝej: konfigurowanie ustawień aplikacji, dodawanie walut, w obszarze zarządzania listami elementów wymiarów: dodawanie, modyfikowanie, usuwanie, ładowanie i ekstraktowanie list elementów, w obszarze zarządzania regułami: dodawanie, modyfikowanie, usuwanie, w obszarze zarządzania danymi: kopiowanie, usuwanie, ładowanie i ekstraktowanie oraz definiowanie integracji danych, w obszarze zarządzania dokumentami www: dodawanie, modyfikowanie i usuwanie formatek do wprowadzania danych www oraz innych dokumentów www takich jak: raporty ICP, raporty korekt, załączone pliki, zarządzanie katalogami www, wsparcie PKN ORLEN S.A. w wyjaśnianiu problematycznych kwestii związanych z procesami konsolidacji lub innymi procesami biznesowymi powiązanymi z nimi, wsparcie PKN ORLEN S.A. w zakresie określania planów rozwoju rozwiązań procesów biznesowych realizowanych przez aplikacje Hyperiona, realizację pełnej ścieŝki przygotowania i wdroŝenia zmian rozwojowych na podstawie wniosków zmian zgłaszanych przez PKN ORLEN S.A., 10 z 29

11 inne zadania zgłaszane do realizacji i dotyczące szeroko rozumianego utrzymania i rozwoju rozwiązań IT (w szczególności testowanie rozwiązań, dokumentowanie, szkolenie uŝytkowników z zakresu wdraŝanych rozwiązań), wykonywanie i dokumentowanie wykonywanych zmian, wsparcie uŝytkowników końcowych, obsługa incydentów i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji Hyperiona związanych z wydajnością i pojawiającymi się podczas eksploatacji błędami, doradztwo w zakresie infrastruktury technicznej. Zakres wykonywanych usług obejmowałby aplikacje eksploatowane na systemie HFM do konsolidacji statutowych i planów finansowych dla Grup ORLEN wraz z grupami kapitałowymi niŝszego szczebla oraz aplikacje na systemie FDM słuŝące do integracji danych z obszarów konsolidacji. W zaleŝności od częstotliwości wykonywania procesów konsolidacji w Grupie ORLEN: dla aplikacji statutowej raz na miesiąc oraz 2-3 razy w roku dla aplikacji planistycznej, w momentach krytycznych lub zgodnie z potrzebami biznesowymi wymagana byłaby gotowość do bezpośredniego wsparcia w siedzibie spółki w Płocku lub w Warszawie, szacowana na około 16 dni na kwartał. Codzienne bieŝące wsparcie realizowane byłoby na podstawie standardowych w PKN procedur Help Desku z wykorzystaniem zdalnych łączy VPN. Szacunkowe ustalone na dzień dzisiejszy czasy realizacji zgłoszeń z priorytetem krytycznym są określone na 4 godziny, z priorytetem wysokim 8 godzin. Szczegółowe zasady świadczenia usług, ich zakres, narzędzia i techniki realizacji, czasy krytyczne, raportowanie i sposoby rozliczania usług, gwarancje, płatności i inne aspekty będą przedmiotem umowy utrzymaniowo-rozwojowej po dokonaniu wyboru firmy. 11 z 29

12 2.2 Oczekiwany tryb świadczenia usług Usługi opisane w niniejszym Zapytaniu będą świadczone na podstawie Zamówienia opartego o Umowę. Zakres przedmiotowy Zapytania obejmuje dwa typy usług, z których kaŝdy wymaga innego trybu realizacji i innych parametrów pomiaru efektywności. PoniŜej zamieszczono opis głównych załoŝeń dla trybu świadczenia usług utrzymaniowych i trybu realizacji prac rozwojowych. Mając na uwadze efektywność wykorzystania zasobów Oferenta, zakłada się, Ŝe obydwa typy usług będą realizowane przez ten sam Zespół osób współpracujących z PKN ORLEN S.A. Oczekiwany sposób podziału i rozliczania czasu ich pracy pomiędzy prace utrzymaniowe i rozwojowe został zdefiniowany w kolejnym rozdziale Zapytania Tryb świadczenia usług utrzymaniowych Podstawowe załoŝenia dla trybu świadczenia usług utrzymaniowych dla rozwiązań objętych przedmiotowym zakresem Zapytania są następujące: Na potrzeby koordynacji prac utrzymaniowych PKN ORLEN S.A. wyznaczy spośród swojego personelu osobę Koordynatora Utrzymania będzie ona odpowiedzialna za planowanie i rozliczanie prac utrzymaniowych z Wykonawcą. Prace utrzymaniowe będą wykonywane w oparciu o zgłoszenia utrzymaniowe generowane przez Koordynatora Utrzymania (na bazie zgłoszeń od uŝytkowników z PKN ORLEN S.A.). Zgłoszenia mogą dotyczyć problemów/błędów z działaniem systemu, problemów z danymi w systemie, problemów z interpretacją wyników przetwarzania danych w systemie, problemów z dostępnością/wydajnością systemu, innych podobnych. KaŜde zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane w odpowiednim trybie do Wykonawcy (do obsługi listy zgłoszeń będzie wykorzystywane oprogramowanie HelpDesk wykorzystywane w PKN ORLEN S.A. udostępnione Wykonawcy). 12 z 29

13 Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania rejestrów HelpDesk w trybie zapewniającym identyfikację nowych zgłoszeń i ich obsługę zgodnie z SLA opisanym w Umowie. KaŜde zgłoszenie w HelpDesk zostanie zaklasyfikowane do jednej z trzech klas istotności/kluczowości: Awaria, Usługa Wsparcia BieŜącego lub Usługa Administracyjna. Kryterium kategoryzacji będzie oparte o ocenę wpływu zgłaszanego problemu na ciągłość procesów biznesowych PKN ORLEN S.A. Kategoria Awaria Usługi Wsparcia BieŜącego Usługi Administracyjne Definicja Brak działania lub nieprawidłowe działanie Systemu lub jego części, w szczególności działanie niezgodne z dokumentacją Systemu lub dokumentacją zrealizowanych zmian, modyfikacji i rozszerzeń. Z punktu widzenia odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy wobec Zamawiającego mogą wystąpić dwie kategorie Awarii Systemu Awarie objęte odpowiedzialnością gwarancyjną Wykonawcy i Awarie nie nieobjęte odpowiedzialnością gwarancyjną Wykonawcy. Wsparcie pracowników merytorycznych Zamawiającego przez Wykonawcę podczas procesu konsolidacji oraz po jej zakończeniu w trakcie analiz wyników. Zarządzanie merytoryczne i techniczne Systemem, zapewniające nieprzerwaną moŝliwość korzystania z Systemu, jego bieŝące dostosowanie do aktualnych potrzeb biznesowych Grupy ORLEN oraz efektywne wykorzystanie. Katalog Usług Administracyjnych zawiera Załącznik nr 2 do Umowy, przy czym pracochłonność realizacji przez Wykonawcę pojedynczego zgłoszenia nie moŝe przekroczyć 32 Roboczogodzin (4 Dni Roboczych 13 z 29

14 Wynik kategoryzacji zgłoszenia utrzymaniowego będzie determinował wymagany czas reakcji i czas rozwiązania problemu, zgodnie z tabelą poniŝej: Kategoria Zgłoszenia Czas Termin Kara za przekroczenie reakcji usunięcia problemu terminu (*) Awaria: Priorytet_Krytyczny 2 godz. 6 godz. 1 % za kaŝdą godzinę opóźnienia Priorytet_Wysoki 4 godz. 12 godz. 0,5 % za kaŝdą godzinę opóźnienia Priorytet_Niski 8 godz. 24 godz. 0,5 % za kaŝdą godzinę opóźnienia UsługaWsparcia BieŜącego: Priorytet_Krytyczny 4 godz 16 godz. 1 % za kaŝdy dzień opóźnienia Usługa Administracyjna: Priorytet Krytyczny 16 godz. 80 godz. 1 % za kaŝdy dzień opóźnienia Priorytet_Wysoki 16 godz. 120 godz. 0,5 % za kaŝdy dzień opóźnienia Priorytet_Średni 36 godz. 160 godz. 0,5 % za kaŝdy dzień opóźnienia Priorytet_Niski 36 godz. 200 godz. 0,5 % za kaŝdy dzień opóźnienia *) wysokość kary określana jest jako % wartości opłaty ryczałtowej za jeden miesiąc okresu rozliczeniowego. Priorytet Zgłoszenia Kategoria nadawana w Zgłoszeniu Awarii i innym Zgłoszeniu dotyczącym Usługi Administracyjnej i Wsparcia BieŜącego determinująca szczegółowe zasady realizacji Usługi (Maksymalny Czas Reakcji oraz Maksymalny Czas Realizacji). Maksymalny Czas Reakcji Maksymalny okres pomiędzy przekazaniem Zgłoszenia Awarii lub innego Zgłoszenia dotyczącego Usługi Administracyjnej lub Wsparcia BieŜącego a momentem podjęcia działań przez Wykonawcę w celu usunięcia Awarii lub realizacji innego Zgłoszenia dotyczącego Usługi Administracyjnej lub Wsparcia BieŜącego Maksymalny Czas Realizacji - Maksymalny okres pomiędzy przekazaniem Zgłoszenia Awarii a wykonaniem Naprawy, maksymalny okres pomiędzy przekazaniem innego Zgłoszenia dotyczącego 14 z 29

15 Usług Administracyjnych lub Wsparcia BieŜącego a zrealizowaniem tego Zgłoszenia lub maksymalny okres pomiędzy przekazaniem zadania dotyczącego Usług Administracyjnych, Usług Wsparcia BieŜącego lub Usług Rozwoju a zrealizowaniem tego zadania. W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku konieczności pozyskania i zastosowania not korygujących do standardowych funkcjonalności HFM lub FDM) termin realizacji zgłoszenia będzie mógł być przesunięty w uzgodnieniu z Koordynatorem Utrzymania PKN ORLEN S.A. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia zobowiązany będzie do oszacowania pracochłonności związanej z wykonaniem zgłoszenia. Jeśli oszacowana pracochłonność będzie większa od 1 dnia roboczego, przed przystąpieniem do realizacji zgłoszenia Wykonawca skontaktuje się z Koordynatorem Utrzymania w PKN ORLEN S.A. i uzyska autoryzacje wykonania takiego zgłoszenia. Zgłoszenia o pracochłonności poniŝej jednego dnia roboczego mogą być realizowane bez potwierdzania przez Koordynatora Utrzymania. W przypadku nagromadzenia się liczby zgłoszeń utrzymaniowych ponad poziom moŝliwy do bieŝącej obsługi przez Wykonawcę, uzgodni on z Koordynatorem Utrzymania PKN ORLEN S.A. priorytety zadań i będzie realizował prace w ustalonej kolejności. Status (w tym równieŝ terminy) realizacji prac będzie na bieŝąco raportowany przez Wykonawcę w udostępnionym systemie HelpDesk. Na zakończenie kaŝdego miesiąca Wykonawca przygotuje podsumowanie czasu pracy na realizację wszystkich zleceń utrzymaniowych w danym okresie i wyceni prace zgodnie z obowiązującymi stawkami między PKN ORLEN S.A. i Wykonawcą. Wycena będzie uwzględniała zróŝnicowanie stawek dla róŝnych profili kompetencyjnych pracowników zaangaŝowanych w wykonanie usług utrzymaniowych. Elementem korygującym wycenę będzie ocena terminowości wykonania prac względem SLA opisanego w zamieszczonej powyŝej tabeli lub udokumentowanych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą i Koordynatorem Utrzymania. 15 z 29

16 2.2.2 Tryb świadczenia usług rozwojowych Podstawowe załoŝenia dla trybu świadczenia usług rozwojowych dla rozwiązań objętych przedmiotowym zakresem Zapytania są następujące: Zmiany rozwojowe będą kaŝdorazowo realizowane jako mini projekt rozwojowy, mający określony zakres przedmiotowy, określony termin realizacji i określoną pracochłonność / koszt. Podstawą rozliczenia będzie odebrany produkt rozwojowy (przetestowany względem załoŝeń i udokumentowanych uzgodnień wyznaczających zakres zmiany). Formułą wyceny pracochłonności będzie metoda FixedPrice uzasadniony szacunkami pracochłonności wyliczonymi na bazie stawek uzgodnionych w Umowie. Zmiany rozwojowe będą zgłaszane do Wykonawcy przez Koordynatora Utrzymania PKN ORLEN S.A. Po zgłoszeniu, dla kaŝdej zmiany Wykonawcy przysługiwać będzie do 4 roboczogodzin pracy konsultanta na opracowanie wstępnych załoŝeń sposobu realizacji zmiany oraz wstępnego szacunku pracochłonności. Jeśli przygotowanie takiej koncepcji i szacunku wymaga dłuŝszego czasu naleŝy to uzgodnić z Koordynatorem Utrzymania. Po uzyskaniu załoŝeń koncepcji realizacji zmiany i szacunku kosztów jej realizacji pracownicy PKN ORLEN S.A. przeanalizują propozycję Wykonawcy i podejmą decyzję o realizacji zmiany lub jej odrzuceniu. Decyzja moŝe być poprzedzona negocjacjami z Wykonawcą odnośnie zakresu i/lub wyceny kosztów zmiany. Jeśli zdecydowano o realizacji zmiany to Wykonawca z Koordynatorem Utrzymania ustalą okno czasowe na realizację zmiany wyznaczając termin jej dostarczenia. Wykonawca opracuje i potwierdzi z PKN ORLEN S.A. szczegółową koncepcję realizacji zmiany, zaimplementuje zmianę w aplikacjach i konfiguracjach, opracuje scenariusze testowe dla zmiany, przeprowadzi testy jednostkowe na systemie rozwojowym, przeprowadzi testy integracyjne / funkcjonalne na systemie testowym i przekaŝe przetestowane przez siebie rozwiązanie (wraz z rejestrem scenariuszy testowych) do testów akceptacyjnych realizowanych przez PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. wykona testy akceptacyjne dostarczonych rozwiązań i na bazie wyników testów podejmie decyzję o wdroŝeniu dostarczonych komponentów. Poprawa wykrytych w 16 z 29

17 testach błędów będzie odpowiedzialnością Wykonawcy w ramach uzgodnionej stałej kwoty FixedPrice za dostarczenie rozwiązania. Za błąd będzie uznawane działanie programu niezgodne z wymaganiami, które były podstawą ustalenia zakresu dla zlecenia. Nowe wymagania będą traktowane jako zmiana do zakresu zlecenia rozwojowego będą mogły być dodatkowo wyceniane przez Wykonawcę w trybie zarządzania zmianą zakresu. Po zakończeniu testów i podjęciu decyzji o wdroŝeniu rozwiązania, Wykonawca wraz Koordynatorem Utrzymania skoordynują proces przeniesienia rozwiązania na środowisko produkcyjne Hyperion w PKN ORLEN S.A. Na zakończenie kaŝdego miesiąca Wykonawca przygotuje podsumowanie wykonanych (zakończonych i odebranych przez PKN ORLEN S.A.) zleceń rozwojowych w danym okresie i wyceni prace zgodnie z ustalonymi warunkami realizacji poszczególnych zleceń Miejsce świadczenia usług Prace utrzymaniowe i rozwojowe będą mogły być realizowane zarówno on-site (praca personelu Wykonawcy w siedzibie PKN ORLEN S.A. w Płocku) jak i off-site (praca zdalna z uŝyciem udostępnionego przez PKN ORLEN S.A. zdalnego podłączenia do jego systemów IT). Ze względu na krytyczność biznesową procesu konsolidowania, PKN ORLEN S.A. wymaga, aby w okresie tworzenia sprawozdań giełdowych Wykonawca zapewnił obecność konsultanta funkcjonalnego on-site w Płocku w razie takich potrzeb w celu zapewnienia efektywnej realizacji przetwarzania, testowania i wdraŝanie poprawek do ewentualnych błędów uniemoŝliwiających utworzenie w terminie poprawnych sprawozdań). Dodatkowo, w celu zapewnienia poprawnej komunikacji szczególnie podczas wykonywania konsolidacji statutowej i konsolidacji planów finansowych oraz w celu zapewnienia asysty Wykonawcy, PKN ORLEN S.A. wymaga zapewnienia obecności konsultantów funkcjonalnych on-site w wymiarze około 16 dni na kwartał. Terminy tych dodatkowych dni on-site w PKN ORLEN S.A. będą w razie potrzeby dynamicznie ustalane między Wykonawcą i Koordynatorem Utrzymania. 17 z 29

18 Jeśli Wykonawca podejmie do wykonania prace rozwojowe wymagające szczególnego zaangaŝowania (np. obecność członków personelu Wykonawcy on-site w Płocku ponad wymiar ustalony standardowo dla przedmiotu Zapytania), dodatkowe koszty z tym związane będą wykazane w wycenie prac i będą wliczone w proponowaną przez Wykonawcę stałą cenę FixedPrice przygotowana wycena będzie przedmiotem decyzji PKN ORLEN S.A. odnośnie uruchomienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami proponowanymi przez Wykonawcę. 2.3 Majątkowe prawa do rezultatów prac Wymaganiem w stosunku do Wykonawcy jest przeniesienie na PKN ORLEN S.A. pełnych majątkowych praw autorskich do wszystkich rezultatów (w szczególności programów komputerowych, elementów dokumentacji) dostarczonych w ramach wykonywania prac utrzymaniowych i rozwojowych (przedmiot Zapytania). Prawa zostaną przeniesione na wszystkich polach eksploatacji, włącznie z moŝliwością przekazania rezultatów prac Wykonawcy (np. kodów źródłowych lub opracowanych koncepcji) do rozwoju przez inny podmiot. 2.4 Sposób rozliczania prac utrzymaniowych i rozwojowych Wykonawca otrzyma miesięczny ryczałt (stałą płatność) w ramach której zobowiązany będzie przepracować uzgodnioną w Umowie liczbę roboczogodzin / roboczodni na rzecz PKN ORLEN S.A. łącznie w ramach prac utrzymaniowych i rozwojowych. Kwota wykorzystanego ryczałtu będzie rozliczana w cyklu kwartalnym tzn. niewykorzystana kwota ryczałtu z danego miesiąca moŝe zostać wykorzystana w kolejnych miesiącach ale tylko na przestrzeni danego kwartału. Ryczałt kwotowy będzie rozliczany na bazie arkusza czasu pracy osób o określonych profilach kompetencyjnych. Ryczałt będzie wypłacany Wykonawcy bez względu na ilość zadań wykonanych w miesiącu (z zastrzeŝeniem przypadku gdy obniŝany jest ryczałt za ostatni miesiąc kwartału, ze względu na niedostarczenie przez Wykonawcę wystarczających zasobów do wykonania prac zgłoszonych przez PKN ORLEN S.A.). Wykonawca nie moŝe odmówić wykonania prac dla PKN ORLEN S.A. (ani utrzymaniowych ani rozwojowych) mieszczących się w limitach wynikających z ryczałtu. Rozliczenie miesięczne: 18 z 29

19 Na zakończenie kaŝdego miesiąca Wykonawca przedstawi do PKN ORLEN S.A. zestawienie czasu pracy związane z wykonaniem zadań utrzymaniowych i rozwojowych (zestawienie czasu w rozbiciu na profile kompetencyjne / stawki) Czas określony w zestawieniu przez Wykonawcę zostanie potwierdzony przez Koordynatora Wsparcia PKN ORLEN S.A. Na tej podstawie określona zostanie kwota wykorzystanego ryczałtu za dany miesiąc. Na zadania utrzymaniowe nałoŝone będą warunki kar umownych zapisanych w umowie, wyznaczające finalną kwotę za realizację prac w miesiącu. Na etapie rozliczenia miesięcznego nie będzie weryfikowana relacja kwoty do limitu wynikającego z ryczałtu. Wykonawca uzyska wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc. Rozliczenie kwartalne: Na zakończenie kaŝdego kwartału zsumowane zostaną uzgodnione finalne kwoty za realizację prac we wszystkich miesiącach danego kwartału i suma zostanie porównana z 3- krotnością puli ryczałtu miesięcznego. Jeśli kwota wykorzystana będzie wykraczała ponad kwotę ryczałtową, to Wykonawca uzyska dodatkowe wynagrodzenie za kwartał. Jeśli PKN ORLEN S.A. nie wykorzysta kwartalnego ryczałtu, to niewykorzystana kwota przepadnie (chyba Ŝe uzgodnione zostaną z Wykonawcą inne warunki). Jeśli niewykorzystanie kwartalnego ryczałtu będzie wynikało z problemów z dostarczeniem przez Wykonawcę (w wymaganych przez PKN ORLEN S.A. terminach) zasobów do realizacji prac utrzymaniowych lub rozwojowych, to PKN ORLEN S.A. ma prawo do obniŝenia Wykonawcy ryczałtu za ostatni miesiąc kwartału o stosowaną kwotę. W cyklu półrocznym PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do korekty kwoty opłaty ryczałtowej dla Wykonawcy. Korekta w dół nie zejdzie poniŝej 75% wartości pierwotnego ryczałtu a korekta w górę 125% wartości pierwotnego ryczałtu. Jeśli korekty miałyby być wyŝsze niŝ wskazane, będzie to wymagało aneksowania warunków umownych świadczenia usług przez Wykonawcę. 19 z 29

20 3 Wymagania dotyczące Oferenta 3.1 Wymagania podstawowe Podstawowym wymaganiem w stosunku do Oferenta jest posiadanie wiedzy eksperckiej i doświadczenia w realizacji prac stanowiących przedmiot Zapytania oraz posiadanie odpowiedniego potencjału zasobów o wymaganych kompetencjach, wystarczającego do przeprowadzenia pełnego zakresu prac opisanych w niniejszym Zapytaniu. W szczególności, aby ubiegać się o kontrakt na utrzymanie i rozwój aplikacji Hyperiona w PKN ORLEN S.A., Oferent musi spełniać następujące kryteria: Dostępność na potrzeby prac w ramach kontraktu dwóch konsultantów funkcjonalnych (ekspertów) ze znajomością sposobu implementacji zagadnień konsolidacji na systemach Hyperiona. Przynajmniej jeden z konsultantów powinien mieć zaawansowaną wiedzę o zastosowaniach rozwiązań IT w obszarze konsolidacji. Dostępność na potrzeby prac w ramach kontraktu zespołu przynajmniej 2 doświadczonych konsultantów operacyjnych (osoby z udokumentowanym doświadczeniem 3 lat pracy na systemach Hyperiona). Spełnienie wszystkich opisanych wyŝej kryteriów jest warunkiem koniecznym do uznania oferty za spełniającą wymagania PKN ORLEN S.A. Tylko oferty spełniające powyŝsze kryteria będą brane pod uwagę w szczegółowym procesie oceny i wyboru Wykonawcy dla przedmiotu Zapytania. 3.2 Zespół oferenta Na potrzeby prac stanowiących przedmiot Zapytania Oferent powinien zbudować Zespół osób ze swojego personelu, który zostanie wskazany w Ofercie. W trakcie realizacji umowy skład Zespołu będzie STAŁY ewentualne zmiany (wynikające ze zdarzeń losowych) będą musiały być kaŝdorazowo uzgodnione z PKN ORLEN S.A. (będą musiały uzyskać akceptację Koordynatora Utrzymania PKN ORLEN S.A.). W przypadku zmiany członka Zespołu Wykonawcy realizującego prace na rzecz PKN ORLEN S.A., nowa osoba dołączana do Zespołu będzie miała wiedzę ekspercką i doświadczenie nie-mniejsze niŝ osoba zastępowany członek Zespołu Wykonawcy. 20 z 29

21 Oferta powinna zawierać proponowany prze Oferenta skład Zespołu wraz z opisem kompetencji i doświadczenia kaŝdego z członków Zespołu i wskazania jego profilu kompetencyjnego (podstawa do określania stawki na potrzeby rozliczeń czasu pracy). 3.3 Kierownik / Koordynator projektu oferenta W ofercie Oferent powinien wskazać osobę spośród członków Zespołu Oferenta, która będzie pełniła funkcję koordynatora działań Zespołu Oferenta. Osoba ta będzie głównym punktem kontaktu dla Koordynatora Utrzymania ze strony PKN ORLEN S.A. Jednym z jej obowiązków będzie cykliczne, miesięczne przygotowywanie rozliczeń czasu pracy personelu Wykonawcy w ramach świadczonych usług (przedmiotu Zapytania). 3.4 Oferent wiodący i ewentualne konsorcja PKN ORLEN S.A. jest zainteresowany zakupem przedmiotowych usług i produktów od jednego Oferenta. Ofertę moŝe złoŝyć równieŝ konsorcjum firm, jednakŝe jedna z nich musi być określona jako Oferent wiodący, odpowiedzialny za całość oferty i koordynację całego przedsięwzięcia. Członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie. PKN ORLEN S.A. dopuszcza uczestnictwo tej samej firmy w więcej niŝ jednym konsorcjum składającym odpowiedź na niniejsze Zapytanie Ofertowe. PKN ORLEN S.A. dopuszcza równieŝ skorzystanie przez Oferenta z usług podwykonawców w ramach realizacji prac projektowych. W takim przypadku, w trakcie trwania projektu Oferent odpowiadał będzie za działania i zaniechania swoich podwykonawców w takim samym zakresie jak za własne działania i zaniechania. Struktura podwykonawców moŝe być maksymalnie dwupoziomowa jeden Oferent wiodący oraz podwykonawcy. Nie dopuszcza się zaangaŝowania podwykonawców przez podwykonawców (za wyjątkiem osób fizycznych zatrudnionych na podstawie tzw. umów cywilnoprawnych). Oferent zobowiązany jest przedstawić opis struktury konsorcjum/modelu podwykonawstwa wraz z opisaniem obszarów odpowiedzialności poszczególnych firm uczestniczących w Konsorcjum / podwykonawców. Zaproponowana i przyjęta przez PKN ORLEN S.A. struktura Konsorcjum i lista podwykonawców będzie wiąŝąca na cały okres trwania projektu. KaŜdorazowa ewentualna zmiana wnioskowana 21 z 29

22 przez Oferenta będzie wymagała uzyskania akceptacji PKN ORLEN S.A. Jednocześnie PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo zaŝądania od Oferenta zmiany podwykonawców w trakcie trwania projektu, jeśli warunki dostarczania produktów i świadczenia usług zapisane w umowie z Oferentem nie będą dotrzymywane. Wymagane jest formalne wyraŝenie zgody przez Biuro Zakupów PKN ORLEN S.A. na kaŝdego zaproponowanego w ofercie podwykonawcę lub członka Konsorcjum. Zgoda taka musi być udzielona na etapie przygotowania oferty, przed jej złoŝeniem. 3.5 Referencje Oferent zobowiązany opisać swoje doświadczenia zgodne lub zbliŝone do przedmiotu Zamówienia oraz przedstawić, co najmniej jedną referencję dotyczącą świadczenia usługi o zakresie zbliŝonym do opisanego w zapytaniu. W ramach przywołanej referencji, Oferent powinien przedstawić: podstawowe dane o kliencie branŝa, wielkość, obecność na rynkach informacje kontaktowe do osoby mogącej potwierdzić referencję termin świadczenia usługi stanowiącej przedmiot referencji zakres usługi stanowiącej przedmiot referencji zakres odpowiedzialności Oferenta w ramach świadczonych usług 22 z 29

23 4 Wymagania dotyczące Oferty 4.1 Forma odpowiedzi Całość dokumentów składanych przez Oferenta, sporządzonych w języku polskim, powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Usługi wsparcia aplikacji Hyperiona dla PKN ORLEN S.A.. Oferty powinny składać się z dwóch oddzielnych części merytorycznej i handlowej, w oddzielnych zapieczętowanych kopertach. Dodatkowo do kaŝdej wersji papierowej naleŝy dołączyć wersję danej części oferty w postaci elektronicznej (z zachowaniem podziału na część handlową i merytoryczną). Wymagana forma dokumentacji składającej się na ofertę: 1 (jeden) oryginalny zestaw dokumentacji w formie papierowej 1 (jedna) kopia dokumentacji na CD w formacie PDF, lub Microsoft Word lub Microsoft Excel lub Microsoft Project W przypadku róŝnic pomiędzy papierową i elektroniczną wersją dostarczonej oferty, PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do wiąŝącego wyboru wersji, która będzie podstawą do postępowania w procesie zakupowym. 4.2 Zawartość Oferty PoniŜej zamieszczono listę wszystkich obligatoryjnych elementów, które naleŝy zawrzeć w ofercie stanowiącej odpowiedź na Zapytanie. Brak któregokolwiek z wymaganych komponentów oferty będzie traktowany jako uchybienie formalne stanowiące podstawę dla PKN ORLEN S.A. do wyłączenia oferty z procesu oceny i wyboru Wykonawcy przedmiotowych usług. Lista wymaganych elementów oferty obejmuje: Streszczenie / wprowadzenie do oferty w tym krótka charakterystyka propozycji zawartej w ofercie oraz jej podstawowe parametry (data złoŝenia, termin waŝności, inne klauzule handlowe stosowane przez Oferenta) 23 z 29

24 Krótki profil Oferenta oraz jego referencje w zakresie przedmiotowych usług utrzymaniowych. Potwierdzenie zakresu usług objętych ofertą w odniesieniu do wymagań opisanych w Zapytaniu. Potwierdzenie (oraz lista ewentualnych zastrzeŝeń i rozbieŝności) modelu świadczenia usług oraz modelu rozliczeń za świadczone usługi. Opis składu i profilu kompetencji Zespołu Oferenta proponowanego do świadczenia usługi. Potwierdzenie oferowanych parametrów świadczenia przedmiotowych usług: o Okresu świadczenia usług o Czasów reakcji i czasów rozwiązywania problemów w ramach zgłoszeń utrzymaniowych o Kar umownych za niedotrzymanie czasów rozwiązywania problemów, o których mowa w punkcie wyŝej. Określenie oferowanych warunków cenowych świadczenia usług: o określenie puli miesięcznego ryczałtu na świadczenie przedmiotowych usług oraz wskazanie podstawy kalkulacji dla zaproponowanego ryczałtu (ilość roboczodni w ramach poszczególnych profili kompetencyjnych uwzględnionych w puli ryczałtowej) o wskazanie stawek za roboczodzień poszczególnych profili kompetencyjnych personelu Oferenta (stawek, które będą podstawą do wyceny prac wykonanych na rzecz PKN ORLEN S.A. w ramach świadczenia przedmiotowych usług) Określenie czasu, metodyki i sposobu przejęcia usługi utrzymania systemu objętego zakresem zapytania ofertowego Określenie innych istotnych załoŝeń i ograniczeń dotyczących świadczonych usług, przyjętych przez Oferenta przy formułowaniu propozycji dla PKN ORLEN S.A. 24 z 29

25 Określenie uwag i wyłączeń dotyczących warunków świadczenia usług opisanych w niniejszym Zapytaniu (w szczególności uwag i wyłączeń do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Profesjonalnych będących formalną bazą świadczenia usług dla PKN ORLEN S.A.). Jeśli takie wyłączenia / uwagi nie zostaną sformułowane, przyjmuje się, Ŝe Oferent przyjął bez zmian warunki świadczenia usług opisane w Zapytaniu. Pozostałe (dodatkowe) informacje ze strony Oferenta uzupełniające treść oferty. Wskazane wymagane elementy ofert naleŝy traktować jako kolejne rozdziały oczekiwanej od Oferenta dokumentacji ofertowej. PKN ORLEN wymaga, aby układ i zawartość rozdziałów były zachowane zapewni to porównywalność propozycji złoŝonych przez Oferentów na etapie oceny ofert i wyboru Wykonawcy przedmiotowych usług. 4.3 Reprezentacja oferenta Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta lub przez pełnomocnika i parafowana na kaŝdej stronie. Do Oferty powinno być załączone odpowiednie Pełnomocnictwo. 4.4 ZałoŜenia i Wyłączenia Oferent powinien zebrać i jasno sprecyzować wszystkie istotne załoŝenia, wyłączenia lub propozycje zmian/uzupełnień do treści zapytania ofertowego, przy jakich opracował Ofertę w jednym rozdziale Oferty. PKN ORLEN S.A. będzie brał pod uwagę jedynie załoŝenia wyspecyfikowane w tym rozdziale. 4.5 Termin waŝności oferty PKN ORLEN S.A. wymaga, aby Oferent wyspecyfikował jednoznacznie termin waŝności złoŝonej oferty. Oczekuje się, iŝ waŝność oferty będzie nie krótsza niŝ 3 miesiące. 4.6 Wymagany model cenowy oferty Kwota ryczałtu miesięcznego oraz stawki za czas pracy personelu Wykonawcy w ramach świadczenia usług będących przedmiotem Zapytania naleŝy wyspecyfikować jako kwoty netto (bez podatku VAT) wyraŝone w walucie PLN. Stawka powinna zawierać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zakupu, w tym koszty dojazdów oraz zakwaterowania. Oczekuje 25 z 29

26 się określenia dwóch rodzajów stawek za pracę on-site i off-site dla kaŝdego z profili kompetencyjnych Oferenta. 4.7 Warunki płatności Wszelkie płatności będą dokonywane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Oferenta wskazany w fakturze w terminie nie krótszym niŝ 90 dni od daty dostarczenia do siedziby PKN ORLEN S.A. poprawnie wystawionej faktury VAT z wymaganym zestawem protokołów odbioru prac podpisanych przez odpowiednich przedstawicieli PKN ORLEN S.A. 26 z 29

27 5 Załączniki Załącznik nr 1 Arkusz wyceny dla Oferty Załącznik nr 2 Arkusz pytań (do uŝycia przez Oferenta w procesie formułowania pytań dotyczących RFP) 27 z 29

28 Załącznik nr 1 Arkusz wyceny Usługi wsparcia i utrzymania systemu Hyperion Przedmiot Cena katalogowa [PLN] Rabat dla GK ORLEN [%] Cena dla GK ORLEN [PLN] Wartość roczna Umowy [PLN] Opłata ryczałtowa za świadczenie usługi wsparcia w wymiarze 240 godzin miesięcznie Cena katalogowa [PLN] Rabat dla GK ORLEN [%] Cena dla GK ORLEN [PLN] Stawka godzinowa za pracę konsultanta 28 z 29

29 Załącznik nr 2 Arkusz pytań Nazwa oferenta: Przedmiot zapytania: Pytanie oferenta: Odpowiedź PKN ORLEN S.A.: Pytanie oferenta: Odpowiedź PKN ORLEN S.A.: Pytanie oferenta: Odpowiedź PKN ORLEN S.A.: Pytanie oferenta: Odpowiedź PKN ORLEN S.A.: 29 z 29

Zakup macierzy dyskowej VMAX dla PKN ORLEN S.A..

Zakup macierzy dyskowej VMAX dla PKN ORLEN S.A.. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10204657 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu Wersja: 1.0. Data: 03.01.2012 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zakres wykonywanej usługi. Płock, dnia 05.12 2012 r. Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012

Szanowni Państwo, Zakres wykonywanej usługi. Płock, dnia 05.12 2012 r. Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012 Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 10-11-2015 Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę przewozów kolejowych na relacji: Słubice/Frankfurt (ODER) - Schkopau

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę przewozów kolejowych na relacji: Słubice/Frankfurt (ODER) - Schkopau Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę przewozów kolejowych na relacji: Słubice/Frankfurt (ODER) - Schkopau Płock 29.12.2011r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na rekrutację/wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Zaproszenie do akcji ofertowej na rekrutację/wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Zaproszenie do akcji ofertowej na rekrutację/wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Płock 26.05.2011r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informacje nr Dotyczy: Drukarki wielofunkcyjne dla Stacji Paliw PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informacje nr Dotyczy: Drukarki wielofunkcyjne dla Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informacje nr 10177987 Dotyczy: Drukarki wielofunkcyjne dla Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. Wersja: 1.0. Data: 15.03.2011 1 Ul. Chemików 7 1 z 10 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup podkładów i podrozjazdnic kolejowych. Płock

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup podkładów i podrozjazdnic kolejowych. Płock Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup podkładów i podrozjazdnic kolejowych Płock 2012-03-21 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax. (+48 24) 365 40 09 koltrans@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zakup urządzeń typu Tablet Przewidywana ilość : szt.

Przedmiot: Zakup urządzeń typu Tablet Przewidywana ilość : szt. ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 01/2017 ORLEN Centrum Serwisowe z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławska 58, 45-701 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIE STRONY INTERNETOWEJ DLA FIRMY MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O

PRZEDMIOT: UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIE STRONY INTERNETOWEJ DLA FIRMY MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O Warszawa, dnia 10 sierpnia 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT: UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIE STRONY INTERNETOWEJ DLA FIRMY MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. W RAMACH PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Płock 28.11.2011r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48 24) 365 40

Bardziej szczegółowo

Płock, Od: Magdalena Krajewska, PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe Szkoleniowe gry planszowe. Szanowni Państwo,

Płock, Od: Magdalena Krajewska, PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe Szkoleniowe gry planszowe. Szanowni Państwo, Od: Magdalena Krajewska, PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe Szkoleniowe gry planszowe Szanowni Państwo, W imieniu PKN ORLEN S.A. zapraszam do złożenia oferty na realizację szkoleniowych gier planszowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Serwis gwarancyjny oraz wsparcie uŝytkowników Help Desk 1. Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.1 Usługa wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu obejmuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.1 Usługa wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu obejmuje: Warszawa,20.07.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt badawczy pt. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: 1. TELEMARKETING 2. MAILING DLA FIRMY MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O

PRZEDMIOT: 1. TELEMARKETING 2. MAILING DLA FIRMY MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O Warszawa, dnia 10 sierpnia 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT: 1. TELEMARKETING 2. MAILING DLA FIRMY MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. W RAMACH PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS)

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Płock, dn. 26.04.13r. GZ/GZO/ZOP/LG/ 20 /2013. Od: Lidia Gasi - Biuro Zakupów PKN ORLEN S.A.

Strona 1 z 5. Płock, dn. 26.04.13r. GZ/GZO/ZOP/LG/ 20 /2013. Od: Lidia Gasi - Biuro Zakupów PKN ORLEN S.A. GZ/GZO/ZOP/LG/ 20 /2013 Od: Lidia Gasi - Biuro Zakupów PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe : wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej (KPP) wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów (ZZK): Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 24 do Decyzji DHRT-WWM-60600-158/08( ) z dnia 2009 r. PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP 1. Abonent

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup oleju silnikowego CF-4 15W 50 do lokomotyw spalinowych z silnikiem wysokopręŝnym z turbodoładowaniem

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup oleju silnikowego CF-4 15W 50 do lokomotyw spalinowych z silnikiem wysokopręŝnym z turbodoładowaniem Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup oleju silnikowego CF-4 15W 50 do lokomotyw spalinowych z silnikiem wysokopręŝnym z turbodoładowaniem Płock 2011-11-10 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę regałów jezdnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY z dnia roku.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY z dnia roku. I.dz.DZ/MG/5197/04/2017 Znak postępowania: BIOSTRATEG/1/04/2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY z dnia 26.04.2017 roku. Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów, aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługi kurierskie dla ORLEN KolTrans. Płock 2013-02-25

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługi kurierskie dla ORLEN KolTrans. Płock 2013-02-25 Zaproszenie do akcji ofertowej na usługi kurierskie dla ORLEN KolTrans Płock 2013-02-25 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax. (+48 24) 367 90 14 koltrans@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi doradczej poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej na:

REGULAMIN. Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej na: REGULAMIN Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej na: Wykonanie audytu energetycznego procesu technologicznego w zakresie odzysku (zawrotu) kondensatu z wybranych wytwórni produkcyjnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, dn. 04.09.2015 r. Zaproszenie do składania ofert. Bank Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie,

Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, dn. 04.09.2015 r. Zaproszenie do składania ofert. Bank Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, dn. 04.09.2015 r. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa Zaproszenie do składania ofert Bank Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wszelkich informacji technicznych z ramienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wszelkich informacji technicznych z ramienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela: GZ/GZI/ZIR/MB/ 1878 /2012 Płock, 27.09.2012r ZAPYTANIE OFERTOWE Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zaprasza do złoŝenia oferty na wykonanie prac remontowych w postoju remontowym Wydz. Fenolu i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Regulamin otwartego konkursu na nabór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB Kraków, 01 październik 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB w postępowaniu prowadzonym wg Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

ZAPYTANIE OFERTOWE. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku GZ/GZI/ZIR/MB/ 0207 /2013 Płock, 11.02.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zaprasza do złoŝenia oferty na wykonanie regeneracji plateru płaszcza krystalizatora V 2321 w

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, działającego na rzecz Sądów Apelacyjnych wymienionych

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury.

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury. ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice 2011-04-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Dostawę w 2011 roku fabrycznie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia ofert na posiłki regeneracyjne dla ORLEN KolTrans. Płock

Zaproszenie do złożenia ofert na posiłki regeneracyjne dla ORLEN KolTrans. Płock Zaproszenie do złożenia ofert na posiłki regeneracyjne dla ORLEN KolTrans Płock 2012-01 - 26 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48 24) 365 40 09 koltrans@koltrans.pl

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

BDG.V IM Warszawa, dnia r.

BDG.V IM Warszawa, dnia r. BDG.V.2510.4.2016.IM Warszawa, dnia 15.03.2016 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Asystę Techniczną w zakresie wsparcia w utrzymaniu Systemu Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

ZAPYTANIE OFERTOWE. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku GZ/GZI/ZIR/MB/ 0707 /2013 Płock, 22.04.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zaprasza do złoŝenia oferty na przeprowadzenie badań wiroprądowych aparatów w postoju remontowym

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia 04.10.2012

Płock, dnia 04.10.2012 ZAPYTANIE O INFORMACJĘ NR 10248811 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20 ZAPO/AZ/ 68 /12/2011 Katowice 2011-12-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; następujący:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/058/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/058/GN Kraków, 10 sierpień 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/058/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 152/SK/2012/KO

Zapytanie ofertowe nr 152/SK/2012/KO Skawina, dnia 28.06.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 152/SK/2012/KO Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

ZAPYTANIE OFERTOWE. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku GZ/GZI/ZIR/MB/ 0211 /2013 Płock, 07.02.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zaprasza do złoŝenia oferty na wykonanie prac remontowych w branŝy elektrycznej (ogólnej) w postoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O.

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. Warszawa, 15 września 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach projektu Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą GESTAMP WIND

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wszelkich informacji technicznych z ramienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udzielają:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wszelkich informacji technicznych z ramienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udzielają: GZ/GZI/ZIR/MB/ 1931 /2012 Płock, 10.10.2012r ZAPYTANIE OFERTOWE Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zaprasza do złoŝenia oferty na wykonanie remontu chłodnicy 04-E17B na instalacji Krakingu Katalitycznego

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/32/MB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/32/MB Kraków, 2 październik 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/32/MB w postępowaniu prowadzonym wg Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę transportową maszynistów samochodem osobowym do 3,5t

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę transportową maszynistów samochodem osobowym do 3,5t Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę transportową maszynistów samochodem osobowym do 3,5t Płock 19.11.2012r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/598/MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/598/MR Kraków, 8 września 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/598/MR w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie, art. 397, 398, 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do złoŝenia oferty na:

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do złoŝenia oferty na: Debrzno, dn. 25. 01. 2011 rok ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do złoŝenia oferty na: stanowisko doradcy obywatelskiego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający : ORLEN KolTrans Sp. z o.o Płock Ul. Chemików 7 NIP:

I. Zamawiający : ORLEN KolTrans Sp. z o.o Płock Ul. Chemików 7 NIP: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz budowy rurociągu azotu i instalacji wewnętrznych w Hali Remontu Taboru w ORLEN KolTrans w Płocku Płock 14.06.2013 r. ORLEN KolTrans

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia Zarząd Spółki Czerwona Torebka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. przedłuŝenia na kolejne lata.

ZAPYTANIE OFERTOWE. przedłuŝenia na kolejne lata. GZ/GZI/ZIR/MB/ 0366 /2013 Płock, 04.03.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zaprasza do złoŝenia oferty na zawarcie umowy okresowej na usuwanie osadów pyłu kwasu tereftalowego

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki nie przewiduje moŝliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut

Statut Spółki nie przewiduje moŝliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 13 lutego 2013 r. godz. 11.00 Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do monitorowania statystyk pobrań aplikacji mobilnych

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do monitorowania statystyk pobrań aplikacji mobilnych PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do monitorowania statystyk pobrań aplikacji mobilnych Wersja: 1.0. Data: 18.06.2012 1 1. INFORMACJE OGÓLNE I SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie. Płock

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie. Płock Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie Płock 09-02- 2012 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt.:

W związku z realizacją projektu pt.: Zapytanie Ofertowe nr: WPM/01 niepodlegające Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 3 ust. 1 ustawy PZP. W związku z realizacją projektu pt.: Opracowanie uniwersalnego systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę poniżej równowartości 14000 Euro

Zapytanie o cenę poniżej równowartości 14000 Euro Zapytanie o cenę poniżej równowartości 14000 Euro Przedmiot: Usługi księgowe dla systemu QShopping Projekt: Stworzenie rozwiązania wspomagającego pewne i efektywne zakupy na aukcjach internetowych Data

Bardziej szczegółowo

IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Treść ogłoszenia Zarząd IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo