usługi wsparcia i rozwoju aplikacji na systemie Hyperion dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "usługi wsparcia i rozwoju aplikacji na systemie Hyperion dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: , numer NIP: , kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: ,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zaprasza do złoŝenia Oferty na wykonanie usługi dotyczącej: usługi wsparcia i rozwoju aplikacji na systemie Hyperion dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN Płock, Ul. Chemików Płock, Polska

2 Spis treści 1 WPROWADZENIE CEL ZAPYTANIA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PKN ORLEN S.A INFORMACJE KONTEKSTOWE O PRZEDMIOCIE ZAPYTANIA WŁASNOŚĆ DOKUMENTU ZACHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEJ RYZYKO OFERENTA ZGODA NA WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEBIEG POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ KLUCZOWE TERMINY PRZEDMIOT ZAPYTANIA OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OCZEKIWANY TRYB ŚWIADCZENIA USŁUG MAJĄTKOWE PRAWA DO REZULTATÓW PRAC SPOSÓB ROZLICZANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH I ROZWOJOWYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA WYMAGANIA PODSTAWOWE ZESPÓŁ OFERENTA KIEROWNIK / KOORDYNATOR PROJEKTU OFERENTA OFERENT WIODĄCY I EWENTUALNE KONSORCJA REFERENCJE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY FORMA ODPOWIEDZI ZAWARTOŚĆ OFERTY REPREZENTACJA OFERENTA ZAŁOśENIA I WYŁĄCZENIA TERMIN WAśNOŚCI OFERTY WYMAGANY MODEL CENOWY OFERTY WARUNKI PŁATNOŚCI ZAŁĄCZNIKI z 29

3 1 Wprowadzenie 1.1 Cel zapytania Celem niniejszego zapytania jest uzyskanie wiąŝącej Oferty na świadczenie usług utrzymaniowych i rozwojowych dla aplikacji na systemie Hyperion w PKN ORLEN S.A. Zakres oraz tryb oczekiwanego wsparcia i rozwoju opisane są w dalszej części niniejszego Zapytania. Aby umoŝliwić Oferentom przygotowanie i złoŝenie rzetelnych Ofert, Zapytanie formułuje zestaw informacji uznanych przez PKN ORLEN S.A. za wymagane do poprawnego ich sformułowania informacje są zgodne ze stanem na dzień opracowania Zapytania. Jeśli zestaw informacji zostanie uznany przez Oferenta za niewystarczający, moŝe on zwrócić się do PKN ORLEN S.A. z wnioskiem o dodatkowe informacje zgodnie z trybem opisanym w dalszej części Zapytania. Kluczowe kryteria wyboru Oferenta będą obejmować: doświadczenie i wiedzę ekspercką Oferenta w zakresie procesów konsolidacji finansowych statutowej i planistycznej (preferowane doświadczenie w branŝy rafineryjnej/petrochemicznej lub chemicznej), dostępność analityków i konsultantów ze znajomością procesów konsolidacji przetwarzanych w systemach HFM i FDM Hyperiona oraz cena usług objętych zakresem zapytania. 1.2 Podstawowe informacje dotyczące PKN ORLEN S.A. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN ( Grupa ORLEN ) jest wiodącą grupą paliwową w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Obejmuje aktywa produkcyjne i sieci dystrybucyjne produktów w Polsce, Czechach, Litwie i Niemczech. Pod względem wolumenu przerobu ropy Grupa ORLEN plasuje się na 1 miejscu w Polsce, natomiast pod względem wartości obrotów w czołówce firm działających na polskim rynku. Oprócz zakładów produkcyjnych i struktur dystrybucyjnych, Grupa ORLEN obejmuje spółki realizujące działalność pomocniczą powiązaną z podstawowym przedmiotem działalności PKN ORLEN oraz świadczące specjalistyczne usługi dla klientów spoza Grupy ORLEN. Więcej informacji na ten temat moŝna znaleźć na stronie internetowej w sekcji relacje inwestorskie 3 z 29

4 1.3 Informacje kontekstowe o przedmiocie zapytania PKN ORLEN S.A. wdroŝył na platformie Hyperion aplikacje do konsolidacji sprawozdań finansowych i konsolidacji planów finansowych Grupy ORLEN wraz z grupami kapitałowymi niŝszego szczebla w systemie HFM Hyperion oraz aplikacje do integrowania i weryfikacji danych Grupy ORLEN w systemie FDM Hyperion. WdroŜona funkcjonalność w istotnym stopniu dostosowana do potrzeb PKN ORLEN S.A. oraz spółek Grupy ORLEN pozwala na efektywne wykonywanie i centralne zarządzanie przebiegiem procesów konsolidacji statutowej i konsolidacji planów finansowych Grupy ORLEN wraz z grupami kapitałowymi niŝszego szczebla oraz przyspiesza tworzenie sprawozdań giełdowych i skonsolidowanych planów finansowych. Funkcjonalność systemu pozwala na szybkie i elastyczne odzwierciedlenie w uŝywanych aplikacjach zmian obowiązujących przepisów, struktury Grupy ORLEN oraz wymagań biznesowych płynących z organizacji, akcjonariuszy czy Giełdy Papierów Wartościowych. 1.4 Własność dokumentu Niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi własność PKN ORLEN S.A. i nie moŝe być bez zgody PKN ORLEN S.A. wykorzystywany w Ŝadnych innych celach oprócz związanych z niniejszym postępowaniem ofertowym. Kopiowanie lub rozpowszechnianie tego dokumentu w jakiejkolwiek formie jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody PKN ORLEN S.A. 1.5 Zachowanie tajemnicy handlowej Wymaganiem PKN ORLEN S.A. jest, aby wszelkie informacje związane z otrzymaniem niniejszego Zapytania Ofertowego były traktowane jako informacje poufne nie mogą one być ujawniane stronom trzecim. Jednocześnie, PKN ORLEN S.A. zapewnia zachowanie tajemnicy handlowej w odniesieniu do informacji otrzymanych od Oferenta i zobowiązuje się do ich udostępnienia jedynie osobom zaangaŝowanym w proces analizy i oceny Oferty. 4 z 29

5 1.6 Ryzyko oferenta PKN ORLEN S.A. nie będzie ponosić ani odpowiadać w Ŝadnym przypadku za wydatki, straty, zobowiązania lub Ŝądania związane z postępowaniem ofertowym ze strony Oferenta lub jego partnera/ów, podwykonawcy/ów bądź innej strony trzeciej, z którymi Oferent ma związki bądź będzie związany w trakcie postępowania ofertowego. Oferenci, ich partnerzy, ich podwykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert. PKN ORLEN S.A. w Ŝadnym przypadku nie będzie odpowiedzialny, ani dłuŝny, ani nie będzie płatnikiem jakichkolwiek poniesionych przez Oferenta, ich partnerów czy podwykonawców kosztów lub strat w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyników niniejszego postępowania ofertowego. Niniejsze Zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do wyboru według własnego uznania Oferenta, z którym zawrze kontrakt na realizację przedmiotowego zakresu, oraz do nie przyjęcia Ŝadnej oferty, uniewaŝnienia postępowania ofertowego w całości lub w części, bez podania przyczyn. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do: zmiany harmonogramu procesu zakupowego bez podania przyczyn, uniewaŝnienia postępowania ofertowego w kaŝdej z jego faz bez podania przyczyn, nie zawarcia umowy po zakończeniu postępowania ofertowego bez podania przyczyn, dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złoŝonych Ofert, przerwania negocjacji umowy z wybranym Oferentem bez podawania przyczyny i rozpoczęcia rozmowy z innym Oferentem, zawarcia umowy z więcej niŝ jednym Oferentem wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy moŝe obejmować całość lub część zakresu złoŝonej Oferty wymaga to stosownych ustaleń z Oferentem. 5 z 29

6 Z powyŝszych powodów nie przysługują Oferentom Ŝadne roszczenia wobec PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN nie przewiduje równieŝ w procesie postępowania ofertowego i po jego zakończeniu, procedury odwoławczej. 1.7 Zgoda na warunki zapytania ofertowego Biorąc udział w postępowaniu ofertowym Oferent przyjmuje wszystkie zastrzeŝenia i klauzule opisane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. W przypadku, jeŝeli podmiot, który otrzymał niniejsze Zapytanie Ofertowe nie zgadza się z powyŝszymi zastrzeŝeniami i klauzulami, rezygnuje z udziału w postępowaniu ofertowym, a niniejszy materiał powinien zostać natychmiast i w całości zwrócony do PKN ORLEN S.A. i wszystkie jego kopie (elektroniczne jak i papierowe) wykonane przez podmiot oferenta powinny zostać trwale zniszczone. Dopuszcza się złoŝenie Ofert z ograniczoną liczbą rozbieŝności w stosunku do zastrzeŝeń i klauzul zapytania ofertowego w takim przypadku muszą być one wyraźnie wskazane w treści Oferty w spójnej tabeli rozbieŝności warunków oferty od zastrzeŝeń i klauzul zapytania ofertowego. 1.8 Przebieg postępowania ofertowego oraz kluczowe terminy Proces zakupowy dotyczący niniejszego RFP będzie realizowany według następującej procedury: Faza Krok Opis kroku Dni robocze Termin zakończenia A Analiza RFP po stronie Oferentów 4 dni B * Termin potwierdzenia przez Oferenta intencji złoŝenia Oferty 4 dni Przygotowanie i złoŝenie Ofert C * D * Termin składania przez Oferentów dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu RFP Termin udzielenia przez PKN odpowiedzi na dodatkowe pytania 4 dni dni otrzymane od Oferentów E Termin złoŝenia Ofert w odpowiedzi na RFP 4 dni z 29

7 Faza Krok Opis kroku Dni robocze Termin zakończenia A Otwarcie Ofert po stronie PKN ORLEN 1 dzień Analiza Ofert i selekcja krótkiej listy 2. Ocena Ofert, negocjacje i wybór Dostawcy B * C * Oferentów do dalszego postępowania Negocjacje zakresu i warunków świadczenia usług z wybranymi 3 dni dni Oferentami D * Wybór firmy do świadczenia usług i wystawienie zamówienia 7 dni Znak * przy symbolu w kolumnie [ Krok ] oznacza, Ŝe dany krok procesu został dodatkowo opisany w notkach poniŝej [ Punkt 1.B procedury ] Potwierdzenie intencji złoŝenia Oferty naleŝy przesłać em do osoby odpowiedzialnej za proces RFP w PKN ORLEN S.A., wskazanej poniŝej w Zapytaniu. [ Punkt 1.C procedury ] - W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego Zapytania. Pytania muszą być kierowane w formie Arkusza Pytań stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania, przesłanego em do osoby wskazanej do kontaktu w sprawie niniejszego Zapytania. [ Punkt 1.D procedury ] - Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie PKN ORLEN S.A. przygotuje jednolitą informację zwrotną taką samą dla wszystkich Dostawców. Jednocześnie PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania bez podania przyczyn. Warunkiem otrzymania odpowiedzi na pytania jest przesłanie do wskazanej poniŝej osoby odpowiedzialnej za proces RFP w PKN ORLEN S.A. potwierdzenia intencji złoŝenia oferty w terminie określonym w punkcie 1.B. [ Punkt 2.B procedury ] W trakcie analizy ofert PKN ORLEN S.A. rezerwuje sobie prawo do kontaktowania się z Oferentem i zorganizowania spotkania w celu uszczegółowienia informacji zawartych w Ofercie oraz wyjaśnienia wątpliwości związanych z zakresem Oferty wymagającymi według PKN ORLEN S.A. wyjaśnienia z Oferentem. Wstępny wybór Oferentów zostanie dokonany na podstawie oceny złoŝonych ofert, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria. Za najlepsze zostaną 7 z 29

8 uznane oferty, w których ocena przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów zdefiniowanych w stosunku do oferowanego zakresu usług. Szczegółowe kryteria i zasady wyboru ofert oraz wynikająca z nich ocena pozostaną informacją poufną PKN ORLEN S.A., która nie będzie udostępniana Oferentom. [ Punkt 2.C procedury ] PKN ORLEN S.A. zawiadomi wybranych Oferentów, Ŝe ich Oferta została zakwalifikowana do dalszego etapu procesu wyboru. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu Oferty będzie stanowiło zaproszenie do bezpośrednich negocjacji. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do prowadzenia równoległych negocjacji z więcej niŝ jednym Oferentem i dokonania ostatecznego wyboru na podstawie uzyskanych wyników negocjacji. [ Punkt 2.D procedury ] PKN ORLEN S.A. zawiadomi wybranego Oferenta o wybraniu go jako Wykonawcy usług będących przedmiotem Zapytania. Jeśli Oferent nie przystąpi w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia do podpisania zamówienia na uzgodnionych negocjacjami warunkach, PKN ORLEN S.A. zwróci się z zamówieniem usług do kolejnego (według wyników oceny) Oferenta. 8 z 29

9 Data i sposób złoŝenia Oferty Oferta powinna zostać przesłana w formie opisanej w dalszej części Zapytania do osoby określonej dalej jako Osoba Odpowiedzialna za Zapytanie w PKN ORLEN, nie później niŝ do: , do godz. 15:00 CEST Oferta powinna być dostarczona w przesyłce zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem. Powinna być ona opisana w sposób umoŝliwiający łatwą i precyzyjną identyfikację Oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) posiadające pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta kopie stosownych pełnomocnictw powinny być załączone do Oferty. Osoba Odpowiedzialna za Zapytanie w PKN ORLEN S.A. Artur Lewandowski Biuro Zakupów PKN ORLEN S. A. ul. Chemików 7, Płock, Polska Tel ; Wskazana osoba jest dedykowana do koordynowania przebiegu całego (opisanego wyŝej) procesu zakupowego powiązanego z niniejszym Zapytaniem. Dla Oferentów jest to osoba kontaktowa, do której naleŝy kierować wszystkie kwestie (w tym pytania uszczegóławiające) dotyczące niniejszego Zapytania pytania i wnioski dotyczące Zapytania kierowane do osób innych niŝ wskazana wyŝej Osoba Odpowiedzialna, pozostaną bez odpowiedzi. 9 z 29

10 2 Przedmiot Zapytania 2.1 Opis przedmiotu Zapytania Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług utrzymaniowych i rozwojowych dla aplikacji eksploatowanych na systemach HFM i FDM Hyperiona w wymiarze czasu pracy stanowiącym ekwiwalent 80 godzin konsultanta funkcjonalnego w miesiącu, w następującym zakresie zagadnień: administrowanie i zarządzanie umoŝliwiające utrzymanie pełnej operacyjności w zakresie skutecznego wsparcia wszystkich procesów biznesowych realizowanych przez aplikacje Hyperiona zgodnie z listą zadań opisaną poniŝej: konfigurowanie ustawień aplikacji, dodawanie walut, w obszarze zarządzania listami elementów wymiarów: dodawanie, modyfikowanie, usuwanie, ładowanie i ekstraktowanie list elementów, w obszarze zarządzania regułami: dodawanie, modyfikowanie, usuwanie, w obszarze zarządzania danymi: kopiowanie, usuwanie, ładowanie i ekstraktowanie oraz definiowanie integracji danych, w obszarze zarządzania dokumentami www: dodawanie, modyfikowanie i usuwanie formatek do wprowadzania danych www oraz innych dokumentów www takich jak: raporty ICP, raporty korekt, załączone pliki, zarządzanie katalogami www, wsparcie PKN ORLEN S.A. w wyjaśnianiu problematycznych kwestii związanych z procesami konsolidacji lub innymi procesami biznesowymi powiązanymi z nimi, wsparcie PKN ORLEN S.A. w zakresie określania planów rozwoju rozwiązań procesów biznesowych realizowanych przez aplikacje Hyperiona, realizację pełnej ścieŝki przygotowania i wdroŝenia zmian rozwojowych na podstawie wniosków zmian zgłaszanych przez PKN ORLEN S.A., 10 z 29

11 inne zadania zgłaszane do realizacji i dotyczące szeroko rozumianego utrzymania i rozwoju rozwiązań IT (w szczególności testowanie rozwiązań, dokumentowanie, szkolenie uŝytkowników z zakresu wdraŝanych rozwiązań), wykonywanie i dokumentowanie wykonywanych zmian, wsparcie uŝytkowników końcowych, obsługa incydentów i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji Hyperiona związanych z wydajnością i pojawiającymi się podczas eksploatacji błędami, doradztwo w zakresie infrastruktury technicznej. Zakres wykonywanych usług obejmowałby aplikacje eksploatowane na systemie HFM do konsolidacji statutowych i planów finansowych dla Grup ORLEN wraz z grupami kapitałowymi niŝszego szczebla oraz aplikacje na systemie FDM słuŝące do integracji danych z obszarów konsolidacji. W zaleŝności od częstotliwości wykonywania procesów konsolidacji w Grupie ORLEN: dla aplikacji statutowej raz na miesiąc oraz 2-3 razy w roku dla aplikacji planistycznej, w momentach krytycznych lub zgodnie z potrzebami biznesowymi wymagana byłaby gotowość do bezpośredniego wsparcia w siedzibie spółki w Płocku lub w Warszawie, szacowana na około 16 dni na kwartał. Codzienne bieŝące wsparcie realizowane byłoby na podstawie standardowych w PKN procedur Help Desku z wykorzystaniem zdalnych łączy VPN. Szacunkowe ustalone na dzień dzisiejszy czasy realizacji zgłoszeń z priorytetem krytycznym są określone na 4 godziny, z priorytetem wysokim 8 godzin. Szczegółowe zasady świadczenia usług, ich zakres, narzędzia i techniki realizacji, czasy krytyczne, raportowanie i sposoby rozliczania usług, gwarancje, płatności i inne aspekty będą przedmiotem umowy utrzymaniowo-rozwojowej po dokonaniu wyboru firmy. 11 z 29

12 2.2 Oczekiwany tryb świadczenia usług Usługi opisane w niniejszym Zapytaniu będą świadczone na podstawie Zamówienia opartego o Umowę. Zakres przedmiotowy Zapytania obejmuje dwa typy usług, z których kaŝdy wymaga innego trybu realizacji i innych parametrów pomiaru efektywności. PoniŜej zamieszczono opis głównych załoŝeń dla trybu świadczenia usług utrzymaniowych i trybu realizacji prac rozwojowych. Mając na uwadze efektywność wykorzystania zasobów Oferenta, zakłada się, Ŝe obydwa typy usług będą realizowane przez ten sam Zespół osób współpracujących z PKN ORLEN S.A. Oczekiwany sposób podziału i rozliczania czasu ich pracy pomiędzy prace utrzymaniowe i rozwojowe został zdefiniowany w kolejnym rozdziale Zapytania Tryb świadczenia usług utrzymaniowych Podstawowe załoŝenia dla trybu świadczenia usług utrzymaniowych dla rozwiązań objętych przedmiotowym zakresem Zapytania są następujące: Na potrzeby koordynacji prac utrzymaniowych PKN ORLEN S.A. wyznaczy spośród swojego personelu osobę Koordynatora Utrzymania będzie ona odpowiedzialna za planowanie i rozliczanie prac utrzymaniowych z Wykonawcą. Prace utrzymaniowe będą wykonywane w oparciu o zgłoszenia utrzymaniowe generowane przez Koordynatora Utrzymania (na bazie zgłoszeń od uŝytkowników z PKN ORLEN S.A.). Zgłoszenia mogą dotyczyć problemów/błędów z działaniem systemu, problemów z danymi w systemie, problemów z interpretacją wyników przetwarzania danych w systemie, problemów z dostępnością/wydajnością systemu, innych podobnych. KaŜde zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane w odpowiednim trybie do Wykonawcy (do obsługi listy zgłoszeń będzie wykorzystywane oprogramowanie HelpDesk wykorzystywane w PKN ORLEN S.A. udostępnione Wykonawcy). 12 z 29

13 Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania rejestrów HelpDesk w trybie zapewniającym identyfikację nowych zgłoszeń i ich obsługę zgodnie z SLA opisanym w Umowie. KaŜde zgłoszenie w HelpDesk zostanie zaklasyfikowane do jednej z trzech klas istotności/kluczowości: Awaria, Usługa Wsparcia BieŜącego lub Usługa Administracyjna. Kryterium kategoryzacji będzie oparte o ocenę wpływu zgłaszanego problemu na ciągłość procesów biznesowych PKN ORLEN S.A. Kategoria Awaria Usługi Wsparcia BieŜącego Usługi Administracyjne Definicja Brak działania lub nieprawidłowe działanie Systemu lub jego części, w szczególności działanie niezgodne z dokumentacją Systemu lub dokumentacją zrealizowanych zmian, modyfikacji i rozszerzeń. Z punktu widzenia odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy wobec Zamawiającego mogą wystąpić dwie kategorie Awarii Systemu Awarie objęte odpowiedzialnością gwarancyjną Wykonawcy i Awarie nie nieobjęte odpowiedzialnością gwarancyjną Wykonawcy. Wsparcie pracowników merytorycznych Zamawiającego przez Wykonawcę podczas procesu konsolidacji oraz po jej zakończeniu w trakcie analiz wyników. Zarządzanie merytoryczne i techniczne Systemem, zapewniające nieprzerwaną moŝliwość korzystania z Systemu, jego bieŝące dostosowanie do aktualnych potrzeb biznesowych Grupy ORLEN oraz efektywne wykorzystanie. Katalog Usług Administracyjnych zawiera Załącznik nr 2 do Umowy, przy czym pracochłonność realizacji przez Wykonawcę pojedynczego zgłoszenia nie moŝe przekroczyć 32 Roboczogodzin (4 Dni Roboczych 13 z 29

14 Wynik kategoryzacji zgłoszenia utrzymaniowego będzie determinował wymagany czas reakcji i czas rozwiązania problemu, zgodnie z tabelą poniŝej: Kategoria Zgłoszenia Czas Termin Kara za przekroczenie reakcji usunięcia problemu terminu (*) Awaria: Priorytet_Krytyczny 2 godz. 6 godz. 1 % za kaŝdą godzinę opóźnienia Priorytet_Wysoki 4 godz. 12 godz. 0,5 % za kaŝdą godzinę opóźnienia Priorytet_Niski 8 godz. 24 godz. 0,5 % za kaŝdą godzinę opóźnienia UsługaWsparcia BieŜącego: Priorytet_Krytyczny 4 godz 16 godz. 1 % za kaŝdy dzień opóźnienia Usługa Administracyjna: Priorytet Krytyczny 16 godz. 80 godz. 1 % za kaŝdy dzień opóźnienia Priorytet_Wysoki 16 godz. 120 godz. 0,5 % za kaŝdy dzień opóźnienia Priorytet_Średni 36 godz. 160 godz. 0,5 % za kaŝdy dzień opóźnienia Priorytet_Niski 36 godz. 200 godz. 0,5 % za kaŝdy dzień opóźnienia *) wysokość kary określana jest jako % wartości opłaty ryczałtowej za jeden miesiąc okresu rozliczeniowego. Priorytet Zgłoszenia Kategoria nadawana w Zgłoszeniu Awarii i innym Zgłoszeniu dotyczącym Usługi Administracyjnej i Wsparcia BieŜącego determinująca szczegółowe zasady realizacji Usługi (Maksymalny Czas Reakcji oraz Maksymalny Czas Realizacji). Maksymalny Czas Reakcji Maksymalny okres pomiędzy przekazaniem Zgłoszenia Awarii lub innego Zgłoszenia dotyczącego Usługi Administracyjnej lub Wsparcia BieŜącego a momentem podjęcia działań przez Wykonawcę w celu usunięcia Awarii lub realizacji innego Zgłoszenia dotyczącego Usługi Administracyjnej lub Wsparcia BieŜącego Maksymalny Czas Realizacji - Maksymalny okres pomiędzy przekazaniem Zgłoszenia Awarii a wykonaniem Naprawy, maksymalny okres pomiędzy przekazaniem innego Zgłoszenia dotyczącego 14 z 29

15 Usług Administracyjnych lub Wsparcia BieŜącego a zrealizowaniem tego Zgłoszenia lub maksymalny okres pomiędzy przekazaniem zadania dotyczącego Usług Administracyjnych, Usług Wsparcia BieŜącego lub Usług Rozwoju a zrealizowaniem tego zadania. W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku konieczności pozyskania i zastosowania not korygujących do standardowych funkcjonalności HFM lub FDM) termin realizacji zgłoszenia będzie mógł być przesunięty w uzgodnieniu z Koordynatorem Utrzymania PKN ORLEN S.A. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia zobowiązany będzie do oszacowania pracochłonności związanej z wykonaniem zgłoszenia. Jeśli oszacowana pracochłonność będzie większa od 1 dnia roboczego, przed przystąpieniem do realizacji zgłoszenia Wykonawca skontaktuje się z Koordynatorem Utrzymania w PKN ORLEN S.A. i uzyska autoryzacje wykonania takiego zgłoszenia. Zgłoszenia o pracochłonności poniŝej jednego dnia roboczego mogą być realizowane bez potwierdzania przez Koordynatora Utrzymania. W przypadku nagromadzenia się liczby zgłoszeń utrzymaniowych ponad poziom moŝliwy do bieŝącej obsługi przez Wykonawcę, uzgodni on z Koordynatorem Utrzymania PKN ORLEN S.A. priorytety zadań i będzie realizował prace w ustalonej kolejności. Status (w tym równieŝ terminy) realizacji prac będzie na bieŝąco raportowany przez Wykonawcę w udostępnionym systemie HelpDesk. Na zakończenie kaŝdego miesiąca Wykonawca przygotuje podsumowanie czasu pracy na realizację wszystkich zleceń utrzymaniowych w danym okresie i wyceni prace zgodnie z obowiązującymi stawkami między PKN ORLEN S.A. i Wykonawcą. Wycena będzie uwzględniała zróŝnicowanie stawek dla róŝnych profili kompetencyjnych pracowników zaangaŝowanych w wykonanie usług utrzymaniowych. Elementem korygującym wycenę będzie ocena terminowości wykonania prac względem SLA opisanego w zamieszczonej powyŝej tabeli lub udokumentowanych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą i Koordynatorem Utrzymania. 15 z 29

16 2.2.2 Tryb świadczenia usług rozwojowych Podstawowe załoŝenia dla trybu świadczenia usług rozwojowych dla rozwiązań objętych przedmiotowym zakresem Zapytania są następujące: Zmiany rozwojowe będą kaŝdorazowo realizowane jako mini projekt rozwojowy, mający określony zakres przedmiotowy, określony termin realizacji i określoną pracochłonność / koszt. Podstawą rozliczenia będzie odebrany produkt rozwojowy (przetestowany względem załoŝeń i udokumentowanych uzgodnień wyznaczających zakres zmiany). Formułą wyceny pracochłonności będzie metoda FixedPrice uzasadniony szacunkami pracochłonności wyliczonymi na bazie stawek uzgodnionych w Umowie. Zmiany rozwojowe będą zgłaszane do Wykonawcy przez Koordynatora Utrzymania PKN ORLEN S.A. Po zgłoszeniu, dla kaŝdej zmiany Wykonawcy przysługiwać będzie do 4 roboczogodzin pracy konsultanta na opracowanie wstępnych załoŝeń sposobu realizacji zmiany oraz wstępnego szacunku pracochłonności. Jeśli przygotowanie takiej koncepcji i szacunku wymaga dłuŝszego czasu naleŝy to uzgodnić z Koordynatorem Utrzymania. Po uzyskaniu załoŝeń koncepcji realizacji zmiany i szacunku kosztów jej realizacji pracownicy PKN ORLEN S.A. przeanalizują propozycję Wykonawcy i podejmą decyzję o realizacji zmiany lub jej odrzuceniu. Decyzja moŝe być poprzedzona negocjacjami z Wykonawcą odnośnie zakresu i/lub wyceny kosztów zmiany. Jeśli zdecydowano o realizacji zmiany to Wykonawca z Koordynatorem Utrzymania ustalą okno czasowe na realizację zmiany wyznaczając termin jej dostarczenia. Wykonawca opracuje i potwierdzi z PKN ORLEN S.A. szczegółową koncepcję realizacji zmiany, zaimplementuje zmianę w aplikacjach i konfiguracjach, opracuje scenariusze testowe dla zmiany, przeprowadzi testy jednostkowe na systemie rozwojowym, przeprowadzi testy integracyjne / funkcjonalne na systemie testowym i przekaŝe przetestowane przez siebie rozwiązanie (wraz z rejestrem scenariuszy testowych) do testów akceptacyjnych realizowanych przez PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. wykona testy akceptacyjne dostarczonych rozwiązań i na bazie wyników testów podejmie decyzję o wdroŝeniu dostarczonych komponentów. Poprawa wykrytych w 16 z 29

17 testach błędów będzie odpowiedzialnością Wykonawcy w ramach uzgodnionej stałej kwoty FixedPrice za dostarczenie rozwiązania. Za błąd będzie uznawane działanie programu niezgodne z wymaganiami, które były podstawą ustalenia zakresu dla zlecenia. Nowe wymagania będą traktowane jako zmiana do zakresu zlecenia rozwojowego będą mogły być dodatkowo wyceniane przez Wykonawcę w trybie zarządzania zmianą zakresu. Po zakończeniu testów i podjęciu decyzji o wdroŝeniu rozwiązania, Wykonawca wraz Koordynatorem Utrzymania skoordynują proces przeniesienia rozwiązania na środowisko produkcyjne Hyperion w PKN ORLEN S.A. Na zakończenie kaŝdego miesiąca Wykonawca przygotuje podsumowanie wykonanych (zakończonych i odebranych przez PKN ORLEN S.A.) zleceń rozwojowych w danym okresie i wyceni prace zgodnie z ustalonymi warunkami realizacji poszczególnych zleceń Miejsce świadczenia usług Prace utrzymaniowe i rozwojowe będą mogły być realizowane zarówno on-site (praca personelu Wykonawcy w siedzibie PKN ORLEN S.A. w Płocku) jak i off-site (praca zdalna z uŝyciem udostępnionego przez PKN ORLEN S.A. zdalnego podłączenia do jego systemów IT). Ze względu na krytyczność biznesową procesu konsolidowania, PKN ORLEN S.A. wymaga, aby w okresie tworzenia sprawozdań giełdowych Wykonawca zapewnił obecność konsultanta funkcjonalnego on-site w Płocku w razie takich potrzeb w celu zapewnienia efektywnej realizacji przetwarzania, testowania i wdraŝanie poprawek do ewentualnych błędów uniemoŝliwiających utworzenie w terminie poprawnych sprawozdań). Dodatkowo, w celu zapewnienia poprawnej komunikacji szczególnie podczas wykonywania konsolidacji statutowej i konsolidacji planów finansowych oraz w celu zapewnienia asysty Wykonawcy, PKN ORLEN S.A. wymaga zapewnienia obecności konsultantów funkcjonalnych on-site w wymiarze około 16 dni na kwartał. Terminy tych dodatkowych dni on-site w PKN ORLEN S.A. będą w razie potrzeby dynamicznie ustalane między Wykonawcą i Koordynatorem Utrzymania. 17 z 29

18 Jeśli Wykonawca podejmie do wykonania prace rozwojowe wymagające szczególnego zaangaŝowania (np. obecność członków personelu Wykonawcy on-site w Płocku ponad wymiar ustalony standardowo dla przedmiotu Zapytania), dodatkowe koszty z tym związane będą wykazane w wycenie prac i będą wliczone w proponowaną przez Wykonawcę stałą cenę FixedPrice przygotowana wycena będzie przedmiotem decyzji PKN ORLEN S.A. odnośnie uruchomienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami proponowanymi przez Wykonawcę. 2.3 Majątkowe prawa do rezultatów prac Wymaganiem w stosunku do Wykonawcy jest przeniesienie na PKN ORLEN S.A. pełnych majątkowych praw autorskich do wszystkich rezultatów (w szczególności programów komputerowych, elementów dokumentacji) dostarczonych w ramach wykonywania prac utrzymaniowych i rozwojowych (przedmiot Zapytania). Prawa zostaną przeniesione na wszystkich polach eksploatacji, włącznie z moŝliwością przekazania rezultatów prac Wykonawcy (np. kodów źródłowych lub opracowanych koncepcji) do rozwoju przez inny podmiot. 2.4 Sposób rozliczania prac utrzymaniowych i rozwojowych Wykonawca otrzyma miesięczny ryczałt (stałą płatność) w ramach której zobowiązany będzie przepracować uzgodnioną w Umowie liczbę roboczogodzin / roboczodni na rzecz PKN ORLEN S.A. łącznie w ramach prac utrzymaniowych i rozwojowych. Kwota wykorzystanego ryczałtu będzie rozliczana w cyklu kwartalnym tzn. niewykorzystana kwota ryczałtu z danego miesiąca moŝe zostać wykorzystana w kolejnych miesiącach ale tylko na przestrzeni danego kwartału. Ryczałt kwotowy będzie rozliczany na bazie arkusza czasu pracy osób o określonych profilach kompetencyjnych. Ryczałt będzie wypłacany Wykonawcy bez względu na ilość zadań wykonanych w miesiącu (z zastrzeŝeniem przypadku gdy obniŝany jest ryczałt za ostatni miesiąc kwartału, ze względu na niedostarczenie przez Wykonawcę wystarczających zasobów do wykonania prac zgłoszonych przez PKN ORLEN S.A.). Wykonawca nie moŝe odmówić wykonania prac dla PKN ORLEN S.A. (ani utrzymaniowych ani rozwojowych) mieszczących się w limitach wynikających z ryczałtu. Rozliczenie miesięczne: 18 z 29

19 Na zakończenie kaŝdego miesiąca Wykonawca przedstawi do PKN ORLEN S.A. zestawienie czasu pracy związane z wykonaniem zadań utrzymaniowych i rozwojowych (zestawienie czasu w rozbiciu na profile kompetencyjne / stawki) Czas określony w zestawieniu przez Wykonawcę zostanie potwierdzony przez Koordynatora Wsparcia PKN ORLEN S.A. Na tej podstawie określona zostanie kwota wykorzystanego ryczałtu za dany miesiąc. Na zadania utrzymaniowe nałoŝone będą warunki kar umownych zapisanych w umowie, wyznaczające finalną kwotę za realizację prac w miesiącu. Na etapie rozliczenia miesięcznego nie będzie weryfikowana relacja kwoty do limitu wynikającego z ryczałtu. Wykonawca uzyska wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc. Rozliczenie kwartalne: Na zakończenie kaŝdego kwartału zsumowane zostaną uzgodnione finalne kwoty za realizację prac we wszystkich miesiącach danego kwartału i suma zostanie porównana z 3- krotnością puli ryczałtu miesięcznego. Jeśli kwota wykorzystana będzie wykraczała ponad kwotę ryczałtową, to Wykonawca uzyska dodatkowe wynagrodzenie za kwartał. Jeśli PKN ORLEN S.A. nie wykorzysta kwartalnego ryczałtu, to niewykorzystana kwota przepadnie (chyba Ŝe uzgodnione zostaną z Wykonawcą inne warunki). Jeśli niewykorzystanie kwartalnego ryczałtu będzie wynikało z problemów z dostarczeniem przez Wykonawcę (w wymaganych przez PKN ORLEN S.A. terminach) zasobów do realizacji prac utrzymaniowych lub rozwojowych, to PKN ORLEN S.A. ma prawo do obniŝenia Wykonawcy ryczałtu za ostatni miesiąc kwartału o stosowaną kwotę. W cyklu półrocznym PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do korekty kwoty opłaty ryczałtowej dla Wykonawcy. Korekta w dół nie zejdzie poniŝej 75% wartości pierwotnego ryczałtu a korekta w górę 125% wartości pierwotnego ryczałtu. Jeśli korekty miałyby być wyŝsze niŝ wskazane, będzie to wymagało aneksowania warunków umownych świadczenia usług przez Wykonawcę. 19 z 29

20 3 Wymagania dotyczące Oferenta 3.1 Wymagania podstawowe Podstawowym wymaganiem w stosunku do Oferenta jest posiadanie wiedzy eksperckiej i doświadczenia w realizacji prac stanowiących przedmiot Zapytania oraz posiadanie odpowiedniego potencjału zasobów o wymaganych kompetencjach, wystarczającego do przeprowadzenia pełnego zakresu prac opisanych w niniejszym Zapytaniu. W szczególności, aby ubiegać się o kontrakt na utrzymanie i rozwój aplikacji Hyperiona w PKN ORLEN S.A., Oferent musi spełniać następujące kryteria: Dostępność na potrzeby prac w ramach kontraktu dwóch konsultantów funkcjonalnych (ekspertów) ze znajomością sposobu implementacji zagadnień konsolidacji na systemach Hyperiona. Przynajmniej jeden z konsultantów powinien mieć zaawansowaną wiedzę o zastosowaniach rozwiązań IT w obszarze konsolidacji. Dostępność na potrzeby prac w ramach kontraktu zespołu przynajmniej 2 doświadczonych konsultantów operacyjnych (osoby z udokumentowanym doświadczeniem 3 lat pracy na systemach Hyperiona). Spełnienie wszystkich opisanych wyŝej kryteriów jest warunkiem koniecznym do uznania oferty za spełniającą wymagania PKN ORLEN S.A. Tylko oferty spełniające powyŝsze kryteria będą brane pod uwagę w szczegółowym procesie oceny i wyboru Wykonawcy dla przedmiotu Zapytania. 3.2 Zespół oferenta Na potrzeby prac stanowiących przedmiot Zapytania Oferent powinien zbudować Zespół osób ze swojego personelu, który zostanie wskazany w Ofercie. W trakcie realizacji umowy skład Zespołu będzie STAŁY ewentualne zmiany (wynikające ze zdarzeń losowych) będą musiały być kaŝdorazowo uzgodnione z PKN ORLEN S.A. (będą musiały uzyskać akceptację Koordynatora Utrzymania PKN ORLEN S.A.). W przypadku zmiany członka Zespołu Wykonawcy realizującego prace na rzecz PKN ORLEN S.A., nowa osoba dołączana do Zespołu będzie miała wiedzę ekspercką i doświadczenie nie-mniejsze niŝ osoba zastępowany członek Zespołu Wykonawcy. 20 z 29

21 Oferta powinna zawierać proponowany prze Oferenta skład Zespołu wraz z opisem kompetencji i doświadczenia kaŝdego z członków Zespołu i wskazania jego profilu kompetencyjnego (podstawa do określania stawki na potrzeby rozliczeń czasu pracy). 3.3 Kierownik / Koordynator projektu oferenta W ofercie Oferent powinien wskazać osobę spośród członków Zespołu Oferenta, która będzie pełniła funkcję koordynatora działań Zespołu Oferenta. Osoba ta będzie głównym punktem kontaktu dla Koordynatora Utrzymania ze strony PKN ORLEN S.A. Jednym z jej obowiązków będzie cykliczne, miesięczne przygotowywanie rozliczeń czasu pracy personelu Wykonawcy w ramach świadczonych usług (przedmiotu Zapytania). 3.4 Oferent wiodący i ewentualne konsorcja PKN ORLEN S.A. jest zainteresowany zakupem przedmiotowych usług i produktów od jednego Oferenta. Ofertę moŝe złoŝyć równieŝ konsorcjum firm, jednakŝe jedna z nich musi być określona jako Oferent wiodący, odpowiedzialny za całość oferty i koordynację całego przedsięwzięcia. Członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie. PKN ORLEN S.A. dopuszcza uczestnictwo tej samej firmy w więcej niŝ jednym konsorcjum składającym odpowiedź na niniejsze Zapytanie Ofertowe. PKN ORLEN S.A. dopuszcza równieŝ skorzystanie przez Oferenta z usług podwykonawców w ramach realizacji prac projektowych. W takim przypadku, w trakcie trwania projektu Oferent odpowiadał będzie za działania i zaniechania swoich podwykonawców w takim samym zakresie jak za własne działania i zaniechania. Struktura podwykonawców moŝe być maksymalnie dwupoziomowa jeden Oferent wiodący oraz podwykonawcy. Nie dopuszcza się zaangaŝowania podwykonawców przez podwykonawców (za wyjątkiem osób fizycznych zatrudnionych na podstawie tzw. umów cywilnoprawnych). Oferent zobowiązany jest przedstawić opis struktury konsorcjum/modelu podwykonawstwa wraz z opisaniem obszarów odpowiedzialności poszczególnych firm uczestniczących w Konsorcjum / podwykonawców. Zaproponowana i przyjęta przez PKN ORLEN S.A. struktura Konsorcjum i lista podwykonawców będzie wiąŝąca na cały okres trwania projektu. KaŜdorazowa ewentualna zmiana wnioskowana 21 z 29

22 przez Oferenta będzie wymagała uzyskania akceptacji PKN ORLEN S.A. Jednocześnie PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo zaŝądania od Oferenta zmiany podwykonawców w trakcie trwania projektu, jeśli warunki dostarczania produktów i świadczenia usług zapisane w umowie z Oferentem nie będą dotrzymywane. Wymagane jest formalne wyraŝenie zgody przez Biuro Zakupów PKN ORLEN S.A. na kaŝdego zaproponowanego w ofercie podwykonawcę lub członka Konsorcjum. Zgoda taka musi być udzielona na etapie przygotowania oferty, przed jej złoŝeniem. 3.5 Referencje Oferent zobowiązany opisać swoje doświadczenia zgodne lub zbliŝone do przedmiotu Zamówienia oraz przedstawić, co najmniej jedną referencję dotyczącą świadczenia usługi o zakresie zbliŝonym do opisanego w zapytaniu. W ramach przywołanej referencji, Oferent powinien przedstawić: podstawowe dane o kliencie branŝa, wielkość, obecność na rynkach informacje kontaktowe do osoby mogącej potwierdzić referencję termin świadczenia usługi stanowiącej przedmiot referencji zakres usługi stanowiącej przedmiot referencji zakres odpowiedzialności Oferenta w ramach świadczonych usług 22 z 29

23 4 Wymagania dotyczące Oferty 4.1 Forma odpowiedzi Całość dokumentów składanych przez Oferenta, sporządzonych w języku polskim, powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Usługi wsparcia aplikacji Hyperiona dla PKN ORLEN S.A.. Oferty powinny składać się z dwóch oddzielnych części merytorycznej i handlowej, w oddzielnych zapieczętowanych kopertach. Dodatkowo do kaŝdej wersji papierowej naleŝy dołączyć wersję danej części oferty w postaci elektronicznej (z zachowaniem podziału na część handlową i merytoryczną). Wymagana forma dokumentacji składającej się na ofertę: 1 (jeden) oryginalny zestaw dokumentacji w formie papierowej 1 (jedna) kopia dokumentacji na CD w formacie PDF, lub Microsoft Word lub Microsoft Excel lub Microsoft Project W przypadku róŝnic pomiędzy papierową i elektroniczną wersją dostarczonej oferty, PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do wiąŝącego wyboru wersji, która będzie podstawą do postępowania w procesie zakupowym. 4.2 Zawartość Oferty PoniŜej zamieszczono listę wszystkich obligatoryjnych elementów, które naleŝy zawrzeć w ofercie stanowiącej odpowiedź na Zapytanie. Brak któregokolwiek z wymaganych komponentów oferty będzie traktowany jako uchybienie formalne stanowiące podstawę dla PKN ORLEN S.A. do wyłączenia oferty z procesu oceny i wyboru Wykonawcy przedmiotowych usług. Lista wymaganych elementów oferty obejmuje: Streszczenie / wprowadzenie do oferty w tym krótka charakterystyka propozycji zawartej w ofercie oraz jej podstawowe parametry (data złoŝenia, termin waŝności, inne klauzule handlowe stosowane przez Oferenta) 23 z 29

24 Krótki profil Oferenta oraz jego referencje w zakresie przedmiotowych usług utrzymaniowych. Potwierdzenie zakresu usług objętych ofertą w odniesieniu do wymagań opisanych w Zapytaniu. Potwierdzenie (oraz lista ewentualnych zastrzeŝeń i rozbieŝności) modelu świadczenia usług oraz modelu rozliczeń za świadczone usługi. Opis składu i profilu kompetencji Zespołu Oferenta proponowanego do świadczenia usługi. Potwierdzenie oferowanych parametrów świadczenia przedmiotowych usług: o Okresu świadczenia usług o Czasów reakcji i czasów rozwiązywania problemów w ramach zgłoszeń utrzymaniowych o Kar umownych za niedotrzymanie czasów rozwiązywania problemów, o których mowa w punkcie wyŝej. Określenie oferowanych warunków cenowych świadczenia usług: o określenie puli miesięcznego ryczałtu na świadczenie przedmiotowych usług oraz wskazanie podstawy kalkulacji dla zaproponowanego ryczałtu (ilość roboczodni w ramach poszczególnych profili kompetencyjnych uwzględnionych w puli ryczałtowej) o wskazanie stawek za roboczodzień poszczególnych profili kompetencyjnych personelu Oferenta (stawek, które będą podstawą do wyceny prac wykonanych na rzecz PKN ORLEN S.A. w ramach świadczenia przedmiotowych usług) Określenie czasu, metodyki i sposobu przejęcia usługi utrzymania systemu objętego zakresem zapytania ofertowego Określenie innych istotnych załoŝeń i ograniczeń dotyczących świadczonych usług, przyjętych przez Oferenta przy formułowaniu propozycji dla PKN ORLEN S.A. 24 z 29

25 Określenie uwag i wyłączeń dotyczących warunków świadczenia usług opisanych w niniejszym Zapytaniu (w szczególności uwag i wyłączeń do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Profesjonalnych będących formalną bazą świadczenia usług dla PKN ORLEN S.A.). Jeśli takie wyłączenia / uwagi nie zostaną sformułowane, przyjmuje się, Ŝe Oferent przyjął bez zmian warunki świadczenia usług opisane w Zapytaniu. Pozostałe (dodatkowe) informacje ze strony Oferenta uzupełniające treść oferty. Wskazane wymagane elementy ofert naleŝy traktować jako kolejne rozdziały oczekiwanej od Oferenta dokumentacji ofertowej. PKN ORLEN wymaga, aby układ i zawartość rozdziałów były zachowane zapewni to porównywalność propozycji złoŝonych przez Oferentów na etapie oceny ofert i wyboru Wykonawcy przedmiotowych usług. 4.3 Reprezentacja oferenta Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta lub przez pełnomocnika i parafowana na kaŝdej stronie. Do Oferty powinno być załączone odpowiednie Pełnomocnictwo. 4.4 ZałoŜenia i Wyłączenia Oferent powinien zebrać i jasno sprecyzować wszystkie istotne załoŝenia, wyłączenia lub propozycje zmian/uzupełnień do treści zapytania ofertowego, przy jakich opracował Ofertę w jednym rozdziale Oferty. PKN ORLEN S.A. będzie brał pod uwagę jedynie załoŝenia wyspecyfikowane w tym rozdziale. 4.5 Termin waŝności oferty PKN ORLEN S.A. wymaga, aby Oferent wyspecyfikował jednoznacznie termin waŝności złoŝonej oferty. Oczekuje się, iŝ waŝność oferty będzie nie krótsza niŝ 3 miesiące. 4.6 Wymagany model cenowy oferty Kwota ryczałtu miesięcznego oraz stawki za czas pracy personelu Wykonawcy w ramach świadczenia usług będących przedmiotem Zapytania naleŝy wyspecyfikować jako kwoty netto (bez podatku VAT) wyraŝone w walucie PLN. Stawka powinna zawierać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zakupu, w tym koszty dojazdów oraz zakwaterowania. Oczekuje 25 z 29

26 się określenia dwóch rodzajów stawek za pracę on-site i off-site dla kaŝdego z profili kompetencyjnych Oferenta. 4.7 Warunki płatności Wszelkie płatności będą dokonywane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Oferenta wskazany w fakturze w terminie nie krótszym niŝ 90 dni od daty dostarczenia do siedziby PKN ORLEN S.A. poprawnie wystawionej faktury VAT z wymaganym zestawem protokołów odbioru prac podpisanych przez odpowiednich przedstawicieli PKN ORLEN S.A. 26 z 29

27 5 Załączniki Załącznik nr 1 Arkusz wyceny dla Oferty Załącznik nr 2 Arkusz pytań (do uŝycia przez Oferenta w procesie formułowania pytań dotyczących RFP) 27 z 29

28 Załącznik nr 1 Arkusz wyceny Usługi wsparcia i utrzymania systemu Hyperion Przedmiot Cena katalogowa [PLN] Rabat dla GK ORLEN [%] Cena dla GK ORLEN [PLN] Wartość roczna Umowy [PLN] Opłata ryczałtowa za świadczenie usługi wsparcia w wymiarze 240 godzin miesięcznie Cena katalogowa [PLN] Rabat dla GK ORLEN [%] Cena dla GK ORLEN [PLN] Stawka godzinowa za pracę konsultanta 28 z 29

29 Załącznik nr 2 Arkusz pytań Nazwa oferenta: Przedmiot zapytania: Pytanie oferenta: Odpowiedź PKN ORLEN S.A.: Pytanie oferenta: Odpowiedź PKN ORLEN S.A.: Pytanie oferenta: Odpowiedź PKN ORLEN S.A.: Pytanie oferenta: Odpowiedź PKN ORLEN S.A.: 29 z 29

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu na budowę, uruchomienie oraz implementację

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

nr 23 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 23 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 101 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/003-II/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI WYDATKÓW W IPN

WYKONANIE I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI WYDATKÓW W IPN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo