Kwartalnik Quarterly Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik Quarterly Report"

Transkrypt

1 Kwartalnik Quarterly Report publikacja / published by Prokom Software SA II kwartał II nd quarter, 2004

2 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Komentarz do wyników Comments on First Quarter Results W drugim kwartale 2004 roku działalność Spółki opierała się na: (1) realizacji licznych kontraktów zawartych w okresach poprzednich; (2) przygotowaniach operacyjno-inwestycyjnych do nowych projektów; (3) prowadzeniu działań związanych z nowymi kontraktami będącymi na etapie przetargu, negocjacji, etc. Po wygranym przetargu i podpisaniu Umowy Ramowej na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) dla PZU S.A., Spółka przystąpiła do negocjacji warunków szczegółowych na kolejne etapy wdrożeniowe tego systemu. W procesie tym strony określają szczegółowy zakres prac i ich wartość oraz będą zawierać umowy wykonawcze. Prokom odpowiedzialny jest za wdrożenie rozwiązań CSC i dostosowanie ich do potrzeb PZU oraz wdrożenie aplikacji innych producentów i stworzenie platformy integracyjnej dla nowych i już funkcjonujących aplikacji w PZU. Podpisanie pierwszych umów powinno nastąpić w trzecim kwartale Równolegle do tego procesu rozpoczęła się faza analityczna projektu, w czasie której określone zostaną wymogi organizacyjne i parametry techniczne systemów Grupy PZU S.A. In the 2 nd quarter of 2004 the Company: (1) executed the contracts signed in the prior periods; (2) prepared for implementation of new projects that were already won; (3) conducted works connected to securing new contracts. After winning the tender and concluding the Frame Agreement for implementation of an Integrated IT System (ZSI) at PZU SA, the Company started negotiations of specific stages of system implementation. In this process both parties will define a detailed scope of works as well as its value. They will also sign the agreements for the defined work. Prokom will be responsible for implementation and customisation of CSC software solution as well as implementation and integration of the presently functioning at PZU third-party systems and software applications. First agreements should be concluded in the third quarter of In the second quarter Prokom started the analytical part of the project, during which it should define PZU s organizational requirements and technical parameters of the systems at PZU SA Group. Quarterly results of Prokom Software SA Capital Group (expressed in Polish Złoty, all amounts in millions unless staded otherwise) / Wyniki kwartalne Grupy Kapitałowej Prokom Software SA (w milionach złotych chyba, że zaznaczono inaczej) ,34 4, (3330) 2Q/2003 2Q/2004 2Q/2003 2Q/2004 2Q/2003 2Q/2004 2Q/2003 2Q/2004 Net Sales Revenue / Przychody netto ze sprzedaży Operating Profit / Zysk z działalności operacyjnej Net Profit / Zysk netto EPS (in PLN, w PLN) 2

3 Drugi kwartał to także bardzo intensywne prace analityczno-przygotowawcze prowadzone na rzecz innego znaczącego klienta Prokom Software Poczty Polskiej. W ubiegłym roku Spółka zakończyła budowę sieci rozległej WAN dla ponad 2000 oddziałów kluczowego projektu dla realizacji strategii informatycznej Poczty. W ramach tego projektu został również zbudowany i uruchomiony system ochrony antywirusowej obejmujący stacji roboczych, system zdalnego zarządzania stacjami roboczymi obejmujący ponad komputerów, system zdalnej dystrybucji oprogramowania dla 4000 komputerów i o kolejnych 5300 użytkowników został rozbudowany system poczty elektronicznej. Dalszy etap prac w tym projekcie, obecnie nego cjowany, to zapewnienie bezpiecznej, efektywnej operacyjnie i optymalnej z punktu widzenia kosztów, platformy komunikacyjnej dla wszystkich placówek Poczty na terenie kraju. Inne główne kierunki dalszej informatyzacji Poczty, będące obecnie przedmiotem rozmów, obejmują różnego rodzaju systemy wspomagania zarządzania, systemy wspomagające obsługę usług pocztowych i logistyczno-kurierskich, systemy finansowe i handlowe, systemy związane z obsługą sieci placówek pocztowych oraz systemy związane z utrzymaniem aplikacji i infrastruktury teleinformatycznej. Ponadto Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie kilkunastu kontraktów z jej pozostałymi kluczowymi klientami, o łącznej wartości ponad 300 mln PLN, większość przewiduje zawarcie umów na te kontrakty w drugim półroczu Second quarter was also the time of an intensive analytical and preparation works at another key customer of Prokom Polish Post. Last year the Company completed the WAN project connecting more than 2000 of Polish Post branches key project for the Polish Post s IT strategy. The project included: implementation of an anti-virus system (15,000 workstations), system for workstations remote control (13,000 workstations), system for software remote distribution (4,000 workstations), further development of the electronic mail system (additional 5,300 users). In the next stage of this project, which is currently under negotiation, Prokom will provide Polish Post with a secure, operationally efficient and optimal from the cost point of view, software platform that will enable its remaining units across Poland to communicate effectively. Further computerization of the Polish Post assumes implementation of ERP system, finance and accounting system, and other systems for software and IT infrastructure maintenance. Moreover, the Company negotiates a several contracts with its other key clients, amounting to more than PLN 300 mln. The majority of these contracts may be concluded in the 2 nd half of The cumulative revenues of the Capital Group of Prokom Software after two quarters of 2004 amounted to PLN million. Operating profit amounted to PLN 46.7 million, Profit before Income Tax PLN 5.6 million and Net Loss PLN (3.3) million. 3

4 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Po dwóch kwartałach 2004 roku Grupa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 650,5 mln PLN, zysk na działalności operacyjnej w wysokości 46,7 mln PLN, zysk brutto w wysokości 5,6 mln PLN oraz stratę netto w wysokości (3,3) mln PLN. Po dwóch kwartałach 2004 roku sprzedaż Jednostki Dominującej wyniosła 365,7 mln PLN, a sprzedaż pozostałych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A., objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 330,0 mln PLN. Decydujące czynniki mające wpływ na wysokość wyniku netto osiągniętego przez Grupę po dwóch kwartałach 2004 roku: Wyniki operacyjne wypracowane przez Grupę 46,7 mln PLN Aktualizacja wyceny aktywów finansowych 23,4 mln PLN Odpisy wartości firmy i udziału w wyniku akcjonariuszy mniejszościowych w wysokości 19,8 mln PLN Wpływ na wynik skonsolidowany z umorzenia 124 udziałów PUP Spin Sp. z o.o. wraz z wcześniejszym pod wyższeniem kapitału, który wyniósł 8,2 mln PLN W strukturze przychodów Grupy po dwóch kwartałach 2004 roku 402,2 mln PLN czyli 61,8% przypadało na przychody ze sprzedaży produktów i usług. Pozostałe 38,2% przychodów w kwocie 248,3 mln PLN pochodziło ze sprzedaży towarów i materiałów. Zdecydowana większość przychodów Grupy (56,2%) wypracowana została przez Prokom Software S.A. Drugi co do wielkości udział w wielkości sprzedaży Grupy (25,0%) odnotowała Grupa Softbank S.A. After the 2 quarters of 2004 the sale of the Parent Company amounted to PLN 365.7m, while the sale of other companies from the Group amounted to PLN million. Main factors influencing the Net Result of the Group were: Operating Profits of PLN 46.7 million generated by the Group Revaluation of financial assets PLN 23.4 million Goodwill on consolidation and elimination of minority shares PLN 19.8 million Purchase of 124 shares by PUP Spin Sp. z o.o. from minority shareholders together with prior share capital increase amounting to PLN 8.2 million. After two quarters of 2004, sales of products and services (PLN million) represented 61.8% of total revenues, while the remaining 38.2% was generated by sales of goods and materials (PLN million). The majority of the Group s revenues PLN was generated by Prokom Software SA (56.2%) and Softbank SA Capital Group (25,0%). After two quarters of 2004 the costs of products, services, goods and materials sold amounted to PLN 412 million, with the selling margin of 36.7%. The selling margin on sales of products and services equaled to 50.2%, whereas the selling margin on sales of goods and materials was 14.7%. Selling costs amounted to PLN 45.4 million and the general and administrative expenses summed up to PLN million. Po dwóch kwartałach 2004 koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 412,0 mln PLN, co oznacza, iż Grupa realizuje marżę brutto na sprzedaży w wysokości 36,7%. Marża brutto na sprzedaży produktów i usług wynosiła 50,2%, a marża brutto na sprzedaży towarów 14,7%. Koszty sprzedaży wyniosły 45,4 mln PLN, zaś koszty ogólnego zarządu 132,5 mln PLN. 4

5 Wybrane dane finansowe / Selected consolidated financial data (w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej / expressed in Polish Złoty, all amounts in thousands, unless staded otherwise) kwartały / 2 quarters kwartały / 2 quarters I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Net sales revenue II. Zysk z działalności operacyjnej / Operating profit III. Zysk brutto / Profit before income tax IV. Zysk netto (Strata) / Net profit (Loss) (3 330) V. Aktywa razem / Total assets VI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities VII. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities VIII. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities IX. Kapitał własny / Shareholdres equity X. Kapitał zakładowy / Share capitalzobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Liczba akcji / Number of shares XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN) / Basic earnings per ordinary share (in PLN) 5,34 4,37 XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) / Book value per share (in PLN) 49,81 41,86 Rekomendacje / Recommendation (w polskich złotych / expressed in Polish Złoty) Dom Maklerski / Brokerage House Data / Date Rekomendacja / Recommendation Rekomendacja wcześniejsza / Prior recommendation Wycena / Valuation HSBC Securities Polska SA akumuluj / add akumuluj / add 250,00 DM BH SA kupuj / buy kupuj / buy 246,00 ING Securities SA sprzedaj / sell trzymaj / hold 149,00 DM BZ WBK neutralnie / neutral neutralnie / neutral 183,00 CDM Pekao akumuluj / add trzymaj / hold 210,00 Kredyt Bank IDM SA trzymaj / hold kupuj / buy 183,00 HSBC Securities Polska SA akumuluj / add akumuluj / add 250,00 CA IB Securities SA trzymaj / hold kupuj / buy 183,00 Merrill Lynch kupuj / buy kupuj / buy 195,00 DM BH SA kupuj / buy kupuj / buy 246,00 CA IB Securities SA kupuj / buy trzymaj / hold 183,00 On August 16 th 2004 market price of Prokom s share PLN 156,50 5

6 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report NOWOŚCI NEWS Akwizycja przedsiębiorstwa informatycznego PVT a.s. przez PVT Prokom a.s. Zakończył się proces przeniesienia majątku informatycznego największego lokalnego integratora w Czechach spółki stowarzyszonej PVT a.s. do spółki w 100% zależnej od Prokom Software SA PVT Prokom a.s. z siedzibą w Pradze (Czechy). W trakcie tego procesu: 1. Prokom Software SA, za kwotę 404 mln CZK (około 60 mln PLN), zbył na rzecz MEI Beheer B.V. oraz J&T Private Equity B.V., 25% pakiet akcji PVT a.s. Z otrzymanych środków Spółka dokonała spłaty kredytu inwestycyjnego w J&T Banka a.s., zaciągniętego na zakup akcji PVT a.s., w kwocie 243 mln CZK (około 36 mln PLN) oraz pożyczki z Keene & Sons Limited w kwocie 41 mln CZK (około 6 mln PLN). 2. PVT Prokom a.s. zakończyła akwizycję całości przedsiębiorstwa informatycznego PVT a.s., za łączną kwotę 405 mln CZK. Cena nabycia została częściowo pokryta kredytem celowym (bez regresu w stosunku do Prokom Software SA) zaciągniętym przez PVT Prokom a.s. w HVB Bank Czech Republic w wysokości 285 mln CZK oraz pożyczką długoterminową w kwocie 120 mln CZK (około 18 mln PLN), udzieloną przez Prokom Software S.A., której część ma docelowo zostać skonwertowana na kapitał PVT Prokom a.s. Od 1 maja PVT Prokom a.s. funkcjonuje jako spółka IT z portfelem kontraktów przejętych z PVT a.s. PVT Prokom a.s. została po raz pierwszy objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Prokom Software S.A. za drugi kwartał 2004 roku. Acquisition of the IT business of PVT a.s. by PVT Prokom a.s. Prokom Software finalised the transfer of the IT assets of PVT a.s., a company associated with Prokom Software and the largest local integrator in the Czech Republic, to PVT Prokom a.s., with registered office in Prague, the Czech Republic (a wholly-owned subsidiary of Prokom Software). In the course of the process: 1. Prokom Software sold a 25% stake in PVT a.s to MEI Beheer B.V. and J&T Private Equity B.V. for CZK 404m (ca. PLN 60m). A portion of the proceeds, namely CZK 243m (ca. PLN 36m), was used to repay an investment loan contracted from J&T Banka a.s. to finance the purchase of PVT a.s. shares, and CZK 41m (ca. PLN 6m) was used to repay a loan from Keene & Sons Limited. 2. PVT Prokom a.s. finalised the acquisition of the entire IT business of PVT a.s. for the total of CZK 405m. This amount was covered with a CZK 285m special purpose loan advanced by HVB Bank Czech Republic to PVT Prokom (with no recourse to Prokom Software), and with a long-term loan of CZK 120m (ca. PLN 18m) from Prokom Software. A portion of the latter loan is to be converted into PVT Prokom a.s. equity. Since May 1 st 2004, PVT Prokom a.s. has been operating as an IT company with the contract portfolio taken over from PVT a.s. The Q consolidated financial statements of the Prokom Software Group will be the first to include PVT Prokom a.s. 6

7 Nowości / News Prokom w branży chemicznej: wyróżnienie za mysap.com w Zakładach Chemicznych Police, umowa z Zakładami Azotowymi w Kędzierzynie Zakłady Chemiczne Police Podczas czerwcowej Konferencji Innowacje 2004 rozwiązania informatyczne w sektorze chemicznym specjaliści Prokomu oraz pracownicy Zakładów Chemicznych POLICE SA zostali wyróżnieni za udane wdrożenie systemu mysap.com w Z.Ch. POLICE SA. Dzięki systemowi mysap.com, Zarząd i Kadra Kierownicza Z.Ch. POLICE SA otrzymała dostęp do szybkiej i rzetelnej informacji wspierających proces podejmowania decyzji w szerokim spektrum obszarów działalności przedsiębiorstwa. Umowa o wdrożeniu systemu mysap.com w Z.Ch. POLICE SA podpisana została w 2001 roku. Objęła ona między innymi: dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanej platformy do zarządzania firmą mysap.com, specjalistyczne szkolenia z zakresu wdrażanych obszarów systemu mysap.com, jak również przekazanie 450 licencji oprogramowania. W ramach umowy dos tarczono także kompleksową infrastrukturę techniczną, uruchomiono platformę sprzętową IBM z systemem operacyjnym AIX 5.1 w oparciu o serwery IBM pseries 660 i pserie s 630 działające w klastrze niezawodnościowym przy wykorzystaniu oprogramowania HACMP, uruchomiono System Zarządzania Bazą Danych DB2 firmy IBM oraz zaimplementowano system backupowania danych IBM Tivoli Storage Manager 4.2. Realizacja umowy przebiegała w trzech etapach. Pierwszy obejmował wdrożenie systemu w takich obszarach działalności przedsiębiorstwa jak: rachunkowość finansowa, środki trwałe, kontroling, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka materiałowa oraz kadry i płace. Dzięki doskonałej współpracy z Z.Ch. POLICE SA możliwy był praktycznie równoczesny start produktywny wszystkich tych obszarów. Podstawowym systemem wspierającym działalność Z.Ch. POLICE SA do czasu wdrożenia mysap.com były systemy FKX, GMX, KDX, STX i PLX autorstwa Prokom Software SA, działające w środowisku Digital Unix z bazą danych Informix 5 online oraz środowisko developerskie Informix 4GL. W drugim etapie realizacji umowy (2003 rok) zaimplementowano rozwiązania obejmujące sferę produkcyjną Z.Ch. POLICE SA: zarządzanie produkcją (PP), kontroling (CO-PC), zarządzanie jakością (QM), gospodarkę remontową (PM) oraz nabywanie usług (MM-SRV). W dużym zakresie korzystano z prac programistów ABAP -pracowników Z.Ch. POLICE SA. Natomiast w trzecim etapie wykonane zostały prace z zakresu planowania produkcji (PP). W ramach dalszego rozwoju systemu planowana jest implementacja: hurtowni danych (BW), systemów informacyjnych, zarządzania relacjami z Klientami (CRM), Systemu Kontroli i Zarządzania Środkami Transportu, handlu internetowego, ewidencji instrumentów finansowych (TR) jak również rozwiązania archiwizacji danych systemu mysap.com. Prokom Software and the Chemical Industry mysap.com System Distinguished at the Innovations 2004 Conference; Agreement with Zakłady Azotowe Kędzierzyn Police Chemical Plant At the Innovations 2004 IT Solutions for the Chemical Industry Conference held in June, the Prokom Software experts and the staff of the Police Chemical Plant were commended for the successful implementation of the mysap.com system at the Police Chemical Plant. Thanks to mysap.com, the Executive Board and management staff of the Plant gained immediate access to reliable information supporting the decision- -making process in a wide range of the company s activities. The agreement on the implementation of mysap.com at the Police Chemical Plant was executed in It provided for delivery, installation and implementation of this integrated management platform, specialist training in the implemented areas of the system, and 450 software licenses. Under the agreement, Prokom Software also delivered comprehensive technical infrastructure, deployed an IBM hardware platform with an AIX 5.1 operating system, running on IBM pseries 660 and pseries 630 servers operating in a fail-proof cluster using the HACMP software, launched DB2 (Database Management System) by IBM, and implemented IBM Tivoli Storage Manager 4.2 (a data backup system). The agreement was performed in three stages. The first stage covered implementation of the system in the following areas: financial accounting, tangible fixed assets, controlling, sales and distribution, materials management, personnel and payroll. Thanks to the excellent cooperation with the Police Chemical Plant, Prokom Software was able to launch the production version of the system in all of the above areas almost simultaneously. Until mysap.com was implemented, the Plant relied on other Prokom Software systems: FKX, GMX, KDX, STX and PLX, operating in the Digital Unix environment with the Informix 5 online database, as well as on the Informix 4GL development environment. In the second stage (in 2003) Prokom Software implemented solutions supporting the following aspects of the Plant s production activities: Production Planning (PP), Controlling (CO-PC), Quality Management (QM), Planned Maintenance (PM) and External Services (MM-SRV). To a large extent the Company drew on the work of ABAP programmers employed by the Plant. Finally, the third stage embraced the Plant s production planning work. The further development of the system is to involve implementation of the Business Information Warehouse (BW), information system, customer relations management system (CRM), vehicle control and management system, e-commerce system, financial instrument records (TR) and data archiving solutions for mysap.com. 7

8 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Prokom Software SA na podstawie podpisanej umowy, dostarczy do Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA infrastrukturę sprzętową IBM wraz z oprogramowaniem systemowym dla potrzeb systemu SAP Bussines Suite. Projekt zakłada utworzenie systemu wysokiej dostępności składającego się z trzech węzłów klastra opartego o serwery serii IBM pseries oraz oprogramowania HACMP. Jednocześnie zostanie zbudowany system backupu w oparciu o rozwiązanie Tivoli Storage Manager. Ponadto Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA w drodze przetargu wybrały konsorcjum Prokom Software SA i Plaut IDS Scheer Sp. z o.o. do wykonania prac uaktualnienia systemu SAP R/3 3.0F do wersji 4.7 (mysap Business Suite). Jest to kolejny projekt realizowany przez Prokom w branży chemicznej, gdzie firma jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych jak i biznesowych, opartych między innymi o produkty firmy IBM oraz SAP. Połączenie PUP Spin Sp. z o.o. i Telmax SA 8 czerwca 2004 roku został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego Spin Sp. z o.o. (jednostka zależna Prokom Software SA) oraz Telmax SA, co oznacza zakończenie kolejnego etapu prac zmierzających do połączenia obydwu podmiotów. Przejęcie PUP Spin Sp. z o.o. przez Telmax SA nastąpi w trybie określonym w art pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku PUP Spin Sp. z o.o. na Telmax SA. W zamian za posiadane obecnie udziały dotychczasowym udziałowcom PUP Spin Sp. z o.o. zostanie wydanych akcji nowej emisji Telmax SA. W wyniku połączenia powstanie podmiot o znaczącej pozycji na rynku teleinformatycznym w Polsce, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Proces połączenia ma zostać zakończony do października 2004 roku. Telmax SA i PUP Spin Sp. z o.o. podejmując decyzję o zamiarze połączenia kierowały się dążeniem do wzmocnienia pozycji rynkowej spółek w zakresie oferowania rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw działających w obiecujących i dynamicznie rozwijających się sektorach takich jak telekomunikacja, energetyka, usługi komunalne (tzw. utilities) oraz służba zdrowia. Połączenie obu przedsiębiorstw pozwoli na osiągnięcie znaczących efektów synergii poprzez połączenie know- -how, stworzenie kompleksowej oferty produktowej oraz poszerzenie bazy klientów. W wyniku tych synergii spółki powinny osiągnąć wymierne efekty biznesowe w postaci dywersyfikacji przychodów i redukcji kosztów, co powinno wywrzeć pozytywny wpływ na ich działalność i osiągane wyniki finansowe. Spółki już podjęły bieżącą współpracę biznesową poprzez wspólne przystępowanie do przetargów oraz uzgadnianie strategii działań operacyjnych. Spin Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach należy do ścisłej czołówki największych firm o profilu informatycznym w Polsce. Oferuje kompleksowe rozwiązania biznesowe i informatyczne dla dużych i średnich firm re- Zakłady Azotowe Kędzierzyn Under an agreement of June 18 th 2004 with Zakłady Azotowe Kędzierzyn (nitrogen plant), Prokom Software is to deliver IBM hardware infrastructure and system software for SAP Business Suite. As part of the project, the Company is to develop a high-availability system comprising three IBM pseries cluster nodes and HACMP software. A backup system will also be created based on Tivoli Storage Manager. Additionally, in a public tender, Zakłady Azotowe Kędzierzyn selected the consortium of Prokom Software and Plaut IDS Scheer Sp. z o.o. to upgrade the SAP R/3 3.0F system to 4.7 (mysap Business Suite). This is yet another project in the chemical industry executed by Prokom Software, which supplies enterprises operating in this sector with advanced infrastructure and business solutions based on product of such companies as IBM or SAP. Merger of PUP Spin Sp. z o.o. with Telmax On June 8 th 2004, the Merger Plan for Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Spin Sp. z o.o. (a subsidiary of Prokom Software) and Telmax was agreed upon and signed, to mark completion of another stage in the process of merging the two companies. PUP Spin Sp. z o.o. will be acquired by Telmax in accordance with the procedure provided for in Art of the Polish Companies Act, i.e. through transfer of the assets of PUP Spin Sp. z o.o. to Telmax. In return for their shares currently held in PUP Spin Sp. z o.o., the existing shareholders will receive 4,320,921 new issue shares in Telmax. The merger will lead to the creation of a new significant player on Poland s IT market, which will be listed on the Warsaw Stock Exchange. The merger process is scheduled to be completed by October The decision to merge followed from the companies intention to strengthen their market position in IT solutions for such promising and growing sectors as telecommunications, power industry, utilities and healthcare. The merger will produce significant synergies, as the companies will combine their know- -how, offer a comprehensive variety of products, and expand their customer base. With these synergies, they should observe such tangible business benefits as revenue diversification and cost reduction, which should have a positive effect on their activities and financial performance. The two companies have already commenced business cooperation they jointly enter public tenders and consult their operating strategies. PUP Spin Sp. z o.o. of Katowice is one of Poland s top IT companies. It offers comprehensive business and IT solutions for large and medium-sized companies of all industries. It is also a leading provider of billing systems in Poland. Serat 2, its integrated billing system, is used to calculate the payments of 11 million customers of Telekomunikacja Polska. PUP Spin Sp. z o.o. is also a major supplier of IT systems for healthcare institutions 8

9 Nowości / News prezentujących wszystkie sektory gospodarki. Jest liderem na krajowym rynku systemów billingowych, jego zintegrowany system billingowy Serat 2 rozlicza jedenaście milionów klientów Telekomunikacji Polskiej SA. PUP Spin Sp. z o.o. to również znaczący dostawca systemów medycznych w kraju. Wśród klientów są szpitale, oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także inne instytuty medyczne i placówki służby zdrowia. W sektorze energetycznym oferuje m.in. systemy rozliczania wielkiego i drobnego odbioru energii, realizuje kontrakty w sześciu krajowych zakładach energetycznych. PUP Spin Sp. z o.o. w swojej palecie rozwiązań posiada również System Planowania, Budżetowania i Kontrolingu, Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Zarządzania Obiegiem Dokumentów, Zarządzania Zasobami Ludzkimi i wiele innych rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. Ponadto świadczy usługi konsultingowe, szkoleń, outsourcingu oraz oferuje pomoc techniczną. Telmax SA z siedzibą w Bydgoszczy jest jednym z największych krajowych integratorów systemów informatycznych wyspecjalizowanym w obsłudze sektora utilities. W wyniku dokonanych akwizycji przedsiębiorstw SK Galkom Sp. z o.o. i Informa Sp. z o.o. Telmax SA posiada znaczną część rynku rozwiązań billingowych dla energetyki (obsługa zarówno drobnego jak i wielkiego odbioru u dystrybutorów mediów komunalnych). Ponadto spółka specjalizuje się w świadczeniu usług kompleksowej informatyzacji średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie integracji aplikacyjnej i strukturalnej oraz outsourcingu. Sprzedaż ce-market.com SA 27 maja 2004 roku Prokom Software SA oraz Prokom Internet SA (podmiot zależny od Prokom Software SA poprzez 99,04% udział w głosach na walnym zgromadzeniu) zbyły całość posiadanych aktywów w ce-market.com SA. Nabywcą akcji po cenie jednostkowej wynoszącej 0,01 PLN jest Impexmetal SA z siedzibą w Warszawie. W dniu transakcji wartość zbytych aktywów w księgach rachunkowych Prokom Software SA oraz Prokom Internet SA była równa zeru. Decyzja o sprzedaży powyższych akcji wynika z kontynuacji przez Prokom Software SA strategii zakładającej zbycie aktywów internetowych nie związanych z działalnością informatyczną Grupy. Wycena wartości udziałów stanowiących przedmiot transakcji nastąpiła w oparciu o analizę stanu finansowego spółki oraz prognozę kosztów niezbędnych do prowadzenia przez nią dalszej działalności. in Poland. Its customers include hospitals, offices of the National Health Fund, Regional Blood Donation and Haemotherapy Centres, medical institutes and healthcare facilities. As regards the power industry, the company offers systems for settlement of large and small energy consumers and is implementing contracts at six national power utilities. Its offering also includes the Planning, Budgeting and Control System, Supply Chain Management System, Document Circulation System, Human Resources Management System and a wealth of other solutions supporting decision-making processes. In addition, PUP Spin Sp. z o.o. renders consulting, training and outsourcing services and offers technical assistance. Telmax of Bydgoszcz is one of Poland s largest IT integrators specialising in the utilities sector. Upon the acquisition of SK Galkom Sp. z o.o. and Informa Sp. z o.o., Telmax gained a substantial share in the market of billing solutions for the power industry (both large and small distributors). In addition, the company renders comprehensive IT services, particularly application and structural integration and outsourcing, to large and medium-sized enterprises. Sale of ce-market.com On May 27 th 2004, Prokom Software and Prokom Internet (a subsidiary of Prokom Software, which holds 99.04% of the total vote at the company s general shareholders meeting) disposed of all their assets in ce-market.com to Impexmetal of Warsaw. The unit price of the 1,470,000 shares amounted to PLN On the transaction date, the value of the disposed assets as disclosed in the accounting records of Prokom Software and Prokom Internet, was zero. The decision to sell the shares followed from Prokom Software s strategy to dispose of its internet assets not related to the Group s software business. Valuation of the shares was based on an analysis of the company s financial standing and projected cost of its further operation. 9

10 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report TECHNOLOGIA TECHNOLOGY Prokom Partnerem Serwisowym SAP 23 czerwca Prokom Software uzyskał tytuł Partnera Serwisowego SAP (SAP Service Partner). Przyznanie tego tytułu zostało poprzedzone dokładnym audytem organizacji serwisowej Prokomu przeprowadzonym przez ekspertów SAP. Komisja audytowa szczególnie wysoko oceniła wdrożone procedury automatycznej eskalacji zgłoszeń w działającym w Prokomie systemie Peregrine Service Center oraz ankietowy system badania zadowolenia klientów z dostarczonych rozwiązań. Uznanie komisji zyskał również fakt posiadania przez Prokom certyfikatu ISO 9001:2000 dla organizacji serwisowej. W najbliższej przyszłości Prokom planuje uruchomienie obsługi zgłoszeń serwisowych z wykorzystaniem rozwiązania SAP Solution Manager, co umożliwi klientom realizację zgłoszeń bezpośrednio z ich środowiska systemowego. Cieszy nas wysoka ocena rozwiązań serwisowych, które udostępniamy naszym Klientom. Udzielenie Prokomowi uprawnień autoryzowanego partnera serwisowego odbieramy również jako uznanie dla wieloletniego doświadczenia Prokomu w zakresie rozwiązań SAP uzyskanego w bardzo wielu udanych wdrożeniach, niejednokrotnie realizowanych wspólnie. W trakcie tej współpracy w Prokomie udało nam się zbudować zespół doświadczonych specjalistów. Uzyskanie Statusu Partnera Serwisowego SAP jest związane w dużej mierze również z przechodzeniem do fazy utrzymania systemów wdrożonych przez Prokom w firmach Police i Lotos powiedział Krzysztof Kardaś, Członek Zarządu Prokom Software SA. Z satysfakcją odnotowuję spełnienie przez Prokom warunków otrzymania tytułu SAP Service Partner. Pogłębia- Prokom Software SAP Service Partner On June 23 rd 2004, Prokom Software was awarded the status of the SAP Service Partner, following a detailed audit of Prokom Software s service organisation, performed by SAP s experts. The audit committee particularly highly assessed the automated prompt escalation procedure implemented in the Prokom-operated Peregrine Service Center system and the questionnaire system for surveying customer satisfaction with the supplied solutions. The committee also recognised Prokom Software s holding of the ISO 9001:2000 certificate for service organisation. In the imminent future, Prokom Software intends to launch SAP Solution Manager to support service prompts, which will enable customers to execute their prompts directly from their system environments. We are pleased with the high appraisal of our service solutions which we offer to our customers. We also understand the award of the status of an authorised SAP Service Partner to Prokom Software in recognition of our many-year experience with SAP solutions, gathered in multiple successful implementations, often executed in cooperation with SAP. During this cooperation, we have managed to establish a team of experienced professionals at Prokom Software. The award of the status of SAP Service Partner is also to a large extent connected with the transition to the phase of maintaining the systems implemented at Police and Lotos, said Krzysztof Kardaś, member of Prokom Software s Executive Board. I am very satisfied to see Prokom Software meet the conditions for the status of SAP Service Partner. By tightening its cooperation with SAP, Prokom Software 10

11 Technologia Pro Publico / Technology Bono jąc współpracę z SAP, Prokom inwestuje w przyszłość swoją i swoich klientów, którym teraz może zapewnić nie tylko sprawne wdrożenia, ale również szybko działające wsparcie eksperckie przez cały cykl korzystania z systemów SAP powiedział Grzegorz Rogaliński, Prezes zarządu SAP Polska. Partnerstwo Prokomu z SAP przynosi wymierne efekty dzięki współpracy obydwu firm udało się pozyskać takich klientów, jak m.in. KGHM, Rafineria Gdańska, Police czy Energa. Jako partner biznesowy SAP, Prokom ma prawo do sprzedaży licencji aplikacji SAP oraz prowadzenia usług wdrożeniowych rozwiązań SAP. Partnerstwo to upoważnia również Prokom do korzystania z szerszego zakresu szkoleń i warsztatów organizowanych przez SAP oraz współpracy w zakresie działań marketingowo-promocyjnych. Prokom Software jako pierwszy w Polsce otrzymał tytuł Partnera Eksperta SAP NetWeaver (w zakresie platformy integracyjnej NetWeaver). Posiada także autoryzację SAP Channel Partner (partner sprzedaży pośredniej). invests in its own future, as well as in the future of its customers, to whom it is now able to guarantee not only proficient implementations, but also quick-response expert support over the entire cycle of using SAP systems, said Grzegorz Rogaliński, President of SAP Polska s Executive Board. The Prokom-SAP partnership has brought tangible effects; thanks to the cooperation, both companies have managed to win such customers as KGHM, Rafineria Gdańska, Police or Energa. As SAP s business partner, Prokom is authorised to sell licences for SAP applications and provide SAP solution implementation services. The partnership also gives Prokom Software access to a broader range of trainings and workshops organised by SAP, and cooperation in marketing and promotional actions. Prokom Software is the first Polish company to have been awarded the status of SAP NetWeaver Expert Partner (with respect to the NetWeaver integration platform). Prokom Software is also an authorised SAP Channel Partner. 11

12 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Pro publico bono Prokom Software SA łączy sport z pomocą potrzebującym Jednym z najatrakcyjniejszych akcentów Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Polska, zaplanowanego na dni 1-9 maja br., był Festyn Piłkarski Olimpiad Specjalnych Polska, sponsorowany m.in. przez Prokom Software SA. Odbył się on 7 maja na warszawskim Torwarze. Po ceremonii otwarcia imprezy z udziałem przedstawicieli MENiS, PFRON, PZPN, PLP, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i sponsorów oraz po występie zespołu Rei Ceballo & Cale Sol, Goście festynu mieli do wyboru wiele różnorodnych atrakcji, a wśród nich m.in.: mecze piłkarskie rozgrywane na specjalnym pneumatycznym boisku, karaoke, walki sumo, konkursy na prezentera sportowego i na najlepsze hasło imprezy, udział w zajęciach plastycznych, oglądanie na telebimie filmu Disneya, itp. Udział w festynie dał uczestnikom także okazję poznania znanych postaci świata sportu i sztuki, m.in. Romana Koseckiego, Jacka Ziobra i Edwarda Lutczyna. Dodatkową atrakcją tego niezwykłego dnia był, rozegrany w części popołudniowej, mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją dziennikarzy (Polskie Radio, TVP, Canal+ i in.) i reprezentacją gwiazd sportu (m.in. Iwona Guzowska, Krzysztof Hołowczyc, Andrzej Grubba). Pomoc najbardziej potrzebującym a szczególnie dzieciom jest w dzisiejszych trudnych czasach jedną z misji Prokomu. To prawdziwa radość widzieć uśmiech na buziach bawiących się dzieci. Popularyzacja sportu, zasad fair play i propagowanie zdrowego stylu życia są dla Prokom Software SA niezwykle ważne. Dlatego też od lat wspieramy wiele przedsięwzięć sportowych także dla osób niepełnosprawnych. To od niepełnosprawnych i stylu, w jakim pokonują wszelkie bariery, łącznie z przezwyciężaniem własnej słabości, reszta społeczeństwa powinna brać przykład mówi Agnieszka Anna Dziedzic, Dyrektor Departamentu ds. Komunikacji Korporacyjnej. Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Polska odbywał się pod hasłem pomocy specjalnym olimpijczykom ludziom z upośledzeniem umysłowym, którzy przez sport mają szansę przezwyciężać swoje ograniczenia i stać się w pełni członkami społeczeństwa. Założeniem Festynu było propagowanie w szkołach publicznych integracji z osobami upośledzonymi poprzez wspólne uprawianie piłki nożnej. Uczestnikami imprezy byli uczniowie mazowieckich gimnazjów oraz uczniowie szkół specjalnych. Misją Olimpiad Specjalnych Polska jest zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym (w wieku co najmniej ośmiu lat) całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w szeregu dyscyplin olimpijskich. Zapewnia im to ciągły rozwój sprawności fizycznej, daje możliwość demonstrowania odwagi, doświadczania Prokom Software Combines Sports with Help to Those in Need The most attractive events of the European Football Week of the Special Olympics Poland, held from May 1 st to May 9 th 2004, included the Football Fête of the Special Olympics Poland, with Prokom Software among the sponsors of the event. The Fête was held in the Warsaw Torwar Hall on May 7 th After the opening ceremony, attended by representatives of the Ministry of National Education and Sports, State Fund for the Disabled, Polish Football Association, Polish Football League, Office of the Mayor of the Capital City of Warsaw and sponsors, following a performance by the Rei Ceballo & Cale Sol band, the Guests were able to choose among numerous attractions, including football matches played on a special pneumatic field, karaoke, sumo fights, a sports presenter contest, a contest for the best event slogan, art activities, a Disney film watched on a large outdoor screen etc. The attendants also had an opportunity to meet sports and arts celebrities, including Roman Kosecki, Jacek Ziober and Edward Lutczyn. An additional attraction of that extraordinary day was an afternoon football match between the teams of journalists (representing Polskie Radio, TVP, Canal+ and others) and sports stars (including Iwona Guzowska, Krzysztof Hołowczyc and Andrzej Grubba). In these tough times, Prokom Software considers help to those in need, and children in particular, a part of its mission. It is a genuine joy to see smiles on the faces of playing children. Promotion of sports, fair play, and healthy lifestyles is very important for Prokom Software. That is why we have for a number of years now been sponsoring numerous sports projects, including those for the disabled. It is from the disabled and the manner in which they fight barriers, including overcoming their own weaknesses, that the rest of the society should draw inspiration, says Agnieszka Anna Dziedzic, Corporate Communication Director. The European Football Week of the Special Olympics Poland was held under the banner of help to the participants of Special Olympics, mentally handicapped people who through sports may try to overcome their limitations and integrate with the society. The Fête s idea was to promote integration of the mentally handicapped at schools through football. The event participants included pupils from the junior high school of the Warsaw Province and from special schools The mission of the Special Olympics Poland is to arrange for mentally handicapped people (of eight years of age or older) year-round sports practice and contests in numerous Olympic sports. This gives them the opportunity to continuously develop their physical abilities, demonstrate courage, experience joy, as well 12

13 Pro Publico Bono radości i dzielenia się nagrodami, umiejętnościami i przyjaźnią z rodzinami, innymi zawodnikami Olimpiad Specjalnych Polska i społecznością lokalną. Prokom Trefl mistrzem Polski Prokom Software SA gratuluje zawodnikom i trenerom drużyny Prokomu Trefl Sopot zdobycia złotego medalu w walce o mistrzostwo Polski Era Basket Liga. Jest to pierwszy tak spektakularny sukces w historii klubu. Prokom Trefl Sopot zdobył tytuł Mistrza Polski dzięki wytrwałej pracy całego zespołu i wsparciu udzielonemu przez Prokom. Ten pierwszy sukces w historii klubu, jest dodatkowo ważny, gdyż w finałowych zmaganiach pokonali oni zespół Idei Śląsk Wrocław, drużynę o bogatej historii i od wielu lat utrzymującą się w czołówce ekstraklasy. Prokom Software SA jest związany z sopocką drużyną koszykówki od 1999 roku. Już pierwszy sezon Spółki z klubem SSA Trefl zakończył się sukcesem i 26 marca 2000 roku Prokom Trefl Sopot zdobył Puchar Polski. W kolejnych latach klub rozwijał się, a zawodnicy zdobywali kolejne doświadczenia. W 2001 roku zespół sięgnął po kolejny Puchar Polski, a w 2002 roku po tytuł Wicemistrza Polski. Za wieloletnią współpracę i zaangażowanie Prokomu w propagowanie koszykówki, Ryszard Krauze otrzymał od Prezydenta Miasta Sopotu złotą odznakę Polskiego Związku Koszykówki. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez związek za szczególne zasługi dla rozwoju koszykówki. 21 maja na sopockim molo, na zaproszenie Prezydenta Miasta, Jacka Karnowskiego, kibice świętowali wraz z drużyną Prokom Trefl Sopot zdobycie złotego medalu w walce o mistrzostwo Polski Era Basket Liga. W spotkaniu uczestniczył Ryszard Krauze, Prezes Zarządu Prokom Software SA oraz Kazimierz Wierzbicki, Prezes Zarządu Trefl SA. Wielkie świętowanie rozpoczął marsz kibiców ulicą Monte Cassino. Tego wieczora w Sopocie dominowały czerń i żółć, czyli barwy drużyny. Całej imprezie towarzyszyło wiele atrakcji. Na scenie, po raz ostatni w tym sezonie, występowały sopockie cheerleaderki. Stypendyści Sportowego Funduszu Stypendialnego 15 maja 2004 roku przyznano nagrody tegorocznym stypendystom Sportowego Funduszu Stypendialnego. Miasto Sopot oraz sponsor, Prokom Software, postanowiły uhonorować najbardziej utalentowanych i odnoszących największe sportowe sukcesy młodych zawodników. Sportowy Fundusz Stypendialny został powołany w grudniu ubiegłego roku, dzięki wsparciu Ryszarda Krauze, Prezesa Zarządu Prokom Software SA oraz zaangażowaniu Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu. Fundusz nagradza sopocką młodzież za wybitne wyniki w różnych dyscyplinach sportu. Pomaga także tym, których warto wspierać w rozwoju obiecującego talentu sportowego. 15 maja 2004 roku, w przerwie czwartego finałowego as share prizes, abilities and friendship with their relatives, other contestants of the Special Olympics Poland and the local community. Prokom Trefl Champion of Poland Prokom Software congratulates the players and coaches of Prokom Trefl Sopot on their winning the gold medal for the Era Basket League Championship of Poland. It has been the first so spectacular a success in the club s history. Prokom Trefl Sopot owes the championship of Poland to ceaseless effort of the entire team and Prokom Software s support. The value of this first success in the club s history is further enhanced by the fact that in the finals the team defeated Idea Śląsk Wrocław, a team enjoying a rich history and ranking at the top of the League for a number of years. Prokom Software has been cooperating with the Sopot basketball team since Already the very first year of the cooperation between the Company and SSA Trefl brought a success on March 26 th 2000 Prokom Trefl Sopot won the Poland Cup. In following years, the club has been developing and players have been gathering experience. In 2001, the team won the Poland Cup again, and in 2002 was the Vice-Champion of Poland. In recognition of many-year cooperation and Prokom Software s involvement in basketball promotion, the City Mayor of Sopot decorated Ryszard Krauze with the gold badge of the Polish Basketball Association, the highest honour awarded by the Association for basketball promotion. On May 21 st 2004, to the invitation of City Mayor Jacek Karnowski, the fans, together with the Prokom Trefl Sopot team, celebrated the championship of the Era Basket League on the Sopot Pier. Ryszard Krauze, President of Prokom Software s Executive Board, and Kazimierz Wierzbicki, President of Trefl s Executive Board, participated in the event. The great celebration started with fans march along Monte Cassino Street. The team s colours, black and yellow, prevailed that night, full of numerous attractions. The Sopot cheerleaders gave their last stage performance in the season. Beneficiaries of the Sports Grant Fund On May 15 th 2004, this-year beneficiaries of the Sports Grant Fund were awarded. The City of Sopot and Prokom Software, the Sponsor, decided to honour the most talented and successful young sportsmen. The Sports Grant Fund was established in December 2003 thanks to the support from Ryszard Krauze, President of Prokom Software s Executive Board, and involvement of Jacek Karnowski, City Mayor of Sopot. The Fund awards Sopot youths for outstanding achievements in various sports. It also supports the development of selected promising sports talents. On May 15 th 2004, during the break in the fourth final match between Prokom Trefl Sopot and Idea Śląsk Wrocław, played for the championship of Poland 13

14 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report meczu o mistrzostwo Polski w koszykówce mężczyzn, pomiędzy Prokomem Treflem Sopot a Ideą Śląskiem Wrocław, Ryszard Krauze i Jacek Karnowski ogłosili oficjalne rozstrzygnięcie akcji Sportowego Funduszu Stypendialnego i wyłonienie laureatów. W 2004 roku Sportowy Fundusz Stypendialny uhonorował 61 osób. Przyznano dzieciom i młodzieży stypendia o łącznej wartości złotych. Pierwsze stypendia w dziedzinie koszykówki zostały od razu oficjalnie wręczone młodym zawodnikom. Pozostali laureaci zostali nagrodzeni 20 maja podczas specjalnej uroczystości w Centrum Windsurfingu i Żeglarstwa przy Sopockim Klubie Żeglarskim Hestia. Prokom opiekunem tenisa W dniach 7-15 sierpnia 2004 roku na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego odbędzie się już trzynasty Turniej Tenisowy Idea Prokom Open. Podczas ośmiu dni turnieju zobaczymy finalistę tegorocznego Australian Open, Marata Safina w rankingu ATP Champions Race zajmujący miejsce piętnaste, a w Turnieju z cyklu WTA Tour rakietą nr 1 będzie Rosjanka Anastazja Myskina, zajmująca obecnie trzecią pozycję w rankingu WTA. Oprócz Myskiny, na sopockiej cegle zobaczymy broniącą tytułu Annę Smashnova-Pistolesi. Polskę reprezentować będzie znana już z sopockich kortów, nadzieja naszego tenisa kobiecego Marta Domachowska. IPO jest jednym z największych wydarzeń sportowych i tenisowych w kraju. Jest również liczącą się imprezą na tenisowej arenie międzynarodowej. Widzowie w coraz większym stopniu będą mogli uczestniczyć nie tylko w samej imprezie, ale również w wydarzeniach jej towarzyszących. W warstwie organizacyjno-promocyjnej turniej zyska bowiem zupełnie nowy wymiar, otwierając się szerzej na masowego odbiorcę. Na trybunach przewidziano więcej miejsc dla kibiców. Bilety oraz całotygodniowe karnety będą do nabycia w kasach na terenie Trójmiasta. Wzorem roku ubiegłego wszystkie wydarzenia tenisowe na sopockich kortach i dodatkowe imprezy będzie można śledzić wraz z dziennikarzami Cafe Gazeta, którzy w tym czasie otworzą specjalną redakcję na ul. Monte Cassino. Idea Prokom Open nie jest jedynym turniejem tenisowym, któremu patronuje Prokom Software SA. Oprócz tego Spółka wspiera takie imprezy jak: Turniej Tenisowy Futures Gdynia Cup (seniorek i seniorów), Turniej Juniorów Prokom Cup, Drużynowe Mistrzostwa Europy (młodzików i kadetek). Prokom Software wspiera się również w szkolenie młodych obiecujących zawodników. Na bazie jedenastoletniego zaangażowania Prokomu we wspieranie polskiego tenisa, powstał Program PZT Prokom Team. Owocem tej współpracy jest zawarta w czerwcu 2002 roku umowa z Polskim Związkiem Tenisowym, dzięki której Prokom stał się partnerem strategicznym Związku. W ramach współpracy realizowany jest szeroki program szkoleniowy. Ma on umożliwić najbardziej utalentowanym zawodnikom przygotowania i starty w turniejach tenisowych na całym świecie. Program w całości in men s basketball, Ryszard Krauze and Jacek Karnowski announced the official conclusion of the Sports Grant Fund award procedure and named the beneficiaries. In 2004, the Sports Grant Fund awarded 61 people. Grants to children and youths totalled PLN 150,000. The first grants for young basketball players were officially delivered on the spot. The other beneficiaries received their grants on May 20 th 2004, during a special event held at the Windsurfing and Sailing Centre of the Sopot Sailing Club Hestia. Prokom Software Sponsor of Tennis From August 7 th to August 15 th 2004, the courts of the Sopot Tennis Club will host the participants of the 13 th Idea Prokom Open Tennis Tournament. During this eight-day event we will see a finalist of this year s Australian Open, Marat Safin, ranking fifteenth in the ATP Champions Race. Anastasia Myskina of Russia, currently the third in the WTA ranking, will be number one in the WTA Tour Tournament. Besides her, we will see Anna Smashnova-Pistolesi, last-year winner. Poland will be represented by Marta Domachowska, the hope of our women s tennis, already known to the Sopot public. Idea Prokom Open ranks among the largest domestic sports events, and is also recognised by the international tennis community. The viewers will have a growing number of additional events to choose from. The tournament takes a new organisational and promotional shape, enhancing its programme for mass public. The stands can now room more viewers. Tickets and weekly passes will be available for purchase at box offices all over the Gdańsk-Sopot-Gdynia agglomeration. As last year, all the tennis matches and the additional events can be watched with Cafe Gazeta journalists, who will operate a dedicated office in Monte Cassino Street. Idea Prokom Open is not the only tennis tournament sponsored by Prokom Software. The Company also supports the Futures Gdynia Cup Tennis Tournament (men s and women s, open category), Prokom Cup Junior Tournament and Team Championship of Europe (in sub-junior category). Prokom Software also supports training of young promising players. Based on Prokom Software s eleven-year involvement in the promotion of Polish tennis, the PZT Prokom Team Programme was established. To enhance this cooperation, in June 2002, Prokom Software signed with the Polish Tennis Association (PZT) an agreement under which it became the PZT s strategic partner. As part of the cooperation, a broad training programme is implemented with the objective of preparing the most talented players for tennis tournaments all over the world. The programme, fully financed by Prokom Software, is executed based on the specialist organisational and training plans, as well as starting schedules prepared 14

15 Pro Publico Bono finansowany przez Prokom Software SA przebiega w oparciu o specjalistyczne plany organizacyjno-szkoleniowe i startowe, opracowywane przez specjalistów PZT. W tej chwili z PZT Prokom Team związana jest grupa osiemnastu polskich tenisistów i tenisistek, m.in.: Klaudia Jans, Magdalena Kiszczyńska, Karolina Kosińska, Olga Brózda, Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski. Działania Prokomu na rzecz tenisa, to również szeroka współpraca z Klubem Tenisowym Arka przy organizacji turniejów tenisowych w okresie letnim. Prokom Software SA był już dwukrotnie (w latach 2002 i 2003) sponsorem krajowych rozgrywek Pucharu Davisa. Wśród wielu turniejów rozgrywanych na kortach Klubu Tenisowego Arka, Prokom od kilku lat wspiera gdyńską edycję turnieju ITF Futures Circuit oraz Women Circuit Gdynia Cup. Prokom Software SA jest również inicjatorem i sponsorem rozgrywanego na kortach Arki od 1999 roku tenisowego turnieju Prokom Cup. Turniej ten, organizowany w ramach ITF Junior Circuit, gromadzi najbardziej uzdolnionych tenisistów z całego świata w wieku do 18 lat. Korty Klubu Tenisowego Arka w Gdyni, sponsorowanego przez Prokom Software SA, zlokalizowane są na obszarze o powierzchni m2. Ten nowoczesny ośrodek szkoleniowy spełnia najważniejsze wymogi światowego tenisa. Niezwykle atrakcyjny obiekt posiada obecnie jeden kort ze sztuczną nawierzchnią i 19 kortów ziemnych (z których sześć jest oświetlonych, a sześć przykrywanych na okres jesienno-zimowy). W sąsiedztwie kortów znajduje się domek klubowy z szatniami, natryskami, restauracją, salą klubową oraz pomieszczeniami administracyjnymi klubu. Wyjątkowo piękne położone korty, są uznawane za jedne z najpiękniejszych w Europie. Od południa i zachodu obiekt otacza rezerwat leśny, a od wschodu brzeg Morza Bałtyckiego. Naturalna i bogata zieleń parkowa z okazami botanicznymi (blisko trzy tysiące drzew oraz krzewów i 0,5 ha trawników), stwarza klimat dla wypoczynku po trudach treningu lub rozegranych meczy. by the PZT s experts. Currently, eighteen Polish tennis players, including Klaudia Jans, Magdalena Kiszczyńska, Karolina Kosińska, Olga Brózda, Mariusz Fyrstenberg and Marcin Matkowski, participate in the PZT Prokom Team Programme. Prokom Software s involvement in the promotion of tennis also includes broad cooperation with the Arka Tennis Club on the organisation of summer tournaments. Prokom Software has already twice (in 2002 and 2003) sponsored the domestic Davis Cup round. The tournaments held on the Arka courts sponsored by Prokom Software for a number of years include the ITF Futures Circuit and Women Circuit Gdynia Cup. Prokom Software has also initiated, and sponsored since 1999, the Prokom Cup Tournament held on the Arka courts. The tournament, included in the ITF Junior Circuit, gathers the most talented under-eighteen tennis players from all over the world. The courts of the Gdynia Tennis Club, supported financially by Prokom Software, cover an area of 65,000 m 2. This modern training centre meets the key requirements of the world tennis. An extremely attractive facility, it has one court with artificial surface and 19 clay courts, with six of them artificially lighted and another six covered for autumn and winter. Next to the courts, there is the club building, housing locker rooms, showers, a restaurant, club meeting hall and office space. These exquisitely located courts rank among the most beautiful in Europe. A forest reserve surrounds the courts from south and west, and the eastern side opens to the Baltic Sea. The rich natural park greenery with botanical specimens (nearly 3,000 trees and shrubs, and lawns with a total area of 0.5 ha) creates an excellent environment for rest after a practice or match. 15

16 Departament Relacji Inwestorskich / Investor Relations De part ment Prokom Software SA ul. Podolska 21, Gdynia tel.: (58) , (22) fax: (58) Maciej Skórkiewicz Bartłomiej Drywa Biuro Prasowe / Public Relations Department Prokom Software SA Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa tel.: (22) , , fax: (22) Siedziba / Seat Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa tel.: (22) fax: (22) Centrala / Headquarters ul. Podolska Gdynia tel.: (58) fax: (58)

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Warsaw, August 25th, 2011

Warsaw, August 25th, 2011 ROBYG S.A. Group 1H 2011 Financial i Financial i results Warsaw, August 25th, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

MIERZY Z MY M GLOBALNIE I

MIERZY Z MY M GLOBALNIE I MIERZYMY GLOBALNIE 2 Przyrządy Pomiarowe SONEL Nowe produkty Nowe produkty: MRU-30 PQM-707 MZC-20E PAT-820 ERP-1 MIC-2501 MIC-2505 Strategia Sonel SA CEL NADRZĘDNY -(Element wizji -Po co się męczymy?)

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r. 16 sierpnia 2016 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2012 31.03.2012 Warszawa, 20 kwietnia 2012 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu

Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu Fuzja Akwizycje Nowy Zarząd Warszawa, 14 grudnia 2006 Fuzja Asseco Poland i Softbank Działania wykonane Pozostałe do zrobienia 08/2006 Podpisanie planu połączenia

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r. List przewodniczącego rady nadzorczej Black Point S.A. do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT Group 2014 financial results

CD PROJEKT Group 2014 financial results CD PROJEKT Group 2014 financial results Adam Kiciński President of the Board Piotr Nielubowicz Deputy President of the Board, CFO Presentation outline Overview of financial results Key events - update

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach w finansach księgowy/accountant 3 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna specjalista ds. kontrolingu / controlling specialist 4 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna analityk

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. 13 maja 2016r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2006

Wyniki za I kwartał 2006 Wyniki za I kwartał 2006 AGENDA PODSUMOWANIE I kw 2006 ROKU Wyniki finansowe Struktura przychodów Najważniejsze wydarzenia PERSPEKTYWY NA 2006 Warszawa, 12 maja 2006 Plan prezentacji AGENDA PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions Podstawa

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo