ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI"

Transkrypt

1 1 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI VOLUMINA SCIENTIALIA SCHOLAE SUPERIORIS DE DISCIPLINA INFORMATICA IN REBUS GUBERNANDIS AC ADMINISTRANDIS ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt 2(15) 2011 Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji Ul. Meksykańska Warszawa tel.: (22)

2 2 OPINIODAWCY: prof. zw. dr hab. Stanisław Pawlak prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki REDAKTOR NACZELNY ZESZYTÓW NAUKOWYCH: prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w Warszawie: prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel Przewodniczący prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski prof. zw. dr hab. Stanisław Pawlak prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Filipkowski prof. ndzw. dr Stanisław Lipski REDAKTOR SERII: prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel REDAKTOR NAUKOWY: prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel REDAKTOR: mgr Piotr Cyrek SKŁAD KOMPUTEROWY I ŁAMANIE: mgr Karina Kosiewicz TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI: mgr Anna Kępa mgr Barbara Maliszewska NR 2 (15) 2011 ISSN WYDAWCA: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji ul. Meksykańska 6, Warszawa tel. (22) DRUK: Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze GRAF Żabia Wola, Żelechów ul. Krakowiańska 12 tel ,

3 3 Spis treści Od redakcji... 7 Część pierwsza Artykuły Katarzyna ADAMEK: Internet w komunikacji politycznej...11 Internet in political communication Eugeniusz CILECKI, Stanisław LIPSKI: Kontrola i nadzór nad samorządem terytorialnym w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Controland supervision of the local government planning and land use Piotr CYREK: Mass media a bezpieczeństwo państwa Mass Media and security of the state Artur GNIADEK: Wykorzystanie analizy kryminalnej w sytuacji kryzysowej, jaką jest uprowadzenie osoby dla okupu Use of criminal analysis in a crisis, which is kidnapping for ransom Marcin JURGILEWICZ: Porozumienie administracyjne jako środek stosowany w ochronie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego rozważania na przykładzie porozumień zawieranych przez organy Policji Administrative arrangement as a measure used in the security and protection of traffic order reflections on the example of agreements reached by the Police Anna JUSZCZAK: Walne zgromadzenie jako organ spółki akcyjnej General assembly as the authority of a public limited company Adam KRUK: Założenia ustrojowe samorządu terytorialnego Local government guidelines Jacek LIPSKI: Nowy stan prawny w obszarze ewidencji ludności zakres zmian New legal status in the area of population records field of changes Izabela OLEKSIEWICZ: Problematyka terroryzmu w Unii Europejskiej The problem of terrorism in the European Union Oktawia NIEMIEC: Gospodarcze wykorzystanie odpadów Commercial use of waste

4 4 Janusz PŁACZEK: Zarys polskiej myśli obronno-ekonomicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku (cz. I) Outline of Polish military-economic thought in the first decade of the XXI century (Part I) Marta POMYKAŁA: Przeciwdziałanie poważnym awariom w systemie zapewnienia bezpieczeństwa państwa Preventation of serious accidents in the systen of security of safety in the state Jan RAJCHEL: Cyberterroryści atakują systemy informatyczne państwa Cyberterrorists attack state information systems Barbara RUSZAŁA: Fałszerstwa dokumentów Forgery of documents Marek ŻUKOWSKI: Pozycja prawna wojewody w okresie II RP Legal position of the governor during the second Republic Marta MICHALCZUK-WLIZŁO, Radosław ŻMIGRODZKI: Przesłanki formalne skargi konstytucyjnej w Polsce Formal premises of a constitutional complaint in Poland Krystyna NOWAKOWSKA: Higher Education as amended Znowelizowane szkolnictwo wyższe Małgorzata POLINCEUSZ: Important aspects of trade in goods in the European Union selected issues Istotne aspekty obrotu towarowego w Unii Europejskiej wybrane zagadnienia Jan RAJCHEL, Paweł ŻUKOWSKI: Application of McKinsey management consultants technique in strategic analysis of organisation potential Zastosowanie techniki McKinsey management consultants w analizie strategicznej potencjału organizacji Rozdział drugi Recenzje i komunikaty Andrzej DANA: Recenzja publikacji Instytucja pozaprocesowego zatrzymania osób w polskim systemie prawnym przygotowanej do wydania nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w 2011 r., ss Review the institution of retention of people out of litigation in Polish legal system, prepared to be published by natural-humanistic University in Siedlce in 2011, 225 pages.

5 Marek ŻMIGRODZKI: Recenzja publikacji Rola i znaczenie bezpieczeństwa powszechnego a ochrona praw człowieka, red. naukowa I. Oleksiewicz, M. Pomykała, J. Rajchel, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne w Warszawie, Warszawa 2011, ss Review of work entitled the role and importance of public safety and protection of human rights, scientific ed. I. Oleksiewicz, M. Pomykała, J. Rajchel, publishing house of Universal Scientific Society in Warsaw, Warsaw 2011, 106 pages. Kazimierz RAJCHEL: Komunikat Prawo wkracza do szkół Announcement law being intoduced to schools... Rozdział trzeci Publikacje studenckie Monika NIŻNIAK: Recenzja książki Zarządzanie zasobami osobowymi na rzecz bezpieczeństwa państwa pod red. naukową R. Szymanowskiego, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Grasz Drukarnia Cyfrowa, Warszawa 2007, ss Book review: Management of staff resources for the benefit of security of the state, edited by R. Szymanowski, The Association of Defense Communities Movement, Grasz Digital Printing, Warsaw 2007, 253 pages. Sylwia ZDZIESZYŃSKA: Recenzja książki Josepha S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii (tłum. M. Madej), Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, ss Book review: Joseph S. Nye jr., International conflicts. Introduction to the theory and history, (translation M. Madej), Academic and professional publishing, Warsaw 2009, 410 pages. Dorota TUSZYŃSKA: Recenzja książki Josepha E. Stiglitza, Lindy J. Bilmes, Wojna za trzy biliony dolarów. Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku (przekład Z. Wiankowska-Ładyka), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss Book review: Josepha E. Stiglitza, Lindy J. Bilmes, The war for threetrillion U.S. dollars. The true cost of the Iraq conflict, (translated by Z. Wiankowska- Ładyka), PWN, Warsaw 2010, 366 pages. 5

6 6

7 7 OD REDAKCJI Dobiega końca rok akademicki. Wkrótce dla studentów nadejdzie czas egzaminów, a dla wykładowców czas egzaminowania i opiniowania prac licencjackich oraz magisterskich. Zanim jednak nastaną te nerwowe dni chcemy zachęcić wszystkich do lektury kolejnych Zeszytów Naukowych WSIZiA w Warszawie. Tym razem Zeszyty 2(15)2011 składają się z trzech części. W pierwszej z nich zamieszczono publikacje m.in.: Artura Gniadka o wykorzystaniu analizy kryminalnej w sytuacji kryzysowej, jaką jest uprowadzenie osoby dla okupu, Jacka Lipskiego o nowym stanie prawnym w obszarze ewidencji ludności, Janusza Płaczka o rozwoju polskiej myśli obronno-ekonomicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, Marty Pomykały o poważnych awariach i zasadach usuwania ich skutków, Izabeli Oleksiewicz o problemach terroryzmu w Unii Europejskiej oraz Adama Kruka o założeniach ustrojowych samorządu terytorialnego. Ponadto w części pierwszej zamieszczono w języku angielskim trzy doskonałe teksty pióra: Krystyny Nowakowskiej, Małgorzaty Polinceusz, Jana Rajchela i Pawła Żukowskiego. Część druga ZN to recenzje i komunikaty, czyli informacje o tym, co warto przeczytać i o czym warto wiedzieć. Nowością jest część trzecia niniejszych Zeszytów Naukowych. W jej ramach znalazła się pierwsza transza studenckich opracowań. Młodzi ludzie studiujący na WSIZiA recenzują publikacje naukowe, patrząc na ich formę i treść okiem czytelnika, który szuka wartościowych informacji niezbędnych do nauki. Teksty Moniki Niżniak, Sylwii Zdzieszyńskiej i Doroty Tuszyńskiej pełne są młodzieńczej literackiej świeżości, a zarazem dość krytycznie obchodzą się z pracami znanych naukowców. Zachęcamy wszystkich naszych studentów do podjęcia współpracy z redakcją ZN. Wasze spojrzenie na wiele spraw i Wasz głos w wielu toczących się dyskusjach ma znaczenie. Piszcie, dzielcie się swymi spostrzeżeniami, uwagami, refleksjami. Literackie wprawki, mające formę merytorycznych i naukowych artykułów, to także istotne doświadczenie życiowe. Jak zawsze mamy nadzieję, że lektura Zeszytów Naukowych WSI- ZiA w Warszawie dostarczy wielu informacji, tym bardziej że zakwalifikowane do druku teksty są wysokiej jakości i zawierają sporo nowinek oraz badawczych ciekawostek. Miłej lektury! prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel

8 8

9 9 Część I ARTYKUŁY

10 10

11 INTERNET W KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ Katarzyna ADAMEK 1 11 Internet jako powszechnie dostępna sieć o zasięgu ogólnoświatowym stanowi główne źródło informacji, wiedzy oraz istotne narzędzie komunikacji społecznej. Podstawowe cechy Internetu wyróżniające go spośród innych mediów, jak np.: światowy zasięg, multimedialność, interaktywność przesądzają o jego istotnym wpływie na kontakty międzyludzkie. W artykule omówiono pojęcie komunikacji politycznej, podjęto próbę przedstawienia znaczenia Internetu w komunikacji politycznej oraz narzędzi oferowanych przez Internet. Bez względu na to jak zorganizowane są media masowe, jak one funkcjonują oraz jakiej jakości informacji dostarczają obywatelom, stanowią istotną część systemu politycznego. Wszystkie strategie działań politycznych, zarówno w okresie wyborów, jak i między nimi, zawsze obejmują wykorzystanie środków masowego przekazu do własnych celów, takich jak rozpowszechnianie określonych przekazów i wpływanie na społeczeństwo. Ma to związek z tym, że do najpowszechniejszych właściwości życia politycznego należą: jego skupienie się na kwestiach doraźnych oraz zamknięcie ich w krótkim czasie. Politycy planują, przygotowują i wygłaszają swe przemówienia, licząc na natychmiastowe korzyści. Ingerując w nieprzerwany rytm debaty publicznej zawsze muszą wybrać dogodny moment, ten, który odpowiada wymaganiom mass mediów oraz oczekiwaniom publiczności 2. Obecność polityków i partii politycznych w Internecie, a także aktywność polityczna społeczeństwa mogą być postrzegane jako przejawy komunikacji politycznej. Komunikacja polityczna to proces wzajemnych oddziaływań informacyjnych pomiędzy podmiotami polityki połączonymi relacjami władzy, walki i współpracy. W państwie niedemokratycznym komunikacja polityczna przebiega w inny sposób niż w państwie demokratycznym 3. W państwie niedemokratycznym dominuje jednokierunkowa komunikacja polityczna. Informacje są przekazywane tylko w jedną stronę od władzy do społeczeństwa. Społeczeństwo ma do dyspozycji tylko oficjalne, dość ograniczone kanały przekazywania informacji władzy, przez co rząd 1 Mgr Katarzyna Adamek, asystentka Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. 2 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s L. Sobkowiak, Komunikacja polityczna [w:] Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1996, s. 163.

12 12 Katarzyna ADAMEK może być zaskoczony reakcjami społecznymi i może chaotycznie na nie reagować. Istnieje państwowy monopol informacyjny: środki przekazu w większości należą do państwa i są przez nie cenzurowane. Jednokierunkowa komunikacja polityczna jest rozumiana jako tożsama z propagandą. Propaganda polega na wpływaniu przez władzę przy pomocy różnych, często nieetycznych metod takich jak manipulacja na opinie, postawy i zachowania społeczne 4. Propaganda jest świadomym, długoterminowym procesem jednokierunkowego komunikowania instytucji politycznych, które mają na celu realizację interesu nadawcy, przy zastosowaniu licznych technik marketingowych. Propaganda jest typowym procesem związanym z prezentacją polityki w systemach zamkniętych, gdzie stanowi dopełnienie autorytarnych i totalitarnych praktyk władzy. Nie oznacza to, że propaganda nie występuje w demokracji. W przeciwieństwie do reżimów niedemokratycznych w demokracji mamy do czynienia z pluralizmem nadawców propagandy oraz z łagodniejszymi formami perswazji i oddziaływania na odbiorcę 5. W państwie demokratycznym istnieje dwukierunkowa komunikacja polityczna, utrzymywany jest także wysoki poziom otwartości informacyjnej. Władza otrzymuje od społeczeństwa sygnały dzięki niezależnym środkom przekazu, stanowiskom grup nacisku, różno-rodnym formom protestu, badaniom opinii publicznej, oddziaływaniu opozycji i reaguje na nie. Demokratyczne wybory pozwalają na ocenę działalności polityków przez społeczeństwo. Władza, czyli rząd i administracja państwowa, posiada własną sieć narzędzi służących komunikacji politycznej, na którą składają się między innymi państwowe instytucje gromadzące i przetwarzające informacje o działalności struktury państwa, urzędy statystyczne, Policja i służby specjalne, rządowe instytuty badania opinii publicznej 6. Informacje uzyskane dzięki tej sieci mogą być przetwarzane i udostępniane zgodnie z potrzebami władzy, a do niewygodnych dla niej informacji może ona bronić dostępu zasłaniając się tajemnicą państwową czy racją stanu. Osoby, które znajdują się w danym momencie u władzy zawsze mają skłonność do wykorzystywania swej sieci informacyjnej do ochraniania innych członków rządu, utrzymania się przy władzy przez osłabienie opozycji i narzucania swego punktu widzenia społeczeństwu. Zachowanie takie tłumaczą wyższością wyznawanych przez siebie poglądów czy koniecznością takiego postępowania ze względu na sytuację państwa. Z punktu widzenia komunikacji politycznej prowadzi to do zmniejszenia się otwartości informacyjnej. 4 G. Ulicka, Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, Studia politologiczne, vol. 1, Warszawa 1996, s B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, s L. Sobkowiak, Komunikacja polityczna, s. 165.

13 Internet w komunikacji politycznej 13 Środki przekazu budują własne sieci informacyjne, przez które udostępniają informacje społeczeństwu. Na sieci te składają się redakcje gazet, stacji radiowych czy programów telewizyjnych, a także jako ich wspólne źródło informacji agencje prasowe. Specyficzną siecią informacyjną jest również Internet. Rozważając model komunikacji politycznej dwukierunkowej można wyodrębnić trzy zasadnicze grupy podmiotów działań politycznych polityków, opinię publiczną i dziennikarzy. Podmiot działań politycznych jest tu rozumiany jako człowiek, a częściej jako grupa ludzi decydujących o kształtowaniu i przebiegu polityki lub wpływających na nią w sposób istotny. Szanse tych trzech zasadniczych grup wypowiadających się w kwestiach politycznych w Internecie wyrównują się. Grupy te mają podobne możliwości przedstawiania swoich racji i dotarcia ze swym przekazem do odbiorcy 7. Rozwój nowych technologii komunikowania wpływa na sposoby porozumiewania się ludzi, a zwłaszcza na formy komunikacji marketingowej w polityce. Rewolucja w dziedzinie komunikowania została zapoczątkowana upowszechnieniem się przekazu satelitarnego oraz zastosowaniem komputerów osobistych i rozpowszechnieniem się aplikacji i sieci komputerowych. Te nowe technologie ułatwiają przekaz informacji, niezależnie od czasu i przestrzeni. Internet to kolejna forma pozwalająca rozszerzać komunikację z publicznością 8. Jest głównym motorem rewolucji informacyjnej lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jest to międzynarodowe łącze komunikacyjne, które wiąże w jeden system tysiące sieci komputerowych na całym świecie. Umożliwia ono dostęp do milionów baz danych, skupiających informacje na prawie każdy temat 9. Cyberprzestrzeń staje się obszarem, w którym nie tylko odbywa się wymiana informacji, ale staje się ona znaczącym medium do wyrażania swoich poglądów politycznych, jak również do zaistnienia konfliktu społecznego. Internet jest podstawowym środkiem komunikacji we wszystkich sferach ludzkiej działalności; jest więc bezsprzeczne, że korzystają z niego również przedstawiciele ruchów społecznych oraz politycznych i że będą to robić na większą skalę, zmieniać go w ważne narzędzie informowania, rekrutowania zwolenników, organizowania struktur i działań, zdobywania wpływów czy władzy i przeciwstawiania się wpływom czy władzy przeciwników 10. Internet wprowadził nowy wymiar do regulacji wolności słowa, zezwala on na dostęp do wszystkich wypowiedzi. Zapotrzebowanie na 7 F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984, s P. Barwise, K. Hammond, Media (przekł. M. Starzomska), Warszawa 2000, s W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, s M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 157.

14 14 Katarzyna ADAMEK informacje stało się elementem powszechnym życia społecznego, bowiem stały się one niezbędne do poruszania się w nowej rzeczywistości. Zaawansowanie technologii komunikacyjnych prowadzi do wzrostu świadomości społecznej, ale także zmusza organizacje do komunikowania się ze swoim otoczeniem w sposób ciągły i natychmiastowy. To prawdziwy okres komunikacji dwustronnej, rewolucyjny zarówno dla transmisji informacji, jak i jej odbioru. W komunikacji politycznej korzystanie z Internetu stało się koniecznością. Pozwala on na indywidualizację przekazu, a dla sukcesu komunikacji niezbędna jest świadomość istnienia różnic w komunikowaniu poszczególnych ludzi. Dla organizacji politycznej istotne jest zarówno dostarczenie rzetelnej i pełnej informacji, jak również budowanie korzystnego wizerunku i reputacji za pośrednictwem sieci. Możliwość bezpośredniego, nieograniczonego kontaktu z opinią publiczną z punktu widzenia sfery politycznej jest jedną z najważniejszych cech Internetu. Pozwala organizacjom i politykom trafić ze swym przekazem bezpośrednio do opinii publicznej, unikając jednocześnie komentarza dziennikarzy w tradycyjnych mediach. Wielka elastyczność Internetu umożliwia dostosowywanie i modyfikowanie formy i treści informacji do określonej sytuacji i typu odbiorcy. Pojawienie się Internetu przynosi również rewolucję w intensyfikacji rozpowszechniania się informacji. Ma to ogromne znaczenie w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej organizacji. Wtedy możliwości przedstawienia swojego punktu widzenia są utrudnione, a ujawnione opinii publicznej przez tradycyjne media informacje często ukazywane są w sposób sensacyjny czy też poparte są odpowiednimi komentarzami. Internet pozwala na natychmiastową reakcję organizacji na zaistniałą sytuację, a także na przedstawienie informacji i własnych racji, przy pełnej kontroli nad komunikatem 11. Kampania prowadzona w Internecie daje możliwość takiej personalizacji przekazu, która zgodnie z filozofią nowoczesnego marketingu politycznego pozwala umieścić wyborcę w centrum zainteresowania. Pozwala odejść od jednostronnie kierowanego przekazu na rzecz interakcji z wyborcą. Umiejętność aktywnego wsłuchiwania się w głosy wyborców i szybkiego zaspokajania ujawnianych przez nich oczekiwań powoduje dziś, że politycy stają się skuteczni. Internet powinien być wykorzystywany nie tylko przez tych, którzy w inny sposób nie mają szans zaistnieć w mediach. To, że dana osoba jest ciągle obecna w telewizji lub w tabloidach, nie oznacza, że ta sytuacja nie ulegnie zmianie, a Internet nie jest jej potrzebny. Na krótki czas można sobie oczywiście poradzić bez sieci, ale długofalowo ignorując wirtualny świat politycy tracą. Dziennikarzom w każdej chwili może zabraknąć 11 T. Smektała, Public Relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa, Wrocław 2001, s. 107.

15 Internet w komunikacji politycznej 15 materiału, dzięki któremu mogliby zacytować kandydata, a skontaktowanie się z nimi może być trudne. Nowoczesne technologie świetnie nadają się do propagowania idei i wartości, których nie powinno zabraknąć w życiu publicznym. Wizerunek zawsze był i pozostanie istotny, w Internecie kandydujący muszą się jednak wykazać kreatywnością w jego budowaniu. Aby zaistnieć w sieci, nie wystarczy być medialnym, trzeba zaoferować interesujące idee, a jednocześnie umieć odpowiednio je sprzedać 12. Internet jak żaden inny środek przekazu pozwala samodzielnie kształtować przekaz, być ciągle obecnym, zapewnia interaktywność, szybkie prowadzenie kampanii reklamowej i intensywny rozwój audytorium. W radiu, telewizji, prasie kandydat pojawia się i znika. W Internecie jest dostępny dwadzieścia cztery godziny na dobę, z każdego miejsca na kuli ziemskiej i dla każdego odbiorcy. Ze względu na wysokie koszty niewielu kandydujących w wyborach może sobie pozwolić na reklamę w tradycyjnych mediach. Nawet ci, którzy z reklamy korzystają, robią to niemal wyłącznie w ostatnich tygodniach przed wyborami. Internet dzięki znacznie niższym kosztom daje możliwość bycia obecnym, utrzymania kontaktu nie tylko w szczytowym okresie kampanii. O ile telewizja jest medium doskonale nadającym się do przekazów jednostronnych, o tyle Internet ułatwia przekaz dwustronny. W Internecie interakcja to nie tylko możliwość, to najważniejszy element każdego z jego narzędzi. Interaktywność najbardziej odpowiada osobom aktywnym, które od polityka oczekują dialogu. Kampanie reklamowe w tradycyjnych mediach muszą być planowane zwykle z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Na działania public relations w mediach potrzeba czasu, potrzeba budowania długotrwałych relacji z dziennikarzami, co zwykle trwa wiele miesięcy, a nawet lat. W Internecie można działać błyskawicznie, a informacja przesłana za pośrednictwem sieci, natychmiast dociera do odbiorcy. Wydrukowanie i dystrybucja ulotek lub plakatów zajmuje co najmniej kilka dni, w Internecie można je rozesłać w ciągu kilku minut. Dla prasy miernikiem sukcesu jest utrzymanie dotychczasowych czytelników. Podobnie jest z telewizją, która próbując sprostać wyzwaniom stawianym przez Internet, różnicuje swoją ofertę, tworząc specjalistyczne kanały tematyczne. Cyfryzacja dająca wolność wyboru, wymusza jeszcze większe zróżnicowanie oferty i podniesienie jej jakości. Internet już dziś daje możliwość wyboru tylko tych treści, które interesują internautę, czemu towarzyszy swobodny wybór terminu emisji. Rozwój urządzeń przenośnych, notebooków, telefonów itd. oraz coraz powszechniejszy dostęp do bezprzewodowego Internetu doprowadzą do tego, że dowolną 12 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999, s. 24.

16 16 Katarzyna ADAMEK treść będzie można przejrzeć w dowolnym czasie w dowolnym miejscu 13. Do podstawowych narzędzi komunikacji politycznej w Internecie należą: strony internetowe, poczta elektroniczna ( ), ogłoszenia w Internecie, chaty rozmowy on-line 14. Najbardziej popularnym narzędziem w komunikacji politycznej za pośrednictwem Internetu są strony WWW (Word Wide Web). Strona WWW jest to zbiór informacji rozmieszczonych na serwerach internetowych, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki lub»surfowanie«przez łącza hipertekstowe 15. Obecnie każda organizacja zakłada stronę WWW, będącą wizytówką jej istnienia i działania. Jej założenie i posiadanie to nie tylko sprawa honoru i prestiżu dla organizacji politycznej, ale to również niezbędny wymóg. Strona taka staje się dowodem gotowości na innowacyjne rozwiązania i świadectwem otwartości komunikacyjnej. Dużą rolę w tym przekazie odgrywa estetyka witryny i atrakcyjna, multimedialna jego forma. Strona internetowa powinna być przede wszystkim łatwa do odnalezienia w sieci, musi mieć zapewnioną wysoką pozycję we wszelkiego rodzaju wyszukiwarkach internetowych, musi być przejrzysta, wykonana profesjonalnie, ciekawa, wyczerpująca pod względem zamieszczanych informacji o kandydacie. Ważne jest, aby na witrynie internetowej organizacji umieszczać odpowiednie linki, będące łączami do zasobów informacji, które interesują poszczególnych odbiorców 16. Dokumenty w WWW mogą mieć różny wygląd oraz zawartość. Mogą zawierać m.in.: tekst, obrazy, grafikę, dźwięki, animacje, czy filmy wideo. Pozwalają również na umieszczenie dowolnych informacji, które mogą być na bieżąco aktualizowane i poszerzane. Dotarcie do interesujących informacji umożliwiają wyszukiwarki, z których korzysta się bezpłatnie 17. Głównym celem strony Web kandydatów jest dostarczenie personalnych informacji dotyczących polityka, jak również jego programu wyborczego. To, co partia umieści na stronach internetowych, trafia bezpośrednio do opinii publicznej. Jest to szczególnie szansa dla małych partii, dla których często brakuje miejsca w mediach, a nie mają środków na stworzenie własnych wydawnictw czy gazet. Możliwość bezpośredniego, nieograniczonego kontaktu z opinią publiczną jest jedną z najważniejszych cech Internetu z punktu widzenia partii politycznej. Warunkiem jest tu wykorzystywanie Internetu przez szerszy niż obecnie krąg odbiorców i to odbiorców zainteresowanych polityką. 13 S. Trzeciak, Marketing polityczny w Internecie, Warszawa 2010, s A. Dyba, Komunikacja marketingowa w Internecie [w:] Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, Warszawa 2006, s W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, s T. Goban-Klas, Media i komunikowanie, s A. Wojciechowski, Usługi w sieciach informatycznych, Warszawa 2006, s. 36.

17 Internet w komunikacji politycznej 17 Kolejną powszechnie wykorzystywaną usługą jest , czyli poczta elektroniczna. Jest to obecnie najszybsza i najtańsza forma porozumiewania się użytkowników sieci. Za jej pomocą można przesłać do konkretnej osoby wszystkie informacje, które mogą być przedstawione w formie elektronicznej. Warunkiem jest posiadanie konta na serwerze poczty elektronicznej oraz programu obsługującego pocztę. Elektroniczna poczta ( ) w ciągu kilku sekund umożliwia ona kontakt z osobą oddaloną o tysiące kilometrów. stał się także elektronicznym odpowiednikiem direct mail przesyłki bezpośredniej. Należy kierować przesyłkę w taki sposób, aby wyborca miał wrażenie, że kandydat tylko i wyłącznie do niego kieruje swój list. Niedopuszczalne jest, aby odbiorcy widzieli adresy wszystkich osób, do których został wysłany list od kandydata. Internet stwarza niespotykane jak do tej pory ogromne możliwości rozpowszechniania w szybkim tempie materiałów reklamowych pożądanych przez wyborców oraz mobilizacji obywateli. Zawiadomienie stu osób za pomocą i jest o wiele tańsze i zabiera mniej czasu niż wysłanie tej samej liczby faksów czy wykonanie tylu telefonów. Zwiększa szanse kandydatów niezależnych, niedysponujących dużymi funduszami na kampanię czy niemogących liczyć na wsparcie danej partii politycznej. Istotną formą komunikacji z wyborcami za pośrednictwem sieci są także elektroniczne debaty wyborcze oraz dyskusje polityczne organizowane przez chaty. Różnią się one od debat telewizyjnych tym, że są bardziej kameralne i stwarzają możliwość bezpośredniej wymiany opinii pomiędzy kandydatem a wyborcami. Po ogłoszeniu jakiejś kwestii programowej czy projektu na kontrowersyjny temat w mass mediach, cieszą się dużą popularnością chaty z udziałem osób w to wydarzenie zaangażowanych. Goście chatów nie powinni dać się zwieźć pozornej łatwości prowadzenia rozmowy. Konwersowanie on-line wymaga dużej elastyczności i kreatywności. Przygotowując się do wystąpienia w tego typu medium, można np. wziąć udział w chacie innej osoby jako ta, która zadaje pytania. Są one specjalną szansą dla osób, które nie wypadają najlepiej przed kamerami telewizyjnymi, a mają bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia 18. Banner reklamowy 19 to mała, często anonimowa forma graficzna, która umieszczona jest na stronach WWW popularnych serwisów 18 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, s W Internecie banner to graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych, często będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu. Najczęściej jest wykonany w technologii Adobe Flash, wcześniej były to głównie animowane pliki graficzne w formacie GIF, czasami stosowane są pliki JPEG. Animacje w formacie Adobe Flash, mimo że atrakcyjniejsze wizualnie, wymagają jednak, aby użytkownik miał zainstalowaną w systemie i aktywną specjalną wtyczkę do ich odtwarzania. Jednym z rodzajów bannera jest interaktywny expand banner, który rozwija się po najechaniu na niego kursorem myszy por. (dostęp ).

18 18 Katarzyna ADAMEK informacyjnych (internetowych witrynach gazet czy kanałów telewizyjnych). Po kliknięciu na banner użytkownik przenosi się na stronę WWW reklamodawcy, gdzie może uzyskać szczegółowe informacje na temat danego produktu, marki czy usługi. Dlatego też założenie własnej strony internetowej jest koniecznym elementem rozpoczęcia promocji za pomocą bannerów. Skuteczność kampanii bannerowej zależy jednak przede wszystkim od umieszczenia reklam na precyzyjnie dobranych stronach WWW, odwiedzanych przez grupy wyborców, do których skierowana jest kampania. Stale powstają coraz bardziej nowoczesne formy reklamy internetowej będące pochodnymi bannerów. Obecnie są już dostępne takie ich warianty, jak miniwitryny 20. Na razie znajdują one swoje zastosowanie w komercyjnych reklamach on-line, lecz to tylko kwestia czasu, gdy staną się kolejnymi narzędziami internetowego marketingu politycznego 21. Era Internetu wpływa na tworzenie się grup społecznych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, jak również stwarza nową przestrzeń walki politycznej. Tworzy się cyberprzestrzeń jako swoisty obszar, w którym występuje konflikt, który dynamizuje społeczeństwo. Prowadzi to do zmian w strukturach partii, które muszą elastycznie dopasowywać się do realiów polityki. Obywatele państw demokratycznych również zrzeszają się i organizują poprzez Internet. Marketing polityczny w społeczeństwie informacyjnym nie sprowadza się jedynie do użytkowania Internetu, ale dąży do sprowadzenia kampanii wyborczej do takiego wymiaru, w którym informacja jest najważniejszym kapitałem, a jej szybkie i odpowiednie wykorzystanie może zadecydować o skuteczności prowadzonej kampanii. Jednak marketing polityczny, w którym nie ma wyraźnie zarysowanego programu politycznego kandydata jest jedynie chwytem medialnym, który w przyszłości może doprowadzić do kryzysu zaufania do elit politycznych w społeczeństwie obywatelskim 22. Komunikacja w Internecie nosi zintegrowany charakter, wykorzystując wszystkie jego zalety. Internet jest medium zdecentralizowanym, o wielkiej przepustowości, elastycznym w formie, treściach i wykorzystywaniu oraz stwarzającym możliwości interakcji. Rozwojowi Internetu towarzyszą również negatywne, niepokojące zjawiska. Związane są przede wszystkim z ogromnym bagażem informa- 20 Miniwitryna nie jest skomplikowana technicznie, nie posiada podstron. Wizytówki zamieszczane są głównie na stronach katalogowych, już wypozycjonowanych na poszczególne, branżowe frazy kluczowe. Na wizytówce odnajdujemy zwykle najistotniejsze informacje dotyczące danej firmy, logo, kilka zdjęć oraz dane kontaktowe. Miniwitryna tworzona jest szybko i może ją wykonać nawet ktoś nie związany z branżą komputerową zwykle wystarczy uzupełnić tylko odpowiedni szablon zob. (dostęp ). 21 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, s M. Castells, Galaktyka, s. 157.

19 Internet w komunikacji politycznej 19 cyjnych śmieci. Jedną z podstawowych wad Internetu jest nadmiar informacji i niski stopień ich uporządkowania, co może tworzyć informacyjny chaos. Utrudnia to odbiór informacji i powoduje powstawanie szumów informacyjnych. Następstwem tego zjawiska jest dewaluacja i brak zaufania do informacji zamieszczonej w sieci, gdyż pozbawiona jest ona jednoznacznej kontroli. Wiele różnorodnych informacji może rodzić dezorientację wśród internautów. Pojawia się problem różnicowania i odróżniania w potoku informacji tych, które dotyczą danej organizacji politycznej. Ważną kwestią jest również sprawa skłonności do poszukiwania informacji o organizacji w sieci, bowiem wtedy inicjatywa należy do odbiorcy. Wiąże się to również z zagadnieniem dostępności do Internetu i umiejętności korzystania z tego medium. Dlatego wykorzystywanie przez public relations sieci musi być elementem całościowej strategii budującej zainteresowanie sprawami organizacji politycznej oraz ich publicznego znaczenia. Zrozumienie szerokiego wpływu cyberprzestrzeni na efektywność komunikacji nie powinno oznaczać, że można opierać się wyłącznie na wykorzystaniu tego medium. To tylko jedna z umiejętności (choć współcześnie niezbędna) i jedna z wielu dróg komunikacji, którą należy wykorzystywać dla kształtowania prawidłowych relacji organizacji politycznej i jej otoczenia 23. INTERNET IN POLITICAL COMMUNICATION Summary Internet as a widely available global network is a major source of information, knowledge and an important tool of social communication. Basic features of the Internet distinguishing it from other media, such as global coverage, multimedia, interactivity determine its high impact on social interaction. The article discusses the concept of political communication, an attempt to present the importance of the Internet in political communication and the tools offered by the Internet. 23 W.A. Kamiński, Globalne społeczeństwo informacyjne: nadzieje, szanse, zagrożenia, Zamość 2000, s. 16.

20 20 KONTROLA I NADZÓR NAD SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Eugeniusz CILECKI 1 Stanisław LIPSKI 2 Przemiany ustrojowo-gospodarcze, które dokonały się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Nadały nowego sensu i znaczenia działalności praktycznej samorządu terytorialnego, określanej jako gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne. Istotną rolę odegrało upodmiotowienie społeczności lokalnych, utworzenie struktur samorządu terytorialnego, wzrost znaczenia demokratycznego państwa przy jednoczesnym zdecentralizowaniu jego kompetencji oraz rynkowy model gospodarki. Wymienione elementy wyznaczyły całkowicie nowe obszary działalności przestrzennej państwa, podmiotów gospodarczych oraz społeczeństwa. Jak każda działalność także planowanie i zagospodarowanie przestrzenne podlega określonym procedurom nadzoru i kontroli ze strony uprawnionych podmiotów. Pojęcie kontrola jest terminem będącym w powszechnym użyciu, przynależnym wszystkim dziedzinom życia człowieka. Występuje w języku potocznym, w publicystyce, piśmiennictwie naukowym, jak również w orzecznictwie administracyjnym i sądowym 3. Zjawisko kontroli występuje w każdym rozsądnie zorganizowanym działaniu jednostki ludzkiej, jak i większych zbiorowości, do których w szczególności należy społeczeństwo i państwo 4. Pomimo, że rozumienie tego terminu nie nastręcza większych kłopotów, to jednak na gruncie doktryny prawa administracyjnego oraz nauki administracji można spotkać wielorakie rozumienie słowa kontrola, jak również różne pojmowanie jego treści, istoty czy znaczenia. Wydaje się, że najbardziej zwięzłego i prostego określenia kontroli dokonał 1 Prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Cilecki, profesor w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. 2 Prof. nadzw. dr Stanisław Lipski, profesor w Katedrze Administracji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. 3 J. Jagielski, Kontrola administracji publiczne, Warszawa 2006, s A. Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 2004, s. 7.

21 Kontrola i nadzór nad samorządem terytorialnym w zakresie planowania M. Jaroszyński. Jego zdaniem kontrola to sprawdzenie stanu faktycznego 5. Z kolei W. Dawidowicz stoi na stanowisku, że kontrolę można scharakteryzować jako: zbadanie istniejącego stanu rzeczy; zestawienie tego, co istnieje z tym, co być powinno, co przewidują odpowiednie wzorce czy normy postępowania i sformułowanie na tej podstawie odpowiedniej oceny; w przypadku istnienia rozbieżności między stanem istniejącym a stanem pożądanym ustalenie przyczyn tych rozbieżności, sprecyzowanie zaleceń mających na celu wskazanie sposobów usunięcia niepożądanych zjawisk ujawnionych przez kontrolę 6. Najnowsza literatura prawnicza wyjaśnia to pojęcie w podobny sposób. E. Ochendowski twierdzi, że kontrola polega na ustaleniu istniejącego stanu rzeczy oraz stanu pożądanego, określanego jako odpowiednie wzorce czy normy postępowania, następnie zaś na ich porównaniu i zaznaczeniu różnic, a wreszcie na ustaleniu przyczyn tych różnic i sformułowaniu zaleceń w celu usunięcia niepożądanych zjawisk 7. Kontrola jest zasadniczo funkcją niezawierającą instrumentu władczego wkraczania w działalność podmiotów kontrolowanych w celu korygowania tej działalności. Jednakże w pewnym zakresie są z nią związane możliwości wywierania na podmioty kontrolowane wiążącego wpływu. Ponadto kontrola jest wiążąca i przez to władcza, gdyż po stronie podmiotów kontrolowanych istnieje obowiązek poddania się kontroli 8. Jeśli kontrola jest przeprowadzana przez organ, który jest funkcjonalnie organem zwierzchnim nad kontrolowanym, a co za tym idzie odpowiedzialnym za dopilnowanie prawidłowości działań w granicach określonych prawem i jeśli organowi temu służą środki oddziaływania władczego wobec kontrolowanego, wówczas kontrola przybiera postać nadzoru weryfikacyjnego, co w obecnym czasie w szczególności ma miejsce wobec podmiotów samorządu terytorialnego 9. Z pojęciem kontroli często utożsamiany jest termin nadzoru, chociaż posiadają one różne zakresy znaczeniowe. Pojęcie nadzór obejmuje w sobie działalność kontrolną, stanowi więc kategorię szerszą. O nadzorze nad podmiotami nadzorowanymi będziemy mówić wówczas, gdy w grę wchodzi prawo obserwacji i prawo wydawania poleceń. Nadzór nie 5 M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s W. Dawidowicz, Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970, s E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń 2002, s J. Jagielski, Kontrola, s J. Boć (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited 2004, s. 334.

22 22 Eugeniusz CILECKI, Stanisław LIPSKI ogranicza się do obserwacji, a łączy się z czynnikiem kierowania poprzez wydawanie dyrektyw 10. Nadzór zawsze obejmuje kontrolę, natomiast wykonywanie kontroli nie zawsze musi łączyć się z możliwością stosowania środków nadzorczych 11. Zgodnie z wykładnią J. Bocia kontrola jest elementem nadzoru w tym sensie, że organ nadzorczy wyposażony jest w kompetencje do uzyskiwania niezbędnych informacji przez własne aktywne działania kontrolne polegające na bezpośrednim badaniu zaszłego, istniejącego, bądź planowanego stanu rzeczy, czy też bezpośrednim uzyskiwaniu informacji dla ustalenia tego stanu. Z porównania ustalonego stanu rzeczy z obowiązującym wzorcem wyciągane są następnie wnioski, które mogą stanowić podstawę do zastosowania środków nadzorczych. Wzorzec, czyli stan postulowany, wyznaczony jest przez prawnie określone kryteria nadzoru, to znaczy legalność bądź celowość. Ingerencje nadzorcze podejmowane są w prawnych formach działań władczych, zmierzających do przywrócenia stanu postulowanego. Nadzór może być ponadto realizowany w formie działań poza władczych, o charakterze opiniodawczym, a także w ramach obowiązku udzielania pomocy przez organ nadzorujący podmiotowi nadzorowanemu 12. Podłożem, na jakim ukształtowała się instytucja nadzoru nad samorządem terytorialnym, była konieczność skoordynowania bądź też zintegrowania działań wszystkich podmiotów prawa publicznego, tych działających na zasadzie decentralizacji, jak i tych tworzących strukturę administracji państwowej. Toteż można przyjąć, że decentralizacja administracji państwowej była główną przyczyną powstania i rozwoju nadzoru 13. Nadzór jest instytucją o zasięgu szerszym niż kontrola, ale nosi wiele jej cech, ponieważ uprawnienia nadzorcze oznaczają tyle, co prawo do kontroli, wraz z możliwością wiążącego wpływania na organy czy instytucje nadzorowane 14. Różnica między kontrolą a nadzorem sprowadza się do tego, że przy nadzorze sytuacja jest złożona: muszą wchodzić w grę hierarchiczne powiązania nadzorującego z nadzorowanym lub nadzorowanymi, stosunek zwierzchności i podległości, co przy kontroli nie występuje; kontrola jest zawsze bezpośrednia, nadzór zaś może być sprawowany bezpośrednio, jak i pośrednio J. Starościak, Zarys nauki administracji, Warszawa 1971, s J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1975, s J. Boć (red), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s J. Starościak, Decentralizacja administracji, Warszawa 1960, s. 8 [w:] B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003, s M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 1996, s Por. S. Kałużny, Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie, Warszawa 1997, s. 58.

23 Kontrola i nadzór nad samorządem terytorialnym w zakresie planowania Zgodnie z ustawami ustrojowymi organami nadzoru są: Prezes Rady Ministrów, wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa 16. Organami spełniającymi funkcje nadzorcze są: sąd administracyjny 17, minister właściwy ds. administracji publicznej oraz Sejm 18. Nadzór, jak wcześniej zaznaczono, wiąże się z władczym stosunkiem podmiotu nadzorującego w porównaniu do podmiotu nadzorowanego. W przypadku gospodarki przestrzennej władczy stosunek opiera się na ustawowej regulacji stosunku administracyjno-prawnego w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ustawodawca przewidział zróżnicowany przedmiotowy zakres nadzoru, który polega na zastosowaniu różnorodnych środków 19. Środki te można podzielić na środki informacyjne i ostrzegawcze (bezpośrednio związane z funkcją kontroli i bazujące na niej), oraz prewencyjne i represyjne (związane z aktywnym włączeniem się organu nadzorującego w sferę działania organu nadzorowanego). Istotnym informacyjnym środkiem nadzoru jest obowiązek przedkładania rozstrzygnięć władz samorządowych (w tym każdej uchwały) wojewodzie w terminie siedmiu dni od daty podjęcia. Prezydent miasta jest zobowiązany do przedłożenia wojewodzie uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak również wszystkich innych uchwał planistycznych 20. Działania ostrzegawcze w dziedzinie planowania przestrzennego polegają na przykład na wezwaniu przez wojewodę rady gminy do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmiany w wyznaczonym terminie lub wezwaniu do uchylenia kwestionowanej uchwały 21. Działania prewencyjne dotyczą podjęcia czynności przez organ nadzorujący celem ustalenia terminów realizacji określonych inwestycji bądź uzgodnienia warunków wprowadzenia tych inwestycji do aktu planistycznego. Działanie prewencyjne może doprowadzić do uregulowania określonych kwestii przez organ nadzorujący, tj. wojewodę 22. Ma to miejsce w przypadku zaniechania przez gminę wymaganej prawem aktywności. 16 Art. 96 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591) u.s.g.; art. 83 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592) u.s.p. i art. 84 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590) u.s.w. 17 Art. 93 u.s.g., art. 81 u.s.p.i art. 82 lit.c u.s.w. 18 Art. 96 u.s.g., art. 83 u.s.p.i art. 84 u.s.w. 19 Por. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003, s Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) u.p.z.p. 21 P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2009, s Ostrzegawcze i prewencyjne środki nadzoru zostały przez ustawodawcę zawarte w art. 12 u.p.z.p.

24 24 Eugeniusz CILECKI, Stanisław LIPSKI Wśród represyjnych środków nadzoru wyróżnia się: orzeczenie o nieważności uchwały; rozwiązanie organu stanowiącego samorządu; zarząd komisaryczny. Spośród wyżej wymienionych represyjnych środków nadzoru nad samorządem terytorialnym najczęściej stosowane jest stwierdzenie nieważności uchwały organu samorządu terytorialnego. Regulacje ustaw samorządowych przesądzają, że każda uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna, a więc również uchwała o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, czy o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieważność uchwały zostaje stwierdzona tylko wówczas, gdy nastąpiło istotne naruszenie prawa. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru powinien się ograniczyć do wskazania, że uchwałę podjęto z naruszeniem prawa, skutkuje to pozostawieniem jej w obrocie prawnym 23. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności uchwały jest wojewoda, który orzeka nieważność w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały. Stwierdzenie nieważności może dotyczyć części uchwały bądź też całości i przyjmuje formę rozstrzygnięcia nadzorczego. Ponadto wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego 24. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego 25. Prawo zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego każdego rozstrzygnięcia organu nadzorczego stanowi gwarancję ochrony samodzielności samorządu terytorialnego. Rozstrzygnięcia nadzorcze można w terminie trzydziestu dni zaskarżyć do sądu administracyjnego na podstawie ich niezgodności z prawem. Nie zachowanie tego terminu skutkuje utratą prawa do zaskarżenia rozstrzygnięcia i wówczas staje się ono prawomocne. Odrzucenie lub oddalenie skargi przez wojewódzki sąd administracyjny sprawia, że rozstrzygnięcie wojewody staje się niewzruszalne i podlega wykonaniu 26. Stwierdzenie nieważności planu miejscowego nie może być jednoznaczne z tym, że plan dla określonego terenu nie powstanie. Oznacza jedynie, że jest niezgodny z prawem i jako taki nie może funkcjonować w obrocie prawnym. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby został 23 Art. 28 u.p.z.p. 24 E. Radziszewski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, Warszawa 2006, s Art. 91 u.s.g. 26 Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz Warszawa 2001, s. 209.

25 Kontrola i nadzór nad samorządem terytorialnym w zakresie planowania zastąpiony innym zgodnym z prawem. Rada miasta uchwalając nowy plan powinna wyeliminować jedynie naruszenia prawa, pozostawiając go w pozostałym zakresie niezmienionym. Inne akty utworzone w trakcie procedury planistycznej, jeśli nie były kwestionowane, pozostają w mocy. Należy zwrócić uwagę, że stwierdzenie nieważności uchwały rady miasta o planie miejscowym oznacza wyeliminowanie z obrotu prawnego najważniejszej, ale tylko jednej uchwały, która podjęta została w procesie planistycznym. W obrocie prawnym pozostaje nadal uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, która określa obszar objęty planem i zobowiązuje do podejmowania następnych czynności planistycznych 27. Następnym środkiem nadzoru przewidzianym przez ustawodawcę jest rozwiązanie organu stanowiącego samorządu terytorialnego. Rozstrzygnięcie takie ma miejsce w przypadku rażącego naruszenia przez ten organ Konstytucji lub ustaw, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Sejm może rozwiązać w drodze uchwały radę miasta. Rozwiązanie rady równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów danej jednostki samorządowej. Wówczas, Prezes Rady Ministrów wyznacza osobę, która do czasu wyboru nowych organów pełni ich funkcję. Jeżeli organ wykonawczy gminy dopuszcza się naruszania Konstytucji lub ustaw wówczas wojewoda wzywa radę do zastosowania niezbędnych środków dla wyeliminowania takich zachowań. Jeżeli wezwanie nie odnosi skutku wówczas występuje do Prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie organu wykonawczego gminy. Do czasu wyboru nowego organu wykonawczego funkcje te pełni osoba wyznaczona przez właściwy organ nadzoru, w tym w zakresie zadań i kompetencji planistycznych 28. Kolejnym środkiem nadzoru represyjnego jest ustanowienie nadzoru komisarycznego. Prezes Rady Ministrów może zawiesić organy samorządu i ustanowić zarząd komisaryczny na okres dwóch lat w przypadku nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy samorządu. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organowi administracyjnemu i wezwaniu do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji 29. Celem kontroli jest ustalenie, czy został urzeczywistniony stan przewidywany, jest to zatem badanie stanu istniejącego w kontekście stanu postulowanego Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne, s Tamże, s Tamże, s J. Lang, Kontrola administracyjna [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski..., s. 229.

26 26 Eugeniusz CILECKI, Stanisław LIPSKI Polski system planowania przestrzennego oparty jest na regulacjach, które odnoszą się zarówno do procedury obowiązującej przy przekształcaniu przestrzeni jak również do pożądanego stanu przestrzeni. Kontrola zagospodarowania przestrzennego polega na sprawdzeniu, czy podmioty dokonujące przekształceń zachowują obowiązujące procedury prawne na etapie przygotowania bądź realizacji przekształceń przestrzeni jak również na porównaniu zamierzonego lub dokonanego przekształcenia z regulacjami zawartymi w przepisach prawa. Dla terenów, dla których zostały sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, kontrola tego zagospodarowania dotyczy głównie sprawdzenia jego zgodności z zapisami planu zagospodarowania oraz z innymi przepisami prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Kontrola na obszarach, dla których nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opierać się będzie na przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Kontrola rozpatrywana w aspekcie przedmiotowym jest zbieżna z informacyjnymi i ostrzegawczymi środkami nadzoru. Generalną kompetencję do przeprowadzania kontroli wszystkich podmiotów z sektora administracji publicznej (również w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego) posiadają takie instytucje, jak Najwyższa Izba Kontroli 31, czy sądy administracyjne. Jeżeli kontrola podmiotowa zostanie przeprowadzona w stosunku do gminy, wówczas będzie mogła stanowić podstawę do podejmowania określonej interwencji przez organ nadzorujący. Jednym z kryteriów podziału kontroli jest jej zakres. Biorąc pod uwagę zakres kontroli można wyróżnić kontrolę kompleksową, zwaną także generalną, jak również kontrolę problemową, która przeprowadzana jest doraźnie. Kontrola kompleksowa odnosi się do całokształtu działalności kontrolowanego podmiotu, przez co pozwala na wszechstronną i pełną ocenę osiągnięć oraz braków, czy niedociągnięć. Generalny charakter kontroli wiąże się z dogłębnym, zaangażowaniem dobrze zorganizowanego i profesjonalnego zespołu kontrolerów. Kontrola problemowa polega na ocenie jednego, określonego zakresem kontroli aspektu działania podmiotu kontrolowanego. Dzięki wynikom szczegółowej kontroli problemowej można uzyskać pełny obraz działalności kontrolowanej jednostki 32. Ten rodzaj kontroli zastosowany w przypadku planowania i zagospodarowania przestrzennego, gdy kontrola będzie dotyczyć z osobna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów miejscowych jak również decyzji lokalizacyjnych pozwoli w pełni zobrazować działania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 31 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r., nr 231, poz. 1701). 32 J. Jagielski, Kontrola, s

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Marketing polityczny w Internecie

Jarosław Zieliński. Marketing polityczny w Internecie Jarosław Zieliński Marketing polityczny w Internecie Warszawa 2012 Wprowadzenie Jak w Polsce jest wykorzystywany w marketingu politycznym Internet? Co ze specyficznych cech Internetu jest istotne dla przekazywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Public relations w służbie samorządów

Rozdział 6. Public relations w służbie samorządów Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 6. Public relations w służbie samorządów Arleta Ciarczyńska

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations

Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14 Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej rok 2014 nr 14 The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal 2014 No. 14 edited by Piotr Dawidziak The Poznan School of Banking Press Poznan

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski ISSN 2082-7997 Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski 2010 1 Stosunki między podmiotami administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI NA PRZYKŁADZIE EPUAP

FUNKCJONOWANIE ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI NA PRZYKŁADZIE EPUAP Dorota Fleszer* FUNKCJONOWANIE ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI NA PRZYKŁADZIE EPUAP Wzrastająca rola i ilość informacji w społeczeństwie generuje konieczność wykorzystywania narzędzi pozwalających na ich

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Wersja 1.3 18 08 2010 r. Metryka dokumentu Autorzy: dr inż. Michał Frelek Tytuł: Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Zeszyt naukowy nr 10 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z dwóch części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje, w których

Bardziej szczegółowo

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Autorka raportu: Agnieszka Podgórska Konsultacje: Katarzyna Batko-Tołuć i Krzysztof Izdebski

Bardziej szczegółowo

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce.

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce. Instytut Socjologii Wydział Historyczno Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku - Agnieszka Maszkowska -3579- Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013 STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013 WARSZAWA, 1 MARCA 2011 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, Przewodniczący KRRiT Witold Graboś, Zastępca Przewodniczącego KRRiT Krzysztof Luft, Członek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia w społeczeństwie informacyjnym

Stowarzyszenia w społeczeństwie informacyjnym Stowarzyszenia w społeczeństwie informacyjnym Mariusz Gawlik Technologia jest siłą napędową organizowania się ludzi, a kiedy osiągnie odpowiedni poziom i splecie się z nauką oraz inżynierią, staje się

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 2009 Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo