Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych"

Transkrypt

1 Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych Gdańsk r.

2 Zespoły Tematyczne PGKK Spotkania Zespołów Tematycznych PGKK: Zespołu Finansowania 05 września 2012r. Zespołu Organizacji i Zarządzania PK 12 września 2012r. Zespołu Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii 19 września 2012r. Cele 1. Wskazania dla kształtowania polityki klastrowej Województwa Pomorskiego i wyznaczenie głównych obszarów aktywności klastrów 2. Ustalenie wstępnych propozycji projektowych 3. Rekomendacje w zakresie budowy sieci klastrów Pomorza 4. Ustalenia roli i funkcji PGKK w systemie rozwoju gospodarki Pomorza

3 Główne obszary współpracy klastrowej Energetyka Efektywność energetyczna Odnawialne Źródła Energii (OZE), w tym - fotowoltaika Systemy inteligentnej energii Gospodarka morska Logistyka Elektrotechnika Chemia budowlana ICT Kształcenie zawodowe Edukacja

4 Potencjalne kierunki współpracy Sektor energetyczny offshore i energetyka wiatrowa Produkcja pomocnicza dla przemysłu offshore (m.in. konstrukcje dla energetyki wiatrowej). Logistyka (w tym transport morski, lądowy i śródlądowy) warunki dla rozwoju centrów logistycznych w Portach Trójmiejskich Sport, turystyka, rekreacja i zdrowie: infrastruktura do stworzenia szeroko rozumianego sektora turystyczno-rekreacyjnego Nowe produkty np. urządzenia do sterowania sieciami inteligentnymi, Elektroenergetyka Technologie plazmowe m.in. do bezpiecznej utylizacji odpadów, Budownictwo efektywne energetycznie Klaster - Broker technologii skupienie się na funkcjach wspomagających procesy transferu technologii. Smart city sieci inteligentne Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii i generowania nowych produktów w skali regionu PK/IK mogą organizować proces współpracy pomiędzy PN-T i ich specjalizację.

5 PERSPEKTYWA SAMORZĄDU Wsparcie animatorów i liderów koordynatorów poprzez system szkoleń, oraz finansowanie ekspertów klasteringu Wzmacnianie kompetencji w obszarze innowacji i specjalizacji charakterystycznych Wsparcie projektów - nie samych organizacji klastrowych Wsparcie projektów partnerskich (otwarcie na technologie, włączenie partnerów IOB i sfery B+R Rozwój nowych funkcji w obszarze transferu technologii (ekosystem klastrowy) Wzmacnianie specjalizacji regionalnych przez klastry Wsparcie finansowe i instytucjonalne Promocja i marketing klastrowy wsparcie relacji międzynarodowych klastrów Zwiększenie dostępności podmiotów klastrowych do wiedzy nt. światowych trendów rozwojowych w zakresie produktów i technologii

6 PERSPEKTYWA KLASTRÓW Wymiana informacji, wiedzy, doświadczenia, kontaktów i technologii, realizowana przez najaktywniejsze podmioty członkowskie organizacji klastrowych, współpracujących w ramach sieci, Wzajemne inspirowanie poszczególnych grup podmiotów branżowych do generowania wspólnych projektów o charakterze interdyscyplinarnym Analiza trendów rozwojowych w technologii, ułatwiająca i przyspieszającej znalezienie odpowiednich partnerów do współpracy Stworzenie czytelnego i efektywnego programu promocji pomorskich PK/IK, spójnego z programem promocji Województwa Pomorskiego Wsparcie podczas transferu technologii pomiędzy instytucjami badawczymi Zapewnienie podmiotom klastrowym dostępu do odpowiedniej infrastruktury badawczej i testowej, Wsparcie i doradztwo w zakresie szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej, Możliwość podnoszenia kompetencji zasobów ludzkich pozostających w dyspozycji podmiotów członkowskich organizacji klastrowych

7 Wsparcie w obszarze zarządzania Wsparcie kompetencyjne na bazie określonych przez podmioty członkowskie potrzeb dotyczyć powinno, m. in., następujących elementów: - umiejętności komunikacyjne i interpersonalne - umiejętności zarządcze, - generowania innowacji i sposobów ochrony własności intelektualnej, - wsparcie brokera technologii i organizacji współpracy nauki z biznesem w ramach ekosystemu klastrowego i środowiska klastra. Dwa obszary wsparcia: -wsparcie dla firm tworzących organizację klastrową, korzyści dla uczestników; wspólna promocja, kontakty, wspólny produkt, marketing, przedsięwzięcia dla członków klastra, promocja zagraniczna eksportu, - wsparcie organizacji klastrowych jako projektodawców, konsorcja projektowe. Wymiana informacji i dobrych praktyk między organizacjami klastrowymi.

8 Wsparcie finansowe Powiązanie wsparcia regionalnego z krajowym. Uproszczenie procedur wsparcia UE i publicznego na poziomie regionu. Ukierunkowanie wsparcia na kluczowe projekty zintegrowane, oddziałujące w skali całego regionu. Wsparcie ukierunkowane na projekty nie organizację. Finansowanie udziału klastrów w wystawach, targach na zasadzie udostępniania przez Samorząd powierzchni targowej. Wsparcie mieszane np. dotacja na fazę B+R w ramach projektu łącznie z prototypem czy udoskonaleniem produktu oraz wsparcie zwrotne na wdrożenie. Wsparcie finansowe dotyczyć powinno projektów klastrowych lub międzyklastrowych - realizowanych w partnerstwie Wsparcie powinno być zróżnicowane w zależności od etapu rozwoju danej organizacji klastrowej; Koncepcja Funduszu Klastrowego jako instrumentu zwrotnego, ułatwiającego funkcjonowanie podmiotom członkowskim, a także realizację kapitałową projektów inwestycyjnych

9 Wsparcie finansowe - kryteria Samorząd Województwa, jako podmiot wspierający innowacyjność poprzez zwolnienia podatkowe od nieruchomości dla firm innowacyjnych. Wsparcie klastrów i podmiotów członkowskich w ramach przejrzystych i przyjaznych systemów podatkowych np. ulgi w podatku od nieruchomości. W kryteriach RPO ująć naleŝy - jako strategiczne, kryteria dotyczące innowacyjności projektów. System oceny projektów innowacyjnych np. zgłaszanych przez organizacje klastrowe powinien w pierwszej kolejności dotyczyć oceny strategicznej czy innowacyjnej oraz tego czy projekt wpisuje się w daną specjalizację i ilu partnerów w ramach projektu jest zaangaŝowanych i jaka jest ich zdolność do realizacji projektu.

10 Wsparcie - kryteria c.d. Ocena powinna być dokonywana takŝe pod kątem zdolności realizacji projektu (organizacyjnej, finansowej) oraz tego, czy projekt angaŝuje partnera badawczego. Kluczowość klastrów w procesie wsparcia, powinna być określana na bazie następujących kryteriów: - czy PK/IK realizuje projekty wiodące dla danej specjalizacji regionalnej, - czy PK/IK posiada infrastrukturę niezbędną dla realizacji projektu, - czy powiązanie kooperacyjne zawarto wokół kluczowego produktu/usługi, - czy w PK/IK występują czynniki mogące wzmocnić ich otwarcie na nowe technologie. Wsparcie powinno być ukierunkowane na wzmacnianie procesu współpracy międzyklastrowej, łączenie działań członków poszczególnych klastrów w ramach wspólnych przedsięwzięć i partnerstw międzynarodowych, powiązania klastrów z otoczeniem innowacyjnym, biznesowym oraz naukowym.

11 Koncepcja brokera technologii Organizacyjne i strukturalne wsparcie procesów innowacyjnych i transferu technologicznego, w tym w zakresie oferty dla prywatnych instytucji badawczych Przygotowanie kadr dla organizacji zajmujących się TT Zakup i udoskonalenie patentów Śledzenie światowych trendów rozwojowych w różnych branżach Prowadzenie własnych badań analitycznych Tworzenie i zarządzanie bazą danych o zapotrzebowaniu i podaży na badania naukowe

12 PGKK 1.PGKK, jako Forum Klastrowe: - ciało doradcze dla Samorządu Województwa -forum dialogu, skupiające klastry i instytucje wspierające klastering -podmiot operacyjny, działający na rzecz współpracy międzyklastrowej 2. PGKK, jako Platforma Klastrowa: - baza praktyk, produktów, technologii, partnerów, - instytucja Brokere Technologii, - komunikacja, wymiana dobrych praktyk, - wspólne zasoby dla klastrów: eksperckie, technologiczne infrastrukturalne, - budowa powiązań sieciowych międzyklastrowych i instytucji otoczenia, - reprezentacja klastrów i nawiązywanie kontaktów gospodarczych, - kojarzenie partnerów dla współpracy zagranicznej, - wsparcie eksperckie dla PK/IK oraz ich członków.. PGKK powinna być ujęta w Programie Gospodarczym, który będzie elementem SRWP 2020 oraz RPO WP.

13 KARTA PROJEKTU co powinna zawierać Karta projektu powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 1. Nazwa projektu 2. Nazwa wnioskodawcy 3. Lokalizacja projektu 4. Cel projektu 5. Przedmiot projektu 6. BudŜet 7. Źródła finansowania 8. Planowane wskaźniki 9. Harmonogram realizacji projektu

14 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: EDUKACJA Sprawozdawca koncepcji: Cezary Zieliński (NOT) Nazwa robocza: nie określona Temat: Rewitalizacja szkolnictwa technicznego w szkołach średnich Przedmiot: modyfikacja systemu edukacji formalnej Cele: utworzenie klas o specjalnościach technicznych w co najmniej 10 szkołach średnich woj. pomorskiego, na profil edukacyjny których istotny wpływ będą mieli przedsiębiorcy Partnerzy: Ministerstwo Edukacji, Związek Rzemiosła Polskiego, Kuratorium Oświaty, organizacje pracodawców, organy prowadzące szkoły, szkoły Odbiorcy końcowi: MŚP, gospodarka Korzyści z wdroŝenia: (absolwenci przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach) Skala przedsięwzięcia: w fazie pilotaŝowej 10 klas, docelowo - wg zapotrzebowania BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określone

15 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: EDUKACJA Sprawozdawca koncepcji: Cezary Zieliński (NOT) Nazwa robocza: nie określona Temat: Stworzenie Samorządowej Akademii Umiejętności Metropolii Gdańskiej Przedmiot: edukacja urzędników samorządowych (powrót do dawnej idei) Cele: przygotowanie kadr do pracy w samorządach zgodnie z zapotrzebowaniem samorządów lokalnych. Integracja i rozwój samorządu lokalnego dla realizacji zbadanych potrzeb wspólnot mieszkańców. Partnerzy: Marszałek Województwa, samorządy miast i gmin, Polski Związek Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, Pomorska Rada FSN-T NOT Odbiorcy końcowi: samorządy i społeczności lokalne, Korzyści z wdroŝenia: podniesienie kompetencji i sprawności (efektywności działania) urzędników - a w konsekwencji poprawa jakości obsługi członków społeczności lokalnych w regionie Skala przedsięwzięcia: trudna do zdefiniowania na tym etapie koncepcji BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określone

16 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE Sprawozdawca koncepcji: Ewa Olech (Pomorski Klaster Mieszkaniowy) Temat: OZE w budownictwie wielolokalowym Przedmiot: zastosowanie/opracowanie rozwiązań technologicznego dla źródła zasilania budynków wielolokalowych w energię cieplną ze źródeł odnawialnych Cele: 1. Wypracowanie metodologii postępowania w zakresie racjonalizacji zuŝycia energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody w budynkach wielolokalowych. a) ocena zuŝycia ciepła b) wypracowanie wskaźnika i zaleceń dot. zmniejszenia zuŝycia energii cieplnej c) ocena sprawności węzłów cielnych d) określenie optymalnych parametrów pracy urządzeń grzewczych

17 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: Sprawozdawca koncepcji: Temat:.. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE Ewa Olech (Pomorski Klaster Mieszkaniowy) OZE w budownictwie wielomieszkaniowym (c.d.) Cele: 2. Opracowanie, we współpracy z doświadczonymi producentami urządzeń wykorzystujących OZE, prototypów umoŝliwiających zastosowanie w budynkach wielolokalowych Partnerzy: PAN, Politechnika Gdańska, producenci urz. wykorzystujących OZE Odbiorcy końcowi: Członkowie Spółdzielni, mieszkańcy regionu, kraju, świata Korzyści z wdroŝenia: a) obniŝenie kosztów pozyskania energii cieplnej dla budynków wielolokalowych b) obniŝenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery Skala przedsięwzięcia: w początkowym etapie pilotaŝ na paru wybranych obiektach w następnych etapach zgodnie z uwarunkowaniami ekonomicznymi BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określone (NCBiR?, MG,MRR)

18 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: ENERGETYKA Sprawozdawca koncepcji: Politechnika Gdańska Nazwa robocza: nie określona Temat: instalacje fotowoltaiczne Przedmiot: współpraca PG z potencjalnymi inwestorami oraz firmami instalatorskimi w zakresie technologii jednorazowego montaŝu duŝej liczby ogniw fotowoltaicznych Cele: propagowanie nowoczesnych, ekologicznych form pozyskiwania energii elektrycznej z rozproszonych źródeł odnawialnych + odpowiedź na wyzwania pakietu energetyczno-klimatycznego 3 x 20 Partnerzy: PG, prywatni i publiczni inwestorzy, firmy instalatorskie Odbiorcy końcowi: inwestorzy prywatni i publiczni, uŝytkownicy instalacji fotowoltaiczne

19 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: ENERGETYKA Sprawozdawca koncepcji: (Politechnika Gdańska) Nazwa robocza: nie określona Temat: instalacje fotowoltaiczne (c.d.) Korzyści z wdroŝenia: - zaopatrzenie obiektów gminnych w prąd (zmniejszenie uzaleŝnienia od dostaw z sieci) - uzyskanie szybkiego efektu ekonom-go przez wykonawcę instalacji (okres zwrotu + okres eksploatacji gwarantujący osiągnięcie zysku) - pozyskanie przez wykonawcę doświadczenia w budowie duŝych instalacji fotowolt. - uzyskanie długotrwałego efektu ekonomicznego przez właściciela instalacji (zwrot z inwestycji) - pozyskanie przez uŝytkownika instalacji (gminę) wiedzy i doświadczenia w zakresie generowania oszczędności energetycznych wzrost bezpieczeństwa energet. Regionu - aktywizacja podmiotów zajmujących się projektowaniem oraz przemysłowym montaŝem ogniw fotowoltaicznych (konieczność wykształcenia się nowego zawodu monter urządzeń OZE) - zmniejszenie stopy bezrobocia w regionie Skala przedsięwzięcia: nie określona BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określone

20 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Sprawozdawca koncepcji: Nazwa robocza: Temat: w budownictwie Przedmiot: posiadającymi efektywności energetycznej, bezprzewodowym przesyłem, przetwarzaniem danych eksploatacyjnych, budowlanych w Polsce Cele: budownictwie doświadczeń w bud. energooszczędnym powstawania popytu na budownictwo energetycznie w Polsce regionu Partnerzy: ICT, BKEE, GKB, zakresie bud. efektywnego energetycznie Marek Michalak Osiedla Ekologiczne transfer wiedzy i technologii, promocja efektywności energetycznej - współpraca budowlanych firm wykonawczych z podmiotami doświadczenie w zakresie - badania wdroŝeniowe nad parametryzacją, gromadzeniem i - wypracowanie rekomendacji dla nowych norm a) promocja efektywności energetycznej w b) zdobycie przez polskie firmy wykonawcze c) zaangaŝowanie ośrodków B+R w proces efektywne d) podjęcie wyzwań postawionych przez pakiet 3 x 20 e) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Marszałek WP, ośrodki B+R, pomorskie firmy wykonawcze PK inne podmioty dysponujące know-how w

21 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: Sprawozdawca koncepcji: Nazwa robocza:. Odbiorcy końcowi: B+R, Korzyści z wdroŝenia: ludzkich na terenach uzbrojonych tylko częściowo nowych norm budowlanych, energetyczną Skala przedsięwzięcia: BudŜet: Źródła finansowania: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Marek Michalak Osiedla Ekologiczne c.d. budowlane firmy wykonawcze, inwestorzy prywatni i publiczni, środowisko MG, MOŚ, członkowie społeczności Pomorza i kraju - wzrost wiedzy nt bud. efektywnego energetycznie wśród społeczeństwa, - transfer technologii do firm wykonawczych, - zdobycie doświadczeń w zakresie lokowania siedlisk nieuzbrojonych lub - zbudowanie praktycznych podstaw dla stworzenia preferujących efektywność - wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu w zaleŝności od modelu i wielkości pozyskanych środków finansowych nie określony na etapie koncepcji inwestorzy prywatni i publiczni, MG, MOŚ

22 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: LOGISTYKA Sprawozdawca koncepcji: Marek Michalak (LMC) Nazwa robocza: budowa i wdroŝenie zintegrowanego systemu transportu multimodalnego na Pomorzu Temat: stworzenie regionalnego, zintegrowanego systemu transportu intermodalnego /multimodalnego, jako elementu składowego korytarza transportowego Północ - Południe Przedmiot: zintegrowanie i skoordynowanie działań podmiotów klastra logistycznego, zlokalizowanego na Pomorzu Cele: 1. Doprowadzenie do integracji podmiotów funkcjonujących w klastrze logistycznym na Pomorzu, poprzez wypracowanie wspólnej pol. logistycznej Gdańska i Gdyni w ramach SRW Wypracowanie i wpięcie pomorskiego systemu logistycznego w paneuropejski system transportowy, ze szczególnym uwzględnieniem kier. Bałtyk - Adriatyk Partnerzy: a) podmioty gospodarcze, naukowe i samorządowe i agendy rządowe z obszaru państw basenu Morza Bałtyckiego b) inne podmioty, adekwatne do punktu a) z obszaru państw usytuowanych na osi Bałtyk - Adriatyk

23 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: Sprawozdawca koncepcji: Nazwa robocza: multimodalnego na LOGISTYKA Marek Michalak (LMC) budowa i wdroŝenie zintegrowanego systemu transportu Pomorzu (c.d.) Odbiorcy końcowi: Wschód Zachód Europy Korzyści z wdroŝenia: gospodarki krajów usytuowanych na osi Północ Południe Europy oraz państw leŝących w korytarzu transportowym - integracja środowiska logistycznego na Pomorzu - skoordynowanie polityki inwestycyjnej głównych ośrodków przeładunkowych i składowania towarów zlokalizowanych na Pomorzu - zwiększenie stopnia internacjonalizacji gospodarki regionu - wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Pomorza poprzez stworzenie dogodnych dla inwestorów oraz dysponentów ładunków warunków obsługi Skala przedsięwzięcia: w zaleŝności od etapu i przyjętych załoŝeń realizacyjnych BudŜet: nie określony Źródła finansowania: MG, Min. Transp. Budown. i Gosp. Morskiej, MRR, MŚ, RPO, fundusze prywatne, fundusze Komisji Europejskiej oraz państw zlokalizowanych na osiach P-P i W-Z

24 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: JAKOŚĆ śycia Sprawozdawca koncepcji: Mateusz Kuszner (PK ICT INTERIZON) Nazwa robocza: wykorzystywanie IT na rzecz ochrony zdrowia Temat: stworzenie innowacyjnego systemu ewidencji pacjentów z uwzględnieniem bazy zaŝywanych leków Przedmiot: - stworzenie aplikacji dla pacjentów, pozwalającej na aktualizowanie wiedzy o stanie bazy leków dostępnych bez recepty - stworzenie oprogramowania dla lekarzy umoŝliwiającego dostęp do bazy danych o zalecanych dawkach leków oraz interakcjach pomiędzy lekami (ułatwienie w doborze leków nie wchodzących w interakcję z lekami zaŝywanymi przez pacjenta) Cele: stworzenie oprogramowania umoŝliwiającego lekarzowi określenie najlepszych leków dla danego pacjenta z uwzględnieniem interakcji z dotychczas zaŝywanymi lekami oraz dawkowanie ze względu na płeć i wagę pacjenta Partnerzy: firmy farmaceutyczne, lekarze

25 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: Sprawozdawca koncepcji: Nazwa robocza:.. JAKOŚĆ śycia Mateusz Kuszner (PK ICT INTERIZON) Wykorzystywanie IT na rzecz ochrony zdrowia (c.d.) Odbiorcy końcowi: firmy farmaceutyczne, pacjenci i lekarze, Korzyści z wdroŝenia: usprawnienie gospodarowania lekami (zmniejszenie marnotrawstwa i przyspieszenie procedur), zmniejszenie ryzyka niepoŝądanych interakcji pomiędzy zaŝywanymi przez pacjentów lekami Skala przedsięwzięcia: projekt systemowy, ogólnokrajowy z opcją skalowania jego wielkości i zasięgu BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określone

26 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Sprawozdawca koncepcji: Mateusz Kuszner (PK ICT INTERIZON) Nazwa robocza: oprogramowanie do urządzeń mobilnych dla architektów Temat: tworzenie wizualizacji pomieszczeń zamkniętych w czasie rzeczywistym Przedmiot: poprawa/usprawnienie współpracy projektant - inwestor Cele: stworzenie oprogramowania umoŝliwiającego wykonanie wizualizacji w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie powinno umoŝliwiać wprowadzanie korekt do stworzonej wizualizacji na podstawie uwag klienta Partnerzy: dostawcy przenośnych wyświetlaczy, graficy komputerowi, studia architektoniczne, dekoratorzy wnętrz Odbiorcy końcowi: potencjalni inwestorzy, projektanci, Skala przedsięwzięcia: regionalna/krajowa/międzynarodowa BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określony

27 PGKK pomysły na projekty Projekty kluczowe dla Województwa Pomorskiego mogą być generowane przede wszystkim przez branŝową i międzysektorową współpracę całych organizacji klastrowych oraz duŝych przedsiębiorstw. Dlaczego duŝe firmy nie angaŝują się we współpracę o charakterze klastrowym? 1.Mają swoje własne priorytety i kierunki strategiczne 2.Boją się ujawniać swoje zamiary i kierunki rozwojowe (brak zaufania) 3.Nie widzą wystarczających korzyści ze współpracy na platformach klastrowych Jak to zmienić? 1.Zidentyfikować bariery wejścia i korzyści jakie odnieść moŝe duŝy przedsiębiorca ze współpracy w ramach PGKK 2.Zapraszać przedstawicieli duŝych firm na spotkania ZT 3.Proponować konkretne projekty do wspólnej realizacji 4.Szukać innych sposobów dotarcia do głównych graczy pomorskiego Ŝycia gospodarczego

28 Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych Gdańsk r.

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Plan prezentacji Osie priorytetowe i Priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 0601-63-80-42, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY 2014 1 Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj Dokument Ramowy została opracowany przez

Bardziej szczegółowo