Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych"

Transkrypt

1 Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych Gdańsk r.

2 Zespoły Tematyczne PGKK Spotkania Zespołów Tematycznych PGKK: Zespołu Finansowania 05 września 2012r. Zespołu Organizacji i Zarządzania PK 12 września 2012r. Zespołu Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii 19 września 2012r. Cele 1. Wskazania dla kształtowania polityki klastrowej Województwa Pomorskiego i wyznaczenie głównych obszarów aktywności klastrów 2. Ustalenie wstępnych propozycji projektowych 3. Rekomendacje w zakresie budowy sieci klastrów Pomorza 4. Ustalenia roli i funkcji PGKK w systemie rozwoju gospodarki Pomorza

3 Główne obszary współpracy klastrowej Energetyka Efektywność energetyczna Odnawialne Źródła Energii (OZE), w tym - fotowoltaika Systemy inteligentnej energii Gospodarka morska Logistyka Elektrotechnika Chemia budowlana ICT Kształcenie zawodowe Edukacja

4 Potencjalne kierunki współpracy Sektor energetyczny offshore i energetyka wiatrowa Produkcja pomocnicza dla przemysłu offshore (m.in. konstrukcje dla energetyki wiatrowej). Logistyka (w tym transport morski, lądowy i śródlądowy) warunki dla rozwoju centrów logistycznych w Portach Trójmiejskich Sport, turystyka, rekreacja i zdrowie: infrastruktura do stworzenia szeroko rozumianego sektora turystyczno-rekreacyjnego Nowe produkty np. urządzenia do sterowania sieciami inteligentnymi, Elektroenergetyka Technologie plazmowe m.in. do bezpiecznej utylizacji odpadów, Budownictwo efektywne energetycznie Klaster - Broker technologii skupienie się na funkcjach wspomagających procesy transferu technologii. Smart city sieci inteligentne Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii i generowania nowych produktów w skali regionu PK/IK mogą organizować proces współpracy pomiędzy PN-T i ich specjalizację.

5 PERSPEKTYWA SAMORZĄDU Wsparcie animatorów i liderów koordynatorów poprzez system szkoleń, oraz finansowanie ekspertów klasteringu Wzmacnianie kompetencji w obszarze innowacji i specjalizacji charakterystycznych Wsparcie projektów - nie samych organizacji klastrowych Wsparcie projektów partnerskich (otwarcie na technologie, włączenie partnerów IOB i sfery B+R Rozwój nowych funkcji w obszarze transferu technologii (ekosystem klastrowy) Wzmacnianie specjalizacji regionalnych przez klastry Wsparcie finansowe i instytucjonalne Promocja i marketing klastrowy wsparcie relacji międzynarodowych klastrów Zwiększenie dostępności podmiotów klastrowych do wiedzy nt. światowych trendów rozwojowych w zakresie produktów i technologii

6 PERSPEKTYWA KLASTRÓW Wymiana informacji, wiedzy, doświadczenia, kontaktów i technologii, realizowana przez najaktywniejsze podmioty członkowskie organizacji klastrowych, współpracujących w ramach sieci, Wzajemne inspirowanie poszczególnych grup podmiotów branżowych do generowania wspólnych projektów o charakterze interdyscyplinarnym Analiza trendów rozwojowych w technologii, ułatwiająca i przyspieszającej znalezienie odpowiednich partnerów do współpracy Stworzenie czytelnego i efektywnego programu promocji pomorskich PK/IK, spójnego z programem promocji Województwa Pomorskiego Wsparcie podczas transferu technologii pomiędzy instytucjami badawczymi Zapewnienie podmiotom klastrowym dostępu do odpowiedniej infrastruktury badawczej i testowej, Wsparcie i doradztwo w zakresie szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej, Możliwość podnoszenia kompetencji zasobów ludzkich pozostających w dyspozycji podmiotów członkowskich organizacji klastrowych

7 Wsparcie w obszarze zarządzania Wsparcie kompetencyjne na bazie określonych przez podmioty członkowskie potrzeb dotyczyć powinno, m. in., następujących elementów: - umiejętności komunikacyjne i interpersonalne - umiejętności zarządcze, - generowania innowacji i sposobów ochrony własności intelektualnej, - wsparcie brokera technologii i organizacji współpracy nauki z biznesem w ramach ekosystemu klastrowego i środowiska klastra. Dwa obszary wsparcia: -wsparcie dla firm tworzących organizację klastrową, korzyści dla uczestników; wspólna promocja, kontakty, wspólny produkt, marketing, przedsięwzięcia dla członków klastra, promocja zagraniczna eksportu, - wsparcie organizacji klastrowych jako projektodawców, konsorcja projektowe. Wymiana informacji i dobrych praktyk między organizacjami klastrowymi.

8 Wsparcie finansowe Powiązanie wsparcia regionalnego z krajowym. Uproszczenie procedur wsparcia UE i publicznego na poziomie regionu. Ukierunkowanie wsparcia na kluczowe projekty zintegrowane, oddziałujące w skali całego regionu. Wsparcie ukierunkowane na projekty nie organizację. Finansowanie udziału klastrów w wystawach, targach na zasadzie udostępniania przez Samorząd powierzchni targowej. Wsparcie mieszane np. dotacja na fazę B+R w ramach projektu łącznie z prototypem czy udoskonaleniem produktu oraz wsparcie zwrotne na wdrożenie. Wsparcie finansowe dotyczyć powinno projektów klastrowych lub międzyklastrowych - realizowanych w partnerstwie Wsparcie powinno być zróżnicowane w zależności od etapu rozwoju danej organizacji klastrowej; Koncepcja Funduszu Klastrowego jako instrumentu zwrotnego, ułatwiającego funkcjonowanie podmiotom członkowskim, a także realizację kapitałową projektów inwestycyjnych

9 Wsparcie finansowe - kryteria Samorząd Województwa, jako podmiot wspierający innowacyjność poprzez zwolnienia podatkowe od nieruchomości dla firm innowacyjnych. Wsparcie klastrów i podmiotów członkowskich w ramach przejrzystych i przyjaznych systemów podatkowych np. ulgi w podatku od nieruchomości. W kryteriach RPO ująć naleŝy - jako strategiczne, kryteria dotyczące innowacyjności projektów. System oceny projektów innowacyjnych np. zgłaszanych przez organizacje klastrowe powinien w pierwszej kolejności dotyczyć oceny strategicznej czy innowacyjnej oraz tego czy projekt wpisuje się w daną specjalizację i ilu partnerów w ramach projektu jest zaangaŝowanych i jaka jest ich zdolność do realizacji projektu.

10 Wsparcie - kryteria c.d. Ocena powinna być dokonywana takŝe pod kątem zdolności realizacji projektu (organizacyjnej, finansowej) oraz tego, czy projekt angaŝuje partnera badawczego. Kluczowość klastrów w procesie wsparcia, powinna być określana na bazie następujących kryteriów: - czy PK/IK realizuje projekty wiodące dla danej specjalizacji regionalnej, - czy PK/IK posiada infrastrukturę niezbędną dla realizacji projektu, - czy powiązanie kooperacyjne zawarto wokół kluczowego produktu/usługi, - czy w PK/IK występują czynniki mogące wzmocnić ich otwarcie na nowe technologie. Wsparcie powinno być ukierunkowane na wzmacnianie procesu współpracy międzyklastrowej, łączenie działań członków poszczególnych klastrów w ramach wspólnych przedsięwzięć i partnerstw międzynarodowych, powiązania klastrów z otoczeniem innowacyjnym, biznesowym oraz naukowym.

11 Koncepcja brokera technologii Organizacyjne i strukturalne wsparcie procesów innowacyjnych i transferu technologicznego, w tym w zakresie oferty dla prywatnych instytucji badawczych Przygotowanie kadr dla organizacji zajmujących się TT Zakup i udoskonalenie patentów Śledzenie światowych trendów rozwojowych w różnych branżach Prowadzenie własnych badań analitycznych Tworzenie i zarządzanie bazą danych o zapotrzebowaniu i podaży na badania naukowe

12 PGKK 1.PGKK, jako Forum Klastrowe: - ciało doradcze dla Samorządu Województwa -forum dialogu, skupiające klastry i instytucje wspierające klastering -podmiot operacyjny, działający na rzecz współpracy międzyklastrowej 2. PGKK, jako Platforma Klastrowa: - baza praktyk, produktów, technologii, partnerów, - instytucja Brokere Technologii, - komunikacja, wymiana dobrych praktyk, - wspólne zasoby dla klastrów: eksperckie, technologiczne infrastrukturalne, - budowa powiązań sieciowych międzyklastrowych i instytucji otoczenia, - reprezentacja klastrów i nawiązywanie kontaktów gospodarczych, - kojarzenie partnerów dla współpracy zagranicznej, - wsparcie eksperckie dla PK/IK oraz ich członków.. PGKK powinna być ujęta w Programie Gospodarczym, który będzie elementem SRWP 2020 oraz RPO WP.

13 KARTA PROJEKTU co powinna zawierać Karta projektu powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 1. Nazwa projektu 2. Nazwa wnioskodawcy 3. Lokalizacja projektu 4. Cel projektu 5. Przedmiot projektu 6. BudŜet 7. Źródła finansowania 8. Planowane wskaźniki 9. Harmonogram realizacji projektu

14 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: EDUKACJA Sprawozdawca koncepcji: Cezary Zieliński (NOT) Nazwa robocza: nie określona Temat: Rewitalizacja szkolnictwa technicznego w szkołach średnich Przedmiot: modyfikacja systemu edukacji formalnej Cele: utworzenie klas o specjalnościach technicznych w co najmniej 10 szkołach średnich woj. pomorskiego, na profil edukacyjny których istotny wpływ będą mieli przedsiębiorcy Partnerzy: Ministerstwo Edukacji, Związek Rzemiosła Polskiego, Kuratorium Oświaty, organizacje pracodawców, organy prowadzące szkoły, szkoły Odbiorcy końcowi: MŚP, gospodarka Korzyści z wdroŝenia: (absolwenci przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach) Skala przedsięwzięcia: w fazie pilotaŝowej 10 klas, docelowo - wg zapotrzebowania BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określone

15 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: EDUKACJA Sprawozdawca koncepcji: Cezary Zieliński (NOT) Nazwa robocza: nie określona Temat: Stworzenie Samorządowej Akademii Umiejętności Metropolii Gdańskiej Przedmiot: edukacja urzędników samorządowych (powrót do dawnej idei) Cele: przygotowanie kadr do pracy w samorządach zgodnie z zapotrzebowaniem samorządów lokalnych. Integracja i rozwój samorządu lokalnego dla realizacji zbadanych potrzeb wspólnot mieszkańców. Partnerzy: Marszałek Województwa, samorządy miast i gmin, Polski Związek Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, Pomorska Rada FSN-T NOT Odbiorcy końcowi: samorządy i społeczności lokalne, Korzyści z wdroŝenia: podniesienie kompetencji i sprawności (efektywności działania) urzędników - a w konsekwencji poprawa jakości obsługi członków społeczności lokalnych w regionie Skala przedsięwzięcia: trudna do zdefiniowania na tym etapie koncepcji BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określone

16 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE Sprawozdawca koncepcji: Ewa Olech (Pomorski Klaster Mieszkaniowy) Temat: OZE w budownictwie wielolokalowym Przedmiot: zastosowanie/opracowanie rozwiązań technologicznego dla źródła zasilania budynków wielolokalowych w energię cieplną ze źródeł odnawialnych Cele: 1. Wypracowanie metodologii postępowania w zakresie racjonalizacji zuŝycia energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody w budynkach wielolokalowych. a) ocena zuŝycia ciepła b) wypracowanie wskaźnika i zaleceń dot. zmniejszenia zuŝycia energii cieplnej c) ocena sprawności węzłów cielnych d) określenie optymalnych parametrów pracy urządzeń grzewczych

17 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: Sprawozdawca koncepcji: Temat:.. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE Ewa Olech (Pomorski Klaster Mieszkaniowy) OZE w budownictwie wielomieszkaniowym (c.d.) Cele: 2. Opracowanie, we współpracy z doświadczonymi producentami urządzeń wykorzystujących OZE, prototypów umoŝliwiających zastosowanie w budynkach wielolokalowych Partnerzy: PAN, Politechnika Gdańska, producenci urz. wykorzystujących OZE Odbiorcy końcowi: Członkowie Spółdzielni, mieszkańcy regionu, kraju, świata Korzyści z wdroŝenia: a) obniŝenie kosztów pozyskania energii cieplnej dla budynków wielolokalowych b) obniŝenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery Skala przedsięwzięcia: w początkowym etapie pilotaŝ na paru wybranych obiektach w następnych etapach zgodnie z uwarunkowaniami ekonomicznymi BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określone (NCBiR?, MG,MRR)

18 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: ENERGETYKA Sprawozdawca koncepcji: Politechnika Gdańska Nazwa robocza: nie określona Temat: instalacje fotowoltaiczne Przedmiot: współpraca PG z potencjalnymi inwestorami oraz firmami instalatorskimi w zakresie technologii jednorazowego montaŝu duŝej liczby ogniw fotowoltaicznych Cele: propagowanie nowoczesnych, ekologicznych form pozyskiwania energii elektrycznej z rozproszonych źródeł odnawialnych + odpowiedź na wyzwania pakietu energetyczno-klimatycznego 3 x 20 Partnerzy: PG, prywatni i publiczni inwestorzy, firmy instalatorskie Odbiorcy końcowi: inwestorzy prywatni i publiczni, uŝytkownicy instalacji fotowoltaiczne

19 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: ENERGETYKA Sprawozdawca koncepcji: (Politechnika Gdańska) Nazwa robocza: nie określona Temat: instalacje fotowoltaiczne (c.d.) Korzyści z wdroŝenia: - zaopatrzenie obiektów gminnych w prąd (zmniejszenie uzaleŝnienia od dostaw z sieci) - uzyskanie szybkiego efektu ekonom-go przez wykonawcę instalacji (okres zwrotu + okres eksploatacji gwarantujący osiągnięcie zysku) - pozyskanie przez wykonawcę doświadczenia w budowie duŝych instalacji fotowolt. - uzyskanie długotrwałego efektu ekonomicznego przez właściciela instalacji (zwrot z inwestycji) - pozyskanie przez uŝytkownika instalacji (gminę) wiedzy i doświadczenia w zakresie generowania oszczędności energetycznych wzrost bezpieczeństwa energet. Regionu - aktywizacja podmiotów zajmujących się projektowaniem oraz przemysłowym montaŝem ogniw fotowoltaicznych (konieczność wykształcenia się nowego zawodu monter urządzeń OZE) - zmniejszenie stopy bezrobocia w regionie Skala przedsięwzięcia: nie określona BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określone

20 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Sprawozdawca koncepcji: Nazwa robocza: Temat: w budownictwie Przedmiot: posiadającymi efektywności energetycznej, bezprzewodowym przesyłem, przetwarzaniem danych eksploatacyjnych, budowlanych w Polsce Cele: budownictwie doświadczeń w bud. energooszczędnym powstawania popytu na budownictwo energetycznie w Polsce regionu Partnerzy: ICT, BKEE, GKB, zakresie bud. efektywnego energetycznie Marek Michalak Osiedla Ekologiczne transfer wiedzy i technologii, promocja efektywności energetycznej - współpraca budowlanych firm wykonawczych z podmiotami doświadczenie w zakresie - badania wdroŝeniowe nad parametryzacją, gromadzeniem i - wypracowanie rekomendacji dla nowych norm a) promocja efektywności energetycznej w b) zdobycie przez polskie firmy wykonawcze c) zaangaŝowanie ośrodków B+R w proces efektywne d) podjęcie wyzwań postawionych przez pakiet 3 x 20 e) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Marszałek WP, ośrodki B+R, pomorskie firmy wykonawcze PK inne podmioty dysponujące know-how w

21 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: Sprawozdawca koncepcji: Nazwa robocza:. Odbiorcy końcowi: B+R, Korzyści z wdroŝenia: ludzkich na terenach uzbrojonych tylko częściowo nowych norm budowlanych, energetyczną Skala przedsięwzięcia: BudŜet: Źródła finansowania: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Marek Michalak Osiedla Ekologiczne c.d. budowlane firmy wykonawcze, inwestorzy prywatni i publiczni, środowisko MG, MOŚ, członkowie społeczności Pomorza i kraju - wzrost wiedzy nt bud. efektywnego energetycznie wśród społeczeństwa, - transfer technologii do firm wykonawczych, - zdobycie doświadczeń w zakresie lokowania siedlisk nieuzbrojonych lub - zbudowanie praktycznych podstaw dla stworzenia preferujących efektywność - wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu w zaleŝności od modelu i wielkości pozyskanych środków finansowych nie określony na etapie koncepcji inwestorzy prywatni i publiczni, MG, MOŚ

22 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: LOGISTYKA Sprawozdawca koncepcji: Marek Michalak (LMC) Nazwa robocza: budowa i wdroŝenie zintegrowanego systemu transportu multimodalnego na Pomorzu Temat: stworzenie regionalnego, zintegrowanego systemu transportu intermodalnego /multimodalnego, jako elementu składowego korytarza transportowego Północ - Południe Przedmiot: zintegrowanie i skoordynowanie działań podmiotów klastra logistycznego, zlokalizowanego na Pomorzu Cele: 1. Doprowadzenie do integracji podmiotów funkcjonujących w klastrze logistycznym na Pomorzu, poprzez wypracowanie wspólnej pol. logistycznej Gdańska i Gdyni w ramach SRW Wypracowanie i wpięcie pomorskiego systemu logistycznego w paneuropejski system transportowy, ze szczególnym uwzględnieniem kier. Bałtyk - Adriatyk Partnerzy: a) podmioty gospodarcze, naukowe i samorządowe i agendy rządowe z obszaru państw basenu Morza Bałtyckiego b) inne podmioty, adekwatne do punktu a) z obszaru państw usytuowanych na osi Bałtyk - Adriatyk

23 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: Sprawozdawca koncepcji: Nazwa robocza: multimodalnego na LOGISTYKA Marek Michalak (LMC) budowa i wdroŝenie zintegrowanego systemu transportu Pomorzu (c.d.) Odbiorcy końcowi: Wschód Zachód Europy Korzyści z wdroŝenia: gospodarki krajów usytuowanych na osi Północ Południe Europy oraz państw leŝących w korytarzu transportowym - integracja środowiska logistycznego na Pomorzu - skoordynowanie polityki inwestycyjnej głównych ośrodków przeładunkowych i składowania towarów zlokalizowanych na Pomorzu - zwiększenie stopnia internacjonalizacji gospodarki regionu - wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Pomorza poprzez stworzenie dogodnych dla inwestorów oraz dysponentów ładunków warunków obsługi Skala przedsięwzięcia: w zaleŝności od etapu i przyjętych załoŝeń realizacyjnych BudŜet: nie określony Źródła finansowania: MG, Min. Transp. Budown. i Gosp. Morskiej, MRR, MŚ, RPO, fundusze prywatne, fundusze Komisji Europejskiej oraz państw zlokalizowanych na osiach P-P i W-Z

24 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: JAKOŚĆ śycia Sprawozdawca koncepcji: Mateusz Kuszner (PK ICT INTERIZON) Nazwa robocza: wykorzystywanie IT na rzecz ochrony zdrowia Temat: stworzenie innowacyjnego systemu ewidencji pacjentów z uwzględnieniem bazy zaŝywanych leków Przedmiot: - stworzenie aplikacji dla pacjentów, pozwalającej na aktualizowanie wiedzy o stanie bazy leków dostępnych bez recepty - stworzenie oprogramowania dla lekarzy umoŝliwiającego dostęp do bazy danych o zalecanych dawkach leków oraz interakcjach pomiędzy lekami (ułatwienie w doborze leków nie wchodzących w interakcję z lekami zaŝywanymi przez pacjenta) Cele: stworzenie oprogramowania umoŝliwiającego lekarzowi określenie najlepszych leków dla danego pacjenta z uwzględnieniem interakcji z dotychczas zaŝywanymi lekami oraz dawkowanie ze względu na płeć i wagę pacjenta Partnerzy: firmy farmaceutyczne, lekarze

25 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: Sprawozdawca koncepcji: Nazwa robocza:.. JAKOŚĆ śycia Mateusz Kuszner (PK ICT INTERIZON) Wykorzystywanie IT na rzecz ochrony zdrowia (c.d.) Odbiorcy końcowi: firmy farmaceutyczne, pacjenci i lekarze, Korzyści z wdroŝenia: usprawnienie gospodarowania lekami (zmniejszenie marnotrawstwa i przyspieszenie procedur), zmniejszenie ryzyka niepoŝądanych interakcji pomiędzy zaŝywanymi przez pacjentów lekami Skala przedsięwzięcia: projekt systemowy, ogólnokrajowy z opcją skalowania jego wielkości i zasięgu BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określone

26 PGKK pomysły na projekty Obszar oddziaływania: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Sprawozdawca koncepcji: Mateusz Kuszner (PK ICT INTERIZON) Nazwa robocza: oprogramowanie do urządzeń mobilnych dla architektów Temat: tworzenie wizualizacji pomieszczeń zamkniętych w czasie rzeczywistym Przedmiot: poprawa/usprawnienie współpracy projektant - inwestor Cele: stworzenie oprogramowania umoŝliwiającego wykonanie wizualizacji w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie powinno umoŝliwiać wprowadzanie korekt do stworzonej wizualizacji na podstawie uwag klienta Partnerzy: dostawcy przenośnych wyświetlaczy, graficy komputerowi, studia architektoniczne, dekoratorzy wnętrz Odbiorcy końcowi: potencjalni inwestorzy, projektanci, Skala przedsięwzięcia: regionalna/krajowa/międzynarodowa BudŜet: nie określony Źródła finansowania: nie określony

27 PGKK pomysły na projekty Projekty kluczowe dla Województwa Pomorskiego mogą być generowane przede wszystkim przez branŝową i międzysektorową współpracę całych organizacji klastrowych oraz duŝych przedsiębiorstw. Dlaczego duŝe firmy nie angaŝują się we współpracę o charakterze klastrowym? 1.Mają swoje własne priorytety i kierunki strategiczne 2.Boją się ujawniać swoje zamiary i kierunki rozwojowe (brak zaufania) 3.Nie widzą wystarczających korzyści ze współpracy na platformach klastrowych Jak to zmienić? 1.Zidentyfikować bariery wejścia i korzyści jakie odnieść moŝe duŝy przedsiębiorca ze współpracy w ramach PGKK 2.Zapraszać przedstawicieli duŝych firm na spotkania ZT 3.Proponować konkretne projekty do wspólnej realizacji 4.Szukać innych sposobów dotarcia do głównych graczy pomorskiego Ŝycia gospodarczego

28 Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych Gdańsk r.

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Konsultacje eksperckie w tematyce rozwoju gospodarczego i innowacji

Konsultacje eksperckie w tematyce rozwoju gospodarczego i innowacji Konsultacje eksperckie w tematyce rozwoju gospodarczego i innowacji Praca nad projektami: Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji 2014-2020 perspektywa finansowania UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i moŝliwości finansowania Gdańsk, 27 marzec

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

VI spotkanie członków

VI spotkanie członków VI spotkanie członków Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych Gdaosk 01.08.2012r. Wyniki prac PGKK i ustaleo eksperckich Celem prac jest przygotowanie wstępnych uwag dotyczących planowanej roli klastrów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Działalność Klastra Zrównoważonej Energetyki i OZE. Stowarzyszenie Prosumentów OZE.

Działalność Klastra Zrównoważonej Energetyki i OZE. Stowarzyszenie Prosumentów OZE. Działalność Klastra Zrównoważonej Energetyki i OZE. Stowarzyszenie Prosumentów OZE. Agenda prezentacji 1. Stowarzyszenie Prosumentów OZE 2. Klaster Zrównoważonej Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04.

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04. Spotkanie informacyjne Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020 01.04.2015 Kielce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Zespół programowy Stowarzyszenia Pro-Eco Dolina Bugu - grono krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, ekspertów i technologów

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Specjalizacja. Technologie Offshore i portowo-logistyczne

Inteligentna Specjalizacja. Technologie Offshore i portowo-logistyczne Inteligentna Specjalizacja Leszek Wilczyński CTO S.A. Plan prezentacji Struktura, potencjał i perspektywy rozwoju sektora offshore w Regionie Pomorskim i w Polsce Zaplecze badawczo-rozwojowe sektora offshore

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Brzozowski Centrum Technologii Energetycznych. Świdnica, r

Krzysztof Brzozowski Centrum Technologii Energetycznych. Świdnica, r Krzysztof Brzozowski Centrum Technologii Energetycznych Świdnica, 25-26.11.2015 r Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych przy Centrum Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo