4.0 ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI MIEJSCE EWAKUACJI 5.0 SCENARIUSZ EWAKUACJI I WSPÓŁDZIAŁANIA INSTALACJI P.POŻ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.0 ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI MIEJSCE EWAKUACJI 5.0 SCENARIUSZ EWAKUACJI I WSPÓŁDZIAŁANIA INSTALACJI P.POŻ."

Transkrypt

1 Spis treści 1.0 WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA 2.0 CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU 3.0 SCENARIUSZ WSPÓŁDZIAŁANIA INSTALACJI 4.0 ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI MIEJSCE EWAKUACJI 5.0 SCENARIUSZ EWAKUACJI I WSPÓŁDZIAŁANIA INSTALACJI P.POŻ.

2 1.0 WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA Niniejszy scenariusz stanowi uściślenie w zakresie współdziałania instalacji i urządzeń p.poż. w budynku. PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania obiektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 124 poz. 1030). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1137, ze zmianami Dz. U. nr 119 z 2009 roku, poz. 998)

3 2.0 CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 2.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynków powierzchnia kondygnacji nadziemnych: ,36 m² powierzchnia zabudowy wynosi: 2052,50 m² kubatura brutto budynku wynosi: ,75 m3 powierzchnia wewnętrzna kondygnacji podziemnej wynosi: 2561,13 m² powierzchnia wewnętrzna parteru wynosi: 1931,70 m² powierzchnia wewnętrzna kondygnacji +1 wynosi: 1940,12 m² powierzchnia wewnętrzna kondygnacji +2 wynosi: 1940,12 m² powierzchnia wewnętrzna kondygnacji +3 wynosi: 1940,12 m² powierzchnia wewnętrzna kondygnacji +4 wynosi: 1940,12 m² powierzchnia wewnętrzna kondygnacji +5 wynosi: 1940,12 m² wysokość całkowita budynku przy najniżej położonym wejściu 20,00 m, budynek średniowysoki (SW) ilość kondygnacji nadziemnych: Odległość Budynków od obiektów sąsiadujących odległość od budynku mieszkalno - usługowego na działce sąsiedniej nr 3 > 32 m odległość od budynku usługowego na działce nr 322 > 46,5 m projektowany budynek jest odsunięty o więcej niż 4 m od granicy działki 2.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych W budynku nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. Instalacja gazowa w budynku nie występuje.

4 2.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Dla przedmiotowego budynku nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. 2.5 Kategoria zagrożenia ludzi Przedmiotowy budynek zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZLV oraz ZL I (w zakresie Sali spotkań na parterze) i ZLIII (w zakresie pomieszczeń biurowych i towarzyszących). W całym budynku przewiduje się możliwość przebywania do 680 osób. 2.6 Ocena zagrożenia wybuchem W przedmiotowych budynku nie występuje zagrożenie wybuchem podczas użytkowania w sposób zgodny z projektowanym. 2.7 Podział budynków na strefy pożarowe; Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku średniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZLI/ZLIII/ ZLV wynosi 5000 m² Ze względu na zróżnicowaną funkcję w budynku oraz długości dojść poziomych dróg ewakuacyjnych wydzielono następujące strefy pożarowe: Kondygnacja +5: Strefa 5.1 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 550,0 m² Strefa 5.2 strefa ZL V i ZL III, powierzchnia strefy: 617,0 m² Strefa 5.3 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 677,0 m² Kondygnacja +4: Strefa 4.1 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 550,0 m² Strefa 4.2 strefa ZL V i ZL III, powierzchnia strefy: 617,0 m² Strefa 4.3 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 677,0 m² Kondygnacja +3: Strefa 3.1 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 550,0 m² Strefa 3.2 strefa ZL V i ZL III, powierzchnia strefy: 617,0 m² Strefa 3.3 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 677,0 m² Kondygnacja +2: Strefa 2.1 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 550,0 m² Strefa 2.2 strefa ZL V i ZL III, powierzchnia strefy: 617,0 m² Strefa 2.3 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 677,0 m²

5 Kondygnacja +1: Strefa 1.1 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 550,0 m² Strefa 1.2 strefa ZL V i ZL III, powierzchnia strefy: 617,0 m² Strefa 1.3 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 677,0 m² Kondygnacja 0: Strefa 0.1 strefa ZL V, powierzchnia strefy: 550,0 m² Strefa 0.2 strefa ZL III, powierzchnia strefy: 833,5 m² Strefa 0.3 strefa ZL I, powierzchnia strefy: 176,5 m² Strefa 0.4 strefa ZL III, powierzchnia strefy: 280,5 m² Dodatkowo pomieszczenia techniczne i magazynowe obudowane i wydzielono przeciwpożarowo, oddzielone drzwiami o odporności EI 30. Klatki schodowe wewnętrzne obudowane i wydzielone przeciwpożarowo do odporności REI 60, zamknięte drzwiami o odporności EI Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Budynek kategorii ZL I/ZL III/ZL V, średniowysoki powinien być wykonany, co najmniej w klasie B odporności pożarowej. Elementy konstrukcyjne budynku klasy odporności pożarowej B powinny spełniać następujące wymagania odporności ogniowej: Główna konstrukcja nośna Konstrukcja dachu Strop Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne Przekrycie dachu R120 R30 REI60 REI60 REI30 RE30 Wszystkie elementy budynku NRO (nierozprzestrzeniające ognia). W ścianach zewnętrznych odległość między otworami w pionie (pasy międzyokienne) powinny wynosić, co najmniej 0,8 m i być wykonane z materiałów niepalnych. Odległość między otworami w ścianach zewnętrznych w poziomie zlokalizowanymi w dwóch różnych strefach przeciwpożarowych powinny wynosić, co najmniej 2,00 m i być wykonane z materiałów niepalnych. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego w stosunku do sąsiednich przyległych budynków należy wykonać, co najmniej w klasie REI120 odporności ogniowej.

6 Pas między kondygnacyjny, wraz z połączeniem ze stropem należy wykonać z materiałów NRO o odporności ogniowej EI 60, o minimalnej wysokości 80cm. Szczeliny dylatacyjne między ścianami wewnętrznymi, konstrukcyjnymi (gr. 24.0, 25.0 cm) a stropami, należy uszczelnić twardą wełną mineralną (50 kg/m3) oraz zabezpieczyć przeciwogniowo do klasy odporności przegrody wypełnienie na obu końcach kitem ognioochronnym PROMASTER (firma Promat) lub równoważnym o tych samych parametrach oraz masą uszczelniającą (np. Silikatowokauczukową) lub inną lecz o tych samych parametrach. 2.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Powyższe warunki zostały w budynkach spełnione poprzez zastosowanie: - drzwi wyjściowe z budynku oraz pomieszczeń dla więcej niż 50 osób otwierane na zewnątrz. - długość przejścia nie przekracza 40 m, przejście prowadzić może przez max. 3 pomieszczenia - długość dojścia ewakuacyjnego dla budynku ZL III nie jest większa niż 30 m przy jednym dojściu ( w tym nie więcej jak 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej) oraz nie jest większa niż 60 m przy dwóch dojściach. Długość dojścia ewakuacyjnego dla strefy ZLI/ZLV nie jest większa niż 10 m przy jednym dojściu oraz 40 m przy dwóch dojściach. - klatki schodowe wydzielone i zamknięte drzwiami klasy EI 30, klatki schodowe wyposażone w klapy dymowe (wielkość powierzchni czynnej 5% rzutu klatki schodowej). Klapy uruchamiane samoczynnie z systemu wykrywania dymu oraz ręcznie przyciskiem z poziomu parteru i piątego piętra. - obudowa korytarzy (jako poziomej drogi ewakuacyjnej) ma klasę odporności ogniowej EI30 - drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelne zaopatrzone w samozamykacze - ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej posiadają odporność ogniową jak dla stropów budynku tj. REI 60 - drzwi wyjściowe z klatki schodowej na parterze oraz z budynku mają zapewnioną szerokość nie mniejszą niż normatywna szerokość klatki schodowej tj.1,20 m - zapewniono normatywne szerokości biegu klatek schodowych min. 1,2m, szerokość spocznika min. 1,5m, wysokość stopnia max. 0,175m - szerokość drzwi min. 0,9m w świetle - dla drzwi dwuskrzydłowych jedno ze skrzydeł min. 0,9m - szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej min. 1,4m - okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

7 - drzwi o odporności ogniowej zastosowano samozamykacze i odpowiednie okucia do wymaganej klasy odporności ogniowej - oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych wg projektu elektrycznego - korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej - na przewodach wentylacyjnych przechodzących pomiędzy dwiema strefami zaprojektowano klapy odcinające - wszystkie przejścia instalacyjne pionowe i poziome pomiędzy różnymi strefami pożarowymi po przeprowadzeniu uszczelniono przeciwpożarowo do odporności ogniowej przegrody wg rozwiązań systemowych - gdy obudowa szachu instalacyjnego nie ma wymaganej odporności ogniowej zostają uszczelnione i uzupełnione otwory szachtów instalacyjnych na poziomie stropów między kondygnacyjnych - obudowa szachtów instalacyjnych w klasie odporności ogniowej przegrody poziomej (REI 60) - przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych wyposażono w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia p.poż - przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują zostały obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów oddzielenia p.poż bądź wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające - instalacja odgromowa budynku wg projektu elektrycznego 2.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych; - główne wyłączniki prądu zlokalizowane przy wyjściach głównych z budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, powinno powodować odłączenie zasilania energetycznego do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilane powinny być w rozpatrywanym obiekcie w szczególności centrala systemu sygnalizacji pożarowej, zestaw hydroforowy zasilający hydranty wewnętrzne, urządzenia systemu zabezpieczającego przed zadymieniem klatek schodowych). - urządzenia gaśnicze tryskaczowe nie są wymagane

8 - budynek objęty instalacją SAP i DSO - przyjęto po 1 hydrancie HP25 dla każdej strefy ZL na poszczególnych kondygnacjach naziemnych o długości węża 30 m (wąż półsztywny), zasięgi hydrantów 25 w poziomie obejmują całą powierzchnię chronionej strefy. Zapewniono jednoczesność działania 2 sąsiednich hydrantów wewnętrznych na jednej kondygnacji (lub w jednej strefie pożarowej) - budynek wyposażony jest w instalację odgromową, - zabezpieczenie przed zadymieniem obudowanych klatek schodowych w budynku odbywać się będzie w sposób grawitacyjny, poprzez klapy oddymiające na dachu i drzwi napowietrzające na parterze. Klatki zewnętrzne ze względu na lokalizację nie wymagają zabezpieczenia przed zadymieniem. - oświetlenie awaryjne. Oświetlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie działania nie krótszym niż 1 godzina wymagane jest dla korytarzy oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, w garażu, w salach na kondygnacji -1, w archiwum, pomieszczeniach technicznych i magazynowych (natężenie oświetlenia 1 lx; w miejscach lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych, punktów pierwszej pomocy 5 lx). Na drogach ewakuacji należy zastosować znaki ewakuacyjne wskazujące kierunki ewakuacji zgodnie z PN. - w obiekcie projektuje się przeciwpożarowe klapy odcinające w instalacji wentylacyjnej - Urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonywane na podstawie projektów uzgodnionych pod względem ochrony przeciwpożarowej zgodnie z 3 rozporządzenia MSWiA z r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) (projekty wykonawcze instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, przeciwpożarowych klap odcinających, przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia przeciwpożarowe, systemów nadciśnieniowego zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymieniem, zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej należy uzgodnić pod względem ochrony przeciwpożarowej) Wyposażenie w inne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego Budynek należy wyposażyć w gaśnice zgodnie z Dz. U. 80/ kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej przyjęto 36 kg środka gaśniczego na kondygnację i 216 kg na cały budynek. - gaśnice typu ABC i E Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono z istniejących hydrantów zewnętrznych DN80 zlokalizowanych w odległości 69,5 m i 123,0 m

9 2.14 Drogi pożarowe Drogę pożarową dla projektowanego budynku stanowi ulica Kocjana. Droga ta spełnia następujące wymagania: - Zakończenie drogi pożarowej umożliwia zawrócenie pojazdu zgodnie z 12 ust. 9 i 10 rozporządzenia MSWiA (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) - Minimalna odległość drogi pożarowej od ściany budynku 5 m - Droga, usytuowana w odległości 5-15 m od ściany budynku, zapewnia dostęp, do co najmniej 50% jego obwodu zewnętrznego (rozpiętość budynku przekracza 60 m) - Szerokość drogi wynosi 5 m, - Zewnętrzny promień łuku skrętu wynosi 11 m - Dopuszczalny nacisk osi pojazdów na nawierzchnię jezdni 100 kn, - Wyjście z obiektu posiada połączenie z drogą pożarową dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m

10 3.0 SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARÓW Przedmiotowy budynek zakwalifikowany jest głównie do ZL V (kondygnacje od 0 do 5), pomieszczeniami zaliczonymi do ZLIII i ZLI. W związku z tym będą w nim przebywały przede wszystkim osoby nie będące jego stałymi użytkownikami. W związku z powyższym w budynku przewiduje się sposób postępowania dopasowany do pory dnia. Informacja o pożarze może wynikać z faktu jego zauważenia przez człowieka bądź też zadziałania detektorów dymu. W przypadku zasygnalizowania pożaru przez instalację sygnalizacji pożaru obsługa zobowiązana jest do sprawdzenia czy jest to alarm prawdziwy. Jeżeli tak, to należy nacisnąć najbliższy przycisk ROP i spowodować zadziałanie wszystkich systemów bezpieczeństwa. Jeżeli nie, to należy centralę zresetować. Centralę sygnalizacji pożaru należy zlokalizować w miejscu z stałym dozorem (w przypadku braku dozoru centrala musi być ustawiona na tryb pracy jednostopniowy) W ciągu dnia (pracownik dozoru centrali obecny): 1. Osoba, która jako pierwsza zauważy lub zdobędzie informację o pożarze powinna: - poinformować o tym pracownika obiektu, - poinformować osoby znajdujące się z najbliższych pomieszczeniach, - ocenić sytuację i w zależności od stopnia rozwoju pożaru przystąpić do gaszenia przy pomocy środków dostępnych w budynku lub zamknięcia pomieszczenia i opuszczenia miejsca zagrożonego. 2. Pracownik obiektu: - zobowiązany (a) jest do poinformowania kierownictwa i pozostałych pracowników, - poinformowania straży pożarnej o pożarze 3. Kierownik obiektu: - organizuje ewakuację wydając polecenia pozostałym pracownikom, - zapewnia miejsce dojazdu dla straży pożarnej (w miarę możliwości). W ciągu nocy (pracownik dozoru obecny): 1. Osoba, która jako pierwsza zauważy lub zdobędzie informację o pożarze powinna: - poinformować o tym pracownika obiektu, - poinformować osoby znajdujące się z najbliższych pomieszczeniach, - ocenić sytuację i w zależności od stopnia rozwoju pożaru przystąpić do gaszenia przy pomocy środków dostępnych w budynku lub zamknięcia pomieszczenia i opuszczenia miejsca zagrożonego. 2. Pracownik obiektu: - zobowiązany (a) jest do poinformowania kierownictwa i pozostałych pracowników, - poinformowania straży pożarnej o pożarze

11 Postępowanie w przypadku powstania pożaru do czasu przybycia jednostek ratowniczogaśniczych PSP oraz współdziałanie z kierującym akcją ratowniczą każdy, kto zauważy najmniejszy pożar zobowiązany jest natychmiast alarmować osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru, Państwową Straż Pożarną - tel. 998 (wg zasad podanych dalej), zarządzającego obiektem równocześnie z alarmowaniem jednostek PSP. Jeżeli to jeszcze możliwe, należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego w przeciwnym przypadku należy ograniczyć się tylko do zamknięcia otworów drzwiowych i okiennych w danym pomieszczeniu lub części budynku. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru (ognia i dymu) i przystąpić do czynności ewakuacyjnych, do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP. Kierowanie akcją obejmuje użytkownik (zarządzający lub jego przedstawiciel), a w przypadku ich braku inny pracownik, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i ewentualnie mienia z obiektu decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje właściciel lub przełożony. Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej (np. w trakcie akcji ewakuacyjnej) kierujący przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia zwięzłej informacji o przebiegu zdarzenia i podjętych działaniach (ewakuacji), a następnie podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Alarmowanie telefoniczne Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu połączenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Państwowej Straży Pożarnej (nr 998) należy wyraźnie podać: dokładny adres, nazwę obiektu, w którym powstał pożar, co się pali, czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, kierunki dojazdu do budynku, rozłączyć rozmowę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. W razie potrzeby alarmować inne służby: Pogotowie Ratunkowe tel. 999, Policję tel. 997, Pogotowie Energetyczne tel ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI MIEJSCE EWAKUACJI Osoby ewakuujące się z budynku udają się na zewnątrz i zbierają w miejscu wskazanym przez organizatora po przeciwnej stronie ul. Kocjana. Zasady prowadzenia ewakuacji w przypadku zagrożenia: W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar (zagrożenie) lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia, dymu (zagrożenia) oraz z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie (zagrożenie) np. kondygnacje znajdujące się powyżej miejsca powstania pożaru, po opuszczeniu pomieszczeń należy o ile jest to możliwe kierować się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego i następnie do miejsca zbiórki, osoby pracujące w budynku powinny pomagać w ewakuacji osobom przebywającym w nim czasowo (np.: gościom). W przypadku pożaru, przy znacznym zadymieniu dróg ewakuacyjnych, należy poruszać się w pozycji pochylonej (a nawet w pozycji na czworaka ) starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na to, że w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych panować będzie mniejsze zadymienie przez co jednocześnie lepsza widoczność, niższa temperatura, mniej toksyczne środowisko, po zakończeniu ewakuacji należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy opuścili budynek. W razie niezgodności stanu osobowego ewakuowanych z ilością osób przebywających w obiekcie należy natychmiast fakt ten zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji (punkt należy realizować w miarę możliwości: kierownicy między sobą sprawdzają liczbę osób). W przypadku odcięcia dróg

12 ruchu dla pojedynczych osób lub grup należy niezwłocznie dostępnymi środkami np. telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej (użytkownika budynku lub osobę go zastępującą, dowódcę przybyłej jednostki PSP). Odciętych od dróg wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru, zagrożenia (najlepiej w pomieszczeniu z oknem zewnętrznym) i w miarę posiadanych środków i istniejących warunków ewakuować na zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych. Środki i sposoby ogłaszania alarmu o ewakuacji. Rozgłaszanie głosowe. UWAGI OGÓLNE DO REALIZACJI POWYŻSZEGO: 1. Jeżeli możliwe jest podjęcie akcji gaśniczej musi być prowadzone przez minimum dwie osoby w celu wzajemnej asekuracji. 2. Nie wolno wchodzić w strefę zadymienia. 3. Pomieszczeń, w których wystąpił pożar nie należy bez potrzeby otwierać, gdyż może to wpłynąć na zwiększenie intensywności spalania. 4. Otwarcie pomieszczenia możliwe jest wyłączenie w celu przeprowadzenia ewakuacji osób lub podjęcia akcji gaszenia. Otwierać pomieszczenie należy w taki sposób, aby nie stanąć w świetle drzwi (nie wolno dopuścić do poparzenia się). 5. Gaszenie przy pomocy gaśnic należy prowadzić przy użyciu kliku gaśnic równocześnie, a nie jedna po drugiej. 6. Gaszenie pożarów gazów możliwe jest dopiero po odcięciu dopływu gazu. Działanie w kolejności odwrotnej może doprowadzić do mieszania się wydostającego się gazu z powietrzem i wybuchu. Sposoby postępowania na wypadek powstania innego zagrożenia W przypadku wystąpienia w obiekcie innego miejscowego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji budynku lub jego części należy zastosować się do procedur opisanych wcześniej (jak w przypadku pożaru). Sposób przyjęcia informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań: 1. Ogłosić ewakuację ludzi z obiektu. 2. Poinformować służby ratownicze o zagrożeniu. 3. Przygotować obiekt do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych poprzez: wstępne zlokalizowanie ładunku wybuchowego (określenie które pomieszczenia nie były dostępne, a które mogły być narażone na atak terrorystyczny), zamknięcie obiektu przed osobami postronnymi, umożliwienie wejścia na teren obiektu służbom ratowniczym, umożliwienie dojazdu do obiektu usunięcie pojazdów sprzed wejścia do obiektu. Sposób przyjęcia informacji o podłożonym ładunku wybuchowym musi być zgodny z obowiązującymi procedurami w obiekcie, a może wyglądać następująco: 1. Rozmowę telefoniczną prowadzić w sposób spokojny.

13 2. Przedłużać możliwie najbardziej jak się da czas rozmowy, w szczególności mając na celu zebranie informacji dotyczących: - miejsca podłożenia ładunku, - sposobu uruchomienia zapalnika, - przewidywanego czasu detonacji, - motywacji sprawcy. 3. Spytać o to czy sprawca działa sam czy w grupie. 4. Ustalić jego wiek, imię lub nazwisko, pseudonim. 5. Ustalić żądania sprawcy. 6. Ustalić warunki odpalenia ładunku. W czasie rozmowy należy zwracać uwagę na: 1. Ton głosu rozmówcy (spokojny, podekscytowany, nieskładny). 2. Odgłosy w tle (czy to jest ulica, urząd pocztowy, pobliże dworca, czy biją dzwony, treść prowadzonej rozmowy). 3. Starać się określić wiek i płeć rozmówcy. 4. Sposób wypowiedzi rozmówcy (w celu wyłapania akcentu, charakterystycznych słów, zwrotów, wykształcenia). 5.0 SCENARIUSZ EWAKUACJI I WSPÓŁDZIAŁANIA INSTALACJI P.POŻ. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru W przedmiotowym obiekcie przede wszystkim z uwagi na sposób podziału na strefy pożarowe, wielkość obiektu itp. podstawowe założenia scenariusza pożarowego będą zasadniczo takie same dla całego obiektu. Poniżej przedstawiono podstawowe założenia scenariusza pożarowego, jakie obowiązują dla poszczególnych stref pożarowych W przypadku powstania pożaru w obiekcie realizowane będą następujące funkcje (uwzględniając zakres występowania poszczególnych funkcji/instalacji w danej strefie): a) zdejmowana jest kontrola dostępu w całym obiekcie, w celu ułatwienia ewakuacji ludzi, dostępu dla personelu w celu rozpoznania zagrożenia oraz dostępu dla służb ratowniczych (systemy kontroli dostępu nie mogą ograniczać możliwości ewakuacji, zdejmowanie kontroli dostępu jest dodatkową funkcją, która ma zapewnić także dostęp służb ratowniczych); b) uruchamiany jest nadciśnieniowy system zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych; c) uruchamiane jest alarmowanie i ostrzeganie przy pomocy sygnalizatorów akustycznych, zgodnie z założonym podziałem na strefy alarmowe; d) wyłączane są układy wentylacji i klimatyzacji w całym obiekcie; e) zamykane są klapy przeciwpożarowe odcinające w kanałach wentylacji użytkowej; f) zwalniane są trzymacze elektromagnetyczne utrzymujące drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe w pozycji otwartej, w celu zamknięcia oddzieleń przeciwpożarowych;

14 g) dźwigi osobowe są sprowadzane na kondygnację parteru (lub przystanek alternatywny na kondygnacji nadziemnej w razie pożaru na parterze) oraz następuje unieruchomienie dźwigu z otwartymi drzwiami; h) przekazywany jest alarm pożarowy do Państwowej Straży Pożarnej (opcjonalna funkcja, wg decyzji inwestora) Rozprzestrzenianie się dymu spowoduje zadziałanie czujek Systemu Alarmu Pożaru i zasygnalizowanie zdarzenia w centrali sygnalizacji pożaru jako alarmu I stopnia. Personel po podjęciu wiadomości o pożarze potwierdza przyjęcie alarmu I stopnia i dokona sprawdzenia zgodnie z adresem czujki. Po stwierdzeniu wystąpienia pożaru uruchomi ROP-a wywołując alarm II stopnia. Alarm II stopnia załączy się automatycznie przy braku reakcji obsługi przez ustawiony czas na potwierdzenie alarmu I stopnia (30 sek.) lub po przekroczeniu czasu na skasowanie lub potwierdzenie alarmu pożarowego po sprawdzeniu obiektu (wstępnie okres 3 minut tj. przez czas trwania alarmu I stopnia). Wywołanie alarmu I stopnia powinien spowodować realizację wszystkich funkcji wykonawczych z wyjątkiem alarmowania użytkowników oraz przesyłania sygnału do straży pożarnej. Wywołanie alarmu II stopnia spowoduje uruchomienie wszystkich zaprogramowanych procedur: - ocięcie zasilania i wyłączenie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - zamkniecie klap pożarowych w instalacji wentylacji mechanicznej - przesłanie informacji o pożarze do ochrony obiektu, - zamknięcie klap pożarowych na granicach stref pożarowych - odblokowywanie drzwi objętych kontrolą dostępu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, obowiązującymi w obiekcie (dotyczy m.in. magazynu broni itp.) z zachowaniem priorytetu dla ewakuacji - wyłączenie systemów automatyki wentylacji i klimatyzacji, - uruchomienie systemów zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych (w tym m.in. uruchomienie urządzeń nawiewnych, otwarcie okien odprowadzających powietrze na zewnątrz), - załączenie pracy pożarowej dźwigów windowych - ich zjazd na parter (jeśli nie nastąpił wcześniej) - przekazanie sygnału do straży pożarnej (opcjonalnie) Personel przeprowadzi ewakuację osób przebywających w budynku klatkami schodowymi i poprzez drzwi ewakuacyjne. Personel, w przypadku takiej konieczności, wyłączy dopływ prądu za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu umieszczonego przy wejściu głównym do budynku. Personel przystąpi do gaszenia pożaru w zarodku przy pomocy gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych 25, znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach (jeśli jest taka możliwość i zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej). Rozprzestrzeniający się pożar na

15 kondygnacji spowoduje zadziałanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zainstalowanych w przejściach instalacyjnych. Do ewakuacji wykorzystywać tylko oznakowane drogi ewakuacyjne. W czasie pożaru nie wolno korzystać z dźwigów windowych. Scenariusz współdziałania instalacji p.poż. został załączony do niniejszego opracowania w postaci tabeli. Szczegółowy zakres zadań przewidzianych na wypadek alarmu pożarowego (jak również na wypadek innych zagrożeń), organizacja ewakuacji i osoby odpowiedzialne za realizację tegoż, winny wynikać z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Instrukcja taka powinna być opracowana zgodnie z 6 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) [2]. Z instrukcji powinny wynikać m.in. sposób alarmowania (w razie pożaru sygnalizatory akustyczno-optyczne systemu sygnalizacji pożarowej), osoby odpowiedzialne za nadzór nad ewakuacją i jej przeprowadzenie, ze szczególnym uwzględnieniem mogących przebywać w budynku osób niepełnosprawnych (w razie zagrożenia pożarowego winda będzie nieczynna). STOPNIE ALARMU POŻAROWEGO Alarm I stopnia wywoływany jest przez zadziałanie: - Czujki automatycznej - Samoczynne zadziałanie przeciwpożarowej klapy odcinającej w wentylacji użytkowej - Wciśnięcie przycisku ręcznego uruchomienia systemu zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej Alarm II stopnia wywoływany jest przez: - Wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego (wyznaczona osoba dozoru centrali sygnalizacji pożaru jest obowiązana sprawdzić obiekt jak w przypadku sygnału z automatycznej czujki) - Brak potwierdzenia przyjęcia alarmu I stopnia w założonym czasie; - Brak skasowania alarmu I stopnia w założonym czasie (skasowanie jest dopuszczalne wyłącznie po sprawdzeniu sygnalizowanego miejsca powstania pożaru i upewnieniu się, że alarm nie dotyczy prawdziwego zagrożenia); U w a g a : W przypadku stałego lub czasowego zastosowania alarmowania jednostopniowego zadziałanie jakiegokolwiek elementu inicjującego, w tym czujki automatycznej generuje powstanie alarmu pożarowego II stopnia. Wyłączenie uruchomionych urządzeń przeciwpożarowych, otworzenie drzwi i innych zamknięć przeciwpożarowych, ponowne uruchomienie wyłączonych instalacji użytkowych dopuszczalne jest jedynie po sprawdzeniu wskazywanych miejsc powstania pożaru i upewnieniu się, że wystąpił alarm fałszywy. W przypadku prawdziwego alarmu i wystąpienia zagrożenia należy postępować zgodnie z przyjętym sposobem postępowania w razie pożaru, określonym w

16 Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, poleceniami kierującego działaniami ratowniczymi oraz zaleceniami osób nadzorujących stan techniczny obiektu i jego instalacji. Podczas programowania centrali sygnalizacji pożarowej należy uwzględnić m.in.: Czas na potwierdzenie alarmu I stopnia oraz czas na rozpoznanie zagrożenia powinny być dobrane jak najkrótsze Przy programowaniu centrali sygnalizacji pożarowej należy ustawić początkowo następujące czasy opóźnień: T1 czas na potwierdzenie alarmu w centrali sygnalizacji pożarowej do 30 s T2 czas na rozpoznanie zagrożenia do 3 min. Czas T2 należy zweryfikować doświadczalnie, podczas wstępnej eksploatacji, w celu określenia jego najmniejszej możliwej wartości pozwalającej personelowi na sprawdzenie zagrożenia w różnych przestrzeniach obiektu. Uwaga: Łączny, ostatecznie ustalony na podstawie dokonanej weryfikacji, czas zwłoki (od momentu powstania alarmu I stopnia) nie powinien przekraczać 10 min, w tym maksymalnie do 2 min czas na potwierdzenie alarmu I stopnia. Należy wziąć pod uwagę, że czasy te są maksymalne nawet dla dużych i skomplikowanych obiektów, natomiast przedmiotowy obiekt nie wymaga zastosowania maksymalnej zwłoki czasowej. Możliwie najkrótsze czasy mają w rozpatrywanym obiekcie tym większe znaczenie, że planowana jest ochrona systemem sygnalizacji pożaru tylko dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, w wyniku czego pożar powstały w pomieszczeniach może zostać wykryty dopiero w dalszej fazie jego rozwoju.

17 Zestawienie funkcji wykonawczych systemu sygnalizacji pożaru w razie Alarmu I stopnia Rodzaj akcji Strefa nadziem na ZLIII Strefa nadziem na ZLI Strefa nadziem na ZLV Wyłączenie systemu wentylacji i klimatyzacji w całym obiekcie Zamknięcie klap odcinających, zaworów ppoż. itp. w instalacji wentylacji i klimatyzacji na granicach stref pożarowych, gdzie wykryto zagrożenie tak tak tak tak tak tak Funkcja zjazdu dźwigów wind na poziom parteru tak tak tak Przesłanie informacji o pożarze do służb ochrony obiektu Tak Tak Tak uruchomienie systemów zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych (w tym m.in. uruchomienie urządzeń nawiewnych, otwarcie okien odprowadzających powietrze na zewnątrz), Tak Tak Tak - przekazanie sygnału do straży pożarnej (opcjonalnie, wg decyzji inwestora) Zwolnienie kontroli dostępu

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ POŻAROWY. Budynek laboratorium badań systemu laserowego dużej mocy

SCENARIUSZ POŻAROWY. Budynek laboratorium badań systemu laserowego dużej mocy SCENARIUSZ POŻAROWY OBIEKT: Budynek 137 - laboratorium badań systemu laserowego dużej mocy w ramach projektu strategicznego Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław Załącznik nr 10 Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w LO nr XVII im. A. Osieckiej PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów Z BUDYNKU Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380) 1. Podstawa opracowania Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o umowę nr 588/SE/16 z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE

ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE DOT. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO LUB INNEGO SKUTKUJĄCEGO EWAKUACJĄ LUDZI Z BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Zasady alarmowania: 1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM Obiekt: Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 78 Gimnazjum Gminne, ul. Warszawska 78a Hala Sportowa, ul. Warszawska 78b w Zespole

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 113 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną ul. Szkolna 25/27, 64-530 Kaźmierz Autor: Poznań, luty 2016 r. 1. Ogólna charakterystyka obiektu Projektowany obiekt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNEK CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KOMARKO Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki ul. Kierbedzia 8 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU... PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY...2

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej. 3 Zakres opracowania. 5 Podstawowe dane o obiekcie. 5 Zestawienie powierzchni.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo