Główne aspekty pojęciowe w marketingu usług: usługi i ich specyfika.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główne aspekty pojęciowe w marketingu usług: usługi i ich specyfika."

Transkrypt

1 Główne aspekty pojęciowe w marketingu usług: usługi i ich specyfika. 1.Usługi - przegląd definicji Wzrost sprzedaży usług jaki się dokonał po II wojnie światowej (tzw. rewolucja usług) zaskoczył teoretyków marketingu. Brak było precyzyjnej definicji usług. Pojawiły się postulaty odejścia od mało precyzyjnej definicji usług (np. usługa to wszystko co nie jest płynne ani stałe 1 ). Według najnowszej definicji AMA usługa - działalność, korzyść lub satysfakcja (zadowolenie), które oferowane jest na sprzedaż albo związane jest ze sprzedażą produktów. 2. Zrywa ona ze starą definicja usługi eksponującej materialny charakter usługi. Jednocześnie nie jest ona w pełni precyzyjna, gdyż nie uwzględnia pełnej specyfiki usługi (usługa jako taka i osoba ja świadczącą). Według A. Payne`a usługa to każda czynność zawierająca w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta lub przedmioty bądź nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu, a która nie powoduje przeniesienia prawa własności. Przeniesienie prawa własności może jednak nastąpić, a świadczenie usługi może być lub też nie być ściśle związane z dobrem materialnym. 3 Natomiast według najnowszej definicji AMA usługa to działalność, korzyść czy satysfakcja, która oferowana jest w procesie sprzedaży, lub dostarczana w powiązaniu ze sprzedażą towarów. 4 Wśród wielu definicji usług pojawia się jeden wspólny element - usługa jest procesem. Według z najnowszej z nich - Ch. Gronrossa usługa to obiekt procesu transakcyjnego oferowany przez firmy i instytucje, które generalnie oferują usługi i które postrzegają się za organizacje usługowe, gdzie obiekt rozumie się raczej w znaczeniu czynnościowym - wywiązania się z obowiązku i jego wykonania. 5 1 R.C. Judd "The case for redefining services" Journal. of Marketing. Janvary 1964 s AMA, Committee of Definitions, AMA Marketing Definitions, Chicago, American Marketing Association, 1960, s A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s Marketing Definitions, A Glossary of Marketing Terms, Committee on Definitions of the American Marketing Association, Chicago AMA, 1960 s. 21 za (Reganem s.57) 5 Ch. Groonross, "Strategic Management and Marketing in the Service Sector", Studentlitteratur, Chartwell-Bratt, Lund 1994, s. 19,

2 Działania w celu stworzenia precyzyjnej definicji usługi skupiły się w dwóch kierunkach: typy definicji ilustracyjnej, która przy definiowaniu usługi posługuje się przykładami. Za tym rodzajem opowiadali się: White & Hayward, Stigler, Ferber, typy definicji enumeracyjnej, które proponuje np. Pyle, Conveese, AMA, Gronroos, Payne Natomiast R. Judd proponuje trzeci rodzaj definicji - opartej na wyłączaniu (definition by exclusion). Według niego usługa to- transakcja rynkowa, w której wymiana przedmiotu nie jest związana z transferem własności 6. Definicja ta ma jednak ten defekt, ze nie możemy dowiedzieć się ani o specyfice ani o charakterze transakcji. Pozwala jednak stwierdzić, co nie jest usługą. Ze wszystkich definicji usług wynika jedna zależność: produkt to rzeczownik-rzecz, usługa to czasownik-działanie. Jednocześnie pojawia się pytanie: Czy użyteczność dla klienta leży w fizycznych cechach produktu, czy wynika z działania, czynności z nim związanej? Jeżeli tak, to niewiele jest na rynku ofert dla klientów: usług bez elementów materialnych i produktów bez elementów usług 7. Przydatność produktów leży wg. Rathmella pomiędzy towaramiusługami (goods-service continuum), bowiem większość produktów (towarów) to zbiór (połączenie) towarów i usług im towarzyszących i na odwrót. (naturę mieszana dobrze ilustruje transakcja leasingu). Niematerialność może pochodzić od materialnych oznak usługi, lecz może też pochodzić od doświadczeń (np. film) i od czasu (np. usługi konsultanta) i procesu (np. pralnia). Usługi nie można zmagazynować - usługę się doświadcza. Te dystynkcje wywołują dalsze implikacje. Analizując rynek można stwierdzić, że rzadko występuje czysta (pure) usługa i czysty produkt np. produkt fabryki samochodów to auto i środek transportu. W tym przykładzie transport jest samodzielnym elementem i tak może być marketingowany. Natomiast auto jest jedną z alternatyw zaspakajania potrzeb związanych z transportem. Widać że tradycyjne dystynkcje: produkt versus usługa nie oddają idealnie specyfiki obiektu. Dlatego też, w celu precyzyjnego opisania obiektów na rynku G.L. Shostak proponuje wprowadzić model molekularny (molecural model) 8. W modelu Shostak obiekty są kombinacjami elementów materialnych (o charakterze produktów) oraz elementów niematerialnych (o charakterze usług). Kombinacje te mają 6 R.C. Judd op.cit. s.59 7 J.M. Rathmell "What is meant by services". Journal of Marketing, October 1986 s G.Lynn Shostak, " Breaking Free From Product Management", Journal of Marketing, April 1977s. 75

3 kształt molekuł, w których nukleinami są elementy materialne i niematerialne. Model Shostak daje możliwość wizualizacji i skutecznego zarządzania obiektami na rynku. Zmiana w jednym elemencie pociąga za sobą zmiany charakteru całego obiektu. Jednocześnie autorka stawia tezę, że im większa waga elementów typowych dla usług (intangibles) w obiekcie tym większa dywergencja od zasad marketingu produktów w stosowaniu marketingu. Przynosi to ciekawe implikacje dla stosowania marketingu: 1.wiedza o przedmiocie transakcji w usługach jest dynamiczna, ulotna i subiektywna 2. wiedza o przedmiocie transakcji w towarach jest zestandaryzowana, opisana według fizycznych kryteriów. Czynniki te powodują większą rolę badań marketingowych niezbędnych do określenia wizerunku i jednocześnie wskazują, że ten wizerunek należy budować wokół materialnych skojarzeń 9. To współzależność wykorzystał P. Kotler dokonując podziału ofert od klasycznych dóbr materialnych do klasycznej usługi. Zidentyfikował on następujące grupy: klasyczne dobro materialne: mydło, pasta do zębów, sól. Takim produktom nie towarzyszy żadna usługa, oferta mieszana, w której większą rolę odgrywa produkt: np. sprzedaż komputerów wraz z instalacją i serwisem, oferta mieszana, w której większa rolę odgrywa usługa: np. przelot samolotem i towarzyszące mu środki materialne, klasyczna usługa: np. opieka nad dzieckiem 10 Kłopoty w klasyfikacji ofert rynkowych ich mieszany charakter oraz ich mnogość były główną przyczyną istnienia wielu definicji usługi i jej częstych zmian. Dlatego też w literaturze przedmiotu nie ma do końca jasnej definicji usługi, tym bardziej, jak zauważa R. Mc Kenna, granica pomiędzy oferowaniem produktów (w sensie materialnym), a usługą powoli zaciera się 11. Według Mc Kenny coraz mniej jest na rynku ofert o jednoznacznym charakterze tzn. klasycznej usługi czy klasycznego dobra materialnego. Coraz większego znaczenia nabierają oferty mieszane. To założenie leży u podstaw nowego kierunku w marketingu: relationship marketing (marketing partnerski). 9 G.Lynn Shostak, " Breaking Free From Product Management" op.cit. s P..Kotler, Marketing: analiza planowanie, wdrażanie i kontrola, Geberthner i spółka, Warszawa 1996.,s. 11 R. Mc Kenna, "Relationship Marketing. Successful Strategies for the Age of Customer, Addison-Weseley Publishing Comp., NY 1993.,s 38

4 2. Specyfika usług Analiza definicji usług prowadzi do następnego problemu: czym charakteryzują się usługi? Najczęściej przyjmuje się, że najbardziej charakterystyczne cechy usług to: 1. niematerialność - usługi nie są związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, 2. różnorodność - usługi nie są jednolite, występują trudności w ich standaryzacji 3. nierozdzielność - w usługach występuje nierozdzielność procesu produkcji, dystrybucji sprzedaży i konsumpcji, 4. nietrwałość - jest to pochodna niematerialności: nie ma możliwości magazynowania usług 12 Wielu autorów twierdzi, że tej charakterystyki nie można w żadnym razie odnosić do wszystkich usług, a co najmniej jedna z tych cech może odnosić się do niektórych dóbr materialnych (różnorodność). Dlatego też w literaturze istnieją szersze analizy tego zagadnienia. Według W. Sassera do głównych cech odróżniających usługi od produktów należy zaliczyć: 1. usługi mają charakter bezpośredni i nie mogą być magazynowane. Ich ulotność i nietrwałość powoduje, ze kłopoty z utrzymywaniem odpowiedniego poziomu usług w okresie wzmożonego popytu. 2. wysoki stopień interakcji z klientem: klienci są źródłem wielkości produkcji usług z jednej strony, a z drugiej wytwarzają niepewność co do świadczenia czasu usługi, jej jakości i stopnia zaspokojenia potrzeb klientowskich 3. usługi nie mogą być transportowane, klient musi być dostarczony do systemu lub system do klienta. 4. brak materialnego charakteru, pomiar i ocena jakości poziomu świadczonych usług jest wysoce subiektywna i jakościowa konsumpcja usługi nie może być odłożona (produkcja i konsumpcja w jednym czasie) M. Pluta- Olearnik, Marketing usług, PWE, Warszawa 1995 s W. E. Sasser "Match supply and demand in service industries", Harvard Business Reviev, Nov.-Dec , s. 133.

5 Bardziej pogłębioną charakterystykę usług przedstawia także J. Rathmell. Wyróżnia on następujące 13 elementów odróżniających usługi od innych form prowadzenia działalności gospodarczej: 1. monetarna wartość usług wyrażona jest w kategoriach stricte pieniężnych, natomiast usług w kategoriach: opłat, prowizji, potrąceń, procentów, udziałów, dotacji, obciążeń. 2. w wielu typach usług ich nabywca jest raczej konsumentem (client) a nie klientem (customer), bardziej osobisty stosunek sprzedawcy do nabywającego usługę. 3. poszczególne systemy marketingowe, typy usług różnią się charakterem (w towarach stopniem). 4. usługi nie mogą być magazynowane. 5. charakter ekonomiczny usług jest problematyczny (zorientowane na zysk i typu nonprofit). 6. zastosowanie marketingu w usługach jest utrudnione, a tym samym jest specjalistyczne 7. standardy usługi nie mogą być precyzyjne. 8. występuje zróżnicowanie w ustalaniu cen w takich samych kategoriach usług. 9. stosowanie zasad ekonomii jest w usługach utrudnione ze względu na ich niematerialny charakter. 10. występuje wiele różnych, ale połączonych ze sobą korzyści 11. koncentracja w usługach jest ograniczona. 12. wyróżnianie się na rynku usług uzależnione jest od działalności marketingowej z nim związanej. 13. specyfika usług związana jest z czynnością (performance) niż z posiadaniem (possesion). 14 Tak przedstawiona lista specyfika usług rodzi wątpliwości co do słuszności umieszczenia na niej autentycznych elementów dystynkcji. Nie można się zgodzić z J. Ratmellem iż elementem odróżniającym usługę od innych form jest więź z klientem: w sytuacji narastającej konkurencji tworzenie relacji z klientem jest ważne także dla producentów czy dystrybutora, czego dowodem są liczne programy lojalnościowe. Także niezbyt fortunne jest umieszczenie na liście braku precyzji w standaryzacji usług o czym świadczą działania szkoleniowe firm usługowych w tym banków czy towarzystw ubezpieczeń na życie. Problematyka 14 J.M. Rathmell "What is meant by services". Journal of Marketing, October 1986 s. 38

6 standaryzacji usług staje się ważniejsza im większa konkurencja jest na danym obszarze rynku. Wydaje się, że trudności związane z charakterystyką usług wynikają z różnorodności usług i ofert. Jak słusznie zauważa A. Payne - właściwsze jest przyjęcie założenia, że każda z cech jest funkcją kontinuum materialności. O usługach można powiedzieć, że mają tendencję do niematerialności, różnorodności, nierozdzielności i nietrwałości. Każda usługa (rodzaj usługi) charakteryzuje się inną kombinacją tych czterech cech 15. (rys. s.23) Większość badaczy zgadza się co do głównych elementów tworzących specyfikę usług: generalnie podkreśla się ich niematerialny charakter, brak transferu własności, nierozdzielność produkcji i konsumpcji oraz trudności standaryzacji: pochodną tych cech jest niemożność magazynowania usług. 15 A. Payne, Marketing usług, op.cit.s. 22.

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk 2012 Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Procedury i techniki marketingowe w działalności ubezpieczeniowej. Przyczynek do dyskusji

Procedury i techniki marketingowe w działalności ubezpieczeniowej. Przyczynek do dyskusji Roman Fulneczek Procedury i techniki marketingowe w działalności ubezpieczeniowej. Przyczynek do dyskusji Celem artykułu jest przedstawienie procedur i technik marketingowych w działalności ubezpieczeniowej.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, jako nowy produkt turystyczny

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, jako nowy produkt turystyczny ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Turystyki i Rekreacji Agnieszka Borowska Album nr 19308 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, jako nowy produkt turystyczny Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji koncepcja i kierunki rozwoju

Marketing relacji koncepcja i kierunki rozwoju Wojciech Pizło Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Marketing relacji koncepcja i kierunki rozwoju Wstęp Marketing jest filozofią działania oraz sposobem

Bardziej szczegółowo

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH Opracowanie zostało dofinansowane przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki Kraków 2005r.

Bardziej szczegółowo

Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw

Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe nr 866 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw 1. Wstęp Procesy standaryzacji i unifikacji zachodzące

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Łódź 2010 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: LOGISTYKA

PRZEDMIOT: LOGISTYKA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: LOGISTYKA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT specjalizacyjny ) Łódź Spis treści Moduł 1 Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s.1 1.2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZNACZENIE MARKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

STRATEGICZNE ZNACZENIE MARKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI STRATEGICZNE ZNACZENIE MARKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania Wprowadzenie Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe w mikroprzedsiębiorstwach

Zarządzanie marketingowe w mikroprzedsiębiorstwach Jerzy J. Kowalski Zarządzanie marketingowe w mikroprzedsiębiorstwach Marketing jest obecnie w Polsce jednym z najczęściej wymienianych słów w działalności każdej firmy. Potocznie mówi się, iż w telewizji

Bardziej szczegółowo

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski Usługi on-line Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski (dr hab. inż., profesor nadzw. Politechniki Gdańskiej, profesor PJWSTK) od kilkunastu lat prowadzi prace badawcze

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW 1 P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 1 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

Związki segmentacji rynku i pozycjonowania z wartością przedsiębiorstwa (uwagi teoretyczne)

Związki segmentacji rynku i pozycjonowania z wartością przedsiębiorstwa (uwagi teoretyczne) Zeszyty Naukowe nr 729 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Marketingu Związki segmentacji rynku i pozycjonowania z wartością przedsiębiorstwa (uwagi teoretyczne) 1. Wstęp Celem publikacji jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W ZARZĄDZANIU PROCESEM OBSŁUGI KLIENTA

ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W ZARZĄDZANIU PROCESEM OBSŁUGI KLIENTA ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W ZARZĄDZANIU PROCESEM OBSŁUGI KLIENTA Roma MARCZEWSKA-KUŹMA, Aleksandra KAWECKA-ENDLER Streszczenie: Celem zarządzania procesem obsługi klienta jest zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Turystyki. Ewa Tutaj. Numer albumu: 12108. Instrumenty promocji usług medycznych

Wydział Zarządzania i Turystyki. Ewa Tutaj. Numer albumu: 12108. Instrumenty promocji usług medycznych Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Ewa Tutaj Numer albumu: 12108 Instrumenty promocji usług medycznych na przykładzie Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż.. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji (producentów, hurtowników, detalistów,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo