WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA"

Transkrypt

1 załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA znowelizowany i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dn r. Spis treści 1 - Postanowienia ogólne Ocenianie uczniów Zwolnienia ucznia z zajęć Klasyfikowanie, egzamin klasyfikacyjny Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych ( ) Egzamin poprawkowy Postępowanie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń odnoszących się do trybu ustalania rocznej klasyfikacyjnej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej Promocja Informowanie o wynikach nauczania Ocenianie zachowania Postanowienia końcowe Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. ze zm. /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, ze zm./ Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ze zm. /Dz. U. Nr 83, poz. 562/ Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz.U. poz. 997/ Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych /Dz. U. Nr 228, poz.1490/ z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz.U. Poz.532/ 1

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 2. Ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, b) zachowanie ucznia. 3. Ocenianie ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, b) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, d) dostarczanie rodzicom/opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia, e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej, f) śródroczne i roczne podsumowanie osiągnięć edukacyjnych. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców/opiekunów, b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 5. Uczeń oceniany jest za: a) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się, b) samodzielne prace, prace klasowe, sprawdziany, prace domowe, ćwiczenia, referaty, inne c) umiejętność prezentowania wiedzy, d) systematyczność pracy, e) zaangażowanie i kreatywność, f) umiejętność współpracy w grupie. 6. Ocenianie uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 7. Uczniowie klasy czwartej nie otrzymują ocen niedostatecznych w pierwszych dwóch tygodniach nauki. 8. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny i za jego pośrednictwem przekazywane są rodzicom wszelkie informacje. Rodzic zostaje poinformowany o innych sposobach wymiany informacji (np. listownie) na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z wychowawcą klasy, co potwierdza podpisem. 2 OCENIANIE UCZNIÓW 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu ocen. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych znajdują się w Przedmiotowych systemach oceniania. Nauczyciel ma obowiązek opracować i przedstawić uczniom Przedmiotowy system oceniania z nauczanego przedmiotu. Musi on zawierać informacje dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen z uwzględnieniem podziału na dwa semestry w ciągu jednego roku szkolnego. Podczas oceniania ucznia wszystkich nauczycieli obowiązuje zasada kryterialności ocen. Wymagania edukacyjne formułuje i przedstawia nauczyciel prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest dokonywane: a) systematycznie, b) w różnych formach, c) w warunkach zapewniających obiektywność oceny, 2

3 d) jawnie zarówno dla uczniów jak i rodziców/opiekunów, tzn. - nauczyciel przedmiotowy na początku każdego roku szkolnego (na pierwszej lekcji) ma obowiązek poinformowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ( 5); - wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (na pierwszej lekcji oraz na pierwszym zebraniu z rodzicami) informuje uczniów oraz rodziców/opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ( 11 pkt 27) obowiązujących w szkole oraz skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; przekazuje również informacje dotyczące wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ( 5); fakt przekazania informacji wychowawca jest zobowiązany odnotować w dzienniku elektronicznym w zakładce wywiadówki/tematyka wywiadówki. - na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana zainteresowanym; uczeń otrzymuje do wglądu ocenioną pracę na lekcji podsumowującej prace pisemne, rodzice/opiekunowie - w czasie wywiadówek oraz dni otwartych /w obecności nauczyciela przedmiotu/; - na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 3. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz kryteria oceniania ustalają nauczyciele przedmiotów (Przedmiotowy system oceniania). PSO stanowi integralną część WSO i zatwierdza go dyrektor szkoły. W przypadku wprowadzania zmian w zatwierdzonym PSO nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły. Wymagania edukacyjne wobec uczniów są precyzyjnie określone i dostosowane do ich możliwości i predyspozycji. 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona. 7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom edukacyjnym, tj. uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno - motorycznego i poznawczego nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. Nauczyciel ma obowiązek szczegółowo, w odniesieniu do wymagań zawartych w podstawie programowej, w Indywidualnym planie pracy z uczniem, wskazać i dookreślić zakres wiedzy i umiejętności, jakie powinien opanować uczeń, aby uzyskać pozytywną ocenę. 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań oraz organizacji i metod pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia. 9. Zespół nauczycieli i specjalistów po zapoznaniu się z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Z opracowanym programem koordynator prac zespołu zobowiązany jest zapoznać dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów dziecka, którzy fakt ten potwierdzają czytelnym podpisem. Wszystkie Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne stanowią wydzielony dokument wewnątrzszkolnej dokumentacji i znajdują się u psychologa szkolnego. Zespół zobowiązany jest realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu, a także okresowo, tj. na koniec każdego semestru w roku szkolnym dokonywać wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia stanowiącej podstawę do modyfikowania IPET-u w przypadku niezadowalających rezultatów zaplanowanych działań edukacyjno-terapeutycznych. 10. Rodzic ucznia ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi (są to wszyscy uczniowie, którzy wymagają objęcia opieką psychologiczno-pedagogiczną) powinien umożliwić dziecku korzystanie z organizowanych na terenie szkoły form pomocy (np. udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych) oraz wspierać dziecko w przezwyciężaniu trudności zgodnie z zaleceniami nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. 11. Nierespektowanie powyższych zasad przez ucznia bądź rodzica skutkować będzie konsekwencjami wynikającymi z ustaleń indywidualnych i objęciem rodziny nadzorem pedagoga szkolnego. 3

4 12. Uczniowi, który w trakcie trwania roku szkolnego ze względów zdrowotnych objęty był nauczaniem zorganizowanym przez placówkę medyczną, np. szpital lub sanatorium, wychowawca klasy zobowiązany jest wpisać uzyskane tam oceny z poszczególnych przedmiotów do dziennika lekcyjnego na podstawie wykazu ocen wydanego przez tę placówkę i poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu, z którego uczeń uzyskał oceny. Otrzymany wykaz ocen przechowywany jest w dokumentacji wychowawcy klasy do końca danego roku szkolnego. 13. Dziennik elektroniczny umożliwia rodzicowi bieżącą kontrolę frekwencji dziecka w szkole, stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce (informacje dotyczące daty wystawienia oceny, kategorii oceny, nauczyciela, który tę ocenę wystawił), a także szybką bieżącą wymianę informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym. 14. W pierwszym etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna) obowiązują następujące zasady oceniania: a) w ciągu roku szkolnego w I i II semestrze w ocenianiu bieżącym nauczyciel, określając poziom wiadomości i umiejętności ucznia, stosuje następującą punktację: 6 pkt otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, korzysta z różnych źródeł informacji, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania niekonwencjonalne, potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych; 5 pkt otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczaniaw danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania standardowych zadań i problemów w typowych sytuacjach; 4 pkt otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie dobrym, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie rozwiązuje łatwe zadania, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy o średnim stopniu trudności; 3 pkt otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki, samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela; 2 pkt otrzymuje uczeń, który: słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie w stosunku do wymagań zawartych w podstawie programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań; 1 pkt otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się; b) przy ocenianiu prac kontrolnych i sprawdzianów obowiązuje następująca zasada: punkty % poprawnych odpowiedzi wiedza wykraczająca poza program nauczania w 6 danej klasie

5 c) przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych, technicznych i wychowania fizycznego, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki ww. zajęć, d) na półsemestr nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców/opiekunów o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, e) na semestr i koniec roku nauczyciel dokonuje podsumowania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w semestrze lub danym roku szkolnym w postaci oceny opisowej, f) w ciągu II semestru w klasie III dotychczas stosowaną punktację zastępuje się ocenami w skali od 1 do 6, tak jak w II etapie edukacyjnym, co określa pkt. 15 WSO; ocena roczna pozostaje oceną opisową (uchwała rady szkoły z dn r). g) oceniając poziom wiadomości i umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić zarówno szczególne trudności jak i możliwości psychofizyczne uczniów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji tj. opiniach i orzeczeniach. 15. W drugim etapie edukacyjnym (klasy IV VI) obowiązują następujące zasady oceniania: a) oceny cząstkowe określają poziom wiadomości/umiejętności ucznia w stosunku do zrealizowanej części programu nauczania; oceny śródroczne podsumowują okresowe osiągnięcia edukacyjne uczniów z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania (oceny klasyfikacyjne); oceny roczne podsumowują osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania (oceny klasyfikacyjne); oceny cząstkowe, śródroczne (semestralne) ustala się według skali: ocena oznaczenie cyfrowe celujący 6 bardzo dobry 5 dobry 4 dostateczny 3 dopuszczający 2 niedostateczny 1 przy czym oceny te muszą być ocenami pełnymi; oceny roczne w arkuszu ocen należy wpisać pełną nazwą; b) ustala się następujące kryteria oceniania: ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, korzysta z różnych źródeł informacji, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania niekonwencjonalne, potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych; ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania standardowych zadań i problemów w typowych sytuacjach; ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie dobrym, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie rozwiązuje łatwe zadania, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy o średnim stopniu trudności; ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki, samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela; ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie w stosunku do wymagań zawartych w podstawie programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań; 5

6 ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się; c) śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne; z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne; nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas ustalają w terminie określonym przez dyrektora szkoły oceny śródroczne, roczne oraz oceny zachowania; d) nauczyciel przed wystawieniem oceny śródrocznej/rocznej powinien wystawić: - w przypadku przedmiotu odbywającego się jeden raz w tygodniu co najmniej 3 oceny sumujące i 1 ocenę kształtującą; - w przypadku przedmiotu odbywającego się co najmniej dwa razy w tygodniu minimum 4 oceny sumujące i 2 oceny kształtujące. Ocena semestralna/roczna musi być wykładnią systematycznie wystawianych ocen cząstkowych. O ww. ocenie decyduje średnia ważona, przy czym dla sprawdzianu, pracy klasowej przypisujemy wagę 3, dla odpowiedzi ustnej, kartkówki, dłuższej pracy domowej - wagę 2, dla krótkiej pracy domowej, pracy dodatkowej, dla nieprzygotowania, oceny proponowanej - wagę 1. Za zajęcie I miejsca w konkursie uczeń otrzymuje ocenę celującą: a) konkurs o zasięgu co najmniej dzielnicowym - waga 3 b) konkurs wewnątrzszkolny - waga 1 Waga poszczególnych kategorii specyficznych dla przedmiotów nauczania jest zapisana w PSO. Przy ocenianiu semestralnym/rocznym przyjmuje się następujący zakres średniej ważonej: 0-1,59 - ocena niedostateczna 1,6-2,59 - ocena dopuszczająca 2,6-3,59 - ocena dostateczna 3,6-4,59 - ocena dobra 4,6-5,59 - ocena bardzo dobra od 5,6 - ocena celująca Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu semestrów. Nauczyciel przedmiotu dysponuje 0,1 stopnia, którą może wyjątkowo dodać uczniowi do oceny rocznej, gdy ten: wykaże się znaczącymi osiągnięciami w ocenianej dziedzinie (zwycięstwa w konkursach o zasięgu co najmniej dzielnicowym) i/lub aktywnie i systematycznie pracował w drugim semestrze, podejmując dodatkowe zadania i wykonując je starannie i z dużym zaangażowaniem. e) uczeń jest powiadamiany z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie sprawdzianów wiadomości, testów, prac stylistycznych; w ciągu dnia może pisać tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy (co drugi dzień); kartkówki mogą być niezapowiedziane i trwać: - 20 minut, gdy obejmują materiał z dwóch ostatnich lekcji, - 10 minut, gdy obejmują materiał z ostatniej lekcji, przy czym każda praca kontrolna (w tym również kartkówka) winna zawierać: - imię i nazwisko ucznia, - oznaczenie klasy, do której przynależy uczeń, - datę pisanej pracy; f) terminy informowania uczniów o otrzymanych ocenach z prac pisemnych: - kartkówka do 3 dni od dnia, w którym była pisana (w sytuacji, kiedy dni świąteczne uniemożliwiają przekazanie informacji o ocenie, nauczyciel obowiązany jest przekazać ją na pierwszych zajęciach po przerwie świątecznej, dotyczy to również choroby nauczyciela; w przypadku choroby ucznia nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły); kartkówka z przedmiotu, który jest realizowany raz w tygodniu na najbliższej lekcji, - sprawdzian, test, praca stylistyczna itp. do 2 tygodni; g) prace kontrolne są omawiane na lekcji podczas informowania o otrzymanej ocenie; sprawdziany, prace stylistyczne, testy są pozostawiane do wglądu dla rodziców/opiekunów u nauczycieli przedmiotów przez następny rok szkolny i są udostępniane na prośbę rodziców/opiekunów w obecności nauczyciela (nie dotyczy uczniów klas szóstych); nauczyciel umożliwia uczniowi, rodzicom/opiekunom prawnym sfotografowanie pracy kontrolnej, h) przy ocenianiu prac kontrolnych i sprawdzianów obowiązuje następująca zasada: ocena % poprawnych odpowiedzi celujący wiedza wykraczająca poza program nauczania w danej klasie bardzo dobry dobry dostateczny

7 dopuszczający niedostateczny 0-30 i) w przypadku, gdy uczeń nie przystąpił do sprawdzianu z powodu nieobecności, powinien opanować wiadomości, które obejmował sprawdzian w terminie nie dłuższym niż jego nieobecność w szkole, w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu; zasada ta dotyczy również uzupełniania prac z zajęć technicznych, muzyki i plastyki. Jeżeli uczeń nie stawił się w uzgodnionym wcześniej z nauczycielem terminie zaliczenia sprawdzianu, na którym był nieobecny, nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę tego ucznia w formie przez siebie obranej na kolejnej lekcji danego przedmiotu, na której uczeń będzie obecny. j) jeżeli zajęcia z danego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu, a uczeń po raz pierwszy jest do nich nieprzygotowany, nauczyciel nie odnotowuje oceny niedostatecznej; odpowiednio dla zajęć odbywających się dwa razy w tygodniu dopuszczalne są dwa nieprzygotowania bez konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej; dla zajęć odbywających się trzy, cztery lub więcej razy w tygodniu trzy nieprzygotowania w semestrze. Uczeń zobowiązany jest zgłosić nieprzygotowanie przed lekcją. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel ma prawo wpisać ocenę niedostateczną. k) oceniając poziom wiadomości i umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić zarówno szczególne trudności jak i możliwości psychofizyczne uczniów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji tj. opiniach i orzeczeniach; l) uczeń zamiast zadanej pracy domowej (gdy jej wykonanie nastręcza mu trudności) może wykonać pracę zastępczą z tej partii materiału, która dotyczy zadanego tematu; m) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą na koniec I semestru, zobowiązany jest opracować plan działań umożliwiających uczniowi opanowanie wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskania pozytywnej oceny w semestrze II. Z planem zapoznany zostaje dyrektor i rodzice ucznia w terminie tygodnia od momentu rozpoczęcia II semestru. n) uczeń na własną prośbę może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu, pracy klasowej tylko raz, nie później niż tydzień po otrzymaniu oceny. Ocena, którą uczeń poprawiał, nie zostaje anulowana. o) informacje o terminie wystawiania ocen (semestralnych/rocznych) zawarte są w kalendarzu szkolnym. 3 ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, zajęć komputerowych. 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas określony w ww. opinii. 3. W przypadku zwolnienia ucznia z ww. zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona, dołączając wydaną decyzję. 4 KLASYFIKOWANIE, EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Przeprowadzana jest raz w roku, na zakończenie I semestru. 2. Klasyfikacja roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (w klasach I III jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej). Klasyfikację roczną przeprowadza się na 7 dni roboczych przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych (usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej) przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (powyżej 50% liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych). 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na wniosek swój lub rodziców/opiekunów. 5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców/opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny (rodzice zobligowani są złożyć podanie do dyrektora szkoły najpóźniej dzień po uzyskaniu informacji od wychowawcy klasy o nieklasyfikowaniu ucznia). 7

8 6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania, a egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 7. Termin oraz zakres egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami/opiekunami. Ze względu na liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin, może on być przeprowadzany etapowo; ww. egzamin powinien odbyć się: a) śródroczny przed końcem I semestru (termin zgodny z kalendarzem szkolnym na dany rok); w uzasadnionych przypadkach (przyczyny losowe lub zdrowotne) najpóźniej do dnia 30 marca każdego roku szkolnego, b) roczny w II semestrze, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole oraz realizującego indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 9. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: a) przewodniczący komisji - dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, b) egzaminujący - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) członek komisji - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego. W przypadku ww. zajęć egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Każda część trwa 45 minut. 11. Pytania egzaminacyjne zawierające treści programowe, które uczeń musi opanować przed przystąpieniem do egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminujący w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalana na podstawie następującej skali: ocena % poprawności wykonania celujący 100% + wiedza wykraczająca poza program nauczania dla danej klasy bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: a) skład komisji, b) termin egzaminu, c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, d) wynik egzaminu oraz uzyskane oceny, e) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, f) prace pisemne ucznia jako załącznik. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice/opiekunowie ucznia. 14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do śródrocznego egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do 30 kwietnia danego roku szkolnego. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego, jest nieklasyfikowany, nie otrzymuje promocji do następnej klasy. 15. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego w terminie określonym w 4, pkt 7, b), może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego, jest nieklasyfikowany z przedmiotu lub przedmiotów, które obejmował egzamin i nie otrzymuje promocji do następnej klasy. 16. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał maksymalnie jedną ocenę niedostateczną, może ubiegać się o egzamin poprawkowy w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany / nieklasyfikowana 8

9 5 TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mają prawo wnieść prośbę o podwyższenie rocznej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: a) najpóźniej na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzic/opiekun składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w ust.1; b) ww. wniosek może dotyczyć podwyższenia oceny tylko o jeden stopień; c) dla ucznia, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności uwzględniający materiał programowy z całego roku szkolnego, obejmujący poziom wymagań edukacyjnych wynikający z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu przewidzianego na ocenę, o którą ubiega się uczeń; d) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami;o terminie sprawdzianu dyrektor szkoły pisemnie powiadamia ucznia lub rodzica /opiekuna; e) sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; f) sprawdzian przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwierdza go dyrektor szkoły najpóźniej w przeddzień sprawdzianu; g) sprawdzian ma formę pisemną, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę ćwiczeń praktycznych i trwa 45 minut; h) aby podwyższyć ocenę, uczeń musi uzyskać minimum 75% możliwych do uzyskania punktów; i) sprawdzian przeprowadza komisja powołana na piśmie przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: - dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, - nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których przeprowadzony jest sprawdzian, - nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu, z którego uczeń pisze sprawdzian; j) podczas sprawdzianu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatora, rodzice/opiekunowie ucznia; k) o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po ocenieniu przez komisję wykonanych zadań; l) w wyniku sprawdzianu ocena ucznia może zostać utrzymana lub podwyższona w stosunku do wcześniej przewidywanej przez nauczyciela; m) z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: - skład komisji, - termin sprawdzianu, - wynik sprawdzianu, - ocenę ustaloną przez komisję; n) do protokołu załącza się arkusz sprawdzianu ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza rocznej klasyfikacji. 6 EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek uczniów, rodziców /opiekunów przedłożony dyrektorowi szkoły w terminie ustalonym w kalendarzu szkolnym. 4. Egzamin poprawkowy składa się z 2 części, z których każda trwa 45 minut: a) części pisemnej, b) części ustnej, 9

10 z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 6. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: a) przewodniczący komisji - dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, b) egzaminujący - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) członek komisji - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; w egzaminie poprawkowym bez prawa głosu może uczestniczyć: a) przedstawiciel rady rodziców - na wniosek ucznia lub rodziców/opiekunów, b) doradca metodyczny - na wniosek egzaminującego, c) wychowawca klasy. 7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach (na pisemny wniosek rodziców lub dyrektora szkoły). W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: a) skład komisji, b) termin egzaminu, c) pytania egzaminacyjne, d) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę, e) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, f) prace pisemne ucznia jako załącznik. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 9. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel egzaminujący w porozumieniu z przewodniczącym komisji, który je zatwierdza najpóźniej na dzień przed egzaminem. 10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września. 11. Uczeń, który zdaje egzamin poprawkowy, otrzymuje pytania określające poziom wiedzy i umiejętności na ocenę dopuszczającą. Aby uzyskać tę ocenę zdający musi mieć 75% poprawnie wykonanych poleceń w części pisemnej oraz 75% poprawnych odpowiedzi w części ustnej egzaminu. 12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 7 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TRYBU USTALANIA ROCZNEJ KLASYFIKACYJNEJ OCENY Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi obowiązującego w szkole trybu ustalania tej oceny. 2. Zastrzeżenia, o których mowa, uczeń lub jego rodzice/opiekunowie zgłaszają na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, a w przypadku egzaminu poprawkowego w terminie 5 dni od dnia jego przeprowadzenia. 3. Dyrektor szkoły ma 7 dni na rozpatrzenie zastrzeżenia, licząc od dnia złożenia przez ucznia lub jego rodziców/opiekunów wniosku. 4. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z egzaminu poprawkowego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, została ustalona uczniowi zgodnie z obowiązującym w szkole trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły informuje o tym ucznia lub jego rodziców/opiekunów na piśmie, wysyłając informację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku stwierdzenia niezgodności dyrektor podaje pisemnie termin i tryb ustalania nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 5. W szkole obowiązuje następujący tryb ustalania uczniowi nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych: 10

11 a) dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z danych zajęć edukacyjnych; w skład komisji wchodzą: - dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, - dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; b) sprawdzian odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich i składa się z części pisemnej i ustnej trwających po 45 minut, których zakres obejmuje materiał z całego roku szkolnego; każda część sprawdzianu punktowana jest osobno; aby otrzymać ocenę, o którą ubiega się uczeń, musi on uzyskać minimum 75 % możliwych do uzyskania punktów; części sprawdzianu dzieli 10 minutowa przerwa; c) o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po sprawdzeniu i ocenie jego obu części; d) w sprawdzianie mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatora, rodzice/opiekunowie ucznia; e) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny ustalonej przed sprawdzianem; f) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny klasyfikacyjnej niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, g) z prac komisji, o której mowa w pkt. 5 a), sporządza się protokół zawierający: - skład komisji, - termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 5 b), - pytania (zadania) egzaminacyjne, - wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; h) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; i) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; j) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach (usprawiedliwiona absencja nauczyciela). W tym przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tyże powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego. 8 SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. W klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań. 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem pkt Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej i/lub niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 4. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu i nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy, a ponadto rodzice powinni skierować do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie form i warunków sprawdzianu do dnia 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian. 5. Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 6. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 7. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia. 8. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 9. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE), w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) opracowuje i ogłasza w informatorze zakres, kryteria oceniania i formę przeprowadzenia sprawdzianu, a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian. 11

12 10. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. 11. Do sprawdzianu może przystąpić uczeń, który przedstawi komisji ważną legitymację szkolną. 12. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu jest przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 13. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. 14. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły i nie wpływa on na ukończenie szkoły. 15. Na każdym zestawie zawierającym zadania i karty odpowiedzi zamieszcza się kod ucznia, nadany przez OKE oraz nr PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. 16. Do przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor OKE powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, upoważniając go do powołania zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Członków tego zespołu powołuje przewodniczący spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, włączając w skład zespołu co najmniej jednego nauczyciela, który jest zatrudniony w innej szkole. 17. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 18. W każdej sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian, musi przebywać co najmniej trzech członków powołanego zespołu nadzorującego (tj. przewodniczący zespołu w danej sali oraz dwóch członków zespołu). W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 19. W sali lub salach, w których przeprowadzany jest sprawdzian, mogą przebywać również, w charakterze obserwatorów, następujące osoby: a) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, b) *delegowany przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, c) *delegowany przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, d) *delegowany przedstawiciel komisji centralnej i komisji okręgowych, e) *delegowani przedstawiciele szkół wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli. * osoby nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu ani w ustalaniu wyników 20. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby wymienione w pkt. 15 nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania. 21. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy. 22. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 23. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 24. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia jego sprawdzian. Informację o tym fakcie zamieszcza w protokole. 25. Uczeń w terminie 2 dni od daty sprawdzianu może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. 26. Dyrektor OKE rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. 27. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 20 lub z urzędu, dyrektor OKE może unieważnić sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów zdających w danej szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów. 28. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor CKE. 29. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora CKE, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE. 30. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę (kl. VI) oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem pkt W szczególnych przypadkach (losowych bądź zdrowotnych) uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKE na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami /opiekunami ucznia. 32. Wynik sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów powołany przez dyrektora OKE (co najmniej trzy osoby). Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest 12

13 ostateczny. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 33. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia OKE przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 25, do dnia 31 sierpnia danego roku. 34. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 29, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom. 35. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu któregoś z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie to przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 36. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. 9 PROMOCJA 1. Uczeń pierwszego etapu edukacyjnego (edukacja wczesnoszkolna) otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Na wniosek rodziców/opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów. 3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/opiekunów. 4. Począwszy od klasy czwartej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania (po obniżeniu wymagań edukacyjnych na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej) uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt Uczeń może otrzymać warunkowo promocję, pomimo otrzymania oceny niedostatecznej na egzaminie poprawkowym z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 6. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym, zamieszczając klauzulę: Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia... promowano warunkowo do klasy Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej - na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych - uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu klas szóstych OKE. 8. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych przedmiotów. 10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu dzielnicowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą semestralną i roczną ocenę kwalifikacyjną, o ile wywiązują się z obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły. 10 INFORMOWANIE O WYNIKACH NAUCZANIA 1. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców/opiekunów z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych, semestralnych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez radę pedagogiczną. 13

14 2. Wychowawca klasy ma obowiązek systematycznego informowania rodziców ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie. 3. Informacje o wynikach nauczania zamieszczone są w dzienniku elektronicznym. 4. Na miesiąc przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować pisemnie (m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w module wiadomości) ucznia i jego rodziców/opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 5. Terminy przekazania informacji określa kalendarz szkolny. 6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w dniu otwartym, a także po zatwierdzeniu ocen klasyfikacyjnych semestralnych/rocznych z zajęć edukacyjnych nauczyciele są zobowiązani poinformować pisemnie (m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w module wiadomości) ucznia i jego rodziców/opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 7. W przypadku nieobecności rodziców/opiekunów na ww. zebraniu informacja wysłana jest przez wychowawcę listem poleconym (duplikat informacji należy złożyć w sekretariacie szkoły). 8. Po semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest do pisemnego poinformowania rodziców/opiekunów ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną, o formach pomocy, jakie oferuje szkoła w celu uzupełnienia braków i poprawy oceny. 9. Rodzice/opiekunowie podpisem pod informacją wychowawcy potwierdzają zapoznanie się z proponowanymi formami pomocy. Wyrażają w ten sposób zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach mających na celu uzupełnienie braków w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 11 OCENIANIE ZACHOWANIA 1. Zachowanie ucznia oceniane jest trzykrotnie: a) za I semestr, b) za II semestr, c) rocznie. 2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się według następującej skali: a) wzorowe, b) bardzo dobre, c) dobre, d) poprawne, e) nieodpowiednie, f) naganne. 3. Ocena zachowania nie ma wpływu na: a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 25,26 4. W I etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 5. Wprowadza się ujednolicony system oddziaływań wychowawczych. 6. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów edukacji wczesnoszkolnej stosuje się graficzne skróty w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: a) + oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarze: kultura osobista, aktywność społeczna i stosunek do obowiązków szkolnych, b) - oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w obszarze: kultura osobista, aktywność społeczna i stosunek do obowiązków szkolnych obszar kultura osobista aktywność społeczna stosunek do obowiązków szkolnych zachowanie stosowanie zwrotów grzecznościowych kontakty z rówieśnikami udział w konkursach zaangażowanie w życie społeczności klasowej i szkolnej utrzymanie porządku w miejscu pracy wykonywanie poleceń nauczyciela zachowanie podczas lekcji i w czasie przerwy 7. Wychowawcy klas wraz z uczniami tworzą kodeksy klasowe zawierające pożądane postawy uczniów we wskazanych obszarach, które są szczegółowo omówione. Kodeksy te są umieszczane w każdej sali lekcyjnej i wklejane na ostatniej stronie dzienniczka ucznia. Rodzice, wychowawca i uczeń podpisem potwierdzają zapoznanie się z nim i jego akceptację. 14

15 W przypadku nasilonych trudności wychowawczych podpisywane są kontrakty indywidualne i /lub klasowe, które zawierają: - imię i nazwisko ucznia lub nazwę klasy, - ustaloną wspólnie nagrodę oraz termin jej zastosowania za wypracowanie, w klasie lub indywidualnie, pożądanego zachowania, - ustalone wspólnie konsekwencje za nieprzestrzeganie warunków kontraktu, - podpisy stron: ucznia lub uczniów danej klasy, rodzica lub rodziców danej klasy, wychowawcy, pedagoga. Jeśli kontrakt podpisywany jest pomiędzy uczniem, a nauczycielami poszczególnych przedmiotów, również nauczyciela uczącego oraz ewentualnie inne podpisy osób uczestniczących w zapisach kontraktu. Kopię kontraktu otrzymuje każda ze stron. Kontrakt klasowy znajduje się w portfolio wychowawcy. 8. Bieżąca ocena zachowania ucznia jest przekazywana rodzicom w formie pisemnych informacji zamieszczanych w dzienniku elektronicznym. 9. Semestralne podsumowanie zachowania ucznia jest gruntowną analizą istniejących zapisów dokonanych w trakcie pierwszego i drugiego semestru nauki. Każdy - jest wskazaniem do poprawy zachowania w danym obszarze, + jest sygnałem, że zachowanie ucznia jest właściwe i zasługuje na wyróżnienie np. w formie ustnej lub pisemnej pochwały na forum klasy. 10. W sytuacjach wymagających wzmożonej pracy wychowawczej stosuje się dodatkowo dobrane do poziomu klasy symbole lub inne oznaczenia (np. buźki - wspaniale, - dobrze, - postaraj się bardziej, kolory, słoneczka, punkty). Z opracowanymi symbolami i częstotliwością oceniania wychowawca zapoznaje uczniów, rodziców i uczących w klasie innych nauczycieli, umieszczając je wraz z opisem w widocznym miejscu w sali lekcyjnej oraz w portfolio wychowawcy klasy. 11. Zachowanie ucznia jest oceniane niezwłocznie po zaistniałej trudnej sytuacji wychowawczej. Jest ukierunkowane na wzmocnienie pozytywnych zachowań i poprawę zachowania negatywnego. 12. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w I etapie edukacji ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie i zespołem uczniowskim. 13. W ciągu II semestru w klasie III dotychczas stosowane kryteria oceniania zachowania zastępuje się zasadami obowiązującymi w II etapie edukacyjnym. Ocena roczna pozostaje oceną opisową (uchwała rady szkoły z dn r.). 14. Klasyfikację przeprowadza się dwa razy w roku: a) w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe klasyfikacja śródroczna polegająca na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia i ustaleniu śródrocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania; b) na zakończenie roku szkolnego klasyfikacja roczna polegająca na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 15. Na miesiąc przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować pisemnie (m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w module wiadomości) ucznia i jego rodziców/opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych zachowania. 16. Terminy przekazania informacji określa kalendarz szkolny. 17. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w dniu otwartym, a także po zatwierdzeniu ocen klasyfikacyjnych semestralnych/rocznych zachowania nauczyciele są zobowiązani poinformować pisemnie (m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w module wiadomości) ucznia i jego rodziców/opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych zachowania. 18. W przypadku nieobecności rodziców/opiekunów uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na ww. zebraniu informacja wysłana jest przez wychowawcę listem poleconym (duplikat informacji należy złożyć w sekretariacie szkoły). 19. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego w module wiadomości lub w wersji papierowej. 20. Ocenę zachowania w klasach IV VI ustala wychowawca klasy, podsumowując uzyskane przez ucznia punkty. 21. Przy bieżącym ocenianiu zachowania ucznia oraz przy ustalaniu klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 22. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego w module wiadomości lub w wersji papierowej, zgodnie ze statutem szkoły. 23. Na początku roku szkolnego w klasach IV-VI każdy nauczyciel tworzy wspólnie z uczniami zbiór zasad (Kodeks klasowy) obowiązujący w danej klasie oraz listę konsekwencji za ich nieprzestrzeganie. W przypadku nasilonych trudności wychowawczych podpisywane są kontrakty indywidualne i /lub klasowe, które zawierają: - imię i nazwisko ucznia lub nazwę klasy, - ustaloną wspólnie nagrodę oraz termin jej zastosowania za wypracowanie, w klasie lub indywidualnie, pożądanego zachowania, - ustalone wspólnie konsekwencje za nieprzestrzeganie warunków kontraktu, - podpisy stron: ucznia lub uczniów danej klasy, rodzica lub rodziców danej klasy, wychowawcy, pedagoga. Jeśli kontrakt podpisywany jest pomiędzy uczniem, a nauczycielami poszczególnych przedmiotów, również nauczyciela uczącego oraz ewentualnie inne podpisy osób uczestniczących w zapisach kontraktu. 15

16 Kopię kontraktu otrzymuje każda ze stron. Kontrakt klasowy znajduje się w portfolio wychowawcy. Wychowawca powiadamia wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie o zachowaniach, nad którymi aktualnie pracuje klasa lub uczeń oraz obliguje ich do odnotowywania w dzienniku elektronicznym w zakładce wydarzenia z życia klasy i przy temacie lekcji realizacji określonego zobowiązania (złamanie zasady - 0, zachowanie zgodne z zasadą - 1 ) Po wypracowaniu pożądanego zachowania klasa lub uczeń otrzymują ustaloną wcześniej nagrodę. 24. W przypadku, gdy uczeń nie wywiązuje się z postanowień kontraktu wychowawca wzywa rodzica/opiekuna na ponowne spotkanie, podczas którego informuje o braku zmian w zachowaniu dziecka (nierealizowaniu postanowień kontraktu) oraz przypomina o konieczności systematycznej kontroli dziecka, utrzymywaniu bieżącego kontaktu z wychowawcą oraz skorzystania z pomocy psychologa/pedagoga szkolnego. a) w przypadku, gdy rodzic/opiekun ucznia odmówi współpracy, wychowawca informuje rodzica/opiekuna o przekazaniu sprawy dyrektorowi szkoły oraz o ewentualnym wystąpieniu szkoły do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia, b) w przypadku dalszej odmowy współpracy, gdy rodzic/opiekun nie stawi się na spotkanie z dyrektorem (nie wywiązuje się z postanowień kontraktu, nie interesuje się dzieckiem) i brak jest pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia, szkoła występuje do sądu rodzinnego. 25. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 26. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły. 27. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt W dzienniku elektronicznym nauczyciele na bieżąco wpisują uzyskaną przez ucznia liczbę punktów (na + i na - ). 29. Organizatorzy konkursów, zawodów sportowych i olimpiad przedmiotowych są odpowiedzialni za wpisanie uczniowi do dziennika elektronicznego odpowiedniej liczby punktów za udział w ww. formach aktywności. 30. Pracę na rzecz samorządu uczniowskiego, pomoc w organizacji imprez, potwierdza, wpisaniem uczniowi do dziennika elektronicznego odpowiedniej liczby punktów, opiekun samorządu. 31. W sprawach nieuregulowanych w WSO wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotowy informuje pisemnie dyrektora szkoły o zaistniałym fakcie. Dyrektor szkoły kieruje wniosek do rady pedagogicznej. 32. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, w formie pisemnej. 33. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 34. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) psycholog, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców. 35. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Jest ona ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji, b) termin posiedzenia, c) wynik głosowania, d) ustaloną ostateczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 36. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mają prawo wnieść prośbę o podwyższenie przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania. 37. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) najpóźniej trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzic/opiekun składa do dyrektora szkoły pisemną prośbę o podwyższenie przewidzianej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania; b) dyrektor szkoły pisemnie powołuje komisję do rozpatrzenia prośby ucznia lub jego rodzica/opiekuna o podwyższenie rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania i powiadamia o tym pisemnie ucznia lub rodzica/opiekuna; c) w skład komisji wchodzą: - dyrektor lub wicedyrektor szkoły, 16

17 - wychowawca klasy, - nauczyciel uczący w danej klasie, - pedagog lub psycholog szkolny, d) w posiedzeniu komisji może uczestniczyć, jako obserwator, rodzic/opiekun ucznia; e) komisja przeprowadza rozmowę z uczniem, odnosząc się do szczegółowych kryteriów oceny zachowania i przyznanych uczniowi przez wychowawcę punktów za poszczególne kategorie; f) po rozmowie z uczniem komisja podejmuje decyzję w sprawie podwyższenia lub utrzymania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia; g) z posiedzenia komisja sporządza protokół, który zawiera: - skład komisji, - termin posiedzenia, - krótką, rzeczową informację dot. przebiegu z rozmowy z uczniem, - decyzję komisji z określeniem formy jej podjęcia, - ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza klasyfikacji rocznej. 38. Kryteria oceniania formułowane są w oparciu o następujące wartości: a) szacunek dla siebie i innych b) tolerancja c) życzliwość d) patriotyzm e) odpowiedzialność f) samodoskonalenie g) poznawanie swoich słabych i mocnych stron Na początku I i II semestru każdy uczeń klas IV VI otrzymuje kredyt w wysokości 226 punktów, w dwóch grupach: a) KULTURA KOMUNIKACJI I ZACHOWANIA GRUPA A 76 pkt b) ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE W WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH GRUPA B 150 pkt Swoim zachowaniem i postawą w ciągu semestru uczeń może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę punktów i otrzymać ocenę wg punktacji końcowej: Wzorowe 299 pkt i więcej ( w tym minimum 100 pkt z grupy A) Bardzo dobre pkt ( w tym minimum 91 pkt z grupy A) Dobre pkt ( w tym minimum 76 pkt z grupy A) Poprawne pkt ( w tym minimum 51 pkt z grupy A) Nieodpowiednie pkt ( w tym minimum 35 pkt z grupy A) Naganne poniżej 69 pkt W ciągu semestru nauczyciele wpisując swoje spostrzeżenia i uwagi w dzienniku lekcyjnym, wymieniają konkretne zachowanie ucznia (wraz z liczbą punktów), a także potwierdzają podpisem w dzienniczku ucznia udział w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych po zgłoszeniu tego faktu przez ucznia. Na koniec roku szkolnego wychowawca klasy podsumowuje punkty zdobyte przez ucznia w ciągu I i II semestru i wystawia roczną ocenę zachowania wg wzoru: Liczba punktów z grupy A + liczba punktów z grupy B z I sem. = ocena zachowania z I sem. Liczba punktów z grupy A + liczba punktów z grupy B z II sem. = ocena zachowania z II sem. Suma punktów z grupy A z I i II sem. + suma punktów z grupy B z I i II sem. : 2 = roczna ocena zachowania (w tym minimum punktów z grupy A dla danej oceny podzielone na dwa). 17

18 GRUPA A KULTURA KOMUNIKACJI i ZACHOWANIA PUNKTY NA PLUS Lp. Kryteria oceniania zachowania Liczba punktów 1. Do dyspozycji wychowawcy klasy 0 30 pkt/ semestr o dba o kulturę języka, a w szczególności stosuje zwroty grzecznościowe, dba o właściwy ton głosu i postawę podczas rozmowy o w relacjach z innymi kieruje się przede wszystkim życzliwością i uczciwością, traktuje z szacunkiem swoje koleżanki i kolegów oraz osoby dorosłe; o dba o bezpieczeństwo swoje i innych; o pomaga innym; o dąży do pokojowego rozwiązywania konfliktów; o reaguje na poniżanie, obmawianie w każdej formie; o jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów zgodnie z uniwersalnym systemem wartości; o szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne; o korzysta z miejsc i przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem, dba o porządek w swoim otoczeniu; o podnosi poziom swojej kultury komunikacji i zachowania, otrzymuje pochwały ze strony nauczycieli; 2. Systematyczna pomoc kolegom w nauce zorganizowana przez nauczyciela przedmiotu bądź wychowawcę 10 pkt /semestr 3. Solidna i efektywna praca podjęta w celu rekompensaty za wyrządzone szkody 4. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów i respektowanie ustaleń porozumienia 5 pkt /każdorazowo 5-20 pkt /semestr PUNKTY NA MINUS Lp. Kryteria oceniania zachowania Liczba punktów 1. Niewykonanie poleceń pracownika szkoły 5 pkt /każdorazowo 2. Wulgarne słownictwo, gesty, rysunki 5 pkt /każdorazowo 3. Aroganckie lub lekceważące zachowanie wobec 10 pkt /każdorazowo pracowników szkoły 4. Poniżanie, przedrzeźnianie, ubliżanie innym w różnej formie 5 pkt /każdorazowo 5. Zaczepki fizyczne 10 pkt /każdorazowo 6. Zachęcanie do bójki 25 pkt /każdorazowo 7. Pobicie kolegi/koleżanki 30 pkt /każdorazowo 8. Niszczenie mebli, sprzętu i innych rzeczy 20 pkt /każdorazowo 9. Zaśmiecanie otoczenia 5 pkt /każdorazowo 10. Różne formy wymuszania 5-30 pkt /każdorazowo 11. Niewyłączenie telefonu komórkowego podczas lekcji 1 pkt /każdorazowo 12. Robienie zdjęć, nagrywanie filmów, dźwięków z udziałem innych osób bez 10 pkt /każdorazowo ich zgody 13. Używanie telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego 20 pkt /każdorazowo podczas zajęć szkolnych 14. Kradzież 50 pkt /każdorazowo 15. Stosowanie używek 50 pkt /każdorazowo 16. Stworzenie sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu 50 pkt /każdorazowo 17. Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji /po wcześniejszym 2- krotnym upomnieniu/ 1 pkt/ za każde niewłaściwe zachowanie 18

19 GRUPA B ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE W WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH PUNKTY NA PLUS Lp. Kryteria oceniania zachowania Liczba punktów 1. Do dyspozycji wychowawcy klasy 0 20 pkt / semestr o chętnie wykonuje polecenia nauczyciela; o przychodzi do szkoły na odpowiednią godzinę wg planu lekcji; o coraz lepiej wypełnia obowiązki szkolne - otrzymuje pochwały ze strony nauczycieli; o jest systematyczny i zawsze przygotowany do lekcji (przynosi podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, dba o bieżące usprawiedliwianie nieobecności, w terminie oddaje książki do biblioteki, zawsze nosi dzienniczek ucznia, przekazuje informacje, nie niszczy uwag, codziennie zmienia obuwie itp.) o jest aktywnym czytelnikiem i chętnie korzysta ze zbiorów biblioteki szkolnej 2. Udział w olimpiadzie poza szkołą II etap 30 pkt /każdorazowo III etap 50 pkt /każdorazowo 3. Udział w konkursie przedmiotowym etap szkolny 5 pkt /każdorazowo każdy następny 10 pkt /każdorazowo udział w finale lub jedno z trzech miejsc 20 pkt /każdorazowo 4. Solidne wywiązywanie się z funkcji pełnionych w klasie 10 pkt /semestr 5. Solidne wywiązywanie się z funkcji pełnionych w szkole 20 pkt /semestr 6. Efektywna praca na rzecz szkoły, klasy, środowiska (niematerialna, nie 10 pkt /każdorazowo powiązana z funkcją pełnioną w klasie lub w szkole) 7. Godne reprezentowanie szkoły jako członek pocztu sztandarowego 20 pkt /semestr 8. Reprezentowanie szkoły w imprezach kulturalnych jako delegacja szkoły 20 pkt /każdorazowo 9. Udział w zawodach sportowych 5 pkt /każdorazowo za zajęcie jednego z trzech miejsc w zawodach szkolnych 10 pkt /każdorazowo dzielnicowych 20 pkt /każdorazowo WOM-ie 40 pkt /każdorazowo 10. Punktualność /przy dozwolonych 3 uzasadnionych spóźnieniach/ 20 pkt /semestr 11. Przynależność do kół i organizacji z zachowaniem ciągłości; udział w 5 pkt /semestr każdym z kół/organizacji punktowany jest osobno 12. Wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 5-15 pkt/semestr 13. Usprawiedliwione wszystkie nieobecności 20 pkt/semestr % frekwencja 10 pkt/semestr 15. Solidne wywiązanie się z zobowiązań 5 pkt/każdorazowo PUNKTY NA MINUS Lp. Kryteria oceniania zachowania Liczba punktów 1. Spóźnienie na lekcję 5 pkt/ każdorazowo 2. Niewykonanie zobowiązania /nie dotyczy pracy domowej/ 10 pkt/ każdorazowo 3. Opuszczona każda godzina zajęć szkolnych bez 10 pkt/ każdorazowo usprawiedliwienia, ucieczka z lekcji 4. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 5 pkt/ każdorazowo 5. Wychodzenie ze szkoły bez pozwolenia pracownika szkoły 10 pkt/ każdorazowo 6. Wychodzenie z klasy bez zgody nauczyciela 10 pkt/ każdorazowo 7. Niestosowny ubiór, fryzura 10 pkt/ każdorazowo 19

20 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi integralną część statutu szkoły. 2. Wewnątrzszkolny system oceniania zatwierdza uchwałą rada pedagogiczna. OCENA ZACHOWANIA Punkty otrzymane w ciągu roku szkolnego.. / w semestrze I / koniec roku przez.. A - KULTURA KOMUNIKACJI I ZACHOWANIA PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE Data Wyszczególnienie Punkty Data Wyszczególnienie Punkty KREDYT 76 pkt Do dyspozycji wychowawcy klasy Razem punkty na + Razem punkty na - PUNKTACJA KOŃCOWA z grupy A 20

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica Załącznik do Statutu nr 14 SPRAWDZIAN W SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMIN W GIMNAZJUM 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU 1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami DZ.U. z 2015

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. Uchwała Nr 136/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA w TYCHACH 1 Podstawa prawna: Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r.

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r. Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z 31.08.2015 r. 1.W statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie wprowadza się następujące zmiany: 1) w spisie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 48. Aktywności Twórczej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 48. Aktywności Twórczej Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 48 Aktywności Twórczej zatwierdzone na rok szkolny 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH Załącznik nr 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD 40 Przepisy ogólne I 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania. 1 Zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych I. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz OCENIANIE UCZNIA W SZKOLE funkcje oceny szkolnej podstawy prawne oceniania prawa uczniów i rodziców klasyfikowanie ucznia wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Ks.

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Ks. REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie 1 REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr IX/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr IX/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia Wewnątrzszkolne ocenianie w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

od roku szkolnego 2013/2014

od roku szkolnego 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze od roku szkolnego 2013/2014 I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy Podstawa prawna: Procedura stanowi załącznik do WSO Gimnazjum nr1 Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2015/2016 z dn. 28 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 1/2015/2016 z dn. 28 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 1/2015/2016 z dn. 28 sierpnia 2015 r. Na podst. art. 41 ust.1 w związku z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) uchwala

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W TRZEBINI Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I. Ogólne kryteria i zasady oceniania. 1. Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 65 1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń (również z klasy programowo najwyższej), który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE Podstawa prawna do opracowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Zasady pracy ucznia na chemii ( zgodne z WZO)

CHEMIA. Zasady pracy ucznia na chemii ( zgodne z WZO) CHEMIA Zasady pracy ucznia na chemii ( zgodne z WZO) 1. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimum 3 oceny cząstkowe.oceny otrzymuje się z /za: Sprawdziany lub testy całogodzinne obejmujące wiadomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne:

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne: ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW WRAZ Z TRYBEM ODWOŁAWCZYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. M. KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM. Poniższe zasady

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się co następuje: 1. Przyjęcie zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu przedstawionych przez przewodniczącą komisji do spraw WO.

1 Uchwala się co następuje: 1. Przyjęcie zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu przedstawionych przez przewodniczącą komisji do spraw WO. UCHWAŁA NR 2 / 2015-2016 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI Z DNIA 31 sierpnia 2015r. W sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Wewnąrzszkolnym Ocenianiu oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r.

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. W 2. dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu: 4. Szkoła podejmuje

Bardziej szczegółowo