WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA"

Transkrypt

1 załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA znowelizowany i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dn r. Spis treści 1 - Postanowienia ogólne Ocenianie uczniów Zwolnienia ucznia z zajęć Klasyfikowanie, egzamin klasyfikacyjny Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych ( ) Egzamin poprawkowy Postępowanie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń odnoszących się do trybu ustalania rocznej klasyfikacyjnej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej Promocja Informowanie o wynikach nauczania Ocenianie zachowania Postanowienia końcowe Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. ze zm. /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, ze zm./ Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ze zm. /Dz. U. Nr 83, poz. 562/ Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz.U. poz. 997/ Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych /Dz. U. Nr 228, poz.1490/ z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz.U. Poz.532/ 1

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 2. Ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, b) zachowanie ucznia. 3. Ocenianie ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, b) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, d) dostarczanie rodzicom/opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia, e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej, f) śródroczne i roczne podsumowanie osiągnięć edukacyjnych. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców/opiekunów, b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 5. Uczeń oceniany jest za: a) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się, b) samodzielne prace, prace klasowe, sprawdziany, prace domowe, ćwiczenia, referaty, inne c) umiejętność prezentowania wiedzy, d) systematyczność pracy, e) zaangażowanie i kreatywność, f) umiejętność współpracy w grupie. 6. Ocenianie uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 7. Uczniowie klasy czwartej nie otrzymują ocen niedostatecznych w pierwszych dwóch tygodniach nauki. 8. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny i za jego pośrednictwem przekazywane są rodzicom wszelkie informacje. Rodzic zostaje poinformowany o innych sposobach wymiany informacji (np. listownie) na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z wychowawcą klasy, co potwierdza podpisem. 2 OCENIANIE UCZNIÓW 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu ocen. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych znajdują się w Przedmiotowych systemach oceniania. Nauczyciel ma obowiązek opracować i przedstawić uczniom Przedmiotowy system oceniania z nauczanego przedmiotu. Musi on zawierać informacje dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen z uwzględnieniem podziału na dwa semestry w ciągu jednego roku szkolnego. Podczas oceniania ucznia wszystkich nauczycieli obowiązuje zasada kryterialności ocen. Wymagania edukacyjne formułuje i przedstawia nauczyciel prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest dokonywane: a) systematycznie, b) w różnych formach, c) w warunkach zapewniających obiektywność oceny, 2

3 d) jawnie zarówno dla uczniów jak i rodziców/opiekunów, tzn. - nauczyciel przedmiotowy na początku każdego roku szkolnego (na pierwszej lekcji) ma obowiązek poinformowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ( 5); - wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (na pierwszej lekcji oraz na pierwszym zebraniu z rodzicami) informuje uczniów oraz rodziców/opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ( 11 pkt 27) obowiązujących w szkole oraz skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; przekazuje również informacje dotyczące wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ( 5); fakt przekazania informacji wychowawca jest zobowiązany odnotować w dzienniku elektronicznym w zakładce wywiadówki/tematyka wywiadówki. - na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana zainteresowanym; uczeń otrzymuje do wglądu ocenioną pracę na lekcji podsumowującej prace pisemne, rodzice/opiekunowie - w czasie wywiadówek oraz dni otwartych /w obecności nauczyciela przedmiotu/; - na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 3. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz kryteria oceniania ustalają nauczyciele przedmiotów (Przedmiotowy system oceniania). PSO stanowi integralną część WSO i zatwierdza go dyrektor szkoły. W przypadku wprowadzania zmian w zatwierdzonym PSO nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły. Wymagania edukacyjne wobec uczniów są precyzyjnie określone i dostosowane do ich możliwości i predyspozycji. 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona. 7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom edukacyjnym, tj. uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno - motorycznego i poznawczego nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. Nauczyciel ma obowiązek szczegółowo, w odniesieniu do wymagań zawartych w podstawie programowej, w Indywidualnym planie pracy z uczniem, wskazać i dookreślić zakres wiedzy i umiejętności, jakie powinien opanować uczeń, aby uzyskać pozytywną ocenę. 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań oraz organizacji i metod pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia. 9. Zespół nauczycieli i specjalistów po zapoznaniu się z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Z opracowanym programem koordynator prac zespołu zobowiązany jest zapoznać dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów dziecka, którzy fakt ten potwierdzają czytelnym podpisem. Wszystkie Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne stanowią wydzielony dokument wewnątrzszkolnej dokumentacji i znajdują się u psychologa szkolnego. Zespół zobowiązany jest realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu, a także okresowo, tj. na koniec każdego semestru w roku szkolnym dokonywać wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia stanowiącej podstawę do modyfikowania IPET-u w przypadku niezadowalających rezultatów zaplanowanych działań edukacyjno-terapeutycznych. 10. Rodzic ucznia ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi (są to wszyscy uczniowie, którzy wymagają objęcia opieką psychologiczno-pedagogiczną) powinien umożliwić dziecku korzystanie z organizowanych na terenie szkoły form pomocy (np. udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych) oraz wspierać dziecko w przezwyciężaniu trudności zgodnie z zaleceniami nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. 11. Nierespektowanie powyższych zasad przez ucznia bądź rodzica skutkować będzie konsekwencjami wynikającymi z ustaleń indywidualnych i objęciem rodziny nadzorem pedagoga szkolnego. 3

4 12. Uczniowi, który w trakcie trwania roku szkolnego ze względów zdrowotnych objęty był nauczaniem zorganizowanym przez placówkę medyczną, np. szpital lub sanatorium, wychowawca klasy zobowiązany jest wpisać uzyskane tam oceny z poszczególnych przedmiotów do dziennika lekcyjnego na podstawie wykazu ocen wydanego przez tę placówkę i poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu, z którego uczeń uzyskał oceny. Otrzymany wykaz ocen przechowywany jest w dokumentacji wychowawcy klasy do końca danego roku szkolnego. 13. Dziennik elektroniczny umożliwia rodzicowi bieżącą kontrolę frekwencji dziecka w szkole, stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce (informacje dotyczące daty wystawienia oceny, kategorii oceny, nauczyciela, który tę ocenę wystawił), a także szybką bieżącą wymianę informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym. 14. W pierwszym etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna) obowiązują następujące zasady oceniania: a) w ciągu roku szkolnego w I i II semestrze w ocenianiu bieżącym nauczyciel, określając poziom wiadomości i umiejętności ucznia, stosuje następującą punktację: 6 pkt otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, korzysta z różnych źródeł informacji, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania niekonwencjonalne, potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych; 5 pkt otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczaniaw danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania standardowych zadań i problemów w typowych sytuacjach; 4 pkt otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie dobrym, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie rozwiązuje łatwe zadania, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy o średnim stopniu trudności; 3 pkt otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki, samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela; 2 pkt otrzymuje uczeń, który: słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie w stosunku do wymagań zawartych w podstawie programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań; 1 pkt otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się; b) przy ocenianiu prac kontrolnych i sprawdzianów obowiązuje następująca zasada: punkty % poprawnych odpowiedzi wiedza wykraczająca poza program nauczania w 6 danej klasie

5 c) przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych, technicznych i wychowania fizycznego, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki ww. zajęć, d) na półsemestr nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców/opiekunów o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, e) na semestr i koniec roku nauczyciel dokonuje podsumowania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w semestrze lub danym roku szkolnym w postaci oceny opisowej, f) w ciągu II semestru w klasie III dotychczas stosowaną punktację zastępuje się ocenami w skali od 1 do 6, tak jak w II etapie edukacyjnym, co określa pkt. 15 WSO; ocena roczna pozostaje oceną opisową (uchwała rady szkoły z dn r). g) oceniając poziom wiadomości i umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić zarówno szczególne trudności jak i możliwości psychofizyczne uczniów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji tj. opiniach i orzeczeniach. 15. W drugim etapie edukacyjnym (klasy IV VI) obowiązują następujące zasady oceniania: a) oceny cząstkowe określają poziom wiadomości/umiejętności ucznia w stosunku do zrealizowanej części programu nauczania; oceny śródroczne podsumowują okresowe osiągnięcia edukacyjne uczniów z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania (oceny klasyfikacyjne); oceny roczne podsumowują osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania (oceny klasyfikacyjne); oceny cząstkowe, śródroczne (semestralne) ustala się według skali: ocena oznaczenie cyfrowe celujący 6 bardzo dobry 5 dobry 4 dostateczny 3 dopuszczający 2 niedostateczny 1 przy czym oceny te muszą być ocenami pełnymi; oceny roczne w arkuszu ocen należy wpisać pełną nazwą; b) ustala się następujące kryteria oceniania: ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, korzysta z różnych źródeł informacji, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania niekonwencjonalne, potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych; ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania standardowych zadań i problemów w typowych sytuacjach; ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie dobrym, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie rozwiązuje łatwe zadania, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy o średnim stopniu trudności; ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki, samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela; ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie w stosunku do wymagań zawartych w podstawie programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań; 5

6 ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się; c) śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne; z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne; nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas ustalają w terminie określonym przez dyrektora szkoły oceny śródroczne, roczne oraz oceny zachowania; d) nauczyciel przed wystawieniem oceny śródrocznej/rocznej powinien wystawić: - w przypadku przedmiotu odbywającego się jeden raz w tygodniu co najmniej 3 oceny sumujące i 1 ocenę kształtującą; - w przypadku przedmiotu odbywającego się co najmniej dwa razy w tygodniu minimum 4 oceny sumujące i 2 oceny kształtujące. Ocena semestralna/roczna musi być wykładnią systematycznie wystawianych ocen cząstkowych. O ww. ocenie decyduje średnia ważona, przy czym dla sprawdzianu, pracy klasowej przypisujemy wagę 3, dla odpowiedzi ustnej, kartkówki, dłuższej pracy domowej - wagę 2, dla krótkiej pracy domowej, pracy dodatkowej, dla nieprzygotowania, oceny proponowanej - wagę 1. Za zajęcie I miejsca w konkursie uczeń otrzymuje ocenę celującą: a) konkurs o zasięgu co najmniej dzielnicowym - waga 3 b) konkurs wewnątrzszkolny - waga 1 Waga poszczególnych kategorii specyficznych dla przedmiotów nauczania jest zapisana w PSO. Przy ocenianiu semestralnym/rocznym przyjmuje się następujący zakres średniej ważonej: 0-1,59 - ocena niedostateczna 1,6-2,59 - ocena dopuszczająca 2,6-3,59 - ocena dostateczna 3,6-4,59 - ocena dobra 4,6-5,59 - ocena bardzo dobra od 5,6 - ocena celująca Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu semestrów. Nauczyciel przedmiotu dysponuje 0,1 stopnia, którą może wyjątkowo dodać uczniowi do oceny rocznej, gdy ten: wykaże się znaczącymi osiągnięciami w ocenianej dziedzinie (zwycięstwa w konkursach o zasięgu co najmniej dzielnicowym) i/lub aktywnie i systematycznie pracował w drugim semestrze, podejmując dodatkowe zadania i wykonując je starannie i z dużym zaangażowaniem. e) uczeń jest powiadamiany z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie sprawdzianów wiadomości, testów, prac stylistycznych; w ciągu dnia może pisać tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy (co drugi dzień); kartkówki mogą być niezapowiedziane i trwać: - 20 minut, gdy obejmują materiał z dwóch ostatnich lekcji, - 10 minut, gdy obejmują materiał z ostatniej lekcji, przy czym każda praca kontrolna (w tym również kartkówka) winna zawierać: - imię i nazwisko ucznia, - oznaczenie klasy, do której przynależy uczeń, - datę pisanej pracy; f) terminy informowania uczniów o otrzymanych ocenach z prac pisemnych: - kartkówka do 3 dni od dnia, w którym była pisana (w sytuacji, kiedy dni świąteczne uniemożliwiają przekazanie informacji o ocenie, nauczyciel obowiązany jest przekazać ją na pierwszych zajęciach po przerwie świątecznej, dotyczy to również choroby nauczyciela; w przypadku choroby ucznia nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły); kartkówka z przedmiotu, który jest realizowany raz w tygodniu na najbliższej lekcji, - sprawdzian, test, praca stylistyczna itp. do 2 tygodni; g) prace kontrolne są omawiane na lekcji podczas informowania o otrzymanej ocenie; sprawdziany, prace stylistyczne, testy są pozostawiane do wglądu dla rodziców/opiekunów u nauczycieli przedmiotów przez następny rok szkolny i są udostępniane na prośbę rodziców/opiekunów w obecności nauczyciela (nie dotyczy uczniów klas szóstych); nauczyciel umożliwia uczniowi, rodzicom/opiekunom prawnym sfotografowanie pracy kontrolnej, h) przy ocenianiu prac kontrolnych i sprawdzianów obowiązuje następująca zasada: ocena % poprawnych odpowiedzi celujący wiedza wykraczająca poza program nauczania w danej klasie bardzo dobry dobry dostateczny

7 dopuszczający niedostateczny 0-30 i) w przypadku, gdy uczeń nie przystąpił do sprawdzianu z powodu nieobecności, powinien opanować wiadomości, które obejmował sprawdzian w terminie nie dłuższym niż jego nieobecność w szkole, w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu; zasada ta dotyczy również uzupełniania prac z zajęć technicznych, muzyki i plastyki. Jeżeli uczeń nie stawił się w uzgodnionym wcześniej z nauczycielem terminie zaliczenia sprawdzianu, na którym był nieobecny, nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę tego ucznia w formie przez siebie obranej na kolejnej lekcji danego przedmiotu, na której uczeń będzie obecny. j) jeżeli zajęcia z danego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu, a uczeń po raz pierwszy jest do nich nieprzygotowany, nauczyciel nie odnotowuje oceny niedostatecznej; odpowiednio dla zajęć odbywających się dwa razy w tygodniu dopuszczalne są dwa nieprzygotowania bez konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej; dla zajęć odbywających się trzy, cztery lub więcej razy w tygodniu trzy nieprzygotowania w semestrze. Uczeń zobowiązany jest zgłosić nieprzygotowanie przed lekcją. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel ma prawo wpisać ocenę niedostateczną. k) oceniając poziom wiadomości i umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić zarówno szczególne trudności jak i możliwości psychofizyczne uczniów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji tj. opiniach i orzeczeniach; l) uczeń zamiast zadanej pracy domowej (gdy jej wykonanie nastręcza mu trudności) może wykonać pracę zastępczą z tej partii materiału, która dotyczy zadanego tematu; m) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą na koniec I semestru, zobowiązany jest opracować plan działań umożliwiających uczniowi opanowanie wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskania pozytywnej oceny w semestrze II. Z planem zapoznany zostaje dyrektor i rodzice ucznia w terminie tygodnia od momentu rozpoczęcia II semestru. n) uczeń na własną prośbę może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu, pracy klasowej tylko raz, nie później niż tydzień po otrzymaniu oceny. Ocena, którą uczeń poprawiał, nie zostaje anulowana. o) informacje o terminie wystawiania ocen (semestralnych/rocznych) zawarte są w kalendarzu szkolnym. 3 ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, zajęć komputerowych. 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas określony w ww. opinii. 3. W przypadku zwolnienia ucznia z ww. zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona, dołączając wydaną decyzję. 4 KLASYFIKOWANIE, EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Przeprowadzana jest raz w roku, na zakończenie I semestru. 2. Klasyfikacja roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (w klasach I III jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej). Klasyfikację roczną przeprowadza się na 7 dni roboczych przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych (usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej) przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (powyżej 50% liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych). 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na wniosek swój lub rodziców/opiekunów. 5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców/opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny (rodzice zobligowani są złożyć podanie do dyrektora szkoły najpóźniej dzień po uzyskaniu informacji od wychowawcy klasy o nieklasyfikowaniu ucznia). 7

8 6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania, a egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 7. Termin oraz zakres egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami/opiekunami. Ze względu na liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin, może on być przeprowadzany etapowo; ww. egzamin powinien odbyć się: a) śródroczny przed końcem I semestru (termin zgodny z kalendarzem szkolnym na dany rok); w uzasadnionych przypadkach (przyczyny losowe lub zdrowotne) najpóźniej do dnia 30 marca każdego roku szkolnego, b) roczny w II semestrze, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole oraz realizującego indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 9. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: a) przewodniczący komisji - dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, b) egzaminujący - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) członek komisji - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego. W przypadku ww. zajęć egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Każda część trwa 45 minut. 11. Pytania egzaminacyjne zawierające treści programowe, które uczeń musi opanować przed przystąpieniem do egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminujący w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalana na podstawie następującej skali: ocena % poprawności wykonania celujący 100% + wiedza wykraczająca poza program nauczania dla danej klasy bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: a) skład komisji, b) termin egzaminu, c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, d) wynik egzaminu oraz uzyskane oceny, e) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, f) prace pisemne ucznia jako załącznik. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice/opiekunowie ucznia. 14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do śródrocznego egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do 30 kwietnia danego roku szkolnego. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego, jest nieklasyfikowany, nie otrzymuje promocji do następnej klasy. 15. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego w terminie określonym w 4, pkt 7, b), może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego, jest nieklasyfikowany z przedmiotu lub przedmiotów, które obejmował egzamin i nie otrzymuje promocji do następnej klasy. 16. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał maksymalnie jedną ocenę niedostateczną, może ubiegać się o egzamin poprawkowy w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany / nieklasyfikowana 8

9 5 TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mają prawo wnieść prośbę o podwyższenie rocznej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: a) najpóźniej na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzic/opiekun składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w ust.1; b) ww. wniosek może dotyczyć podwyższenia oceny tylko o jeden stopień; c) dla ucznia, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności uwzględniający materiał programowy z całego roku szkolnego, obejmujący poziom wymagań edukacyjnych wynikający z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu przewidzianego na ocenę, o którą ubiega się uczeń; d) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami;o terminie sprawdzianu dyrektor szkoły pisemnie powiadamia ucznia lub rodzica /opiekuna; e) sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; f) sprawdzian przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwierdza go dyrektor szkoły najpóźniej w przeddzień sprawdzianu; g) sprawdzian ma formę pisemną, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę ćwiczeń praktycznych i trwa 45 minut; h) aby podwyższyć ocenę, uczeń musi uzyskać minimum 75% możliwych do uzyskania punktów; i) sprawdzian przeprowadza komisja powołana na piśmie przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: - dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, - nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których przeprowadzony jest sprawdzian, - nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu, z którego uczeń pisze sprawdzian; j) podczas sprawdzianu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatora, rodzice/opiekunowie ucznia; k) o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po ocenieniu przez komisję wykonanych zadań; l) w wyniku sprawdzianu ocena ucznia może zostać utrzymana lub podwyższona w stosunku do wcześniej przewidywanej przez nauczyciela; m) z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: - skład komisji, - termin sprawdzianu, - wynik sprawdzianu, - ocenę ustaloną przez komisję; n) do protokołu załącza się arkusz sprawdzianu ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza rocznej klasyfikacji. 6 EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek uczniów, rodziców /opiekunów przedłożony dyrektorowi szkoły w terminie ustalonym w kalendarzu szkolnym. 4. Egzamin poprawkowy składa się z 2 części, z których każda trwa 45 minut: a) części pisemnej, b) części ustnej, 9

10 z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 6. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: a) przewodniczący komisji - dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, b) egzaminujący - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) członek komisji - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; w egzaminie poprawkowym bez prawa głosu może uczestniczyć: a) przedstawiciel rady rodziców - na wniosek ucznia lub rodziców/opiekunów, b) doradca metodyczny - na wniosek egzaminującego, c) wychowawca klasy. 7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach (na pisemny wniosek rodziców lub dyrektora szkoły). W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: a) skład komisji, b) termin egzaminu, c) pytania egzaminacyjne, d) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę, e) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, f) prace pisemne ucznia jako załącznik. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 9. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel egzaminujący w porozumieniu z przewodniczącym komisji, który je zatwierdza najpóźniej na dzień przed egzaminem. 10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września. 11. Uczeń, który zdaje egzamin poprawkowy, otrzymuje pytania określające poziom wiedzy i umiejętności na ocenę dopuszczającą. Aby uzyskać tę ocenę zdający musi mieć 75% poprawnie wykonanych poleceń w części pisemnej oraz 75% poprawnych odpowiedzi w części ustnej egzaminu. 12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 7 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TRYBU USTALANIA ROCZNEJ KLASYFIKACYJNEJ OCENY Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi obowiązującego w szkole trybu ustalania tej oceny. 2. Zastrzeżenia, o których mowa, uczeń lub jego rodzice/opiekunowie zgłaszają na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, a w przypadku egzaminu poprawkowego w terminie 5 dni od dnia jego przeprowadzenia. 3. Dyrektor szkoły ma 7 dni na rozpatrzenie zastrzeżenia, licząc od dnia złożenia przez ucznia lub jego rodziców/opiekunów wniosku. 4. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z egzaminu poprawkowego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, została ustalona uczniowi zgodnie z obowiązującym w szkole trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły informuje o tym ucznia lub jego rodziców/opiekunów na piśmie, wysyłając informację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku stwierdzenia niezgodności dyrektor podaje pisemnie termin i tryb ustalania nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 5. W szkole obowiązuje następujący tryb ustalania uczniowi nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych: 10

11 a) dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z danych zajęć edukacyjnych; w skład komisji wchodzą: - dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, - dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; b) sprawdzian odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich i składa się z części pisemnej i ustnej trwających po 45 minut, których zakres obejmuje materiał z całego roku szkolnego; każda część sprawdzianu punktowana jest osobno; aby otrzymać ocenę, o którą ubiega się uczeń, musi on uzyskać minimum 75 % możliwych do uzyskania punktów; części sprawdzianu dzieli 10 minutowa przerwa; c) o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po sprawdzeniu i ocenie jego obu części; d) w sprawdzianie mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatora, rodzice/opiekunowie ucznia; e) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny ustalonej przed sprawdzianem; f) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny klasyfikacyjnej niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, g) z prac komisji, o której mowa w pkt. 5 a), sporządza się protokół zawierający: - skład komisji, - termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 5 b), - pytania (zadania) egzaminacyjne, - wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; h) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; i) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; j) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach (usprawiedliwiona absencja nauczyciela). W tym przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tyże powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego. 8 SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. W klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań. 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem pkt Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej i/lub niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 4. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu i nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy, a ponadto rodzice powinni skierować do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie form i warunków sprawdzianu do dnia 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian. 5. Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 6. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 7. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia. 8. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 9. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE), w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) opracowuje i ogłasza w informatorze zakres, kryteria oceniania i formę przeprowadzenia sprawdzianu, a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian. 11

12 10. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. 11. Do sprawdzianu może przystąpić uczeń, który przedstawi komisji ważną legitymację szkolną. 12. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu jest przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 13. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. 14. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły i nie wpływa on na ukończenie szkoły. 15. Na każdym zestawie zawierającym zadania i karty odpowiedzi zamieszcza się kod ucznia, nadany przez OKE oraz nr PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. 16. Do przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor OKE powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, upoważniając go do powołania zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Członków tego zespołu powołuje przewodniczący spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, włączając w skład zespołu co najmniej jednego nauczyciela, który jest zatrudniony w innej szkole. 17. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 18. W każdej sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian, musi przebywać co najmniej trzech członków powołanego zespołu nadzorującego (tj. przewodniczący zespołu w danej sali oraz dwóch członków zespołu). W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 19. W sali lub salach, w których przeprowadzany jest sprawdzian, mogą przebywać również, w charakterze obserwatorów, następujące osoby: a) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, b) *delegowany przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, c) *delegowany przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, d) *delegowany przedstawiciel komisji centralnej i komisji okręgowych, e) *delegowani przedstawiciele szkół wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli. * osoby nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu ani w ustalaniu wyników 20. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby wymienione w pkt. 15 nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania. 21. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy. 22. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 23. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 24. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia jego sprawdzian. Informację o tym fakcie zamieszcza w protokole. 25. Uczeń w terminie 2 dni od daty sprawdzianu może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. 26. Dyrektor OKE rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. 27. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 20 lub z urzędu, dyrektor OKE może unieważnić sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów zdających w danej szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów. 28. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor CKE. 29. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora CKE, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE. 30. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę (kl. VI) oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem pkt W szczególnych przypadkach (losowych bądź zdrowotnych) uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKE na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami /opiekunami ucznia. 32. Wynik sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów powołany przez dyrektora OKE (co najmniej trzy osoby). Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest 12

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r.

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. W 2. dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu: 4. Szkoła podejmuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W TRZEBINI Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

od roku szkolnego 2013/2014

od roku szkolnego 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze od roku szkolnego 2013/2014 I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy Podstawa prawna: Procedura stanowi załącznik do WSO Gimnazjum nr1 Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

i Promowania Uczniów

i Promowania Uczniów Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu Podstawę niniejszego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku Płock, 2010 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy I PODSTAWY PRAWNE 1. Art. 22 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu III Liceum Ogólnokształcącego im. S. B. Lindego w Toruniu. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie. dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych. Szkolny System Oceniania

Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie. dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych. Szkolny System Oceniania Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie 1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

Wewna trzszkolny System Oceniania

Wewna trzszkolny System Oceniania Załącznik do Statutu Wewna trzszkolny System Oceniania 1. Podstawy prawne 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany dalej WSO, został opracowany na podstawie: 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA 2009 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII SPOŁECZNE GIMNAZJUM W PYRZYCACH PROWADZĄCY: ILONA STANKIEWICZ WSTĘP Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie: I. Warunków określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14.

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14. Aneks nr 2 Na podstawie Uchwały nr 8/2015 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 31 sierpnia 2015r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. / Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz 2572, Nr 273,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2013r. ze zmianami z

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu rok szkolny 2014/2015

SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu rok szkolny 2014/2015 SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu rok szkolny 2014/2015 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu na podstawie: art. 42 ust.1; art. 52, ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI Przedmiot: matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI I.Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkó i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie opracowała wewnątrzszkolny system oceniania, który opiera się na następujących ustaleniach: Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Rok szkolny: 2013/2014 Jedna godzina w tygodniu Nauczyciel: Jan Dobrowolski 2 1. Nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa (EdB), na początku roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA w TYCHACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA w TYCHACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA w TYCHACH dla IV Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Profilowanego i Technikum Ochrony Środowiska 1 1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III.

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. PSO jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z chemii dla klas I III Publicznego

Bardziej szczegółowo