WIADOMO CI Z RATUSZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMO CI Z RATUSZA"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Dnia 3 lutego 2011 r. na sesji Rady Miejskiej ChełmŜy podjęta została uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej ChełmŜy w sprawie budŝetu miasta na 2011 rok. W uchwalonym budŝecie Miasta ChełmŜy na 2011 rok ustalono dochody w wysokości ,72, w tym bieŝące ,00 i majątkowe ,72, zaś wydatki w wysokości ,21, w tym bieŝące ,00 i majątkowe ,21 (inwestycyjne w kwocie ,21). Deficyt budŝetowy na 2011 rok wynosi ,49 i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,41. Określono rezerwę ogólną i celową w wysokości ,28. W roku 2011 planowane są spłaty zobowiązań w wysokości ,05, w tym: - spłata kredytów i poŝyczek ,05; - spłata odsetek ,00. Określone zostały takŝe następujące wielkości wybranych dochodów, wydatków, dotacji i innych planów finansowych: a) wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości ,00, b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości ,00 i wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości ,00 oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.600,00, c) plan przychodów w wysokości ,00 i kosztów w wysokości ,22 samorządowych zakładów budŝetowych, d) dotacje dla samorządowych zakładów budŝetowych w wysokości ,00, e) dotacje dla samorządowej instytucji kultury w wysokości ,00, f) limit wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku budŝetowym wynosi ,21 (w tym zakup i objecie akcji ,00):

2 2 Lp. Dział Zadania inwestycyjne Plan na 2011r. I A B Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje kontynuowane Budowa dróg publicznych w ChełmŜy: etap I - Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy ,00 śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul ,00 Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, słuŝącej wypoczynkowi, ,00 turystyce i rekreacji - etap II. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta Przygotowanie i wyposaŝenie pracowni fizycznej i ,00 chemicznej w Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,00 miasta ChełmŜy Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla ,00 wozów asenizacyjnych Razem wydatki na inwestycje kontynuowane ,00 Inwestycje noworozpoczęte Budowa ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym 8 000, Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego , Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w ChełmŜy przy ul. Polnej , Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, RóŜanej - etap II , Modernizacja Stadionu Miejskiego w ChełmŜy przy ul. 3- go Maja ,00 Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte ,72 C Zakupy Wykupy i wywłaszczenia , Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu , Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej , Zakup komputerów 8 000, Koszty wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" 5 000,00 Razem wydatki na zakupy ,00 D Dotacje inwestycyjne

3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-ChełmŜa z 0,00 odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno-ChełmŜa w km do na dł. 5,975 km" - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta ,49 ChełmŜa Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki w ChełmŜy, Rynek ,00 Razem dotacje inwestycyjne poz. IV ,49 Ogółem poz. A +B +C +D ,21 E Zakup i objecie akcji i udziałów Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w ChełmŜy ,00 Razem wydatki na zakup i objęcie akcji ,00 Ogółem poz. A +B +C +D +E ,21 Nowe przepisy o finansach publicznych wprowadzają obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z załoŝenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni stanowiący podstawę rozwoju gminy. A faktyczne brzmienie przepisów dotyczących WPF nadają mu funkcję czysto formalną, wtórną wobec uchwały budŝetowej. Opracowanie WPF wynika z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz z faktu przynaleŝności do UE, której budŝet jest oparty na wieloletnim planie finansowym (Nowa Perspektywa Finansowa na lata ). WPF jest połączeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz prognozy kwoty długu. WPF obejmuje okres roku budŝetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak nie krócej niŝ okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W naszym przypadku WPF sporządzona jest do 2025 r., bo do tego roku zgodnie z podpisaną umową z BGK spłacony jest kredyt w EBI. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie ,54 a spłata rat z zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosi ,05 co razem ze spłatą odsetek daje wskaźnik 5,54% - wobec dopuszczalnej wartości wskaźnika 15%. Kwotę długu na koniec roku zaplanowano w wysokości ,72 co daje wskaźnik 46,4% wobec dopuszczalnej wartości wskaźnika 60%. Mieszkańcom ChełmŜy przypominamy o obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, podatku transportowego, wieczystego uŝytkowania gruntu, dzierŝawy za grunt oraz opłaty targowej i od posiadania psów.

4 4 Płatności (za wyjątkiem opłaty od posiadania psów, która płatna jest w banku na konto ZGM sp. z o.o.) moŝna dokonywać w kasie Urzędu Miasta ChełmŜy przy ul. Gen. J. Hallera 2 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz , we wtorki w godz ), a takŝe przelewem bankowym na rachunek nr BS Chełmno. Osoby fizyczne podatek od nieruchomości płacą kwartalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada br. Podatek od nieruchomości płacą właściciele nieruchomości, ich samoistni posiadacze, uŝytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze nieruchomości lub ich części, jeśli to posiadanie wynika z umowy z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego (z wyjątkiem osób fizycznych - najemców lokali mieszkalnych niebędących odrębnymi nieruchomościami), a nawet ci, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Osoby prawne podatek od nieruchomości płacą miesięcznie do 15-go kaŝdego miesiąca. Podatek od środków transportowych od osób prawnych jak i od fizycznych płacony jest w terminach do 15 lutego i do 15 września. Termin opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntu upływa z dniem 31 marca bieŝącego roku. Podatek za dzierŝawę gruntu płacony jest kwartalnie w terminach do 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października i 10 grudnia bieŝącego roku. Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania i termin upływa 31 maja b.r., względnie w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa. Dla posiadaczy psów, którzy: 1) uiszczą opłatę do końca I kwartału danego roku kalendarzowego ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psa w wysokości 27,00 zł za kaŝdego psa; 2) nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala się roczna stawkę opłaty od posiadania psa w wysokości 20,00 zł za kaŝdego psa. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaŝy, a przynajmniej z wyjściem z ofertą sprzedaŝy, polegającą na wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny. W dniu roku w ChełmŜy, pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie a gminą miasto ChełmŜa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta

5 5 ChełmŜy Jerzego Czerwińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ChełmŜy Krystyny Lulki została zawarta umowa o udzielenie kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu Miasta ChełmŜy. W dniu roku, pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem ChełmŜa reprezentowanym przez Burmistrza Miasta ChełmŜy Jerzego Czerwińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ChełmŜy Krystyny Lulki została zawarta umowa o udzielenie kredytu w wysokości ,00. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie przedsięwzięcia, na sfinansowanie kosztów projektu technicznego, przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, słuŝącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji. W dnia 7 lutego 2011 r. Pani HELENA PIASECKA, która jest mieszkanką naszego miasta od prawie 40 lat, obchodziła 102 rocznicę urodzin. Z tej okazji władze miasta w osobie Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Kalinowskiego, wiceburmistrza Marka Kuffla oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiły Wilczyńskiej złoŝyły wizytę szacownej Jubilatce, składając wyrazy szacunku i Ŝycząc w zdrowiu długich lat Ŝycia. Dokonywane przez Kierownika USC czynności urzędowe, jak równieŝ wydawane przez niego zaświadczenia, odpisy oraz zezwolenia, podlegają opłacie skarbowej. Sposób uiszczenia, jej wysokość, a takŝe przewidywane zwolnienia, reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225, poz z poźn. zm./. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złoŝenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia. Wpłaty moŝna dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu lub na numer konta:

6 6 Informuję, iŝ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta ChełmŜy przed dniem 31 grudnia 2007 r. zobowiązani są do dnia 30 czerwca 2011 r. dokonać aktualizacji swoich danych na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG 1. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2009 Nr 18, poz. 97 ), organ ewidencyjny ( burmistrz ) obowiązany jest w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. przenieść dane przedsiębiorców, znajdujących się obecnie w gminnej ewidencji do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG]. W związku z powyŝszym prosi się przedsiębiorców o kontakt z tut. organem rejestrowym. Szczegółowe informacje przedsiębiorcy mogą uzyskać codziennie w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta ChełmŜy pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr Związek Producentów Audio Video przypomina o obowiązku uiszczenia opłat z tytułu odtwarzania muzyki. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. kaŝdy podmiot gospodarczy, wykorzystujący w swojej działalności nagrania muzyczne zobowiązany jest do odprowadzania opłat z tytułu ich eksploatacji. Nie ma przy tym znaczenia z jakiego źródła odtwarzane są nagrania muzyczne. KaŜda osoba/firma mająca zamiar wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej muzykę powinna bezzwłocznie podpisać stosowne umowy z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania legalizujące publiczne odtwarzanie muzyki. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów wiąŝe się z sankcjami karnymi. W dniach 12 i 13 lutego po raz kolejny w ChełmŜy odbyła się wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego z całej Polski. Impreza zorganizowana przy współudziale chełmŝyńskiego oddziału hodowców gołębi rasowych miała miejsce w hali sportowej, gdzie było moŝna zobaczyć prawie 500 ptaków, a takŝe niektóre z nich kupić. Najpiękniejsze ptaki otrzymały tytuł championa, a ich właściciele dyplomy.

7 7 Pan RYSZARD PIPHANZ, jako kierowca taksówki spędził za kółkiem 45 lat. Z tej okazji 18 lutego 2011 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Urzędzie Miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski i Burmistrz Jerzy Czerwiński złoŝyli podziękowanie za wieloletnie wykonywanie zawodu taksówkarza na terenie naszego miasta, a pan Piphanz podzielił się wspomnieniami z minionego okresu. W tym roku przypadła 66 rocznica wywózki naszych mieszkańców na Syberię. Wydarzenia z 1945 r. są nadal bolesne dla Ŝyjących Sybiraków oraz ich rodzin, które przeŝyły gehennę sowieckich łagrów. Na początku lutego 1945 r. na rozkaz oficerów NKWD z ChełmŜy w głąb Rosji wywieziono około 600 osób, z których 202 nie wytrzymało morderczego klimatu Syberii i katorŝniczej pracy. Pamiątką po tych wydarzeniach jest tablica umieszczona na budynku Komisariatu Policji w ChełmŜy, w którym w 1945 r. zgromadzono większość pędzonych na Wschód mieszkańców. W dniu 18 lutego br. z okazji upamiętnienia tej tragicznej rocznicy odprawiona została w kościele Św. Trójcy msza za pomordowanych, a po niej nastąpił przemarsz ulicami miasta pod tablicę pamiątkową, gdzie złoŝono kwiaty i zapalono znicze. Wspomnieniami podzielili się Sybiracy: Leszek Masłowski i Stanisław Dubiel oraz najstarszy w mieście Sybirak Jan Mikosza, który w Rosji daleko za Irkuckiem spędził ponad 6 lat. W Miejskiej Izbie Muzealnej zorganizowano wystawę pn. Golgota Wschodu, której autorką była Monika Myszkowska, pracownik Biblioteki. MoŜna było takŝe zobaczyć obrazy olejne Sybiraka Pana Leszka Masłowskiego.

8 8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy podaje informację dotyczącą bieŝącej działalności : W Świetlicy Dziecięcej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej minęły ferie zimowe. W zajęciach uczestniczyło 60 dzieci. Mimo braku śniegu mali milusińscy nie narzekali na nudę. W pierwszym turnusie brało udział 30 dzieci, w grupie wiekowej 7-9 lat. Dla tej grupy rówieśniczej zorganizowano przede wszystkim zajęcia plastyczne, gry planszowe, oraz pogadanki, konkursy i oczywiście bal przebierańców. Druga grupa dzieci była złoŝona ze starszych dzieci, więc tematyka była troszkę powaŝniejsza. Rok 2011 jest rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, dlatego robione były eksperymenty chemiczne, a takŝe konkursy z tej trudnej dziedziny. Prowadzone były pogadanki na temat właściwego zachowania w róŝnych sytuacjach. Dzieci uczyły się równieŝ majsterkowania i trudnej sztuki decoupage. W dniu r. w Świetlicy Dziecięcej przy ul. Tumskiej 12 odbył się,,bal u Królowej Śniegu dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy. Dzieci przebrały się fantastycznie! Po prezentacji strojów karnawałowych oraz krótkim występie uczestniczyły w ogólnej zabawie: tańcach, konkursach i korowodach. Nie zabrakło teŝ poczęstunku. Oczywiście punktem kulminacyjnym okazało się święto pączka, czyli Tłusty czwartek. Dzieci bardzo duŝo wiedziały na temat pączków i tradycji z nimi związanych. Główną nagrodą był oczywiście słodki pączek. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 roku, na godzinę 24ºº. W dniach od 1 do 17 marca 2011 roku w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego, jak równieŝ wywiadów spisowych w terenie upowaŝnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od dnia

9 9 8 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku. W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z moŝliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. JuŜ od pierwszego dnia trwania spisu, tj. od dnia 1 kwietnia 2011 roku formularze elektroniczne przeznaczone do samopisu internetowego zostaną udostępnione na stronach i Samospis internetowy trwa do dnia 16 czerwca 2011 roku. W spisie powszechnym będą zebrane dane w ramach następujących obszarów tematycznych : - stan i charakterystyka demograficzna ludności, - edukacja, - aktywność ekonomiczna osób, - dojazdy do pracy, - źródła utrzymania osób, - niepełnosprawność, - obywatelstwo, - migracje wewnętrzne i zagraniczne, - narodowość i język, - wyznanie, - gospodarstwa domowe i rodziny, - stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych. Wszystkie informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione jako tajemnica statystyczna /art.10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej Dz.U. Nr 88, poz.439, z późn.zmianami/. MoŜemy teŝ liczyć sie z telefonem - w dniach od 1 lipca do 11 lipca 2011 roku w drodze wywiadów telefonicznych zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spis obejmie osoby zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach. Spis kontrolny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia kompletności spisu, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

10 10 Zakończyła się procedura tworzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Miasto ChełmŜa na 2011 rok. Ostateczna wersja list przydziału mieszkań jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Gen.Hallera 2 i 19. W ostatnim tygodniu lutego chełmŝyńskie szkoły podstawowe wzbogaciły wyposaŝenie o dwadzieścia zestawów tablic interaktywnych. Tablica interaktywna to urządzenie edukacyjne, które działa podobnie jak dotykowy ekran. Podłączenie do niej komputera umoŝliwia za jej pomocą obsługiwanie kaŝdego programu uruchomionego w komputerze. Oprócz tego moŝna na niej pracować, jak na zwykłej tablicy, sporządzać notatki, a następnie zapisać i wydrukować zawartość ekranu. Pojedynczy zestaw to: tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, specjalistyczny projektor o krótkiej ogniskowej oraz notebook. KaŜda szkoła otrzymała takŝe wizualizer, czyli urządzenie, które pozwala pokazywać przedmioty lub dokumenty w powiększeniu, wykorzystując w tym celu projektor. Tablice pozyskano w ramach projektu kluczowego e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko pomorskiego w części dotyczącej modułu e Edukacja w Województwie Kujawsko Pomorskim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Ogólna wartość tablic to ponad zł, przy wkładzie własnym miasta w wysokości ,72 zł.

11 11 Tablica interaktywna W piątek 25 lutego w Szkole Podstawowej Nr 5 odbył się koncert przedstawiony przez Agencję Artystyczną Promocja" pod nazwą Koncert klasyczny - barwy dźwięku". W programie dzieci usłyszały kompozycje klasyczne wielu kompozytorów. W muzyce wokalnej zaprezentowano włoskie i polskie pieśni, jak i znane arie Moniuszki, Verdiego. Opowiedziano o najbardziej naturalnym i oryginalnym z instrumentów jakim jest głos ludzki. W koncercie przedstawiono róg czyli waltornię, instrument z grupy instrumentów dętych blaszanych. W programie wzięła udział niezwykła artystka grająca na misach i gongach Iwona Jędruch zapraszana ze swym nietypowym instrumentem na wiele waŝnych koncertów i festiwali.

12 12 Pokaz instrumentów w SP lutego uczniowie klas pierwszych i drugich z Gimnazjum nr 1 uczestniczyli w zajęciach praktycznych z chemii. Młodzi chemicy" z pomocą pani z Wydziału Chemii UMK w Toruniu przeprowadzali proste i bezpieczne doświadczenia chemiczne. Po krótkim wprowadzeniu do techniki w małej skali, kaŝda para uczniów otrzymała zestaw doświadczalny. KaŜdy z uczestników wypełniał kartę pracy - uczniowie utrwalali w ten sposób opisywanie wykonanych operacji laboratoryjnych.

13 13 Chemicy z Gimnazjum Nr 1 Chemia w małej skali to doświadczenia przeprowadzane w technice SSC (Small Scale Chemistry). Technika ta pozwala na prostsze wykonanie wielu klasycznych doświadczeń przy uŝyciu słomek, małych plastikowych pojemników, strzykawek, wkraplaczy, klamerek słuŝących jako łapy do probówek, podgrzewaczy zamiast palników. Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli moŝliwość nabycia umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, połączenia teorii z doświadczeniem chemicznym, nauki rzetelnego opisu eksperymentu oraz zwiększenie zdolności manualnych. 18 lutego uczniowie chełmŝyńskich szkół uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami 66 rocznicy wywózki na Sybir. O godzinie w konkatedrze odprawiona została uroczysta msza święta, po czym uczestnicy przeszli pod pamiątkową tablicę wmurowaną na budynku gmachu Policji. Tu odbyły się okolicznościowe przemówienia. Następnie złoŝono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie wszyscy udali się do biblioteki miejskiej obejrzeć wystawę pt. Golgota Wschodu".

14 14 Uroczystości związane z rocznicą wywózki mieszkańców ChełmŜy na Sybir 17 lutego chełmŝyńscy gimnazjaliści odbyli wycieczkę do Warszawy. Wędrówkę po stolicy rozpoczęto od Sejmu i Senatu. Podczas zwiedzania, uczniowie zapoznali się z historią oraz najwaŝniejszymi miejscami polskiego parlamentu. Następnie zwiedzano Muzeum Powstania Warszawskiego. Pobyt w muzeum trwał 2,5 godziny intensywnego poznawania Warszawy, ludzi, broni, wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku. Wszyscy nasi uczniowie godnie potrafili przeŝywać ten trudny czas dla Polski i Polaków.

15 15 Gimnazjaliści w Muzeum Powstania Warszawskiego Zimowe marsze z kompasem i mapą wejdą chyba na stałe do kalendarza SKKT przy SP -3. W sobotę 19 lutego trasa wiodła do Torunia na Kopernikańskie Marsze na Orientację, organizowane od wielu lat dla upamiętnienia naszego astronoma Mikołaja Kopernika. Bazą imprezy był las przy Leśniczówce Bielawy koło Torunia. KaŜdy z uczestników otrzymał kolorową mapę i pamiątkowy znaczek. Trasa rajdu była dość łatwa, zadania na punktach kontrolnych bardzo ciekawe, za to pogoda nie rozpieszczała. Mróz, wiatr i śnieg po kostki nie były zbyt przyjemne, dlatego z radością uczestnicy, którzy przybyli na metę, mogli rozgrzać się przy ognisku i ciepłej herbacie.

16 16 XXXIV Kopernikańskie Marsze na Orientację W karnawale czas na bale. Trwa karnawał podczas, którego w szkołach podstawowych i w przedszkolach odbyły się oczekiwane przez dzieci zarówno młodsze jak i starsze bale i dyskoteki. Dyskoteka karnawałowa w SP 5

17 17 Bal przebierańców w Przedszkolu Nr 2 Bal przebierańców w Przedszkolu Nr 1 Od 31 stycznia do 11 lutego 2011 r. trwały zimowe ferie. W Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy odbyły się zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne, zajęcia praktyczne, na których robiono biŝuterię, wyjazd do kręgielni w Toruniu, wyjazd do Muzeum Piernika oraz zajęcia sportowe. W szkołach podstawowych podczas ferii zimowych dzieci przychodziły na zajęcia sportowe, zajęcia na basenie, plastyczne, informatyczne. Na zajęciach plastycznych w Skłudzewie. kaŝdy uczestnik miał okazję samodzielnie wykonać płaskorzeźbę. KaŜdy dzień kończył się obiadem z deserem. Zwycięzcy konkursów otrzymywali nagrody i dyplomy. Ferie w SP - 5 Ferie w terenie SP - 2

18 18 Zajęcia na basenie uczniowie SP - 2 W pierwszy dzień ferii (31 stycznia) uczniowie z SKKT SP- 3 uczestniczyli w wyprawie do Bydgoszczy. Zabudowa na Wyspie Młyńskiej (szczególnie odnowione budynki muzeów i plac zabaw) oraz zagospodarowanie Brdy (jazy, spusty i mostki) bardzo się podobało. Wielu emocji uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 doświadczyli w Family Parku - Centrum Rozrywek Rodzinnych. Starsi i młodsi chętnie korzystali z zabaw i gier proponowanych przez animatorów. Tor przeszkód w Figloraju, dmuchane zjeŝdŝalnie, ścianki wspinaczkowe, jazda minisamochodzikami, kręgle, malowanie twarzy - kaŝdy wybierał, na co miał ochotę. Kolejny dzień spędzono w Toruniu pod znakiem kultury. Na początek seans trójwymiarowy Safari" w Cinema City. W Centrum Sztuki Współczesnej czekały na dzieci niespodzianki. W muzeum są: biblioteka, kino i księgarnia. Pozwolono uczniom biegać i chować się, by doświadczyć tych nietypowych wraŝeń, jak na muzeum, trzeba odwiedzić Centrum. Na wystawie interaktywnej Berek! Szukam!" uczniowie przebierali się w papierowe kurtki i ceglaste mundurki. Niektórzy próbowali zabudować przestrzeń sali wystawowej styropianowymi kulami, robiąc z nich ciekawe instalacje. Muzealne panie, bardzo miłe, pozwalały bawić się i dotykać eksponatów. Wizytę w muzeum uwieńczono pamiątkowym zdjęciem.

19 19 Zwiedzanie Bydgoszczy SKKT SP -3 Family Park - Centrum Rozrywek Rodzinnych

20 20 Centrum Sztuki Współczesnej ChełmŜa, dnia r. Sekretarz Miasta (-) mgr Janusz Wilczyński

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RAWICZ ZA 2010 ROK D O C H O D Y Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane 66.182.600,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 67.750.068,62 zł. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Zespół Redakcyjny. Wiadomości z gminy Lubenia. Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015

Spis treści: Zespół Redakcyjny. Wiadomości z gminy Lubenia. Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 3 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Wiadomości z gminy Lubenia Czekamy na propozycje tematów do następnego wydania biuletynu do 15 kwietnia 2015 r. Napisz

Bardziej szczegółowo

Ratusz przyjazny dla klientów

Ratusz przyjazny dla klientów 17 stycznia 2014 Nr 2 (825) Ratusz przyjazny dla klientów zdjęcia: BZ Edyta Subocz Na jednej ze ścian widnieje malowidło przedstawiające ulicę Regera. W holu uruchomiony został przestronny punkt obsługi

Bardziej szczegółowo

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92 1. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA OPOLA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011 R... 2 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH... 4 2. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... 5 2.2. OPŁATA SKARBOWA... 6 2. 3. PODATEK OD CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXIII 2 (409) Bielawa, 16 lutego - 15 marca 2015 r. ISSN 1508-1362 Wywiad z burmistrzem Piotrem Łyżwą Wybory za nami i od wyników minęło już trochę czasu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY Budżet Gminy na rok W numerze 2 Twój podatek dla gminy Wkrótce projekt regulaminu w sprawie czystości XV Powiatowy Konkurs Muzyczny Stare Babice Zwrot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA Broszura informacyjna dla nowych pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ Stron 32 Urząd Miasta Nowy Targ Wydanie: I PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA zdj. Robert Wójtowicz Krok po kroku Redakcja:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 28 stycznia 2012r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego 29 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Budżet 2007 Radni gminy Zebrania wiejskie Bezpieczna gmina? Trudne decyzje. Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nr 1(7) marzec 2007

Budżet 2007 Radni gminy Zebrania wiejskie Bezpieczna gmina? Trudne decyzje. Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nr 1(7) marzec 2007 Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce ISSN 1732-7563 Dobranowice Igołomia Odwiśle Pobiednik Mały Rudno Górne Stręgoborzyce Tropiszów Wawrzeńczyce Wygnanów Złotniki Zofipole Żydów Nr 1(7) egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Biegali dla Jana Pawła II

Biegali dla Jana Pawła II DWUTYGODNIK * ROK XXVI * 24 maja 2013 r. * NR 10 (411) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Biegali dla Jana Pawła II W tym numerze : - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 - Vademecum

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo