WIADOMO CI Z RATUSZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMO CI Z RATUSZA"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Dnia 3 lutego 2011 r. na sesji Rady Miejskiej ChełmŜy podjęta została uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej ChełmŜy w sprawie budŝetu miasta na 2011 rok. W uchwalonym budŝecie Miasta ChełmŜy na 2011 rok ustalono dochody w wysokości ,72, w tym bieŝące ,00 i majątkowe ,72, zaś wydatki w wysokości ,21, w tym bieŝące ,00 i majątkowe ,21 (inwestycyjne w kwocie ,21). Deficyt budŝetowy na 2011 rok wynosi ,49 i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,41. Określono rezerwę ogólną i celową w wysokości ,28. W roku 2011 planowane są spłaty zobowiązań w wysokości ,05, w tym: - spłata kredytów i poŝyczek ,05; - spłata odsetek ,00. Określone zostały takŝe następujące wielkości wybranych dochodów, wydatków, dotacji i innych planów finansowych: a) wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości ,00, b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości ,00 i wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości ,00 oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.600,00, c) plan przychodów w wysokości ,00 i kosztów w wysokości ,22 samorządowych zakładów budŝetowych, d) dotacje dla samorządowych zakładów budŝetowych w wysokości ,00, e) dotacje dla samorządowej instytucji kultury w wysokości ,00, f) limit wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku budŝetowym wynosi ,21 (w tym zakup i objecie akcji ,00):

2 2 Lp. Dział Zadania inwestycyjne Plan na 2011r. I A B Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje kontynuowane Budowa dróg publicznych w ChełmŜy: etap I - Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy ,00 śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul ,00 Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, słuŝącej wypoczynkowi, ,00 turystyce i rekreacji - etap II. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta Przygotowanie i wyposaŝenie pracowni fizycznej i ,00 chemicznej w Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,00 miasta ChełmŜy Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla ,00 wozów asenizacyjnych Razem wydatki na inwestycje kontynuowane ,00 Inwestycje noworozpoczęte Budowa ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym 8 000, Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego , Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w ChełmŜy przy ul. Polnej , Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, RóŜanej - etap II , Modernizacja Stadionu Miejskiego w ChełmŜy przy ul. 3- go Maja ,00 Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte ,72 C Zakupy Wykupy i wywłaszczenia , Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu , Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej , Zakup komputerów 8 000, Koszty wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" 5 000,00 Razem wydatki na zakupy ,00 D Dotacje inwestycyjne

3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-ChełmŜa z 0,00 odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno-ChełmŜa w km do na dł. 5,975 km" - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta ,49 ChełmŜa Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki w ChełmŜy, Rynek ,00 Razem dotacje inwestycyjne poz. IV ,49 Ogółem poz. A +B +C +D ,21 E Zakup i objecie akcji i udziałów Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w ChełmŜy ,00 Razem wydatki na zakup i objęcie akcji ,00 Ogółem poz. A +B +C +D +E ,21 Nowe przepisy o finansach publicznych wprowadzają obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z załoŝenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni stanowiący podstawę rozwoju gminy. A faktyczne brzmienie przepisów dotyczących WPF nadają mu funkcję czysto formalną, wtórną wobec uchwały budŝetowej. Opracowanie WPF wynika z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz z faktu przynaleŝności do UE, której budŝet jest oparty na wieloletnim planie finansowym (Nowa Perspektywa Finansowa na lata ). WPF jest połączeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz prognozy kwoty długu. WPF obejmuje okres roku budŝetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak nie krócej niŝ okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W naszym przypadku WPF sporządzona jest do 2025 r., bo do tego roku zgodnie z podpisaną umową z BGK spłacony jest kredyt w EBI. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie ,54 a spłata rat z zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosi ,05 co razem ze spłatą odsetek daje wskaźnik 5,54% - wobec dopuszczalnej wartości wskaźnika 15%. Kwotę długu na koniec roku zaplanowano w wysokości ,72 co daje wskaźnik 46,4% wobec dopuszczalnej wartości wskaźnika 60%. Mieszkańcom ChełmŜy przypominamy o obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, podatku transportowego, wieczystego uŝytkowania gruntu, dzierŝawy za grunt oraz opłaty targowej i od posiadania psów.

4 4 Płatności (za wyjątkiem opłaty od posiadania psów, która płatna jest w banku na konto ZGM sp. z o.o.) moŝna dokonywać w kasie Urzędu Miasta ChełmŜy przy ul. Gen. J. Hallera 2 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz , we wtorki w godz ), a takŝe przelewem bankowym na rachunek nr BS Chełmno. Osoby fizyczne podatek od nieruchomości płacą kwartalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada br. Podatek od nieruchomości płacą właściciele nieruchomości, ich samoistni posiadacze, uŝytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze nieruchomości lub ich części, jeśli to posiadanie wynika z umowy z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego (z wyjątkiem osób fizycznych - najemców lokali mieszkalnych niebędących odrębnymi nieruchomościami), a nawet ci, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Osoby prawne podatek od nieruchomości płacą miesięcznie do 15-go kaŝdego miesiąca. Podatek od środków transportowych od osób prawnych jak i od fizycznych płacony jest w terminach do 15 lutego i do 15 września. Termin opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntu upływa z dniem 31 marca bieŝącego roku. Podatek za dzierŝawę gruntu płacony jest kwartalnie w terminach do 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października i 10 grudnia bieŝącego roku. Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania i termin upływa 31 maja b.r., względnie w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa. Dla posiadaczy psów, którzy: 1) uiszczą opłatę do końca I kwartału danego roku kalendarzowego ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psa w wysokości 27,00 zł za kaŝdego psa; 2) nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala się roczna stawkę opłaty od posiadania psa w wysokości 20,00 zł za kaŝdego psa. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaŝy, a przynajmniej z wyjściem z ofertą sprzedaŝy, polegającą na wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny. W dniu roku w ChełmŜy, pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie a gminą miasto ChełmŜa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta

5 5 ChełmŜy Jerzego Czerwińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ChełmŜy Krystyny Lulki została zawarta umowa o udzielenie kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu Miasta ChełmŜy. W dniu roku, pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem ChełmŜa reprezentowanym przez Burmistrza Miasta ChełmŜy Jerzego Czerwińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ChełmŜy Krystyny Lulki została zawarta umowa o udzielenie kredytu w wysokości ,00. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie przedsięwzięcia, na sfinansowanie kosztów projektu technicznego, przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, słuŝącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji. W dnia 7 lutego 2011 r. Pani HELENA PIASECKA, która jest mieszkanką naszego miasta od prawie 40 lat, obchodziła 102 rocznicę urodzin. Z tej okazji władze miasta w osobie Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Kalinowskiego, wiceburmistrza Marka Kuffla oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiły Wilczyńskiej złoŝyły wizytę szacownej Jubilatce, składając wyrazy szacunku i Ŝycząc w zdrowiu długich lat Ŝycia. Dokonywane przez Kierownika USC czynności urzędowe, jak równieŝ wydawane przez niego zaświadczenia, odpisy oraz zezwolenia, podlegają opłacie skarbowej. Sposób uiszczenia, jej wysokość, a takŝe przewidywane zwolnienia, reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225, poz z poźn. zm./. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złoŝenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia. Wpłaty moŝna dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu lub na numer konta:

6 6 Informuję, iŝ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta ChełmŜy przed dniem 31 grudnia 2007 r. zobowiązani są do dnia 30 czerwca 2011 r. dokonać aktualizacji swoich danych na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG 1. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2009 Nr 18, poz. 97 ), organ ewidencyjny ( burmistrz ) obowiązany jest w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. przenieść dane przedsiębiorców, znajdujących się obecnie w gminnej ewidencji do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG]. W związku z powyŝszym prosi się przedsiębiorców o kontakt z tut. organem rejestrowym. Szczegółowe informacje przedsiębiorcy mogą uzyskać codziennie w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta ChełmŜy pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr Związek Producentów Audio Video przypomina o obowiązku uiszczenia opłat z tytułu odtwarzania muzyki. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. kaŝdy podmiot gospodarczy, wykorzystujący w swojej działalności nagrania muzyczne zobowiązany jest do odprowadzania opłat z tytułu ich eksploatacji. Nie ma przy tym znaczenia z jakiego źródła odtwarzane są nagrania muzyczne. KaŜda osoba/firma mająca zamiar wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej muzykę powinna bezzwłocznie podpisać stosowne umowy z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania legalizujące publiczne odtwarzanie muzyki. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów wiąŝe się z sankcjami karnymi. W dniach 12 i 13 lutego po raz kolejny w ChełmŜy odbyła się wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego z całej Polski. Impreza zorganizowana przy współudziale chełmŝyńskiego oddziału hodowców gołębi rasowych miała miejsce w hali sportowej, gdzie było moŝna zobaczyć prawie 500 ptaków, a takŝe niektóre z nich kupić. Najpiękniejsze ptaki otrzymały tytuł championa, a ich właściciele dyplomy.

7 7 Pan RYSZARD PIPHANZ, jako kierowca taksówki spędził za kółkiem 45 lat. Z tej okazji 18 lutego 2011 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Urzędzie Miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski i Burmistrz Jerzy Czerwiński złoŝyli podziękowanie za wieloletnie wykonywanie zawodu taksówkarza na terenie naszego miasta, a pan Piphanz podzielił się wspomnieniami z minionego okresu. W tym roku przypadła 66 rocznica wywózki naszych mieszkańców na Syberię. Wydarzenia z 1945 r. są nadal bolesne dla Ŝyjących Sybiraków oraz ich rodzin, które przeŝyły gehennę sowieckich łagrów. Na początku lutego 1945 r. na rozkaz oficerów NKWD z ChełmŜy w głąb Rosji wywieziono około 600 osób, z których 202 nie wytrzymało morderczego klimatu Syberii i katorŝniczej pracy. Pamiątką po tych wydarzeniach jest tablica umieszczona na budynku Komisariatu Policji w ChełmŜy, w którym w 1945 r. zgromadzono większość pędzonych na Wschód mieszkańców. W dniu 18 lutego br. z okazji upamiętnienia tej tragicznej rocznicy odprawiona została w kościele Św. Trójcy msza za pomordowanych, a po niej nastąpił przemarsz ulicami miasta pod tablicę pamiątkową, gdzie złoŝono kwiaty i zapalono znicze. Wspomnieniami podzielili się Sybiracy: Leszek Masłowski i Stanisław Dubiel oraz najstarszy w mieście Sybirak Jan Mikosza, który w Rosji daleko za Irkuckiem spędził ponad 6 lat. W Miejskiej Izbie Muzealnej zorganizowano wystawę pn. Golgota Wschodu, której autorką była Monika Myszkowska, pracownik Biblioteki. MoŜna było takŝe zobaczyć obrazy olejne Sybiraka Pana Leszka Masłowskiego.

8 8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy podaje informację dotyczącą bieŝącej działalności : W Świetlicy Dziecięcej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej minęły ferie zimowe. W zajęciach uczestniczyło 60 dzieci. Mimo braku śniegu mali milusińscy nie narzekali na nudę. W pierwszym turnusie brało udział 30 dzieci, w grupie wiekowej 7-9 lat. Dla tej grupy rówieśniczej zorganizowano przede wszystkim zajęcia plastyczne, gry planszowe, oraz pogadanki, konkursy i oczywiście bal przebierańców. Druga grupa dzieci była złoŝona ze starszych dzieci, więc tematyka była troszkę powaŝniejsza. Rok 2011 jest rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, dlatego robione były eksperymenty chemiczne, a takŝe konkursy z tej trudnej dziedziny. Prowadzone były pogadanki na temat właściwego zachowania w róŝnych sytuacjach. Dzieci uczyły się równieŝ majsterkowania i trudnej sztuki decoupage. W dniu r. w Świetlicy Dziecięcej przy ul. Tumskiej 12 odbył się,,bal u Królowej Śniegu dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy. Dzieci przebrały się fantastycznie! Po prezentacji strojów karnawałowych oraz krótkim występie uczestniczyły w ogólnej zabawie: tańcach, konkursach i korowodach. Nie zabrakło teŝ poczęstunku. Oczywiście punktem kulminacyjnym okazało się święto pączka, czyli Tłusty czwartek. Dzieci bardzo duŝo wiedziały na temat pączków i tradycji z nimi związanych. Główną nagrodą był oczywiście słodki pączek. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 roku, na godzinę 24ºº. W dniach od 1 do 17 marca 2011 roku w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego, jak równieŝ wywiadów spisowych w terenie upowaŝnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od dnia

9 9 8 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku. W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z moŝliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. JuŜ od pierwszego dnia trwania spisu, tj. od dnia 1 kwietnia 2011 roku formularze elektroniczne przeznaczone do samopisu internetowego zostaną udostępnione na stronach i Samospis internetowy trwa do dnia 16 czerwca 2011 roku. W spisie powszechnym będą zebrane dane w ramach następujących obszarów tematycznych : - stan i charakterystyka demograficzna ludności, - edukacja, - aktywność ekonomiczna osób, - dojazdy do pracy, - źródła utrzymania osób, - niepełnosprawność, - obywatelstwo, - migracje wewnętrzne i zagraniczne, - narodowość i język, - wyznanie, - gospodarstwa domowe i rodziny, - stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych. Wszystkie informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione jako tajemnica statystyczna /art.10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej Dz.U. Nr 88, poz.439, z późn.zmianami/. MoŜemy teŝ liczyć sie z telefonem - w dniach od 1 lipca do 11 lipca 2011 roku w drodze wywiadów telefonicznych zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spis obejmie osoby zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach. Spis kontrolny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia kompletności spisu, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

10 10 Zakończyła się procedura tworzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Miasto ChełmŜa na 2011 rok. Ostateczna wersja list przydziału mieszkań jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Gen.Hallera 2 i 19. W ostatnim tygodniu lutego chełmŝyńskie szkoły podstawowe wzbogaciły wyposaŝenie o dwadzieścia zestawów tablic interaktywnych. Tablica interaktywna to urządzenie edukacyjne, które działa podobnie jak dotykowy ekran. Podłączenie do niej komputera umoŝliwia za jej pomocą obsługiwanie kaŝdego programu uruchomionego w komputerze. Oprócz tego moŝna na niej pracować, jak na zwykłej tablicy, sporządzać notatki, a następnie zapisać i wydrukować zawartość ekranu. Pojedynczy zestaw to: tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, specjalistyczny projektor o krótkiej ogniskowej oraz notebook. KaŜda szkoła otrzymała takŝe wizualizer, czyli urządzenie, które pozwala pokazywać przedmioty lub dokumenty w powiększeniu, wykorzystując w tym celu projektor. Tablice pozyskano w ramach projektu kluczowego e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko pomorskiego w części dotyczącej modułu e Edukacja w Województwie Kujawsko Pomorskim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Ogólna wartość tablic to ponad zł, przy wkładzie własnym miasta w wysokości ,72 zł.

11 11 Tablica interaktywna W piątek 25 lutego w Szkole Podstawowej Nr 5 odbył się koncert przedstawiony przez Agencję Artystyczną Promocja" pod nazwą Koncert klasyczny - barwy dźwięku". W programie dzieci usłyszały kompozycje klasyczne wielu kompozytorów. W muzyce wokalnej zaprezentowano włoskie i polskie pieśni, jak i znane arie Moniuszki, Verdiego. Opowiedziano o najbardziej naturalnym i oryginalnym z instrumentów jakim jest głos ludzki. W koncercie przedstawiono róg czyli waltornię, instrument z grupy instrumentów dętych blaszanych. W programie wzięła udział niezwykła artystka grająca na misach i gongach Iwona Jędruch zapraszana ze swym nietypowym instrumentem na wiele waŝnych koncertów i festiwali.

12 12 Pokaz instrumentów w SP lutego uczniowie klas pierwszych i drugich z Gimnazjum nr 1 uczestniczyli w zajęciach praktycznych z chemii. Młodzi chemicy" z pomocą pani z Wydziału Chemii UMK w Toruniu przeprowadzali proste i bezpieczne doświadczenia chemiczne. Po krótkim wprowadzeniu do techniki w małej skali, kaŝda para uczniów otrzymała zestaw doświadczalny. KaŜdy z uczestników wypełniał kartę pracy - uczniowie utrwalali w ten sposób opisywanie wykonanych operacji laboratoryjnych.

13 13 Chemicy z Gimnazjum Nr 1 Chemia w małej skali to doświadczenia przeprowadzane w technice SSC (Small Scale Chemistry). Technika ta pozwala na prostsze wykonanie wielu klasycznych doświadczeń przy uŝyciu słomek, małych plastikowych pojemników, strzykawek, wkraplaczy, klamerek słuŝących jako łapy do probówek, podgrzewaczy zamiast palników. Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli moŝliwość nabycia umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, połączenia teorii z doświadczeniem chemicznym, nauki rzetelnego opisu eksperymentu oraz zwiększenie zdolności manualnych. 18 lutego uczniowie chełmŝyńskich szkół uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami 66 rocznicy wywózki na Sybir. O godzinie w konkatedrze odprawiona została uroczysta msza święta, po czym uczestnicy przeszli pod pamiątkową tablicę wmurowaną na budynku gmachu Policji. Tu odbyły się okolicznościowe przemówienia. Następnie złoŝono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie wszyscy udali się do biblioteki miejskiej obejrzeć wystawę pt. Golgota Wschodu".

14 14 Uroczystości związane z rocznicą wywózki mieszkańców ChełmŜy na Sybir 17 lutego chełmŝyńscy gimnazjaliści odbyli wycieczkę do Warszawy. Wędrówkę po stolicy rozpoczęto od Sejmu i Senatu. Podczas zwiedzania, uczniowie zapoznali się z historią oraz najwaŝniejszymi miejscami polskiego parlamentu. Następnie zwiedzano Muzeum Powstania Warszawskiego. Pobyt w muzeum trwał 2,5 godziny intensywnego poznawania Warszawy, ludzi, broni, wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku. Wszyscy nasi uczniowie godnie potrafili przeŝywać ten trudny czas dla Polski i Polaków.

15 15 Gimnazjaliści w Muzeum Powstania Warszawskiego Zimowe marsze z kompasem i mapą wejdą chyba na stałe do kalendarza SKKT przy SP -3. W sobotę 19 lutego trasa wiodła do Torunia na Kopernikańskie Marsze na Orientację, organizowane od wielu lat dla upamiętnienia naszego astronoma Mikołaja Kopernika. Bazą imprezy był las przy Leśniczówce Bielawy koło Torunia. KaŜdy z uczestników otrzymał kolorową mapę i pamiątkowy znaczek. Trasa rajdu była dość łatwa, zadania na punktach kontrolnych bardzo ciekawe, za to pogoda nie rozpieszczała. Mróz, wiatr i śnieg po kostki nie były zbyt przyjemne, dlatego z radością uczestnicy, którzy przybyli na metę, mogli rozgrzać się przy ognisku i ciepłej herbacie.

16 16 XXXIV Kopernikańskie Marsze na Orientację W karnawale czas na bale. Trwa karnawał podczas, którego w szkołach podstawowych i w przedszkolach odbyły się oczekiwane przez dzieci zarówno młodsze jak i starsze bale i dyskoteki. Dyskoteka karnawałowa w SP 5

17 17 Bal przebierańców w Przedszkolu Nr 2 Bal przebierańców w Przedszkolu Nr 1 Od 31 stycznia do 11 lutego 2011 r. trwały zimowe ferie. W Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy odbyły się zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne, zajęcia praktyczne, na których robiono biŝuterię, wyjazd do kręgielni w Toruniu, wyjazd do Muzeum Piernika oraz zajęcia sportowe. W szkołach podstawowych podczas ferii zimowych dzieci przychodziły na zajęcia sportowe, zajęcia na basenie, plastyczne, informatyczne. Na zajęciach plastycznych w Skłudzewie. kaŝdy uczestnik miał okazję samodzielnie wykonać płaskorzeźbę. KaŜdy dzień kończył się obiadem z deserem. Zwycięzcy konkursów otrzymywali nagrody i dyplomy. Ferie w SP - 5 Ferie w terenie SP - 2

18 18 Zajęcia na basenie uczniowie SP - 2 W pierwszy dzień ferii (31 stycznia) uczniowie z SKKT SP- 3 uczestniczyli w wyprawie do Bydgoszczy. Zabudowa na Wyspie Młyńskiej (szczególnie odnowione budynki muzeów i plac zabaw) oraz zagospodarowanie Brdy (jazy, spusty i mostki) bardzo się podobało. Wielu emocji uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 doświadczyli w Family Parku - Centrum Rozrywek Rodzinnych. Starsi i młodsi chętnie korzystali z zabaw i gier proponowanych przez animatorów. Tor przeszkód w Figloraju, dmuchane zjeŝdŝalnie, ścianki wspinaczkowe, jazda minisamochodzikami, kręgle, malowanie twarzy - kaŝdy wybierał, na co miał ochotę. Kolejny dzień spędzono w Toruniu pod znakiem kultury. Na początek seans trójwymiarowy Safari" w Cinema City. W Centrum Sztuki Współczesnej czekały na dzieci niespodzianki. W muzeum są: biblioteka, kino i księgarnia. Pozwolono uczniom biegać i chować się, by doświadczyć tych nietypowych wraŝeń, jak na muzeum, trzeba odwiedzić Centrum. Na wystawie interaktywnej Berek! Szukam!" uczniowie przebierali się w papierowe kurtki i ceglaste mundurki. Niektórzy próbowali zabudować przestrzeń sali wystawowej styropianowymi kulami, robiąc z nich ciekawe instalacje. Muzealne panie, bardzo miłe, pozwalały bawić się i dotykać eksponatów. Wizytę w muzeum uwieńczono pamiątkowym zdjęciem.

19 19 Zwiedzanie Bydgoszczy SKKT SP -3 Family Park - Centrum Rozrywek Rodzinnych

20 20 Centrum Sztuki Współczesnej ChełmŜa, dnia r. Sekretarz Miasta (-) mgr Janusz Wilczyński

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŝetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2013 Nr XXVIII/213/12 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 10 grudnia 2012 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. WPF jest planem strategicznym, wzajemnie zaleŝnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 2.026.500,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000.000,00 1. Budowa dróg publicznych ulic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/312/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVII/312/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKU UCHWAŁA NR XXXVII/312/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKU w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Rawicz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i III.WYDATKI a) WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO : DZIAŁ NAZWA DZIAŁU Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.502,00 38.650,99 97,85 400 Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody majątkowe do roku 2015 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaŝy majątku.

Dochody majątkowe do roku 2015 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaŝy majątku. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 Obowiązek przygotowania uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzymin

Bardziej szczegółowo

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK SKARSZEWY, STYCZEŃ 2015 S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE 4 II. UCHWAŁA BUDśETOWA 7 III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 45/VIII/11 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4636. UCHWAŁA Nr XI/110/15 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 7 grudnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4636. UCHWAŁA Nr XI/110/15 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 7 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4636 UCHWAŁA Nr XI/110/15 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014 Budżet miasta Wąbrzeźno na rok 2014 Budżet na 2014 r. oparto na: wskaźnikach ogłoszonych przez Ministra Finansów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,6% Średnioroczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok Środa Śląska, Luty 2006 rok Niniejsze opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, zostało przygotowane w celu przybliŝenia zagadnień związanych z gospodarką

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/163/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXV/163/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r. UCHWAŁA NR XXXV/163/10 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Przychody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2012. Rozchody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2012

Przychody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2012. Rozchody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2012 3. 1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 705 060 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łacznej kwocie 4 413 535 zł i rozchody budżetu w łacznej kwocie zł Przychody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2363 Nr XXVII/148/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku DRUK NR 129 - projekt - Uchwała Nr XIII/.../2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: Dochody: 1. Subwencje

Uwagi ogólne: Dochody: 1. Subwencje Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2010 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2010 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 105/2010 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budġetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Załącznik nr 1 Dział Paragraf Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Źródło dochodu Zmiany planu Dochody bieżące Dochody majątkowe Z tytułu dotacji Z tytułu dotacji i środków, na i środków,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok.

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. I. Wstęp podstawie: Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. Dochody i wydatki budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na -ustawy o finansach publicznych, -ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo