WIADOMO CI Z RATUSZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMO CI Z RATUSZA"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Dnia 3 lutego 2011 r. na sesji Rady Miejskiej ChełmŜy podjęta została uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej ChełmŜy w sprawie budŝetu miasta na 2011 rok. W uchwalonym budŝecie Miasta ChełmŜy na 2011 rok ustalono dochody w wysokości ,72, w tym bieŝące ,00 i majątkowe ,72, zaś wydatki w wysokości ,21, w tym bieŝące ,00 i majątkowe ,21 (inwestycyjne w kwocie ,21). Deficyt budŝetowy na 2011 rok wynosi ,49 i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,41. Określono rezerwę ogólną i celową w wysokości ,28. W roku 2011 planowane są spłaty zobowiązań w wysokości ,05, w tym: - spłata kredytów i poŝyczek ,05; - spłata odsetek ,00. Określone zostały takŝe następujące wielkości wybranych dochodów, wydatków, dotacji i innych planów finansowych: a) wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości ,00, b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości ,00 i wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości ,00 oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.600,00, c) plan przychodów w wysokości ,00 i kosztów w wysokości ,22 samorządowych zakładów budŝetowych, d) dotacje dla samorządowych zakładów budŝetowych w wysokości ,00, e) dotacje dla samorządowej instytucji kultury w wysokości ,00, f) limit wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku budŝetowym wynosi ,21 (w tym zakup i objecie akcji ,00):

2 2 Lp. Dział Zadania inwestycyjne Plan na 2011r. I A B Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje kontynuowane Budowa dróg publicznych w ChełmŜy: etap I - Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy ,00 śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul ,00 Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, słuŝącej wypoczynkowi, ,00 turystyce i rekreacji - etap II. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta Przygotowanie i wyposaŝenie pracowni fizycznej i ,00 chemicznej w Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,00 miasta ChełmŜy Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla ,00 wozów asenizacyjnych Razem wydatki na inwestycje kontynuowane ,00 Inwestycje noworozpoczęte Budowa ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym 8 000, Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego , Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w ChełmŜy przy ul. Polnej , Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, RóŜanej - etap II , Modernizacja Stadionu Miejskiego w ChełmŜy przy ul. 3- go Maja ,00 Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte ,72 C Zakupy Wykupy i wywłaszczenia , Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu , Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej , Zakup komputerów 8 000, Koszty wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" 5 000,00 Razem wydatki na zakupy ,00 D Dotacje inwestycyjne

3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-ChełmŜa z 0,00 odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno-ChełmŜa w km do na dł. 5,975 km" - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta ,49 ChełmŜa Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki w ChełmŜy, Rynek ,00 Razem dotacje inwestycyjne poz. IV ,49 Ogółem poz. A +B +C +D ,21 E Zakup i objecie akcji i udziałów Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w ChełmŜy ,00 Razem wydatki na zakup i objęcie akcji ,00 Ogółem poz. A +B +C +D +E ,21 Nowe przepisy o finansach publicznych wprowadzają obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z załoŝenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni stanowiący podstawę rozwoju gminy. A faktyczne brzmienie przepisów dotyczących WPF nadają mu funkcję czysto formalną, wtórną wobec uchwały budŝetowej. Opracowanie WPF wynika z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz z faktu przynaleŝności do UE, której budŝet jest oparty na wieloletnim planie finansowym (Nowa Perspektywa Finansowa na lata ). WPF jest połączeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz prognozy kwoty długu. WPF obejmuje okres roku budŝetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak nie krócej niŝ okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W naszym przypadku WPF sporządzona jest do 2025 r., bo do tego roku zgodnie z podpisaną umową z BGK spłacony jest kredyt w EBI. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie ,54 a spłata rat z zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosi ,05 co razem ze spłatą odsetek daje wskaźnik 5,54% - wobec dopuszczalnej wartości wskaźnika 15%. Kwotę długu na koniec roku zaplanowano w wysokości ,72 co daje wskaźnik 46,4% wobec dopuszczalnej wartości wskaźnika 60%. Mieszkańcom ChełmŜy przypominamy o obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, podatku transportowego, wieczystego uŝytkowania gruntu, dzierŝawy za grunt oraz opłaty targowej i od posiadania psów.

4 4 Płatności (za wyjątkiem opłaty od posiadania psów, która płatna jest w banku na konto ZGM sp. z o.o.) moŝna dokonywać w kasie Urzędu Miasta ChełmŜy przy ul. Gen. J. Hallera 2 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz , we wtorki w godz ), a takŝe przelewem bankowym na rachunek nr BS Chełmno. Osoby fizyczne podatek od nieruchomości płacą kwartalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada br. Podatek od nieruchomości płacą właściciele nieruchomości, ich samoistni posiadacze, uŝytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze nieruchomości lub ich części, jeśli to posiadanie wynika z umowy z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego (z wyjątkiem osób fizycznych - najemców lokali mieszkalnych niebędących odrębnymi nieruchomościami), a nawet ci, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Osoby prawne podatek od nieruchomości płacą miesięcznie do 15-go kaŝdego miesiąca. Podatek od środków transportowych od osób prawnych jak i od fizycznych płacony jest w terminach do 15 lutego i do 15 września. Termin opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntu upływa z dniem 31 marca bieŝącego roku. Podatek za dzierŝawę gruntu płacony jest kwartalnie w terminach do 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października i 10 grudnia bieŝącego roku. Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania i termin upływa 31 maja b.r., względnie w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa. Dla posiadaczy psów, którzy: 1) uiszczą opłatę do końca I kwartału danego roku kalendarzowego ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psa w wysokości 27,00 zł za kaŝdego psa; 2) nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala się roczna stawkę opłaty od posiadania psa w wysokości 20,00 zł za kaŝdego psa. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaŝy, a przynajmniej z wyjściem z ofertą sprzedaŝy, polegającą na wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny. W dniu roku w ChełmŜy, pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie a gminą miasto ChełmŜa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta

5 5 ChełmŜy Jerzego Czerwińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ChełmŜy Krystyny Lulki została zawarta umowa o udzielenie kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu Miasta ChełmŜy. W dniu roku, pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem ChełmŜa reprezentowanym przez Burmistrza Miasta ChełmŜy Jerzego Czerwińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ChełmŜy Krystyny Lulki została zawarta umowa o udzielenie kredytu w wysokości ,00. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie przedsięwzięcia, na sfinansowanie kosztów projektu technicznego, przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, słuŝącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji. W dnia 7 lutego 2011 r. Pani HELENA PIASECKA, która jest mieszkanką naszego miasta od prawie 40 lat, obchodziła 102 rocznicę urodzin. Z tej okazji władze miasta w osobie Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Kalinowskiego, wiceburmistrza Marka Kuffla oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiły Wilczyńskiej złoŝyły wizytę szacownej Jubilatce, składając wyrazy szacunku i Ŝycząc w zdrowiu długich lat Ŝycia. Dokonywane przez Kierownika USC czynności urzędowe, jak równieŝ wydawane przez niego zaświadczenia, odpisy oraz zezwolenia, podlegają opłacie skarbowej. Sposób uiszczenia, jej wysokość, a takŝe przewidywane zwolnienia, reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225, poz z poźn. zm./. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złoŝenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia. Wpłaty moŝna dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu lub na numer konta:

6 6 Informuję, iŝ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta ChełmŜy przed dniem 31 grudnia 2007 r. zobowiązani są do dnia 30 czerwca 2011 r. dokonać aktualizacji swoich danych na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG 1. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2009 Nr 18, poz. 97 ), organ ewidencyjny ( burmistrz ) obowiązany jest w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. przenieść dane przedsiębiorców, znajdujących się obecnie w gminnej ewidencji do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG]. W związku z powyŝszym prosi się przedsiębiorców o kontakt z tut. organem rejestrowym. Szczegółowe informacje przedsiębiorcy mogą uzyskać codziennie w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta ChełmŜy pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr Związek Producentów Audio Video przypomina o obowiązku uiszczenia opłat z tytułu odtwarzania muzyki. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. kaŝdy podmiot gospodarczy, wykorzystujący w swojej działalności nagrania muzyczne zobowiązany jest do odprowadzania opłat z tytułu ich eksploatacji. Nie ma przy tym znaczenia z jakiego źródła odtwarzane są nagrania muzyczne. KaŜda osoba/firma mająca zamiar wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej muzykę powinna bezzwłocznie podpisać stosowne umowy z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania legalizujące publiczne odtwarzanie muzyki. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów wiąŝe się z sankcjami karnymi. W dniach 12 i 13 lutego po raz kolejny w ChełmŜy odbyła się wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego z całej Polski. Impreza zorganizowana przy współudziale chełmŝyńskiego oddziału hodowców gołębi rasowych miała miejsce w hali sportowej, gdzie było moŝna zobaczyć prawie 500 ptaków, a takŝe niektóre z nich kupić. Najpiękniejsze ptaki otrzymały tytuł championa, a ich właściciele dyplomy.

7 7 Pan RYSZARD PIPHANZ, jako kierowca taksówki spędził za kółkiem 45 lat. Z tej okazji 18 lutego 2011 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Urzędzie Miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski i Burmistrz Jerzy Czerwiński złoŝyli podziękowanie za wieloletnie wykonywanie zawodu taksówkarza na terenie naszego miasta, a pan Piphanz podzielił się wspomnieniami z minionego okresu. W tym roku przypadła 66 rocznica wywózki naszych mieszkańców na Syberię. Wydarzenia z 1945 r. są nadal bolesne dla Ŝyjących Sybiraków oraz ich rodzin, które przeŝyły gehennę sowieckich łagrów. Na początku lutego 1945 r. na rozkaz oficerów NKWD z ChełmŜy w głąb Rosji wywieziono około 600 osób, z których 202 nie wytrzymało morderczego klimatu Syberii i katorŝniczej pracy. Pamiątką po tych wydarzeniach jest tablica umieszczona na budynku Komisariatu Policji w ChełmŜy, w którym w 1945 r. zgromadzono większość pędzonych na Wschód mieszkańców. W dniu 18 lutego br. z okazji upamiętnienia tej tragicznej rocznicy odprawiona została w kościele Św. Trójcy msza za pomordowanych, a po niej nastąpił przemarsz ulicami miasta pod tablicę pamiątkową, gdzie złoŝono kwiaty i zapalono znicze. Wspomnieniami podzielili się Sybiracy: Leszek Masłowski i Stanisław Dubiel oraz najstarszy w mieście Sybirak Jan Mikosza, który w Rosji daleko za Irkuckiem spędził ponad 6 lat. W Miejskiej Izbie Muzealnej zorganizowano wystawę pn. Golgota Wschodu, której autorką była Monika Myszkowska, pracownik Biblioteki. MoŜna było takŝe zobaczyć obrazy olejne Sybiraka Pana Leszka Masłowskiego.

8 8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy podaje informację dotyczącą bieŝącej działalności : W Świetlicy Dziecięcej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej minęły ferie zimowe. W zajęciach uczestniczyło 60 dzieci. Mimo braku śniegu mali milusińscy nie narzekali na nudę. W pierwszym turnusie brało udział 30 dzieci, w grupie wiekowej 7-9 lat. Dla tej grupy rówieśniczej zorganizowano przede wszystkim zajęcia plastyczne, gry planszowe, oraz pogadanki, konkursy i oczywiście bal przebierańców. Druga grupa dzieci była złoŝona ze starszych dzieci, więc tematyka była troszkę powaŝniejsza. Rok 2011 jest rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, dlatego robione były eksperymenty chemiczne, a takŝe konkursy z tej trudnej dziedziny. Prowadzone były pogadanki na temat właściwego zachowania w róŝnych sytuacjach. Dzieci uczyły się równieŝ majsterkowania i trudnej sztuki decoupage. W dniu r. w Świetlicy Dziecięcej przy ul. Tumskiej 12 odbył się,,bal u Królowej Śniegu dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy. Dzieci przebrały się fantastycznie! Po prezentacji strojów karnawałowych oraz krótkim występie uczestniczyły w ogólnej zabawie: tańcach, konkursach i korowodach. Nie zabrakło teŝ poczęstunku. Oczywiście punktem kulminacyjnym okazało się święto pączka, czyli Tłusty czwartek. Dzieci bardzo duŝo wiedziały na temat pączków i tradycji z nimi związanych. Główną nagrodą był oczywiście słodki pączek. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 roku, na godzinę 24ºº. W dniach od 1 do 17 marca 2011 roku w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego, jak równieŝ wywiadów spisowych w terenie upowaŝnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od dnia

9 9 8 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku. W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z moŝliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. JuŜ od pierwszego dnia trwania spisu, tj. od dnia 1 kwietnia 2011 roku formularze elektroniczne przeznaczone do samopisu internetowego zostaną udostępnione na stronach i Samospis internetowy trwa do dnia 16 czerwca 2011 roku. W spisie powszechnym będą zebrane dane w ramach następujących obszarów tematycznych : - stan i charakterystyka demograficzna ludności, - edukacja, - aktywność ekonomiczna osób, - dojazdy do pracy, - źródła utrzymania osób, - niepełnosprawność, - obywatelstwo, - migracje wewnętrzne i zagraniczne, - narodowość i język, - wyznanie, - gospodarstwa domowe i rodziny, - stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych. Wszystkie informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione jako tajemnica statystyczna /art.10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej Dz.U. Nr 88, poz.439, z późn.zmianami/. MoŜemy teŝ liczyć sie z telefonem - w dniach od 1 lipca do 11 lipca 2011 roku w drodze wywiadów telefonicznych zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spis obejmie osoby zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach. Spis kontrolny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia kompletności spisu, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

10 10 Zakończyła się procedura tworzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Miasto ChełmŜa na 2011 rok. Ostateczna wersja list przydziału mieszkań jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Gen.Hallera 2 i 19. W ostatnim tygodniu lutego chełmŝyńskie szkoły podstawowe wzbogaciły wyposaŝenie o dwadzieścia zestawów tablic interaktywnych. Tablica interaktywna to urządzenie edukacyjne, które działa podobnie jak dotykowy ekran. Podłączenie do niej komputera umoŝliwia za jej pomocą obsługiwanie kaŝdego programu uruchomionego w komputerze. Oprócz tego moŝna na niej pracować, jak na zwykłej tablicy, sporządzać notatki, a następnie zapisać i wydrukować zawartość ekranu. Pojedynczy zestaw to: tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, specjalistyczny projektor o krótkiej ogniskowej oraz notebook. KaŜda szkoła otrzymała takŝe wizualizer, czyli urządzenie, które pozwala pokazywać przedmioty lub dokumenty w powiększeniu, wykorzystując w tym celu projektor. Tablice pozyskano w ramach projektu kluczowego e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko pomorskiego w części dotyczącej modułu e Edukacja w Województwie Kujawsko Pomorskim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Ogólna wartość tablic to ponad zł, przy wkładzie własnym miasta w wysokości ,72 zł.

11 11 Tablica interaktywna W piątek 25 lutego w Szkole Podstawowej Nr 5 odbył się koncert przedstawiony przez Agencję Artystyczną Promocja" pod nazwą Koncert klasyczny - barwy dźwięku". W programie dzieci usłyszały kompozycje klasyczne wielu kompozytorów. W muzyce wokalnej zaprezentowano włoskie i polskie pieśni, jak i znane arie Moniuszki, Verdiego. Opowiedziano o najbardziej naturalnym i oryginalnym z instrumentów jakim jest głos ludzki. W koncercie przedstawiono róg czyli waltornię, instrument z grupy instrumentów dętych blaszanych. W programie wzięła udział niezwykła artystka grająca na misach i gongach Iwona Jędruch zapraszana ze swym nietypowym instrumentem na wiele waŝnych koncertów i festiwali.

12 12 Pokaz instrumentów w SP lutego uczniowie klas pierwszych i drugich z Gimnazjum nr 1 uczestniczyli w zajęciach praktycznych z chemii. Młodzi chemicy" z pomocą pani z Wydziału Chemii UMK w Toruniu przeprowadzali proste i bezpieczne doświadczenia chemiczne. Po krótkim wprowadzeniu do techniki w małej skali, kaŝda para uczniów otrzymała zestaw doświadczalny. KaŜdy z uczestników wypełniał kartę pracy - uczniowie utrwalali w ten sposób opisywanie wykonanych operacji laboratoryjnych.

13 13 Chemicy z Gimnazjum Nr 1 Chemia w małej skali to doświadczenia przeprowadzane w technice SSC (Small Scale Chemistry). Technika ta pozwala na prostsze wykonanie wielu klasycznych doświadczeń przy uŝyciu słomek, małych plastikowych pojemników, strzykawek, wkraplaczy, klamerek słuŝących jako łapy do probówek, podgrzewaczy zamiast palników. Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli moŝliwość nabycia umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, połączenia teorii z doświadczeniem chemicznym, nauki rzetelnego opisu eksperymentu oraz zwiększenie zdolności manualnych. 18 lutego uczniowie chełmŝyńskich szkół uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami 66 rocznicy wywózki na Sybir. O godzinie w konkatedrze odprawiona została uroczysta msza święta, po czym uczestnicy przeszli pod pamiątkową tablicę wmurowaną na budynku gmachu Policji. Tu odbyły się okolicznościowe przemówienia. Następnie złoŝono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie wszyscy udali się do biblioteki miejskiej obejrzeć wystawę pt. Golgota Wschodu".

14 14 Uroczystości związane z rocznicą wywózki mieszkańców ChełmŜy na Sybir 17 lutego chełmŝyńscy gimnazjaliści odbyli wycieczkę do Warszawy. Wędrówkę po stolicy rozpoczęto od Sejmu i Senatu. Podczas zwiedzania, uczniowie zapoznali się z historią oraz najwaŝniejszymi miejscami polskiego parlamentu. Następnie zwiedzano Muzeum Powstania Warszawskiego. Pobyt w muzeum trwał 2,5 godziny intensywnego poznawania Warszawy, ludzi, broni, wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku. Wszyscy nasi uczniowie godnie potrafili przeŝywać ten trudny czas dla Polski i Polaków.

15 15 Gimnazjaliści w Muzeum Powstania Warszawskiego Zimowe marsze z kompasem i mapą wejdą chyba na stałe do kalendarza SKKT przy SP -3. W sobotę 19 lutego trasa wiodła do Torunia na Kopernikańskie Marsze na Orientację, organizowane od wielu lat dla upamiętnienia naszego astronoma Mikołaja Kopernika. Bazą imprezy był las przy Leśniczówce Bielawy koło Torunia. KaŜdy z uczestników otrzymał kolorową mapę i pamiątkowy znaczek. Trasa rajdu była dość łatwa, zadania na punktach kontrolnych bardzo ciekawe, za to pogoda nie rozpieszczała. Mróz, wiatr i śnieg po kostki nie były zbyt przyjemne, dlatego z radością uczestnicy, którzy przybyli na metę, mogli rozgrzać się przy ognisku i ciepłej herbacie.

16 16 XXXIV Kopernikańskie Marsze na Orientację W karnawale czas na bale. Trwa karnawał podczas, którego w szkołach podstawowych i w przedszkolach odbyły się oczekiwane przez dzieci zarówno młodsze jak i starsze bale i dyskoteki. Dyskoteka karnawałowa w SP 5

17 17 Bal przebierańców w Przedszkolu Nr 2 Bal przebierańców w Przedszkolu Nr 1 Od 31 stycznia do 11 lutego 2011 r. trwały zimowe ferie. W Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy odbyły się zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne, zajęcia praktyczne, na których robiono biŝuterię, wyjazd do kręgielni w Toruniu, wyjazd do Muzeum Piernika oraz zajęcia sportowe. W szkołach podstawowych podczas ferii zimowych dzieci przychodziły na zajęcia sportowe, zajęcia na basenie, plastyczne, informatyczne. Na zajęciach plastycznych w Skłudzewie. kaŝdy uczestnik miał okazję samodzielnie wykonać płaskorzeźbę. KaŜdy dzień kończył się obiadem z deserem. Zwycięzcy konkursów otrzymywali nagrody i dyplomy. Ferie w SP - 5 Ferie w terenie SP - 2

18 18 Zajęcia na basenie uczniowie SP - 2 W pierwszy dzień ferii (31 stycznia) uczniowie z SKKT SP- 3 uczestniczyli w wyprawie do Bydgoszczy. Zabudowa na Wyspie Młyńskiej (szczególnie odnowione budynki muzeów i plac zabaw) oraz zagospodarowanie Brdy (jazy, spusty i mostki) bardzo się podobało. Wielu emocji uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 doświadczyli w Family Parku - Centrum Rozrywek Rodzinnych. Starsi i młodsi chętnie korzystali z zabaw i gier proponowanych przez animatorów. Tor przeszkód w Figloraju, dmuchane zjeŝdŝalnie, ścianki wspinaczkowe, jazda minisamochodzikami, kręgle, malowanie twarzy - kaŝdy wybierał, na co miał ochotę. Kolejny dzień spędzono w Toruniu pod znakiem kultury. Na początek seans trójwymiarowy Safari" w Cinema City. W Centrum Sztuki Współczesnej czekały na dzieci niespodzianki. W muzeum są: biblioteka, kino i księgarnia. Pozwolono uczniom biegać i chować się, by doświadczyć tych nietypowych wraŝeń, jak na muzeum, trzeba odwiedzić Centrum. Na wystawie interaktywnej Berek! Szukam!" uczniowie przebierali się w papierowe kurtki i ceglaste mundurki. Niektórzy próbowali zabudować przestrzeń sali wystawowej styropianowymi kulami, robiąc z nich ciekawe instalacje. Muzealne panie, bardzo miłe, pozwalały bawić się i dotykać eksponatów. Wizytę w muzeum uwieńczono pamiątkowym zdjęciem.

19 19 Zwiedzanie Bydgoszczy SKKT SP -3 Family Park - Centrum Rozrywek Rodzinnych

20 20 Centrum Sztuki Współczesnej ChełmŜa, dnia r. Sekretarz Miasta (-) mgr Janusz Wilczyński

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2013 2018 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŝetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR IV/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR IV/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budŝecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/152/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/152/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/152/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

WIADOMO CI Z RATUSZA

WIADOMO CI Z RATUSZA WIADOMOŚCI Z RATUSZA W roku 2007 sprzedanych zostało z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasto ChełmŜa na rzecz najemców 15 lokali mieszkalnych, za łączną kwotę 240.021,50 zł. Wszystkie lokale mieszkalne sprzedane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 2490 UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011-2020 W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2017 Nr XXV/223/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 12 grudnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/253/2014 z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/253/2014 z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/253/2014 z dnia 29.07.2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Objaśnienia przyjętych wartości Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 1004 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 15 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 733 UCHWAŁA NR XL/1051/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW. z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009.

7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW. z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009. 7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

2. PROGNOZA DOCHODÓW BUD

2. PROGNOZA DOCHODÓW BUD 1. WSTĘP PrzedłoŜona analiza materiałów planistycznych do projektu budŝetu miasta Opola na 2012 rok sporządzona została zgodnie z uchwałą Nr LXIX/710/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2013 Nr XXVIII/213/12 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 10 grudnia 2012 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 5570 UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH WG ŹRÓDEŁ za 2005 rok - ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE. w złotych. Wykonanie dochodów

Załącznik Nr 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH WG ŹRÓDEŁ za 2005 rok - ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE. w złotych. Wykonanie dochodów Załącznik Nr 2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH WG ŹRÓDEŁ za 2005 rok - ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE Dział Wyszczególnienie Plan w złotych I. Dochody z podatków i opłat 60 692 728,00 62 027 607,00 102,20

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/2005 z 29 grudnia 2005 roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 4127 UCHWAŁA NR XIX/159/2016 RADY GMINY JAWORZE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lutego 2013 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XV.191.2012 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz. 2276 UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2011r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/137/12 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2012 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/137/12 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2012 r. DOCHODY: Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/137/12 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2012 r. Dział 020 rozdział 02095 - zwiększenie planu dochodów w rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę 214 zł,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. WPF jest planem strategicznym, wzajemnie zaleŝnych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00

Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 258/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dochody majątkowe do roku 2015 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaŝy majątku.

Dochody majątkowe do roku 2015 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaŝy majątku. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 Obowiązek przygotowania uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzymin

Bardziej szczegółowo

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014 Budżet miasta Wąbrzeźno na rok 2014 Budżet na 2014 r. oparto na: wskaźnikach ogłoszonych przez Ministra Finansów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,6% Średnioroczny

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 UCHWAŁA Nr LII/315/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 2.026.500,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000.000,00 1. Budowa dróg publicznych ulic

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIII/887/09 Rady Miasta Katowice. z dnia 22 czerwca 2009r.

Uchwała nr XLIII/887/09 Rady Miasta Katowice. z dnia 22 czerwca 2009r. Uchwała nr XLIII/887/09 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmian budŝetu oraz w budŝecie miasta Katowice na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/312/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVII/312/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKU UCHWAŁA NR XXXVII/312/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKU w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Rawicz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo