REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH

2 1 Zasady ogólne 1. Obowiązkiem nauczyciela wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami dotyczącymi ustalania ocen zachowania zawartymi w tym regulaminie oraz statucie szkoły. 2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: - wywiązywanie się z obowiązków ucznia, - postępowanie z dobrem społeczności szkolnej, - dbałość o honor i tradycje szkoły, - dbałość o piękno mowy ojczystej, - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, - godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, - okazywanie szacunku innym osobom 3. Ocenianie jest realizowane w systemie punktowym. 4. Każdy uczeń gimnazjum na początku każdego okresu otrzymuje kredyt w postaci 100 punktów, który jest równoważny ocenie dobrej z zachowania. W ciągu okresu może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. 5. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. 6. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów do Zeszytu wychowawczego klasy, dotyczących pozytywnych i negatywnych aspektów zachowania uczniów w szkole. 7. Każdy okres kończy się przeliczeniem zdobytych punktów na ocenę według następującej skali: Liczba punktów uzyskanych w semestrze Ocena zachowania 151- wzwyż wzorowe Bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie 0-9 naganne 8. Uczeń nie może otrzymać zachowania: wzorowego, gdy straci 20p bardzo dobrego, gdy straci 40p dobrego, gdy straci 60p poprawnego, gdy straci 80p nieodpowiedniego, gdy straci 100p 10. Ocena zachowania roczna jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych przez ucznia na koniec każdego okresu, przeliczoną według powyższej skali. 11. Praca społeczna wykonywana na rzecz szkoły w czasie lekcji nie jest punktowana. 12. Czyn karalny warunkuje ocenę naganną w danym semestrze.

3 13. Ocenę zachowania wystawia wychowawca uwzględniając opinię nauczycieli uczących, uczniów danej klasy oraz samoocenę ucznia. 14.Wychowawca dysponuje dodatkowymi 10 punktami dodatnimi, które może przyznać uczniowi biorąc pod uwagę własne obserwacje, postępy ucznia i starania w zachowaniu lub pozytywną opinię o uczniu zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale. 15. O grożącej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania śródrocznej lub na zakończenie roku szkolnego wychowawca powiadamia w formie pisemnej rodziców / prawnych opiekunów ucznia z miesięcznym wyprzedzeniem. 16. Uczeń, który jest biernym świadkiem aktów agresji i nie reaguje na nie, może być ukarany i otrzyma punkty ujemne według uznania wychowawcy (po konsultacjach z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną). 17. W sytuacji, gdy zachowanie ucznia uległo zdecydowanej poprawie, wychowawca ma prawo przyjąć za podstawę ustalenia oceny rocznej punkty z drugiego okresu (po konsultacjach z zespołem nauczycieli uczących oraz Radą Pedagogiczną). 18. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. 2 KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności, nie spóźnia się na lekcje. Bierze czynny udział w zajęciach kół zainteresowań oraz godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (olimpiady, konkursy, zawody sportowe). Chętnie podejmuje dodatkowe obowiązki na rzecz klasy i szkoły, wypełnia je z dużym zaangażowaniem. Uczeń jest koleżeński, bezinteresowny i opiekuńczy, dba o higienę osobistą i czystość w swoim otoczeniu. Wzorowo przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły (zmienia obuwie, nie opuszcza budynku szkoły przed zakończeniem zajęć) oraz zasad dotyczących estetyki wyglądu zewnętrznego ucznia. Dba o piękno mowy ojczystej. Szanuje cudzą własność. Wyróżnia się wzorową kulturą osobistą, dba o honor i tradycje szkoły, może być stawiany jako wzór do naśladowania. Ponadto wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością na wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań. 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości intelektualne w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce. Wywiązuje się z obowiązków szkolnych, dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności na zajęciach i spóźnienia. Podejmuje się dodatkowych obowiązków na rzecz klasy, wypełnia je systematycznie. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach wewnątrzszkolnych. Przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły (zmienia obuwie, nie opuszcza budynku szkoły przed zakończeniem zajęć) oraz zasad dotyczących estetyki wyglądu zewnętrznego ucznia. Dba o honor i tradycje szkoły. Ponadto był aktywnym i twórczym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który stara się wykorzystywać swoje możliwości intelektualne w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce. Nie lekceważy obowiązków szkolnych i właściwie zachowuje się w klasie, podczas przerw i poza szkołą. Bardzo rzadko zdarza mu się być upominanym w kontekście swojego zachowania na lekcjach i po ich zakończeniu, bądź przestrzegania zarządzeń porządkowych szkoły. Nieobecności i spóźnienia ucznia są na bieżąco usprawiedliwiane. Szanuje cudzą własność. Ponadto brał czynny i systematyczny udział w projekcie edukacyjnym wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

4 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który systematycznie dba o swój rozwój kulturalny i umysłowy, nie lekceważy obowiązków szkolnych, stara się je wypełniać na miarę swoich możliwości, chociaż ma problemy z systematycznością. Zdarzają mu się sporadycznie zachowania niewłaściwe, ale reaguje na uwagi i nie popełnia tych samych błędów. Wypełnia podstawowe obowiązki ucznia, ale przejawia małą aktywność na forum klasy. Jego kultura osobista i zachowanie budzą pewne zastrzeżenia. Ponadto słabo wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego i zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań. 5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Jego zachowanie podczas lekcji i przerw świadczy o braku kultury osobistej i stanowi naruszenie przepisów porządkowych szkoły. Nie respektuje poleceń nauczycieli, utrudnia prowadzenie lekcji, przeszkadza kolegom i koleżankom w wykonywaniu szkolnych powinności. Ma dużą ilość godzin nieusprawiedliwionych, spóźnia się na lekcje. Wulgarnie odnosi się do pracowników szkoły i do rówieśników, swoim zachowaniem świadomie demoralizuje kolegów. Ponadto często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu edukacyjnego lub odmawiał współpracy. 6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, na lekcjach nie pracuje, przeszkadza i dezorganizuje pracę innych. Jest agresywny, stosuje przemoc, wykorzystuje przewagę fizyczną lub psychiczną do zastraszania innych w celu osiągnięcia własnych korzyści. Niszczy sprzęt szkolny lub cudzą własność. Zdarzają mu się zachowania przestępcze (kradzieże, wyłudzenia, rozboje, zakłócenia spokoju publicznego). Pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki lub namawia innych do używek. Nie reaguje na pisemne lub ustne upomnienia, nie wykazuje chęci poprawy. Swoim zachowaniem wpływa destrukcyjnie na zaangażowanie społeczne innych. Jest arogancki w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły. Ponadto nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego, nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, a jego postawa była lekceważąca wobec członków zespołu oraz opiekuna. 3 Formy pozytywnego zachowania ucznia oceniane na plus : Lp. Forma zachowania ucznia Liczba punktów dodatnich 1. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIAZKÓW UCZNIA a) Uczeń uzyskuje maksymalne wyniki w nauce w stosunku do własnych możliwości - poprawa średniej ocen o każde 0,3 stopnia b) Uczeń wywiązuje się z realizacji projektu edukacyjnego - za systematyczne uczestnictwo w spotkaniach - za zaangażowanie w pracę przy projekcie +5 pkt do +5 pkt maksymalnie do +5 pkt 2. POSTĘPOWANIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Częstotliwość a) Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez MKO na szczeblu szkolnym, rejonowym - wojewódzkim: finalista, laureat b) Pomoc, udział w organizacji uroczystości szkolnej oraz imprezy szkolnej ( np. przygotowywanie sali, dekoracji, upominków, zaproszeń, itp.), występ na akademii w szkole +5pkt dodatkowo +2pkt +5 pkt każdorazowa

5 c) Aktywny udział w pracach samorządu uczniowskiego( liczbę punktów ustala opiekun samorządu) d) Aktywny udział w pracach na rzecz klasy ( gazetki, dekoracje sali, przygotowanie imprezy klasowej itp.) e) Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły ( pomoc nauczycielowi przy przygotowywaniu gazetek ściennych na korytarzach, sprzątanie terenu wokół szkoły, pielęgnacja zieleni szkolnej, zbiórka surowców wtórnych itp.) Do +10 pkt 3. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY a) Konkursy wiedzy, artystyczne, ekologiczne, techniczne, zawody sportowe 1. Szkolne - udział -miejsce 1-3, wyróżnienie 2. Gminne - udział - miejsce 1-3, wyróżnienie 3. Powiatowe - udział - miejsce 1-3, wyróżnienie 4. Wojewódzkie -udział -miejsce 1-3, wyróżnienie b) Konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe - udział - miejsca 1-3, wyróżnienie c) Udział w działaniach na rzecz innych, np. działalność charytatywna (udokumentowana), pomoc koleżeńska, praca w kolektywie czytelniczym d) Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych( kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych, zajęciach wyrównawczych i wspomagających)-przyznaje wychowawca po konsultacji z nauczycielami uczącymi e) Aktywny udział w chórze szkolnym - Za występy solowe w szkole - Za występy poza szkołą 4. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ a) Aktywność w czytelnictwie na forum szkoły -zajęcie miejsc 1-3 w czytelnictwie na forum klasy - zajęcie miejsc 1-3 na forum szkoły +5 pkt +5 pkt po +5pkt za udział oraz dodatkowo 2 pkt za zajęcie miejsc 1-3 lub wyróżnienia +5 pkt +5pkt +5 pkt + 5 pkt za każde zajęcia +5 pkt +3 pkt +5 pkt +2 pkt + 5 pkt 5. GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ ORAZ OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM a) Grzeczne odnoszenie się do wszystkich pracownikówszkoły, kolegów i innych osób ( uczeń bez uwag negatywnych) +15 pkt

6 4 Formy negatywnego zachowania ucznia oceniane na minus : Lp. Forma zachowania ucznia Liczba punktów ujemnych 1. WYWIAZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA częstotliwość a) Spóźnianie się na zajęcia bez usprawiedliwienia 2 spóźnienia w semestrze dozwolone -za każde kolejne -1 pkt b) Godziny nieusprawiedliwione -za każdą godz. nieusprawiedliwioną (nieobecności -1pkt ciągłe ) c) Ucieczka z pojedynczych zajęć -2 pkt d) Brak obuwia na zmianę -1 pkt e) Odpisywanie prac domowych w czasie lekcji lub - 1 pkt przerw f) Niewywiązanie się wobec zobowiązania wobec - 2 pkt nauczyciela g) Niespełnianie obowiązków dyżurnego klasowego -1 pkt h) Nieoddawanie książek do biblioteki w terminie - 2 pkt 2. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ a) Niszczenie mienia szkolnego -5 pkt b) Dewastacja mienia szkolnego szczególnie -10 pkt drastyczna(uszkodzenia sprzętu, stolików, krzeseł, drzwi lub okien) c) Pisanie na ławkach lub ścianach - 2 pkt 3. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJĘ SZKOŁY a) Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych b) Zachowanie wskazujące na brak szacunku do symboli narodowych lub religijnych w czasie akademii, apelu, koncertu itp. 4. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ - 1 pkt -1 pkt a) Używanie wulgarnych słów, gestów lub rysunków -1 pkt b) Obrażanie kolegów lub koleżanek w formie -1 pkt plotkarskich karteczek lub listów 5. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO, WYGLĄD I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB a) Nieodpowiedni wygląd ucznia: - fryzura ( malowanie, trwała, wyzywająca fryzura) - umalowane paznokcie - długie kolczyki, ekstrawagancka biżuteria - makijaż - strój np. zbyt krótka spódnica lub spodenki, głęboki dekolt, odkryty brzuch -1 pkt

7 b) Samowolne opuszczanie budynku szkoły -1 pkt w czasie przerw śródlekcyjnych c) Posiadanie, palenie papierosów w szkole i poza nią - 10 pkt d) Posiadanie, spożywanie alkoholu w szkole i poza nią - 50 pkt e) Używanie i posiadanie narkotyków w szkole - 50 pkt i poza szkołą f) Przynoszenie, posiadanie niebezpiecznych -5 pkt przedmiotów i narzędzi g) Zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu własnemu -10 pkt i innych z naruszeniem nietykalności osobistej innych 6. GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ a) Przeszkadzanie w czasie zajęć, zakłócanie toku lekcji - 1 pkt ( rozmowy, niestosowne komentarze, śmiech) b) Bieganie po korytarzu szkolnym - 1 pkt c) Ubliżanie koledze lub koleżance, zaczepki słowne - 1 pkt d) Agresja fizyczna, psychiczna, prowokacja do bójki - 5 pkt e) Jedzenie lub picie w czasie zajęć, żucie gumy - 1 pkt f) Zaśmiecanie - rozrzucanie śmieci - 1 pkt - brak reakcji na podniesienie śmieci g) Używanie telefonu komórkowego w czasie zajęć - 1 pkt h) Używanie telefonu komórkowego do celów uwłaczających godności innych ( robienie zdjęć, - 20 pkt nagrywanie itp.) i) Niewłaściwe zachowanie w czasie wycieczek szkolnych, imprez klasowych poza szkołą - 1 pkt j) Fałszowanie dokumentów ( zwolnienia, -30 pkt usprawiedliwienia, dzienniki, legitymacja szkolna ) k) Szczególnie drastyczne naruszenie dyscypliny szkolnej oraz stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa innych ( np. fałszywy alarm, wywołanie alarmu pożarowego) do -30 pkt 7. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM a) Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracownika szkoły, okazywanie lekceważenia, -1 pkt pogardy b) Niewykonanie polecenia nauczyciela - 1 pkt c) Kłamstwa - 2 pkt d) Kradzież, wymuszanie - 20pkt e) Zniszczenie lub uszkodzenie czyjejś własności ( zeszyty, książki, okulary itp.) - 20 pkt 5 Ustalenia końcowe 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub

8 odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno pedagogicznej. 2. Ocena zachowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest ocena opisową. 3. Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, - Statut Publicznego Gimnazjum w Uwielinach, - pracy zespołu wychowawczego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem (Wersja ujednolicona) Rozdział I Nazwa, typ szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący... 2 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną częśd statutu Prywatnej Zasadniczej

Bardziej szczegółowo