REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ PRYWATNYCH w Warszawie. przy ul. Wał Miedzeszyński 143

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ PRYWATNYCH w Warszawie. przy ul. Wał Miedzeszyński 143"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ PRYWATNYCH w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 143 GŁÓWNYM CELEM NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST: 1. Zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole; 2. Zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły; 3. Wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej; 4. Kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy oraz pomocy innym; 5. Upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu i w każdej sytuacji; 6. Eliminowanie wulgarnego słownictwa z życia szkoły. 7. Promowanie postaw prospołecznych wśród uczniów naszej szkoły Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu przepisów Regulaminu przez szkołę tj. nauczycieli jak również przez Rodziców. OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: * poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej; * rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce; * zapoznania się z celem lekcji; * zadawania pytań nauczycielowi w przypadku niezrozumienia tematu i treści lekcji; * rozwijania własnych zainteresowań w szkole i uczestniczenia w zajęciach sekcji sportowej, kół naukowych i konkursach przedmiotowych;

2 * uzyskania informacji o kryteriach i zasadach oceniania stosowanych przez nauczycieli; * sprawiedliwości i jawności przy ocenianiu; * poprawienia oceny; * informacji o sprawdzianie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; * wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych; * wybierania spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu; * okresowych badań lekarskich i szczepień ochronnych zgodnie z przepisami i wymogami szkolnej służby zdrowia; * równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególne dni tygodnia; *podejmowania inicjatywy na rzecz klasy, szkoły i całego społeczeństwa. 2. Uczeń ma obowiązek: * starannie przygotowywać się do lekcji; * aktywnie uczestniczyć w lekcjach; * odrabiać zadane prace domowe; * dbać o mienie szkoły i estetykę sal lekcyjnych; * posiadać dzienniczek do dyspozycji nauczyciela i rodziców; * stosować formy grzecznościowe na terenie szkoły i poza nią, * odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; * wspierać osoby słabsze fizycznie lub delikatniejsze psychicznie; * być skromnym zarówno w zachowaniu jak i wyglądzie; Skromny i schludny wygląd w rozumieniu tego regulaminu to: - strój, który nie kojarzy się z żadną subkulturą młodzieżową i jest odpowiedni do sytuacji - zakryty brzuch, dekolt, spodnie i spódnice o nie budzącej kontrowersji długości - biżuteria - kolczyki jedynie w uszach, niewielkich rozmiarów, które nie stwarzają zagrożenia na zajęciach ruchowych, w-fie, - niedopuszczalne są ekstrawaganckie fryzury, farbowane włosy, kolorowe paznokcie i makijaż; * uprawiać sport i uczestniczyć w zabawach wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych

3 (boiska szkolne, szkolny plac zabaw, sala gimnastyczna). 3. Uczniowi nie wolno: * stosować przemocy fizycznej i psychicznej; być sprawcą cyberprzemocy, czy też umyślnie zagrażać zdrowiu i życiu członków społeczności szkolnej; * działać na szkodę innych osób (niszczyć cudzą własność, kraść, kłamać); * spóźniać się na lekcje; * przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji; * używać wulgarnego słownictwa; * wychodzić z sali podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, za zgodą nauczyciela; * wychodzić ze szkoły bez rodziców, bądź też bez zgody rodziców i wiedzy wychowawcy - przebywać na terenie parkingów i poza terenem szkoły; * niszczyć mienia szkolnego; * zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych; * przynosić do szkoły: - wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia - większych sum pieniędzy, drogocennych przedmiotów ; * wprowadzać na teren szkoły osób postronnych bez zezwolenia dyrekcji; * palić papierosów, pić alkoholu, zażywać narkotyków i innych środków odurzających oraz rozprowadzać ich wśród uczniów; ŚRODKI WYCHOWAWCZE Środki wychowawcze stosowane przez szkołę maja na celu: 1. promowanie postaw prospołecznych poprzez: o stosowanie na bieżąco punktowego systemu oceny z zachowania. o pochwałę ustną w kontakcie indywidualnym z dzieckiem, o pochwałę przed klasą, o pochwałę na forum szkoły, o pochwałę pisemną w formie: dyplomu uznania, wpisu do dokumentacji szkolnej, listu pochwalnego do rodziców. 2. korygowanie postaw uczniów poprzez: o stosowanie na bieżąco punktowego systemu oceny z zachowania. o rozmowę indywidualną ( z wychowawca klasy, psychologiem, dyrekcją szkoły), o rozmowę przy współudziale rodziców, o zlecenie podjęcia działań na rzecz klasy/szkoły w celu naprawienia lub zrekompensowania wyrządzonych szkód.

4 W przypadku braku współpracy z uczniem lub/i jego rodzicami, uczeń może ponieść następujące konsekwencje nieakceptowanego w szkole postępowania: a) upomnienia ustnego udzielonego przez nauczyciela; b) upomnienia pisemnego udzielonego przez nauczyciela; c) podpisanie przez ucznia i jego Rodziców kontraktu warunkującego pozostanie dziecka w szkole, d) wykonania pracy na rzecz Szkoły, e) napisania pracy literackiej lub innej określonej przez nauczyciela; f) nagany udzielonej przez Dyrektora; g) zawieszenia w prawach reprezentowania klasy, szkoły w konkursach lub zawodach oraz udziału w organizowanych przez szkołę imprezach, na czas ustalony przez Dyrektora; h) skreślenia z listy uczniów. SYSTEM KAR I NAGRÓD: * Głównym celem wymierzenia określonej kary jest wykształcenie nawyku przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu. Tak więc dolegliwość w postaci zastosowania kary ma głównie charakter wychowawczy. Stąd też rodzaj kary zależy od rodzaju i stopnia przewinienia. Decyzję o stopniu i rodzaju kary podejmuje nauczyciel w uzgodnieniu z wychowawcą a w szczególnych przypadkach po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną, na podstawie Kryteriów wystawiania Oceny z Zachowania. * Ocenę zachowania uczniów reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania aktualizowany w każdym roku szkolnym; *W szkole obowiązuje punktowy system oceny z zachowania. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 150 punktów. Punkty mogą być pomnożone lub utracone, w zależności od prezentowanej postawy ucznia. System punktowy stwarza możliwości samokontroli zachowania: podejmując działania pozytywne każdy jest w stanie poprawić swoją ocenę, mając jednocześnie świadomość konsekwencji zaniechania poprawy lub prezentowania postaw ocenianych negatywnie. GŁÓWNĄ KONSEKWENCJĄ ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH PREZENTOWANYCH PRZEZ UCZNIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

5 * W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły uczeń może zostać skreślony z listy uczniów po rozpatrzeniu konkretnego przypadku przez Radę Pedagogiczną.

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO REGULAMIN SZKOŁY Główne cele niniejszego Regulaminu: zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami w obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu 1 A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby również umiał Być,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE

STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U 2004r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU uchwalony na podstawie art. 60 ust.1, w powiązaniu z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH STATUT STAN PRAWNY NA DZIEŃ 17 LUTEGO 2014 R. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 PODSTAWY PRAWNE... 6 ROZDZIAŁ I. NAZWA, TYP, ORGAN PROWADZĄCY, CELE

Bardziej szczegółowo

Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach

Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach 1 Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 1 1. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Prywatnej Szkoły podstawowej im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku

Statut Prywatnej Szkoły podstawowej im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku Statut Prywatnej Szkoły podstawowej im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku Rozdział I Szkoła 1 1. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich, jest szkołą niepubliczną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Eureka 05-540 Ustanów, ul. Główna 10, e-mail: szkola.eureka@gmail.com www.szkola-eureka.pl STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie Tekst jednolity: 18.07.2012

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo