Scenariusze zajęd: Informatyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze zajęd: Informatyka"

Transkrypt

1 Scenariusze zajęd: Informatyka

2 Scenariusz zajęd dla branży budowlanej Zawód: technika budownictwa Temat zajęd: Bazy danych, obliczanie sum częściowych, sortowanie danych, filtrowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL 2010 I. Czas - 45 min II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się prostą bazą danych w arkuszu kalkulacyjnym - uczeo uczy się analizowad zadanie, budowad do zadania arkusz kalkulacyjny, wykorzystywad filtry, sumy częściowe oraz sortowad dane według kluczy III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym - Wymagania od ucznia: umiejętnośd tworzenia formuł w arkuszu EXCEL, formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego IV. Materiały dla nauczyciela Arkusz cwiczeniowy - zestawienie materialow dla nauczyciela.xlsx, Prezentacja Bazy danych, obliczanie sum czesciowych, sortowanie danych, filtrowanie danych.pptx V. Materiały dla ucznia Plik arkusza kalkulacyjnego: Arkusz cwiczeniowy - zestawienie materialow.xlsx

3 VI. Przebieg lekcji Obliczanie wkładu na podstawie stałych płatności, obliczanie raty kredytu, obliczanie ilości rat kredytu FUNKCJE FINANSOWE W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL 2010 Opracował: mgr inż. Jarosław Majski FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA FV stopa procentowa dla okresu FV(stopa;liczba_rat;rata;wa;typ) całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. wpłata dokonywana okresowo jeżeli zero to trzeba określić parametr wa wartość bieżąca lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeżeli zero, to trzeba określić parametr rata wskazuje, kiedy płatność jest należna 0-koniec okresu, 1 początek okresu Nauczyciel omawia pojęcie funkcji FV i jej parametrów. Funkcja ta zwraca przyszłą wartośd inwestycji przy założeniu stałych płatności okresowych i stałej stopy procentowej. Zwracamy uwagę na opcjonalnośd poszczególnych parametrów Stopa to stopa procentowa dla okresu. Liczba_rat to całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. Rata to wpłata dokonywana okresowo; nie może ona ulec zmianie w całym okresie płatności. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki, z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument rata zostanie pominięty, musi zostad umieszczony argument wa. Wa to wartośd bieżąca lub skumulowana wartośd przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzieo obecny. Jeśli argument wa jest pominięty, przyjmuje się jego wartośd jako 0 (zero) i należy określid argument rata. Typ to liczba 0 lub 1 i wskazuje, kiedy płatnośd jest należna. Jeśli wartośd argumentu typ nie zostanie określona, domyślnie przyjmowana jest wartośd 0. Wartośd typ wynosi Płatnośd przypada na 0 Koniec okresu 1 Początek okresu Spostrzeżenia Należy się upewnid, że opis dotyczący argumentów stopa i liczba rat jest zrozumiały. Jeśli dokonywane są miesięczne spłaty czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 12% rocznie, to argument stopa ma wartośd 12%/12, a liczba rat 4*12. Jeśli dokonywane są roczne spłaty tej pożyczki, to

4 argument stopa ma wartośd 12%, a liczba rat 4. Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wpłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak dywidendy, wyrażone są liczbami dodatnimi. W razie wątpliwości uczniowie mogą skorzystad z pomocy, dotyczącej tej funkcji Czas ok. 5 minut ZADANIE 1 Czterech uczniów oszczędza pieniądze w tym samym banku. Wszyscy oszczędzają przez 5 lat. Oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Uczniowie wpłacają pieniądze na początku miesiąca. Uczeń zł Uczeń zł Uczeń zł Uczeń 4 65 zł Jaką kwotę zgromadzą uczniowie na swoich kontach na koniec okresu oszczędzania? BUDOWA ARKUSZA Stopa Liczba rat Wpłata Typ Wartość zgromadzonego kapitału Uczeń 1 4% ,40 zł Uczeń 2 4% ,40 zł Uczeń 3 4% ,19 zł Uczeń 4 4% ,80 zł Przy takim układzie arkusza funkcja FV ma postać: FV(C3/12;D3;E3;0;F3) Uczniowie samodzielnie konstruują arkusz. Zwracamy uwagę na stopę procentową. Jest to stopa roczna. W funkcji FV należy ją podzielid przez 12. Zwracamy również uwagę na ujemną wartośd kwoty raty to nasz wydatek Czas 15 minut

5 FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA PMT stopa procentowa pożyczki całkowita liczba spłat w ramach pożyczki PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ) to wartość bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). to przyszła wartość, czyli saldo gotówkowe, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej płatności liczba 0 lub 1, wskazująca, kiedy płatność jest należna PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ) Stopa to stopa procentowa pożyczki. Liczba_rat to całkowita liczba spłat w ramach pożyczki. Wa to wartośd bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). Wp to przyszła wartośd, czyli saldo gotówkowe, które chce się uzyskad po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp zostanie pominięty, to jako jego wartośd zostanie przyjęta liczba 0 (co znaczy, że przyszła wartośd pożyczki wynosi 0). Typ to liczba 0 lub 1, wskazująca, kiedy płatnośd jest należna. Wartośd argumentu typ wynosi Płatnośd przypada na 0 lub jest pominięty Koniec okresu 1 Początek okresu ZADANIE 2 Na potrzeby inwestycji zmuszony jesteś wziąć kredyt w banku w wysokości zł na pewien okres. Oblicz ratę kredytu, zakładając jego oprocentowanie w wysokości 15% przy okresie spłaty od dwóch do 10 lat. Jaki będzie łączny koszt kredytu? BUDOWA ARKUSZA Suma Kwota Ores Wysokość wszystkich kredytu spłaty Oprocentowanie raty kredytu wpłat Koszt kredytu % 3 394,07 zł ,57 zł ,57 zł % 2 426,57 zł ,63 zł ,63 zł % 1 948,15 zł ,31 zł ,31 zł % 1 665,30 zł ,71 zł ,71 zł % 1 480,15 zł ,87 zł ,87 zł % 1 350,77 zł ,92 zł ,92 zł % 1 256,18 zł ,12 zł ,12 zł % 1 184,70 zł ,99 zł ,99 zł % 1 129,34 zł ,36 zł ,36 zł Przy takiej budowie arkusza funkcja PMT będzie miała postać: PMT(C13/12;B13;A13;0;0) Zwracamy uwagę na to, że argumenty funkcji w arkuszu mogą byd podane w innej kolejności niż w występują na liście parametrów. Ponieważ raty są płacone miesięcznie, stopę procentową dzielimy przez 12. Wartośd kredytu podajemy jako liczbę ujemną. Suma wszystkich wpłat to iloczyn ilości rat i kwoty taty, koszt kredytu to różnica pomiędzy sumą wszystkich wpłat, a kwotą kredytu. UWAGA: trzeba odjąd liczbę ujemną! Czas 20 minut

6 FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA NPER stopa procentowa dla okresu wysokość raty, wpłacanej okresowo stała w całym okresie spłaty ZADANIE 3 NPER(stopa;rata;wa;wp;typ) obecna wartość przyszła wartość liczba 0 albo 1 i wskazuje, kiedy płatność jest należna Zwraca liczbę rat dla inwestycji (kredytu) polegającej na okresowych, stałych wpłatach przy stałym oprocentowaniu. Składnia NPER(stopa;rata;wa;wp;typ) Stopa to stopa procentowa dla okresu. Rata to płatnośd dokonywana okresowo, nie ulega zmianie w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Wa to obecna wartośd czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności. Wp to przyszła wartośd czyli poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli ten argument jest pominięty, to jako jego wartośd przyjmuje się 0 (przyszła wartośd pożyczki na przykład wynosi 0). Typ to liczba 0 albo 1 i wskazuje, kiedy płatnośd jest należna. Wartośd argumentu typ wynosi Płatnośd przypada na 0 lub jest pominięty koniec okresu 1 początek okresuczas - 5 minut Każdy z uczniów powinien otrzymad treśd zadania Cztery rodziny składają pieniądze na samochód. Każda z rodzin odkłada 15% swoich dochodów w banku, gdzie oprocentowanie wynosi 4,5%. Rodziny składają oszczędności przez cztery lata i następnie zakupują samochody, biorąc na resztę należności kredyt bankowy, oprocentowany w skali 17% rocznie. Która z czterech rodzin najszybciej spłaci swoje auto? Raty rodziny będą spłacać w wysokości 15% swoich dochodów. Rodzina Dochód Cena auta Rodzina Rodzina Rodzina Rodzina BUDOWA ARKUSZA Wpłata do Okres oszcz. Stopa dla Stopa dla Kwota zgromadzona Brakująca Liczba rat Dochody banku w m-cach oszcz. kredytu w banku Cena auta kwota kredytu Rodzina ,00 zł 685,20 zł 48 4,50% 17% ,73 zł ,00 zł ,27 zł 63,7299 5, Rodzina ,00 zł 393,30 zł 48 4,50% 17% ,70 zł ,00 zł ,30 zł 75, , Rodzina ,00 zł 853,20 zł 48 4,50% 17% ,01 zł ,00 zł ,99 zł 41, , Rodzina ,00 zł 434,25 zł 48 4,50% 17% ,91 zł ,00 zł ,09 zł 62, , Aby rozwiązad zadanie należy zastosowad dwie funkcje: FV aby wyliczyd kwotę oszczędności i funkcję NPER, która obliczy liczbę rat. Czas ok. 25 minut

7 ZADANIE 4 Rodzice Ani postanowili w momencie jej urodzin zdeponować w banku pewną kwotę jako wkład na mieszkanie. Mieszkanie za 18 lat może kosztować zł. Jaką kwotę muszą zdeponować w banku rodzice Ani, zakładając, że oprocentowanie tak długiej lokaty będzie wynosić pomiędzy 6 a 8% w stosunku rocznym? BUDOWA ARKUSZA % Liczba lat Kwota lokaty Cena mieszkania 5% ,26 zł % ,26 zł % ,57 zł % ,61 zł Funkcja PV może mieć postać: PV(B37;C37;;E37;1) Zwracamy uwagę na to, że oprocentowanie jest w stosunku rocznym, brak jest raty miesięcznej, gdyż jest to lokata. Czas 10 minut SUWAKI Uczniowie z karty DEVELOPER wybierają narzędzie Wstaw formant Wykorzystując format suwaka przeanalizuj kwotę wkładu, zmieniając oprocentowanie co 0,1 % Cena mieszkania Liczba % Liczba lat Kwota lokaty 79,00 7,90% ,70 zł

8 WSTAWIANIE FORMANTU Po wstawieniu pokrętła zaznaczamy je i wybieramy na wstążce polecenie właściwości. Formant ActiveX pokrętło WŁAŚCIWOŚCI FORMANTU Wartość początkowa Ustawiamy wartośd zmiany. Zmieniad można tylko o wartości całkowite, dlatego w arkuszu wprowadzona jest zmienna pomocnicza liczba Czas 15 minut Wartość końcowa Co ile zmieniać ZADANIE DOMOWE Z banku bierzesz kredyt w wysokości zł na 20 lat, oprocentowany stała stopą procentową w wysokości 15%. Cała kwotę lokujesz na lokacie długoterminowej na 20 lat, oprocentowaną w wysokości 7,5% z kapitalizacją odsetek. Czy ta operacja Ci się opłaci?

9 Dziękuję za uwagę

10 Scenariusz zajęd dla branży usługowej Zawód: technik ekonomista Temat zajęd: Dopasowywanie zawartości komórek arkusza w zależności od potrzeb zaokrąglanie wartości obliczenia księgowe lista płac Opracował: mgr inż. Jarosław Majski I. Czas - 90 min II. Cele lekcji - kształcenie umiejętności logicznego myślenia, wykorzystywania komputera do rozwiązywania różnych problemów, korelacji wiadomości z różnych przedmiotów, poznanie sztuczek arkusza kalkulacyjnego -uczeo wykorzystuje arkusz do praktycznych zastosowao, poznaje sposoby zaokrąglania wartości w celu zwiększenia dokładności obliczeo III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym - Wymagania od ucznia: umiejętnośd konstruowania formuł w arkuszu, ich kopiowania, formatowanie komórek arkusza, adresowanie pośrednie i bezpośrednie, znajomośd zasad naliczania podatku dochodowego oraz składek ZUS IV. Materiały dla nauczyciela Prezentacja Zaokraglanie wartosci komorek - obliczenia placowe.pptx, Arkusz_placowy.xlsm, Arkusz roboczy.xlsx, Scenariusz zajec zaokraglanie wartosci komorek - lista plac.docx

11 V. Materiały dla ucznia:

12 VI. Przebieg lekcji Zaokrąglanie wartości komórek Obliczenia płacowe Opracował: mgr inż. Jarosław Majski Niedokładności arkusza kalkulacyjnego Arkusz kalkulacyjny zawsze przechowuje w komórce pełną wartość liczby Formatowanie komórek zmienia tylko wartość wyświetlaną, nie zmienia rzeczywistej wartości komórki Są obliczenia, w których potrzebna jest precyzja (na określonym poziomie) np. tam, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi. Czas ok. 2 minut Niedokładności arkusza - przykłady Czas ok. 2 minut W komórce A1 proszę wpisać wartość -2 W komórce A2 proszę wpisać formułę =A1+1 Proszę tę formułę skopiować aż do komórki A40 Proszę zmienić format wyświetlanych komórek na format liczbowy z dokładnością do 15 miejsc po przecinku

13 Dziwne wyniki Jak widać dokładność nie jest zadowalająca Pojawiają się dziwne wyniki Uczniowie zastanawiają się skąd takie dziwne wyniki. Spowodowane to jest tym, że komputer pracuje na liczbach zmiennoprzecinkowych. Stąd niedokładności na dalekich miejscach Czas ok. 3 minut Dlaczego tak się dzieje? Błędy zaokrągleń Podajemy uczniom następny przykład. W kolumnie pierwszej znajdują się liczby przed zaokrągleniem, do drugiej kolumny wpisane są liczby zgodnie z zasadą zoakrągleo do dwóch miejsc po przecinku. Prosimy uczniów o wpisanie tych wartości do arkusza i podsumowanie ich. Skąd ta różnica? Jak wielka może to byd różnica? Gdzie takie różnice występują i są dopuszczalne faktura VAT, w zależności od sposobu obliczania sumy podatku w rozbiciu na poszczególne stawki. Czas ok. 5 minut Jak temu zapobiec w obliczeniach księgowych? Pytanie 1 Jeżeli płaca brutto jest ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stawka podatku dochodowego jest liczbą z dwoma miejscami po przecinku (18% to 0,18) to ile miejsc po przecinku będzie w naliczonym podatku dochodowym? Przy mnożeniu ułamków dziesiętnych iloczyn ma tyle miejsc po przecinku ile wynosi suma miejsc po przecinku poszczególnych czynników. Odpowiedź 4 miejsca Czas ok. 2 minuty

14 Jak temu zapobiec w obliczeniach księgowych? W komórce G2 arkusza wprowadź podstawę do opodatkowania w wysokości 1235,58 W komórce H2 wprowadź podatek dochodowy w wysokości 18% Oblicz podatek dochodowy z tej kwoty Wartośd podatku ma cztery miejsca po przecinku. Dwa miejsca trzeba odciąd. Czas ok. 2 minut Stawka Podstawa podatku Wartość podatku 1235,81 18% 222,4458 Funkcja LICZBA.CAŁK LICZBA.CAŁK(liczba;liczba_cyfr) liczba, którą należy obciąć liczba określająca dokładność obcinania Proszę wpisać do komórki J2 funkcję LICZBA.CAŁK(I2;2) Funkcja ta zaokrągla na zasadzie obcinania Jak widad zaokrąglenie nie jest zgodne z zasadami zaokrągleo Dyskusja jak to zrobid, żeby zaokrąglenie było prawidłowe? Czas ok. 5 minut Stawka Podstawa podatku Wartość podatku 1235,81 18% 222, ,44 Rozwiązanie problemu Jeżeli chcemy zaokrąglić liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wtedy należy dodać do tej liczby wartość 0,005 (trzecie miejsce po przecinku) Proszę wpisać następującą formułę w komórce J3 Czas ok. 2 minut Wniosek: Aby zaokrąglid liczbę przy pomocy funkcji LICZBA.CAŁK należy dodad do liczby na pierwszym nieznaczącym miejscu cyfrę 5 Stawka Podstawa podatku Wartość podatku 1235,81 18% 222, ,44 222,45

15 Składniki płacy Płaca brutto Dodatki Potrącenia Premie Dodatek za szkodliwe warunki Wysługa lat Nagrody ZUS Podatek dochodowy Potrącenia komornicze Alimenty KZP Ubezpieczenie grupowe Inne Uczniowie w grupach definiują składniki płacy Osobno wyszczególniają dodatki, osobno potrącenia Czas ok. 10 minut ZUS Składka Pracodawca Pracownik Składka emerytalna 19,52 (od brutto) Składka rentowa 6% (od brutto) Składka chorobowa 2,45% (od brutto) Składka wypadkowa (od brutto) Składka zdrowotna (od podstawy) Fundusz Pracy (od brutto>minimalnej płacy) FGŚP (od brutto) 9,76% 9,76% 1,5% 4,5% 2,45% 0% 0% 1,67% (do 10 pracowników) 9% 0% 0% 2,45% (płaci się dopiero powyżej najniższej płacy) 0% 0,1% Omówienie składek, odprowadzanych do ZUS przez pracownika i pracodawcę. Podstawę do obliczenia składki zdrowotnej stanowi płaca brutto pomniejszona o składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową). W myśl dzisiejszych przepisów dla pracownika oznacza to, że od płacy brutto odejmujemy składkę emerytalną, rentową i chorobową. Czas ok. 5 minut Podatek dochodowy pracownika Przychód koszty uzyskania = Dochód (zaokrąglony do liczby całkowitej) Dochód składki ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa) koszty uzyskania = Podstawa do opodatkowania (liczba całkowita) Podstawa do opodatkowania * stawka podatku = Podatek naliczony Aby obliczyć podatek (liczba całkowita), który trzeba przekazać do urzędu skarbowego od Podatku naliczonego odejmujemy składkę zdrowotną w wysokości 7,75% (nie 9%) oraz kwotę wolną od podatku Czas ok. 5 minut

16 Zadanie Ułóż arkusz do obliczania płac, przy założeniu, że pracownik nie ma żadnych dodatków i tylko obowiązkowe potrącenia. Dla każdego pracownika ma być wykorzystany jeden wiersz arkusza WSKAZÓWKA: Składki ZUS, stawka podatku, odliczenia od podatku oraz kwota wolna, są dla każdego z pracowników takie same. Zastosuj adresowanie bezpośrednie. Uczniowie pracują w grupach dwuosobowych. Czas na wykonanie zadania to 40 minut. Każda grupa otrzymuje wyliczenia dla płacy 1400 zł brutto wyniki dla zadania płacowego.jpg. Zadanie domowe Zmodyfikuj arkusz płacowy dodając premię, dodatek za wysługę lat (min 3%, max 20%) oraz nagrody. Dziękuję za uwagę

17 I. Czas - 45 min Scenariusz zajęd dla branży budowlanej Zawód: technik budownictwa Temat zajęd: Planowanie wydatków, ładunku, kosztów transportu wykorzystanie narzędzia SOLVER w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL 2010 II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania narzędzia SOLVER - uczeo uczy się analizowad zadanie, budowad do zadania arkusz kalkulacyjny, wykorzystywad narzędzie do odnajdowania rozwiązania - SOLVER III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym - Wymagania od ucznia: umiejętnośd tworzenia formuł w arkuszu EXCEL, formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego IV. Materiały dla nauczyciela: Prezentacja Dodatek SOLVER V. Materiały dla ucznia: Arkusz kalkulacyjny z pierwszym zadaniem Zadanie 1 Mamy do przewiezienia samochodem dostawczym o ładowności 950 kg cztery towary. Pierwszy z nich waży 0,1 kg, drugi 0,25 kg, trzeci 0,5 kg i czwarty 1 kg. Towary są niepodzielne. Towar pierwszy i drugi to komplet, musi ich byd tyle samo, towaru trzeciego nie może byd mniej niż towaru drugiego, a towaru czwartego nie można wysład jednorazowo mniej niż 200 i więcej niż 400 sztuk. Ile sztuk poszczególnych towarów należy załadowad, aby w pełni wykorzystad ładownośd samochodu? Zadanie 2 Firma ZNAK produkuje długopisy, ołówki i pióra. Koszt produkcji ołówka wynosi 10 groszy, długopisu 4,20, pióra 16,50. Towary te sprzedawane są w następujących cenach: ołówki po 80 groszy, długopisy po 8 zł 10 groszy i pióra po 19 zł 50 groszy. Ze względu na zawarte umowy dzienna produkcja ołówków musi wynosid minimum szt, długopisów 3000 szt. Piór nie da się dziennie

18 wyprodukowad więcej niż 500 i mniej niż 100 sztuk. Ile sztuk każdego asortymentu należy wyprodukowad, aby osiągnąd maksymalny zysk w ciągu dnia? Maksymalna produkcja dzienna wszystkich asortymentów to sztuk. Zadanie 3 Firma posiada cztery zakłady produkcyjne i pięd magazynów. Wyroby fabryki wysyłane mogą byd z dowolnego zakładu do dowolnego magazynu. Zadaniem jest zminimalizowanie kosztów transportu z zakładów do magazynów. Każdy z magazynów definiuje określony popyt, a każdy z zakładów określoną podaż. Koszty przewozu towaru z zakładu do magazynu M1 M2 M3 M4 M5 Z Z Z Z

19 VI. Przebieg lekcji Slajd 1 Opracował: mgr inż. Jarosław Majski Slajd 2 Dodatek SOLVER nie jest standardowo instalowany z pakietem MS Office. Należy go dodać. W tym celu należy: Nacisnąć przycisk pakietu Office Wybrać opcje programu EXCEL Wybrać Dodatki Następnie Dodatki programu EXCEL i Przejdź Na wyświetlonej liście zaznaczyć SOLVER Dodatek ten pojawi się na wstążce Dane w grupie Analiza Dodanie do arkusza dodatku SOLVER (3 minuty) Slajd 3

20 Slajd 4 Mamy do przewiezienia samochodem dostawczym o ładowności 950 kg cztery towary. Pierwszy z nich waży 0,1 kg, drugi 0,25 kg, trzeci 0,5 kg i czwarty 1 kg. Towary są niepodzielne. Towar pierwszy i drugi to komplet, musi ich być tyle samo, towaru trzeciego nie może być mniej niż towaru drugiego, a towaru czwartego nie można wysłać jednorazowo mniej niż 200 i więcej niż 400 sztuk. Ile sztuk poszczególnych towarów należy załadować, aby w pełni wykorzystać ładowność samochodu? Zadanie pierwsze. Często spotykana sytuacja, gdy trzeba zoptymalizowad ilości przewożonego ładunku. Można wspomnied o programie ochrony dróg i specjalnych wagach do ważenia pojazdów w trakcie jazdy. Ta sytuacja jest często spotykana w budownictwie. Analiza zadania i sprawdzenie, czy uczniowie zrozumieli problem (2 minuty). Slajd 5 Szukamy wyniku bliskiego 950 kg, zmieniając dane w komórkach Liczba sztuk Asortyment Waga towaru Liczba sztuk Waga przesyłki Towar 1 0,1 1 0,1 Towar 2 0,25 1 0,25 Towar 3 0,5 1 0,5 Towar Razem 1,85 To zadanie uczniowie mają już przygotowane i wgrane na dysk. Otwierają zadanie. Podajemy informacje o tym, że dla SOLVER A ilości są nieistotne, bo w trakcie rozwiązywania zadania będą zmieniane. (2 minuty) Slajd 6 Omówienie poszczególnych pół SOLVER A, szczególny nacisk kładziemy na ustawienie warunków. Uczniowie dyskutują nad warunkami, staramy się, aby były to propozycje uczniów (5 minut).

21 Slajd 7 Wszystkie warunki zostały spełnione, SOLVER znalazł rozwiązanie W tym zadaniu SOLVER dośd długo szuka właściwego rozwiązania. (3 minuty). Na wyświetlanym arkuszu pokazujemy sposób postępowania. Asortyment Waga towaru Liczba sztuk Waga przesyłki Towar 1 0, Towar 2 0, Towar 3 0, Towar Razem 950 Slajd 8 Firma ZNAK produkuje długopisy, ołówki i pióra. Koszt produkcji ołówka wynosi 10 groszy, długopisu 4,20, pióra 16,50. Towary te sprzedawane są w następujących cenach: ołówki po 80 groszy, długopisy po 8 zł 10 groszy i pióra po 19 zł 50 groszy. Ze względu na zawarte umowy dzienna produkcja ołówków musi wynosić minimum szt, długopisów 3000 szt. Piór nie da się dziennie wyprodukować więcej niż 500 i mniej niż 100 sztuk. Ile sztuk każdego asortymentu należy wyprodukować, aby osiągnąć maksymalny zysk w ciągu dnia? Maksymalna produkcja dzienna wszystkich asortymentów to sztuk. Prezentujemy drugie zadanie. Firma ma osiągnąd jak największy zysk przy zadanych warunkach. Upewniamy się, że uczniowie zrozumieli treśd zadania (3 minuty). Slajd 9 Ołówki Długopisy Pióra Produkcja Cena produktu 0,10 zł 4,20 zł 16,50 zł Cena sprzedaży 0,80 zł 8,10 zł 19,50 zł Zysk 0,70 zł 3,90 zł 3,00 zł Uczniowie samodzielnie projektują arkusz. Może on wyglądad jak ten z prezentacji, ale może byd też w innym układzie (5 minut). Łączny zysk ze sprzedaży 0,70 zł 3,90 zł 3,00 zł Zysk razem 7,60 zł

22 Slajd 10 Ołówki Długopisy Pióra Produkcja Cena produktu 0,10 zł 4,20 zł 16,50 zł Cena sprzedaży 0,80 zł 8,10 zł 19,50 zł Zysk 0,70 zł 3,90 zł 3,00 zł Ustawiamy parametry SOLVER A. Po ich prawidłowym wprowadzeniu uczniowie powinni otrzymad nast. rozwiązanie. (3 minuty) Łączny zysk ze sprzedaży 3 500,00 zł ,00 zł 300,00 zł Zysk razem ,00 zł RAZEM Produkcja Slajd 11 Firma posiada cztery zakłady produkcyjne i pięć magazynów. Wyroby fabryki wysyłane mogą być z dowolnego zakładu do dowolnego magazynu. Zadaniem jest zminimalizowanie kosztów transportu z zakładów do magazynów. Każdy z magazynów definiuje określony popyt, a każdy z zakładów określoną podaż. Podajemy treśd zadania. Upewniamy się, że uczniowie je zrozumieli (3 minuty). Slajd 12 Zapotrzebowanie poszczególnych magazynów wynosi: M1 200 M2 220 M3 300 M4 150 M5 210 Produkcja poszczególnych zakładów wynosi: Z1 320 Z2 240 Z3 300 Z4 260 Cała treśd zadania uczniowie otrzymują na kartkach.

23 Slajd 13 M1 M2 M3 M4 M5 Z Z Z Z Slajd 14 Ilości dysponowanych towarów z zakładów do magazynów Razem M1 M2 M3 M4 M5 5 Z Z Z Z Razem Konstruujemy arkusz do obliczeo. (10 minut) Koszty transportu z zakładu do magazynu Zapotrzebowanie Produkcja M1 M2 M3 M4 M5 320 Z Z Z Z Razem Slajd 15 Ustawiamy parametry SOLVER A (3 minuty)

24 Slajd 16 Przedstawiamy rozwiązanie. Ilości dysponowanych towarów z zakładów do magazynów Razem M1 M2 M3 M4 M5 320 Z Z Z Z Razem Koszty transportu z zakładu do magazynu Zapotrzebowanie Produkcja M1 M2 M3 M4 M5 320 Z Z Z Z Razem Slajd 17 Podsumowanie wiadomości o SOLVER ZE. (3 minuty) Dziękuję za uwagę

25 Scenariusz zajęd z informatyki dla branży budowlanej Zawód: technik budownictwa Temat zajęd: Arkusz EXCEL przygotowanie kalkulacji kosztów remontu pomieszczenia z zastosowaniem różnego rodzaju materiałów. Opracował: mgr inż. Jarosław Majski I. Czas - 45 min II. Cele lekcji - nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia kalkulacji prac w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL Cele operacyjne: uczeo uczy się analizowad rysunek techniczny, potrafi obliczyd powierzchnię przeznaczoną do pomalowania, potrafi wyszukad w Internecie ceny poszczególnych materiałów, potrafi przygotowad kilka wersji III. Metody krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym, przeszukiwanie zasobów Internetu - Wymagania od ucznia: umiejętnośd tworzenia prostych formuł w arkuszu kalkulacyjnym IV. Materiały dla nauczyciela Prezentacja: Planowanie kosztów remontu.pptx Arkusz do obliczania kosztów remontu.xslx V. Materiały dla ucznia - Firma X poszukuje wykonawcy remontu pomieszczenia biurowego o wymiarach 5100 mm na 4000 mm. W pomieszczeniu znajduje się dwoje drzwi okleinowanych o wymiarach 2000x900 mm oraz okno plastikowe o wymiarach 1400x1250 mm. - Kalkulacja kosztów powinna uwzględniad dwa rodzaje farb (emulsyjną zwykłą i lateksową) oraz przygotowanie do malowania. Ściany będą przemalowywane na inny kolor. Sufit i ściany wymagają naprawy. - Oferty z podaniem ceny dla obydwu wariantów należy złożyd w sekretariacie firmy. - Kryterium oceny oferty cena 100%

26 V. Przebieg lekcji Slajd 2 Firma X poszukuje wykonawcy remontu pomieszczenia biurowego o wymiarach 5100 mm na 4000 mm. W pomieszczeniu znajduje się dwoje drzwi okleinowanych o wymiarach 2000x900 mm oraz okno plastikowe o wymiarach 1400x1250 mm. Kalkulacja kosztów powinna uwzględniać dwa rodzaje farb (emulsyjną zwykłą i lateksową) oraz przygotowanie do malowania. Ściany będą przemalowywane na inny kolor. Sufit i ściany wymagają naprawy. Oferty z podaniem ceny dla obydwu wariantów należy złożyć w sekretariacie firmy. Kryterium oceny oferty cena 100% Zapoznajemy uczniów z ogłoszeniem przetargowym (ok. 3 minuty).

27 Slajd 3 Jakie elementy pomieszczenia, przedstawionego poniżej, należy pomalować? Uczniowie analizują kształt pomieszczenia, starają się określid elementy do pomalowania. W wyniku dyskusji powinni dojśd do następujących wniosków: Do pomalowania są cztery ściany i sufit, nie malujemy drzwi, okna i podłogi, nie malujemy grzejnika. (ok. 5 minut) Slajd 4 Gips do uzupełnienia ubytków Gładź tynkowa do uzupełnienia ubytków i miejsc reperacji Taśma do oklejenia drzwi i listwy przypodłogowej oraz do odcięcia sufitu Folia do zakrycia podłogi Akryl biały do wyspoinowania miejsc połączeń ścian i futryn drzwi. Farba podkładowa do ścian i sufitu Farby kolorowe do ścian Farba biała do sufitu Uczniowie w grupach przygotowują listę materiałów, niezbędnych do wykonania remontu. W materiałach nie uwzględniamy narzędzi (pędzle, wałki itp.), gdyż jest to nasze wyposażenie (nasz koszt). Listę potrzebnych materiałów grupy prezentują. Czas na wykonanie przygotowanie ok. 5 minut Czas na prezentację każda grupa ok. 1,5 minuty razem ok. 10 minut Slajd 5 Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pół jego wszystkich ścian. Nie malujemy podstawy (podłogi) i nie malujemy drzwi i okna Sufit malujemy farbą białą (pod sufitem malujemy na biało pasek szerokości 5 cm) Malowanie ścian kończymy 3 cm od sufitu Oklejamy okno, drzwi i listwy przypodłogowe Na ścianach zmieniamy kolor, malujemy farbę podkładową. Uczniowie w czasie dyskusji określają kształt pomieszczenia oraz algorytm obliczeniowy (ok. 7 minut).

28 Slajd 6 Drzwi mają wysokośd 2 m, szerokośd 90 cm. Okno ma 140 cm szerokości i 125 cm wysokości. Plan pomieszczenia wraz z wymiarami okna i drzwi dajemy uczniom. Slajd 7 Wykonaj w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys remontu pomieszczenia. Arkusz powinien być tak skonstruowany, aby można było w nim zmieniać liczbę drzwi, liczbę okien i dowolnie określać ich wymiary. Arkusz powinien wyliczać powierzchnię do pomalowania, ilość taśmy potrzebnej do oklejenia oraz ilość folii potrzebnej do zakrycia podłogi. Ceny potrzebnych materiałów proszę wyszukać w Internecie Treśd zadania dajemy uczniom wraz z wymiarami pomieszczenia. Zwracamy uwagę na zakup farby w opakowaniach fabrycznych 2,5, 3, 5, 10 l Slajd 8 Do obliczenia ceny robocizny proszę posłużyć się cennikiem, zamieszczonym na stronie: Przykładowy kalkulator zużycia farby: Uczniowie powinni zaprojektowad arkusz kalkulacyjny, obliczający powierzchnię do pomalowania, obliczający zużycie taśmy oraz folii. Uczniowie powinni też znaleźd w Internecie cennik farb (dwa rodzaje taosza i droższa) i wyliczyd szacunkowe zużycie farby (należy uwzględnid wielkośd opakowao). Czas na wykonanie zadania 90 minut

29 Slajd 9 Proszę przygotować w Edytorze tekstów WORD odpowiedź na ogłoszenie ofertowe. Pismo musi zawierać dane oferenta oraz ceny remontu (wraz z materiałami). Uczniowie przygotowują pismo ze swoja ofertą. W ofercie tej wklejają wyniki obliczeo z arkusza kalkulacyjnego. (ok. 8 minut) Slajd 10 Przeglądamy oferty i wybieramy najkorzystniejszą ze względu na cenę Podkreślamy, że nie jest to najkorzystniejszy sposób sporządzania oferty, nie określono tu czasu wykonania usługi. Dyskusja z uczniami. (ok. 12 minut) Slajd 11 Dzięki arkuszowi możemy bardzo szybko policzyć koszt remontu Dobrze zaprojektowany arkusz powinien umożliwiać szybkie zmiany i pozwalać na obliczanie kosztów remontu dowolnego pomieszczenia. Uczniowie kopiują swój arkusz na urządzenie przenośne lub przesyłają sobie mailem, arkusz ten potrzebny będzie do wykonania pracy domowej.

30 Slajd 12 Wykorzystując sporządzony na lekcji arkusz wykonaj kosztorys remontu mieszkania, którego plan masz obok. Określ koszt remontu każdego z pomieszczeń. Wymiary drzwi wejściowych 2005 mmx905 mm Wymiary drzwi do pokojów i drzwi balkonowych mmx 805 mm Wymiary drzwi do łazienki 2005 mmx 605 mm Wymiary okien 1400 mmx 1300 mm Zadanie domowe dajemy uczniom w postaci wydruku lub rozsyłamy mailem. VI. Zadanie domowe - Wykorzystując sporządzony na lekcji arkusz wykonaj kosztorys remontu mieszkania, którego plan masz obok. Określ koszt remontu każdego z pomieszczeo. - Wymiary drzwi wejściowych 2005 mmx905 mm - Wymiary drzwi do pokojów i drzwi balkonowych mmx 805 mm - Wymiary drzwi do łazienki 2005 mmx 605 mm - Wymiary okien 1400 mmx 1300 mm

31 I. Czas Scenariusz zajęd dla branży mechaniczno mechatronicznej Zawód: technik mechatronik Temat zajęd: Symulacja zjawisk fizycznych za pomocą programu PHUN projekt działa sprężynowego min II. Cele lekcji - nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia prostych scen w programie PHUN - uczeń uczy się wykorzystywania programu Phun do symulacji zjawisk fizycznych III. Metody Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w programie PHUN, przeszukiwanie zasobów Internetu - Wymagania od ucznia: umiejętnośd korzystania z przeglądarki internetowej, umiejętnośd uruchamiania programów IV. Materiały dla nauczyciela - Prezentacja: Symulacja zjawisk fizycznych za pomocą programu PHUN.pptx V. Materiały dla ucznia

32 VI. Przebieg lekcji Symulacja zjawisk fizycznych za pomocą programu PHUN Projekt działa sprężynowego Opracował: mgr inż. Jarosław Majski Interfejs programu OBRÓĆ PRZESUŃ PRZESUŃ TNIJ SKALUJ OBIEKT PROSTO KAT PĘDZEL ZAWIAS GWÓŹDŹ SPRĘŻYN A ŁAŃCUCH POCHYLNI A ZĘBATK A KOŁO MAZAK Omówienie znaczenia poszczególnych przycisków (5 minut): Mazak pozostawia ślad na określony czas Zawias umożliwia obrót Gwóźdź przymocowuje dany element do tła lub innego elementu Sprężyna Łaocuch można go narysowad lub wybrad jakikolwiek element z dwoma zawiasami i wykorzystad go do tworzenia łaocucha Pochylnia tworzy podłoże lub równię pochyła (nieograniczoną) Zębatka tworzy tryby o zadanej liczbie zębów Koło, prostokąt nazwa mówi sama za siebie Pędzel umożliwia rysowanie dowolnych kształtów Obiekt to samo co pędzel, ale kształt jest wypełniony Narzędzia przesuwania łapka przesuwa obiekty w trakcie trwania symulacji, drugi przycisk w trakcie planowania sceny Obród umożliwia obrót obiektu Skaluj pozwala zmienid rozmiar obiektu Tnij narzędzie do przecinania

33 Przykładowe sceny Program został zainstalowany wraz z przykładowymi scenami. Aby otworzyć scenę należy nacisnąć przycisk Plik i wybrać opcję wczytaj scenę Uczniowie powinni zapoznad się z przykładowymi scenami (8 minut). Strona główna projektu Uczniowie ściągają i uruchamiają sceny ze strony firmowej projektu (7 minut). Gotowe sceny można pobrać pod adresem: Jak zrobić działo w programie Film z portalu spyciarze.pl (3 minuty) W serwisie YouTube oraz na portalu Spryciarze pl można znaleźd wiele tutoriali z programu PHUN.

34 Kroki postępowania 1. Tworzenie podstawy 2. Tworzenie lufy 3. Ustawienie właściwości sprężyn 4. Uruchomienie symulacji Uczniowie samodzielnie konstruują działo z poszczególnych elementów. Przypominamy uczniom o konieczności łączenia poszczególnych części składowych działa (15 minut). Sprawdzamy skuteczność działa Proszę naprzeciwko działa ustawić mur z cegieł i wycelować działo w ten mur. Proszę przeprowadzić próby z różnym materiałem, użytym do budowy muru oraz z różnym ustawieniem sprężyn. Uczniowie konstruują pojedynczą cegłę i następnie ja klonują. Zaznaczamy mur i zmieniamy jego właściwości. Następnie próbujemy dla jednego materiału zastosowad różne napięcia sprężyn (5 minut). Podsumowanie Nauczyciel omawia ważne etapy tworzenia symulacji (2 minuty). Poszczególne elementy należy ze sobą łączyć. Pamiętamy o właściwościach materiału. Płynnie regulujemy skalę. Każdą czynność można zawsze cofnąć. Dla zbudowania muru warto wykorzystać funkcję klonowania.

35 Zadanie domowe Przy pomocy programu PHUN zaprojektuj działo, w którym w trakcie symulacji będą napinane sprężyny. Dziękuję za uwagę

36 I. Czas - 45 min II. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży mechaniczno mechatronicznej Zawód: technik mechatronik Temat zajęd: Projekt prostych przekładni łaocuchowych i zębatych - nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia prostych scen w programie PHUN - uczeo uczy się wykorzystywania programu Phun do symulacji zjawisk fizycznych III. Metody Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w programie PHUN, przeszukiwanie zasobów Internetu Wymagania od ucznia: umiejętnośd korzystania z przeglądarki internetowej, umiejętnośd uruchamiania programów IV. Materiały dla nauczyciela Prezentacja: Projekt prostych przekladnilancuchowych, zebatych.pptx, film Jak zrobiclancuch w phun [ spry... (Low).wmv, jak zrobic prosta skrzynie biego... (High).wmv V. Materiały dla ucznia

37 VI. Przebieg lekcji Projekt prostych przekładni łańcuchowych i zębatych Opracował: mgr inż. Jarosław Majski Pobierz scenę z dźwigiem z adresu: php?id=57118 Uczniowie pobierają sceną z dźwigiem ze strony projektu i uruchamiają ją w programie PHUN. Aby dźwig pracował, po włączeniu symulacji, należy nacisnąd klawisz kursora w dół lub w górę. (5 minut)

38 Wymień zastosowane elementy konstrukcji Jakich narzędzi użyto? Uczniowie analizują działanie maszyny Po naciśnięciu na zawias (1) w środku koła z lewej strony otwiera się menu zawiasu. Należy rozwinąd polecenie zawias (2). W otwartym oknie zwracamy uczniom uwagę na ustawienia zaznaczenie opcji silnik i Auto-hamulec (3) oraz na sterowanie (4) Jeżeli brak zaznaczenia w polach załącz, to wtedy silnik działa tylko wtedy, gdy naciśniemy odpowiedni klawisz (góra, dół). (5 minut) Które koło napędza wózek, przesuwający ciężar? Uczniowie kolejno sprawdzają właściwości wszystkich trzech zawiasów. Wózek napędzany jest kołem górnym, położonym na środku (3 minuty). Zastosowane elementy to łańcuch Uczniowie najpierw oglądają cały film (4 minuty). Następnie nauczyciel uruchamia pokaz w taki sposób, aby uczniowie wykonywali te same czynności na swoich komputerach. (10 minut)

39 Uczniowie najpierw oglądają cały film (3 minuty). Następnie nauczyciel uruchamia pokaz w taki sposób, aby uczniowie wykonywali te same czynności na swoich komputerach (10 minut) Proszę sprawdzić przy tych samych ustawieniach silników, kiedy pojazd ma większą moc. Uczniowie ustawiają takie same moce dla obydwu silników i stawiają na drodze pojazdu różne przeszkody, z różnych materiałów i obserwują zachowanie pojazdu oraz przeszkody. Uczniowie wyciągają wnioski kiedy pojazd jedzie szybciej i kiedy ma większą moc. Analogia do przerzutek w rowerze. (ok. 3 minuty) Wykorzystując wiadomości z lekcji, skonstruuj pojazd, poruszający się na gąsienicach.

40 Dziękuję za uwagę

41 I. Czas - 45 min Scenariusz zajęd dla branży usługowej Zawód: technik ekonomista Temat zajęd: Zwiększenie efektywności pracy poprzez zastosowanie korespondencji seryjnej II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia i wykorzystywania korespondencji seryjnej - uczeo uczy się tworzyd dokument główny do korespondencji, potrafi przeprowadzid analizę dokumentu w celu zbudowania właściwej bazy danych, wykorzystuje arkusz EXCEL jako prosta bazę danych III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym i edytorze tekstów, praca w grupach - Wymagania od ucznia: umiejętnośd tworzenia dokumentów w programie MS Word 2010, formatowania tekstu, formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego IV. Materiały dla nauczyciela Prezentacja Korespondencja Seryjna.pptx V. Przebieg lekcji 1. Pokaz i omówienie prezentacji Korespondencja seryjna (10 minut)

42 Jak zostać bogatym czyli KORESPONDENCJA SERYJNA Opracował: mgr inż. Jarosław Majski POMYSŁ NA BIZNES Atrakcyjny wyjazd na Daleki Wschód ZAKUP ATRAKCYJNEGO TOWARU Towar prosto od producenta przy zakupie szt. cena to 5 zł za komplet. Oczywiście kupujemy.

43 WRACAMY DO KRAJU I ROBIMY KALKULACJĘ Zakup towaru szt* 5 zł= Cena wycieczki Razem koszt zakupu KOSZTY FIRMY W KRAJU Wynajęcie biura na 4 miesiące Koszt płacy dla 4 pracowników Opłaty pocztowe Papier Zakup samochodu Notariusz Zakup bazy danych Razem PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY Towar sprzedajemy po 50 zł za komplet * 50 zł Odejmujemy koszty Zakup towaru Koszty firmy Zysk Podatek ok Na czysto

44 JAK TO MOŻLIWE? 1. Bardzo wysoka marża 2. Listy z prośba o udział w losowaniu samochodu wysyłamy do osób 3. Szacowana wielkość pozytywnej odpowiedzi 30% Dużo większe szanse na wylosowanie luksusowego samochodu niż wygranej w Lotto (szansa jak 1/ a nie 1/ ) GDZIE JEST HACZYK? Działamy na psychikę klienta Pismo kierowane jest bezpośrednio do konkretnej osoby Brak znamion masowej wysyłki Chęć posiadania samochodu za 50 zł Nadzór notariusza

45 ZASADY TWORZENIA PISMA Osoba, do której kierujemy pismo zawsze w treści występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej. List nie jest prośbą, to potwierdzenie i równocześnie gratulacje. Na odwrocie listu drukujemy regulamin piszą szarą czcionką, z małymi interliniami co zniechęci klientów do jego szczegółowego przestudiowania Poza tym wszystko jest uczciwe, samochód realny FRAGMENT LISTU Szanowna Pani Pani sytuacja finansowa może się zasadniczo zmienić. Świadczy o tym to Zawiadomienie o wyborze, które dla Pani wystawiliśmy. Dzięki niemu może Pani wygrać aż zł gotówką! W jaki sposób? Już wyjaśniam. Reader's Digest polecił naszej uwadze Pani nazwisko jako oddanej klientki zasługującej na szereg przywilejów. Nasz pakiet Dobre Perspektywy" został przygotowany z myślą o osobach, które skończyły 50 lat. A więc jeśli, tak jak ja, jest Pani po właściwej stronie 50. roku życia, oprócz szansy wygrania zł otrzymuje Pani także możliwość skorzystania z wielu innych cennych przywilejów! Aby potwierdzić chęć wygrania wszystkich zarezerwowanych dla Pani nagród, proszę kliknąć tu lub w przycisk na dole. PRZEKAZANIE NAGRÓD Procedura rozpocznie się 96 godzin od losowania Z poważaniem JAK TO ZROBIĆ? Wystarczy mieć szablon dokumentu i bazę danych z adresami. Komputer w locie zmienia dane adresowe, tekst pisma jest dla wszystkich odbiorców jednakowy. Zdjęcie z prezentacji firmy Microsoft

46 PRZYKŁAD ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się, że Pan(i) imię, nazwisko w roku szkolnym 2011/ 2012 uczęszcza do klasy, szkoły. Zaświadczenie wydaje się na prośbę zainteresowanego(j). W zależności od płci zmieniać się będą niektóre końcówki, zmienia się też za każdym razem imię i nazwisko. BAZA Rekord w bazie danych musi zatem zawierać: Imię, nazwisko, klasę, szkołę oraz końcówki: i dla Pani spacja dla Pana (Pan Pani) -j dla Pani, -go dla Pana (zainteresowanego zainteresowanej). Imię nazwisko klasa szkoła Końcówka 1 Końcówka 2 Anna Zając II a Liceum Ogólnokształłcące i j Jan Nowak III b Gimnazjum go

47 ZADANIE Opracuj dokument główny do korespondencji seryjnej, który będzie zaproszeniem rodzica ucznia na szkolną uroczystość. 2. Uczniowie w grupach czteroosobowych przygotowują projekt dokumentu głównego zaproszenie rodzica na uroczystośd szkolną ( 5 minut). 3. Prezentacja rozwiązao poszczególnych grup (5 minut). 4. Wspólna analiza dokumentu i wyselekcjonowanie potrzebnych danych, które znajdą się w bazie (5 minut). 5. Zapisanie bazy danych i zapamiętanie położenia bazy w bazie mają znaleźd się dwa rekordy, po jednym dla każdej z płci (5 minut). 6. Omówienie zasady posługiwania się wstążką korespondencja i połączenie bazy z dokumentem głównym (5 minut). 7. Wstawienie pół korespondencji seryjnej, wyświetlanie pól źródłowych oraz podgląd dokumentu. Rodzaje scalani na drukarkę i do nowego dokumentu (5 minut). 8. Podsumowanie wiadomości (5 minut). Zadanie domowe: Proszę przygotowad dokument główny wykaz ocen okresowych ucznia i zmodyfikowad już założoną bazę tak, aby można ja było wykorzystad do tego zadania.

48 Scenariusz zajęd dla branży budowlanej Zawód: technik budownictwa Temat zajęd: Funkcje finansowe w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL 2010 obliczanie wkładu na podstawie stałych płatności, obliczanie raty kredytu, obliczanie ilości rat kredytu I. Czas - 90 min II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - kształcenie umiejętności logicznego myślenia, wykorzystywania komputera do rozwiązywania różnych problemów, zastosowanie funkcji finansowych - uczeo wykorzystuje kreatora funkcji do zbudowania funkcji FV, PMT, NPER, poznaje budowę tych funkcji, samodzielnie parametry tych funkcji i kopiuje je do innych komórek, potrafi je praktycznie zastosowad w rozwiązywaniu różnych problemów III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym - Wymagania od ucznia: umiejętnośd konstruowania formuł w arkuszu, umiejętnośd wstawiania funkcji, adresowanie pośrednie i bezpośrednie IV. Materiały dla nauczyciela: Prezentacja Funkcje finansowe w arkuszu kalkulacyjnym.pptx, Funkcje finansowe w arkuszu kalkulacyjnym arkusz dla nauczyciela.xlsm V. Materiały dla ucznia ZADANIE 1 Czterech uczniów oszczędza pieniądze w tym samym banku. Wszyscy oszczędzają przez 5 lat. Oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Uczniowie wpłacają pieniądze na początku miesiąca. Uczeo zł Uczeo zł Uczeo zł Uczeo 4 65 zł Jaką kwotę zgromadzą uczniowie na swoich kontach na koniec okresu oszczędzania?

49 ZADANIE 2 Na potrzeby inwestycji zmuszony jesteś wziąd kredyt w banku w wysokości zł na pewien okres. Oblicz ratę kredytu, zakładając jego oprocentowanie w wysokości 15% przy okresie spłaty od dwóch do 10 lat. Jaki będzie łączny koszt kredytu? ZADANIE 3 Cztery rodziny składają pieniądze na samochód. Każda z rodzin odkłada 15% swoich dochodów w banku, gdzie oprocentowanie wynosi 4,5%. Rodziny składają oszczędności przez cztery lata i następnie zakupują samochody, biorąc na resztę należności kredyt bankowy, oprocentowany w skali 17% rocznie. Która z czterech rodzin najszybciej spłaci swoje auto? Raty rodziny będą spłacad w wysokości 15% swoich dochodów. Rodzina Dochód Cena auta Rodzina Rodzina Rodzina Rodzina ZADANIE 4 Rodzice Ani postanowili w momencie jej urodzin zdeponowad w banku pewną kwotę jako wkład na mieszkanie. Mieszkanie za 18 lat może kosztowad zł. Jaką kwotę muszą zdeponowad w banku rodzice Ani, zakładając, że oprocentowanie tak długiej lokaty będzie wynosid pomiędzy 6 a 8% w stosunku rocznym? ZADANIE DOMOWE Z banku bierzesz kredyt w wysokości zł na 20 lat, oprocentowany stała stopą procentową w wysokości 15%. Cała kwotę lokujesz na lokacie długoterminowej na 20 lat, oprocentowaną w wysokości 7,5% z kapitalizacją odsetek. Czy ta operacja Ci się opłaci? VI. Przebieg lekcji

50 Obliczanie wkładu na podstawie stałych płatności, obliczanie raty kredytu, obliczanie ilości rat kredytu FUNKCJE FINANSOWE W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL 2010 Opracował: mgr inż. Jarosław Majski FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA FV stopa procentowa dla okresu FV(stopa;liczba_rat;rata;wa;typ) całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. wpłata dokonywana okresowo jeżeli zero to trzeba określić parametr wa wartość bieżąca lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeżeli zero, to trzeba określić parametr rata wskazuje, kiedy płatność jest należna 0-koniec okresu, 1 początek okresu Nauczyciel omawia pojęcie funkcji FV i jej parametrów. Funkcja ta zwraca przyszłą wartośd inwestycji przy założeniu stałych płatności okresowych i stałej stopy procentowej. Zwracamy uwagę na opcjonalnośd poszczególnych parametrów. Stopa to stopa procentowa dla okresu. Liczba rat to całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. Rata to wpłata dokonywana okresowo; nie może ona ulec zmianie w całym okresie płatności. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki, z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument rata zostanie pominięty, musi zostad umieszczony argument wa. Wa to wartośd bieżąca lub skumulowana wartośd przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzieo obecny. Jeśli argument wa jest pominięty, przyjmuje się jego wartośd jako 0 (zero) i należy określid argument rata. Typ to liczba 0 lub 1 i wskazuje, kiedy płatnośd jest należna. Jeśli wartośd argumentu typ nie zostanie określona, domyślnie przyjmowana jest wartośd 0. Wartośd typ wynosi Płatnośd przypada na 0 Koniec okresu 1 Początek okresu. Spostrzeżenia Należy się upewnid, że opis dotyczący argumentów stopa i liczba rat jest zrozumiały. Jeśli dokonywane są miesięczne spłaty czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 12% rocznie, to argument stopa ma wartośd 12%/12, a liczba rat 4*12. Jeśli dokonywane są roczne spłaty tej pożyczki, to argument stopa ma wartośd 12%, a liczba rat 4. Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wpłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są

51 liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak dywidendy, wyrażone są liczbami dodatnimi. W razie wątpliwości uczniowie mogą skorzystad z pomocy, dotyczącej tej funkcji (5 minut). ZADANIE 1 Czterech uczniów oszczędza pieniądze w tym samym banku. Wszyscy oszczędzają przez 5 lat. Oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Uczniowie wpłacają pieniądze na początku miesiąca. Uczeń zł Uczeń zł Uczeń zł Uczeń 4 65 zł Jaką kwotę zgromadzą uczniowie na swoich kontach na koniec okresu oszczędzania? BUDOWA ARKUSZA Stopa Liczba rat Wpłata Typ Wartość zgromadzonego kapitału Uczeń 1 4% ,40 zł Uczeń 2 4% ,40 zł Uczeń 3 4% ,19 zł Uczeń 4 4% ,80 zł Przy takim układzie arkusza funkcja FV ma postać: FV(C3/12;D3;E3;0;F3) Uczniowie samodzielnie konstruują arkusz. Zwracamy uwagę na stopę procentową. Jest to stopa roczna. W funkcji FV należy ją podzielid przez 12. Zwracamy również uwagę na ujemną wartośd kwoty raty to nasz wydatek (15 minut).

52 FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA PMT stopa procentowa pożyczki całkowita liczba spłat w ramach pożyczki PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ) to wartość bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). to przyszła wartość, czyli saldo gotówkowe, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej płatności liczba 0 lub 1, wskazująca, kiedy płatność jest należna PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ) Stopa to stopa procentowa pożyczki. Liczba_rat to całkowita liczba spłat w ramach pożyczki. Wa to wartośd bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). Wp to przyszła wartośd, czyli saldo gotówkowe, które chce się uzyskad po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp zostanie pominięty, to jako jego wartośd zostanie przyjęta liczba 0 (co znaczy, że przyszła wartośd pożyczki wynosi 0). Typ to liczba 0 lub 1, wskazująca, kiedy płatnośd jest należna. Wartośd argumentu typ wynosi Płatnośd przypada na 0 lub jest pominięty Koniec okresu 1 Początek okresu. ZADANIE 2 Na potrzeby inwestycji zmuszony jesteś wziąć kredyt w banku w wysokości zł na pewien okres. Oblicz ratę kredytu, zakładając jego oprocentowanie w wysokości 15% przy okresie spłaty od dwóch do 10 lat. Jaki będzie łączny koszt kredytu? BUDOWA ARKUSZA Suma Kwota Ores Wysokość wszystkich kredytu spłaty Oprocentowanie raty kredytu wpłat Koszt kredytu % 3 394,07 zł ,57 zł ,57 zł % 2 426,57 zł ,63 zł ,63 zł % 1 948,15 zł ,31 zł ,31 zł % 1 665,30 zł ,71 zł ,71 zł % 1 480,15 zł ,87 zł ,87 zł % 1 350,77 zł ,92 zł ,92 zł % 1 256,18 zł ,12 zł ,12 zł % 1 184,70 zł ,99 zł ,99 zł % 1 129,34 zł ,36 zł ,36 zł Przy takiej budowie arkusza funkcja PMT będzie miała postać: PMT(C13/12;B13;A13;0;0) Zwracamy uwagę na to, że argumenty funkcji w arkuszu mogą byd podane w innej kolejności niż w występują na liście parametrów. Ponieważ raty są płacone miesięcznie, stopę procentową dzielimy przez 12. Wartośd kredytu podajemy jako liczbę ujemną. Suma wszystkich wpłat to iloczyn ilości rat i kwoty taty, koszt kredytu to różnica pomiędzy sumą wszystkich wpłat, a kwotą kredytu. UWAGA: trzeba odjąd liczbę ujemną! (20 minut)

53 FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA NPER stopa procentowa dla okresu wysokość raty, wpłacanej okresowo stała w całym okresie spłaty NPER(stopa;rata;wa;wp;typ) obecna wartość przyszła wartość liczba 0 albo 1 i wskazuje, kiedy płatność jest należna Zwraca liczbę rat dla inwestycji (kredytu) polegającej na okresowych, stałych wpłatach przy stałym oprocentowaniu. Składnia NPER(stopa;rata;wa;wp;typ) Stopa to stopa procentowa dla okresu. Rata to płatnośd dokonywana okresowo, nie ulega zmianie w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Wa to obecna wartośd czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności. Wp to przyszła wartośd czyli poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli ten argument jest pominięty, to jako jego wartośd przyjmuje się 0 (przyszła wartośd pożyczki na przykład wynosi 0). Typ to liczba 0 albo 1 i wskazuje, kiedy płatnośd jest należna. Wartośd argumentu typ wynosi Płatnośd przypada na 0 lub jest pominięty koniec okresu 1 początek okresu (5 minut). ZADANIE 3 Każdy z uczniów powinien otrzymad treśd zadania. Cztery rodziny składają pieniądze na samochód. Każda z rodzin odkłada 15% swoich dochodów w banku, gdzie oprocentowanie wynosi 4,5%. Rodziny składają oszczędności przez cztery lata i następnie zakupują samochody, biorąc na resztę należności kredyt bankowy, oprocentowany w skali 17% rocznie. Która z czterech rodzin najszybciej spłaci swoje auto? Raty rodziny będą spłacać w wysokości 15% swoich dochodów. Rodzina Dochód Cena auta Rodzina Rodzina Rodzina Rodzina

54 BUDOWA ARKUSZA Wpłata do Okres oszcz. Stopa dla Stopa dla Kwota zgromadzona Brakująca Liczba rat Dochody banku w m-cach oszcz. kredytu w banku Cena auta kwota kredytu Rodzina ,00 zł 685,20 zł 48 4,50% 17% ,73 zł ,00 zł ,27 zł 63,7299 5, Rodzina ,00 zł 393,30 zł 48 4,50% 17% ,70 zł ,00 zł ,30 zł 75, , Rodzina ,00 zł 853,20 zł 48 4,50% 17% ,01 zł ,00 zł ,99 zł 41, , Rodzina ,00 zł 434,25 zł 48 4,50% 17% ,91 zł ,00 zł ,09 zł 62, , Aby rozwiązad zadanie należy zastosowad dwie funkcje: FV, aby wyliczyd kwotę oszczędności i funkcję NPER, która obliczy liczbę rat (25 minut). ZADANIE 4 Rodzice Ani postanowili w momencie jej urodzin zdeponować w banku pewną kwotę jako wkład na mieszkanie. Mieszkanie za 18 lat może kosztować zł. Jaką kwotę muszą zdeponować w banku rodzice Ani, zakładając, że oprocentowanie tak długiej lokaty będzie wynosić pomiędzy 6 a 8% w stosunku rocznym? BUDOWA ARKUSZA % Liczba lat Kwota lokaty Cena mieszkania 5% ,26 zł % ,26 zł % ,57 zł % ,61 zł Funkcja PV może mieć postać: PV(B37;C37;;E37;1) Zwracamy uwagę na to, że oprocentowanie jest w stosunku rocznym, brak jest raty miesięcznej, gdyż jest to lokata (10 minut)

55 SUWAKI Uczniowie z karty DEVELOPER wybierają narzędzie Wstaw formant. Wykorzystując format suwaka przeanalizuj kwotę wkładu, zmieniając oprocentowanie co 0,1 % Cena mieszkania Liczba % Liczba lat Kwota lokaty 79,00 7,90% ,70 zł WSTAWIANIE FORMANTU Po wstawieniu pokrętła zaznaczamy je i wybieramy na wstążce polecenie właściwości. Formant ActiveX pokrętło WŁAŚCIWOŚCI FORMANTU Wartość początkowa Ustawiamy wartośd zmiany. Zmieniad można tylko o wartości całkowite, dlatego w arkuszu wprowadzona jest zmienna pomocnicza liczba. (15 minut) Wartość końcowa Co ile zmieniać

56 ZADANIE DOMOWE Z banku bierzesz kredyt w wysokości zł na 20 lat, oprocentowany stała stopą procentową w wysokości 15%. Cała kwotę lokujesz na lokacie długoterminowej na 20 lat, oprocentowaną w wysokości 7,5% z kapitalizacją odsetek. Czy ta operacja Ci się opłaci? Dziękuję za uwagę

57 Scenariusz zajęd dla branży usługowej Zawód: technik ekonomista Temat zajęd: Zastosowanie funkcji warunkowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2010 faktura VAT I. Czas - 45 min II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - kształcenie umiejętności logicznego myślenia, wykorzystywania komputera do rozwiązywania różnych problemów, korelacji wiadomości z różnych przedmiotów -uczeo wykorzystuje kreatora funkcji do zbudowania funkcji warunkowej JEŻELI oraz SUMA.JEŻELI, poznaje budowę tych funkcji, samodzielnie zapisuje formuły warunkowe i kopiuje je do innych komórek, potrafi je praktycznie zastosowad w rozwiązywaniu różnych problemów III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wymagania od ucznia: umiejętnośd konstruowania formuł w arkuszu, ich kopiowania, formatowanie komórek arkusza, adresowanie pośrednie i bezpośrednie IV. Materiały dla nauczyciela Plik arkusza kalkulacyjnego Faktura VAT z formułami.xlsm, prezentacja dotycząca funkcji JEŻELI i funkcji SUMA.JEŻELI V. Materiały dla ucznia Plik arkusza kalkulacyjnego Faktura VAT bez formuł.xlsm UWAGA: Obydwa pliki posiadają własne funkcje, zdefiniowane przez użytkownika i należy dopasowad poziom zabezpieczeo tak, aby pozwolid na wykonywanie makropoleceo. VI. Przebieg lekcji 1. Wprowadzenie do lekcji omówienie budowy faktury VAT, uczniowie otwierają plik Faktura VAT bez formuł. Przypomnienie wymagao dotyczących faktury VAT (5 minut). 2. Zdefiniowanie prostych formuł wyliczających w kolumnach G oraz J (3 minuty). 3. Analiza zawartości kolumny I w przypadku stawki zw nie można wykonad mnożenia. Wartośd wpisywana do kolumny I zależy od stawki podatku VAT (5 minut).

58 4. Przedstawienie budowy funkcji JEŻELI, jej parametrów, podanie przykładów zastosowania tej funkcji (5 minut). Funkcja JEŻELI posiada trzy argumenty: Warunek logiczny; Formułę, która będzie wykonana jeżeli warunek jest spełniony (prawda); Formułę, która będzie wykonana jeżeli warunek jest nie spełniony (fałsz). JEŻELI(WARUNEK;FORMUŁA1;FORMUŁA2) JEŻELI(A2>0; LICZBA DODATNIA ; LICZBA MNIEJSZA LUB RÓWNA ZERU ) JEŻELI(A1=A2;A1*A2;A1) Przy wpisywaniu formuł jako argumentów funkcji nie stosujemy znaku równości na początku formuły

59 5. Skonstruowanie funkcji JEŻELI w kolumnie I (3 minuty). 6. Analiza zawartości komórek G23:G28. Zdefiniowanie problemu (3 minuty). 7. Przedstawienie funkcji SUMA.JEŻELI i jej parametrów wraz z przykładami (5 minut). Funcja SUMA.JEŻELI posiada trzy argumenty: Zakres warunku komórki, których zawartość ma spełniać warunek; Warunek do sprawdzenia; Zakres sumowania komórki, których wartości maja być sumowane. SUMA.JEŻELI(zakres warunku; warunek; zakres sumowania)

60 SUMA.JEŻELI(A2:A5; FOTEL ;C2:C5) SUMA.JEŻELI(B5:B20;D28;D5:D20) Warunek może być zapisany w formule (przykład 1) jak też wpisany w komórkę arkusza (przykład 2) 8. Skonstruowanie funkcji SUMA.JEŻELI w komórce G23 i jej skopiowanie do pozostałych komórek (5 minut). 9. Utworzenie analogicznych formuł w kolumnach I oraz J (3 minuty). 10. Testowanie arkusza faktury, dopasowanie wielkości czcionek. 5 minut). 11. Posumowanie wiadomości (3 minuty).

61 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA Nr Faktura VAT M-ce i data wyst. faktury ORYGINAŁ/KOPIA Data sprzedaży: Środek transportu: Sprzedawca: Bank Nr. konta NIP Nabywca: FIRMA "USTERKA" Giełda Towarowa 0 ul. 1-go Maja 39/41 ul. Zepsuta Jelenia Góra Lubań WBKBZ o/lubań Bank: Pe.Ka.O. S.A. o/jelenia Góra Nr. konta NIP Symbol Cena bez Wartość Podatek VAT Wartość statystyczny podatku bez sprzedaży Lp. Nazwa towaru lub usługi Jm. Ilość stawka towaru lub VAT podatku kwota z usługi** (netto) VAT podatku podatkiem Artykuł 1 szt. 2 10,00 20, ,60 24,60 2 Artykuł szt ,00 300, ,00 324,00 3 Artykuł szt , ,00 zw 0, ,00 Sposób zapłaty: Termin zapłaty: RAZEM Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury 2 320,00 X 28, ,60 20, ,60 24,60 300, ,00 324,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0, ,00 zw 0, ,00 słownie złotych: DWA TYSIĄCE TRZYSTA CZTERDZIEŚCI OSIEM ZŁOTYCH SZEŚDDZIESIĄT GROSZY

62 MATERIAŁY DLA UCZNIA Nr Faktura VAT M-ce i data wyst. faktury ORYGINAŁ/KOPIA Data sprzedaży: Środek transportu: Sprzedawca: Nabywca: Bank Nr. konta NIP Bank: Nr. konta NIP Symbol Cena bez Wartość Podatek VAT Wartość statystyczny podatku bez sprzedaży Lp. Nazwa towaru lub usługi Jm. Ilość stawka towaru lub VAT podatku kwota z usługi** (netto) VAT podatku podatkiem zw Sposób zapłaty: Termin zapłaty: RAZEM Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury słownie złotych: 0,00 X 0, zw

63 Scenariusz zajęd dla branży mechaniczno mechatronicznej Zawód: technik mechatronik Temat zajęd: Prezentacja graficzna wyników pomiarów tworzenie wykresów funkcji w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL I. Czas - 45 min II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia wykresów w programie EXCEL uczeo uczy się wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego do tworzenia różnych wykresów (funkcji lub wyników pomiarów) III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w programie EXCEL Wymagania od ucznia: umiejętnośd tworzenia prostych formuł w arkuszu kalkulacyjnym IV. Materiały dla nauczyciela: Prezentacja: Tworzenie wykresow w arkuszu kalkulacyjnym.pptx, Arkusz programu EXCEL - Tworzenie wykresow - Arkusz dla nauczyciela.xlsx V. Przebieg lekcji Graficzna prezentacja danych TWORZENIE WYKRESÓW W ARKUSZU KALKULACYJNYM Opracował: mgr inż. Jarosław Majski

64 SPOSOBY PREZENTACJI DANYCH 1. Prezentacja słowna 2. Wyświetlenie danych Klasa 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 3f Średnia ocen 3,47 3,50 3,87 4,00 3,33 2,98 3,33 3,28 3,45 4,01 4,12 3,75 3,22 4,11 3,16 3,56 3,99 4,06 3. Wyświetlenie wykresu Średnia ocen 5,00 4,00 3,00 2,00 Średnia ocen 1,00 Nauczyciel odczytuje wynik klasyfikacji, po odczytaniu prosi uczniów o określenie, gdzie jest miejsce ich klasy? Nauczyciel wyświetla wyniki na ekranie. Nauczyciel wyświetla wykres. Uczniowie dyskutują na temat czasu, który zajmują mu poszczególne zadania. Wniosek Dobry obraz jest wart więcej niż 1000 słów! (ok. 5 minut) 0,00 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 3f TWORZENIE WYKRESÓW Uczniowie konstruują arkusz z danymi. (ok 3 minuty) 1. W arkuszu kalkulacyjnym w kolumnie A (począwszy od komórki A4) wpisz serię danych począwszy od -4 do 4 co zmieniając wartość o 0,2 2. W komórce B4 wpisz formułę =A4* A4 3. Skopiuj formułę dla wszystkich komórek 4. W komórce A3 wpisz etykietę X, w komórce B3 wpisz etykietę y=x^2 KREATOR WYKRESÓW Aby szybko sporządzid wykres uczniowie wybierają komórkę, znajdującą się w obszarze danych. Uczniowie wybierają wstążkę Wstawianie. Z typu wykresu uczniowie rozwijają wykres liniowy. Wybieramy wykres liniowy 2-W. 1

65 Tytuł osi M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e OTRZYMANY WYKRES Na wykresie widad dwie linie - serie danych. Wykres należy poprawid. (ok 2 minuty) Tytuł wykresu Niewłaściwe etykiety 20 Niepotrzebne dane X y=ax^2+b POPRAWIANIE WYKRESU Klikamy prawym klawiszem myszy w obszar wykresu. Wybieramy opcję Zmieo dane. (ok 1 minuta) 2 1 USUNIĘCIE SERII DANYCH Uczniowie usuwają serię X. (ok. 1 minuta) 1 2

66 Wartości funkcji -4-3,8-3,6-3,4-3,2-3 -2,8-2,6-2,4-2,2-2 -1,8-1,6-1,4-1,2-1 -0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 Tytuł osi -4-3,6-3,2-2,8-2,4-2 -1,6-1,2-0,8-0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e POPRAWIENIE ETYKIET OSI X Uczniowie poprawiają etykiety osi X. (ok 1 minuta) 1 2 EFEKTY SPECJALNE Klikając prawym klawiszem myszy na obszar wykresu zmień tło wykresu, dodaj tytuł osi pionowej, zmień kolor itp.. 0 y=ax^2+b Uczniowie dwiczą zmianę wyglądu wykresu, jego tła, koloru linii, itp. Podkreślamy, że wykres ma byd czytelny i efektowny. Można też powiedzied o kolorystyce kolory ciepłe i zimne. (ok 5 minut) y=ax^2+b PRZYKŁADOWY WYGLĄD WYKRESU 0 Wykres funkcji y=x^ y=ax^2+b

67 Tysiące złotych Tysiące złotych M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e UNIWERSALNY WYKRES FUNKCJI KWADRATOWEJ Postać funkcji kwadratowej - y=ax^2+b f(x)=ax^2+b Do komórki D1 wprowadzamy etykietą a Do komórki F1 wprowadzamy etykietę b Poprawiamy zapis w komórce B3 y=ax^2+b Poprawiamy formułę w komórce B4 na nast. =$D$2* A4* A4+$F$2 i kopiujemy ją Zwracamy uwagę uczniów na to, że współczynnik a i wyraz wolny b są stałe dla wszystkich elementów wykresu. Formułę, do poprawienia, wyświetlamy z opóźnieniem. Uczniowie eksperymentują z różnymi wartościami współczynnika a oraz b. (ok 5 minut) WYKRESY SŁUPKOWE Proszę w arkuszu kalkulacyjnym wpisać następujące dane i sporządzić dla nich wykres słupkowy Produkcja w tys zł Uczniowie wpisują dane, dotyczące produkcji i sporządzają wykres słupkowy. Ich zadaniem jest również odpowiednie sformatowanie wykresu. (ok 10 minut) Towar 1 Towar 2 Towar 3 Towar 4 Kwartał Kwartał Kwartał Kwartał ZAMIANA WIERSZY I KOLUMN Uczniowie korzystając z polecenia Zaznacz dane wybierają polecenie Przełącz wiersz/kolumnę. Uczniowie interpretują otrzymane wyniki. (ok 5 minut) Produkcja przedsiębiorstwa Produkcja przedsiębiorstwa Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał Towar 1 Towar 2 Towar 3 60 Kwartał 4 60 Towar Towar 1 Towar 2 Towar 3 Towar 4 Tytuł osi 0 Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał 3 Kwartał 4 Tytuł osi

68 INNE TYPY WYKRESÓW Korzystając z wykresu produkcji przedsiębiorstwa zmień typ wykresu na inny (słupkowy, powierzchniowy itp.) Określ typ, który dla tego typu danych jest najkorzystniejszy. Uczniowie zmieniają typy wykresów, starając się znaleźd najlepszy. Wybrani uczniowie uzasadniają swój wybór Czas ZADANIE DOMOWE Ze strony / money.pl pobierz arkusz z kursem franka szwajcarskiego w poprzednim miesiącu. Korzystając z tych danych, sporządź odpowiedni wykres Dziękuję za uwagę

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Funkcje w MS Excel Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie Funkcje matematyczne Funkcje logiczne Funkcje finansowe Podsumowanie 2/27 Wprowadzenie Funkcje: Są elementami

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Funkcje finansowe Excel udostępnia cały szereg funkcji finansowych, które pozwalają na obliczanie min.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6

Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6 Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6 Tabela przestawna to narzędzie, które oferuje szybkie tworzenie tzw. raportu tabeli przestawnej, czyli podsumowywania skomplikowanego zbioru danych. Wstawianie tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3. Zadanie 1 Amortyzacja środków trwałych

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3. Zadanie 1 Amortyzacja środków trwałych Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Łukaszewski Budżetowanie projektów 1

dr Tomasz Łukaszewski Budżetowanie projektów 1 Firma rozważa sfinansowanie projektu kredytem. Kwota kredytu wynosi 100 000 zł, oprocentowanie 15%, spłacany będzie przez 7 lat. A. Ile wyniosą raty przy założeniu, że kredyt będzie spłacany ratą roczną

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 Warianty W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Wykorzystanie funkcji finansowych w analizie danych

Rozdział 10. Wykorzystanie funkcji finansowych w analizie danych Moduł 2. Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych Rozdział 10. Wykorzystanie funkcji finansowych w analizie danych Zajęcia 10. 2 godziny Zakres zdobytych umiejętności: Zapoznanie się z wybranymi

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się A co by

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Konspekt lekcji TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Czas trwania : 3 x 45 min. CELE NAUCZANIA : 1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna) o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić

Bardziej szczegółowo

2. Metody adresowania w arkuszu kalkulacyjnym

2. Metody adresowania w arkuszu kalkulacyjnym 1. Uczeń: Uczeń: 2. Metody adresowania w arkuszu kalkulacyjnym a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Zna zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, zna sposoby adresowania w arkuszu kalkulacyjnym, zna podstawowe

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Temat: Rachunek rent Pojęcie renty Wartość początkowa i końcowa renty Renty o stałych ratach Renta o zmiennych ratach Renta uogólniona Zadanie 1 Przez 2 lata na koniec każdego miesiąca wpłacamy 1 000 PLN

Bardziej szczegółowo

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop. 2016 Spis treści 1 Arkusz kalkulacyjny 9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne 12 Excel 2016 12 Przez wygodę do efektywności 14 Podsumowanie 16 2 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Przykłady formatowania komórek

Przykłady formatowania komórek Zadanie 1. Wprowadzić do arkusza kalkulacyjnego w czterech kolumnach dane liczbowe, tekstowe, datę i czas formatując je na pięć różnych sposobów zgodnie z załączonym przykładem: Zadanie. Przykłady formatowania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Metody pracy: Pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne przy komputerze

Scenariusz lekcji. Metody pracy: Pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne przy komputerze Scenariusz lekcji Przedmiot: technologia informacyjna Klasa: I Technikum Agrobiznesu Prowadzący: Urszula Dziakowska Temat: Praca z tabelami Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne Cele: Ogólny: Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Temat: Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Zadanie Przez 2 lata na koniec każdego miesiąca wpłacamy 200

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18)

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 3. Okno programu (19) Aktywna komórka (24) Praca w chmurze

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli?

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? : Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak

Bardziej szczegółowo

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA Formuły Dzięki formułom Excel jest potężnym narzędziem wykonującym na bieżąco skomplikowane obliczenia. Bez nich byłby jedynie martwą tabelą rozciągniętą na wiele kolumn i wierszy, taką pokratkowaną komputerową

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Lekcja 28, 29 i 30 Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny Temat: Arkusz kalkulacyjny Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: arkusz kalkulacyjny,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI. Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2.

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI. Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić podstawowe funkcje systemu bankowego; wymienić i scharakteryzować podstawowe usługi

Bardziej szczegółowo

Łączenie liczb i tekstu.

Łączenie liczb i tekstu. Łączenie liczb i tekstu. 1 (Pobrane z slow7.pl) Rozpoczynamy od sposobu pierwszego. Mamy arkusz przedstawiony na rysunku poniżej w którym zostały zawarte wypłaty pracowników z wykonanym podsumowaniem.

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING FINANSOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IV Kontroling finansowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmianą wartości pieniądza w czasie zajmują się FINANSE. Finanse to nie to samo co rachunkowość. Rachunkowość to opowiadanie JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują

Bardziej szczegółowo

Spotkania z wiedzą webinarium

Spotkania z wiedzą webinarium Spotkania z wiedzą webinarium Korespondencja Seryjna Co to jest korespondencja seryjna Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Kolejne osoby możemy wyświetlać naciskając przyciski do przesuwania rekordów.

Kolejne osoby możemy wyświetlać naciskając przyciski do przesuwania rekordów. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 7, Korespondencja seryjna (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Autor: dr Mariusz Giero Narzędzie korespondencji seryjnej warto użyć, gdy naszym zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY. Cele ogólne: Uczniowie znają podstawowe narzędzia i polecenia wykorzystywane do tworzenia i formatowania tabel. W programie MS Word

PLAN METODYCZNY. Cele ogólne: Uczniowie znają podstawowe narzędzia i polecenia wykorzystywane do tworzenia i formatowania tabel. W programie MS Word PLAN METODYCZNY Nauczyciel: Lekcja nr Przedmiot: informatyka Dział programowy: Edytor tekstu. KL. II Temat: Tworzenie i formatowanie tabel w programie MS Word. Czas trwania: 45 minut, jednostka lekcyjna

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny harmonogram kredytowy

Uniwersalny harmonogram kredytowy 2008 Uniwersalny harmonogram kredytowy Sposoby spłaty i efektywny koszt kredytu Część II warsztatów komputerowych poświęcona tworzeniu dynamicznego harmonogramu kredytowego umożliwiającego porównanie sposobów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Szybki Start: Wymagania systemowe: Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KL. V Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KL. V Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KL. V Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA TEMAT: Ogólne wiadomości z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Rozwiązywanie zadań matematycznych za pomocą pisania formuł w programie

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK Okno startowe programu Tutaj można pobrać instrukcję do programu W celu kontynucji pracy z programem należy zaakceptować powyższe warunki. Wybór opcji pracy programu

Bardziej szczegółowo

Excel z elementami VBA w firmie.

Excel z elementami VBA w firmie. Excel z elementami VBA w firmie. Autor: Sergiusz Flanczewski Wykorzystaj potencjał Excela, by Twoja firma odniosła sukces! Jak zaprząc dodatki Excela do tworzenia dokumentacji firmowej? Jak importować

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Klawisze skrótów... 1 Podstawowe funkcje... 2 Narzędzie Szukaj wyniku... 3 Aktywowanie dodatków... 4 Narzędzie Solver (dodatek)... 6 Narzędzie Tabela przestawna...

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY)

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: nie znają programu Microsoft Excel lub znają go w nieznacznym stopniu, chcą nauczyć się podstawowych poleceń

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna MS Word 2007. Korespondencja seryjna połączenie dwóch programów MS Word i MS Excela

Korespondencja seryjna MS Word 2007. Korespondencja seryjna połączenie dwóch programów MS Word i MS Excela Korespondencja seryjna połączenie dwóch programów MS Word i MS Excela 1. Otwórz pusty dokument Word 2007, a następnie napisz w tym dokumencie następujący tekst: niniejszym informuje, że uczeń klasy jest

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.10 Temat zajęć: Ile tak naprawdę zarobię? Wynagrodzenia brutto i netto

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.10 Temat zajęć: Ile tak naprawdę zarobię? Wynagrodzenia brutto i netto Strona1 Wioletta Kilar Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.10 Temat zajęć: Ile tak naprawdę zarobię? Wynagrodzenia i netto 1. Cele lekcji: Uczeń: definiuje system prowizyjny i akordowy, określa korzyści

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami.

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami. FORMULARZE POLA TEKSTOWE Pole tekstowe Pole tekstowe kilka wierszy Karta Developer Formanty Formant i pole tekstowe Ćwiczenia Jak wypełnić danymi utworzony w edytorze tekstów formularz? Jak wpisać informacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Informatyka KONSPEKT LEKCJI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

Informatyka KONSPEKT LEKCJI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Typ lekcji: lekcja utrwalająca Temat: Przypomnienie formuł matematycznych w Excelu. Czas trwania: dwie jednostki lekcyjne. 1. Cel ogólny: - Rozumienie istoty arkusza kalkulacyjnego i sposobów jego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Elżbieta Kołodziej e-mail: efreet@pf.pl matematyka, informatyka Gimnazjum Nr 5 37-450 Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Płaca Brutto i Netto. Czyli gdzie się podziały moje pieniądze!!!? Danuta Stachula 22.10.2011 Kraśnik

Płaca Brutto i Netto. Czyli gdzie się podziały moje pieniądze!!!? Danuta Stachula 22.10.2011 Kraśnik Płaca Brutto i Netto Czyli gdzie się podziały moje pieniądze!!!? Danuta Stachula 22.10.2011 Kraśnik Wynagrodzenie Uwielbiamy ten moment każdego miesiąca, kiedy na naszym koncie pojawia się wypłata Jednak

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców 1. Wywiadówka Dnia 7 stycznia 2008r. odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy Ib. Jesteś wychowawczynią tej klasy i musisz przygotować się do zebrania. Po pierwsze musisz przygotować i rozesłać

Bardziej szczegółowo

11. KORESPONDENCJA SERYJNA

11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11.1. TWORZENIE SERYJNEGO LISTU MS Word dostarcza użytkownikowi narzędzie do sprawnego i szybkiego realizowania szczególnego rodzaju korespondencji- korespondencji spersonalizowanej,

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA

FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania konkretnego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Oferta cenowa wersja 1...z... 9 Obsługa arkusza...k...k.9 Konstrukcja arkusza...k...10. Rozdział 2. Oferta cenowa wersja 2...z...

Rozdział 1. Oferta cenowa wersja 1...z... 9 Obsługa arkusza...k...k.9 Konstrukcja arkusza...k...10. Rozdział 2. Oferta cenowa wersja 2...z... Spis treści Wstęp...z... 7 Rozdział 1. Oferta cenowa wersja 1...z... 9 Obsługa arkusza...k...k.9 Konstrukcja arkusza...k...10 Rozdział 2. Oferta cenowa wersja 2....z... 15 Obsługa arkusza...k...15 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo