Scenariusze zajęd: Informatyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze zajęd: Informatyka"

Transkrypt

1 Scenariusze zajęd: Informatyka

2 Scenariusz zajęd dla branży budowlanej Zawód: technika budownictwa Temat zajęd: Bazy danych, obliczanie sum częściowych, sortowanie danych, filtrowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL 2010 I. Czas - 45 min II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się prostą bazą danych w arkuszu kalkulacyjnym - uczeo uczy się analizowad zadanie, budowad do zadania arkusz kalkulacyjny, wykorzystywad filtry, sumy częściowe oraz sortowad dane według kluczy III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym - Wymagania od ucznia: umiejętnośd tworzenia formuł w arkuszu EXCEL, formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego IV. Materiały dla nauczyciela Arkusz cwiczeniowy - zestawienie materialow dla nauczyciela.xlsx, Prezentacja Bazy danych, obliczanie sum czesciowych, sortowanie danych, filtrowanie danych.pptx V. Materiały dla ucznia Plik arkusza kalkulacyjnego: Arkusz cwiczeniowy - zestawienie materialow.xlsx

3 VI. Przebieg lekcji Obliczanie wkładu na podstawie stałych płatności, obliczanie raty kredytu, obliczanie ilości rat kredytu FUNKCJE FINANSOWE W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL 2010 Opracował: mgr inż. Jarosław Majski FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA FV stopa procentowa dla okresu FV(stopa;liczba_rat;rata;wa;typ) całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. wpłata dokonywana okresowo jeżeli zero to trzeba określić parametr wa wartość bieżąca lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeżeli zero, to trzeba określić parametr rata wskazuje, kiedy płatność jest należna 0-koniec okresu, 1 początek okresu Nauczyciel omawia pojęcie funkcji FV i jej parametrów. Funkcja ta zwraca przyszłą wartośd inwestycji przy założeniu stałych płatności okresowych i stałej stopy procentowej. Zwracamy uwagę na opcjonalnośd poszczególnych parametrów Stopa to stopa procentowa dla okresu. Liczba_rat to całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. Rata to wpłata dokonywana okresowo; nie może ona ulec zmianie w całym okresie płatności. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki, z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument rata zostanie pominięty, musi zostad umieszczony argument wa. Wa to wartośd bieżąca lub skumulowana wartośd przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzieo obecny. Jeśli argument wa jest pominięty, przyjmuje się jego wartośd jako 0 (zero) i należy określid argument rata. Typ to liczba 0 lub 1 i wskazuje, kiedy płatnośd jest należna. Jeśli wartośd argumentu typ nie zostanie określona, domyślnie przyjmowana jest wartośd 0. Wartośd typ wynosi Płatnośd przypada na 0 Koniec okresu 1 Początek okresu Spostrzeżenia Należy się upewnid, że opis dotyczący argumentów stopa i liczba rat jest zrozumiały. Jeśli dokonywane są miesięczne spłaty czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 12% rocznie, to argument stopa ma wartośd 12%/12, a liczba rat 4*12. Jeśli dokonywane są roczne spłaty tej pożyczki, to

4 argument stopa ma wartośd 12%, a liczba rat 4. Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wpłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak dywidendy, wyrażone są liczbami dodatnimi. W razie wątpliwości uczniowie mogą skorzystad z pomocy, dotyczącej tej funkcji Czas ok. 5 minut ZADANIE 1 Czterech uczniów oszczędza pieniądze w tym samym banku. Wszyscy oszczędzają przez 5 lat. Oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Uczniowie wpłacają pieniądze na początku miesiąca. Uczeń zł Uczeń zł Uczeń zł Uczeń 4 65 zł Jaką kwotę zgromadzą uczniowie na swoich kontach na koniec okresu oszczędzania? BUDOWA ARKUSZA Stopa Liczba rat Wpłata Typ Wartość zgromadzonego kapitału Uczeń 1 4% ,40 zł Uczeń 2 4% ,40 zł Uczeń 3 4% ,19 zł Uczeń 4 4% ,80 zł Przy takim układzie arkusza funkcja FV ma postać: FV(C3/12;D3;E3;0;F3) Uczniowie samodzielnie konstruują arkusz. Zwracamy uwagę na stopę procentową. Jest to stopa roczna. W funkcji FV należy ją podzielid przez 12. Zwracamy również uwagę na ujemną wartośd kwoty raty to nasz wydatek Czas 15 minut

5 FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA PMT stopa procentowa pożyczki całkowita liczba spłat w ramach pożyczki PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ) to wartość bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). to przyszła wartość, czyli saldo gotówkowe, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej płatności liczba 0 lub 1, wskazująca, kiedy płatność jest należna PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ) Stopa to stopa procentowa pożyczki. Liczba_rat to całkowita liczba spłat w ramach pożyczki. Wa to wartośd bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). Wp to przyszła wartośd, czyli saldo gotówkowe, które chce się uzyskad po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp zostanie pominięty, to jako jego wartośd zostanie przyjęta liczba 0 (co znaczy, że przyszła wartośd pożyczki wynosi 0). Typ to liczba 0 lub 1, wskazująca, kiedy płatnośd jest należna. Wartośd argumentu typ wynosi Płatnośd przypada na 0 lub jest pominięty Koniec okresu 1 Początek okresu ZADANIE 2 Na potrzeby inwestycji zmuszony jesteś wziąć kredyt w banku w wysokości zł na pewien okres. Oblicz ratę kredytu, zakładając jego oprocentowanie w wysokości 15% przy okresie spłaty od dwóch do 10 lat. Jaki będzie łączny koszt kredytu? BUDOWA ARKUSZA Suma Kwota Ores Wysokość wszystkich kredytu spłaty Oprocentowanie raty kredytu wpłat Koszt kredytu % 3 394,07 zł ,57 zł ,57 zł % 2 426,57 zł ,63 zł ,63 zł % 1 948,15 zł ,31 zł ,31 zł % 1 665,30 zł ,71 zł ,71 zł % 1 480,15 zł ,87 zł ,87 zł % 1 350,77 zł ,92 zł ,92 zł % 1 256,18 zł ,12 zł ,12 zł % 1 184,70 zł ,99 zł ,99 zł % 1 129,34 zł ,36 zł ,36 zł Przy takiej budowie arkusza funkcja PMT będzie miała postać: PMT(C13/12;B13;A13;0;0) Zwracamy uwagę na to, że argumenty funkcji w arkuszu mogą byd podane w innej kolejności niż w występują na liście parametrów. Ponieważ raty są płacone miesięcznie, stopę procentową dzielimy przez 12. Wartośd kredytu podajemy jako liczbę ujemną. Suma wszystkich wpłat to iloczyn ilości rat i kwoty taty, koszt kredytu to różnica pomiędzy sumą wszystkich wpłat, a kwotą kredytu. UWAGA: trzeba odjąd liczbę ujemną! Czas 20 minut

6 FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA NPER stopa procentowa dla okresu wysokość raty, wpłacanej okresowo stała w całym okresie spłaty ZADANIE 3 NPER(stopa;rata;wa;wp;typ) obecna wartość przyszła wartość liczba 0 albo 1 i wskazuje, kiedy płatność jest należna Zwraca liczbę rat dla inwestycji (kredytu) polegającej na okresowych, stałych wpłatach przy stałym oprocentowaniu. Składnia NPER(stopa;rata;wa;wp;typ) Stopa to stopa procentowa dla okresu. Rata to płatnośd dokonywana okresowo, nie ulega zmianie w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Wa to obecna wartośd czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności. Wp to przyszła wartośd czyli poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli ten argument jest pominięty, to jako jego wartośd przyjmuje się 0 (przyszła wartośd pożyczki na przykład wynosi 0). Typ to liczba 0 albo 1 i wskazuje, kiedy płatnośd jest należna. Wartośd argumentu typ wynosi Płatnośd przypada na 0 lub jest pominięty koniec okresu 1 początek okresuczas - 5 minut Każdy z uczniów powinien otrzymad treśd zadania Cztery rodziny składają pieniądze na samochód. Każda z rodzin odkłada 15% swoich dochodów w banku, gdzie oprocentowanie wynosi 4,5%. Rodziny składają oszczędności przez cztery lata i następnie zakupują samochody, biorąc na resztę należności kredyt bankowy, oprocentowany w skali 17% rocznie. Która z czterech rodzin najszybciej spłaci swoje auto? Raty rodziny będą spłacać w wysokości 15% swoich dochodów. Rodzina Dochód Cena auta Rodzina Rodzina Rodzina Rodzina BUDOWA ARKUSZA Wpłata do Okres oszcz. Stopa dla Stopa dla Kwota zgromadzona Brakująca Liczba rat Dochody banku w m-cach oszcz. kredytu w banku Cena auta kwota kredytu Rodzina ,00 zł 685,20 zł 48 4,50% 17% ,73 zł ,00 zł ,27 zł 63,7299 5, Rodzina ,00 zł 393,30 zł 48 4,50% 17% ,70 zł ,00 zł ,30 zł 75, , Rodzina ,00 zł 853,20 zł 48 4,50% 17% ,01 zł ,00 zł ,99 zł 41, , Rodzina ,00 zł 434,25 zł 48 4,50% 17% ,91 zł ,00 zł ,09 zł 62, , Aby rozwiązad zadanie należy zastosowad dwie funkcje: FV aby wyliczyd kwotę oszczędności i funkcję NPER, która obliczy liczbę rat. Czas ok. 25 minut

7 ZADANIE 4 Rodzice Ani postanowili w momencie jej urodzin zdeponować w banku pewną kwotę jako wkład na mieszkanie. Mieszkanie za 18 lat może kosztować zł. Jaką kwotę muszą zdeponować w banku rodzice Ani, zakładając, że oprocentowanie tak długiej lokaty będzie wynosić pomiędzy 6 a 8% w stosunku rocznym? BUDOWA ARKUSZA % Liczba lat Kwota lokaty Cena mieszkania 5% ,26 zł % ,26 zł % ,57 zł % ,61 zł Funkcja PV może mieć postać: PV(B37;C37;;E37;1) Zwracamy uwagę na to, że oprocentowanie jest w stosunku rocznym, brak jest raty miesięcznej, gdyż jest to lokata. Czas 10 minut SUWAKI Uczniowie z karty DEVELOPER wybierają narzędzie Wstaw formant Wykorzystując format suwaka przeanalizuj kwotę wkładu, zmieniając oprocentowanie co 0,1 % Cena mieszkania Liczba % Liczba lat Kwota lokaty 79,00 7,90% ,70 zł

8 WSTAWIANIE FORMANTU Po wstawieniu pokrętła zaznaczamy je i wybieramy na wstążce polecenie właściwości. Formant ActiveX pokrętło WŁAŚCIWOŚCI FORMANTU Wartość początkowa Ustawiamy wartośd zmiany. Zmieniad można tylko o wartości całkowite, dlatego w arkuszu wprowadzona jest zmienna pomocnicza liczba Czas 15 minut Wartość końcowa Co ile zmieniać ZADANIE DOMOWE Z banku bierzesz kredyt w wysokości zł na 20 lat, oprocentowany stała stopą procentową w wysokości 15%. Cała kwotę lokujesz na lokacie długoterminowej na 20 lat, oprocentowaną w wysokości 7,5% z kapitalizacją odsetek. Czy ta operacja Ci się opłaci?

9 Dziękuję za uwagę

10 Scenariusz zajęd dla branży usługowej Zawód: technik ekonomista Temat zajęd: Dopasowywanie zawartości komórek arkusza w zależności od potrzeb zaokrąglanie wartości obliczenia księgowe lista płac Opracował: mgr inż. Jarosław Majski I. Czas - 90 min II. Cele lekcji - kształcenie umiejętności logicznego myślenia, wykorzystywania komputera do rozwiązywania różnych problemów, korelacji wiadomości z różnych przedmiotów, poznanie sztuczek arkusza kalkulacyjnego -uczeo wykorzystuje arkusz do praktycznych zastosowao, poznaje sposoby zaokrąglania wartości w celu zwiększenia dokładności obliczeo III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym - Wymagania od ucznia: umiejętnośd konstruowania formuł w arkuszu, ich kopiowania, formatowanie komórek arkusza, adresowanie pośrednie i bezpośrednie, znajomośd zasad naliczania podatku dochodowego oraz składek ZUS IV. Materiały dla nauczyciela Prezentacja Zaokraglanie wartosci komorek - obliczenia placowe.pptx, Arkusz_placowy.xlsm, Arkusz roboczy.xlsx, Scenariusz zajec zaokraglanie wartosci komorek - lista plac.docx

11 V. Materiały dla ucznia:

12 VI. Przebieg lekcji Zaokrąglanie wartości komórek Obliczenia płacowe Opracował: mgr inż. Jarosław Majski Niedokładności arkusza kalkulacyjnego Arkusz kalkulacyjny zawsze przechowuje w komórce pełną wartość liczby Formatowanie komórek zmienia tylko wartość wyświetlaną, nie zmienia rzeczywistej wartości komórki Są obliczenia, w których potrzebna jest precyzja (na określonym poziomie) np. tam, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi. Czas ok. 2 minut Niedokładności arkusza - przykłady Czas ok. 2 minut W komórce A1 proszę wpisać wartość -2 W komórce A2 proszę wpisać formułę =A1+1 Proszę tę formułę skopiować aż do komórki A40 Proszę zmienić format wyświetlanych komórek na format liczbowy z dokładnością do 15 miejsc po przecinku

13 Dziwne wyniki Jak widać dokładność nie jest zadowalająca Pojawiają się dziwne wyniki Uczniowie zastanawiają się skąd takie dziwne wyniki. Spowodowane to jest tym, że komputer pracuje na liczbach zmiennoprzecinkowych. Stąd niedokładności na dalekich miejscach Czas ok. 3 minut Dlaczego tak się dzieje? Błędy zaokrągleń Podajemy uczniom następny przykład. W kolumnie pierwszej znajdują się liczby przed zaokrągleniem, do drugiej kolumny wpisane są liczby zgodnie z zasadą zoakrągleo do dwóch miejsc po przecinku. Prosimy uczniów o wpisanie tych wartości do arkusza i podsumowanie ich. Skąd ta różnica? Jak wielka może to byd różnica? Gdzie takie różnice występują i są dopuszczalne faktura VAT, w zależności od sposobu obliczania sumy podatku w rozbiciu na poszczególne stawki. Czas ok. 5 minut Jak temu zapobiec w obliczeniach księgowych? Pytanie 1 Jeżeli płaca brutto jest ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stawka podatku dochodowego jest liczbą z dwoma miejscami po przecinku (18% to 0,18) to ile miejsc po przecinku będzie w naliczonym podatku dochodowym? Przy mnożeniu ułamków dziesiętnych iloczyn ma tyle miejsc po przecinku ile wynosi suma miejsc po przecinku poszczególnych czynników. Odpowiedź 4 miejsca Czas ok. 2 minuty

14 Jak temu zapobiec w obliczeniach księgowych? W komórce G2 arkusza wprowadź podstawę do opodatkowania w wysokości 1235,58 W komórce H2 wprowadź podatek dochodowy w wysokości 18% Oblicz podatek dochodowy z tej kwoty Wartośd podatku ma cztery miejsca po przecinku. Dwa miejsca trzeba odciąd. Czas ok. 2 minut Stawka Podstawa podatku Wartość podatku 1235,81 18% 222,4458 Funkcja LICZBA.CAŁK LICZBA.CAŁK(liczba;liczba_cyfr) liczba, którą należy obciąć liczba określająca dokładność obcinania Proszę wpisać do komórki J2 funkcję LICZBA.CAŁK(I2;2) Funkcja ta zaokrągla na zasadzie obcinania Jak widad zaokrąglenie nie jest zgodne z zasadami zaokrągleo Dyskusja jak to zrobid, żeby zaokrąglenie było prawidłowe? Czas ok. 5 minut Stawka Podstawa podatku Wartość podatku 1235,81 18% 222, ,44 Rozwiązanie problemu Jeżeli chcemy zaokrąglić liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wtedy należy dodać do tej liczby wartość 0,005 (trzecie miejsce po przecinku) Proszę wpisać następującą formułę w komórce J3 Czas ok. 2 minut Wniosek: Aby zaokrąglid liczbę przy pomocy funkcji LICZBA.CAŁK należy dodad do liczby na pierwszym nieznaczącym miejscu cyfrę 5 Stawka Podstawa podatku Wartość podatku 1235,81 18% 222, ,44 222,45

15 Składniki płacy Płaca brutto Dodatki Potrącenia Premie Dodatek za szkodliwe warunki Wysługa lat Nagrody ZUS Podatek dochodowy Potrącenia komornicze Alimenty KZP Ubezpieczenie grupowe Inne Uczniowie w grupach definiują składniki płacy Osobno wyszczególniają dodatki, osobno potrącenia Czas ok. 10 minut ZUS Składka Pracodawca Pracownik Składka emerytalna 19,52 (od brutto) Składka rentowa 6% (od brutto) Składka chorobowa 2,45% (od brutto) Składka wypadkowa (od brutto) Składka zdrowotna (od podstawy) Fundusz Pracy (od brutto>minimalnej płacy) FGŚP (od brutto) 9,76% 9,76% 1,5% 4,5% 2,45% 0% 0% 1,67% (do 10 pracowników) 9% 0% 0% 2,45% (płaci się dopiero powyżej najniższej płacy) 0% 0,1% Omówienie składek, odprowadzanych do ZUS przez pracownika i pracodawcę. Podstawę do obliczenia składki zdrowotnej stanowi płaca brutto pomniejszona o składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową). W myśl dzisiejszych przepisów dla pracownika oznacza to, że od płacy brutto odejmujemy składkę emerytalną, rentową i chorobową. Czas ok. 5 minut Podatek dochodowy pracownika Przychód koszty uzyskania = Dochód (zaokrąglony do liczby całkowitej) Dochód składki ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa) koszty uzyskania = Podstawa do opodatkowania (liczba całkowita) Podstawa do opodatkowania * stawka podatku = Podatek naliczony Aby obliczyć podatek (liczba całkowita), który trzeba przekazać do urzędu skarbowego od Podatku naliczonego odejmujemy składkę zdrowotną w wysokości 7,75% (nie 9%) oraz kwotę wolną od podatku Czas ok. 5 minut

16 Zadanie Ułóż arkusz do obliczania płac, przy założeniu, że pracownik nie ma żadnych dodatków i tylko obowiązkowe potrącenia. Dla każdego pracownika ma być wykorzystany jeden wiersz arkusza WSKAZÓWKA: Składki ZUS, stawka podatku, odliczenia od podatku oraz kwota wolna, są dla każdego z pracowników takie same. Zastosuj adresowanie bezpośrednie. Uczniowie pracują w grupach dwuosobowych. Czas na wykonanie zadania to 40 minut. Każda grupa otrzymuje wyliczenia dla płacy 1400 zł brutto wyniki dla zadania płacowego.jpg. Zadanie domowe Zmodyfikuj arkusz płacowy dodając premię, dodatek za wysługę lat (min 3%, max 20%) oraz nagrody. Dziękuję za uwagę

17 I. Czas - 45 min Scenariusz zajęd dla branży budowlanej Zawód: technik budownictwa Temat zajęd: Planowanie wydatków, ładunku, kosztów transportu wykorzystanie narzędzia SOLVER w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL 2010 II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania narzędzia SOLVER - uczeo uczy się analizowad zadanie, budowad do zadania arkusz kalkulacyjny, wykorzystywad narzędzie do odnajdowania rozwiązania - SOLVER III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym - Wymagania od ucznia: umiejętnośd tworzenia formuł w arkuszu EXCEL, formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego IV. Materiały dla nauczyciela: Prezentacja Dodatek SOLVER V. Materiały dla ucznia: Arkusz kalkulacyjny z pierwszym zadaniem Zadanie 1 Mamy do przewiezienia samochodem dostawczym o ładowności 950 kg cztery towary. Pierwszy z nich waży 0,1 kg, drugi 0,25 kg, trzeci 0,5 kg i czwarty 1 kg. Towary są niepodzielne. Towar pierwszy i drugi to komplet, musi ich byd tyle samo, towaru trzeciego nie może byd mniej niż towaru drugiego, a towaru czwartego nie można wysład jednorazowo mniej niż 200 i więcej niż 400 sztuk. Ile sztuk poszczególnych towarów należy załadowad, aby w pełni wykorzystad ładownośd samochodu? Zadanie 2 Firma ZNAK produkuje długopisy, ołówki i pióra. Koszt produkcji ołówka wynosi 10 groszy, długopisu 4,20, pióra 16,50. Towary te sprzedawane są w następujących cenach: ołówki po 80 groszy, długopisy po 8 zł 10 groszy i pióra po 19 zł 50 groszy. Ze względu na zawarte umowy dzienna produkcja ołówków musi wynosid minimum szt, długopisów 3000 szt. Piór nie da się dziennie

18 wyprodukowad więcej niż 500 i mniej niż 100 sztuk. Ile sztuk każdego asortymentu należy wyprodukowad, aby osiągnąd maksymalny zysk w ciągu dnia? Maksymalna produkcja dzienna wszystkich asortymentów to sztuk. Zadanie 3 Firma posiada cztery zakłady produkcyjne i pięd magazynów. Wyroby fabryki wysyłane mogą byd z dowolnego zakładu do dowolnego magazynu. Zadaniem jest zminimalizowanie kosztów transportu z zakładów do magazynów. Każdy z magazynów definiuje określony popyt, a każdy z zakładów określoną podaż. Koszty przewozu towaru z zakładu do magazynu M1 M2 M3 M4 M5 Z Z Z Z

19 VI. Przebieg lekcji Slajd 1 Opracował: mgr inż. Jarosław Majski Slajd 2 Dodatek SOLVER nie jest standardowo instalowany z pakietem MS Office. Należy go dodać. W tym celu należy: Nacisnąć przycisk pakietu Office Wybrać opcje programu EXCEL Wybrać Dodatki Następnie Dodatki programu EXCEL i Przejdź Na wyświetlonej liście zaznaczyć SOLVER Dodatek ten pojawi się na wstążce Dane w grupie Analiza Dodanie do arkusza dodatku SOLVER (3 minuty) Slajd 3

20 Slajd 4 Mamy do przewiezienia samochodem dostawczym o ładowności 950 kg cztery towary. Pierwszy z nich waży 0,1 kg, drugi 0,25 kg, trzeci 0,5 kg i czwarty 1 kg. Towary są niepodzielne. Towar pierwszy i drugi to komplet, musi ich być tyle samo, towaru trzeciego nie może być mniej niż towaru drugiego, a towaru czwartego nie można wysłać jednorazowo mniej niż 200 i więcej niż 400 sztuk. Ile sztuk poszczególnych towarów należy załadować, aby w pełni wykorzystać ładowność samochodu? Zadanie pierwsze. Często spotykana sytuacja, gdy trzeba zoptymalizowad ilości przewożonego ładunku. Można wspomnied o programie ochrony dróg i specjalnych wagach do ważenia pojazdów w trakcie jazdy. Ta sytuacja jest często spotykana w budownictwie. Analiza zadania i sprawdzenie, czy uczniowie zrozumieli problem (2 minuty). Slajd 5 Szukamy wyniku bliskiego 950 kg, zmieniając dane w komórkach Liczba sztuk Asortyment Waga towaru Liczba sztuk Waga przesyłki Towar 1 0,1 1 0,1 Towar 2 0,25 1 0,25 Towar 3 0,5 1 0,5 Towar Razem 1,85 To zadanie uczniowie mają już przygotowane i wgrane na dysk. Otwierają zadanie. Podajemy informacje o tym, że dla SOLVER A ilości są nieistotne, bo w trakcie rozwiązywania zadania będą zmieniane. (2 minuty) Slajd 6 Omówienie poszczególnych pół SOLVER A, szczególny nacisk kładziemy na ustawienie warunków. Uczniowie dyskutują nad warunkami, staramy się, aby były to propozycje uczniów (5 minut).

21 Slajd 7 Wszystkie warunki zostały spełnione, SOLVER znalazł rozwiązanie W tym zadaniu SOLVER dośd długo szuka właściwego rozwiązania. (3 minuty). Na wyświetlanym arkuszu pokazujemy sposób postępowania. Asortyment Waga towaru Liczba sztuk Waga przesyłki Towar 1 0, Towar 2 0, Towar 3 0, Towar Razem 950 Slajd 8 Firma ZNAK produkuje długopisy, ołówki i pióra. Koszt produkcji ołówka wynosi 10 groszy, długopisu 4,20, pióra 16,50. Towary te sprzedawane są w następujących cenach: ołówki po 80 groszy, długopisy po 8 zł 10 groszy i pióra po 19 zł 50 groszy. Ze względu na zawarte umowy dzienna produkcja ołówków musi wynosić minimum szt, długopisów 3000 szt. Piór nie da się dziennie wyprodukować więcej niż 500 i mniej niż 100 sztuk. Ile sztuk każdego asortymentu należy wyprodukować, aby osiągnąć maksymalny zysk w ciągu dnia? Maksymalna produkcja dzienna wszystkich asortymentów to sztuk. Prezentujemy drugie zadanie. Firma ma osiągnąd jak największy zysk przy zadanych warunkach. Upewniamy się, że uczniowie zrozumieli treśd zadania (3 minuty). Slajd 9 Ołówki Długopisy Pióra Produkcja Cena produktu 0,10 zł 4,20 zł 16,50 zł Cena sprzedaży 0,80 zł 8,10 zł 19,50 zł Zysk 0,70 zł 3,90 zł 3,00 zł Uczniowie samodzielnie projektują arkusz. Może on wyglądad jak ten z prezentacji, ale może byd też w innym układzie (5 minut). Łączny zysk ze sprzedaży 0,70 zł 3,90 zł 3,00 zł Zysk razem 7,60 zł

22 Slajd 10 Ołówki Długopisy Pióra Produkcja Cena produktu 0,10 zł 4,20 zł 16,50 zł Cena sprzedaży 0,80 zł 8,10 zł 19,50 zł Zysk 0,70 zł 3,90 zł 3,00 zł Ustawiamy parametry SOLVER A. Po ich prawidłowym wprowadzeniu uczniowie powinni otrzymad nast. rozwiązanie. (3 minuty) Łączny zysk ze sprzedaży 3 500,00 zł ,00 zł 300,00 zł Zysk razem ,00 zł RAZEM Produkcja Slajd 11 Firma posiada cztery zakłady produkcyjne i pięć magazynów. Wyroby fabryki wysyłane mogą być z dowolnego zakładu do dowolnego magazynu. Zadaniem jest zminimalizowanie kosztów transportu z zakładów do magazynów. Każdy z magazynów definiuje określony popyt, a każdy z zakładów określoną podaż. Podajemy treśd zadania. Upewniamy się, że uczniowie je zrozumieli (3 minuty). Slajd 12 Zapotrzebowanie poszczególnych magazynów wynosi: M1 200 M2 220 M3 300 M4 150 M5 210 Produkcja poszczególnych zakładów wynosi: Z1 320 Z2 240 Z3 300 Z4 260 Cała treśd zadania uczniowie otrzymują na kartkach.

23 Slajd 13 M1 M2 M3 M4 M5 Z Z Z Z Slajd 14 Ilości dysponowanych towarów z zakładów do magazynów Razem M1 M2 M3 M4 M5 5 Z Z Z Z Razem Konstruujemy arkusz do obliczeo. (10 minut) Koszty transportu z zakładu do magazynu Zapotrzebowanie Produkcja M1 M2 M3 M4 M5 320 Z Z Z Z Razem Slajd 15 Ustawiamy parametry SOLVER A (3 minuty)

24 Slajd 16 Przedstawiamy rozwiązanie. Ilości dysponowanych towarów z zakładów do magazynów Razem M1 M2 M3 M4 M5 320 Z Z Z Z Razem Koszty transportu z zakładu do magazynu Zapotrzebowanie Produkcja M1 M2 M3 M4 M5 320 Z Z Z Z Razem Slajd 17 Podsumowanie wiadomości o SOLVER ZE. (3 minuty) Dziękuję za uwagę

25 Scenariusz zajęd z informatyki dla branży budowlanej Zawód: technik budownictwa Temat zajęd: Arkusz EXCEL przygotowanie kalkulacji kosztów remontu pomieszczenia z zastosowaniem różnego rodzaju materiałów. Opracował: mgr inż. Jarosław Majski I. Czas - 45 min II. Cele lekcji - nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia kalkulacji prac w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL Cele operacyjne: uczeo uczy się analizowad rysunek techniczny, potrafi obliczyd powierzchnię przeznaczoną do pomalowania, potrafi wyszukad w Internecie ceny poszczególnych materiałów, potrafi przygotowad kilka wersji III. Metody krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym, przeszukiwanie zasobów Internetu - Wymagania od ucznia: umiejętnośd tworzenia prostych formuł w arkuszu kalkulacyjnym IV. Materiały dla nauczyciela Prezentacja: Planowanie kosztów remontu.pptx Arkusz do obliczania kosztów remontu.xslx V. Materiały dla ucznia - Firma X poszukuje wykonawcy remontu pomieszczenia biurowego o wymiarach 5100 mm na 4000 mm. W pomieszczeniu znajduje się dwoje drzwi okleinowanych o wymiarach 2000x900 mm oraz okno plastikowe o wymiarach 1400x1250 mm. - Kalkulacja kosztów powinna uwzględniad dwa rodzaje farb (emulsyjną zwykłą i lateksową) oraz przygotowanie do malowania. Ściany będą przemalowywane na inny kolor. Sufit i ściany wymagają naprawy. - Oferty z podaniem ceny dla obydwu wariantów należy złożyd w sekretariacie firmy. - Kryterium oceny oferty cena 100%

26 V. Przebieg lekcji Slajd 2 Firma X poszukuje wykonawcy remontu pomieszczenia biurowego o wymiarach 5100 mm na 4000 mm. W pomieszczeniu znajduje się dwoje drzwi okleinowanych o wymiarach 2000x900 mm oraz okno plastikowe o wymiarach 1400x1250 mm. Kalkulacja kosztów powinna uwzględniać dwa rodzaje farb (emulsyjną zwykłą i lateksową) oraz przygotowanie do malowania. Ściany będą przemalowywane na inny kolor. Sufit i ściany wymagają naprawy. Oferty z podaniem ceny dla obydwu wariantów należy złożyć w sekretariacie firmy. Kryterium oceny oferty cena 100% Zapoznajemy uczniów z ogłoszeniem przetargowym (ok. 3 minuty).

27 Slajd 3 Jakie elementy pomieszczenia, przedstawionego poniżej, należy pomalować? Uczniowie analizują kształt pomieszczenia, starają się określid elementy do pomalowania. W wyniku dyskusji powinni dojśd do następujących wniosków: Do pomalowania są cztery ściany i sufit, nie malujemy drzwi, okna i podłogi, nie malujemy grzejnika. (ok. 5 minut) Slajd 4 Gips do uzupełnienia ubytków Gładź tynkowa do uzupełnienia ubytków i miejsc reperacji Taśma do oklejenia drzwi i listwy przypodłogowej oraz do odcięcia sufitu Folia do zakrycia podłogi Akryl biały do wyspoinowania miejsc połączeń ścian i futryn drzwi. Farba podkładowa do ścian i sufitu Farby kolorowe do ścian Farba biała do sufitu Uczniowie w grupach przygotowują listę materiałów, niezbędnych do wykonania remontu. W materiałach nie uwzględniamy narzędzi (pędzle, wałki itp.), gdyż jest to nasze wyposażenie (nasz koszt). Listę potrzebnych materiałów grupy prezentują. Czas na wykonanie przygotowanie ok. 5 minut Czas na prezentację każda grupa ok. 1,5 minuty razem ok. 10 minut Slajd 5 Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pół jego wszystkich ścian. Nie malujemy podstawy (podłogi) i nie malujemy drzwi i okna Sufit malujemy farbą białą (pod sufitem malujemy na biało pasek szerokości 5 cm) Malowanie ścian kończymy 3 cm od sufitu Oklejamy okno, drzwi i listwy przypodłogowe Na ścianach zmieniamy kolor, malujemy farbę podkładową. Uczniowie w czasie dyskusji określają kształt pomieszczenia oraz algorytm obliczeniowy (ok. 7 minut).

28 Slajd 6 Drzwi mają wysokośd 2 m, szerokośd 90 cm. Okno ma 140 cm szerokości i 125 cm wysokości. Plan pomieszczenia wraz z wymiarami okna i drzwi dajemy uczniom. Slajd 7 Wykonaj w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys remontu pomieszczenia. Arkusz powinien być tak skonstruowany, aby można było w nim zmieniać liczbę drzwi, liczbę okien i dowolnie określać ich wymiary. Arkusz powinien wyliczać powierzchnię do pomalowania, ilość taśmy potrzebnej do oklejenia oraz ilość folii potrzebnej do zakrycia podłogi. Ceny potrzebnych materiałów proszę wyszukać w Internecie Treśd zadania dajemy uczniom wraz z wymiarami pomieszczenia. Zwracamy uwagę na zakup farby w opakowaniach fabrycznych 2,5, 3, 5, 10 l Slajd 8 Do obliczenia ceny robocizny proszę posłużyć się cennikiem, zamieszczonym na stronie: Przykładowy kalkulator zużycia farby: Uczniowie powinni zaprojektowad arkusz kalkulacyjny, obliczający powierzchnię do pomalowania, obliczający zużycie taśmy oraz folii. Uczniowie powinni też znaleźd w Internecie cennik farb (dwa rodzaje taosza i droższa) i wyliczyd szacunkowe zużycie farby (należy uwzględnid wielkośd opakowao). Czas na wykonanie zadania 90 minut

29 Slajd 9 Proszę przygotować w Edytorze tekstów WORD odpowiedź na ogłoszenie ofertowe. Pismo musi zawierać dane oferenta oraz ceny remontu (wraz z materiałami). Uczniowie przygotowują pismo ze swoja ofertą. W ofercie tej wklejają wyniki obliczeo z arkusza kalkulacyjnego. (ok. 8 minut) Slajd 10 Przeglądamy oferty i wybieramy najkorzystniejszą ze względu na cenę Podkreślamy, że nie jest to najkorzystniejszy sposób sporządzania oferty, nie określono tu czasu wykonania usługi. Dyskusja z uczniami. (ok. 12 minut) Slajd 11 Dzięki arkuszowi możemy bardzo szybko policzyć koszt remontu Dobrze zaprojektowany arkusz powinien umożliwiać szybkie zmiany i pozwalać na obliczanie kosztów remontu dowolnego pomieszczenia. Uczniowie kopiują swój arkusz na urządzenie przenośne lub przesyłają sobie mailem, arkusz ten potrzebny będzie do wykonania pracy domowej.

30 Slajd 12 Wykorzystując sporządzony na lekcji arkusz wykonaj kosztorys remontu mieszkania, którego plan masz obok. Określ koszt remontu każdego z pomieszczeń. Wymiary drzwi wejściowych 2005 mmx905 mm Wymiary drzwi do pokojów i drzwi balkonowych mmx 805 mm Wymiary drzwi do łazienki 2005 mmx 605 mm Wymiary okien 1400 mmx 1300 mm Zadanie domowe dajemy uczniom w postaci wydruku lub rozsyłamy mailem. VI. Zadanie domowe - Wykorzystując sporządzony na lekcji arkusz wykonaj kosztorys remontu mieszkania, którego plan masz obok. Określ koszt remontu każdego z pomieszczeo. - Wymiary drzwi wejściowych 2005 mmx905 mm - Wymiary drzwi do pokojów i drzwi balkonowych mmx 805 mm - Wymiary drzwi do łazienki 2005 mmx 605 mm - Wymiary okien 1400 mmx 1300 mm

31 I. Czas Scenariusz zajęd dla branży mechaniczno mechatronicznej Zawód: technik mechatronik Temat zajęd: Symulacja zjawisk fizycznych za pomocą programu PHUN projekt działa sprężynowego min II. Cele lekcji - nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia prostych scen w programie PHUN - uczeń uczy się wykorzystywania programu Phun do symulacji zjawisk fizycznych III. Metody Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w programie PHUN, przeszukiwanie zasobów Internetu - Wymagania od ucznia: umiejętnośd korzystania z przeglądarki internetowej, umiejętnośd uruchamiania programów IV. Materiały dla nauczyciela - Prezentacja: Symulacja zjawisk fizycznych za pomocą programu PHUN.pptx V. Materiały dla ucznia

32 VI. Przebieg lekcji Symulacja zjawisk fizycznych za pomocą programu PHUN Projekt działa sprężynowego Opracował: mgr inż. Jarosław Majski Interfejs programu OBRÓĆ PRZESUŃ PRZESUŃ TNIJ SKALUJ OBIEKT PROSTO KAT PĘDZEL ZAWIAS GWÓŹDŹ SPRĘŻYN A ŁAŃCUCH POCHYLNI A ZĘBATK A KOŁO MAZAK Omówienie znaczenia poszczególnych przycisków (5 minut): Mazak pozostawia ślad na określony czas Zawias umożliwia obrót Gwóźdź przymocowuje dany element do tła lub innego elementu Sprężyna Łaocuch można go narysowad lub wybrad jakikolwiek element z dwoma zawiasami i wykorzystad go do tworzenia łaocucha Pochylnia tworzy podłoże lub równię pochyła (nieograniczoną) Zębatka tworzy tryby o zadanej liczbie zębów Koło, prostokąt nazwa mówi sama za siebie Pędzel umożliwia rysowanie dowolnych kształtów Obiekt to samo co pędzel, ale kształt jest wypełniony Narzędzia przesuwania łapka przesuwa obiekty w trakcie trwania symulacji, drugi przycisk w trakcie planowania sceny Obród umożliwia obrót obiektu Skaluj pozwala zmienid rozmiar obiektu Tnij narzędzie do przecinania

33 Przykładowe sceny Program został zainstalowany wraz z przykładowymi scenami. Aby otworzyć scenę należy nacisnąć przycisk Plik i wybrać opcję wczytaj scenę Uczniowie powinni zapoznad się z przykładowymi scenami (8 minut). Strona główna projektu Uczniowie ściągają i uruchamiają sceny ze strony firmowej projektu (7 minut). Gotowe sceny można pobrać pod adresem: Jak zrobić działo w programie Film z portalu spyciarze.pl (3 minuty) W serwisie YouTube oraz na portalu Spryciarze pl można znaleźd wiele tutoriali z programu PHUN.

34 Kroki postępowania 1. Tworzenie podstawy 2. Tworzenie lufy 3. Ustawienie właściwości sprężyn 4. Uruchomienie symulacji Uczniowie samodzielnie konstruują działo z poszczególnych elementów. Przypominamy uczniom o konieczności łączenia poszczególnych części składowych działa (15 minut). Sprawdzamy skuteczność działa Proszę naprzeciwko działa ustawić mur z cegieł i wycelować działo w ten mur. Proszę przeprowadzić próby z różnym materiałem, użytym do budowy muru oraz z różnym ustawieniem sprężyn. Uczniowie konstruują pojedynczą cegłę i następnie ja klonują. Zaznaczamy mur i zmieniamy jego właściwości. Następnie próbujemy dla jednego materiału zastosowad różne napięcia sprężyn (5 minut). Podsumowanie Nauczyciel omawia ważne etapy tworzenia symulacji (2 minuty). Poszczególne elementy należy ze sobą łączyć. Pamiętamy o właściwościach materiału. Płynnie regulujemy skalę. Każdą czynność można zawsze cofnąć. Dla zbudowania muru warto wykorzystać funkcję klonowania.

35 Zadanie domowe Przy pomocy programu PHUN zaprojektuj działo, w którym w trakcie symulacji będą napinane sprężyny. Dziękuję za uwagę

36 I. Czas - 45 min II. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży mechaniczno mechatronicznej Zawód: technik mechatronik Temat zajęd: Projekt prostych przekładni łaocuchowych i zębatych - nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia prostych scen w programie PHUN - uczeo uczy się wykorzystywania programu Phun do symulacji zjawisk fizycznych III. Metody Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w programie PHUN, przeszukiwanie zasobów Internetu Wymagania od ucznia: umiejętnośd korzystania z przeglądarki internetowej, umiejętnośd uruchamiania programów IV. Materiały dla nauczyciela Prezentacja: Projekt prostych przekladnilancuchowych, zebatych.pptx, film Jak zrobiclancuch w phun [ spry... (Low).wmv, jak zrobic prosta skrzynie biego... (High).wmv V. Materiały dla ucznia

37 VI. Przebieg lekcji Projekt prostych przekładni łańcuchowych i zębatych Opracował: mgr inż. Jarosław Majski Pobierz scenę z dźwigiem z adresu: php?id=57118 Uczniowie pobierają sceną z dźwigiem ze strony projektu i uruchamiają ją w programie PHUN. Aby dźwig pracował, po włączeniu symulacji, należy nacisnąd klawisz kursora w dół lub w górę. (5 minut)

38 Wymień zastosowane elementy konstrukcji Jakich narzędzi użyto? Uczniowie analizują działanie maszyny Po naciśnięciu na zawias (1) w środku koła z lewej strony otwiera się menu zawiasu. Należy rozwinąd polecenie zawias (2). W otwartym oknie zwracamy uczniom uwagę na ustawienia zaznaczenie opcji silnik i Auto-hamulec (3) oraz na sterowanie (4) Jeżeli brak zaznaczenia w polach załącz, to wtedy silnik działa tylko wtedy, gdy naciśniemy odpowiedni klawisz (góra, dół). (5 minut) Które koło napędza wózek, przesuwający ciężar? Uczniowie kolejno sprawdzają właściwości wszystkich trzech zawiasów. Wózek napędzany jest kołem górnym, położonym na środku (3 minuty). Zastosowane elementy to łańcuch Uczniowie najpierw oglądają cały film (4 minuty). Następnie nauczyciel uruchamia pokaz w taki sposób, aby uczniowie wykonywali te same czynności na swoich komputerach. (10 minut)

39 Uczniowie najpierw oglądają cały film (3 minuty). Następnie nauczyciel uruchamia pokaz w taki sposób, aby uczniowie wykonywali te same czynności na swoich komputerach (10 minut) Proszę sprawdzić przy tych samych ustawieniach silników, kiedy pojazd ma większą moc. Uczniowie ustawiają takie same moce dla obydwu silników i stawiają na drodze pojazdu różne przeszkody, z różnych materiałów i obserwują zachowanie pojazdu oraz przeszkody. Uczniowie wyciągają wnioski kiedy pojazd jedzie szybciej i kiedy ma większą moc. Analogia do przerzutek w rowerze. (ok. 3 minuty) Wykorzystując wiadomości z lekcji, skonstruuj pojazd, poruszający się na gąsienicach.

40 Dziękuję za uwagę

41 I. Czas - 45 min Scenariusz zajęd dla branży usługowej Zawód: technik ekonomista Temat zajęd: Zwiększenie efektywności pracy poprzez zastosowanie korespondencji seryjnej II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia i wykorzystywania korespondencji seryjnej - uczeo uczy się tworzyd dokument główny do korespondencji, potrafi przeprowadzid analizę dokumentu w celu zbudowania właściwej bazy danych, wykorzystuje arkusz EXCEL jako prosta bazę danych III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym i edytorze tekstów, praca w grupach - Wymagania od ucznia: umiejętnośd tworzenia dokumentów w programie MS Word 2010, formatowania tekstu, formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego IV. Materiały dla nauczyciela Prezentacja Korespondencja Seryjna.pptx V. Przebieg lekcji 1. Pokaz i omówienie prezentacji Korespondencja seryjna (10 minut)

42 Jak zostać bogatym czyli KORESPONDENCJA SERYJNA Opracował: mgr inż. Jarosław Majski POMYSŁ NA BIZNES Atrakcyjny wyjazd na Daleki Wschód ZAKUP ATRAKCYJNEGO TOWARU Towar prosto od producenta przy zakupie szt. cena to 5 zł za komplet. Oczywiście kupujemy.

43 WRACAMY DO KRAJU I ROBIMY KALKULACJĘ Zakup towaru szt* 5 zł= Cena wycieczki Razem koszt zakupu KOSZTY FIRMY W KRAJU Wynajęcie biura na 4 miesiące Koszt płacy dla 4 pracowników Opłaty pocztowe Papier Zakup samochodu Notariusz Zakup bazy danych Razem PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY Towar sprzedajemy po 50 zł za komplet * 50 zł Odejmujemy koszty Zakup towaru Koszty firmy Zysk Podatek ok Na czysto

44 JAK TO MOŻLIWE? 1. Bardzo wysoka marża 2. Listy z prośba o udział w losowaniu samochodu wysyłamy do osób 3. Szacowana wielkość pozytywnej odpowiedzi 30% Dużo większe szanse na wylosowanie luksusowego samochodu niż wygranej w Lotto (szansa jak 1/ a nie 1/ ) GDZIE JEST HACZYK? Działamy na psychikę klienta Pismo kierowane jest bezpośrednio do konkretnej osoby Brak znamion masowej wysyłki Chęć posiadania samochodu za 50 zł Nadzór notariusza

45 ZASADY TWORZENIA PISMA Osoba, do której kierujemy pismo zawsze w treści występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej. List nie jest prośbą, to potwierdzenie i równocześnie gratulacje. Na odwrocie listu drukujemy regulamin piszą szarą czcionką, z małymi interliniami co zniechęci klientów do jego szczegółowego przestudiowania Poza tym wszystko jest uczciwe, samochód realny FRAGMENT LISTU Szanowna Pani Pani sytuacja finansowa może się zasadniczo zmienić. Świadczy o tym to Zawiadomienie o wyborze, które dla Pani wystawiliśmy. Dzięki niemu może Pani wygrać aż zł gotówką! W jaki sposób? Już wyjaśniam. Reader's Digest polecił naszej uwadze Pani nazwisko jako oddanej klientki zasługującej na szereg przywilejów. Nasz pakiet Dobre Perspektywy" został przygotowany z myślą o osobach, które skończyły 50 lat. A więc jeśli, tak jak ja, jest Pani po właściwej stronie 50. roku życia, oprócz szansy wygrania zł otrzymuje Pani także możliwość skorzystania z wielu innych cennych przywilejów! Aby potwierdzić chęć wygrania wszystkich zarezerwowanych dla Pani nagród, proszę kliknąć tu lub w przycisk na dole. PRZEKAZANIE NAGRÓD Procedura rozpocznie się 96 godzin od losowania Z poważaniem JAK TO ZROBIĆ? Wystarczy mieć szablon dokumentu i bazę danych z adresami. Komputer w locie zmienia dane adresowe, tekst pisma jest dla wszystkich odbiorców jednakowy. Zdjęcie z prezentacji firmy Microsoft

46 PRZYKŁAD ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się, że Pan(i) imię, nazwisko w roku szkolnym 2011/ 2012 uczęszcza do klasy, szkoły. Zaświadczenie wydaje się na prośbę zainteresowanego(j). W zależności od płci zmieniać się będą niektóre końcówki, zmienia się też za każdym razem imię i nazwisko. BAZA Rekord w bazie danych musi zatem zawierać: Imię, nazwisko, klasę, szkołę oraz końcówki: i dla Pani spacja dla Pana (Pan Pani) -j dla Pani, -go dla Pana (zainteresowanego zainteresowanej). Imię nazwisko klasa szkoła Końcówka 1 Końcówka 2 Anna Zając II a Liceum Ogólnokształłcące i j Jan Nowak III b Gimnazjum go

47 ZADANIE Opracuj dokument główny do korespondencji seryjnej, który będzie zaproszeniem rodzica ucznia na szkolną uroczystość. 2. Uczniowie w grupach czteroosobowych przygotowują projekt dokumentu głównego zaproszenie rodzica na uroczystośd szkolną ( 5 minut). 3. Prezentacja rozwiązao poszczególnych grup (5 minut). 4. Wspólna analiza dokumentu i wyselekcjonowanie potrzebnych danych, które znajdą się w bazie (5 minut). 5. Zapisanie bazy danych i zapamiętanie położenia bazy w bazie mają znaleźd się dwa rekordy, po jednym dla każdej z płci (5 minut). 6. Omówienie zasady posługiwania się wstążką korespondencja i połączenie bazy z dokumentem głównym (5 minut). 7. Wstawienie pół korespondencji seryjnej, wyświetlanie pól źródłowych oraz podgląd dokumentu. Rodzaje scalani na drukarkę i do nowego dokumentu (5 minut). 8. Podsumowanie wiadomości (5 minut). Zadanie domowe: Proszę przygotowad dokument główny wykaz ocen okresowych ucznia i zmodyfikowad już założoną bazę tak, aby można ja było wykorzystad do tego zadania.

48 Scenariusz zajęd dla branży budowlanej Zawód: technik budownictwa Temat zajęd: Funkcje finansowe w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL 2010 obliczanie wkładu na podstawie stałych płatności, obliczanie raty kredytu, obliczanie ilości rat kredytu I. Czas - 90 min II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - kształcenie umiejętności logicznego myślenia, wykorzystywania komputera do rozwiązywania różnych problemów, zastosowanie funkcji finansowych - uczeo wykorzystuje kreatora funkcji do zbudowania funkcji FV, PMT, NPER, poznaje budowę tych funkcji, samodzielnie parametry tych funkcji i kopiuje je do innych komórek, potrafi je praktycznie zastosowad w rozwiązywaniu różnych problemów III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym - Wymagania od ucznia: umiejętnośd konstruowania formuł w arkuszu, umiejętnośd wstawiania funkcji, adresowanie pośrednie i bezpośrednie IV. Materiały dla nauczyciela: Prezentacja Funkcje finansowe w arkuszu kalkulacyjnym.pptx, Funkcje finansowe w arkuszu kalkulacyjnym arkusz dla nauczyciela.xlsm V. Materiały dla ucznia ZADANIE 1 Czterech uczniów oszczędza pieniądze w tym samym banku. Wszyscy oszczędzają przez 5 lat. Oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Uczniowie wpłacają pieniądze na początku miesiąca. Uczeo zł Uczeo zł Uczeo zł Uczeo 4 65 zł Jaką kwotę zgromadzą uczniowie na swoich kontach na koniec okresu oszczędzania?

49 ZADANIE 2 Na potrzeby inwestycji zmuszony jesteś wziąd kredyt w banku w wysokości zł na pewien okres. Oblicz ratę kredytu, zakładając jego oprocentowanie w wysokości 15% przy okresie spłaty od dwóch do 10 lat. Jaki będzie łączny koszt kredytu? ZADANIE 3 Cztery rodziny składają pieniądze na samochód. Każda z rodzin odkłada 15% swoich dochodów w banku, gdzie oprocentowanie wynosi 4,5%. Rodziny składają oszczędności przez cztery lata i następnie zakupują samochody, biorąc na resztę należności kredyt bankowy, oprocentowany w skali 17% rocznie. Która z czterech rodzin najszybciej spłaci swoje auto? Raty rodziny będą spłacad w wysokości 15% swoich dochodów. Rodzina Dochód Cena auta Rodzina Rodzina Rodzina Rodzina ZADANIE 4 Rodzice Ani postanowili w momencie jej urodzin zdeponowad w banku pewną kwotę jako wkład na mieszkanie. Mieszkanie za 18 lat może kosztowad zł. Jaką kwotę muszą zdeponowad w banku rodzice Ani, zakładając, że oprocentowanie tak długiej lokaty będzie wynosid pomiędzy 6 a 8% w stosunku rocznym? ZADANIE DOMOWE Z banku bierzesz kredyt w wysokości zł na 20 lat, oprocentowany stała stopą procentową w wysokości 15%. Cała kwotę lokujesz na lokacie długoterminowej na 20 lat, oprocentowaną w wysokości 7,5% z kapitalizacją odsetek. Czy ta operacja Ci się opłaci? VI. Przebieg lekcji

50 Obliczanie wkładu na podstawie stałych płatności, obliczanie raty kredytu, obliczanie ilości rat kredytu FUNKCJE FINANSOWE W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL 2010 Opracował: mgr inż. Jarosław Majski FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA FV stopa procentowa dla okresu FV(stopa;liczba_rat;rata;wa;typ) całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. wpłata dokonywana okresowo jeżeli zero to trzeba określić parametr wa wartość bieżąca lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeżeli zero, to trzeba określić parametr rata wskazuje, kiedy płatność jest należna 0-koniec okresu, 1 początek okresu Nauczyciel omawia pojęcie funkcji FV i jej parametrów. Funkcja ta zwraca przyszłą wartośd inwestycji przy założeniu stałych płatności okresowych i stałej stopy procentowej. Zwracamy uwagę na opcjonalnośd poszczególnych parametrów. Stopa to stopa procentowa dla okresu. Liczba rat to całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. Rata to wpłata dokonywana okresowo; nie może ona ulec zmianie w całym okresie płatności. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki, z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument rata zostanie pominięty, musi zostad umieszczony argument wa. Wa to wartośd bieżąca lub skumulowana wartośd przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzieo obecny. Jeśli argument wa jest pominięty, przyjmuje się jego wartośd jako 0 (zero) i należy określid argument rata. Typ to liczba 0 lub 1 i wskazuje, kiedy płatnośd jest należna. Jeśli wartośd argumentu typ nie zostanie określona, domyślnie przyjmowana jest wartośd 0. Wartośd typ wynosi Płatnośd przypada na 0 Koniec okresu 1 Początek okresu. Spostrzeżenia Należy się upewnid, że opis dotyczący argumentów stopa i liczba rat jest zrozumiały. Jeśli dokonywane są miesięczne spłaty czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 12% rocznie, to argument stopa ma wartośd 12%/12, a liczba rat 4*12. Jeśli dokonywane są roczne spłaty tej pożyczki, to argument stopa ma wartośd 12%, a liczba rat 4. Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wpłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są

51 liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak dywidendy, wyrażone są liczbami dodatnimi. W razie wątpliwości uczniowie mogą skorzystad z pomocy, dotyczącej tej funkcji (5 minut). ZADANIE 1 Czterech uczniów oszczędza pieniądze w tym samym banku. Wszyscy oszczędzają przez 5 lat. Oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Uczniowie wpłacają pieniądze na początku miesiąca. Uczeń zł Uczeń zł Uczeń zł Uczeń 4 65 zł Jaką kwotę zgromadzą uczniowie na swoich kontach na koniec okresu oszczędzania? BUDOWA ARKUSZA Stopa Liczba rat Wpłata Typ Wartość zgromadzonego kapitału Uczeń 1 4% ,40 zł Uczeń 2 4% ,40 zł Uczeń 3 4% ,19 zł Uczeń 4 4% ,80 zł Przy takim układzie arkusza funkcja FV ma postać: FV(C3/12;D3;E3;0;F3) Uczniowie samodzielnie konstruują arkusz. Zwracamy uwagę na stopę procentową. Jest to stopa roczna. W funkcji FV należy ją podzielid przez 12. Zwracamy również uwagę na ujemną wartośd kwoty raty to nasz wydatek (15 minut).

52 FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA PMT stopa procentowa pożyczki całkowita liczba spłat w ramach pożyczki PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ) to wartość bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). to przyszła wartość, czyli saldo gotówkowe, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej płatności liczba 0 lub 1, wskazująca, kiedy płatność jest należna PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ) Stopa to stopa procentowa pożyczki. Liczba_rat to całkowita liczba spłat w ramach pożyczki. Wa to wartośd bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). Wp to przyszła wartośd, czyli saldo gotówkowe, które chce się uzyskad po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp zostanie pominięty, to jako jego wartośd zostanie przyjęta liczba 0 (co znaczy, że przyszła wartośd pożyczki wynosi 0). Typ to liczba 0 lub 1, wskazująca, kiedy płatnośd jest należna. Wartośd argumentu typ wynosi Płatnośd przypada na 0 lub jest pominięty Koniec okresu 1 Początek okresu. ZADANIE 2 Na potrzeby inwestycji zmuszony jesteś wziąć kredyt w banku w wysokości zł na pewien okres. Oblicz ratę kredytu, zakładając jego oprocentowanie w wysokości 15% przy okresie spłaty od dwóch do 10 lat. Jaki będzie łączny koszt kredytu? BUDOWA ARKUSZA Suma Kwota Ores Wysokość wszystkich kredytu spłaty Oprocentowanie raty kredytu wpłat Koszt kredytu % 3 394,07 zł ,57 zł ,57 zł % 2 426,57 zł ,63 zł ,63 zł % 1 948,15 zł ,31 zł ,31 zł % 1 665,30 zł ,71 zł ,71 zł % 1 480,15 zł ,87 zł ,87 zł % 1 350,77 zł ,92 zł ,92 zł % 1 256,18 zł ,12 zł ,12 zł % 1 184,70 zł ,99 zł ,99 zł % 1 129,34 zł ,36 zł ,36 zł Przy takiej budowie arkusza funkcja PMT będzie miała postać: PMT(C13/12;B13;A13;0;0) Zwracamy uwagę na to, że argumenty funkcji w arkuszu mogą byd podane w innej kolejności niż w występują na liście parametrów. Ponieważ raty są płacone miesięcznie, stopę procentową dzielimy przez 12. Wartośd kredytu podajemy jako liczbę ujemną. Suma wszystkich wpłat to iloczyn ilości rat i kwoty taty, koszt kredytu to różnica pomiędzy sumą wszystkich wpłat, a kwotą kredytu. UWAGA: trzeba odjąd liczbę ujemną! (20 minut)

53 FUNKCJE FINANSOWE FUNKCJA NPER stopa procentowa dla okresu wysokość raty, wpłacanej okresowo stała w całym okresie spłaty NPER(stopa;rata;wa;wp;typ) obecna wartość przyszła wartość liczba 0 albo 1 i wskazuje, kiedy płatność jest należna Zwraca liczbę rat dla inwestycji (kredytu) polegającej na okresowych, stałych wpłatach przy stałym oprocentowaniu. Składnia NPER(stopa;rata;wa;wp;typ) Stopa to stopa procentowa dla okresu. Rata to płatnośd dokonywana okresowo, nie ulega zmianie w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Wa to obecna wartośd czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności. Wp to przyszła wartośd czyli poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli ten argument jest pominięty, to jako jego wartośd przyjmuje się 0 (przyszła wartośd pożyczki na przykład wynosi 0). Typ to liczba 0 albo 1 i wskazuje, kiedy płatnośd jest należna. Wartośd argumentu typ wynosi Płatnośd przypada na 0 lub jest pominięty koniec okresu 1 początek okresu (5 minut). ZADANIE 3 Każdy z uczniów powinien otrzymad treśd zadania. Cztery rodziny składają pieniądze na samochód. Każda z rodzin odkłada 15% swoich dochodów w banku, gdzie oprocentowanie wynosi 4,5%. Rodziny składają oszczędności przez cztery lata i następnie zakupują samochody, biorąc na resztę należności kredyt bankowy, oprocentowany w skali 17% rocznie. Która z czterech rodzin najszybciej spłaci swoje auto? Raty rodziny będą spłacać w wysokości 15% swoich dochodów. Rodzina Dochód Cena auta Rodzina Rodzina Rodzina Rodzina

54 BUDOWA ARKUSZA Wpłata do Okres oszcz. Stopa dla Stopa dla Kwota zgromadzona Brakująca Liczba rat Dochody banku w m-cach oszcz. kredytu w banku Cena auta kwota kredytu Rodzina ,00 zł 685,20 zł 48 4,50% 17% ,73 zł ,00 zł ,27 zł 63,7299 5, Rodzina ,00 zł 393,30 zł 48 4,50% 17% ,70 zł ,00 zł ,30 zł 75, , Rodzina ,00 zł 853,20 zł 48 4,50% 17% ,01 zł ,00 zł ,99 zł 41, , Rodzina ,00 zł 434,25 zł 48 4,50% 17% ,91 zł ,00 zł ,09 zł 62, , Aby rozwiązad zadanie należy zastosowad dwie funkcje: FV, aby wyliczyd kwotę oszczędności i funkcję NPER, która obliczy liczbę rat (25 minut). ZADANIE 4 Rodzice Ani postanowili w momencie jej urodzin zdeponować w banku pewną kwotę jako wkład na mieszkanie. Mieszkanie za 18 lat może kosztować zł. Jaką kwotę muszą zdeponować w banku rodzice Ani, zakładając, że oprocentowanie tak długiej lokaty będzie wynosić pomiędzy 6 a 8% w stosunku rocznym? BUDOWA ARKUSZA % Liczba lat Kwota lokaty Cena mieszkania 5% ,26 zł % ,26 zł % ,57 zł % ,61 zł Funkcja PV może mieć postać: PV(B37;C37;;E37;1) Zwracamy uwagę na to, że oprocentowanie jest w stosunku rocznym, brak jest raty miesięcznej, gdyż jest to lokata (10 minut)

55 SUWAKI Uczniowie z karty DEVELOPER wybierają narzędzie Wstaw formant. Wykorzystując format suwaka przeanalizuj kwotę wkładu, zmieniając oprocentowanie co 0,1 % Cena mieszkania Liczba % Liczba lat Kwota lokaty 79,00 7,90% ,70 zł WSTAWIANIE FORMANTU Po wstawieniu pokrętła zaznaczamy je i wybieramy na wstążce polecenie właściwości. Formant ActiveX pokrętło WŁAŚCIWOŚCI FORMANTU Wartość początkowa Ustawiamy wartośd zmiany. Zmieniad można tylko o wartości całkowite, dlatego w arkuszu wprowadzona jest zmienna pomocnicza liczba. (15 minut) Wartość końcowa Co ile zmieniać

56 ZADANIE DOMOWE Z banku bierzesz kredyt w wysokości zł na 20 lat, oprocentowany stała stopą procentową w wysokości 15%. Cała kwotę lokujesz na lokacie długoterminowej na 20 lat, oprocentowaną w wysokości 7,5% z kapitalizacją odsetek. Czy ta operacja Ci się opłaci? Dziękuję za uwagę

57 Scenariusz zajęd dla branży usługowej Zawód: technik ekonomista Temat zajęd: Zastosowanie funkcji warunkowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2010 faktura VAT I. Czas - 45 min II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - kształcenie umiejętności logicznego myślenia, wykorzystywania komputera do rozwiązywania różnych problemów, korelacji wiadomości z różnych przedmiotów -uczeo wykorzystuje kreatora funkcji do zbudowania funkcji warunkowej JEŻELI oraz SUMA.JEŻELI, poznaje budowę tych funkcji, samodzielnie zapisuje formuły warunkowe i kopiuje je do innych komórek, potrafi je praktycznie zastosowad w rozwiązywaniu różnych problemów III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wymagania od ucznia: umiejętnośd konstruowania formuł w arkuszu, ich kopiowania, formatowanie komórek arkusza, adresowanie pośrednie i bezpośrednie IV. Materiały dla nauczyciela Plik arkusza kalkulacyjnego Faktura VAT z formułami.xlsm, prezentacja dotycząca funkcji JEŻELI i funkcji SUMA.JEŻELI V. Materiały dla ucznia Plik arkusza kalkulacyjnego Faktura VAT bez formuł.xlsm UWAGA: Obydwa pliki posiadają własne funkcje, zdefiniowane przez użytkownika i należy dopasowad poziom zabezpieczeo tak, aby pozwolid na wykonywanie makropoleceo. VI. Przebieg lekcji 1. Wprowadzenie do lekcji omówienie budowy faktury VAT, uczniowie otwierają plik Faktura VAT bez formuł. Przypomnienie wymagao dotyczących faktury VAT (5 minut). 2. Zdefiniowanie prostych formuł wyliczających w kolumnach G oraz J (3 minuty). 3. Analiza zawartości kolumny I w przypadku stawki zw nie można wykonad mnożenia. Wartośd wpisywana do kolumny I zależy od stawki podatku VAT (5 minut).

58 4. Przedstawienie budowy funkcji JEŻELI, jej parametrów, podanie przykładów zastosowania tej funkcji (5 minut). Funkcja JEŻELI posiada trzy argumenty: Warunek logiczny; Formułę, która będzie wykonana jeżeli warunek jest spełniony (prawda); Formułę, która będzie wykonana jeżeli warunek jest nie spełniony (fałsz). JEŻELI(WARUNEK;FORMUŁA1;FORMUŁA2) JEŻELI(A2>0; LICZBA DODATNIA ; LICZBA MNIEJSZA LUB RÓWNA ZERU ) JEŻELI(A1=A2;A1*A2;A1) Przy wpisywaniu formuł jako argumentów funkcji nie stosujemy znaku równości na początku formuły

59 5. Skonstruowanie funkcji JEŻELI w kolumnie I (3 minuty). 6. Analiza zawartości komórek G23:G28. Zdefiniowanie problemu (3 minuty). 7. Przedstawienie funkcji SUMA.JEŻELI i jej parametrów wraz z przykładami (5 minut). Funcja SUMA.JEŻELI posiada trzy argumenty: Zakres warunku komórki, których zawartość ma spełniać warunek; Warunek do sprawdzenia; Zakres sumowania komórki, których wartości maja być sumowane. SUMA.JEŻELI(zakres warunku; warunek; zakres sumowania)

60 SUMA.JEŻELI(A2:A5; FOTEL ;C2:C5) SUMA.JEŻELI(B5:B20;D28;D5:D20) Warunek może być zapisany w formule (przykład 1) jak też wpisany w komórkę arkusza (przykład 2) 8. Skonstruowanie funkcji SUMA.JEŻELI w komórce G23 i jej skopiowanie do pozostałych komórek (5 minut). 9. Utworzenie analogicznych formuł w kolumnach I oraz J (3 minuty). 10. Testowanie arkusza faktury, dopasowanie wielkości czcionek. 5 minut). 11. Posumowanie wiadomości (3 minuty).

61 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA Nr Faktura VAT M-ce i data wyst. faktury ORYGINAŁ/KOPIA Data sprzedaży: Środek transportu: Sprzedawca: Bank Nr. konta NIP Nabywca: FIRMA "USTERKA" Giełda Towarowa 0 ul. 1-go Maja 39/41 ul. Zepsuta Jelenia Góra Lubań WBKBZ o/lubań Bank: Pe.Ka.O. S.A. o/jelenia Góra Nr. konta NIP Symbol Cena bez Wartość Podatek VAT Wartość statystyczny podatku bez sprzedaży Lp. Nazwa towaru lub usługi Jm. Ilość stawka towaru lub VAT podatku kwota z usługi** (netto) VAT podatku podatkiem Artykuł 1 szt. 2 10,00 20, ,60 24,60 2 Artykuł szt ,00 300, ,00 324,00 3 Artykuł szt , ,00 zw 0, ,00 Sposób zapłaty: Termin zapłaty: RAZEM Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury 2 320,00 X 28, ,60 20, ,60 24,60 300, ,00 324,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0, ,00 zw 0, ,00 słownie złotych: DWA TYSIĄCE TRZYSTA CZTERDZIEŚCI OSIEM ZŁOTYCH SZEŚDDZIESIĄT GROSZY

62 MATERIAŁY DLA UCZNIA Nr Faktura VAT M-ce i data wyst. faktury ORYGINAŁ/KOPIA Data sprzedaży: Środek transportu: Sprzedawca: Nabywca: Bank Nr. konta NIP Bank: Nr. konta NIP Symbol Cena bez Wartość Podatek VAT Wartość statystyczny podatku bez sprzedaży Lp. Nazwa towaru lub usługi Jm. Ilość stawka towaru lub VAT podatku kwota z usługi** (netto) VAT podatku podatkiem zw Sposób zapłaty: Termin zapłaty: RAZEM Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury słownie złotych: 0,00 X 0, zw

63 Scenariusz zajęd dla branży mechaniczno mechatronicznej Zawód: technik mechatronik Temat zajęd: Prezentacja graficzna wyników pomiarów tworzenie wykresów funkcji w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL I. Czas - 45 min II. Cele lekcji Opracował: mgr inż. Jarosław Majski - nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia wykresów w programie EXCEL uczeo uczy się wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego do tworzenia różnych wykresów (funkcji lub wyników pomiarów) III. Metody - krótki wykład, praktyczne działanie, dwiczenia w programie EXCEL Wymagania od ucznia: umiejętnośd tworzenia prostych formuł w arkuszu kalkulacyjnym IV. Materiały dla nauczyciela: Prezentacja: Tworzenie wykresow w arkuszu kalkulacyjnym.pptx, Arkusz programu EXCEL - Tworzenie wykresow - Arkusz dla nauczyciela.xlsx V. Przebieg lekcji Graficzna prezentacja danych TWORZENIE WYKRESÓW W ARKUSZU KALKULACYJNYM Opracował: mgr inż. Jarosław Majski

64 SPOSOBY PREZENTACJI DANYCH 1. Prezentacja słowna 2. Wyświetlenie danych Klasa 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 3f Średnia ocen 3,47 3,50 3,87 4,00 3,33 2,98 3,33 3,28 3,45 4,01 4,12 3,75 3,22 4,11 3,16 3,56 3,99 4,06 3. Wyświetlenie wykresu Średnia ocen 5,00 4,00 3,00 2,00 Średnia ocen 1,00 Nauczyciel odczytuje wynik klasyfikacji, po odczytaniu prosi uczniów o określenie, gdzie jest miejsce ich klasy? Nauczyciel wyświetla wyniki na ekranie. Nauczyciel wyświetla wykres. Uczniowie dyskutują na temat czasu, który zajmują mu poszczególne zadania. Wniosek Dobry obraz jest wart więcej niż 1000 słów! (ok. 5 minut) 0,00 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 3f TWORZENIE WYKRESÓW Uczniowie konstruują arkusz z danymi. (ok 3 minuty) 1. W arkuszu kalkulacyjnym w kolumnie A (począwszy od komórki A4) wpisz serię danych począwszy od -4 do 4 co zmieniając wartość o 0,2 2. W komórce B4 wpisz formułę =A4* A4 3. Skopiuj formułę dla wszystkich komórek 4. W komórce A3 wpisz etykietę X, w komórce B3 wpisz etykietę y=x^2 KREATOR WYKRESÓW Aby szybko sporządzid wykres uczniowie wybierają komórkę, znajdującą się w obszarze danych. Uczniowie wybierają wstążkę Wstawianie. Z typu wykresu uczniowie rozwijają wykres liniowy. Wybieramy wykres liniowy 2-W. 1

65 Tytuł osi M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e OTRZYMANY WYKRES Na wykresie widad dwie linie - serie danych. Wykres należy poprawid. (ok 2 minuty) Tytuł wykresu Niewłaściwe etykiety 20 Niepotrzebne dane X y=ax^2+b POPRAWIANIE WYKRESU Klikamy prawym klawiszem myszy w obszar wykresu. Wybieramy opcję Zmieo dane. (ok 1 minuta) 2 1 USUNIĘCIE SERII DANYCH Uczniowie usuwają serię X. (ok. 1 minuta) 1 2

66 Wartości funkcji -4-3,8-3,6-3,4-3,2-3 -2,8-2,6-2,4-2,2-2 -1,8-1,6-1,4-1,2-1 -0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 Tytuł osi -4-3,6-3,2-2,8-2,4-2 -1,6-1,2-0,8-0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e POPRAWIENIE ETYKIET OSI X Uczniowie poprawiają etykiety osi X. (ok 1 minuta) 1 2 EFEKTY SPECJALNE Klikając prawym klawiszem myszy na obszar wykresu zmień tło wykresu, dodaj tytuł osi pionowej, zmień kolor itp.. 0 y=ax^2+b Uczniowie dwiczą zmianę wyglądu wykresu, jego tła, koloru linii, itp. Podkreślamy, że wykres ma byd czytelny i efektowny. Można też powiedzied o kolorystyce kolory ciepłe i zimne. (ok 5 minut) y=ax^2+b PRZYKŁADOWY WYGLĄD WYKRESU 0 Wykres funkcji y=x^ y=ax^2+b

67 Tysiące złotych Tysiące złotych M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e UNIWERSALNY WYKRES FUNKCJI KWADRATOWEJ Postać funkcji kwadratowej - y=ax^2+b f(x)=ax^2+b Do komórki D1 wprowadzamy etykietą a Do komórki F1 wprowadzamy etykietę b Poprawiamy zapis w komórce B3 y=ax^2+b Poprawiamy formułę w komórce B4 na nast. =$D$2* A4* A4+$F$2 i kopiujemy ją Zwracamy uwagę uczniów na to, że współczynnik a i wyraz wolny b są stałe dla wszystkich elementów wykresu. Formułę, do poprawienia, wyświetlamy z opóźnieniem. Uczniowie eksperymentują z różnymi wartościami współczynnika a oraz b. (ok 5 minut) WYKRESY SŁUPKOWE Proszę w arkuszu kalkulacyjnym wpisać następujące dane i sporządzić dla nich wykres słupkowy Produkcja w tys zł Uczniowie wpisują dane, dotyczące produkcji i sporządzają wykres słupkowy. Ich zadaniem jest również odpowiednie sformatowanie wykresu. (ok 10 minut) Towar 1 Towar 2 Towar 3 Towar 4 Kwartał Kwartał Kwartał Kwartał ZAMIANA WIERSZY I KOLUMN Uczniowie korzystając z polecenia Zaznacz dane wybierają polecenie Przełącz wiersz/kolumnę. Uczniowie interpretują otrzymane wyniki. (ok 5 minut) Produkcja przedsiębiorstwa Produkcja przedsiębiorstwa Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał Towar 1 Towar 2 Towar 3 60 Kwartał 4 60 Towar Towar 1 Towar 2 Towar 3 Towar 4 Tytuł osi 0 Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał 3 Kwartał 4 Tytuł osi

68 INNE TYPY WYKRESÓW Korzystając z wykresu produkcji przedsiębiorstwa zmień typ wykresu na inny (słupkowy, powierzchniowy itp.) Określ typ, który dla tego typu danych jest najkorzystniejszy. Uczniowie zmieniają typy wykresów, starając się znaleźd najlepszy. Wybrani uczniowie uzasadniają swój wybór Czas ZADANIE DOMOWE Ze strony / money.pl pobierz arkusz z kursem franka szwajcarskiego w poprzednim miesiącu. Korzystając z tych danych, sporządź odpowiedni wykres Dziękuję za uwagę

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

Excel. Wybrane zagadnienia

Excel. Wybrane zagadnienia Excel Wybrane zagadnienia Spis treści Najważniejsze porady dotyczące programu Excel: Praca z danymi... 3 Zaznaczanie danych... 3 Edytowanie danych... 3 Formatowanie danych... 4 Funkcje i formuły... 5 Obliczanie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści 1.Wymagania programu N.S New Image wersja lokalna...2 2.Instalacja programu... 3 3.Aktualizacja programu do nowszej wersji...6

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dziêkujemy za zakup naszego produktu.

Dziêkujemy za zakup naszego produktu. Dziêkujemy za zakup naszego produktu. W spisie treœci odnajdziecie Pañstwo miejsce, gdzie znajduje siê opis zakupionej aplikacji (us³ugi). Staraliœmy siê w pe³ny sposób opisaæ stosowane rozwi¹zania, ulegaj¹

Bardziej szczegółowo

Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 2.67

Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 2.67 1 Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 2.67 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. 2 Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji 1. Nazwa przedmiotu: Informatyka w turystyce i rekreacji 2. Temat

Bardziej szczegółowo

podstawą programową ZESZYT ĆWICZEŃ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM zgodny z nową Informatyka dla Ciebie 2CZĘŚĆ

podstawą programową ZESZYT ĆWICZEŃ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM zgodny z nową Informatyka dla Ciebie 2CZĘŚĆ ZESZYT ĆWICZEŃ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM zgodny z nową podstawą programową Informatyka dla Ciebie 2CZĘŚĆ Andrzej Dyrek Piotr Kowalski Jacek Ropelewski Informatyka dla Ciebie zeszyt ćwiczeń dla klas 1 3 gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Od autora... 8 Wymagania systemowe... 11 Ogólnie o programach... 12 Program KSIĘGA EXPRESS... 14 Porównanie wersji... 15

Od autora... 8 Wymagania systemowe... 11 Ogólnie o programach... 12 Program KSIĘGA EXPRESS... 14 Porównanie wersji... 15 Printed on 6 August, 2004 Przewodnik Użytkownika 3 Spis Treści WSTĘP 7 Od autora... 8 Wymagania systemowe... 11 Ogólnie o programach... 12 Program KSIĘGA EXPRESS... 14 Porównanie wersji... 15 START 19

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formatów uŝytkownika

Tworzenie formatów uŝytkownika Tworzenie formatów uŝytkownika Część 1 Ms Excel oferuje sporo gotowych formatów liczbowych, jednakŝe jeśli chcielibyście sformatować wartości liczbowe jako punkty lub kilogramy to nie znajdziecie takich

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo