ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA."

Transkrypt

1 ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA. CELE I FUNKCJE OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. W Pomorskich Szkołach Rzemiosł w Gdańsku, obowiązują oceny zachowania określone w 236 Statutu Szkoły. 2. Oceny z zachowania uczniów od 12 stycznia 2015r. są przyznawane na zasadzie nowego systemu punktowego. Punktowy system oceniania zachowania spełnia następujące role: dydaktyczną; wychowawczą; porządkującą. Walorem dydaktycznym jest to, iż: uczeń dowiaduje się, jaki rodzaj aktywności jest konstruktywny, a jaki nie; uczeń może współuczestniczyć w ocenianiu siebie i innych; uczeń doświadcza poczucia sprawstwa w kwestii swojej oceny z zachowania; uczniowie o różnej osobowości i temperamencie mogą znaleźć indywidualne, adekwatne dla siebie obszary aktywności i wykazać się. Walorem wychowawczym jest to, iż: uczeń w większym stopniu bierze odpowiedzialność za swój los, uczeń doświadcza ponoszenia konsekwencji za swoje działania (pozytywne i negatywne). uczeń ma okazję zadośćuczynienia i polepszenia swojej oceny. Walor porządkujący dotyczy nauczycieli, którzy mają bogatszą możliwość opisywania zachowań uczniów oraz uzasadnienia swojej oceny w szerszych kategoriach oraz rodziców/ opiekunów prawnych, którzy mogą w sposób przejrzysty obserwować zachowanie swojego dziecka z innej perspektywy, tzn. nie tylko z pozycji zachowania w domu. 3. Punktowy system oceniania opiera się na założeniu, iż przedmiotem i podmiotem oceny jest zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą, a więc: przestrzeganie zasad Statutu i Regulaminów Szkolnych, przestrzeganie zasad ustalonych przez nauczycieli danego przedmiotu, przestrzeganie usankcjonowanych społecznie zasad współżycia w grupie. 4. Zachowanie ucznia poza szkołą jest ujęte w ocenie zachowania. 5. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się: a) ocenianie bieżące przez wychowawcę; b) klasyfikacja śródroczna; c) klasyfikacja roczna; 6. Wychowawca klasy zobowiązany jest, co najmniej dwukrotnie ocenić zachowanie ucznia w ciągu roku szkolnego. 7. Ocena końcowa jest oceną z obydwu półroczy.

2 ZADANIA WYCHOWAWCY 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany przygotować w dzienniku strony dla każdego ucznia, gdzie on sam oraz inni nauczyciele będą wpisywać swoje uwagi o pozytywnych i negatywnych zachowaniach ucznia. 2. Na stronach ucznia w dzienniku lekcyjnym wychowawca odnotowuje kary regulaminowe przewidziane w statucie szkoły oraz pochwały udzielane uczniowi. 3. Wychowawca ostatecznie przyznaje liczbę punktów zgodnie z obowiązującym regulaminem. 4. Każdy wychowawca posiada regulamin punktowych zasad przyznawania oceny z zachowania. 5. Miesiąc przed klasyfikacją każdy wychowawca zobowiązany jest podsumować dodatnie i ujemne punkty każdego ucznia oraz przedstawić propozycję oceny z zachowania zarówno uczniowi jak i jego rodzicom/opiekunom prawnym wraz z prognozami ocen z poszczególnych przedmiotów. 6. Uczeń ma prawo do zapoznania się ze swoją punktacją w połowie każdego semestru. Wychowawca informuje ucznia o liczbie punktów i proponowanej ocenie w terminach określonych W corocznym kalendarium pracy szkoły. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 1. Każdy uczeń otrzymuje na początku każdego półrocza kredyt w wysokości 100 punktów. 2. Kredyt jest równoważny dolnej granicy oceny dobrej. 3. Uczeń może w ciągu roku szkolnego (półrocza) otrzymać większą lub mniejszą liczbę punktów w zależności od swojej postawy, dodatkową pracę, która NIE odbywa się kosztem lekcji. 4. Zgromadzone w drugim półroczu punkty dodatnie mogą podnieść ocenę końcową maksymalnie o dwie tj. z oceny nagannej maksymalnie na poprawną, etc. 5. Uczeń, który po zsumowaniu punktów dodatnich i ujemnych powinien otrzymać ocenę wzorową ale posiada powyżej 100 punktów za uwagi od nauczycieli, nie może tej oceny otrzymać. 6. Uczeń, który w danym półroczu otrzymał naganę dyrektora, wicedyrektora szkoły lub wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny wzorowej. 7. Ocenę punktową przelicza się ostatecznie na stopnie według skali: Ocena zachowanie wzorowe zachowanie bardzo dobre zachowanie dobre zachowanie poprawne zachowanie nieodpowiednie zachowanie naganne Liczba punktów 181 punktów i wyżej 131 pkt. 180 punktów 91 pkt. 130 punktów 41 pkt. 90 punktów 0 pkt. 40 punktów punkty ujemne 4. Podstawą do obliczenia punktów w semestrach wymienionych w pkt. 2 niniejszego regulaminu są następujące dokumenty: a) dziennik lekcyjny z uwagami na temat zachowania, b) notatki pedagogów oraz pisemnie informacje od dyrekcji szkoły.

3 Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia, nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani odnotować w dzienniku lekcyjnym na stronach wychowawczych. 5. Zapisy w dzienniku muszą być: datowane, opatrzone podpisem czytelnym osoby wpisującej uwagę, zawierać odpowiedni zakres; 6. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi, świadczącej o jego pozytywnym zaangażowaniu. 7. Nauczyciel wpisując uwagę negatywną lub pozytywną informuje ucznia o jej treści. 8. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich uzyskanych w semestrze punktów. 9. Uczeń może pozyskiwać punkty lub je tracić. 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która wpisała uwagę i/lub Dyrektorem PSR, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o kontrpropozycji zmiany oceny w głosowaniu jawnym, np.: konflikt z prawem, karygodne udowodnione zachowanie poza szkołą, przy zachowaniu doniosłości pkt. 12 niniejszego regulaminu. 12. Zasady obowiązują w szkole i poza szkołą. 13. Punktowa ocena zachowania uwzględnia w szczególności następujące zakresy: A. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. B. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. C. Dbałość o honor i tradycje szkoły. D. Dbałość o piękno mowy ojczystej. E. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. F. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. G. Okazywanie szacunku innym osobom.

4 W związku z zakresami zachowania uczeń może uzyskać punkty dodatnie lub ujemne zgodnie z zasadami: ZAKRES ZACHOWANIA UCZNIA PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE 1. Wagary (za każdą godzinę nieusprawiedliwioną) Klasa, która jest w szkole - 5 dni --1 pkt -.4 dni - 1,25 pkt -. 3 dni - 1,5 pkt - 2 dni - 2 pkt. 3.brak regulaminowego stroju: A Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1. Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań: +20 (raz w semestrze) % frekwencji w semestrze ( nie liczymy sporadycznych nieobecności usprawiedliwionych i spóźnień spowodowanych utrudnieniami w komunikacji): +50 pkt. 5 pkt. (marynarka/koszulka szkolna lub spodnie/ spódnica), - 10 pkt. (marynarka/ koszulka szkolna i spodnie/ spódnica); - 5 pkt. Posiadanie pod marynarką koszulki lub bluzy z nadrukiem, bluzy z kapturem, itp. 4. Brak stroju galowego: 20 pkt. 5. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (dwukrotnie udzielona uwaga słowna): 10 pkt. 6. Samowolne opuszczenie sali: - 15 pkt. 7. Przebywanie na korytarzu podczas lekcji : 10 pkt. 8. Nie wywiązywanie się z powierzonych obowiązków: pkt. (np. nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zawodów, wyjść klasowych, akademii szkolnych, nieterminowy zwrot książek do biblioteki) 9. Inne złe zachowania: 5 pkt. 10 pkt.

5 1. Własne inicjatywy, samodzielne działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i środowiska szkolnego: 1 x na semestr do + 50 pkt. (np. aktywny udział w zbiórce surowców wtórnych) 2. Udział w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska: (np. udział w konkursach, przygotowanie referatu na GZW, organizacja imprez klasowych, pkt. 3. Prace porządkowe na rzecz szkoły po lekcjach lub z polecenia szkoły (odśnieżanie, sprzątanie, zbieranie śmieci, dbanie o zieleń, ustawianie ławek, etc.): +20 pkt. (godzina) 1. Za każdorazowe złamanie Statutu lub/i: a) niewłaściwe zachowanie w stosunku do kolegów, koleżanek: 10 pkt. b) niszczenie mienia publicznego nawet, jeśli nie doszło do trwałych uszkodzeń np. kopanie, skakanie, itp.: 5 20 pkt. c) celowe zniszczenie mienia szkoły, klasy, kolegów, pracowników szkoły:= pkt. oraz nagana (wychowawcy lub dyrektora) d) wychodzenie poza teren szkoły podczas przerw lub lekcji: 10 pkt. B Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 4. Przynoszenie sprzętu do pracowni szkolnych - myszka +10 pkt. - klawiatura +15 pkt. - komputer +40 pkt. - inne: max. +40 pkt. 5. Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach oraz zawodach sportowych a) szkolnych: -udział: + 30 pkt. - miejsce 2 lub 3/ wyróżnienie: + 40 pkt. - 1 miejsce: + 50 pkt. b) międzyszkolnych: -udział: + 40 pkt. - miejsce 2 lub 3/ wyróżnienie: + 50 pkt. - 1 miejsce: + 60 pkt. c) powiatowych: -udział: + 50 pkt. - miejsce 2 lub 3/ wyróżnienie: + 60 pkt. - 1 miejsce: + 70 pkt. d) wojewódzkich: -udział: + 60 pkt. - miejsce 2 lub 3/ wyróżnienie: + 70 pkt. - 1 miejsce: + 80 pkt. + pochwała e) ogólnopolskich -udział: + 70 pkt. + pochwała - miejsce 2 lub 3/ wyróżnienie: + 80 pkt. + pochwała - 1 miejsce: pkt. + pochwała oraz list gratulacyjny do rodziców 6. Za udział w zawodach i konkursach w czasie pozalekcyjnym: = + 30 pkt. e) używanie na lekcji telefonu komórkowego bez zezwolenia nauczyciela: 10 pkt. f) używanie dyktafonu, magnetofonu lub innych urządzeń oraz nośników elektronicznych bez zgody nauczyciela: -10 pkt. g) podrobienie podpisu np. zwolnienia lub oceny: 25 pkt. H ) podawanie nauczycielowi na dyżurze innego nazwiska lub podpisywanie sprawdzianu w ten sposób: - 30 pkt. oraz upomnienie wychowawcy h) złe zachowanie podczas apelu lub uroczystości szkolnej: 5 10 pkt. 7. Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie: - klasowym: = 1 x na semestr do + 30 pkt. - szkolnym: 1 x na semestr do + 40 pkt.

6 1. Reprezentowanie szkoły na uroczystościach patriotycznych oraz na uroczystościach o znaczeniu lokalnym: do + 30 pkt. 1. Brak poszanowania dla symboli narodowych, religijnych i szkolnych: godła, sztandarów, tablic pamiątkowych, pomników itp.: 40 pkt. C Dbałość o honor i tradycje szkoły 2. Krwiodawstwo: +35 pkt. 3. Wolontariat: max. +50 pkt. w semestrze 3. Przygotowanie akademii i różnych imprez szkolnych w tym sportowych oraz aktywny udział w nich: pkt. 4. Praca na rzecz promocji szkoły: pkt. 5. Różnorodne działania wspierające szkołę: +50 pkt. (przyznaje dyrektor PSR, wicedyrektorzy lub kierownik kształcenia praktycznego) 2. Zachowania w szkole i poza nią powodujące psucie wizerunku szkoły na zewnątrz: - 50 pkt. (przyznaje dyrektor PSR, wicedyrektorzy lub kierownik kształcenia praktycznego) 1. Wulgaryzmy w szkole i poza nią: 10 pkt. D Dbałość o piękno mowy ojczystej 2. Użycie wulgaryzmu w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły: 20 pkt. oraz nagana. 3. Ubliżanie kolegom i koleżankom: 10 pkt. E Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 1. Organizowanie akcji promujących zdrowie i bezpieczeństwo; - na terenie szkoły: + 40 pkt. - w środowisku lokalnym: + 60 pkt. 1. Wprowadzanie osób obcych na teren szkoły: 15 pkt. 4. Picie, posiadanie, asystowanie pijącemu, sprzedaż alkoholu: 100 pkt. oraz nagana dyrektora. 5. Posiadanie, zażywanie, sprzedaż narkotyków: 100 pkt. oraz nagana dyrektora. 6. Zorganizowana przemoc: 100 pkt. oraz nagana dyrektora. 7. Kradzież: 100 pkt. oraz nagana dyrektora. 8. Palenie papierosów oraz e- papierosów: = 20 pkt. 9. Wyłudzanie pieniędzy: 100 pkt. oraz nagana dyrektora. 10. Prowokowanie kolegów do złych uczynków lub zachowań: 100 pkt. oraz nagana dyrektora. 11. Dopuszczanie się czynów karalnych poza szkołą, podlegających dochodzeniu policji lub sądu: 100 pkt. oraz nagana dyrektora.

7 F Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 1. Szczególnie kulturalne i godne zachowanie się na wyjazdach i wyjściach poza teren szkoły; - wpływanie na właściwe zachowanie lub/i postawę innych uczniów: + 20 pkt. 1. Każdorazowe złamanie zasad Statutu: 15 pkt. 30 pkt. (np. niekulturalne zachowanie się podczas wyjść poza teren szkoły) 2. Zaśmiecanie otoczenia: 5 pkt. G Okazywanie szacunku innym osobom 1. Długofalowa pomoc koleżeńska wg. uznania wychowawcy po udokumentowanej konsultacji z klasą: 1 x na semestr + 10 pkt pkt. 2. Indywidualny i efektywny wkład w akcje charytatywne w szkole: 1 x na semestr + 30 pkt. + 50pkt. 1.Niestosowne zachowanie się względem nauczycieli, pracowników szkoły, oraz innych osób dorosłych w szkole i poza nią (np. aroganckie odzywanie się do nauczyciela): 10 pkt. 25 pkt. 3. Niewykonanie polecenia nauczyciela: 10 pkt. 20 pkt. 4. Bójki uczniowskie: 20 pkt. 40 pkt. 5. Grożenie, zastraszanie: 100 pkt. oraz nagana dyrektora. 6. Cyberprzemoc oraz inne przejawy niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych: pkt. oraz nagana dyrektora.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo