Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny"

Transkrypt

1 Lekcja 28, 29 i 30 Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny Temat: Arkusz kalkulacyjny Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, zaznaczanie. Uczeń powinien posiadać umiejętności: wpisywanie danych z klawiatury, zaznaczanie bloków tekstu, kopiowanie bloków tekstu Cele lekcji: Uczeń: zna przeznaczenie arkuszy kalkulacyjnych. wymienia zastosowania arkuszy kalkulacyjnych przynoszące wymierne korzyści. potrafi utworzyć dowolny dokument przy wykorzystaniu szablonu. wypełnia pola szablonu i zapisuje plik na dysku. potrafi wyświetlać (ukrywać) paski narzędzi. wyszukuje narzędzie o podanym przez nauczyciela przeznaczeniu. zna pojęcie komórka aktywna. wyjaśnia, do jakich obszarów arkusza są stosowane wydawane polecenia. potrafi zaznaczyć obszar arkusza o określonym przez nauczyciela kształcie. dodaje do obszaru i usuwa z niego wskazane komórki. potrafi zmienić rozmiar komórki tak, aby widoczne w niej były dane wpisane przez nauczyciela. zna ograniczenia związane z wyświetlaniem. wpisuje do wskazanych komórek arkusza określone przez nauczyciela wartości. wprowadza do wskazanych komórek arkusza określone przez nauczyciela zmiany. wpisuje podane przez nauczyciela wartości daty i czasu i formatuje je w określony sposób. potrafi wyjaśnić wpływ formatowania na wygląd danych w arkuszu. wpisuje podane przez nauczyciela liczby rzeczywiste i formatuje je w określony sposób. potrafi wyjaśnić wpływ formatowania na wyniki obliczeń. tworzy wykres na podstawie przygotowanych przez nauczyciela danych. ustawia określone przez nauczyciela parametry wydruku i w logiczny sposób uzasadnia ich wpływ na jakość i czas wykonywania wydruku. wykonuje wykres funkcji. poprawnie dobiera zakres wartości argumentów. Formy pracy: praca indywidualna, praca ze wszystkimi uczniami jednocześnie. Metody pracy: metoda praktycznego działania; pokaz obserwacja; dyskusja. Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe. Przebieg lekcji: 1. Część organizacyjna Sprawdzenie obecności. Zapisanie tematu w dzienniku. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji Utwórz nowy dokument. Wejdź na stronę Skopiuj do dokumentu trzy wiadomości. Sformatuj tekst przestrzegając zasad redagowania tekstów. Utwórz nowy dokument. Wykonaj w formie tabeli plam lekcji. Dni tygodnia powinny być nazwami kolumn, zaś godziny nazwami wierszy. Podanie tematu i zapoznanie uczniów z celami lekcji Celem lekcji jest poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel.

2 Podanie nowego materiału Przypomnienie podstawowych cech arkuszy kalkulacyjnych. Wyjaśnienie celowości używania arkuszy kalkulacyjnych do obliczeń, w których często zmieniane są dane. Omówienie możliwości, jakie daje tworzenie arkuszy na podstawie szablonów. Omówienie przeznaczenia poszczególnych elementów okna programu. Wyjaśnienie podstawowych zasad pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Omówienie zasad nawigacji i zaznaczania. Prezentacja metod zmiany liczby i rozmiarów komórek. Wyjaśnienie zasad wprowadzania danych do arkuszy kalkulacyjnych. Omówienie zasad edycji danych. Omówienie podstawowych zasad formatowania danych. Przedstawienie wpływu zastosowanego formatowania na poprawność obliczeń. Omówienie zasad graficznej interpretacji wyników obliczeń. Wyjaśnienie zasad doboru parametrów wydruku i drukowania dokumentów. Rozwiązywanie zadań z zakresu matematyki z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Zdefiniowanie ćwiczeń do wykonania Porównaj zalety i wady wykonywania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz ołówka i kartki papieru. Wymień szablony arkuszy programu Microsoft Excel dostępnego w szkolnej pracowni komputerowej. Wymień elementy składowe okna arkusza. Omów ich przeznaczenie. Co oznacza pojęcie komórka aktywna? Wymień znane Ci metody zaznaczania komórek. Zaznacz sąsiednie wiersze klikając pojedynczo ich numery przy wciśniętym klawiszu Ctrl. Wstaw wiersze. Zaznacz sąsiednie wiersze klikając początek i koniec obszaru przy wciśniętym klawiszu Shift. Wstaw wiersze. Sprawdź w praktyce wszystkie możliwości wstawiania komórek. Porównaj znane Ci sposoby wprowadzania danych Porównaj znane Ci opcje usuwania komórek. Czym różni się czyszczenie komórek od usuwania komórek? Wymień opcje selektywnego czyszczenia komórek arkusza. Wymień pięć opcji zaznaczania komórek na podstawie ich zawartości. Ze strony WWW wydawnictwa Helion wczytaj cennik książek w formacie Excela. Przefiltruj zawartość arkusza według ceny. Wymień znane Ci możliwości formatowania danych. Podaj w punktach czynności, które trzeba wykonać, aby sformatować dane w komórce. Jeśli wartości wyświetlane w komórce i w pasku formuły są różne, to która z nich zostanie uwzględniona w obliczeniach? Ze strony WWW wydawnictwa Helion wczytaj cennik książek w formacie Excela. Zademonstruj w praktyce jakie są przyczyny różnic pomiędzy wyglądem wydruku arkusza, a rzeczywistą zawartością komórek. Wpisz dane do arkusza (patrz rysunek 16.71). Wykonaj wykres metodą szybką. Wymień jej wady i zalety. Wpisz dane do arkusza (patrz rysunek 16.71). Wykonaj wykres korzystając z kreatora wykresów. Wymień jego wady i zalety. Wymień typy wykresów, których tworzenie umożliwia kreator. Podaj zastosowania każdego z nich. Co oznacza termin drukarka domyślna? Wymień przykłady sytuacji, w których zmiana granic strony z arkuszem kalkulacyjnym ma praktyczne zastosowanie. Zmierz szerokość marginesów w podręczniku TI. Ustaw identyczne w oknie Ustawienia strony. Umieść w nagłówku strony wszystkie elementy wstawiane za pomocą ikon pokazanych na rysunkach od do W przykładzie z strony 369 zmień wartość współczynnika Płatność przypada na koniec miesiąca z 1 na 0. zaobserwuj jaki wpływ będzie miała ta zmiana na wartość inwestycji.

3 W kolejności określonej przez nauczyciela uczniowie wykonują ćwiczenia: Uczniowie wymieniają zalety i wady wykonywania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz ołówka i kartki papieru. Uczniowie wybierają polecenia: Start, Wszystkie programy, Microsoft Office, Microsoft Office Excel W oknie Wprowadzenie klikają odsyłacz Utwórz nowy skoroszyt. W oknie Nowy skoroszyt wybierają Szablony oraz Na moim komputerze. W oknie Szablony klikają kartę Arkusze kalkulacyjne. Klikaja każdą z ikon szablonów. Obserwują wygląd arkusza w oknie podglądu. Uczniowie wymieniają elementy składowe okna arkusza. Omawiają ich przeznaczenie. Uczniowie wyjaśniają znaczenie terminu komórka aktywna. Uczniowie demonstrują znane im metody zaznaczania komórek. Uczniowie wypełniają w kolumnie A dwadzieścia komórek liczbami identycznymi jak numery wierszy. Zaznaczają sąsiednie wiersze klikając pojedynczo ich numery przy wciśniętym klawiszu Ctrl. Wybierają polecenie Wstaw, Wiersze. Uczniowie wypełniają w kolumnie A dwadzieścia komórek liczbami identycznymi jak numery wierszy. Zaznacz sąsiednie wiersze klikając początek i koniec obszaru przy wciśniętym klawiszu Shift. Wybierają polecenie Wstaw, Wiersze. Uczniowie wypełniają komórki od A1 do C3 współrzędnymi komórek (w komórce A1 wpisują A1 itd.). Klikają prawym klawiszem myszy komórkę B2. Z podręcznego menu wybierają polecenie Wstaw. W oknie Wstaw wybierają pierwsze polecenie od góry. Obserwują rezultat wykonania polecenia. Przywracają arkuszowi pierwotny wygląd poleceniem Ctrl+Z. W oknie Wstaw wybierają kolejne polecenie od góry. Sprawdzają wszystkie możliwości wstawiania komórek. Uczniowie wymieniają i demonstrują znane im sposoby wprowadzania danych Uczniowie wymieniają i demonstrują znane im opcje usuwania komórek. Uczniowie wyjaśniają i demonstrują czym różni się czyszczenie komórek od usuwania komórek? Uczniowie wymieniają i demonstrują znane im opcje selektywnego czyszczenia komórek arkusza. Uczniowie wymieniają i demonstrują pięć opcji zaznaczania komórek na podstawie ich zawartości. Uczniowie ze strony WWW wydawnictwa Helion wczytują cennik książek w formacie Excela. Filtrują zawartość arkusza według ceny książek. Uczniowie wymieniają i demonstrują możliwości formatowania danych. Uczniowie wymieniają w punktach czynności, które trzeba wykonać, aby sformatować dane w komórce. Uczniowie wyjaśniają i demonstrują która z wartości zostanie użyta do obliczeń jeżeli wartości wyświetlane w komórce i w pasku formuły są różne. Uczniowie ze strony WWW wydawnictwa Helion wczytują cennik książek w formacie Excela. Wyjaśniają i demonstrują w praktyce jakie są przyczyny różnic pomiędzy wyglądem wydruku arkusza, a rzeczywistą zawartością komórek. Uczniowie wpisują dane do arkusza (patrz rysunek 16.71). Wykonują wykres metodą szybką. Wymieniają jej wady i zalety. Uczniowie wpisują dane do arkusza (patrz rysunek 16.71). Wykonują wykres korzystając z kreatora wykresów. Wymieniają jego wady i zalety. Uczniowie wymieniają typy wykresów, których tworzenie umożliwia kreator. Podają zastosowania każdego z nich. Uczniowie wyjaśniają znaczenie terminu drukarka domyślna? Uczniowie wymieniają przykłady sytuacji, w których zmiana granic strony z arkuszem kalkulacyjnym ma praktyczne zastosowanie. Uczniowie mierzą szerokość marginesów w podręczniku TI. Ustawiają identyczne w oknie Ustawienia strony. Uczniowie umieszczają w nagłówku strony wszystkie elementy wstawiane za pomocą ikon pokazanych na rysunkach od do Uczniowie w przykładzie z strony 369 zmieniają wartość współczynnika Płatność przypada na koniec miesiąca z 1 na 0. Obserwują jaki wpływ będzie miała ta zmiana na wartość inwestycji. Czynności końcowe Rozmowa na temat problemów napotkanych podczas wykonywania ćwiczeń. Ocena pracy uczniów.

4 Samoocena uczniów. Omówienie najciekawszych spostrzeżeń. Zakończenie lekcji Podanie tematu następnej lekcji. Ćwiczenia Ćwiczenie 16.1 Wejdź na stronę Znajdź informacje na temat struktury wynagrodzeń według zawodów w ostatnim roku. Wpisz dane Wykonaj wykres. Uzasadnij wybór rodzaju wykresu. Ćwiczenie 16.2 Wejdź na stronę Znajdź informacje na temat stopy bezrobocia w okresie ostatnich 10 lat. Wpisz dane Wykonaj wykres. Uzasadnij wybór rodzaju wykresu. Ćwiczenie 16.3 Wejdź na stronę Znajdź informacje liczby wypadków przy pracy w ostatnim roku. Wpisz dane Wykonaj wykres. Uzasadnij wybór rodzaju wykresu. Ćwiczenie 16.4 Na sfinansowanie studiów potrzebujesz zł. Możesz na ten cel oszczędzać lub wziąć kredyt. Ile będą kosztowały Ciebie studia jeśli: a) będziesz na nie oszczędzał po 300 złotych miesięcznie przy stopie procentowej 5% b) weźmiesz na nie kredyt i będziesz spłacał po 300 zł miesięcznie przy stopie procentowej 20%.Wpisz dane Wykonaj wykres. Uzasadnij wybór rodzaju wykresu. Ćwiczenie 16.5 Co miesiąc inwestujesz 80 złotych. Kwotę tę indeksujesz co roku o 3%. Jakie musi być oprocentowanie inwestycji, aby po siedmiu latach wypracowane zyski w skali miesiąca były wyższe od inwestowanej kwoty? Przedstaw na tym samym wykresie wysokość inwestowanej i indeksowanej kwoty oraz miesięczną stopę zwrotu. Uzasadnij wybór rodzaju wykresu. Ćwiczenie 16.6 Wejdź na stronę Znajdź notowania funduszu powierniczego, który w ostatnim roku osiągnął najwyższy zysk. Wpisz dane Wykonaj wykres. Uzasadnij wybór rodzaju wykresu. Ćwiczenie 16.7 Wejdź na stronę Znajdź notowania trzech funduszy powierniczych, które w ostatnim roku osiągnęły najwyższy zysk. Wpisz dane Wykonaj wykres. Uzasadnij wybór rodzaju wykresu. Ćwiczenie 16.8 Wejdź na stronę Znajdź notowania CHF w okresie ostatnich 36 miesięcy. Wpisz dane do arkusza. Wykonaj wykres dla 3 i 36 miesięcy. Uzasadnij wybór rodzaju wykresu. Ćwiczenie 16.9 Wejdź na stronę Odszukaj informacje o strukturze narodowościowej społeczeństwa. Wpisz dane Wykonaj wykres. Uzasadnij wybór rodzaju wykresu.

5 Ćwiczenie Wejdź na stronę Odszukaj informacje o strukturze wykształcenia społeczeństwa. Wpisz dane Wykonaj wykres. Uzasadnij wybór rodzaju wykresu. System oceniania Ocena 2 Zaznacza komórki A2, A4 i A6. Zaznacza komórki od A2 do A6. Zaznacza wiersze od 2 do 6. Zaznacza wiersze 2, 4 i 6. Ocena 3 Zaznacza cały arkusz. Wypełnia komórki od A1 do A100 liczbami od 1 do 100. Wyświetla pasek narzędzi Wykres. Wstaw komentarz do komórki A3. Ocena 4 Znajdź stronę z kursem Euro w ostatnim Znajdź stronę z kursem Dolara w ostatnim Znajdź stronę z wartością WIG w ostatnim Znajdź stronę z wartością WIG 20 w ostatnim Ocena 5 kursu Euro w ostatnim kursu Dolara w ostatnim WIG w ostatnim WIG 20 w ostatnim Ocena 6 Utwórz arkusz, który będzie służył do zapisywania stanu magazynowego z stanem magazynowym minimalnym. Gdy towaru będzie zbyt mało wygenerowane zostanie polecenie zakupu. Utwórz arkusz, który będzie pełnił role ksiązki telefonicznej. Dane osób i numery telefonów wprowadzaj za pośrednictwem formularza. Utwórz arkusz, w którym obliczysz jaką kwotę zaoszczędzisz po 5, 10 i 15 latach odkładając po 100 zł miesięcznie. Oprocentowanie lokaty to 5% rocznie. Utwórz arkusz, w którym obliczysz jaką kwotę zaoszczędzisz po 5, 10 i 15 latach odkładając po 1200 zł na koniec roku. Oprocentowanie lokaty to 5% rocznie

Budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel

Budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Sławomir Siudowski (nauczyciel mianowany) e-mail: siudek@torun.home.pl Zespół Szkół w im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie Budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel KONSPEKT LEKCJI

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu informatyka nauczanego w klasie V i klasie VI oraz

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Budowa okna programu...3 3. Arkusze

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

MODUŁ IV MICROSOFT EXCEL W TYPOWYCH ZADANIACH SZKOLNYCH

MODUŁ IV MICROSOFT EXCEL W TYPOWYCH ZADANIACH SZKOLNYCH MODUŁ IV MICROSOFT EXCEL W TYPOWYCH ZADANIACH SZKOLNYCH Czas trwania zajęć: 1 moduł, 4 jednostki lekcyjne, razem 180 min. CELE ZAJĘĆ UCZESTNICY: x. poznają praktyczne zastosowanie programu Microsoft Excel

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacji - 1 - Radomyśl Wielki dnia 1.09.2007 Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji 1. Nazwa przedmiotu: Informatyka w turystyce i rekreacji 2. Temat

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki. Wymagania. Liczba. godzin

Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki. Wymagania. Liczba. godzin Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki Lp. Tematy lekcji Wstęp organizacja zajęć lekcyjnych. BHP, program naucz, PSO na l. informatyki. Obsługa współczesnych

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003 podstawowe operacje Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6 i 7. Konspekt lekcji Wyszukiwanie informacji. Materiał z podręcznika: Rozdział 4. Wyszukiwanie informacji

Lekcja 6 i 7. Konspekt lekcji Wyszukiwanie informacji. Materiał z podręcznika: Rozdział 4. Wyszukiwanie informacji Lekcja 6 i 7 Materiał z podręcznika: Rozdział 4. Wyszukiwanie informacji Konspekt lekcji Wyszukiwanie informacji Temat: Wyszukiwanie informacji Czas: 2x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Internet, słowo

Bardziej szczegółowo

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo