REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. IM. T.KOŚCIUSZKI W KUTNIE I. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami) w Szkole Podstawowej nr 1 obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. II. Ocenianie zachowania przeprowadza się dwa razy w ciągu roku. III. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku gdy rodzic/prawny opiekun nie zgadza się z semestralną lub roczną oceną zachowania zgłasza zastrzeżenia do wychowawcy klasy, który ponownie rozpatruje ilośd zdobytych przez ucznia w ciągu semestru lub roku szkolnego punktów, zasięga informacji i opinii u innych nauczycieli i wnioski przedstawia na radzie klasyfikacyjnej. Po glosowaniu Rady Pedagogicznej zostaje ustalona ostateczna ocena klasyfikacyjna zachowania. IV. Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania jest integralną częścią tworzonego przez szkołę Programu Wychowawczego i Statutu Szkoły. V. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zobowiązani są do sporządzenia śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych i zachowania, które są ocenami opisowymi. W klasach IV-VI ocenianie zachowania w ciągu I i II semestru przeprowadza się w systemie punktowym. VI. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy na podstawie: 1

2 VII. 1) karty zachowania zawierającej opinie nauczycieli o zachowaniu ucznia, 2) po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy, 3) po rozmowie z ocenianym uczniem, 4) obserwacji ucznia w czasie zajęd dydaktycznych, przerw, wyjśd, wycieczek, zajęd dodatkowych, 5) informacji uzyskanych od wychowawców świetlicy, nauczycieli bibliotekarzy, innych nauczycieli uczących w danej klasie i szkole. Wychowawca ma obowiązek poinformowad ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym semestralnym lub rocznym. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Ogólne zasady ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania. 1.1 Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się dwa razy w roku szkolnym: - w wyniku klasyfikacji śródrocznej, - w wyniku klasyfikacji rocznej. 1.2 Śródroczna klasyfikacja obejmuje podsumowanie zachowania ucznia w I semestrze i ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Roczna ocena zachowania obejmuje podsumowanie zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustalenie rocznej oceny zachowania. 1.3 Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę spełnienie przez ucznia kryteriów i zasad oceniania zachowania w ust.2 oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 1.4 Śródroczna i roczna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Roczna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 6. 2

3 1.5 Ocena zachowania nie może mied wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęd dydaktycznych. 1.6 Uczeo lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna i roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą byd zgłoszone w terminie 7 dni po zakooczeniu zajęd dydaktyczno- wychowawczych w danym semestrze. 1.7 W przypadku stwierdzenia, że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 1.8 W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) psycholog 1.9 Ustalona przez komisję śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może byd niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, 3

4 d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA UCZNIA 2.1 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnid wpływ stwierdzonych zaburzeo lub odchyleo na jego zachowanie. Podstawą jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 2.2 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, c) dbałośd o honor i tradycje szkoły, d) dbałośd o piękno mowy ojczystej, e) dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych osób, f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, g) okazywanie szacunku innym osobom. 2.3 Punktem wyjścia do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny zachowania jest kredyt 100 punktów, który otrzymuje uczeo na początku roku szkolnego. Jest on równoważny ocenie poprawnej. Uzyskana przez ucznia ocena klasyfikacyjna zachowania będzie zależała od jego postępowania. Za niewłaściwe zachowanie uczeo otrzymuje punkty na minus, a za zachowanie pozytywne punkty na plus. Suma wszystkich punktów daje ostateczną liczbę punktów, która przekłada się na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, zgodnie z następującą skalą: 4

5 wzorowe i więcej bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie 1-49 naganne-0 i poniżej Oceny wzorowej nie może otrzymad uczeo, jeżeli w semestrze uzyskał łącznie ponad 30 pkt. ujemnych. Ocenę naganną otrzymuje uczeo, który wszedł w konflikt z prawem w wyniku popełnienia przestępstwa, czynu karalnego oraz wykroczenia lub uzyskał 30% i więcej godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych w I semestrze ( dotyczy śródrocznej klasyfikacji) lub w II semestrze ( dotyczy rocznej klasyfikacji, bez względu na ilośd uzyskanych punktów). 2.4 Śródroczne i roczne zestawienia punktów uzyskanych przez uczniów i odpowiadające im oceny zapisywane są w karcie oceny zachowania ucznia. Kartę zachowania ucznia posiada i uzupełnia wychowawca klasy i inni nauczyciele. 5

6 3. PRZYKŁADY ZACHOWAO I ODPOWIADAJĄCA IM ILOŚĆ PUNKTÓW NA PLUS 3.1 Udział i zajęcie miejsc w konkursach przedmiotowych: - etap szkolny- 5 pkt. ( od I do III miejsca ) - etap międzyszkolny/ powiatowy- 8 pkt. ( od I do III miejsca ) - etap rejonowy 10 pkt. ( od I do III miejsca ) - etap wojewódzki 15 pkt. ( od I do X miejsca ) - etap ogólnopolski 20 pkt. ( od I do X miejsca ) - wyróżnienie 3 pkt. Jednorazowo za najwyższe osiągnięcie. 3.2 Udział i zajęcie miejsc w innych konkursach, organizowanych przez szkołę lub przez różne instytucje, organizacje : np. WOŚP, PCK, LOP, ZHP, itd.: - etap szkolny- 5 pkt. ( od I do III miejsca ) - etap międzyszkolny/ powiatowy- 8 pkt. ( od I do III miejsca ) - etap rejonowy 10 pkt. ( od I do III miejsca ) - etap wojewódzki 15 pkt. ( od I do X miejsca ) - etap ogólnopolski 20 pkt. ( od I do X miejsca ) Jednorazowo za najwyższe osiągnięcie. 3.3 Udział i zajęcie miejsc w zawodach sportowych, w zależności od etapu zawodów: - etap I międzyszkolny, powiatowy -5 pkt. ( od I do III miejsca ) - etap II - rejonowy 10 pkt. ( od I do III miejsca ) - etap III- wojewódzki 15 pkt. ( od I do X miejsca ) 6

7 - etap IV- ogólnopolski 20 pkt. ( od I do X miejsca ) Dodatkowa premia: za zajęcie I miejsca w etapie I -5 pkt., za zajęcie I-III miejsca w etapie II i III- 5 pkt., za zajęcie I-IV miejsca w etapie IV- 5 pkt. Jednorazowo za najwyższe osiągnięcie. Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do dostarczania wychowawcom klas informacji o osiągnięciach sportowych uczniów na dwa tygodnie przed proponowaną oceną zachowania. 3.4 Funkcja w szkole: np. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 20 pkt. 3.5 Funkcja w klasie: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz-10 pkt. 3.6 Udział w szkolnej imprezie lub znacząca pomoc przy jej organizowaniu; (decyduje nauczyciel przygotowujący uroczystośd po uzgodnieniu z wychowawcą) 10 pkt. 3.7 Drobne prace na rzecz klasy i szkoły 5 pkt. 3.8 Wykonywanie prac społecznych zaproponowanych przez nauczycieli, wynikających z potrzeb szkoły( za zgodą rodziców)-5 pkt. 3.9 Angażowanie się w pracę biblioteki szkolnej( punkty przyznaje nauczyciel bibliotekarz ) - 10 pkt Pomoc kolegom w nauce- 5 pkt Punktualnośd i usprawiedliwianie nieobecności : - w obowiązującym terminie 5 pkt. - brak spóźnieo- 5 pkt. jednorazowo na koniec każdego semestru 7

8 3.12 Udokumentowana twórczośd własna- 5 pkt. jednorazowo na koniec każdego semestru 3.13 Aktywna działalnośd w kołach zainteresowao i organizacjach na terenie szkoły za każdy rodzaj działalności 5 pkt Wzbogacanie wyposażenia pracowni- za każde 5 pkt Solidne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 5 pkt. ( jednorazowo w semestrze ) 3.16 Reprezentowanie Szkoły w różnych uroczystościach organizowanych poza terenem szkoły przez instytucje miejskie i samorządowe- 15 pkt Właściwa reakcja na akty agresji i przemocy w szkole- 10 pkt. (Zgłoszenie dostrzeżonych aktów agresji i przemocy osobom dorosłym) Zgodny ze Statutem Szkoły strój na wszelką okolicznośd, jednorazowo na koniec każdego semestru -5 pkt Przygotowanie pomocy naukowych do zajęd, w porozumieniu z nauczycielami ( raz w semestrze od każdego nauczyciela) - 5 pkt Zachowanie na lekcjach zgodne z regulaminem, jednorazowo w semestrze od każdego nauczyciela- 5 pkt Inne osiągnięcia i zachowania pozytywne nie ujęte w niniejszym regulaminie, a przynoszące chlubę uczniowi, klasie, szkole, w zależności od skali tego osiągnięcia.- 5 pkt. 4. PRZYKŁADY ZACHOWAO I ODPOWIADAJĄCA IM ILOŚĆ PUNKTÓW NA MINUS 4.1 Przeszkadzanie na lekcjach -5 pkt. ( każdorazowo ) 4.2 Niewykonywanie poleceo nauczycieli 5 pkt. ( każdorazowo ) 4.3 Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela i pracowników szkoły-10 pkt. ( każdorazowo ) 8

9 4.4 Ubliżanie kolegom 5 pkt. ( każdorazowo ) 4.5 Zaczepki słowne- 5 pkt. ( każdorazowo ) 4.6 Zaczepki fizyczne- 10 pkt. ( każdorazowo ) 4.7 Bójka 15 pkt. ( każdorazowo ) 4.8 Używanie wulgarnego słownictwa 10 pkt. ( każdorazowo ) 4.9 Upomnienie wychowawcy- 5 pkt. ( każdorazowo ) 4.10 Nagana wychowawcy- 10 pkt. ( każdorazowo ) 4.11 Nagana dyrektora- 20 pkt. ( każdorazowo ) 4.12 Niszczenie sprzętu i pozostałego majątku szkoły- 20 pkt.( każdorazowo ) 4.13 Zaśmiecanie terenu szkoły 5 pkt. ( każdorazowo ) 4.14 Spóźnienia: a) do pięciu spóźnieo- za każde 1 pkt. b) za każde następne- 5 pkt Niewykonanie zobowiązao: zwrot książek do biblioteki, zawiadomieo dla rodziców, korespondencji z rodzicami- 5 pkt. ( każdorazowo ) 4.16 Nieobecności na zajęciach lekcyjnych: a) nieobecności nieusprawiedliwione, za każdą godzinę 1 pkt. b) ucieczka z lekcji, za każdą godzinę- 5 pkt Wyłudzanie pieniędzy 20 pkt. ( każdorazowo ) 4.18 Kradzież 50 pkt. ( każdorazowo ) 4.19 Picie alkoholu na terenie szkoły i poza nią oraz przebywanie w obecności pijącego nieletniego - 50 pkt. ( każdorazowo ) 4.20 Palenie papierosów na terenie szkoły i poza nią oraz przebywanie w obecności palącego nieletniego - 50 pkt. ( każdorazowo ) 9

10 4.21 Działanie na szkodę innych ( psychiczne, fizyczne,) - 30 pkt. ( każdorazowo ) 4.22 Przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów do szkoły (np.: laser, petarda, nóż, środki chemiczne) i prowokowanie lub wywoływanie niebezpiecznych sytuacji - 20 pkt. ( każdorazowo ) 4.23 Wprowadzanie osób obcych na teren szkoły - 10pkt. ( każdorazowo ) 4.24 Niewłaściwe zachowania w miejscach publicznych mające negatywny wpływ na dobry wizerunek szkoły - 20 pkt. ( każdorazowo ) 4.25 Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków 100 pkt. ( każdorazowo ) 4.26 Przebywanie w czasie przerw w pawilonie klas I-III bez uzasadnionej konieczności- 5 pkt. ( każdorazowo ) 4.27 Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego- ( jednorazowo w semestrze) - 5 pkt Brak obuwia zmiennego: a) do pięciu razy, za każde- 1 pkt. b) za każde następne- 5 pkt Fałszowanie podpisów- 20 pkt. ( każdorazowo ) 4.30 Niewłaściwy strój ( biżuteria, makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, niecenzuralne słowa i symbole na ubraniu ) po 5 pkt. Za każde naruszenie regulaminu Samowolne opuszczanie terenu szkoły- 20 pkt. ( każdorazowo ) 4.32 Stwarzanie niebezpiecznych sytuacji na przerwach, przed i po zajęciach lekcyjnych każdorazowo- 10 pkt Uczeo ma prawo korzystad z telefonu komórkowego na terenie szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach. Nie wolno robid zdjęd, nagrao i używad telefonu na lekcji. Nieprzestrzeganie niniejszej zasady spowoduje zakaz 10

11 przynoszenia telefonu komórkowego do szkoły - każdorazowo za naruszenie regulaminu i złamanie zakazu- 10 pkt Naruszenie godności i dobrego imienia osób na forum internetowym- 50 pkt. ( każdorazowo ) 4.35 Inne złe zachowania lub niezgodne ze statutem szkoły, nieujęte w niniejszym regulaminie- 5 pkt. ( każdorazowo ) 5.DODATKOWE PROCEDURY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 5.1Nagany udziela wychowawca, jeżeli uzna, ze wcześniej stosowane metody wychowawcze nie przyniosły pożądanego zachowania ucznia w danej sprawie. 5.2 Nagany udziela dyrektor szkoły, jeżeli uzna, że niewłaściwe zachowanie ucznia było szkodliwe dla całej społeczności szkolnej. Zgodnie ze wytycznymi Statutu Szkoły, rozdz. 12, p POSTANOWIENIA KOOCOWE 6.1 Uczeo, który uzyskał ocenę naganną w I semestrze nie może uzyskad oceny koocowo rocznej wyższej niż poprawna, niezależnie od uzyskanej liczby punktów. 6.2 Uczeo, który otrzymał naganę dyrektora szkoły w ciągu roku szkolnego nie może uzyskad oceny zachowania wyższej niż poprawna. 6.3 Pozostałe uregulowania prawne dotyczące klasyfikacji, oceniania i promowania uczniów są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i zawarte w Statucie Szkoły oraz obowiązującym rozporządzeniu MEN. Kutno, dnia.. 11

12 12

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną częśd statutu Prywatnej Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo