1. Ocenianie wewnątrzszkolne opiera się o następujące podstawowe zasady:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ocenianie wewnątrzszkolne opiera się o następujące podstawowe zasady:"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) (dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim) 20 Wewnątrzszkolny System Oceniania opiera się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. Nr 29 poz.323 z późniejszymi zmianami). 1. Ocenianie wewnątrzszkolne opiera się o następujące podstawowe zasady: 1) ocenianie jest integralnym składnikiem procesu nauczania i uczenia się, wspiera uczniów w dążeniu do sukcesów edukacyjnych; 2) ocenianie jest wielowątkowe i różnorodne metodycznie pozwala dostrzegać i opisywać rozwój uczniów o specyficznych cechach i dyspozycjach psychicznych; 3) ocenianie jest jawne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów tj. uczniów, rodziców, nauczycieli oraz organu prowadzącego i nadzorującego szkołę w granicach określonych odrębnymi przepisami; 4) ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania realizowanych w szkole; 5) ocenianie uczniów polega na: a) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce; b) określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych; c) braniu pod uwagę wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć takich jak: wychowanie fizyczne, technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne. 6) ocenianie szkolne opiera się na przedmiotowym systemie oceniania (PSO). 2. Przedmiotowy system oceniania: 2.1 Opracowuje nauczyciel dla własnego przedmiotu; 2.2 Projekt PSO nauczyciele przedstawiają dyrektorowi szkoły nie później niż 15 września roku szkolnego, w którym będzie on obowiązywał; 2.3 Przedmiotowy system oceniania powinien zawierać: 1) wymagania programowe na poszczególne oceny szkolne;

2 2) zestaw form aktywności ucznia podlegających ocenianiu; 3) narzędzia sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz terminy ich przechowywania; 4) plan oceniania uwzględniający liczbę ocen za poszczególne formy aktywności; 5) sposoby i terminy poprawiania ocen (uzupełniania ocen); 6) sposoby powiadamiania rodziców o postępach, osiągnięciach dzieci. 3. Zasady klasyfikowania i promowania: 1) począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, w gimnazjum i w zasadniczej szkole zawodowej oceny bieżące i klasyfikacyjne oceny śródroczne oraz roczne (semestralne) ustala się wg następującej skali: NOTACJA SKRÓT STOPIEŃ Celujący 6 cel Bardzo dobry 5 bdb Dobry 4 db Dostateczny 3 dst Dopuszczający 2 dop Niedostateczny 1 ndst 2) w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie + i - ; 3) ocena z religii /etyki jest wliczana do średniej ocen; 4) ustala się następującą skalę ocen z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 3.1 Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 4. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym przez dyrektora szkoły w ciągu siedmiu dni roboczych poprzedzających ostatni dzień zajęć szkolnych przed rozpoczęciem ferii zimowych, stwarzając uczniom szansę na uzupełnienie braków w miarę ich możliwości. 5. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej)

3 oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 5.1 W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany/a. 5.2 Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej, przez dyrektora szkoły, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 5.3 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/a. 6. Klasyfikowanie roczne (semestralne) przeprowadza się w terminie określonym przez dyrektora szkoły w ciągu siedmiu dni roboczych poprzedzających ostatni dzień zajęć szkolnych przed rozpoczęciem ferii letnich. 7. Najpóźniej na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 8. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany do wystawienia ocen na tydzień przed końcową radą klasyfikacyjną. O ocenach przewidywanych nauczyciel informuje ucznia, a wychowawca rodziców na zebraniu rodziców na miesiąc przed końcoworocznym posiedzeniem rady pedagogicznej. 9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 9.1 Jeżeli uczniowi co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania to rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia. 10. Egzamin poprawkowy: 10.1 Uczeń, który w wyniku rocznej (semestralnej) klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

4 10.2 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 3) nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członkowie komisji Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, artystycznych, komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową: 1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym)i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;

5 2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 11. Egzamin klasyfikacyjny: 11.1Może zdawać: 1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 2) realizujący indywidualny tok nauki; 3) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą: a) egzamin nie obejmuje takich przedmiotów jak technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, artystyczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne; b) uczniowi nie ustala się oceny zachowania O zgodę na przeprowadzenie takiego egzaminu musi wystąpić z prośbą pisemną do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w formie pisemnej i ustnej Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, artystycznych, komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły uzgadniając go z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) Ocena ustalona egzaminem jest ostateczna Uczeń, który w klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do jej poprawienia, w przypadku braku poprawy tejże oceny do klasyfikacji rocznej (semestralnej) wlicza się oceny cząstkowe za I semestr.

6 11.8 Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny Uczeń, który został przyjęty do szkoły w II semestrze i nie był sklasyfikowany za I semestr ma obowiązek zdania egzaminu klasyfikacyjnego ze wszystkich przedmiotów W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 3) nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członkowie komisji Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić w terminie ustalonym przez dyrektora Uczeń niezadowolony z oceny innej niż niedostateczna może ubiegać się o egzamin sprawdzający kierując prośbę pisemną do dyrektora szkoły, obowiązują te same zasady, jak na egzaminie poprawkowym Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny: 1) przeprowadza się wówczas sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej i ustala się roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, która nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; 2) sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; 3) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi); 4) powołuje się komisję w składzie: a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

7 - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; - nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; - nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członkowie komisji. b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, która również nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny: - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; - wychowawca klasy; - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; - pedagog; - psycholog; - przedstawiciel samorządu uczniowskiego; -przedstawiciel rady rodziców. 5) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 12. Wydłużenie etapu edukacyjnego: 1) dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych; 2) decyzję o wydłużeniu edukacyjnego podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub wychowawcy klasy (w uzgodnieniu z rodzicami), po zasięgnięciu opinii psychologiczno- pedagogicznej nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole; 3)decyzję wydaje się na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną; 4) wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest formą nie promowania, czy też nie klasyfikowania ucznia; 13. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w ramach klasyfikacji śródrocznej i rocznej (semestralnej) wg punktowych kryteriów oraz karty obserwacji

8 zachowania uczniów. 14. Punkty wychowawca wpisuje na podstawie własnych obserwacji i spostrzeżeń oraz na wniosek innych nauczycieli i pracowników szkoły. 15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 16. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. W przypadkach tych, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony/a. 17. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadza się sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, zwany sprawdzianem.

9 18. W klasie III gimnazjum przeprowadza się egzamin, obejmujący: 1) w części pierwszej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych; 2) w części drugiej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 3) w części trzeciej - umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego, zwany egzaminem gimnazjalnym. 19. Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadza się egzamin zawodowy oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Punktowe kryteria ocen zachowania 1. Na początku każdego semestru uczeń szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje 150 punktów, a uczeń gimnazjum 180 punktów kredytu. 2. Suma posiadanych przez ucznia punktów może być w ciągu semestru powiększana o punkty dodatnie za: a) reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp pkt b) czynną pracę w ramach organizacji szkolnych (samorząd) pkt c) pracę na rzecz klasy lub szkoły 5-10 pkt d) czynny udział w uroczystościach szkolnych (występy artystyczne) 5-10 pkt e) 100 % frekwencję 30 pkt f) wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego i dyżurów samorządu szkolnego 1-3 pkt g) kulturę osobistą i kulturę słowa pkt h) uczestnictwo w zajęciach dodatkowych pkt i) uczestnictwo w projekcie edukacyjnym (dotyczy uczniów gimnazjum) - podczas realizacji projektu edukacyjnego czynnie uczestniczy w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji, wykazuje się samodzielnością i innowacyjnością w realizacji poszczególnych zadań 30 pkt - prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu edukacyjnego pkt 3. Ponadto wychowawca posiada w dyspozycji 20 punktów (dla każdego ucznia), które może przyznać w całości lub w części, gdy uczeń dokonał znaczących osiągnięć w dziedzinie własnego rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz gdy postawa ucznia uległa znacznej poprawie. 4. Suma posiadanych przez ucznia punktów może być w ciągu semestru pomniejszona o punkty ujemne za:

10 1) palenie papierosów (przyznawane na koniec semestru w zależności od stopnia nasilenia występowania przewinienia ): a) uczeń szkoły podstawowej pkt b) uczeń gimnazjum pkt c) uczeń szkoły zasadniczej pkt 2) picie alkoholu na terenie szkoły, internatu lub w czasie imprez szkolnych (dyskoteki, wycieczki itp.) 30 pkt 3) dewastację mienia szkolnego 30 pkt 4) kradzieże 30 pkt 5) ucieczki z lekcji lub z internatu (za każdą) 10 pkt 6) niezmienianie obuwia (za każde) 3 pkt 7) spóźnianie się na lekcje (za każde) 1 pkt 8) nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych (za każdą lekcję) a) uczeń szkoły podstawowej 2 pkt b) uczeń gimnazjum 2 pkt c) uczeń zasadniczej szkoły zawodowej 1 pkt 9) częste zaniedbywanie swoich obowiązków podczas realizacji projektu edukacyjnego, odmawianie współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego 10) nie przystąpienie do realizacji projektu lub nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, lekceważącą postawę, zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna pkt 30 pkt 5. Wychowawca może odjąć do 20 punktów uczniowi, którego postawa uległa znaczącemu pogorszeniu. 6. Łączna liczba punktów dodatnich, ujemnych i kredytu decyduje o ostatecznej ocenie zachowania. 1) Punktacja dla uczniów szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej: 170 pkt i powyżej - wzorowe (pod warunkiem, że uczeń nie został ukarany żadną z kar przewidzianych w statucie); pkt bardzo dobre; pkt dobre; pkt poprawne; pkt nieodpowiednie; poniżej 50 pkt naganne.

11 2) Punktacja dla uczniów gimnazjum: 200 pkt i powyżej - wzorowe (pod warunkiem, że uczeń nie został ukarany żadną z kar przewidzianych w statucie); pkt bardzo dobre; pkt dobre; pkt poprawne; pkt nieodpowiednie; poniżej 80 pkt naganne. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (I-III szkoła podstawowa), umiarkowanym lub znacznym 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w rozwoju psychofizycznym ucznia oraz w opanowywaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) wspieranie ucznia w jego rozwoju psychofizycznym i adaptacji społecznej; 2) uzyskanie obiektywnych informacji o rozwoju dziecka i o jego bieżących postępach w poszczególnych obszarach oddziaływania dydaktyczno- wychowawczego i rewalidacyjnego; 3) ustalenie kierunków oddziaływań pedagogicznych; 4) wdrażanie nauczycieli do systematycznego monitorowania efektów swoich metod pracy dydaktyczno wychowawczej; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej; 6) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dziecka oraz jego potrzebach rozwojowych w celu uczynienia rodziców (opiekunów prawnych) osobami współodpowiedzialnymi za proces rewalidacji. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

12 1) opracowanie szczegółowych kryteriów oceny opisowej postępów rozwojowych ucznia; 2) opracowanie zgodnego z programem szkoły zestawu ogólnoszkolnych narzędzi dokonywania oceny opisowej poziomu rozwoju ucznia; 3) bieżące diagnozowanie i opisywanie zasadniczych obszarów funkcjonowania dziecka; 4) ustalenie ocen opisowych na koniec semestru i roku szkolnego; 5) określenie kierunków wspomagania ucznia w procesie rozwoju adaptacji społecznej. 4. Ustala się następujące zasady oceniania: 1) wiadomości i umiejętności, które powinien nabyć uczeń, są indywidualnie dobierane do możliwości każdego dziecka; 2) ocenie podlegają wybrane umiejętności, uczeń jest oceniany za poczynione postępy i wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków, a nie na tle osiągnięć innych uczniów; 3) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego indywidualnego programu edukacyjnego, działaniach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 5. Ocenianie ucznia polega na: 1) systematycznym obserwowaniu przez nauczycieli i dokumentowaniu postępów ucznia; 2) rozpoznawaniu i określaniu poziomu osiągnięć i postępów w odniesieniu do możliwości ucznia i wymogów edukacyjnych; 3) formułowaniu oceny. 6. Sposób prowadzenia dokumentacji: 1) nauczyciele odnotowują obserwacje postępów ucznia, na podstawie diagnozy wstępnej, odznaczając je w arkuszach obserwacyjnych (kartach oceny postępów ucznia) 1 raz w roku;

13 2) każdy uczeń posiada teczkę z wybranymi pracami (np. plastycznymi, pracy techniki) lub kartami pracy; 3) ocena opisowa powinna być zakończone wnioskami do dalszej pracy; 4) wszystkie dokumenty oceny opisowej ucznia kompletuje wychowawca zespołu edukacyjnego. 7. Kryteria ocen, w ocenianiu bieżącym, opracowuje każdy wychowawca dla swojego zespołu klasowego w zależności od predyspozycji psychofizycznych uczniów i ich preferencji. 7.1 Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 7.2 Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 7.3 W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. 8. Ocenę zachowania redaguje się w sposób opisowy, zwracając szczególną uwagę na: 1) relacje ucznia z rówieśnikami i dorosłymi; 2) współdziałanie; 3) samodzielność; 4) stosunek do szkoły; 5) występowanie niepożądanych form zachowania. 9. Informowanie uczniów o postępach i poprawności wykonywanych zadań: 1) uczniowie informowani są o swoich postępach na bieżąco; 2) ocena bieżąca, tzw. cząstkowa, przyjmuje formy zachęty i pochwały;

14 3) nauczyciel może też nagradzać słowem, umówionym gestem czy uśmiechem; 4) dodatkowo uczniowie mogą być informowani za pomocą znaków graficznych i komunikatów umieszczanych w zeszytach szkolnych, pracach plastyczno technicznych, wg przyjętych przez nauczycieli kryteriów.

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo