Sufity podwieszane Armstrong - system certyfikacji LEED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sufity podwieszane Armstrong - system certyfikacji LEED"

Transkrypt

1 SYSTEMY SUFITOWE I ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły Sufity podwieszane Armstrong - system certyfikacji LEED LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design) jest uznanym w skali międzynarodowej systemem certyfikacji ekologicznej budynków. System ten, opracowany przez amerykańską Radę na Rzecz Budownictwa Proekologicznego, zapewnia właścicielom i zarządcom budynków narzędzia służące identyfikacji i wdrożeniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania budynków, ich budowy, użytkowania i konserwacji. LEED promuje działania nienaruszające równowagi ekologicznej w obszarze budownictwa i aktywności deweloperskiej poprzez wykorzystanie zestawu systemów akredytacji, które wyróżniają projekty korzystające ze strategii mających na celu uzyskanie lepszych własności środowiskowych i zdrowotnych budynku. LEED wykorzystuje prosty system oceniający (przyznający punkty/kredyty), wspierany przez oparte na dowodach naukowych technologie i badania. Poniższe streszczenie systemu akredytacji LEED zostało opracowane przez firmę Armstrong w celu wspierania projektowania, specyfikacji oraz montażu sufitów podwieszanych firmy Armstrong w szerokiej gamie budynków. Informacje pomocnicze zawarte są w Załączniku 1: Produkty firmy Armstrong - właściwości środowiskowe, oraz Załączniku 2: Zestawienie porównawcze wartości pochłaniania dźwięku oraz izolacyjności akustycznej dla produktów firmy Armstrong. Załączniki te obejmują pełen asortyment sufitów podwieszanych firmy Armstrong. Legenda NC = nowe budynki i remonty generalne (ang. New Constructions and Major Renovations) CS = stan surowy (ang. Core & Shell Developments) CI = wnętrza komercyjne (ang. Commercial Interiors) ENERGIA I ATMOSFERA EA (Energia i Atmosfera) Kredyt 1: OPTYMALIZACJA SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ * Wpływ sufitów o wysokim współczynniku odbicia światła na zużycie energii i środowisko: Brinjac Engineering, Cel: Osiągnięcie zwiększenia poziomu sprawności energetycznej powyżej punktu odniesienia dla zmniejszenia wpływów środowiskowych i ekonomicznych wiążących się z nadmiernym zużyciem energii. Mineralne i metalowe płyty sufitowe produkowane przez firmę Armstrong charakteryzują się wysokim poziomem współczynnika odbicia światła. Sufity podwieszane charakteryzujące się wysokim współczynnikiem odbicia światła pozwalają osiągnąć wyższy poziom oświetlenia pośredniego wnętrza poprzez poprawę ogólnej jednorodności oświetlenia pomieszczenia uzyskaną dzięki odbiciu do 90% światła do jego wnętrza, w porównaniu ze współczynnikiem na poziomie 75% w przypadku sufitów standardowych*. Sufit o współczynniku odbicia światła równym bądź wyższym niż 90% pozwala na uzyskanie oszczędności na poziomie 20% kosztów oświetlenia pośredniego i może przynieść zmniejszenie całkowitych kosztów energii w budynku sięgające nawet 11%. Sufity wyspowe typu Canopy zamontowane ponad stanowiskami roboczymi poprawiają odbicie światła nad nimi, zapewniając użytkownikom wnętrza wyższy komfort pracy. Sufity TechZone firmy Armstrong łączą w sobie wysoki poziom współczynnika odbicia światła z oświetleniem pośrednim i mogą przyczynić się do uzyskania punktu (kredytu) w kategorii EA (Energia i Atmosfera) Kredyt 1. Załącznik 1, Produkty firmy Armstrong - właściwości środowiskowe zawiera wartości współczynników odbicia światła dla poszczególnych płyt sufitowych.

2 MATERIAŁY I ZASOBY Materiały i zasoby Kredyt 2: GOSPODARKA ODPADAMI BUDOWLANYMI LEED NC, szkoły, C & S, CI Od 50 do 75% odpadów nie trafia na składowiska odpadów lecz podlega przetworzeniu Cel: Sprawienie, żeby odpady pochodzące z budowy i rozbiórki nie trafiały na składowiska odpadów i do spalarni. Celem jest przekierowanie podlegających recyklingowi odzyskanych zasobów i ponownie wprowadzenie ich do procesu produkcyjnego oraz przekierowanie materiałów, które można powtórnie wykorzystać, na właściwe place budowy. W wybranych państwach europejskich firma Armstrong prowadzi kompleksowy program odbioru płyt sufitów podwieszanych. Program ten oferowany jest zarówno dla projektów renowacyjnych jak i nowych i umożliwia odzyskanie oraz recykling płyt po osiągnięciu przez nie końca przydatności użytkowej. W kolejnym etapie, firma Armstrong wprowadzi program powtórnego przetwarzania odpadów po docięciu, który sprawi, że odpady te, powstałe w procesie montażu sufitów podwieszanych, nie trafią na składowiska śmieci. Płyty te podlegają w 100% powtórnemu przetworzeniu poprzez wprowadzenie ich do mieszanki produkcyjnej i wyprodukowanie z niej nowych płyt sufitowych. Wszystkie informacje na temat programu odbioru odpadów dostępne są na stronie w zakładce Środowisko naturalne. MATERIAŁY I ZASOBY Cel: Zwiększenie popytu na produkty budowlane zawierające materiały powtórnie przetworzone, przez co zmniejszony może być wpływ na środowisko wynikający z wydobycia i przetwórstwa nowo pozyskanych materiałów. Znacząca część naszych płyt sufitowych jest produkowana na bazie surowców poddanych powtórnemu przetworzeniu, w tym żużlowej wełny mineralnej, innych rodzajów powtórnie przetworzonej wełny mineralnej, powtórnie przetworzonego papieru oraz powtórnie przetworzonych płyt sufitowych. Zawartość tego typu materiałów powtórnie przetworzonych, która zazwyczaj wynosi od 30 do 60%, jest podawana we wszystkich materiałach publikowanych przez firmę Armstrong, zgodnie z normą EN ISO14021:2001. Załącznik 1, Produkty firmy Armstrong - właściwości środowiskowe, zawiera dane dotyczące zawartości materiałów pochodzących z odzysku dla pełnego asortymentu produktów firmy Armstrong. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat proporcji w konkretnym produkcie materiałów przetworzonych po osiągnięciu przez nie końca przydatności użytkowej oraz materiałów z odzysku z procesu produkcyjnego, prosimy o kontakt z biurem firmy Armstrong w Warszawie. Materiały i zasoby Kredyt 4: ZAWARTOŚĆ MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ODZYSKU Suma ilości materiałów powtórnie przetworzonych po osiągnięciu przez nie końca przydatności użytkowej oraz 1/2 ilości materiałów z odzysku wykorzystanych w pierwotnym procesie produkcyjnym stanowi przynajmniej 10%, lub 20%, w ujęciu kosztowym, całkowitej wartości materiałów wykorzystanych w projekcie. ŚRODOWISKA WE WNĘTRZU BUDYNKU ŚRODOWISKA Warunek wstępny 3: MINIMALNE WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE Cel: Stworzenie sal lekcyjnych tak cichych, aby nauczyciele mogli mówić do uczniów nie nadwyrężając głosu, zaś uczniowie mogą w sposób efektywny porozumiewać się ze sobą i z nauczycielem. Szczegółowe informacje na temat właściwości akustycznych płyt sufitowych firmy Armstrong zawarte są w znajdującej się w Załączniku 2, tabeli Zestawienie porównawcze wartości pochłaniania dźwięku oraz izolacyjności akustycznej dla produktów firmy Armstrong. Informacje te mogą zostać wykorzystane przez odpowiednio wykwalifikowanego akustyka w celu zademonstrowania w jaki sposób płyty sufitowe wpływają na własności akustyczne każdego wnętrza. Dostępne są różne rodzaje płyt sufitowych, umożliwiające kształtowanie wszystkich aspektów właściwości akustycznych budynku, od pasywnego zarządzania akustyką za pomocą izolowania i pochłaniania dźwięku aż po kontrolę czasów pogłosu i poziomu hałasu otoczenia.

3 ŚRODOWISKA WE WNĘTRZU BUDYNKU ŚRODOWISKA Kredyt 3.1 i 3.2: PLAN ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI POWIETRZA WEWNĄTRZ BUDYNKU (W trakcie budowy oraz przed zasiedleniem) Cel: Ograniczenie problemów związanych z jakością powietrza we wnętrzu budynku (ang. IAQ) wynikających z prac budowlanych bądź modernizacyjnych i promowanie komfortu oraz dobrego samopoczucia pracowników budowlanych oraz użytkowników budynku. Wszystkie płyty sufitowe produkowane przez firmę Armstrong charakteryzuje niski bądź zerowy poziom emisji lotnych związków organicznych (ang. VOC) Załącznik 1 w tabeli Produkty firmy Armstrong - właściwości środowiskowe podane są wyniki badań dla każdej z płyt. ŚRODOWISKA WE WNĘTRZU BUDYNKU Cel: Zmniejszenie ilości czynników skażających powietrze wewnątrz budynku które posiadają przykry zapach, są drażniące i/lub wpływają negatywnie na komfort i dobre samopoczucie ekip montażowych oraz użytkowników budynku. Wszystkie płyty sufitowe produkowane przez firmę Armstrong charakteryzuje niski bądź zerowy poziom emisji lotnych związków organicznych (VOC) i dlatego też są one zgodne z Planem zapewnienia właściwej jakości powietrza wewnątrz budynku zobowiązującym do używania materiałów wykończeniowych o niskim bądź zerowym poziomie emisji VOC. Wszystkie płyty sufitowe firmy Armstrong zostały przebadane przez niezależne ośrodki badawcze i spełniają wymogi normy EN 13964:2004, chyba że płyty te nie podlegają takiemu badaniu (np. płyty metalowe bądź drewniane). Firma Armstrong uzyskała kategorię M1 w prowadzonym w Finlandii programie badawczym Klasyfikacja emisji materiałów budowlanych. Załącznik 1 w tabeli Produkty firmy Armstrong - właściwości środowiskowe podaje wyniki badań dla każej z płyt. ŚRODOWISKA Kredyt 4.6: MATERIAŁY O NISKIEJ EMISJI (Systemy sufitowe i ścienne) ŚRODOWISKA WE WNĘTRZU BUDYNKU ŚRODOWISKA Kredyt 8.1, 8.2: ŚWIATŁO DZIENNE ORAZ WIDOK NA ZEWNĄTRZ Cel: Zapewnienie użytkownikom budynku połączenia pomiędzy pomieszczeniami wewnątrz budynku a przestrzenią na zewnątrz poprzez doświetlenie wnętrz światłem dziennym oraz umożliwienie obserwacji widoków na zewnątrz budynku w jego regularnie użytkowanych pomieszczeniach. Sufity Armstrong cechujące się wysokim poziomem odbicia światła mogą pomóc doświetlić wnętrze światłem dziennym. Standardowe sufity podwieszane odbijają zaledwie 75% światła padającego na ich powierzchnię, podczas gdy sufit stworzony z myślą o wysokim poziomie odbicia światła charakteryzuje możliwość odbicia aż do 90% światła padającego na jego powierzchnię. Najnowsze badania przeprowadzone przez niezależne ośrodki badawcze wykazały 10-15% poprawę efektywności oświetlenia światłem dziennym. Niezależne badanie wykazało, że sufity o wysokim współczynniku odbicia światła mogą uzyskać eko-punkt LEED dzięki ograniczeniu o nawet 12% rażących odbić światła, w porównaniu ze standardowym sufitem podwieszanym, cechującym się współczynnikiem odbicia na poziomie 75%. Załącznik 1, Produkty firmy Armstrong - właściwości środowiskowe zawiera wartości współczynników odbicia światła dla poszczególnych płyt sufitowych.

4 ŚRODOWISKA WE WNĘTRZU BUDYNKU ŚRODOWISKA Kredyt 9: WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE Cel: Stworzenie sal lekcyjnych umożliwiających lepszą komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniem, oraz pomiędzy samymi uczniami poprzez zastosowanie efektywnego akustycznie projektu aranżacji wnętrza. Firma Armstrong może zaoferować pomoc w projektowaniu sal lekcyjnych oraz innych kluczowych pomieszczeń przeznaczonych do nauki, tak aby w procesie projektowania uwzględnione zostały materiały charakteryzujące się odpowiednim poziomem pochłaniania dźwięku, umożliwiające osiągnięcie założonych czasów pogłosu. Szczegółowe informacje na temat właściwości akustycznych płyt sufitowych firmy Armstrong zawarte są w znajdującej się w Załącznik 2, tabeli Zestawienie porównawcze wartości INNOWACYJNOŚĆ W PROJEKTOWANIU Cel: Umożliwienie zespołom projektantów oraz projektom osiągnięcie wyjątkowych efektów i wybicie się ponad wymogi stawiane przez System oceny budownictwa proekologicznego LEED oraz/lub wykazanie się innowacyjnością w kategoriach nieujętych wprost przez ten System. Punkty (kredyty) w kategorii Innowacyjność można uzyskać w przypadku, gdy projekt wykracza poza kryteria podstawowych wymogów koniecznych dla uzyskania kredytu lub w przypadku punktów/kredytów wielopoziomowych, poza kryteria kolejnego poziomu. O punkt/kredyt za innowacyjność w kategorii akustyka można się ubiegać wykazując, że ulepszenia we właściwościach akustycznych budynku wyraźnie poprawiają środowisko wnętrza budynku w sposób sprzyjający zachowaniu zdrowia ludzkiego oraz maksymalizacji wydajności pracy użytkowników budynku. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów pozwalających osiągnąć zrównoważony akustycznie projekt aranżacji wnętrza, prosimy o kontakt z doradcami technicznymi firmy Armstrong. pochłaniania dźwięku oraz izolacyjności akustycznej dla produktów firmy Armstrong. Informacje te mogą zostać wykorzystane przez odpowiednio wykwalifikowanego akustyka w celu zademonstrowania w jaki sposób płyty sufitowe wpływają na własności akustyczne każdego wnętrza. Dostępne są różne rodzaje płyt sufitowych, umożliwiające kształtowanie wszystkich aspektów właściwości akustycznych budynku, od pasywnego zarządzania akustyką za pomocą izolowania i pochłaniania dźwięku aż po kontrolę czasów pogłosu i poziomu hałasu otoczenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów pozwalających osiągnąć zrównoważony akustycznie projekt aranżacji wnętrza, prosimy o kontakt z doradcami technicznymi firmy Armstrong. INNOWACYJNOŚĆ W PROJEKTOWANIU Kredyt 1: INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTOWANIA 05/ PX Armstrong Building Products - RCS Besançon B

5 Załącznik 1 Produkty firmy Armstrong - właściwości środowiskowe (stan na maj 2014) Produkt Zawartość materiału z odzysku Współczynnik odbicia światła Deklaracja wpływu produktu na środowisko Emisja lotnych związków organicznych Formaldehyd Program odbioru odpadów (wybrane kraje Europy) BIOGUARD ACOUSTIC 45% 87% E1 BIOGUARD PLAIN 45% 90% E1 CERAMAGUARD 37% 79% E1 nie dotyczy CIRRUS 61% 83% E1 CIRRUS Design 61% 83% E1 COLORTONE DUNE 44% 48% E1 FINE FISSURED 51% 85% E1 FINE FISSURED czarny 51% 9% E1 GRAPHIS 52% 92% E1 CLEAN ROOM FL 39% 78% E1 nie dotyczy NEWTONE 1% 84% E1 NEEVA 20% 82% E1 OPTIMA 77% 87% E1 PARAFON Hygien 20% 82% E1 PERLA 47% 86% E1 PERLA db 64% 86% E1 PERLA OP % 85% E1 PERLA OP % 85% E1 PLAIN 42% 87% E1 SAHARA 41% 85% E1 SAHARA MAX 45% 84% E1 SAHARA db 61% 84% E1 ULTIMA+ 47% 87% E1 ULTIMA+ db 64% 87% E1 ULTIMA+ OP 33% 87% E1 ULTIMA Vector 33% 87% E1 VISUAL 70% 71% E1 TATRA 51% 80% E1 CORTEGA 51% 80% E1 Ruszt 25% nie dotyczy E1 nie dotyczy Sufit drewniany nie dotyczy 35-75% E1 nie dotyczy Sufit metalowy 30% do 85% E1 nie dotyczy

6 05/ PX Armstrong Building Products - RCS Besançon B Załącznik 2 Zestawienie porównawcze wartości pochłaniania dźwięku oraz izolacyjności akustycznej dla produktów firmy Armstrong (stan na maj 2014) Pochłanianie dźwięku Izolacyjność akustyczna wzdłużna Produkty firmy Armstrong aw Wynik porównawczy Dnfw / Dncw Produkty Armstrong Ultima+ OP ( ) + Optima (wszystkie grubości) Perla OP ( ) + Neeva (wszystkie grubości) Metal Standardowa Perforacja + OP19 Metal Mikroperforacja + OP19 Parafon Hygien / Hydroboard Sierra OP Klasa A Bardzo wysoka db Metal Plain - bez perforacji + Premium B15 / Metal Plain - bez perforacji i bez wkładu akustycznego Ultima+ db SL2 Planks Metal Standardowa Perforacja + Premium B15 Perla db / Metal Mikroperforacja + Premium B15 Sufit drewniany Wood bez perforacji Metal Standardowa Perforacja z wkładem akustycznym (8mm) Metal Mikroperforacja z wkładem akustycznym (8mm) Klasa B Wysoka db Metal Ekstra Mikroperforacja + Premium B15 / Sahara db / Ultima+ db / Ceramaguard / Ultima+ / Newtone / Bioguard Acoustic / Clean Room FL / Graphis / Cirrus / Cirrus Image / Contrast Cirrus Ultima+ / Perla / Sahara Max Ultima+ db / Perla db / Sahara db Sahara / Bioguard Acoustic Metal Standardowa Perforacja + flizelina akustyczna lub wkład Premium B15 Metal Mikroperforacja + flizelina akustyczna lub wkład Premium B15 Metal Ekstra Mikroperforacja + OP19 / B15 Fine Fissured Sufit drewniany Wood Rg Klasa C Wysoka db Metal Ekstra Mikroperforacja + OP19 Perla / Sahara / Sahara Max Colortone Dune / Plain Fine Fissured Bioguard Plain Sufit drewniany Wood Rg 3003 Metal Ultra Mikroperforacja / Metal Ekstra Mikroperforacja + flizelina akustyczna Sahara Planks Ceramaguard Cirrus / Cirrus Image Contrast Cirrus (Circles, Squares) Colortone Dune Sufit drewniany Wood Rg 3003 / Wood Rg Klasa D Umiarkowana db Metal Standardowa Perforacja + wkład akustyczny (16-40mm) Metal Mikroperforacja + wkład akustyczny (16-40mm) Metal Ekstra Mikroperforacja + flizelina lub wkład akustyczny (16-40mm) Sierra OP / Ultima+ OP Neeva Tegular / Neeva Board (20 mm) Metal Mikroperforacja + OP19 Metal Standardowa Perforacja + OP19 Sufit drewniany Wood Rg Bioguard Plain Plain Graphis Clean room FL Klasa E Niska db Perla OP Metal Standardowa Perforacja + wkład akustyczny (8mm) Metal Mikroperforacja + wkład akustyczny (8mm) Metal Ekstra Mikroperforacja + flizelina akustyczna Neeva Board (18mm) / Optima Sufit drewniany Wood Rg 8013 Metal Plain - bez perforacji Newtone Sufit drewniany Wood bez perforacji Bardzo niska Poniżej 20 db Metal Standardowa Perforacja + flizelina akustyczna Metal Mikroperforacja + flizelina akustyczna

Magazynowanie oszczędności energetycznych.

Magazynowanie oszczędności energetycznych. Magazynowanie oszczędności energetycznych. Uproszczenie zarządzania odpadami. Poprawa jakości środowiska wnętrz. Zmniejszenie wpływu człowieka na środowisko naturalne. Wszystko czego potrzeba do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Maksymalna liczba cząstek w powietrzu (liczba cząstek w każdym metrze sześciennym równych bądź większych niż określony rozmiar)

Maksymalna liczba cząstek w powietrzu (liczba cząstek w każdym metrze sześciennym równych bądź większych niż określony rozmiar) Jakość i czystość powietrza Sposoby pomiaru jakości i czystości powietrza Jakość i czystość powietrza zależy od ograniczenia liczby cząstek materialnych unoszących się w powietrzu. Same te cząstki mogą

Bardziej szczegółowo

Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014

Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014 SYSTEMY SUFITOWE ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014 PODSUMOWANIE SYSTEMY ZAWIESZENIA ARMSTRONG Oferta firmy Armstrong 1 Zaangażowanie firmy Armstrong w ochronę

Bardziej szczegółowo

PODWIESZANE SUFITY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. db, OP, Standard. Rozwiązania akustyczne dla każdego wnętrza. www.armstrong.

PODWIESZANE SUFITY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. db, OP, Standard. Rozwiązania akustyczne dla każdego wnętrza. www.armstrong. SUFITY PODWIESZANE Z nami zrealizujesz swoje pomysły db, OP, Standard Rozwiązania akustyczne dla każdego wnętrza www.armstrong.pl/sufity Armstrong zapewnia rozwiązania akustyczne do każdego wnętrza ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać ze

Bardziej szczegółowo

Naturalnie EGGER. Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER. www.egger.com/srodowisko

Naturalnie EGGER. Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER. www.egger.com/srodowisko Naturalnie EGGER Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER www.egger.com/srodowisko Drewno jest zbyt cenne, aby je po prostu wyrzucać! Fritz Egger senior (1922 1982)

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.5.2015 L 127/25 DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/801 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA PRZEWODNIK PO CERTYFIKACJI BREEAM

ROZWIĄZANIA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA PRZEWODNIK PO CERTYFIKACJI BREEAM ROZWIĄZANIA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA PRZEWODNIK PO CERTYFIKACJI BREEAM Architekt wiodący: Ron Arad Architects - Architekt wykonawczy: Jaspers & Eyers Firma Reynaers oferuje innowacyjne i przyjazne

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe systemy suchej zabudowy Katalog rozwiązań

Podstawowe systemy suchej zabudowy Katalog rozwiązań Podstawowe systemy suchej zabudowy Katalog rozwiązań STRONA 2 Podstawowe systemy suchej zabudowy Wstęp SINIAT jest wiodącym globalnym producentem i dostawcą rozwiązań dla budownictwa opartych na gipsie.

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 19 (październik grudzień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I PRODUKTYWNOŚĆ W ZRÓWNOWAŻONYCH BUDYNKACH

ZDROWIE I PRODUKTYWNOŚĆ W ZRÓWNOWAŻONYCH BUDYNKACH 2015 BuroHappold Engineering. Niniejszy dokument został przygotowany przez BuroHappold Engineering wraz z partnerami projektu. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi żadnego zobowiązania ani rekomendacji

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Najwięcej energii i emisji CO 2 można zaoszczedzić dzięki budynkom: nie ogrzewając otoczenia

Najwięcej energii i emisji CO 2 można zaoszczedzić dzięki budynkom: nie ogrzewając otoczenia NIE OGRZEWAJMY OTOCZENIA! Klimat i środowisko 2009 Najwięcej energii i emisji CO 2 można zaoszczedzić dzięki budynkom: nie ogrzewając otoczenia Zacznijmy od zaraz walkę z kryzysem klimatycznym i energetycznym!

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE EKOPROJEKTOWANIA ZESPOŁÓW ROBOCZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS SUSTAINABILITY

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE EKOPROJEKTOWANIA ZESPOŁÓW ROBOCZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS SUSTAINABILITY Izabela PIASECKA 1, Andrzej TOMPOROWSKI 2 WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE EKOPROJEKTOWANIA ZESPOŁÓW ROBOCZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS SUSTAINABILITY Wprowadzenie Z powodu

Bardziej szczegółowo

Program 50 punktów + 10 punktów

Program 50 punktów + 10 punktów 1 Program 50 punktów + 10 punktów Alternative100 2 01 White&Black modulyss stylowe płytki dywanowe modulyss to wiodący, zorientowany na rynek międzynarodowy, belgijski producent płytek dywanowych dla rynku

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA NATURALNE, PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA I NIEZAWODNE KONSTRUKCJE DREWNIANE Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW EGGER www.egger.com Drewno uczy mnie precyzyjnej pracy i szukania prostych rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

Dźwiękochłonne sufitowe płyty modułowe. Innowacje od Siniat!

Dźwiękochłonne sufitowe płyty modułowe. Innowacje od Siniat! Dźwiękochłonne sufitowe płyty modułowe Innowacje od Siniat! spis treści AKUSTYKA 3 Pochłanianie dźwięku 7 Wzory wykończeń 8 Parametry akustyczne 1 Właściwości produktu NIDA AKU 12 Właściwości produktu

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY www.eko-gminy.pl EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY BIULETYN SZKOLENIOWY 1 Spis treści 3 Budownictwo komunalne nowocześnie i energooszczędnie 6 Budynek efektywny

Bardziej szczegółowo

o wysokich parametrach wspomaga zrównoważony rozwój

o wysokich parametrach wspomaga zrównoważony rozwój Szkło o wysokich parametrach wspomaga zrównoważony rozwój saint-gobain glass Przyszłość środowiska. Od 1665 roku. Spis treści 04 ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I KLIMATEM 06 GWARANCJA KOMFORTU

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport

Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport końcowy Katowice, październik 2009 Raport końcowy z

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo