KREDYT ZARNE HMURY NAD ZKO AMI AK POWIAT. APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni w tygodniu, w niedzielê i œwiêta) NOWY ZASTÊPCA BURMISTRZA NA NOWY ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KREDYT ZARNE HMURY NAD ZKO AMI AK POWIAT. APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni w tygodniu, w niedzielê i œwiêta) NOWY ZASTÊPCA BURMISTRZA NA NOWY ROK"

Transkrypt

1 REKLAMA Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni w tygodniu, w niedzielê i œwiêta) ul. Warszawska 30 w Kêpnie tel. (62) , *Powy szy tekst nie jest reklam¹ w rozumieniu PF, stanowi jedynie informacjê o pracy apteki ca³odobowej w celu zapewnienia opieki farmaceutycznej. PARTNER MEDIALNY BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ poniedzia³ek 5 stycznia 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 1 (632) ISSN INDEKS PÓR KREDYT ylko czy a 700 tys. z³ str. 8 GRABÓW ZARNE HMURY NAD ZKO AMI str. 5 zy szko³y podstawowe Bukownicy i Marsza³kach ostan¹ przekszta³cone 3-klasowe szko³y filialne? str. 3 AK POWIAT RAJE str. 4 ud et, który dumy nie przynosi str. 11 REKLAMA str. 8 NOWY ZASTÊPCA BURMISTRZA NA NOWY ROK Artur Kosakiewicz wiceburmistrzem

2 2 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT DRO EJ ZA ŒMIECI Praktyki monopolistyczne czy uzasadniona decyzja? Firma Eko-Region z Be³chatowa przez najbli szy rok nadal odbieraæ bêdzie odpady komunalne od mieszkañców miasta i gminy Ostrzeszów. Us³uga ta bêdzie jednak o 8% dro sza, ni dotychczas. Najpewniej Gmina bêdzie wiêc musia³a podnieœæ stawki dla mieszkañców. Sabina Œwiniarska Eko-Region to jedyny podmiot, który wzi¹³ udzia³ w postêpowaniu przetargowym. Oferta opiewa³a na kwotê przekraczaj¹c¹ tys. z³. Tymczasem zwyciêstwo w poprzednim przetargu da³a tej firmie cena na poziomie tys. z³. - Czy to ju efekt praktyk monopolistycznych, czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie tego wzrostu? - pyta³ podczas ostatniej sesji radny Kazimierz Bacik. - Jak najbardziej istnieje ekonomiczne uzasadnienie tej ceny - przekonywa³a Sabina Œwiniarska, kierownik ostrzeszowskiego oddzia³u Spó³ki EKO-Region. - Docelowo wszystkie odpady komunalne, posortownicze i zielone musz¹ trafiæ na RI- POK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - przyp. red.). Wiemy ju dobrze o tym, e nie bêdzie RIPOKA w Ostrzeszowie, wiêc dziœ musimy te odpady zawieÿæ do Kêpna, a docelowo najprawdopodobniej do Ostrowa Wielkopolskiego, chocia to nie jest jednoznaczne. Kiedy powstanie drugi RI- POK, spó³ka Eko-Region, pod warunkiem, e bêdzie wygrywa³a kolejne przetargi w kolejnych latach, bêdzie korzysta³a z us³ug tego RI- POK-a, który zaproponuje ni sz¹ cenê. Wtedy bêdziemy mieli prawo wyboru, którego nie mamy teraz. Instalacja w Kêpnie jest jedn¹ jedyn¹. Zarz¹dzaj¹ca ni¹ spó³ka Inwestor, stosuj¹c zasadê bliskoœci, wys³a³a do wszystkich gmin powiatu ostrzeszowskiego informacjê o obowi¹zku dostarczania odpadów na RIPOK. Wydolnoœæ instalacji w Olszowej to 34 tys. ton odpadów rocznie, a przyporz¹dkowanych do niej trzynaœcie gmin generuje strumieñ odpadów na poziomie 26 tys. ton rocznie. Kiedy zostanie podpisana, negocjowana obecnie umowa, obowi¹zek dostarczania odpadów na RIPOK bêdziemy musieli wype³niæ, nie mamy innego wyjœcia. Zaproponowana gminie cena jest wyliczona i uzasadniona ekonomicznie - zapewnia³a. Co ta podwy ka oznacza dla mieszkañców? Jest wielce prawdopodobne, e wy - sze stawki za odbiór œmieci. Póki co nale ¹ one do najni szych w regionie. REK Zima kontra bezdomni Ka dy, kto w okresie zimowym mo e czuæ siê zagro ony, otrzyma³ propozycjê pomocy, czyli chocia by umieszczenia w schronisku dla bezdomnych - zapewnia³ podczas ostatniej sesji kierownik Miejsko- -Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Grzegorz Rycerski (na zdjêciu). Okazuje siê jednak, e nie ka da osoba chce z tego skorzystaæ. - Schronisko to pewne rygory, którym trzeba siê podporz¹dkowaæ, a bezdomnoœæ wi¹- e siê czêsto niestety z alkoholizmem - przyzna³ Rycerski. Z propozycji umieszczenia w schronisku skorzysta³o w tym roku w Ostrzeszowie 7 osób. Odrzuci³y j¹ 4, z których trzy przebywaj¹ w miejscach monitorowanych przez pracowników pomocy spo³ecznej. Koszt miesiêcznego pobytu w schronisku to oko³o 550 z³. za osobê. - Ka d¹ tak¹ osobê kilkakrotnie prosiliœmy o to, eby wyrazi³a zgodê - dodaje kierownik. - Je- eli chodzi o osoby samotne, to oczywiœcie wszystkie znajduj¹ce siê w obrêbie naszej dzia³alnoœci i o których wiemy zosta³y zabezpieczone przez zimnem. REK Nie ma,,szerokiej koalicji'' Rada Miejska siê dzieli Mimo trwaj¹cego wci¹ okresu œwi¹tecznego, ostatnia sesja Rady Miejskiej w Ostrzeszowie nie by³a wolna od spiêæ i kontrowersji. Siedmioro radnych komitetu Razem dla Gmin i Powiatu wyrazi³o protest i zaapelowa³o do przewodnicz¹cego Edwarda Skrzypka o sprostowanie niezgodnych z prawd¹ wypowiedzi, jakoby w radzie istnia³a,,szeroka koalicja''. O co posz³o? O wypowiedzi, jakich Skrzypek udzieli³ Radiu SUD przy okazji dwóch pierwszych w nowej kadencji posiedzeñ rady. Zapewnia³ w nich o istnieniu tzw. szerokiej koalicji, utworzonej przez wszystkie trzy wchodz¹ce w sk³ad Rady ugrupowania. - WypowiedŸ ta jest niezgodna z prawd¹ - stwierdzi³ Patryk Jêdrowiak z Razem dla Gmin i Powiatu. - Po wyborach, a przed I sesj¹ Rady Miejskiej partie PSL i SLD na wspólnym spotkaniu ustali³y, e radni wybrani z Komitetu Wyborczego Razem dla Gmin i Powiatu nie bêd¹ brani pod uwagê przy rozmowach koalicyjnych. Wszystkie funkcje prezydium rady, przewodnicz¹cych sta³ych komisji rady miejskiej oraz zastêpcy i cz³onków Komisji Rewizyjnej by³y ustalone tylko i wy- ³¹cznie pomiêdzy tymi dwoma partiami i g³os radnych Razem dla Gmin i Powiatu nie by³ brany pod uwagê. Fakt posiadania przez nas jednego miejsca w prezydium rady wynika tylko z dobrego obyczaju, który nakazuje, aby przedstawiciel ka dego ugrupowania móg³ zasiadaæ w Prezydium Rady. W oœwiadczeniu, które poza Jêdrowiakiem podpisali tak e: Beata Caliñska, Aleksander Józefiak, Jan Klimek, Zbigniew Nycz, Jacek Skórski i Marcin Œwitoñ, znalaz³ siê ponadto apel o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdy oraz opublikowanie sprostowania w lokalnych mediach. Ustosunkowuj¹c siê do tych zarzutów, przewodnicz¹cy Skrzypek stwierdzi³, e stawiaj¹c tezê o istnieniu szerokiej koalicji wyra a³ jedynie swój osobisty pogl¹d. Patryk Jêdrowiak Edward Skrzypek - Je eli pañstwo, podpisanych tutaj siedem osób, chcecie byæ opozycj¹, macie do tego prawo, nikt siê na to nie obrazi - wyzna³ przewodnicz¹cy rady. - Ale myœlê, e bez wzglêdu na to, czy bêdziecie opozycj¹ czy te nie, i tak przyjdzie nam wspó³pracowaæ. Na to, czy jest szeroka koalicja, czy jej nie ma, zawsze mo - na spojrzeæ z jednej lub drugiej strony. Je eli to pañstwa dotknê³o, bo uwa- acie, e jesteœcie zdecydowanie opozycj¹, nie uwa acie, ze jest szeroka koalicja, wycofujê siê z tych s³ów. Wiele wskazuje na to, e po tej wymianie pogl¹dów podzia³ na dwa obozy w Radzie Miejskiej sta³ siê ju ostatecznie faktem. REK Z g³êbokim alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci œ.p. Natalii Grell Wyrazy szczerego wspó³czucia rodzicom oraz rodzinie zmar³ej sk³adaj¹ Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Henryk Zieliñski Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ukasz Dybul Pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy Mikstat

3 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT 3 KRONIKA POLICYJNA NIETRZEŸWI NA DROGACH KUŸNICA MYŒLN. 28 grudnia po godz. 11 w KuŸnicy Myœlniewskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego toyot¹ 43-letniego mieszkañca gm. Kobyla Góra. By³ pijany, w wydychanym powietrzu mia³ 0,5 promila alkoholu. KLON 28 grudnia po godz. 17 w Klonie mundurowi do kontroli drogowej zatrzymali kieruj¹cego golfem 25-letniego mieszkañca gm. Czajków. Wynik: ponad 3,1 promila alkoholu. KSI ENICE W niedzielê 28 grudnia ok. godz. 21 na ul. Wiejskiej w Ksi¹ enicach policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego volkswagenem passatem 36- letniego mieszkañca gm. Grabów. Mê czyzna by³ nietrzeÿwy, w wydychanym powietrzu mia³ prawie 3 promile alkoholu. KRASZEWICE W pierwszy dzieñ Œwi¹t Bo ego Narodzenia oko³o godz. 20 na ul. Wieluñskiej w Kraszewicach patrol policji zatrzyma³ kieruj¹cego fordem transitem mieszkañca gm. Czajków. By³ pijany, w wydychanym powietrzu mia³ 1,1 promila alkoholu. TORZENIEC 30 grudnia po godz. 18 w Torzeñcu policjanci zatrzymali nietrzeÿwego 28-latka, który wsiad³ za kierownicê volkswagena golfa maj¹c w wydychanym powietrzu 1,5 promila alkoholu. POLICJANCI UJAWNILI AMFETAMINÊ KOBYLA GÓRA W noc sylwestrow¹ w Kobylej Górze policjanci zatrzymali piêciu mê czyzn podejrzewanych o posiadanie amfetaminy. W noc sylwestrow¹ policjanci z Zespo³u Patrolowo-Interwencyjnego podjêli czynnoœci s³u bowe wobec piêciu osób, które przebywa³y w zaparkowanym w Kobylej Górze w rejonie ul. Placu Wolnoœci volkswagenie golfie. Mundurowi wylegitymowali kieruj¹cego oraz pasa erów (mê czyÿni w wieku lat). Czterech z nich to mieszkañcy powiatu kêpiñskiego, jeden - powiatu ostrzeszowskiego. - Czynnoœci wykaza³y, e mê czyÿni nie byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwoœci i na tym policjanci mogliby zakoñczyæ swoje dzia³ania, jednak e w trakcie dalszej kontroli jeden z mundurowych, na pod³odze samochodu ujawni³ porcjê narkotyków. By³a to amfetamina - mówi asp. Mariusz Tomczak, rzecznik prasowy KPP w Ostrzeszowie. Stró e prawa zatrzymali ca³¹ pi¹tkê do wyjaœnienia tej sprawy. Kolejne czynnoœci prowadzili ju ostrzeszowscy kryminalni, którzy ustalili, e narkotyki nale a³y do 25-letniego mieszkañca powiatu kêpiñskiego. Sprawca us³ysza³ ju zarzuty posiadania œrodków odurzaj¹cych wbrew ustawie o przeciwdzia³aniu narkomanii. Za to przestêpstwo grozi kara do trzech lat wiêzienia. UDERZY W BMW 29 grudnia po godz. 12 w rejonie Pl. Borek w Ostrzeszowie kieruj¹cy volkswagenem touran mieszkaniec gm. Mikstat nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu i uderzy³ w bmw, za kierownic¹ którego siedzia³ obywatel Niemiec. Sprawca zosta³ ukarany mandatem. RED REKLAMA Prokuratura wszczê³a œledztwo w sprawie zgonu, do jakiego dosz³o na oddziale wewnêtrznym 27-LATKA ZMAR A W SZPITALU M³oda, ambitna, z mnóstwem pomys³ów na ycie. - Planowa³a budowê w³asnego domu, ju nawet zajê³a siê formalnoœciami - opowiada pogr¹ ony w a- ³obie ojciec. W nocy z 25 na 26 grudnia Natalia bardzo Ÿle siê poczu³a. Trafi³a do miejscowego szpitala na oddzia³ wewnêtrzny. Tam kilkanaœcie godzin póÿniej zmar³a. Natalia nie mog³a doczekaæ siê œwi¹t. Cieszy³a siê na spotkanie ze swoj¹ siostr¹ Agnieszk¹, która na co dzieñ pracuje za granic¹. Razem ze swoim ch³opakiem, z którym by³a ju 10 lat, planowa³a budowê domu. Koñczy³a w³aœnie sta w Urzêdzie Gminy w Mikstacie MIA A NISKIE CIŒNIENIE Pierwszego dnia œwi¹t 27-latka razem z ojcem i swoim rodzeñstwem pojecha³a w odwiedziny do rodziny. - Córka by³a tego dnia kierowc¹ - opowiada ojciec dziewczyny. - Wróciliœmy do domu jakoœ przed 21 i po trzech godzinach ona zas³ab³a. Wezwaliœmy szybko pogotowie. Ja od razu jak tu przyjechali mówi³em, eby j¹ zawieÿli do Kalisza, ale odmówili. Ciœnienie w domu mia³a ju bardzo niskie. Zaraz kroplówkê jej pod³¹czyli. Oko³o pó³nocy Natalia trafi³a na izbê przyjêæ ostrzeszowskiego szpitala, stamt¹d skierowano j¹ na oddzia³ wewnêtrzny. - Pani doktor przyjê³a córkê, Natalia dosta³a kroplówkê, póÿniej skar y³a siê na ból brzucha, to dosta³a tabletkê przeciwbólow¹ i to by³a pomoc, jakiej udzieli³ szpital - przyznaje ojciec 27-latki. - ona by³a przy niej do wpó³ do trzeciej, póÿniej j¹ wyprosili. Przed 9 rano ona pojecha³a jeszcze raz, zobaczy³a siê z ni¹, wtedy ju Natalia gorzej wygl¹da³a. Na pocz¹tku myœleli, e to coœ z sercem i biega³em jeszcze rano po s¹siadach, eby dowiedzieæ siê i znaleÿæ jakiegoœ lekarza. Jak pojechaliœmy oko³o 11, to ju by³o za póÿno. Biegali ko³o Natalii i jej reanimacjê robili TYLKO BADANIE KRWI Ojciec Natalii ma al do lekarki, która jego zdaniem poza badaniem krwi nie zleci³a adnych innych badañ. - Zrobili tylko raz, na pocz¹tku, badanie krwi, to 10% ponad hemoglobiny by³o, a jak j¹ (lekarkê dy uruj¹c¹ - przyp. red.) ju wezwali na ratunek, to 1% by³ - opowiada mê czyzna. - Nie by³o adnych specjalistycznych badañ, adnego USG. ( ) Nawet jej pielêgniarki zwraca³y uwagê, to pani doktor powiedzia³a, e ona tu jest od leczenia. adnej pomocy. Od pó³nocy do trzeciej, gdy ona tam by³a, ani razu nie przysz³a, eby Nataliê zobaczyæ. ( ) Ta lekarka podobno mia³a trzy dy ury z rzêdu, dyrektor mówi³, e dwa, ale inni mówili, e trzy. W trakcie rozmowy z rodzicami dziewczyny, lekarka mia³a zasugerowaæ, aby poszukali jej dietetyka i zapisali na zajêcia fitness. - Córka by³a grubszej postury, ale nie ma siê co dziwiæ, bo zara ono j¹ ó³taczk¹ i praktycznie od 20 lat przyjmowa- ³a leki - mówi mê czyzna. Stwierdzono, e dziewczyna ma podwy szony cukier, mówiono równie o ci¹ y pozamacicznej. Rodzice na ten temat nic nie wiedz¹. Jak twierdzi ojciec, nie wynika to równie ze wstêpnych badañ sekcji zw³ok, w których jest za to mowa o wewnêtrznym wstrz¹sie krwotocznym. PROKURATURA BADA SPRAWÊ Okolicznoœci œmierci kobiety bada prokuratura. Zawiadomienie o przestêpstwie wp³ynê³o od ojca zmar³ej grudnia przeprowadzono sekcjê zw³ok. Myœlê, e jeszcze tydzieñ i bêdziemy znali ju opiniê - informuje Ireneusz KaŸmierczak, zastêpca prokuratora rejonowego w Ostrzeszowie. Nastêpnie œledczy przes³uchaj¹ personel medyczny szpitala, powo³any zostanie równie zespó³ bieg³ych z dziedziny medycyny. Doœæ lakoniczny komunikat, tu po œmierci m³odej mieszkanki Ostrzeszowa, wyda³a dyrekcja szpitala. - Pomimo podjêtych dzia³añ diagnostyczno-leczniczych stan zdrowia pacjentki ulega³ pogorszeniu i dosz³o do nag³ego zatrzymania kr¹ enia w godzinach po³udniowych. Intensywne dzia³ania reanimacyjne nie przynosi- ³y skutku i dosz³o do zgonu pacjentki. Wyjaœnieniem przyczyn tej tragicznej sytuacji zajmuje siê zarówno dyrekcja szpitala, jak i Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie. Dyrekcja i pracownicy szpitala wyra aj¹ g³êboki al z powodu zaistnia- ³ego zdarzenia - czytamy w komunikacie. TAK, JAKBY SIÊ MÓWI O O NAS O tragedii mówiono te podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Wyjaœnieñ domaga³o siê dwoje radnych - Magdalena Gruszczyñska i Adam Grzyb, który przytoczy³ czêœæ spoœród wielu negatywnych komentarzy na temat szpitala, jakie w ostatnim czasie pojawi³y siê na forach internetowych. - To powinno nas dotyczyæ jako radnych - stwierdzi³ Grzyb. - Czy nie my wyznaczamy komisjê, która powo- ³uje dyrektora? Czy nie my odpowiadamy za sprawne funkcjonowanie tego szpitala? Ja to odbieram bardzo osobiœcie. To, co siê mówi o szpitalu to tak jakby siê mówi³o o nas. Teraz wydaje mi siê, e nie nale y pytaæ, czy przekszta³caæ szpital, ale w jaki sposób przekszta³caæ i za jakie pieni¹dze. Musimy zrobiæ wszystko, eby ten szpital zyska³ now¹ jakoœæ, eby planowana rozbudowa sprawi³a, e bêdzie to szpital z prawdziwego zdarzenia. Nie mo emy pozwoliæ sobie na to, eby ci¹gle szargano jego imiê. NIE CZAS ANI PORA Trudno powiedzieæ, aby w szpitalu nie mo na siê by³o czuæ bezpiecznie - tak ca³¹ sprawê komentowa³ starosta Lech Janicki. - Jest margines sytuacji, które mog¹ siê zdarzyæ w ka dym szpitalu. Ja osobiœcie bardzo ubolewam nad t¹ sytuacj¹, nad ka - dym zgonem, zw³aszcza tak m³odej osoby, bo wiem, e pani która niestety zmar³a mia³a 27 lat. To nie czas ani pora. Wiem, e dyrektor by³ tego samego dnia w szpitalu, e oprócz komisji, która bada sprawê pod nadzorem prokuratury, jest równie komisja wewnêtrzna wyjaœniaj¹ca wszystkie okolicznoœci. Nie chcia³bym powiedzieæ czegoœ nieopatrznie, pos¹dziæ kogoœ o pope³nienie b³êdu, bo jest to brzemienne w skutki. To przykra i bardzo dramatyczna sprawa. Dyrektor ZZOZ Krzysztof Wywrot przekonywa³, e szpital spe³nia wszelkie wymogi w zakresie sprzêtu specjalistycznego i dysponuje wystarczaj¹cymi zasobami ludzkimi, by w sposób w³aœciwy realizowaæ swój kontrakt. - W momencie zaistnienia tej sytuacji, w szpitalu znajdowa³ siê zarówno anestezjolog, jak i lekarz ginekolog, lekarz chirurg, specjalista na oddziale dzieciêcym oraz lekarz internistyczny, który mia³ przez ca³¹ dobê dostêp do swego ordynatora prof. dr hab. Jacka Pi¹tka, dyrektora ds. medycznych Jerzego Cegleckiego i do mnie osobiœcie - t³umaczy³. Mimo to jednak hospitalizacja 27-latki zakoñczy³a siê tragicznie. Przyczyny wyjaœniæ ma Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie pod nadzorem Prokuratury Okrêgowej w Ostrowie Wlkp., a tak e specjalny zespó³ powo³any wewn¹trz szpitala. MON, REK W INTERNECIE ZAWRZA O W ostatnim czasie na forach internetowych pojawi- ³o siê mnóstwo, w wiêkszoœci negatywnych komentarzy na temat szpitala. - Dziewczyna nie mia³a pojêcia o ci¹ y pozamacicznej, po prostu zas³ab³a, wezwano pogotowie, myœlano, e szpital da nadziejê, a nie przyniesie œmieræ. Objawy mia³a tak znacz¹ce, e z bólu p³aka³a, a na R powinna byæ non stop pielêgniarka, a nie by³o... Nie broñmy, e zrobiono wszystko, to bzdura. (Mieszkanka) - Pozostawili dziewczynê sam¹ sobie! Leki przeciwbólowe mog³a jej mama podaæ w domu! Trzeba by³o jechaæ na Ostrów, Kalisz, a nie do Ostrzeszowa! Tyle e teraz ju za póÿno na rady, naszej kole anki ju nie ma. al mi tej lekarki, tyle powiem Pielêgniarki super postawa, takich nam tu potrzeba. (Pracownik) - Hm, tragedia, tragedia, tragedia... po prostu brak s³ów. Rodzinie zmar³ej sk³adam gor¹ce wyrazy wspó³czucia bo tylko tyle mo na w tej chwili zrobiæ. Nie oceniajmy kto zawini³... nie nam to oceniaæ... to i tak nic nie da... (Kacper)

4 4 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT PO AR IVECO MIKSTAT W miniony wtorek (30 grudnia) oko³o godz. 736 na ul. Mickiewicza w Mikstacie zapali³o siê dostawcze iveco. Na miejsce zdarzenia niemal natychmiast skierowano miejscowych stra aków, których wsparli druhowie z JR-G w Ostrzeszowie. Akcja gaœnicza trwa³a 1,5 godziny. Spaleniu uleg³a komora silnika oraz kabina auta. - Najprawdopodobniej przyczyn¹ po aru by³o zwarcie w instalacji elektrycznej - mówi asp. Marcin Pawlak, rzecznik KP PSP w Samorz¹d powiatu ostrzeszowskiego wkroczy³ w nowy rok z nowym bud etem. Oszczêdnoœci, ci¹g³a kontrola wydatków i podejmowanie prób pozyskiwania dodatkowych dochodów to g³ówne za³o enia dotycz¹ce jego realizacji. Podsumowuj¹c dyskusjê nad przed³o onym Radzie Powiatu projektem, starosta Lech Janicki przyzna³, e nie jest to bud et, który móg³by powodowaæ poczucie dumy. - Z wysokoœci dochodów, wynosz¹cych prawie 58 mln z³, mo e jestem nawet zadowolony, ale ze struktury tego bud etu i koniecznoœci poniesienia wydatków wynikaj¹cych z tzw. œrodków celowych ju nie - powiedzia³ starosta. - Wolnych pieniêdzy jest bardzo ma³o. To nie wynika z zad³u enia powiatu, które jest takie œrednie, ale zdecydowanie ze struktury dochodów. S¹ one niestety zbyt ma³e. Odpisy podatkowe z PIT-u i CIT-u wystarczaj¹ tylko na podstawowe wydatki. Bud et bêdzie zatem realizowany zgodnie z zasad¹ tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Minimum inwestycji, maksimum oszczêdzania. Starosta zapowiada ju wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu samorz¹du powiatowego i podleg³ych mu jednostek, maj¹cych prowadziæ do ograniczenia kosztów. - Moim zdaniem jest on nie do zrealizowania - oceni³ bud et Kazimierz Obsadny, lider opozycyjnego klubu radnych. - Wszystko jest ponaci¹gane po stronie dochodów. W oœwiacie na przyk³ad, moim zdaniem, wydatki s¹ niedoszacowane na kwotê oko³o 800 tys. z³. Jak zwykle, na koniec roku zabraknie pieniêdzy. Za³o enie, e Powiat uzyska oko³o tys. z³ ze sprzeda y maj¹tku nie jest w pe³ni wykonalne. Ostrzeszowie. Powsta³e straty siêgaj¹ 18 tys. z³. Trzy dni póÿniej - w pi¹tek, oko³o godz. 5 w nocy - w NiedŸwiedziu zapali³ siê ciê arowy man. Tu na szczêœcie straty by³y mniejsze, siêgaj¹ce 2 tys. Pali³a siê instalacja elektryczna pod kabin¹ auta. RED Bud et, który dumy nie przynosi TAK POWIAT KRAJE Obsadny zwróci³ ponadto uwagê na zad³u enie powiatu, wynosz¹ce obecnie ponad 8 mln z³. Wed³ug obliczeñ radnego, to a ponad 50% dochodów w³asnych samorz¹du. Ze wszystkich tych powodów, czteroosobowa opozycja solidarnie wstrzyma³a siê od g³osu podczas g³osowania nad przyjêciem bud etu. Dodajmy, e planowane dochody to niespe³na 58 mln z³., zaœ wydatki - ponad tys. z³. Ró nica przekraczaj¹ca tys. z³. przeznaczona zostanie na sp³atê kredytów. A JEDNAK SPÓ KA? Po raz kolejny ju powraca temat przekszta³cenia Zespo- ³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w spó³kê prawa handlowego. Wszystko wskazuje bowiem na to, e w obecnej sytuacji finansowej powiatu to jedyny sposób na przeprowadzenie w szpitalu niezbêdnych inwestycji, w tym jego rozbudowy. - Szpital po przekazaniu maj¹tku bêdzie móg³ zaci¹gn¹æ 4 czy 5 mln z³ d³ugoterminowego, niskooprocentowanego kredytu i z tej kwoty prowadziæ inwestycje rozwojowe, tj. budowê przychodni i ewentualnie remont sali operacyjnej - mówi³ Obsadny. - Decyzjê o przekszta³ceniu szpitala w spó³kê moim zdaniem rada mo- e podj¹æ jedynie w ramach szerokiego, powiatowego konsensusu. Nale a³oby poprosiæ wszystkie komisje zdrowia z poszczególnych gmin na wspólne spotkanie i tutaj ten temat przedyskutowaæ, a je eli bêdzie pozytywna opinia, natychmiast przekszta³caæ szpital w spó³kê prawa handlowego. Jedn¹ z metod pozyskiwania œrodków na rozwój szpitala, mog³oby byæ, zdaniem radnego, przekazanie przez ka d¹ z gmin okreœlonej kwoty, np. 5 z³ od mieszkañca, na ten w³aœnie cel. Obsadny uwa a, e niedostosowanie szpitala do obowi¹zuj¹cych standardów bêdzie skutkowaæ stopniowym zmniejszaniem kontraktu. - W konsekwencji mo e dojœæ do tego, e bêdziemy fili¹ szpitala w Kêpnie lub Ostrowie, je eli tutaj w powiecie nie wzniesiemy siê ponad podzia³y i wspólnymi si³ami nie doprowadzimy do rozwoju tego szpitala - dowodzi³ radny. NIE UST PI PIERWSZEÑSTWA 27 grudnia po godz. 18 na skrzy owaniu Al. Wojska Polskiego i ul Piastowskiej w Ostrzeszowie kieruj¹cy hyundaiem mieszkaniec powiatu kêpiñskiego w rejonie skrzy owania z sygnalizacj¹ œwietln¹, podczas skrêtu w lewo nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu i uderzy³ w jad¹cego z przeciwnego kierunku volkswagena bora, którym kierowa³ mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego. W wyniku zderzenia trzy osoby zosta³y przewiezione do szpitala. Fot. OSP Mikstat NAJPIERW PRZEKSZTA CENIE Z takim opisem rzeczywistoœci zgodzi³ siê starosta, zapowiadaj¹c szybkie podjêcie dzia³añ w proponowanym kierunku. - Musimy to zrobiæ, nie mamy innego wyjœcia - nie ukrywa³. - Nie staæ nas jako powiat na milionowe inwestycje. To taka skarbonka, która jest w stanie poch³on¹æ wszelkie pieni¹dze. Zaleg³oœci s¹ tak wielkie, e musielibyœmy wydaæ chyba 20 mln, aby spowodowaæ istotne zwiêkszenie pakietu us³ug i osi¹gn¹æ dla szpitala kontrakt rzêdu mln z³. Wtedy bezpieczeñstwo by³oby wiêksze. Janicki doda³, e jest ju po rozmowach z wójtami oraz burmistrzami, którzy nie powiedzieli nie wspó³pracy na rzecz s³u by zdrowia, a nawet z³o yli ju pewne deklaracja w tym zakresie. Co zatem z rozbudow¹ szpitala, która mia³a przecie rozpocz¹æ siê ju w pierwszym kwartale bie ¹cego roku, a do tej chwili nie wszczêto nawet procedury przetargowej? Wygl¹da na to, e nast¹pi to dopiero po utworzeniu spó³ki. - Logika wskazuje na to, e powinniœmy spróbowaæ zaprojektowaæ ci¹g dalszy, a nie zachwycaæ siê tym, e wylejemy fundamenty - podkreœli³ starosta. - Logika jest taka, e musimy znaleÿæ Ÿród³a finansowania i w wypadku podmiotu niepublicznego, spó³ki prawa handlowego, s¹ takie mo liwoœci. REK Gmina przeznaczy³a ponad 1,8 mln na drogi Nadrobi¹ drogowe zaleg³oœci KOBYLA GÓRA Kobylogórscy radni jednog³oœnie uchwalili bud et na 2015 rok. Na inwestycje drogowe zabezpieczono rekordow¹ kwotê ponad 1,8 mln z³otych. Radni, jeszcze przed podjêciem uchwa³y bud etowej, byli zgodni co do jednego: gmina musi nadrobiæ zaleg³oœci drogowe. Nic wiêc dziwnego, e w kwocie 2 mln 143 tys. zabezpieczonej na inwestycje, a 1 mln 849 tys. z³ poch³onie budowa nowych i przebudowa ju istniej¹cych dróg. - Ludzie je d ¹ coraz lepszymi samochodami i domagaj¹ siê lepszych dróg - nie mia³ w¹tpliwoœci radny Pawe³ Miszkie³³o. Z tej informacji cieszyæ siê mog¹ z pewnoœci¹ mieszkañcy Ba³dowic, Bierzowa, Ignacowa, Ligoty, M¹koszyc, Myœlniewa, Parzynowa i Pisarzowic, gdzie w³aœnie w tym roku planowane s¹ inwestycje drogowe. Nie zapomniano równie o samej Kobylej Górze, gdzie remontu doczeka siê m.in. ul. M. Konopnickiej i Orkana. Najwiêcej, bo 438 tys. zabezpieczono na ul. Leœn¹, Strumykow¹ i K. Pu³askiego. 100 tys. z³ to z kolei koszt wykonania nowej elewacji budynku Urzêdu Gminy. Opracowany ju w zesz³ym roku bud et oceni³a i uchwali- ³a jednog³oœnie nowa rada. Wiêkszoœæ z rajców to nowicjusze. Uchwalony przez nich dokument zawiera po stronie dochodów kwotê 18 mln 107 tys. z³, po stronie wydatków 18 mln 030 tys. i nadwy kê w wysokoœci 76 tys. Zanim jednak przyst¹piono do g³osowania, kilka swoich zastrze- eñ zg³osi³ radny Andrzej Adamski. - Bud et jest doœæ oszczêdny - stwierdzi³ radny, po czym doda³, e trzeba szukaæ kolejnych oszczêdnoœci, które mo na by przeznaczyæ na poprawê warunków lokalowych w przedszkolach czy Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. Mówi³ równie o koniecznoœci budowy sali gimnastycznej w M¹koszycach czy remoncie ju istniej¹cej w Kobylej Górze. Adamski zastanawia³ siê czy w obliczu trudnoœci finansowych samorz¹du, decyzja nowego wójta o w³¹czeniu oœwietlenia ulicznego noc¹ by³a dobra. Przypomnijmy, z powodów oszczêdnoœciowych radni w poprzedniej kadencji zdecydowali siê wy³¹czaæ noc¹ lampy. - By³y sygna- ³y mieszkañców, eby to oœwietlenie przywróciæ. Zosta³o przywrócone - odpowiedzia³ wójt Wies³aw Berski. - Ale to nie by³o zrobione w ten sposób, e to oœwietlenie po prostu zosta³o przywrócone. Nie szukamy pieniêdzy, e tak powiem z innego paragrafu, eby za³ataæ t¹ dziurê. Absolutnie nie. Berski wyjaœnia³ radnym, e Gmina szuka sposobu, aby rachunki za oœwietlenie by³y jak najmniejsze. Jednym z mo liwych jest og³oszenie jednego przetargu na dostawê energii dla wszystkich jednostek gminnych. Niewykluczone, e gmina bêdzie chcia³a przyst¹piæ do takiego przetargu z innymi samorz¹dami. Temat ten, jak zapewnia Berski, zostanie jeszcze przedyskutowany wspólnie z mieszkañcami, którzy maj¹ siê opowiedzieæ czy s¹ za w³¹czeniem w porze nocnej oœwietlenia czy te nie. MON

5 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT 5 Czy szko³y podstawowe w Bukownicy i Marsza³kach zostan¹ przekszta³cone w 3-klasowe szko³y filialne? CZARNE CHMURY NAD SZKO AMI GRABÓW Czarne chmury zawis³y nad szko³ami podstawowymi w Marsza³kach i Bukownicy. Podczas ostatniej sesji grabowskiej rady jak bumerang powróci³ bowiem temat reorganizacji sieci szkó³. Przekszta³cenia tych- e w placówek w szko³y filialne proponowa³ ju bowiem w 2012 r. burmistrz Zenon Ceg³a. Podczas wtorkowej sesji adna Bo ena Klada (na djêciu), powo³uj¹c siê na ostarczone wczeœniej mateia³y (informacja o realizacji adañ oœwiatowych za rok zkolny 2013/2014), zwrói³a uwagê na fakt, e od lat zmniejsza siê liczba zieci podlegaj¹cych oboi¹zkowi szkolnemu, a koszy zwi¹zane z prowadzeniem zkó³ rosn¹. - Widaæ, jak duym i wci¹ rosn¹cym obci¹eniem dla Gminy jest utrzyanie oœwiaty - przekonya³a, przywo³uj¹c odpowiedie dane. - Widaæ równie, ak bardzo zró nicowany jest oszt na jednego ucznia ocznie w poszczególnych zko³ach. Okazuje siê, e w roku zkolnym 2013/2014 Gmia musia³a dop³aciæ do ka - ego ucznia (po odjêciu subencji oœwiatowej): w Szkoe Podstawowej w Grabowie 654 z³, w Bobrownikach z³, w Marsza³kach z³, w Bukownicy.272 z³. BO ZA DROGIE W UTRZYMANIU - Wysoki koszt utrzymaia jednego ucznia w danej zkole nie przek³ada siê na epsze jego wykszta³cenie, ³ównie dlatego, e jest brak ywalizacji miêdzy uczniami - przekonywa³a radna. - Z powy szego wynika, e zachodzi potrzeba pilnego przygotowania przez pana burmistrza (...) programu przekszta³cenia organizacyjnego Szko³y Podstawowej w Bukownicy i Szko³y Podstawowej w Marsza³kach w taki sposób, aby koszt na jednego ucznia w tych szko³ach by³ podobny do kosztu na jednego ucznia w SP w Grabowie lub w SP w Bobrownikach - podsumowa³a, sk³adaj¹c równoczeœnie wniosek formalny o zajêcie siê tym problemem na kolejnej, po bud etowej, sesji. JU BURMISTRZ PROPONOWA ZMIANY Okaza³o siê jednak, e odwa ny i dla wielu kontrowersyjny wniosek radnej Klady by³ w pewnym sensie lustrzanym odbiciem tego, jaki w w lipcu 2012 r. przekaza³ komisji oœwiaty burmistrz Zenon Ceg³a, na co zwróci³ uwagê wiceprzewodnicz¹cy rady Jan Cegie³ka. - Problem, o którym mówimy jest problemem ju istniej¹cym od kilku lat. Ma³o tego, jest problemem, z którym ju w poprzedniej kadencji próbowaliœmy siê zmierzyæ - przypomnia³ radny i zacytowa³ fragmenty pisma, jakie burmistrz Ceg³a przekaza³ wtedy ówczesnemu przewodnicz¹cemu komisji oœwiaty. Pismo zawiera propozycje reorganizacji sieci szkó³. I tak szko³y podstawowe w Bukownicy i Marsza³kach mia- ³y zostaæ przekszta³cone w 3- klasowe szko³y filialne wraz z oddzia³ami przedszkolnymi. Wg przygotowanego przez burmistrza kalendarza proces przekszta³ceñ tych e szkó³ mia³ siê zakoñczyæ do koñca sierpnia 2013 r. Wówczas jednak pomys³ burmistrza nie zosta³ zrealizowany. Jak bêdzie teraz? - Musimy siê do tego zabraæ solidnie (...), najszybciej jak tylko mo na, czyli na komisjach i potem na sesji w lutym tego roku - przekonywa³ wiceprzewodnicz¹cy rady. - Realnie do tego podchodz¹c, myœlê, e mo na by myœleæ o tym, by ta uchwa³a wesz³a w ycie ju w roku szkolnym 2016/2017. Odk³adaæ tego dalej myœlê, e nie mo na. JU RAZ TO PRZERABIALI Takie postawienie sprawy zbulwersowa³o radnego Ryszarda Biela. - Nie bêdê ukrywa³, e problem oœwiaty to jest problem ca³ej gminy i wszystkich radnych, i pana burmistrza równie - wyzna³. - Ale w tej gminie ju kiedyœ podjêto b³êdne, z³e decyzje... Wydaje mi siê, e najgorszym sposobem jest zawsze coœ zlikwidowaæ, jakby problemu nie by³o. Myœlê, e kiedy zlikwidowano szko³y w Gi ycach, w Skrzynkach, w miejscowoœci Chlewo, zrobiono tym spo³ecznoœciom wielk¹ krzywdê, bo w zamian w to miejsce nic innego nie zaproponowano. Obiecywano wielkie oszczêdnoœci, których nota bene nie by³o. (...) Biel przypomnia³, jak uci¹ liwe dla dzieci s¹ dowozy do szko³y w Grabowie. e niektóre musz¹ wstaæ o 5 rano, eby na godz. 7 byæ na przystanku autobusowym. - Podejmujmy m¹dre, s³uszne decyzje - apelowa³. - Nie wszêdzie ekonomia jest najwa niejsza. Musi siê liczyæ cz³owiek, musi siê liczyæ ten najmniejszy cz³owiek, który ma 5, 7 czy 10 lat, bo tak, jak my dzisiaj bêdziemy do niego podchodziæ, tak za lat on bêdzie do nas podchodzi³. NIECNE ZAMIARY? Przewodnicz¹ca rady Genowefa Porêba zwróci³a uwagê, e we wniosku radnej Klady nie ma mowy o likwidacji szkó³, ale o zajêciu siê tym problemem na jednej z najbli szych sesji. Kiedy ju chcia³a poddaæ ten wniosek pod g³osowanie, g³os zabra³a radca prawny Joanna Sobociñska-Pawlak która zaleci³a radnym wczeœniejsze zapoznanie siê z obowi¹zuj¹cymi w tej materii procedurami. - Jaki wniosek chcecie pañstwo teraz przeg³osowaæ? - pyta³a. - Zmuszaj¹cy organ wykonawczy do pracy nad uchwa³ami,,x? Porêba t³umaczy³a, e wniosek radnej Klady dotyczy postawienia tego problemu na kolejnej sesji, e chodzi o wywo³anie tematu, o zajêcie siê spraw¹ oœwiaty. - To nie o to chodzi, e my mamy tutaj jakieœ niecne zamiary - argumentowa³ Cegie³ka. - Chodzi o to, eby dzisiaj nie odejœæ z tej sesji w b³ogim spokoju. Argumenty radnych w adnej mierze nie przekonywa³y radcy prawnej, która chwilami - odnieœæ mo na by³o takie wra enie - stawa³a siê stron¹ w sprawie. Radny Cegie³ka sugerowa³, e inicjatywê w tej sprawie powinna przej¹æ przewodnicz¹ca rady, eby doprowadziæ do wywo³anie uchwa³y intencyjnej. Przewodnicz¹ca uznawa³a jednak, e skoro wniosek formalny zosta³ zg³oszony, trzeba go przeg³osowaæ. - Ale z³o enie tego wniosku nie ma podstaw prawnych - oponowa³a radca prawny. WYCOFUJÊ, ALE... Trwaj¹cy impas próbowa- ³a przerwaæ radna Gra yna Jaszczyk, która zwróci³a siê do przewodnicz¹cej komisji oœwiaty z pytaniem, czy nadal podtrzymuje swój wniosek. Sugerowa³a równoczeœnie, aby go wycofaæ, a problem przedyskutowaæ najpierw na komisji. - Z uwzglêdnieniem przepisów prawa oœwiatowego - wtr¹ci³a Sobociñska-Pawlak. - Myœlê, e pani przewodnicz¹ca wie o tym - odpar- ³a Jaszczyk. - Myœlê, e nie - oœwiadczy³a radca. Radna Klada przypomnia- ³a, e swój wniosek nie sk³ada³a jako przewodnicz¹ca komisji, ale jako radna. - To, co pani mecenas mówi, e nie znam terminów... No nie jestem radc¹ prawnym, to prawda, ale doskonale wiem, e termin wi¹ ¹cy to jest koniec lutego, eby cokolwiek mo na by³o dzia³aæ od nowego roku szkolnego - wyzna³a, po czym poprosi³a o chwilê przerwy, po której przeka e, jak¹ podjê³a decyzjê. Po przerwie poinformowa³a, e wniosek ten nie jest wnioskiem formalnym, i e prosi o skierowanie go do komisji w uwzglêdnieniem materia- ³ów dodatkowych, dostarczonych po posiedzeniu komisji, oraz pisma burmistrza z 2012 r., które wczeœniej przytoczy³ radny Cegie³ka. JUR Witkowska rezygnuje z przewodniczenia komitetowi organizacyjnemu Co z tym Crossem? Czy zesz³oroczny, 50 Cross Ostrzeszowski mo- e okazaæ siê ostatnim, przynajmniej w dotychczasowej formule? Pytanie tej treœci wydaje siê ca³kiem zasadne. Zofia Witkowska rezygnuje bowiem z funkcji prezesa stowarzyszenia organizuj¹cego imprezê, a jej nastêpcy nie widaæ. Jak sama przyznaje, jej decyzja ma zwi¹zek z faktem, e z pocz¹tkiem nowej kadencji przesta³a piastowaæ funkcjê wicestarosty. - Mo e wygl¹da to tak, jakbym siê pogniewa³a, zabra³a zabawki i odesz³a, ale moja myœl by³a inna - zapewnia. - Nie jestem ju wicestarost¹, a ca³a dokumentacja znajdowa³a siê w moim gabinecie. Teraz by- ³oby mi niezrêcznie wszystko to przenosiæ do domu i ca³¹ t¹ buchalteri¹ siê w nim zajmowaæ. Oczywiœcie nie rezygnujê z cz³onkostwa w stowarzyszeniu Crossy Ostrzeszowskie. Na pewno bêdê pomaga³a, tam gdzie mam ju utorowane œcie ki, czyli w Ministerstwie Sportu, PKOL czy PZLA i innych instytucjach sportowych. Uwa am, e funkcjê prezesa powinna przej¹æ osoba, która pracuje w Urzêdzie Miasta i Gminy b¹dÿ Starostwie. Witkowska zwróci³a siê wiêc o wskazanie swojego nastêpcy do starosty Lecha Janickiego i burmistrza Mariusza Witka. Ci jednak podchodz¹ do sprawy z dystansem. - Stowarzyszenie to niezale na organizacja, która sama powinna zarz¹dzaæ swoimi sprawami - uwa a ten pierwszy. - Trudno jest, aby burmistrz i starosta obsadzali stanowiska w stowarzyszeniu. Mo emy siê w to w³¹czyæ, ale nie mam takiej w³adzy, nikt mi jej nie nada³, eby mianowaæ prezesa. Prawd¹ jest, e kilka lat temu poprosi³em pani¹ starostê Witkowsk¹, aby siê tym zajê³a. Ona to zrobi³a i dla Ostrzeszowa, i dla œwiêtej pamiêci Miros³awa Zaremby, by³ego prezesa Crossów Ostrzeszowskich. Teraz chyba nie brak nam w Ostrzeszowie i powiecie ludzi dobrej woli, sprawnych organizacyjnie, którzy by mogli ten trud podj¹æ. I tu pojawia siê problem, poniewa, jak wynika z wypowiedzi Witkowskiej, chêtnych po prostu nie ma. Porozumienia w tej sprawie bezskutecznie poszukiwano podczas niedawnego nadzwyczajnego zebrania Crossów Ostrzeszowskich. aden z cz³onków zarz¹du nie by³ zainteresowany objêciem stanowiska prezesa. Odmówi³ tak e obecny wicestarosta Adam Mickiewicz. Sytuacja jest wiêc patowa, a czas goni, poniewa 51. Cross Ostrzeszowski zaplanowano na 19. kwietnia. 12. stycznia ponownie zbior¹ siê natomiast cz³onkowie Stowarzyszenia. Bêdzie to jedna z ostatnich szans na osi¹gniêcie kompromisu. - Je eli pat bêdzie siê utrzymywa³, stowarzyszenie siê rozleci - mówi otwarcie Witkowska. - Nie wiem, co siê wtedy stanie. Mo e byæ tak, e Cross siê nie odbêdzie, bo ktoœ to musi poprowadziæ. By³oby mi bardzo przykro, poniewa w³o y³am w to jak¹œ cz¹stkê siebie. Na pewno by³y jakieœ potkniêcia, nad czym sama ubolewa³am, ale cieszy³am siê, kiedy by³ sukces i sportowcy oraz goœcie byli zadowoleni. Janicki uspokaja i twierdzi, e w wyznaczonym dla Crossu terminie du a impreza biegowa na pewno w Ostrzeszowie siê odbêdzie. Na ten sam dzieñ zaplanowano bowiem tak- e Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego LZS, z udzia³em oko³o tysi¹ca zawodników. - Myœlê, e z tego skomponujemy imprezê, byæ mo e Cross w nieco innej formule - zapowiada starosta. - Mam nadziejê, e ludzie zaanga owani dot¹d, ³¹cznie z pani¹ wicestarost¹, nie porzuc¹ idei imprezy, która przynosi³a Ostrzeszowowi i powiatowi ostrzeszowskiemu ogromn¹ promocjê. Wiele oka e siê ju 12 stycznia. REK

6 6 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT G USZYNA Gminna wieczerza wigilijna YCZLIWOŒCI, POKOJU I RADOŒCI - yczê wiary. Wiary w to, e mimo e jest byæ mo e czasami ciê ko, to bêdzie lepiej - mówi³ podczas gminnej wieczerzy wigilijnej wójt Kraszewic Pawe³ Koprowski. - yczê nadziei, która nie pozwoli nigdy zw¹tpiæ i ustaæ w drodze. yczê mi³oœci: od wszystkich i dla wszystkich, na ka dy dzieñ i na ka d¹ chwilê. yczliwoœci, pokoju, radoœci.,,bóg siê rodzi, moc truchleje'' - zaintonowa³y,,zaproœnianki'', dzielnie wspierane przez parlamentarzystów, radnych powiatowych, przewodnicz¹cego rady i wójta gminy Tegoroczna wieczerza zorganizowana zosta³a w G³uszynie. Na scenie z wigilijn¹ opowieœci¹ pojawili siê tego dnia uczniowie miejscowej szko³y podstawowej, nie zabrak³o podopiecznych Studia,,Gama z Kraszewic oraz niezawodnych,,zaproœnianek. - W bardzo piêknym i ró norodnym programie artystycznym, gdzie widzieliœmy wykorzystanie, i muzyki, i nowych technologii, i pe³en profesjonalizm, jeœli chodzi o m³odych artystów i ich opiekunów - komplementowa³ wójt Koprowski. Z yczeniami pospieszyli tego dnia do G³uszyny senator And elika Mo d anowska i europose³ Andrzej Grzyb. - Szukaj¹c naszego Betlejem, ono jest w ka dym z nas - przypomnia³a pani senator. - Obok ka dego naszego s¹siada, w ka dej naszej rodzinie, w przyjacio³ach, ale i tych nieznajomych. yczê pañstwu spokoju, du o zdrowia i tego rodzinnego ciep³a, i magii œwi¹t. Dobrych œwi¹t. I dobrych ludzi wokó³. - To jest w³aœnie chyba najpiêkniejszy moment dla wszystkich dzieci - wyzna³ europose³, przyznaj¹c z dum¹, e i on od 4 miesiêcy nacieszyæ siê nie mo e swoj¹ 4-miesiêczn¹ wnuczk¹. - ebyœmy tê atmosferê œwi¹t zawsze umieli w sobie zatrzymaæ - apelowa³. Nie zabrak³o te yczeñ od w³adz powiatowych, które reprezentowali przewodnicz¹ca rady powiatu Marianna Pow¹zka i cz³onek zarz¹du Jan Pucha³a. - Kolejne Bo e Narodzenie, kolejne spojrzenie w niebo, kolejna noc, kolejny dzieñ - mówi³a Pow¹zka. - Niebo, które wo³a. Noc, która siê modli i dzieñ, co daje nam nadziejê. yczê pañstwu od samorz¹du powiatowego nadziei, radoœci i mi³oœci, a magia œwi¹t niech trwa jak najd³u ej. Dla wójta by³a,,bombka obfitoœci, a dla dzieci - czekoladki. Najwa niejsze by³y jednak niekoñcz¹ce siê yczenia. JUR Uczcili rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego MIKSTAT Mikstat, podobnie jak ca³a Wielkopolska, uczci³ rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Burmistrz Henryk Zieliñski i przewodnicz¹cy rady ukasz Dybul oraz przedstawiciele druhów stra aków Jaros³aw Pasikowski i Robert Rokicki zapalili symboliczne znicze przed budynkiem Urzêdu Miasta i Gminy. W tym budynku przed 96 laty mieœci³ siê punkt werbunkowy powstañców. I st¹d wyruszali powstañcy mikstaccy do walk na po³udniowym froncie powstania. Przy Sanktuarium œw. Rocha znajduje siê grób uczestnika powstania szer. Idziego Roszykiewicza. W tym miejscu równie zap³on¹³ symboliczny znicz. Po wieczornej mszy œwiêtej, w której ks. kan. Krzysztof Ordziniak modli³ siê za mikstackich powstañców, z³o ono wi¹zankê kwiatów i zapalono znicze przed pomnikiem na rynku. UM KRAD PR D 27 grudnia ostrzeszowscy policjanci zatrzymali 66-letniego mieszkañca miasta, któremu postawili zarzut nielegalnego poboru energii. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Kradzie pr¹du mia³a miejsce w jednym z ostrzeszowskich mieszkañ. Sprawca pod³¹czaj¹c siê przy pomocy przed³u acza do gniazdka administratora budynku - Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, krad³ pr¹d pomijaj¹c w ten sposób urz¹dzenie pomiarowe licz¹ce pobór energii w mieszkaniu. - Przypominamy, e kradzie pr¹du jest przestêpstwem zagro onym do 5 lat pozbawienia wolnoœci - mówi asp. Mariusz Tomczak, rzecznik ostrzeszowskiej policji. - Oprócz aspektu prawnego kradzie y pr¹du, nale y braæ pod uwagê aspekt dotycz¹cy zagro enia bezpieczeñstwa u ytkowników urz¹dzeñ elektrycznych. Brak zabezpieczeñ na nielegalnych instalacjach stwarza wiele zagro- eñ, zarówno dla osób dokonuj¹cych kradzie y, jak i osób postronnych, zupe³nie nieœwiadomych wykonania przeróbek. RED JASE KA NA BIS KRASZEWICE 18 grudnia dzieci z Publicznego Przedszkola w Kraszewicach wystawi- ³y dla swoich najbli szych Jase³ka. Najpierw wyst¹pi³y Krasnoludki z oddzia³u filialnego w KuŸnicy Grabowskiej, a kilka godzin póÿniej Smerfy - najstarsze dzieci w przedszkolu. Przedstawienia by- ³y wyj¹tkowe. W przedszkolu okres poprzedzaj¹cy magiczny czas œwi¹t Bo ego Narodzenia by³ niezwykle pracowity. Dzieci z wielkim zaanga owaniem i zapa³em przygotowywa³y siê do jase³ek, aby perfekcyjnie zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci aktorskie. Samodzielnie wykonywa³y elementy scenografii i kartki œwi¹teczne z yczeniami. Przedszkolaki ku radoœci swoich rodziców, w piêknych strojach przedstawi³y historiê narodzin Dzieci¹tka Jezus oprawion¹ tradycyjnymi i nowoczesnymi kolêdami i pastora³kami. Urokliwa scenografia nada³a wyj¹tkowym spotkaniom uroczysty i nastrojowy klimat. Nad ca- ³oœci¹ przedstawieñ czuwa³y panie wychowawczynie: aneta Zawadzka w grupie Krasnoludków z oddzia³u filialnego w KuŸnicy Grabowskiej i Katarzyna Sibiñska w grupie Smerfów z Publicznego Przedszkola w Kraszewicach. Wszystkie dzieci otrzyma³y s³odkie upominki. Dzieciêca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kolêdy i pastora³ki, œwi¹teczne stroiki i dekoracje oraz yczenia, które zakoñczy³y spotkanie, pozwoli³y wszystkim poczuæ magiê œwi¹t, pe³n¹ ciep³a, uœmiechu i serdecznoœci. Spotkanie zakoñczy³o siê s³odkim poczêstunkiem przygotowanym z pomoc¹ rodziców. Nastêpnego dnia szeœciolatki przedstawi³y jase³ka dzieciom z ca³ego przedszkola. Agnieszka Gierosz ŒWI TECZNIE W BOBROWNIKACH Uczniowie i przedszkolacy Szko³y Podstawowej w Bobrownikach wystawili przedstawienie bo onarodzeniowe. Sala OSP wype³niona by³a zaproszonymi seniorami oraz absolwentami szko³y. Z ogromn¹ ochot¹ przybyli mali i duzi, aby obejrzeæ te niezwyk³e widowisko. Doskona³a scenografia, oryginalne stroje ma³ych aktorów oraz profesjonalnie dobrana oprawa muzyczna, urzek³y goœci. Mali aktorzy mimo wielkiej tremy doskonale odegrali swoje role. Po przedstawieniu dzieci zaœpiewa³y najpiêkniejsze polskie kolêdy. Jase³ka w wykonaniu dzieci wprowadzi³y wszystkich w iœcie œwi¹teczny nastrój oraz swym piêknym i oryginalnym wystêpem, podbi³y serca publicznoœci. Kiedy artystyczna czêœæ dobieg³a koñca, wszyscy wystêpuj¹cy na scenie, otrzymali gromkie brawa, które by³y uznaniem za piêkne wykonanie przedstawienia. Przyszed³ te czas na z³o enie sobie yczeñ i po³amanie siê op³atkiem. Nastêpnie wszystkich goœci zaproszono na poczêstunek przygotowany przez rodziców. Natomiast na dzieci czeka³a niespodzianka - do sali przyby³ Miko³aj, który przyniós³ prezenty. Scenariusz przedstawienia u³o y³a Katarzyna Kaczmarczyk, natomiast oprawê muzyczn¹ przygotowa³y: Ewelina Jêdrzejewska i Katarzyna Kaczmarczyk, które czuwa³y nad ca³oœci¹ przedstawienia. Wspó³twórcami by³y równie : Anita Micha³czyk i Anna Olek. (ej) POSIADA NARKOTYKI KOBYLA GÓRA 26 grudnia oko³o godz. 1 w nocy w rejonie u. Sikorskiego w Kobylej Górze policjanci zatrzymali 26-latka z Sycowa, który mia³ przy sobie porcjê marihuany. Ponadto przeprowadzone badanie potwierdzi³o, e mê czyzna jest pod wp³ywem dzia³ania narkotyku. Podejrzany zosta³ zatrzymany w policyjnym areszcie. Posiadanie narkotyków zagro- one jest kar¹ wiêzienia do lat 3. RED

7 REKLAMA 7

8 8 BARANÓW BRALIN ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA KRONIKA POLICYJNA POSIADALI NARKOTYKI 2 stycznia nocy policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Kêpnie podczas patrolu jednej z ulic w centrum miasta zauwa yli troje m³odych osób, w wieku 33, 25 i 24 lata. Poniewa by³y póÿne godziny nocne, policjanci postanowili ich wylegitymowaæ. Ci zaœ, na widok funkcjonariuszy zaczêli zachowywaæ siê niespokojnie i nerwowo. Jak siê okaza³o - nie bez powodu. Policjanci odnaleÿli przy m³odych mê czyznach (mieszkañcy Kêpna) kilkadziesi¹t gramów narkotyków. M³odzi ludzi posiadali przy sobie 11 woreczków prawdopodobnie z amfetamin¹ o wadze oko³o 16 gramów, kilka woreczków z marihuan¹ oraz kilkanaœcie tabletek. - Sk³ad ka - dej z substancji znalezionej przy mieszkañcach Kêpna oceni bieg³y s¹dowy z zakresu narkotyków - mówi sier. Anna Lubojañska, rzecznik prasowy KPP w Kêpnie. - Ponadto mê czyÿni byli nietrzeÿwi, jeden z nich mia³ w wydychanym powietrzu blisko 3 promile alkoholu. Ca³a trójka zosta³a osadzona w policyjnym areszcie. Przeciwko nim zostanie wszczête postêpowanie o z³amanie przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. ZATRZYMANY Z MARIHUAN 26 grudnia, podczas patrolowania jednego z miejskich osiedli, policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Kêpnie zatrzymali 21-latka, który posiada³ przy sobie marihuanê. - Podczas patrolu dostrzegli m³odego mê czyznê, który na ich widok zachowywa³ siê nerwowo - mówi sier Anna Lubojañska, rzecznik KPP. - Policjanci wylegitymowali mê czyznê. Jak siê okaza³o 21-letni kêpnianin posiada³ przy sobie marihuanê. UKRAD NARZÊDZIA OGRODNICZE 28 grudnia kêpiñscy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcê w³amania do pomieszczeñ gospodarczych jednej ze szkó³ na terenie miasta, którym okaza³ siê wielokrotnie notowany przez Policjê 48-latek. Do samej kradzie y dosz³o 27 grudnia br. w godzinach popo³udniowych. Nieznany wówczas sprawca w³ama³ siê do pomieszczeñ gospodarczych jednej ze szkó³ w Kêpnie i zabra³ stamt¹d narzêdzia gospodarcze i ogrodnicze. Dzielnicowy KPP w Kêpnie, który ustali³ fakt w³amania natychmiast skontaktowa³ siê z dyrekcj¹ szko³y. Ustalono, e ³¹czna suma strat wynosi oko³o 200 z³. Ju dzieñ sam sprawca zosta³ kradzie y zosta³ zatrzymany, okaza³ siê nim 48-letni kêpnianin, który jest ju dobrze znany funkcjonariuszom policji. W momencie zatrzymania mê czyzna by³ pijany, w wydychanym powietrzu mia³ ponad 2,5 promila alkoholu. Sprawca us³ysza³ ju zarzuty kradzie y z w³amaniem, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci. USTALILI SPRAWCÊ W AMANIA Kêpiñscy policjanci ustalili sprawcê kradzie y roweru sprzed jednego z bloków. Sprawca dopuœci³ siê ponadto innego przestêpstwa - w³amania do gara u na prywatnej posesji. W obu sprawach us³ysza³ ju zarzuty. W czerwcu br. sprzed jednego z bloków na terenie Kêpna skradziony zosta³ rower o wartoœci oko³o 700 z³. Wówczas nie uda³o siê ustaliæ sprawcy. jednak policjanci stale prowadzili czynnoœci wykrywcze w tej sprawie. 22 grudnia br. ustalili sprawcê, którym okaza³ siê 48-latek z Kêpna. Mê czyzna jest ju dobrze znany policjantom, bo wczeœniej dopuszcza³ siê innych przestêpstw tego rodzaju. Nie jest to jedyne przestêpstwo, którego dopuœci³ siê 48- latek tego dnia. Funkcjonariusze Wydzia³u Kryminalnego KPP w Kêpnie zauwa yli go bowiem na terenie miasta, gdy niós³ ze sob¹ kompresor do powietrza. Sprzêt ten, wart oko³o 300 z³, ukrad³ chwilê wczeœniej - w³amuj¹c siê do jednego z gara y. Poszkodowany o w³amaniu zosta³ poinformowany ju przez funkcjonariuszy policji. 48-latek us³ysza³ ju zarzuty kradzie y i kradzie y z w³amaniem. RED SPÓR O KREDYT Tylko czy a 700 tysiêcy z³otych Do ostrej wymiany zdañ w sprawie zaci¹gniêcia przez Powiat kredytu d³ugoterminowego dosz³o podczas ostatniej sesji w Kêpnie. - To nie jest wielkie osi¹gniêcie, e my zmniejszamy z 1,3 mln do 700 tys. kredyt. Jeszcze pó³tora miesi¹ca temu nie by³o w ogóle mowy o tym kredycie - alarmowa³ podczas wtorkowej sesji radny Ryszard Przybylski. Pierwotnie, kiedy jeszcze poprzednia rada wyra a³a zgodê na zaci¹gniêcie 1,3 mln z³ kredytu, w planach by³o wspó³finansowanie zaplanowanej na terenie gm. êka Opatowska,,schetynówki''. Inwestycja jednak nie dosz³a do skutku, mimo to temat kredytu powróci³, tyle e na pokrycie wystêpuj¹cego w 2014 r. deficytu bud etowego. I nie jest to ju 1,3 mln, a 700 tys. z³. - W zmianach bud etowych widzimy, e inwestycja nie dosz³a do skutku - wyzna³ radny Ryszard Przybylski. Przypomnia³ równoczeœnie, e kiedy rada wyra a zgodê na zaci¹gniêcie kredytu, okreœla, na jaki cel ma on zostaæ przeznaczony. I e w tym przypadku, kiedy w kwietniu br. jeszcze poprzednia rada wypowiedzia³a siê w tej sprawie, zaplanowany kredyt mia³ byæ przeznaczony na realizacjê drogi w gminie êka Opatowska. Choæ nie do koñca. Kiedy bowiem przyjrzeliœmy siê podjêtej w kwietniu 2014 r. uchwale w tej sprawie, pod któr¹ podpisa³ siê ówczesny przewodnicz¹cy rady Ryszard Przybylski, przeczytaliœmy, e,,kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu powiatu oraz sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.... DOCHODY OKAZA Y SIÊ NI SZE Starosta Witold Jankowski t³umaczy³, e zaplanowane na ten rok dochody powiatu, w rzeczywistoœci okaza³y siê ni sze. - Kredyt tak e zaci¹ga siê po to, aby wyrównaæ w³aœnie braki dochodów - przekonywa³. Przypomnia³ tak e, e do realizacji,,schetynówki nie dosz³o z prozaicznego powodu: œrodki przeznaczone na ten cel okaza³y siê ni - sze, ni oczekiwania potencjalnych wykonawców. Nowy zastêpca na Nowy Rok Artur Kosakiewicz bêdzie nowym zastêpc¹ burmistrza Kêpna, o czym poinformowa³ podczas ostatniej - wtorkowej sesji rady miejskiej burmistrz Piotr Psikus. Przez ostatnie 4 lata Kosakiewicz by³ kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Œrodowiska i Rozwoju Urzêdu Gminy w Baranowie. Wczeœniej jednak przez 15 lat pracowa³ w Wydziale Inwestycji UMiG w Kêpnie, gdzie zaczyna³ jako referent, a odchodzi³ jako naczelnik wydzia³u. - Powo³am na funkcjê zastêpcy burmistrza pana mgr in. Artura Kosakiewicza, ( ) mojego wspó³pracownika do NIE MO EMY TAK ROBIÆ - Nie zadowala mnie ta odpowiedÿ - odpar³ Przybylski. - Ja nie mam uwag co do niewykonania tej e drogi, ale niewykonanie tej e drogi pozostawi³o œrodki w bud ecie, wobec tego nie ma drogi - powinny byæ œrodki. Administracja publiczna zmniejszy³a sobie plan dochodu o 524 tys. z³. Fajnie, o pó³ miliona, po to eby kredyt wzi¹æ? (...) Nie mo- emy tak robiæ. Je eli ustalamy plany dochodów, powinny byæ one realizowane. (...) Musimy zacz¹æ zmieniaæ sposób myœlenia, bo bêdziemy brn¹æ w d³ugi. SPÓŸNIONY VAT Jankowski przypomnia³ Przybylskiemu, e przecie to on przez ostatnie 4 lata by³ radnym i podejmowa³ takie decyzje. - Równie tê, dotycz¹c¹ tego kredytu - dowodzi³. Skarbnik Marcin Trojak t³umaczy³, e koniecznoœæ zaci¹gniêcia kredytu na pokrycie deficytu bud etowego wynika m.in. z faktu, e jak dot¹d nie uda³o siê jeszcze odzyskaæ pe³nej kwoty nale nego samorz¹dowi zwrotu VAT-u, a kwota ta zosta³a ju zapisana w tegorocznym bud ecie po stronie dochodów. - Zaplanowane na 2014 r. w dochodach bud etowych ze zwrotu VAT by³o 700 tys. z³ - przypomnia³ starosta. - No i myœmy tego planu nie wykonali, tylko czêœciowo. Czyli zosta³o siê jeszcze z tego planu do wykonania ok. 500 tys. z³. MY TO PORZ DKUJEMY - Chcia³bym, ebyœmy siê zastanowili, co my robimy - apelowa³ Przybylski. - To nie jest wielkie osi¹gniêcie, e my zmniejszamy z 1,3 mln do 700 tys. kredyt. Jeszcze pó³tora miesi¹ca temu nie by³o w ogóle mowy o tym kredycie. - My po prostu wykonujemy b³êdne za³o enia poprzedniego zarz¹du i przez tak¹ uchwa³ê chcemy to wyprostowaæ - odpar³ cz³onek zarz¹du, Zenon Kasprzak. - Ja by³em zawsze przeciwny braniu jakichkolwiek kredytów. Wtedy siê zak³ada³o, e to jest 1,3 mln z³, ale te siê zak³ada³o wp³ywy do bud etu z VAT 700 tys.. One nie zosta³y wykonane przez poprzedni zarz¹d i my teraz tê sprawê porz¹dkujemy. JUR Kosakiewicz wiceburmistrzem roku 2010, naczelnika wydzia³u inwestycji, infrastruktury i funduszy europejskich, w ostatnim czasie naczelnika takowego referatu w Urzêdzie Gminy w Baranowie - poinformowa³ radnych burmistrz. - Po za³atwieniu spraw formalnych pan Artur obejmie funkcjê zastêpcy burmistrza i zajmie siê m.in. sprawami dotycz¹cymi inwestycji, poszukiwania i pozyskiwania œrodków i nadzorem nad realizacj¹ zadañ inwestycyjnych i szeroko rozumianych zadañ komunalnych. 45-letni Artur Kosakiewicz ukoñczy³ Politechnikê Czêstochowsk¹ na Wydziale Ochrony Œrodowiska. Zaraz po studiach pracowa³ w Zak³adzie Doœwiadczalnym Produkcji Wêgli Aktywnych Mrozy, póÿniej podj¹³ pracê w biurze projektowym w Kêpnie. RED

9 BARANÓW BRALIN ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 9 Kuriozalny pomys³, aby specjalna komisja Rady Powiatu zajmowa³a siê ocen¹ etyczn¹ radnych KOMISJA OD ETYKI RADNYCH Spór o powo³anie kolejnej komisji sta³ej, której celem by³oby m.in.,,zajmowanie siê etyk¹ radnych'' zdominowa³ ostatnie obrady Rady Powiatu w Kêpnie. - Ja nie widzê, kto tu wymaga z radnych, eby dyscyplinowaæ i kodeks etyki tworzyæ - oponowa³ radny Ryszard Przybylski. Zapisany w porz¹dku obad, dla niewtajemniczonych iewiele mówi¹cy projekt chwa³y w sprawie zmiany chwa³y Nr II/7/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.,,w spraie powo³ania sta³ych komiji Rady Powiatu Kêpiñskieo, ustalenia przedmiotu ich zia³ania oraz sk³adów osoowych, w rzeczywistoœci ywo³a³ burzê. Okaza³o siê owiem, e autorzy tego rojektu postanowili powoaæ kolejn¹ komisjê sta³¹, tórej zadaniem by³oby... No ³aœnie, okreœlenie zadañ ej e komisji okaza³o siê dla utorów projektu nie lada yzwaniem. STATUT I KODEKS ETYKI Kiedy radna Jolanta Jêrecka spyta³a o zakres zaañ maj¹cej powstaæ komiji, us³ysza³a, e jej zadaiem bêdzie dostosowanie stniej¹cego statutu do zmieiaj¹cego siê prawa. - Jak ównie opracowanie kodeku etyki radnego i bie ¹ca naliza postaw radnych wyzna³ przewodnicz¹cy ady Stanis³aw Baliñski. wznieci³ burzê. - Komisja statutowa, jako taka, jest potrzebna... - przyzna³ radny Ryszard Przybylski. Nie zgodzi³ siê jednak, aby komisja ta mia³a charakter komisji sta³ej, której zadaniem by³oby te,,zajmowanie siê etyk¹ radnego. - Ja nie widzê tutaj, kto tu wymaga z radnych, eby dyscyplinowaæ i kodeks etyki tworzyæ - dowodzi³. - Ka - dy z nas zna zasady postêpowania i nie wiem, czy ktoœ zamierza zachowywaæ siê niezgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie powiatowym czy Konstytucj¹. (...) Byæ mo e jest ona (komisja) do czegoœ innego potrzebna, ale na pewno nie jest potrzebna do oceny nas czy postaw moralnych - podsumowa³, stawiaj¹c równoczeœnie wniosek o powo³ane doraÿnej komisji statutowej. W podobnym tonie wypowiedzia³ siê radny Wiktor Gruszka. Zaproponowa³ te, aby w projekcie spornej uchwa³y, gdzie mowa jest o,,powo³aniu komisji statutowej i etyki radnego, której przedmiotem dzia³ania jest analiza, poprawienie i zmodyfikowanie statutu dokonaæ zmiany w samej nazwie. - Nie,,poprawianie, nie,,zmodyfikowanie, tylko przygotowanie,,projektu zmian w statucie - przekonywa³. EBY MOBILIZOWAÆ RADNYCH Przewodnicz¹cy Baliñski przypomnia³, e przecie jeszcze podczas wspólnego posiedzenia komisji radni optowali za powo³aniem komisji w takiej formie, czyli,,rozbudowanej. - O formê etyki i zasad, zachowañ radnych - uœciœla³. O tym, jaki cel przyœwieca³ pomys³odawcom stworzenia takiej komisji mówi³ radny Zenon Kasprzak. - W pomyœle stworzenia tej komisji, e to ma byæ komisja statutowa i etyki radnego, by³o to, eby nie oceniaæ zachowañ etycznych radnego, bardziej chodzi³o o to, e eby radni reprezentowali te starostwo na zewn¹trz, w swoich okrêgach wyborczych - t³umaczy³. - eby mobilizowaæ ich do dzia³ania na rzecz tego spo³eczeñstwa, które ich wybra³o. - Statut okreœla, e Powiat reprezentuje starosta - ripostowa³ Przybylski. - My mo- emy zaj¹c siê w swoich okrêgach wyborczych, czym uwa amy. - Nad prac¹ radnych czuwa przewodnicz¹cy, prezydium rady, no i oczywiœcie nasi wyborcy - doda³ Gruszka, przekonuj¹c, e ju sama nazwa maj¹cej powstaæ komisji jest doœæ niezrêczna, a jej zbyt szerokie spektrum dzia³ania - niczym nieuzasadnione. WYCOFAÆ Z OBRAD Radny Tomasz Gatner chcia³ wiedzieæ, jakie przes³anki leg³y u podstaw zamys³u, aby opracowaæ kodeks etyki radnego. Przewodnicz¹cy odrzek³, e,,w pewnym sensie wp³yw na to maj¹ zachowania ró - ne, jakie maj¹ miejsce w sferze publicznej. Gruszka proponowa³, e przecie nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonuj¹c zmian w statucie rozszerzyæ go o zasady postêpowania etycznego radnych. Radca prawny starostwa zwróci³a uwagê, aby wyraÿnie zaznaczyæ, czy ma byæ to komisja sta³a, czy te doraÿna. Radny Marek Kowalski przypomnia³, e jak dot¹d nie by³o takich sygna³ów, aby radni powiatowi musieli siê wstydziæ swojego zachowania. W koñcu radny Micha³ B³a ejewski postawi³ wniosek o wycofanie z obrad projektu spornej uchwa³y. - Do przeanalizowania i uzgodnienia do prezydium i zarz¹du - uzasadni³. A e wniosek ten by³ najdalej id¹cy - zosta³ poddany pod g³osowanie. Projekt zosta³ wycofany. JUR PRZEWODNICZ CY KOMISJI WYBRANI Podczas sesji przewodnicz¹cy rady Stanis³aw Baliñski poinformowa³, kto stan¹³ na czele poszczególnych komisji rady. I tak Komisj¹ Edukacji i Promocji kierowaæ bêdzie Miros³aw Szydlik. Na czele Komisji Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska stan¹³ Ryszard Dachowski, a Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Pomocy Rodzinie - Wiktor Gruszka. Przewodnicz¹cym Komisji Przestrzegania Prawa i Porz¹dku Publicznego zosta³ Marian Górecki, a Komisji Bud etu i Finansów - Jolanta Jêdrecka. REKLAMA Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niep³odnoœæ, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne ow³osienie, oty³oœæ, badania hormonalne. Badania USG-tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ci¹ y, piersi, j¹der, prostaty. Biopsje - (punkcje)piersi i tarczycy pod kontrol¹ USG z dokumentacj¹ zdjêciow¹. Ostrzeszów, ul. W³. Gomu³ki 44, rej , 1 i 3-sobota miesi¹ca Kêpno, Szpital 2-sobota miesi¹ca

10 10 BARANÓW BRALIN ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA BARANÓW BRALIN ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 11 REKLAMA Oddano ho³d Powstañcom Wielkopolskim 27 grudnia na kêpiñskim Rynku odby³a siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca 96. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w czasie której burmistrz Piotr Psikus wraz z pos³ank¹ Bo en¹ Henczyc¹ i radnymi Rady Miejskiej z³o yli wi¹zanki pod pomnikiem poœwiêconym Bohaterom walk o wolnoœæ i demokracjê. Powstanie Wielkopolskie wybuch³o 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i by³o najwiêkszym zakoñczonym zwyciêstwem zrywem niepodleg³oœciowym na terenie zaborów. Walki toczone zim¹ na prze³omie 1918 i 1919 roku doprowadzi³y do upragnionego celu. Dziêki odwadze i determinacji powstañców, Wielkopolska po zakoñczeniu I wojny œwiatowej znalaz³a siê w granicach odrodzonej i niepodleg³ej II Rzeczypospolitej. W sobotê przed pomnikiem na Rynku zebra³y siê delegacje w³adz samorz¹dowych Miasta i Gminy Kêpno oraz Powiatu Kêpiñskiego, radnych, instytucji, organizacji i placówek oœwiatowych oraz poczty sztandarowe. O godzinie 12 zabrzmia³y dÿwiêki syreny, po których zebrani odœpiewali hymn pañstwowy, a nastêpnie przy akompaniamencie werbli z³o ono wi¹zanki kwiatów i zapalono znicze. Na zakoñczenie zaœ odegrana zosta³a Marsylianka Wielkopolska, pieœñ skomponowana dla uczczenia pierwszej rocznicy zwyciêskiego zrywu Wielkopolan. Tradycyjnie w obchodach kolejnej rocznicy wybuchu powstania uczestniczyli cz³onkowie Fan Clubu Lecha Poznañ w Kêpnie, którzy przybyli na uroczystoœæ z flagami powstañczymi i oddaj¹c ho³d bohaterskim powstañcom odpalili pod pomnikiem race. Po zakoñczeniu uroczystoœci na Rynku, burmistrz Psikus uda³ siê pod pomnik w Korzeniu, który upamiêtnia poleg³ych powstañców wielkopolskich. Tam wspólnie z radn¹ Alicj¹ M³ot i prezesem Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Kêpiñskiej Marianem Lorenzem z³o y³ wi¹zankê Katarzyna Ko³cio-Kraus nowym sekretarzem miasta i gminy Z po ytkiem dla samorz¹du Katarzyna Ko³cio-Kraus zosta³a nowym sekretarzem miasta i gminy Kêpno. - Jest to osoba sprawdzona, która nie od dzisiaj funkcjonuje w samorz¹dzie - mówi burmistrz Piotr Psikus. Rozstrzygniêty zosta³ konkurs, w którym obok Katarzyny Ko³cio-Kraus startowa³ równie Bogus³aw Bagiñski, swego czasu sekretarz gminy Baranów. Wczeœniej z funkcji sekretarza zrezygnowa³a Krystyna Wiertelak, która po ostatnich wyborach samorz¹dowych wróci³a do Odolanowa, gdzie nowy burmistrz Marian Janicki powo³a³ j¹ na stanowisko swojego zastêpcy. - By³o postêpowanie konkursowe, w którym wystartowa³y dwie osoby. Pani Ko³cio-Kraus osi¹gnê³a lepszy wynik w tym postêpowaniu, z czego osobiœcie siê cieszê - przyznaje burmistrz Piotr Psikus. - Jest to osoba sprawdzona, która nie od dzisiaj funkcjonuje w samorz¹dzie i wydaje mi siê, e nasza wspó³praca bêdzie siê uk³ada³a dobrze, z po ytkiem i dla samorz¹du, i dla nas obydwojga, i bêd¹ to efekty pozytywne. Spytaliœmy burmistrza, czy w najbli szym czasie mo na siê jeszcze spodziewaæ jakiœ zmian na szczeblu kierowniczym UMiG. - Na razie siê przygl¹dam pozosta³ym pracownikom - odpar³ Psikus. A co z drugim zastêpc¹ burmistrza? - Na tê chwilê, tak jak ju wczeœniej mówi³em, nie planujê powo³ania drugiego wiceburmistrza - wyzna³. Katarzyna Ko³cio-Kraus jest absolwentk¹ Wydzia³u Prawa i Administracji (mgr prawa) Uniwersytetu Wroc³awskiego. Ukoñczy³a te m.in. studia podyplomowe - kierunek Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz,,zarz¹dzanie w S³u bie Zdrowia, jest równie absolwentk¹ Podyplomowego Samorz¹dowego Studium Europejskiego, ukoñczy³a tak e Mened erskie Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu - kierunek Zarz¹dzanie Samodzielnym Zak³adem Opieki Zdrowotnej. Pracownikiem UMiG w Kêpnie zosta³a w 2004 roku, ostatnio pe³ni³a funkcjê zastêpcy naczelnika Wydzia³u Administracji i Spraw Spo- ³ecznych. Wczeœniej pracowa- ³a w Starostwie Powiatowym. JUR kwiatów. Pod pomnikiem zap³on¹³ znicz. Ho³d bohaterom, którzy polegli podczas bitwy pod Korzeniem 19 lutego 1919 roku z³o y- ³a równie delegacja w³adz samorz¹dowych Powiatu Kêpiñskiego z wicestarost¹ Gra yn¹ Jany na czele. MB TO JEST MIEJSCE NA TWOJ REKLAMÊ Zadzwoñ: tel Psikus i Pawlicki wymienili siê miejscami w radach nadzorczych zale nych od Gminy Kêpno i Gminy Jarocin spó³ek NAWZAJEM SIÊ WSPIERAMY grudnia 2014 r. burmistrz Piotr Psikus powo³a³ Adama Pawlickiego, swojego,,kolegê po fachu z Jarocina, w sk³ad rady nadzorczej spó³ki Wodoci¹gi Kêpiñskie. Kilka tygodni wczeœniej burmistrz Pawlicki mianowa³ Piotra Psikusa cz³onkiem rady nadzorczej Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Jarocinie. O uprzejmoœciach, jakimi od dawien dawna okraszona jest przyjaÿñ kêpiñsko - jarociñska pisaliœmy ju w czerwcu 2009 r. Wówczas to okaza³o siê, e ówczesny burmistrz Kêpna Piotr Psikus z dniem 6 marca 2008 r. z nadania burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego zacz¹³ pe³niæ funkcjê cz³onka rady nadzorczej Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Jarocinie. - Ja nie jestem w radzie nadzorczej jako burmistrz, ale jako Piotr Psikus - podkreœla³ wówczas w³odarz Kêpna. A eby by³o ciekawiej, kilka miesiêcy póÿniej (1 sierpnia 2008 r.) Psikus powo³a³ ówczesnego wiceburmistrza Jarocina Witos³awa Gibasiewicza do rady nadzorczej spó³ki Wodoci¹gi Kêpiñskie. Wtedy miesiêczne wynagrodzenie cz³onka rady wynosi³o z³, a jej przewodnicz¹cego z³ brutto. Burmistrz Psikus t³umaczy³ wówczas, e nie jest ³atwo znaleÿæ do rady nadzorczej cz³owieka, który ma odpowiednie uprawnienia, a Gibasiewicz takie ma. Równoczeœnie Gibasiewicz podkreœla³, e zasiadanie Piotra Psikusa w radzie nadzorczej PWiK w Jarocinie jest zwi¹zane z jego wiedz¹, kompetencjami i d³ugoletnim doœwiadczeniem. POTR CONA ROWERZYSTKA PIASKI 1 bm. oko³o godz. 17 na drodze krajowej nr 11 w okolicach êki Opatowskiej i Piasek dosz³o do groÿnie wygl¹daj¹cego zdarzenia drogowego. Jad¹ca rowerem 62-letnia mieszkanka gm. êka Opatowska zosta³a potr¹cona przez samochód ciê arowy. Na miejsce zdarzenia udali siê policjanci grupy operacyjno-dochodzeniowej, którzy przes³uchali œwiadków, wykonali oglêdziny miejsca zdarzenia i dokumentacjê fotograficzn¹. - Ze wstêpnych ustaleñ wynika, e 62- letnia mieszkanka gm. êka Opatowska zosta³a potr¹cona przez samochód ciê arowy, gdy podró owa³a rowerem - mówi sier Anna Lubojañska, rzecznik prasowy kêpiñskiej policji. - Samochodem kierowa³ 34-letni mieszkaniec Kotlina, który w³aœnie wykonywa³ manewr wyprzedzania. Fot. KPP Kêpno Z BARANOWA, WÓJTA SYN Wtedy te wójt Baranowa Jan Sarnowski powo³a³ na cz³onka rady nadzorczej Wodoci¹gów Kêpiñskich Marcina Sarnowskiego (wspólnikami spó³ki Wodoci¹gi Kêpiñskie s¹ dwa samorz¹dy: Kêpna i Baranowa). Zbie - noœæ nazwisk? Nie, Marcin Sarnowski to syn wójta Sarnowskiego, który by³ zatrudniony w tamtejszym Urzêdzie Gminy jako inspektor ds. ochrony œrodowiska. Kobieta z licznymi urazami cia³a zosta³a przetransportowana do kêpiñskiego szpitala. Wiadomo, e kierowca by³ trzeÿwy. Kobieta jecha- ³a rowerem w ciemnym ubraniu i bez elementów odblaskowych. - Wiele wskazuje równie na to, e rower by³ nieoœwietlony - dodaje rzecznik. Policja apeluje do wszystkich pieszych i rowerzystów o to, aby zadbali o elementy odblaskowe na odzie y oraz sprawdzili, czy ich rower posiada sprawne oœwietlenie, które jest obowi¹zkowym wyposa eniem roweru. RED CZAS PO EGNAÑ Jednak kiedy Adama Pawlickiego zast¹pi³ na fotelu burmistrza Jarocina Stanis³aw Martuzalski, z funkcj¹ cz³onka rady nadzorczej PWiK musia³ siê te po egnaæ Piotr Psikus. To jednak nie wszystko, Psikus pe³ni³ bowiem w tamtych latach funkcjê przewodnicz¹cego rady nadzorczej - równie zale nej od Gminy Jarocin - spó³ki Jarocin Sport. Na stanowisko to zosta³ powo³any po przegranych w 2010 r. wyborach samorz¹dowych jeszcze przez burmistrza Adama Pawlickiego (odwo³a³ go nastêpca Pawlickiego - Stanis³aw Martuzalski). I POWROTÓW Tego samego Pawlickiego, który zosta³ teraz (30 grudnia) powo³any do rady nadzorczej Wodoci¹gów Kêpiñskich przez nowo wybranego burmistrza Kêpna Piotra Psikusa. Czy oznaczaæ to mo e, e i dla Psikusa znów znalaz³o siê teraz miejsce w radzie nadzorczej jednej ze spó³ek komunalnych Jarocina? Dok³adnie tak. Na pocz¹tku grudnia 2014 r. burmistrz Pawlicki powo³a³ bowiem swojego,,kolegê po fachu z Kêpna w sk³ad rady nadzorczej Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Jarocinie. Piotr Psikus jest zastêpc¹ przewodnicz¹cego tej e rady. SPRAWDZONE WZORCE - Wymieniamy siê doœwiadczeniami, wiedz¹ - wyzna³ indagowany przez nas w tej sprawie burmistrz Psikus. - On (Adam Pawlicki - przyp. red.) te ma dobry zakres kompetencji, te ma dobre pomys³y, nawzajem siê wspieramy w rozwi¹zywaniu ró nych problemów komunalnych. Kiedy przypominamy, e kilka lat temu równie mia- ³a miejsce podobna wymiana miejsc, Psikus odpowiada: - Zamierzam realizowaæ dobre, sprawdzone wzorce, które kiedyœ funkcjonowa- ³y, z po ytkiem i dla samorz¹du kêpiñskiego, i dla jarociñskiego - wyznaje. JUR

11 12 BARANÓW BRALIN ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA SPÓ KA, ALE TYLKO NA PAPIERZE Radni podjêli uchwa³ê w sprawie likwidacji spó³ki Korporacja Centrum Logistyczne Mój Sklep Gmina Kêpno nie chce ju byæ udzia³owcem spó³ki,,mój Sklep''. Tym bardziej, e spó³ka ta ju dawno sta³¹ sie martwym tworem i nie spe³nia³a zadañ, do jakich zosta³a powo³ana. - Pamiêtam, e w³aœciciele, którzy siê w to przedsiêwziêcie zaanga owali, jakieœ korzyœci z tego tytu³u odnosili - mówi³ burmistrz Piotr Psikus. Tyle, e to by- ³o dawno i... Omawiaj¹c projekt uchwa- ³y w sprawie wyra enia zgody na rozwi¹zanie Korporacji Centrum Logistyczne Mój Sklep Spó³ka Akcyjna, radca prawny Grzegorz Marciniak mia³ œwiadomoœæ, e wiêkszoœæ radnych jest zaskoczona jej treœci¹. - Istota problemu polega na tym, e Korporacja Centrum Logistyczne,,Mój Sklep ju od wielu lat jest tzw. martw¹ spó³k¹ - t³umaczy³. - Jest to spó³ka, która (...) funkcjonuje tylko i wy³¹cznie na papierze. Okazuje siê, e spó³ka ta zawi¹zana zosta³a jeszcze pod koniec ubieg³ego wieku. Inicjatorem jej powstania by³ samorz¹d Œremu, jej udzia³owcami obok innych, tak e kêpiñska Gmina i kilku przedsiêbiorców. Celem spó³ki mia³o byæ wspieranie rodzimych przedsiêbiorców, g³ównie w³aœcicieli sklepów, w obliczu konkurencji, jak¹ mia³y stanowiæ dla nich powstaj¹ce na polskim rynku markety. Dziœ nie doœæ, e spó³ka ta nie ma organów, to trzeba te przyj¹æ, e nie posiada równie adnego maj¹tku, a wiêc w rzeczywistoœci utraci³a podstawy swojego funkcjonowania. Wiêkszoœæ udzia³owców podjê³o ju stosowne uchwa³y w sprawie jej rozwi¹zania. - Czy s¹ jakieœ szanse na odzyskanie tych pieni¹ - ków? - pyta³ radny Andrzej JóŸwik, zwracaj¹c uwagê na fakt, ze Gmina zaanga owa- ³a w spó³kê 35 tys. z³ (w sumie by³o to ok. 600 tys. z³). - Spó³ki nie ma, efektów jej dzia³alnoœci nie ma... Okaza³o siê, e raczej nie. - Trudno nawet powiedzieæ, na dzieñ dzisiejszy, w jaki sposób te pieni¹dze zosta³y rozdysponowane - mówi³ Marciniak. - Ja takiej szansy nie widzê. (...) Tê kwestiê nale a³oby rozpatrzyæ, ale ewentualnie po zakoñczeniu procesu likwidacyjnego, i to powinna byæ wspólna decyzja wszystkich wspólników tej spó³ki. Radny Krzysztof D¹browski zwróci³ uwagê, ze to w³aœnie Piotr Psikus, jako ówczesny burmistrz by³ inicjatorem tego, aby kêpiñska rada miejska wyrazi³a zgodê na objêcie akcji w tej spó³ce. - Proszê powiedzieæ czy pan pamiêta mo e, czy Gmina korzysta³a z tych œrodków, jakie wp³aci³a? - dopytywa³. - Bo wiem, e by³y takie naklejki na sklepach... - Faktycznie Gmina Kêpno mo e nie by³a inicjatorem, ta inicjatywa nale a³a do Œremu, ale w³¹czy³a siê do tej akcji - odpar³ Psikus. - Natomiast trzeba odnieœæ decyzje do czasu, kiedy by- ³y one podejmowane. Burmistrz przypomnia³, e w 1999 praktycznie du- e sieci handlowe wchodzi- ³y dopiero do Polski. - Jednym ze sposobów, wœród wielu akcji, jakie siê wtedy pojawia³y w obronie ma- ³ych, lokalnych sklepów, by³a równie taka akcja (...) pod has³em,,mój Sklep - przypomnia³. Powstaj¹ca korporacja mia³a byæ centrum logistycznym dostarczaj¹cym towary do ma³ych sklepów, co mia³o siê wi¹zaæ - przy zakupach zbiorowych - z ich ni sza cen¹. - Taka by³a idea i taki by³ pomys³ - nie ukrywa³ burmistrz. Z biegiem czasu ambitne plany spó³ki przesta³y byæ realizowane. - Spotkam siê z burmistrzem Œremu i porozmawiam na ten temat, bo z jego inicjatywy ta akcja powsta³a, i z jego inicjatywy dosz³o do likwidacji tej spó³ki - podkreœla³ Psikus, który zapewni³, e bêdzie chcia³ wiedzieæ, jakie s¹ mo liwoœci odzyskania zainwestowanych przez Gminê Kêpno œrodków. Czy Gmina w jakikolwiek sposób skorzysta³a z faktu wejœcia do tej e spó³ki? - Pamiêtam, e w³aœciciele, którzy siê w to przedsiêwziêcie zaanga owali, jakieœ korzyœci z tego tytu³u odnosili - odpar³ burmistrz. Wykorzystanie zaanga owanych w spó³kê œrodków pozostaje pytaniem, na które - jak na razie - nie ma odpowiedzi. JUR OG OSZENIE Pochyleni nad ³óbkiem Jezusa Jase³ka w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Mroczeniu 19 grudnia w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Mroczeniu wystawiono bo onarodzeniowe jase³ka. Zaproszeni goœcie, wraz z uczniami, nauczycielami i pracownikami szko³y obejrzeli bo onarodzeniowe przedstawienie w wykonaniu ponad 40 uczniów. Przygotowaniem m³odych aktorów zajêli siê nauczyciele: D. Matuszewska i K. Orszulak (scenariusz), N. Jañska (taniec), J. Klyta (oprawa muzyczna) i A. Sitek (dekoracje). SP SKRAD DREWNO NA... HUŒTAWKÊ BARANÓW Tu przed Œwiêtami Bo ego Narodzenia kêpiñscy policjanci zatrzymali sprawcê kradzie y drewna. z lasu. Ca³a sytuacja mia³a miejsce w godzinach popo³udniowych, ju po zapadniêciu zmroku, w miejscowoœci Joanka. 40-letni mieszkaniec gm. Baranów wjecha³ na teren Lasów Pañstwowych i ukrad³ znajduj¹ce siê tam drewno - 0,8 metra szeœciennego o wartoœci 100 z³. Nie wiedzia³ jednak, e teren lasów, szczególnie tam, gdzie sk³adowane jest drewno podlega szczególnej kontroli. - Policjanci na leœnym dukcie pojawili siê, nim zd¹ y³ on za³adowaæ drewno do swojego samochodu - mówi sier Anna Lubojañska, rzecznik kêpiñskiej policji. - T³umaczy³ póÿniej, e drewno chcia³ wykorzystaæ do zrobienia huœtawki. Przeciwko 40-latkowi zostanie skierowany wniosek o ukaranie do S¹du Rejonowego w Kêpnie. RED

12 BARANÓW BRALIN ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA tysiêcy dla Wojtysiaka BRALIN Wójt Lewandowska-Siwek dosta³a 20-procentow¹ podwy kê 11 TYSIÊCY WYNAGRODZENIA BARANÓW Blisko 10 tysiêcy z³oych (dok³adnie z³ rutto) zarabiaæ bêdzie ójt Bralina Roman Wojysiak. W porównaniu wynagrodzeniem, jakie osta³o mu uchwalone lata temu, jest to skok ok. 10 procent. Podczas ostatniej sesji raliñscy radni pochylili siê.in. nad projektem chwa³y w sprawie zmian bud ecie gminy, a co za ym idzie - zmian w Wieloetniej Prognozie Finansoej Gminy na lata Zmienili te uchwa³ê sierpnia 2014 r. w spraie zaci¹gniêcia po yczki a wyprzedzaj¹ce finansoanie dzia³añ finansowaych ze œrodków pochoz¹cych z bud etu Unii uropejskiej. Pierwotnie chwalono bowiem zaci¹niêcie po yczki z bud etu añstwa w Banku Gospoarstwa Krajowego na wyrzedzaj¹ce finansowanie zia³añ finansowanych ze rodków UE do wysokoœci z³. Œrodki te mia- ³y byæ przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu bud etu w zwi¹zku z realizacj¹ zadania inwestycyjnego pn.,,rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Bralin. Teraz uchwalono, e bêdzie to kwota z³. - Kwota ta wynika z wartoœci umów zawartych przez Gminê w sprawie realizacji przedsiêwziêcia - argumentowano. Radni ustalili te wynagrodzenie dla wójta. W porównaniu z tym, uchwalonym 4 lata temu, jest ono wy sze o 10 procent (zwiêkszono o 400 z³ wynagrodzenie zasadnicze i o 5% (435 z³) dodatek specjalny. I tak Roman Wojtysiak zarabiaæ teraz bêdzie z³ brutto. (wynagr. zasadn z³, dodatek funkcyjny z³, dodatek specjalny 1775 z³, dodatek za wys³ugê lat 1080 z³). RED Ustalenie wynagrodzenia dla wójt Bogumi³y Lewandowskiej-Siwek zdominowa³o ostatni¹ sesjê baranowskiej rady. Wynosiæ ono bêdzie z³ brutto Tak jak mo na by³o przypuszczaæ, propozycja nowego, wy szego wynagrodzenia dla wójt Lewandowskiej-Siwek nie przesz³a bez echa. - Jeœli to przeg³osujemy, to wynagrodzenie pani wójt bêdzie wynosiæ ponad 11 tys. z³ - przyzna³ wiceprzewodnicz¹cy rady Marek Majczyk. - Poprzedni wójt (Jan Sarnowski, który 4 lata temu przegra³ z Lewandowsk¹-Siwek - przyp. red.) mia³ 12 tysiêcy, myœlê, e przez ostatnie 4 lata pani wójt da³a siê we znaki, jako dobry wójt - dowodzi³. - Jest bankowcem, stara siê wolne œrodki lokowaæ na kontach banków, które równie przynosz¹ dochody. Myœlê, e takie wynagrodzenie siê nale y i jest w pe³ni zasadne. WIELOŒÆ ZADAÑ Jakie? W przygotowanym pod obrady projekcie uchwa³y zapisano, e wynagrodzenie wójt Lewandowskiej-Siwek mia³oby wynosiæ z³ (wynagrodzenie zasadn , dodatek funkcyjny , dodatek za wieloletnia pracê (20%) z³. i dodatek specjalny - 35% sumy wynagr. zasadn. i dodatku specjalnego, czyli z³). W uzasadnieniu podano, e proponowany wzrost wynagrodzenia uzasadniony jest zarówno zakresem wykonywanych zadañ, jak równie osi¹gniêciami, skutecznoœci¹ i efektywnoœci¹ realizacji zadañ. - Wieloœæ realizowanych zadañ i ograniczone œrodki bud etowe nak³adaj¹ na Wójta dodatkowe obowi¹zki w zakresie pozyskiwania œrodków z innych Ÿróde³ - czytamy. - Nale y podkreœliæ, e Wójt Gminy zabiega o zdobycie jak najwiêkszej iloœci œrodków, aby przy dostêpnym bud ecie zapewniæ realizacjê jak najwiêkszej iloœci inwestycji niezbêdnych dla mieszkañców. (...) Warto zauwa yæ, i Gmina Baranów jest jedn¹ z najwiêkszych i najbogatszych gmin wiejskich Powiatu Kêpiñskiego, z czym zwi¹zane jest wykonywanie wiêkszego zakresu zadañ i obowi¹zków przez Wójta Gminy. AUTOR, AUTOR? Opinii Majczyka nie podziela³ jednak radny Piotr Marciniak. - Kto jest pomys³odawc¹ tego wniosku? - dopytywa³. - Nie jest napisane, kto jest pomys³odawc¹, autorem, wiêc pytam, kto to wnosi? Bêdzie odpowiedÿ, czy nie bêdzie? - mówi³ lekko zdenerwowany. - Ja myœlê, e wszyscy jesteœmy autorami tego wniosku - odpar³ Majczyk. O 20 PROCENT Marciniak przypomnia³, e 18 wrzeœnia 2013 r. rada podwy szy³a ju wynagrodzenie dla wójt i po 1,5 roku znów szykuje jej podwy kê. - I teraz chcia³bym zapytaæ, o ile wzrasta to wynagrodzenie w stosunku do poprzedniego wynagrodzenia? Czy jest mi w stanie ktoœ na to odpowiedzieæ? - pyta³ radny. Okaza³o siê, e o 20 procent. - Mamy swoje lata, jesteœmy osobami doros³ymi, wy bêdziecie decydowaæ - próbowa³ zamkn¹æ temat przewodnicz¹cy rady Andrzej Stodolski. Ostatecznie radni przyjêli zaproponowane w projekcie uchwa³y wynagrodzenie. AF Znajdziemy alternatywne rozwi¹zania Rozmowa z Adamem Kopisem, wójtem êki Opatowskiej Podczas sesji wiceprzewodnicz¹cy rady Leszek Zalewski nie kry³ swojego zdziwienia, e Pan, jako wójt gminy, lekk¹ rêk¹ chce siê pozbyæ niema- ³ych, bo siêgaj¹cych 200 tys. wp³ywów do bud etu. - Po pierwsze, tam nie pad³o sformu³owanie,,lekk¹ rêk¹. Sformu³owanie mo e i nie pad³o, chodzi o wydÿwiêk wypowiedzi. - Pana interpretacja, jako dziennikarza, to jest pana interpretacja. Ja na komisjach wspólnych ( ) przedstawi³em pewne kwestie, które w najbli szym czasie, przy uchwalaniu bud etu bêd¹ uwypuklone (rozmowê przprowadzono jeszcze przed sesj¹ bud etow¹ przp. red.). Spróbujê inaczej. Czym siê Pan kierowa³, proponuj¹c,,zamro enie na przysz³y rok obowi¹zuj¹cych dzisiaj podatków i op³at, nie zwiêkszaj¹c ich nawet o poziom inflacji? Tak naprawdê pozbawia Pan w ten sposób wp³ywów do bud etu rzêdu 200 tys. z³. - Nie pozbawiam, dlatego, e pozostawienie stawek tych podatków to nie jest uszczuplenie bud etu o kwotê 200 tys., dlatego e w tym kontekœcie ja mam swoj¹ wizjê poprzez rozmowy z mieszkañcami samej gminy, z przedsiêbiorcami Ja myœlê, e najlepszym weryfikantem bêdzie ycie, i pozostawienie tych podatków na tym poziomie sprawi, e nie bêdzie zaleg³oœci, nie bêdzie adnych roszczeñ Gminy w stosunku do zobowi¹zañ, jakie maj¹ mieszkañcy w stosunku do gminy. Jeœli w ten sposób do tego podejdziemy, to bêdzie mo - na zweryfikowaæ stan zobowi¹zañ mieszkañców wobec gminy na zero. Mówi Pan o zaleg³oœciach mieszkañców i firm wobec gminy. W skali minionego roku jest to kwota rzêdu? - Ja teraz jestem na konferencji i nie chcia³by strzelaæ cyfr. (rozmowa telefoniczna zosta³a przeprowadzona, kiedy wójt Kopis by³ na konferencji w Poznaniu przyp. red.). Ale przecie Pan u ywa tych zaleg³oœci, jako argument. I Pan nie wie, jaka jest ich skala? Zreszt¹ zaleg³oœci siê po prostu œci¹ga. - W pewnych kwestiach, chocia by odnoœnie ustawy œmieciowej, pewne rzeczy s¹ szybko weryfikowane, natomiast pewne rzeczy niestety nie. ( ) W pewnych kwestiach nie mo emy zbyt daleko, nie mamy takich mo liwoœci zbyt daleko siêgaæ wstecz. A mo e w ten sposób chce Pan zdobyæ poklask wœród mieszkañców? - W adnym wypadku, nie w tych kategoriach. Ja doskonale to przedstawi³em, a pan interpretuje to totalnie w druga stronê. Ja nie po to sk³ada³em (na sesji) yczenia z osobami z lokalnych mediów, pana ju nie by³o, bo pan wyszed³ szybciej, e ta wspó³praca ma polegaæ naprawdê na rzeczywistym i realnym przekazie informacji dla mieszkañców, a nie budowaniu jakiegoœ takiego muru, czy czegokolwiek w drug¹ stronê. Co Pan sugeruje? e mamy nie pytaæ, nie dociekaæ - Nie, jak najbardziej. Ja jestem wójtem i doskonalê rozumiem, ze jestem osob¹ publiczn¹. Ale ja panu przedstawiam swoja wizjê, a pan to interpretuje w bardzo prosty sposób. Ja tylko pytam, bo chcê poznaæ przes³anki, jakie leg³y u takiej decyzji. Chyba nie chce Pan powiedzieæ, e radny Zalewski nie wie, o czym mówi. - Nie. Radny Zalewski ze swoim doœwiadczeniem, z ca³ym szacunkiem, wie doskonale, o czym mówi. W wiêkszoœci gmin ka - dego roku podnosi siê podatki przynajmniej o stopieñ inflacji. U was w tym roku bêdzie inaczej, co pozbawi gminê œrodków rzêdu 200 tys. z³. To du o czy ma³o? - Du o. I Pan siê na to zgadza? - To jest kwota, która jest kwot¹ mo liw¹, jako straty, ale nie do koñca. ( ) To jest kwota przybli ona, która urealniona bêdzie na przestrzeni roku. I nie przes¹dzajmy, czy to bêdzie 100 tysiêcy, czy oko³o 200. Nawet gdyby to by³o 100 tysiêcy, to te du o, zwa ywszy na fakt, e w prowizorium bud etowym na przysz³y rok zapisane zosta³o oko³o 500 tys. z³ na inwestycje. - Przedstawiaj¹c takie propozycje chcia³bym, aby codziennoœæ ycia mieszkañców nie by³a na bazie przypodobania siê im, tylko zwrócenia uwagi na sytuacjê, w której niestety te niektórzy siê znajduj¹, jak gdyby u³atwienia im sp³aty tych zaleg³oœci, które s¹, a tym, którzy regularnie p³ac¹, aby te odczuli pewne wyjœcie gminy w stosunku do tych osób, które pracuj¹, funkcjonuj¹, i które wp³ywaj¹ na rozwój gminy. Tak ja to postrzegam. ( ) Jeœli chodzi o stopieñ inflacji, to w przypadku niektórych stawek jest to jeden, innych - parê groszy, to w tym momencie a tak nie burzy bud etu gminy. No w³aœnie. W przypadku pojedynczych mieszkañców czy przedsiêbiorców - nie, ale w skali bud etu gminy bêdzie to du a strata. - ycie poka e, czy to bêdzie 100 tys. z³, czy oko³o 200, czy mo e tylko 20 czy 50 tys. z³ strat. I mocno w to wierzê. Myœlê, e bêdziemy mogli powróciæ do tej rozmowy na koniec przysz³ego roku. Jeszcze raz powtarzam, to co eœmy podjêli jako rada wspólnie, nie bêdzie negatywnie wp³ywaæ na ca³oœæ gospodarki gminy êka Opatowska. Czyli nie odczujecie braku tych œrodków? - Na tê chwilê znajdziemy alternatywne rozwi¹zania, aby takiego odczucia mieszkañcy gminy nie mieli. Jerzy Biñczak

13 14 OG OSZENIA DROBNE US UGI Spawanie stali czarnej, nierdzewnej, aluminium np: alufelgi, chlodnice, czêœci maszyn, rury, konstrukcje. Tel CYKLINOWANIE, SOLIDNIE+SCHODY. Tel Po yczki Annanas od z³ ZADZWOÑ ZAPYTAJ , lub Atrakcyjne kredyty dla firm i rolników z opóÿnieniami BIK, KRUS i PODA- TEK. Tel NIERUCHOMOŒCI Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê przemys³ow¹ o pow. 40 arów z wiat¹ stalowo magazynow¹ o pow. 700 m2 przy drodze S8 Syców, cena z³. Tel KUPIÊ DZIA KÊ POD ZAK AD PRO- DUKCYJNY. Tel , Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bralinie, 8,5-9,5 arów. Tel Sprzedam dzia³kê w Rojowie o pow. 13 arów z warunkami zabudowy i mediami, cena 60 z³/m 2. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Ostrzeszowie, 15 arów ko³o ulicy S¹siedzkiej. Tel Dom w Ostrzeszowie z du ¹ dzia³k¹, mo liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Tel Sprzedam dom 1-rodzinny w Ostrzeszowie o pow. 163 m 2 po kapitalnym remoncie na dzia³ce 560 m 2, wszystkie media+gara i wiata. W rozliczeniu mo e byæ mieszkanie do 50 m 2. Tel Sprzedam dzia³kê 0,86 ha na Koñcu Œwiata, cena 170 tys. z³. Tel Sprzedam mieszkanie w Kêpnie, ul. Spó³dzielcza, o pow. 58 m 2. Tel Sprzedam dzia³ki bud. w Trzcinicy, uzbrojone, dobra lokalizacja. Tel Sprzedam mieszkanie 28 m 2 w Kêpnie na ul. Dworcowej, I piêtro. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na Osiedlu M³odych w Kraszewicach. Tel Sprzedam dom w Bukownicy z budynkiem gospodarczym, szop¹ z kana³em du ym ogrodem, lasem, gruntem, ca³oœæ dzia³ka 33 m 2. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Grabów- -Palaty. Tel , Sprzedam dom w Kaliszu, dzia³ka 1900 m 2. Tel Sprzedam gospodarstwo rolne 9 ha ziemi oraz siedlisko. Dom piêtrowy, gara e, zab. gospodarcze, na dzia³ce 0,5 ha. Tel Sprzedam mieszkanie przy ul. Kwiatowej w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w centrum Rojowa. adna lokalizacja, 1780 m 2, media. Tel Sprzedam dzia³kê, Koz³y ko³o NiedŸwiedzia 2415 m 2, uzbrojona. Tel Sprzedam grunty rolne 9 ha ziemi oraz siedlisko 0,5ha Dzia³ka budowlana, 1ha, Parzynów 12 z³/m 2. Tel Sprzedam dom nie uzbrojony, do remontu z gruntem, 5 arów + stodo³a przy drodze. Czajków/Klon. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ponad 700 m 2, Kêpno, Os Jana Paw³a II (Strzelnica). Tel Sprzedam dwie dzia³ki pod zabudowê. Feliksów. Tel Sprzedam halê o pow m 2 z mieszkaniem o pow. 320 m 2 w Byczynie przy drodze krajowej nr 11. Tel Sprzedam dzia³kê 7 arów ze 100-letnim drewnianym domkiem i zabudowaniami gospodarczymi, ogrodzona. Torzeniec, gm. Doruchów, cena do negocjacji. Tel Sprzedam ziemiê orn¹ 2,95 ha. B³aszki. Tel Sprzedam dom parterowy o pow. 176 m 2 powierzchni u ytkowej, na dzia³ce 0,90 ara, 2 gara e, NiedŸwiedŸ. Tel Sprzedam dom w zabudowie bliÿniaczej w Myjomicach o pow. ca³kowitej 145 m 2 na dzia³ce o pow. 800 m 2 do zamieszkania od zaraz. Tel Sprzedam mieszkanie 60 m 2 w Kêpnie na Os. Kopa. Tel Dzia³ka zabudowana przy lesie, 17 arów, Salomony. Tel Sprzedam du y dom z budynkami gospodarczymi na dzia³ce 0,5 ha, ogrodzony plac utwardzony kostk¹ brukow¹. Tel , Sprzedam mieszkanie 44 m 2, 2 pokoje, I piêtro, nowe budownictwo, w pe³no wyposa one, Poznañ. Tel Sprzedam dom w stanie surowym zamkniêtym o powierzchni u ytkowej ok. 200 m 2, ul. Piastowska, dobra cena. Tel Sprzedam las 80-letni, 1,2 ha. Sprzedam dêby Tel Sprzedam lub wynajmê halê produkcyjn¹ magazynow¹ Ostrówiec od zaraz, du- a powierzchnia parkingowa i stacja benzynowa. Tel Sprzedam dzia³kê 0,12 ha z warunkami zabudowy, ul. Leœna Kraszewice. Tel Sprzedam gara przy ul. Kwiatowej w Ostrzeszowie. Tel Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 28 m 2, zadbane, czêœciowo umeblowane, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, blok ocieplony na mniejsze do 20 m 2 lub sprzedam. Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 48 m 2, 3 pokojowe na III piêtrze z gara em przy ulicy Kwiatowej w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 800 m 2, Kêpno os. Przemys³awa. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 51 m 2, 2 pokoje, umeblowane z gara em przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie (nowy blok), cena z mo liwoœci¹ roz³o- enia na raty. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane od 8 do 16 arów w Bralinie, bardzo ³adna lokalizacja, wszystkie media. Tel Sprzedam lub wynajmê halê magazynow¹ 600 m 2 na ternie Ostrzeszowa, strefa przemys³owa, atrakcyjna cena. Tel z dzia³k¹. Ostrzeszów. Tel Tanio sprzedam nowy dom do wykoñczenia o pow. 200 m 2 oraz gospodarczy o pow. 90 m 2 w Skarydzewie gm. Doruchów, ca³oœæ 16 arów. Tel Sprzedam dom z gara em na dzia³ce 2500 m 2 po remoncie 85 tys. euro, powiat kêpiñski. Tel Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy, obok lasu, wyjazd na drogê asfaltowa, media, Marsza³ki. Tel Mieszkanie przy Rynku w Kêpnie + miejsce na dzia³alnoœæ, z³. Tel Dom po remoncie, okolice Kêpna, 140 m 2, z³. Tel Zadbane, zarybione stawy, 5,3 ha. Nowa Wieœ Ksi¹ êca. Tel Nowy dom, Os. Pod Lasem, 3 min do Kêpna, z³. Tel Dzia³ka rolno-bud. w KuŸnicy Myœlniewskiej, 2,06 ha. Cena z³. Tel Gustowny dom na ulicy Willowej w Wieruszowie, 240 m 2. Tel Dom w cenie dzia³ki z³! Idealny punkt na dzia³alnoœæ, Gola. Tel Atrakcyjna dzia³ka w centrum Kobylej Góry, 845 m 2. Tel Dzia³ka 1,20 ha z domem i gruntem ornym. Tonia, gm. Doruchów. Tel Kamienica w œwietnej lokalizacji Kêpna z³. Tel Dzia³ka leœno- budowlana w Bierzowie. 1,44 ha. Tel Dzia³ka budowlana w miejscowoœci Osiny (Kêpno), media. Tel Dzia³ki budowlane na nowym osiedlu w Ostrzeszowie. Tel Bogato wyposa one mieszkanie w Ostrzeszowie z³. Tel dzia³ki budowlane, Ostrzeszów Pustkowie, 35 z³/m 2. Tel Wielofunkcyjny obiekt w KuŸnicy Grabowskiej, 460 m 2. Tel Dom do wykoñczenia na osiedlu w Ostrzeszowie, z³. Tel Dowolny wybór powierzchni dzia³ek budowlanych. M¹koszyce. Tel Dom 160 m 2 do zamieszkania. Rogaszyce. Tel Mo liwoœæ wyboru powierzchni dzia³ek w Olszynie. Tel Jutrków, dzia³ka budowlana z³, 16 ar. Tel Dzia³ka budowlana 800 m 2. Jutrków, z³. Tel Du y dom w stanie surowym 370 m 2, Trzcinica. Tel Dzia³ki budowlane. Trzcinica, ul. Zielona z³ do negocjacji. Tel Du y grunt budowlany 1,03 ha! Pod inwestycje. 33 z³/m 2. Myjomice. Tel Nowoczesny dom w Ostrzeszowie, 5 min do centrum. Tel Na sprzeda parter budynku mieszkalnego przy DK11 w Ostrzeszowie. Tel Dom 350 m 2 w Perzowie, z³. Tel Dom do zamieszkania z du ym ogrodem w Trêbaczowie. Nowa cena Tel Dom + zabudowania gospodarcze + maszyny rolnicze + grunt 22 ha. Tel Budynek wielorodzinny w Kêpnie na Kamsiadce. Tel Nowoczesny dom do wykoñczenia. Gi yce, gm. Grabów n/prosn¹. Tel Gospodarstwo rolne, dom z gruntem 5,8 ha. Tel Grunty rolne 5,65 ha, Skrzynki gm. Grabów n/prosn¹. Tel Dom z zabudowaniami. Skrzynki gm. Grabów n/prosn¹. Tel Domek letniskowy na du ej dzia³ce w Mirkowie, z³. Tel Dzia³ka budowlana, ogrodzona m 2. Kobyla Góra, z³. Tel Dom 80 m 2 + poddasze, dzia³ka 17 ar. Opatów z³. Tel Dom w S³upi pod Bralinem, dzia³ka 14 ar, z³. Tel Dom, S³upia pod Kêpnem, 140 m 2 na 23ar dzia³ce. Tel Domek ca³oroczny 30 metrów od jeziora. Atrakcyjna cena. Tel Du a dzia³ka rolno-budowlana 89 ar. KuŸnica Myœlniewska. 7 z³/m 2. Tel Dzia³ka rekreacyjna (³¹ka) w Ba³dowicach, idealna pod staw, 28ar, 9.900z³. Tel Dom do zamieszkania od zaraz 220 m 2, Perzów z³. Tel Sprzedam lub wynajmê halê magazynowo-produkcyjn¹ o pow. 150 m 2 wraz z placem o pow m 2, ogrodzony pe³ny monitoring. Tel Sprzedam dom w zabudowie szeregowej Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Parzynowie o pow. 1 ha, 12 z³ za m2. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 15 arów w Weronikopolu. Tel

14 OG OSZENIA DROBNE 15 Sprzedam mieszkanie w Sycowie 72,2 m 2, ,00 z³. Tel Nowy, rezydencjonalny dom w Ostrzeszowie. Dzia³ka 16 ar. Cena z³. Tel Dom + zabudowania gospodarcze + sad + ³¹ka. Cena 139 tys. Gola. Tel Obiekt u ytkowy w Kêpnie w pow. 600 m 2, dzia³ka 24 ar. Cena z³. Tel Dzia³ka budowlana po 19,37 z³/m 2! Okazja, gm. Rychtal. Tel Dom o pow. 70 m 2 Laski (Borek), dzia³ka 32 ar, z³. Tel Sprzedam dzia³kê, Myje - 46 ar, media w drodze. 20 z³/m 2. Tel Sprzedam dom w Bralinie przy ulicy Leœnej. Tel Domek letniskowy 72 m 2 po remoncie, dzia³ka 11 ar. Ligota. Tel Dzia³kê budowlana w miejscowoœci Czarnylas gm. Przygodzice. 72 ar, 14 z³/m 2. Tel Mieszkanie 48 m 2, 2 pokoje. Laski, atrakcyjna cena! Tel Sprzedam 20 arów zabudowane 2 budynkami, Trêbaczów. 105 tys. Polecam. Tel OSTATNIA DZIA KA. Pod Ostrzeszowem z widokiem na Ba³czyne. 30 z³/m2. Tel WYNAJMÊ Lokal handlowy do wynajêcia 20 m 2 od 1 lutego 2015 w centrum Grabowa. Tel Wynajmê w Kêpnie lokale handlowe parter 260 m 2, I piêtro 270 m 2, II piêtro mieszkanie 60 m 2 i 125 m 2, przy krajowej 11 na wylocie z Kêpna na Gliwice. Tel Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹ 1,6 ha Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Kobylej Górze, Plac Wiosny Ludów 18, Kobyla Góra WYDZIER AWI LOKAL HANDLOWY w Kobylej Górze przy ulicy Sikorskiego 2B (70 m 2 ) TEL lub SPRZEDAM LUB WYNAJMÊ HALÊ PRODUKCYJNO-MAGAZYNOW W GRABOWIE Hala w Grabowie przy ulicy Kolejowej o powierzchni u ytkowej 439,00 m 2, w konstrukcji szkieletowej, elbetowej, jednokondygnacyjnej w bardzo dobrym stanie, po remoncie. Budynek sk³ada siê z dwóch czêœci: hali magazynowo-produkcyjnej oraz wydzielonych pomieszczeñ socjalnych i biura. Czêœæ magazynowa ma powierzchniê 405,89 m 2, a czêœæ socjalna z pomieszczeniem biurowym ma powierzchniê 33,11 m 2. Budynek wyposa ony w dwie bramy wjazdowe uchylne o wymiarach 4,2 m 4,7 m. Hala ma wysokoœæ 4,7-5,2 m. Dzia³ka o pow m 2 utwardzona, skanalizowana i ogrodzona w ca³oœci z dwoma wjazdami. W odleg³oœci kilkudziesiêciu metrów znajduje siê obwodnica miasta Grabów nad Prosn¹, co poprawia komunikacyjnoœæ nieruchomoœci. W bezpoœrednim s¹siedztwie znajduj¹ siê tereny zabudowane budynkami magazynowoprodukcyjnymi, pawilonem handlowym DINO oraz dawnym budynkiem dworca kolejowego. Budynek wyposa ony jest w instalacje: elektryczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i czêœciowo c.o. SZCZEGÓ OWE INFORMACJE TEL lub przy krajowej 11, miêdzy Ostrzeszowem a Kêpnem. Tel Wynajmê lokal w Ostrzeszowie plac Borek 11, naro nikowy, mo liwoœæ otwarcia dzia³alnoœci typu gastronomia, gabinet kosmetyczny lub inne. Tel Wynajmê parter domu w Doruchowie o pow. 73 m 2, dwa pokoje, kuchnia i ³azienka, kot³ownia. Tel Wynajmê obiekt 4x170 m 2 z placem utwardzonym, wszystkie media ogrodzony. Dzia³ka 1400 m 2. Tel Wydzier awiê pomieszczenie na 1 pietrze budynku wiejskiego domu handlowego w Kraszewicach. Tel Wynajmê lokal 25 m 2 na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w centrum Ostrzeszowa. Tel Do wynajêcia w Ostrzeszowie mieszkanie w domu jednorodzinnym (I piêtro), ok. 60 m 2, dwa pokoje z kuchni¹ + ³azienka, ogrzewanie gazowe. Tel Do wynajêcia lokale us³ugowo handlowe, magazynowe, biura w budynku by³ej TPSA w Ostrzeszowie, budynek odnowiony, ocieplony, monitorowany, parking, ul. Daszyñskiego 17, od 11 do 200 m 2. Tel Wynajmê lokal dla kosmetyczki w Ostrzeszowie. Tel Wydzier awiê teren pod reklamê, 300 m od stacji Orlen. Tel , Wynajmê pow. pod biura i powierzchniê handlowe. Tel Wydzier awiê halê produkcyjn¹ w Ostrzeszowie, o pow. 200 m 2, pomieszczenie socjalne, telefon, internet. Tel Wynajmê pomieszczenie na przeciwko PKS w Ostrzeszowie, 2 pokoje, bez ³azienki, II piêtro, o pow. 50 m 2 na cele biurowe gabinet, CO, woda. Tel Wynajmê lokal 70 m 2 na sklep, kwiaciarnie lub inna dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w centrum Bralina. Dobry dojazd. Tel , Wynajmê dom dwukondygnacyjny, podpiwniczony w Grabowie, blisko centrum, 60 m 2 powierzchni mieszkalnej, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ocieplony po remoncie, umeblowany. Tel Oddam w najem lokal u ytkowy w centrum Ostrzeszowa 80 m 2. Tel Wynajmê pokój 22 m 2 w Ostrzeszowie, umeblowany z dostêpem do kuchni i ³azienki. Tel Tanie mieszkanie wynajmê, mi³a spokojna okolica Hanulina, kawalerka od zaraz. Tel Wynajmê mieszkania 4 pokoje (120 m 2 ), 3 pokoje (90 m 2 ), 2 pokoje (65 m 2 ), wolne od zaraz, Kêpno. Tel Wynajmê mieszkanie 3 pokoje+kuchnia, osobne wejœcie, liczniki, ogrzewanie gazowe, Ostrzeszów. Tel Wynajmê pokój 25 m 2 w m. Skarydzew. Tel Do wynajêcia lokal w centrum Kêpna, ul. Sienkiewicza przy rynku, 30 m 2 z mo liwoœci¹ powiêkszenia. Tel Do wynajêcia pomieszczenia biurowe 38 m 2, 20 m 2, 12 m 2, 15 m 2, ul. Koœcielna 3, Kêpno. Tel Do wynajêcia 2 pokojowe mieszkanie 53 m 2 na 2 piêtrze w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 28, komfortowe z w³asnym ogrzewaniem gazowym. Tel Wynajmê mieszkanie, 44 m 2, nowe budownictwo, Poznañ-Suchy Las, ul. Poziomkowa. Tel Wydzier awiê lokal, 20 m 2, ul. Kaliska, Grabów. Tel Do wynajêcia przy drodze krajowej 11, 6 km od Ostrzeszowa w stronê Kêpna dzia³ka 1,6 ha. Tel Wynajmê 2 lokale pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 23 m 2 i 35 m 2 w Bralinie, centrum. Tel Wynajmê lokal 200 m 2 w ca³oœci, wszystkie media. Parki-Laski. Tel Wynajmê lokal handlowo-us³ugowy o pow. 37 m 2 w Grabowie, ul. Rynek W³. Jagie³³y 6/6 parking lub plac targowy gratis. Tel Wydzier awiê pomieszczenie o pow. 200 m 2 w Parzynowie. Tel PRACA Przyjmê do pracy stolarza meblowego w Ostrzeszowie. Tel Szukam pracy, wykszta³cenie zawodowe, w zawodzie kucharz ma³ej gastronomii lub jakiejkolwiek innej. Tel Praca od zaraz dla Opiekunki osoby starszej w Niemczech, specjalne bonusy œwi¹teczne! Tel Kierowca w transporcie miêdzynarodowym szuka pracy, kat. C+E, wa ne œwiadectwo i badania techniczne. Tel Piekarnia w Grabowie szuka piekarza od zaraz. Tel Rencista lat 49, szuka pracy jako kierowca kat. B. Tel Doœwiadczony specjalista bran y meblowej, technolog drewna, na emeryturze doradzi w sprawach jakoœci produkcji, zarz¹dzania. Tel Przyjmê dekarza. Tel Zatrudniê kosmetyczkê, manikiurzystkê w Kêpnie. Tel Przyjmê kierowcê na trasy miêdzynarodowe. Polska-Niemcy, wymagane prawo jazdy kat. C+E. Tel Poprowadzê KPIR ma³ej firmy kadry, p³ace, rozliczenia ZUS, p³atnik, US. Tel Zatrudniê palacza kot³ów C.O., G³uszyna. Tel Podejmê pracê popo³udniami np. pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji klasy 1-3, pomoc osobie starszej. Tel Kobieta poszukuje pracy jako kierowca autobusu lub busa, doœwiadczenie. Tel Operator koparki, prawo jazdy kat. B podejmie pracê. Tel Kelner z wieloletnim doœwiadczeniem podejmie prace w weekend na terenie Ostrzeszowa i okolic. Tel Poszukujê pracy jako kierowca kat. B, C. Tel PRZYJMIEMY MÊ CZYZNÊ ZE ZNAJOMOŒCI BRAN Y ELEKTRYCZNEJ DO PRACY W HURTOWNI Tel Podejmê siê sprz¹tania biur, domów, mieszkañ (mycie okien, itp.) na terenie Kêpna. Tel Mam doœwiadczenie w opiece nad starszymi i niepe³nosprawnymi. Zaopiekujê siê w soboty i w niedziele. Tel Kobieta 38 lat podejmie pracê dorywcz¹, sprz¹tanie domu, zak³adu, biura, pomoc w sprz¹taniu przedœwi¹tecznym itp. Kêpno, Bralin i okolice. Tel Mê czyzna lat 38 poszukuje pracy fizycznej Kêpno, Bralin. Tel Zatrudnimy kierowcê kat. C+E z doœwiadczeniem w transporcie miêdzynarodowym, G³uszyna. Tel Sprzedawczyni z doœwiadczeniem szuka pracy na jedn¹ zmianê. Tel Przyjmê do pracy pomocnika brukarzy oraz operatora koparko-³adowarki. Tel Wykonam pracê rolnicze. Tel Poszukujê pracy jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Tel Zatrudniê pracownika bran y budowlanej, elewacje, remonty. Tel Osoba pracowita, sumienna pracowa³a w gastronomii, szuka jakiejkolwiek pracy. Tel Przyjmê do pracy na terenie Niemiec mê - czyznê do salonu Audi. Tel Przyjmê do pracy barmana, kucharza. Tel MOTORYZACYJNE SKUP AUT CA YCH I USZKODZO- NYCH. OSOBOWE, DOSTAWCZE DO 10 TYS. Z. ODBIERAMY W ASNYM TRANSPORTEM. GOTÓWKA OD RÊ- KI. TEL

15 16 OG OSZENIA DROBNE Kupiê POLONEZA w bardzo dobrym stanie, tylko od pierwszego w³aœciciela. Tel Sprzedam ko³a 12,5x18. Tel Sprzedam przyczepê kempingow¹ Lord Munsterland 520 K, 1989 r., bardzo dobry stan. Tel Sprzedam Fiat Seicento 98 r., 900, gaz, wa ny przegl¹d i OC, 2100 z³ do negocjacji. Tel Sprzedam Opel Zafira, jasny br¹z, 2006/7 r., 1.9DCI, przeb , 6 biegów, 7 osobowy klimatronik, komputer, Radio CD, poduszki, kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana przednia szyba, ele. szyby i lusterka, cena 18500z³ + op³aty. Tel Sprzedam VW Touareg 2014 r., STDI, przeb , czarny metalik, pneumatyczne zawieszenie, pe³na elektryka, alufelgi, 2 komplety opon, cena z³. Tel Sprzedam Ford Galaxy 1.9 TDI, srebrny metalik, przeb , zarejestrowany, 7osobowy, klima, stan b.dobry, cena z³. Tel Sprzedam Suzuki Wagon 98 r., wspomaganie, ABS, el. szyby. Tel Kupiê stare motorowery lub czêœci do SHL, WFM, WSK, Romet, Komar i inne. Tel Sprzedam Suzuki Baleno, kombi, 1998 r., wiœnia metalik, hak, 1.6,+gaz, z³ Tel Sprzedam Opel Meriva 2003/4 r., 1,7 CDTI, granatowy metalik, alufelgi, klima, ABS, c.z., el. szyby lusterka, sprowadzony z Niemiec, stan b. d., cena 9700 z³. Tel Sprzedam Opel Vivaro 2008 r., 2.0D, blaszak, bia³y, c.z., wspomaganie, elektryka, komputer, zarejestrowany, 1 w³aœciciel, 3 osobowy, z³. Tel Sprzedam Citroen Berlingo r., osobowy, multispace, ciemny zielony, przeb , komputer, klima, c.z. + pilot, poduszki powietrzne, Radio CD, 5- drzwi, ABS, ASP, 9800 z³. Tel Sprzedam Citroen Xsara Picasso 2000 r., 2.0 HDI, przeb , kolor wiœniowy, klimatronic, ABS, ASP, c.z., 4 poduszki pow., wspom. kierownicy, ogrzewanie szyb i lusterek, alufelgi, radio CD zarejestrowany. Cena 7300 z³. Tel Sprzedam Audi A6, 96 r., gaz 2,5 roku. Tel Sprzedam czêœci do Mitsubishi Pajero 2,8D, 1998 r. Wszystkie zwi¹zane z przek³adk¹ anglika oraz inne czêœci blacharskie mechaniczne itp. Tel Sprzedam beczki i karnisty na paliwo. Tel Sprzedam felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18. Tel Sprzedam du o czêœci do samochodu ciê arowego Jelcz. Tel Sprzedam Opel Corsa Edition ,2, 16V, alufelgi, klimatyzacja, stan idealny, zadbana. Tel Sprzedam Renault Chamade 92 r., 1,7, szary met., benzyna+gaz, cena 2000 z³. Tel , Sprzedam felgi stalowe 16 do BMW E46, cena 160 z³. Tel Sprzedam Renault Megane 1,4, 98 r., niebieski, hatchback, I w³aœciciel, zarej., p.p., cena 3800 z³., przebieg 159 tys. km., Tel , po Sprzedam Mercedesa Vito 2.2 TDI, 2003 r., klimatyzacja, ABS, ASR, WEBASTO, 7 miejsc, srebrny metalik, cena z³. Tel Kupiê Fiat Punto II, Opel Agila lub Skoda Fabia. Tel lub Sprzedam Opel Vectra kombi 99 r., 1,8 gaz, bordo metalik, welur, el. szyby, ABS, central zamek+alarm, poduszki pow., klima, wspom. kierownicy, pierwszy w³aœciciel w Polsce. Tel Sprzedam felgi stalowe z oponami 16, bie nik 5 mm do Toyoty Avensis, cena 600 z³. Tel Sprzedam Mercedes A kl., 2001 r. 1,8, klimatyzacja, pe³na elektryka, zarejestrowany, cena 6500 z³. Tel Sprzedam lub zamieniê Seata Cordoba na mniejszy Corsa lub Seicento. Tel Sprzedam 4 opony zimowe 175/70 R14 po 3 sezonach u ytkowania, cena 220 z³. Tel (po 19.00) Sprzedam VW Passat, 2.0 D, czarny, 2006 r., 170 tys km, cena 25 tys. Tel Sprzedam Nissana Sunny, 95 r., 2.0 D, 1200 z³. Tel Sprzedam VW Golf II, 1985 r., 1.6 D, czerwony, po wymianie silnika, zarejestrowany., ubezp. Tel Sprzedam Fiata Uno na czêœci. Tel Sprzedam Honda Civic, 99 r., przeb. 140 tys., czarna per³a. Tel lub Sprzedam Opel Vectra 2008 r., czarny, salon, zarejestrowany, cena z³. Tel Sprzedam Hondê 2004 r., czerwona, 5- drzwiowy, 1,5 D, klima, el. szyby, c.z., przeb. 140 tys. Op³acona. Tel Sprzedam zderzak przedni do Forda Escorta 1996 r. Tel Sprzedam Fiat Punto 96 r., 1,2, el. szyby, cena 1950 z³. Tel Sprzedam tubê samochodow¹ œrednica g³oœnika 26 cm, max 1000 W. Cena 100 z³. Tel Sprzedam Audi A3 1,9 TDI 110 koni, 2000 r., 3-drzwiowy, granatowy, zarejestrowany, ubezpieczony, opony zimowe i letnie, cena z³. Tel Sprzedam baga nik samochodowy zamykany tak zwan¹ trumnê d³. 226 cm, wys. 36 cm, kolor szary. Tel Sprzedam VW Polo, 2011 r., 3-drzwiowy, op³acony, cena z³. Tel Sprzedam Peugeot Boxer, 2,5 TD, klimatyzacja, poduszki, el. lusterka i szyby, cena 5900 z³. Tel Toyota Yaris, 2007 r., 4 drzwiowy, niebieski metalik, klimatyzacja, gara owany, stan b.d. Tel Sprzedam opony zimowe 205/60/16, 4 sztuki z felgami. Tel Sprzedam Mercedes A klasa 2000 r. 1.9, 5-drzwiowy, czerwona per³a, pe³ne wyposa enie, skóra w jasnym kolorze, hak, zarejestrowany stan bardzo dobry. Tel Sprzedam motor Dniepr w dobrym stanie. Tel Czêœci do aut. Tel Czêœci u ywane do aut zachodnich, blacharskie i mechaniczne, opony, felgi stalowe. Tel Sprzedam Toyota Avensis 2004 r, kombi, grafit met., 2.0 D4D, 8xp.p., el. szyby i lusterka, klimatronic, relingi, wsp., c.z. + pilot, ABS, ESP, ASR, tempomat, stan bdb., cena z³. Tel Sprzedam Fiat Marea 101 KM, 98 r., 1,6, 16 V, granat met., ABS, c.z., 2xp.p., radio, el. szyby, wsp., I w³aœciciel w kraju (kupiony w salonie), stan dobry, opony zimowe, cena 4300 z³. Tel Sprzedam Opel Vectra C, 1,9 TDI, 2004 r., szary met., kombi, przeb. 200 tys. km., klima., nawigacja, podgrzewane lusterka, szyba, ks. serwisowa, cena z³. Tel Sprzedam Fiat CC 96 r., 700, gaz, srebrny met., cena 1550 z³. Tel Sprzedam Mercedes E klasa, 2000 r., 2,2 TDI, czarny, pe³ne wyp., cena z³ lub zamieniê na tañszy. Tel Sprzedam rozrusznik, pompê paliwa oraz kompletne sprzêg³o do Fiata CC 700. Tel Sprzedam Forda Fiestê 97 r., po kapitalnym remoncie zawieszenia, cena 2800 z³. Tel Sprzedam Renault 19 wersja liftingowa 93 r., benzyna+gaz, nie wymaga wk³adu finansowego, cena 1700 z³. Tel Sprzedam Audi A3 1,8, 20 V, gaz sekwencyjny. Tel Sprzedam Skoda Felicja pickup, 99 r., 1,3, 2 drzwi, c.z. Tel Sprzedam czêœci do Daewoo Nubira. Tel Sprzedam Daewoo Matiz, z³oty (olej, filtr wymieniony), 2950 z³. Tel Sprzedam opony zimowe u ywane 16 cali 225/55 Continental cena 300 z³. Tel Sprzedam Seat Ibiza 2003 r. dwudrzwiowe po wypadku. Tel Sprzedam Fiat Punto III, srebny mat., 1.2, 3 drzwiowy, przebieg km., ko³a letnie i zimowe. Stan idealny, cena z³. Tel , Sprzedam silnik do Warszawy dolnozaworowy, rozrusznik + gaÿnik. Tel po Sprzedam silnik zaburtowy, marki Salut. Tel po Sprzedam Renault , 1989 r., 5 drzwi, 160 tys. przebiegu, niebieski, cena 1100 z³. Tel Sprzedam wózek wid³owy BUGAR po remoncie i wózek wid³owy RAK po remoncie. Tel Sprzedam maszyny wulkanizacyjne. Tel Sprzedam BMW E38, GAZ, 1996 r., skóra+ komplet zimowych opon, cena 9500 z³. Tel Sprzedam Kia Carnival, 2001 r., 7 osobowy van. Tel Kupiê b³otnik lewy i prawy do VW Vento oraz atrapê + zamek firmowy najlepiej bordowy. Tel Kupiê ka de auto do remontu lub kasacji, równie uszkodzone, odbiór w³asnym transportem. Tel Kupiê gara metalowy. Tel Kupiê zderzak tylni do Renault Laguna, 1999 r., najlepiej zielony. Tel Kupiê Fiat Panda, 4 drzwiowy w bardzo dobrym stanie. Tel Sprzedam Ford Escort, 1996 r., 1,8 TD, zarejestrowany, wiœnia metalic, klimatyzacja, cena 2200 z³. Tel x3 Sprzedam przyczepkê samochodow¹ d³. 140, szer. 105, wys. 80. Konstrukcja w formie kontenera, blacha aluminiowa. Tel Sprzedam Mazdê 323 F, 1999 r., 1.5, klimatyzacja, ABS, ES, alufelgi, stan b.d., od roku w kraju, 98 tys. przeb., ks. serwisowa, niebieski, cena 5500 z³. Tel Sprzedam czêœci do Lancia Kapaa 2,4 TD. Tel Sprzedam Fiat Ducato, 1998 r., osobowo- -ciê arowy, 3 osobowy, 1.9D, wsp. kier., Og³oszenie o przetargu ofertowym Gminna Spó³dzielnia,,Samopomoc Ch³opska w Kraszewicach ul. Wieluñska 39, Kraszewice og³asza przetarg ofertowy na sprzeda nieruchomoœci gruntowej po³o onej w miejscowoœci KuŸnica Grabowska stanowi¹cej dzia³kê nr 1050/2 zapisan¹ w KW pod numerem 32905/9 o pow. 0,4289 ha. Cena wywo³awcza z³ netto. Wadium w wysokoœci 1/10 ceny wywo³awczej nale y wp³aciæ na konto RBS Lututów o/kraszewice nr do dnia r do godz. 10:00 (dowód wp³aty nale y okazaæ na przetargu). Wadium wp³acone przez oferenta, którego oferta nie zosta³a wybrana, zostanie zwrócony w ci¹gu 3 dni od daty zamkniêcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi gdy oferent, który wygra³ przetarg, uchyli siê od zawarcia umowy sprzeda y. Oferty nale y sk³adaæ w formie pisemnej w zamkniêtej kopercie gwarantuj¹cej zachowanie poufnoœci jej treœci. Koperta powinna byæ opisana w nastêpuj¹cy sposób:,,oferta na zakup nieruchomoœci... - nie otwieraæ do dnia r do godz. 12:00. Miejsce sk³adania ofert: biuro Prezesa Zarz¹du Gminnej Spó³dzielni,,SCH ul. Wieluñska 39, Kraszewice. Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu r o godz. 10:00. Otwarcie ofert odbêdzie siê w dniu r. o godz. 12:00 w biurze Prezesa Zarz¹du gminnej Spó³dzielni,,SCH w Kraszewicach. Gminna Spó³dzielnia,,"Samopomoc Ch³opska w Kraszewicach zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwo³ania lub uniewa nienia przetargu bez podania przyczyny. Informacje na temat przetargu pod numerem el. szyby i lusterka, radio, hak, poduszki, cena 5300 z³. Tel x3 Sprzedam Mercedes E 220, 1998 r., automatyczna skrzynia biegów, elektryka, panoramiczny szyberdach, hak, cena 5500 tys. Tel Sprzedam Tiko-Tiko 25, 1970 r., motorower zabytkowy na ma³ych ko³ach, mo na jechaæ peda³uj¹c lub silnikiem spalinowym. Tel lub Sprzedam motorower Kingway, czerwony, 1800 przebiegu, 2010 r., stan jak nowy, cena 1900 z³. Tel Sprzedam komara 3 biegowego, motorynkê, komar ogar, silnik do WSK po remoncie wszystko na chodzie. Tel Sprzedam VW Passat B6 kombi, 2.0 TDI, 2007 r., przebiegu, wersja sport line, cena z³. Tel Sprzedam Opel Astra, nowy LPG, 1999 r., hak, wspom., c.z. + pilot, komplet kó³ zima lato. Tel Sprzedam Golf III, cabrio, 1.8, 1996 r., 180,000 przeb., czerwony, stan b. dobry, pe³na elektronika, alufelgi, radio, bezwypadkowy, cena 9500 z³. Tel Sprzedam VW Golf III 1.9 D, 1992 r., sprawny technicznie, cena 2000 z³. Tel Sprzedam Peugeot 407, 2.0 HDI, 2007 r., srebrny metalic, kupiony w polskim salonie, serwisowany, bezwypadkowy, wszystkie przegl¹dy, przeb , kupuj¹cy zwolniony z podatku. Tel Sprzedam Suzuki GS 500E, 1991 r. Tel Sprzedam VW Golf 3, 1.6+gaz+hak, 1995r, tys km przebiegu, 3-drzwiowy, poduszka, wspomaganie, cena z³ do negocjacji. Tel Sprzedam drzwi KP2 z szybami do BMW E z³/sztuka, klapa ty³ 30 z³/sztuka, ko³a z letnimi oponami 30 z³/sztuka. Tel Sprzedam ko³a 1200x18 od stara 266 Tel Sprzedam alufelgi, czarne, wym. 225/40/R18. Tel SPRZEDAM Tanio windê budowlan¹ uraw obrotowy. Tel Sypialniê Black Red White. Tel Oddam 6 tygodniowe szczeniaki po rodowodowej suce rasy Labrador, Kobyla Góra. Tel , Telefon OMNIA 2000, 7 calowy, ekran dotykowy, 2 karty, pude³ko, akcesoria. Tel Klacz - kuc walijski. Chodzi w siodle i w zaprzêgu. Tel Kupiê szczeniaka owczarka niemieckiego (suczke). Tel Wyposa enie do sklepu z odzie ¹. Tel Owczarka niemieckiego, suka ma 5 lat, dobrze pilnuje posesji. Tel Du ¹ iloœæ odzie y u ywanej, tanio. Tel Pilnie sprzedam manekiny damskie w czarnych koszulach z mo liwoœci¹ zak³adania spodni itd. Tel Fotelik samochodowy 50 z³ krzes³o do karmienia dziecka 50 z³. Tel Imad³o 100 z³, lustro ³azienkowe 40 z³. Tel Farelkê, elektryczn¹, odkurzacz, klatkê dla królika miniaturki. Tel Kwiat Fikus Danielle 2m wysokoœæ. Tel Drewno opa³owe i na ko³ki wyr¹b w³asny Now¹ wannê akrylow¹ 160x70cm. Tel Aparat fotograficzny lustrzanka Sony Alpha 500 w bdb stanie z dodatkowym wyposa eniem. Tel Meble do sypialni. Tel Wersalkê 150z³. Tel Krajzegê metalow¹. Tel Tapczan. Tel Rakiety tenisowe Dunlop 150 z³. Tel Wentylator œrednica 15 cm, 80 z³. Tel Biurko 110x60, kolor sosna, cena 100 z³. Tel Drabinê aluminiow¹, 2 m, 70 z³. Tel Wie e Aiva. Tel Grzyby suszone. Tel Komórki dla starszej osoby cena za szt 50 z³. Tel Spawarkê bester SPB-315. Tel Drewno opa³owe brzoza, d¹b, akacja, wyr¹b w³asny. Tel Dachówkê ceramiczn¹, stan idealny 1 z³/szt. Tel Pralkê automatyczn¹ sprawn¹ 100 z³, szafê odzie ow¹ 50 z³, wersalka 50 z³, stan dobry. Tel Wyprzeda. dywany, okna, drzwi, folia zbrojona budowlana, panele, talerze kubki, tunel z foli 3x6m przenoœny, rurki. Tel Ladê ch³odnicz¹ JUKA 150/110, giête szyby, stan b. dobry. Tel U ywane ubranka na dziewczynkê cm, cena od 1 z³ do 5 z³ za sztukê. Tel Wagê elektroniczn¹ sklepow¹. Tel Silnik od pralki frani. Tel Czyœciwo, 1 z³/kg. Tel Owczarka niemieckiego, 5 miesiêcy. Tel Sofê 2-osobow¹ w dobrym stanie, rozk³adana, 140x200, be, cena 350 z³. Tel Drut ebrowy 12 m gruboœæ 10. Tel Olchê na pniu. Tel Piec do centralnego. Tel Oddam w dobre rêce ma³e szczeniaki po suczce labradorce. Tel Drewno opa³owe sosnowe, wa³ki pociête na drobno. Tel Agregat pr¹dotwórczy marki Honda 9KW, na pr¹d 3 fazowy. Tel aweczkê do æwiczeñ, gryf, obci¹ enie oko³o 90 kg, cena 400 z³. Tel Now¹ wersalkê, 360 z³. awê u ywan¹, 150 z³. Tel Pompê do wody WP80-BASS, sprawkê transformatorow¹ praz przystawkê do ci¹gnika C-360. Tel Korê z ziemi¹ pod iglaki. Tel Wirówkê do bielizny. Tel P³ug do odœnie ania. Tel Okazyjnie dwie u ywane wagi uchylne. Tel Drewno kominkowe. Tel

16 OG OSZENIA DROBNE 17 6 krzese³ toczonych nieu ywanych cena 420 z³. Tel x3 Drewno opa³owe, d¹b, brzoza. Tel x3 Tanio drewno odpadowe sosnowe, mo - liwoœæ dowozu. Tel Wentylator przemys³owy firmy VEGA, cena 100 z³. Tel Stó³ konferencyjny dêbowy d³ugoœæ 5 m. Tel Pojemniki plastikowe na paliwo 3 z³/sztuka. Tel Rury zewnêtrzne 60 mm, 13 z³/mb. Tel Zbiorniki stalowe o pojemnoœci 6000 l z³/szt., l z³/szt. Tel Maszyny stolarskie, wyci¹g trocin, pi³a taœmowa. Tel Komplet wypoczynkowy, skóra naturalna, kolor zieleñ morska, 3-osobowa kanapa + 2 fotele, stan b.dobry. Tel Zestaw wypoczynkowy rozk³adany. Tel Rower niemiecki Ikarus, nieu ywany, stan idealny, cena 2000 z³, aluminiowy. Tel manekinów damskich w czarnych koszulach. Tel x3 Tapczany 1-osobowe i krzes³a plastikowe. Tel x3 Meble m³odzie owe z ³ó kiem + dwa fotele ze skóry br¹zowe, obicie drewniane. Tel Stemple budowlane, aluminiowe, nowe, 3,5 m., 15 sztuk. Tel Pralkê wirówkê Daewoo 2500 plastikowa w ca³oœci lub na czêœci, 70 z³. Tel , Drzwi drewniane pokojowe i ³azienkowe, ró ne rozmiary. Tel Oko³o 10 kg. Orzechów ³uskanych w³oskich. Tel , Dwa œpiworki dzieciêce w kszta³cie krówki, cena 35 z³/szt. Tel Pianino Calisia, model M 105 Nokturn, mahoñ met. 91 r., cena 2800 z³. Tel Spalinowy wózek wid³owy udÿwig 3300 kg, cena z³. Tel Ubranka na dziewczynkê, rozm , 5 z³/szt., buty para 10 z³. Tel Tanio sprzedam okna PCV Veka, ró ne kolory i wymiary. Tel Telewizor Samsung plazma 50 cali, 4-letni. Tel Naro nik kuchenny, wyœcie³any, ³awa + 2 krzes³a (komplet 250 z³). Tel Stoper do æwiczeñ firmy Schneider. Tel P³aszcz czarny. Tel Pieski Ratlerki czarno-podpalone, cena 200 z³. Tel Biurko, szerokoœæ 110, sosna. Tel U ywan¹ pralkê do u ytku typu Ardo. Tel Ko³a 1200x18, 7,5x20, 6,5x16, 185x15. Tel , Radioodtwarzacz ALPINE CDA-9884R stan bardzo dobry, CD, MP3, WMA, AAC, USB, obs³uga subwofera, model wysokiej klasy, cena 550z³. Tel Rower aluminiowy, oryginalny niemiecki KETTLER mêski. Tel Suknie œlubn¹ bia³¹ z haftem na gorsecie i dole sukni, rozmiar 42. Tel Tapicerowany mini fotel dla dziecka firmy Nicotoy, Simba-Dickie, stan bardzo dobry. Tel x5 Zestaw ubrañ ci¹ owych (rozmiar-36, 160 cm), 20 sztuk. Tel Œpiworek dzieciêcy rozmiar 92, 104, 122, 128 oraz kocyki, ko³derkê z poduszk¹. Tel Rower górski. Tel Le anka IKEA 1 osobowa 40 z³, materac 1 osobowy 40 z³, le anka z materacem 50 z³, ³awa 20 z³. Tel Wózek g³êboki i spacerówkê firmy ARTE 3x3. Tel x5 Bramê ogrodow¹ d³. 3,4 m. Tel Nawigacjê LARK 5-calow¹. Tel Ksi¹ ki do 3 klasy Gimnazjum nr 2. Tel ROLNICZE Sprzedam p³ug 4-skibowy Unia Grudzi¹dz. Tel Sprzedam Tura do ci¹gnika MTZ Belarus, p³ug 2-skibowy. Tel Sprzedam króliki krasnale max. waga doros³ego 1,7 kg, ma³o wymagaj¹ce, idealne dla dzieci do zabawy. Tel Kupiê rozrzutnik do obornika polski, sprawny lub do remontu. Tel Sprzedam byczki i ja³oszki 2-3 tygodniowe w dobrej cenie. Tel Sprzedam cieliczkê rasy LM, ur. pocz¹tek sierpnia. Tel Sprzedam kultywator i siewnik konny. Tel Sprzedam p³ug 3 skibowy, obrotowy na 2 wê e. Tel Sprzedam agregat œcierniskowy o szer. 1,80 prawie nowy, sk³ada siê z 4 podcinaczy, talerzy i wa³ów do ci¹gnika ma³ej mocy. Tel Sprzedam rozrzutnik obornika 2 osiowy, polski z nadstawkami. Tel , Sprzedam silnik elektryczny 11 KW na wózku, roztrz¹sacz paj¹k do siana. Tel Sprzedam sieczkarniê 1-rzêdow¹ do kukurydzy TAARUP 101, stan bdb. Tel Kupiê ci¹gniki rolnicze, przyczepy, rozrzutniki oraz wszelkie maszyny rolnicze oraz byd³o do dalszego chowu. Tel Sprzedam krowê po 3-wycieleniu. Tel Sprzedam p³ugi zagonowe, 4 skibowe, niemieckie. Tel Sprzedam p³ug obrotowy, 3 skibowy Lenke. Tel Sprzedam kopaczkê do ziemniaków 2 rzêdow¹, sortownik bêbnowy, sadzarkê. Tel Sprzedam klacz maœæ kara, 2,5 letnia. Tel Sprzedam prosiêta. Tel Sprzedam ba anty srebrzyste z roku Tel Sprzedam silnik do 60 lub Zetora 7011 lub pochodnych. Tel Sprzedam wózek wid³owy, udÿwig 3300 kg. Tel Sprzedam pierze gêsie z puchem nieskubane, dzwoniæ po 20. Tel , Sprzedam wagê do ywca (200 kg). Tel Sprzedam kukurydze na kiszonkê 3 hektary. Tel Sprzedam opryskiwacz 400 l. Tel lub Sprzedam przepiórki doros³e, kogutki i kurki, do dalszej hodowli oraz jajka. Tel Sprzedam ja³ówki do zacielenia. Tel Sprzedam kaczki ywe do uboju. Tel Sprzedam koparkê do ziemniakow, 2-rzêdow¹, stan bdb. oraz p³ug 3 skibowy grudzi¹dzki, kultywator szer. 2,40 m. Tel Sprzedm s³ome w balach, indyki, byd³o do dalszego chowu i zborze. Tel Sprzedam rozrzutnik do obornika 87 r., po remoncie (wieczorem). Tel Sprzedam stado krów. Tel Sprzedam prasê kostkuj¹c¹ Sipma, stan b.dobry. Tel Sprzedam tuczniki ywione ekologicznie. Tel Sprzedam p³ug 2 skibowy grudzi¹dz nowa odk³adnia. Tel Sprzedam 10 ton mieszanki i 30 ton pszen yta. Tel Sprzedam siano 2 letnie, 1 pokos, 10 ton. Tel Sprzedam tegoroczne pszen yto ok 6-8 ton. Tel Sprzedam rozsiewacz do nawozów ocynk. (lej. - brzeg). Tel Kupiê ci¹gniki Ursus, Zetor, Ferguson, MTZ, przyczepy i wszelkie inne maszyny rolnicze. Tel Kupiê czêœci do Zetora K25. Tel Sprzedam krowy 15 szt., likwidacja stada. Tel Sprzedam obornik 50 t od gêsi. Tel Sprzedam kombajn zbo owy, p³ug 5 do orki, opryskiwacz, siewnik poznaniak. Tel Sprzedam krowy wysokomleczne ja³ówki na wycieleniu i po wycieleniu i ch³odniê 1200l. Tel , Sprzedam ci¹gnik C-360, 86 r., zarejestrowany op³acony do remontu cena 3500 z³. Tel Sprzedam owies. Tel Sprzedam ci¹gnik Ursus C-355, sprawny zarejestrowany. Tel Sprzedam tanio 20 m tregra (dwuetownik 14). Tel Sprzedam spalinowy wózek wid³owy. UdŸwig 3300, od nowoœci przejechane 1789 moto-godzin, cena z³. Tel Sprzedam rozrzutnik obornikowi 2 osiowy, z podwójnymi burtami do kiszonek. Tel Sprzedam króliki. Tel Sprzedam przyczepê, 6 ton, plandeka. Tel Sprzedam œrutownik B¹k z silnikiem elekt. 7,5 kw. Tel Sprzedam bronê talerzow¹ niemieck¹, dmuchawê do zbo a niemieck¹ 3,5 KW. Tel Sprzedam perliki. Tel Siewnik i wialnia do zbo a, wa³ g³adki, silnik elektryczny 7,5 KW., prawie nowy, po 17. Tel Sprzedam wycinarkê do kiszonki Fela. Tel Sprzedam grunty rolne i ³¹ki 2,6 ha w Borku Mielêckim. Tel x7 Sprzedam du ¹ iloœæ obornika i dwuko- ³ówkê do ci¹gniêcia, zarejestrowan¹. Tel Sprzedam sadzarkê polsk¹ kube³kow¹ oraz sortownik bêbnowy rêczny (Czajków). Tel Sprzedam rocznego kucyka szetlandzkiego maœci gniadej. Tel x7 Sprzedam siano. Dzwoniæ wieczorem. Tel Sprzedam parê cielaków rasy Limuze. Tel Sprzedam kombajn zbo owy Bizon Z50, prasa Callas Rolland 44, bale 120x120, kombajn do ziemniaków Anna. Tel Kupiê maciory i knury, odbiór i pieni¹dze na miejscu, dzwoniæ po 19. Tel Sprzedam dmuchawê do zbo a, silnik 1,4 KW. Tel Sprzedam ci¹gnik z turem C-330. Tel Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy w zestawie burty do kiszonek + adapter TURAS na rozdzielaczu. Tel Sprzedam siano-kiszonkê z tegorocznych traw, cena 65 z³ balot. Tel Sprzedam s³omê ytni¹ w kostce. Tel Sprzedam dwie ³¹ki, ³¹cznie 1,25 ha, okolice Grabowa, cena z³. Tel Sprzedam ci¹gnik MF 255, 1985 r., cena z³, ogrzewanie + tur, sadzarka czeska ma³o u ywana. Tel Sprzedam agregat uprawowo-siewny, bierny z hydropakiem 2,7 m szer., oraz p³ug Grudzi¹dz czteroskibowy. Tel Sprzedam rozsiewacz nawozu LEJ, kultywator z bronami 2 m, rozrzutnik obornika. Tel Sprzedam 2 ja³ówki na wycieleniu marzec-kwiecieñ. Tel Sprzedam niedrogo pompê wtryskow¹ do ci¹gnika MPZ. Tel Sprzedam dwuko³ówkê do ci¹gnika rolniczego oraz prosiêta. Tel Sprzedam motowid³o do kombajnu klas Europa. Tel Sprzedam s³omê ytni¹ w balach 120x120 z stodo³y, owiniête siatk¹. Tel Sprzedam wa³ nominalny WS400, nadaje siê do kombajnu. Tel Sprzedam samozbieraj¹c¹ Class, no e, hydrauliczny dyszel, wa³ki wyrzutu. Tel Sprzedam jêczmieñ, pszenice, yto i owies. Tel Sprzedam przyczepê samozbieraj¹c¹ T Tel Sprzedam pszenicê paszow¹, mo liwoœæ transportu. Tel Sprzedam dwu letniego kuca Szetlandzkiego. Tel lub Sprzedam kombajn Volt Smith E512, 1988 r., napêd kosy od Bizona, cena z³. Tel Sprzedam kopaczkê elewatorowa, sprawna technicznie, wywo³awcza 900 z³. Tel Sprzedam kosiarkê rotacyjn¹ polsk¹ meduzê, p³ug czteroskibowy Grudzi¹dz odk³adnica 35. Tel Sprzedam przyczepê zbieraj¹c¹ TO55. Tel Sprzedam 2 ³añcuchy z belkami do przyczepy samozbieraj¹cej, nadaje siê równie do rozrzutnika obornika. Dzwoniæ po godzinie Tel Sprzedam krowê po pierwszym wycieleniu. Tel Sprzedam zgrabiarkê Deutz Fahr, 8 ramion po 3 sprê yny oraz rozrzutnik 2- osiowy z nadstawkami do kukurydzy. Tel NAUKA Pomogê w nauce matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Na terenie Ostrzeszowa i okolic mo liwoœæ dojazdu. Tel Nauka gry na pianinie oraz lekcje œpiewu i emisji g³osu. Tel Korepetycje, t³umaczenia j. angielski, hiszpañski, korespondencja. Tel Korepetycje z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury oraz osoby doros³e. Tel Korepetycje z j. niemieckiego. Tel Korepetycje z j. angielskiego i matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Tel Korepetycje z j. niemieckiego na terenie gm. Kraszewice. Tel Pedagog, terapeuta poprowadzi terapiê pedagogiczn¹ z dzieæmi i m³odzie ¹ oraz udzieli poradnictwa wychowawczego. Tel Podejmê siê przepisywania tekstów w jêzyku polskim. Zarówno z rêkopisu jak i ze s³uchu. Tel Korepetycje matematyka, szko³a podstawowa i gimnazjum. Tel po 16 Korepetycje, nauka j. angielskiego (Kêpno). Tel Udzielam korepetycji z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury, Ostrzeszów. Tel Udzielam korepetycji kl. 1-3 (Ostrzeszów). Tel Korepetycje z matematyki, mo liwy dojazd do ucznia na terenie Kêpna. Tel Udzielam lekcji gry na instrumentach klawiszowych: pianino, organy oraz lekcji œpiewu i emisji g³osu. Tel Korepetycje z matematyki, równie doje - d am do uczniów na wsi. Tel Korepetycje z j. polskiego, pomoc w redagowaniu prac maturalnych. Tel Udzielê pomocy w pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel Studentka pedagogiki pomo e w nauce uczniom klas I-VI (okolice Kraszewic i Czajkowa). Tel Korepetycje z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz w zakresie biznesu. Tel Korepetycje z j. angielskiego na ternie powiatu ostrzeszowskiego, mo liwoœæ dojazdu. Tel Profesjonalne korepetycje z j. niemieckiego 30 z³/60 min, drobne t³umaczenia, korespondencja z dojazdami. Tel Korepetycje z j. niemieckiego z dojazdem na terenie Ostrzeszowa i Kobylej Góry. Tel Doœwiadczony nauczyciel przygotuje do matury z j. angielskiego, wszystkie poziomy. Tel KUPIÊ Drewno tartaczne topola, mo liwoœæ wycinki. Tel Odwa niki br¹zowe oraz porcelanowe od 1 g. do 1 kg., monety z PRL-U oraz przedwojenne. Tel Spawarkê wirow¹, mo e byæ uszkodzona. Tel Deski suche, 2,7cm. Tel Przyjmê okno plastikowe z demonta u, sz. 1,96 m, wys. 1,3 m, wymiary w œwietle. Tel MATRYMONIALNE Bez na³ogów z mieszkaniem konsultant kosmetyczny uczynny, pozna pani¹ niepal¹c¹ w wieku Pragnie za³o yæ szczêœliwy zwi¹zek ma³ eñski-mi³oœæ. Kontakt: Mê czyzna pozna pani¹ do lat 50 lubi¹c¹ wieœ. Tel Mam 46 lat lubiê podró e, zwierzêta. Chêtnie poznam pana do 55 lat. Tel

17 18 SPORT Redaguje Przemys³aw Mamczak NOWY LIDER HALÓWKI W sobotê 3 stycznia po œwi¹tecznej przerwie do gry wróci³a Ostrzeszowska Halowa Liga Pi³ki No nej. Nowym liderem tabeli zosta³ Euros, który wykorzysta³ fakt, e tym razem pauzowali Lucky Dice. Jako e dru yn w OHLPN jest nieparzysta liczba (trzynaœcie), w ka dej kolejce jedna z nich odpoczywa. Tym razem pad³o na dotychczasowych liderów, co bezlitoœnie wykorzystali najgroÿniejsi rywale. Euros z tygodnia na tydzieñ zdaje siê rozkrêcaæ. Tym razem a 13:2 rozbi³ Small Boys. Prawdziwy festiwal strzelecki w tym spotkaniu urz¹dzili sobie Robert Skrobacz i Rados³aw Pucha³a, którzy zdobyli ³¹cznie a dziewiêæ goli. Ten pierwszy zosta³ jednoczeœnie nowym liderem klasyfikacji strzelców. Jeszcze wy ej swój mecz zwyciê yli zawodnicy KS Rogaszyce, którzy rozbili wrêcz Arkê NiedŸwiedŸ. Do bramki outsidera rozgrywek czterokrotnie trafia³ Damian Szymañski, a po REKLAMA hat-tricku do³o yli Przemys³aw Betka i Micha³ Zieliñski. Ostatecznie spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 18:0! Równie sporo goli pad³o w meczu Klubu ysego ze Stico. Tu jednak rywalizacja by³a bardzo zaciêta. Pomimo ambitnej walki tych drugich, pierwsi wygrali jednak 9:6. Wreszcie po trzy punkty siêgnê³a tak e Victoria Junior, która ogra- ³a 6:2 Mayr. Niespodziewanie sporo krwi No More Shower napsu³ LZS Bukownica. Jeden z czo³owych zespo³ów OHLPN mêczy³ siê z zespo- ³em, który do tej pory nie zdoby³ w rozgrywkach nawet punktu. Po golach Mateusza Wawrzynowicza (dwóch), Krzysztofa Worymy (dwóch) i S³awomira Tomaszewskiego faworyci przeforsowali obronê ni ej notowanych rywali i zwyciê yli ró nic¹ dwóch bramek. Kolejna runda ostrzeszowskiej halówki odbêdzie siê 10 stycznia. W najciekawszych spotkaniach Lucky Dice zmierz¹ siê z No More Shower, a Klub ysego podejmie KS Rogaszyce. Wyniki IV kolejki: Mayr - Victoria Junior 2:6 Bramki: Po³omski, Stradomski/Maciaczyk - 2, Przyby³ - 2, Œwistak, Wawrzyniak ó³ta kartka: Lis, Stradomski, Pasiak / Paroñ, Wojcieszak LZS Bukownica - No More Shower 4:6 Bramki: Stempin R. - 2, Dybalski G., Stempin D./Wawrzynowicz - 2, Woryma - 2, Tomaszewski, sam. Saniterm - Nankatsu 2:7 Bramki: yczyñski, KaŸmierczak/Dolata - 3, Gawron - 2, Barañski - 2 ó³ta kartka: Wolarz, Kusiñski, Miesza- ³a/Dolata, Franikowski A., Mickiewicz Klub ysego - Stico 9:6 Bramki: Jastrzêbski - 2, Guzenda - 2, Domaga³a - 2, Tomaszewski - 2, Balcerzak / Krawczyk - 3, Kempa, Jasiak Kamil, Patyk P. ó³ta kartka: -/Patyk. Euros - Small Boys 13:2 Bramki: Skrobacz R. - 5, Pucha³a - 4, Sabatowski, Dubiel, Œniadecki, Skrobacz Ad. / Duryñ, Adamski ó³ta kartka: -/Giernalczyk KS Rogaszyce - Arka NiedŸwiedŸ 18:0 Bramki: Szymañski - 4, Betka - 3, Zieliñski - 3, Gaw³owski - 2, Jêdrecki, Drobczyñski A., G³owiak, Nawrot, Krawczyk, Cerbiñski/ - ó³ta kartka: Drobczyñski P., Krawczyk/Szczypkowski Fot. nasza-victoria.futbolowo.pl Pary V kolejki (10.01): Victoria Jr - Nankatsu Small Boys - Stico Arka NiedŸwiedŸ - Saniterm Klub ysego - KS Rogaszyce Euros - LZS Bukownica Lucky Dice - No More Shower Aktualna tabela: 1. Euros KS Rogaszyce Lucky Dice No More Shower Nankatsu Klub ysego Saniterm Stico Victoria Jr Small Boys Mayr LZS Bukownica Arka NiedŸwiedŸ Czo³ówka klasyfikacji strzelców: 12 - Robert Skrobacz (Euros) 9 - Jakub Nawrot (KS Rogaszyce) 8 - Kamil Urbañski Kamil (Lucky Dice)

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach Badali dno na B³oniu Podczas komisji w terenie grupa radnych obu samorz¹dów wraz z burmistrzem Joksiem w strojach p³etwonurków sprawdza³a stan dna jeziorka Odrzykowskiego. s. 21 Prof. Miodek o Sulmierzycach

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str.

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str. MIEJSKIE SPRAWY Strajk zawieszony WINCENTY KO ODZIEJSKI 30 sierpnia dyrekcja szpitala ZOZ w Lubinie podpisa³a porozumienie ze strajkowym komitetem lekarzy. str. 2 AKTUALNOŒCI Przylesie bez komisariatu?

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 13 (1040) 31 marca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Blokada drogi strona 8 KoŸmin Wandal wybi³ sklepowe okno Pijany

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 22 (1049) 2 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl 4 Dwaj ch³opcy w wieku 10

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 08 grudnia 2008 r. Nr 25/216/ 2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia? Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu,

Bardziej szczegółowo

po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ

po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ Nr 37 (419) 14 wrzeœnia 2007 ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT) e-mail: redakcja@zycie-gostynia.eu Fot. D. Jañczak ZABICI po pogrzebie Czytaj na str. 3 KROBIA Zostawcie nam przychodniê

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Znokautuj mysz. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK

Znokautuj mysz. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK Znokautuj mysz Nagroda Nobla 2007 w dziedzinie medycyny i fizjologii, która wynosi 10 mln koron szwedzkich, podziel¹ siê: Amerykanin w³oskiego pochodzenia Mario Capecchi, Brytyjczyk Martin Evans i Amerykanin

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo