SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2010 I.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2010 I."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Żardeniki w roku 2010 I. Dane o organizacji. 1. Adres: Żardeniki 34, Jeziorany Tel Nr KRS ; data wpisu w KRS r. 3. Regon NIP Skład Zarządu: Danuta Sibierska przewodniczący, zam. Jeziorany, ul. Sienkiewicza 9/6 Ewa Beksa zastępca przewodniczącego, zam. Jeziorany, ul. Kopernika 29B Ewa Tokarzewska sekretarz, zam. Olsztyn, ul. Turkowskiego17/15 Barbara Kiljan skarbnik, zam. Jeziorany, ul. Kopernika 43/3 Danuta Błaszczyk członek, zam. Jeziorany, ul. Konopnickiej 16/6 Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 1. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego. 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez: 1) udzielanie wszechstronnej pomocy w rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych; 2) udzielanie pomocy rodzinie dziecka, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, opieką oraz terapią osób niepełnosprawnych; 3)upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju osób niepełnosprawnych; 4)inicjowanie, realizowanie, i koordynowanie programów dotyczących rehabilitacji, rewalidacji oraz terapii związanych ze wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych; 5)organizowanie i prowadzenie różnych form edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Stowarzyszenie realizując swoje cele wykorzystuje takie działania jak: 1. Organizowanie i prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych, różnorodnych placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz form mieszkalnictwa służących osobom niepełnosprawnym. 2. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach, zarówno w rodzinach jak i w placówkach, w których przebywają, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną. 3. Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia społecznego oraz inicjowanie działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych. 4. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzicom i opiekunom w wypełnianiu zadań opiekuńczych i wychowawczych. 5. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, innymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz placówkami i 1

2 instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu propagowania i realizacji celów statutowych. 6. Współpracę z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 7. Popularyzowanie wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób zajmujących się wspieraniem rozwoju osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Żardeniki w roku 2010 nie prowadziło działalności gospodarczej. Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy w Kredyt Banku w Olsztynie. Na dzień r na koncie ekstrabiznes znajduje się kwota 17157,85 zł. Na rachunku pomocniczym w Kredyt Banku do zwrotu 1% znajduje się kwota 14338,18 zł. Na realizację celów statutowych w roku 2010 przeznaczono kwotę 11895,84 zł, koszty administracji wyniosły 7394,30 zł. Stowarzyszenie w 2010 roku zatrudniało 1 osobę księgową (na umowę-zlecenie) i z tytułu obsługi finansowej wypłaciło wynagrodzenie w kwocie 3600,00 zł. Innych pracowników nie zatrudniało. Nie wypłacało żadnych wynagrodzeń, premii, nagród itp. Nie nabyło również obligacji, nieruchomości ani żadnych środków trwałych. II. Sprawozdanie z działalności w roku Zorganizowanie i sfinansowanie kuligu. W styczniu 2010 r. Stowarzyszenie sfinansowało i zorganizowało uczniom SOSW w Żardenikach wyjazd na kulig w Kompleksie Galiny. To był niezapomniany dzień dla naszych uczniów. Oprócz przejażdżki saniami i saneczkami po okolicy (w zależności od niepełnosprawności dzieci), było także ognisko, poznanie stadniny koni oraz degustacja potraw regionalnych - pyszny żurek smakował wszystkim. Pogoda i humory dopisały wszystkim. Impreza miała na celu nie tylko oddziaływania rehabilitacyjne - aktywność sportową na świeżym powietrzu ale również popularyzowanie wiedzy o regionie i jego zabytkach. Sąsiadujący z pałacem zabytkowy folwark to zespół budynków z czerwonej cegły, rozłożonych wokół dziedzińca z malowniczym stawem pośrodku. Znajduje się tu spichlerz z wieżą zegarową, stara kuźnia oraz odrestaurowane stajnie na kilkadziesiąt koni. Posiadłość Galiny to także 200 hektarów łąk i pól otoczonych potężnymi lasami. Wszystko to zrobiło na dzieciach ogromne wrażenie. 2

3 2.Organizacja Dnia Rodziny. W ramach wojewódzkich obchodów Dni Rodziny, Stowarzyszenie współorganizowało w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach festyn połączony z prezentacją dorobku wychowanków Ośrodka. Ta najbardziej znacząca impreza odbyła się z udziałem wychowanków i ich rodzin, zaproszonych gości i sponsorów. Odbył się pokaz multimedialny będący podsumowaniem efektów pracy oraz osiągnięć wychowanków Ośrodka. Zorganizowano wystawę twórczości osób niepełnosprawnych - Mała Galeria Wielkich Prac cieszyła się wielkim zainteresowaniem zwiedzających. W roku 2010 cała impreza przebiegała w klimacie średniowiecza. Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali stroje i dekoracje a Stowarzyszenie sfinansowało inscenizację historyczną Zaciężnej Chorągwi Rycerskiej Apis z Gniewu. Liczne konkursy i zabawy dostarczyły wychowankom Ośrodka wielu wrażeń a osiągnięcia były honorowane cennymi nagrodami. Stowarzyszenie pokrywając koszty organizacji tej imprezy przyczyniło się w znaczący sposób do tworzenia warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia społecznego oraz inicjowanie działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych. 3. Współpraca z Kredyt Bankiem oraz Fundacją Warty i Kredyt Banku Razem możemy więcej. Stowarzyszenie podczas pikniku odbywającego się w Warszawie a zorganizowanego przez Kredyt Bank miało okazję zainstalować wystawę twórczości osób niepełnosprawnych, propagującą działalność plastyczną dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach. Możliwość zaprezentowania swojej twórczości w stolicy dało im niezwykłą satysfakcję a zebrane pochwały i zachwyt wywołany pracami wzmocniły poczucie wartości autorów. Dzieci miały również okazję wziąć udział w licznych konkursach i zabawach piknikowych. W ramach współpracy kadra Kredyt Banku w Olsztynie zorganizowała zbiórkę przyborów szkolnych aby we wrześniu wyposażyć podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach w potrzebne im materiały. Jesienią na zaproszenie Fundacji, przedstawiciel Stowarzyszenia wziął udział w nagraniu materiału filmowego propagującego działalność charytatywną i wolontariat. Nagranie w TVP na Woronicza połączono z wycieczką dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach. Po zwiedzaniu Starówki oraz wizycie w Zamku Królewskim dzieci obserwowały pracę w reżyserce oraz nagrywanie programu Jaka to melodia. 4. Organizowanie wycieczek. W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żardenikach od kilku lat działa Koło przyjaciół gór. Stowarzyszenie wspiera działania Koła, którego celem jest poznawanie polskich gór i kultury mieszkańców Podhala. W ramach corocznych działań organizowane są wyjazdy w góry. W roku 2010 Stowarzyszenie dofinansowało wyjazd do Zakopanego. W trakcie pobytu uczniowie m.in.: wędrując Doliną Kościeliską zwiedzili Jaskinię Mroźną i dotarli do schroniska Ornak, wjechali kolejką na Gubałówkę, pieszo dotarli do schroniska Murowaniec. 3

4 Wszyscy uczniowie dzielnie pokonywali trudy wspinaczek i wędrówek oraz z radością podziwiali piękno górskich krajobrazów. Wrażenia z pobytu pozostaną na długo w ich pamięci. 5.Finansowanie udziału młodzieży niepełnosprawnej w edukacji filmowej. Uczniowie Ośrodka w Żardenikach dzięki sfinansowaniu przez Stowarzyszenie wyjazdów do Olsztyna, brali udział w Ogólnopolskim Projekcie NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ. W roku 2010 zorganizowano 6 wyjazdów na pokazy filmowe. Próbki kinematografii z Niemiec, Szwecji, Islandii oraz USA, były podstawą do dyskusji w ramach lekcji otwartych, które odbywały się po seansach filmowych. W dyskusjach poruszano bardzo ważne kwestie ludzkiej egzystencji. Dojrzałe refleksje wielu wychowanków pozwalają stwierdzić, że edukacja filmowa jest w stanie dostarczyć naszym wychowankom wielu bodźców do budowania właściwych postaw moralnych i społecznych. 6.Współpraca z Bankiem Żywności oraz ze Stowarzyszeniem Dzieciom Wiejskim Nowe Kawkowo. Od wielu lat Stowarzyszenie współpracuje z Bankiem Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszeniem Dzieciom Wiejskim Nowe Kawkowo. Dzięki tej współpracy pozyskujemy dodatkowe artykuły spożywcze pozwalające podnieść jakość posiłków uczniów przebywających w Ośrodku w Żardenikach. Współpraca ta pozwala Stowarzyszeniu na organizowanie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 7. Przedstawienie teatralne Ogród tysiąca piwonii. Stowarzyszenie sfinansowało występ aktorów z białostockiego Teatru Arkadia w przedstawieniu chińskiej baśni Ogród tysiąca piwonii. Piękne, kolorowe dekoracje i stroje zachwyciły uczniów a przesłanie baśni skłaniało do refleksji. 8. Występ muzyczny. Dzięki Stowarzyszeniu w SOSW w Żardenikach odbył się koncert na skrzypce i gitarę. Poza wysłuchaniem pięknie wykonanych utworów muzycznych, uczniowie poznali historię skrzypiec oraz poszerzyli swą wiedzę dotyczącą tworzenia utworów muzycznych. 9. Sfinansowanie i przygotowanie paczek świątecznych. W 2010 roku, podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie sfinansowało przygotowanie paczek świątecznych wszystkim dzieciom uczącym się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żardenikach. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączyli się w wybór i pakowanie prezentów oraz zorganizowanie Wigilii. Stowarzyszenie dofinansowało także wieczerzę wigilijną. 4

5 10. Wspieranie twórczości osób niepełnosprawnych. Działalność plastyczna jest jedną z najaktywniej realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żardenikach form terapii. Uczniowie tworzą swe prace w bardzo zróżnicowanych technikach. Wszystkie formy od batiku, ceramiki, malarstwa, decupage po formy przestrzenne wymagają odpowiednich materiałów i narzędzi, które Stowarzyszenie dzieciom zapewnia. 11. Organizowanie przez członków Stowarzyszenia pomocy rzeczowej. Od wielu lat Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Exodus. Dzięki tej współpracy w roku 2010 wychowankowie SOSW w Żardenikach otrzymali świąteczne paczki, odzież, obuwie, zabawki. Kontynuowana jest również współpraca z grupą wolontariuszy ze Szwecji. Raz w roku jej członkowie odwiedzają wychowanków Ośrodka, przywożąc dzieciom świąteczne prezenty i prezentując muzyczny folklor Szwecji. W ubiegłym roku członkowie Stowarzyszenia podjęli działania zmierzające do przystosowania pomieszczenia piwnicznego do celów mieszkalnych dla jednej z naszych wychowanek (w jej rodzinnym domu).wykonano wymiany okna, otynkowania i szpachlowania ścian oraz wylano podłogi. Prace zostały wykonane nieodpłatnie przez członków Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne wspierające działalność Stowarzyszenia. Niezbędny był zakup części materiałów potrzebnych do wykonania remontu. W 2010 roku zakupiono okulary korekcyjne wychowankowi SOSW w Żardenikach. Chłopiec pochodzi z rodziny o bardzo trudnej sytuacji materialnej, której nie stać na taki zakup. Zorganizowano także pomoc rodzinie naszego absolwenta zamieszkującego wraz z rodziną w Ełku. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia w nawiązywanie kontaktów ze sponsorami, w roku 2010 wszyscy uczniowie naszego Ośrodka zaproszeni zostali na obiad przez właściciela restauracji Corner-Cafe w Olsztynie. 12. Pomoc rzeczowa rodzinom wychowanków SOSW w Żardenikach znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Stowarzyszenie w roku 2010 udzieliło pomocy w formie paczek żywnościowych oraz odzieży, kilkunastu rodzinom wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żardenikach. 13. Zakup komputera na potrzeby Stowarzyszenia. Stowarzyszenie dla prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej i merytorycznej dokonało zakupu komputera, który jest niezbędnym narzędziem w prowadzeniu działalności. Posiadanie komputera umożliwi stworzenie elektronicznej bazy danych, elektronicznego archiwum, ochronę danych osobowych oraz usprawni kontakt mailowy ze swoimi członkami. Członkowie Zarządu: Danuta Sibierska Ewa Beksa Ewa Tokarzewska Barbara Kiljan Danuta Błaszczyk 5

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 49 lat 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010 1 1. Podstawowe informacje na temat organizacji Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wspólne Podwórko Siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1.Dane Stowarzyszenia...3 2.Cele Organizacji (statut)...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2010 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Sporządziła: Alina Olszewska Marzec 2013 Spis treści 1. Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006 1. Dane organizacji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Broszura wydrukowana dzięki wsparciu Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/202/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. Karty Projektów

Załącznik 5. Karty Projektów Załącznik 5. Karty Projektów Karta projektu nr 1 Zagospodarowanie terenów Góry Chełmskiej wraz z podnóżem Etap I Opracowanie koncepcji turystycznorekreacyjnego zagospodarowania terenów Góry Chełmskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2010 rok Wałbrzych, marzec 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2010 rok Wałbrzych, marzec 2011 r. Załącznik do Uchwały Nr X/67/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2010 rok Wałbrzych, marzec 2011 r. Miejski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo