Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562). 1 Cele i funkcje oceniania określa Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia Przedstawione zasady oceniania obowiązują wszystkich nauczycieli. 1.Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia zachowanie ucznia 3 2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się na podstawie: pisemnych prac klasowych (sprawdzianów) kartkówek odpowiedzi ustnych prac domowych aktywności ucznia na lekcji testów sprawdzających osiągnięć w olimpiadach i konkursach. 4 Zasady oceniania 1. Przyjmuje się dwusemestralną organizację roku szkolnego. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala dyrektor na początku każdego roku szkolnego. 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wychowawca informuje o procedurach odwoławczych od przewidywanych i wystawionych ocen z zajęć edukacyjnych. 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić. 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu najpóźniej do 21 dni od chwili napisania z wyłączeniem ferii. Po tym terminie uczniowi może być wstawiona jedynie pozytywna ocena, a uczeń ma prawo z niej zrezygnować

2 5. W ciągu danego roku szkolnego prace klasowe przechowuje nauczyciel zapewniając w nie wgląd dyrekcji i rodzicom. 6. Bieżące ocenianie należy przeprowadzać systematycznie, przyjmując założenie, że minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze powinna być równa tygodniowej liczbie godzin z przedmiotu nie mniejsza jednak niż trzy. W przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo dopuszcza się możliwość wystawienia oceny śródrocznej/rocznej na podstawie dwóch ocen cząstkowych. 7. Brak ocen spowodowany nieobecnością ucznia na zajęciach zobowiązuje go do uzyskania wymaganej ilości ocen. 8. W przypadku nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej) uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia we własnym zakresie zrealizowanego materiału. 9. W przypadku 5-cio dniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności na uzupełnienie wiadomości uczniowi przysługuje (od momentu przyjścia do szkoły) tyle dni roboczych ile godzin danego przedmiotu opuścił. 10. W przypadku nieobecności na pracy sprawdzającej uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał obejmujący dany zakres w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. W razie niedopełnienia obowiązku przez ucznia, nauczyciel ma prawo wystawić ocenę śródroczną/roczną niższą od tej która wynika z otrzymanych ocen cząstkowych. Powyższe nie dotyczy przypadków losowych. 11. W przypadku, gdy przedmiot jest nauczany tylko w pierwszym semestrze, ocena śródroczna staje się oceną roczną. 12. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywizm. 13. W ciągu tygodnia można przeprowadzać trzy sprawdziany, a w ciągu dnia nie więcej niż jeden nie dotyczy grup językowych międzyklasowych. Jeśli przeprowadzany jest sprawdzian śródroczny, to w danym tygodniu nie można przeprowadzać więcej niż dwa sprawdziany. 14. Termin sprawdzianu ustala nauczyciel z uczniami na tydzień wcześniej, wpisując informację do dziennika zaznaczając cyfrą liczbę porządkową sprawdzianu w tygodniu oraz datę wpisu. 15. Pisemna praca przeniesiona na inny termin na prośbę uczniów nie podlega ustaleniom z punktu Poprawy otrzymanych ocen niedostatecznych z zapowiedzianych prac klasowych odbywają się na bieżąco w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 17. Kartkówka jest bieżącym badaniem przygotowania ucznia do lekcji i nie podlega poprawie, obejmuje nie więcej niż 3 ostatnie tematy, nie musi być zapowiedziana i nie może trwać dłużej niż 15 minut

3 18. Na początku klasy pierwszej mogą być przeprowadzone sprawdziany diagnozujące po gimnazjum. Wyniki testu diagnozującego wyrażane są jedynie w procentach. 19. Z poszczególnych przedmiotów mogą być przeprowadzane sprawdziany śródroczne na zasadach ustalonych przez nauczycieli danego przedmiotu. 20. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 21. Na podstawie opinii upoważnionych poradni, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. 22. Na oceny śródroczne / roczne z zajęć edukacyjnych nie może wpływać ocena zachowania. 23. Na ocenę zachowania nie mogą wpływać oceny z zajęć edukacyjnych. 5 Oceny 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach, według następującej skali ocen: Stopień skrót literowy oznaczenie cyfrowe celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1 Dopuszcza się stosowanie znaków +, - przy ocenach cząstkowych oraz śródrocznych z wyjątkiem ndst-, cel+,-. 2. Oceny klasyfikacyjne końcowe są ocenami całkowitymi. 3. Dopuszcza się stosowanie symbolu nb - nieobecny - oznaczającego nieobecność ucznia na pracy pisemnej. 4. Aktywność ucznia na lekcji możemy wyróżnić znakami +. Na podstawie liczby plusów nauczyciel może wystawić ocenę, zgodnie z ustalonymi wcześniej indywidualnymi zasadami. Dopuszcza się stosowanie znaków -, gdy uczeń wykazuje drobne braki przygotowania z bieżącego materiału. Z ilości otrzymanych minusów, zgodnie z indywidualnymi wcześniej ustalonymi zasadami, nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną

4 6 Kryteria oceniania 1. Oceny z poszczególnych przedmiotów wystawia się zgodnie z opracowanymi przez zespoły przedmiotowe kryteriami wymagań. 2. Kryteria oceny pisemnych prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek): bardzo dobry - powyżej 91% dobry - powyżej 79% do 91% włącznie dostateczny - powyżej 60% do 79% włącznie dopuszczający - powyżej 50% do 60% włącznie niedostateczny - do 50% 3. Kryteria oceny prac pisemnych z języka niemieckiego: bardzo dobry - powyżej 90% dobry - powyżej 80 do 90% włącznie dostateczny - powyżej 60 do 80% włącznie dopuszczający - powyżej 50 do 60% włącznie niedostateczny - do 50% 4. Jeżeli praca zawiera treści ponadprogramowe, nauczyciel może wystawić ocenę celującą. 7 Realizacja rozszerzeń przedmiotowych 1. Formą realizacji obowiązkowych rozszerzeń przedmiotowych są zajęcia przeprowadzane w grupach międzyklasowych zwane dalej fakultetami a) w roku szkolnym 2013/2014 w klasach III. 2. Każdy uczeń pod koniec I-ej klasy (z wyjątkiem klas dziennikarskiej i menedżerskiej, w których rozszerzenia realizowane są od pierwszej klasy), dokonuje wyboru 2-ch przedmiotów, które będzie realizował na poziomie rozszerzonym w ramach zajęć fakultatywnych 3. Wybór rozszerzeń może być inny niż zadeklarowany podczas rekrutacji do szkoły. 4. Uczeń realizujący rozszerzenia z wybranych przedmiotów w ramach zajęć fakultatywnych otrzymuje jedną ocenę śródroczną / roczną na podstawie wszystkich ocen cząstkowych. 5. W pierwszym miesiącu zajęć fakultatywnych przeprowadzany jest sprawdzian z danego przedmiotu z zakresu materiału pierwszej klasy na poziomie podstawowym. Ocena ze sprawdzianu jest oceną cząstkową z zajęć fakultatywnych. Celem sprawdzianu jest uświadomienie uczniowi zaległości które musi uzupełnić we własnym zakresie. 6. Pod koniec każdego semestru przeprowadzany jest sprawdzian obejmujący materiał z danego przedmiotu od początku pierwszej klasy według zasady: - 4 -

5 Semestr III IV V VI Zakres materiału 1 klasa + 1-szy semestr 2-ej klasy 1 klasa + 2 klasa 1 klasa + 2 klasa +1-szy semestr 3-ej klasy 1 klasa + 2 klasa + 3 klasa 7. Ocena śródroczna z przedmiotu realizowanego w ramach zajęć fakultatywnych jest średnią ważoną oceny za zakresu podstawowego z wagą 4 i oceny z zakresu rozszerzonego z wagą 6. ocena z podstawy 4 ocena z rozszerzenia 6 ocena semestr./ roczna Na świadectwie ukończenia klasy uczeń ma wpisane rozszerzenia zgodnie z fakultetami realizowanymi w bieżącym roku nauki. 9. Gdy nauka danego przedmiotu w zakresie podstawowym kończy się w klasie II ej to rozszerzenie tego przedmiotu w klasie III realizowane jest dalej w ramach fakultetów. 10. Jeżeli przedmiot nauczany jest przez dwóch nauczycieli ocena końcowa wystawiana jest wspólnie zgodnie z ust Frekwencja na zajęciach fakultatywnych liczona jest niezależnie od frekwencji na zajęciach z poziomu podstawowego. Klasyfikowanie ucznia z zajęć fakultatywnych odbywa się zgodnie z 9 WSO. 8 Skala i tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Ocena zachowania uwzględnia: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) przestrzeganie regulaminów i zasad obowiązujących w szkole, 3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 7) okazywanie szacunku innym osobom. 8) aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły, 9) reprezentowanie szkoły na zewnątrz

6 4. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 60 punktów startowych, traktowanych jako kredyt zaufania. Punkty te odpowiadają średniej wartości punktowej dla oceny dobrej. 5. Przez całe półrocze uczeń zbiera punkty za różne formy działalności lub je traci. 6. Zachowania wpływające na powiększenie liczby punktów startowych: 1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 2) Przestrzeganie regulaminów i zasad obowiązujących w szkole 3) Dbałość o honor i tradycje szkoły 4) Aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły 5) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 6) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz Lp. Co oceniamy Liczba punktów Kto ocenia i kiedy a) Nienaganna frekwencja brak godzin nieusprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych spóźnień 10 Wychowawca - na koniec półrocza/roku szkolnego b) Praca na rzecz budowania wizerunku szkoły (Targi Edukacyjne, reprezentowanie szkoły na zewnątrz np. poczet sztandarowy, promocja Liceum w gimnazjach) c) Udział w pracach Samorządu Szkolnego (praca przy organizacji imprez szkolnych, gazetka szkolna, praca w radiowęźle ) d) Udział w akcjach charytatywnych w szkole i poza nią (wolontariat, WOŚP i inne) e) Praca na rzecz klasy (organizowanie wyjść klasowych, imprez, pomoc wychowawcy ) f) Działalność artystyczna (występy okolicznościowe np. Koncert Charytatywny, Jasełka, Nauczyciel odpowiedzialny po każdym zdarzeniu od 5 do 20 5 za jednorazowy udział 20 za stałe uczestnictwo Nauczyciel odpowiedzialny za każdą formę aktywności Wychowawca po każdej formie aktywności 5 Wychowawca za każdą formę aktywności 5 do 20 Nauczyciel odpowiedzialny po każdej formie aktywności artystycznej uroczystości rocznicowe...) g) Pomoc koleżeńska w nauce 5 do 10 Wychowawca po konsultacji z uczniami jednorazowo w półroczu h) Praca społeczna na rzecz szkoły np. sprzątanie boiska, czyszczenie ławek, itp. 5 pkt. za każdą pełną godzinę pracy. Zadanie musi być wykonane do końca Wychowawca klasy po konsultacji z pracownikiem szkoły nadzorującym pracę ucznia i) Wyróżniająca kultura osobista 5 Wychowawca po konsultacji z uczniami jeden raz w półroczu

7 j) Udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach 5 za etap szkolny, za II etap - 15 pkt. za III etap - 30 pkt. k) Udział w zawodach sportowych 5 - etap dzielnicowy, 10 -etap warszawski, dodatkowe 5 pkt. za zajecie miejsca na podium Opiekun po każdym etapie Nauczyciel w-f po każdym etapie zawodów 7. Zachowania ucznia, które wpływają na zmniejszenie liczby przyznanych punktów: 1) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) nieprzestrzeganie regulaminów i zasad obowiązujących w szkole, 3) brak poszanowania mowy ojczystej, 4) nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia własnego oraz innych osób, 5) brak szacunku względem innych osób. Lp. Co oceniamy Liczba punktów Kto ocenia i kiedy l) Za każda godzinę nieusprawiedliwioną powyżej 5 godzin. m) Za samowolne opuszczenie terenu szkoły n) Za każde trzy spóźnienia nieusprawiedliwione o) Aroganckie lub agresywne zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły, kolegi p) Naruszenie nietykalności cielesnej Wychowawca - na koniec półrocza/roku szkolnego -3 Wychowawca za każdy przypadek -1 Wychowawca na koniec półrocza -15 Wychowawca za każdy zgłoszony przypadek -60 Wychowawca każdy zgłoszony przypadek q) Wulgarne słownictwo -5 Nauczyciel każdorazowo lub wychowawca po każdym zgłoszeniu przez pracownika szkoły r) Nieszanowanie cudzej własności, niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku -10 Nauczyciel każdorazowo lub wychowawca po każdym zgłoszeniu przez pracownika szkoły s) Przeszkadzanie na lekcji -2 Nauczyciel za każdy przypadek t) Niezmienianie obuwia/brak ochraniaczy. Wniesienie do sali lekcyjnej okrycia wierzchniego, jedzenie lub picie w czasie lekcji -2 Nauczyciel za każdy przypadek

8 u) Korzystanie na lekcji z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych. Pozostawienie tych urządzeń w widocznym miejscu. v) Ściąganie na pracach pisemnych, plagiaty w) Spożywanie alkoholu, przebywanie w stanie nietrzeźwym, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków bądź innych środków odurzających na terenie szkoły lub poza szkołą x) Palenie papierosów na terenie szkoły lub poza szkołą y) Nagana dyrektora dotycząca negatywnego zachowania innego niż wyszczególnione powyżej -2 Nauczyciel za każdy przypadek -10 Nauczyciel za każdy przypadek -60 Wychowawca za każdy przypadek -10 Wychowawca za każdy przypadek -20 Wychowawca 8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali punktowej: 1) wzorowe i więcej (maksymalnie 9 punktów ujemnych) 2) bardzo dobre ) dobre ) poprawne ) nieodpowiednie ) naganne - poniżej 0 9. Ocenę roczną ustala się jako średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w obu półroczach. W przypadku oceny nagannej w pierwszym półroczu, do średniej arytmetycznej przyjmuje się za ten okres liczbę Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 11. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 10 i Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 13. Ustalając ocenę zachowania wychowawca bierze pod uwagę ww. kryteria, zasięga opinii: zespołu klasowego, zespołu nauczającego, ocenianego ucznia (w formie samooceny) oraz analizuje wszystkie informacje (pozytywne, negatywne) uzyskane o uczniu i wystawia ostateczną ocenę zachowania

9 9 Klasyfikowanie śródroczne i roczne 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną nauczyciel ustala przewidywaną ocenę z zajęć edukacyjnych. Dopuszcza się alternatywę przewidywanej oceny. 2. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem, w obecności wychowawcy na obowiązkowym zebraniu, fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanych ocen. 3. W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu, o którym mowa w ust.2, wychowawca przekazuje informację: - drogą ową, - poprzez dziennik elektroniczny, - telefonicznie w obecności pracownika sekretariatu oraz sporządza notatkę służbową. W tym wypadku podpis rodzica nie jest wymagany. 4. Uczeń, który na I semestr otrzymał ocenę niedostateczną z danego przedmiotu zobowiązany jest do zaliczenia materiału w trakcie II semestru w terminie i formie uzgodnionymi z nauczycielem przedmiotu. 5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen końcowych za każdy semestr. W przypadku uzyskania śródrocznej oceny niedostatecznej warunkiem uzyskania końcowej oceny pozytywnej jest spełnienie warunku, o którym mowa w ust Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 10 i Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 8. Uczniom, u których w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stworzy szansę uzupełnienia braków. 10 Egzamin na poprawę oceny śródrocznej/rocznej 1. Uczeń ma prawo wystąpić o egzamin na poprawę oceny (o jeden stopień wyżej niż przewidywana), jeżeli: a) był obecny na wszystkich pracach klasowych i zapowiedzianych kartkówkach z danego przedmiotu, b) nie jest zagrożony oceną niedostateczną z więcej niż 3 przedmiotów, - 9 -

10 c) ma zadowalającą frekwencję na zajęciach z danego przedmiotu (minimum 80% przeprowadzonych zajęć), d) ma co najmniej poprawną ocenę zachowania, e) usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach (także pracach klasowych) wynika z długotrwałej choroby (powyżej 1 tygodnia) lub innych uzasadnionych przyczyn. 2. Zaopiniowane przez wychowawcę i nauczyciela przedmiotu podanie o egzamin uczeń składa do Dyrektora Szkoły przed radą klasyfikacyjną. 3. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje materiał całego semestru. 4. Termin egzaminu ustala Dyrektor Szkoły. 5. Wynik egzaminu jest ostateczny. 11 Uczeń uzdolniony 1. Uczeń przejawiający zdolności i rozwijający je w sposób kolidujący z zajęciami w szkole, np.: sportowe (kadra narodowa), artystyczne (zajęcia w szkole muzycznej, udział w koncertach i spektaklach teatralnych, w filmie), ma prawo zaliczać materiał w trybie innym, np. pisząc pracę zaliczającą w ustalonym z nauczycielem przedmiotu terminie. 2. W przypadku zajęć sportowych wymagających wielogodzinnego treningu potwierdzonego zaświadczeniem z Klubu Sportowego uczeń może nie uczęszczać na zajęcia wf w szkole a ocena śródroczna i końcoworoczna może być wystawiona na podstawie pisemnego zaświadczenia z klubu potwierdzającego osiągnięcia w danej dyscyplinie. Uczeń otrzymuje ocenę: bardzo dobrą w przypadku systematycznego udziału w treningach i reprezentowania klubu w zawodach zgodnie z kategorią wiekową i kalendarzem rozgrywek. celującą w przypadku osiągania sukcesów na szczeblu co najmniej powiatowym. 12 Odwołanie od oceny 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która: 1) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną; 2) w przypadku oceny zachowania ustala roczną ocenę w drodze głosowania zwykła większością, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego

11 komisji. Komisja przy ustalaniu oceny analizuje dokumentację wychowawcy, frekwencje i ewentualnie przeprowadza rozmowę z uczniem. 3. Termin sprawdzianu i ustalenia oceny zachowania określa dyrektor nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 4. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z naszej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 2) w przypadku rocznej oceny zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, f) przedstawiciel rady rodziców. 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim razie dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 6. Ustalona przez komisję ocena z zajęć oraz zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 1) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania sprawdzające, d) wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, e) pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 2) w przypadku oceny zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły

12 9. Odwołanie przysługuje również od oceny z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że sprawdzian powinien być wyznaczony w terminie do 5 dni od egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. 10. Prawo odwołania przysługuje także, gdy uczeń nie otrzymał wymaganej liczby ocen cząstkowych w semestrze. 13 Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych na podstawie orzeczeń lekarskich 1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii lekarza na czas określony w tej opinii. Zwolnienie na nadchodzący semestr (rok szkolny) uczeń składa nie później niż do końca pierwszego miesiąca danego semestru (roku szkolnego). 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wym. w ust. 1 w dokumentacji uczniowskiej zamiast oceny wpisuje się zwolniony, zwolniona. 3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, a w dokumentacji wpisuje się: zwolniony, zwolniona. 14 Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu poprawkowego 1. Prawo do egzaminu poprawkowego przysługuje każdemu uczniowi, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną. 2. Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału z całego roku bez względu na to z którego semestru uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. 3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 4. Uczeń ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych. 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 6. Egzamin poprawkowy w formie pisemnej i ustnej przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Egzamin poprawkowy z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu może, za zgodą Rady Pedagogicznej, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, być promowany do klasy programowo wyższej jeżeli:

13 1) ocena niedostateczna spowodowana była długotrwałą chorobą bądź nieobecnością na zajęciach wynikającą z innych zdarzeń losowych lub 2) uczeń posiada stwierdzone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną specyficzne trudności w uczeniu się. Niezbędnymi warunkami są również: 1) co najmniej dobra roczna ocena zachowania 2) realizowanie danego przedmiotu w klasie programowo wyższej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może warunkowo promować do klasy wyższej ucznia, który uzyskał na koniec roku ocenę sprawowania niższą niż dobra. 8. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 9. Na pisemną prośbę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powołać jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powoływanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie nie później niż do końca września. Termin ustala dyrektor szkoły. 12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 15 Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W takim przypadku w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen wpisuje się nieklasyfikowany, lub nieklasyfikowana. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne. 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić

14 zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego (egzaminów klasyfikacyjnych). W takim przypadku prośba ucznia lub jego rodziców, zaopiniowana przez wychowawcę, powinna być dostarczona w formie pisemnej do dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, technologia informacyjna, informatyka, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych 6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. b przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie: a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący, b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 12. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, informatyka oraz przysposobienie obronne - przeprowadza się przede wszystkim w formie ćwiczeń praktycznych. 13. Z egzaminu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu, uzyskane oceny oraz dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 14. Wypełniony protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 15. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel przedmiotu wpisuje w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca w arkuszu ocen. 16. Ustalona przez komisję niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Podanie o taki egzamin należy złożyć najpóźniej do dnia klasyfikacyjno - promocyjnej rady pedagogicznej

15 17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. 16 Zmiana klasy lub grupy językowej 1. Warunkiem zmiany klasy jest uzyskanie zgody Dyrektora i pozytywne zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów, w których wystąpią zmiany programowe. 2. Uczeń, który przeniósł się do innej klasy jest zobowiązany do zdania egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów w których nastąpiły zmiany programowe w terminie 1 miesiąca od dnia uzyskania zgody. Zmiany te mogą dotyczyć: rozszerzeń poszczególnych przedmiotów, terminu realizacji materiału wynikającego z siatki godzin dla danej klasy. 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z 15 ust. 4, 5, 6, 8, 9 i Decyzję o uczęszczaniu ucznia na zajęcia z przedmiotów obowiązkowych w danej klasie, których realizację uczeń zakończył wcześniej podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczyciela przedmiotu. 5. Uczeń może zmienić grupę językową o wyższym stopniu zaawansowania na grupę o niższym stopniu zaawansowania jedynie po pierwszym semestrze w pierwszej klasie. W wyższych klasach nie istnieje taka możliwość. Uczeń dokonuje takiej zmiany za zgodą nauczycieli uczących w tych grupach. 6. Zmiana grupy na grupę o wyższym stopniu zaawansowania może nastąpić w każdej chwili za zgodą nauczycieli obu grup. 7. W szczególnych przypadkach o zmianie grupy językowej decyduje dyrektor. 8. W klasach trzecich dokonuje się nowego podziału na grupy językowe poziom podstawowy i rozszerzony zgodnie z zadeklarowanym przez uczniów poziomem zdawanej matury. 17 Zasady obowiązujące w klasie maturalnej 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12 w Wystawiając ocenę końcową z danego przedmiotu nauczyciel, działając na korzyść ucznia, może uwzględnić oceny końcowe z poprzednich lat nauki pod warunkiem, że ocena w klasie końcowej (roczna) jest, co najmniej dopuszczająca. 4. Prawo do egzaminu poprawkowego przysługuje uczniowi klasy programowo najwyższej - maturalnej tylko z jednego przedmiotu, lub w szczególnych przypadkach

16 rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na dwa egzaminy poprawkowe. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich danego roku szkolnego. 5. Ocenę zachowania w klasie maturalnej wystawia się zgodnie z 8. Mogą na nią mieć wpływ końcowe oceny zachowania w poprzednich latach. Kryteria wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów podane są w 5 i Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego określa Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia Zasady usprawiedliwiania nieobecności 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania jednego na cały rok szkolny dzienniczka uczniowskiego, ostemplowanego pieczątką szkoły i z podpisem wychowawcy. Zwolnienia i usprawiedliwienia uczeń dostarcza, na najbliższej po nieobecności, godzinie wychowawczej w formie zwolnienia lekarskiego lub rodzicielskiego napisanego w dzienniczku, dotyczy także uczniów pełnoletnich, przy czym liczba godzin usprawiedliwionych przez rodziców nie może przekraczać 35 godzin w semestrze. Odpowiedzialność za pozostanie dziecka w domu ponoszą rodzice (prawni opiekunowie). Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca. 2. Uczeń pełnoletni, po złożeniu pisemnego oświadczenia u Dyrektora Szkoły, może sam usprawiedliwiać swoje nieobecności tylko w formie zwolnienia lekarskiego. 3. Na pisemną prośbę rodziców Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na prywatny wyjazd dziecka w ciągu roku szkolnego. Zgoda Dyrektora jest równoznaczna z usprawiedliwieniem nieobecności. 19 Postanowienia ogólne 1. Zasady Wewnątrzszkolnego systemu oceniania przyjęte przez Radę Pedagogiczną w dniu r., obowiązują od roku szkolnym 2004/2005 z późniejszymi zmianami. 2. Powyższe zasady w każdym następnym roku szkolnym mogą być zmienione

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo