Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562). 1 Cele i funkcje oceniania określa Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia Przedstawione zasady oceniania obowiązują wszystkich nauczycieli. 1.Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia zachowanie ucznia 3 2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się na podstawie: pisemnych prac klasowych (sprawdzianów) kartkówek odpowiedzi ustnych prac domowych aktywności ucznia na lekcji testów sprawdzających osiągnięć w olimpiadach i konkursach. 4 Zasady oceniania 1. Przyjmuje się dwusemestralną organizację roku szkolnego. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala dyrektor na początku każdego roku szkolnego. 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wychowawca informuje o procedurach odwoławczych od przewidywanych i wystawionych ocen z zajęć edukacyjnych. 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić. 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu najpóźniej do 21 dni od chwili napisania z wyłączeniem ferii. Po tym terminie uczniowi może być wstawiona jedynie pozytywna ocena, a uczeń ma prawo z niej zrezygnować

2 5. W ciągu danego roku szkolnego prace klasowe przechowuje nauczyciel zapewniając w nie wgląd dyrekcji i rodzicom. 6. Bieżące ocenianie należy przeprowadzać systematycznie, przyjmując założenie, że minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze powinna być równa tygodniowej liczbie godzin z przedmiotu nie mniejsza jednak niż trzy. W przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo dopuszcza się możliwość wystawienia oceny śródrocznej/rocznej na podstawie dwóch ocen cząstkowych. 7. Brak ocen spowodowany nieobecnością ucznia na zajęciach zobowiązuje go do uzyskania wymaganej ilości ocen. 8. W przypadku nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej) uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia we własnym zakresie zrealizowanego materiału. 9. W przypadku 5-cio dniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności na uzupełnienie wiadomości uczniowi przysługuje (od momentu przyjścia do szkoły) tyle dni roboczych ile godzin danego przedmiotu opuścił. 10. W przypadku nieobecności na pracy sprawdzającej uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał obejmujący dany zakres w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. W razie niedopełnienia obowiązku przez ucznia, nauczyciel ma prawo wystawić ocenę śródroczną/roczną niższą od tej która wynika z otrzymanych ocen cząstkowych. Powyższe nie dotyczy przypadków losowych. 11. W przypadku, gdy przedmiot jest nauczany tylko w pierwszym semestrze, ocena śródroczna staje się oceną roczną. 12. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywizm. 13. W ciągu tygodnia można przeprowadzać trzy sprawdziany, a w ciągu dnia nie więcej niż jeden nie dotyczy grup językowych międzyklasowych. Jeśli przeprowadzany jest sprawdzian śródroczny, to w danym tygodniu nie można przeprowadzać więcej niż dwa sprawdziany. 14. Termin sprawdzianu ustala nauczyciel z uczniami na tydzień wcześniej, wpisując informację do dziennika zaznaczając cyfrą liczbę porządkową sprawdzianu w tygodniu oraz datę wpisu. 15. Pisemna praca przeniesiona na inny termin na prośbę uczniów nie podlega ustaleniom z punktu Poprawy otrzymanych ocen niedostatecznych z zapowiedzianych prac klasowych odbywają się na bieżąco w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 17. Kartkówka jest bieżącym badaniem przygotowania ucznia do lekcji i nie podlega poprawie, obejmuje nie więcej niż 3 ostatnie tematy, nie musi być zapowiedziana i nie może trwać dłużej niż 15 minut

3 18. Na początku klasy pierwszej mogą być przeprowadzone sprawdziany diagnozujące po gimnazjum. Wyniki testu diagnozującego wyrażane są jedynie w procentach. 19. Z poszczególnych przedmiotów mogą być przeprowadzane sprawdziany śródroczne na zasadach ustalonych przez nauczycieli danego przedmiotu. 20. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 21. Na podstawie opinii upoważnionych poradni, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. 22. Na oceny śródroczne / roczne z zajęć edukacyjnych nie może wpływać ocena zachowania. 23. Na ocenę zachowania nie mogą wpływać oceny z zajęć edukacyjnych. 5 Oceny 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach, według następującej skali ocen: Stopień skrót literowy oznaczenie cyfrowe celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1 Dopuszcza się stosowanie znaków +, - przy ocenach cząstkowych oraz śródrocznych z wyjątkiem ndst-, cel+,-. 2. Oceny klasyfikacyjne końcowe są ocenami całkowitymi. 3. Dopuszcza się stosowanie symbolu nb - nieobecny - oznaczającego nieobecność ucznia na pracy pisemnej. 4. Aktywność ucznia na lekcji możemy wyróżnić znakami +. Na podstawie liczby plusów nauczyciel może wystawić ocenę, zgodnie z ustalonymi wcześniej indywidualnymi zasadami. Dopuszcza się stosowanie znaków -, gdy uczeń wykazuje drobne braki przygotowania z bieżącego materiału. Z ilości otrzymanych minusów, zgodnie z indywidualnymi wcześniej ustalonymi zasadami, nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną

4 6 Kryteria oceniania 1. Oceny z poszczególnych przedmiotów wystawia się zgodnie z opracowanymi przez zespoły przedmiotowe kryteriami wymagań. 2. Kryteria oceny pisemnych prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek): bardzo dobry - powyżej 91% dobry - powyżej 79% do 91% włącznie dostateczny - powyżej 60% do 79% włącznie dopuszczający - powyżej 50% do 60% włącznie niedostateczny - do 50% 3. Kryteria oceny prac pisemnych z języka niemieckiego: bardzo dobry - powyżej 90% dobry - powyżej 80 do 90% włącznie dostateczny - powyżej 60 do 80% włącznie dopuszczający - powyżej 50 do 60% włącznie niedostateczny - do 50% 4. Jeżeli praca zawiera treści ponadprogramowe, nauczyciel może wystawić ocenę celującą. 7 Realizacja rozszerzeń przedmiotowych 1. Formą realizacji obowiązkowych rozszerzeń przedmiotowych są zajęcia przeprowadzane w grupach międzyklasowych zwane dalej fakultetami a) w roku szkolnym 2013/2014 w klasach III. 2. Każdy uczeń pod koniec I-ej klasy (z wyjątkiem klas dziennikarskiej i menedżerskiej, w których rozszerzenia realizowane są od pierwszej klasy), dokonuje wyboru 2-ch przedmiotów, które będzie realizował na poziomie rozszerzonym w ramach zajęć fakultatywnych 3. Wybór rozszerzeń może być inny niż zadeklarowany podczas rekrutacji do szkoły. 4. Uczeń realizujący rozszerzenia z wybranych przedmiotów w ramach zajęć fakultatywnych otrzymuje jedną ocenę śródroczną / roczną na podstawie wszystkich ocen cząstkowych. 5. W pierwszym miesiącu zajęć fakultatywnych przeprowadzany jest sprawdzian z danego przedmiotu z zakresu materiału pierwszej klasy na poziomie podstawowym. Ocena ze sprawdzianu jest oceną cząstkową z zajęć fakultatywnych. Celem sprawdzianu jest uświadomienie uczniowi zaległości które musi uzupełnić we własnym zakresie. 6. Pod koniec każdego semestru przeprowadzany jest sprawdzian obejmujący materiał z danego przedmiotu od początku pierwszej klasy według zasady: - 4 -

5 Semestr III IV V VI Zakres materiału 1 klasa + 1-szy semestr 2-ej klasy 1 klasa + 2 klasa 1 klasa + 2 klasa +1-szy semestr 3-ej klasy 1 klasa + 2 klasa + 3 klasa 7. Ocena śródroczna z przedmiotu realizowanego w ramach zajęć fakultatywnych jest średnią ważoną oceny za zakresu podstawowego z wagą 4 i oceny z zakresu rozszerzonego z wagą 6. ocena z podstawy 4 ocena z rozszerzenia 6 ocena semestr./ roczna Na świadectwie ukończenia klasy uczeń ma wpisane rozszerzenia zgodnie z fakultetami realizowanymi w bieżącym roku nauki. 9. Gdy nauka danego przedmiotu w zakresie podstawowym kończy się w klasie II ej to rozszerzenie tego przedmiotu w klasie III realizowane jest dalej w ramach fakultetów. 10. Jeżeli przedmiot nauczany jest przez dwóch nauczycieli ocena końcowa wystawiana jest wspólnie zgodnie z ust Frekwencja na zajęciach fakultatywnych liczona jest niezależnie od frekwencji na zajęciach z poziomu podstawowego. Klasyfikowanie ucznia z zajęć fakultatywnych odbywa się zgodnie z 9 WSO. 8 Skala i tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Ocena zachowania uwzględnia: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) przestrzeganie regulaminów i zasad obowiązujących w szkole, 3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 7) okazywanie szacunku innym osobom. 8) aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły, 9) reprezentowanie szkoły na zewnątrz

6 4. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 60 punktów startowych, traktowanych jako kredyt zaufania. Punkty te odpowiadają średniej wartości punktowej dla oceny dobrej. 5. Przez całe półrocze uczeń zbiera punkty za różne formy działalności lub je traci. 6. Zachowania wpływające na powiększenie liczby punktów startowych: 1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 2) Przestrzeganie regulaminów i zasad obowiązujących w szkole 3) Dbałość o honor i tradycje szkoły 4) Aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły 5) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 6) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz Lp. Co oceniamy Liczba punktów Kto ocenia i kiedy a) Nienaganna frekwencja brak godzin nieusprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych spóźnień 10 Wychowawca - na koniec półrocza/roku szkolnego b) Praca na rzecz budowania wizerunku szkoły (Targi Edukacyjne, reprezentowanie szkoły na zewnątrz np. poczet sztandarowy, promocja Liceum w gimnazjach) c) Udział w pracach Samorządu Szkolnego (praca przy organizacji imprez szkolnych, gazetka szkolna, praca w radiowęźle ) d) Udział w akcjach charytatywnych w szkole i poza nią (wolontariat, WOŚP i inne) e) Praca na rzecz klasy (organizowanie wyjść klasowych, imprez, pomoc wychowawcy ) f) Działalność artystyczna (występy okolicznościowe np. Koncert Charytatywny, Jasełka, Nauczyciel odpowiedzialny po każdym zdarzeniu od 5 do 20 5 za jednorazowy udział 20 za stałe uczestnictwo Nauczyciel odpowiedzialny za każdą formę aktywności Wychowawca po każdej formie aktywności 5 Wychowawca za każdą formę aktywności 5 do 20 Nauczyciel odpowiedzialny po każdej formie aktywności artystycznej uroczystości rocznicowe...) g) Pomoc koleżeńska w nauce 5 do 10 Wychowawca po konsultacji z uczniami jednorazowo w półroczu h) Praca społeczna na rzecz szkoły np. sprzątanie boiska, czyszczenie ławek, itp. 5 pkt. za każdą pełną godzinę pracy. Zadanie musi być wykonane do końca Wychowawca klasy po konsultacji z pracownikiem szkoły nadzorującym pracę ucznia i) Wyróżniająca kultura osobista 5 Wychowawca po konsultacji z uczniami jeden raz w półroczu

7 j) Udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach 5 za etap szkolny, za II etap - 15 pkt. za III etap - 30 pkt. k) Udział w zawodach sportowych 5 - etap dzielnicowy, 10 -etap warszawski, dodatkowe 5 pkt. za zajecie miejsca na podium Opiekun po każdym etapie Nauczyciel w-f po każdym etapie zawodów 7. Zachowania ucznia, które wpływają na zmniejszenie liczby przyznanych punktów: 1) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) nieprzestrzeganie regulaminów i zasad obowiązujących w szkole, 3) brak poszanowania mowy ojczystej, 4) nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia własnego oraz innych osób, 5) brak szacunku względem innych osób. Lp. Co oceniamy Liczba punktów Kto ocenia i kiedy l) Za każda godzinę nieusprawiedliwioną powyżej 5 godzin. m) Za samowolne opuszczenie terenu szkoły n) Za każde trzy spóźnienia nieusprawiedliwione o) Aroganckie lub agresywne zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły, kolegi p) Naruszenie nietykalności cielesnej Wychowawca - na koniec półrocza/roku szkolnego -3 Wychowawca za każdy przypadek -1 Wychowawca na koniec półrocza -15 Wychowawca za każdy zgłoszony przypadek -60 Wychowawca każdy zgłoszony przypadek q) Wulgarne słownictwo -5 Nauczyciel każdorazowo lub wychowawca po każdym zgłoszeniu przez pracownika szkoły r) Nieszanowanie cudzej własności, niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku -10 Nauczyciel każdorazowo lub wychowawca po każdym zgłoszeniu przez pracownika szkoły s) Przeszkadzanie na lekcji -2 Nauczyciel za każdy przypadek t) Niezmienianie obuwia/brak ochraniaczy. Wniesienie do sali lekcyjnej okrycia wierzchniego, jedzenie lub picie w czasie lekcji -2 Nauczyciel za każdy przypadek

8 u) Korzystanie na lekcji z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych. Pozostawienie tych urządzeń w widocznym miejscu. v) Ściąganie na pracach pisemnych, plagiaty w) Spożywanie alkoholu, przebywanie w stanie nietrzeźwym, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków bądź innych środków odurzających na terenie szkoły lub poza szkołą x) Palenie papierosów na terenie szkoły lub poza szkołą y) Nagana dyrektora dotycząca negatywnego zachowania innego niż wyszczególnione powyżej -2 Nauczyciel za każdy przypadek -10 Nauczyciel za każdy przypadek -60 Wychowawca za każdy przypadek -10 Wychowawca za każdy przypadek -20 Wychowawca 8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali punktowej: 1) wzorowe i więcej (maksymalnie 9 punktów ujemnych) 2) bardzo dobre ) dobre ) poprawne ) nieodpowiednie ) naganne - poniżej 0 9. Ocenę roczną ustala się jako średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w obu półroczach. W przypadku oceny nagannej w pierwszym półroczu, do średniej arytmetycznej przyjmuje się za ten okres liczbę Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 11. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 10 i Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 13. Ustalając ocenę zachowania wychowawca bierze pod uwagę ww. kryteria, zasięga opinii: zespołu klasowego, zespołu nauczającego, ocenianego ucznia (w formie samooceny) oraz analizuje wszystkie informacje (pozytywne, negatywne) uzyskane o uczniu i wystawia ostateczną ocenę zachowania

9 9 Klasyfikowanie śródroczne i roczne 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną nauczyciel ustala przewidywaną ocenę z zajęć edukacyjnych. Dopuszcza się alternatywę przewidywanej oceny. 2. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem, w obecności wychowawcy na obowiązkowym zebraniu, fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanych ocen. 3. W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu, o którym mowa w ust.2, wychowawca przekazuje informację: - drogą ową, - poprzez dziennik elektroniczny, - telefonicznie w obecności pracownika sekretariatu oraz sporządza notatkę służbową. W tym wypadku podpis rodzica nie jest wymagany. 4. Uczeń, który na I semestr otrzymał ocenę niedostateczną z danego przedmiotu zobowiązany jest do zaliczenia materiału w trakcie II semestru w terminie i formie uzgodnionymi z nauczycielem przedmiotu. 5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen końcowych za każdy semestr. W przypadku uzyskania śródrocznej oceny niedostatecznej warunkiem uzyskania końcowej oceny pozytywnej jest spełnienie warunku, o którym mowa w ust Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 10 i Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 8. Uczniom, u których w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stworzy szansę uzupełnienia braków. 10 Egzamin na poprawę oceny śródrocznej/rocznej 1. Uczeń ma prawo wystąpić o egzamin na poprawę oceny (o jeden stopień wyżej niż przewidywana), jeżeli: a) był obecny na wszystkich pracach klasowych i zapowiedzianych kartkówkach z danego przedmiotu, b) nie jest zagrożony oceną niedostateczną z więcej niż 3 przedmiotów, - 9 -

10 c) ma zadowalającą frekwencję na zajęciach z danego przedmiotu (minimum 80% przeprowadzonych zajęć), d) ma co najmniej poprawną ocenę zachowania, e) usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach (także pracach klasowych) wynika z długotrwałej choroby (powyżej 1 tygodnia) lub innych uzasadnionych przyczyn. 2. Zaopiniowane przez wychowawcę i nauczyciela przedmiotu podanie o egzamin uczeń składa do Dyrektora Szkoły przed radą klasyfikacyjną. 3. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje materiał całego semestru. 4. Termin egzaminu ustala Dyrektor Szkoły. 5. Wynik egzaminu jest ostateczny. 11 Uczeń uzdolniony 1. Uczeń przejawiający zdolności i rozwijający je w sposób kolidujący z zajęciami w szkole, np.: sportowe (kadra narodowa), artystyczne (zajęcia w szkole muzycznej, udział w koncertach i spektaklach teatralnych, w filmie), ma prawo zaliczać materiał w trybie innym, np. pisząc pracę zaliczającą w ustalonym z nauczycielem przedmiotu terminie. 2. W przypadku zajęć sportowych wymagających wielogodzinnego treningu potwierdzonego zaświadczeniem z Klubu Sportowego uczeń może nie uczęszczać na zajęcia wf w szkole a ocena śródroczna i końcoworoczna może być wystawiona na podstawie pisemnego zaświadczenia z klubu potwierdzającego osiągnięcia w danej dyscyplinie. Uczeń otrzymuje ocenę: bardzo dobrą w przypadku systematycznego udziału w treningach i reprezentowania klubu w zawodach zgodnie z kategorią wiekową i kalendarzem rozgrywek. celującą w przypadku osiągania sukcesów na szczeblu co najmniej powiatowym. 12 Odwołanie od oceny 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która: 1) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną; 2) w przypadku oceny zachowania ustala roczną ocenę w drodze głosowania zwykła większością, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego

11 komisji. Komisja przy ustalaniu oceny analizuje dokumentację wychowawcy, frekwencje i ewentualnie przeprowadza rozmowę z uczniem. 3. Termin sprawdzianu i ustalenia oceny zachowania określa dyrektor nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 4. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z naszej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 2) w przypadku rocznej oceny zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, f) przedstawiciel rady rodziców. 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim razie dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 6. Ustalona przez komisję ocena z zajęć oraz zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 1) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania sprawdzające, d) wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, e) pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 2) w przypadku oceny zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły

12 9. Odwołanie przysługuje również od oceny z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że sprawdzian powinien być wyznaczony w terminie do 5 dni od egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. 10. Prawo odwołania przysługuje także, gdy uczeń nie otrzymał wymaganej liczby ocen cząstkowych w semestrze. 13 Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych na podstawie orzeczeń lekarskich 1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii lekarza na czas określony w tej opinii. Zwolnienie na nadchodzący semestr (rok szkolny) uczeń składa nie później niż do końca pierwszego miesiąca danego semestru (roku szkolnego). 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wym. w ust. 1 w dokumentacji uczniowskiej zamiast oceny wpisuje się zwolniony, zwolniona. 3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, a w dokumentacji wpisuje się: zwolniony, zwolniona. 14 Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu poprawkowego 1. Prawo do egzaminu poprawkowego przysługuje każdemu uczniowi, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną. 2. Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału z całego roku bez względu na to z którego semestru uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. 3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 4. Uczeń ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych. 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 6. Egzamin poprawkowy w formie pisemnej i ustnej przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Egzamin poprawkowy z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu może, za zgodą Rady Pedagogicznej, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, być promowany do klasy programowo wyższej jeżeli:

13 1) ocena niedostateczna spowodowana była długotrwałą chorobą bądź nieobecnością na zajęciach wynikającą z innych zdarzeń losowych lub 2) uczeń posiada stwierdzone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną specyficzne trudności w uczeniu się. Niezbędnymi warunkami są również: 1) co najmniej dobra roczna ocena zachowania 2) realizowanie danego przedmiotu w klasie programowo wyższej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może warunkowo promować do klasy wyższej ucznia, który uzyskał na koniec roku ocenę sprawowania niższą niż dobra. 8. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 9. Na pisemną prośbę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powołać jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powoływanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie nie później niż do końca września. Termin ustala dyrektor szkoły. 12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 15 Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W takim przypadku w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen wpisuje się nieklasyfikowany, lub nieklasyfikowana. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne. 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić

14 zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego (egzaminów klasyfikacyjnych). W takim przypadku prośba ucznia lub jego rodziców, zaopiniowana przez wychowawcę, powinna być dostarczona w formie pisemnej do dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, technologia informacyjna, informatyka, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych 6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. b przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie: a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący, b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 12. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, informatyka oraz przysposobienie obronne - przeprowadza się przede wszystkim w formie ćwiczeń praktycznych. 13. Z egzaminu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu, uzyskane oceny oraz dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 14. Wypełniony protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 15. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel przedmiotu wpisuje w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca w arkuszu ocen. 16. Ustalona przez komisję niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Podanie o taki egzamin należy złożyć najpóźniej do dnia klasyfikacyjno - promocyjnej rady pedagogicznej

15 17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. 16 Zmiana klasy lub grupy językowej 1. Warunkiem zmiany klasy jest uzyskanie zgody Dyrektora i pozytywne zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów, w których wystąpią zmiany programowe. 2. Uczeń, który przeniósł się do innej klasy jest zobowiązany do zdania egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów w których nastąpiły zmiany programowe w terminie 1 miesiąca od dnia uzyskania zgody. Zmiany te mogą dotyczyć: rozszerzeń poszczególnych przedmiotów, terminu realizacji materiału wynikającego z siatki godzin dla danej klasy. 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z 15 ust. 4, 5, 6, 8, 9 i Decyzję o uczęszczaniu ucznia na zajęcia z przedmiotów obowiązkowych w danej klasie, których realizację uczeń zakończył wcześniej podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczyciela przedmiotu. 5. Uczeń może zmienić grupę językową o wyższym stopniu zaawansowania na grupę o niższym stopniu zaawansowania jedynie po pierwszym semestrze w pierwszej klasie. W wyższych klasach nie istnieje taka możliwość. Uczeń dokonuje takiej zmiany za zgodą nauczycieli uczących w tych grupach. 6. Zmiana grupy na grupę o wyższym stopniu zaawansowania może nastąpić w każdej chwili za zgodą nauczycieli obu grup. 7. W szczególnych przypadkach o zmianie grupy językowej decyduje dyrektor. 8. W klasach trzecich dokonuje się nowego podziału na grupy językowe poziom podstawowy i rozszerzony zgodnie z zadeklarowanym przez uczniów poziomem zdawanej matury. 17 Zasady obowiązujące w klasie maturalnej 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12 w Wystawiając ocenę końcową z danego przedmiotu nauczyciel, działając na korzyść ucznia, może uwzględnić oceny końcowe z poprzednich lat nauki pod warunkiem, że ocena w klasie końcowej (roczna) jest, co najmniej dopuszczająca. 4. Prawo do egzaminu poprawkowego przysługuje uczniowi klasy programowo najwyższej - maturalnej tylko z jednego przedmiotu, lub w szczególnych przypadkach

16 rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na dwa egzaminy poprawkowe. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich danego roku szkolnego. 5. Ocenę zachowania w klasie maturalnej wystawia się zgodnie z 8. Mogą na nią mieć wpływ końcowe oceny zachowania w poprzednich latach. Kryteria wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów podane są w 5 i Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego określa Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia Zasady usprawiedliwiania nieobecności 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania jednego na cały rok szkolny dzienniczka uczniowskiego, ostemplowanego pieczątką szkoły i z podpisem wychowawcy. Zwolnienia i usprawiedliwienia uczeń dostarcza, na najbliższej po nieobecności, godzinie wychowawczej w formie zwolnienia lekarskiego lub rodzicielskiego napisanego w dzienniczku, dotyczy także uczniów pełnoletnich, przy czym liczba godzin usprawiedliwionych przez rodziców nie może przekraczać 35 godzin w semestrze. Odpowiedzialność za pozostanie dziecka w domu ponoszą rodzice (prawni opiekunowie). Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca. 2. Uczeń pełnoletni, po złożeniu pisemnego oświadczenia u Dyrektora Szkoły, może sam usprawiedliwiać swoje nieobecności tylko w formie zwolnienia lekarskiego. 3. Na pisemną prośbę rodziców Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na prywatny wyjazd dziecka w ciągu roku szkolnego. Zgoda Dyrektora jest równoznaczna z usprawiedliwieniem nieobecności. 19 Postanowienia ogólne 1. Zasady Wewnątrzszkolnego systemu oceniania przyjęte przez Radę Pedagogiczną w dniu r., obowiązują od roku szkolnym 2004/2005 z późniejszymi zmianami. 2. Powyższe zasady w każdym następnym roku szkolnym mogą być zmienione

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH Załącznik nr 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie

Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie

Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14.

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14. Aneks nr 2 Na podstawie Uchwały nr 8/2015 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 31 sierpnia 2015r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne:

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne: ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW WRAZ Z TRYBEM ODWOŁAWCZYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. M. KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM. Poniższe zasady

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i HANDLOWO-USŁUGOWYCH W GDAŃSKU (załącznik nr 1 do Statutu ZSAKiH-U w Gdańsku) PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących; 2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie Nowelizacja Nr 2 Statutu Gimnazjum Nr 8 Specjalnego w Zamościu z dnia 13 listopada 2015 r. W Statucie Gimnazjum Nr 8 Specjalnego z dnia 17 lutego 2012 r. i Nowelizacji Nr 1 z marca 2014 r. wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach (Zaktualizowano w dniu 9 października 2015 r.) Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. Warunki dopuszczenia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego

Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. Warunki dopuszczenia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach 1 Warunki dopuszczenia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 8 opracowany na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym I. Postanowienia ogólne 1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 24.09.2015r. Ocenianie wewnątrzszkolne zostało określone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 /2011/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu z dnia 13.09. 2011 r.

Uchwała nr 5 /2011/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu z dnia 13.09. 2011 r. Uchwała nr 5 /2011/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu z dnia 13.09. 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły. Działając na podstawie art. 22 a Ustawy z dnia 7 września1991

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD 40 Przepisy ogólne I 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży fot. archiwum tekst: Monika Rękawek Zbliżający się nieuchronnie koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1 Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2015/2016 Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1.

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1. Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1. Regulamin obowiązuje od 01 września 2011r. 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia: a.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach Regulamin został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się co następuje: 1. Przyjęcie zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu przedstawionych przez przewodniczącą komisji do spraw WO.

1 Uchwala się co następuje: 1. Przyjęcie zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu przedstawionych przez przewodniczącą komisji do spraw WO. UCHWAŁA NR 2 / 2015-2016 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI Z DNIA 31 sierpnia 2015r. W sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Wewnąrzszkolnym Ocenianiu oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W GIMNAZJUM NR 2 W CHEŁMKU W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 I. Podstawa prawna Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3)

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) 98 ustęp 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) monitorowanie pracy ucznia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

14 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 1) I okres kończy się w dniu posiedzenia rady pedagogicznej, na

14 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 1) I okres kończy się w dniu posiedzenia rady pedagogicznej, na 14 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 1) I okres kończy się w dniu posiedzenia rady pedagogicznej, na którym zatwierdzane są wyniki klasyfikacji śródrocznej.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO w KAMIENIU POMORSKIM. 1 Przepisy ogólne

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO w KAMIENIU POMORSKIM. 1 Przepisy ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO w KAMIENIU POMORSKIM (opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE I Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.(dz.u.nr83,

Bardziej szczegółowo

ANEKSU NR 1 do Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

ANEKSU NR 1 do Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ANEKSU NR 1 do Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu Na podstawie Uchwały Nr 18/11/2010 Rady Pedagogicznej II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu z dnia 30 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 843 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie Podstawa prawna: ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Statutu Liceum Ogólnokształcącego STSG WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, PROMOWANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

Załącznik nr 1 Statutu Liceum Ogólnokształcącego STSG WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, PROMOWANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik nr 1 Statutu Liceum Ogólnokształcącego STSG WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, PROMOWANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 1. Wiedza i umiejętności ucznia oceniane będą na podstawie: 1) odpowiedzi ustnych, 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo