16 LISTOPADA WYBIERAMY INACZEJ DO RADY GMINY CZERWONAK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16 LISTOPADA WYBIERAMY INACZEJ DO RADY GMINY CZERWONAK"

Transkrypt

1 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN X Nr 11/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania r. LISTOPAD 2014 WYBORY SAMORZ DOWE 16 LISTOPADA WYBIERAMY NAJLEPSZEGO GOSPODARZA DOMU KOZIEG OWY I OKOLICE WIADOMOŒCI SZKOLNE, SPORT, REKLAMA KUPON NA BEZP ATNE OG OSZENIE DROBNE Zamieszczamy jedenasty kupon konkursowy Karolinki. Co miesi¹c w tym miejscu bêdzie ukazywa³ siê kolejny kupon. Ka dy kto zgromadzi dwanaœcie autentycznych kuponów mo e wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagrody niespodzianki. WYBÓR NAJLEPSZEGO GOSPODARZA kupon na str. 3 Potrzebujesz pilnie gotówki? TYLKO U NAS! KREDYT CHWILÓWKA 16 LISTOPADA WYBIERAMY INACZEJ DO RADY GMINY CZERWONAK W niedzielê 16 listopada 2014 roku odbêd¹ siê w naszym kraju wybory samorz¹dowe. Jest w tegorocznych wyborach samorz¹dowych do Rady Gminy Czerwonak bardzo istotna zmiana. Po raz pierwszy obowi¹zywaæ bêd¹ jednomandatowe okrêgi wyborcze. Oznacza to, e do Rady Gminy wejd¹ osoby, które w danym okrêgu faktycznie uzyska³y najwiêksz¹ liczbê g³osów. Nie bêdzie ju istotna ³¹czna liczba g³osów oddanych na dany komitet wyborczy, jak by³o to dotychczas. Mieszkañcy gminy do Rady Gminy Czerwonak PO NOWEMU wybieraæ bêd¹ 21 radnych. Okrêgi wyborcze, w których bêd¹ g³osowaæ mieszkañcy spó³dzielczych zasobów: Okrêg nr 6 Osiedle 40-lecia PRL, w tym: osiedle 40-lecia PRL, ulice: Gdyñska 122, 124, 126 i S³oneczna. Okrêg nr 14 Osiedle Leœne numery: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 5 Zamieszczamy zdjêcie Karoliny. Przypominamy, e w naszej Galerii mo e zaprezentowaæ siê ka da dziewczynka, która nie ukoñczy³a 10 lat. Wystarczy przes³aæ na adres redakcji zdjêcie i napisanych parê zdañ o sobie niekoniecznie w³asnorêcznie, mo na poprosiæ rodziców. Mam na imiê Karolina, mieszkam i uczê siê w Kozieg³owach. Biorê udzia³ w zajêciach z baletu, które odbywaj¹ siê na p³ywalni w Kozieg³owach. Kocham zwierzêta, od niedawna mam ma³ego kotka, który by³ bezdomny. Lubiê pomagaæ, wiêc mo e bêdê pielêgniark¹. Gotówka od rêki w 15 minut bez BIK! Kozieg³owy ul. Poznañska 46 tel

2 2 strona KAROLINKA listopad 2014 WYBORY SAMORZ DOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU

3 listopad 2014 KAROLINKA 3 strona Okrêg nr 15 Osiedle Leœne numery: 11, 12A, 12B, 12C, 15A i 15B Okrêg nr 16 Osiedle Leœne numery: 18A, 18B, 18C, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Okrêg nr 17 Osiedle Leœne numery: 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 16 Okrêg nr 18 Osiedle Leœne numery: 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7E, 9, 10 WYBIERAMY NAJLEPSZEGO GOSPODARZA DOMU Zbli a siê koniec roku, wiêc najwy szy czas dokonaæ wyboru laureatów IV edycji Konkursu Najlepszy Gospodarz Domu Roku. Przypomnijmy, e wyboru laureatów dokonuje Kapitu³a Konkursu. Wp³yw na jej decyzje maj¹ równie mieszkañcy zasobów Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego. Mog¹ oni oddaæ g³os na swoich faworytów, wype³niaj¹c zamieszczony na ³amach miesiêcznika Karolinka kupon. Kupon nale y dostarczyæ do Spó³dzielni, Os. Leœne 18A w Kozieg³owach w terminie do 28 listopada 2014 r. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone, a laureaci odpowiednio uhonorowani w grudniu, jeszcze przed koñcem 2014 roku. Okrêg nr 19 Osiedle Leœne numery: 7D, 13, 17, 18, 19 oraz obejmuj¹ce ulicê J. Pi³sudskiego od numeru 5 do koñca Okrêg nr 20 Kozieg³owy ulica Poznañska numery: 14, 14A, 15A, 15B, 15C, 15D Okrêg nr 21 Kozieg³owy ulica Poznañska numery: 16A, 16B, 16C WYBIERZEMY SWOICH PRZEDSTAWICIELI 16 listopada wybieraæ bêdziemy wójta i radnych gminy Czerwonak oraz oddamy g³osy na swoich przedstawicieli do rady powiatu oraz do sejmiku samorz¹dowego woj. wielkopolskiego. Kandydaci na wójta Swoje kandydatury na wójta gminy Czerwonak zg³osili: Mariusz Poznañski obecny wójt z Komitetem Wyborczym Wyborców Mariusza Poznañskiego, Jacek Sommerfeld obecny radny zg³oszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ, oraz Barbara Wieczorek KW Platforma Obywatelska RP. O ile znamy dwóch pierwszych kandydatów obecnego wójta M. Poznañskiego i radnego, mieszkañca Kozieg³ów J. Sommerfelda, to o kandydatce B. Wieczorek wiemy tylko, e jest mieszkank¹ Owiñsk. Choæ szefowie komitetów wyborczych narzekali na ma³e zainteresowanie kandydowaniem na radnych, to tak naprawdê bêdziemy mieli, z kogo wybieraæ. Nam wypada tylko wyraziæ nadziejê, e tym razem lepiej ni przed czterema laty spe³nimy nasz obywatelski obowi¹zek, dodatkowo pamiêtaj¹c, e 12 lat temu, Kozieg³owy bior¹c pod uwagê liczbê uprawnionych do g³osowania by³y miejscowoœci¹ o najni szej frekwencji wyborczej w kraju. Naszym zdaniem po prostu nale y pójœæ do urn wyborczych. (fil) W 2013 roku tytu³ Najlepszy Gospodarz Domu przypad³ panu Marianowi Urbankowi na fotografii z Prezesem Spó³dzielni Ryszardem Jaroñcem, a wyró nienia otrzyma³y Barbara Miler i Emilia Kucemba My ze swej strony zachêcamy do wype³niania kuponów, im wiêksza ich liczba, tym wiêksza satysfakcja dla zwyciêzców. (fil) NAJLEPSZY GOSPODARZ DOMU ROKU 2014 Nazwisko i imiê gospodarza domu obs³ugiwany rejon (budynki) krótkie uzasadnienie nazwisko i imiê zg³aszaj¹cego adres zamieszkania Wype³niony kupon prosimy wys³aæ na adres redakcji lub dostarczyæ osobiœcie do Siedziby Spó³dzielni do dnia r.

4 4 strona KAROLINKA listopad A NIERUCHOMOŒÆ PO NOWEMU Spó³ka Invest Home dzia³a na terenie Kozieg³ów od 2011 roku. W imieniu Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego zarz¹dza i administruje nieruchomoœci¹ os. Leœne 1A. Skuteczny monitoring Uruchomiony na naszej nieruchomoœci monitoring mia³ pe³niæ przede wszystkim rolê prewencyjn¹ mia³ zapobiegaæ kradzie om i odstraszaæ nieproszonych goœci. Faktycznie od momentu zamontowania kamer skoñczy³y siê kradzie e rowerów i samochodów. Mimo to pod koniec wrzeœnia w hali gara owej dosz³o jednak do kradzie y samochodu. Z NOTATNIKA KOMENDANTA Niestety, ostatni okres czasu nie by³ na terenie gminy Czerwonak okresem spokoju. Poni ej odnotowujemy tylko niektóre ze znacznie d³u szej listy przypadków naruszenia prawa, o których informacje przekaza³ nam tym razem pracownik ogniwa kryminalnego Policji w Czerwonaku. G³ownie dochodzi³o do kradzie y. W³amanie do... stomatologa W sobotê 25 paÿdziernika w Owiñskach mia³o miejsce w³amanie do stomatologa. Sprawcy ukradli laptop, zniszczyli równie antyw³amaniow¹ roletê. Straty szacuje siê na oko³o 7 tysiêcy z³otych. Dzia³ania operacyjne policji na razie doprowadzi³y do zatrzymania 2 spoœród 3 sprawców. Zatrzymanie trzeciego wydaje siê byæ kwesti¹ czasu. Bogaty ³up z³odziei Prawdopodobnie kwota oko³o 50 tysiêcy z³otych pad³a ³upem z³odziei, którzy z soboty na niedzielê 25/26 paÿdziernika okradli salon gier w Czerwonaku. Zrabowane zosta³y automat oraz pieni¹dze. Czy by z³odzieje nie zauwa yli, i obiekt jest monitorowany? A mo e uwa ali, e nie przeszkodzi im to w zaplanowanej kradzie y? Wed³ug informacji funkcjonariuszy policji w Czerwonaku przestêpcy mieli tak¹ œwiadomoœæ, ale starali siê ukryæ twarze przed okiem kamery. Policja niezw³ocznie otrzyma³a pe³ny materia³ z nagrañ i to z kilku kamer. Rozpoczê³o siê dochodzenie i oczekiwanie na jego efekty. Ju po 3 tygodniach szczêœliwy mieszkaniec poinformowa³ nas, i samochód zosta³ odnaleziony, a sprawcy zostali ujêci. Mamy nadziejê, e to doœwiadczenie spowoduje, i nie bêdzie ju wiêcej kradzie y na os. Leœnym 1A. Niezale nie od monitoringu nadal jednak uczulamy naszych mieszkañców i zwracamy siê z proœb¹, aby zg³aszali wszelkie podejrzane zachowania zaobserwowane na terenie nieruchomoœci. Policjanci z Komisariatu Policji w Czerwonaku wskazuj¹ przede wszystkim na zwrócenie uwagi na nowe zaparkowane samochody, których wczeœniej nie by³o w hali gara owej. Kolejnym, elementem, który mo e byæ podejrzany, to osoby w wieku 20 do 40 lat, które przez d³u szy czas przebywaj¹ w samochodzie w hali gara- owej lub w okolicy. sojkaa Bezczelna kradzie Kolejny przyk³ad, e monitoring w sklepach by³by przydatny, mieliœmy nie tak dawno. Do jednego ze sklepów, wesz³o kilku mê czyzn. Zabrali skrzynkê piwa i nie p³ac¹c za zakup jakby nigdy nic opuœcili placówkê. To ten sam sklep, na który jakiœ czas temu dokonano napadu, wymuszaj¹c wydanie gotówki. Zniknê³y rowery Wci¹ notuje siê na terenie gminy, zw³aszcza w Kozieg³owach, sporo przypadków w³amañ do piwnic. Tylko w koñcu paÿdziernika, w Kozieg³owach zosta³y skradzione dwa rowery górskie. Odzyskano skradziony samochód Zdarza siê, e informujemy w tej rubryce o przypadkach kradzie y samochodów. Teraz mo emy poinformowaæ, e ostatnio policji uda³o siê odzyskaæ auto skradzione w Kozieg³owach. Sprawcy to mieszkañcy naszej gminy (szczegó³y w materiale obok). Za naszym poœrednictwem policja zwraca siê do w³aœcicieli pojazdów, by zwracali na samochody baczniejsz¹ uwagê. Szczególnym zainteresowaniem z³odziei ciesz¹ siê samochody francuskie, niemieckie i hiszpañskie. Uwaga na oszustów internetowych Ponownie odnotowano na terenie naszej gminy przypadki oszustw dokonywanych za poœrednictwem internetu. Policja radzi, eby ewentualnych zakupów dokonywaæ w renomowanych znanych sieciach, p³aciæ dopiero po otrzymaniu zamówionego towaru, a i ten dok³adnie sprawdziæ, czy rzeczywiœcie o taki nam chodzi³o.

5 listopad 2014 KAROLINKA 5 strona BIEG NIEPODLEG OŒCI W KOZIEG OWACH Organizatorzy, ju trzeciej edycji Biegu Niepodleg³oœci (Jacek Sommerfeld, Zbigniew Hornik, Henryk Zborowski), zapraszaj¹ 11 listopada br. do udzia³u w bieganiu. Start do pierwszego biegu przewidziany jest na godz. 14:00. D³ugoœæ tras od 60 m do 5500 m. Dla wszystkich uczestników przewidziane s¹ koszulki, medale, napój i ciep³y posi³ek. Przed biegiem, organizatorzy zapraszaj¹ o godz. 12:30 ( Orlik przy Os. Leœnym w Kozieg³owach) na wyk³ad Sportowcy i ich kluby w walkach o Niepodleg³¹, który wyg³osi dr Olaf Bergmann Kustosz Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych. Biuro zawodów znajduje siê na obiekcie Orlik w Czerwonaku przy ul. Œw. Wojciecha, czynne od godz. 13:00. Wiêcej informacji na stronach: oraz (fil) KIJKI W MODZIE W pi¹tek 24 paÿdziernika spotka³a siê spora grupa osób z Kozieg³ów, uprawiaj¹cych spacer z kijkami nordic walking. NIEZ E WYNIKI PI KARZY KAROLINKI Sezon pi³karski w pe³ni, ale runda jesienna sezonu 2014/2015 powoli zbli a siê do koñca. Dru ynom Klubu Sportowego Karolinka Kozieg³owy do rozegrania pozosta³y jeszcze po dwa mecze. Starszy zespó³ Karolinki (trampkarze C1, rocznik 200/2001) prowadzony przez Wojciecha Bandosza na razie zajmuje w tabeli swojej grupy VII trzeci¹ lokatê za bezkonkurencyjnym, legitymuj¹cym siê kompletem punktów Kopernikiem Poznañ oraz Stell¹ Luboñ. Podopieczni Wojciecha Bandosza na razie graj¹ ze zmiennym szczêœcie. W oœmiu spotkaniach odnieœli cztery zwyciêstwa, ponieœli trzy pora ki oraz jeden mecz zremisowali. Remisem 4:4 zakoñczy³ siê ostatni, rozegrany 25 paÿdziernika, derbowy mecz na wyjeÿdzie z AP B³êkitni Owiñska. Spotkanie by³o bardzo zaciête, a szala zwyciêstwa przechyla³a siê raz w jedn¹, raz w drug¹ stronê. W koñcówce bli ej zwyciêstwa byli kozieg³owianie, którzy w ostatnim kwadransie niemal nie schodzili z po³owy rywali, ale zabrak³o skutecznoœci i trochê szczêœcia, bo przynajmniej w jednym przypadku sêdzia powinien podyktowaæ dla Karolinki rzut karny. W pozosta³ych paÿdziernikowych wystêpach trampkarze pokonali Salos Poznañ 5:2, przegrali z Kopernikiem Poznañ 1:4 oraz wygrali z 1920 Mosina 8:2. Nastêpny mecz trampkarze rozegraj¹ w sobotê 8 listopada o godzinie 11 w Kicinie z wiceliderem Stell¹ Luboñ, a zakoñcz¹ rundê jesienn¹ 15 listopada wyjazdowym meczem z Salosem Poznañ. Trzeciej lokaty w grupie trampkarze zapewne ju nie poprawi¹, natomiast istnieje realna szansa, e królem strzelców grupy VII zostanie zawodnik Karolinki Jakub Ró ewicz, który z 13 golami na koncie otwiera klasyfikacjê strzelców grupy, drugiego zawodnika wyprzedzaj¹c o cztery trafienia. Po fachowej rozgrzewce pod okiem instruktorki, grupa przesz³a dystans ponad 5 km trasê wytyczono po terenach Kozieg³ów, Czerwonaka i Kicina Grupa ustali³a, e bêdzie spotykaæ siê w ka dy pi¹tek o godzinie na parkingu przy targowisku. Kolejni chêtni, których jest coraz wiêcej, mile widziani. Wszystkie najnowsze informacje i wiadomoœci s¹ wywieszane w gablocie Zarz¹du Osiedla Leœnego, która znajduje siê przy targowisku od strony sklepu Chata Polska w Kozieg³owach. (km) Niestety jeÿdzimy po pijanemu Ci¹gle notowane s¹ przypadki prowadzenia pojazdów przez kierowców bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu. W ostatnim czasie znowu dosz³o do kilku tego rodzaju przypadków. Kierowcy prowadz¹cy pojazdy w stanie wskazuj¹cym na spo ycie alkoholu, to najwiêksze zagro enie dla bezpieczeñstwa innych u ytkowników nie tylko dróg. (km) Zespó³ m³odzików Karolinki Kozieg³owy (D1, rocznik 2002 i m³odsi), którego trenerem jest ukasz Bandosz, radzi sobie w rozgrywkach s³abiej od nieco starszych kolegów. M³odzicy przegrali cztery pierwsze mecze w grupie II i dopiero w dwóch ostatnich spotkaniach zdobywali punkty. Najpierw zremisowali w Kicinie z Mieszkiem Gniezno 0:0, a w sobotê 25 paÿdziernika cieszyli siê wreszcie z pierwszego zwyciêstwa, kiedy na stadionie w Kicinie wygrali 1:0 z Piastem Kobylnica. Dziêki temu zwyciêstwu m³odzicy Karolinki opuœcili ostatnie pi¹te miejsce w tabeli, spychaj¹c na nie Piasta Kobylnica. W sobotê 8 listopada m³odzicy Karolinki o godzinie zmierz¹ siê w Kicinie z liderem tabeli AP B³êkitni Owiñska, a na koniec rundy jesiennej zagraj¹ 16 listopada na wyjeÿdzie z walcz¹cym wci¹ o pierwsze miejsce Przemys³awem Poznañ. Wszystkich kibiców Karolinki zapraszamy 8 listopada do Kicina. Najpierw o godzinie 11 zaprezentuj¹ siê trampkarze, tu po nich (13.30) m³odzicy. Bêd¹ to zarazem ostatnie w bie ¹cym roku mecze zespo³ów KS Karolinka Kozieg³owy w Kicinie, gdzie wystêpuj¹ w roli gospodarzy. Emocji nie powinno brakowaæ. (km)

6 6 strona KAROLINKA listopad 2014 Kozieg³owy i okolice Z cyklu Co s³ychaæ? Obradowa³a Rada Gminy Za kilka dni zakoñczy swoje funkcjonowanie obecna jeszcze Rada Gminy. Jej przedostatnia Sesja odby³a siê 16 paÿdziernika i by³a najkrótsz¹ w ca³ej kadencji. Jeden punkt zapalny Atmosfera w sali sesyjnej zrobi³a siê trochê gor¹ca, gdy okaza³o siê, e kwota 100 tysiêcy z³otych, która w bud ecie na rok 2014 zosta³a zarezerwowana na dofinansowanie dla ³obków, ma byæ przesuniêta na rok nastêpny. Wprawdzie gminy nie maj¹ obowi¹zku, a jedynie mo liwoœæ finansowania ³obków, to jednak zdaniem sporej czêœci radnych ju sam fakt, e zosta³a zarezerwowana stanowi wyraÿn¹ intencjê, co do sposobu jej wykorzystania. Ostatecznie, przewodnicz¹cy Rady Gminy Czerwonak zapowiedzia³, e osobiœcie zainteresuje siê mo liwoœciami wykorzystania wzmiankowanej kwoty jeszcze w roku bie ¹cym. Upowa nienie dla Poznania Najwa niejsz¹ decyzj¹ podjêt¹ podczas paÿdziernikowej sesji Rady Gminy Czerwonak by³o powierzenie miastu Poznañ zadania publicznego pod nazw¹ Badanie powi¹zañ funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznañskiej z uwzglêdnieniem wp³ywu s¹siaduj¹cych powiatów. Sprawa jest o tyle istotna, e w kwestii komunikacji na terenie Aglomeracji Poznañskiej wspó³praca wszystkich wchodz¹cych w jej sk³ad podmiotów jest coraz œciœlejsza, a istnieje realna mo liwoœæ pozyskania funduszy zewnêtrznych. Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi Rada Gminy uchwali³a program wspó³pracy gminy Czerwonak z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po ytku publicznego. Uchwa³a dotyczy równie wolontariatu. Program zosta³ uchwalony, przy czym radni zwracali uwagê, e byæ mo e w przysz³oœci trzeba go bêdzie uzupe³niæ tak, by bardziej zachêciæ tego rodzaju organizacje do wspó³pracy z Gmin¹. Oœwiata funkcjonuje dobrze Radni zapoznali siê z informacj¹ o stanie realizacji zadañ oœwiatowych w gminie Czerwonak. Jak wynika z przedstawionej informacji oœwiata w Gminie funkcjonuje dobrze, gmina zarówno w skali kraju, jak i w porównaniu z s¹siadami wypada w kwestiach oœwiatowych pozytywnie. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy (km) Drodzy Czytelnicy, w styczniu, jak ka dego roku, w Gimnazjum zagra Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Tym razem bêd¹ zbierane œrodki dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia³ach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Warto przypomnieæ, e podczas 22 fina³ów w sumie zebrano 590 mln z³otych, które w ca³oœci zosta³y przeznaczone na zakup sprzêtu medycznego. Sztab, który bêdzie dzia³a³ 11 stycznia 2015 roku w Gimnazjum, ju zosta³ oficjalnie zg³oszony. Dlatego te rozpoczynamy poszukiwania wszystkich, którzy chcieliby nas wspomóc. Poszukujemy: wszystkich, którzy chc¹ wyst¹piæ podczas fina³u; gad etów, które mog¹ zostaæ wykorzystane w loterii; przedmiotów, które bêdziemy mogli licytowaæ. I czekamy na pomys³y! Zapraszamy do organizacji fina³u wszystkich chêtnych! (kontakt tel ) DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ Hanna Koœcielska W ka dej polskiej szkole Dzieñ Edukacji Narodowej obchodzi siê inaczej. Niektórzy maj¹ dzieñ wolny od zajêæ lekcyjnych, inni spotykaj¹ siê na uroczystych akademiach, a uczniowie kozieg³owskiego gimnazjum siê ucz¹, a w³aœciwie sprawdzaj¹, czy warto uczyæ siê na sprawdziany i zabiegaæ o najwy sze oceny na œwiadectwach.

7 listopad 2014 KAROLINKA 7 strona 14 paÿdziernika ju od kilku lat realizowane s¹ trzy projekty, inny dla klas I, II i III, których najwa niejszym celem jest odpowiedzieæ na odwieczne pytanie naszych uczniów Ale po co ja mam siê tego uczyæ? i udowodniæ, e wiedza nabyta na lekcjach ma zastosowanie w yciu codziennym. BÊD MIEL GDZIE GRAÆ 18 paÿdziernika oficjalnie otwarto nowo wybudowany kompleks rekreacyjnych boisk sportowych przy os. 40-lecia PRL w Czerwonaku. Powsta³o: boisko do pi³ki no nej ze sztuczn¹ nawierzchni¹, boisko do streetballa oraz odnowiono boisko do siatkówki pla owej. Docelowo na miejscu pojawi¹ siê równie ³awki oraz tablice informuj¹ce, jak we w³aœciwy sposób korzystaæ z obiektu. Nadzór nad obiektem bêdzie sprawowa³ Zarz¹d Osiedla 40-lecia PRL. Klasy drugie (na fotografii klasa 2a) i trzecie wyruszaj¹ na Rajdy Przyrodnika, drugoklasiœci wêdruj¹ z map¹ i kart¹ pracy przygotowan¹ przez nauczycieli przedmiotów œcis³ych po Kozieg³owach, a starsze roczniki po Puszczy Zielonka Nauczycielka geografii twierdzi, e tzw. konturówkê lepiej uzupe³niaæ na szlaku, odnajduj¹c obiekty ze zdjêæ i umieszczaj¹c je w odpowiednim miejscu na mapie, a tak e obliczaæ z mapy ile kilometrów przeszli czy przejechali autobusem Nauczycielka fizyki ka e uczniom wykonaæ wykres zale noœci drogi, któr¹ pokona³ ich autobus od czasu, nazwaæ ruch obliczyæ prêdkoœæ Nauczycielka biologii przygotowa³a ma³e atlasy roœlin rosn¹cych na ³¹kach lub drzew z naszej okolicy i kaza³a uczniom odszukaæ kilka z wyznaczonych roœlin na trasie rajdu, a potem wykonaæ z nich kartki zielnika. Chemik poleci³ ka demu uczniowie wykonaæ badanie ph trzech ró nych p³ynów i wody z ka³u y znalezionej na trasie rajdu i korzystaj¹c z do³¹czonej informacji zinterpretowaæ swoje doœwiadczenie Matematyczki te chcia³y sprawdziæ, czy ich uczniowie stosuj¹ wiedzê zdobyt¹ na lekcjach w yciu codziennym i kaza³y odnaleÿæ w sklepie okreœlone produkty zaokr¹gliæ, porównaæ ceny z reklamy. Szkoda tylko, e tym razem nie dopisa³a pogoda. Ale có, taki mamy klimat Jedno jest pewne: uczniowie ucz¹ siê od siebie, ucz¹ siê bawi¹c i dzia³aj¹c. Tak, wiêc przyjemnie wreszcie nie s³uchaæ: Ale po co ja mam siê tego uczyæ!? Gdzie mi siê w yciu te rzeczy, o których pani mówi, mog¹ przydaæ?! H. K. Oficjalnego otwarcia boisk dokona³ wójt gminy Czerwonak Mariusz Poznañski, dyrektor CRKF Akwen Piotr Lewicki, przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla 40-lecia PRL Wojciech Skrzekut oraz przedstawiciel firmy Lin-Tech Sebastian Kaczmarczyk Zarz¹d osiedla otrzyma³ równie sprzêt sportowy w postaci kilkunastu pi³ek do pi³ki no nej, koszykówki oraz siatkówki pla owej, które bêd¹ s³u y³y u ytkownikom boisk. By³ to prezent-niespodzianka od firmy Lin-Tech. Nowo powsta³e boiska zosta³y od razu wypróbowane, m³odzi zawodnicy Akademii Pi³karskiej B³êkitni Owiñska (rocznik 2004) rozegrali pokazowy mecz, a w weekend od rana do wieczora boiska by³y ca³y czas zajête przez dzieci i m³odzie z osiedla... Warto równie wspomnieæ, e kilka tygodni wczeœniej w okolicy powsta³ plac do street workout, a w tygodniu po otwarciu boisk zamontowano 5 urz¹dzeñ si³owni zewnêtrznej. W. S., (fil)

8 8 strona KAROLINKA listopad 2014 WIADOMOŒCI GIMNAZJALNE Materia³ w³asny Co teraz czytasz? Ka dy, kto wejdzie do szko³y z pewnoœci¹ zauwa y zielone tablice, na których pojawi³y siê kartki z tytu³ami ksi¹ ek. Kartek ci¹gle przybywa. Pomys³ akcji Co teraz czytasz? przywioz³a z woja y po Stanach Zjednoczonych pani Hanna Koœcielska, pasjonatka czytania, która podpatrzy³a takie dzia³ania na dziedziñcu jednej z nowojorskich bibliotek. Ludzie zapisuj¹ spontanicznie tytu³y i autorów przeczytanych ksi¹ ek na przeznaczonych do tego kartkach i zawieszaj¹ je na olbrzymiej tablicy. W ten sposób dziel¹ siê z innymi radoœci¹ czytania i pomys³em na siêgniêcie po ciekaw¹ ksi¹ kê. Taka wiedza rozpowszechnia siê te poczt¹ pantoflow¹, ale wtedy ogranicza siê tylko do niewielkiej grupy znanych nam osób. W naszej akcji mo emy dotrzeæ do szerokiego grona czytelników, poniewa zapraszamy do niej nie tylko uczniów i nauczycieli, ale tak e rodziców oraz wszystkie odwiedzaj¹ce nas osoby. Wa ne, aby pojawia³y siê tytu³y ciekawych, wartoœciowych ksi¹ ek, które warto poleciæ. Dziêki temu mo na trafiæ ca³kiem przypadkiem na fascynuj¹c¹ lekturê. Wybory do Samorz¹du Uczniowskiego W tym roku szkolnym wybory do Samorz¹du Uczniowskiego odby³y siê 7i8paŸdziernika 2014 r. Tym razem zadaniem kandydatów by³o przygotowanie swojego plakatu wyborczego. Zosta³y one wywieszone w gablocie SU, a spo³ecznoœæ uczniowska mia³a tydzieñ, eby siê z nimi zapoznaæ. W tajnym g³osowaniu uczniowie Gimnazjum w Kozieg³owach zadecydowali, e Przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Uczniowskiego powinna zostaæ Julia Jêdrzejczak z klasy 3B. Ponadto w sk³ad samorz¹du weszli: Igor Waliñski z klasy 2B, Kaya Tomczak z 3A, Krzysztof Dyba z 3D, Jakub Surdyk z 3E oraz Iga Wnêk 3C. Dyskusyjny Klub Ksi¹ ki trzeci sezon! Na spotkaniach klubu bywaj¹ te obecne licealistki. Cieszy, e do klubu do³¹czaj¹ kolejni uczniowie lubi¹cy czytaæ i maj¹cy ochotê dyskutowaæ o ksi¹ kach. Obecnie najliczniejsza grupa w klubie to drugoklasiœci To ju trzeci rok szkolny, w którym dzia³a m³odzie owy Dyskusyjny Klub Ksi¹ ki. W tym czasie sk³ad klubu kilkakrotnie siê zmienia³. Co roku opuszczali nas kolejni trzecioklasiœci, którzy ucz¹ siê teraz w szko³ach œrednich. Niektórzy zawêdrowali nawet do Anglii. Jak siê masz Pierwszaku? Jak siê masz?, czyli praktyczny przewodnik po gimnazjum 14 paÿdziernika klasy pierwsze spotka³y siê w holu naszej szko³y na finale projektu: Jak siê masz Pierwszaku? Impreza ta nale y ju do tradycji szko³y. Przed fina³em ka da z klas pierwszych musia³a u³o yæ piosenkê, której tematem by³a szko³a i pierwsze wra enia pierwszaków po miesi¹cu nauki w gimnazjum. Uczniowie musieli przygotowaæ siê równie do turnieju wiedzy o szkole i zasadach w niej panuj¹cych. Po zaciêtej rywalizacji wy³oniono zwyciêzców. W kategorii Piosenka zwyciê y³a klasa 1E, a w kategorii Wiedza klasa 1C. Ka da zwyciêska klasa otrzyma³a czek o wartoœci 100 z³, ufundowany przez Radê Rodziców. Wszystkie klasy otrzyma³y dyplomy uczestnictwa w imprezie, a ka dy uczeñ zosta³ obdarowany lizakiem. Zdaniem uczniów i nauczycieli imprezê nale y zaliczyæ do bardzo udanych. Gminne Mistrzostwa na Ergometrach Wioœlarskich Dnia r. odby³y siê pierwsze Gminne Mistrzostwa na ergometrach wioœlarskich zorganizowane na hali Akwen w Czerwonaku. Ich organizatorem by³ Wielkopolski Zwi¹zek Towarzystw Wioœlarskich oraz powiat poznañski. W zawodach uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum w Czerwonaku i Kozieg³owach. ¹cznie rywalizowa³o miêdzy sob¹ 139 zawodników. Nasze Gimnazjum zdoby³o dwa z³ote medale. W kategorii dziewcz¹t zwyciê y³a Zuzanna Ratajczak z klasy 1B, a wœród ch³opców pierwsze miejsce zdoby³ Mi³osz Stanis³awski, równie z klasy 1 B, pokonuj¹c tym samym przeciwnika trenuj¹cego w klubie wioœlarskim. W klasyfikacji ogólnej zdobyliœmy drugie miejsce. Z zawodów wróciliœmy z medalami i pucharem dla szko³y. Nasi mistrzami powiatu 22 paÿdziernika w Kórniku odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Poznañskiego w dru ynowym p³ywaniu, organizowane przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy. Kozieg³owy reprezentowali: Marta Górna, Jan Grzebalski, Weronika Janyga, Karolina Szadziul, Bo ena WoŸniak, ukasz Œliwka, Hubert Witkowski, Jakub Paszkiewicz, Daria Grêbowska, Julia Konowa³ów, Bartosz Przebieracz, Jakub Surdyk. Sztafeta pop³ynê³a tak dobrze, e bez trudu, kolejny rok z rzêdu, zdoby³a mistrzostwo powiatu. Teraz przed nami mistrzostwa województwa, w których przyjdzie nam rywalizowaæ z dru ynami ze szkó³ sportowych. Drodzy Czytelnicy, trzymajcie kciuki! Zbieramy makulaturê! Drodzy Czytelnicy, jeœli nie wiecie jeszcze, co zrobiæ z makulatur¹, która zalega Wam w domu, przynieœcie j¹ do Gimnazjum w Kozieg³owach. Od wrzeœnia zbieramy i sprzedajemy makulaturê. Pieni¹dze, które na tym interesie zarabiamy, nie s¹ wielkie, ale z ca³¹ pewnoœci¹ siê przydadz¹. Dlatego te gor¹co zachêcam do oddawania makulatury, wystarczy j¹ dostarczyæ szkolnej pani woÿnej. Hanna Koœcielska

9 listopad 2014 KAROLINKA 9 strona CO S YCHAÆ W PODSTAWÓWCE Materia³ w³asny Pasowanie na ucznia W pi¹tek 3 paÿdziernika odby³a siê w naszej szkole uroczystoœæ Pasowania na Ucznia. Aktu pasowania dokona³ Pan Dyrektor Jaros³aw K³osiñski. Dla uczniów szko³y by³a to ywa lekcja historii Œwiêto Drzewa W tym roku po raz kolejny najm³odsi z naszej szko³y wyruszyli w las by tam z leœnikami poznawaæ drzewa, leœnicy uczyli dzieci jak je rozpoznawaæ, jakie maj¹ dla nas znaczenie i jak chroniæ lasy by prze y³y nie tylko nas, ale i kolejne pokolenia na naszej planecie. Pierwszaki ze szczytu Dziewiczej Góry podziwia³y Puszczê Zielonkê, drugoklasiœci odwiedzili Arboretum w Zielonce, a trzecioklasiœci byli w ysym M³ynie, gdzie oprócz zwyk³ej obserwacji, przeprowadzili równie wnikliwe badania liœci drzew pod mikroskopem. Do spo³ecznoœci uczniowskiej do³¹czy³o 166 pierwszaków, podczas œlubowania przyrzekali: byæ dobrym uczniem, uczciwie i rzetelnie pracowaæ, dbaæ o dobre imiê szko³y Starosta Jan Grabkowski u pierwszaków 8 paÿdziernika 2014 roku Starosta Poznañski Jan Grabkowski w asyœcie dyrektora SAPO Gminy Czerwonak oraz przedstawicieli Policji i Stra y Po arnej w Poznaniu, spotka³ siê w naszej szkole ze wszystkimi pierwszoklasistami. Zaproszeni goœcie rozmawiali z uczniami o bezpieczeñstwie w domu i na drodze. Podczas leœnych wypraw nie zabrak³o tak e czasu na wspóln¹ zabawê i biesiadowanie przy ognisku, bo kie³baska to najlepiej smakuje samodzielnie upieczona nad ogniem, oczywiœcie pod czujnym okiem naszej Pani (Na)dêta Europa Ka de dziecko otrzyma³o kamizelkê odblaskow¹, aby byæ widocznym w drodze do i ze szko³y Dzieñ Patrona 14 paÿdziernika obchodziliœmy w naszej szkole Dzieñ Patrona. Jak, co roku goœciliœmy o³nierzy ze Œwiatowego Zwi¹zku Armii Krajowej oddzia³ Wielkopolska. Klasy 4-6 mia³y za zadanie zaœpiewaæ piosenkê patriotyczn¹, zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci z pierwszej pomocy przedmedycznej, wykonaæ symbol Polski Walcz¹cej oraz zapoznaæ siê z yciorysem naszego patrona Stefana Roweckiego Grota. Obchody Dnia Patrona zakoñczyliœmy czêœci¹ oficjaln¹, podczas której odœpiewano hymn szko³y oraz z³o ono kwiaty pod tablica patrona. 23 wrzeœnia odby³ siê koncert edukacyjny dla klas 0-3, opowieœæ zabra³a uczniów w europejskie kraje, gdzie trio instrumentów dêtych blaszanych (tuba, tr¹bka, puzon) prezentowa³o swoje mo liwoœci

10 10 strona KAROLINKA listopad , Oferta Spó³dzielni Mieszkaniowej LOKALE U YTKOWE DO WYNAJÊCIA lokalizacja powierzchnia Kozieg³owy Os. Leœne 2B 42,78 m 2 Os. Leœne 12A 78,00 m 2 Os. Leœne 12B 83,30 m 2 Os. Leœne 14E 107,00 m 2 Ul. Poznañska 16A 40,67 m 2 Pobiedziska Ul. Kutrzeby 2 61,10 m 2 WA NIEJSZE TELEFONY Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego Os. Leœne 18A: Centrala tel Zespó³ ds. Cz³onkowsko-Mieszk. tel tel Dzia³ Eksploatacji tel Klub Osiedlowy Karolinka tel Urz¹d Gminy Czerwonak ul. ródlana 39 tel Komisariat Policji w Czerwonaku (czynny ca³odobowo), ul. Leœna 3 tel (41, 42) tel. kom Ochotnicza Stra Po arna OSP Czerwonak, ul. Leœna 8 tel. (ca³odobowy) tel. kom Stra Gminna w Czerwonaku, ul. Leœna 8; Czerwonak tel tel. kom fax Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ul. Leœna 1, Czerwonak tel./fax OG OSZENIA *** Firma AVON poszukuje konsultantek. Tel DROBNE *** Sprzedam mieszkanie w Kozieg³owach, Osiedle Leœne o pow. 52,4 m kw., drugie piêtro. Tel WSZYSTKO DLA DOMU SKLEP Os. Leœne 24 blok TBS ARTYKU Y RÓ NE art. gospodarstwa domowego, art. drogeryjne, szk³o ozdobne, upominki godziny otwarcia: od poniedzia³ku do pi¹tku , sobota LOTTOMAT LOTTOMAT PRYWATNY GABINET GINEKOLOGICZNY KOZIEG OWY, OS. LEŒNE 15B KUPON nr 11 na bezp³atne og³oszenia drobne (do 10 wyrazów) KAROLINKA nazwisko i imiê adres zamieszkania Treœæ og³oszenia umieœciæ w gazecie KAROLINKA nr podpis Wype³niony kupon prosimy wys³aæ na adres redakcji do 25 ka dego miesi¹ca lub osobiœcie do siedziby Spó³dzielni

11 paÿdziernik 2014 KAROLINKA 11 strona

12 12 strona KAROLINKA listopad 2014 Wydawca: Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Kozieg³owach, Os. Leœne 18 A, Kozieg³owy Adres redakcji: Os. Leœne 18 A, Kozieg³owy Redaktor naczelny: Waldemar Filipowicz, tel Wspó³praca: Krystyna Potok, Krzysztof Maciejewski, Arkadiusz Sójka. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam. Fotografie archiwum miesiêcznika Karolinka Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadsy³anych tekstów Opracowanie graficzne, komputerowe i druk: UNI-DRUK s.c. Luboñ, tel do 52

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN 1234-222X Nr 6/2015 BEZP ATNY www.kozieglowy.com.pl w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) Maj 2011 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Lokale œwieci³y pustkami gazeta bezp³atna 15 maja mieszkañcy gminy Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

w Szczyg³owicach okoliczni wêdkarze i dzia³kowcy POD Irys. Teraz to ju nie to samo...

w Szczyg³owicach okoliczni wêdkarze i dzia³kowcy POD Irys. Teraz to ju nie to samo... www.przegladlokalny.pl Przysz³oœæ radia FAN wywo³a³a najwiêksze emocje podczas obrad knurowskiej Rady Miasta. Po emocjonuj¹cej dyskusji wiêkszoœæ radnych zgodzi³a siê na zbycie nawet ca³oœci udzia³ów prowadz¹cej

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości W 1918 r. po 123 latach zaborów pañstwo polskie odrodzi³o siê i uzyska³o niepodleg³oœæ. Jesieni¹ 1918 r. dobiega³a koñca I wojna œwiatowa, która przynios³a klêskê wszystkim

Bardziej szczegółowo

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach Badali dno na B³oniu Podczas komisji w terenie grupa radnych obu samorz¹dów wraz z burmistrzem Joksiem w strojach p³etwonurków sprawdza³a stan dna jeziorka Odrzykowskiego. s. 21 Prof. Miodek o Sulmierzycach

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (15) Marzec 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Marzy³o nam siê, e zostanie prawnikiem

Bardziej szczegółowo

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 08 grudnia 2008 r. Nr 25/216/ 2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo