16 LISTOPADA WYBIERAMY INACZEJ DO RADY GMINY CZERWONAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16 LISTOPADA WYBIERAMY INACZEJ DO RADY GMINY CZERWONAK"

Transkrypt

1 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN X Nr 11/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania r. LISTOPAD 2014 WYBORY SAMORZ DOWE 16 LISTOPADA WYBIERAMY NAJLEPSZEGO GOSPODARZA DOMU KOZIEG OWY I OKOLICE WIADOMOŒCI SZKOLNE, SPORT, REKLAMA KUPON NA BEZP ATNE OG OSZENIE DROBNE Zamieszczamy jedenasty kupon konkursowy Karolinki. Co miesi¹c w tym miejscu bêdzie ukazywa³ siê kolejny kupon. Ka dy kto zgromadzi dwanaœcie autentycznych kuponów mo e wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagrody niespodzianki. WYBÓR NAJLEPSZEGO GOSPODARZA kupon na str. 3 Potrzebujesz pilnie gotówki? TYLKO U NAS! KREDYT CHWILÓWKA 16 LISTOPADA WYBIERAMY INACZEJ DO RADY GMINY CZERWONAK W niedzielê 16 listopada 2014 roku odbêd¹ siê w naszym kraju wybory samorz¹dowe. Jest w tegorocznych wyborach samorz¹dowych do Rady Gminy Czerwonak bardzo istotna zmiana. Po raz pierwszy obowi¹zywaæ bêd¹ jednomandatowe okrêgi wyborcze. Oznacza to, e do Rady Gminy wejd¹ osoby, które w danym okrêgu faktycznie uzyska³y najwiêksz¹ liczbê g³osów. Nie bêdzie ju istotna ³¹czna liczba g³osów oddanych na dany komitet wyborczy, jak by³o to dotychczas. Mieszkañcy gminy do Rady Gminy Czerwonak PO NOWEMU wybieraæ bêd¹ 21 radnych. Okrêgi wyborcze, w których bêd¹ g³osowaæ mieszkañcy spó³dzielczych zasobów: Okrêg nr 6 Osiedle 40-lecia PRL, w tym: osiedle 40-lecia PRL, ulice: Gdyñska 122, 124, 126 i S³oneczna. Okrêg nr 14 Osiedle Leœne numery: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 5 Zamieszczamy zdjêcie Karoliny. Przypominamy, e w naszej Galerii mo e zaprezentowaæ siê ka da dziewczynka, która nie ukoñczy³a 10 lat. Wystarczy przes³aæ na adres redakcji zdjêcie i napisanych parê zdañ o sobie niekoniecznie w³asnorêcznie, mo na poprosiæ rodziców. Mam na imiê Karolina, mieszkam i uczê siê w Kozieg³owach. Biorê udzia³ w zajêciach z baletu, które odbywaj¹ siê na p³ywalni w Kozieg³owach. Kocham zwierzêta, od niedawna mam ma³ego kotka, który by³ bezdomny. Lubiê pomagaæ, wiêc mo e bêdê pielêgniark¹. Gotówka od rêki w 15 minut bez BIK! Kozieg³owy ul. Poznañska 46 tel

2 2 strona KAROLINKA listopad 2014 WYBORY SAMORZ DOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU

3 listopad 2014 KAROLINKA 3 strona Okrêg nr 15 Osiedle Leœne numery: 11, 12A, 12B, 12C, 15A i 15B Okrêg nr 16 Osiedle Leœne numery: 18A, 18B, 18C, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Okrêg nr 17 Osiedle Leœne numery: 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 16 Okrêg nr 18 Osiedle Leœne numery: 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7E, 9, 10 WYBIERAMY NAJLEPSZEGO GOSPODARZA DOMU Zbli a siê koniec roku, wiêc najwy szy czas dokonaæ wyboru laureatów IV edycji Konkursu Najlepszy Gospodarz Domu Roku. Przypomnijmy, e wyboru laureatów dokonuje Kapitu³a Konkursu. Wp³yw na jej decyzje maj¹ równie mieszkañcy zasobów Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego. Mog¹ oni oddaæ g³os na swoich faworytów, wype³niaj¹c zamieszczony na ³amach miesiêcznika Karolinka kupon. Kupon nale y dostarczyæ do Spó³dzielni, Os. Leœne 18A w Kozieg³owach w terminie do 28 listopada 2014 r. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone, a laureaci odpowiednio uhonorowani w grudniu, jeszcze przed koñcem 2014 roku. Okrêg nr 19 Osiedle Leœne numery: 7D, 13, 17, 18, 19 oraz obejmuj¹ce ulicê J. Pi³sudskiego od numeru 5 do koñca Okrêg nr 20 Kozieg³owy ulica Poznañska numery: 14, 14A, 15A, 15B, 15C, 15D Okrêg nr 21 Kozieg³owy ulica Poznañska numery: 16A, 16B, 16C WYBIERZEMY SWOICH PRZEDSTAWICIELI 16 listopada wybieraæ bêdziemy wójta i radnych gminy Czerwonak oraz oddamy g³osy na swoich przedstawicieli do rady powiatu oraz do sejmiku samorz¹dowego woj. wielkopolskiego. Kandydaci na wójta Swoje kandydatury na wójta gminy Czerwonak zg³osili: Mariusz Poznañski obecny wójt z Komitetem Wyborczym Wyborców Mariusza Poznañskiego, Jacek Sommerfeld obecny radny zg³oszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ, oraz Barbara Wieczorek KW Platforma Obywatelska RP. O ile znamy dwóch pierwszych kandydatów obecnego wójta M. Poznañskiego i radnego, mieszkañca Kozieg³ów J. Sommerfelda, to o kandydatce B. Wieczorek wiemy tylko, e jest mieszkank¹ Owiñsk. Choæ szefowie komitetów wyborczych narzekali na ma³e zainteresowanie kandydowaniem na radnych, to tak naprawdê bêdziemy mieli, z kogo wybieraæ. Nam wypada tylko wyraziæ nadziejê, e tym razem lepiej ni przed czterema laty spe³nimy nasz obywatelski obowi¹zek, dodatkowo pamiêtaj¹c, e 12 lat temu, Kozieg³owy bior¹c pod uwagê liczbê uprawnionych do g³osowania by³y miejscowoœci¹ o najni szej frekwencji wyborczej w kraju. Naszym zdaniem po prostu nale y pójœæ do urn wyborczych. (fil) W 2013 roku tytu³ Najlepszy Gospodarz Domu przypad³ panu Marianowi Urbankowi na fotografii z Prezesem Spó³dzielni Ryszardem Jaroñcem, a wyró nienia otrzyma³y Barbara Miler i Emilia Kucemba My ze swej strony zachêcamy do wype³niania kuponów, im wiêksza ich liczba, tym wiêksza satysfakcja dla zwyciêzców. (fil) NAJLEPSZY GOSPODARZ DOMU ROKU 2014 Nazwisko i imiê gospodarza domu obs³ugiwany rejon (budynki) krótkie uzasadnienie nazwisko i imiê zg³aszaj¹cego adres zamieszkania Wype³niony kupon prosimy wys³aæ na adres redakcji lub dostarczyæ osobiœcie do Siedziby Spó³dzielni do dnia r.

4 4 strona KAROLINKA listopad A NIERUCHOMOŒÆ PO NOWEMU Spó³ka Invest Home dzia³a na terenie Kozieg³ów od 2011 roku. W imieniu Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego zarz¹dza i administruje nieruchomoœci¹ os. Leœne 1A. Skuteczny monitoring Uruchomiony na naszej nieruchomoœci monitoring mia³ pe³niæ przede wszystkim rolê prewencyjn¹ mia³ zapobiegaæ kradzie om i odstraszaæ nieproszonych goœci. Faktycznie od momentu zamontowania kamer skoñczy³y siê kradzie e rowerów i samochodów. Mimo to pod koniec wrzeœnia w hali gara owej dosz³o jednak do kradzie y samochodu. Z NOTATNIKA KOMENDANTA Niestety, ostatni okres czasu nie by³ na terenie gminy Czerwonak okresem spokoju. Poni ej odnotowujemy tylko niektóre ze znacznie d³u szej listy przypadków naruszenia prawa, o których informacje przekaza³ nam tym razem pracownik ogniwa kryminalnego Policji w Czerwonaku. G³ownie dochodzi³o do kradzie y. W³amanie do... stomatologa W sobotê 25 paÿdziernika w Owiñskach mia³o miejsce w³amanie do stomatologa. Sprawcy ukradli laptop, zniszczyli równie antyw³amaniow¹ roletê. Straty szacuje siê na oko³o 7 tysiêcy z³otych. Dzia³ania operacyjne policji na razie doprowadzi³y do zatrzymania 2 spoœród 3 sprawców. Zatrzymanie trzeciego wydaje siê byæ kwesti¹ czasu. Bogaty ³up z³odziei Prawdopodobnie kwota oko³o 50 tysiêcy z³otych pad³a ³upem z³odziei, którzy z soboty na niedzielê 25/26 paÿdziernika okradli salon gier w Czerwonaku. Zrabowane zosta³y automat oraz pieni¹dze. Czy by z³odzieje nie zauwa yli, i obiekt jest monitorowany? A mo e uwa ali, e nie przeszkodzi im to w zaplanowanej kradzie y? Wed³ug informacji funkcjonariuszy policji w Czerwonaku przestêpcy mieli tak¹ œwiadomoœæ, ale starali siê ukryæ twarze przed okiem kamery. Policja niezw³ocznie otrzyma³a pe³ny materia³ z nagrañ i to z kilku kamer. Rozpoczê³o siê dochodzenie i oczekiwanie na jego efekty. Ju po 3 tygodniach szczêœliwy mieszkaniec poinformowa³ nas, i samochód zosta³ odnaleziony, a sprawcy zostali ujêci. Mamy nadziejê, e to doœwiadczenie spowoduje, i nie bêdzie ju wiêcej kradzie y na os. Leœnym 1A. Niezale nie od monitoringu nadal jednak uczulamy naszych mieszkañców i zwracamy siê z proœb¹, aby zg³aszali wszelkie podejrzane zachowania zaobserwowane na terenie nieruchomoœci. Policjanci z Komisariatu Policji w Czerwonaku wskazuj¹ przede wszystkim na zwrócenie uwagi na nowe zaparkowane samochody, których wczeœniej nie by³o w hali gara owej. Kolejnym, elementem, który mo e byæ podejrzany, to osoby w wieku 20 do 40 lat, które przez d³u szy czas przebywaj¹ w samochodzie w hali gara- owej lub w okolicy. sojkaa Bezczelna kradzie Kolejny przyk³ad, e monitoring w sklepach by³by przydatny, mieliœmy nie tak dawno. Do jednego ze sklepów, wesz³o kilku mê czyzn. Zabrali skrzynkê piwa i nie p³ac¹c za zakup jakby nigdy nic opuœcili placówkê. To ten sam sklep, na który jakiœ czas temu dokonano napadu, wymuszaj¹c wydanie gotówki. Zniknê³y rowery Wci¹ notuje siê na terenie gminy, zw³aszcza w Kozieg³owach, sporo przypadków w³amañ do piwnic. Tylko w koñcu paÿdziernika, w Kozieg³owach zosta³y skradzione dwa rowery górskie. Odzyskano skradziony samochód Zdarza siê, e informujemy w tej rubryce o przypadkach kradzie y samochodów. Teraz mo emy poinformowaæ, e ostatnio policji uda³o siê odzyskaæ auto skradzione w Kozieg³owach. Sprawcy to mieszkañcy naszej gminy (szczegó³y w materiale obok). Za naszym poœrednictwem policja zwraca siê do w³aœcicieli pojazdów, by zwracali na samochody baczniejsz¹ uwagê. Szczególnym zainteresowaniem z³odziei ciesz¹ siê samochody francuskie, niemieckie i hiszpañskie. Uwaga na oszustów internetowych Ponownie odnotowano na terenie naszej gminy przypadki oszustw dokonywanych za poœrednictwem internetu. Policja radzi, eby ewentualnych zakupów dokonywaæ w renomowanych znanych sieciach, p³aciæ dopiero po otrzymaniu zamówionego towaru, a i ten dok³adnie sprawdziæ, czy rzeczywiœcie o taki nam chodzi³o.

5 listopad 2014 KAROLINKA 5 strona BIEG NIEPODLEG OŒCI W KOZIEG OWACH Organizatorzy, ju trzeciej edycji Biegu Niepodleg³oœci (Jacek Sommerfeld, Zbigniew Hornik, Henryk Zborowski), zapraszaj¹ 11 listopada br. do udzia³u w bieganiu. Start do pierwszego biegu przewidziany jest na godz. 14:00. D³ugoœæ tras od 60 m do 5500 m. Dla wszystkich uczestników przewidziane s¹ koszulki, medale, napój i ciep³y posi³ek. Przed biegiem, organizatorzy zapraszaj¹ o godz. 12:30 ( Orlik przy Os. Leœnym w Kozieg³owach) na wyk³ad Sportowcy i ich kluby w walkach o Niepodleg³¹, który wyg³osi dr Olaf Bergmann Kustosz Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych. Biuro zawodów znajduje siê na obiekcie Orlik w Czerwonaku przy ul. Œw. Wojciecha, czynne od godz. 13:00. Wiêcej informacji na stronach: oraz (fil) KIJKI W MODZIE W pi¹tek 24 paÿdziernika spotka³a siê spora grupa osób z Kozieg³ów, uprawiaj¹cych spacer z kijkami nordic walking. NIEZ E WYNIKI PI KARZY KAROLINKI Sezon pi³karski w pe³ni, ale runda jesienna sezonu 2014/2015 powoli zbli a siê do koñca. Dru ynom Klubu Sportowego Karolinka Kozieg³owy do rozegrania pozosta³y jeszcze po dwa mecze. Starszy zespó³ Karolinki (trampkarze C1, rocznik 200/2001) prowadzony przez Wojciecha Bandosza na razie zajmuje w tabeli swojej grupy VII trzeci¹ lokatê za bezkonkurencyjnym, legitymuj¹cym siê kompletem punktów Kopernikiem Poznañ oraz Stell¹ Luboñ. Podopieczni Wojciecha Bandosza na razie graj¹ ze zmiennym szczêœcie. W oœmiu spotkaniach odnieœli cztery zwyciêstwa, ponieœli trzy pora ki oraz jeden mecz zremisowali. Remisem 4:4 zakoñczy³ siê ostatni, rozegrany 25 paÿdziernika, derbowy mecz na wyjeÿdzie z AP B³êkitni Owiñska. Spotkanie by³o bardzo zaciête, a szala zwyciêstwa przechyla³a siê raz w jedn¹, raz w drug¹ stronê. W koñcówce bli ej zwyciêstwa byli kozieg³owianie, którzy w ostatnim kwadransie niemal nie schodzili z po³owy rywali, ale zabrak³o skutecznoœci i trochê szczêœcia, bo przynajmniej w jednym przypadku sêdzia powinien podyktowaæ dla Karolinki rzut karny. W pozosta³ych paÿdziernikowych wystêpach trampkarze pokonali Salos Poznañ 5:2, przegrali z Kopernikiem Poznañ 1:4 oraz wygrali z 1920 Mosina 8:2. Nastêpny mecz trampkarze rozegraj¹ w sobotê 8 listopada o godzinie 11 w Kicinie z wiceliderem Stell¹ Luboñ, a zakoñcz¹ rundê jesienn¹ 15 listopada wyjazdowym meczem z Salosem Poznañ. Trzeciej lokaty w grupie trampkarze zapewne ju nie poprawi¹, natomiast istnieje realna szansa, e królem strzelców grupy VII zostanie zawodnik Karolinki Jakub Ró ewicz, który z 13 golami na koncie otwiera klasyfikacjê strzelców grupy, drugiego zawodnika wyprzedzaj¹c o cztery trafienia. Po fachowej rozgrzewce pod okiem instruktorki, grupa przesz³a dystans ponad 5 km trasê wytyczono po terenach Kozieg³ów, Czerwonaka i Kicina Grupa ustali³a, e bêdzie spotykaæ siê w ka dy pi¹tek o godzinie na parkingu przy targowisku. Kolejni chêtni, których jest coraz wiêcej, mile widziani. Wszystkie najnowsze informacje i wiadomoœci s¹ wywieszane w gablocie Zarz¹du Osiedla Leœnego, która znajduje siê przy targowisku od strony sklepu Chata Polska w Kozieg³owach. (km) Niestety jeÿdzimy po pijanemu Ci¹gle notowane s¹ przypadki prowadzenia pojazdów przez kierowców bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu. W ostatnim czasie znowu dosz³o do kilku tego rodzaju przypadków. Kierowcy prowadz¹cy pojazdy w stanie wskazuj¹cym na spo ycie alkoholu, to najwiêksze zagro enie dla bezpieczeñstwa innych u ytkowników nie tylko dróg. (km) Zespó³ m³odzików Karolinki Kozieg³owy (D1, rocznik 2002 i m³odsi), którego trenerem jest ukasz Bandosz, radzi sobie w rozgrywkach s³abiej od nieco starszych kolegów. M³odzicy przegrali cztery pierwsze mecze w grupie II i dopiero w dwóch ostatnich spotkaniach zdobywali punkty. Najpierw zremisowali w Kicinie z Mieszkiem Gniezno 0:0, a w sobotê 25 paÿdziernika cieszyli siê wreszcie z pierwszego zwyciêstwa, kiedy na stadionie w Kicinie wygrali 1:0 z Piastem Kobylnica. Dziêki temu zwyciêstwu m³odzicy Karolinki opuœcili ostatnie pi¹te miejsce w tabeli, spychaj¹c na nie Piasta Kobylnica. W sobotê 8 listopada m³odzicy Karolinki o godzinie zmierz¹ siê w Kicinie z liderem tabeli AP B³êkitni Owiñska, a na koniec rundy jesiennej zagraj¹ 16 listopada na wyjeÿdzie z walcz¹cym wci¹ o pierwsze miejsce Przemys³awem Poznañ. Wszystkich kibiców Karolinki zapraszamy 8 listopada do Kicina. Najpierw o godzinie 11 zaprezentuj¹ siê trampkarze, tu po nich (13.30) m³odzicy. Bêd¹ to zarazem ostatnie w bie ¹cym roku mecze zespo³ów KS Karolinka Kozieg³owy w Kicinie, gdzie wystêpuj¹ w roli gospodarzy. Emocji nie powinno brakowaæ. (km)

6 6 strona KAROLINKA listopad 2014 Kozieg³owy i okolice Z cyklu Co s³ychaæ? Obradowa³a Rada Gminy Za kilka dni zakoñczy swoje funkcjonowanie obecna jeszcze Rada Gminy. Jej przedostatnia Sesja odby³a siê 16 paÿdziernika i by³a najkrótsz¹ w ca³ej kadencji. Jeden punkt zapalny Atmosfera w sali sesyjnej zrobi³a siê trochê gor¹ca, gdy okaza³o siê, e kwota 100 tysiêcy z³otych, która w bud ecie na rok 2014 zosta³a zarezerwowana na dofinansowanie dla ³obków, ma byæ przesuniêta na rok nastêpny. Wprawdzie gminy nie maj¹ obowi¹zku, a jedynie mo liwoœæ finansowania ³obków, to jednak zdaniem sporej czêœci radnych ju sam fakt, e zosta³a zarezerwowana stanowi wyraÿn¹ intencjê, co do sposobu jej wykorzystania. Ostatecznie, przewodnicz¹cy Rady Gminy Czerwonak zapowiedzia³, e osobiœcie zainteresuje siê mo liwoœciami wykorzystania wzmiankowanej kwoty jeszcze w roku bie ¹cym. Upowa nienie dla Poznania Najwa niejsz¹ decyzj¹ podjêt¹ podczas paÿdziernikowej sesji Rady Gminy Czerwonak by³o powierzenie miastu Poznañ zadania publicznego pod nazw¹ Badanie powi¹zañ funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznañskiej z uwzglêdnieniem wp³ywu s¹siaduj¹cych powiatów. Sprawa jest o tyle istotna, e w kwestii komunikacji na terenie Aglomeracji Poznañskiej wspó³praca wszystkich wchodz¹cych w jej sk³ad podmiotów jest coraz œciœlejsza, a istnieje realna mo liwoœæ pozyskania funduszy zewnêtrznych. Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi Rada Gminy uchwali³a program wspó³pracy gminy Czerwonak z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po ytku publicznego. Uchwa³a dotyczy równie wolontariatu. Program zosta³ uchwalony, przy czym radni zwracali uwagê, e byæ mo e w przysz³oœci trzeba go bêdzie uzupe³niæ tak, by bardziej zachêciæ tego rodzaju organizacje do wspó³pracy z Gmin¹. Oœwiata funkcjonuje dobrze Radni zapoznali siê z informacj¹ o stanie realizacji zadañ oœwiatowych w gminie Czerwonak. Jak wynika z przedstawionej informacji oœwiata w Gminie funkcjonuje dobrze, gmina zarówno w skali kraju, jak i w porównaniu z s¹siadami wypada w kwestiach oœwiatowych pozytywnie. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy (km) Drodzy Czytelnicy, w styczniu, jak ka dego roku, w Gimnazjum zagra Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Tym razem bêd¹ zbierane œrodki dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia³ach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Warto przypomnieæ, e podczas 22 fina³ów w sumie zebrano 590 mln z³otych, które w ca³oœci zosta³y przeznaczone na zakup sprzêtu medycznego. Sztab, który bêdzie dzia³a³ 11 stycznia 2015 roku w Gimnazjum, ju zosta³ oficjalnie zg³oszony. Dlatego te rozpoczynamy poszukiwania wszystkich, którzy chcieliby nas wspomóc. Poszukujemy: wszystkich, którzy chc¹ wyst¹piæ podczas fina³u; gad etów, które mog¹ zostaæ wykorzystane w loterii; przedmiotów, które bêdziemy mogli licytowaæ. I czekamy na pomys³y! Zapraszamy do organizacji fina³u wszystkich chêtnych! (kontakt tel ) DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ Hanna Koœcielska W ka dej polskiej szkole Dzieñ Edukacji Narodowej obchodzi siê inaczej. Niektórzy maj¹ dzieñ wolny od zajêæ lekcyjnych, inni spotykaj¹ siê na uroczystych akademiach, a uczniowie kozieg³owskiego gimnazjum siê ucz¹, a w³aœciwie sprawdzaj¹, czy warto uczyæ siê na sprawdziany i zabiegaæ o najwy sze oceny na œwiadectwach.

7 listopad 2014 KAROLINKA 7 strona 14 paÿdziernika ju od kilku lat realizowane s¹ trzy projekty, inny dla klas I, II i III, których najwa niejszym celem jest odpowiedzieæ na odwieczne pytanie naszych uczniów Ale po co ja mam siê tego uczyæ? i udowodniæ, e wiedza nabyta na lekcjach ma zastosowanie w yciu codziennym. BÊD MIEL GDZIE GRAÆ 18 paÿdziernika oficjalnie otwarto nowo wybudowany kompleks rekreacyjnych boisk sportowych przy os. 40-lecia PRL w Czerwonaku. Powsta³o: boisko do pi³ki no nej ze sztuczn¹ nawierzchni¹, boisko do streetballa oraz odnowiono boisko do siatkówki pla owej. Docelowo na miejscu pojawi¹ siê równie ³awki oraz tablice informuj¹ce, jak we w³aœciwy sposób korzystaæ z obiektu. Nadzór nad obiektem bêdzie sprawowa³ Zarz¹d Osiedla 40-lecia PRL. Klasy drugie (na fotografii klasa 2a) i trzecie wyruszaj¹ na Rajdy Przyrodnika, drugoklasiœci wêdruj¹ z map¹ i kart¹ pracy przygotowan¹ przez nauczycieli przedmiotów œcis³ych po Kozieg³owach, a starsze roczniki po Puszczy Zielonka Nauczycielka geografii twierdzi, e tzw. konturówkê lepiej uzupe³niaæ na szlaku, odnajduj¹c obiekty ze zdjêæ i umieszczaj¹c je w odpowiednim miejscu na mapie, a tak e obliczaæ z mapy ile kilometrów przeszli czy przejechali autobusem Nauczycielka fizyki ka e uczniom wykonaæ wykres zale noœci drogi, któr¹ pokona³ ich autobus od czasu, nazwaæ ruch obliczyæ prêdkoœæ Nauczycielka biologii przygotowa³a ma³e atlasy roœlin rosn¹cych na ³¹kach lub drzew z naszej okolicy i kaza³a uczniom odszukaæ kilka z wyznaczonych roœlin na trasie rajdu, a potem wykonaæ z nich kartki zielnika. Chemik poleci³ ka demu uczniowie wykonaæ badanie ph trzech ró nych p³ynów i wody z ka³u y znalezionej na trasie rajdu i korzystaj¹c z do³¹czonej informacji zinterpretowaæ swoje doœwiadczenie Matematyczki te chcia³y sprawdziæ, czy ich uczniowie stosuj¹ wiedzê zdobyt¹ na lekcjach w yciu codziennym i kaza³y odnaleÿæ w sklepie okreœlone produkty zaokr¹gliæ, porównaæ ceny z reklamy. Szkoda tylko, e tym razem nie dopisa³a pogoda. Ale có, taki mamy klimat Jedno jest pewne: uczniowie ucz¹ siê od siebie, ucz¹ siê bawi¹c i dzia³aj¹c. Tak, wiêc przyjemnie wreszcie nie s³uchaæ: Ale po co ja mam siê tego uczyæ!? Gdzie mi siê w yciu te rzeczy, o których pani mówi, mog¹ przydaæ?! H. K. Oficjalnego otwarcia boisk dokona³ wójt gminy Czerwonak Mariusz Poznañski, dyrektor CRKF Akwen Piotr Lewicki, przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla 40-lecia PRL Wojciech Skrzekut oraz przedstawiciel firmy Lin-Tech Sebastian Kaczmarczyk Zarz¹d osiedla otrzyma³ równie sprzêt sportowy w postaci kilkunastu pi³ek do pi³ki no nej, koszykówki oraz siatkówki pla owej, które bêd¹ s³u y³y u ytkownikom boisk. By³ to prezent-niespodzianka od firmy Lin-Tech. Nowo powsta³e boiska zosta³y od razu wypróbowane, m³odzi zawodnicy Akademii Pi³karskiej B³êkitni Owiñska (rocznik 2004) rozegrali pokazowy mecz, a w weekend od rana do wieczora boiska by³y ca³y czas zajête przez dzieci i m³odzie z osiedla... Warto równie wspomnieæ, e kilka tygodni wczeœniej w okolicy powsta³ plac do street workout, a w tygodniu po otwarciu boisk zamontowano 5 urz¹dzeñ si³owni zewnêtrznej. W. S., (fil)

8 8 strona KAROLINKA listopad 2014 WIADOMOŒCI GIMNAZJALNE Materia³ w³asny Co teraz czytasz? Ka dy, kto wejdzie do szko³y z pewnoœci¹ zauwa y zielone tablice, na których pojawi³y siê kartki z tytu³ami ksi¹ ek. Kartek ci¹gle przybywa. Pomys³ akcji Co teraz czytasz? przywioz³a z woja y po Stanach Zjednoczonych pani Hanna Koœcielska, pasjonatka czytania, która podpatrzy³a takie dzia³ania na dziedziñcu jednej z nowojorskich bibliotek. Ludzie zapisuj¹ spontanicznie tytu³y i autorów przeczytanych ksi¹ ek na przeznaczonych do tego kartkach i zawieszaj¹ je na olbrzymiej tablicy. W ten sposób dziel¹ siê z innymi radoœci¹ czytania i pomys³em na siêgniêcie po ciekaw¹ ksi¹ kê. Taka wiedza rozpowszechnia siê te poczt¹ pantoflow¹, ale wtedy ogranicza siê tylko do niewielkiej grupy znanych nam osób. W naszej akcji mo emy dotrzeæ do szerokiego grona czytelników, poniewa zapraszamy do niej nie tylko uczniów i nauczycieli, ale tak e rodziców oraz wszystkie odwiedzaj¹ce nas osoby. Wa ne, aby pojawia³y siê tytu³y ciekawych, wartoœciowych ksi¹ ek, które warto poleciæ. Dziêki temu mo na trafiæ ca³kiem przypadkiem na fascynuj¹c¹ lekturê. Wybory do Samorz¹du Uczniowskiego W tym roku szkolnym wybory do Samorz¹du Uczniowskiego odby³y siê 7i8paŸdziernika 2014 r. Tym razem zadaniem kandydatów by³o przygotowanie swojego plakatu wyborczego. Zosta³y one wywieszone w gablocie SU, a spo³ecznoœæ uczniowska mia³a tydzieñ, eby siê z nimi zapoznaæ. W tajnym g³osowaniu uczniowie Gimnazjum w Kozieg³owach zadecydowali, e Przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Uczniowskiego powinna zostaæ Julia Jêdrzejczak z klasy 3B. Ponadto w sk³ad samorz¹du weszli: Igor Waliñski z klasy 2B, Kaya Tomczak z 3A, Krzysztof Dyba z 3D, Jakub Surdyk z 3E oraz Iga Wnêk 3C. Dyskusyjny Klub Ksi¹ ki trzeci sezon! Na spotkaniach klubu bywaj¹ te obecne licealistki. Cieszy, e do klubu do³¹czaj¹ kolejni uczniowie lubi¹cy czytaæ i maj¹cy ochotê dyskutowaæ o ksi¹ kach. Obecnie najliczniejsza grupa w klubie to drugoklasiœci To ju trzeci rok szkolny, w którym dzia³a m³odzie owy Dyskusyjny Klub Ksi¹ ki. W tym czasie sk³ad klubu kilkakrotnie siê zmienia³. Co roku opuszczali nas kolejni trzecioklasiœci, którzy ucz¹ siê teraz w szko³ach œrednich. Niektórzy zawêdrowali nawet do Anglii. Jak siê masz Pierwszaku? Jak siê masz?, czyli praktyczny przewodnik po gimnazjum 14 paÿdziernika klasy pierwsze spotka³y siê w holu naszej szko³y na finale projektu: Jak siê masz Pierwszaku? Impreza ta nale y ju do tradycji szko³y. Przed fina³em ka da z klas pierwszych musia³a u³o yæ piosenkê, której tematem by³a szko³a i pierwsze wra enia pierwszaków po miesi¹cu nauki w gimnazjum. Uczniowie musieli przygotowaæ siê równie do turnieju wiedzy o szkole i zasadach w niej panuj¹cych. Po zaciêtej rywalizacji wy³oniono zwyciêzców. W kategorii Piosenka zwyciê y³a klasa 1E, a w kategorii Wiedza klasa 1C. Ka da zwyciêska klasa otrzyma³a czek o wartoœci 100 z³, ufundowany przez Radê Rodziców. Wszystkie klasy otrzyma³y dyplomy uczestnictwa w imprezie, a ka dy uczeñ zosta³ obdarowany lizakiem. Zdaniem uczniów i nauczycieli imprezê nale y zaliczyæ do bardzo udanych. Gminne Mistrzostwa na Ergometrach Wioœlarskich Dnia r. odby³y siê pierwsze Gminne Mistrzostwa na ergometrach wioœlarskich zorganizowane na hali Akwen w Czerwonaku. Ich organizatorem by³ Wielkopolski Zwi¹zek Towarzystw Wioœlarskich oraz powiat poznañski. W zawodach uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum w Czerwonaku i Kozieg³owach. ¹cznie rywalizowa³o miêdzy sob¹ 139 zawodników. Nasze Gimnazjum zdoby³o dwa z³ote medale. W kategorii dziewcz¹t zwyciê y³a Zuzanna Ratajczak z klasy 1B, a wœród ch³opców pierwsze miejsce zdoby³ Mi³osz Stanis³awski, równie z klasy 1 B, pokonuj¹c tym samym przeciwnika trenuj¹cego w klubie wioœlarskim. W klasyfikacji ogólnej zdobyliœmy drugie miejsce. Z zawodów wróciliœmy z medalami i pucharem dla szko³y. Nasi mistrzami powiatu 22 paÿdziernika w Kórniku odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Poznañskiego w dru ynowym p³ywaniu, organizowane przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy. Kozieg³owy reprezentowali: Marta Górna, Jan Grzebalski, Weronika Janyga, Karolina Szadziul, Bo ena WoŸniak, ukasz Œliwka, Hubert Witkowski, Jakub Paszkiewicz, Daria Grêbowska, Julia Konowa³ów, Bartosz Przebieracz, Jakub Surdyk. Sztafeta pop³ynê³a tak dobrze, e bez trudu, kolejny rok z rzêdu, zdoby³a mistrzostwo powiatu. Teraz przed nami mistrzostwa województwa, w których przyjdzie nam rywalizowaæ z dru ynami ze szkó³ sportowych. Drodzy Czytelnicy, trzymajcie kciuki! Zbieramy makulaturê! Drodzy Czytelnicy, jeœli nie wiecie jeszcze, co zrobiæ z makulatur¹, która zalega Wam w domu, przynieœcie j¹ do Gimnazjum w Kozieg³owach. Od wrzeœnia zbieramy i sprzedajemy makulaturê. Pieni¹dze, które na tym interesie zarabiamy, nie s¹ wielkie, ale z ca³¹ pewnoœci¹ siê przydadz¹. Dlatego te gor¹co zachêcam do oddawania makulatury, wystarczy j¹ dostarczyæ szkolnej pani woÿnej. Hanna Koœcielska

9 listopad 2014 KAROLINKA 9 strona CO S YCHAÆ W PODSTAWÓWCE Materia³ w³asny Pasowanie na ucznia W pi¹tek 3 paÿdziernika odby³a siê w naszej szkole uroczystoœæ Pasowania na Ucznia. Aktu pasowania dokona³ Pan Dyrektor Jaros³aw K³osiñski. Dla uczniów szko³y by³a to ywa lekcja historii Œwiêto Drzewa W tym roku po raz kolejny najm³odsi z naszej szko³y wyruszyli w las by tam z leœnikami poznawaæ drzewa, leœnicy uczyli dzieci jak je rozpoznawaæ, jakie maj¹ dla nas znaczenie i jak chroniæ lasy by prze y³y nie tylko nas, ale i kolejne pokolenia na naszej planecie. Pierwszaki ze szczytu Dziewiczej Góry podziwia³y Puszczê Zielonkê, drugoklasiœci odwiedzili Arboretum w Zielonce, a trzecioklasiœci byli w ysym M³ynie, gdzie oprócz zwyk³ej obserwacji, przeprowadzili równie wnikliwe badania liœci drzew pod mikroskopem. Do spo³ecznoœci uczniowskiej do³¹czy³o 166 pierwszaków, podczas œlubowania przyrzekali: byæ dobrym uczniem, uczciwie i rzetelnie pracowaæ, dbaæ o dobre imiê szko³y Starosta Jan Grabkowski u pierwszaków 8 paÿdziernika 2014 roku Starosta Poznañski Jan Grabkowski w asyœcie dyrektora SAPO Gminy Czerwonak oraz przedstawicieli Policji i Stra y Po arnej w Poznaniu, spotka³ siê w naszej szkole ze wszystkimi pierwszoklasistami. Zaproszeni goœcie rozmawiali z uczniami o bezpieczeñstwie w domu i na drodze. Podczas leœnych wypraw nie zabrak³o tak e czasu na wspóln¹ zabawê i biesiadowanie przy ognisku, bo kie³baska to najlepiej smakuje samodzielnie upieczona nad ogniem, oczywiœcie pod czujnym okiem naszej Pani (Na)dêta Europa Ka de dziecko otrzyma³o kamizelkê odblaskow¹, aby byæ widocznym w drodze do i ze szko³y Dzieñ Patrona 14 paÿdziernika obchodziliœmy w naszej szkole Dzieñ Patrona. Jak, co roku goœciliœmy o³nierzy ze Œwiatowego Zwi¹zku Armii Krajowej oddzia³ Wielkopolska. Klasy 4-6 mia³y za zadanie zaœpiewaæ piosenkê patriotyczn¹, zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci z pierwszej pomocy przedmedycznej, wykonaæ symbol Polski Walcz¹cej oraz zapoznaæ siê z yciorysem naszego patrona Stefana Roweckiego Grota. Obchody Dnia Patrona zakoñczyliœmy czêœci¹ oficjaln¹, podczas której odœpiewano hymn szko³y oraz z³o ono kwiaty pod tablica patrona. 23 wrzeœnia odby³ siê koncert edukacyjny dla klas 0-3, opowieœæ zabra³a uczniów w europejskie kraje, gdzie trio instrumentów dêtych blaszanych (tuba, tr¹bka, puzon) prezentowa³o swoje mo liwoœci

10 10 strona KAROLINKA listopad , Oferta Spó³dzielni Mieszkaniowej LOKALE U YTKOWE DO WYNAJÊCIA lokalizacja powierzchnia Kozieg³owy Os. Leœne 2B 42,78 m 2 Os. Leœne 12A 78,00 m 2 Os. Leœne 12B 83,30 m 2 Os. Leœne 14E 107,00 m 2 Ul. Poznañska 16A 40,67 m 2 Pobiedziska Ul. Kutrzeby 2 61,10 m 2 WA NIEJSZE TELEFONY Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego Os. Leœne 18A: Centrala tel Zespó³ ds. Cz³onkowsko-Mieszk. tel tel Dzia³ Eksploatacji tel Klub Osiedlowy Karolinka tel Urz¹d Gminy Czerwonak ul. ródlana 39 tel Komisariat Policji w Czerwonaku (czynny ca³odobowo), ul. Leœna 3 tel (41, 42) tel. kom Ochotnicza Stra Po arna OSP Czerwonak, ul. Leœna 8 tel. (ca³odobowy) tel. kom Stra Gminna w Czerwonaku, ul. Leœna 8; Czerwonak tel tel. kom fax Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ul. Leœna 1, Czerwonak tel./fax OG OSZENIA *** Firma AVON poszukuje konsultantek. Tel DROBNE *** Sprzedam mieszkanie w Kozieg³owach, Osiedle Leœne o pow. 52,4 m kw., drugie piêtro. Tel WSZYSTKO DLA DOMU SKLEP Os. Leœne 24 blok TBS ARTYKU Y RÓ NE art. gospodarstwa domowego, art. drogeryjne, szk³o ozdobne, upominki godziny otwarcia: od poniedzia³ku do pi¹tku , sobota LOTTOMAT LOTTOMAT PRYWATNY GABINET GINEKOLOGICZNY KOZIEG OWY, OS. LEŒNE 15B KUPON nr 11 na bezp³atne og³oszenia drobne (do 10 wyrazów) KAROLINKA nazwisko i imiê adres zamieszkania Treœæ og³oszenia umieœciæ w gazecie KAROLINKA nr podpis Wype³niony kupon prosimy wys³aæ na adres redakcji do 25 ka dego miesi¹ca lub osobiœcie do siedziby Spó³dzielni

11 paÿdziernik 2014 KAROLINKA 11 strona

12 12 strona KAROLINKA listopad 2014 Wydawca: Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Kozieg³owach, Os. Leœne 18 A, Kozieg³owy Adres redakcji: Os. Leœne 18 A, Kozieg³owy Redaktor naczelny: Waldemar Filipowicz, tel Wspó³praca: Krystyna Potok, Krzysztof Maciejewski, Arkadiusz Sójka. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam. Fotografie archiwum miesiêcznika Karolinka Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadsy³anych tekstów Opracowanie graficzne, komputerowe i druk: UNI-DRUK s.c. Luboñ, tel do 52

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom 1. CELE I ZADANIA KONKURSU 1. Konkurs Organizacja Przyjazna Wolontariuszom, zwany dalej Konkursem, jest etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce wejdÿ na www.u21.pl Oferta reklamy Serwis U21.PL jest now¹ spo³ecznoœci¹ pi³karsk¹. Zrzeszamy wszystkie grupy ludzi zwi¹zanych z m³odzie ow¹ pi³k¹ no n¹ w Polsce. Jesteœmy mostem ³¹cz¹cym amatorsk¹ i m³odzie

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna 1 Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas I-III szko³y podstawowej Samorz¹d klasowy Rada klasowa

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 oznaczenie sprawy... pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN

Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN 1. Cel: popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 33469 Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Na wstêpie chcielibyœmy wszystkim zaanga owanym serdecznie podziêkowaæ za trud

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/180/09 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIII/180/09 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO UCHWAŁA NR XXXIII/180/09 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bolesławieckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM Porozumienie zawarte pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym Śrem, reprezentowanym przez Prezesa, Krzysztofa Gapysa, a {imię i nazwisko jednego z rodziców lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo