WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY"

Transkrypt

1 Biuro Projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. ul. Wiejska 12, Warszawa tel , fax WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: 1) Consulting Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-490), przy ulicy Wiejskiej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS , NIP , reprezentowaną przez: Katarzynę Żajko Członka zarządu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez cały Zarząd zwaną dalej Liderem Projektu, i 2)..., z siedzibą w przy ulicy reprezentowaną przez (osoby podpisujące umowę uprawnione do reprezentacji jednostki naukowej): zwanym dalej Przyjmującym na Staż, oraz 3) Panem/ Panią... zamieszkałym(ą) w... przy ulicy...,.(nr pesel), zwanym dalej Stażystą lub Uczestnikiem Projektu, i 4) usunąć jeżeli nie dotyczy* -w przypadku osoby fizycznej przedsiębiorcy*: (imię i nazwisko),.(nazwa pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza), (nr pesel) i..(nr NIP),..(adres zamieszkania) -w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej - stroną umowy są wszyscy wspólnicy-przedsiębiorcy i należy podać dane odrębnie dla każdego z nich*: (imię i nazwisko), (nr pesel),..(adres zamieszkania), i (imię i nazwisko), (nr pesel),..(adres zamieszkania), prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą..(nazwa firmy), z siedzibą w przy ulicy, (Nr regon),.(i ewentualnie nr NIP) reprezentowaną przez (osoby podpisujące umowę uprawnione do reprezentacji): 1), 2)., -w przypadku spółki prawa handlowego*:

2 ... (nazwa firmy), z siedzibą w przy ulicy., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez..(oznaczenie Sądu Rejonowego) pod numerem KRS..,.(nr NIP), reprezentowaną przez (osoby podpisujące umowę uprawnione do reprezentacji): 1), 2)., zwanym dalej Pracodawcą Uczestnika Projektu, zwanymi dalej łącznie Stronami, zaś indywidualnie Stroną o następującej treści: 1 Staż / szkolenie praktyczne 1. W rozumieniu niniejszej umowy Stażem jest osobiste wykonywanie zadań przez Uczestnika Projektu określonych w programie stażu w ramach niniejszej Umowy u Przyjmującego na Staż (jednostki naukowej), celem wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką a warszawskim biznesem dla wielostronnych korzyści, zgodnie z założeniami projektu STOLICA STAŻY (UDA.POKL /11). 2. Staż jest realizowany w ramach projektu STOLICA STAŻY prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe i służy wzrostowi wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką a warszawskim biznesem, zgodnie z założeniami projektu STOLICA STAŻY. 3. Przedmiotem Stażu są zadania określone w Programie stażu uzgodnionym między Stażystą, Pracodawcą Stażysty i Przyjmującym na Staż. Program stażu stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 4. Stażysta wykonuje zadania pod nadzorem opiekuna stażu będącego pracownikiem lub współpracownikiem Przyjmującego na Staż. 5. Miejscem wykonywania stażu jest siedziba lub jednostka organizacyjna Przyjmującego na Staż. 2 Stażysta 1. Stażysta oświadcza, że: 1) jest pracownikiem pracującym LUB mającym miejsce zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego, zatrudnionym u Pracodawcy Uczestnika Projektu na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę LUB jest właścicielem pełniącym funkcje kierownicze LUB jest wspólnikiem/partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie (Pracodawcy Uczestnika Projektu) i czerpiącym z niego korzyści finansowe, 2) dotyczące go dane przedstawione w jego aplikacji przedłożonej Liderowi Projektu są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, 3) zapoznał się z Regulaminem organizacji i odbywania staży przez pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych w ramach projektu STOLICA STAŻY (dalej jako Regulamin Projektu ), akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania,

3 4) akceptuje przygotowany wspólnie z Przyjmującym na Staż oraz ze swoim Pracodawcą Program stażu i zobowiązuje się do jego realizacji, 5) wyraża zgodę na nieodpłatne wielokrotne rozpowszechnianie jego wizerunku poprzez publikację zdjęcia/zdjęć wykonanych w ramach realizacji projektu STOLICA STAŻY oraz oświadcza, że zdjęcia te nie naruszają jego dóbr osobistych. Zdjęcia zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji projektu STOLICA STAŻY. 2. Stażysta zobowiązany jest do: 1) przestrzegania ustalonego przez Przyjmującego na Staż rozkładu czasu wykonywania zadań objętych Programem stażu, 2) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych Programem stażu, 3) stosowania się do poleceń Przyjmującego na Staż oraz wyznaczonego przez niego opiekuna stażu, o ile polecenia te dotyczą zadań objętych Programem stażu oraz nie są sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, 4) przestrzegania przepisów regulujących organizację i porządek pracy obowiązujących u Przyjmującego na Staż, a w szczególności regulaminu pracy, przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących poufności informacji, w szczególności tajemnicy służbowej, 5) niezwłocznego informowania Lidera Projektu o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na niezgodność zasad lub sposobu odbywania stażu z niniejszą umową lub Regulaminem Projektu, 6) dostarczania Liderowi Projektu w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca Stażu raportu miesięcznego ze Stażu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie projektu STOLICA STAŻY ) potwierdzonego przez Przyjmującego na Staż (wskazującego m.in. zakres wykonanych prac, liczbę godzin stażu), natomiast po odbyciu całego Stażu w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu obowiązywania Umowy dostarczenia raportu końcowego ze Stażu (wskazane jest przygotowywanie jak najbardziej szczegółowych Raportów, wzbogaconych załącznikami, fotografiami, materiałami dodatkowymi), 7) przekazania Liderowi razem z pierwszym raportem miesięcznym fotografii bądź wydruku potwierdzających zamieszczenie przez swojego Pracodawcę na jego stronie internetowej (o ile taką posiada) lub w jego siedzibie informacji o której mowa w 3 ust 2. 8) do udziału w badaniu ankietowym/ewaluacyjnym. 3. Stażysta zobowiązuje się, iż nie będzie rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać informacji dotyczących Przyjmującego na Staż, których rozpowszechnianie, ujawnianie lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Przyjmującemu na Staż. 4. W okresie trwania stażu, Stażysta nie będzie tworzyć ani modyfikować projektów wynalazczych ani utworów ani innych przedmiotów praw własności intelektualnej przy użyciu mienia należącego do Przyjmującego na Staż bez porozumienia z Przyjmującym na Staż. 5. Prawa własności intelektualnej do projektów wynalazczych, utworów i innych przedmiotów wytworzonych w ramach stażu przysługują Pracodawcy Stażysty, chyba, że odnośnie danego przedmiotu prawa własności intelektualnej Przyjmujący na Staż, Pracodawca Stażysty i Stażysta porozumieją się inaczej.

4 6. W przypadku gdy Przyjmujący na Staż nie wywiązywał się z obowiązku dopuszczenia Stażysty do wykonywania zadań objętych Programem stażu, Stażysta może, w ciągu dwóch pierwszych tygodni Stażu poinformować Lidera Projektu o chęci przerwania Stażu i ewentualnie odbycia stażu w innej Jednostce Naukowej mającej zgodnie z Regulaminem Projektu status Przyjmującego na Staż. W takiej sytuacji Lider Projektu będzie mógł rozwiązać Umowę o Staż w trybie natychmiastowym. Rekrutacja do ewentualnego nowego stażu i jego realizacja w innej Jednostce Naukowej mającej zgodnie z Regulaminem Projektu status Przyjmującego na Staż będzie się odbywała na zasadach określonych w Regulaminie Projektu. 3 Pracodawca Uczestnika Projektu 1. Pracodawca Uczestnika Projektu oświadcza, że: 1) jest przedsiębiorcą należącym do sektora MŚP, spełniającym kryterium niezależności, posiada siedzibę lub inną prawnie dozwoloną i zarejestrowaną przez właściwy organ rejestrowy jednostkę organizacyjną na terenie miasta stołecznego Warszawy, 2) zatrudnia Uczestnika Projektu na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę LUB jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym funkcje kierownicze LUB jest wspólnikiem/partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe, 3) dotyczące go dane przedstawione w Aplikacji przedłożonej Liderowi Projektu przez Uczestnika Projektu są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, 4) zapoznał się z Regulaminem Projektu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, 5) akceptuje Program stażu przygotowany wspólnie ze Stażystą i Przyjmującym na Staż, 2. Pracodawca Uczestnika Projektu zobowiązuje się do zamieszczenia informacji na swojej stronie internetowej (o ile taką posiada) oraz w swojej siedzibie (w wymiarze minimum formatu A4), iż przedsiębiorstwo bierze udział w Projekcie STOLICA STAŻY współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do przekazania Stażyście fotografii bądź wydruku potwierdzających zamieszczenie takiej informacji w celu ich załączenia do pierwszego raportu miesięcznego ze Stażu. 3. Pracodawca Uczestnika Projektu zobowiązuje się do udziału w badaniu ankietowym/ewaluacyjnym. 4 Przyjmujący na Staż 1. Przyjmujący na Staż oświadcza, że 1) ma status jednostki naukowej, 2) posiada siedzibę lub inną prawnie dozwoloną i zarejestrowaną przez właściwy organ rejestrowy jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego, 3) dysponuje infrastrukturą badawczą i kapitałem ludzkim niezbędnymi do tego, aby przeprowadzić skuteczny Staż/szkolenie praktyczne dla Uczestnika Projektu, 4) zapoznał się z Regulaminem Projektu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, 5) akceptuje Program stażu przygotowany wspólnie ze Stażystą. 2. Przyjmujący na Staż zobowiązany jest do:

5 1) realizacji przygotowanego wspólnie ze Stażystą oraz jego Pracodawcą Programu stażu oraz zorganizowania stanowiska pracy Stażysty, 2) wyznaczenia opiekuna stażu nadzorującego wykonywanie przez Stażystę zadań objętych Programem stażu, którym będzie Pan/Pani..., 3) przeszkolenia Stażysty w zakresie obowiązujących u Przyjmującego na Staż, a w szczególności na stanowisku pracy zorganizowanym dla Stażysty, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz regulaminu pracy, 4) dopuszczenia Stażysty do wykonywania zadań objętych Programem stażu, 5) niezwłocznego informowania Lidera Projektu o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na niezgodność zasad lub sposobu odbywania stażu z niniejszą umową lub Regulaminem Projektu, 6) przekazania Stażyście niezbędnych danych i materiałów w celu przygotowania i złożenia Liderowi przez Stażystę po zakończeniu każdego miesiąca Stażu raportu ze Stażu oraz po odbyciu całego Stażu raportu końcowego ze Stażu, w terminach pozwalających Stażyście zachować terminy złożenia raportów Liderowi wskazane w 2 ust 2 pkt 6 powyżej, 7) zobowiązania opiekuna stażu lub innej upoważnionej osoby do potwierdzenia raportów z przebiegu Stażu i raportu końcowego składanych Liderowi Projektu przez Stażystę, 8) oznaczenia miejsca odbywania Stażu poprzez umieszczenie informacji (w wymiarze minimum formatu A4) o tym, że w tym miejscu realizowany jest Projekt STOLICA STAŻY współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przekazania Liderowi razem z pierwszym raportem miesięcznym składanym przez Stażystę fotografii potwierdzającej oznaczenie miejsca, 9) udziału w badaniu ankietowym/ewaluacyjnym. 5 Dodatkowe umowy W okresie trwania stażu Pracodawca Uczestnika Projektu może zawierać z Przyjmującym na Staż dodatkowe umowy, o ile nie będą one stały na przeszkodzie prawidłowemu odbywaniu Stażu. 6 Wynagrodzenie Stażysty, koszty organizacji stażu 1. Lider Projektu ani, z zastrzeżeniem 5 powyżej, Przyjmujący na Staż nie będą zobowiązani do zapłaty Stażyście jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy, ani do pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania lub innych wydatków ponoszonych przez Stażystę w związku ze Stażem. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie wypłacane Stażyście przez Pracodawcę Uczestnika Projektu na osobno uzgodnionych między nimi warunkach. Będzie on również pokrywał ewentualne koszty podróży, zakwaterowania lub inne wydatki ponoszonych przez Stażystę w związku ze Stażem. 2. Pracodawca Uczestnika Projektu pokryje koszty badań lekarskich, do których odbycia w związku ze stażem zobowiązany będzie Stażysta, a także koszty ubezpieczenia Stażysty, jeśli odpowiednie przepisy tego wymagają. 3. Lider Projektu będzie wypłacał Przyjmującemu na Staż wynagrodzenie za przeprowadzenie Stażu w kwocie zł brutto (słownie:..) za 1 godzinę stażu, które będzie pokrywało wynagrodzenie Przyjmującego na Staż za realizację Stażu, jak również koszty przeprowadzenia przez niego Stażu między innymi takie jak: koszty opiekuna-mentora (część naukowa i praktyczna stażu, indywidualne dodatkowe konsultacje), koszty materiałów do urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia

6 praktycznej części stażu, koszty materiałów szkoleniowych dla stażystów oraz inne niezbędne koszty. 4. Wypłata wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 powyżej nastąpi przelewem bankowym w terminie 7 dni od daty doręczenia Liderowi Projektu faktury/rachunku wystawionego przez Jednostkę Naukową za dany miesiąc Stażu (na numer rachunku bankowego wskazanego na danej fakturze, o ile na koncie projektowym Lidera wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu STOLICA STAŻY zawartej z Województwem Mazowieckim, na podstawie której realizowany jest projekt znajdują się środki w odpowiedniej wysokości pozwalające na rozliczenie się z Przyjmującym na Staż. Jeżeli natomiast środki takie nie będą dostępne na koncie projektowym, Lider zrealizuje płatność niezwłocznie po otrzymaniu wspomnianych środków, tj. najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po wpływie środków na konto projektowe. W takim przypadku Przyjmującemu na Staż nie będą przysługiwać odsetki za opóźnienie) wraz z podpisanym przez Stażystę i Jednostkę Naukową raportem miesięcznym. 7 Lider Projektu 1. Po zakończeniu stażu Lider Projektu wystawi Stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu załączając do niego kopię Programu stażu. 2. Lider Projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Stażystę wskutek jego działań lub zaniechań podczas odbywania Stażu, w szczególności Lider Projektu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Stażystę obowiązku zachowania poufności informacji. 3. Lider Projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub majątku Stażysty, mogące powstać w związku z odbywaniem przez niego stażu u Przyjmującego na Staż. 8 Czas trwania umowy, Zawieszenie Stażu 1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od dnia... do dnia... Staż obejmuje... godzin. 2. W toku odbywania Stażu, Staż może zostać zawieszony na zasadach określonych w Regulaminie Projektu. W takiej sytuacji okres trwania niniejszej umowy ulegnie wydłużeniu o okres zawieszenia, co zostanie potwierdzone pisemnym Aneksem do niniejszej umowy. 9 Rozwiązanie umowy 1. Umowa niniejsza rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. 2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 3. Każda ze Stron niniejszej umowy może ją rozwiązać z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Stażysta ma obowiązek wykonywać swoje zadania, chyba że został zwolniony z tego obowiązku przez Przyjmującego na Staż. Takie wypowiedzenie nie uchybia postanowieniom ustępu 7 niniejszego paragrafu w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 3 miesięcy jej obowiązywania. 4. Lider Projektu może rozwiązać Umowę o Staż w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Przyjmujący na Staż nie wywiązywał się z obowiązku dopuszczenia Stażysty do wykonywania zadań określonych w Programie Stażu i z tego powodu Stażysta w ciągu dwóch pierwszych tygodni Stażu, poinformował Lidera Projektu o chęci przerwania Stażu i ewentualnie odbycia Stażu w innej Jednostce Naukowej mającej zgodnie z Regulaminem Projektu status Przyjmującego na Staż. 5. W razie niewykonania, nienależytego wykonania lub naruszenia przez Uczestnika Projektu lub

7 Przyjmującego na Staż lub Pracodawcę Stażysty istotnych obowiązków określonych w Umowie o Staż lub w Regulaminie Projektu, Lider Projektu ma prawo rozwiązać Umowę o Staż ze skutkiem natychmiastowym lub za dwutygodniowym wypowiedzeniem, albo od niej odstąpić na zasadach określonych w przepisach prawa. To samo dotyczy naruszenia przez Uczestnika Projektu, lub Przyjmującego na Staż lub Pracodawcę Stażysty innych obowiązków lub przepisów prawa w związku z udziałem w Projekcie i odbywaniem Stażu, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych albo złożenie fałszywych oświadczeń. W szczególności Lider Projektu może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 1) w przypadku zawinionego przez Stażystę: a) ciężkiego naruszenia obowiązków, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 1-4, b) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w miejscu odbywania stażu trwającego dłużej niż jeden dzień, c) przystąpienia do wykonywania obowiązków objętych Programem stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, d) przedstawienia w aplikacji złożonej Liderowi Projektu na podstawie Regulaminu Projektu lub w niniejszej umowie nieprawdziwych danych lub informacji dotyczących jego osoby, e) zaprzestania wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2) z przyczyn niezawinionych przez Stażystę: a) jeśli Stażysta będzie niezdolny do wykonywania zadań objętych Programem stażu przez okres dłuższy niż 30 dni, b) w przypadku przedstawienia w aplikacji złożonej Liderowi Projektu na podstawie Regulaminu Projektu nieprawdziwych danych lub informacji dotyczących Pracodawcy Uczestnika Projektu. 6. Lider Projektu może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy projekt STOLICA STAŻY przestanie być realizowany. 7. W przypadku rozwiązania Umowy o Staż przed upływem 3 miesięcy jej obowiązywania z przyczyn leżących po stronie którejkolwiek ze Stron niniejszej umowy z wyjątkiem Lidera Projektu, bez względu na tryb rozwiązania, Strona ta będzie zobowiązana do zwrotu na rzecz Lidera Projektu kwoty wynagrodzenia za staż oraz innych kosztów poniesionych przez Lidera Projektu z tytułu uczestnictwa Stażysty lub Przyjmującego na Staż w Projekcie. 10 Charakter umowy Umowa niniejsza nie ma charakteru stosunku pracy i nie uprawnia Stron do sądowego dochodzenia zawarcia w oparciu o jej postanowienia umowy o pracę z Liderem Projektu lub z Przyjmującym na Staż. 11 Postanowienia końcowe 1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przelew wierzytelności Strony wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody pozostałych Stron. 3. Adresami Stron do doręczeń są ich adresy wskazane na pierwszej stronie niniejszej umowy. Strona może wskazać innym Stronom swój nowy adres do doręczeń z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 4. Dane osobowe Stażysty zawarte w niniejszej umowie, a także udostępnione Liderowi Projektu przez Stażystę przed jej zawarciem, zostaną włączone do bazy danych, którą przetwarza Consulting Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-490), przy ul. Wiejskiej 12.

8 Stażysta Oświadcza, iż przyjmuję do wiadomości, że: a) administratorem zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [Minister ds. Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa]; b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Stolica staży, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; c) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Stolica staży, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; e) ma prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania. 5. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwych sądów powszechnych, przy czym wszelkie spory powstałe w relacjach między Liderem Projektu a Przyjmującym na Staż, między Liderem Projektu a Stażystą, lub między Liderem Projektu a Pracodawcą Uczestnika Projektu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Lidera Projektu. 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych. 7. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Lider projektu Przyjmujący na Staż Stażysta Pracodawca Uczestnika Projektu Załączniki : 1/ Program Stażu

Załącznik nr 5. Zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 5. Zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA ZLECENIE DLA LAUREATÓW KONKURSU O STAŻ ROZWÓJ KADR SEKTORA KOSMICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. [dalej Umowa o Staż ] NR./ Zawarta w dniu.. 2017 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR. pomiędzy: 1. Politechniką Białostocką w Białymstoku, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A,

UMOWA O STAŻ NR. pomiędzy: 1. Politechniką Białostocką w Białymstoku, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, Załącznik nr 4 UMOWA O STAŻ NR dla pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego Politechniki Białostockiej w ramach projektu pt. Wzmocnienie potencjału kadr nauki i biznesu poprzez transfer wiedzy w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W PRZEMYSŁOWYM INSTYTUCIE AUTOMATYKI I POMIARÓW W RAMACH PROJEKTU TEKLA PLUS IV edycja PREAMBUŁA

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W PRZEMYSŁOWYM INSTYTUCIE AUTOMATYKI I POMIARÓW W RAMACH PROJEKTU TEKLA PLUS IV edycja PREAMBUŁA TEKLA PLUS IV edycja Biuro Projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. (22) 622 35 19, fax (22) 622 35 20, biuro@teklaplus.pl REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: 1. TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o. o.,, ul. Konarskiego 18C, reprezentowaną przez Prezesa Technoparku prof. Jana Kosmola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr... zawarta w Białymstoku w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA O STAŻ Nr... zawarta w Białymstoku w dniu. roku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu UMOWA O STAŻ Nr... w ramach projektu Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Regulamin rekrutacji i organizacji staży studenckich w ramach Projektu Praktyki z sukcesem 1. Słowniczek Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) /22 fax (+48 81)

tel. (+48 81) /22 fax (+48 81) Załącznik nr 3. do Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych UMOWA nr.. o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-FAIS/POKL-168/.../9/2014

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-FAIS/POKL-168/.../9/2014 Załącznik nr 2 UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-FAIS/POKL-168/.../9/2014 Zawarta w dniu.w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul, Gołębiej 24, 31-007 Kraków, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015 Załącznik nr 2 UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015 Zawarta w dniu.w, pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul, Gołębiej 24, 31-007 Kraków, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn dnia..... pomiędzy: 1. Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: prof.

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu... r. w Opolu

UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu... r. w Opolu UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu.... r. w Opolu Załącznik do Regulaminu pomiędzy: 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul Prószkowska 76,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców. zawarta w w dniu pomiędzy

UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców. zawarta w w dniu pomiędzy UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców zawarta w w dniu pomiędzy dyrektorem / dyrektorką szkoły zawodowej 1 (nazwa i adres ).. reprezentowanym/ną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR... STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR... STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 3 do Regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR... STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Bio-PRO: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

Umowa o Staż nr.../ds/...

Umowa o Staż nr.../ds/... Załącznik nr 3 Zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa o Staż nr.../ds/... 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 Zasady udziału w Projekcie

1 Zasady udziału w Projekcie UMOWA O STAŻ Nr NAUKOWCY W WIELKOPOLSKICH FIRMACH STAŻE BADAWCZE SZANSĄ PODNIESIENIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI KLUCZOWYCH BRANŻ DLA ROZWOJU REGIONU Niniejsza umowa określa zasady udziału i sposób

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Umowa o współpracy na rzecz realizacji Projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe, realizowanego

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy:

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: Umowa trójstronna o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu Przyszłość w turystyce kompleksowe wsparcie nauczycieli " nr.. zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: a) Uniwersytetem Łódzkim

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/S/2015

UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/S/2015 Załącznik nr 4 UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/S/2015 Zawarta w dniu... r. w Poznaniu, pomiędzy: Politechniką Poznańską z siedzibą przy pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU

UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU Nr /UPST/./ASZ (rok) w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego nr RPPM.06.01.02-22-0027/15-00 zawarta w dniu pomiędzy: Powiatem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie Studia Środowiskowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY PRZEZ PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY PRZEZ PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY Biuro Projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biuro@teklaplus.pl REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY PRZEZ PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR

UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym na rok 2017 UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR w ramach Projektu pt.: CIS Chemia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ NR.. 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR.. w ramach Projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, zwanego dalej Projektem,

UMOWA SZKOLENIOWA NR.. w ramach Projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, zwanego dalej Projektem, UMOWA SZKOLENIOWA NR.. Wzór umowy nr 1 w ramach Projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, zwanego dalej Projektem, zawarta w. w dniu..., pomiędzy:. z siedzibą w.....,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG Wzór umowy obowiązujący od 24.02.2014 r. UMOWA nr U/S/ /CAB_R/2014 Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH POKL.07.02.01-14-142/12 o odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr..

UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr.. Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr.. w ramach projektu zadanie nr 5 Wzmocnienie praktycznych aspektów kształcenia staże zagraniczne (Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY udziału w Praxis - programie stażowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

WZÓR UMOWY udziału w Praxis - programie stażowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej WZÓR UMOWY udziału w Praxis - programie stażowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Nr umowy: Data podpisania umowy: Miejsce podpisania umowy: Warszawa Strony: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż Przyjmującym na staż/przedsiębiorcą: ATOS sp, z o.o

Umowa o staż Przyjmującym na staż/przedsiębiorcą: ATOS sp, z o.o Umowa o staż zawarta w dniu...w..., pomiędzy: Przyjmującym na staż/przedsiębiorcą: ATOS sp, z o.o z siedzibą w Łodzi, ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR o numerze ID.. (wpisuje Operator) (zwana dalej Umową ) zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy (wpisuje Operator) Fundacją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr..

UMOWA SZKOLENIOWA nr.. BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr.. Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr.. potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Załącznik nr 1 do Regulaminu staży zawodowych UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO nr.. Zawarta w Białej

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą Umowa stażu nr / /.. z dnia.. odbywanego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Nr POKL.08.01.02-10-005/13 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

WZÓR UMOWY. UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Nr umowy: Data podpisania umowy: Miejsce podpisania umowy: Warszawa Strony: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ"

Projekt Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ Załącznik do zarządzenia nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 r. Regulamin uczestnictwa w programie stażowym na rok 2016 w ramach Projektu: Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE Umowa, którą zawarli w dniu.. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000121136 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, VII

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Student kompetentny stażysta wykwalifikowany pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Biuro projektu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA. Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

UMOWA STAŻOWA. Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Strona1 UMOWA STAŻOWA w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr STA_CHEMO-KOP_.../..

UMOWA O STAŻ Nr STA_CHEMO-KOP_.../.. UMOWA O STAŻ Nr STA_CHEMO-KOP_.../.. Zawarta w Toruniu dnia. roku pomiędzy: 1. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 11, NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324, zwanym w

Bardziej szczegółowo

a. Przyjąć Stażystę na 6-cio tygodniowy staż, w łącznym wymiarze 256 godzin, w okresie od 01.04.2015 do 30.06.2015, w miejscu wykonania stażu:

a. Przyjąć Stażystę na 6-cio tygodniowy staż, w łącznym wymiarze 256 godzin, w okresie od 01.04.2015 do 30.06.2015, w miejscu wykonania stażu: UMOWA O STAŻ nr POKL/EU1/ /2015 w ramach Projektu Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Nr umowy: Data podpisania umowy: Miejsce podpisania umowy: Warszawa Strony: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 podczas stażu organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

(-) Radosław Witkowski

(-) Radosław Witkowski Zarządzenie Nr 1639/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy stypendialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK"

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK Projekt UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK" Zawarta dniu. 2015 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Frysztaku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /../2016. W dniu. roku w.. pomiędzy następującymi stronami:

UMOWA nr /../2016. W dniu. roku w.. pomiędzy następującymi stronami: UMOWA nr /../2016 W dniu. roku w.. pomiędzy następującymi stronami: SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ "PIAST" WE WROCŁAWIU z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10B pod numerem KRS 0000064406, REGON..,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia Załącznik nr 19 Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego zawarta dnia w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO NR..

UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO NR.. Strona1 Załącznik nr 4 do regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO NR.. W projekcie PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr...

Umowa zlecenia nr... Umowa zlecenia nr... zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy Al. Niepodległości 188b, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projekt Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Fnergii i Gospodarki Odpadami" współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO Załącznik nr 3 do Regulaminu stażu zawodowego Zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: I. Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami" współ finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wil Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. Nr.. Zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA O STAŻ. Nr.. Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zawarta w dniu..... r. pomiędzy: UMOWA O STAŻ Nr.. Politechniką Poznańską, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 Regon 000001608 reprezentowaną przez: Prof. dr hab. inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010 WZÓR UMOWY Umowa nr...../2010 zawarta w Płocku w dniu..pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774-10-72-054, REGON 004730267, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Strona1 Załącznik nr 3 do regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach projektu PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Strona1 Załącznik nr 3 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Inżynier Materiałów Materiał

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/P/2015

UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/P/2015 Załącznik nr 5 UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/P/2015 Zawarta w dniu... r. w Poznaniu, pomiędzy: Politechniką Poznańską z siedzibą przy pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 19 zawarta w.. dnia, pomiędzy Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Janem Lutka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAN LUTKA AKTUALNAJ z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo