WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY"

Transkrypt

1 Biuro Projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. ul. Wiejska 12, Warszawa tel , fax WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: 1) Consulting Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-490), przy ulicy Wiejskiej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS , NIP , reprezentowaną przez: Katarzynę Żajko Członka zarządu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez cały Zarząd zwaną dalej Liderem Projektu, i 2)..., z siedzibą w przy ulicy reprezentowaną przez (osoby podpisujące umowę uprawnione do reprezentacji jednostki naukowej): zwanym dalej Przyjmującym na Staż, oraz 3) Panem/ Panią... zamieszkałym(ą) w... przy ulicy...,.(nr pesel), zwanym dalej Stażystą lub Uczestnikiem Projektu, i 4) usunąć jeżeli nie dotyczy* -w przypadku osoby fizycznej przedsiębiorcy*: (imię i nazwisko),.(nazwa pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza), (nr pesel) i..(nr NIP),..(adres zamieszkania) -w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej - stroną umowy są wszyscy wspólnicy-przedsiębiorcy i należy podać dane odrębnie dla każdego z nich*: (imię i nazwisko), (nr pesel),..(adres zamieszkania), i (imię i nazwisko), (nr pesel),..(adres zamieszkania), prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą..(nazwa firmy), z siedzibą w przy ulicy, (Nr regon),.(i ewentualnie nr NIP) reprezentowaną przez (osoby podpisujące umowę uprawnione do reprezentacji): 1), 2)., -w przypadku spółki prawa handlowego*:

2 ... (nazwa firmy), z siedzibą w przy ulicy., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez..(oznaczenie Sądu Rejonowego) pod numerem KRS..,.(nr NIP), reprezentowaną przez (osoby podpisujące umowę uprawnione do reprezentacji): 1), 2)., zwanym dalej Pracodawcą Uczestnika Projektu, zwanymi dalej łącznie Stronami, zaś indywidualnie Stroną o następującej treści: 1 Staż / szkolenie praktyczne 1. W rozumieniu niniejszej umowy Stażem jest osobiste wykonywanie zadań przez Uczestnika Projektu określonych w programie stażu w ramach niniejszej Umowy u Przyjmującego na Staż (jednostki naukowej), celem wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką a warszawskim biznesem dla wielostronnych korzyści, zgodnie z założeniami projektu STOLICA STAŻY (UDA.POKL /11). 2. Staż jest realizowany w ramach projektu STOLICA STAŻY prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe i służy wzrostowi wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką a warszawskim biznesem, zgodnie z założeniami projektu STOLICA STAŻY. 3. Przedmiotem Stażu są zadania określone w Programie stażu uzgodnionym między Stażystą, Pracodawcą Stażysty i Przyjmującym na Staż. Program stażu stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 4. Stażysta wykonuje zadania pod nadzorem opiekuna stażu będącego pracownikiem lub współpracownikiem Przyjmującego na Staż. 5. Miejscem wykonywania stażu jest siedziba lub jednostka organizacyjna Przyjmującego na Staż. 2 Stażysta 1. Stażysta oświadcza, że: 1) jest pracownikiem pracującym LUB mającym miejsce zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego, zatrudnionym u Pracodawcy Uczestnika Projektu na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę LUB jest właścicielem pełniącym funkcje kierownicze LUB jest wspólnikiem/partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie (Pracodawcy Uczestnika Projektu) i czerpiącym z niego korzyści finansowe, 2) dotyczące go dane przedstawione w jego aplikacji przedłożonej Liderowi Projektu są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, 3) zapoznał się z Regulaminem organizacji i odbywania staży przez pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych w ramach projektu STOLICA STAŻY (dalej jako Regulamin Projektu ), akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania,

3 4) akceptuje przygotowany wspólnie z Przyjmującym na Staż oraz ze swoim Pracodawcą Program stażu i zobowiązuje się do jego realizacji, 5) wyraża zgodę na nieodpłatne wielokrotne rozpowszechnianie jego wizerunku poprzez publikację zdjęcia/zdjęć wykonanych w ramach realizacji projektu STOLICA STAŻY oraz oświadcza, że zdjęcia te nie naruszają jego dóbr osobistych. Zdjęcia zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji projektu STOLICA STAŻY. 2. Stażysta zobowiązany jest do: 1) przestrzegania ustalonego przez Przyjmującego na Staż rozkładu czasu wykonywania zadań objętych Programem stażu, 2) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych Programem stażu, 3) stosowania się do poleceń Przyjmującego na Staż oraz wyznaczonego przez niego opiekuna stażu, o ile polecenia te dotyczą zadań objętych Programem stażu oraz nie są sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, 4) przestrzegania przepisów regulujących organizację i porządek pracy obowiązujących u Przyjmującego na Staż, a w szczególności regulaminu pracy, przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących poufności informacji, w szczególności tajemnicy służbowej, 5) niezwłocznego informowania Lidera Projektu o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na niezgodność zasad lub sposobu odbywania stażu z niniejszą umową lub Regulaminem Projektu, 6) dostarczania Liderowi Projektu w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca Stażu raportu miesięcznego ze Stażu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie projektu STOLICA STAŻY ) potwierdzonego przez Przyjmującego na Staż (wskazującego m.in. zakres wykonanych prac, liczbę godzin stażu), natomiast po odbyciu całego Stażu w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu obowiązywania Umowy dostarczenia raportu końcowego ze Stażu (wskazane jest przygotowywanie jak najbardziej szczegółowych Raportów, wzbogaconych załącznikami, fotografiami, materiałami dodatkowymi), 7) przekazania Liderowi razem z pierwszym raportem miesięcznym fotografii bądź wydruku potwierdzających zamieszczenie przez swojego Pracodawcę na jego stronie internetowej (o ile taką posiada) lub w jego siedzibie informacji o której mowa w 3 ust 2. 8) do udziału w badaniu ankietowym/ewaluacyjnym. 3. Stażysta zobowiązuje się, iż nie będzie rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać informacji dotyczących Przyjmującego na Staż, których rozpowszechnianie, ujawnianie lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Przyjmującemu na Staż. 4. W okresie trwania stażu, Stażysta nie będzie tworzyć ani modyfikować projektów wynalazczych ani utworów ani innych przedmiotów praw własności intelektualnej przy użyciu mienia należącego do Przyjmującego na Staż bez porozumienia z Przyjmującym na Staż. 5. Prawa własności intelektualnej do projektów wynalazczych, utworów i innych przedmiotów wytworzonych w ramach stażu przysługują Pracodawcy Stażysty, chyba, że odnośnie danego przedmiotu prawa własności intelektualnej Przyjmujący na Staż, Pracodawca Stażysty i Stażysta porozumieją się inaczej.

4 6. W przypadku gdy Przyjmujący na Staż nie wywiązywał się z obowiązku dopuszczenia Stażysty do wykonywania zadań objętych Programem stażu, Stażysta może, w ciągu dwóch pierwszych tygodni Stażu poinformować Lidera Projektu o chęci przerwania Stażu i ewentualnie odbycia stażu w innej Jednostce Naukowej mającej zgodnie z Regulaminem Projektu status Przyjmującego na Staż. W takiej sytuacji Lider Projektu będzie mógł rozwiązać Umowę o Staż w trybie natychmiastowym. Rekrutacja do ewentualnego nowego stażu i jego realizacja w innej Jednostce Naukowej mającej zgodnie z Regulaminem Projektu status Przyjmującego na Staż będzie się odbywała na zasadach określonych w Regulaminie Projektu. 3 Pracodawca Uczestnika Projektu 1. Pracodawca Uczestnika Projektu oświadcza, że: 1) jest przedsiębiorcą należącym do sektora MŚP, spełniającym kryterium niezależności, posiada siedzibę lub inną prawnie dozwoloną i zarejestrowaną przez właściwy organ rejestrowy jednostkę organizacyjną na terenie miasta stołecznego Warszawy, 2) zatrudnia Uczestnika Projektu na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę LUB jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym funkcje kierownicze LUB jest wspólnikiem/partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe, 3) dotyczące go dane przedstawione w Aplikacji przedłożonej Liderowi Projektu przez Uczestnika Projektu są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, 4) zapoznał się z Regulaminem Projektu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, 5) akceptuje Program stażu przygotowany wspólnie ze Stażystą i Przyjmującym na Staż, 2. Pracodawca Uczestnika Projektu zobowiązuje się do zamieszczenia informacji na swojej stronie internetowej (o ile taką posiada) oraz w swojej siedzibie (w wymiarze minimum formatu A4), iż przedsiębiorstwo bierze udział w Projekcie STOLICA STAŻY współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do przekazania Stażyście fotografii bądź wydruku potwierdzających zamieszczenie takiej informacji w celu ich załączenia do pierwszego raportu miesięcznego ze Stażu. 3. Pracodawca Uczestnika Projektu zobowiązuje się do udziału w badaniu ankietowym/ewaluacyjnym. 4 Przyjmujący na Staż 1. Przyjmujący na Staż oświadcza, że 1) ma status jednostki naukowej, 2) posiada siedzibę lub inną prawnie dozwoloną i zarejestrowaną przez właściwy organ rejestrowy jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego, 3) dysponuje infrastrukturą badawczą i kapitałem ludzkim niezbędnymi do tego, aby przeprowadzić skuteczny Staż/szkolenie praktyczne dla Uczestnika Projektu, 4) zapoznał się z Regulaminem Projektu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, 5) akceptuje Program stażu przygotowany wspólnie ze Stażystą. 2. Przyjmujący na Staż zobowiązany jest do:

5 1) realizacji przygotowanego wspólnie ze Stażystą oraz jego Pracodawcą Programu stażu oraz zorganizowania stanowiska pracy Stażysty, 2) wyznaczenia opiekuna stażu nadzorującego wykonywanie przez Stażystę zadań objętych Programem stażu, którym będzie Pan/Pani..., 3) przeszkolenia Stażysty w zakresie obowiązujących u Przyjmującego na Staż, a w szczególności na stanowisku pracy zorganizowanym dla Stażysty, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz regulaminu pracy, 4) dopuszczenia Stażysty do wykonywania zadań objętych Programem stażu, 5) niezwłocznego informowania Lidera Projektu o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na niezgodność zasad lub sposobu odbywania stażu z niniejszą umową lub Regulaminem Projektu, 6) przekazania Stażyście niezbędnych danych i materiałów w celu przygotowania i złożenia Liderowi przez Stażystę po zakończeniu każdego miesiąca Stażu raportu ze Stażu oraz po odbyciu całego Stażu raportu końcowego ze Stażu, w terminach pozwalających Stażyście zachować terminy złożenia raportów Liderowi wskazane w 2 ust 2 pkt 6 powyżej, 7) zobowiązania opiekuna stażu lub innej upoważnionej osoby do potwierdzenia raportów z przebiegu Stażu i raportu końcowego składanych Liderowi Projektu przez Stażystę, 8) oznaczenia miejsca odbywania Stażu poprzez umieszczenie informacji (w wymiarze minimum formatu A4) o tym, że w tym miejscu realizowany jest Projekt STOLICA STAŻY współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przekazania Liderowi razem z pierwszym raportem miesięcznym składanym przez Stażystę fotografii potwierdzającej oznaczenie miejsca, 9) udziału w badaniu ankietowym/ewaluacyjnym. 5 Dodatkowe umowy W okresie trwania stażu Pracodawca Uczestnika Projektu może zawierać z Przyjmującym na Staż dodatkowe umowy, o ile nie będą one stały na przeszkodzie prawidłowemu odbywaniu Stażu. 6 Wynagrodzenie Stażysty, koszty organizacji stażu 1. Lider Projektu ani, z zastrzeżeniem 5 powyżej, Przyjmujący na Staż nie będą zobowiązani do zapłaty Stażyście jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy, ani do pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania lub innych wydatków ponoszonych przez Stażystę w związku ze Stażem. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie wypłacane Stażyście przez Pracodawcę Uczestnika Projektu na osobno uzgodnionych między nimi warunkach. Będzie on również pokrywał ewentualne koszty podróży, zakwaterowania lub inne wydatki ponoszonych przez Stażystę w związku ze Stażem. 2. Pracodawca Uczestnika Projektu pokryje koszty badań lekarskich, do których odbycia w związku ze stażem zobowiązany będzie Stażysta, a także koszty ubezpieczenia Stażysty, jeśli odpowiednie przepisy tego wymagają. 3. Lider Projektu będzie wypłacał Przyjmującemu na Staż wynagrodzenie za przeprowadzenie Stażu w kwocie zł brutto (słownie:..) za 1 godzinę stażu, które będzie pokrywało wynagrodzenie Przyjmującego na Staż za realizację Stażu, jak również koszty przeprowadzenia przez niego Stażu między innymi takie jak: koszty opiekuna-mentora (część naukowa i praktyczna stażu, indywidualne dodatkowe konsultacje), koszty materiałów do urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia

6 praktycznej części stażu, koszty materiałów szkoleniowych dla stażystów oraz inne niezbędne koszty. 4. Wypłata wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 powyżej nastąpi przelewem bankowym w terminie 7 dni od daty doręczenia Liderowi Projektu faktury/rachunku wystawionego przez Jednostkę Naukową za dany miesiąc Stażu (na numer rachunku bankowego wskazanego na danej fakturze, o ile na koncie projektowym Lidera wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu STOLICA STAŻY zawartej z Województwem Mazowieckim, na podstawie której realizowany jest projekt znajdują się środki w odpowiedniej wysokości pozwalające na rozliczenie się z Przyjmującym na Staż. Jeżeli natomiast środki takie nie będą dostępne na koncie projektowym, Lider zrealizuje płatność niezwłocznie po otrzymaniu wspomnianych środków, tj. najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po wpływie środków na konto projektowe. W takim przypadku Przyjmującemu na Staż nie będą przysługiwać odsetki za opóźnienie) wraz z podpisanym przez Stażystę i Jednostkę Naukową raportem miesięcznym. 7 Lider Projektu 1. Po zakończeniu stażu Lider Projektu wystawi Stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu załączając do niego kopię Programu stażu. 2. Lider Projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Stażystę wskutek jego działań lub zaniechań podczas odbywania Stażu, w szczególności Lider Projektu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Stażystę obowiązku zachowania poufności informacji. 3. Lider Projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub majątku Stażysty, mogące powstać w związku z odbywaniem przez niego stażu u Przyjmującego na Staż. 8 Czas trwania umowy, Zawieszenie Stażu 1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od dnia... do dnia... Staż obejmuje... godzin. 2. W toku odbywania Stażu, Staż może zostać zawieszony na zasadach określonych w Regulaminie Projektu. W takiej sytuacji okres trwania niniejszej umowy ulegnie wydłużeniu o okres zawieszenia, co zostanie potwierdzone pisemnym Aneksem do niniejszej umowy. 9 Rozwiązanie umowy 1. Umowa niniejsza rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. 2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 3. Każda ze Stron niniejszej umowy może ją rozwiązać z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Stażysta ma obowiązek wykonywać swoje zadania, chyba że został zwolniony z tego obowiązku przez Przyjmującego na Staż. Takie wypowiedzenie nie uchybia postanowieniom ustępu 7 niniejszego paragrafu w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 3 miesięcy jej obowiązywania. 4. Lider Projektu może rozwiązać Umowę o Staż w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Przyjmujący na Staż nie wywiązywał się z obowiązku dopuszczenia Stażysty do wykonywania zadań określonych w Programie Stażu i z tego powodu Stażysta w ciągu dwóch pierwszych tygodni Stażu, poinformował Lidera Projektu o chęci przerwania Stażu i ewentualnie odbycia Stażu w innej Jednostce Naukowej mającej zgodnie z Regulaminem Projektu status Przyjmującego na Staż. 5. W razie niewykonania, nienależytego wykonania lub naruszenia przez Uczestnika Projektu lub

7 Przyjmującego na Staż lub Pracodawcę Stażysty istotnych obowiązków określonych w Umowie o Staż lub w Regulaminie Projektu, Lider Projektu ma prawo rozwiązać Umowę o Staż ze skutkiem natychmiastowym lub za dwutygodniowym wypowiedzeniem, albo od niej odstąpić na zasadach określonych w przepisach prawa. To samo dotyczy naruszenia przez Uczestnika Projektu, lub Przyjmującego na Staż lub Pracodawcę Stażysty innych obowiązków lub przepisów prawa w związku z udziałem w Projekcie i odbywaniem Stażu, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych albo złożenie fałszywych oświadczeń. W szczególności Lider Projektu może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 1) w przypadku zawinionego przez Stażystę: a) ciężkiego naruszenia obowiązków, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 1-4, b) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w miejscu odbywania stażu trwającego dłużej niż jeden dzień, c) przystąpienia do wykonywania obowiązków objętych Programem stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, d) przedstawienia w aplikacji złożonej Liderowi Projektu na podstawie Regulaminu Projektu lub w niniejszej umowie nieprawdziwych danych lub informacji dotyczących jego osoby, e) zaprzestania wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2) z przyczyn niezawinionych przez Stażystę: a) jeśli Stażysta będzie niezdolny do wykonywania zadań objętych Programem stażu przez okres dłuższy niż 30 dni, b) w przypadku przedstawienia w aplikacji złożonej Liderowi Projektu na podstawie Regulaminu Projektu nieprawdziwych danych lub informacji dotyczących Pracodawcy Uczestnika Projektu. 6. Lider Projektu może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy projekt STOLICA STAŻY przestanie być realizowany. 7. W przypadku rozwiązania Umowy o Staż przed upływem 3 miesięcy jej obowiązywania z przyczyn leżących po stronie którejkolwiek ze Stron niniejszej umowy z wyjątkiem Lidera Projektu, bez względu na tryb rozwiązania, Strona ta będzie zobowiązana do zwrotu na rzecz Lidera Projektu kwoty wynagrodzenia za staż oraz innych kosztów poniesionych przez Lidera Projektu z tytułu uczestnictwa Stażysty lub Przyjmującego na Staż w Projekcie. 10 Charakter umowy Umowa niniejsza nie ma charakteru stosunku pracy i nie uprawnia Stron do sądowego dochodzenia zawarcia w oparciu o jej postanowienia umowy o pracę z Liderem Projektu lub z Przyjmującym na Staż. 11 Postanowienia końcowe 1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przelew wierzytelności Strony wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody pozostałych Stron. 3. Adresami Stron do doręczeń są ich adresy wskazane na pierwszej stronie niniejszej umowy. Strona może wskazać innym Stronom swój nowy adres do doręczeń z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 4. Dane osobowe Stażysty zawarte w niniejszej umowie, a także udostępnione Liderowi Projektu przez Stażystę przed jej zawarciem, zostaną włączone do bazy danych, którą przetwarza Consulting Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-490), przy ul. Wiejskiej 12.

8 Stażysta Oświadcza, iż przyjmuję do wiadomości, że: a) administratorem zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [Minister ds. Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa]; b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Stolica staży, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; c) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Stolica staży, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; e) ma prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania. 5. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwych sądów powszechnych, przy czym wszelkie spory powstałe w relacjach między Liderem Projektu a Przyjmującym na Staż, między Liderem Projektu a Stażystą, lub między Liderem Projektu a Pracodawcą Uczestnika Projektu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Lidera Projektu. 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych. 7. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Lider projektu Przyjmujący na Staż Stażysta Pracodawca Uczestnika Projektu Załączniki : 1/ Program Stażu

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE Zawarta w dniu... w Warszawie KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych - WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 1. Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości został utworzony w celu realizacji zadania publicznego na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo